Koronavirus

Pfizer vakuuttaa: koronarokotteiden toimitusvaikeudet kestävät vain viikon – tämä hidastelusta ja sen vaikutuksista nyt tiedetään
Tilaajille

Pfizer va­kuut­taa: ko­ro­na­ro­kot­tei­den toi­mi­tus­vai­keu­det kes­tä­vät vain viikon – tämä hi­das­te­lus­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta nyt tie­de­tään

13:17
Ruotsi ei suunnittele koronapotilaiden lähettämistä Suomeen – sairaalat ovat sinnitelleet henkilökunnan ylitöillä

Ruotsi ei suun­nit­te­le ko­ro­na­po­ti­lai­den lä­het­tä­mis­tä Suomeen – sai­raa­lat ovat sin­ni­tel­leet hen­ki­lö­kun­nan yli­töil­lä

06:00
Suomi ja useat muut pohjoiset maat vaativat EU-komissiolta vauhtia rokotteisiin – toimitukset hidastuvat, kun niiden pitäisi kiihtyä

Suomi ja useat muut poh­joi­set maat vaa­ti­vat EU-ko­mis­siol­ta vauhtia ro­kot­tei­siin – toi­mi­tuk­set hi­das­tu­vat, kun niiden pitäisi kiihtyä

15.01.2021 19:14 1
Rajakaupunkien johdon viesti: "Rajan yli ei nyt pidä turhaan reissata" – Tornio ja Haaparanta vetoavat asukkaisiin, ettei rajaa tarvitsisi sulkea

Ra­ja­kau­pun­kien johdon viesti: "Rajan yli ei nyt pidä turhaan reis­sa­ta" – Tornio ja Haa­pa­ran­ta ve­toa­vat asuk­kai­siin, ettei rajaa tar­vit­si­si sulkea

15.01.2021 17:51 2
Tilaajille
Yksi uusi koronatartunta Rovaniemellä – Modernan rokotetta saadaan Lappiin ensi viikon alussa

Yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä – Mo­der­nan ro­ko­tet­ta saadaan Lappiin ensi viikon alussa

15.01.2021 14:24 1
Tilaajille
Euroopassa ollaan huolissaan virusmuunnoksen leviämisestä – Merkel vaati "hyvin nopeita toimia" ja Ranskassa ulkonaliikkumiskieltoa laajennetaan

Eu­roo­pas­sa ollaan huo­lis­saan vi­rus­muun­nok­sen le­viä­mi­ses­tä – Merkel vaati "hyvin nopeita toimia" ja Rans­kas­sa ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa laa­jen­ne­taan

15.01.2021 13:58
Kylmäketju katkesi koronarokotekuljetuksissa Tervolassa – kunnassa alkoi kisa aikaa vastaan

Kyl­mä­ket­ju katkesi ko­ro­na­ro­ko­te­kul­je­tuk­sis­sa Ter­vo­las­sa – kun­nas­sa alkoi kisa aikaa vastaan

15.01.2021 13:26 8
Tilaajille
Perjantain koronakooste: Suomessa 318 uutta koronatartuntaa, Länsi-Pohjassa neljä tartuntaa, Rovaniemellä yksi

Per­jan­tain ko­ro­na­koos­te: Suo­mes­sa 318 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa neljä tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä yksi

15.01.2021 13:25
Joukkoaltistuminen toimintakeskuksessa Kemissä, neljä uutta koronatapausta

Jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mis­sä, neljä uutta ko­ro­na­ta­paus­ta

15.01.2021 10:59
Tilaajille
Koronan sairastaneen varoaika verenluovutukseen lyheni kahteen viikkoon

Koronan sai­ras­ta­neen va­ro­ai­ka ve­ren­luo­vu­tuk­seen lyheni kahteen viik­koon

15.01.2021 09:25
Tilaajille
Tornio hakee lisää koronatestaajia - rajan näytteenottopiste 12 tuntia avoinna

Tornio hakee lisää ko­ro­na­tes­taa­jia - rajan näyt­teen­ot­to­pis­te 12 tuntia avoinna

15.01.2021 09:19
Tilaajille
"Välttäkää turhia matkoja yli rajan" - Haaparannan Tornberg vetoaa rajankaupunkien asukkaisiin, ettei Suomi sulje rajaa kokonaan

"Vält­tä­kää turhia matkoja yli rajan" - Haa­pa­ran­nan Torn­berg vetoaa ra­jan­kau­pun­kien asuk­kai­siin, ettei Suomi sulje rajaa ko­ko­naan

15.01.2021 09:19 6
Tilaajille
Päiväkirja: 2020 oli mahtava vuosi
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: 2020 oli mahtava vuosi

