Koronavirus

Koronavirus leviää uusiin maihin – epidemiapesäkkeet kasvavat Kiinan ulkopuolella, talouselämä kärsii

Ko­ro­na­vi­rus leviää uusiin maihin – epi­de­mia­pe­säk­keet kas­va­vat Kiinan ul­ko­puo­lel­la, ta­lous­elä­mä kärsii

10:26
Tuska vähenee tiedolla, mutta se täytyy ottaa vastaan – koronavirus on osattava asettaa oikeisiin mittasuhteisiin hyvässä ja pahassa
Kolumni Jami Jokinen

Tuska vähenee tie­dol­la, mutta se täytyy ottaa vastaan – ko­ro­na­vi­rus on osat­ta­va asettaa oi­kei­siin mit­ta­suh­tei­siin hyvässä ja pahassa

09:00
Helsingissä vahvistui toinen koronavirukseen sairastunut - tartunnan saanut palasi kotiinsa eristykseen

Hel­sin­gis­sä vah­vis­tui toinen ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nut - tar­tun­nan saanut palasi ko­tiin­sa eris­tyk­seen

28.02.2020 20:32
WHO nosti koronan leviämisen riskin äärimmilleen, mutta ei vieläkään puhu pandemiasta – "Sairastumisten leviäminen uusiin maihin erittäin huolestuttavaa"

WHO nosti koronan le­viä­mi­sen riskin ää­rim­mil­leen, mutta ei vie­lä­kään puhu pan­de­mias­ta – "Sai­ras­tu­mis­ten le­viä­mi­nen uusiin maihin erit­täin huo­les­tut­ta­vaa"

28.02.2020 19:18
Lääkäri kaipaa virustorjuntaan talonpoikaisjärkeä – hysteriaa ja ylireagointia on syytä välttää

Lääkäri kaipaa vi­rus­tor­jun­taan ta­lon­poi­kais­jär­keä – hys­te­riaa ja yli­rea­goin­tia on syytä välttää

28.02.2020 16:48
Uusi koronavirus, 2019-nCoV, SARS-CoV-2 ja COVID-19 – nimikirjo hämmentää maallikkoa, eivätkä asiantuntijatkaan ole yksimielisiä

Uusi ko­ro­na­vi­rus, 2019-nCoV, SARS-CoV-2 ja COVID-19 – ni­mi­kir­jo häm­men­tää maal­lik­koa, eivätkä asian­tun­ti­jat­kaan ole yk­si­mie­li­siä

28.02.2020 14:24

Pyö­räi­lyn UAE Tour kes­key­tet­tiin ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi - kaksi ita­lia­lais­ta sai­ras­tui

28.02.2020 10:28
Näin koronatilanne etenee: Virus leviää Euroopassa ja testien määrä lisääntyy Suomessa, Teneriffan karanteenihotellista päästetään yli sata pois

Näin ko­ro­na­ti­lan­ne etenee: Virus leviää Eu­roo­pas­sa ja testien määrä li­sään­tyy Suo­mes­sa, Te­ne­rif­fan ka­ran­tee­ni­ho­tel­lis­ta pääs­te­tään yli sata pois

27.02.2020 20:26
Aasialaisten kato tekee ison loven Kemin matkailuun – kaupungin matkailuyhtiö kohdistaa nyt markkinointia kotimaahan ja muualle Eurooppaan

Aa­sia­lais­ten kato tekee ison loven Kemin mat­kai­luun – kau­pun­gin mat­kai­lu­yh­tiö koh­dis­taa nyt mark­ki­noin­tia ko­ti­maa­han ja muualle Eu­roop­paan

27.02.2020 19:17
Tilaajille
Halla-aho eduskunnan korona-keskustelussa: "Jos ruokaa on viikon kotivara, ei tarvitse heti syöksyä Alepaan"

Hal­la-aho edus­kun­nan ko­ro­na-kes­kus­te­lus­sa: "Jos ruokaa on viikon ko­ti­va­ra, ei tar­vit­se heti syöksyä Ale­paan"

27.02.2020 19:10
Nousukausi voi katketa – Tästä syystä koronavirus jäytää taloutta pahemmin kuin sars, zika ja muut aiemmat epidemiat

Nou­su­kau­si voi katketa – Tästä syystä ko­ro­na­vi­rus jäytää ta­lout­ta pa­hem­min kuin sars, zika ja muut aiemmat epi­de­miat

27.02.2020 19:08
Koronavirus ei yltänyt vielä Meri-Lappiin – Länsi-Pohjan keskussairaalassa hoidetun potilaan testitulos oli negatiivinen

Ko­ro­na­vi­rus ei yltänyt vielä Me­ri-Lap­piin – Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­las­sa hoi­de­tun po­ti­laan tes­ti­tu­los oli ne­ga­tii­vi­nen

