Koronavirus

Ulkomailta Helsinki-Vantaalle lentävä lappilainen ohjataan nyt taksiin eikä Rovaniemen lentokoneeseen

Ul­ko­mail­ta Hel­sin­ki-Van­taal­le lentävä lap­pi­lai­nen oh­ja­taan nyt taksiin eikä Ro­va­nie­men len­to­ko­nee­seen

10:14
Koronatartuntojen määrä kääntyi uudelleen nousuun – tartuntoja tulee lisää nyt eri puolilla maata

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kääntyi uu­del­leen nousuun – tar­tun­to­ja tulee lisää nyt eri puo­lil­la maata

10:11
Torstain päivittyvä uutisseuranta: Filippiinien presidentti varoittaa ulkonaliikkumiskieltojen rikkojia ampumisella, tutkija näkee varovaisen signaalin koronarajoitusten toimivuudesta, Hus seuloo parantuneita uusilla vasta-aineilla, lappilaiset yksinyrittäjät pyristelevät epätietoisuudessa

Tors­tain päi­vit­ty­vä uu­tis­seu­ran­ta: Fi­lip­pii­nien pre­si­dent­ti va­roit­taa ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to­jen rik­ko­jia am­pu­mi­sel­la, tutkija näkee va­ro­vai­sen sig­naa­lin ko­ro­na­ra­joi­tus­ten toi­mi­vuu­des­ta, Hus seuloo pa­ran­tu­nei­ta uusilla vas­ta-ai­neil­la, lap­pi­lai­set yk­sin­yrit­tä­jät py­ris­te­le­vät epä­tie­toi­suu­des­sa

10:03

Italia kielsi ur­hei­li­joi­den yh­teis­har­joit­te­lun

09:48
Jännitys vaihtui nostalgiaan - tv-kanavat yrittävät tukkia urheilun tyhjentämää ohjelmakarttaa arkiston helmillä

Jän­ni­tys vaihtui nos­tal­giaan - tv-ka­na­vat yrit­tä­vät tukkia ur­hei­lun tyh­jen­tä­mää oh­jel­ma­kart­taa ar­kis­ton hel­mil­lä

09:04
Tutkija näkee varovaisen signaalin koronarajoitusten toimivuudesta  – "Nyt pitää malttaa ja katsoa, mihin tämä menee."

Tutkija näkee va­ro­vai­sen sig­naa­lin ko­ro­na­ra­joi­tus­ten toi­mi­vuu­des­ta – "Nyt pitää malttaa ja katsoa, mihin tämä menee."

07:40
Koronavirus on paha, mutta mikä on pahin?
Kolumni Petteri Holma

Ko­ro­na­vi­rus on paha, mutta mikä on pahin?

07:15
Hus seuloo parantuneita uusilla vasta-ainetesteillä – ne löytävät myös oireettomasti koronaviruksen sairastaneet

Hus seuloo pa­ran­tu­nei­ta uusilla vas­ta-ai­ne­tes­teil­lä – ne löy­tä­vät myös oi­reet­to­mas­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen sai­ras­ta­neet

07:01
"Näitä töitä ei voi tehdä etänä" – yksinyrittäjät pyristelevät epätietoisuudessa

"Näitä töitä ei voi tehdä etänä" – yk­sin­yrit­tä­jät py­ris­te­le­vät epä­tie­toi­suu­des­sa

06:30
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koronatestausta on lisättävä epidemian torjumiseksi ja normaalioloihin paluun turvaamiseksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­tes­taus­ta on li­sät­tä­vä epi­de­mian tor­ju­mi­sek­si ja nor­maa­li­oloi­hin paluun tur­vaa­mi­sek­si

06:30
Leikkauksista tulikin resurssi – aluesairaaloiden suljettuja toimintoja voitaisiin avata koronaosastoiksi: "epätodennäköistä, että Messukeskus otettaisiin käyttöön"

Leik­kauk­sis­ta tulikin re­surs­si – alue­sai­raa­loi­den sul­jet­tu­ja toi­min­to­ja voi­tai­siin avata ko­ro­nao­sas­toik­si: "e­pä­to­den­nä­köis­tä, että Mes­su­kes­kus otet­tai­siin käyt­töön"

06:00
Uefa siirsi kaikki kesäkuun jalkapallomaaottelut – mediatieto: Mestarien liigan finaalit pelataan heinä-elokuussa

Uefa siirsi kaikki ke­sä­kuun jal­ka­pal­lo­maa­ot­te­lut – me­dia­tie­to: Mes­ta­rien liigan fi­naa­lit pe­la­taan hei­nä-elo­kuus­sa

01.04.2020 21:22
Koronapakolaisena Narvikista napapiirille tullut Jarkko Lahdenmäki treenaa kovaa Rovaniemellä ja odottaa Norjan sarjan alkua

Ko­ro­na­pa­ko­lai­se­na Nar­vi­kis­ta na­pa­pii­ril­le tullut Jarkko Lah­den­mä­ki treenaa kovaa Ro­va­nie­mel­lä ja odottaa Norjan sarjan alkua

