Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Teknologia
Kuukausi
Oikeus vahvisti Uroksen jakoluettelon ja ratkaisi riitautukset – "Tässä on ollut hyvin paljon normaalista konkurssista poikkeavia piirteitä"

Oikeus vah­vis­ti Uroksen ja­ko­luet­te­lon ja rat­kai­si rii­tau­tuk­set – "Tässä on ollut hyvin paljon nor­maa­lis­ta kon­kurs­sis­ta poik­kea­via piir­tei­tä"

26.01.2023 17:32 1
Tilaajille
Simo saisi noin 200 000 – 250 000 euroa lisää kiinteistöveroa vuodessa kuntaan suunnitellusta suuresta aurinkovoimalasta – aurinkovoimaa koskee samanlainen kiinteistöverotus kuten tuulivoimaakin

Simo saisi noin 200 000 – 250 000 euroa lisää kiin­teis­tö­ve­roa vuo­des­sa kuntaan suun­ni­tel­lus­ta suu­res­ta au­rin­ko­voi­ma­las­ta – au­rin­ko­voi­maa koskee sa­man­lai­nen kiin­teis­tö­ve­ro­tus kuten tuu­li­voi­maa­kin

22.01.2023 15:37 3
Tilaajille
Ihminen pilasi internetin – sosiaalisen median kommentit olivat liikaa THL:lle ja minulle
Kolumni

Ihminen pilasi in­ter­ne­tin – so­siaa­li­sen median kom­men­tit olivat liikaa THL:lle ja minulle

17.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Satelliittien laukaisukeskus vihittiin käyttöön Ruotsin Kiirunassa – SSC-yhtiö käy nyt keskusteluja Ukrainan avustamisesta satelliitteihin liittyvillä palveluilla

Sa­tel­liit­tien lau­kai­su­kes­kus vi­hit­tiin käyt­töön Ruotsin Kii­ru­nas­sa – SSC-yh­tiö käy nyt kes­kus­te­lu­ja Uk­rai­nan avus­ta­mi­ses­ta sa­tel­liit­tei­hin liit­ty­vil­lä pal­ve­luil­la

13.01.2023 16:57
LKAB: Kiirunasta löytynyt harvinaisten maametallien esiintymä on Euroopan suurin

LKAB: Kii­ru­nas­ta löy­ty­nyt har­vi­nais­ten maa­me­tal­lien esiin­ty­mä on Eu­roo­pan suurin

12.01.2023 15:29 3
Tilaajille
Polarille yli 100 000 euron seuraamusmaksu terveystietojen käsittelystä ilman suostumusta –näin yhtiö vastaa

Po­la­ril­le yli 100 000 euron seu­raa­mus­mak­su ter­veys­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä ilman suos­tu­mus­ta –näin yhtiö vastaa

11.01.2023 16:47 2
Tilaajille
Sähköä riittänee, vaikka pakkanen paukkuu koko Suomessa loppuviikon ajan – kovimpien pakkaspäivien osuminen loppiaiselle ja lauantaille auttaa

Sähköä riit­tä­nee, vaikka pak­ka­nen paukkuu koko Suo­mes­sa lop­pu­vii­kon ajan – ko­vim­pien pak­kas­päi­vien osu­mi­nen lop­piai­sel­le ja lauan­tail­le auttaa

05.01.2023 11:39
Tilaajille
SSAB kommentoi norjalaisen kilpailijan terästehdas-hanketta Taloussanomille: "Ei terästehdasta noin vain nollasta tehdä"

SSAB kom­men­toi nor­ja­lai­sen kil­pai­li­jan te­räs­teh­das-han­ket­ta Ta­lous­sa­no­mil­le: "Ei te­räs­teh­das­ta noin vain nol­las­ta tehdä"

04.01.2023 20:21 1
Asiantuntija ei usko, että Inkoossa valmistetaan täysin päästötöntä terästä vuonna 2026 – "Sellaista tekniikkaa ei voi edes rahalla ostaa"

Asian­tun­ti­ja ei usko, että In­koos­sa val­mis­te­taan täysin pääs­tö­tön­tä terästä vuonna 2026 – "­Sel­lais­ta tek­niik­kaa ei voi edes rahalla ostaa"