27.02.2020 18:43
Pääkirjoitus: Koronakriisin opetus Lapin matkailulle voisi olla se, ettei bisnestä kannata rakentaa yhden tuotteen varaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­krii­sin opetus Lapin mat­kai­lul­le voisi olla se, ettei bis­nes­tä kannata ra­ken­taa yhden tuot­teen varaan

27.02.2020 16:37
Länsi-Pohjassa tuli ilmi koronavirusepäily – yksi hyväkuntoinen potilas on seurannassa

Län­si-Poh­jas­sa tuli ilmi ko­ro­na­vi­rus­epäi­ly – yksi hy­vä­kun­toi­nen potilas on seu­ran­nas­sa

27.02.2020 15:31
Hallitus: Suomessa ei ole tällä hetkellä koronavirusepidemiaa ja tartuntariski on pieni

Hal­li­tus: Suo­mes­sa ei ole tällä het­kel­lä ko­ro­na­vi­rus­epi­de­miaa ja tar­tun­ta­ris­ki on pieni

27.02.2020 14:10
Valiokunnassa pähkäillään jo kevään pahinta skenaariota - koronavirus leviää, kausi-influenssa jyllää ja hoitohenkilökunta lakkoilee

Va­lio­kun­nas­sa päh­käil­lään jo kevään pahinta ske­naa­rio­ta - ko­ro­na­vi­rus leviää, kau­si-inf­luens­sa jyllää ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta lak­koi­lee

27.02.2020 14:08
Matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät yli 12 prosenttia tammikuussa Lapissa

Mat­kai­li­joi­den yö­py­mi­set li­sään­tyi­vät yli 12 pro­sent­tia tam­mi­kuus­sa Lapissa

27.02.2020 13:01
Vehviläinen: Pahin skenaario on koronapandemia, kausi-influenssa ja hoitoalan lakko

Veh­vi­läi­nen: Pahin ske­naa­rio on ko­ro­na­pan­de­mia, kau­si-inf­luens­sa ja hoi­to­alan lakko

27.02.2020 12:11
Epäilyt kasvavat: Koronavirus voi ehkä sairastuttaa jo kerran oireettomaksi todetun uudelleen

Epäilyt kas­va­vat: Ko­ro­na­vi­rus voi ehkä sai­ras­tut­taa jo kerran oi­reet­to­mak­si todetun uu­del­leen

27.02.2020 10:02
Näin koronatilanne etenee: Suomessa kymmeniä epäilyjä, Virossa todettu ensimmäinen tapaus ja Kiinassa vähiten viruskuolemia kuukauteen

Näin ko­ro­na­ti­lan­ne etenee: Suo­mes­sa kym­me­niä epäi­ly­jä, Virossa todettu en­sim­mäi­nen tapaus ja Kii­nas­sa vähiten vi­rus­kuo­le­mia kuu­kau­teen

27.02.2020 10:01

NRK: Nor­jas­sa todettu en­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­rus­ta­paus

27.02.2020 08:42
Pohjois-Italiassa koronavirukseen sairastuu nyt myös leikki-ikäisiä, virus vaati keskiviikkona 12. kuolonuhrin

Poh­jois-Ita­lias­sa ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tuu nyt myös leik­ki-ikäi­siä, virus vaati kes­ki­viik­ko­na 12. kuo­lon­uh­rin

26.02.2020 19:56
Koronaviruksen Italiasta saanut sairastui Suomessa ja hakeutui hoitoon – "Meni kuin Strömsössä", sanoo HUS:n ylilääkäri

Ko­ro­na­vi­ruk­sen Ita­lias­ta saanut sai­ras­tui Suo­mes­sa ja ha­keu­tui hoitoon – "Meni kuin Ström­sös­sä", sanoo HUS:n yli­lää­kä­ri

26.02.2020 18:47
Korona vie mutta lumi tuo – Etelä-Suomen lumettomuus on täyttänyt Lapin hiihtokeskukset

Korona vie mutta lumi tuo – Ete­lä-Suo­men lu­met­to­muus on täyt­tä­nyt Lapin hiih­to­kes­kuk­set

26.02.2020 18:30
Tilaajille
Kommentti: Helpotuksen huokaus vaihtui huoleen – Matkustinko koronajunan kyydissä kotiin?
Kolumni Ida Kannisto

Kom­ment­ti: Hel­po­tuk­sen huokaus vaihtui huoleen – Mat­kus­tin­ko ko­ro­na­ju­nan kyy­dis­sä kotiin?

