Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kiina
Analyysi: Kiina kyttää uutta maailmanjärjestystä – Uudesta kylmästä ajasta huolimatta idän jätin kauppa rikkoo ennätyksiä niin Yhdysvaltojen kuin Venäjän kanssa

Ana­lyy­si: Kiina kyttää uutta maail­man­jär­jes­tys­tä – Uudesta kyl­mäs­tä ajasta huo­li­mat­ta idän jätin kauppa rikkoo en­nä­tyk­siä niin Yh­dys­val­to­jen kuin Venäjän kanssa

04.03.2023 18:30
Tilaajille
Kansankongressi seppelöi Xin kolmannelle presidenttikaudelle – Lapin yliopiston professorin mielestä kommunistinen puolue sai pahoja kolhuja Kiinan pitkään jatkuneesta tiukasta koronapolitiikasta

Kan­san­kong­res­si sep­pe­löi Xin kol­man­nel­le pre­si­dent­ti­kau­del­le – ­La­pin yli­opis­ton pro­fes­so­rin mie­les­tä kom­mu­nis­ti­nen puolue sai pahoja kolhuja Kiinan pitkään jat­ku­nees­ta tiu­kas­ta ko­ro­na­po­li­tii­kas­ta

04.03.2023 11:14 2
Suomen kaupallinen riippuvuus Kiinasta on EU:n keskitasoa, mutta luvut eivät kerro koko totuutta

Suomen kau­pal­li­nen riip­pu­vuus Kii­nas­ta on EU:n kes­ki­ta­soa, mutta luvut eivät kerro koko to­tuut­ta

03.03.2023 20:28 2
Kiinassa odotetaan uudenvuoden matkaryntäyksen vaikutusta koronaan epävarmoissa tunnelmissa

Kii­nas­sa odo­te­taan uu­den­vuo­den mat­ka­ryn­täyk­sen vai­ku­tus­ta ko­ro­naan epä­var­mois­sa tun­nel­mis­sa

21.01.2023 15:31
Suomi alkaa valmistella rajoituksia Kiinasta tuleville matkustajille – EU-maita on suositeltu vaatimaan kaikilta Kiinasta saapuvilta matkustajilta negatiivista koronavirustestiä

Suomi alkaa val­mis­tel­la ra­joi­tuk­sia Kii­nas­ta tu­le­vil­le mat­kus­ta­jil­le – EU-mai­ta on suo­si­tel­tu vaa­ti­maan kai­kil­ta Kii­nas­ta saa­pu­vil­ta mat­kus­ta­jil­ta ne­ga­tii­vis­ta ko­ro­na­vi­rus­tes­tiä

05.01.2023 20:16 4
Korona-asioista vastaavat ministerit kokoontuvat illalla Kiina-suosituksen myötä – Ruotsi alkaa vaatia Kiinasta saapuvilta negatiivista testiä lauantaista alkaen

Ko­ro­na-asiois­ta vas­taa­vat mi­nis­te­rit ko­koon­tu­vat illalla Kii­na-suo­si­tuk­sen myötä – Ruotsi alkaa vaatia Kii­nas­ta saa­pu­vil­ta ne­ga­tii­vis­ta testiä lauan­tais­ta alkaen

05.01.2023 11:46 1
Sota sysäsi Venäjän Kiinan syliin – Professori Kari Liuhto: "Kiinalaiset pakottavat venäläiset myymään itselleen kruununjalokiviä eli energia-alan yhtiöitä"

Sota sysäsi Venäjän Kiinan syliin – Pro­fes­so­ri Kari Liuhto: "Kii­na­lai­set pa­kot­ta­vat ve­nä­läi­set myymään it­sel­leen kruu­nun­ja­lo­ki­viä eli ener­gia-alan yh­tiöi­tä"

04.01.2023 16:50 3
Tilaajille
Ministeri Kiuru väläyttää vihreää valoa Suomeen Kiinasta tulevien matkustajien koronatestitodistuksille

Mi­nis­te­ri Kiuru vä­läyt­tää vihreää valoa Suomeen Kii­nas­ta tu­le­vien mat­kus­ta­jien ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tuk­sil­le

