Vasa

Ilmainen matkalippu Eurooppaan – lappilaisnuori eli kolme päivää suklaamuroilla ja hyppäsi Tonavaan

Il­mai­nen mat­ka­lip­pu Eu­roop­paan – lap­pi­lais­nuo­ri eli kolme päivää suk­laa­mu­roil­la ja hyppäsi To­na­vaan

13.09.2019 05:20
Kolumni: Sosiaalisen median varjopuoli
Kolumni Aino Rouhiainen

Ko­lum­ni: So­siaa­li­sen median var­jo­puo­li

13.09.2019 05:10
Sosiaalisessa mediassa ei pelkästään vietetä vapaa-aikaa – Rovaniemeläinen Ola Jomppanen, 18: "Vaihdoin kuluttamaani sisältöä dokumentteihin ja erilaisiin tutoriaaleihin"

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa ei pel­käs­tään vietetä va­paa-ai­kaa – Ro­va­nie­me­läi­nen Ola Jomp­pa­nen, 18: "Vaih­doin ku­lut­ta­maa­ni si­säl­töä do­ku­ment­tei­hin ja eri­lai­siin tu­to­riaa­lei­hin"

13.09.2019 05:00
Kuuntele Vasan podcast: Tykkäyksiä, kaveripyyntöjä ja streakeja – Sosiaalinen media koukuttaa, ahdistaa mutta myös nimensä mukaisesti yhdistää

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Tyk­käyk­siä, ka­ve­ri­pyyn­tö­jä ja strea­ke­ja – So­siaa­li­nen media kou­kut­taa, ah­dis­taa mutta myös nimensä mu­kai­ses­ti yh­dis­tää

12.09.2019 19:33
Ollako vai eikö olla?

Ollako vai eikö olla?

30.08.2019 07:00
Opiskeluajan kotina asuntola – Kittilässä nuorten välillä vallitsee yhteisöllisyys

Opis­ke­lu­ajan kotina asun­to­la – Kit­ti­läs­sä nuorten välillä val­lit­see yh­tei­söl­li­syys

30.08.2019 07:00
Tee se itse: kestovanulaput kasvojen ja meikin puhdistukseen

Tee se itse: kes­to­va­nu­la­put kas­vo­jen ja meikin puh­dis­tuk­seen

29.08.2019 15:17
Kolumni: Lapsia syytetään suotta somesta

Ko­lum­ni: Lapsia syy­te­tään suotta somesta

16.08.2019 07:00
Tenojoen varrelta saamenmusiikin huipulle – Tanan pikkukylästä koko Norjan tietoisuuteen ponnistanut Ella Marie Hætta Isaksen, 21, kokee saamelaistietouden levittämisen velvollisuudekseen

Te­no­joen var­rel­ta saa­men­mu­sii­kin hui­pul­le – Tanan pik­ku­ky­läs­tä koko Norjan tie­toi­suu­teen pon­nis­ta­nut Ella Marie Hætta Isak­sen, 21, kokee saa­me­lais­tie­tou­den le­vit­tä­mi­sen vel­vol­li­suu­dek­seen

15.08.2019 18:00
Vasan podcast: Lapissa kasvaneiden identiteetti, lappistereotypiat ja ilmastokriisin vaikutus pohjoisen ihmisiin – Saavatko turistit rehellistä kuvaa elämästä Lapissa?

Vasan pod­cast: Lapissa kas­va­nei­den iden­ti­teet­ti, lap­pis­te­reo­ty­piat ja il­mas­to­krii­sin vai­ku­tus poh­joi­sen ih­mi­siin – Saa­vat­ko tu­ris­tit re­hel­lis­tä kuvaa elä­mäs­tä La­pis­sa?

15.08.2019 15:00
Vasan podcast: Festivaalihumua ja taiteiden yön taikaa. Minkälainen on kulttuurituottajan työ? Eroavatko Sodankylän filmifestarit ja Turun Ruisrock toisistaan?

Vasan pod­cast: Fes­ti­vaa­li­hu­mua ja tai­tei­den yön taikaa. Min­kä­lai­nen on kult­tuu­ri­tuot­ta­jan työ? Eroa­vat­ko So­dan­ky­län fil­mi­fes­ta­rit ja Turun Ruis­rock toi­sis­taan?

02.08.2019 08:56
Kolumni: Unohdinko olla nuori?

Ko­lum­ni: Unoh­din­ko olla nuori?

02.08.2019 07:00
Kolumni: Pitääkö kaikista unelmista tehdä totta?

Ko­lum­ni: Pitääkö kai­kis­ta unel­mis­ta tehdä totta?

19.07.2019 07:00
Neea Mikkola, 21, palaa kesäisin Rovaniemelle töiden perässä – maailmankansalainen osaa neljää eri kieltä ja kokee ristiriitaa kotimaansa ja Skotlannin välillä

Neea Mik­ko­la, 21, palaa ke­säi­sin Ro­va­nie­mel­le töiden perässä – maail­man­kan­sa­lai­nen osaa neljää eri kieltä ja kokee ris­ti­rii­taa ko­ti­maan­sa ja Skot­lan­nin välillä

18.07.2019 18:00
Vasan podcast: Vaihtakaa sukat ja juokaa paljon vettä, koska tässä jaksossa puhutaan armeijasta. Kuinka intistä oikein selviää?