15.01.2021 06:00
Tilaajille
Kolme rokotetta, kaksi tekniikkaa – keräsimme yhteen luvan saaneiden koronarokotteiden ja seuraavana listalla olevan rokotteen ominaisuudet

Kolme ro­ko­tet­ta, kaksi tek­niik­kaa – ke­rä­sim­me yhteen luvan saa­nei­den ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja seu­raa­va­na lis­tal­la olevan ro­kot­teen omi­nai­suu­det

14.01.2021 18:00
Tilaajille
Sallan rajalla on pilotoitu maahantulijoiden koronatestausta – kolmasosa testiin ohjatuista kävi testattavana

Sallan rajalla on pi­lo­toi­tu maa­han­tu­li­joi­den ko­ro­na­tes­taus­ta – kol­mas­osa testiin oh­ja­tuis­ta kävi tes­tat­ta­va­na

14.01.2021 15:02
Tilaajille
Torstain koronaseuranta: Lapissa yhteensä kolme uutta koronavirustartuntaa – joulunousu ei tullutkaan, tapaukset ovat laskussa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa yh­teen­sä kolme uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – jou­lu­nou­su ei tul­lut­kaan, ta­pauk­set ovat las­kus­sa

14.01.2021 09:27
Finnair myi ennakkoon useita tuhansia lippuja perutuille lennoille Britanniasta Suomeen – Lentokielto on jatkunut pian neljä viikkoa

Finnair myi en­nak­koon useita tu­han­sia lippuja pe­ru­tuil­le len­noil­le Bri­tan­nias­ta Suomeen – Len­to­kiel­to on jat­ku­nut pian neljä viikkoa

14.01.2021 06:00
Monessa lukiossa penkkarit vietetään vasta ylioppilaskirjoitusten jälkeen – Torniossa vanhat tanssivat toukokuussa

Monessa lu­kios­sa penk­ka­rit vie­te­tään vasta yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten jälkeen – Tor­nios­sa vanhat tans­si­vat tou­ko­kuus­sa

13.01.2021 18:34
Tilaajille
Marin väläyttää tiukempia rajatarkastuksia virusmuunnoksen leviämisen hillitsemiseksi – maahan voitaisiin päästää vain välttämätön työmatkaliikenne

Marin vä­läyt­tää tiu­kem­pia ra­ja­tar­kas­tuk­sia vi­rus­muun­nok­sen le­viä­mi­sen hil­lit­se­mi­sek­si – maahan voi­tai­siin päästää vain vält­tä­mä­tön työ­mat­ka­lii­ken­ne

13.01.2021 17:40
Yritykset huolissaan tartuntatautilain muutoksesta: Valtion korvattava toimipaikan sulkemisesta aiheutuvat vahingot

Yri­tyk­set huo­lis­saan tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­ses­ta: Valtion kor­vat­ta­va toi­mi­pai­kan sul­ke­mi­ses­ta ai­heu­tu­vat va­hin­got

13.01.2021 14:57
IL: Hallitus pohtii tänään rajanylitysten vähentämistä

IL: Hal­li­tus pohtii tänään ra­jan­yli­tys­ten vä­hen­tä­mis­tä

13.01.2021 14:25 1
Tilaajille
Koronarokotukset on aloitettu Kittilässä – Kuntalaisille tiedotetaan rokotusten järjestämisestä myöhemmin keväällä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set on aloi­tet­tu Kit­ti­läs­sä – Kun­ta­lai­sil­le tie­do­te­taan ro­ko­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä myö­hem­min ke­vääl­lä

13.01.2021 14:11
Tilaajille
Länsi-Pohjan alueella kokoontumisrajoitukset jatkuvat, pandemiatyöryhmä tiukensi linjaa: Vältä kaikkea matkustamista oman alueen ulkopuolelle – tautia uhkaa tulla Ruotsista ja Pohjois-Pohjanmaalta

Län­si-Poh­jan alueel­la ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat, pan­de­mia­työ­ryh­mä tiu­ken­si linjaa: Vältä kaikkea mat­kus­ta­mis­ta oman alueen ul­ko­puo­lel­le – tautia uhkaa tulla Ruot­sis­ta ja Poh­jois-Poh­jan­maal­ta

13.01.2021 13:38 2
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Länsi-Pohjassa kaksi ja Lapin sairaanhoitopiirissä yksi uusi tartunta, huoli Pohjois-Ruotsin tartuntamääristä kasvaa, Länsi-Pohjassa jatkettiin tiukkoja kokoontumisrajoituksia

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa kaksi ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi tar­tun­ta, huoli Poh­jois-Ruot­sin tar­tun­ta­mää­ris­tä kasvaa, Län­si-Poh­jas­sa jat­ket­tiin tiuk­ko­ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia

13.01.2021 12:03 3
FC Kemin ja ToPV:n futsal-joukkueet karanteeniin erotuomarin koronavirustartunnan takia

FC Kemin ja ToPV:n fut­sal-jouk­kueet ka­ran­tee­niin ero­tuo­ma­rin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan takia

13.01.2021 11:39
Tilaajille
Viiden suomalaispelaajan edustamassa Dallas Starsissa 17 koronatartuntaa – neljä suomalaista sivussa treeneistä

Viiden suo­ma­lais­pe­laa­jan edus­ta­mas­sa Dallas Star­sis­sa 17 ko­ro­na­tar­tun­taa – neljä suo­ma­lais­ta sivussa tree­neis­tä

13.01.2021 10:45
Tilaajille
Kiinalaisen koronarokotteen tehoksi osoittautui Brasiliassa 50 prosenttia – viime viikolla tehoksi ilmoitettiin lähes 80 prosenttia

Kii­na­lai­sen ko­ro­na­ro­kot­teen tehoksi osoit­tau­tui Bra­si­lias­sa 50 pro­sent­tia – viime vii­kol­la tehoksi il­moi­tet­tiin lähes 80 pro­sent­tia

13.01.2021 10:17
Kysyimme: Riittääkö koronarokotetta jo kesällä kaikille?

Ky­syim­me: Riit­tää­kö ko­ro­na­ro­ko­tet­ta jo kesällä kai­kil­le?

13.01.2021 08:55
Tilaajille
Näkökulma: Suomeen palataan riskimaista lentokielloista huolimatta – muuntunut virus leviää myös vaihtolentoja käyttäen

Nä­kö­kul­ma: Suomeen pa­la­taan ris­ki­mais­ta len­to­kiel­lois­ta huo­li­mat­ta – muun­tu­nut virus leviää myös vaih­to­len­to­ja käyt­täen

12.01.2021 19:00
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki antamassa yrityksille lisää aikaa maksaa vuokransa – kaupunginjohtaja ei esitä vuokrien anteeksiantoa

Ro­va­nie­men kau­pun­ki an­ta­mas­sa yri­tyk­sil­le lisää aikaa maksaa vuok­ran­sa – kau­pun­gin­joh­ta­ja ei esitä vuok­rien an­teek­si­an­toa

12.01.2021 17:50
Tilaajille
Tiistain koronaseuranta: Pellossa ja Länsi-Pohjassa yksi uusi tartunta, Suomessa 221 uutta tartuntaa, rokotuksia päästy aloittamaan eri puolilla Lappia

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Pel­los­sa ja Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi tar­tun­ta, Suo­mes­sa 221 uutta tar­tun­taa, ro­ko­tuk­sia päästy aloit­ta­maan eri puo­lil­la Lappia

12.01.2021 12:35
Rovaniemen kaupunki aloittaa terveydenhuollon henkilöstön ja ikäihmisten koronarokottamisen – "Toivomme kaikilta nyt kärsivällisyyttä oman vuoron odottamisen suhteen"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki aloit­taa ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön ja ikä­ih­mis­ten ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­sen – "Toi­vom­me kai­kil­ta nyt kär­si­väl­li­syyt­tä oman vuoron odot­ta­mi­sen suh­teen"

12.01.2021 11:22
Tilaajille
Valiokunnat alkavat työstää tartuntatautilain muutosta, joka antaa alueille lisää keinoja torjua koronaa

Va­lio­kun­nat alkavat työstää tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tos­ta, joka antaa alueil­le lisää keinoja torjua koronaa

11.01.2021 15:32 1
Joulun ja uudenvuoden Lapin matkailusta ei seurannutkaan pelättyä viruslinkoa – "Olemme tainneet päästä aika vähällä"

Joulun ja uu­den­vuo­den Lapin mat­kai­lus­ta ei seu­ran­nut­kaan pe­lät­tyä vi­rus­lin­koa – "Olemme tain­neet päästä aika vä­häl­lä"

11.01.2021 15:10 2
Tilaajille
Ikäihmisten kotihoidossa on todettu koronatartunta Rovaniemellä – 11 työntekijää karanteeniin

Ikä­ih­mis­ten ko­ti­hoi­dos­sa on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä – 11 työn­te­ki­jää ka­ran­tee­niin

11.01.2021 14:18
Tilaajille
Orpo vaati vauhtia rokotuksiin, Halla-aho peräsi hallituksen vastuuta – Saarikko vakuutti hallituksen kantavan vastuunsa

Orpo vaati vauhtia ro­ko­tuk­siin, Hal­la-aho peräsi hal­li­tuk­sen vas­tuu­ta – Saa­rik­ko va­kuut­ti hal­li­tuk­sen kan­ta­van vas­tuun­sa

