Koronavirus

Finnairilta saattaa olla luvassa lisää pettymyksen aihetta Kemille ja Kajaanille – reitit olleet jo pitkään heikkoja
Tilaajille

Finn­ai­ril­ta saattaa olla luvassa lisää pet­ty­myk­sen aihetta Kemille ja Ka­jaa­nil­le – reitit olleet jo pitkään heik­ko­ja

20:02 1
Pidempi odottelu vaarantaisi myös ensi vuoden Simerockin – Festivaalin toteutuminen vaatii päätöksiä heinäkuun puoliväliin mennessä: "Tällä hetkellä tilanne on erittäin ehkä"

Pidempi odot­te­lu vaa­ran­tai­si myös ensi vuoden Si­me­roc­kin – Fes­ti­vaa­lin to­teu­tu­mi­nen vaatii pää­tök­siä hei­nä­kuun puo­li­vä­liin men­nes­sä: "Tällä het­kel­lä tilanne on erit­täin ehkä"

20:00 1
Tilaajille
LSHP:n kaksi koronatartuntaa samassa taloudessa Enontekiöllä – "Puolet kesän tapauksista yhteydessä Ruotsiin, puolet Etelä-Suomeen"

LSHP:n kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa samassa ta­lou­des­sa Enon­te­kiöl­lä – "Puolet kesän ta­pauk­sis­ta yh­tey­des­sä Ruot­siin, puolet Ete­lä-Suo­meen"

17:29 1
Tilaajille

Myös Ky­mi­Rin­gin MM-mo­to­cross lyk­kään­tyi ensi kesään

13:47 0
Tilaajille
Ruotsissa ylittyi 70 000 koronatartunnan raja – Torstaina ilmoitettiin 41 uutta koronakuolemaa

Ruot­sis­sa ylittyi 70 000 ko­ro­na­tar­tun­nan raja – Tors­tai­na il­moi­tet­tiin 41 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa

02.07.2020 21:30 0
LSHP:n koronavirustartunta Enontekiöllä vanhainkodin hoitohenkilökuntaan kuuluvalla – Kaikki altistuneiden testit negatiivisia

LSHP:n ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta Enon­te­kiöl­lä van­hain­ko­din hoi­to­hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la – Kaikki al­tis­tu­nei­den testit ne­ga­tii­vi­sia

02.07.2020 16:56 1
Tilaajille
Kyselytutkimus: Yli neljä viidestä kokenut ongelmia – Kansalliset päätökset aiheuttavat turvautumista ja hämmennystä raja-alueilla

Ky­se­ly­tut­ki­mus: Yli neljä vii­des­tä kokenut on­gel­mia – Kan­sal­li­set pää­tök­set ai­heut­ta­vat tur­vau­tu­mis­ta ja häm­men­nys­tä ra­ja-alueil­la

02.07.2020 14:56 0
Tilaajille
Ruotsin talous on kärsinyt koronakriisistä yhtä pahasti kuin muiden Pohjoismaiden – "Rajoitustoimet eivät ensisijaisesti ohjaa ihmisten käyttäytymistä, vaan pelko"

Ruotsin talous on kär­si­nyt ko­ro­na­krii­sis­tä yhtä pahasti kuin muiden Poh­jois­mai­den – "Ra­joi­tus­toi­met eivät en­si­si­jai­ses­ti ohjaa ih­mis­ten käyt­täy­ty­mis­tä, vaan pelko"

02.07.2020 11:46 0
USA:ssa rikkoutui jälleen kyseenalainen ennätys – uusia koronatartuntoja tuli päivässä yli 50 000

USA:ssa rik­kou­tui jälleen ky­seen­alai­nen ennätys – uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja tuli päi­väs­sä yli 50 000

02.07.2020 09:48 0
Korona ei vielä näy maksuhäiriöiden kasvuna – Asiakastieto: ''Pikavippien korkokaton alennuksella on kääntöpuolensa, joka näkyy syksyllä''

Korona ei vielä näy mak­su­häi­riöi­den kasvuna – Asia­kas­tie­to: ''Pi­ka­vip­pien kor­ko­ka­ton alen­nuk­sel­la on kään­tö­puo­len­sa, joka näkyy syk­syl­lä''

02.07.2020 08:33 0
Norrbottenissa neljä uutta koronasta johtuvaa kuolemaa

Norr­bot­te­nis­sa neljä uutta ko­ro­nas­ta joh­tu­vaa kuo­le­maa

01.07.2020 11:45 1
Tilaajille
"Työmatkalaiset ovat oppineet käytännöt hyvin, eikä käännytyksiä juurikaan ole tarvittu" – työhön tulolle Suomeen on asetettu korona-aikana rajoituksia, osassa maista kulku jo helpottunut

"Työ­mat­ka­lai­set ovat op­pi­neet käy­tän­nöt hyvin, eikä kään­ny­tyk­siä juu­ri­kaan ole tar­vit­tu" – työhön tulolle Suomeen on ase­tet­tu ko­ro­na-ai­ka­na ra­joi­tuk­sia, osassa maista kulku jo hel­pot­tu­nut

