Koronavirus

Inisijät eivät levitä koronaa - seuraavat pari viikkoa ratkaisevat hyttysten määrän pohjoisessa

Ini­si­jät eivät levitä koronaa - seu­raa­vat pari viikkoa rat­kai­se­vat hyt­tys­ten määrän poh­joi­ses­sa

13:06 0
Länsi-Pohjassa havaittiin vain yksi uusi koronatapaus viikossa

Län­si-Poh­jas­sa ha­vait­tiin vain yksi uusi ko­ro­na­ta­paus vii­kos­sa

12:55 0
Guovdageainnu, Omasvuona ja Eanodaga gielddajođiheaddjit: “Rájit galggaše rahppot”

Guov­da­geain­nu, Omas­vuo­na ja Ea­no­da­ga gield­da­jođi­headd­jit: “Rájit galg­ga­še rahp­pot”

11:07 0
USA sulki rajat Brasiliasta saapuvilta – Brasilian koronatapausten määrä on noussut äkisti maailman toiseksi korkeimmaksi

USA sulki rajat Bra­si­lias­ta saa­pu­vil­ta – Bra­si­lian ko­ro­na­ta­paus­ten määrä on noussut äkisti maail­man toi­sek­si kor­keim­mak­si

09:59 0
Yhdysvallat asetti porttikiellon Brasiliasta tuleville

Yh­dys­val­lat asetti port­ti­kiel­lon Bra­si­lias­ta tu­le­vil­le

07:37 0
Pakkausjätettä on syntynyt korona-aikana 1,5 miljoonaa kiloa normaalia enemmän, ja kasvu on tullut nimenomaan kodeista – "Se on hirveän iso määrä jätettä"

Pak­kaus­jä­tet­tä on syn­ty­nyt ko­ro­na-ai­ka­na 1,5 mil­joo­naa kiloa nor­maa­lia enem­män, ja kasvu on tullut ni­men­omaan ko­deis­ta – "Se on hirveän iso määrä jä­tet­tä"

07:00 0
Koronaviruksen aiheuttama urheilutauko opettaa näkemään metsän puilta – "On palattu katsomaan taaksepäin"

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma ur­hei­lu­tau­ko opettaa nä­ke­mään metsän puilta – "On palattu kat­so­maan taak­se­päin"

24.05.2020 19:30 0
Arvio: Koronarajoitukset leikkasivat päästöjä Suomessa enimmillään 20, muissa Pohjoismaissa noin 30 prosenttia – Syynä ehkä pikemminkin erot päästösektoreissa kuin rajoitustoimissa

Arvio: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set leik­ka­si­vat pääs­tö­jä Suo­mes­sa enim­mil­lään 20, muissa Poh­jois­mais­sa noin 30 pro­sent­tia – Syynä ehkä pi­kem­min­kin erot pääs­tö­sek­to­reis­sa kuin ra­joi­tus­toi­mis­sa

24.05.2020 18:00 0
Espanjan media juhlii jalkapallosarjojen paluuta – samalla alkoivat riidat ja oikeustaistelut yksityiskohdista

Es­pan­jan media juhlii jal­ka­pal­lo­sar­jo­jen paluuta – samalla al­koi­vat riidat ja oi­keus­tais­te­lut yk­si­tyis­koh­dis­ta

24.05.2020 17:48 0
Korona karsii 70–80 prosenttia Daniel Ståhlin ansioista – Itseluottamus on sentään ennallaan: "Minulla on nyt voimaa 75 metrin heittoon"

Korona karsii 70–80 pro­sent­tia Daniel Ståhlin an­siois­ta – It­se­luot­ta­mus on sentään en­nal­laan: "Mi­nul­la on nyt voimaa 75 metrin heit­toon"

24.05.2020 16:27 0
Sijoittajat kaikkosivat: Koronavirus laski uusien kerrostaloasuntojen kauppaa roimasti

Si­joit­ta­jat kaik­ko­si­vat: Ko­ro­na­vi­rus laski uusien ker­ros­ta­lo­asun­to­jen kauppaa roi­mas­ti

24.05.2020 15:01 2
Uusia koronavirustartuntoja kirjattiin Suomessa 11 – sunnuntaina kerrottiin yhdestä uudesta kuolonuhrista

Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja kir­jat­tiin Suo­mes­sa 11 – sun­nun­tai­na ker­rot­tiin yhdestä uudesta kuo­lon­uh­ris­ta

24.05.2020 12:41 0
Kokoomus: Maakuntalennot valtion ostopalveluna koronakriisistä toipumisen ajaksi – "Kyse on siitä, mikä on keskustan kantti"

Ko­koo­mus: Maa­kun­ta­len­not valtion os­to­pal­ve­lu­na ko­ro­na­krii­sis­tä toi­pu­mi­sen ajaksi – "Kyse on siitä, mikä on kes­kus­tan kantti"