11.01.2021 13:59 1
Lapin sairaanhoitopiirissä neljä uutta tartuntaa – Tartunnoista kolme Rovaniemellä, mahdollisia altistumisia Levillä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä uutta tar­tun­taa – Tar­tun­nois­ta kolme Ro­va­nie­mel­lä, mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia Levillä

11.01.2021 13:44
Tilaajille
Vuoden ensimmäisellä viikolla Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin 25 tartuntaa – Altistumisista useita on tapahtunut Haaparannalla

Vuoden en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä to­det­tiin 25 tar­tun­taa – Al­tis­tu­mi­sis­ta useita on ta­pah­tu­nut Haa­pa­ran­nal­la

11.01.2021 12:24 1
Tilaajille
Tervolan kunta kiittää henkilöstöä koronavuodesta ja korottaa etusetelin arvoa

Ter­vo­lan kunta kiittää hen­ki­lös­töä ko­ro­na­vuo­des­ta ja ko­rot­taa etu­se­te­lin arvoa

11.01.2021 12:15
Tilaajille
Maanantain koronaseuranta: Joulusesongin seuraukset pelättyä pienemmät Lapissa, kotihoidon työntekijöitä karanteeniin Rovaniemellä, Suomessa raportoitu 200 uutta koronavirustartuntaa

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Jou­lu­se­son­gin seu­rauk­set pe­lät­tyä pie­nem­mät La­pis­sa, ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jöi­tä ka­ran­tee­niin Ro­va­nie­mel­lä, Suo­mes­sa ra­por­toi­tu 200 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

11.01.2021 12:03
Viranomaiset pohtivat maanantaina koronatestien ulottamista rajanylittäjiin Torniossa

Vi­ran­omai­set poh­ti­vat maa­nan­tai­na ko­ro­na­tes­tien ulot­ta­mis­ta ra­jan­ylit­tä­jiin Tor­nios­sa

11.01.2021 11:13 4
Tilaajille
Näkökulma: Koronaväsymys uhkaa Suomea – pääministeri pystyy paljon muuhunkin kuin toivomiseen

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­vä­sy­mys uhkaa Suomea – pää­mi­nis­te­ri pystyy paljon muu­hun­kin kuin toi­vo­mi­seen

10.01.2021 18:00 2
Tilaajille
Viikonlopun koronaseuranta:Länsi-Pohjassa yhdeksän uutta tapausta perjantain jälkeen

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta:Län­si-Poh­jas­sa yh­dek­sän uutta ta­paus­ta per­jan­tain jälkeen

10.01.2021 12:47 3
Ana Groshevalla ei ole enää varaa laadukkaaseen ruokaan – Venäjällä elintarvikkeet ovat kallistuneet nopeasti samalla kun ihmisten tulot ovat tippuneet

Ana Gros­he­val­la ei ole enää varaa laa­duk­kaa­seen ruokaan – Ve­nä­jäl­lä elin­tar­vik­keet ovat kal­lis­tu­neet no­peas­ti samalla kun ih­mis­ten tulot ovat tip­pu­neet

10.01.2021 07:00
Tilaajille
Johtavan ylilääkärin mielestä Koronavilkun merkitys jäljityksessä on "äärimmäisen marginaalinen" – THL kehottaa kuitenkin käyttämään sovellusta näistä syistä

Joh­ta­van yli­lää­kä­rin mie­les­tä Ko­ro­na­vil­kun mer­ki­tys jäl­ji­tyk­ses­sä on "ää­rim­mäi­sen mar­gi­naa­li­nen" – THL ke­hot­taa kui­ten­kin käyt­tä­mään so­vel­lus­ta näistä syistä

10.01.2021 07:00
Tilaajille
Orpo piikittää Marinia rokotehankinnoista: "Pääministerin tulee ottaa tämä ykkösasiakseen"

Orpo pii­kit­tää Marinia ro­ko­te­han­kin­nois­ta: "Pää­mi­nis­te­rin tulee ottaa tämä yk­kö­sa­siak­seen"

09.01.2021 14:50 7
NordLab varautuu näytemäärien kasvamiseen Pohjois-Suomessa – "Maksimikapasiteettimme on 20 000 näytettä viikossa"

NordLab va­rau­tuu näy­te­mää­rien kas­va­mi­seen Poh­jois-Suo­mes­sa – "Mak­si­mi­ka­pa­si­teet­tim­me on 20 000 näy­tet­tä vii­kos­sa"

09.01.2021 11:46
Tilaajille
Ulkoministeriö: "Esitimme, että Traficom olisi sallinut Suomen kansalaisten, erityisesti alaikäisten lasten suorat paluulennot"

