Vasa

Mitä nuoret tekisivät kunnanvaltuustoissa? – Alle 30-vuotiaat kuntavaaliehdokkaat kertovat vaalilupauksensa: “Vähennän Rovaniemen budjetin alijäämää kymmen miljoonaa euroa”
Tilaajille

Mitä nuoret te­ki­si­vät kun­nan­val­tuus­tois­sa? – Alle 30-vuo­tiaat kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat ker­to­vat vaa­li­lu­pauk­sen­sa: “Vä­hen­nän Ro­va­nie­men bud­je­tin ali­jää­mää kymmen mil­joo­naa euroa”

11.06.2021 07:00
"Ei se matka, vaan vauhti"
Kolumni Aurora Kuusisto

"Ei se matka, vaan vauhti"

11.06.2021 06:30 1
Tilaajille
Mistä kuntapolitiikassa on kyse? – "Äänestämällä kuntavaaleissa voit konkreettisesti vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen käytettäviin keinoihin"

Mistä kun­ta­po­li­tii­kas­sa on kyse? – "Ää­nes­tä­mäl­lä kun­ta­vaa­leis­sa voit konk­reet­ti­ses­ti vai­kut­taa il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­seen käy­tet­tä­viin kei­noi­hin"

11.06.2021 06:15
Tilaajille
Arvostelu: Lana Del Reyn albumi Chemtrails Over The Country Club saa auringonlaskun näyttämään entistäkin kauniimmalta

Ar­vos­te­lu: Lana Del Reyn albumi Chemt­rails Over The Country Club saa au­rin­gon­las­kun näyt­tä­mään en­tis­tä­kin kau­niim­mal­ta

11.06.2021 06:00
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Onneksi kuntavaalit on pian ohi – Miksi kuntavaalit ja kunnallinen päätöksenteko eivät tavoita nuoria?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Onneksi kun­ta­vaa­lit on pian ohi – Miksi kun­ta­vaa­lit ja kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko eivät tavoita nuoria?

10.06.2021 18:22
Lääkärikäyntejä ja paperirallia – Tältä näyttää lappilaisen nuoren aikuisen tie Kelan psykoterapiaan

Lää­kä­ri­käyn­te­jä ja pa­pe­ri­ral­lia – Tältä näyttää lap­pi­lai­sen nuoren ai­kui­sen tie Kelan psy­ko­te­ra­piaan

28.05.2021 07:00
Tilaajille
Poksauta kuplasi
Kolumni Kerttu Pakkasvirta

Pok­sau­ta kuplasi

28.05.2021 06:30 1
Tilaajille
Peliarvostelu: Kiirellä kokkaamaan!
Mielipide Lauri Vehkaoja

Pe­liar­vos­te­lu: Kii­rel­lä kok­kaa­maan!

28.05.2021 06:00
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Kunpa pääsisin terapiaan – Mielenterveysongelmiin on apua tarjolla, mutta sen saaminen ei ole helppoa

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Kunpa pää­si­sin te­ra­piaan – Mie­len­ter­veys­on­gel­miin on apua tar­jol­la, mutta sen saa­mi­nen ei ole helppoa

27.05.2021 11:06
Kuuntele Vasan podcast: Turvallinen lapsuus – Mitkä asiat tekevät lapsuudesta turvallisen?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Tur­val­li­nen lapsuus – Mitkä asiat tekevät lap­suu­des­ta tur­val­li­sen?

13.05.2021 12:00
Lastenkodista itsenäistynyt Miko menetti luottotietonsa 18-vuotiaana – “Kun asut omillaan eikä kukaan ole patistamassa, tuppaa ajattelemaan, ettei kouluun tarvitse mennä”

Las­ten­ko­dis­ta it­se­näis­ty­nyt Miko menetti luot­to­tie­ton­sa 18-vuo­tiaa­na – “Kun asut omil­laan eikä kukaan ole pa­tis­ta­mas­sa, tuppaa ajat­te­le­maan, ettei kouluun tar­vit­se mennä”

13.05.2021 12:39 1
Tilaajille
Ei kevät ja kärpäset vaan kiire ja kriisit
Kolumni Venla Kiiskinen

Ei kevät ja kär­pä­set vaan kiire ja kriisit

13.05.2021 06:30
Tilaajille
Tee-se-itse: Japanilainen juustokakku

Tee-se-it­se: Ja­pa­ni­lai­nen juus­to­kak­ku

13.05.2021 06:00
Tilaajille
Kissojen paluu
Mielipide Lauri Vehkaoja

Kis­so­jen paluu

13.05.2021 06:00
Tilaajille
”Mieluummin tulen kohdelluksi ulkomaalaisena ulkomailla, kuin omassa kotimaassani” – Rasistiset ennakkoluulot ovat vähemmistöjä edustaville nuorille arkipäivää

”Mie­luum­min tulen koh­del­luk­si ul­ko­maa­lai­se­na ul­ko­mail­la, kuin omassa ko­ti­maas­sa­ni” – Ra­sis­ti­set en­nak­ko­luu­lot ovat vä­hem­mis­tö­jä edus­ta­vil­le nuo­ril­le ar­ki­päi­vää

30.04.2021 07:00 6
Tilaajille
Muutama sana iltaisin tuo selkeyttä sumuun
Kolumni Henriikka Korko

Muutama sana il­tai­sin tuo sel­keyt­tä sumuun

30.04.2021 06:30 1
Tilaajille
"Toiset ihmiset toistuvasti kohtelevat häntä ”ei-suomalaisena” hänen ihonvärinsä vuoksi" – Mistä rasismissa ja mikroaggressioissa on kyse?

