Koronavirus

Koronavilkku-sovellukselle tavoitellaan Suomessa miljoonaa käyttäjää kuukauden aikana – "Sovelluskaupoissa on normaalia tiukemmat säännökset viruksen seurantasovelluksien suhteen"

Ko­ro­na­vilk­ku-so­vel­luk­sel­le ta­voi­tel­laan Suo­mes­sa mil­joo­naa käyt­tä­jää kuu­kau­den aikana – "So­vel­lus­kau­pois­sa on nor­maa­lia tiu­kem­mat sään­nök­set vi­ruk­sen seu­ran­ta­so­vel­luk­sien suh­teen"

21:18 0
Karanteeni riskimaista tuleville pakolliseksi vankeuden uhalla – Skopjesta Turkuun saapuneella lennolla 24 koronavirustartuntaa, myös Helsinki-Vantaalla todettu useita tartuntoja

Ka­ran­tee­ni ris­ki­mais­ta tu­le­vil­le pa­kol­li­sek­si van­keu­den uhalla – Skop­jes­ta Turkuun saa­pu­neel­la len­nol­la 24 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, myös Hel­sin­ki-Van­taal­la todettu useita tar­tun­to­ja

20:27 3
Koronavirustestaus on ruuhkautunut Rovaniemellä, jono jopa useita päiviä – uusia tartuntoja ei ole löytynyt

Ko­ro­na­vi­rus­tes­taus on ruuh­kau­tu­nut Ro­va­nie­mel­lä, jono jopa useita päiviä – uusia tar­tun­to­ja ei ole löy­ty­nyt

15:36 0
Tilaajille
Inarilaiskoulu antoi maskisuosituksen: Saamelaisalueen koulutuskeskus suosittaa maskeja opiskelijoilleen ja henkilökunnalle kahdeksi viikoksi

Ina­ri­lais­kou­lu antoi mas­ki­suo­si­tuk­sen: Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus suo­sit­taa maskeja opis­ke­li­joil­leen ja hen­ki­lö­kun­nal­le kah­dek­si vii­kok­si

15:16 1
Tilaajille
Korona hätäännytti rovaniemeläiset ja ruuhkautti palvelut – Lue tästä ylilääkärin ohjeet testeistä ja koronakyselyistä

Korona hä­tään­nyt­ti ro­va­nie­me­läi­set ja ruuh­kaut­ti pal­ve­lut – Lue tästä yli­lää­kä­rin ohjeet tes­teis­tä ja ko­ro­na­ky­se­lyis­tä

11:35 3
Kaupungit voivat täydentää maskisuositusta paikallisesti – "Olisi toivonut Turun odottavan valtakunnallista suositusta"

Kau­pun­git voivat täy­den­tää mas­ki­suo­si­tus­ta pai­kal­li­ses­ti – "Olisi toi­vo­nut Turun odot­ta­van val­ta­kun­nal­lis­ta suo­si­tus­ta"

11:18 0
Atletico Madrid kertoi kahdesta koronatartunnasta – vain neljä päivää ennen Mestarien liigan peliä

At­le­ti­co Madrid kertoi kah­des­ta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta – vain neljä päivää ennen Mes­ta­rien liigan peliä

08:41 0
Tilaajille
Oli "puhdas onni", että WHO:n pääjohtaja Tedros selvisi lapsena taudista – nyt hän taistelee koronavirusta vastaan ilman Yhdysvaltain rahoitusta

Oli "puhdas onni", että WHO:n pää­joh­ta­ja Tedros selvisi lapsena tau­dis­ta – nyt hän tais­te­lee ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan ilman Yh­dys­val­tain ra­hoi­tus­ta

09.08.2020 20:54 0
Suomalaisista 70 prosenttia ottaisi koronarokotteen – huolta liian matalasta rokotekattavuudesta ei ole herännyt

Suo­ma­lai­sis­ta 70 pro­sent­tia ottaisi ko­ro­na­ro­kot­teen – huolta liian ma­ta­las­ta ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­ta ei ole he­rän­nyt

09.08.2020 13:05 1
Suomessa todettu 16 uutta koronavirustartuntaa

Suo­mes­sa todettu 16 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

09.08.2020 12:19 0
Suomessa todettu 14 uutta koronatartuntaa – Karanteeni voisi hidastaa viruksen leviämistä, Broas peräänkuuluttaa kasvomaskisuositusta

Suo­mes­sa todettu 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ka­ran­tee­ni voisi hi­das­taa vi­ruk­sen le­viä­mis­tä, Broas pe­rään­kuu­lut­taa kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta

08.08.2020 15:42 5
Norja suosittelee kansalaisiaan välttämään kaikkea ulkomaanmatkailua

Norja suo­sit­te­lee kan­sa­lai­siaan vält­tä­mään kaikkea ul­ko­maan­mat­kai­lua

08.08.2020 15:35 4
Vanhalla "nyrkillä" koronan uuteen aaltoon – keväisen koronakoordinaatioryhmän toiminta on taas tiivistynyt, kun uhka toisesta aallosta kasvaa