Ul­ko­mi­nis­te­riö: "E­si­tim­me, että Tra­fi­com olisi sal­li­nut Suomen kan­sa­lais­ten, eri­tyi­ses­ti ala­ikäis­ten lasten suorat pa­luu­len­not"

08.01.2021 20:08
Kiinassa uusia koronatartuntoja eniten viiteen kuukauteen – uuden tutkimuksen mukaan jopa kaksi kolmesta oireettomia

Kii­nas­sa uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja eniten viiteen kuu­kau­teen – uuden tut­ki­muk­sen mukaan jopa kaksi kol­mes­ta oi­reet­to­mia

08.01.2021 18:05
Traficom keskeyttää matkustajalennot Britannian ohella Irlannista ja Etelä-Afrikasta

Tra­fi­com kes­keyt­tää mat­kus­ta­ja­len­not Bri­tan­nian ohella Ir­lan­nis­ta ja Ete­lä-Af­ri­kas­ta

08.01.2021 17:41
Ruotsin parlamentti hyväksyi väliaikaisen koronalain – hallitus voi viimein asettaa kokoontumisrajoituksia ja rajoittaa kauppojen aukioloaikoja

Ruotsin par­la­ment­ti hy­väk­syi vä­li­ai­kai­sen ko­ronalain – hal­li­tus voi viimein asettaa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ja ra­joit­taa kaup­po­jen au­ki­olo­ai­ko­ja

08.01.2021 15:53
Perjantain koronaseuranta: Asioitko Kolarissa kukkakaupassa? – olet voinut altistua

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Asioit­ko Ko­la­ris­sa kuk­ka­kau­pas­sa? – olet voinut al­tis­tua

08.01.2021 14:24
Lapin sairaanhoitopiirissä viisi uutta tartuntaa –testeissä on käyty aiempaa vähemmän

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä viisi uutta tar­tun­taa –tes­teis­sä on käyty aiempaa vä­hem­män

08.01.2021 13:31
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kuusi uutta koronatartuntaa, koko Suomessa lähes 300

Län­si-Poh­jas­sa kuusi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, koko Suo­mes­sa lähes 300

08.01.2021 11:57
Tilaajille
Uusia koronavirustartuntoja ei ole löytynyt Lapin keskussairaalan henkilökunnan joukkotestauksissa

Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole löy­ty­nyt Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan jouk­ko­tes­tauk­sis­sa

08.01.2021 10:28
Tilaajille
Päiväkirja: Tunturissa voi olla turvassa

Päi­vä­kir­ja: Tun­tu­ris­sa voi olla tur­vas­sa

08.01.2021 08:00
Tilaajille
Ministeri Kiuru kirjelmöi komissaarille ja vaatii nopeampia rokotetoimituksia – "En hyväksy tilannetta, jossa toimitukset EU-maihin ovat viivästyneet"

Mi­nis­te­ri Kiuru kir­jel­möi ko­mis­saa­ril­le ja vaatii no­peam­pia ro­ko­te­toi­mi­tuk­sia – "En hyväksy ti­lan­net­ta, jossa toi­mi­tuk­set EU-mai­hin ovat vii­väs­ty­neet"

07.01.2021 22:29 1
"Päästäkää nyt perkele meidät pelaamaan", JoKP:n Mestis-joukkueen päävalmentaja Joni Petrell kaipaa päättäjiltä toimenpiteitä

"Pääs­tä­kää nyt perkele meidät pe­laa­maan", JoKP:n Mes­tis-jouk­kueen pää­val­men­ta­ja Joni Petrell kaipaa päät­tä­jil­tä toi­men­pi­tei­tä

07.01.2021 19:31
Tilaajille
Toimittajalta: Kärsivällisyyttä tarvitaan edelleen, mutta koronan kukistumiseen täytyy uskoa
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Kär­si­väl­li­syyt­tä tar­vi­taan edel­leen, mutta koronan ku­kis­tu­mi­seen täytyy uskoa

07.01.2021 17:47
Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu seitsemän uutta tartuntaa – Altistumisia Rovaniemellä ja Saariselällä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu seit­se­män uutta tar­tun­taa – Al­tis­tu­mi­sia Ro­va­nie­mel­lä ja Saa­ri­se­läl­lä

07.01.2021 16:58 1
Tilaajille
Japani ja Etelä-Korea palautetaan maahantulon rajoituslistalle

Japani ja Ete­lä-Ko­rea pa­lau­te­taan maa­han­tu­lon ra­joi­tus­lis­tal­le

07.01.2021 16:48
Lapin lomakeskuksiin joululomalle tulleilla on todettu toistaiseksi 14 koronatartuntaa – Jatkotartuntoja ei vielä tiedossa