"Toiset ihmiset tois­tu­vas­ti koh­te­le­vat häntä ”ei-suo­ma­lai­se­na” hänen ihon­vä­rin­sä vuoksi" – Mistä ra­sis­mis­sa ja mik­ro­ag­gres­siois­sa on kyse?

30.04.2021 06:15
Tilaajille
Luc Bessonin Anna ei tarjoa mitään uutta toiminta genrelle
Mielipide Mette Oikarinen

Luc Bes­so­nin Anna ei tarjoa mitään uutta toi­min­ta gen­rel­le

30.04.2021 06:00
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Rasismia ja mikroaggressioita – Marita Guevaran suomalaisuutta on kyseenalaistettu läpi hänen elämänsä: "Minun pitää selittää omaa olemassa oloa"

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Ra­sis­mia ja mik­ro­ag­gres­sioi­ta – Marita Gue­va­ran suo­ma­lai­suut­ta on ky­seen­alais­tet­tu läpi hänen elä­män­sä: "Minun pitää se­lit­tää omaa ole­mas­sa oloa"

29.04.2021 20:13 2
"Jos hälytys tulee, välissä se on pakko mennä, vaikka tämä onkin harrastus" – Lapin nuoret vapaapalokuntalaiset ovat valmiita auttamaan hädässä

"Jos hälytys tulee, välissä se on pakko mennä, vaikka tämä onkin har­ras­tus" – Lapin nuoret va­paa­pa­lo­kun­ta­lai­set ovat val­mii­ta aut­ta­maan hädässä

16.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Lapissa hauki ei ole kala
Kolumni Aino-Sofia Orjasniemi

Lapissa hauki ei ole kala

16.04.2021 06:30 7
Tilaajille
Täydellisestä täydelliseen – Lizin matka Eat Pray Love elokuvassa kummastuttaa

Täy­del­li­ses­tä täy­del­li­seen – Lizin matka Eat Pray Love elo­ku­vas­sa kum­mas­tut­taa

16.04.2021 06:15
Tilaajille
Tee-se-itse: Seinäkoriste pompomeista

Tee-se-it­se: Sei­nä­ko­ris­te pom­po­meis­ta

16.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Vapaapalokunta on monen nuoren harrastus, jossa oppii tärkeitä taitoja – ”VPK lisää turvallisuudentunnetta, kun kokee, että osaa tehdä jotain vaaratilanteessa”

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Va­paa­pa­lo­kun­ta on monen nuoren har­ras­tus, jossa oppii tär­kei­tä taitoja – ”VPK lisää tur­val­li­suu­den­tun­net­ta, kun kokee, että osaa tehdä jotain vaa­ra­ti­lan­tees­sa”

15.04.2021 15:31
Rovaniemeläislähtöinen Jussa Huttunen kiinnostui rauhanturvaamisesta inttiaikana ja sai kriisinhallintaoperaatiolla nähdä maailmaa sellaisena kuin se on

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Jussa Hut­tu­nen kiin­nos­tui rau­han­tur­vaa­mi­ses­ta int­ti­ai­ka­na ja sai krii­sin­hal­lin­ta­ope­raa­tiol­la nähdä maail­maa sel­lai­se­na kuin se on

02.04.2021 07:00
Tilaajille
Turvataan rauha kaikille
Kolumni Aino Rouhiainen

Tur­va­taan rauha kai­kil­le

02.04.2021 06:30 1
Tilaajille
"Maailmassa joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa" – Mistä naisvihassa on kyse?

"Maail­mas­sa joka kolmas nainen on kokenut vä­ki­val­taa" – Mistä nais­vi­has­sa on kyse?

02.04.2021 06:15
Tilaajille
Arvostelu: Koululehti Moxie aloittaa nuorten vallankumouksen
Mielipide Mette Oikarinen

Ar­vos­te­lu: Kou­lu­leh­ti Moxie aloit­taa nuorten val­lan­ku­mouk­sen

02.04.2021 06:00
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Kaukana kotoa rauhaa turvaamassa – Mitä kaikkea rauhanturvaajana oleminen on?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Kaukana kotoa rauhaa tur­vaa­mas­sa – Mitä kaikkea rau­han­tur­vaa­ja­na ole­mi­nen on?

01.04.2021 15:44
Kuuntele Vasan podcast: Korona on vienyt nuorilta tapahtumat, livemusiikin ja baareissa ramppaamisen – Miltä tuntuu olla nuori, kun jännittävin aktiviteetti on ulkona käveleminen?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Korona on vienyt nuo­ril­ta ta­pah­tu­mat, li­ve­mu­sii­kin ja baa­reis­sa ramp­paa­mi­sen – Miltä tuntuu olla nuori, kun jän­nit­tä­vin ak­ti­vi­teet­ti on ulkona kä­ve­le­mi­nen?

20.03.2021 13:19