24.05.2020 12:23 4
Tutkija: Ruotsissa koronasta kerrotaan rehellisemmin kuin Suomessa – Meillä epävarmuudesta ollaan hiljaa, jotta auktoriteetti säilyisi

Tut­ki­ja: Ruot­sis­sa ko­ro­nas­ta ker­ro­taan re­hel­li­sem­min kuin Suo­mes­sa – Meillä epä­var­muu­des­ta ollaan hiljaa, jotta auk­to­ri­teet­ti säi­lyi­si

24.05.2020 08:23 1
Tilaajille
Tyytyväisyys Euroopan hallituksiin pandemiassa alkaa rapista – kriisin alun jälkeen käsillä vaikeat päätökset koronarajoitusten purkamisesta

Tyy­ty­väi­syys Eu­roo­pan hal­li­tuk­siin pan­de­mias­sa alkaa rapista – kriisin alun jälkeen käsillä vaikeat pää­tök­set ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta

24.05.2020 07:00 0
Pahvikatsojat todistivat Lukas Hradeckyn Leverkusenin voitonjuhlia ja nousua kolmossijalle

Pah­vi­kat­so­jat to­dis­ti­vat Lukas Hra­dec­kyn Le­ver­ku­se­nin voi­ton­juh­lia ja nousua kol­mos­si­jal­le

23.05.2020 19:20 0
MM-tähtäin siirtyi vuodella, mutta Suomi-futsalin ikoni Panu Autio jaksaa odottaa

MM-täh­täin siirtyi vuo­del­la, mutta Suo­mi-fut­sa­lin ikoni Panu Autio jaksaa odottaa

23.05.2020 17:00 0
Ruotsissa koronakuolemien määrä lähenee 4   000:ta

Ruot­sis­sa ko­ro­na­kuo­le­mien määrä lähenee 4  000:ta

23.05.2020 16:39 0
Trampoliinihyllyt tyhjenivät, ostajan varauduttava viikkojen odotukseen – myös erilaisten pihapelien myynti kasvoi, kun korona pitää suomalaiset  omalla tontilla

Tram­po­lii­ni­hyl­lyt tyh­je­ni­vät, ostajan va­rau­dut­ta­va viik­ko­jen odo­tuk­seen – myös eri­lais­ten pi­ha­pe­lien myynti kasvoi, kun korona pitää suo­ma­lai­set omalla ton­til­la

23.05.2020 16:04 0
Autosport: Jyväskylän MM-ralli uhkaa lykkääntyä syksyyn – Uuden-Seelannin ja Japanin kilpailut jäävät ajamatta

Au­tos­port: Jy­väs­ky­län MM-ral­li uhkaa lyk­kään­tyä syksyyn – Uu­den-See­lan­nin ja Japanin kil­pai­lut jäävät aja­mat­ta

23.05.2020 15:30 0
Pääministeri Marin ohjeisti luovuttamaan koronaryhmää koskevat tiedot – STT ei saanut julkisuuslain perusteella pyytämiään asiakirjoja

Pää­mi­nis­te­ri Marin oh­jeis­ti luo­vut­ta­maan ko­ro­na­ryh­mää kos­ke­vat tiedot – STT ei saanut jul­ki­suus­lain pe­rus­teel­la pyy­tä­miään asia­kir­jo­ja

23.05.2020 13:53 0
Koronatyö kulisseissa jää osin julkisuudelta piiloon – valtioneuvoston kanslia salaa koronakoordinaatioryhmän asiakirjat lukuun

Ko­ro­na­työ ku­lis­seis­sa jää osin jul­ki­suu­del­ta piiloon – val­tio­neu­vos­ton kanslia salaa ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män asia­kir­jat lukuun

23.05.2020 10:57 0
Ex-tähtisentteri Patrick Ewing sairaalaan koronatartunnan takia

Ex-täh­ti­sent­te­ri Patrick Ewing sai­raa­laan ko­ro­na­tar­tun­nan takia

23.05.2020 10:29 0
Stuk: Olkiluoto 3:sta löytyi hyvin merkittävä vika – Rikkinäisiä venttiilejä ja suunnittelupuutteita hätägeneraattorissa

Stuk: Ol­ki­luo­to 3:sta löytyi hyvin mer­kit­tä­vä vika – Rik­ki­näi­siä vent­tii­le­jä ja suun­nit­te­lu­puut­tei­ta hä­tä­ge­ne­raat­to­ris­sa

23.05.2020 10:24 0
Kriisistä nouseville yrittäjille isoin tuki – myös julkisella puolella syytä heittää vanhoja toimintatapoja romukoppaan

Krii­sis­tä nou­se­vil­le yrit­tä­jil­le isoin tuki – myös jul­ki­sel­la puo­lel­la syytä heittää vanhoja toi­min­ta­ta­po­ja ro­mu­kop­paan

