Koronavirus

Viikonlopun koronaseuranta: Kolarissa todettu yksi koronatartunta, Rovaniemellä rokotukseen pääsevät 65 vuotta täyttäneet riskiryhmäläiset

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­la­ris­sa todettu yksi ko­ro­na­tar­tun­ta, Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­tuk­seen pää­se­vät 65 vuotta täyt­tä­neet ris­ki­ryh­mä­läi­set

18:01
Torniolainen Aile ei saanut pitää maskia töissä, vaikka koronatartunnat lisääntyivät – Haaparannan Samhall ei hyväksynyt siivojan suojautumista, vaan ajoi sairauslomalle

Tor­nio­lai­nen Aile ei saanut pitää maskia töissä, vaikka ko­ro­na­tar­tun­nat li­sään­tyi­vät – Haa­pa­ran­nan Samhall ei hy­väk­sy­nyt sii­vo­jan suo­jau­tu­mis­ta, vaan ajoi sai­raus­lo­mal­le

16.04.2021 19:30 8
Tilaajille
Arvostelu: Huippuvieras ja elävän musiikin eliksiiriä

Ar­vos­te­lu: Huip­pu­vie­ras ja elävän mu­sii­kin elik­sii­riä

16.04.2021 18:07
Tilaajille

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ro­ko­tuk­siin voi il­moit­tau­tua Sal­las­sa – Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat heti, kun kunta saa lisää ro­kot­tei­ta

16.04.2021 16:52
Perjantain koronaseuranta: Länsi-Pohjassa yksi uusi tartunta, ravintolarajoitukset jatkuvat

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi tar­tun­ta, ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat

16.04.2021 12:42
Provinssirock, Ilosaarirock ja Tuska perutaan koronan takia toistamiseen – Vuoden 2020 liput käyvät edelleen

Pro­vins­si­rock, Ilo­saa­ri­rock ja Tuska pe­ru­taan koronan takia tois­ta­mi­seen – Vuoden 2020 liput käyvät edel­leen

16.04.2021 12:18
Tilaajille
Rokotuksia voidaan jatkossa kohdentaa pahimmille epidemia-alueille – Rokotteen voi antaa myös hammaslääkäri

Ro­ko­tuk­sia voidaan jat­kos­sa koh­den­taa pa­him­mil­le epi­de­mia-alueil­le – Ro­kot­teen voi antaa myös ham­mas­lää­kä­ri

16.04.2021 12:15
Tilaajille
Ruotsi jatkaa Astra Zenecan käyttöä ja keventää koronarajoituksia – Rokotetut saavat tavata vapaammin

Ruotsi jatkaa Astra Zenecan käyttöä ja ke­ven­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – Ro­ko­te­tut saavat tavata va­paam­min

16.04.2021 11:13
OYS toivoo, että ihmiset hakeutuisivat hoitoon koronasta huolimatta – johtajaylilääkäri Korpelainen vakuuttaa, että sairaalassa on turvallista asioida

OYS toivoo, että ihmiset ha­keu­tui­si­vat hoitoon ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Kor­pe­lai­nen va­kuut­taa, että sai­raa­las­sa on tur­val­lis­ta asioida

16.04.2021 11:07
Tilaajille
Seuraava ravintolapäätös astuu voimaan maanantaina: Lapissa jatketaan lievimmillä rajoituksilla

Seu­raa­va ra­vin­to­la­pää­tös astuu voimaan maa­nan­tai­na: Lapissa jat­ke­taan lie­vim­mil­lä ra­joi­tuk­sil­la

16.04.2021 11:05
Tilaajille
Hallitus kertoo perjantaina uusista ravintolarajoituksista – Ylen tietojen mukaan pahimmilla korona-alueilla ravintolat sulkisivat viimeistään kello 19

Hal­li­tus kertoo per­jan­tai­na uusista ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta – Ylen tie­to­jen mukaan pa­him­mil­la ko­ro­na-alueil­la ra­vin­to­lat sul­ki­si­vat vii­meis­tään kello 19

16.04.2021 08:32
Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin – keskittyy muun muassa työntekijöiden altistumisen ehkäisyyn ja ohjeistukseen mahdollisessa altistumisessa

Uusi ohje ra­ken­nus­työ­mail­le ko­ro­na­ris­kin ar­vioin­tiin – kes­kit­tyy muun muassa työn­te­ki­jöi­den al­tis­tu­mi­sen eh­käi­syyn ja oh­jeis­tuk­seen mah­dol­li­ses­sa al­tis­tu­mi­ses­sa

15.04.2021 14:06
Tilaajille
Ruotsalaismedia: Suomen ja Ruotsin rajalla kirjattu korona-aikana 150 valtionrajarikosta – Vakavimmissa tapauksissa uhkana vuosi vankeutta

Ruot­sa­lais­me­dia: Suomen ja Ruotsin rajalla kir­jat­tu ko­ro­na-ai­ka­na 150 val­tion­ra­ja­ri­kos­ta – Va­ka­vim­mis­sa ta­pauk­sis­sa uhkana vuosi van­keut­ta