26.02.2020 17:23

Myös Ete­lä-Sa­vos­sa sel­vi­te­tään mah­dol­lis­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

26.02.2020 16:49
Mikkelissä Jyväskylän lisäksi koronavirusepäily,  Jyväskylässä tutkittavana oleva potilas matkusti junalla – VR: "Vaunuissa on tehty tehosiivous"

Mik­ke­lis­sä Jy­väs­ky­län lisäksi ko­ro­na­vi­ru­se­päi­ly, Jy­väs­ky­läs­sä tut­kit­ta­va­na oleva potilas mat­kus­ti junalla – VR: "Vau­nuis­sa on tehty te­ho­sii­vous"

26.02.2020 15:10
Suomalaiset oppaat eivät pääse vierailemaan Teneriffan eristyshotellissa – hotelli vastaa asiakkaidensa ruokailusta

Suo­ma­lai­set oppaat eivät pääse vie­rai­le­maan Te­ne­rif­fan eris­tys­ho­tel­lis­sa – hotelli vastaa asiak­kai­den­sa ruo­kai­lus­ta

26.02.2020 13:33
Lapin sairaanhoitopiiri muistuttaa: Italiassa, Koreassa tai Iranissa matkustaneet ja oireita saaneet, puhelinyhteys päivystävään sairaalaan

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri muis­tut­taa: Ita­lias­sa, Ko­reas­sa tai Ira­nis­sa mat­kus­ta­neet ja oireita saa­neet, pu­he­lin­yh­teys päi­vys­tä­vään sai­raa­laan

26.02.2020 12:12
Koronavirusepäilyn takia tutkittavana oleva potilas matkusti junalla – Finavia selvittää matkustajan kulkureittiä

Ko­ro­na­vi­rus­epäi­lyn takia tut­kit­ta­va­na oleva potilas mat­kus­ti junalla – Finavia sel­vit­tää mat­kus­ta­jan kul­ku­reit­tiä

26.02.2020 11:57
Koronatartuntojen määrä Teneriffan eristyshotellissa kasvaa, Iranissa virus iski ministeritasolle – Tokion olympialaiset eivät vielä vaarassa

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä Te­ne­rif­fan eris­tys­ho­tel­lis­sa kasvaa, Ira­nis­sa virus iski mi­nis­te­ri­ta­sol­le – Tokion olym­pia­lai­set eivät vielä vaa­ras­sa

26.02.2020 09:35
Koronan leviäminen uhkaa Euroopassa, hallitus pui varautumista keskiviikkona – Asiantuntija vastaa kysymyksiin pandemian uhasta, viruksen leviämisestä ja rokotuksista

Koronan le­viä­mi­nen uhkaa Eu­roo­pas­sa, hal­li­tus pui va­rau­tu­mis­ta kes­ki­viik­ko­na – Asian­tun­ti­ja vastaa ky­sy­myk­siin pan­de­mian uhasta, vi­ruk­sen le­viä­mi­ses­tä ja ro­ko­tuk­sis­ta

25.02.2020 21:14
Tilaajille
Lordi-yhtye joutui perumaan Italian keikkojaan koronaviruksen vuoksi

Lor­di-yh­tye joutui pe­ru­maan Italian keik­ko­jaan ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi

25.02.2020 20:27

Ko­lum­ni: Te­ne­rif­fan loma kutsuu, pa­niik­kiin ei ole aihetta – vielä

25.02.2020 19:04
Katso tästä ohjeet terveydenhuollolle ja riskialueille matkustaville –Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivitti tiistaina koronavirusohjeensa, myös poliitikot reagoivat nyt

Katso tästä ohjeet ter­vey­den­huol­lol­le ja ris­ki­alueil­le mat­kus­ta­vil­le –Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin laitos päi­vit­ti tiis­tai­na ko­ro­na­vi­ru­soh­jeen­sa, myös po­lii­ti­kot rea­goi­vat nyt

25.02.2020 14:27
Useita suomalaisia karanteenissa Teneriffalla koronaviruksen vuoksi

Useita suo­ma­lai­sia ka­ran­tee­nis­sa Te­ne­rif­fal­la ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi

25.02.2020 12:42
Korona levisi Kanariansaarille – virus masensi pörssejä maanantaina, miten käy tänään?

Korona levisi Ka­na­rian­saa­ril­le – virus masensi pörs­se­jä maa­nan­tai­na, miten käy tänään?

25.02.2020 08:54
Seitsemän ihmistä on kuollut koronavirukseen Italiassa – pelätään miljardimenetyksiä matkailussa. Naapurimaiden terveysministerit hätäkokoukseen.

Seit­se­män ihmistä on kuollut ko­ro­na­vi­ruk­seen Ita­lias­sa – pe­lä­tään mil­jar­di­me­ne­tyk­siä mat­kai­lus­sa. Naa­pu­ri­mai­den ter­veys­mi­nis­te­rit hä­tä­ko­kouk­seen.