Van­hal­la "nyr­kil­lä" koronan uuteen aaltoon – ke­väi­sen ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män toi­min­ta on taas tii­vis­ty­nyt, kun uhka toi­ses­ta aal­los­ta kasvaa

08.08.2020 06:00 0
Joillekin omakuvan rakentaminen tapahtuu kasvosuojia vastustamalla – maskit jakavat saksalaisia yhä voimakkaammin, ja ääripäät ovat yhä äänekkäämpiä

Joil­le­kin oma­ku­van ra­ken­ta­mi­nen ta­pah­tuu kas­vo­suo­jia vas­tus­ta­mal­la – maskit jakavat sak­sa­lai­sia yhä voi­mak­kaam­min, ja ää­ri­päät ovat yhä ää­nek­kääm­piä

07.08.2020 22:11 0
Tilaajille
Varjo-festivaali toi perjantaina auringon koronan hyydyttämään festarikesään, mutta turvaohjeet alueella muistuttavat arkitodellisuudesta

Var­jo-fes­ti­vaa­li toi per­jan­tai­na au­rin­gon koronan hyy­dyt­tä­mään fes­ta­ri­ke­sään, mutta tur­va­oh­jeet alueel­la muis­tut­ta­vat ar­ki­to­del­li­suu­des­ta

07.08.2020 22:05 0
Tilaajille
Maarajoille valmistellaan Torniossa mallia – Rajalle tulee samantyyppinen terveyspiste kuin Helsinki-Vantaalla

Maa­ra­joil­le val­mis­tel­laan Tor­nios­sa mallia – Rajalle tulee sa­man­tyyp­pi­nen ter­veys­pis­te kuin Hel­sin­ki-Van­taal­la

07.08.2020 19:30 0
Tilaajille
Turussa loppui kärsivällisyys – "Totta kai olisimme toivoneet, että kansallinen maskisuositus olisi tullut"

Turussa loppui kär­si­väl­li­syys – "Totta kai oli­sim­me toi­vo­neet, että kan­sal­li­nen mas­ki­suo­si­tus olisi tullut"

07.08.2020 19:21 0
SUL:n hallitus: Ruotsi-ottelu järjestetään jos sisärajatarkastukset Ruotsin ja Suomen väliltä poistuvat

SUL:n hal­li­tus: Ruot­si-ot­te­lu jär­jes­te­tään jos si­sä­ra­ja­tar­kas­tuk­set Ruotsin ja Suomen väliltä pois­tu­vat

07.08.2020 16:27 0
Tilaajille
Voiko työmatkaliikenteeseen hankkimansa maskit vähentää verotuksessa? Tämä olisi asiantuntijan mukaan mahdollista yhdessä tilanteessa

Voiko työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen hank­ki­man­sa maskit vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa? Tämä olisi asian­tun­ti­jan mukaan mah­dol­lis­ta yhdessä ti­lan­tees­sa

07.08.2020 14:49 0
Rovaniemellä kaksi koronatapausta – Roy Clubissa tiistaiyönä olleet karanteeniin ja Arctic Light Hotelissa keskiviikkona ruokailleet mahdollisesti altistuivat

Ro­va­nie­mel­lä kaksi ko­ro­na­ta­paus­ta – Roy Clu­bis­sa tiis­tai­yö­nä olleet ka­ran­tee­niin ja Arctic Light Ho­te­lis­sa kes­ki­viik­ko­na ruo­kail­leet mah­dol­li­ses­ti al­tis­tui­vat

07.08.2020 12:01 35
Länsi-Pohjassa jälleen kaksi uutta tartuntaa samasta ketjusta kuin aiemmin tällä viikolla

Län­si-Poh­jas­sa jälleen kaksi uutta tar­tun­taa samasta ket­jus­ta kuin aiemmin tällä vii­kol­la

07.08.2020 10:41 0
Tilaajille
Rovaniemi palkkaa koronatuella työntekijöitä peruskouluihin – Avustusta ollaan hakemassa myös lukiokoulutukseen

Ro­va­nie­mi palkkaa ko­ro­na­tuel­la työn­te­ki­jöi­tä pe­rus­kou­lui­hin – Avus­tus­ta ollaan ha­ke­mas­sa myös lu­kio­kou­lu­tuk­seen

07.08.2020 09:53 0
Tilaajille
ERR ja Yle: Uuteenkaupunkiin saapuvalla rahtialuksella 12 koronapotilasta

ERR ja Yle: Uu­teen­kau­pun­kiin saa­pu­val­la rah­ti­aluk­sel­la 12 ko­ro­na­po­ti­las­ta

07.08.2020 08:42 0
Lentoliikenteet vähyys kiusaa autovuokraamoja – "Saa nähdä, miten talven kanssa käy"

Len­to­lii­ken­teet vähyys kiusaa au­to­vuok­raa­mo­ja – "Saa nähdä, miten talven kanssa käy"

07.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Koulut alkavat lähiopetuksessa "hälytysvalmiudessa" ensi viikolla – "Kaksi viikkoa lähiopetusta keväällä oli hyvää harjoitusta syksyä varten"

Koulut alkavat lä­hi­ope­tuk­ses­sa "hä­ly­tys­val­miu­des­sa" ensi vii­kol­la – "Kaksi viikkoa lä­hi­ope­tus­ta ke­vääl­lä oli hyvää har­joi­tus­ta syksyä varten"

07.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Näkökulma: Koko maailman koronatartuntaluku on laskussa – kertooko se jostain jotain vai ei mistään mitään?

