Vasa

Lappilaisuudella koristeltu iho – nuorten tatuoinneissa näkyvät muistot, luonto ja rakkaus kotiin

Lap­pi­lai­suu­del­la ko­ris­tel­tu iho – nuorten ta­tuoin­neis­sa näkyvät muis­tot, luonto ja rakkaus kotiin

08.11.2019 07:00
Miksi nuorten pitää mennä pilaamaan oma ihonsa mokomilla tuherruksilla?
Kolumni Aino Rouhiainen

Miksi nuorten pitää mennä pi­laa­maan oma ihonsa mo­ko­mil­la tu­her­ruk­sil­la?

08.11.2019 06:30
Arvostelu: Renessanssimies Kanya Westin gospel-vaihe – teos voi vieraannuttaa osan kuuntelijoistaan sanomallaan
Mielipide Antti Nuorti

Ar­vos­te­lu: Re­nes­sans­si­mies Kanya Westin gos­pel-vai­he – teos voi vie­raan­nut­taa osan kuun­te­li­jois­taan sa­no­mal­laan

08.11.2019 06:00
Kuuntele Vasan podcast: Ikuisesti iholle jäävät tatuoinnit aiheuttavat paheksuntaa – Tarvitseeko vanhemman mielipiteestä välittää tatuointia ottaessa?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Ikui­ses­ti iholle jäävät ta­tuoin­nit ai­heut­ta­vat pa­hek­sun­taa – Tar­vit­see­ko van­hem­man mie­li­pi­tees­tä vä­lit­tää ta­tuoin­tia ot­taes­sa?

07.11.2019 16:40
Tee-se-itse: leikkitatuointi

Tee-se-it­se: leik­ki­ta­tuoin­ti

07.11.2019 14:44
Tee-se-itse: leikkitatuointi

Tee-se-it­se: leik­ki­ta­tuoin­ti

07.11.2019 14:44
Merkillinen noitakauppias ja katoava matkaseuralainen –Lapin kummitustarinat hyytävät mystisyydellään

Mer­kil­li­nen noi­ta­kaup­pias ja katoava mat­ka­seu­ra­lai­nen –Lapin kum­mi­tus­ta­ri­nat hyy­tä­vät mys­ti­syy­del­lään

25.10.2019 07:00
Olisiko teillä hetki aikaa puhua peloista?
Kolumni

Olisiko teillä hetki aikaa puhua pe­lois­ta?

25.10.2019 06:45
Arvostelu: Ajatusten ajattomuutta
Mielipide Eveliina Lahtinen

Ar­vos­te­lu: Aja­tus­ten ajat­to­muut­ta

25.10.2019 06:30
Kuuntele Vasan podcast: Kalvavia kokemuksia ja hyytäviä kummitustarinoita

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Kal­va­via ko­ke­muk­sia ja hyy­tä­viä kum­mi­tus­ta­ri­noi­ta

24.10.2019 18:22
Tee-se-itse: palasaippua

Tee-se-it­se: pa­la­saip­pua

24.10.2019 17:00
Tee-se-itse: Palasaippua

Tee-se-it­se: Pa­la­saip­pua

24.10.2019 16:12
Väärän koulun penkillä – Koulu-uupumus ja tyytymättömyys opintoihin saavat nuoret vaihtamaan toisen asteen koulujaan

Väärän koulun pen­kil­lä – Kou­lu-uu­pu­mus ja tyy­ty­mät­tö­myys opin­toi­hin saavat nuoret vaih­ta­maan toisen asteen kou­lu­jaan

11.10.2019 07:00
Kesä oli ja kesä meni
Kolumni Antti Korteniemi

Kesä oli ja kesä meni

11.10.2019 06:50
Arvostelu: Valkoisen heteromiehen kostofantasia vai karu kuvaus mielisairaudesta?
Mielipide Antti Nuorti

Ar­vos­te­lu: Val­koi­sen he­te­ro­mie­hen kos­to­fan­ta­sia vai karu kuvaus mie­li­sai­rau­des­ta?