25.02.2020 07:42
Seitsemän ihmistä on kuollut koronavirukseen Italiassa – EU ei ole vielä asettamassa matkustusrajoituksia

Seit­se­män ihmistä on kuollut ko­ro­na­vi­ruk­seen Ita­lias­sa – EU ei ole vielä aset­ta­mas­sa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia

24.02.2020 18:46
Pääkirjoitus: Tiedon puute lisää tuskaa myös koronaviruksen tapauksessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Tiedon puute lisää tuskaa myös ko­ro­na­vi­ruk­sen ta­pauk­ses­sa

24.02.2020 16:20
Koronavirus kurittaa Italiaa – Venetsian karnevaali päätettiin keskeyttää ja Armani tyhjensi muotinäytöksensä yleisöstä

Ko­ro­na­vi­rus ku­rit­taa Italiaa – Ve­net­sian kar­ne­vaa­li pää­tet­tiin kes­keyt­tää ja Armani tyh­jen­si muo­ti­näy­tök­sen­sä ylei­sös­tä

24.02.2020 07:56
Italian liigan pelejä siirretään koronaviruksen pelossa – Milanon ja Venetsian matkailu vaarassa, "Tämä ei ole Italian Wuhan", sanoo matkailujohtaja

Italian liigan pelejä siir­re­tään ko­ro­na­vi­ruk­sen pelossa – Milanon ja Ve­net­sian mat­kai­lu vaa­ras­sa, "Tämä ei ole Italian Wuhan", sanoo mat­kai­lu­joh­ta­ja

23.02.2020 11:14
Italiassa tapahtumia on peruttu ja kymmeniä tuhansia ihmisiä eristetty koronaviruksen takia – tartunnan saaneita yli 50

Ita­lias­sa ta­pah­tu­mia on peruttu ja kym­me­niä tu­han­sia ihmisiä eris­tet­ty ko­ro­na­vi­ruk­sen takia – tar­tun­nan saa­nei­ta yli 50

23.02.2020 10:08
HS: Suomalaisia mukana Ranskan evakuointilennolla Kiinan Wuhanista – sadat kiinalaisvangit sairastuneet koronavirukseen, tartunnat levinneet Lähi-itään

HS: Suo­ma­lai­sia mukana Ranskan eva­kuoin­ti­len­nol­la Kiinan Wu­ha­nis­ta – sadat kii­na­lais­van­git sai­ras­tu­neet ko­ro­na­vi­ruk­seen, tar­tun­nat le­vin­neet Lä­hi-itään

21.02.2020 12:27
Uusi laaja tutkimus koronaviruksesta: 80 prosenttia tartunnoista on lieviä – riskiryhmässä ovat erityisesti yli 80-vuotiaat

Uusi laaja tut­ki­mus ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta: 80 pro­sent­tia tar­tun­nois­ta on lieviä – ris­ki­ryh­mäs­sä ovat eri­tyi­ses­ti yli 80-vuo­tiaat

18.02.2020 11:12
Kiinalaisten komponenttien pula on elinkeinoministeri Lintilän ykköshuoli koronaviruksen vaikutuksista, Visit Finland alkaa kampanjoida Suomea Keski-Eurooppaan

Kii­na­lais­ten kom­po­nent­tien pula on elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lin­ti­län yk­kös­huo­li ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tuk­sis­ta, Visit Finland alkaa kam­pan­joi­da Suomea Kes­ki-Eu­roop­paan

17.02.2020 12:30
Australia evakuoi yli 200 kansalaistaan risteilyalukselta – Japanissa perutaan tapahtumia koronaviruksen takia

Aust­ra­lia evakuoi yli 200 kan­sa­lais­taan ris­tei­ly­aluk­sel­ta – Ja­pa­nis­sa pe­ru­taan ta­pah­tu­mia ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

17.02.2020 11:35
Kiinan koronavirusepidemia näkyy Suomessa matkailussa, ilmailussa ja teollisuudessa – yrityksillä ongelmia alihankintaverkostoissa ja logistiikassa

Kiinan ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia näkyy Suo­mes­sa mat­kai­lus­sa, il­mai­lus­sa ja teol­li­suu­des­sa – yri­tyk­sil­lä on­gel­mia ali­han­kin­ta­ver­kos­tois­sa ja lo­gis­tii­kas­sa

17.02.2020 06:00
Suomalaisyritykset kärsivät komponenttipulasta koronaviruksen takia – "Joka päivä useampi huomaa, että asiat alkavat loppua"

Suo­ma­lais­yri­tyk­set kär­si­vät kom­po­nent­ti­pu­las­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen takia – "Joka päivä useampi huomaa, että asiat alkavat loppua"