Nä­kö­kul­ma: Koko maail­man ko­ro­na­tar­tun­ta­lu­ku on las­kus­sa – ker­too­ko se jostain jotain vai ei mistään mitään?

07.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Suomeen odotetaan viikonloppuna satoja thaimaalaisia marjanpoimijoita – Jokaisen on läpäistävä koronatesti, ennen kuin lähtölupa irtoaa

Suomeen odo­te­taan vii­kon­lop­pu­na satoja thai­maa­lai­sia mar­jan­poi­mi­joi­ta – Jo­kai­sen on lä­päis­tä­vä ko­ro­na­tes­ti, ennen kuin läh­tö­lu­pa irtoaa

07.08.2020 06:00 5
Pitääkö koronan toisen aallon tulosta Lappiin olla huolissaan? – "Meidän ei kannattaisi sitä toista aaltoa täällä odotella, vaan toimia ohjeiden mukaan, jotta voisimme mahdollisesti välttää sen"

Pitääkö koronan toisen aallon tulosta Lappiin olla huo­lis­saan? – "Meidän ei kan­nat­tai­si sitä toista aaltoa täällä odo­tel­la, vaan toimia oh­jei­den mukaan, jotta voi­sim­me mah­dol­li­ses­ti välttää sen"

06.08.2020 18:30 2
Tilaajille
Toimittajalta: Keväällä sanottiin, että koronan kanssa on opittava elämään – Nyt se uusi arki sitten alkaa
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Ke­vääl­lä sa­not­tiin, että koronan kanssa on opit­ta­va elämään – Nyt se uusi arki sitten alkaa

06.08.2020 14:23 2
Hallitus harkitsee rajoitusten poistamista Ruotsin osalta: Sisärajatarkastukset Suomen ja Ruotsin väliltä pois ehkä osittain tai kokonaan

Hal­li­tus har­kit­see ra­joi­tus­ten pois­ta­mis­ta Ruotsin osalta: Si­sä­ra­ja­tar­kas­tuk­set Suomen ja Ruotsin väliltä pois ehkä osit­tain tai ko­ko­naan

06.08.2020 14:07 4
Tilaajille
THL: Uusia koronavirustartuntoja todettu 20 –  tartuttavuusluvun mukaan epidemia on kiihtymisvaiheessa

THL: Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja todettu 20 –  tar­tut­ta­vuus­lu­vun mukaan epi­de­mia on kiih­ty­mis­vai­hees­sa

06.08.2020 12:53 1
Uusia käytäntöjä Rovaniemen päiväkoteihin, perhepäivähoitoon ja kerhoihin – katso tästä neljän kohdan muistilista vanhemmille

Uusia käy­tän­tö­jä Ro­va­nie­men päi­vä­ko­tei­hin, per­he­päi­vä­hoi­toon ja ker­hoi­hin – katso tästä neljän kohdan muis­ti­lis­ta van­hem­mil­le

06.08.2020 11:19 0
Tilaajille
Mikä on koronavirustilanne juuri nyt? -Tartuntoja tulee Ruotsista ja Balkanilta, katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Mikä on ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne juuri nyt? -Tar­tun­to­ja tulee Ruot­sis­ta ja Bal­ka­nil­ta, katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

06.08.2020 09:38 0
Tilaajille
Maskisuosituksen valmistelua avataan tänään aamupäivästä – Suojamaskien hankintakulut voivat valua toimeentulotukien piiriin

Mas­ki­suo­si­tuk­sen val­mis­te­lua avataan tänään aa­mu­päi­väs­tä – Suo­ja­mas­kien han­kin­ta­ku­lut voivat valua toi­meen­tu­lo­tu­kien piiriin

06.08.2020 06:15 1
HUS:n toimitusjohtaja Ylelle: Koronaviruksen toinen aalto on jo täällä

HUS:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Ylelle: Ko­ro­na­vi­ruk­sen toinen aalto on jo täällä

05.08.2020 22:25 0
Tuontimaskien alkuperä askarruttaa – miten voit varmistaa, ettei kiinalainen maskisi ole uiguurin pakkotyönä valmistama?

Tuon­ti­mas­kien al­ku­pe­rä as­kar­rut­taa – miten voit var­mis­taa, ettei kii­na­lai­nen maskisi ole ui­guu­rin pak­ko­työ­nä val­mis­ta­ma?

