juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Koronavirus

Tuore tutkimus: Koronarokotteet estivät lähes 20 miljoonaa kuolemaa – koronatartuntojen määrä on kääntynyt jälleen kasvuun

Tuore tut­ki­mus: Ko­ro­na­ro­kot­teet estivät lähes 20 mil­joo­naa kuo­le­maa – ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kään­ty­nyt jälleen kasvuun

24.06.2022 14:18 2
Rovaniemi aloittaa viidennet koronarokotukset voimakkaasti immuunipuutteisille

Ro­va­nie­mi aloit­taa vii­den­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

21.06.2022 13:34
Tilaajille
Kemiläislähtöinen Marko Karsikko pääsi perheineen Shanghain koronasulusta pois – muutto ei käynyt helpolla: "Meidät lukittiin kahdeksi viikoksi valtion hotelliin"

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Marko Kar­sik­ko pääsi per­hei­neen Shang­hain ko­ro­na­su­lus­ta pois – muutto ei käynyt hel­pol­la: "Meidät lu­kit­tiin kah­dek­si vii­kok­si valtion ho­tel­liin"

03.06.2022 17:04
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronatilanne tartuntalukuja valoisampi – "Oleellisempaa on yksittäisen kunnan tartuntalukujen sijaan katsoa sairaanhoitopiirin ja koko maan tilannetta"

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­ne tar­tun­ta­lu­ku­ja va­loi­sam­pi – "O­leel­li­sem­paa on yk­sit­täi­sen kunnan tar­tun­ta­lu­ku­jen sijaan katsoa sai­raan­hoi­to­pii­rin ja koko maan ti­lan­net­ta"

02.06.2022 18:21
Tilaajille
Suomi aukesi koronasuluista, mutta joillekin iäkkäille omikron on yhä tappava – neljäs rokote luvassa näille uusille ryhmille

Suomi aukesi ko­ro­na­su­luis­ta, mutta joil­le­kin iäk­käil­le omikron on yhä tappava – neljäs rokote luvassa näille uusille ryh­mil­le

02.06.2022 16:15
Tilaajille
Koronavirus tarttuu herkästi kotioloissa, mutta voimakas immuniteetti ja hyvä tuuri voivat estää koronaan sairastumisen kokonaan

Ko­ro­na­vi­rus tarttuu her­käs­ti ko­tio­lois­sa, mutta voi­ma­kas im­mu­ni­teet­ti ja hyvä tuuri voivat estää ko­ro­naan sai­ras­tu­mi­sen ko­ko­naan

23.05.2022 06:30
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä laskee Suomessa yhä – kotitestien käyttö on runsasta

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä laskee Suo­mes­sa yhä – ko­ti­tes­tien käyttö on run­sas­ta

19.05.2022 11:08
Neljänsiä koronarokotuksia saavien iäkkäiden ryhmä laajenee Rovaniemellä – nyt rokotteen saavat myös järjestetyn kotihoidon ja omaishoidon piirissä olevat

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia saavien iäk­käi­den ryhmä laa­je­nee Ro­va­nie­mel­lä – nyt ro­kot­teen saavat myös jär­jes­te­tyn ko­ti­hoi­don ja omais­hoi­don pii­ris­sä olevat

09.05.2022 10:25 1
Tilaajille
THL:n suositus neljänsistä koronarokotteista laajenee – koronaepidemia helpottanut

THL:n suo­si­tus nel­jän­sis­tä ko­ro­na­ro­kot­teis­ta laa­je­nee – ko­ro­na­epi­de­mia hel­pot­ta­nut

05.05.2022 10:47 2
Kaupan alan maskisuosituksen poisto ei vielä näy rovaniemeläiskaupoissa, mutta maskien käyttö on vähentynyt tasaisesti kevään aikana

Kaupan alan mas­ki­suo­si­tuk­sen poisto ei vielä näy ro­va­nie­me­läis­kau­pois­sa, mutta maskien käyttö on vä­hen­ty­nyt ta­sai­ses­ti kevään aikana

21.04.2022 07:00 3
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistöllä on todettu koronatartunta – työskentelee etänä

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­töl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – työs­ken­te­lee etänä

19.04.2022 13:26 1
Verohallinto: Työhuonevähennyksiä haetaan todennäköisesti taas paljon – kaavamainen työhuonevähennys on helpoin tehdä

Ve­ro­hal­lin­to: Työ­huo­ne­vä­hen­nyk­siä haetaan to­den­nä­köi­ses­ti taas paljon – kaa­va­mai­nen työ­huo­ne­vä­hen­nys on helpoin tehdä

19.04.2022 09:50
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronatilanne on vähitellen helpottamassa – sairaanhoitopiiri muistuttaa yhä voimassa olevasta maskisuosituksesta

