Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Koronavirus

Myös Oulussa, Lapissa, Kuusamossa ja Kainuussa määrättiin omikron-virusmuunnoksen riskimaista tulevat pakolliseen terveystarkastukseen

Myös Ou­lus­sa, La­pis­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Kai­nuus­sa mää­rät­tiin omik­ron-vi­rus­muun­nok­sen ris­ki­mais­ta tulevat pa­kol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen

19:09 3
LM-kysely: Lukijoiden enemmistö käyttää koronapassia ongelmitta, osa laajentaisi passivaatimusta huomattavasti – periaatteellinen vastustus pientä

LM-ky­se­ly: Lu­ki­joi­den enem­mis­tö käyttää ko­ronapas­sia on­gel­mit­ta, osa laa­jen­tai­si pas­si­vaa­ti­mus­ta huo­mat­ta­vas­ti – pe­ri­aat­teel­li­nen vas­tus­tus pientä

18:30 4
Tilaajille

Sak­sas­sa epäily maan en­sim­mäi­ses­tä omik­ron­muun­nos­tar­tun­nas­ta – Ete­lä-Af­ri­kas­ta Hol­lan­tiin saa­pu­neet 61 tar­tun­nan saa­nut­ta tes­ta­taan muun­nok­sen varalta

16:21 1
Uuden huolta aiheuttavan koronavirusvariantin tartunta havaittiin jo Euroopassa – Kiuru: STM edellyttää eteläisestä Afrikasta Suomeen tulleiden ohjaamista karanteeniin ja testeihin

Uuden huolta ai­heut­ta­van ko­ro­na­vi­rus­va­rian­tin tar­tun­ta ha­vait­tiin jo Eu­roo­pas­sa – Kiuru: STM edel­lyt­tää ete­läi­ses­tä Af­ri­kas­ta Suomeen tul­lei­den oh­jaa­mis­ta ka­ran­tee­niin ja tes­tei­hin

26.11.2021 21:23 2
Ruka Nordicissa tullut ilmi koronatartuntoja oireettomilla henkilöillä – tapahtumaan liittyen on tehty tällä viikolla noin 400 koronatestiä

Ruka Nor­di­cis­sa tullut ilmi ko­ro­na­tar­tun­to­ja oi­reet­to­mil­la hen­ki­löil­lä – ta­pah­tu­maan liit­tyen on tehty tällä vii­kol­la noin 400 ko­ro­na­tes­tiä

25.11.2021 18:41
Tilaajille
Kiuru varoittaa: Suomessa jäljellä enää yksi tehohoitopaikka koronapotilaille, leikkaustoimintaa ajettava pian "radikaalisti alas"

Kiuru va­roit­taa: Suo­mes­sa jäl­jel­lä enää yksi te­ho­hoi­to­paik­ka ko­ro­na­po­ti­lail­le, leik­kaus­toi­min­taa ajet­ta­va pian "ra­di­kaa­lis­ti alas"

25.11.2021 15:36 9
Euroopan lääkevirasto hyväksyi Pfizerin koronarokotteen 5–11-vuotiaille

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to hy­väk­syi Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­kot­teen 5–11-vuo­tiail­le

25.11.2021 14:13

Ro­kot­ta­mat­to­mien osuus kai­kis­ta ko­ro­na­tar­tun­nois­ta on kol­min­ker­tai­nen ke­vää­seen ver­rat­tu­na

25.11.2021 13:13
Rovaniemen koronatilanteessa on merkkejä heikkenemisestä – avi katsoi Länsi-Pohjan kuntien rajoitusten riittävän toistaiseksi

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ti­lan­tees­sa on merk­ke­jä heik­ke­ne­mi­ses­tä – avi katsoi Län­si-Poh­jan kuntien ra­joi­tus­ten riit­tä­vän tois­tai­sek­si

25.11.2021 11:07 12
Tilaajille
THL ja sosiaali- ja terveysministeriö kertovat Suomen koronatilanteesta ja rokotuksista – katso tiedotustilaisuus suorana tästä

THL ja so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ker­to­vat Suomen ko­ro­na­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tuk­sis­ta – katso tie­do­tus­ti­lai­suus suorana tästä

25.11.2021 09:20
Kiuru Ylelle: Ravintolarajoitukset kiristyvät mahdollisesti jo viikonlopuksi

Kiuru Ylelle: Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ki­ris­ty­vät mah­dol­li­ses­ti jo vii­kon­lo­puk­si

24.11.2021 20:59 4
Koronatilanne synkkenee, pitäisikö toisia tehosteannoksia aikaistaa? Asiantuntija kertoo, miten rokotuksissa kannattaa edetä

Ko­ro­na­ti­lan­ne synk­ke­nee, pi­täi­si­kö toisia te­hos­te­an­nok­sia ai­kais­taa? Asian­tun­ti­ja kertoo, miten ro­ko­tuk­sis­sa kan­nat­taa edetä

24.11.2021 18:49 3
Tilaajille
Sairaalakuormitus kasvanut nopeasti Länsi-Pohjassa – koronatartuntoja on levinnyt myös rokotettuihin varsinkin perhealtistusten kautta