16.04.2021 14:58 2
Tilaajille
Torstain koronaseuranta:  Länsi-Pohjassa yksi uusi tartunta, Koronatartuntojen määrä selvässä laskussa, tehohoidossa viime viikolla 34 potilasta

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi tar­tun­ta, Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä sel­väs­sä las­kus­sa, te­ho­hoi­dos­sa viime vii­kol­la 34 po­ti­las­ta

15.04.2021 10:39 1
Oikeuskansleri varoitti hallitusta valmistelemasta huonoa liikkumisrajoitusta – "Voi jättää kansakunnan historiaan ja tajuntaan traumaattisen kokemuksen"

Oi­keus­kans­le­ri va­roit­ti hal­li­tus­ta val­mis­te­le­mas­ta huonoa liik­ku­mis­ra­joi­tus­ta – "Voi jättää kan­sa­kun­nan his­to­riaan ja ta­jun­taan trau­maat­ti­sen ko­ke­muk­sen"

15.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Valtioneuvosto tiedotti AstraZeneca-rokotteen tilanteesta – THL: AstraZenecan koronarokotetta ei edelleenkään anneta alle 65-vuotiaille

Val­tio­neu­vos­to tie­dot­ti Ast­ra­Ze­ne­ca-ro­kot­teen ti­lan­tees­ta – THL: Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ei edel­leen­kään anneta alle 65-vuo­tiail­le

14.04.2021 15:41 4
Länsi-Pohjassa löytyi kaksi eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – karanteenissa olevia oireettomia testataan

Län­si-Poh­jas­sa löytyi kaksi ete­lä­af­rik­ka­lai­sen vi­rus­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – ka­ran­tee­nis­sa olevia oi­reet­to­mia tes­ta­taan

14.04.2021 13:13 3
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Kotitesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtyä kotitestiä – Suomessa 400 uutta koronavirustartuntaa

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­ti­tes­ti ei korvaa ter­vey­den­huol­los­sa tehtyä ko­ti­tes­tiä – Suo­mes­sa 400 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

14.04.2021 12:31
Rovaniemeläisille yrityksille on myönnetty korona-avustuksia jo noin 25 miljoonaa euroa – Uusien tukien haku alkaa pian

Ro­va­nie­me­läi­sil­le yri­tyk­sil­le on myön­net­ty ko­ro­na-avus­tuk­sia jo noin 25 mil­joo­naa euroa – Uusien tukien haku alkaa pian

14.04.2021 11:04 1
Tilaajille
Rovaniemellä koronarokotusaikoja annetaan nyt 68 vuotta täyttäneille

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja an­ne­taan nyt 68 vuotta täyt­tä­neil­le

14.04.2021 09:23 2
Kamarimusiikkifestivaali jatkuu Rovaniemellä ja esittää seuraavassa konsertissaan kuulijoiden toivemusiikkia

Ka­ma­ri­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li jatkuu Ro­va­nie­mel­lä ja esittää seu­raa­vas­sa kon­ser­tis­saan kuu­li­joi­den toi­ve­mu­siik­kia

13.04.2021 20:00
Tilaajille
Muu maa meni jo Lapin ohi koronarokotuksissa – Tahti vaihtelee alueittain ja ikäryhmittäin

Muu maa meni jo Lapin ohi ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa – Tahti vaih­te­lee alueit­tain ja ikä­ryh­mit­täin

13.04.2021 18:30 5
Tilaajille
Norrbottenin koronatilanne ei helpota – Pääsiäisen jälkeen yli tuhat tartuntaa viikossa ja vielä viikonvaihteessa 470 lisää

Norr­bot­te­nin ko­ro­na­ti­lan­ne ei helpota – Pää­siäi­sen jälkeen yli tuhat tar­tun­taa vii­kos­sa ja vielä vii­kon­vaih­tees­sa 470 lisää

13.04.2021 11:58 1
Tilaajille
Tiistain päivittyvä koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi tartuntaa, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja, Suomessa kolme uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemaa

Tiis­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja, Suo­mes­sa kolme uutta ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­maan tautiin liit­ty­vää kuo­le­maa

13.04.2021 16:01 2
Korona pysyi aisoissa, vaikka Lappi täyttyi pääsiäisenä matkailijoista – Infektioylilääkäri: "Ollaan pärjätty erinomaisen hyvin"

Korona pysyi ai­sois­sa, vaikka Lappi täyttyi pää­siäi­se­nä mat­kai­li­jois­ta – In­fek­tioy­li­lää­kä­ri: "Ollaan pär­jät­ty erin­omai­sen hyvin"

13.04.2021 09:45 11
Tilaajille
Yli 70-vuotiaiden rokottaminen jatkuu Rovaniemellä – Merkkiä ei saa valita, rokotusajan varanneen pitää olla valmis ottamaan myös AstraZenecan rokote