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­ne on vä­hi­tel­len hel­pot­ta­mas­sa – sai­raan­hoi­to­pii­ri muis­tut­taa yhä voi­mas­sa ole­vas­ta mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta

06.04.2022 10:30
Tilaajille
Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut jälleen – pohjoisen sairaaloissa yhdeksän tehohoidossa

Te­ho­hoi­dos­sa olevien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä on kas­va­nut jälleen – poh­joi­sen sai­raa­lois­sa yh­dek­sän te­ho­hoi­dos­sa

01.04.2022 12:52
Päiväkirja: Virallisesti pirullinen virus
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Vi­ral­li­ses­ti pi­rul­li­nen virus

01.04.2022 07:37
Tilaajille
STM:  Alle 18-vuotiaiden koronatodistus ei vanhene,  sama aikuisilla jos kaikki kolme rokotusta on otettuna

STM: Alle 18-vuo­tiai­den ko­ro­na­to­dis­tus ei van­he­ne, sama ai­kui­sil­la jos kaikki kolme ro­ko­tus­ta on otet­tu­na

31.03.2022 10:50 3
Tilaajille
Koronapositiivisten potilaiden määrä sairaaloissa rikkoi ennätyksen – STM:n Puumalainen: "Keväistä käännettä parempaan ei ole vielä nähty"

Ko­ro­na­po­si­tii­vis­ten po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa rikkoi en­nä­tyk­sen – STM:n Puu­ma­lai­nen: "Ke­väis­tä kään­net­tä pa­rem­paan ei ole vielä nähty"

31.03.2022 10:30 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronatilanne on kääntymässä hitaasti parempaan suuntaan, kun tartuntamäärät ovat laskussa

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­ne on kään­ty­mäs­sä hi­taas­ti pa­rem­paan suun­taan, kun tar­tun­ta­mää­rät ovat las­kus­sa

30.03.2022 14:55
Tilaajille
Rovaniemi aloittaa neljännet koronarokotukset 80 vuotta täyttäneille

Ro­va­nie­mi aloit­taa nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set 80 vuotta täyt­tä­neil­le

28.03.2022 13:15
Tilaajille
Aluehallintovirasto muistuttaa, ettei korona ole vielä ohi, ja jatkaa Lapin ohjeistuksia

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to muis­tut­taa, ettei korona ole vielä ohi, ja jatkaa Lapin oh­jeis­tuk­sia

28.03.2022 10:45
Tilaajille
Kittilä, Muonio, Salla ja Sodankylä aloittavat neljänsien koronarokotteiden antamisen 80 vuotta täyttäneille

Kit­ti­lä, Muonio, Salla ja So­dan­ky­lä aloit­ta­vat nel­jän­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­ta­mi­sen 80 vuotta täyt­tä­neil­le

27.03.2022 19:30
Tilaajille
"Muista maski ja hammasharja" – Muistilistamme avulla lomamatka ulkomaille onnistuu nyt vallitsevissa koronaoloissa

"Muista maski ja ham­mas­har­ja" – Muis­ti­lis­tam­me avulla lo­ma­mat­ka ul­ko­mail­le on­nis­tuu nyt val­lit­se­vis­sa ko­ro­na­olois­sa

26.03.2022 06:30
Tilaajille
Koronaepidemia jatkuu Lapissa vielä viikkoja – "Tilanne on jämähtänyt", sanoo Markku Broas

Ko­ro­na­epi­de­mia jatkuu Lapissa vielä viik­ko­ja – "Ti­lan­ne on jä­mäh­tä­nyt", sanoo Markku Broas

24.03.2022 16:04 3
Tilaajille
Pandemia-aallon huippu ohitettu Länsi-Pohjassa, tilanne on hitaasti paranemassa

Pan­de­mia-aal­lon huippu ohi­tet­tu Län­si-Poh­jas­sa, tilanne on hi­taas­ti pa­ra­ne­mas­sa

23.03.2022 11:49
Tilaajille
Koronatestausta supistettiin Rovaniemellä – osa testipaikoista muuttuu kaupunkilaisille maksullisiksi

Ko­ro­na­tes­taus­ta su­pis­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä – osa tes­ti­pai­kois­ta muuttuu kau­pun­ki­lai­sil­le mak­sul­li­sik­si

21.03.2022 11:52 1
Tilaajille
Päiväkirja: Mitä yhdestä talvilomasta
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Päi­vä­kir­ja: Mitä yhdestä tal­vi­lo­mas­ta

17.03.2022 22:00
Tilaajille
Voiko sairastua kuinka pian uudestaan, onko pitkään kestävä väsymys tavallista,  koska alkaa neljäs rokotekierros – esitimme nämä ja 11 muuta ajankohtaista kysymystä koronasta Markku Broakselle

