Koronavirus

Syöpäkoiraprojekti kaatui näytteiden puutteeseen, sama voi käydä myös koronakoirille – koulutus ei onnistu ilman riittävää määrää hajunäytteitä terveiltä ja sairailta
Tilaajille

Syö­pä­koi­ra­pro­jek­ti kaatui näyt­tei­den puut­tee­seen, sama voi käydä myös ko­ro­na­koi­ril­le – kou­lu­tus ei onnistu ilman riit­tä­vää määrää ha­ju­näyt­tei­tä ter­veil­tä ja sai­rail­ta

19:30 0
RoKin joukkueissa tehtiin yli 100 koronatestiä, joista jokainen oli negatiivinen – "Toivotaan että tartunnoilta vältytään ja pelit jatkuvat"

RoKin jouk­kueis­sa tehtiin yli 100 ko­ro­na­tes­tiä, joista jo­kai­nen oli ne­ga­tii­vi­nen – "Toi­vo­taan että tar­tun­noil­ta väl­ty­tään ja pelit jat­ku­vat"

15:05 0
Tilaajille
Sunnuntain koronaseuranta: RoKin joukkueiden testitulokset negatiiviset,  Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien alueilla ei uusia tartuntoja, Suomessa 196 uutta tartuntaa

Sun­nun­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: RoKin jouk­kuei­den tes­ti­tu­lok­set ne­ga­tii­vi­set, Län­si-Poh­jan ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rien alueil­la ei uusia tar­tun­to­ja, Suo­mes­sa 196 uutta tar­tun­taa

12:32 0
Veikkausliigan runkosarjan päätöskierros siirtyy  yhä - pelataan keskiviikkona 4.11.

Veik­kaus­lii­gan run­ko­sar­jan pää­tös­kier­ros siirtyy yhä - pe­la­taan kes­ki­viik­ko­na 4.11.

24.10.2020 18:22 0
Tilaajille
Lauantain koronaseuranta: Länsi-Pohjassa on keskiviikon jälkeen todettu kaksi koronatartuntaa, Lapin sairaanhoitopiirissä ei yhtään tapausta lauantaina, koronapotilaiden määrä korkeimmillaan sitten kevään

Lauan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa on kes­ki­vii­kon jälkeen todettu kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ei yhtään ta­paus­ta lauan­tai­na, ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kor­keim­mil­laan sitten kevään

24.10.2020 10:59 1
Naisten A-maajoukkueessa koronatartunta ennen EM-karsintaottelua - joukkue testataan vielä sunnuntaina

Naisten A-maa­jouk­kuees­sa ko­ro­na­tar­tun­ta ennen EM-kar­sin­ta­ot­te­lua - joukkue tes­ta­taan vielä sun­nun­tai­na

24.10.2020 10:49 0
Tilaajille
Puolan presidentti sairastui koronavirukseen

Puolan pre­si­dent­ti sai­ras­tui ko­ro­na­vi­ruk­seen

24.10.2020 10:47 0
Epidemia kiihtyy Suomen sairaaloissa – koronapotilasmäärät ovat korkeimmillaan sitten kevään

Epi­de­mia kiihtyy Suomen sai­raa­lois­sa – ko­ro­na­po­ti­las­mää­rät ovat kor­keim­mil­laan sitten kevään

24.10.2020 10:33 0
"Kättely on maailman tyhmin tapa, nyrkkitervehdys olisi parempi" – vai onko kädenanto sittenkin suomalaisille sopiva sosiaalinen ele, jota on vaikea korvata?

"Kät­te­ly on maail­man tyhmin tapa, nyrk­ki­ter­veh­dys olisi pa­rem­pi" – vai onko kä­den­an­to sit­ten­kin suo­ma­lai­sil­le sopiva so­siaa­li­nen ele, jota on vaikea kor­va­ta?

24.10.2020 08:00 2
Tilaajille
Aavasaksan mökkikyläyrittäjä jäi ilman koronatukea, koska sillä ei ollut miljoonaliikevaihtoa: ”Jos kustannustukea saisi esimerkiksi sähkölaskun maksamiseen” – Katso 14 suurinta matkailun tuen saajaa Lapissa

Aa­va­sak­san mök­ki­ky­lä­yrit­tä­jä jäi ilman ko­ro­na­tu­kea, koska sillä ei ollut mil­joo­na­lii­ke­vaih­toa: ”Jos kus­tan­nus­tu­kea saisi esi­mer­kik­si säh­kö­las­kun mak­sa­mi­seen” – Katso 14 suu­rin­ta mat­kai­lun tuen saajaa Lapissa

24.10.2020 06:30 6
Tilaajille

Poh­jois-Nor­jas­sa Ham­mer­fes­tin sai­raa­la tyh­jen­ne­tään ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen takia

23.10.2020 20:50 0
Tilaajille
Koronavirustilanne on todella huolestuttava lähes koko EU:ssa – Ainoastaan Suomessa, Kyproksella, Virossa ja Kreikassa tilanne ei ole erittäin huolestuttava