Yli 70-vuo­tiai­den ro­kot­ta­mi­nen jatkuu Ro­va­nie­mel­lä – Merkkiä ei saa valita, ro­ko­tus­ajan va­ran­neen pitää olla valmis ot­ta­maan myös Ast­ra­Ze­ne­can rokote

13.04.2021 08:08 4
Koronarokotteiden haitoista myönnetty ensimmäiset korvaukset – "Summat olleet keskimäärin parin tuhannen euron luokkaa"

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den hai­tois­ta myön­net­ty en­sim­mäi­set kor­vauk­set – "Summat olleet kes­ki­mää­rin parin tu­han­nen euron luok­kaa"

13.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Koronahäkki joutaisi jo kuuseen
Kolumni Outi Torvinen

Ko­ro­na­häk­ki jou­tai­si jo kuuseen

13.04.2021 06:00 4
Tilaajille
Karanteeni koskee yli 200 lasta ja aikuista Torniossa – Pääsiäisen tienoon altistumiset sulkivat koulut ja päiväkodit kahdeksi viikoksi

Ka­ran­tee­ni koskee yli 200 lasta ja ai­kuis­ta Tor­nios­sa – Pää­siäi­sen tienoon al­tis­tu­mi­set sul­ki­vat koulut ja päi­vä­ko­dit kah­dek­si vii­kok­si

12.04.2021 17:40
Tilaajille

Olym­pia­ko­mi­tean jä­sen­jär­jes­töt esit­tä­vät 65 mil­joo­nan euron tu­ki­pa­ket­tia

12.04.2021 13:06
Tilaajille
Ruotsin koronatilanne jatkuu vaikeana, ja päivittäin raportoidaan tuhansista tartunnoista

Ruotsin ko­ro­na­ti­lan­ne jatkuu vai­kea­na, ja päi­vit­täin ra­por­toi­daan tu­han­sis­ta tar­tun­nois­ta

12.04.2021 12:10 12
Maanantain päivittyvä koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä todettiin viikonloppuna kolme uutta tartuntaa, Suomessa 225 uutta koronatartuntaa, Länsi-Pohjassa neljä tartuntaa viikonloppuna

Maa­nan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä to­det­tiin vii­kon­lop­pu­na kolme uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa 225 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa neljä tar­tun­taa vii­kon­lop­pu­na

12.04.2021 17:44 1
Rajavartija ei saa vaatia todistusta puhtaasta koronatestistä, mutta varustamo voi näin tehdä – "En näe ristiriitaa"

Ra­ja­var­ti­ja ei saa vaatia to­dis­tus­ta puh­taas­ta ko­ro­na­tes­tis­tä, mutta va­rus­ta­mo voi näin tehdä – "En näe ris­ti­rii­taa"

11.04.2021 18:30
Tilaajille

Norja lie­ven­tää Lapin ja Län­si-Poh­jan alueel­ta saa­pu­vien maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sia

11.04.2021 20:12
Tilaajille
Torniossa jälleen uusi korona-altistuminen – Yksi koululuokka asetettiin karanteeniin

Tor­nios­sa jälleen uusi ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – Yksi kou­lu­luok­ka ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin

11.04.2021 13:36
Tilaajille
Viikonlopun koronaseuranta: Seminaarin koululla Torniossa on todettu koronatartunta, Suomessa on todettu 446 uutta koronatartuntaa

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Se­mi­naa­rin kou­lul­la Tor­nios­sa on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, Suo­mes­sa on todettu 446 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

11.04.2021 14:03 1
Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen markkinoille – HUS:n Lehtonen: Kotitestit eivät ole taikatemppu koronan hallintaan

Koronan tee se itse -testit tulossa myös Suomen mark­ki­noil­le – HUS:n Leh­to­nen: Ko­ti­tes­tit eivät ole tai­ka­temp­pu koronan hal­lin­taan

10.04.2021 06:30
Tilaajille
Suomalainen lääkevalmistaja varoittaa hintaleikkureista – "Lääkevalmistuksen oltava kannattavaa normaalioloissa, jotta kriisissä on omavaraisuutta"

Suo­ma­lai­nen lää­ke­val­mis­ta­ja va­roit­taa hin­ta­leik­ku­reis­ta – "Lää­ke­val­mis­tuk­sen oltava kan­nat­ta­vaa nor­maa­lio­lois­sa, jotta krii­sis­sä on oma­va­rai­suut­ta"

09.04.2021 20:31
Tilaajille
Kemijärven koronavirusketjun aiheuttajaksi paljastui yhdysvaltalais-meksikolainen virusmuunnos – Ketju saatiin sammumaan, ei aiheuta joukkotestauksia

Ke­mi­jär­ven ko­ro­na­vi­rus­ket­jun ai­heut­ta­jak­si pal­jas­tui yh­dys­val­ta­lais-mek­si­ko­lai­nen vi­rus­muun­nos – Ketju saatiin sam­mu­maan, ei aiheuta jouk­ko­tes­tauk­sia