15.02.2020 21:06
Ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema Euroopassa – Yhdysvallat aikoo noutaa kansalaisiaan karanteenissa olevalta risteilijältä

En­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma kuolema Eu­roo­pas­sa – Yh­dys­val­lat aikoo noutaa kan­sa­lai­siaan ka­ran­tee­nis­sa ole­val­ta ris­tei­li­jäl­tä

15.02.2020 16:28
Koronavirus levisi Afrikkaan - WHO on huolissaan, miten köyhät maat selviävät tilanteesta

Ko­ro­na­vi­rus levisi Af­rik­kaan - WHO on huo­lis­saan, miten köyhät maat sel­viä­vät ti­lan­tees­ta

15.02.2020 09:44
Finnair peruu loppukevään lennot Manner-Kiinaan – lentoyhtiö KLM pyysi anteeksi jouduttuaan syrjintäsyytösten kohteeksi

Finnair peruu lop­pu­ke­vään lennot Man­ner-Kii­naan – len­to­yh­tiö KLM pyysi an­teek­si jou­dut­tuaan syr­jin­tä­syy­tös­ten koh­teek­si

14.02.2020 13:49
Analyysi: Koronavirus voi uhata vielä kauan – ilmassa on kolme vaihtoehtoa, joista kaksi on erityisen viheliäisiä

Ana­lyy­si: Ko­ro­na­vi­rus voi uhata vielä kauan – ilmassa on kolme vaih­toeh­toa, joista kaksi on eri­tyi­sen vi­he­liäi­siä

14.02.2020 06:30
THL koronaviruksesta: "Epidemia on rajoittunut Kiinaan, mutta meidän pitää varautua siihen, että tilanne muuttuu" – Kiina ilmoitti suuren hyppäyksen virusluvuissa

THL ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta: "E­pi­de­mia on ra­joit­tu­nut Kii­naan, mutta meidän pitää va­rau­tua siihen, että tilanne muut­tuu" – Kiina il­moit­ti suuren hyp­päyk­sen vi­rus­lu­vuis­sa

13.02.2020 10:38
Koronavirukseen kuollut Kiinassa vuorokaudessa lähes 250 ihmistä – myös tartunnoissa merkittävä nousu

Ko­ro­na­vi­ruk­seen kuollut Kii­nas­sa vuo­ro­kau­des­sa lähes 250 ihmistä – myös tar­tun­nois­sa mer­kit­tä­vä nousu

13.02.2020 08:16
Aina tavoitettavissa ja järjen ääni koronakeskustelussa – infektioylilääkäri Markku Broas palkittiin hyvän tiedon poronkellolla

Aina ta­voi­tet­ta­vis­sa ja järjen ääni ko­ro­na­kes­kus­te­lus­sa – in­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas pal­kit­tiin hyvän tiedon po­ron­kel­lol­la

13.02.2020 06:00
Koronavirustartuntojen määrä laski Kiinassa – asiantuntijoiden mukaan tartuntojen määrä voi vielä lähteä kasvuun Kiinan ulkopuolella

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä laski Kii­nas­sa – asian­tun­ti­joi­den mukaan tar­tun­to­jen määrä voi vielä lähteä kasvuun Kiinan ul­ko­puo­lel­la

12.02.2020 18:15
Viimeistenkin koronavirukselle altistuneiden karanteeni loppui Lapissa – ylilääkäri: potilaiden tila "erinomaisen normaali"

Vii­meis­ten­kin ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nei­den ka­ran­tee­ni loppui Lapissa – yli­lää­kä­ri: po­ti­lai­den tila "e­ri­no­mai­sen nor­maa­li"

11.02.2020 17:30
Koronavirukseen on kuollut Kiinassa jo yli tuhat ihmistä – asiantuntija: epidemian huippu voi koittaa jo tässä kuussa

Ko­ro­na­vi­ruk­seen on kuollut Kii­nas­sa jo yli tuhat ihmistä – asian­tun­ti­ja: epi­de­mian huippu voi koittaa jo tässä kuussa

11.02.2020 10:37
Enää kaksi koronavirukselle altistunutta karanteenissa Lapissa

Enää kaksi ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nut­ta ka­ran­tee­nis­sa Lapissa

10.02.2020 13:31
Koronavirus tappoi ennätysmäärän – Jo sarsia enemmän uhreja vaatineen viruksen saanut yli 40 000 ihmistä, rahaa käytetty yli 9 miljardia

Ko­ro­na­vi­rus tappoi en­nä­tys­mää­rän – Jo sarsia enemmän uhreja vaa­ti­neen vi­ruk­sen saanut yli 40 000 ih­mis­tä, rahaa käy­tet­ty yli 9 mil­jar­dia

10.02.2020 09:31
Stora Enso kielsi lentämisen kokonaan henkilökunnaltaan koronaviruksen vuoksi – kielto koskee myös Kemin ja Oulun tehtaiden väkeä