Voiko sai­ras­tua kuinka pian uu­des­taan, onko pitkään kestävä väsymys ta­val­lis­ta, koska alkaa neljäs ro­ko­te­kier­ros – esi­tim­me nämä ja 11 muuta ajan­koh­tais­ta ky­sy­mys­tä ko­ro­nas­ta Markku Broak­sel­le

18.03.2022 13:51 6
Tilaajille
Sebastian Vettel joutuu F1-kauden avauksesta sivuun koronatartunnan takia

Se­bas­tian Vettel joutuu F1-kau­den avauk­ses­ta sivuun ko­ro­na­tar­tun­nan takia

17.03.2022 15:22
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolla on koronatartunta

Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpolla on ko­ro­na­tar­tun­ta

13.03.2022 12:33
Ilman koronapandemiaa ei olisi myöskään Tunturiflow’ta – Ylläs tuntui matkailualan yrittäjistä ainoalta oikealta paikalta: "Täällä aitoutta on vielä jäljellä"

Ilman ko­ro­na­pan­de­miaa ei olisi myös­kään Tun­tu­rif­low’­ta – Ylläs tuntui mat­kai­lu­alan yrit­tä­jis­tä ai­noal­ta oi­keal­ta pai­kal­ta: "Täällä ai­tout­ta on vielä jäl­jel­lä"

08.03.2022 15:22
Tilaajille
Toimittajalta: Tuomiopäivän kellon viisarit tikittävät – Miten ihmeessä ne saa käännettyä taaksepäin?
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Tuo­mio­päi­vän kellon vii­sa­rit ti­kit­tä­vät – Miten ih­mees­sä ne saa kään­net­tyä taak­se­päin?

08.03.2022 09:20 1
Suomessa raportoitiin maanantaina noin 22  400 uutta koronavirustartuntaa – VR siirtyy maskipakosta suositukseen

Suo­mes­sa ra­por­toi­tiin maa­nan­tai­na noin 22  400 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – VR siirtyy mas­ki­pa­kos­ta suo­si­tuk­seen

07.03.2022 20:33
Tilaajille
Koronatilanne on tasoittumassa koko Lapissa – Länsi-Pohjan korkealle sairaalakuormitukselle ei löydy selkeää syytä

Ko­ro­na­ti­lan­ne on ta­soit­tu­mas­sa koko Lapissa – Län­si-Poh­jan kor­keal­le sai­raa­la­kuor­mi­tuk­sel­le ei löydy selkeää syytä

07.03.2022 16:28 1
Tilaajille
Nuoria akateemisia ihmisiä koettelee kolmoiskriisi: ilmasto, pandemia ja sota – taloustieteilijä ei osaa ennustaa, psykologian opiskelija uskoo toivoon

Nuoria aka­tee­mi­sia ihmisiä koet­te­lee kol­moisk­rii­si: il­mas­to, pan­de­mia ja sota – ta­lous­tie­tei­li­jä ei osaa en­nus­taa, psy­ko­lo­gian opis­ke­li­ja uskoo toivoon

05.03.2022 18:30
Tilaajille
Päiväkirja: Korona lähti yhdellä buranalla
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Korona lähti yhdellä bu­ra­nal­la

03.03.2022 05:00
Tilaajille
Koronavirusepidemian huippu on nyt käsillä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä –  viime viikolla todettiin 1100 tartuntaa, sairaalakuormitus korkealla tasolla

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian huippu on nyt käsillä Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – viime vii­kol­la to­det­tiin 1100 tar­tun­taa, sai­raa­la­kuor­mi­tus kor­keal­la tasolla

02.03.2022 13:43 1
Tilaajille
Koronaan sairastunut Kläbo pelkää kauden olevan ohi: "Matka Suomeen oli ilmeisesti liikaa"

Ko­ro­naan sai­ras­tu­nut Kläbo pelkää kauden olevan ohi: "Matka Suomeen oli il­mei­ses­ti liikaa"

01.03.2022 15:05
Pitkä korona voi vakavimmillaan viedä työkyvyn – Long covidia lähes kaksi vuotta sairastanut sairaanhoitaja: "En tiedä, palautuuko entinen työkyky koskaan"

Pitkä korona voi va­ka­vim­mil­laan viedä työ­ky­vyn – Long covidia lähes kaksi vuotta sai­ras­ta­nut sai­raan­hoi­ta­ja: "En tiedä, pa­lau­tuu­ko entinen työkyky kos­kaan"

26.02.2022 06:30
Tilaajille
Tartuntatautipäivärahaan ei enää tarvitse virallista karanteeni- tai eristyspäätöstä

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haan ei enää tar­vit­se vi­ral­lis­ta ka­ran­tee­ni- tai eris­tys­pää­tös­tä

25.02.2022 20:21 1
Tilaajille
Länsi-Pohjasta löytyi uusi omikronvariantin muunnos – ei tiedetä aiheuttavan kohonnutta tartunta- tai sairastumisriskiä