09.04.2021 15:04
Tilaajille
Rovaniemellä ravintola-alalla työskentelevän henkilön koronatartunnan aiheutti Etelä-Afrikan virusmuunnos – Tapauksen ympäriltä aloitetaan laajemmat joukkotestaukset

Ro­va­nie­mel­lä ra­vin­to­la-alal­la työs­ken­te­le­vän hen­ki­lön ko­ro­na­tar­tun­nan ai­heut­ti Ete­lä-Af­ri­kan vi­rus­muun­nos – Ta­pauk­sen ym­pä­ril­tä aloi­te­taan laa­jem­mat jouk­ko­tes­tauk­set

09.04.2021 14:10 1
Tilaajille
Miksi Länsi-Pohjaa ei lasketa perustasolle muun Pohjois-Suomen tavoin, johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila?

Miksi Län­si-Poh­jaa ei lasketa pe­rus­ta­sol­le muun Poh­jois-Suo­men tavoin, joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Jyri J. Tas­ki­la?

09.04.2021 13:39 1
Tilaajille
Näin rajoitusten ja suositusten purkamisessa edettäisiin Suomessa kevään ja kesän aikana

Näin ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa edet­täi­siin Suo­mes­sa kevään ja kesän aikana

09.04.2021 12:27
Hallitus kertoi suunnitelmistaan purkaa koronarajoituksia, viimeisimpänä annetut rajoitukset puretaan ensimmäisenä – "Rajoituksia ei voida purkaa huolettomasti tai ennenaikaisesti"

Hal­li­tus kertoi suun­ni­tel­mis­taan purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia, vii­mei­sim­pä­nä annetut ra­joi­tuk­set pu­re­taan en­sim­mäi­se­nä – "Ra­joi­tuk­sia ei voida purkaa huo­let­to­mas­ti tai en­ne­nai­kai­ses­ti"

09.04.2021 10:29
Länsi-Pohjassa kolme uutta koronatartuntaa, lähteet Ruotsista ja mahdollisesti Uudeltamaalta – Kaksi laajaa joukkoaltistumista Torniossa

Län­si-Poh­jas­sa kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, lähteet Ruot­sis­ta ja mah­dol­li­ses­ti Uu­del­ta­maal­ta – Kaksi laajaa jouk­ko­al­tis­tu­mis­ta Tor­nios­sa

09.04.2021 07:42
Tilaajille
Santasport-yhtiön pääoma hupeni miljoonatappioon – "Ei tässä olla kriisissä", vakuuttaa toimitusjohtaja

San­tas­port-yh­tiön pääoma hupeni mil­joo­na­tap­pioon – "Ei tässä olla krii­sis­sä", va­kuut­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja

09.04.2021 07:00 6
Tilaajille
Marin: Ravintoloiden täyssulusta on tarkoitus luopua tämän kuun loppupuolella

Marin: Ra­vin­to­loi­den täys­su­lus­ta on tar­koi­tus luopua tämän kuun lop­pu­puo­lel­la

08.04.2021 17:28
Lapin sairaanhoitopiirssä kaksi uutta koronatartuntaa – Kumpikaan tartunnan saaneista ei oleskele alueella

Lapin sai­raan­hoi­to­piirs­sä kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kum­pi­kaan tar­tun­nan saa­neis­ta ei oles­ke­le alueel­la

08.04.2021 14:39 1
Tilaajille
Torstain koronaseuranta: Kaksi päiväkotia kiinni Torniossa, Suomessa neljä uutta koronavirustautiin liittyvää kuolemaa, Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tartuntaa, Länsi-Pohjassa kaksi, miljoona suomalaista on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kaksi päi­vä­ko­tia kiinni Tor­nios­sa, Suo­mes­sa neljä uutta ko­ro­na­vi­rus­tau­tiin liit­ty­vää kuo­le­maa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kaksi, mil­joo­na suo­ma­lais­ta on saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sen

08.04.2021 22:34 2
Rovaniemeläinen yritys haluaa auttaa koiravaljakkoyrityksiä koronan kurimuksessa – Kehitti sovelluksen, joka kerää eläinten terveystiedot yhteen

Ro­va­nie­me­läi­nen yritys haluaa auttaa koi­ra­val­jak­ko­yri­tyk­siä koronan ku­ri­muk­ses­sa – Kehitti so­vel­luk­sen, joka kerää eläin­ten ter­veys­tie­dot yhteen

08.04.2021 11:54
Tilaajille
20 henkilön kokoontumisrajoitus voimaan Lapin sairaanhoitopiirissä ensi viikolla – Alueella on avin mukaan riski tartuntatilanteen heikkenemiseen

20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus voimaan Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ensi vii­kol­la – Alueel­la on avin mukaan riski tar­tun­ta­ti­lan­teen heik­ke­ne­mi­seen