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on todella huo­les­tut­ta­va lähes koko EU:ssa – Ai­noas­taan Suo­mes­sa, Kyp­rok­sel­la, Virossa ja Krei­kas­sa tilanne ei ole erit­täin huo­les­tut­ta­va

23.10.2020 20:31 0
Melkoinen hämmästys: Biorexin toimitusjohtaja yritti etsiä eri alueiden koronatietoja – "Minulle vastattiin, että löytyy Iltalehden jutusta"

Mel­koi­nen häm­mäs­tys: Bio­re­xin toi­mi­tus­joh­ta­ja yritti etsiä eri aluei­den ko­ro­na­tie­to­ja – "Mi­nul­le vas­tat­tiin, että löytyy Il­ta­leh­den ju­tus­ta"

23.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Kuka päättää rajoituksista, jos koronaepidemia ryöpsähtää Lapissa? – Lain mukaan päävastuu on kunnilla ja avilla, mutta sairaanhoitopiirilläkin on paljon valtaa

Kuka päättää ra­joi­tuk­sis­ta, jos ko­ro­na­epi­de­mia ryöp­säh­tää La­pis­sa? – Lain mukaan pää­vas­tuu on kun­nil­la ja avilla, mutta sai­raan­hoi­to­pii­ril­lä­kin on paljon valtaa

23.10.2020 20:00 1
Tilaajille
Mitä, miten ja miksi kerromme koronasta Lapin Kansassa
Kolumni Antti Kokkonen

Mitä, miten ja miksi ker­rom­me ko­ro­nas­ta Lapin Kan­sas­sa

23.10.2020 19:31 1
Tilaajille
HS: Hallitus helpottaa Suomeen matkustusta

HS: Hal­li­tus hel­pot­taa Suomeen mat­kus­tus­ta

23.10.2020 16:49 1
Tilaajille
Rovaniemellä Pulkamontien terveysaseman työntekijällä on todettu koronavirustartunta – Henkilö on ollut töissä oireettomana

Ro­va­nie­mel­lä Pul­ka­mon­tien ter­veys­ase­man työn­te­ki­jäl­lä on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Henkilö on ollut töissä oi­reet­to­ma­na

23.10.2020 16:37 0
Tilaajille
Matkailun talvikausi näyttää yhä synkemmältä, sillä ulkomaiset varaukset ovat romahtaneet neljässä viikossa

Mat­kai­lun tal­vi­kau­si näyttää yhä syn­kem­mäl­tä, sillä ul­ko­mai­set va­rauk­set ovat ro­mah­ta­neet nel­jäs­sä vii­kos­sa

23.10.2020 15:31 4
Tilaajille
Veikkausliigan ottelu TPS-SJK siirtyy SJK:n koronakaranteenin vuoksi

Veik­kaus­lii­gan ottelu TPS-SJK siirtyy SJK:n ko­ro­na­ka­ran­tee­nin vuoksi

23.10.2020 15:28 0
Tilaajille
Perjantain koronaseuranta: Pulkamonterveysaseman työntekijällä tartunta, Broas: "Testeihin tulee hakeutua herkästi Rovaniemellä", Ounasvaaran lukion oppilaalla koronatartunta

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Pul­ka­mon­ter­vey­sa­se­man työn­te­ki­jäl­lä tar­tun­ta, Broas: "Tes­tei­hin tulee ha­keu­tua her­käs­ti Ro­va­nie­mel­lä", Ou­nas­vaa­ran lukion op­pi­laal­la ko­ro­na­tar­tun­ta

23.10.2020 14:23 1
Koronavilkun koodien jaossa on ollut jopa kymmenen päivän viiveitä – ketju katkeaa usein julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä

Ko­ro­na­vil­kun koodien jaossa on ollut jopa kym­me­nen päivän vii­vei­tä – ketju katkeaa usein jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon välillä

23.10.2020 14:05 0
Tilaajille
Henriksson: Valmiuslain käyttöönotosta ei ole keskusteltu, mutta asian käsittely jatkuu

Hen­riks­son: Val­mius­lain käyt­töön­otos­ta ei ole kes­kus­tel­tu, mutta asian kä­sit­te­ly jatkuu

23.10.2020 13:52 0
Suomessa 219 uutta koronatartuntaa

Suo­mes­sa 219 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

23.10.2020 12:10 0
Pohjoisen painikisoille henkselit päälle

Poh­joi­sen pai­ni­ki­soil­le henk­se­lit päälle

23.10.2020 10:52 0
Tilaajille
Ounasvaaran lukion opiskelijalla koronatartunta –  21 ihmistä määrätty karanteeniin

Ou­nas­vaa­ran lukion opis­ke­li­jal­la ko­ro­na­tar­tun­ta – 21 ihmistä mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