30.06.2020 22:02 0

Poh­jois­mai­den suur­seu­roi­hin kuu­lu­vis­ta Mal­mös­tä ja Brönd­bys­tä pal­jas­tui ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja

30.06.2020 19:12 0
Tilaajille
Lapin poliisin yöt hiljenivät – korona-aika lisäsi murtoja, varkauksia ja rattijuopumuksia

Lapin po­lii­sin yöt hil­je­ni­vät – ko­ro­na-ai­ka lisäsi mur­to­ja, var­kauk­sia ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

30.06.2020 16:56 1
Tilaajille
Jällivaarassa on kaksi kolmasosaa koko läänin koronatartunnoista – Haaparannalla tilanne on hyvin rauhallinen, ei uusia tartuntoja viikkoon

Jäl­li­vaa­ras­sa on kaksi kol­mas­osaa koko läänin ko­ro­na­tar­tun­nois­ta – Haa­pa­ran­nal­la tilanne on hyvin rau­hal­li­nen, ei uusia tar­tun­to­ja viik­koon

30.06.2020 16:14 0
Tilaajille
"Oli odotettua, että yksittäisiä tartuntoja tulee päiväkodeissa" – kaksi lasta on saanut koronavirustartunnan päiväkodissa

"Oli odo­tet­tua, että yk­sit­täi­siä tar­tun­to­ja tulee päi­vä­ko­deis­sa" – kaksi lasta on saanut ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan päi­vä­ko­dis­sa

30.06.2020 13:59 0
Norrbottenissa 52 uutta koronatartuntaa

Norr­bot­te­nis­sa 52 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

30.06.2020 13:21 1
Tilaajille
Asento, lepo, asento, koronatestiin mars – F1-kausi alkaa armeijahenkisessä kurissa

Asento, lepo, asento, ko­ro­na­tes­tiin mars – F1-kau­si alkaa ar­mei­ja­hen­ki­ses­sä kurissa

30.06.2020 12:51 0
Tilaajille
Lähes 40 altistunut koronalle Lehto Groupin rakennustyömaalla – tartunnan saaneista suurin osa virolaisia

Lähes 40 al­tis­tu­nut ko­ro­nal­le Lehto Groupin ra­ken­nus­työ­maal­la – tar­tun­nan saa­neis­ta suurin osa vi­ro­lai­sia

30.06.2020 12:45 0
Yhdysvallat ja Venäjä eivät ole EU:n alustavalla turvallisten maiden listalla – matkustamisen vapautumista linjataan tänään

Yh­dys­val­lat ja Venäjä eivät ole EU:n alus­ta­val­la tur­val­lis­ten maiden lis­tal­la – mat­kus­ta­mi­sen va­pau­tu­mis­ta lin­ja­taan tänään

30.06.2020 11:55 0
Yksi uusi koronatartunta Lapin sairaanhoitopiirissä yli kahden kuukauden nollatuloksen jälkeen – työikäisen henkilön tartunnalla voi olla yhteys Ruotsiin

Yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yli kahden kuu­kau­den nol­la­tu­lok­sen jälkeen – työ­ikäi­sen hen­ki­lön tar­tun­nal­la voi olla yhteys Ruot­siin

30.06.2020 08:59 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronavirustilanne ei toistaiseksi herätä huolta Pohjois-Pohjanmaalla – PPSHP:n alueella koronatilanne on todella rauhallinen

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne ei tois­tai­sek­si herätä huolta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – PPSHP:n alueel­la ko­ro­na­ti­lan­ne on todella rau­hal­li­nen

29.06.2020 18:27 0
Tilaajille
200 testistä tulokset– Viisi koronatartuntaa Jällivaaran sairaalan henkilökunnalla

200 tes­tis­tä tu­lok­set– Viisi ko­ro­na­tar­tun­taa Jäl­li­vaa­ran sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nal­la

29.06.2020 10:20 0
Tilaajille
Plantaarifaskiitti ja penikkatauti lisääntyivät koronakeväänä – kävele välillä avojaloin ja varpaillasi, sillä yksitoikkoinen kävely tai juoksu voi jumittaa jalat pahasti

Plan­taa­ri­fas­kiit­ti ja pe­nik­ka­tau­ti li­sään­tyi­vät ko­ro­na­ke­vää­nä – kävele välillä avo­ja­loin ja var­pail­la­si, sillä yk­si­toik­koi­nen kävely tai juoksu voi ju­mit­taa jalat pahasti

29.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Ilkka Salmi johtaa satojen miljoonien eurojen koronantorjuntaa – EU:lle halutaan mahdollisuus hankkia suojavälineitä myös itse

Ilkka Salmi johtaa satojen mil­joo­nien eurojen ko­ro­nan­tor­jun­taa – EU:lle ha­lu­taan mah­dol­li­suus hankkia suo­ja­vä­li­nei­tä myös itse