Län­si-Poh­jas­ta löytyi uusi omik­ron­va­rian­tin muunnos – ei tiedetä ai­heut­ta­van ko­hon­nut­ta tar­tun­ta- tai sai­ras­tu­mis­ris­kiä

25.02.2022 13:46 6
Tilaajille

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to: Lapissa pitää edel­leen nou­dat­taa asia­kas­ti­lo­jen ko­ro­na­tur­val­li­suus­oh­jei­ta

24.02.2022 17:02
Tilaajille
Ravintolarajoituksista luovutaan maaliskuun alussa – yleiset hygieniavelvoitteet säilyy voimassa kaikilla alueilla

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta luo­vu­taan maa­lis­kuun alussa – yleiset hy­gie­nia­vel­voit­teet säilyy voi­mas­sa kai­kil­la alueil­la

24.02.2022 13:42
Tilaajille
THL ja STM: Ihmisten omaehtoiset toimet korostuvat nyt tartuntojen leviämisen ehkäisemisessä

THL ja STM: Ih­mis­ten oma­eh­toi­set toimet ko­ros­tu­vat nyt tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen eh­käi­se­mi­ses­sä

24.02.2022 12:51
Hävetti, kun sain koronan
Kolumni Ville Hyötylä

Hä­vet­ti, kun sain koronan

23.02.2022 06:00 1
Tilaajille
Hanna Sarkkinen ajaa varautumista jo uuteen pandemiaan – oululaisministeri perää laajassa haastattelussa pandemialakia järeän valmiuslain ja yksilökeskeisen tartuntatautilain rinnalle

Hanna Sark­ki­nen ajaa va­rau­tu­mis­ta jo uuteen pan­de­miaan – ou­lu­lais­mi­nis­te­ri perää laa­jas­sa haas­tat­te­lus­sa pan­de­mia­la­kia järeän val­mius­lain ja yk­si­lö­kes­kei­sen tar­tun­ta­tau­ti­lain rin­nal­le

19.02.2022 06:30 7
Tilaajille
Potilaat odottavat Lapin keskussairaalassa jatkohoitopaikkaa Rovaniemeltä – Broas: Rajoituksia voitaisiin purkaa enemmän, jos Rovaniemi ratkaisisi ongelman

Po­ti­laat odot­ta­vat Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa jat­ko­hoi­to­paik­kaa Ro­va­nie­mel­tä – Broas: Ra­joi­tuk­sia voi­tai­siin purkaa enem­män, jos Ro­va­nie­mi rat­kai­si­si on­gel­man

18.02.2022 15:15 4
Tilaajille
Rovaniemen koronatestauskäytäntö muuttuu – lieväoireisten testaus vähenee, positiivisen kotitestin tuloksia ei varmenneta

Ro­va­nie­men ko­ro­na­tes­taus­käy­tän­tö muuttuu – lie­vä­oi­reis­ten testaus vä­he­nee, po­si­tii­vi­sen ko­ti­tes­tin tu­lok­sia ei var­men­ne­ta

18.02.2022 14:56 3
Tilaajille
Miten pitää toimia, jos sairastuu koronaan? Entä jos joku muu perheessä sairastuu? – Kokosimme vastauksia uuteen tilanteeseen, kun eristyspäätöksiä ei enää tehdä

Miten pitää toimia, jos sai­ras­tuu ko­ro­naan? Entä jos joku muu per­hees­sä sai­ras­tuu? – Ko­ko­sim­me vas­tauk­sia uuteen ti­lan­tee­seen, kun eris­tys­pää­tök­siä ei enää tehdä

17.02.2022 19:33 3
Tilaajille
THL tarkentaa tilastointia ja koronakuolemien määrä voi tulla alas – Tanska arvioi jopa kolmasosan omikroniin liittyvistä kuolemista johtuvan muista syistä

THL tar­ken­taa ti­las­toin­tia ja ko­ro­na­kuo­le­mien määrä voi tulla alas – Tanska arvioi jopa kol­mas­osan omik­ro­niin liit­ty­vis­tä kuo­le­mis­ta joh­tu­van muista syistä

17.02.2022 18:30 2
Tilaajille
Tutkimus: Estrogeeni saattaa suojata naisia vakavalta koronataudilta – Sukupuoli on itsenäinen riskitekijä miehille

Tut­ki­mus: Est­ro­gee­ni saattaa suojata naisia va­ka­val­ta ko­ro­na­tau­dil­ta – Su­ku­puo­li on it­se­näi­nen ris­ki­te­ki­jä mie­hil­le

17.02.2022 11:50
Tilaajille
Lapin koronahuippu ei ole ohi vielä moneen viikkoon – rajoitusten purku on silti järkevää, sanovat ylilääkärit