05.08.2020 20:15 2
Tilaajille
Pelkkä suositus ei riitä – Jos kansalaisten halutaan käyttävän maskeja, niiden pitää olla saatavilla helposti ja halvalla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pelkkä suo­si­tus ei riitä – Jos kan­sa­lais­ten ha­lu­taan käyt­tä­vän mas­ke­ja, niiden pitää olla saa­ta­vil­la hel­pos­ti ja hal­val­la

05.08.2020 17:16 1
Tilaajille

THL: Suo­mes­sa on todettu vuo­ro­kau­des­sa 29 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, suurin osa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la

05.08.2020 12:23 0
Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa – Kokoontumisrajoitusten poistuminen aiheuttaa huolta sairaanhoitopiirissä

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa – Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen ai­heut­taa huolta sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

05.08.2020 11:10 3
Tilaajille
NRK: Risteilyaluksen matkustajat karanteenissa aluksella Norjan Bodøssa – Matkustajat ovat aiemmin rantautuneet Tromssassa

NRK: Ris­tei­ly­aluk­sen mat­kus­ta­jat ka­ran­tee­nis­sa aluk­sel­la Norjan Bodøssa – Mat­kus­ta­jat ovat aiemmin ran­tau­tu­neet Troms­sas­sa

05.08.2020 10:14 0
Tilaajille
Joukkoliikenteen maskisuositus tarkoittaisi matkustajalle ainakin kahta maskia päivässä – Ota nämä asiat huomioon suojaimen valinnassa

Jouk­ko­lii­ken­teen mas­ki­suo­si­tus tar­koit­tai­si mat­kus­ta­jal­le ainakin kahta maskia päi­väs­sä – Ota nämä asiat huo­mioon suo­jai­men va­lin­nas­sa

04.08.2020 19:15 0
Tilaajille
Miksi Helsinki-Vantaalla ohjataan koronatestistä taksiin? Taksiyrittäjät ovat lisänneet suojavarusteluaan, mutta Taksiliitto peräänkuuluttaa ilmoitusta koronaepäilystä etukäteen

Miksi Hel­sin­ki-Van­taal­la oh­ja­taan ko­ro­na­tes­tis­tä tak­siin? Tak­si­yrit­tä­jät ovat li­sän­neet suo­ja­va­rus­te­luaan, mutta Tak­si­liit­to pe­rään­kuu­lut­taa il­moi­tus­ta ko­ro­na­epäi­lys­tä etu­kä­teen

04.08.2020 18:48 0
Valtiovarainministeri Vanhanen: "Koronarokote on hankittava, maksoi mitä maksoi, vaikka kehyksissä siihen ei ole varauduttu"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Van­ha­nen: "Ko­ro­na­ro­ko­te on han­kit­ta­va, maksoi mitä maksoi, vaikka ke­hyk­sis­sä siihen ei ole va­rau­dut­tu"

04.08.2020 18:36 0
"Tämä muistuttaa jo kevään vessapaperitilannetta" – Iso osa kasvomaskeista myytiin Lapissa loppuun jo tiistaina

"Tämä muis­tut­taa jo kevään ves­sa­pa­pe­ri­ti­lan­net­ta" – Iso osa kas­vo­mas­keis­ta myytiin Lapissa loppuun jo tiis­tai­na

04.08.2020 18:00 1
Tilaajille
Koronatesteihin matalalla kynnyksellä – Resursseja testaamiseen lisätään tarpeen mukaan esimerkiksi syksyn flunssakaudella

Ko­ro­na­tes­tei­hin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä – Re­surs­se­ja tes­taa­mi­seen li­sä­tään tarpeen mukaan esi­mer­kik­si syksyn fluns­sa­kau­del­la

04.08.2020 14:56 0
Koronatartunnat lisääntyivät Kiirunassa ja Pajalassa – Katso tartuntatilanne kunnittain tästä

Ko­ro­na­tar­tun­nat li­sään­tyi­vät Kii­ru­nas­sa ja Pa­ja­las­sa – Katso tar­tun­ta­ti­lan­ne kun­nit­tain tästä

04.08.2020 12:52 0
Tilaajille
Koulunkäynti alkaa ensi viikolla normaaliin tapaan – vai ryhtyvätkö oppilaat ja opettajat käyttämään maskeja?

Kou­lun­käyn­ti alkaa ensi vii­kol­la nor­maa­liin tapaan – vai ryh­ty­vät­kö op­pi­laat ja opet­ta­jat käyt­tä­mään mas­ke­ja?