Stora Enso kielsi len­tä­mi­sen ko­ko­naan hen­ki­lö­kun­nal­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – kielto koskee myös Kemin ja Oulun teh­tai­den väkeä

07.02.2020 18:16
Lentohäpeästä ei näy Finnairilla merkkiäkään: matkustajamäärässä ennätys ja liikevaihto nousi toistakymmentä prosenttia

Len­to­hä­peäs­tä ei näy Finn­ai­ril­la merk­kiä­kään: mat­kus­ta­ja­mää­räs­sä ennätys ja lii­ke­vaih­to nousi tois­ta­kym­men­tä pro­sent­tia

07.02.2020 09:50
Karanteeniristeilijällä lisää tartuntoja, epidemiasta varoittanut lääkäri kuoli – Wuhanin koronavirustilanne elää

Ka­ran­tee­ni­ris­tei­li­jäl­lä lisää tar­tun­to­ja, epi­de­mias­ta va­roit­ta­nut lääkäri kuoli – Wuhanin ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne elää

07.02.2020 08:44
Päiväkirja: Ole sinä siinä supisematta
Kolumni Armi Auvinen

Päi­vä­kir­ja: Ole sinä siinä su­pi­se­mat­ta

06.02.2020 22:04
EU:n tartuntatautivirastossa on korotettu valmius koronaviruksen takia – useat tahot kehittävät rokotteita ja lääkkeitä maailmalla

EU:n tar­tun­ta­tau­ti­vi­ras­tos­sa on ko­ro­tet­tu valmius ko­ro­na­vi­ruk­sen takia – useat tahot ke­hit­tä­vät ro­kot­tei­ta ja lääk­kei­tä maail­mal­la

06.02.2020 19:03
Kuuntele Viikkoraati: Nyt Markku Broas puhuu siitä, miltä tuntui olla maailman median keskipisteenä, entä miten koronavirus vaikuttaa matkailuun ja tekikö media ylilyöntejä?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Nyt Markku Broas puhuu siitä, miltä tuntui olla maail­man median kes­ki­pis­tee­nä, entä miten ko­ro­na­vi­rus vai­kut­taa mat­kai­luun ja tekikö media yli­lyön­te­jä?

06.02.2020 12:53
Kiinassa koronavirukseen kuoli eilen yli 70 henkeä, nuorin tartunnan saanut on vastasyntynyt vauva

Kii­nas­sa ko­ro­na­vi­ruk­seen kuoli eilen yli 70 henkeä, nuorin tar­tun­nan saanut on vas­ta­syn­ty­nyt vauva

06.02.2020 08:17
Mitä Kiinan sosiaalinen media kertoo koronaviruksesta? Maailma on jaettu kahtia – kovin raivo kohdistuu maihin, joissa virusreaktio "pitää kiinalaisia pilkkanaan"

Mitä Kiinan so­siaa­li­nen media kertoo ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta? Maailma on jaettu kahtia – kovin raivo koh­dis­tuu maihin, joissa vi­rus­reak­tio "pitää kii­na­lai­sia pilk­ka­naan"

05.02.2020 18:38
Jos koronavirustartuntaa epäiltäisiin Ruotsin-laivalla, näin toimittaisiin – THL:n asiantuntija: jopa karanteenia voitaisiin harkita

Jos ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa epäil­täi­siin Ruot­sin-lai­val­la, näin toi­mit­tai­siin – THL:n asian­tun­ti­ja: jopa ka­ran­tee­nia voi­tai­siin harkita

05.02.2020 18:06
Koronavirukseen sairastunut kiinalaisnainen on kotiutettu Lapin keskussairaalasta – varmistusnäytteet negatiiviset, altistuneillakaan ei oireita

Ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nut kii­na­lais­nai­nen on ko­tiu­tet­tu Lapin kes­kus­sai­raa­las­ta – var­mis­tus­näyt­teet ne­ga­tii­vi­set, al­tis­tu­neil­la­kaan ei oireita

05.02.2020 13:33
THL laajentaa koronaohjeistustaan koskemaan koko Manner-Kiinaa

THL laa­jen­taa ko­ro­na­oh­jeis­tus­taan kos­ke­maan koko Man­ner-Kii­naa

05.02.2020 08:35
Tuhannet joutuvat pysymään karanteenissa luksusristeilijällä Japanissa koronaviruksen vuoksi – Hongkongissa samantyyppinen tapaus

Tu­han­net jou­tu­vat py­sy­mään ka­ran­tee­nis­sa luk­sus­ris­tei­li­jäl­lä Ja­pa­nis­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – Hong­kon­gis­sa sa­man­tyyp­pi­nen tapaus