01.04.2020 19:30
Lapsikato käy Lapin varhaiskasvatuksessa, mutta ryhmien ja yksiköiden yhdistämisiä vältetään – Henkilöstön lomautukset ovat mahdollisia monessa kunnassa

Lap­si­ka­to käy Lapin var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, mutta ryhmien ja yk­si­köi­den yh­dis­tä­mi­siä väl­te­tään – Hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­set ovat mah­dol­li­sia monessa kun­nas­sa

01.04.2020 19:26
Tilaajille
Salibandyliitto aloittaa yt-neuvottelut - seuroille mittava tukipaketti

Sa­li­ban­dy­liit­to aloit­taa yt-neu­vot­te­lut - seu­roil­le mittava tu­ki­pa­ket­ti

01.04.2020 19:26
Norrbotten tarjoaa lappilaisille tehohoitoa, jos raja pidetään auki Ruotsissa työssä käyville hoitajille ja lääkäreille

Norr­bot­ten tarjoaa lap­pi­lai­sil­le te­ho­hoi­toa, jos raja pi­de­tään auki Ruot­sis­sa työssä käy­vil­le hoi­ta­jil­le ja lää­kä­reil­le

01.04.2020 18:43
Tilaajille
Saako virpoa? Tänä vuonna ei kannata kiertää ovelta ovelle, mutta perinteen jatkamiseen on muita tapoja

Saako virpoa? Tänä vuonna ei kannata kiertää ovelta ovelle, mutta pe­rin­teen jat­ka­mi­seen on muita tapoja

01.04.2020 18:30
Tilaajille
Koronavirus vei myös Wimbledonin – turnaus jää pelaamatta ensimmäisen kerran sitten 2. maailmansodan

Ko­ro­na­vi­rus vei myös Wimb­le­do­nin – turnaus jää pe­laa­mat­ta en­sim­mäi­sen kerran sitten 2. maail­man­so­dan

01.04.2020 18:26
Olympiakomiteassakin alkavat yt-neuvottelut – koskevat yli 60:tä henkeä

Olym­pia­ko­mi­teas­sa­kin alkavat yt-neu­vot­te­lut – kos­ke­vat yli 60:tä henkeä

01.04.2020 17:50
Analyysi: Hallitus purkaa koronahimmeliä ja terävöittää kriisijohtamista – Päätös on oikea, mutta ei yksin ratkaise ongelmaa, jonka HUS-johtajan kommentti paljastaa

Ana­lyy­si: Hal­li­tus purkaa ko­ro­na­him­me­liä ja te­rä­vöit­tää krii­si­joh­ta­mis­ta – Päätös on oikea, mutta ei yksin rat­kai­se on­gel­maa, jonka HUS-joh­ta­jan kom­ment­ti pal­jas­taa

01.04.2020 17:37
Tanska suunnittelee koronarajoitusten purkamista kenties jo pääsiäisen jälkeen – "Hullun toiveikas idea"

Tanska suun­nit­te­lee ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mis­ta kenties jo pää­siäi­sen jälkeen – "Hullun toi­vei­kas idea"

01.04.2020 17:24
Koronan vaikutus Tornion talouteen on vielä auki – Puskurina toimivat ylijäämät on nopeasti syöty

Koronan vai­ku­tus Tornion ta­lou­teen on vielä auki – Pus­ku­ri­na toi­mi­vat yli­jää­mät on no­peas­ti syöty

01.04.2020 16:56
Finnair vaihtoi Lapin koneet pienempiin – Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä oli tiistaina ainoa matkustaja lennolla Rovaniemeltä Helsinkiin

Finnair vaihtoi Lapin koneet pie­nem­piin – Kan­san­edus­ta­ja Johanna Oja­la-Nie­me­lä oli tiis­tai­na ainoa mat­kus­ta­ja len­nol­la Ro­va­nie­mel­tä Hel­sin­kiin

01.04.2020 16:53
Tilaajille
Yrittäjäjärjestön synkkä ennuste: Kuusisataa Lapin yritystä voi kaatua koronan tuomiin ongelmiin

Yrit­tä­jä­jär­jes­tön synkkä en­nus­te: Kuu­si­sa­taa Lapin yri­tys­tä voi kaatua koronan tuomiin on­gel­miin

01.04.2020 16:17
Klovneria kaipaa ihmisiä, mutta taipuu poikkeusaikoina myös verkkoon – "Ensimmäisissä lähetyksissä tunteeni liikkuivat jossain paniikin ja innostuksen välillä"

Klov­ne­ria kaipaa ih­mi­siä, mutta taipuu poik­keus­ai­koi­na myös verk­koon – "En­sim­mäi­sis­sä lä­he­tyk­sis­sä tun­tee­ni liik­kui­vat jossain pa­nii­kin ja in­nos­tuk­sen vä­lil­lä"