03.01.2023 20:11 3
Tykkylumi aiheutti runsaasti häiriöitä sähkönjakeluun Rovakairan asiakkaille: "Iso osa asentajistamme oli korjaamassa vikoja yötä päivää"

Tyk­ky­lu­mi ai­heut­ti run­saas­ti häi­riöi­tä säh­kön­ja­ke­luun Ro­va­kai­ran asiak­kail­le: "Iso osa asen­ta­jis­tam­me oli kor­jaa­mas­sa vikoja yötä päivää"

02.01.2023 13:24 11
Tilaajille
Maalämpö yleistyy lämmitysmuotona, mutta sitä joutuu odottamaan pitkään – syynä pumppujen surkea saatavuus

Maa­läm­pö yleis­tyy läm­mi­tys­muo­to­na, mutta sitä joutuu odot­ta­maan pitkään – syynä pump­pu­jen surkea saa­ta­vuus

01.01.2023 16:30 3
Tilaajille
Päiväkirja: Muistot vain Meta.incin hallussa

Päi­vä­kir­ja: Muistot vain Me­ta.in­cin hal­lus­sa

31.12.2022 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Olkiluoto 3:n koekäyttö jatkuu, tuotannon on määrä nousta täyteen tehoon iltapäivällä

Ol­ki­luo­to 3:n koe­käyt­tö jatkuu, tuo­tan­non on määrä nousta täyteen tehoon il­ta­päi­väl­lä

29.12.2022 08:06
Olkiluoto 3 tuottaa jälleen sähköä, tuotannon tarkoitus kohota iltapäivällä täyteen tehoon

Ol­ki­luo­to 3 tuottaa jälleen sähköä, tuo­tan­non tar­koi­tus kohota il­ta­päi­väl­lä täyteen tehoon

28.12.2022 08:08
Neve selvittää, voisiko Rovaniemeä lämmittää jätevesillä – "Olisi merkittävä energiamäärä saatavilla"

Neve sel­vit­tää, voisiko Ro­va­nie­meä läm­mit­tää jä­te­ve­sil­lä – "Olisi mer­kit­tä­vä ener­gia­mää­rä saa­ta­vil­la"

26.12.2022 19:30 4
Tilaajille
Töitä monipuolisemman teknologia-alan puolesta
Mainos Nokia

Töitä mo­ni­puo­li­sem­man tek­no­lo­gia-alan puo­les­ta

23.12.2022 06:00
9 000 Napapiirin Energian ja Veden asiakasta sai viestin sähkönjakelun häiriöstä – viesti oli aiheeton

9 000 Na­pa­pii­rin Ener­gian ja Veden asia­kas­ta sai viestin säh­kön­ja­ke­lun häi­riös­tä – viesti oli ai­hee­ton

14.12.2022 14:50 5
Tilaajille
Kantaverkkoyhtiö Fingrid jatkaa Suomen ja Ruotsin välisen voimajohdon rakentamista pidemmälle naapuriin – sähkön siirtokapasiteetin kasvu alentaisi sähkön hintaa Suomessa

Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fingrid jatkaa Suomen ja Ruotsin välisen voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mis­ta pi­dem­mäl­le naa­pu­riin – sähkön siir­to­ka­pa­si­tee­tin kasvu alen­tai­si sähkön hintaa Suo­mes­sa

05.12.2022 05:00 4
Tilaajille
Sivustakatsojasta katsottavaksi – Kittiläläinen Sari Muhonen striimaa pelaamista omaksi ja muiden iloksi

Si­vus­ta­kat­so­jas­ta kat­sot­ta­vak­si – Kit­ti­lä­läi­nen Sari Muhonen strii­maa pe­laa­mis­ta omaksi ja muiden iloksi

02.12.2022 06:00
Tilaajille
"Iso asia, kun yritämme houkutella uusia asukkaita tänne pohjoiseen" – valokuitu pelasti Pelkosenniemellä asuvan Laura Lakson etätyöt, yhteydet yleistyvät pikku hiljaa Lapin maaseudulla

"Iso asia, kun yri­täm­me hou­ku­tel­la uusia asuk­kai­ta tänne poh­joi­seen" – ­va­lo­kui­tu pelasti Pel­ko­sen­nie­mel­lä asuvan Laura Lakson etä­työt, yh­tey­det yleis­ty­vät pikku hiljaa Lapin maa­seu­dul­la

01.12.2022 05:00 6
Tilaajille