04.08.2020 11:07 0
Näin käytät kasvomaskia – Maski on aseteltava kasvoille aina puhtain käsin, eikä sitä saa kosketella käytön aikana

Näin käytät kas­vo­mas­kia – Maski on ase­tel­ta­va kas­voil­le aina puhtain käsin, eikä sitä saa kos­ke­tel­la käytön aikana

04.08.2020 10:13 0
Tilaajille
OAJ: Varhaiskasvatus on unohdettu koronaohjeistuksissa, ja koulujen alkua uhkaa eriarvoisuus – "Kunnat tekevät, mitä tekevät"

OAJ: Var­hais­kas­va­tus on unoh­det­tu ko­ro­naoh­jeis­tuk­sis­sa, ja kou­lu­jen alkua uhkaa eri­ar­voi­suus – "Kunnat te­ke­vät, mitä te­ke­vät"

04.08.2020 06:00 0
Olitko runsas viikko sitten Linnanmäellä? – Huvipuistossa sattui joukkoaltistuminen koronalle

Olitko runsas viikko sitten Lin­nan­mäel­lä? – Hu­vi­puis­tos­sa sattui jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen ko­ro­nal­le

03.08.2020 19:14 0
"Saisi tämän sairauden pois, jos ihmiset käyttäisivät kasvomaskeja" – Maskisuositukselle näytetään vihreää valoa, mutta porukassa yksin maskia ei haluta käyttää

"Saisi tämän sai­rau­den pois, jos ihmiset käyt­täi­si­vät kas­vo­mas­ke­ja" – Mas­ki­suo­si­tuk­sel­le näy­te­tään vihreää valoa, mutta po­ru­kas­sa yksin maskia ei haluta käyttää

03.08.2020 18:30 1
Tilaajille
Kasvomaski on vahva viesti
Kolumni Eero Leppänen

Kas­vo­mas­ki on vahva viesti

03.08.2020 15:19 0
Tilaajille
Kertakäyttöiset maskit saattavat tuoda jopa 150 euron lisämenon viikossa perheille – ylilääkärin mukaan lappilaisen kannattaa käyttää suojainta, jotta koronan toinen aalto estetään

Ker­ta­käyt­töi­set maskit saat­ta­vat tuoda jopa 150 euron li­sä­me­non vii­kos­sa per­heil­le – yli­lää­kä­rin mukaan lap­pi­lai­sen kan­nat­taa käyttää suo­jain­ta, jotta koronan toinen aalto es­te­tään

03.08.2020 15:19 1
Tilaajille
Kansalaistalolla alkaa elokuussa koulujen ylijäämäruoan jako, mutta asukkaiden kohtaustila pysyy kiinni

Kan­sa­lais­ta­lol­la alkaa elo­kuus­sa kou­lu­jen yli­jää­mä­ruoan jako, mutta asuk­kai­den koh­taus­ti­la pysyy kiinni

03.08.2020 12:16 0
Kotihälytysten ja huumausainerikosten määrät kasvoivat huomattavasti koronakevään aikana Lapissa – Rikosten selvitysaste parani

Ko­ti­hä­ly­tys­ten ja huu­maus­ai­ne­ri­kos­ten määrät kas­voi­vat huo­mat­ta­vas­ti ko­ro­na­ke­vään aikana Lapissa – Ri­kos­ten sel­vi­tys­as­te parani

03.08.2020 11:31 1
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä kasvaa eri puolilla maailmaa rajusti – 18 miljoonan raja ylittyi maanantaiaamuna

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa eri puo­lil­la maail­maa rajusti – 18 mil­joo­nan raja ylittyi maa­nan­tai­aa­mu­na

03.08.2020 08:39 0
Minifestivaali tuo musiikin iloa Hetassa elokuun lopussa

Mi­ni­fes­ti­vaa­li tuo mu­sii­kin iloa Hetassa elokuun lopussa

02.08.2020 16:50 0
Tilaajille
Kumar myi ainoan lehmänsä saadakseen älypuhelimen lapselle – internetyhteys on intialaislasten koulunkäynnin elinehto korona-aikana

Kumar myi ainoan leh­män­sä saa­dak­seen äly­pu­he­li­men lap­sel­le – in­ter­net­yh­teys on in­tia­lais­las­ten kou­lun­käyn­nin elin­eh­to ko­ro­na-ai­ka­na

01.08.2020 20:19 0
Korona romutti Netanjahun suosion – mielenosoittajat vaativat Israelin pääministerin eroa ja hallitukselta nopeampia taloustoimia

Korona romutti Ne­tan­ja­hun suosion – mie­len­osoit­ta­jat vaa­ti­vat Is­rae­lin pää­mi­nis­te­rin eroa ja hal­li­tuk­sel­ta no­peam­pia ta­lous­toi­mia

31.07.2020 18:07 0
Pelaajayhdistys toivoo seurojen noudattavan omaehtoista karanteenia

Pe­laa­ja­yh­dis­tys toivoo seu­ro­jen nou­dat­ta­van oma­eh­tois­ta ka­ran­tee­nia

31.07.2020 15:19 1
Tilaajille
Pelaaminen vetää taas marketeissa – Pelaajat ovat olleet kiitollisia suojaplekseistä, käsidesistä ja merkatuista turvaväleistä

Pe­laa­mi­nen vetää taas mar­ke­teis­sa – Pe­laa­jat ovat olleet kii­tol­li­sia suo­jap­lek­seis­tä, kä­si­de­sis­tä ja mer­ka­tuis­ta tur­va­vä­leis­tä

31.07.2020 12:47 0
F1-kuljettaja Sergio Perezillä koronavirus, ei aja Britannian gp:ssä

F1-kul­jet­ta­ja Sergio Pe­re­zil­lä ko­ro­na­vi­rus, ei aja Bri­tan­nian gp:ssä

31.07.2020 12:09 0
Tilaajille
Miksi todistelen sen olevan vain pikkuflunssaa?
Kolumni Riina Rastas

Miksi to­dis­te­len sen olevan vain pik­kuf­luns­saa?