08.04.2021 11:29 6
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kaksi uutta koronatartuntaa – Karanteenissa noin 50 henkilöä

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ka­ran­tee­nis­sa noin 50 hen­ki­löä

08.04.2021 10:16
Tilaajille
STM ja THL kertoivat tartuntatautitilanteesta ja rokotusten edistymisestä – "Rajoitusten purkamisen aika ei ole nyt"

STM ja THL ker­toi­vat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä – "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika ei ole nyt"

08.04.2021 11:12
AVI:n päätös kokoontumisrajoituksista tulee lähipäivinä ja astuu voimaan maanantaina – Höllennys tulee helpottamaan opiskelijoiden arkea

AVI:n päätös ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta tulee lä­hi­päi­vi­nä ja astuu voimaan maa­nan­tai­na – Höl­len­nys tulee hel­pot­ta­maan opis­ke­li­joi­den arkea

07.04.2021 20:30
Tilaajille

Norja ne­li­vai­hei­sel­la suun­ni­tel­mal­la ulos ko­ro­nas­ta

07.04.2021 16:45
Simossa etsitään rokotettavia – läheisiä kannustetaan huolehtimaan siitä, että kaikki ikäihmiset saavat rokotteen vuorollaan

Simossa et­si­tään ro­ko­tet­ta­via – lä­hei­siä kan­nus­te­taan huo­leh­ti­maan siitä, että kaikki ikä­ih­mi­set saavat ro­kot­teen vuo­rol­laan

07.04.2021 14:09
Tilaajille
Rovaniemi siirtyi koronaepidemian perustasolle

Ro­va­nie­mi siirtyi ko­ro­na­epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le

07.04.2021 14:06
Hallituslähde STT:lle: Heinäkuussa voidaan palata hyvin lähelle normaalitilaa, jos suunnitelmat pitävät

Hal­li­tus­läh­de STT:l­le: Hei­nä­kuus­sa voidaan palata hyvin lähelle nor­maa­li­ti­laa, jos suun­ni­tel­mat pitävät

07.04.2021 10:45
Keskiviikon koronaseuranta: Sodankylässä käyttöön jonot ajanvaraukseen, paluu normaaliin heinäkuussa? Lapissa ei uusia tartuntoja, Lapin kunnat avaavat toimintojaan

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: So­dan­ky­läs­sä käyt­töön jonot ajan­va­rauk­seen, paluu nor­maa­liin hei­nä­kuus­sa? Lapissa ei uusia tar­tun­to­ja, Lapin kunnat avaavat toi­min­to­jaan

07.04.2021 16:23 3
Lapin sairaanhoitopiiri palaa koronavirusepidemian perustasolle: harrastustoiminta voi palata ennalleen, etäopetus ei enää tarpeen, Kittilän ravintolasulun purkua esitetään

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri palaa ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le: har­ras­tus­toi­min­ta voi palata en­nal­leen, etä­ope­tus ei enää tar­peen, Kit­ti­län ra­vin­to­la­su­lun purkua esi­te­tään

06.04.2021 18:48 5
Tilaajille
Koronaviruksen herkemmin leviävä brittimuunnos on jo lähes kaikkien tartuntojen takana Pohjois-Ruotsissa

Ko­ro­na­vi­ruk­sen her­kem­min leviävä brit­ti­muun­nos on jo lähes kaik­kien tar­tun­to­jen takana Poh­jois-Ruot­sis­sa

06.04.2021 11:17 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa todettiin maanantaina viisi uutta koronatartuntaa – osa tapauksista liittyy Näätsaaren kouluun

Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin maa­nan­tai­na viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – osa ta­pauk­sis­ta liittyy Näät­saa­ren kouluun

06.04.2021 11:17 1
Tilaajille
Tiistain koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä palataan pandemian perustasolle, Länsi-Pohjassa viisi uutta tartuntaa – Näätsaaren koulu Torniossa siirtyy etäopetukseen tartuntojen vuoksi, Lapin sairaanhoitopiirissä kolme tartuntaa ja Suomessa 331

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä pa­la­taan pan­de­mian pe­rus­ta­sol­le, Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta tar­tun­taa – Näät­saa­ren koulu Tor­nios­sa siirtyy etä­ope­tuk­seen tar­tun­to­jen vuoksi, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme tar­tun­taa ja Suo­mes­sa 331

06.04.2021 21:35 4
LM-kysely: Pitäisikö palkkaan saada erillinen koronalisä? Moni korona-ajan avaintyöntekijöitä edustava liitto vaatii sellaista

LM-ky­se­ly: Pi­täi­si­kö palk­kaan saada eril­li­nen ko­ro­na­li­sä? Moni ko­ro­na-ajan avain­työn­te­ki­jöi­tä edus­ta­va liitto vaatii sel­lais­ta

05.04.2021 18:30 4
Tilaajille
Pandemia mullisti myös kielenkäytön – testaa, kuinka hyvin sinä puhut koronaa