23.10.2020 10:50 0
Tilaajille
Eduskunnasta: Järjen ääntä politiikkaan ja suhteellisuudentajua koronaviruksen torjuntaan
Kolumni Markus Lohi

Edus­kun­nas­ta: Järjen ääntä po­li­tiik­kaan ja suh­teel­li­suu­den­ta­jua ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­taan

23.10.2020 09:07 0
Inarissa kasvomaskisuositus julkisissa tiloissa

Ina­ris­sa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus jul­ki­sis­sa ti­lois­sa

23.10.2020 08:53 0
Tilaajille
Tulevaisuutta on aina suojeltu nykyisyyden kustannuksella – korona ei siirrä syntymää, sairastumista tai kuolemaa hetkeen, jolloin saa olla läsnä
Kolumni Rebekka Härkönen

Tu­le­vai­suut­ta on aina suo­jel­tu ny­kyi­syy­den kus­tan­nuk­sel­la – korona ei siirrä syn­ty­mää, sai­ras­tu­mis­ta tai kuo­le­maa het­keen, jolloin saa olla läsnä

23.10.2020 07:00 1
He eivät voi tehdä etätyötä: Eskariope, myyjä ja siivouksen palveluohjaaja kertovat, mitä he ajattelevat etätöistä

He eivät voi tehdä etä­työ­tä: Es­ka­rio­pe, myyjä ja sii­vouk­sen pal­ve­lu­oh­jaa­ja ker­to­vat, mitä he ajat­te­le­vat etä­töis­tä

23.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Hallitus peruutti esityksen Suomeen riskimaista tulevilta tulevaisuudessa vaadittavista koronatesteistä

Hal­li­tus pe­ruut­ti esi­tyk­sen Suomeen ris­ki­mais­ta tu­le­vil­ta tu­le­vai­suu­des­sa vaa­dit­ta­vis­ta ko­ro­na­tes­teis­tä

22.10.2020 17:16 0
Lapissa kokoontumisrajoitukset pysyvät marraskuussa ennallaan – Jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti, kukin kunta voi päättää paikallisista rajoituksista

Lapissa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set pysyvät mar­ras­kuus­sa en­nal­laan – Jos tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­ne pahenee äkil­li­ses­ti, kukin kunta voi päättää pai­kal­li­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta

22.10.2020 16:57 0
Tilaajille
Lapissa on todettu kuusi koronavirustartuntaa torstaina, kaikki Rovaniemellä – Broas: "Nuorten ja nuorten jääkiekkoilijoiden tulisi olla nyt valppaana ja hakeutua herkästi testiin"

Lapissa on todettu kuusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa tors­tai­na, kaikki Ro­va­nie­mel­lä – Broas: "Nuor­ten ja nuorten jää­kiek­koi­li­joi­den tulisi olla nyt valp­paa­na ja ha­keu­tua her­käs­ti tes­tiin"

22.10.2020 16:33 2
Tilaajille
Huoltovarmuuskeskus: Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden määrä Suomessa hyvä – kulutus lisääntynyt syksyn aikana

Huol­to­var­muus­kes­kus: So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon suo­ja­va­rus­tei­den määrä Suo­mes­sa hyvä – kulutus li­sään­ty­nyt syksyn aikana

22.10.2020 16:01 0
Koronavirustartuntojen määrän kasvu tasaantunut viikossa – hoivakotitartunnat huolettavat, paljon uusia tapauksia yksityisjuhlista

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrän kasvu ta­saan­tu­nut vii­kos­sa – hoi­va­ko­ti­tar­tun­nat huo­let­ta­vat, paljon uusia ta­pauk­sia yk­si­tyis­juh­lis­ta

22.10.2020 14:17 0
Uusia koronatartuntoja tänään 184, ilmaantuvuus laski yhä Lapissa

Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja tänään 184, il­maan­tu­vuus laski yhä Lapissa

22.10.2020 12:35 0
Tilaajille
THL: Uusien koronatartuntojen kasvu tasaantunut, mutta tilanteen kehitystä ei voida ennustaa

THL: Uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen kasvu ta­saan­tu­nut, mutta ti­lan­teen ke­hi­tys­tä ei voida en­nus­taa

22.10.2020 12:23 0
Tilaajille
Valtio aikoo pääomittaa Finaviaa 350 miljoonalla – lentomatkustajien määrä romahtanut 90 prosenttia, Helsinki-Vantaan laajennus jatkuu

Valtio aikoo pää­omit­taa Fi­na­viaa 350 mil­joo­nal­la – len­to­mat­kus­ta­jien määrä ro­mah­ta­nut 90 pro­sent­tia, Hel­sin­ki-Van­taan laa­jen­nus jatkuu

22.10.2020 09:50 0
Torstain koronaseuranta: Kuusi uutta tartuntaa, Lapin ilmaantuvuus on laskenut, tartunnoista suuri osa kotona, virusten määrän nousu on tasaantunut koko maassa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kuusi uutta tar­tun­taa, Lapin il­maan­tu­vuus on las­ke­nut, tar­tun­nois­ta suuri osa kotona, vi­rus­ten määrän nousu on ta­saan­tu­nut koko maassa