05.02.2020 07:50
Koronavirus sekoittaa laivaliikennettä Aasiassa – reittejä muutetaan, alukset seisovat satamissa ja käsienpesua vahditaan

Ko­ro­na­vi­rus se­koit­taa lai­va­lii­ken­net­tä Aa­sias­sa – reit­te­jä muu­te­taan, alukset sei­so­vat sa­ta­mis­sa ja kä­sien­pe­sua vah­di­taan

04.02.2020 18:18
Vapautus: koronavirustestejä Kiinaan toimittava espoolaisyhtiö rajataan mahdollisten lakkojen ulkopuolelle

Va­pau­tus: ko­ro­na­vi­rus­tes­te­jä Kiinaan toi­mit­ta­va es­poo­lais­yh­tiö ra­ja­taan mah­dol­lis­ten lak­ko­jen ul­ko­puo­lel­le

04.02.2020 16:01
THL: Koronaviruksen sairastuttama kiinalaismatkailija voi jo erittäin hyvin, altistuneilla ei ole havaittu oireita

THL: Ko­ro­na­vi­ruk­sen sai­ras­tut­ta­ma kii­na­lais­mat­kai­li­ja voi jo erit­täin hyvin, al­tis­tu­neil­la ei ole ha­vait­tu oireita

04.02.2020 14:18
Kuolleiden määrä kasvaa, mutta käytännössä edelleen vain Kiinassa – Wuhanin koronavirukseen menehtyneitä nyt 427

Kuol­lei­den määrä kasvaa, mutta käy­tän­nös­sä edel­leen vain Kii­nas­sa – Wuhanin ko­ro­na­vi­ruk­seen me­neh­ty­nei­tä nyt 427

04.02.2020 07:43
Koronavirus saa lapsen kyselemään jopa kuolemasta – parhaiten rauhoittelet häntä samoilla keinoilla kuin aikuista: älä sivuuta pelkoja, kerro faktat

Ko­ro­na­vi­rus saa lapsen ky­se­le­mään jopa kuo­le­mas­ta – par­hai­ten rau­hoit­te­let häntä sa­moil­la kei­noil­la kuin ai­kuis­ta: älä sivuuta pel­ko­ja, kerro faktat

04.02.2020 07:00
Suomen lakot ja lentotauko tuntuvat Kiinassa asti – apu ei mene perille, maine kärsii ja rahaa jää saamatta

Suomen lakot ja len­to­tau­ko tun­tu­vat Kii­nas­sa asti – apu ei mene pe­ril­le, maine kärsii ja rahaa jää saa­mat­ta

03.02.2020 15:01
Koronavirukseen sairastuneen kiinalaisnaisen kotiuttamista arvioidaan tiistaina – potilaan vointi edelleen hyvä

Ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neen kii­na­lais­nai­sen ko­tiut­ta­mis­ta ar­vioi­daan tiis­tai­na – po­ti­laan vointi edel­leen hyvä

03.02.2020 14:05
Koronavirus pysäytti Lappsetin ison Kiina-diilin: "Emme odota sieltä tällä hetkellä tilauksia"

Ko­ro­na­vi­rus py­säyt­ti Lapp­se­tin ison Kii­na-dii­lin: "Emme odota sieltä tällä het­kel­lä ti­lauk­sia"

03.02.2020 13:18
Ruotsalaisasiantuntijat SVT:llä: Matkustaminen Thaimaahan ei välttämättä ole järkevää koronaviruksen vuoksi

Ruot­sa­lais­asian­tun­ti­jat SVT:l­lä: Mat­kus­ta­mi­nen Thai­maa­han ei vält­tä­mät­tä ole jär­ke­vää ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi

03.02.2020 12:28
Ensimmäiset suomalaiset kotiutettu Wuhanin virusalueelta – Finavia varautunut kotiutuslentojen välilaskuihin

En­sim­mäi­set suo­ma­lai­set ko­tiu­tet­tu Wuhanin vi­rus­alueel­ta – Finavia va­rau­tu­nut ko­tiu­tus­len­to­jen vä­li­las­kui­hin

03.02.2020 08:19
Wuhanin koronaviruksen luvut nyt: Euroopassa varmistettuja tapauksia 23, Kuolleita 362 – Japani ei harkitse olympialaisten peruuttamista

Wuhanin ko­ro­na­vi­ruk­sen luvut nyt: Eu­roo­pas­sa var­mis­tet­tu­ja ta­pauk­sia 23, Kuol­lei­ta 362 – Japani ei har­kit­se olym­pia­lais­ten pe­ruut­ta­mis­ta

03.02.2020 07:30
Lapin sairaanhoitopiiri etsii enää neljää koronavirukselle altistunutta matkailijaa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri etsii enää neljää ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nut­ta mat­kai­li­jaa