03.01.2023 20:03 4
Ukraina sanoo torjuneensa yöllä kaikki Venäjän maahan suuntaamat lennokit – Venäjä on tänäänkin jatkanut kaupunkien pommittamista

Ukraina sanoo tor­ju­neen­sa yöllä kaikki Venäjän maahan suun­taa­mat len­no­kit – Venäjä on tä­nään­kin jat­ka­nut kau­pun­kien pom­mit­ta­mis­ta

30.12.2022 15:28
EU:n tautienehkäisykeskus ei pidä pakollisia koronatestejä Kiinasta tuleville tarpeellisina

EU:n tau­tien­eh­käi­sy­kes­kus ei pidä pa­kol­li­sia ko­ro­na­tes­te­jä Kii­nas­ta tu­le­vil­le tar­peel­li­si­na

29.12.2022 20:52 6
Kiina lopettaa päivittäisten koronatartuntalukujen julkaisun

Kiina lo­pet­taa päi­vit­täis­ten ko­ro­na­tar­tun­ta­lu­ku­jen jul­kai­sun

25.12.2022 10:18 1
Suomen Xi hävisi taistelun – hyvä niin
Kolumni

Suomen Xi hävisi tais­te­lun – hyvä niin

03.12.2022 05:00 14
Tilaajille
Ovien lukitseminen on tavanomaista koronasuluissa – Kiina-professori mielenilmauksista: Kommunistisella puolueella on koronarajoituksissa pattitilanne

Ovien lu­kit­se­mi­nen on ta­van­omais­ta ko­ro­na­su­luis­sa – Kii­na-pro­fes­so­ri mie­le­nil­mauk­sis­ta: Kom­mu­nis­ti­sel­la puo­lueel­la on ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­sa pat­ti­ti­lan­ne

28.11.2022 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kii­na-riip­pu­vuus huo­let­taa

09.11.2022 06:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiina kas­vat­taa val­taan­sa

04.11.2022 05:00
Tilaajille
Tutkija ei yllättynyt lauantain draaman jälkeen valinnoista Kiinan politbyroon pysyvään komiteaan, uusissa valinnoissa painottuivat Xille lojaalit miehet

Tutkija ei yl­lät­ty­nyt lauan­tain draaman jälkeen va­lin­nois­ta Kiinan po­lit­by­roon py­sy­vään ko­mi­teaan, uusissa va­lin­nois­sa pai­not­tui­vat Xille lo­jaa­lit miehet

23.10.2022 15:21 1
Kiinan Xi Jinpingin asema vallan ytimessä vahvistettiin – entinen presidentti Hu Jintao saatettiin ulos kesken kommunistipuolueen kokouksen

Kiinan Xi Jin­pin­gin asema vallan yti­mes­sä vah­vis­tet­tiin – entinen pre­si­dent­ti Hu Jintao saa­tet­tiin ulos kesken kom­mu­nis­ti­puo­lueen ko­kouk­sen

22.10.2022 15:23 1
Analyysi: Rakentaako Kiina omaa ansaansa lännelle? – Jopa ilmastotoimet nojaavat Kiinan harvinaisiin metalleihin, vaikka riippuvuuden vaarat tiedetään

Ana­lyy­si: Ra­ken­taa­ko Kiina omaa an­saan­sa län­nel­le? – Jopa il­mas­to­toi­met no­jaa­vat Kiinan har­vi­nai­siin me­tal­lei­hin, vaikka riip­pu­vuu­den vaarat tie­de­tään

22.10.2022 08:00 4
Tilaajille
Yhdysvallat juhli neljättä perättäistä naisten MM-koripallokultaa

Yh­dys­val­lat juhli nel­jät­tä pe­rät­täis­tä naisten MM-ko­ri­pal­lo­kul­taa

01.10.2022 14:17
Päiväkirja: Kauanko vielä menee, ennen kuin Kiina avaa meille ovensa?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kauanko vielä menee, ennen kuin Kiina avaa meille ovensa?

27.09.2022 06:30 7
Tilaajille