23.05.2020 08:30 0
Koronakesän ennuste: Suomeen luvassa seesteisiä säitä – meteorologit varoittavat kuitenkin metsäpalovaarasta jo etukäteen

Ko­ro­na­ke­sän en­nus­te: Suomeen luvassa sees­tei­siä säitä – me­teo­ro­lo­git va­roit­ta­vat kui­ten­kin met­sä­pa­lo­vaa­ras­ta jo etu­kä­teen

23.05.2020 08:07 0
Ylitorniolla ei ole ilmennyt uusia koronatartuntoja yli kahteen viikkoon – koko Lapissa vain yksi tartunta tällä viikolla

Yli­tor­niol­la ei ole il­men­nyt uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja yli kahteen viik­koon – koko Lapissa vain yksi tar­tun­ta tällä vii­kol­la

23.05.2020 06:00 0
WHO: Etelä-Amerikasta tullut koronavirustartuntojen keskittymä

WHO: Ete­lä-Ame­ri­kas­ta tullut ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen kes­kit­ty­mä

22.05.2020 21:22 0
Rovaniemen Verkkopalloseura pääsee aloittamaan juhlakesän - tenniksen erikoisseura on 70-vuotias

Ro­va­nie­men Verk­ko­pal­lo­seu­ra pääsee aloit­ta­maan juh­la­ke­sän - ten­nik­sen eri­kois­seu­ra on 70-vuo­tias

22.05.2020 21:00 0
Näin sujuu suomalaisen koronasovelluksen testaus – 33 hoitotyöntekijää selvittää, voivatko teknologia ja sen miljoonat käyttäjät auttaa syksyllä Suomea viruksen torjunnassa

Näin sujuu suo­ma­lai­sen ko­ro­na­so­vel­luk­sen testaus – 33 hoi­to­työn­te­ki­jää sel­vit­tää, voi­vat­ko tek­no­lo­gia ja sen mil­joo­nat käyt­tä­jät auttaa syk­syl­lä Suomea vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa

22.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Simo ei irtisano eikä lomauta

Simo ei ir­ti­sa­no eikä lomauta

22.05.2020 19:57 0
Rovaniemi avaa hoitokoteja ja palveluyksiköitä vierailuille, mutta tapaamisille on tiukat ehdot

Ro­va­nie­mi avaa hoi­to­ko­te­ja ja pal­ve­lu­yk­si­köi­tä vie­rai­luil­le, mutta ta­paa­mi­sil­le on tiukat ehdot

22.05.2020 16:09 0
Norja aikoo jatkaa matkustusrajoituksia vuoden loppuun

Norja aikoo jatkaa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia vuoden loppuun

22.05.2020 12:59 0
BBC: Korona on aiheuttanut Manchester Unitedille yli 30 miljoonan euron tappiot

BBC: Korona on ai­heut­ta­nut Man­ches­ter Uni­te­dil­le yli 30 mil­joo­nan euron tappiot

22.05.2020 08:21 0
Koronaviruspandemia on huomioitava myös uimarannalla – näin toimit vastuullisesti uimareissullasi

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia on huo­mioi­ta­va myös ui­ma­ran­nal­la – näin toimit vas­tuul­li­ses­ti ui­ma­reis­sul­la­si

22.05.2020 08:20 0
Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen arvostelee koronaskenaarioiden tulvaa ja ohjeistaa vanhempia suodattamaan tietoa: "Pitääkö ne kaikki julkistaa?"

Las­ten­psy­kiat­ri Jari Sink­ko­nen ar­vos­te­lee ko­ro­na­ske­naa­rioi­den tulvaa ja oh­jeis­taa van­hem­pia suo­dat­ta­maan tietoa: "Pi­tää­kö ne kaikki jul­kis­taa?"

22.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Ebola-lääke remdesivir voi tulla koronapotilaiden käyttöön jo muutamassa viikossa – "Kaikki on täysin tuloksista kiinni"

Ebo­la-lää­ke rem­de­si­vir voi tulla ko­ro­na­po­ti­lai­den käyt­töön jo muu­ta­mas­sa vii­kos­sa – "Kaikki on täysin tu­lok­sis­ta kiinni"

22.05.2020 06:00 0
Koronavirus jyllää hoivakodeissa ympäri maailmaa – Kanadassa yli 80 prosenttia koronakuolemista on tapahtunut hoivakodeissa

Ko­ro­na­vi­rus jyllää hoi­va­ko­deis­sa ympäri maail­maa – Ka­na­das­sa yli 80 pro­sent­tia ko­ro­na­kuo­le­mis­ta on ta­pah­tu­nut hoi­va­ko­deis­sa

21.05.2020 20:17 0
Kouluissa on todettu useita koronatartuntoja – "Riski koronan laajamittaisesta leviämisestä lähiopetuksessa on pieni"