29.06.2020 06:00 0
Ulkomaisten työntekijöiden asuntolassa todettu yhdeksän koronatartuntaa Turussa – "Yhtään kotoperäistä tartuntaa ei ole havaittu"

Ul­ko­mais­ten työn­te­ki­jöi­den asun­to­las­sa todettu yh­dek­sän ko­ro­na­tar­tun­taa Turussa – "Yhtään ko­to­pe­räis­tä tar­tun­taa ei ole ha­vait­tu"

28.06.2020 19:33 0
Kilpisjärveläinen M/S Malla-laiva kuljettaa asiakkaat Kolmen valtakunnan rajalle, mutta tarkoin erityisjärjestelyin – Polulta ei saa poiketa

Kil­pis­jär­ve­läi­nen M/S Mal­la-lai­va kul­jet­taa asiak­kaat Kolmen val­ta­kun­nan ra­jal­le, mutta tarkoin eri­tyis­jär­jes­te­lyin – Polulta ei saa poiketa

28.06.2020 17:37 0
Tilaajille
Latvia on onnistunut koronaviruksen torjunnassa, mutta yrittäjät ovat kovilla. – "Tilanne on todella vaikea. Ihmisillä ei ole rahaa"

Latvia on on­nis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa, mutta yrit­tä­jät ovat ko­vil­la. – "Ti­lan­ne on todella vaikea. Ih­mi­sil­lä ei ole rahaa"

28.06.2020 11:39 0
Pohjoisen sairaanhoitopiirit pyytäneet Pohjois-Ruotsista kuntakohtaisia koronavirustietoja – infektioylilääkäri kehottaa välttämään matkustamista

Poh­joi­sen sai­raan­hoi­to­pii­rit pyy­tä­neet Poh­jois-Ruot­sis­ta kun­ta­koh­tai­sia ko­ro­na­vi­rus­tie­to­ja – in­fek­tio­yli­lää­kä­ri ke­hot­taa vält­tä­mään mat­kus­ta­mis­ta

28.06.2020 10:43 2
"Tässä oli talvisodan henkeä" – Koronainfoon tulleiden kyselyjen määrä on laskenut, eivätkä Länsi-Pohjassa havaitut tapaukset ole lisänneet yhteydenottoja

"Tässä oli tal­vi­so­dan henkeä" – Ko­ro­na­in­foon tul­lei­den ky­se­ly­jen määrä on las­ke­nut, eivätkä Län­si-Poh­jas­sa ha­vai­tut ta­pauk­set ole li­sän­neet yh­tey­den­ot­to­ja

27.06.2020 15:13 0
WHO pyörsi puheitaan Ruotsin koronatilanteesta

WHO pyörsi pu­hei­taan Ruotsin ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

26.06.2020 22:28 0
Riian-risteilyllä ei murehdittu koronaviruksesta – terminaalissa turvavälit unohtuivat lähes täysin

Riian-ris­tei­lyl­lä ei mu­reh­dit­tu ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta – ter­mi­naa­lis­sa tur­va­vä­lit unoh­tui­vat lähes täysin

26.06.2020 22:03 0
Ylitornion johtava lääkäri IS:lle: Länsi-Pohjasta leviää muualle Suomeen toinen korona-aalto

Yli­tor­nion johtava lääkäri IS:lle: Län­si-Poh­jas­ta leviää muualle Suomeen toinen ko­ro­na-aal­to

26.06.2020 21:10 2
Tilaajille
"Ei tällaista ole tapahtunut toisen maailmansodan jälkeen" – saksalaisprofessori lähti Suomesta heti, kun poikkeustila julistettiin

"Ei täl­lais­ta ole ta­pah­tu­nut toisen maail­man­so­dan jäl­keen" – sak­sa­lais­pro­fes­so­ri lähti Suo­mes­ta heti, kun poik­keus­ti­la ju­lis­tet­tiin

26.06.2020 19:35 0
NBA:n koronatesteissä paljastui 16 positiivista näytettä

NBA:n ko­ro­na­tes­teis­sä pal­jas­tui 16 po­si­tii­vis­ta näy­tet­tä

26.06.2020 19:17 0
Tilaajille
Näistä "välttämättömistä" syistä Ruotsista saa nyt saapua Suomeen – yhdellä keinolla maahan pääsee täysin ilman rajoituksia

Näistä "vält­tä­mät­tö­mis­tä" syistä Ruot­sis­ta saa nyt saapua Suomeen – yhdellä kei­nol­la maahan pääsee täysin ilman ra­joi­tuk­sia

26.06.2020 16:23 3
THL: Vuorokaudessa yksi uusi koronakuolema ja 19 uutta tartuntaa

THL: Vuo­ro­kau­des­sa yksi uusi ko­ro­na­kuo­le­ma ja 19 uutta tar­tun­taa

26.06.2020 15:02 0
Torniossa taas uusi koronavirustartunta – hoitoalan henkilöstöä on jouduttu asettamaan karanteeniin Länsi-Pohjan alueella, johtava lääkäri on hyvin huolissaan tilanteesta