Sai­raa­la­kuor­mi­tus kas­va­nut no­peas­ti Län­si-Poh­jas­sa – ko­ro­na­tar­tun­to­ja on le­vin­nyt myös ro­ko­tet­tui­hin var­sin­kin per­he­al­tis­tus­ten kautta

24.11.2021 13:18 4
Tilaajille
Nuorten itsenäisyysjuhla Rovaniemellä peruttiin, mutta aikuiset saavat juhlia – "Aikuisilta voidaan edellyttää koronapassia ja maskia, nuorilta ei"

Nuorten it­se­näi­syys­juh­la Ro­va­nie­mel­lä pe­rut­tiin, mutta ai­kui­set saavat juhlia – "Ai­kui­sil­ta voidaan edel­lyt­tää ko­ronapas­sia ja maskia, nuo­ril­ta ei"

24.11.2021 15:56 7
Tilaajille
Toimittajalta: Ei-toivottu vieras himmentää taas jouluiloa – miksi Suomessa ei määrätä maskipakkoa ja laajenneta koronapassin käyttöä?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ei-toi­vot­tu vieras him­men­tää taas jou­lu­iloa – miksi Suo­mes­sa ei määrätä mas­ki­pak­koa ja laa­jen­ne­ta ko­ronapas­sin käyt­töä?

24.11.2021 06:00 5
Tilaajille

WHO pelkää ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­mien määrän kas­va­van sa­doil­la­tu­han­sil­la ke­vää­seen men­nes­sä

23.11.2021 20:23
Korona sotki valtakunnallisen pandemiasuunnitelman aikataulun – Niinistön ehdottamaan "nyrkkiin" ei velvoiteta jatkossakaan

Korona sotki val­ta­kun­nal­li­sen pan­de­mia­suun­ni­tel­man ai­ka­tau­lun – Nii­nis­tön eh­dot­ta­maan "nyrk­kiin" ei vel­voi­te­ta jat­kos­sa­kaan

23.11.2021 18:30
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä todettiin viikonloppuna 22 koronatartuntaa – tartuntoja useammassa kunnassa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä to­det­tiin vii­kon­lop­pu­na 22 ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja useam­mas­sa kun­nas­sa

22.11.2021 20:51 2
Tilaajille
Osallistu LM-kyselyyn: Kerro kokemuksiasi koronapassin käytöstä ja mahdollisista ongelmista

Osal­lis­tu LM-ky­se­lyyn: Kerro ko­ke­muk­sia­si ko­ronapas­sin käy­tös­tä ja mah­dol­li­sis­ta on­gel­mis­ta

22.11.2021 20:00
Tilaajille
THL:n mukaan maahantulon rajoituksia voisi jo keventää – lausunnossaan terveysviranomainen toteaa, että nyt vaadittava toinen testi ei olisi enää välttämätön

THL:n mukaan maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sia voisi jo ke­ven­tää – lau­sun­nos­saan ter­veys­vi­ran­omai­nen toteaa, että nyt vaa­dit­ta­va toinen testi ei olisi enää vält­tä­mä­tön

22.11.2021 17:41 4
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä viime viikolla 65 koronatartuntaa

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä viime vii­kol­la 65 ko­ro­na­tar­tun­taa

22.11.2021 09:36 2
Tilaajille
Andersson: Etäopetukseen siirtyminen on epätodennäköistä – "Helposti ei tule eteen tilanne, jossa etäopetuksen hyödyt ylittävät sosiaaliset haitat"

An­ders­son: Etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­nen on epä­to­den­nä­köis­tä – "Hel­pos­ti ei tule eteen ti­lan­ne, jossa etä­ope­tuk­sen hyödyt ylit­tä­vät so­siaa­li­set haitat"

19.11.2021 18:07 1
Tilaajille
Muonion laaja koronatartuntaketju sai alkunsa alle 12-vuotiaista lapsista – koronavirustautia esiintyy Lapin sairaanhoitopiirissä nyt erityisesti lapsilla ja nuorilla

Muonion laaja ko­ro­na­tar­tun­ta­ket­ju sai alkunsa alle 12-vuo­tiais­ta lap­sis­ta – ko­ro­na­vi­rus­tau­tia esiin­tyy Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä nyt eri­tyi­ses­ti lap­sil­la ja nuo­ril­la

19.11.2021 17:50
Tilaajille
Miksi Kemin uimahalliin tarvitaan koronapassi, mutta Tornion uimahalliin ei? – Meri-Lapin kunnissa on samat koronarajoitukset, mutta niiden soveltaminen vaihtelee

Miksi Kemin ui­ma­hal­liin tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, mutta Tornion ui­ma­hal­liin ei? – Me­ri-La­pin kun­nis­sa on samat ko­ro­na­ra­joi­tuk­set, mutta niiden so­vel­ta­mi­nen vaih­te­lee

19.11.2021 16:10 7
Tilaajille
SAK kannustaa rokotuksiin ja koronapassin käyttöön, mutta ei hyväksy työntekijöiden rokotuspakkoa

SAK kan­nus­taa ro­ko­tuk­siin ja ko­ronapas­sin käyt­töön, mutta ei hyväksy työn­te­ki­jöi­den ro­ko­tus­pak­koa

