Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kiina
Uroksen pesänhoitaja Sami Uoti kertoo, miten kadonneiden miljoonien metsästys etenee – Suurin kysymys on yhä mysteeri

Uroksen pe­sän­hoi­ta­ja Sami Uoti kertoo, miten ka­don­nei­den mil­joo­nien met­säs­tys etenee – Suurin kysymys on yhä mys­tee­ri

25.11.2023 10:47 2
Tilaajille
Kiina ei liiku Jäämerellä vain raha mielessä – "Ensin tulevat kauppalaivat, sitten sotalaivat"

Kiina ei liiku Jää­me­rel­lä vain raha mie­les­sä – "Ensin tulevat kaup­pa­lai­vat, sitten so­ta­lai­vat"

11.11.2023 18:30 3
Tilaajille
Analyysi: Vaikka Venäjän kyvykkyys vedenalaisiin sabotaaseihin on kiistaton, tuorein taidonnäyte löytyy Kiinalta – Kiina katkoi Taiwanille kuuluvien saarten datakaapeleita alkuvuonna

Ana­lyy­si: Vaikka Venäjän ky­vyk­kyys ve­den­alai­siin sa­bo­taa­sei­hin on kiis­ta­ton, tuorein tai­don­näy­te löytyy Kii­nal­ta – Kiina katkoi Tai­wa­nil­le kuu­lu­vien saarten da­ta­kaa­pe­lei­ta al­ku­vuon­na

23.10.2023 17:24 3
Tilaajille
Heikentynyt Venäjä houkuttelee Kiinaa ottamaan siivun pohjoisesta – luonnonvarojen perässä tulevat myös sotavoimat

Hei­ken­ty­nyt Venäjä hou­kut­te­lee Kiinaa ot­ta­maan siivun poh­joi­ses­ta – luon­non­va­ro­jen perässä tulevat myös so­ta­voi­mat

14.10.2023 06:00 2
Tilaajille
EU pyrkii vähentämään Kiina-riippuvuuttaan nopeuttamalla strategisesti tärkeiden malmioidensa hyödyntämistä – vaihtoehdot ovat vähissä eli uusia kaivoksia on pakko avata
Pääkirjoitus

EU pyrkii vä­hen­tä­mään Kii­na-riip­pu­vuut­taan no­peut­ta­mal­la stra­te­gi­ses­ti tär­kei­den mal­mioi­den­sa hyö­dyn­tä­mis­tä – vaih­to­eh­dot ovat vähissä eli uusia kai­vok­sia on pakko avata

13.09.2023 20:00 5
Tilaajille
Kiinan sähköautot vyöryvät Suomeen – Volvo haastaa uudet kilpailijansa mallilla, jonka resepti on poimittu suoraan kiinalaisesta keittokirjasta

Kiinan säh­kö­au­tot vyö­ry­vät Suomeen – Volvo haastaa uudet kil­pai­li­jan­sa mal­lil­la, jonka resepti on poi­mit­tu suoraan kii­na­lai­ses­ta keit­to­kir­jas­ta

23.06.2023 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miltä Uk­rai­nan sota näyttää Ja­pa­nis­ta käsin?

09.05.2023 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka hyök­kä­si Uk­rai­naan?

28.04.2023 05:00
Kiina harjoittelee kolmipäiväisissä sotaharjoituksissaan Taiwanin saartamista, kertoo valtionmedia

Kiina har­joit­te­lee kol­mi­päi­väi­sis­sä so­ta­har­joi­tuk­sis­saan Tai­wa­nin saar­ta­mis­ta, kertoo val­tion­me­dia

08.04.2023 14:54
Analyysi: Kiina kyttää uutta maailmanjärjestystä – Uudesta kylmästä ajasta huolimatta idän jätin kauppa rikkoo ennätyksiä niin Yhdysvaltojen kuin Venäjän kanssa

Ana­lyy­si: Kiina kyttää uutta maail­man­jär­jes­tys­tä – Uudesta kyl­mäs­tä ajasta huo­li­mat­ta idän jätin kauppa rikkoo en­nä­tyk­siä niin Yh­dys­val­to­jen kuin Venäjän kanssa

04.03.2023 18:30
Tilaajille
Kansankongressi seppelöi Xin kolmannelle presidenttikaudelle – Lapin yliopiston professorin mielestä kommunistinen puolue sai pahoja kolhuja Kiinan pitkään jatkuneesta tiukasta koronapolitiikasta