Kou­luis­sa on todettu useita ko­ro­na­tar­tun­to­ja – "Riski koronan laa­ja­mit­tai­ses­ta le­viä­mi­ses­tä lä­hi­ope­tuk­ses­sa on pieni"

21.05.2020 19:19 0
Muiden Pohjoismaiden haluttomuus avata rajoja ruotsalaisille herättää harmistusta maan ulkoministerissä – ruotsalaisten matkaajien vastaanotto voi olla jopa turvallisempaa kuin muiden

Muiden Poh­jois­mai­den ha­lut­to­muus avata rajoja ruot­sa­lai­sil­le he­rät­tää har­mis­tus­ta maan ul­ko­mi­nis­te­ris­sä – ruot­sa­lais­ten mat­kaa­jien vas­taan­ot­to voi olla jopa tur­val­li­sem­paa kuin muiden

21.05.2020 16:38 1
Todettujen koronatapausten määrä ylitti 5 miljoonan rajan – Tartuntojen määrässä nähtiin samalla pandemian ajan suurin päivittäinen nousu

To­det­tu­jen ko­ro­na­ta­paus­ten määrä ylitti 5 mil­joo­nan rajan – Tar­tun­to­jen mää­räs­sä nähtiin samalla pan­de­mian ajan suurin päi­vit­täi­nen nousu

21.05.2020 11:01 0
Hyperboreal tuo klubin olohuoneeseen – elektronisen musiikin, housen ja teknon jytkettä Oulusta, Rovaniemeltä, Haaparannalta, Oslosta ja Tromssasta

Hy­per­bo­real tuo klubin olo­huo­nee­seen – elekt­ro­ni­sen mu­sii­kin, housen ja teknon jyt­ket­tä Ou­lus­ta, Ro­va­nie­mel­tä, Haa­pa­ran­nal­ta, Oslosta ja Troms­sas­ta

21.05.2020 10:30 0
WHO: Maailman koronavirustartuntojen määrä lisääntyi vuorokaudessa yli sadalla tuhannella – luku on suurin sitten pandemian alun

WHO: Maail­man ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä li­sään­tyi vuo­ro­kau­des­sa yli sadalla tu­han­nel­la – luku on suurin sitten pan­de­mian alun

21.05.2020 08:13 0
Tällä tavalla koronavirus tarttuu nyt – rajoitusten purku huolettaa infektiolääkäriä: "Tilanne aktivoituu, jos ihmiset eivät noudata ohjeita"

Tällä tavalla ko­ro­na­vi­rus tarttuu nyt – ra­joi­tus­ten purku huo­let­taa in­fek­tio­lää­kä­riä: "Ti­lan­ne ak­ti­voi­tuu, jos ihmiset eivät noudata oh­jei­ta"

20.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Voiko lappilaisista panimoista pian tilata olutta kotiin? – Hallitus päättää pienpanimoiden etämyynnin kohtalosta vielä toukokuussa

Voiko lap­pi­lai­sis­ta pa­ni­mois­ta pian tilata olutta kotiin? – Hal­li­tus päättää pien­pa­ni­moi­den etä­myyn­nin koh­ta­los­ta vielä tou­ko­kuus­sa

20.05.2020 15:49 0
Rovaniemen terasseille pääsee 1. kesäkuuta, myös kävelykadulla sallitaan tapahtumia kesällä

Ro­va­nie­men te­ras­seil­le pääsee 1. ke­sä­kuu­ta, myös kä­ve­ly­ka­dul­la sal­li­taan ta­pah­tu­mia kesällä

20.05.2020 15:22 0
Talousvaliokunta rustasi ravintolatuet uuteen asentoon – tukipotin loppusumma kasvoi liki kolmanneksen

Ta­lous­va­lio­kun­ta rustasi ra­vin­to­la­tuet uuteen asen­toon – tu­ki­po­tin lop­pu­sum­ma kasvoi liki kol­man­nek­sen

20.05.2020 15:15 0
Eduskunnasta: Koronakriisi ja uusi arki
Kolumni Mikko Kärnä

Edus­kun­nas­ta: Ko­ro­na­krii­si ja uusi arki

20.05.2020 13:48 0
Länsi-Pohjan hoitolaitosten tartuntaketjut ovat sammumassa – Alueella yksi uusi virustartunta

Län­si-Poh­jan hoi­to­lai­tos­ten tar­tun­ta­ket­jut ovat sam­mu­mas­sa – Alueel­la yksi uusi vi­rus­tar­tun­ta

20.05.2020 13:32 0
Watfordin Valioliiga-joukkueessa kolme koronavirustartuntaa

Wat­for­din Va­lio­lii­ga-jouk­kuees­sa kolme ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

20.05.2020 13:30 0
Hallitukselta uudet ohjeet yli 70-vuotiaille: Voiko omaisia tavata, pitääkö ulkona liikkumista välttää, kuinka voi harrastaa liikuntaa?