01.04.2020 16:15
Kultaranta-keskustelujen aiheena maailma koronapandemian jälkeen – keskustelut järjestetään virtuaalisesti

Kul­ta­ran­ta-kes­kus­te­lu­jen aiheena maailma ko­ro­na­pan­de­mian jälkeen – kes­kus­te­lut jär­jes­te­tään vir­tuaa­li­ses­ti

01.04.2020 13:40
Sompio-lehti: Kevitsan kaivos ei myönnä eikä kiellä koronatapausta

Som­pio-leh­ti: Ke­vit­san kaivos ei myönnä eikä kiellä ko­ro­na­ta­paus­ta

01.04.2020 13:18
Nyt kääntyi koronan torjuntalinjaus – hallitus tuplaa koronatestien määrän ja käynnistää tartuntaketjujen jäljittämisen uudelleen

Nyt kääntyi koronan tor­jun­ta­lin­jaus – hal­li­tus tuplaa ko­ro­na­tes­tien määrän ja käyn­nis­tää tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­jit­tä­mi­sen uu­del­leen

01.04.2020 13:12
Yrittäjä tänään: Riikka Määttää nauratti koronahuolien keskellä se, kun lapsi soitti Ryhmä Haun apuun

Yrit­tä­jä tänään: Riikka Määttää nau­rat­ti ko­ro­na­huo­lien kes­kel­lä se, kun lapsi soitti Ryhmä Haun apuun

01.04.2020 13:08
Rovaniemen kaupunki käynnistää yt-neuvottelut – varhaiskasvatuspalvelun työntekijöitä lomautetaan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut – var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun työn­te­ki­jöi­tä lo­mau­te­taan

01.04.2020 12:51
Länsi-Pohjan keskussairaalan lastenosastolle päässeen koronaviruksen tartuntaketjua ei toistaiseksi tunneta

Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan las­ten­osas­tol­le pääs­seen ko­ro­na­vi­ruk­sen tar­tun­ta­ket­jua ei tois­tai­sek­si tunneta

01.04.2020 12:41
Hallitus vahvistaa koronakriisin johtamista – Pääministeri Marin " Tieto ei ole kulkenut sillä tavoin kuin olisi pitänyt "

Hal­li­tus vah­vis­taa ko­ro­na­krii­sin joh­ta­mis­ta – Pää­mi­nis­te­ri Marin " Tieto ei ole kul­ke­nut sillä tavoin kuin olisi pitänyt "

01.04.2020 12:16
Pääministeri Sanna Marin kertoi poikkeusolojen johtamisesta: Valtioneuvoston kansliaan perustetaan operaatiokeskus

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kertoi poik­keus­olo­jen joh­ta­mi­ses­ta: Val­tio­neu­vos­ton kans­liaan pe­rus­te­taan ope­raa­tio­kes­kus

01.04.2020 11:48
Terveiset Lainaanrannasta: Kaksin kotona miehen kanssa – mies viihdyttää minua huonoilla vitseillään
Kolumni Leena Talvensaari

Ter­vei­set Lai­naan­ran­nas­ta: Kaksin kotona miehen kanssa – mies viih­dyt­tää minua huo­noil­la vit­seil­lään

01.04.2020 11:47
Norjan pohjoisin maakunta eristyi muusta maailmasta – lumivyöryt ja myrskyt aina talvella uhkana

Norjan poh­joi­sin maa­kun­ta eristyi muusta maail­mas­ta – lu­mi­vyö­ryt ja myrskyt aina tal­vel­la uhkana

01.04.2020 11:18
Nuorisotyössä ei kuulu vielä korona-ahdistusta – "Luulen, että ei ole vielä konkretisoitunut täällä pohjoisessa"

Nuo­ri­so­työs­sä ei kuulu vielä ko­ro­na-ah­dis­tus­ta – "Luu­len, että ei ole vielä konk­re­ti­soi­tu­nut täällä poh­joi­ses­sa"

01.04.2020 11:18
Nuorten raati: Etäopiskelussa on haasteensa ja abia huolettaa, miten käy lakkiaisten

Nuorten raati: Etä­opis­ke­lus­sa on haas­teen­sa ja abia huo­let­taa, miten käy lak­kiais­ten

01.04.2020 11:14
Korona rokottaa rajusti  Lapin yrityksiä – joka viidennessä yrityksessä toiminta on loppunut kokonaan

Korona ro­kot­taa rajusti Lapin yri­tyk­siä – joka vii­den­nes­sä yri­tyk­ses­sä toi­min­ta on lop­pu­nut ko­ko­naan

01.04.2020 11:11
Keskiviikon 1.4. uutisseuranta: Norrbotten tarjoutuu hoitamaan myös suomalaisia, korona voi kaataa jopa 600 lappilaisyritystä, lapsikato käy Lapin varhaiskasvatuksessa, Rovaniemen kaupunki käynnistää yt-neuvottelut, Mehiläinen Länsi-Pohjan lastenosaston työntekijällä koronavirustartunta, hallitus vahvistaa koronakriisin johtamista ja tuplaa koronatestien määrän

