Teknologia
Lapin, Oulun ja Vaasan yliopistot sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu aloittavat yhteisen lohkoketju -koulutushankkeen

Lapin, Oulun ja Vaasan yli­opis­tot sekä Ka­jaa­nin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloit­ta­vat yh­tei­sen loh­ko­ket­ju -kou­lu­tus­hank­keen

13.08.2020 18:43 1
Tilaajille
Suomessa vieraillut Huawei-johtaja ei kavahda Trumpin hampaisiin joutumista – vakoiluväitteet jatkuvat kolmatta vuotta, ja taustalla on armotonta kauppapolitiikkaa

Suo­mes­sa vie­rail­lut Hua­wei-joh­ta­ja ei kavahda Trumpin ham­pai­siin jou­tu­mis­ta – va­koi­lu­väit­teet jat­ku­vat kol­mat­ta vuotta, ja taus­tal­la on ar­mo­ton­ta kaup­pa­po­li­tiik­kaa

08.08.2020 11:18 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sylvi Silvennoinen-Kassinen

Lu­ki­jal­ta: 5G ter­veys­hait­ta­na

08.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Kumar myi ainoan lehmänsä saadakseen älypuhelimen lapselle – internetyhteys on intialaislasten koulunkäynnin elinehto korona-aikana

Kumar myi ainoan leh­män­sä saa­dak­seen äly­pu­he­li­men lap­sel­le – in­ter­net­yh­teys on in­tia­lais­las­ten kou­lun­käyn­nin elin­eh­to ko­ro­na-ai­ka­na

01.08.2020 20:19 0
Voisiko hyvinvointi- ja urheiluteknologia olla Suomelle uusi Nokia?

Voisiko hy­vin­voin­ti- ja ur­hei­lu­tek­no­lo­gia olla Suo­mel­le uusi Nokia?

13.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Olivatko kodinkoneet ennen kestävämpiä? Kaija Kokkonen osti valkoisen arkkupakastimen 46 vuotta sitten: "Siitä tuli kuin perheenjäsen"

Oli­vat­ko ko­din­ko­neet ennen kes­tä­väm­piä? Kaija Kok­ko­nen osti val­koi­sen ark­ku­pa­kas­ti­men 46 vuotta sitten: "Siitä tuli kuin per­heen­jä­sen"

06.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Teknologiajätit suunnittelevat tartuntaketjujen jäljittämiseksi järjestelmää, joka sopisi 99 prosenttiin maailman kaikista älypuhelimista – Jäljittäminen korostuu pian Suomessakin

Tek­no­lo­gia­jä­tit suun­nit­te­le­vat tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­jit­tä­mi­sek­si jär­jes­tel­mää, joka sopisi 99 pro­sent­tiin maail­man kai­kis­ta äly­pu­he­li­mis­ta – Jäl­jit­tä­mi­nen ko­ros­tuu pian Suo­mes­sa­kin

11.04.2020 18:50 0
Pian voimme päästä eroon erilaisista kännykkälatureista – yleiseurooppalainen yleislaturi saattaa tehdä tuloaan

Pian voimme päästä eroon eri­lai­sis­ta kän­nyk­kä­la­tu­reis­ta – yleis­eu­roop­pa­lai­nen yleis­la­tu­ri saattaa tehdä tuloaan

15.01.2020 18:59 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suomalaisten tulevaisuudenusko on tuoreen tutkimuksen mukaan huolestuttavan heikko
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Suo­ma­lais­ten tu­le­vai­suu­den­us­ko on tuoreen tut­ki­muk­sen mukaan huo­les­tut­ta­van heikko

05.01.2020 10:37 0
Tilaajille
Kolumni: Etiopia siirtyi avaruusaikaan lähettämällä oman satelliitin avaruuteen
Kolumni Leo Pekkala

Ko­lum­ni: Etiopia siirtyi ava­ruus­ai­kaan lä­het­tä­mäl­lä oman sa­tel­lii­tin ava­ruu­teen

31.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Kasvojentunnistuksen eri käyttötavat suututtivat ja mietityttivät vuonna 2019

Kas­vo­jen­tun­nis­tuk­sen eri käyt­tö­ta­vat suu­tut­ti­vat ja mie­ti­tyt­ti­vät vuonna 2019

28.12.2019 19:00 0
Tilaajille
Auto tunnistaa kohta katseesi ja värisyttää penkkiä ahterisi alla – älylaitteilla toimivat autot voivat olla koeajossa jo ensi vuonna

Auto tun­nis­taa kohta kat­see­si ja vä­ri­syt­tää penkkiä ah­te­ri­si alla – äly­lait­teil­la toi­mi­vat autot voivat olla koe­ajos­sa jo ensi vuonna

30.11.2019 07:00 0
Tilaajille
Kohta tulostetaan ihmissoluja lääketieteelle – 3D-tulostus etenee kohti kipeästi kaivattuja ihmisen varaosia

Kohta tu­los­te­taan ih­mis­so­lu­ja lää­ke­tie­teel­le – 3D-tu­los­tus etenee kohti ki­peäs­ti kai­vat­tu­ja ihmisen va­ra­osia

19.11.2019 20:43 0
Tilaajille
Teknologia-ala kaipaa naisia, mutta tyttöjen kiinnostus lopahtaa jo yläkoulussa – Teknologiateollisuus kertoo, miten naisten osuus alalla saadaan nousuun

Tek­no­lo­gia-ala kaipaa naisia, mutta tyt­tö­jen kiin­nos­tus lo­pah­taa jo ylä­kou­lus­sa – Tek­no­lo­gia­teol­li­suus kertoo, miten naisten osuus alalla saadaan nousuun

15.10.2019 07:00 0
George Clooney jutteli lapsistaan, urastaan ja maailmanparannushalustaan – "Minut on kasvatettu siihen, että on oltava osa keskustelua"

George Clooney jutteli lap­sis­taan, uras­taan ja maail­man­pa­ran­nus­ha­lus­taan – "Minut on kas­va­tet­tu siihen, että on oltava osa kes­kus­te­lua"

10.10.2019 18:03 0
Tilaajille
Elämme jo tulevaisuudessa, mutta elämä ei ole helpottunut, vaikka  kotiani siivoaa robotti
Kolumni Henri Anundi

Elämme jo tu­le­vai­suu­des­sa, mutta elämä ei ole hel­pot­tu­nut, vaikka kotiani siivoaa robotti

09.10.2019 08:34 0
Kolumni: Huolestuttaako teknologian kehitys? Pidä itsesi hengissä ja lähde ulos.

Ko­lum­ni: Huo­les­tut­taa­ko tek­no­lo­gian ke­hi­tys? Pidä itsesi hen­gis­sä ja lähde ulos.

16.08.2019 23:43 0