Hal­li­tuk­sel­ta uudet ohjeet yli 70-vuo­tiail­le: Voiko omaisia tavata, pitääkö ulkona liik­ku­mis­ta vält­tää, kuinka voi har­ras­taa lii­kun­taa?

20.05.2020 13:21 1
Katso hallituksen info yli 70-vuotiaiden uusista koronaohjeista tästä kello 11.00 alkaen

Katso hal­li­tuk­sen info yli 70-vuo­tiai­den uusista ko­ro­na­oh­jeis­ta tästä kello 11.00 alkaen

20.05.2020 11:11 0
Kysely: ruotsalaiset aikovat matkailla kesällä kotimaassa – osassa maata luullaan, että virusta on vain Tukholmassa

Kysely: ruot­sa­lai­set aikovat mat­kail­la kesällä ko­ti­maas­sa – osassa maata luul­laan, että virusta on vain Tuk­hol­mas­sa

20.05.2020 10:15 0
Valtionyhtiöt kiristävät vyötä – Finnair jatkaa lomautuksia, Posti harventaa jakelua ja lomauttaa

Val­tion­yh­tiöt ki­ris­tä­vät vyötä – Finnair jatkaa lo­mau­tuk­sia, Posti har­ven­taa jakelua ja lo­maut­taa

20.05.2020 09:58 0
Oireettomat kunnat toivovat paikallisia helpotuksia koronarajoituksiin – Johtajaylilääkäri: "Alueellisten toimien suurin ongelma on, etteivät ihmiset pysy vain yhdellä alueella"

Oi­reet­to­mat kunnat toi­vo­vat pai­kal­li­sia hel­po­tuk­sia ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "A­lueel­lis­ten toimien suurin ongelma on, ett­ei­vät ihmiset pysy vain yhdellä alueel­la"

20.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Satoja rajavartijoita on komennettu uusiin tehtäviin ja kymmeniä on hälytetty eläkkeeltä koronan takia – "Itäraja on ohuempana kuin tavallisesti"

Satoja ra­ja­var­ti­joi­ta on ko­men­net­tu uusiin teh­tä­viin ja kym­me­niä on hä­ly­tet­ty eläk­keel­tä koronan takia – "I­tä­ra­ja on ohuem­pa­na kuin ta­val­li­ses­ti"

20.05.2020 06:00 0
Miksi hautaustoimiston väki haki vainajan esittelemättä itseään? – Lapin Kansan tekstari sai alan yrittäjän avamaan alan protokollaa

Miksi hau­taus­toi­mis­ton väki haki vai­na­jan esit­te­le­mät­tä it­seään? – Lapin Kansan teks­ta­ri sai alan yrit­tä­jän avamaan alan pro­to­kol­laa

19.05.2020 21:50 1
Valioliigan testeissä paljastui kuusi koronatapausta ennen harjoittelun alkua

Va­lio­lii­gan tes­teis­sä pal­jas­tui kuusi ko­ro­na­ta­paus­ta ennen har­joit­te­lun alkua

19.05.2020 21:15 0
Yle: Eduskunta ei kytke Finnairin tukea maakuntalentoihin

Yle: Edus­kun­ta ei kytke Finn­ai­rin tukea maa­kun­ta­len­toi­hin

19.05.2020 20:51 0
Urheilukisat voivat alkaa kesäkuun alussa – tapahtumaan maksimissaan 500 henkeä, osallistujien turvallisuus on taattava

Ur­hei­lu­ki­sat voivat alkaa ke­sä­kuun alussa – ta­pah­tu­maan mak­si­mis­saan 500 henkeä, osal­lis­tu­jien tur­val­li­suus on taat­ta­va

19.05.2020 19:19 0
Pääkirjoitus: Ravintoloiden ohjeistukseen pitäisi saada alueellisia ratkaisuja

Pää­kir­joi­tus: Ra­vin­to­loi­den oh­jeis­tuk­seen pitäisi saada alueel­li­sia rat­kai­su­ja

19.05.2020 17:37 0
Euroopan maat purkavat vähitellen ja varovasti koronavirusrajoituksia – näin taudin kanssa opetellaan elämään

Eu­roo­pan maat pur­ka­vat vä­hi­tel­len ja va­ro­vas­ti ko­ro­na­vi­rus­ra­joi­tuk­sia – näin taudin kanssa ope­tel­laan elämään

19.05.2020 16:55 0
Huippukokous muuttui Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen riidan näyttämöksi – Trump kutsuu WHO:ta Kiinan sätkynukeksi

Huip­pu­ko­kous muuttui Yh­dys­val­to­jen ja Kiinan välisen riidan näyt­tä­mök­si – Trump kutsuu WHO:ta Kiinan sät­ky­nu­kek­si

19.05.2020 16:06 0
Buffet-ruokailuun liittyvät rajoitukset yllättivät – "Täytyykö henkilökunnan jakaa ruokaa ravintoloissa ja hotellien aamiaisbuffeteissa?"