22.10.2020 09:48 0
Kuolleisuusennusteet olivat vailla pohjaa – Professori Heikki Peltola tiesi jo keväällä, etteivät koronan kovat ennusteet voineet pitää paikkaansa

Kuol­lei­suus­en­nus­teet olivat vailla pohjaa – Pro­fes­so­ri Heikki Peltola tiesi jo ke­vääl­lä, ett­ei­vät koronan kovat en­nus­teet voineet pitää paik­kaan­sa

22.10.2020 06:30 13
Tilaajille
Kommentti: Hoivakotikuolemien taustatekijöiden selvittäminen perusteltua – tapahtunutta ei saa perutuksi, mutta virheistä voidaan oppia

Kom­ment­ti: Hoi­va­ko­ti­kuo­le­mien taus­ta­te­ki­jöi­den sel­vit­tä­mi­nen pe­rus­tel­tua – ta­pah­tu­nut­ta ei saa pe­ru­tuk­si, mutta vir­heis­tä voidaan oppia

21.10.2020 20:17 0
Kertakäyttömaskien käytön yleistyminen näkyy erityisesti bussipysäkkien pursuavissa roskiksissa – "Tilannetta seurataan koko ajan, ja tarvittaessa roskisten tyhjennysväliä tihennetään"

Ker­ta­käyt­tö­mas­kien käytön yleis­ty­mi­nen näkyy eri­tyi­ses­ti bus­si­py­säk­kien pur­sua­vis­sa ros­kik­sis­sa – "Ti­lan­net­ta seu­ra­taan koko ajan, ja tar­vit­taes­sa ros­kis­ten tyh­jen­nys­vä­liä ti­hen­ne­tään"

21.10.2020 18:30 0
Tilaajille
Oloksen peruutus sai jatkoa - Piteå ei järjestä Scandinavian cupia

Oloksen pe­ruu­tus sai jatkoa - Piteå ei jär­jes­tä Scan­di­na­vian cupia

21.10.2020 17:11 0
Tilaajille
Lapissa on todettu kolme koronavirustartuntaa tänään – Kaikki tapaukset liittyvät tuttuihin tartuntaketjuihin

Lapissa on todettu kolme ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa tänään – Kaikki ta­pauk­set liit­ty­vät tut­tui­hin tar­tun­ta­ket­jui­hin

21.10.2020 16:58 1
Tilaajille
Veikkausliigan runkosarjan päätöskierros siirtyy marraskuun alkuun – loppusarjojen tilannetta tarkastellaan ensi viikolla

Veik­kaus­lii­gan run­ko­sar­jan pää­tös­kier­ros siirtyy mar­ras­kuun alkuun – lop­pu­sar­jo­jen ti­lan­net­ta tar­kas­tel­laan ensi vii­kol­la

21.10.2020 15:43 0
Tilaajille
Lapin Urheilugaala siirtyy vuodella eteenpäin – maakunnan urheiluväen juhlatilaisuus järjestetään Torniossa tammikuussa 2022

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la siirtyy vuo­del­la eteen­päin – maa­kun­nan ur­hei­lu­väen juh­la­ti­lai­suus jär­jes­te­tään Tor­nios­sa tam­mi­kuus­sa 2022

21.10.2020 14:45 0
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Suomessa neljä koronavirukseen liittyvää kuolemaa, Lapissa kolme uutta tartuntaa, koko Suomessa 222, Länsi-Pohjassa pyritään lisäämään näytteenottoa viikonlopuille

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa neljä ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vää kuo­le­maa, Lapissa kolme uutta tar­tun­taa, koko Suo­mes­sa 222, Län­si-Poh­jas­sa py­ri­tään li­sää­mään näyt­teen­ot­toa vii­kon­lo­puil­le

21.10.2020 13:59 0
Koronatilanne: 222 uutta tartuntaa tänään – Neljä tartuntaa Lapissa

Ko­ro­na­ti­lan­ne: 222 uutta tar­tun­taa tänään – Neljä tar­tun­taa Lapissa

21.10.2020 12:54 2
Länsi-Pohjassa pyritään lisäämään näytteenottoa myös viikonlopuille – sairaanhoitopiiri suosittelee välttämään kaikkia ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja

Län­si-Poh­jas­sa py­ri­tään li­sää­mään näyt­teen­ot­toa myös vii­kon­lo­puil­le – sai­raan­hoi­to­pii­ri suo­sit­te­lee vält­tä­mään kaikkia yli­mää­räi­siä so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja

21.10.2020 12:12 0
Tilaajille
Euroopan vaikein koronatilanne – Tshekissä tuli lähes 12 000 uutta tartuntaa päivässä

Eu­roo­pan vaikein ko­ro­na­ti­lan­ne – Tshe­kis­sä tuli lähes 12 000 uutta tar­tun­taa päi­väs­sä

21.10.2020 10:55 0
Veikö Suomi voiton 6-1?
Kolumni Pinja Huhtaniemi

Veikö Suomi voiton 6-1?