Lapin ko­ro­na­huip­pu ei ole ohi vielä moneen viik­koon – ra­joi­tus­ten purku on silti jär­ke­vää, sanovat yli­lää­kä­rit

16.02.2022 18:36 8
Tilaajille
Suomessa on raportoitu noin 6 000 uutta koronavirustartuntaa

Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu noin 6 000 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

16.02.2022 12:42 1
Koronaan sairastuneiden eristäminen loppuu Kolarissa – tartuntoja silti edelleen paljon

Ko­ro­naan sai­ras­tu­nei­den eris­tä­mi­nen loppuu Ko­la­ris­sa – tar­tun­to­ja silti edel­leen paljon

15.02.2022 21:49 1
Tilaajille
Sodankylässä koronatartunnan saaneiden eristyspäätökset lopetetaan torstaista alkaen – kunta siirtyy normaaleihin sairauspoissaolokäytäntöihin

So­dan­ky­läs­sä ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nei­den eris­tys­pää­tök­set lo­pe­te­taan tors­tais­ta alkaen – kunta siirtyy nor­maa­lei­hin sai­raus­pois­sa­olo­käy­tän­töi­hin

14.02.2022 17:26
Tilaajille
Valtioneuvoston kanslian päätös salata koronakoordinaatioryhmän asiakirjoja oli laiton

Val­tio­neu­vos­ton kans­lian päätös salata ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män asia­kir­jo­ja oli laiton

12.02.2022 11:00
Hiukset on hoidettu suluista huolimatta – Parturi-kampaajat ovat olleet harvinaisuus koronarajoitusten viidakossa: "Ei pykäliä sulkemiseen"

Hiukset on hoi­det­tu su­luis­ta huo­li­mat­ta – Par­tu­ri-kam­paa­jat ovat olleet har­vi­nai­suus ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vii­da­kos­sa: "Ei pykäliä sul­ke­mi­seen"

11.02.2022 18:30
Tilaajille

Te­ho­hoi­don tarve Suo­mes­sa pie­nen­ty­nyt sel­väs­ti tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­tä – ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­joi­tuk­sis­ta py­ri­tään luo­pu­maan jo lä­hi­päi­vi­nä

10.02.2022 16:41
Omikronviruksen alamuunnostartuntojen osuus kasvaa Husin alueella voimakkaasti

Omik­ron­vi­ruk­sen ala­muun­nos­tar­tun­to­jen osuus kasvaa Husin alueel­la voi­mak­kaas­ti

10.02.2022 10:48
Mitä Suomen koronatilanteelle kuuluu? – katso STM:n ja THL:n tilannekatsaus suorana kello 10.00

Mitä Suomen ko­ro­na­ti­lan­teel­le kuuluu? – katso STM:n ja THL:n ti­lan­ne­kat­saus suorana kello 10.00

10.02.2022 06:00
Tilaajille
Rokottamatonta sote-henkilöstöä vähemmän kuin työnantaja luuli, mutta 1–2 prosenttia on sitkeitä – Tästä tarve suojella itseään rokotukselta kumpuaa

Ro­kot­ta­ma­ton­ta so­te-hen­ki­lös­töä vä­hem­män kuin työn­an­ta­ja luuli, mutta 1–2 pro­sent­tia on sit­kei­tä – Tästä tarve suo­jel­la itseään ro­ko­tuk­sel­ta kumpuaa

06.02.2022 18:30 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 396 koronavirustartuntaa kuluvan viikon aikana – määrä ei enää anna kuvaa ajankohtaisesta tilanteesta

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 396 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa kuluvan viikon aikana – määrä ei enää anna kuvaa ajan­koh­tai­ses­ta ti­lan­tees­ta

04.02.2022 14:08
Tilaajille
Koronarajoitukset kevenevät Lapissa – yleisötilaisuuksien järjestäminen mahdollista lauantaista alkaen, edellytyksenä laajat terveysturvallisuustoimet

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ke­ve­ne­vät Lapissa – ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­nen mah­dol­lis­ta lauan­tais­ta alkaen, edel­ly­tyk­se­nä laajat ter­veys­tur­val­li­suus­toi­met

04.02.2022 11:13 7
Tilaajille
Huoltovarmuuskeskus: koululaisten koronakotitestien jakelu kunnille käynnistyy

Huol­to­var­muus­kes­kus: kou­lu­lais­ten ko­ro­na­ko­ti­tes­tien jakelu kun­nil­le käyn­nis­tyy

04.02.2022 10:14 2
Tilaajille
Norjan yhdistetylle järkytys: Olympiasuosikin koronatesti positiivinen, ainakin avauskisa jää väliin

Norjan yh­dis­te­tyl­le jär­ky­tys: Olym­pia­suo­si­kin ko­ro­na­tes­ti po­si­tii­vi­nen, ainakin avaus­ki­sa jää väliin