Tor­nios­sa taas uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – hoi­to­alan hen­ki­lös­töä on jou­dut­tu aset­ta­maan ka­ran­tee­niin Län­si-Poh­jan alueel­la, johtava lääkäri on hyvin huo­lis­saan ti­lan­tees­ta

26.06.2020 13:38 0
Tilaajille
Eduskunnan historiallinen äänestys alkoi – käydään koronatilanteen takia poikkeuksellisella tavalla

Edus­kun­nan his­to­rial­li­nen ää­nes­tys alkoi – käydään ko­ro­na­ti­lan­teen takia poik­keuk­sel­li­sel­la tavalla

26.06.2020 10:25 0
Jällivaaran sairaalan koko henkilökunta koronatestiin – henkilökuntaa sairastunut

Jäl­li­vaa­ran sai­raa­lan koko hen­ki­lö­kun­ta ko­ro­na­tes­tiin – hen­ki­lö­kun­taa sai­ras­tu­nut

26.06.2020 09:37 0
Tilaajille
Kommentti: Ruotsalaisten katsominen kieroon on mennyt jo ylikin, arvioi tutkija – "Heti kun tuli paniikki, nationalismi nosti päätään"

Kom­ment­ti: Ruot­sa­lais­ten kat­so­mi­nen kieroon on mennyt jo ylikin, arvioi tutkija – "Heti kun tuli pa­niik­ki, na­tio­na­lis­mi nosti pää­tään"

25.06.2020 18:51 0
Tilaajille
Näkökulma: Maailma muuttui pakon edessä nopeasti, mutta yhtä äkillisesti katoaa myös käsitys poikkeuksellisuudesta

Nä­kö­kul­ma: Maailma muuttui pakon edessä no­peas­ti, mutta yhtä äkil­li­ses­ti katoaa myös käsitys poik­keuk­sel­li­suu­des­ta

25.06.2020 16:36 0
Tilaajille
Ruotsin koronamörköä ei torjuta rajoja sulkemalla vaan käsiä pesemällä, arvioi johtajaylilääkäri – Norrbottenin tartuntamääriä ei pidetä Lapissa merkittävänä uhkana

Ruotsin ko­ro­na­mör­köä ei torjuta rajoja sul­ke­mal­la vaan käsiä pe­se­mäl­lä, arvioi joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri – Norr­bot­te­nin tar­tun­ta­mää­riä ei pidetä Lapissa mer­kit­tä­vä­nä uhkana

25.06.2020 16:28 0
Tilaajille
Jällivaarassa koronatilanne on edelleen vakava, mutta hallinnassa – Potilaita ei tarvitse siirtää Suomeen ainakaan vielä

Jäl­li­vaa­ras­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on edel­leen vakava, mutta hal­lin­nas­sa – Po­ti­lai­ta ei tar­vit­se siirtää Suomeen ai­na­kaan vielä

25.06.2020 15:44 0
Tilaajille
THL: Ravintoloiden aukiolo ei ole kiihdyttänyt koronatartuntoja – vuorokaudessa viisi uutta tartuntaa

THL: Ra­vin­to­loi­den aukiolo ei ole kiih­dyt­tä­nyt ko­ro­na­tar­tun­to­ja – vuo­ro­kau­des­sa viisi uutta tar­tun­taa

25.06.2020 13:27 0
WHO: koronatartuntoja 10 miljoonaa ensi viikolla, pandemia kiihtyy maailmalla – Suomessa tilanne rauhallinen, vaikka rajoituksia on purettu

WHO: ko­ro­na­tar­tun­to­ja 10 mil­joo­naa ensi vii­kol­la, pan­de­mia kiihtyy maail­mal­la – Suo­mes­sa tilanne rau­hal­li­nen, vaikka ra­joi­tuk­sia on purettu

25.06.2020 12:15 0
Suomen koronavirustilanne nyt – katso tiedotustilaisuus tästä

Suomen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne nyt – katso tie­do­tus­ti­lai­suus tästä

25.06.2020 10:00 0
Tilaajille
5 000 suomalaisyritystä on vetäytynyt vientitoiminnasta koronakriisin vuoksi

5 000 suo­ma­lais­yri­tys­tä on ve­täy­ty­nyt vien­ti­toi­min­nas­ta ko­ro­na­krii­sin vuoksi

25.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Kansainvälisen valuuttarahaston ennuste maailmantalouden sukeltamisesta aiempaa synkempi – talous voi supistua euroalueella jopa kymmenen prosenttia

Kan­sain­vä­li­sen va­luut­ta­ra­has­ton ennuste maail­man­ta­lou­den su­kel­ta­mi­ses­ta aiempaa syn­kem­pi – talous voi su­pis­tua eu­ro­alueel­la jopa kym­me­nen pro­sent­tia

24.06.2020 21:53 0
Latinalaisessa Amerikassa yli 100 000 on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin

La­ti­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa yli 100 000 on kuollut ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­maan tautiin