18.11.2021 15:45
Tilaajille
Länsi-Pohjan kunnat ottavat kokoontumisrajoituksia käyttöön –  Kemin uimahalliin koronapassi, Tervolassa peruttiin Lastenhulinat

Län­si-Poh­jan kunnat ottavat ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia käyt­töön – Kemin ui­ma­hal­liin ko­ro­na­pas­si, Ter­vo­las­sa pe­rut­tiin Las­ten­hu­li­nat

18.11.2021 16:13 2
Tilaajille
Arvion mukaan tehohoidon koronapotilaita joudutaan lähiviikkoina siirtämään maan sisällä

Arvion mukaan te­ho­hoi­don ko­ro­na­po­ti­lai­ta jou­du­taan lä­hi­viik­koi­na siir­tä­mään maan sisällä

18.11.2021 12:42 1
Taskila Länsi-Pohjan tartunnoista: "Ei ole enää leikin asia, läpäisyinfektioita tulee koko ajan"

Taskila Län­si-Poh­jan tar­tun­nois­ta: "Ei ole enää leikin asia, lä­päi­sy­in­fek­tioi­ta tulee koko ajan"

18.11.2021 15:33 19
Tilaajille
Länsi-Pohjaan on tulossa kokoontumisrajoituksia ravintolarajoitusten jatkoksi – rajoitukset välttää koronapassilla

Län­si-Poh­jaan on tulossa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten jat­kok­si – ra­joi­tuk­set välttää ko­ronapas­sil­la

17.11.2021 18:00 1
Tilaajille
Ei enää vain sota-ajan työkalu – korona ja varautuminen maahantulolla painostamiseen laskeneet kynnystä valmiuslain käyttämiseen

Ei enää vain so­ta-ajan työkalu – korona ja va­rau­tu­mi­nen maa­han­tu­lol­la pai­nos­ta­mi­seen las­ke­neet kyn­nys­tä val­mius­lain käyt­tä­mi­seen

16.11.2021 21:38
Tilaajille
Koronan uhka nostaa päätään NHL:ssä, Ottawa Senators joutuu siirtämään pelejään – NHL-pelaajien osallistuminen olympialaisiin vaarassa?

Koronan uhka nostaa päätään NHL:s­sä, Ottawa Se­na­tors joutuu siir­tä­mään pe­le­jään – NHL-pe­laa­jien osal­lis­tu­mi­nen olym­pia­lai­siin vaa­ras­sa?

16.11.2021 16:14
Tilaajille
Latvia koventaa koronarajoituksia rokottamattomille: voi menettää työnsä ja pääsee vain peruskauppoihin – ulkoministeri: "Rokotusaste nousee nyt"

Latvia ko­ven­taa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ro­kot­ta­mat­to­mil­le: voi me­net­tää työnsä ja pääsee vain pe­rus­kaup­poi­hin – ul­ko­mi­nis­te­ri: "Ro­ko­tu­sas­te nousee nyt"

14.11.2021 18:30 3
Tilaajille
Tornion terveyskeskuksen vuodeosastolla koronaa – testaaminen ja jäljitys kuormittunut

Tornion ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­tol­la koronaa – tes­taa­mi­nen ja jäl­ji­tys kuor­mit­tu­nut

12.11.2021 20:13 2
Tilaajille
Muonion yhtenäiskoulun oppilailla todettu jo 15 koronatartuntaa – koululaiset siirretty etäopetukseen ja osa asetettu karanteeniin

Muonion yh­te­näis­kou­lun op­pi­lail­la todettu jo 15 ko­ro­na­tar­tun­taa – ­kou­lu­lai­set siir­ret­ty etä­ope­tuk­seen ja osa ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

12.11.2021 14:52 1
Tilaajille
Karasjoella 38 ihmistä eristyksissä koronan takia – noin puolet sairastuneista on kahdesti rokotettuja, Utsjoen kuntalaisia suositellaan välttämään Karasjoella asiointia

Ka­ras­joel­la 38 ihmistä eris­tyk­sis­sä koronan takia – noin puolet sai­ras­tu­neis­ta on kah­des­ti ro­ko­tet­tu­ja, Utsjoen kun­ta­lai­sia suo­si­tel­laan vält­tä­mään Ka­ras­joel­la asioin­tia

09.11.2021 12:13
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronatilanne heikkenee yhä – viime viikolla 84 tartuntaa

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­ne heik­ke­nee yhä – viime vii­kol­la 84 tar­tun­taa

08.11.2021 12:21 4
Tilaajille

Ve­nä­jäl­lä taas uusi ko­ro­na­en­nä­tys – yli­mää­räi­nen lo­ma­viik­ko ei py­säyt­tä­nyt tautia

06.11.2021 15:00
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkärit oikovat virheellisiä käsityksiä karanteenin päättymisestä – karanteeni päättyy ainoastaan tartuntatautilääkärin päätöksellä

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rit oikovat vir­heel­li­siä kä­si­tyk­siä ka­ran­tee­nin päät­ty­mi­ses­tä – ka­ran­tee­ni päättyy ai­noas­taan tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin pää­tök­sel­lä