03.02.2022 15:20
Koronasta johtuvan tehohoidon tarve selvässä laskussa Suomessa, myös jätevesissä koronaviruksen määrä kääntynyt laskuun

Ko­ro­nas­ta joh­tu­van te­ho­hoi­don tarve sel­väs­sä las­kus­sa Suo­mes­sa, myös jä­te­ve­sis­sä ko­ro­na­vi­ruk­sen määrä kään­ty­nyt laskuun

03.02.2022 12:17
Tilaajille
Lapissa tutkitaan, miten sää vaikuttaa koronan tapaisten virusten leviämiseen – Sodankylässä tehtyjen tutkimusten mukaan auringon UV-säteily heikensi virusta, mutta tuuli kantoi hyvinkin kauas

Lapissa tut­ki­taan, miten sää vai­kut­taa koronan ta­pais­ten vi­rus­ten le­viä­mi­seen – ­So­dan­ky­läs­sä teh­ty­jen tut­ki­mus­ten mukaan au­rin­gon UV-sä­tei­ly hei­ken­si vi­rus­ta, mutta tuuli kantoi hy­vin­kin kauas

02.02.2022 19:30
Tilaajille
Tartuntamäärät kasvussa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä – tautihuippu vielä saavuttamatta

Tar­tun­ta­mää­rät kas­vus­sa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – tau­ti­huip­pu vielä saa­vut­ta­mat­ta

02.02.2022 13:56 2
Tilaajille
THL:n Salminen ja Terva­hauta HS:ssa: Koronaepidemian odotetaan laantuvan heinäkuuhun mennessä, mutta terveydenhuollon on varauduttava tulevaan

THL:n Sal­mi­nen ja Ter­va­hau­ta HS:ssa: Ko­ro­na­epi­de­mian odo­te­taan laan­tu­van hei­nä­kuu­hun men­nes­sä, mutta ter­vey­den­huol­lon on va­rau­dut­ta­va tu­le­vaan

02.02.2022 12:17

Voi­daan­ko lo­put­kin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jo pois­taa? Ote­taan­ko ko­ronapas­si vielä käyt­töön? Hal­li­tus neu­vot­te­lee ko­ro­na­stra­te­gias­ta tänään kello 9.30 alkaen

02.02.2022 06:00
Tilaajille
Rokotuspakosta ei näytä tulevan pelättyä pommia: Lapin sote-henkilöstön rokotuskattavuus on 95–99 prosenttia

Ro­ko­tus­pa­kos­ta ei näytä tulevan pe­lät­tyä pommia: Lapin so­te-hen­ki­lös­tön ro­ko­tus­kat­ta­vuus on 95–99 pro­sent­tia

31.01.2022 19:30 2
Tilaajille
NRK: Hurtigruten sai isot sakot, kun ei kertonut laivan koronatartunnoista

NRK: Hur­tig­ru­ten sai isot sakot, kun ei ker­to­nut laivan ko­ro­na­tar­tun­nois­ta

31.01.2022 14:21
Tilaajille
Marin: Koronarajoituksista syytä luopua helmikuun aikana

Marin: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta syytä luopua hel­mi­kuun aikana

31.01.2022 14:13 13
Rovaniemellä kaikki koronarokotukset saa tiistaista alkaen ilman ajanvarausta – vain lapsille tulee varata aika

Ro­va­nie­mel­lä kaikki ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa tiis­tais­ta alkaen ilman ajan­va­raus­ta – vain lap­sil­le tulee varata aika

31.01.2022 11:49
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella todettiin viime viikolla 650 koronavirustartuntaa

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la to­det­tiin viime vii­kol­la 650 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

31.01.2022 11:36
Tilaajille
Pekingissä on ilmoitettu korkeimmista koronatartuntamääristä sitten vuoden 2020 kesäkuun – 20 tartuntaa

Pe­kin­gis­sä on il­moi­tet­tu kor­keim­mis­ta ko­ro­na­tar­tun­ta­mää­ris­tä sitten vuoden 2020 ke­sä­kuun – 20 tar­tun­taa

30.01.2022 09:42 1
Jaakko Jääskeläinen ei ole halunnut ottaa koronarokotetta, ja jää nyt tyhjän päälle vakituisesta työstä lastensuojelussa – rokotevelvoite astuu voimaan maanantaina, näin se vaikuttaa Oulun seudulla

Jaakko Jääs­ke­läi­nen ei ole ha­lun­nut ottaa ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, ja jää nyt tyhjän päälle va­ki­tui­ses­ta työstä las­ten­suo­je­lus­sa – ro­ko­te­vel­voi­te astuu voimaan maa­nan­tai­na, näin se vai­kut­taa Oulun seu­dul­la

29.01.2022 15:00 14
Tilaajille
Venäjällä raportoitiin ensimmäistä kertaa yli satatuhatta koronatartuntaa vuorokaudessa