24.06.2020 20:15 0
Yle: Ruotsi valmis ottamaan Suomelta apua vastaan, jos koronatilanne alueella pahenee

Yle: Ruotsi valmis ot­ta­maan Suo­mel­ta apua vas­taan, jos ko­ro­na­ti­lan­ne alueel­la pahenee

24.06.2020 19:29 0
Tilaajille
Matkabloggaaja Anna Koskela suuntaa kesäksi Baltiaan, eikä hän pelkää koronaa – matkustaminen korona-aikana vaatii erityistä suunnittelua

Mat­ka­blog­gaa­ja Anna Koskela suuntaa kesäksi Bal­tiaan, eikä hän pelkää koronaa – mat­kus­ta­mi­nen ko­ro­na-ai­ka­na vaatii eri­tyis­tä suun­nit­te­lua

24.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Elokuvateatterit avautuvat myös Lapissa – Kemin Kinopirttiin pääsee jo perjantaina

Elo­ku­va­teat­te­rit avau­tu­vat myös Lapissa – Kemin Ki­no­pirt­tiin pääsee jo per­jan­tai­na

24.06.2020 16:22 0
Tilaajille
Norrbottenissa 103 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa – Asiantuntija arvioi, että tartuntatapauksia tulee vielä lisää, laskua luvassa vasta muutaman viikon kuluttua

Norr­bot­te­nis­sa 103 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa vuo­ro­kau­des­sa – Asian­tun­ti­ja arvioi, että tar­tun­ta­ta­pauk­sia tulee vielä lisää, laskua luvassa vasta muu­ta­man viikon ku­lut­tua

24.06.2020 15:18 0
Tilaajille
Koronavirus jyllää Pohjois-Ruotsissa – Katso tästä tiedotustilaisuus Norrbottenin koronatilanteesta nyt

Ko­ro­na­vi­rus jyllää Poh­jois-Ruot­sis­sa – Katso tästä tie­do­tus­ti­lai­suus Norr­bot­te­nin ko­ro­na­ti­lan­tees­ta nyt

24.06.2020 14:05 1
Tilaajille
Sadattuhannet burmalaiset eivät ehkä tiedä mitään koronaviruspandemiasta – ei internet-yhteyttä vuoteen

Sa­dat­tu­han­net bur­ma­lai­set eivät ehkä tiedä mitään ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mias­ta – ei in­ter­net-yh­teyt­tä vuoteen

24.06.2020 13:14 0
Toukokuulta siirretty Punaisen torin sotilasparaati marssittiin koronaviruksen varjossa – paraatin pelätään nostavan tapausten määrää

Tou­ko­kuul­ta siir­ret­ty Pu­nai­sen torin so­ti­las­pa­raa­ti mars­sit­tiin ko­ro­na­vi­ruk­sen var­jos­sa – pa­raa­tin pe­lä­tään nos­ta­van ta­paus­ten määrää

24.06.2020 12:01 0
Torniossa todettiin uusi koronavirustartunta – Länsi-Pohjan alueella on viikon sisällä löydetty kaksi tartuntaa, toisella yhteys Ruotsiin

Tor­nios­sa to­det­tiin uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Län­si-Poh­jan alueel­la on viikon sisällä löy­det­ty kaksi tar­tun­taa, toi­sel­la yhteys Ruot­siin

24.06.2020 11:50 1
Tilaajille
WHO:n ex-pääjohtaja Gro Harlem Brundtland: "Suomella syytä tyytyväisyyteen koronan hyvästä hallinnasta"

WHO:n ex-pää­joh­ta­ja Gro Harlem Brundt­land: "Suo­mel­la syytä tyy­ty­väi­syy­teen koronan hyvästä hal­lin­nas­ta"

24.06.2020 10:02 0
Tilaajille

Yh­dys­val­tain ko­ro­na-asian­tun­ti­jat ker­to­vat "jär­kyt­tä­väs­tä nou­sus­ta" tau­ti­ta­paus­ten mää­räs­sä

24.06.2020 08:37 0
Suviseuroja vietetään tänä vuonna perhepiireissä pihoilla – kesäjuhlaa kuunnellaan ja katsotaan radion ja netin kautta

Su­vi­seu­ro­ja vie­te­tään tänä vuonna per­he­pii­reis­sä pi­hoil­la – ke­sä­juh­laa kuun­nel­laan ja kat­so­taan radion ja netin kautta

24.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Länsirajan matkustusrajoituksia jatketaan, mutta helpotustakin tulee: sukulaisten tapaaminen sallitaan ja kiinteää omaisuutta voi hankkia Suomesta – Hallitus tutkii myös, voisiko tietystä osasta Ruotsia tulla Suomeen vapaammin

Län­si­ra­jan mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan, mutta hel­po­tus­ta­kin tulee: su­ku­lais­ten ta­paa­mi­nen sal­li­taan ja kiin­teää omai­suut­ta voi hankkia Suo­mes­ta – Hal­li­tus tutkii myös, voisiko tie­tys­tä osasta Ruotsia tulla Suomeen va­paam­min