Pan­de­mia mul­lis­ti myös kie­len­käy­tön – testaa, kuinka hyvin sinä puhut koronaa

05.04.2021 13:00
Tilaajille
Hej Haparanda, Sven här. Kunnanisä Svenillä on asiaa – Kunnanneuvos ei pelkää heittää persoonaansa peliin koronataistelussa tai Haaparannan markkinoinnissa

Hej Ha­pa­ran­da, Sven här. Kun­nan­isä Sve­nil­lä on asiaa – Kun­nan­neu­vos ei pelkää heittää per­soo­naan­sa peliin ko­ro­na­tais­te­lus­sa tai Haa­pa­ran­nan mark­ki­noin­nis­sa

05.04.2021 13:00 1
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulusta valmistunut  Suvi Röntynen koki ensiksi lomautuksen, sitten irtisanomisen – "Ensiajatus oli, että mitä helvettiä, minä olen hyvä työntekijä"

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta val­mis­tu­nut Suvi Rön­ty­nen koki ensiksi lo­mau­tuk­sen, sitten ir­ti­sa­no­mi­sen – "En­sia­ja­tus oli, että mitä hel­vet­tiä, minä olen hyvä työn­te­ki­jä"

05.04.2021 11:13
Tilaajille
Aleksander Barkov avasi Floridan maalisaldon ja siivitti joukkueensa voittoon Columbuksesta - Patrik Laineen nollatehoputki kasvoi kuuteen otteluun

Alek­san­der Barkov avasi Flo­ri­dan maa­li­sal­don ja sii­vit­ti jouk­kueen­sa voit­toon Co­lum­buk­ses­ta - Patrik Laineen nol­la­te­ho­put­ki kasvoi kuuteen ot­te­luun

05.04.2021 13:05
Tilaajille
"Tunturi on täynnä väkeä" – pohjoisen hiihtokeskuksissa on kävijöitä tällä hetkellä jopa enemmän kuin ennen korona-aikaa

"Tun­tu­ri on täynnä väkeä" – poh­joi­sen hiih­to­kes­kuk­sis­sa on kä­vi­jöi­tä tällä het­kel­lä jopa enemmän kuin ennen ko­ro­na-ai­kaa

04.04.2021 17:03 6
Tilaajille
THL: Koronarokotteen saanut Suomessa yli 970 000 ihmistä

THL: Ko­ro­na­ro­kot­teen saanut Suo­mes­sa yli 970 000 ihmistä

04.04.2021 14:13 1
THL: Suomessa todettu 302 koronavirustartuntaa – Lapissa kaksi uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa todettu 302 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Lapissa kaksi uutta tar­tun­taa

04.04.2021 12:10
Tilaajille
Korona on ihmisen pahin katastrofi sitten toisen maailmansodan, mutta edessä on vielä jotain paljon kauheampaa – ”Voi olla, että meidän kohtalonamme on jäädä kakkoseksi”

Korona on ihmisen pahin ka­tast­ro­fi sitten toisen maail­man­so­dan, mutta edessä on vielä jotain paljon kau­heam­paa – ”Voi olla, että meidän koh­ta­lo­nam­me on jäädä kak­ko­sek­si”

04.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Tällaista on koronapotilaiden hoito teho-osastolla – "Tauti on selvästi pahempi, mitä se on aikaisemmin ollut"

Täl­lais­ta on ko­ro­na­po­ti­lai­den hoito te­ho-osas­tol­la – "Tauti on sel­väs­ti pa­hem­pi, mitä se on ai­kai­sem­min ollut"

03.04.2021 18:00 3
Tilaajille
THL: Koronarokotuksen ensimmäisen annoksen saanut yli 968 500 ihmistä

THL: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen en­sim­mäi­sen an­nok­sen saanut yli 968 500 ihmistä

03.04.2021 16:02

Nor­jas­sa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa lä­hes­tyy uutta huippua

03.04.2021 15:59
Puhemies Anu Vehviläisen mukaan kansanedustaja Ano Turtiaisen "uhkauksenomainen" tviitti puidaan eduskunnassa

Pu­he­mies Anu Veh­vi­läi­sen mukaan kan­san­edus­ta­ja Ano Tur­tiai­sen "uh­kauk­se­no­mai­nen" tviitti puidaan edus­kun­nas­sa

03.04.2021 15:58 5
Lähes kolme miljoonaa koronaviruksen saanutta on tähän mennessä kuollut maailmassa – Virossa miltei 700 koronapotilasta sairaalahoidossa

Lähes kolme mil­joo­naa ko­ro­na­vi­ruk­sen saa­nut­ta on tähän men­nes­sä kuollut maail­mas­sa – Virossa miltei 700 ko­ro­na­po­ti­las­ta sai­raa­la­hoi­dos­sa

03.04.2021 15:50

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tu 422 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