21.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Jätevedet kertovat: kokaiinin käytön pohjoisraja on Tampereella – koronarajoitukset hillitsivät huumeiden käyttöä Rovaniemellä

Jä­te­ve­det ker­to­vat: ko­kaii­nin käytön poh­jois­ra­ja on Tam­pe­reel­la – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set hil­lit­si­vät huu­mei­den käyttöä Ro­va­nie­mel­lä

21.10.2020 02:00 0
Rovaniemen kaksi uutta koronavirustapausta liittyvät RoKin tartuntaketjuun – RoKin joukkueissa tehdään testauksia ja urheiluseuroille annetaan turvallisuusohjeita

Ro­va­nie­men kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta liit­ty­vät RoKin tar­tun­ta­ket­juun – RoKin jouk­kueis­sa tehdään tes­tauk­sia ja ur­hei­lu­seu­roil­le an­ne­taan tur­val­li­suus­oh­jei­ta

20.10.2020 17:39 0
Tilaajille
Oulun Kärppien loput koronatestit negatiivisia - "Varotoimet ovat olleet oikeita"

Oulun Kärp­pien loput ko­ro­na­tes­tit ne­ga­tii­vi­sia - "Va­ro­toi­met ovat olleet oi­kei­ta"

20.10.2020 16:39 0
Tilaajille
Tervolassa todettu koronavirustartuntaa – Teknisen lautakunnan kokoukseen osallistuneita on asetettu karanteeniin

Ter­vo­las­sa todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Tek­ni­sen lau­ta­kun­nan ko­kouk­seen osal­lis­tu­nei­ta on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

20.10.2020 15:18 0
Tilaajille
Ravintola-alan etujärjestö tyytyväinen tulevaan koronarajoituslakiin: "Valtioneuvostolle jää silti suuri harkintavalta"

Ra­vin­to­la-alan etu­jär­jes­tö tyy­ty­väi­nen tu­le­vaan ko­ro­na­ra­joi­tus­la­kiin: "Val­tio­neu­vos­tol­le jää silti suuri har­kin­ta­val­ta"

20.10.2020 15:18 0
Rovaniemellä käynnistyi jo tapahtumien perumisaalto  – "En halua joutua miettimään sitä, että minun toiminnan takia joku menettää henkensä"

Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­tyi jo ta­pah­tu­mien pe­ru­mis­aal­to – "En halua joutua miet­ti­mään sitä, että minun toi­min­nan takia joku me­net­tää hen­ken­sä"

20.10.2020 14:59 1
Tiukimmat rajoitukset yökerhoihin, anniskelubaareihin ja pubeihin – ruokaravintoloihin kevyemmät rajoitukset

Tiu­kim­mat ra­joi­tuk­set yö­ker­hoi­hin, an­nis­ke­lu­baa­rei­hin ja pu­bei­hin – ruo­ka­ra­vin­to­loi­hin ke­vyem­mät ra­joi­tuk­set

20.10.2020 13:50 0
Suomessa havaittu 294 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta tapausta, jotka kaikki Oulussa

Suo­mes­sa ha­vait­tu 294 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kolme uutta ta­paus­ta, jotka kaikki Oulussa

20.10.2020 12:31 0
THL: Ikä ja taustasairaudet ovat suurimmat riskit koronaan kuolemiselle – yli neljännes 75–79-vuotiaista sairastuneista menehtyy kuukauden sisällä

THL: Ikä ja taus­ta­sai­rau­det ovat suu­rim­mat riskit ko­ro­naan kuo­le­mi­sel­le – yli nel­jän­nes 75–79-vuo­tiais­ta sai­ras­tu­neis­ta me­neh­tyy kuu­kau­den sisällä

20.10.2020 12:20 0
Tiistain koronaseuranta: Tervolassa yksi ja Rovaniemellä kaksi tartuntaa, Tänään 294 uutta tapausta, käyrät pohjoisessa hieman laskussa, positiivisten näytteiden osuus kaikkiaan laskusuunnassa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ter­vo­las­sa yksi ja Ro­va­nie­mel­lä kaksi tar­tun­taa, Tänään 294 uutta ta­paus­ta, käyrät poh­joi­ses­sa hieman las­kus­sa, po­si­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus kaik­kiaan las­ku­suun­nas­sa

20.10.2020 10:43 0
Irlanti tuo takaisin liikkumisrajoitukset koronan takia – kodista pääsee viiden kilometrin päähän

Irlanti tuo ta­kai­sin liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set koronan takia – kodista pääsee viiden ki­lo­met­rin päähän

20.10.2020 10:23 0
Valiokunta linjaa tänään ravintoloiden luokittelun – erityyppisille ravintoloille erilaiset koronarajoitukset