Ve­nä­jäl­lä ra­por­toi­tiin en­sim­mäis­tä kertaa yli sa­ta­tu­hat­ta ko­ro­na­tar­tun­taa vuo­ro­kau­des­sa

29.01.2022 14:31
Krista Kiuru on itsepäinen tahtonainen, josta tuli koronarajoitusten monumentaalinen symboli – vastustajilta yllättävä arvio ministerin työtavoista

Krista Kiuru on it­se­päi­nen tah­to­nai­nen, josta tuli ko­ro­na­ra­joi­tus­ten mo­nu­men­taa­li­nen symboli – vas­tus­ta­jil­ta yl­lät­tä­vä arvio mi­nis­te­rin työ­ta­vois­ta

29.01.2022 17:12 4
Tilaajille
Sodankylä luopuu koronalle altistuneiden jäljityksestä ja karanteeneista – sairastuneet jäljitetään edelleen

So­dan­ky­lä luopuu ko­ro­nal­le al­tis­tu­nei­den jäl­ji­tyk­ses­tä ja ka­ran­tee­neis­ta – sai­ras­tu­neet jäl­ji­te­tään edel­leen

28.01.2022 18:27
Tilaajille
Rovaniemi lopettaa altistuneiden karanteeniin asettamisen – tartunnan saaneiden eristys jatkossa aina seitsemän päivää

Ro­va­nie­mi lo­pet­taa al­tis­tu­nei­den ka­ran­tee­niin aset­ta­mi­sen – tar­tun­nan saa­nei­den eristys jat­kos­sa aina seit­se­män päivää

28.01.2022 14:39
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu tällä viikolla 430 uutta koronavirustapausta – sairaalahoidon tarve vähentynyt

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu tällä vii­kol­la 430 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – sai­raa­la­hoi­don tarve vä­hen­ty­nyt

28.01.2022 11:35
Tilaajille
Koronaministerityöryhmä pidensi ruokaravintoloiden aukioloaikoja kolmella tunnilla – ministereillä haluja jatkaa rajoitusten keventämistä myös esimerkiksi teattereissa ja kuntosaleilla

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

27.01.2022 22:03 5
Sisärajavalvonta päättyy maanantaina – ulkorajaliikenteen rajoituksille jatkoa

Si­sä­ra­ja­val­von­ta päättyy maa­nan­tai­na – ul­ko­ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sil­le jatkoa

27.01.2022 14:29 2
Torstai on edelleen koronakatsauspäivä: Ottavatko THL ja STM kantaa vaatimuksiin julistaa koronavirustauti tavalliseksi tartuntataudiksi? – katso tilaisuus kello 10

Torstai on edel­leen ko­ro­na­kat­saus­päi­vä: Ot­ta­vat­ko THL ja STM kantaa vaa­ti­muk­siin ju­lis­taa ko­ro­na­vi­rus­tau­ti ta­val­li­sek­si tar­tun­ta­tau­dik­si? – katso ti­lai­suus kello 10

27.01.2022 07:28
Tilaajille
Sairastetun koronan jälkeen liikuntaan on palattava varovasti – vakavampi sairaus lisää sydäntulehduksen riskiä

Sai­ras­te­tun koronan jälkeen lii­kun­taan on pa­lat­ta­va va­ro­vas­ti – va­ka­vam­pi sairaus lisää sy­dän­tu­leh­duk­sen riskiä

26.01.2022 14:27
Suomessa on raportoitu yli 8  000 uutta koronavirustartuntaa

Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu yli 8  000 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

26.01.2022 13:56
Kolarin koronavirustilanne on rauhoittunut – tartuntamääristä ja koulualtistumisista ei enää tiedoteta

Kolarin ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­nut – tar­tun­ta­mää­ris­tä ja kou­lu­al­tis­tu­mi­sis­ta ei enää tie­do­te­ta

26.01.2022 12:09 1
Tilaajille
Potilas nolla – kaksi vuotta sitten Lapin keskussairaalassa todettiin Suomen ensimmäinen koronatapaus

Potilas nolla – kaksi vuotta sitten Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa to­det­tiin Suomen en­sim­mäi­nen ko­ro­na­ta­paus

26.01.2022 06:30
Tilaajille
Karanteeni- ja eristyspäätökset loppuvat Meri-Lapin kunnissa – lauantaista lähtien jäljitystyötä tehdään enää vain poikkeustapauksissa

Ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­pää­tök­set lop­pu­vat Me­ri-La­pin kun­nis­sa – lauan­tais­ta lähtien jäl­ji­tys­työ­tä tehdään enää vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa

25.01.2022 16:40 3
Tilaajille
LKS:n tehohoidon kapasiteetti riittää, vaikka koronatartuntojen määrä on huipussaan – Länsi-Pohjassa tehohoidon särkymävara on pieni