Buf­fet-ruo­kai­luun liit­ty­vät ra­joi­tuk­set yl­lät­ti­vät – "Täy­tyy­kö hen­ki­lö­kun­nan jakaa ruokaa ra­vin­to­lois­sa ja ho­tel­lien aa­miais­buf­fe­teis­sa?"

19.05.2020 15:44 0
Rikolliset ovat hankkineet Ruotsissa koronakriisistä kärsineitä ravintoloita – harmaa talous voi lisääntyä poikkeusoloissa, sanoo asiantuntija

Ri­kol­li­set ovat hank­ki­neet Ruot­sis­sa ko­ro­na­krii­sis­tä kär­si­nei­tä ra­vin­to­loi­ta – harmaa talous voi li­sään­tyä poik­keu­so­lois­sa, sanoo asian­tun­ti­ja

19.05.2020 15:20 0
Lääkärit evakuoivat koronaan sairastuneita alkuperäiskansojen jäseniä – "se on viimeinen mahdollisuutemme pelastaa heidän henkensä"

Lää­kä­rit eva­kuoi­vat ko­ro­naan sai­ras­tu­nei­ta al­ku­pe­räis­kan­so­jen jäseniä – "se on vii­mei­nen mah­dol­li­suu­tem­me pe­las­taa heidän hen­ken­sä"

19.05.2020 15:18 0
Poikkeusolot aiheuttaneet stressiä ja ongelmia perheissä ja parisuhteissa − "On hyvin tärkeää saada perheiden kuormitusta vähemmälle"

Poik­keus­olot ai­heut­ta­neet stres­siä ja on­gel­mia per­heis­sä ja pa­ri­suh­teis­sa − "On hyvin tärkeää saada per­hei­den kuor­mi­tus­ta vä­hem­mäl­le"

19.05.2020 14:23 0
Hallitus tiedottaa ravintoloiden avaamisesta – seuraa suoraa lähetystä kello 13 alkaen

Hal­li­tus tie­dot­taa ra­vin­to­loi­den avaa­mi­ses­ta – seuraa suoraa lä­he­tys­tä kello 13 alkaen

19.05.2020 12:37 0
Koronavirusrokotteesta saatiin lupaavia testituloksia Yhdysvalloissa – valmiiseen rokotteeseen vielä pitkä matka

Ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­tees­ta saatiin lu­paa­via tes­ti­tu­lok­sia Yh­dys­val­lois­sa – val­mii­seen ro­kot­tee­seen vielä pitkä matka

19.05.2020 12:31 0
Milloin oluthanat sulkeutuvat, avataanko baarit eri aikaan eri kaupungeissa, kuinka moni pääsee ravintolaan – Hallitus neuvottelee parhaillaan ravintolarajoituksista

Milloin olut­ha­nat sul­keu­tu­vat, ava­taan­ko baarit eri aikaan eri kau­pun­geis­sa, kuinka moni pääsee ra­vin­to­laan – Hal­li­tus neu­vot­te­lee par­hail­laan ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta

19.05.2020 11:42 0
Länsi-Pohjassa ei edelleenkään uusia varmistettuja koronatartuntoja

Län­si-Poh­jas­sa ei edel­leen­kään uusia var­mis­tet­tu­ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja

19.05.2020 11:10 0
Trump uhkaa lopettaa WHO:n rahoituksen kokonaan ja vihjailee Yhdysvaltojen ehkä eroavan järjestöstä

Trump uhkaa lo­pet­taa WHO:n ra­hoi­tuk­sen ko­ko­naan ja vih­jai­lee Yh­dys­val­to­jen ehkä eroavan jär­jes­tös­tä

19.05.2020 09:43 0
Lähes puolet AMK-opiskelijoista kokee jaksamisensa heikentyneen koronan aikana

Lähes puolet AMK-opis­ke­li­jois­ta kokee jak­sa­mi­sen­sa hei­ken­ty­neen koronan aikana

19.05.2020 09:05 0

Yh­dys­val­lois­sa ih­mi­sil­lä tehdyn var­hai­sen vaiheen ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­te­tes­tin tu­lok­set lu­paa­via

19.05.2020 08:03 0
Trump paljastaa käyttävänsä malarialääkettä koronavirustartunnan ennalta ehkäisyyn – asiantuntijat varoittavat lääkkeestä

Trump pal­jas­taa käyt­tä­vän­sä ma­la­ria­lää­ket­tä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan ennalta eh­käi­syyn – asian­tun­ti­jat va­roit­ta­vat lääk­kees­tä

19.05.2020 07:53 0
Korona kurittaa Kilpisjärveä pahasti – "On turha stressata asioista, joihin et voi vaikuttaa"

Korona ku­rit­taa Kil­pis­jär­veä pahasti – "On turha stres­sa­ta asiois­ta, joihin et voi vai­kut­taa"