Kes­ki­vii­kon 1.4. uu­tis­seu­ran­ta: Norr­bot­ten tar­jou­tuu hoi­ta­maan myös suo­ma­lai­sia, korona voi kaataa jopa 600 lap­pi­lai­sy­ri­tys­tä, lap­si­ka­to käy Lapin var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, Ro­va­nie­men kau­pun­ki käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut, Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jan las­ten­osas­ton työn­te­ki­jäl­lä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, hal­li­tus vah­vis­taa ko­ro­na­krii­sin joh­ta­mis­ta ja tuplaa ko­ro­na­tes­tien määrän

01.04.2020 10:46
Pankit pyytävät: vältä asiointia pankin konttorissa varsinkin tällä viikolla

Pankit pyy­tä­vät: vältä asioin­tia pankin kont­to­ris­sa var­sin­kin tällä vii­kol­la

01.04.2020 10:45
Analyysi: Nyt ei ole vastakkainasettelun aika – presidentin ja pääministerin sanaharkan takana on politiikka, analysoi Unto Hämäläinen

Ana­lyy­si: Nyt ei ole vas­tak­kain­aset­te­lun aika – pre­si­den­tin ja pää­mi­nis­te­rin sa­na­har­kan takana on po­li­tiik­ka, ana­ly­soi Unto Hä­mä­läi­nen

01.04.2020 10:21
Tilaajille
Virustartunnat laskevat edelleen, vuorokaudessa tuli 62 varmistettua tapausta – testausten määrä kasvaa

Vi­rus­tar­tun­nat las­ke­vat edel­leen, vuo­ro­kau­des­sa tuli 62 var­mis­tet­tua ta­paus­ta – tes­taus­ten määrä kasvaa

01.04.2020 09:57
Korona sysäsi taidemuseon johtajan viestinnän tehtäviin "Jokaiselle tekisi hyvää tulla omasta kuplasta pois"

Korona sysäsi tai­de­mu­seon joh­ta­jan vies­tin­nän teh­tä­viin "Jo­kai­sel­le tekisi hyvää tulla omasta kup­las­ta pois"

01.04.2020 09:24
Teemu Pukin Norwich lomauttaa henkilöstöään

Teemu Pukin Norwich lo­maut­taa hen­ki­lös­töään

01.04.2020 09:19
Kolumni: Rahat tai henki – valinta on helppo mutta ei mustavalkoinen
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Rahat tai henki – valinta on helppo mutta ei mus­ta­val­koi­nen

01.04.2020 09:01
Eduskunnasta: Turisti, lähde kotiin – ikäihminen, pysy kotonasi
Kolumni Mikko Kärnä

Edus­kun­nas­ta: Tu­ris­ti, lähde kotiin – ikäih­mi­nen, pysy ko­to­na­si

01.04.2020 08:53
Eduskunta pui tänään ravintoloiden sulkemista

Edus­kun­ta pui tänään ra­vin­to­loi­den sul­ke­mis­ta

01.04.2020 07:48
Pääkirjoitus: Jättisäästöjä etsivä Kemi tunnustaa tosiasiat ja näyttää esimerkkiä muille Lapin kunnille
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jät­ti­sääs­tö­jä etsivä Kemi tun­nus­taa to­si­asiat ja näyttää esi­merk­kiä muille Lapin kun­nil­le

01.04.2020 07:15
Pohdinta tehohoitopotilaiden siirtämisestä Uudeltamaalta maakuntiin on käynnistetty Suomessa

Poh­din­ta te­ho­hoi­to­po­ti­lai­den siir­tä­mi­ses­tä Uu­del­ta­maal­ta maa­kun­tiin on käyn­nis­tet­ty Suo­mes­sa

01.04.2020 07:00
Pian virtuaalimatka korvaa todellisen matkan vaikka Mount Everestille tai Venetsiaan – tekniikka on kehittynyt huimasti ja tullut kaikkien saataville

Pian vir­tuaa­li­mat­ka korvaa to­del­li­sen matkan vaikka Mount Eve­res­til­le tai Ve­net­siaan – tek­niik­ka on ke­hit­ty­nyt hui­mas­ti ja tullut kaik­kien saa­ta­vil­le

01.04.2020 07:00
Tilaajille
Rovaniemellä perutaan hammashoitoa, kun suojamaskeja säästetään koronaepidemiaan – Virus siirtää myös sairaaloissa ja terveysasemilla isoa työmaata tulevaisuuteen

Ro­va­nie­mel­lä pe­ru­taan ham­mas­hoi­toa, kun suo­ja­mas­ke­ja sääs­te­tään ko­ro­na­epi­de­miaan – Virus siirtää myös sai­raa­lois­sa ja ter­veys­ase­mil­la isoa työ­maa­ta tu­le­vai­suu­teen