05.11.2021 12:45 2
Länsi-Pohjassa 54 koronatartuntaa tällä viikolla – "Kaikki eivät muista miten toimia flunssaoireissa"

Län­si-Poh­jas­sa 54 ko­ro­na­tar­tun­taa tällä vii­kol­la – "Kaikki eivät muista miten toimia fluns­saoi­reis­sa"

05.11.2021 10:30 4
Tilaajille
Uutissuomalaisen kysely: Enemmistö velvoittaisi työntekijää kertomaan koronarokotustietonsa työnantajalle

Uu­tis­suo­ma­lai­sen kysely: Enem­mis­tö vel­voit­tai­si työn­te­ki­jää ker­to­maan ko­ro­na­ro­ko­tus­tie­ton­sa työn­an­ta­jal­le

03.11.2021 07:52
Koronapotilaita on Lapin keskussairaalassa hoidossa enemmän kuin puoleentoista vuoteen – sairaalakuorma voi kasvaa liian isoksi, jos influenssakaudestakin tulee vaikea

Ko­ro­na­po­ti­lai­ta on Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa hoi­dos­sa enemmän kuin puo­leen­tois­ta vuoteen – sai­raa­la­kuor­ma voi kasvaa liian isoksi, jos inf­luens­sa­kau­des­ta­kin tulee vaikea

01.11.2021 14:42 19
Tilaajille
Meri-Lapin koronatilanne heikkenee – tartunnoissa pandemia-ajan ennätys

Me­ri-La­pin ko­ro­na­ti­lan­ne heik­ke­nee – tar­tun­nois­sa pan­de­mia-ajan ennätys

01.11.2021 12:47 5
Tilaajille
Tornion kouluilla karanteeneja – noin puolet Raumon koulun 9.-luokkalaisista karanteeniin korona-altistumisen vuoksi

Tornion kou­luil­la ka­ran­tee­ne­ja – noin puolet Raumon koulun 9.-luok­ka­lai­sis­ta ka­ran­tee­niin ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sen vuoksi

01.11.2021 11:02
Tilaajille
Uusi virusmuunnos delta plus leviää Pohjois-Norjan Tromssassa – infektiotautien ylilääkäri pitää viruksen tuloa Lappiin mahdollisena

Uusi vi­rus­muun­nos delta plus leviää Poh­jois-Nor­jan Troms­sas­sa – in­fek­tio­tau­tien yli­lää­kä­ri pitää vi­ruk­sen tuloa Lappiin mah­dol­li­se­na

01.11.2021 10:59 4
Tilaajille
Keminmaassa kymmeniä karanteeniin koulussa ja päiväkodissa – toiminta jatkuu muuten normaalisti

Ke­min­maas­sa kym­me­niä ka­ran­tee­niin kou­lus­sa ja päi­vä­ko­dis­sa – toi­min­ta jatkuu muuten nor­maa­lis­ti

29.10.2021 21:28
Tilaajille
Kemissä on todettu laajoja altistumisketjuja

Kemissä on todettu laajoja al­tis­tu­mis­ket­ju­ja

29.10.2021 13:24 8
Koronarokotuksien ottaminen on hiipunut Länsi-Pohjassa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sien ot­ta­mi­nen on hii­pu­nut Län­si-Poh­jas­sa

27.10.2021 13:39 4
Tilaajille
Koronapassi umpeutuu jo vuodenvaihteessa, ja siksi ripeät toimet ovat tarpeen – "Pidän perusteltuna sitä, että koronapassille haetaan jatkoa eduskunnalta", sanoo pääministeri Sanna Marin

Ko­ronapas­si um­peu­tuu jo vuo­den­vaih­tees­sa, ja siksi ripeät toimet ovat tarpeen – "Pidän pe­rus­tel­tu­na sitä, että ko­ronapas­sil­le haetaan jatkoa edus­kun­nal­ta", sanoo pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin

24.10.2021 17:11
Ihmisoikeusprofessori Scheinin kannustaa rikosilmoituksiin lasten koronatartunnoista – näin lapsiasiavaltuutettu vastaa suoraan ehdotukseen

Ih­mis­oi­keus­pro­fes­so­ri Schei­nin kan­nus­taa ri­kos­il­moi­tuk­siin lasten ko­ro­na­tar­tun­nois­ta – näin lap­si­asia­val­tuu­tet­tu vastaa suoraan eh­do­tuk­seen

21.10.2021 14:30 3
Tilaajille
Kun korona niin täytti kansallispuistot, ajattelin alkuun, että aivan mahtavaa – nyt toivon sitä, että retkeilijät ja haittavaikutukset vähenisivät
Kolumni Henrik Ahola

Kun korona niin täytti kan­sal­lis­puis­tot, ajat­te­lin alkuun, että aivan mah­ta­vaa – nyt toivon sitä, että ret­kei­li­jät ja hait­ta­vai­ku­tuk­set vä­he­ni­si­vät

20.10.2021 14:04 7
Tilaajille
Kolmansien koronarokotteiden anto 60 vuotta täyttäneille on aloitettu Lapin kunnissa – Torniossa koronatilanne on huonompi kuin vuoteen