23.06.2020 17:03 0
"Puupääidea" johti tennistähti Djokovicin koronatartuntaan - vaimokin sairastui

"Puu­pääi­dea" johti ten­nis­täh­ti Djo­ko­vi­cin ko­ro­na­tar­tun­taan - vai­mo­kin sai­ras­tui

23.06.2020 16:28 0
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat kritisoivat uutta laajakaistoja koskevaa lakia: Maksukriteereissä ei ole huomioitu pitkiä etäisyyksiä

Lapin kun­ta­joh­ta­jat kri­ti­soi­vat uutta laa­ja­kais­to­ja kos­ke­vaa lakia: Mak­su­kri­tee­reis­sä ei ole huo­mioi­tu pitkiä etäi­syyk­siä

23.06.2020 14:42 1
Tilaajille
Lapin luontopolut täyttyvät kesälomalaisista –  "Ilman koronan tuomia ongelmia olisimme nyt Espanjassa"

Lapin luon­to­po­lut täyt­ty­vät ke­sä­lo­ma­lai­sis­ta –  "Ilman koronan tuomia on­gel­mia oli­sim­me nyt Es­pan­jas­sa"

23.06.2020 14:24 0
Tilaajille
Saksassa teurastamon työntekijät sairastuivat joukolla covid-19-tautiin, luoteisen Güterslohin alueelle uusia liikkumisrajoituksia

Sak­sas­sa teu­ras­ta­mon työn­te­ki­jät sai­ras­tui­vat jou­kol­la co­vid-19-tau­tiin, luo­tei­sen Gü­ters­lo­hin alueel­le uusia liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia

23.06.2020 13:46 0
Hallitus aloitti neuvottelut matkustusrajoituksista – Marin ei usko, että Ruotsin osalta tulee höllennyksiä

Hal­li­tus aloitti neu­vot­te­lut mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sis­ta – Marin ei usko, että Ruotsin osalta tulee höl­len­nyk­siä

23.06.2020 12:35 0
Trump kiristi viisumirajoituksia ulkomaisille työntekijöille

Trump kiristi vii­su­mi­ra­joi­tuk­sia ul­ko­mai­sil­le työn­te­ki­jöil­le

23.06.2020 09:05 0
Virusvaara vaanii yhä myös Lapissa
Pääkirjoitus

Vi­rus­vaa­ra vaanii yhä myös Lapissa

23.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Hallitus neuvottelee jälleen huomenna koronarajoitusten purkamisesta – mitä sanotaan etätöistä, matkustuksesta ja ikäihmisistä?

Hal­li­tus neu­vot­te­lee jälleen huo­men­na ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta – mitä sa­no­taan etä­töis­tä, mat­kus­tuk­ses­ta ja ikäih­mi­sis­tä?

22.06.2020 15:30 0

Ro­va­nie­mi-apu saa­vut­ti 5 500 yli 70-vuo­tias­ta ro­va­nie­me­läis­tä

22.06.2020 14:25 0
Tilaajille
Korona löysi jo toisen kantajan Djokovicin tähdittämällä tenniskiertueella - Nick Kyrgios: "Näytösturnaus puupääidea"

Korona löysi jo toisen kan­ta­jan Djo­ko­vi­cin täh­dit­tä­mäl­lä ten­nis­kier­tueel­la - Nick Kyr­gios: "Näy­tös­tur­naus puu­pääi­dea"

22.06.2020 12:49 0
Tilaajille
Ylitorniolla todettiin neljän viikon jälkeen uusi koronavirustartunta – tartunnan lähde ei ole tiedossa

Yli­tor­niol­la to­det­tiin neljän viikon jälkeen uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – tar­tun­nan lähde ei ole tie­dos­sa

22.06.2020 10:14 0
Tilaajille
Ruotsin Norrbottenin alueella nostettiin valmiustasoa Jällivaaran koronatartuntojen vuoksi

Ruotsin Norr­bot­te­nin alueel­la nos­tet­tiin val­mius­ta­soa Jäl­li­vaa­ran ko­ro­na­tar­tun­to­jen vuoksi

21.06.2020 19:18 0
Jürgen Klopp teilaa Britannian koronapolitiikan – Saksa ja Englanti ovat saksalaisvalmentajan mielestä kuin eri planeetoilta

Jürgen Klopp teilaa Bri­tan­nian ko­ro­na­po­li­tii­kan – Saksa ja Eng­lan­ti ovat sak­sa­lais­val­men­ta­jan mie­les­tä kuin eri pla­nee­toil­ta

21.06.2020 16:18 0
Tilaajille

Irakin ainoan jal­ka­pal­lon MM-ki­sa­maa­lin iskenyt Ahmed Radhi kuoli ko­ro­na­vi­ruk­seen

21.06.2020 16:16 0
Tilaajille
Korkeakoulut palaavat syksyllä asteittain lähiopetukseen – "Varmasti on opiskelijoita, joille tämä etäopiskelu ei ole sopinut"