Lapin lo­ma­kes­kuk­siin jou­lu­lo­mal­le tul­leil­la on todettu tois­tai­sek­si 14 ko­ro­na­tar­tun­taa – Jat­ko­tar­tun­to­ja ei vielä tie­dos­sa

07.01.2021 16:37 5
Tilaajille

Kah­del­ta Suomen maa­jouk­kueen jä­se­nel­tä po­si­tii­vi­nen tulos Tour de Skin ko­ro­na­tes­teis­sä

07.01.2021 15:57
Tilaajille
Seitsemällä Övertorneån terveyskeskuksen työntekijällä koronavirustartunta – tartunta todettu myös kahdella potilaalla

Seit­se­mäl­lä Över­tor­neån ter­veys­kes­kuk­sen työn­te­ki­jäl­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – tar­tun­ta todettu myös kah­del­la po­ti­laal­la

07.01.2021 12:52
Tilaajille
Torstain koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä seitsemän uutta tartuntaa, 14 Lapissa lomaillutta saanut positiivisen testituloksen, Suomessa kuusi uutta koronaan liittyvää kuolemaa ja 223 uutta tartuntaa, Haaparannalla tilanne huononee

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, 14 Lapissa lo­mail­lut­ta saanut po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen, Suo­mes­sa kuusi uutta ko­ro­naan liit­ty­vää kuo­le­maa ja 223 uutta tar­tun­taa, Haa­pa­ran­nal­la tilanne huo­no­nee

07.01.2021 12:33 1
BO: Barentsin alueella yli 2100 kuollut koronaan

BO: Ba­rent­sin alueel­la yli 2100 kuollut ko­ro­naan

07.01.2021 11:48
Tilaajille
Muuttiko vuodenvaihde koronavirustilannetta? – Katso THL:n ja STM:n tiedotustilaisuus suorana 12.00 lähtien

Muut­ti­ko vuo­den­vaih­de ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta? – Katso THL:n ja STM:n tie­do­tus­ti­lai­suus suorana 12.00 lähtien

07.01.2021 11:29
Länsi-Pohjassa seitsemän uutta koronatartuntaa – tartunnat perhepiireistä ja kyläilyistä, Haaparannalla tilanne heikkenee nopeasti

Län­si-Poh­jas­sa seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­nat per­he­pii­reis­tä ja ky­läi­lyis­tä, Haa­pa­ran­nal­la tilanne heik­ke­nee no­peas­ti

07.01.2021 10:51 5
Tilaajille
Koronarokotukset aloitettiin Sallassa – ensimmäisessä erässä 36 annosta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­tet­tiin Sal­las­sa – en­sim­mäi­ses­sä erässä 36 annosta

07.01.2021 08:55
Tilaajille
LM:n tiedot: Sisärajavalvonta jatkumassa ainakin kuukaudella – hallitus keskustelee koronatilanteesta torstaina

LM:n tiedot: Si­sä­ra­ja­val­von­ta jat­ku­mas­sa ainakin kuu­kau­del­la – hal­li­tus kes­kus­te­lee ko­ro­na­ti­lan­tees­ta tors­tai­na

07.01.2021 06:00
Ylitorniolla Ravintola Väylässä on voinut lauantaina altistua koronavirukselle

Yli­tor­niol­la Ra­vin­to­la Väy­läs­sä on voinut lauan­tai­na al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

06.01.2021 16:50
Keskiviikon koronaseuranta: Ylitorniolla on voinut altistua koronavirukselle ravintolassa lauantaina, 331 uutta tartuntaa koko maassa keskiviikkona, THL: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta voidaan saada Suomeen jo muu­ta­mien viik­ko­jen si­säl­lä

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Yli­tor­niol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le ra­vin­to­las­sa lauan­tai­na, 331 uutta tar­tun­taa koko maassa kes­ki­viik­ko­na, THL: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta voidaan saada Suomeen jo muu­ta­mien viik­ko­jen sisällä

06.01.2021 14:14
Suomessa on todettu 331 uutta koronatartuntaa keskiviikkona

Suo­mes­sa on todettu 331 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kes­ki­viik­ko­na

06.01.2021 14:12
Euroopan komissio hyväksyi Modernan rokotteen – THL:n mukaan rokotetta voidaan saada Suomeen lähiviikkoina

Eu­roo­pan ko­mis­sio hy­väk­syi Mo­der­nan ro­kot­teen – THL:n mukaan ro­ko­tet­ta voidaan saada Suomeen lä­hi­viik­koi­na

06.01.2021 13:59 2
Kuntatyönantajat tahtoi viime vuonna kuntiin samanlaiset pikalomautukset kuin yrityksissä – joissakin kunnissa koronavapaat voi korvata työllä myöhemmin