Kol­man­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den anto 60 vuotta täyt­tä­neil­le on aloi­tet­tu Lapin kun­nis­sa – Tor­nios­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­nom­pi kuin vuoteen

20.10.2021 13:18 1
Tilaajille
Matkailualan etujärjestö kantelee maahantuloa koskevasta ilmaantuvuusrajasta oikeuskanslerille – "Suomi ei voi ylläpitää perusteettoman tiukkoja matkustusrajoituksia"

Mat­kai­lu­alan etu­jär­jes­tö kan­te­lee maa­han­tu­loa kos­ke­vas­ta il­maan­tu­vuus­ra­jas­ta oi­keus­kans­le­ril­le – "Suomi ei voi yl­lä­pi­tää pe­rus­teet­to­man tiuk­ko­ja mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia"

19.10.2021 09:43 14

USA:n entinen ul­ko­mi­nis­te­ri Colin Powell on kuollut –  oli saanut ko­ro­na­tar­tun­nan

18.10.2021 16:04

Sai­raa­la­hoi­dos­sa olevien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kas­vus­sa

18.10.2021 14:47 1
Kuvaa koronapassin QR-koodista ei kannata jakaa – Asiantuntijan mukaan passin väärinkäytön riski ei liity niinkään henkilötietoihin, vaan toisen ihmisen passin käyttöön

Kuvaa ko­ronapas­sin QR-koo­dis­ta ei kannata jakaa – Asian­tun­ti­jan mukaan passin vää­rin­käy­tön riski ei liity niin­kään hen­ki­lö­tie­toi­hin, vaan toisen ihmisen passin käyt­töön

16.10.2021 20:24
Tilaajille
Näkökulma: Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi – entiseen elämään ei ole järkeä palata sellaisenaan: työelämä on monimuotoisempaa kuin arvasimme

Nä­kö­kul­ma: Val­ta­kun­nal­li­nen etä­työ­suo­si­tus päättyi – en­ti­seen elämään ei ole järkeä palata sel­lai­se­naan: työ­elä­mä on mo­ni­muo­toi­sem­paa kuin ar­va­sim­me

15.10.2021 18:30 1
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on tällä viikolla todettu 23 koronatartuntaa

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on tällä vii­kol­la todettu 23 ko­ro­na­tar­tun­taa

15.10.2021 11:34 1
Tilaajille
Lapin ravintolat ja urheiluseurat toivottavat koronapassin tervetulleeksi, jos rajoitukset uhkaavat – toistaiseksi uusi työkalu ei lappilaisten vapaa-ajanviettoon vaikuta

Lapin ra­vin­to­lat ja ur­hei­lu­seu­rat toi­vot­ta­vat ko­ronapas­sin ter­ve­tul­leek­si, jos ra­joi­tuk­set uh­kaa­vat – tois­tai­sek­si uusi työkalu ei lap­pi­lais­ten va­paa-ajan­viet­toon vaikuta

15.10.2021 06:30 7
Tilaajille
Presidentti Niinistö altistunut koronavirukselle – tapaaminen Viron presidentin kanssa peruuntuu

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – ta­paa­mi­nen Viron pre­si­den­tin kanssa pe­ruun­tuu

14.10.2021 13:29
STM ja THL: Koronaviruspotilaiden määrä sairaaloissa nousee, 74 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä on saanut kaksi rokoteannosta

STM ja THL: Ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa nousee, 74 pro­sent­tia 12 vuotta täyt­tä­neis­tä on saanut kaksi ro­ko­te­an­nos­ta

14.10.2021 13:31
Tilaajille
Alueellinen pandemiatyöryhmä: Länsi-Pohja on kiihtymisvaiheessa

Alueel­li­nen pan­de­mia­työ­ryh­mä: Län­si-Poh­ja on kiih­ty­mis­vai­hees­sa

13.10.2021 14:00 6
Tilaajille
Koronarokotuskattavuus kasvaa hitaasti, kun osa nuorista aikuisista epäröi tai jättää piikin harkiten väliin – Tervolassa mietitään nuorille sopivaa houkutinta, Rovaniemellä "ämpäreiden jakoon" ei ole intoa

Ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuus kasvaa hi­taas­ti, kun osa nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta epäröi tai jättää piikin har­ki­ten väliin – Ter­vo­las­sa mie­ti­tään nuo­ril­le sopivaa hou­ku­tin­ta, Ro­va­nie­mel­lä "äm­pä­rei­den jakoon" ei ole intoa

13.10.2021 06:30 6
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysvaliokunta nostaisi koronapassin alaikärajan 16 vuoteen – "12 vuoden ikäraja tarkoittaisi merkittäviä esteitä lasten oikeuksille"

So­siaa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­ta nos­tai­si ko­ronapas­sin ala­ikä­ra­jan 16 vuoteen – "12 vuoden ikäraja tar­koit­tai­si mer­kit­tä­viä esteitä lasten oi­keuk­sil­le"

12.10.2021 14:57 1
THL päivitti koronatestausohjetta: Kaksi rokotetta saaneiden ei ole välttämätöntä mennä testeihin oireiden vuoksi