01.04.2020 06:30
Koronavirus viivyttää hävittäjähanketta jopa kuukausia ja voi muuttaa vuosittaisia miljardien eurojen maksuosuuksia, joista linjataan jo tässä kuussa

Ko­ro­na­vi­rus vii­vyt­tää hä­vit­tä­jä­han­ket­ta jopa kuu­kau­sia ja voi muuttaa vuo­sit­tai­sia mil­jar­dien eurojen mak­suo­suuk­sia, joista lin­ja­taan jo tässä kuussa

01.04.2020 06:00
Tilaajille
"Rääppiäisiä ei haluttu järjestää" - Napapiiri-Jukola siirrettiin vuodella eteenpäin

"Rääp­piäi­siä ei haluttu jär­jes­tää" - Na­pa­pii­ri-Ju­ko­la siir­ret­tiin vuo­del­la eteen­päin

31.03.2020 22:12
Rattijuoppo jää nyt varmemmin kiinni – Poliisin saamien kotihälytystehtävien määrä ei ole vielä kasvanut poikkeustilan aikana pohjoisessa

Rat­ti­juop­po jää nyt var­mem­min kiinni – Po­lii­sin saamien ko­ti­hä­ly­tys­teh­tä­vien määrä ei ole vielä kas­va­nut poik­keus­ti­lan aikana poh­joi­ses­sa

31.03.2020 20:40
Tilaajille
Yhdessä Euroopan maassa koronakriisin takia ei ole ryhdytty mihinkään varotoimiin – ”Parempi kuolla selkä suorana kuin elää polvillaan”

Yhdessä Eu­roo­pan maassa ko­ro­na­krii­sin takia ei ole ryh­dyt­ty mi­hin­kään va­ro­toi­miin – ”Pa­rem­pi kuolla selkä suorana kuin elää pol­vil­laan”

31.03.2020 20:23
Siida sai tukea kahden miljoonan euron yhteiseen hankkeeseen Norjan ja Ruotsin saamelaismuseoiden kanssa

Siida sai tukea kahden mil­joo­nan euron yh­tei­seen hank­kee­seen Norjan ja Ruotsin saa­me­lais­mu­seoi­den kanssa

31.03.2020 19:02
Keskiviikkona Rovaniemen Mondella esiinnytään tyhjälle salille: Monde On Air Livestreamia voi seurata kotisohvilla

Kes­ki­viik­ko­na Ro­va­nie­men Mon­del­la esiin­ny­tään tyh­jäl­le sa­lil­le: Monde On Air Li­vest­rea­mia voi seurata ko­ti­soh­vil­la

31.03.2020 19:01
Maakuntajohtaja Mika Riipin mukaan nyt mennään sumussa – Lomautukset yrityksissä ja kunnissa ovat vahvassa kasvussa

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Mika Riipin mukaan nyt mennään sumussa – Lo­mau­tuk­set yri­tyk­sis­sä ja kun­nis­sa ovat vah­vas­sa kas­vus­sa

31.03.2020 18:52
Korkeakoulujen pääsykokeet järjestetään normaalisti ja ajallaan – myös etäkokeiden mahdollisuutta punnitaan

Kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­ko­keet jär­jes­te­tään nor­maa­lis­ti ja ajal­laan – myös etä­ko­kei­den mah­dol­li­suut­ta pun­ni­taan

31.03.2020 18:45
Koronavirus vaati Norrbottenissa jo kolmannen kuolonuhrin – Ruotsi sulkee vanhainkodit

Ko­ro­na­vi­rus vaati Norr­bot­te­nis­sa jo kol­man­nen kuo­lon­uh­rin – Ruotsi sulkee van­hain­ko­dit

31.03.2020 18:14
Poliisi alkaa etälukea Uudenmaan rajalle pyrkivien autojen rekisterikilvet – "Sen jälkeen liikenne enää pikkuisen hidastelee"

Poliisi alkaa etä­lu­kea Uu­den­maan rajalle pyr­ki­vien autojen re­kis­te­ri­kil­vet – "Sen jälkeen lii­ken­ne enää pik­kui­sen hi­das­te­lee"

31.03.2020 17:24
Sakon muuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta aiotaan luopua väliaikaisesti koronaviruksen takia

Sakon muun­to­ran­gais­tus­ten ja eh­dot­to­mien van­keus­ran­gais­tus­ten täy­tän­töön­pa­nos­ta aiotaan luopua vä­li­ai­kai­ses­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

31.03.2020 17:22
Koronaviruksen tartuntariskin takia nuohoustakin suositellaan lykättäväksi, jos se ei ole välttämätöntä

Ko­ro­na­vi­ruk­sen tar­tun­ta­ris­kin takia nuo­hous­ta­kin suo­si­tel­laan ly­kät­tä­väk­si, jos se ei ole vält­tä­mä­tön­tä

31.03.2020 17:20
Pohjois-Suomen sairaaloihin saadaan yhteensä sata tehohoitopaikkaa – henkilökunnan mahdollinen sairastuminen suurin huoli