Vasan pod­cast: Vaih­ta­kaa sukat ja juokaa paljon vettä, koska tässä jak­sos­sa pu­hu­taan ar­mei­jas­ta. Kuinka intistä oikein sel­viää?

05.07.2019 09:35
Asento! Lepo! Olalle vie! – Kuinka selvitä armeijasta ja mitä pitäisi tietää varusmiespalveluksesta?

Asento! Lepo! Olalle vie! – Kuinka selvitä ar­mei­jas­ta ja mitä pitäisi tietää va­rus­mies­pal­ve­luk­ses­ta?

05.07.2019 08:45
Kolumni: Onko minusta armeijaan?

Ko­lum­ni: Onko minusta ar­mei­jaan?

05.07.2019 07:00
Vasan podcast: Ojien yli hyppelyä ilkoalasti ja keskikesän lempeä. Mitä juhannustaikoja olisit valmis tekemään?

Vasan pod­cast: Ojien yli hyp­pe­lyä il­koa­las­ti ja kes­ki­ke­sän lempeä. Mitä ju­han­nus­tai­ko­ja olisit valmis te­ke­mään?

20.06.2019 13:09
Kolumni: Kesä töissä kaukana kotoa
Kolumni Antti Korteniemi

Ko­lum­ni: Kesä töissä kaukana kotoa

20.06.2019 07:00
"Hulivili hummeripoika se torpan tytön kihlas" – Vasa kysyi ikäihmisiltä, kuinka he nuoruudessaan juhannusta viettivät

"Hu­li­vi­li hum­me­ri­poi­ka se torpan tytön kihlas" – Vasa kysyi ikäih­mi­sil­tä, kuinka he nuo­ruu­des­saan ju­han­nus­ta viet­ti­vät

20.06.2019 07:00

Vä­li­vuo­si opettaa itsestä ja maail­mas­ta – Anne, Jonna ja Emmi ker­to­vat, miten heidän vuo­ten­sa su­jui­vat

07.06.2019 07:00
Kolumni: Suomalainen, älä unohda juhlia!
Kolumni Emma Autti

Ko­lum­ni: Suo­ma­lai­nen, älä unohda juhlia!

07.06.2019 06:30
Nuorissa on tulevaisuus ja tulevaisuus on nuorten – mutta millaisena he näkevät sen? – Kysyimme asiaa seitsemältä lappilaisnuorelta

Nuo­ris­sa on tu­le­vai­suus ja tu­le­vai­suus on nuorten – mutta mil­lai­se­na he näkevät sen? – Ky­syim­me asiaa seit­se­mäl­tä lap­pi­lais­nuo­rel­ta

24.05.2019 07:10
Kolumni: Orastavan aikuisen murrosikä
Kolumni Kaisa-Reetta Seppänen

Ko­lum­ni: Oras­ta­van ai­kui­sen mur­ros­ikä

24.05.2019 07:00
Kolumni: Vanhemman sairastuminen on monelle nuorelle aikuistumisen paikka
Kolumni Ellinoora Autti

Ko­lum­ni: Van­hem­man sai­ras­tu­mi­nen on monelle nuo­rel­le ai­kuis­tu­mi­sen paikka

10.05.2019 07:30
Kursseista tai talkoilusta tekemistä kesään

Kurs­seis­ta tai tal­koi­lus­ta te­ke­mis­tä kesään

10.05.2019 07:00
Vasan podcast: Yrittäjäksi 13-vuotiaana? Karoliina Keskikallio otti riskin, joka kantaa yhä: "Alkuun se oli kuin harrastus, josta sattui saamaan palkkaa"

Vasan pod­cast: Yrit­tä­jäk­si 13-vuo­tiaa­na? Ka­ro­lii­na Kes­ki­kal­lio otti riskin, joka kantaa yhä: "Alkuun se oli kuin har­ras­tus, josta sattui saamaan palk­kaa"

09.05.2019 17:26
Jatkuvat uudistukset lukio-opinnoissa kuormittavat opiskelijoita: ”Pitäisi arvostaa enemmän sitä, että yrittää parhaansa”

Jat­ku­vat uu­dis­tuk­set lu­kio-opin­nois­sa kuor­mit­ta­vat opis­ke­li­joi­ta: ”Pi­täi­si ar­vos­taa enemmän sitä, että yrittää par­haan­sa”

26.04.2019 07:30
Kolumni: Nukkumatin musta lista
Kolumni Pinja Huhtaniemi

Ko­lum­ni: Nuk­ku­ma­tin musta lista

26.04.2019 07:00
Vasan podcast: "Nuorten kesken mielenterveysongelmista puhuminen on aiempaa helpompaa ja avoimempaa"

Vasan pod­cast: "Nuor­ten kesken mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta pu­hu­mi­nen on aiempaa hel­pom­paa ja avoi­mem­paa"

25.04.2019 17:38