31.07.2020 11:10 0
Suomalaisryhmä teki oman tutkimuksen STM:n aineistosta: maski laskee käyttäjän koronavirukseen sairastumisriskiä kolmanneksella

Suo­ma­lais­ryh­mä teki oman tut­ki­muk­sen STM:n ai­neis­tos­ta: maski laskee käyt­tä­jän ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­mis­ris­kiä kol­man­nek­sel­la

31.07.2020 08:09 0
Täällä nuori, kuuleeko huominen?
Kolumni Venla Kiiskinen

Täällä nuori, kuu­lee­ko huo­mi­nen?

31.07.2020 06:30 0
Etätyösuositus päättyy lauantaina, mutta useissa kunnissa ja yrityksissä ei vielä palata työpaikoille – virtuaalikokoukset jatkuvat myös lähityössä

Etä­työ­suo­si­tus päättyy lauan­tai­na, mutta useissa kun­nis­sa ja yri­tyk­sis­sä ei vielä palata työ­pai­koil­le – vir­tuaa­li­ko­kouk­set jat­ku­vat myös lä­hi­työs­sä

31.07.2020 06:30 0
Lapissa pudottiin puoleen: Kotimaanmatkailu elpyi pahimmasta korona-alhosta kesäkuussa, mutta ei ole palannut ennalleen

Lapissa pu­dot­tiin puo­leen: Ko­ti­maan­mat­kai­lu elpyi pa­him­mas­ta ko­ro­na-al­hos­ta ke­sä­kuus­sa, mutta ei ole pa­lan­nut en­nal­leen

30.07.2020 11:50 1
Koronatilanne aiheuttaa poikkeuksia käytännön järjestelyihin Lapin ammattikouluissa – "Pandemia ei ole vielä ohi, joten pitää olla varautunut"

Ko­ro­na­ti­lan­ne ai­heut­taa poik­keuk­sia käy­tän­nön jär­jes­te­lyi­hin Lapin am­mat­ti­kou­luis­sa – "Pan­de­mia ei ole vielä ohi, joten pitää olla va­rau­tu­nut"

30.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Pullotettua vettä ja turvavälit – muslimien pyhiinvaellus toteutuu koronasta huolimatta, mutta vain tuhannelle ja tiukoin rajoituksin

Pul­lo­tet­tua vettä ja tur­va­vä­lit – mus­li­mien py­hiin­vael­lus to­teu­tuu ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta, mutta vain tu­han­nel­le ja tiukoin ra­joi­tuk­sin

29.07.2020 21:03 0
Solistina Jaakko Laitinen: Elokuvia ja elämää -konsertti livenä ja YouTubessa

So­lis­ti­na Jaakko Lai­ti­nen: Elo­ku­via ja elämää -kon­sert­ti livenä ja You­Tu­bes­sa

29.07.2020 18:08 0
Tilaajille
Malta pelasti 65 koronatartunnan saanutta mereltä – Välimerelle saapunut heinäkuussa yli 7 600 siirtolaista

Malta pelasti 65 ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nut­ta mereltä – Vä­li­me­rel­le saa­pu­nut hei­nä­kuus­sa yli 7 600 siir­to­lais­ta

29.07.2020 16:56 0
Koronatapaus rippikoululeirillä Lohjalla – Leiriläisiä karanteenissa eri puolilla Suomea

Ko­ro­na­ta­paus rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä Loh­jal­la – Lei­ri­läi­siä ka­ran­tee­nis­sa eri puo­lil­la Suomea

29.07.2020 13:29 0
Koronavirustartuntojen jäljittämisessä on merkittäviä alueellisia eroja

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­ses­sä on mer­kit­tä­viä alueel­li­sia eroja

29.07.2020 13:11 0
Länsi-Pohjassa ei uusia koronatartuntoja – johtajaylilääkäri kiittelee Simerockia vastuullisuudesta

Län­si-Poh­jas­sa ei uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja – joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri kiit­te­lee Si­me­roc­kia vas­tuul­li­suu­des­ta

29.07.2020 10:26 0
Tilaajille
Koiran pito maksaa yli tonnin vuodessa – Pentujen hinnat muutamista satasista 2500 euroon

Koiran pito maksaa yli tonnin vuo­des­sa – Pen­tu­jen hinnat muu­ta­mis­ta sa­ta­sis­ta 2500 euroon

29.07.2020 09:55 0
Henri Mattila järjesteli kuin vimmassa lentoja, hotelleja, viisumeita ja kaveritapaamisia – Nyt hän on nähnyt maailman kaikki maat ja kertoo, mitä oppi

Henri Mattila jär­jes­te­li kuin vim­mas­sa len­to­ja, ho­tel­le­ja, vii­su­mei­ta ja ka­ve­ri­ta­paa­mi­sia – Nyt hän on nähnyt maail­man kaikki maat ja kertoo, mitä oppi