03.04.2021 12:39
SVT: Nuorten koronatartunnat kasvussa Jokkmokissa, ravintoloitsija haluaisi estää alkoholin myymisen

SVT: Nuorten ko­ro­na­tar­tun­nat kas­vus­sa Jokk­mo­kis­sa, ra­vin­to­loit­si­ja ha­luai­si estää al­ko­ho­lin myy­mi­sen

03.04.2021 09:38
Tilaajille
Koronasta on tullut uusi ammattitauti, jonka tapausmäärät ovat reippaassa kasvussa – Korvauslautakunnan Kirsi Salo: "Eräiltä aloilta on kyselty, että oletteko ihan tosissanne tästä"

Ko­ro­nas­ta on tullut uusi am­mat­ti­tau­ti, jonka ta­paus­mää­rät ovat reip­paas­sa kas­vus­sa – Kor­vaus­lau­ta­kun­nan Kirsi Salo: "E­räil­tä aloilta on ky­sel­ty, että olet­te­ko ihan to­sis­san­ne tästä"

03.04.2021 08:00 1
Tilaajille

Hol­lan­ti kes­keyt­ti Astra Zenecan ro­kot­teen käytön alle kuu­si­kymp­pi­sil­lä

02.04.2021 19:53
Laduilla ruuhkaa ja hisseille kymmenien metrien jonot – Levi täyttyi pääsiäisen viettäjistä, mutta ravintoloihin ei ole asiaa

La­duil­la ruuhkaa ja his­seil­le kym­me­nien metrien jonot – Levi täyttyi pää­siäi­sen viet­tä­jis­tä, mutta ra­vin­to­loi­hin ei ole asiaa

02.04.2021 18:34 13
Tilaajille
Pääsiäisen ostosturisteja Ruotsiin ei odoteta - koronarajoitukset vähentävät Haaparannan käyntejä

Pää­siäi­sen os­tos­tu­ris­te­ja Ruot­siin ei odoteta - ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vä­hen­tä­vät Haa­pa­ran­nan käyn­te­jä

02.04.2021 14:38
Tilaajille
Pääsiäisen koronaseuranta: Lapissa rauhallista tartuntojen osalta, maanantaina koko maassa  todettu 341 tartuntaa, Koronarokotteen saanut lähes miljoona suomalaista, Norjan sairaaloissa lähes ennätysmäärä koronapotilaita, nuorten tartunnat herättävät huolta Norrbottenissa

Pää­siäi­sen ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa rau­hal­lis­ta tar­tun­to­jen osalta, maa­nan­tai­na koko maassa todettu 341 tar­tun­taa, Ko­ro­na­ro­kot­teen saanut lähes mil­joo­na suo­ma­lais­ta, Norjan sai­raa­lois­sa lähes en­nä­tys­mää­rä ko­ro­na­po­ti­lai­ta, nuorten tar­tun­nat he­rät­tä­vät huolta Norr­bot­te­nis­sa

05.04.2021 19:50 11

Bel­gias­sa mai­nos­tet­tu kon­sert­ti olikin ap­ril­li­pi­la – poliisi hajotti vä­ki­jou­kon kyy­nel­kaa­sul­la ja ve­si­ty­kil­lä Brys­se­lis­sä

02.04.2021 07:44
Helsinkiläinen sai koronatukea 127 euroa enemmän kuin ylitorniolainen – "Oma suu on lähin"

Hel­sin­ki­läi­nen sai ko­ro­na­tu­kea 127 euroa enemmän kuin yli­tor­nio­lai­nen – "Oma suu on lähin"

02.04.2021 10:38 17
Tilaajille
VR menetti koronalle lähes viidenneksen liikevaihdostaan viime vuonna

VR menetti ko­ro­nal­le lähes vii­den­nek­sen lii­ke­vaih­dos­taan viime vuonna

01.04.2021 13:42
Brasiliassa oli pandemian ylivoimaisesti karmein kuukausi – koronavirus tappoi maaliskuussa yli 66 000 ihmistä

Bra­si­lias­sa oli pan­de­mian yli­voi­mai­ses­ti karmein kuu­kau­si – ko­ro­na­vi­rus tappoi maa­lis­kuus­sa yli 66 000 ihmistä

01.04.2021 10:18
Torstain koronaseuranta: Kolarissa yksi uusi koronatartunta, Suomessa on annettu yli miljoona rokoteannosta, kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta raportoitu

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ko­la­ris­sa yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, Suo­mes­sa on annettu yli mil­joo­na ro­ko­tean­nos­ta, kaksi uutta ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vää kuo­le­man­ta­paus­ta ra­por­toi­tu

01.04.2021 14:32 2
Länsi-Pohjassa ei uusia koronatartuntoja keskiviikon jälkeen – Virusmuunnosketjut saatu sammumaan

Län­si-Poh­jas­sa ei uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja kes­ki­vii­kon jälkeen – Vi­rus­muun­nos­ket­jut saatu sam­mu­maan