Kun­ta­työn­an­ta­jat tahtoi viime vuonna kuntiin sa­man­lai­set pi­ka­lo­mau­tuk­set kuin yri­tyk­sis­sä – jois­sa­kin kun­nis­sa ko­ro­na­va­paat voi korvata työllä myö­hem­min

06.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Suomi ei viivytä toisen rokoteannoksen antamista – näin rokottaminen etenee keväällä

Suomi ei viivytä toisen ro­ko­te­an­nok­sen an­ta­mis­ta – näin ro­kot­ta­mi­nen etenee ke­vääl­lä

05.01.2021 16:24
Rovaniemeläisellä huoltoasemalla on voinut altistua koronavirukselle

Ro­va­nie­me­läi­sel­lä huol­to­ase­mal­la on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

05.01.2021 15:26 1
Tilaajille
Miten koronarokotukset ovat alkaneet Suomessa? – STM:n tiedotustilaisuuden voi katsoa tästä

Miten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat al­ka­neet Suo­mes­sa? – STM:n tie­do­tus­ti­lai­suu­den voi katsoa tästä

05.01.2021 14:20
Tilaajille
Kahdella Lapin keskussairaalan työntekijällä on todettu koronatartunta – työntekijöitä karanteeniin teho-osastolta ja päivystyspoliklinikalta

Kah­del­la Lapin kes­kus­sai­raa­lan työn­te­ki­jäl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – työn­te­ki­jöi­tä ka­ran­tee­niin te­ho-osas­tol­ta ja päi­vys­tys­po­li­kli­ni­kal­ta

05.01.2021 13:33
Tilaajille
Neljä uutta koronavirustartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä – kahdessa tartunnassa lähde selvityksen alla

Neljä uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – kah­des­sa tar­tun­nas­sa lähde sel­vi­tyk­sen alla

05.01.2021 13:04 1
Tilaajille
Kaksi uutta koronavirustartuntaa Länsi-Pohjassa, tartuntalähteet tiedossa

Kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa, tar­tun­ta­läh­teet tie­dos­sa

05.01.2021 11:02
Tilaajille
Tornio aloittaa koronarokotukset ensi viikolla – Ensin vuorossa vuodeosaston ja koronanäytteenoton henkilökunta

Tornio aloit­taa ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ensi vii­kol­la – Ensin vuo­ros­sa vuo­de­osas­ton ja ko­ro­na­näyt­teen­oton hen­ki­lö­kun­ta

05.01.2021 10:07
Tilaajille
Britanniaan kansallinen koronasulku viruksen uuden muunnoksen nopean leviämisen vuoksi

Bri­tan­niaan kan­sal­li­nen ko­ro­na­sul­ku vi­ruk­sen uuden muun­nok­sen nopean le­viä­mi­sen vuoksi

05.01.2021 08:17
Britannia siirtyy laajaan koronasulkuun – koulut siirtyvät etäopetukseen, kotoa ulos vain välttämättömistä syistä

Bri­tan­nia siirtyy laajaan ko­ro­na­sul­kuun – koulut siir­ty­vät etäo­pe­tuk­seen, kotoa ulos vain vält­tä­mät­tö­mis­tä syistä

04.01.2021 23:12
Tour de Skillä löytyi ensimmäinen koronatapaus – kaksi valmentajaa eristyksiin

Tour de Skillä löytyi en­sim­mäi­nen ko­ro­na­ta­paus – kaksi val­men­ta­jaa eris­tyk­siin

04.01.2021 22:10
Tilaajille
Modernan koronarokotteelle ei myönnetty myyntilupaa Euroopassa – toisen rokotteen käyttöönottoa joudutaan edelleen odottamaan

Mo­der­nan ko­ro­na­ro­kot­teel­le ei myön­net­ty myyn­ti­lu­paa Eu­roo­pas­sa – toisen ro­kot­teen käyt­töön­ot­toa jou­du­taan edel­leen odot­ta­maan

04.01.2021 21:40
Norja tuo sotilaita valvomaan Suomen rajaa – Utsjoen ylityspaikka on suljettu kokonaan

Norja tuo so­ti­lai­ta val­vo­maan Suomen rajaa – Utsjoen yli­tys­paik­ka on sul­jet­tu ko­ko­naan

04.01.2021 19:17 6
Tilaajille
Suomen koronavirusrokotuksia on kritisoitu hitaudesta – näin THL:n johtava asiantuntija perustelee rokotusratkaisuja

Suomen ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­sia on kri­ti­soi­tu hi­tau­des­ta – näin THL:n johtava asian­tun­ti­ja pe­rus­te­lee ro­ko­tus­rat­kai­su­ja

04.01.2021 16:15
Tilaajille
Haaparannan koronaluvut tuplaantuivat – Norrbottenissa rokotetaan ensin vanhuksia, Boden jo aloitti