THL päi­vit­ti ko­ro­na­tes­tau­soh­jet­ta: Kaksi ro­ko­tet­ta saa­nei­den ei ole vält­tä­mä­tön­tä mennä tes­tei­hin oi­rei­den vuoksi

11.10.2021 20:12
Koronapassin valmistelua vetävä Lohi MTV:lle: Koronapassi käyttöön jo perjantaina

Ko­ronapas­sin val­mis­te­lua vetävä Lohi MTV:l­le: Ko­ronapas­si käyt­töön jo per­jan­tai­na

11.10.2021 18:36
Useat isot yritykset höllentävät nyt koronatoimiaan – esimerkiksi Nordea ottaa käyttöön hybridityömallin

Useat isot yri­tyk­set höl­len­tä­vät nyt ko­ro­na­toi­miaan – esi­mer­kik­si Nordea ottaa käyt­töön hyb­ri­di­työ­mal­lin

10.10.2021 11:00 1
Suomessa harkitaan rokotustekstiviestiä koronasta koko kansalle – STM valmistelee, ei vielä päätöstä

Suo­mes­sa har­ki­taan ro­ko­tus­teks­ti­vies­tiä ko­ro­nas­ta koko kan­sal­le – STM val­mis­te­lee, ei vielä pää­tös­tä

08.10.2021 17:34 3
Tilaajille
Koronatestaukseen on tullut lisää vaihtoehtoja – miksi koronanäyte otetaan lapsilta yhä nenänielusta?

Ko­ro­na­tes­tauk­seen on tullut lisää vaih­to­eh­to­ja – miksi ko­ro­na­näy­te otetaan lap­sil­ta yhä ne­nä­nie­lus­ta?

08.10.2021 11:43
Tilaajille
Modernan koronavirusrokotetta ei jatkossa anneta alle 30-vuotiaille miehille ja pojille

Mo­der­nan ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tet­ta ei jat­kos­sa anneta alle 30-vuo­tiail­le mie­hil­le ja pojille

07.10.2021 19:31 1
Perustuslakivaliokunta vaatii muutosta hallituksen esitykseen koronapassista – alle 16-vuotiaiden mahdollisuudet osallistua toimintaan turvattava ehdotettua paremmin

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta vaatii muu­tos­ta hal­li­tuk­sen esi­tyk­seen ko­ronapas­sis­ta – alle 16-vuo­tiai­den mah­dol­li­suu­det osal­lis­tua toi­min­taan tur­vat­ta­va eh­do­tet­tua pa­rem­min

07.10.2021 15:14 1
Sairaalahoidossa ei ole ainoatakaan koronapotilasta Lapissa – "Matalalla kynnyksellä testiin meno on edelleen tärkeää"

Sai­raa­la­hoi­dos­sa ei ole ai­noa­ta­kaan ko­ro­na­po­ti­las­ta Lapissa – "Ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä testiin meno on edel­leen tär­keää"

07.10.2021 10:54
Tilaajille
Hoidon tarve painottuu hyvin vahvasti rokottamattomiin – THL: Modernan rokotetta ei pitäisi antaa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille

Hoidon tarve pai­not­tuu hyvin vah­vas­ti ro­kot­ta­mat­to­miin – THL: Mo­der­nan ro­ko­tet­ta ei pitäisi antaa alle 30-vuo­tiail­le mie­hil­le ja pojille

07.10.2021 12:31 1
SVT: Koronaepidemia ryöpsähtänyt Ruotsin Tornionlaaksossa, taustalla uskonnollisia tilaisuuksia

SVT: Ko­ro­na­epi­de­mia ryöp­säh­tä­nyt Ruotsin Tor­nion­laak­sos­sa, taus­tal­la us­kon­nol­li­sia ti­lai­suuk­sia

06.10.2021 19:53 4
Tilaajille
Ruotsi keskeyttää Modernan koronarokotteen käytön alle kolmekymppisiltä – syynä sydänterveyden riski

Ruotsi kes­keyt­tää Mo­der­nan ko­ro­na­ro­kot­teen käytön alle kol­me­kymp­pi­sil­tä – syynä sy­dän­ter­vey­den riski

06.10.2021 16:31
Länsi-Pohjassa todettu 23 uutta korontartuntaa – tautia liikkeellä etenkin nuorilla rokottamattomilla henkilöillä

Län­si-Poh­jas­sa todettu 23 uutta ko­ron­tar­tun­taa – ­tau­tia liik­keel­lä etenkin nuo­ril­la ro­kot­ta­mat­to­mil­la hen­ki­löil­lä

06.10.2021 13:21 1
Tilaajille
THL: Koronakriisi heikensi etenkin naisten työllisyyttä – lasten ja iäkkäiden hoiva kasaantui naisten harteille, lähisuhdeväkivalta lisääntyi

THL: Ko­ro­na­krii­si hei­ken­si etenkin naisten työl­li­syyt­tä – ­las­ten ja iäk­käi­den hoiva ka­saan­tui naisten har­teil­le, lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta li­sään­tyi

06.10.2021 09:32
Koronarokotteiden ottaminen on vähentynyt Lapissa muutaman viikon aikana – toista rokoteannosta ei välttämättä haetakaan