02.02.2020 13:06
Ruotsalaisia evakuoidaan Wuhanista, ranskalaistietojen mukaan tulossa satoja eurooppalaisia

Ruot­sa­lai­sia eva­kuoi­daan Wu­ha­nis­ta, rans­ka­lais­tie­to­jen mukaan tulossa satoja eu­roop­pa­lai­sia

02.02.2020 12:05
Koronavirus vaati ensimmäisen kuolonuhrin Kiinan ulkopuolella – Virukseen sairastunut 150 ihmistä Kiinan ulkopuolella 24 maassa

Ko­ro­na­vi­rus vaati en­sim­mäi­sen kuo­lon­uh­rin Kiinan ul­ko­puo­lel­la – Vi­ruk­seen sai­ras­tu­nut 150 ihmistä Kiinan ul­ko­puo­lel­la 24 maassa

02.02.2020 10:49
Ruotsi julisti koronaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi

Ruotsi julisti ko­ro­na­vi­ruk­sen yleis­vaa­ral­li­sek­si tar­tun­ta­tau­dik­si

01.02.2020 16:57
Seuraavan uuden viruksen syntypaikkaa on lähes mahdoton ennustaa, kertoo THL:n asiantuntija

Seu­raa­van uuden vi­ruk­sen syn­ty­paik­kaa on lähes mah­do­ton en­nus­taa, kertoo THL:n asian­tun­ti­ja

01.02.2020 16:01
Perutaan häät – Kiina käski 020220-hääpäivästä haaveilevia luopumaan aikeistaan koronaviruksen takia

Pe­ru­taan häät – Kiina käski 020220-hää­päi­väs­tä haa­vei­le­via luo­pu­maan ai­keis­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

01.02.2020 14:32
Kaksi uutta koronavirukselle altistunutta löytyi Lapissa

Kaksi uutta ko­ro­na­vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nut­ta löytyi Lapissa

01.02.2020 13:40
Varotoimet pitävät pöpöt kurissa – Kiinan koronavirus on jo työllistänyt myös PPSHP:n infektioiden torjuntayksikköä Oulussa

Va­ro­toi­met pitävät pöpöt kurissa – Kiinan ko­ro­na­vi­rus on jo työl­lis­tä­nyt myös PPSHP:n in­fek­tioi­den tor­jun­ta­yk­sik­köä Oulussa

01.02.2020 09:00
Yle: Osa kiinalaisista matkailijoista ei halua palata Suomesta Kiinaan koronaviruksen takia

Yle: Osa kii­na­lai­sis­ta mat­kai­li­jois­ta ei halua palata Suo­mes­ta Kiinaan ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

31.01.2020 20:06
Ei uusia koronaviruslöydöksiä Lapin keskussairaalassa, 24 altistuneesta on nyt puolet tavoitettu

Ei uusia ko­ro­na­vi­rus­löy­dök­siä Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa, 24 al­tis­tu­nees­ta on nyt puolet ta­voi­tet­tu

31.01.2020 18:26

Ruot­sis­sa todettu en­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

31.01.2020 17:44
Kymmenen on karanteenissa koronaviruksen takia, kaksi uutta altistunutta hollantilaisia , tavoittamatta vielä 14 altistunutta

Kym­me­nen on ka­ran­tee­nis­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen takia, kaksi uutta al­tis­tu­nut­ta hol­lan­ti­lai­sia , ta­voit­ta­mat­ta vielä 14 al­tis­tu­nut­ta

31.01.2020 14:31
Finnair peruu kaikki Manner-Kiinaan suuntaavat lentonsa – Lapin keskussairaalassa ei uusia koronavirustapauksia

Finnair peruu kaikki Man­ner-Kii­naan suun­taa­vat len­ton­sa – Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa ei uusia ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­sia

31.01.2020 13:36
Lapin keskussairaalassa karanteenissa olevilta kahdelta henkilöltä ei löytynyt koronavirusta – kiinalaisen potilaan vointi on edelleen hyvä

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­ta kah­del­ta hen­ki­löl­tä ei löy­ty­nyt ko­ro­na­vi­rus­ta – kii­na­lai­sen po­ti­laan vointi on edel­leen hyvä

31.01.2020 10:35
Toimittajalta: Korona saapui kaupunkiin
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Korona saapui kau­pun­kiin

31.01.2020 10:24
Koronavirukseen sairastuneiden määrä on noussut lähes 10 000:een, kuolleita 213 – WHO julisti terveysuhan, maat rajoittavat matkustusta Kiinaan

Ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nei­den määrä on noussut lähes 10 000:een, kuol­lei­ta 213 – WHO julisti ter­vey­su­han, maat ra­joit­ta­vat mat­kus­tus­ta Kiinaan

31.01.2020 08:30