Va­lio­kun­ta linjaa tänään ra­vin­to­loi­den luo­kit­te­lun – eri­tyyp­pi­sil­le ra­vin­to­loil­le eri­lai­set ko­ro­na­ra­joi­tuk­set

20.10.2020 06:00 0
Toinen tautiaalto paljasti koronaviruksen keväällä nähtyä lievemmäksi – näin kuolleisuus on laskenut

Toinen tau­ti­aal­to pal­jas­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen ke­vääl­lä nähtyä lie­vem­mäk­si – näin kuol­lei­suus on las­ke­nut

20.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Viime viikolla Rovaniemellä todettiin yhdeksän koronavirustartuntaa ja tartuntamäärät vain kasvavat – Tapaukset on pystytty jäljittämään

Viime vii­kol­la Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin yh­dek­sän ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja tar­tun­ta­mää­rät vain kas­va­vat – Ta­pauk­set on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään

19.10.2020 17:58 0
Tilaajille
Lapland Hotelsin yt-neuvottelut kesken koronarajoitusten epäselvyyden vuoksi

Lapland Ho­tel­sin yt-neu­vot­te­lut kesken ko­ro­na­ra­joi­tus­ten epä­sel­vyy­den vuoksi

19.10.2020 16:40 0
Tilaajille
Oulun Kärppien joukkueessa toinen koronavirustartunta – myös KalPan pelaajia altistunut

Oulun Kärp­pien jouk­kuees­sa toinen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – myös KalPan pe­laa­jia al­tis­tu­nut

19.10.2020 15:36 0
Tilaajille
Maanantain koronaseuranta: Koronatartunnat on pystytty jäljittää Rovaniemellä, Kärppien joukkueessa toinen tartunta, Korona leviää urheiluharrastuksissa Rovaniemellä, 131 uutta tartuntaa Suomessa

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­ro­na­tar­tun­nat on pys­tyt­ty jäl­jit­tää Ro­va­nie­mel­lä, Kärp­pien jouk­kuees­sa toinen tar­tun­ta, Korona leviää ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­sa Ro­va­nie­mel­lä, 131 uutta tar­tun­taa Suo­mes­sa

19.10.2020 15:23 0
Moni tartunta levisi viime viikolla urheiluharrastuksen piirissä Rovaniemellä – "Hieman huolestuttavaa ja antaa aiheen tarkempaan arvioon"

Moni tar­tun­ta levisi viime vii­kol­la ur­hei­lu­har­ras­tuk­sen pii­ris­sä Ro­va­nie­mel­lä – "Hieman huo­les­tut­ta­vaa ja antaa aiheen tar­kem­paan ar­vioon"

19.10.2020 14:10 1
Tilaajille
THL: Suomessa 131 uutta koronatartuntaa – Lapissa todettu yksi uusi tartunta

THL: Suo­mes­sa 131 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Lapissa todettu yksi uusi tar­tun­ta

19.10.2020 12:16 0

Finn­mar­kin sai­raa­las­sa ka­ran­tee­nis­sa jo 120 työn­te­ki­jää

19.10.2020 07:42 0
Tilaajille
Koronakeväänä hoivakotitartunnoilta vältyttiin monessa maakunnassa – THL päivitti täsmäohjeensa viimeksi vajaa viikko sitten

Ko­ro­na­ke­vää­nä hoi­va­ko­ti­tar­tun­noil­ta väl­tyt­tiin monessa maa­kun­nas­sa – THL päi­vit­ti täs­mä­oh­jeen­sa vii­mek­si vajaa viikko sitten

18.10.2020 21:14 0
Ilkka-Pohjalainen: Vaasalaisessa hoivakodissa lähes kaikilla asukkailla koronavirustartunta – myös puolella henkilökunnasta tartunta

Ilk­ka-Poh­ja­lai­nen: Vaa­sa­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa lähes kai­kil­la asuk­kail­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – myös puo­lel­la hen­ki­lö­kun­nas­ta tar­tun­ta

18.10.2020 16:59 0
Rovaniemen perjantaiseen koronatapaukseen liittyy ravintola-altistuksia – Katso tarkat paikat ja ajat

Ro­va­nie­men per­jan­tai­seen ko­ro­na­ta­pauk­seen liittyy ra­vin­to­la-al­tis­tuk­sia – Katso tarkat paikat ja ajat

18.10.2020 15:31 0
Pandemia nosti itsemurhalukuja Japanissa – kolme näyttelijää päätyi äärimmäiseen ratkaisuun

Pan­de­mia nosti it­se­mur­ha­lu­ku­ja Ja­pa­nis­sa – kolme näyt­te­li­jää päätyi ää­rim­mäi­seen rat­kai­suun

18.10.2020 15:17 0
Helluntaikirkossa odotetaan ministerin kutsua – "Toivon, ettei kutsu koske vain evankelisluterilaista ja ortodoksista kirkkoa"