Poh­jois-Suo­men sai­raa­loi­hin saadaan yh­teen­sä sata te­ho­hoi­to­paik­kaa – hen­ki­lö­kun­nan mah­dol­li­nen sai­ras­tu­mi­nen suurin huoli

31.03.2020 17:05
Tilaajille
JHL: Osassa kunnista on suunniteltu päivähoitoyksiköiden keskittämistä – "On äärimmäisen tärkeää, että yksiköt pidetään mahdollisimman pieninä"

JHL: Osassa kun­nis­ta on suun­ni­tel­tu päi­vä­hoi­to­yk­si­köi­den kes­kit­tä­mis­tä – "On ää­rim­mäi­sen tär­keää, että yksiköt pi­de­tään mah­dol­li­sim­man pie­ni­nä"

31.03.2020 16:28
46 prosenttia lappilaisyrityksistä on jo ilmoittanut lomautuksista tai yt-neuvotteluista – "Lappi reagoi muuta maata nopeammin"

46 pro­sent­tia lap­pi­lais­yri­tyk­sis­tä on jo il­moit­ta­nut lo­mau­tuk­sis­ta tai yt-neu­vot­te­luis­ta – "Lappi reagoi muuta maata no­peam­min"

31.03.2020 16:12
Katso vaikka nämä: Uuden Rovaniemen "menovinkit" korona-aikaan

Katso vaikka nämä: Uuden Ro­va­nie­men "me­no­vin­kit" ko­ro­na-ai­kaan

31.03.2020 15:51
Ensi viikonloppuna on palmusunnuntai – Vaan saako nyt käydä virpomassa?

Ensi vii­kon­lop­pu­na on pal­mu­sun­nun­tai – Vaan saako nyt käydä vir­po­mas­sa?

31.03.2020 15:18
Toimittajalta: Hyvät uutiset ovat nyt kalliita – tarvitsemme näkökulmia, jotka vahvistavat uskoa kriisistä selviytymiseen
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Hyvät uutiset ovat nyt kal­lii­ta – tar­vit­sem­me nä­kö­kul­mia, jotka vah­vis­ta­vat uskoa krii­sis­tä sel­viy­ty­mi­seen

31.03.2020 15:16
Yksinyrittäjät voivat hakea kunnalta 2 000 euron toimintatukea koronaviruksen takia – valtio rahoittaa tuen

Yk­sin­yrit­tä­jät voivat hakea kun­nal­ta 2 000 euron toi­min­ta­tu­kea ko­ro­na­vi­ruk­sen takia – valtio ra­hoit­taa tuen

31.03.2020 13:46
Näkökulma: Toivotan opettajille voimia ja paneutumista uudessa tilanteessa – ja rajuimmille jäitä hattuun: Ei nyt suututa kaikesta
Kolumni Matti Posio

Nä­kö­kul­ma: Toi­vo­tan opet­ta­jil­le voimia ja pa­neu­tu­mis­ta uudessa ti­lan­tees­sa – ja ra­juim­mil­le jäitä hat­tuun: Ei nyt suututa kai­kes­ta

31.03.2020 13:30
Kittilässä todettu tähän mennessä neljä koronatartuntaa, altistuneita 30 – kunta kokoaa resurssipankkia  niin tulvan  kuin koronan varalta

Kit­ti­läs­sä todettu tähän men­nes­sä neljä ko­ro­na­tar­tun­taa, al­tis­tu­nei­ta 30 – kunta kokoaa re­surs­si­pank­kia niin tulvan kuin koronan varalta

31.03.2020 12:24
Uudenmaan rajalta käännytettyjen määrä näyttää romahtaneen – Poliisi: Ohjeet on otettu vastaan

Uu­den­maan rajalta kään­ny­tet­ty­jen määrä näyttää ro­mah­ta­neen – Po­lii­si: Ohjeet on otettu vastaan

31.03.2020 12:08
Sodankylän kunta aloittaa kouluruoan jakamisen, "mikäli perhe katsoo sen välttämättömäksi"

So­dan­ky­län kunta aloit­taa kou­lu­ruoan ja­ka­mi­sen, "mikäli perhe katsoo sen vält­tä­mät­tö­mäk­si"

31.03.2020 11:58
Korona lopetti myös taistelun Narvikista, elokuva Norjan suurimmasta sotaoperaatiosta  pantu jäihin

Korona lopetti myös tais­te­lun Nar­vi­kis­ta, elokuva Norjan suu­rim­mas­ta so­ta­ope­raa­tios­ta pantu jäihin

31.03.2020 11:30
Messi sotajalalla Barcelonan seurajohtoa vastaan – omi 70 prosentin palkanleikkaukset nimiinsä

Messi so­ta­ja­lal­la Bar­ce­lo­nan seu­ra­joh­toa vastaan – omi 70 pro­sen­tin pal­kan­leik­kauk­set ni­miin­sä