29.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Eduskunnasta: Miekkailua koronaa vastaan
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä

Edus­kun­nas­ta: Miek­kai­lua koronaa vastaan

29.07.2020 06:48 1
Koronavirus leviää rajojen auetessa, Saksa ottaa käyttöön pikatestit lentokentillä – "Kylläpä ne pärskeet leviävät, jos kunnolla aivastaa"

Ko­ro­na­vi­rus leviää rajojen aue­tes­sa, Saksa ottaa käyt­töön pi­ka­tes­tit len­to­ken­til­lä – "Kyl­lä­pä ne pärs­keet le­viä­vät, jos kun­nol­la ai­vas­taa"

28.07.2020 19:33 0
THL harkitsee maskisuosituksen muuttamista – Korona yleistyy syksyllä siinä missä muutkin hengitysinfektiot

THL har­kit­see mas­ki­suo­si­tuk­sen muut­ta­mis­ta – Korona yleis­tyy syk­syl­lä siinä missä muutkin hen­gi­tys­in­fek­tiot

28.07.2020 19:16 1
Itärajan takana koronatilanne pahenee, Murmanskin alueella pian 10 000 todettua tapausta

Itä­ra­jan takana ko­ro­na­ti­lan­ne pa­he­nee, Mur­mans­kin alueel­la pian 10 000 to­det­tua ta­paus­ta

28.07.2020 17:21 0
Tilaajille
Käteisen käyttö on palannut lähes ennalleen – Lähimaksamisen suosio on noussut, ja moni vilauttaisi kassalla maksukorttia mielellään yli 50 euron ostorajan

Kä­tei­sen käyttö on pa­lan­nut lähes en­nal­leen – Lä­hi­mak­sa­mi­sen suosio on nous­sut, ja moni vi­laut­tai­si kas­sal­la mak­su­kort­tia mie­lel­lään yli 50 euron os­to­ra­jan

28.07.2020 16:58 0
Viemäriputkea pitkin takaisin Pohjois-Koreaan ryöminyttä loikkaria syytetään koronan tuomisesta maahan: paon taustalla seksuaalirikossyyte

Vie­mä­ri­put­kea pitkin ta­kai­sin Poh­jois-Ko­reaan ryö­mi­nyt­tä loik­ka­ria syy­te­tään koronan tuo­mi­ses­ta maahan: paon taus­tal­la sek­suaa­li­ri­kos­syy­te

28.07.2020 14:55 0
Norrbottenissa 36 koronatartuntaa viikossa, päivittäiset määrät laskusuunnassa – katso kuntakohtaiset luvut tästä

Norr­bot­te­nis­sa 36 ko­ro­na­tar­tun­taa vii­kos­sa, päi­vit­täi­set määrät las­ku­suun­nas­sa – katso kun­ta­koh­tai­set luvut tästä

28.07.2020 14:27 0
Tilaajille
Koronan seuraukset ovat lapsille vakavammat kuin tauti itse – Unicefin mukaan vakava aliravitsemus lisääntyy huimasti

Koronan seu­rauk­set ovat lap­sil­le va­ka­vam­mat kuin tauti itse – Uni­ce­fin mukaan vakava ali­ra­vit­se­mus li­sään­tyy hui­mas­ti

28.07.2020 08:22 0
Vaikka maailma muuttuu, seikkailunhalu säilyy
Kolumni Johanna Metsänheimo

Vaikka maailma muut­tuu, seik­kai­lun­ha­lu säilyy

28.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Teuvo Hakkaraiselle diplomaattipassi, joka myönnetään vain harvoille valituille – europarlamentaarikko lähdössä vaikealla korona-alueelle Hondurasiin naisystävänsä luo passin turvin

Teuvo Hak­ka­rai­sel­le dip­lo­maat­ti­pas­si, joka myön­ne­tään vain har­voil­le va­li­tuil­le – eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko läh­dös­sä vai­keal­la ko­ro­na-alueel­le Hon­du­ra­siin nais­ys­tä­vän­sä luo passin turvin

27.07.2020 17:38 0
Tilaajille
Aurinkomatkat perui elokuun matkoja viime hetkellä – koronatartuntojen määrä kasvaa Espanjassa

Au­rin­ko­mat­kat perui elokuun matkoja viime het­kel­lä – ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvaa Es­pan­jas­sa

27.07.2020 17:19 0
Kuka keksi tartuntataudin? Tarinan mukaan parin kansanedustajan aktiivisuus johti "hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin" lisäämiseen valmiuslakiin

Kuka keksi tar­tun­ta­tau­din? Tarinan mukaan parin kan­san­edus­ta­jan ak­tii­vi­suus johti "hyvin laa­jal­le le­vin­neen vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din" li­sää­mi­seen val­mius­la­kiin

26.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Elokuussa Suomi luopuu etätyösuosituksesta ja höllentää tapahtumarajoituksia – THL: riski toiseen korona-aaltoon olemassa