19.05.2020 06:30 2
Korona pysäyttää Ruotsin Matkakosken kalastusluvat – vain kyläläiset saavat kalastaa

Korona py­säyt­tää Ruotsin Mat­ka­kos­ken ka­las­tus­lu­vat – vain ky­lä­läi­set saavat ka­las­taa

18.05.2020 20:43 0
Kellohelmat hulmuamaan ja keikoille: Vain naisista koostuva, pohjoisesta ponnistava Neitoset voitti tanssiorkesterikilpailun ja ura lähti laukalle kuin pyssyn suusta

Kel­lo­hel­mat hul­mua­maan ja kei­koil­le: Vain nai­sis­ta koos­tu­va, poh­joi­ses­ta pon­nis­ta­va Nei­to­set voitti tans­si­or­kes­te­ri­kil­pai­lun ja ura lähti lau­kal­le kuin pyssyn suusta

18.05.2020 18:02 0
Tilaajille
WHO:n pääjohtaja lupaa puolueettoman tutkimuksen siitä, miten järjestö reagoi koronapandemiaan

WHO:n pää­joh­ta­ja lupaa puo­lueet­to­man tut­ki­muk­sen siitä, miten jär­jes­tö reagoi ko­ro­na­pan­de­miaan

18.05.2020 17:24 0
Helsingissä todettu 60 koronatartuntaa saattohoitopotilaita ja vanhuksia hoitavassa sairaalassa – 12 potilasta kuollut

Hel­sin­gis­sä todettu 60 ko­ro­na­tar­tun­taa saat­to­hoi­to­po­ti­lai­ta ja van­huk­sia hoi­ta­vas­sa sai­raa­las­sa – 12 po­ti­las­ta kuollut

18.05.2020 16:22 0
Italialaiset pääsevät jälleen kahville ja ravintoloihin, moni jäi silti kotiin – "annetaan heille aikaa, tämä on vasta ensimmäinen päivä"

Ita­lia­lai­set pää­se­vät jälleen kah­vil­le ja ra­vin­to­loi­hin, moni jäi silti kotiin – "an­ne­taan heille aikaa, tämä on vasta en­sim­mäi­nen päivä"

18.05.2020 15:54 0
Meri-Lapin poliittiset järjestöt vaativat Kemi-Tornion lentoliikenteen jatkamista

Me­ri-La­pin po­liit­ti­set jär­jes­töt vaa­ti­vat Ke­mi-Tor­nion len­to­lii­ken­teen jat­ka­mis­ta

18.05.2020 12:24 0
Lappilaisyrittäjä esittää hallitukselle luksusmatkailun vapauttamista koronarajoituksista – "Tartuntavaara on minimaalinen"

Lap­pi­lais­yrit­tä­jä esittää hal­li­tuk­sel­le luk­sus­mat­kai­lun va­paut­ta­mis­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta – "Tar­tun­ta­vaa­ra on mi­ni­maa­li­nen"

18.05.2020 11:14 2
Länsi-Pohjassa ei ole todettu kahteen päivään yhtään uutta koronatartuntaa

Län­si-Poh­jas­sa ei ole todettu kahteen päivään yhtään uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

18.05.2020 10:39 0
Etätyö voi kerryttää salakavalasti kiloja – Varo ainakin näitä viittä haitallista tapaa, jos tahdot liikakiloista eroon

Etätyö voi ker­ryt­tää sa­la­ka­va­las­ti kiloja – Varo ainakin näitä viittä hai­tal­lis­ta tapaa, jos tahdot lii­ka­ki­lois­ta eroon

18.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Wuhan aloitti joukkotestaukset – viikko sitten pandemian syntypaikassa löytyi uusien tartuntojen rykelmä

Wuhan aloitti jouk­ko­tes­tauk­set – viikko sitten pan­de­mian syn­ty­pai­kas­sa löytyi uusien tar­tun­to­jen rykelmä

17.05.2020 23:27 0
Michiganilainen lomautettu Jacob Oliver saa nyt työttömyystukea lähes palkkatulon verran – pandemia-avustusta on hakenut ennätysmäärä työttömiä

Mi­chi­ga­ni­lai­nen lo­mau­tet­tu Jacob Oliver saa nyt työt­tö­myys­tu­kea lähes palk­ka­tu­lon verran – pan­de­mia-avus­tus­ta on hakenut en­nä­tys­mää­rä työt­tö­miä

17.05.2020 23:26 0
Korona on kasvattanut koirien kysyntää – Kennelneuvoja pelkää, että osa pennunhankkijoista voi olla tekemässä harkitsematonta ratkaisua

Korona on kas­vat­ta­nut koirien ky­syn­tää – Ken­nel­neu­vo­ja pelkää, että osa pen­nun­hank­ki­jois­ta voi olla te­ke­mäs­sä har­kit­se­ma­ton­ta rat­kai­sua