01.04.2021 09:23
Tilaajille
Valmistusvirhe pilasi 15 miljoonaa Johnson & Johnsonin rokoteannosta Yhdysvalloissa

Val­mis­tus­vir­he pilasi 15 mil­joo­naa Johnson & John­so­nin ro­ko­te­an­nos­ta Yh­dys­val­lois­sa

01.04.2021 09:09
Kesän matkoja Eurooppaan myydään jo, mutta entisenlaista lomakokemusta odottava voi pettyä – Näin suomalainen rokotustodistus toimisi

Kesän matkoja Eu­roop­paan myydään jo, mutta en­ti­sen­lais­ta lo­ma­ko­ke­mus­ta odot­ta­va voi pettyä – Näin suo­ma­lai­nen ro­ko­tus­to­dis­tus toimisi

01.04.2021 08:00
Tilaajille
Kuntosalit pitävät ovet auki Lapissa – Korona-aika on leikannut yritysten liikevaihtoa ja laskenut kävijämääriä

Kun­to­sa­lit pitävät ovet auki Lapissa – Ko­ro­na-ai­ka on lei­kan­nut yri­tys­ten lii­ke­vaih­toa ja las­ke­nut kä­vi­jä­mää­riä

06.04.2021 13:01
Tilaajille
Koronavirus ei ole löytänyt Savukoskea – Pitkät etäisyydet ja syrjäisyys ovat suojelleet seutua virukselta, mutta rajoitukset ovat olleet samat kuin muuallakin

Ko­ro­na­vi­rus ei ole löy­tä­nyt Sa­vu­kos­kea – Pitkät etäi­syy­det ja syr­jäi­syys ovat suo­jel­leet seutua vi­ruk­sel­ta, mutta ra­joi­tuk­set ovat olleet samat kuin muual­la­kin

31.03.2021 19:30
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Sodankylässä yksi uusi koronatapaus – Lidlissä maanantaina kello 12-13 asioineet ovat voineet altistua, Sallassa todettiin tartunta ulkopaikkakuntalaisella, Länsi-Pohjassa viikon saldona yksi tartunta, Suomessa 607 uutta koronatartuntaa

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: So­dan­ky­läs­sä yksi uusi ko­ro­na­ta­paus – Lid­lis­sä maa­nan­tai­na kello 12-13 asioi­neet ovat voineet al­tis­tua, Sal­las­sa to­det­tiin tar­tun­ta ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la, Län­si-Poh­jas­sa viikon saldona yksi tar­tun­ta, Suo­mes­sa 607 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

31.03.2021 12:46
THL:n alustava arvio: Rokote vähentänyt ikääntyneiden vakavaa koronatautia keskimäärin 74 prosentilla ja riskiryhmien tautia 84 prosentilla

THL:n alus­ta­va arvio: Rokote vä­hen­tä­nyt ikään­ty­nei­den vakavaa ko­ro­na­tau­tia kes­ki­mää­rin 74 pro­sen­til­la ja ris­ki­ryh­mien tautia 84 pro­sen­til­la

31.03.2021 10:11
Ylilääkäriltä toiveikas koronasääennuste kesään ja syksyyn – "Olisipa tämä syksyllä ohi"

Yli­lää­kä­ril­tä toi­vei­kas ko­ro­na­sää­en­nus­te kesään ja syksyyn – "O­li­si­pa tämä syk­syl­lä ohi"

31.03.2021 08:54 3
Tilaajille
Ravintolapäätöksen taustamuistio: liki koko Lappi perustason olosuhteissa – Katso oman kuntasi tuoreet tartuntaluvut

Ra­vin­to­la­pää­tök­sen taus­ta­muis­tio: liki koko Lappi pe­rus­ta­son olo­suh­teis­sa – Katso oman kuntasi tuoreet tar­tun­ta­lu­vut

31.03.2021 06:31 6
Tilaajille
EU:ta arvostava professori huolestui: Suomessa halutaan pitää sisärajat kiinni ja kansa pyytää kyselyissä keppiä – "Mitä tästä seuraa psyykelle?"

EU:ta ar­vos­ta­va pro­fes­so­ri huo­les­tui: Suo­mes­sa ha­lu­taan pitää si­sä­ra­jat kiinni ja kansa pyytää ky­se­lyis­sä keppiä – "Mitä tästä seuraa psyy­kel­le?"

30.03.2021 18:30 7
Tilaajille

Jää­kiek­ko­lii­ga määräsi sakkoja ko­ro­na­sään­tö­jä rik­ko­neel­le Tap­pa­ral­le

30.03.2021 11:26
Tilaajille
Rovaniemellä voi luovuttaa verta tänään vielä muutaman tunnin ajan – Varaa aika etukäteen

Ro­va­nie­mel­lä voi luo­vut­taa verta tänään vielä muu­ta­man tunnin ajan – Varaa aika etu­kä­teen

30.03.2021 11:08