Hel­lun­tai­kir­kos­sa odo­te­taan mi­nis­te­rin kutsua – "Toi­von, ettei kutsu koske vain evan­ke­lis­lu­te­ri­lais­ta ja or­to­dok­sis­ta kirk­koa"

18.10.2020 14:37 0

Venäjän ko­ro­na­tar­tun­nat kas­va­vat huo­les­tut­ta­vas­ti – yli 15  000 uutta to­det­tua tar­tun­taa päi­väs­sä

18.10.2020 13:18 0
THL: Suomessa on todettu 131 uutta koronavirustapausta – Torniossa yksi uusi tartunta

THL: Suo­mes­sa on todettu 131 uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – Tor­nios­sa yksi uusi tar­tun­ta

18.10.2020 12:23 0
Kärppien juniorijoukkueessa koronatartunta – joukkueen toiminta toistaiseksi tauolla

Kärp­pien ju­nio­ri­jouk­kuees­sa ko­ro­na­tar­tun­ta – jouk­kueen toi­min­ta tois­tai­sek­si tauolla

18.10.2020 11:11 0
Tilaajille
Eduskunnassa jäljitetään koronalle mahdollisesti altistuneita – pääministerin ensimmäinen testitulos negatiivinen

Edus­kun­nas­sa jäl­ji­te­tään ko­ro­nal­le mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nei­ta – pää­mi­nis­te­rin en­sim­mäi­nen tes­ti­tu­los ne­ga­tii­vi­nen

17.10.2020 20:29 0
Opetusministeri Andersson: Tartuntatautilain muutokset tuovat vuorottelujärjestelmän mahdolliseksi perusopetuksessa

Ope­tus­mi­nis­te­ri An­ders­son: Tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­set tuovat vuo­rot­te­lu­jär­jes­tel­män mah­dol­li­sek­si pe­rus­ope­tuk­ses­sa

17.10.2020 14:48 0

Italian Lom­bar­dias­sa ki­ris­te­tään jälleen ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tuk­sia – Rans­kas­sa on mää­rät­ty laajoja ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to­ja yö­ai­kaan

17.10.2020 14:47 0
Eduskunnassa jäljitetty tähän mennessä parikymmentä koronalle mahdollisesti altistunutta – pääministerin ensimmäinen testitulos negatiivinen

Edus­kun­nas­sa jäl­ji­tet­ty tähän men­nes­sä pa­ri­kym­men­tä ko­ro­nal­le mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nut­ta – pää­mi­nis­te­rin en­sim­mäi­nen tes­ti­tu­los ne­ga­tii­vi­nen

17.10.2020 13:59 0
THL: Suomessa 160 uutta koronavirustartuntaa – Rovaniemellä yksi uusi tapaus

THL: Suo­mes­sa 160 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Ro­va­nie­mel­lä yksi uusi tapaus

17.10.2020 12:17 0
Liiga hakee Kärppien koronakaranteenin takia uutta vastustajaa JYPille ensi perjantaiksi –Kilpailutoimenjohtaja Järvelä: "Viikon päähän kukaan ei voi ennustaa"

Liiga hakee Kärp­pien ko­ro­na­ka­ran­tee­nin takia uutta vas­tus­ta­jaa JYPille ensi per­jan­taik­si –Kil­pai­lu­toi­men­joh­ta­ja Jär­ve­lä: "Viikon päähän kukaan ei voi en­nus­taa"

17.10.2020 10:01 0
Oulun Kärppien joukkueessa koronavirustartunta – joukkue asetettu karanteeniin, otteluita siirtyy

Oulun Kärp­pien jouk­kuees­sa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – joukkue ase­tet­tu ka­ran­tee­niin, ot­te­lui­ta siirtyy

16.10.2020 23:26 0
Tilaajille
Oulun Kärpissä koronatartunta – joukkue asetettu karanteeniin

Oulun Kär­pis­sä ko­ro­na­tar­tun­ta – joukkue ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

16.10.2020 23:17 0

Poh­jois-Nor­jan Ham­mer­fes­tis­sa on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin lähes sata hen­ki­löä – sai­raa­lan työn­te­ki­jöil­lä on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja

16.10.2020 21:27 0
Tilaajille
Maskisuositusten sekamelska on turhaa: Perusohje on helppo ja maskipakko vain harvoin

Mas­ki­suo­si­tus­ten se­ka­mels­ka on turhaa: Pe­rus­oh­je on helppo ja mas­ki­pak­ko vain harvoin

16.10.2020 19:30 0
Tilaajille
Yksi koronatartunta lisää Rovaniemellä, liittyy RoKin juniorijoukkueen tartuntaketjuun – Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja

Yksi ko­ro­na­tar­tun­ta lisää Ro­va­nie­mel­lä, liittyy RoKin ju­nio­ri­jouk­kueen tar­tun­ta­ket­juun – Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