Kor­kea­kou­lut pa­laa­vat syk­syl­lä as­teit­tain lä­hi­ope­tuk­seen – "Var­mas­ti on opis­ke­li­joi­ta, joille tämä etä­opis­ke­lu ei ole so­pi­nut"

21.06.2020 12:35 0
Trump teki paluun kampanjointiin odotettua pienemmän yleisön kera – kertoi haluavansa vähentää koronatestausta, sillä se nostaa tartuntatilastoja

Trump teki paluun kam­pan­join­tiin odo­tet­tua pie­nem­män yleisön kera – kertoi ha­lua­van­sa vä­hen­tää ko­ro­na­tes­taus­ta, sillä se nostaa tar­tun­ta­ti­las­to­ja

21.06.2020 11:22 0
Koronatilanne synkkenee Yhdysvalloissa – amerikkalaisen jalkapallon pelaajayhdistys neuvoo lopettamaan harjoittelun pienryhmissä

Ko­ro­na­ti­lan­ne synk­ke­nee Yh­dys­val­lois­sa – ame­rik­ka­lai­sen jal­ka­pal­lon pe­laa­ja­yh­dis­tys neuvoo lo­pet­ta­maan har­joit­te­lun pien­ryh­mis­sä

21.06.2020 09:53 0
Tilaajille
NHL-seura Tampa Bay ja kolme baseball-seuraa sulkivat harjoituskeskuksensa koronan leviämisen takia – Myös Toronton tähtipelaaja Auston Matthews on antanut lehtitietojen mukaan positiivisen koronanäytteen

NHL-seu­ra Tampa Bay ja kolme ba­se­ball-seu­raa sul­ki­vat har­joi­tus­kes­kuk­sen­sa koronan le­viä­mi­sen takia – Myös To­ron­ton täh­ti­pe­laa­ja Auston Matt­hews on antanut leh­ti­tie­to­jen mukaan po­si­tii­vi­sen ko­ro­na­näyt­teen

20.06.2020 08:11 0
Tilaajille
Kaksi ja puoli kuukautta putkeen töissä, pahimpina päivinä satoja yhteydenottoja – THL:n Mika Salminen kertoo, millaista oli olla keväällä "muita höykytykseltä suojaavana kilpenä"

Kaksi ja puoli kuu­kaut­ta putkeen töissä, pa­him­pi­na päivinä satoja yh­tey­den­ot­to­ja – THL:n Mika Sal­mi­nen kertoo, mil­lais­ta oli olla ke­vääl­lä "muita höy­ky­tyk­sel­tä suo­jaa­va­na kil­pe­nä"

20.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Suomessa 7 133 koronavirustartuntaa – THL:n mukaan epidemia on jo rauhoittumaan päin

Suo­mes­sa 7 133 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – THL:n mukaan epi­de­mia on jo rau­hoit­tu­maan päin

19.06.2020 16:54 0
Kansliapäällikkö Varhila: Hoivakotien vierailurajoituksiin palataan kesän lopulla

Kans­lia­pääl­lik­kö Var­hi­la: Hoi­va­ko­tien vie­rai­lu­ra­joi­tuk­siin pa­la­taan kesän lopulla

19.06.2020 06:00 3
Koronaan sairastuneen Roman Eremenkon seura täyskaaoksessa, koko kausi valumassa käsien lävitse

Ko­ro­naan sai­ras­tu­neen Roman Ere­men­kon seura täys­kaaok­ses­sa, koko kausi va­lu­mas­sa käsien lävitse

18.06.2020 21:35 0
Tilaajille
Valioliigasta paljastui koronavirustapaus – Mestaruussarjassa kahdeksan uutta tartuntaa

Va­lio­lii­gas­ta pal­jas­tui ko­ro­na­vi­rus­ta­paus – Mes­ta­ruus­sar­jas­sa kah­dek­san uutta tar­tun­taa

18.06.2020 21:03 0
Tilaajille
EU-johtajat kokoontuvat pohtimaan jättimäistä elvytyspakettia – seuraa näitä kuutta ydinkysymystä

EU-joh­ta­jat ko­koon­tu­vat poh­ti­maan jät­ti­mäis­tä el­vy­tys­pa­ket­tia – seuraa näitä kuutta ydin­ky­sy­mys­tä

18.06.2020 17:13 0
Jällivaaran lisääntyneet tartunnat johtunevat kaivoksen huoltotyöntekijöistä

Jäl­li­vaa­ran li­sään­ty­neet tar­tun­nat joh­tu­ne­vat kai­vok­sen huol­to­työn­te­ki­jöis­tä

18.06.2020 17:09 0
Tilaajille
Pikavauhtia ryhmänsä johtoon noussut kansanedustaja Jenni Pitko: Mokaaminen pelottaa – "Tässä ammatissa sillä voi olla aika radikaalit seuraukset"

Pi­ka­vauh­tia ryh­män­sä johtoon noussut kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko: Mo­kaa­mi­nen pe­lot­taa – "Tässä am­ma­tis­sa sillä voi olla aika ra­di­kaa­lit seu­rauk­set"