Elo­kuus­sa Suomi luopuu etä­työ­suo­si­tuk­ses­ta ja höl­len­tää ta­pah­tu­ma­ra­joi­tuk­sia – THL: riski toiseen ko­ro­na-aal­toon ole­mas­sa

26.07.2020 18:02 0
Hoitajien koronatonni jäämässä haaveeksi – "Monissa maissa on palkittu muutenkin kuin laulamalla, taputtamalla ja puheissa ylistämällä"

Hoi­ta­jien ko­ro­na­ton­ni jää­mäs­sä haa­veek­si – "Mo­nis­sa maissa on pal­kit­tu muu­ten­kin kuin lau­la­mal­la, ta­put­ta­mal­la ja pu­heis­sa ylis­tä­mäl­lä"

26.07.2020 08:00 2
Tilaajille
Jalkapallolegenda Xavilla todettu koronavirustartunta

Jal­ka­pal­lo­le­gen­da Xavilla todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

25.07.2020 22:26 0
Tilaajille
Venäjä ottaa ensi vuonna käyttöön koko maan kattavan e-viisumin – itäraja pysyy kuitenkin toistaiseksi kiinni Venäjän huonon koronavirustilanteen vuoksi

Venäjä ottaa ensi vuonna käyt­töön koko maan kat­ta­van e-vii­su­min – itäraja pysyy kui­ten­kin tois­tai­sek­si kiinni Venäjän huonon ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi

25.07.2020 19:37 1
Korona pysäytti vierastyöläisen arjen – "Maapalloni lakkasi pyörimästä", sanoo filippiiniläinen merimies, jolta pandemia vei elannon

Korona py­säyt­ti vie­ras­työ­läi­sen arjen – "Maa­pal­lo­ni lakkasi pyö­ri­mäs­tä", sanoo fi­lip­pii­ni­läi­nen me­ri­mies, jolta pan­de­mia vei elannon

25.07.2020 15:54 0
Thaimaan marjanpoimijat pääsevät Suomeen, tulolle asetettu tarkat ehdot – viisumikäsittely alkaa ensi viikolla

Thai­maan mar­jan­poi­mi­jat pää­se­vät Suo­meen, tulolle ase­tet­tu tarkat ehdot – vii­su­mi­kä­sit­te­ly alkaa ensi vii­kol­la

25.07.2020 12:16 15
Aurinkoisen Floridan koronatilanne on synkkä – Palm Beachissa asuva suomalainen: "On niitä, jotka ottavat koronan vakavissaan ja niitä, jotka eivät ollenkaan ymmärrä sitä"

Au­rin­koi­sen Flo­ri­dan ko­ro­na­ti­lan­ne on synkkä – Palm Beac­his­sa asuva suo­ma­lai­nen: "On niitä, jotka ottavat koronan va­ka­vis­saan ja niitä, jotka eivät ol­len­kaan ymmärrä sitä"

24.07.2020 19:19 0
Tilaajille
Neljä F1-kisaa peruttiin ja kolme lisättiin kalenteriin

Neljä F1-ki­saa pe­rut­tiin ja kolme li­sät­tiin ka­len­te­riin

24.07.2020 18:16 0
Tilaajille
Urheiluliitto huusi aikalisän Ruotsi-ottelulle,  hallitus jyräsi puheenjohtaja Sami Itanin ehdotuksen tapahtuman perumisesta

Ur­hei­lu­liit­to huusi ai­ka­li­sän Ruot­si-ot­te­lul­le, hal­li­tus jyräsi pu­heen­joh­ta­ja Sami Itanin eh­do­tuk­sen ta­pah­tu­man pe­ru­mi­ses­ta

24.07.2020 17:18 0
Tilaajille
Massapuhallutukset olivat koronatauolla, mutta rattijuoppoja jäi keväällä kiinni selvästi viime vuotta enemmän – Koronaolot yksi tärkeimmistä syistä kasvulle

Mas­sa­pu­hal­lu­tuk­set olivat ko­ro­na­tauol­la, mutta rat­ti­juop­po­ja jäi ke­vääl­lä kiinni sel­väs­ti viime vuotta enemmän – Ko­ro­na­olot yksi tär­keim­mis­tä syistä kas­vul­le

24.07.2020 14:03 0
Suomessa todettu kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, viimeisimmän tiedon mukaan neljä sairaalahoidossa

Suo­mes­sa todettu kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, vii­mei­sim­män tiedon mukaan neljä sai­raa­la­hoi­dos­sa

24.07.2020 13:21 0
Jällivaaran sairaala kehottaa tunturissa vaeltajia varovaisuuteen – Jo nyt lujilla olevaa hoitohenkilökuntaa ja -kapasiteettia ei haluta kuormittaa enempää

Jäl­li­vaa­ran sai­raa­la ke­hot­taa tun­tu­ris­sa vael­ta­jia va­ro­vai­suu­teen – Jo nyt lujilla olevaa hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa ja -ka­pa­si­teet­tia ei haluta kuor­mit­taa enempää

24.07.2020 13:08 0
Tilaajille