17.05.2020 19:03 0
Tilaajille
Koronasurun pääkaupunki pitää omiensa puolta, vaikka hautakummut ovat vielä tuoreet – kävimme katsomassa Kiuruveden asukkaiden hidasta paluuta elämään

Ko­ro­na­su­run pää­kau­pun­ki pitää omiensa puolta, vaikka hau­ta­kum­mut ovat vielä tuoreet – kävimme kat­so­mas­sa Kiu­ru­ve­den asuk­kai­den hidasta paluuta elämään

17.05.2020 19:00 1
Tilaajille
Porvoolaisessa koulussa 21 henkeä altistunut koronalle, Sipoon Söderkulla skolassa suositellaan oppilaille etäopetusta

Por­voo­lai­ses­sa kou­lus­sa 21 henkeä al­tis­tu­nut ko­ro­nal­le, Sipoon Sö­der­kul­la sko­las­sa suo­si­tel­laan op­pi­lail­le etä­ope­tus­ta

17.05.2020 16:34 2
THL: Koko maassa todettu 61 uutta koronavirustartuntaa – Suomessa yksi uusi koronakuolema

THL: Koko maassa todettu 61 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Suo­mes­sa yksi uusi ko­ro­na­kuo­le­ma

17.05.2020 12:40 0
Vankilassa istuva Jesse tapaa kolmea lastaan vain 15 minuuttia videon välityksellä viikoittain – Riseltä synkkä arvio, koska lapset taas pääsevät lähitapaamisiin

Van­ki­las­sa istuva Jesse tapaa kolmea lastaan vain 15 mi­nuut­tia videon vä­li­tyk­sel­lä vii­koit­tain – Riseltä synkkä arvio, koska lapset taas pää­se­vät lä­hi­ta­paa­mi­siin

17.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Kaksi lasta on menehtynyt Euroopassa uuteen tulehdussairauteen, jolla saattaa olla yhteys koronaan

Kaksi lasta on me­neh­ty­nyt Eu­roo­pas­sa uuteen tu­leh­dus­sai­rau­teen, jolla saattaa olla yhteys ko­ro­naan

16.05.2020 20:04 0
Trump ja terveysasiantuntijat vastakkain: Lähtöpasseja ja kauhistuttavia lausuntoja

Trump ja ter­veys­asian­tun­ti­jat vas­tak­kain: Läh­tö­pas­se­ja ja kau­his­tut­ta­via lau­sun­to­ja

16.05.2020 19:48 0
Ruotsissa 28 uutta koronaan liittyvää kuolemaa – maassa lähes 30 000 todettua tartuntaa

Ruot­sis­sa 28 uutta ko­ro­naan liit­ty­vää kuo­le­maa – maassa lähes 30 000 to­det­tua tar­tun­taa

16.05.2020 18:48 0
Suomessa kukaan ei tällä hetkellä tiedä, kuinka moni terveydenhuollon työntekijä on saanut koronatartunnan

Suo­mes­sa kukaan ei tällä het­kel­lä tiedä, kuinka moni ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jä on saanut ko­ro­na­tar­tun­nan

16.05.2020 18:45 0
Orpo puolustaa kasvomaskeja joukkoliikenteessä ja vilkkaissa ruokakaupoissa – "Esteettinen tekijä ei saisi olla esteenä"

Orpo puo­lus­taa kas­vo­mas­ke­ja jouk­ko­lii­ken­tees­sä ja vilk­kais­sa ruo­ka­kau­pois­sa – "Es­teet­ti­nen tekijä ei saisi olla es­tee­nä"

16.05.2020 12:29 2
Uusi suositus: oikeus erityisiin opetusjärjestelyihin myös oppilaille, joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään

Uusi suo­si­tus: oikeus eri­tyi­siin ope­tus­jär­jes­te­lyi­hin myös op­pi­lail­le, joiden per­heen­jä­sen kuuluu ris­ki­ryh­mään

16.05.2020 10:41 0
Länsi-Pohjassa todettu kolme uutta tartuntaa, kaikki tunnetuista ketjuista

Län­si-Poh­jas­sa todettu kolme uutta tar­tun­taa, kaikki tun­ne­tuis­ta ket­juis­ta

16.05.2020 10:28 0
Niinistö Ulkopolitistille: Presidenttikauden tavoitteina Suomen turvallisuus, EU:n vahvistaminen ja asevalvonta – kiittää suomalaisia mallikkaasta koronaviruksen torjunnasta

Nii­nis­tö Ul­ko­po­li­tis­til­le: Pre­si­dent­ti­kau­den ta­voit­tei­na Suomen tur­val­li­suus, EU:n vah­vis­ta­mi­nen ja ase­val­von­ta – kiittää suo­ma­lai­sia mal­lik­kaas­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­ta

16.05.2020 10:00 0