LKS:n te­ho­hoi­don ka­pa­si­teet­ti riit­tää, vaikka ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on hui­pus­saan – Län­si-Poh­jas­sa te­ho­hoi­don sär­ky­mä­va­ra on pieni

25.01.2022 15:13 3
Tilaajille
Korona jyllää koko Norrbottenissa – tartuntamäärät jatkavat kasvuaan myös Tornionlaaksossa

Korona jyllää koko Norr­bot­te­nis­sa – tar­tun­ta­mää­rät jat­ka­vat kas­vuaan myös Tor­nion­laak­sos­sa

25.01.2022 12:16 3
Tilaajille
LKS:n teholla on kolme ja vuodeosastolla neljä koronapotilasta – korona on nyt aktiivisimmillaan Lapissa, tautihuippu ehkä helmikuun alussa

LKS:n teholla on kolme ja vuo­de­osas­tol­la neljä ko­ro­na­po­ti­las­ta – korona on nyt ak­tii­vi­sim­mil­laan La­pis­sa, tau­ti­huip­pu ehkä hel­mi­kuun alussa

24.01.2022 13:27 2
Tilaajille
Päiväkirja: Olenko ihan normaali?
Kolumni Petteri Holma

Päi­vä­kir­ja: Olenko ihan nor­maa­li?

23.01.2022 18:38
Tilaajille
Koronarajoitukset mullistivat päiväkeskuksen arjen ja pakottivat valitsemaan autettavia – Huumeriippuvainen Roni: "Olemme aika sitkeää kansaa"

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set mul­lis­ti­vat ­päi­vä­kes­kuk­sen arjen ja pa­kot­ti­vat va­lit­se­maan au­tet­ta­via – Huu­me­riip­pu­vai­nen Roni: "Olemme aika sitkeää kansaa"

22.01.2022 08:00 1
Tilaajille
Epidemia jyllää kaikkialla Lapissa, mutta vaalipäivää sen ei pitäisi sotkea – äänestämään pääsee myös koronataudin kourissa tai karanteenissa

Epi­de­mia jyllää kaik­kial­la La­pis­sa, mutta vaa­li­päi­vää sen ei pitäisi sotkea – ää­nes­tä­mään pääsee myös ko­ro­na­tau­din kou­ris­sa tai ka­ran­tee­nis­sa

21.01.2022 18:21 7
Tilaajille
Eristykseen määrättyjä pyydetään nyt ottamaan yhteyttä altistuneisiin – lue tästä, miten altistuminen määritellään

Eris­tyk­seen mää­rät­ty­jä pyy­de­tään nyt ot­ta­maan yh­teyt­tä al­tis­tu­nei­siin – lue tästä, miten al­tis­tu­mi­nen mää­ri­tel­lään

21.01.2022 18:01 1
Tilaajille
Kittilässä lukio etäopetukseen varmuuden vuoksi, eristys- ja karanteenitodistuksia voi pyytää oma-aloitteisesti sähköpostilla

Kit­ti­läs­sä lukio etä­ope­tuk­seen var­muu­den vuoksi, eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­to­dis­tuk­sia voi pyytää oma-aloit­tei­ses­ti säh­kö­pos­til­la

21.01.2022 17:20
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki on päivittänyt karanteeniohjeita pitkin viikkoa – perjantaina päätettiin, että joukkoaltistumisista ei enää määrätä karanteenja

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on päi­vit­tä­nyt ka­ran­tee­ni­oh­jei­ta pitkin viikkoa – per­jan­tai­na pää­tet­tiin, että jouk­ko­al­tis­tu­mi­sis­ta ei enää määrätä ka­ran­teen­ja

21.01.2022 16:53
Tilaajille
Rovaniemeläinen Jari Nykänen tahtoi auttaa rokotusurakassa ja alkoi vapaaehtoiseksi – ”On mukavaa auttaa ihmisiä ja olla heille ystävällinen”

Ro­va­nie­me­läi­nen Jari Nykänen tahtoi auttaa ro­ko­tus­ura­kas­sa ja alkoi va­paa­eh­toi­sek­si – ”On mukavaa auttaa ihmisiä ja olla heille ys­tä­väl­li­nen”

21.01.2022 16:18 2
Tilaajille
"Olemme todella ylikuormitettuja ja kaikki muut virkavastuuasiat jäävät nyt hoitamatta" – koronaan sairastunut määrätään Lapissa edelleen eristykseen, etelässä toimitaan toisin

"Olemme todella yli­kuor­mi­tet­tu­ja ja kaikki muut vir­ka­vas­tuu­asiat jäävät nyt hoi­ta­mat­ta" – ko­ro­naan sai­ras­tu­nut mää­rä­tään Lapissa edel­leen eris­tyk­seen, ete­läs­sä toi­mi­taan toisin

21.01.2022 12:46 4
Tilaajille