31.03.2020 11:06
Virustartunnat kääntyivät laskuun – vuorokaudessa tuli 71 varmistettua tapausta, joista ylivoimainen enemmistö yhä Uudeltamaalta

Vi­rus­tar­tun­nat kään­tyi­vät laskuun – vuo­ro­kau­des­sa tuli 71 var­mis­tet­tua ta­paus­ta, joista yli­voi­mai­nen enem­mis­tö yhä Uu­del­ta­maal­ta

31.03.2020 10:44
Tiistain päivittyvä uutisseuranta: Ruotsi sulkee vanhainkodit vierailuilta, Pohjois-Suomen tehohoitopaikkojen määrä voidaan kaksinkertaistaa, todettuja koronatartuntoja Suomessa nyt 1384, itsehoitolääkkeiden määrät palautuneet lähes normaaleiksi apteekeissa, huoltoasemat kamppailevat asiakaskadon kanssa

Tiis­tain päi­vit­ty­vä uu­tis­seu­ran­ta: Ruotsi sulkee van­hain­ko­dit vie­rai­luil­ta, Poh­jois-Suo­men te­ho­hoi­to­paik­ko­jen määrä voidaan kak­sin­ker­tais­taa, to­det­tu­ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja Suo­mes­sa nyt 1384, it­se­hoi­to­lääk­kei­den määrät pa­lau­tu­neet lähes nor­maa­leik­si ap­tee­keis­sa, huol­to­ase­mat kamp­pai­le­vat asia­kas­ka­don kanssa

31.03.2020 10:27

Asioin­ti­lii­ken­ne­vuo­rot ajetaan nor­maa­lis­ti Ina­ris­sa

31.03.2020 09:54
Palloliitto ojentaa kättä koronan kurittamille seuroille – kokonaistukipaketilla suuruutta kolme miljoonaa

Pal­lo­liit­to ojentaa kättä koronan ku­rit­ta­mil­le seu­roil­le – ko­ko­nais­tu­ki­pa­ke­til­la suu­ruut­ta kolme mil­joo­naa

31.03.2020 09:52
Saako Touko tehohoitoa – ovatko kehitysvammaiset tehohoitojonon hännillä?
Kolumni Taru Salo

Saako Touko te­ho­hoi­toa – ovatko ke­hi­tys­vam­mai­set te­ho­hoi­to­jo­non hän­nil­lä?

31.03.2020 08:55

Ko­ro­na­vi­ruk­sen kuol­lei­suus­as­te on tut­ki­muk­sen mukaan alle pro­sen­tin

31.03.2020 08:54
Apteekkien henkilökunta välttynyt koronavirustartunnoilta –Kipu- ja kuumelääkkeitä saatavilla, käsidesien toimituksissa puutteita

Ap­teek­kien hen­ki­lö­kun­ta vält­ty­nyt ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­noil­ta –Kipu- ja kuu­me­lääk­kei­tä saa­ta­vil­la, kä­si­de­sien toi­mi­tuk­sis­sa puut­tei­ta

31.03.2020 08:16
Korona ajaa psykoterapian video- ja puhelinyhteyksien varaan – Viruksen pelko ja epidemian poikkeusolot lisäävät mielenterveysongelmia myös ennestään oireettomille

Korona ajaa psy­ko­te­ra­pian video- ja pu­he­lin­yh­teyk­sien varaan – Vi­ruk­sen pelko ja epi­de­mian poik­keus­olot li­sää­vät mie­len­ter­veys­on­gel­mia myös en­nes­tään oi­reet­to­mil­le

31.03.2020 08:08
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Työ­mat­ka­lii­ken­net­tä Ruotsin ja Suomen Lapin välillä ra­joi­tet­ta­va entistä tiu­kem­min

31.03.2020 07:29
Korona romahdutti Lapin tieliikenteen - rajusta myynnin laskusta kärsivät liikenneasemat kehittelevät nyt uusia palveluja ruuan ulosmyyntiin

Korona ro­mah­dut­ti Lapin tie­lii­ken­teen - rajusta myynnin las­kus­ta kär­si­vät lii­ken­ne­ase­mat ke­hit­te­le­vät nyt uusia pal­ve­lu­ja ruuan ulos­myyn­tiin

31.03.2020 06:30
Tilaajille
Hengityssuojaimet pakollisiksi kauppareissulle Itävallassa – Saksa uskoo, että maskeista on hyötyä, kun rajoitteita aletaan purkaa

Hen­gi­tys­suo­jai­met pa­kol­li­sik­si kaup­pa­reis­sul­le Itä­val­las­sa – Saksa uskoo, että mas­keis­ta on hyötyä, kun ra­joit­tei­ta aletaan purkaa

30.03.2020 21:55
Torniossa henkilöstölle yt-ilmoitus – 250 henkilöllä on työ vähentynyt koronan vuoksi

Tor­nios­sa hen­ki­lös­töl­le yt-il­moi­tus – 250 hen­ki­löl­lä on työ vä­hen­ty­nyt koronan vuoksi