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den ot­ta­mi­nen on vä­hen­ty­nyt Lapissa muu­ta­man viikon aikana – toista ro­ko­te­an­nos­ta ei vält­tä­mät­tä hae­ta­kaan

04.10.2021 19:53 11
Tilaajille
Viikon koronaseuranta: Rovaniemellä kolme uutta tartuntaa,  Sallassa yksi, Länsi-Pohjassa kymmeniä tartuntoja tällä viikolla, virus liikkuu nyt rokottamattomien nuorten keskuudessa

Viikon ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä kolme uutta tar­tun­taa, Sal­las­sa yksi, Län­si-Poh­jas­sa kym­me­niä tar­tun­to­ja tällä vii­kol­la, virus liikkuu nyt ro­kot­ta­mat­to­mien nuorten kes­kuu­des­sa

08.10.2021 14:46
Kaupan alan uusi maskisuositus on vielä tekeillä – kauppaketjut suosittelevat edelleen kasvomaskin käyttöä asiakkaille

Kaupan alan uusi mas­ki­suo­si­tus on vielä te­keil­lä – ­kaup­pa­ket­jut suo­sit­te­le­vat edel­leen kas­vo­mas­kin käyttöä asiak­kail­le

04.10.2021 13:58 1
Tilaajille
Moni työnantaja aikoo piristää työntekijöitään perinteisillä pikkujouluilla – Ylilääkäri: Rokottamattomille lähijuhlinta on selvä riskin paikka

Moni työn­an­ta­ja aikoo pi­ris­tää työn­te­ki­jöi­tään pe­rin­tei­sil­lä pik­ku­jou­luil­la – Yli­lää­kä­ri: Ro­kot­ta­mat­to­mil­le lä­hi­juh­lin­ta on selvä riskin paikka

02.10.2021 18:30
Tilaajille
Kymmenen uutta koronatartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä – tartunnoista kuusi liittyy yksityiseen tapahtumaan Rovaniemellä

Kym­me­nen uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – tar­tun­nois­ta kuusi liittyy yk­si­tyi­seen ta­pah­tu­maan Ro­va­nie­mel­lä

01.10.2021 13:25
Tilaajille
Rovaniemi ei muuta maskisuositustaan, vaikka THL päivitti ohjeistusta, Länsi-Pohjassa tartuntojen määrä lähes kolminkertaistui viikossa

Ro­va­nie­mi ei muuta mas­ki­suo­si­tus­taan, vaikka THL päi­vit­ti oh­jeis­tus­ta, Län­si-Poh­jas­sa tar­tun­to­jen määrä lähes kol­min­ker­tais­tui vii­kos­sa

01.10.2021 12:11 9
Tilaajille
Koronatestien määrä romahti Länsi-Pohjassa, vaikka tartunnat näyttäisivät olevan nousussa – maskisuositusta tarkastellaan uudelleen myöhemmin

Ko­ro­na­tes­tien määrä romahti Län­si-Poh­jas­sa, vaikka tar­tun­nat näyt­täi­si­vät olevan nou­sus­sa – mas­ki­suo­si­tus­ta tar­kas­tel­laan uu­del­leen myö­hem­min

29.09.2021 13:07 4
Tilaajille
Rovaniemellä todettiin viime viikolla 41 koronatartuntaa – maskisuositus on yhä voimassa ja koskee myös rokotettuja

Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin viime vii­kol­la 41 ko­ro­na­tar­tun­taa – mas­ki­suo­si­tus on yhä voi­mas­sa ja koskee myös ro­ko­tet­tu­ja

28.09.2021 12:44 6
Tilaajille
Joko kasvomaskisuositus päättyy Lapissa? – THL päivittää maskisuositustaan tällä viikolla

Joko kas­vo­mas­ki­suo­si­tus päättyy La­pis­sa? – THL päi­vit­tää mas­ki­suo­si­tus­taan tällä vii­kol­la

28.09.2021 07:52 4
Tilaajille
Nuhakuumetta aiheuttavat flunssavirukset kiusaavat nyt lappilaisia koronan lisäksi – myös influenssakaudesta voi tulla tavallista ärhäkämpi

Nu­ha­kuu­met­ta ai­heut­ta­vat fluns­sa­vi­ruk­set kiu­saa­vat nyt lap­pi­lai­sia koronan lisäksi – myös inf­luens­sa­kau­des­ta voi tulla ta­val­lis­ta är­hä­käm­pi

27.09.2021 14:30
Tilaajille
Alkuviikon koronaseuranta: Sodankylän kertausharjoituksesta on ilmennyt koronatartuntoja, Tornion Kaupunkilinjalla on voinut altistua koronavirukselle maanantaina ja tiistaina

Al­ku­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: So­dan­ky­län ker­taus­har­joi­tuk­ses­ta on il­men­nyt ko­ro­na­tar­tun­to­ja, Tornion Kau­pun­ki­lin­jal­la on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na

29.09.2021 15:14 9
Maailmanlopun enteet ja pedon merkki ruokkivat uskonnoista nousevaa rokotevastarintaa – oululainen Sirpa Erho sai epäilijöiltä vastaukseksi Youtube-videoita