Kan­san­kong­res­si sep­pe­löi Xin kol­man­nel­le pre­si­dent­ti­kau­del­le – ­La­pin yli­opis­ton pro­fes­so­rin mie­les­tä kom­mu­nis­ti­nen puolue sai pahoja kolhuja Kiinan pitkään jat­ku­nees­ta tiu­kas­ta ko­ro­na­po­li­tii­kas­ta

04.03.2023 11:14 2
Suomen kaupallinen riippuvuus Kiinasta on EU:n keskitasoa, mutta luvut eivät kerro koko totuutta

Suomen kau­pal­li­nen riip­pu­vuus Kii­nas­ta on EU:n kes­ki­ta­soa, mutta luvut eivät kerro koko to­tuut­ta

03.03.2023 20:28 2
Kiinassa odotetaan uudenvuoden matkaryntäyksen vaikutusta koronaan epävarmoissa tunnelmissa

Kii­nas­sa odo­te­taan uu­den­vuo­den mat­ka­ryn­täyk­sen vai­ku­tus­ta ko­ro­naan epä­var­mois­sa tun­nel­mis­sa

21.01.2023 15:31
Suomi alkaa valmistella rajoituksia Kiinasta tuleville matkustajille – EU-maita on suositeltu vaatimaan kaikilta Kiinasta saapuvilta matkustajilta negatiivista koronavirustestiä

Suomi alkaa val­mis­tel­la ra­joi­tuk­sia Kii­nas­ta tu­le­vil­le mat­kus­ta­jil­le – EU-mai­ta on suo­si­tel­tu vaa­ti­maan kai­kil­ta Kii­nas­ta saa­pu­vil­ta mat­kus­ta­jil­ta ne­ga­tii­vis­ta ko­ro­na­vi­rus­tes­tiä

05.01.2023 20:16 4
Korona-asioista vastaavat ministerit kokoontuvat illalla Kiina-suosituksen myötä – Ruotsi alkaa vaatia Kiinasta saapuvilta negatiivista testiä lauantaista alkaen

Ko­ro­na-asiois­ta vas­taa­vat mi­nis­te­rit ko­koon­tu­vat illalla Kii­na-suo­si­tuk­sen myötä – Ruotsi alkaa vaatia Kii­nas­ta saa­pu­vil­ta ne­ga­tii­vis­ta testiä lauan­tais­ta alkaen

05.01.2023 11:46 1
Sota sysäsi Venäjän Kiinan syliin – Professori Kari Liuhto: "Kiinalaiset pakottavat venäläiset myymään itselleen kruununjalokiviä eli energia-alan yhtiöitä"

Sota sysäsi Venäjän Kiinan syliin – Pro­fes­so­ri Kari Liuhto: "Kii­na­lai­set pa­kot­ta­vat ve­nä­läi­set myymään it­sel­leen kruu­nun­ja­lo­ki­viä eli ener­gia-alan yh­tiöi­tä"

04.01.2023 16:50 3
Tilaajille
Ministeri Kiuru väläyttää vihreää valoa Suomeen Kiinasta tulevien matkustajien koronatestitodistuksille

Mi­nis­te­ri Kiuru vä­läyt­tää vihreää valoa Suomeen Kii­nas­ta tu­le­vien mat­kus­ta­jien ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tuk­sil­le

03.01.2023 20:03 4
Ukraina sanoo torjuneensa yöllä kaikki Venäjän maahan suuntaamat lennokit – Venäjä on tänäänkin jatkanut kaupunkien pommittamista

Ukraina sanoo tor­ju­neen­sa yöllä kaikki Venäjän maahan suun­taa­mat len­no­kit – Venäjä on tä­nään­kin jat­ka­nut kau­pun­kien pom­mit­ta­mis­ta

30.12.2022 15:28
EU:n tautienehkäisykeskus ei pidä pakollisia koronatestejä Kiinasta tuleville tarpeellisina

EU:n tau­tien­eh­käi­sy­kes­kus ei pidä pa­kol­li­sia ko­ro­na­tes­te­jä Kii­nas­ta tu­le­vil­le tar­peel­li­si­na

29.12.2022 20:52 6
Kiina lopettaa päivittäisten koronatartuntalukujen julkaisun

Kiina lo­pet­taa päi­vit­täis­ten ko­ro­na­tar­tun­ta­lu­ku­jen jul­kai­sun

25.12.2022 10:18 1