Haa­pa­ran­nan ko­ro­na­lu­vut tup­laan­tui­vat – Norr­bot­te­nis­sa ro­ko­te­taan ensin van­huk­sia, Boden jo aloitti

04.01.2021 16:03
Tilaajille
Koronatilanne ei hellitä Länsirajalla - Länsi-Pohjan Taskila ennakoi rajoitusten jatkuvan vielä eteenpäin

Ko­ro­na­ti­lan­ne ei hellitä Län­si­ra­jal­la - Län­si-Poh­jan Taskila ennakoi ra­joi­tus­ten jat­ku­van vielä eteen­päin

04.01.2021 13:28
Tilaajille
Levillä ja Rovaniemellä mahdollisia koronavirukselle altistumisia ennen vuoden vaihtumista

Levillä ja Ro­va­nie­mel­lä mah­dol­li­sia ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­mi­sia ennen vuoden vaih­tu­mis­ta

04.01.2021 12:57 1
Tilaajille
Koronarokotukset alkavat Länsi-Pohjassa maanantaina – ensin rokotetaan teho-osaston, päivystyksen ja infektio-osaston henkilökunta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Län­si-Poh­jas­sa maa­nan­tai­na – ensin ro­ko­te­taan te­ho-osas­ton, päi­vys­tyk­sen ja in­fek­tio-osas­ton hen­ki­lö­kun­ta

04.01.2021 09:53
Tilaajille
Pääministeri Marin odotti rokotusten käynnistyvän vauhdikkaammin – väläytti Ylellä uusia, tiukempia rajoituksia, jos Britannian virusmuunnos alkaa levitä nopeasti

Pää­mi­nis­te­ri Marin odotti ro­ko­tus­ten käyn­nis­ty­vän vauh­dik­kaam­min – vä­läyt­ti Ylellä uusia, tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia, jos Bri­tan­nian vi­rus­muun­nos alkaa levitä no­peas­ti

03.01.2021 15:49 1
Kommentti: Kärnä sanoi koronarokotuksesta kieltäytyviä epäisänmaallisiksi – niin sanon minäkin, tässä on syy

Kom­ment­ti: Kärnä sanoi ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta kiel­täy­ty­viä epä­isän­maal­li­sik­si – niin sanon mi­nä­kin, tässä on syy

03.01.2021 14:40 2
Tilaajille
Luostolla saattoi altistua koronalle uutenavuotena – Lapin sairaanhoitopiirissä neljä uutta koronatartuntaa, Länsi-Pohjassa kolme

Luos­tol­la saattoi al­tis­tua ko­ro­nal­le uu­te­na­vuo­te­na – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kolme

03.01.2021 14:34 1
Tilaajille
Kärnä: Koronarokotteesta ilman lääketieteellistä syytä kieltäytyvät epäisänmaallisia – pohtii lakialoitetta disinformaation levittämisen kriminalisoinnista

Kärnä: Ko­ro­na­ro­kot­tees­ta ilman lää­ke­tie­teel­lis­tä syytä kiel­täy­ty­vät epä­isän­maal­li­sia – pohtii la­ki­aloi­tet­ta dis­in­for­maa­tion le­vit­tä­mi­sen kri­mi­na­li­soin­nis­ta

03.01.2021 13:37 4
Korona näytti, että työntekijään ja tekniikkaan voi luottaa – Iiläisen Riitta Annalan etäily jatkuu koronan jälkeenkin, mutta työkavereiden vuoksi toimistoa ei hylätä

Korona näytti, että työn­te­ki­jään ja tek­niik­kaan voi luottaa – Ii­läi­sen Riitta Annalan etäily jatkuu koronan jäl­keen­kin, mutta työ­ka­ve­rei­den vuoksi toi­mis­toa ei hylätä

03.01.2021 06:30
Tilaajille
Kuudenteen rokotusannokseen riittää THL:n suositus, vaikka Fimean virallista lupaa ei ole – "Riski pieni"

Kuu­den­teen ro­ko­tus­an­nok­seen riittää THL:n suo­si­tus, vaikka Fimean vi­ral­lis­ta lupaa ei ole – "Riski pieni"

02.01.2021 13:00
Selvitimme, paljonko etätyön tekeminen kasvattaa kodin sähkölaskua – tämän verran läppäri tai kahvinkeitin kuluttavat tunnissa

Sel­vi­tim­me, pal­jon­ko etätyön te­ke­mi­nen kas­vat­taa kodin säh­kö­las­kua – tämän verran läppäri tai kah­vin­kei­tin ku­lut­ta­vat tun­nis­sa

02.01.2021 07:00 2
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä viisi uutta koronatartuntaa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

01.01.2021 15:35 1
Tilaajille