Maail­man­lo­pun enteet ja pedon merkki ruok­ki­vat us­kon­nois­ta nou­se­vaa ro­ko­te­vas­ta­rin­taa – ou­lu­lai­nen Sirpa Erho sai epäi­li­jöil­tä vas­tauk­sek­si You­tu­be-vi­deoi­ta

25.09.2021 18:30 2
Tilaajille
83 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut ensimmäisen koronarokotuksen – rokottamattomien joukossa on yhä paljon tartuntoja

83 pro­sent­tia yli 12-vuo­tiais­ta on saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen – ro­kot­ta­mat­to­mien jou­kos­sa on yhä paljon tar­tun­to­ja

23.09.2021 10:55
Kunnat turvautuivat koronapäätöksissään valmiuslain pykälään, joka ei ollut käytössä – Otkes: "Herättää kysymään, miten näin voi olla"

Kunnat tur­vau­tui­vat ko­ro­na­pää­tök­sis­sään val­mius­lain py­kä­lään, joka ei ollut käy­tös­sä – Otkes: "He­rät­tää ky­sy­mään, miten näin voi olla"

23.09.2021 06:00
Tilaajille
Koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä 15 uutta tartuntaa, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kaksi tartuntaa

Ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 15 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi tar­tun­taa

24.09.2021 15:37 3
THL:n Tervahauta jarruttelee koronan poistamista yleisvaarallisten tartuntatautien listalta – "Työkalupakkia edelleen tarvitaan"

THL:n Ter­va­hau­ta jar­rut­te­lee koronan pois­ta­mis­ta yleis­vaa­ral­lis­ten tar­tun­ta­tau­tien lis­tal­ta – "Työ­ka­lu­pak­kia edel­leen tar­vi­taan"

19.09.2021 06:30
Tilaajille
Perjantain koronaseuranta:  Länsi-Pohjassa neljä tartuntaa, Suomessa 501 tartuntaa

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa neljä tar­tun­taa, Suo­mes­sa 501 tar­tun­taa

17.09.2021 14:19 2
Rovaniemen koululaisten rokotustahti matelee – "Osalle nuorista on voinut tulla jo sivuseikka"

Ro­va­nie­men kou­lu­lais­ten ro­ko­tus­tah­ti matelee – "Osalle nuo­ris­ta on voinut tulla jo si­vu­seik­ka"

17.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Lappilaisille korvattu jo yli kolme miljoonaa euroa ansiotuloja koronakaranteenien takia

Lap­pi­lai­sil­le kor­vat­tu jo yli kolme mil­joo­naa euroa an­sio­tu­lo­ja ko­ro­na­ka­ran­tee­nien takia

17.09.2021 06:30 2
Tilaajille
Rokotuskattavuutta edistettiin kuntien välisellä kilpailulla Lapin sairaanhoitopiirissä – Viisi voittajakuntaa saavat 1 000 euroa nuorisovaltuustojen käytettäviksi

Ro­ko­tus­kat­ta­vuut­ta edis­tet­tiin kuntien vä­li­sel­lä kil­pai­lul­la Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – Viisi voit­ta­ja­kun­taa saavat 1 000 euroa nuo­ri­so­val­tuus­to­jen käy­tet­tä­vik­si

16.09.2021 18:29 1
Tilaajille
Korona leviää edelleen erityisesti rokottamattomien 20–49-vuotiaiden ryhmässä – THL:n kanta sosiaali- ja terveysalan henkilöstön pakolliseen rokottamiseen on ehkä muuttumassa

Korona leviää edel­leen eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mien 20–49-vuo­tiai­den ryh­mäs­sä – THL:n kanta so­siaa­li- ja ter­veys­alan hen­ki­lös­tön pa­kol­li­seen ro­kot­ta­mi­seen on ehkä muut­tu­mas­sa

16.09.2021 12:58
Mikä on Suomen rokotustilanne? STM ja THL tiedottivat koronavirustilanteesta – katso tallenne lähetyksestä

Mikä on Suomen ro­ko­tus­ti­lan­ne? STM ja THL tie­dot­ti­vat ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne lä­he­tyk­ses­tä

16.09.2021 09:30
Koronatestaus keskittyy jatkossa Rovaniemellä rokottamattomiin – lasten testaus vähenee

Ko­ro­na­tes­taus kes­kit­tyy jat­kos­sa Ro­va­nie­mel­lä ro­kot­ta­mat­to­miin – lasten testaus vähenee

16.09.2021 08:47
Tilaajille
Koronarokottamattomia on päätynyt sairaalaan Länsi-Pohjassa viimeisten viikkojen aikana – alueen väestöstä vähintään yhden rokotteen on saanut lähes 72 prosenttia

Ko­ro­na­ro­kot­ta­mat­to­mia on pää­ty­nyt sai­raa­laan Län­si-Poh­jas­sa vii­meis­ten viik­ko­jen aikana – alueen väes­tös­tä vä­hin­tään yhden ro­kot­teen on saanut lähes 72 pro­sent­tia

15.09.2021 13:59
Tilaajille