18.06.2020 16:48 0
Tilaajille
Serbialaiset uskaltautuvat vaaliuurnille pandemiassa – hallitsevan puolueen ennustetaan vahvistavan entisestään otetta vallasta

Ser­bia­lai­set us­kal­tau­tu­vat vaa­li­uur­nil­le pan­de­mias­sa – hal­lit­se­van puo­lueen en­nus­te­taan vah­vis­ta­van en­ti­ses­tään otetta val­las­ta

18.06.2020 16:38 0
Laumasuojaan pitkä matka Norrbottenissa – Korona leviää yhä voimakkaasti

Lau­ma­suo­jaan pitkä matka Norr­bot­te­nis­sa – Korona leviää yhä voi­mak­kaas­ti

18.06.2020 15:29 0
Tilaajille
Näkökulma: Turvavälillä on väliä – hallitus löysäsi useita kiristyksiä, mutta koronakriisi ei ole ohi

Nä­kö­kul­ma: Tur­va­vä­lil­lä on väliä – hal­li­tus löysäsi useita ki­ris­tyk­siä, mutta ko­ro­na­krii­si ei ole ohi

18.06.2020 14:53 0
Norjan kalatalousministeri: Pekingin koronavirusrypäs ei ole lähtöisin norjalaisesta lohesta

Norjan ka­la­ta­lous­mi­nis­te­ri: Pe­kin­gin ko­ro­na­vi­rus­ry­päs ei ole läh­töi­sin nor­ja­lai­ses­ta lohesta

18.06.2020 14:05 0
Koronarajoitusten höllentäminen antaa Simerockille valoa muttei takeita – "Uudet linjaukset ovat vähän yhtä tyhjän kanssa"

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­tä­mi­nen antaa Si­me­roc­kil­le valoa muttei takeita – "Uudet lin­jauk­set ovat vähän yhtä tyhjän kanssa"

18.06.2020 13:11 1
Tilaajille
Rajoitusten löysäys otettiin vastaan ilolla ja ihmetyksellä – "Mikä tuo harmaa välialue on?"

Ra­joi­tus­ten löysäys otet­tiin vastaan ilolla ja ih­me­tyk­sel­lä – "Mikä tuo harmaa vä­li­alue on?"

17.06.2020 21:49 0
Tilaajille
Koronaepidemia hidastunut entisestään Suomessa – viruksesta parantuneita arviolta 6 400

Ko­ro­na­epi­de­mia hi­das­tu­nut en­ti­ses­tään Suo­mes­sa – vi­ruk­ses­ta pa­ran­tu­nei­ta ar­viol­ta 6 400

17.06.2020 21:28 0
Hallitus lieventää ravintoloiden rajoituksia: aukiolo kahteen aamuyöllä, buffetit sallitaan – yli 500 hengen tilaisuudet sallitaan elokuussa sisällä ja ulkona

Hal­li­tus lie­ven­tää ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­sia: aukiolo kahteen aa­muyöl­lä, buf­fe­tit sal­li­taan – yli 500 hengen ti­lai­suu­det sal­li­taan elo­kuus­sa sisällä ja ulkona

17.06.2020 19:51 1
Unkarin pääministeri Viktor Orbán tehtaili yli 140 asetusta poikkeustilassa – maassa paluu normaaliin, mutta oppositio pelkää Orbánin käyttävän pandemiaa yhä vallan keskittämiseen

Unkarin pää­mi­nis­te­ri Viktor Orbán teh­tai­li yli 140 ase­tus­ta poik­keus­ti­las­sa – maassa paluu nor­maa­liin, mutta op­po­si­tio pelkää Orbánin käyt­tä­vän pan­de­miaa yhä vallan kes­kit­tä­mi­seen

17.06.2020 17:39 0
Ruotsissa Jällivaara sulkee kaikki kulttuuri- ja urheilutilansa kriittisen koronatilanteen vuoksi

Ruot­sis­sa Jäl­li­vaa­ra sulkee kaikki kult­tuu­ri- ja ur­hei­lu­ti­lan­sa kriit­ti­sen ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

17.06.2020 13:11 0
Tilaajille
Viking Line ensimmäinen maailmassa – luokituslaitos todensi koronaviruksen ehkäisyn laivoilla

Viking Line en­sim­mäi­nen maail­mas­sa – luo­ki­tus­lai­tos todensi ko­ro­na­vi­ruk­sen eh­käi­syn lai­voil­la

17.06.2020 10:58 0
Koronavirus ja myöhäinen kevät siirsivät osan metsänistutustöistä syksylle – Kesätyöntekijät istuttavat nyt Etelä-Lapin alueelle 400 000 tainta

Ko­ro­na­vi­rus ja myö­häi­nen kevät siir­si­vät osan met­sän­is­tu­tus­töis­tä syk­syl­le – Ke­sä­työn­te­ki­jät is­tut­ta­vat nyt Ete­lä-La­pin alueel­le 400 000 tainta

17.06.2020 06:30 0
Tilaajille