16.10.2020 14:18 0
Tilaajille
Pääministeri Marin poistui varotoimenpiteenä Eurooppa-neuvoston kokouksesta – palaa Suomeen ja jää omaehtoiseen karanteeniin

Pää­mi­nis­te­ri Marin poistui va­ro­toi­men­pi­tee­nä Eu­roop­pa-neu­vos­ton ko­kouk­ses­ta – palaa Suomeen ja jää oma­eh­toi­seen ka­ran­tee­niin

16.10.2020 13:10 0
THL: Suomessa yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolintapaus – koko maassa 189 uutta koronavirustartuntaa

THL: Suo­mes­sa yksi uusi ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vä kuo­lin­ta­paus – koko maassa 189 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

16.10.2020 12:35 0
Pelkona ihmisille kehitettävien rokotteiden tehottomuus: Tanska tappaa miljoonia minkkejä koronaviruksen vuoksi – Tartuntariski kasvaa myös Suomessa

Pelkona ih­mi­sil­le ke­hi­tet­tä­vien ro­kot­tei­den te­hot­to­muus: Tanska tappaa mil­joo­nia mink­ke­jä ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – Tar­tun­ta­ris­ki kasvaa myös Suo­mes­sa

16.10.2020 12:29 0
Tilaajille
Eduskunnan hallintojohtaja: Laajoja altistuksia ei ole syntynyt tämänhetkisen tiedon mukaan – "Turhaan optimismiin ei silti kannata etukäteen mennä"

Edus­kun­nan hal­lin­to­joh­ta­ja: Laajoja al­tis­tuk­sia ei ole syn­ty­nyt tä­män­het­ki­sen tiedon mukaan – "Tur­haan op­ti­mis­miin ei silti kannata etu­kä­teen mennä"

16.10.2020 12:27 0
Matkustusrajoituksia linjataan ensi viikolla – Liikenneministeriö: "Otetaan huomioon tautitilanne ja matkailun mahdollisuudet"

Mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia lin­ja­taan ensi vii­kol­la – Lii­ken­ne­mi­nis­te­riö: "O­te­taan huo­mioon tau­ti­ti­lan­ne ja mat­kai­lun mah­dol­li­suu­det"

16.10.2020 10:59 0
Tilaajille
Norja kiristi matkustusrajoituksiaan – Lapista tulevat matkustajat karanteeniin ensi yöstä alkaen

Norja kiristi mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siaan – Lapista tulevat mat­kus­ta­jat ka­ran­tee­niin ensi yöstä alkaen

16.10.2020 10:49 0
Tilaajille
Kansanedustaja Packalénin koronatartunta peräisin yksityistilaisuudesta – ryhmänjohtaja Tavio sai aamulla negatiivisen testituloksen

Kan­san­edus­ta­ja Pac­kalé­nin ko­ro­na­tar­tun­ta pe­räi­sin yk­si­tyis­ti­lai­suu­des­ta – ryh­män­joh­ta­ja Tavio sai aamulla ne­ga­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen

16.10.2020 10:32 1
Perjantain päivittyvä koronaseuranta: Suomessa yksi uusi koronakuolema, sairaalassa 56 henkilöä, Rovaniemellä uusi tartunta, virus leviää Tanskan turkistarhoilla, Suomessa 189 tartuntaa

Per­jan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa yksi uusi ko­ro­na­kuo­le­ma, sai­raa­las­sa 56 hen­ki­löä, Ro­va­nie­mel­lä uusi tar­tun­ta, virus leviää Tanskan tur­kis­tar­hoil­la, Suo­mes­sa 189 tar­tun­taa

16.10.2020 09:30 0
Perussuomalaisten kansanedustajalla Tom Packalénilla on todettu koronatartunta – 51-vuotiaan helsinkiläisedustajan oireet ovat lieviä flunssan oireita

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­san­edus­ta­jal­la Tom Pac­kalé­nil­la on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – 51-vuo­tiaan hel­sin­ki­läis­edus­ta­jan oireet ovat lieviä fluns­san oireita

16.10.2020 09:20 0
VTT:n yllätystulos: Kymmenen kertaa puhdistettu kertakäyttöinen kirurginen suu-nenäsuoja on ainakin yhtä tehokas kuin kangasmaski

VTT:n yl­lä­tys­tu­los: Kym­me­nen kertaa puh­dis­tet­tu ker­ta­käyt­töi­nen ki­rur­gi­nen suu-ne­nä­suo­ja on ainakin yhtä tehokas kuin kan­gas­mas­ki

16.10.2020 09:05 1
Perustuslakivaliokunta tyrmää hallituksen esityksen matkailun testausmallista – "Sellaisenaan ei esitys voi mennä läpi, vaan tarvitsee täsmentämistä"

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta tyrmää hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mat­kai­lun tes­taus­mal­lis­ta – "Sel­lai­se­naan ei esitys voi mennä läpi, vaan tar­vit­see täs­men­tä­mis­tä"

15.10.2020 18:58 0
Tilaajille