30.03.2020 21:23
Tornio helpottaa yritysten vuokria - Business Tornio auttaa yrityksiä tukien haussa

Tornio hel­pot­taa yri­tys­ten vuokria - Bu­si­ness Tornio auttaa yri­tyk­siä tukien haussa

30.03.2020 21:22
Lomautuksista päätetään Rovaniemellä lähipäivinä, Lappi Areenaan tehdään miljoonaremontti

Lo­mau­tuk­sis­ta pää­te­tään Ro­va­nie­mel­lä lä­hi­päi­vi­nä, Lappi Aree­naan tehdään mil­joo­na­re­mont­ti

30.03.2020 21:14
Länsirajan ylittäminen tiukentuu entisestään, työmatkalaisillekin rajoituksia: Ruotsissa terveydenhoito on pitkälti suomalaisten varassa, rakennustyömaat uhkaavat seisahtaa

Län­si­ra­jan ylit­tä­mi­nen tiu­ken­tuu en­ti­ses­tään, työ­mat­ka­lai­sil­le­kin ra­joi­tuk­sia: Ruot­sis­sa ter­vey­den­hoi­to on pit­käl­ti suo­ma­lais­ten va­ras­sa, ra­ken­nus­työ­maat uh­kaa­vat sei­sah­taa

30.03.2020 21:09
Hallitus pidentää koulujen sulkemista ja etäopetusta kuukaudella – Koulujen aikainen aloittaminen syksyllä on yksi vaihtoehto

Hal­li­tus pi­den­tää kou­lu­jen sul­ke­mis­ta ja etä­ope­tus­ta kuu­kau­del­la – Kou­lu­jen ai­kai­nen aloit­ta­mi­nen syk­syl­lä on yksi vaih­to­eh­to

30.03.2020 20:45
Eallin ferte joatkašuvvat koronavirusis fuolakeahttá - Samuli Näkkäläs eai goitge doaimmat noga iige son áiggu vuollánit

Eallin ferte joat­ka­šuv­vat ko­ro­na­vi­ru­sis fuo­la­keahttá - Samuli Näk­kä­läs eai goitge doaim­mat noga iige son áiggu vuollá­nit

30.03.2020 20:15
Kahden koronapotilaan tarinat kertovat, kuinka paljon taudinkuvat voivat poiketa toisistaan – toiselle ”lottovoitto”, toiselle sairaalareissu

Kahden ko­ro­na­po­ti­laan tarinat ker­to­vat, kuinka paljon tau­din­ku­vat voivat poiketa toi­sis­taan – toi­sel­le ”lot­to­voit­to”, toi­sel­le sai­raa­la­reis­su

30.03.2020 20:03
Tilaajille
Teemu Tainio on päässyt Valkeakoskella tavoitteeseensa - liigaan palannut Haka on jälleen kaupunkilaisille tärkeä seura

Teemu Tainio on päässyt Val­kea­kos­kel­la ta­voit­tee­seen­sa - liigaan pa­lan­nut Haka on jälleen kau­pun­ki­lai­sil­le tärkeä seura

30.03.2020 19:30
Mehiläinen alkaa kuljettaa koronanäytteitä Etelä-Koreaan testattavaksi – mukana muun muassa Metsä Group, OP ja Kesko

Me­hi­läi­nen alkaa kul­jet­taa ko­ro­na­näyt­tei­tä Ete­lä-Ko­reaan tes­tat­ta­vak­si – mukana muun muassa Metsä Group, OP ja Kesko

30.03.2020 19:12
Rovaniemen SM-nyrkkeilyt siirtyvät marraskuulle

Ro­va­nie­men SM-nyrk­kei­lyt siir­ty­vät mar­ras­kuul­le

30.03.2020 18:04
Lapin sairaanhoitopiirissä yksi uusi varmistettu koronatartunta, Länsi-Pohjassa ei yhtään

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi var­mis­tet­tu ko­ro­na­tar­tun­ta, Län­si-Poh­jas­sa ei yhtään

30.03.2020 17:59
Sadattuhannet suomalaiset odottavat vähintäänkin 116 miljoonan edestä palautuksia peruuntuneista lomamatkoista – Matkatoimistojen tilit tyhjinä

Sa­dat­tu­han­net suo­ma­lai­set odot­ta­vat vä­hin­tään­kin 116 mil­joo­nan edestä pa­lau­tuk­sia pe­ruun­tu­neis­ta lo­ma­mat­kois­ta – Mat­ka­toi­mis­to­jen tilit tyhjinä

30.03.2020 17:36
Näin presidentti Niinistö esitti operatiivisen "nyrkin" perustamista pääministeri Marinille – Lue viesti sanasta sanaan

Näin pre­si­dent­ti Nii­nis­tö esitti ope­ra­tii­vi­sen "nyr­kin" pe­rus­ta­mis­ta pää­mi­nis­te­ri Ma­ri­nil­le – Lue viesti sanasta sanaan

30.03.2020 17:33