11.10.2019 06:40
Kuuntele Vasan podcast: 19-vuotias nuori, tiedä, mitä teet isona

Kuun­te­le Vasan pod­cast: 19-vuo­tias nuori, tiedä, mitä teet isona

10.10.2019 15:44
Hyvä työ, parempi mieli – 17-vuotias vapaaehtoistyöntekijä Alfred Näsi sai lukiokurssilta työn, jossa hän pääsi hyödyntämään omia vahvuuksiaan

Hyvä työ, parempi mieli – 17-vuo­tias va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jä Alfred Näsi sai lu­kio­kurs­sil­ta työn, jossa hän pääsi hyö­dyn­tä­mään omia vah­vuuk­siaan

27.09.2019 06:40
Medialukutoukan muistelmat
Kolumni Kaisa-Reetta Seppänen

Me­dia­lu­ku­tou­kan muis­tel­mat

27.09.2019 06:30
Arvostelu: Oliko hän hidas? Ei
Mielipide Antti Korteniemi

Ar­vos­te­lu: Oliko hän hidas? Ei

27.09.2019 06:20
Ilmainen matkalippu Eurooppaan – lappilaisnuori eli kolme päivää suklaamuroilla ja hyppäsi Tonavaan

Il­mai­nen mat­ka­lip­pu Eu­roop­paan – lap­pi­lais­nuo­ri eli kolme päivää suk­laa­mu­roil­la ja hyppäsi To­na­vaan

13.09.2019 05:20
Kolumni: Sosiaalisen median varjopuoli
Kolumni Aino Rouhiainen

Ko­lum­ni: So­siaa­li­sen median var­jo­puo­li

13.09.2019 05:10
Sosiaalisessa mediassa ei pelkästään vietetä vapaa-aikaa – Rovaniemeläinen Ola Jomppanen, 18: "Vaihdoin kuluttamaani sisältöä dokumentteihin ja erilaisiin tutoriaaleihin"

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa ei pel­käs­tään vietetä va­paa-ai­kaa – Ro­va­nie­me­läi­nen Ola Jomp­pa­nen, 18: "Vaih­doin ku­lut­ta­maa­ni si­säl­töä do­ku­ment­tei­hin ja eri­lai­siin tu­to­riaa­lei­hin"

13.09.2019 05:00
Kuuntele Vasan podcast: Tykkäyksiä, kaveripyyntöjä ja streakeja – Sosiaalinen media koukuttaa, ahdistaa mutta myös nimensä mukaisesti yhdistää

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Tyk­käyk­siä, ka­ve­ri­pyyn­tö­jä ja strea­ke­ja – So­siaa­li­nen media kou­kut­taa, ah­dis­taa mutta myös nimensä mu­kai­ses­ti yh­dis­tää

12.09.2019 19:33
Opiskeluajan kotina asuntola – Kittilässä nuorten välillä vallitsee yhteisöllisyys

Opis­ke­lu­ajan kotina asun­to­la – Kit­ti­läs­sä nuorten välillä val­lit­see yh­tei­söl­li­syys

30.08.2019 07:00
Ollako vai eikö olla?

Ollako vai eikö olla?

30.08.2019 07:00
Tee se itse: kestovanulaput kasvojen ja meikin puhdistukseen

Tee se itse: kes­to­va­nu­la­put kas­vo­jen ja meikin puh­dis­tuk­seen

29.08.2019 15:17
Kolumni: Lapsia syytetään suotta somesta

Ko­lum­ni: Lapsia syy­te­tään suotta somesta

16.08.2019 07:00
Tenojoen varrelta saamenmusiikin huipulle – Tanan pikkukylästä koko Norjan tietoisuuteen ponnistanut Ella Marie Hætta Isaksen, 21, kokee saamelaistietouden levittämisen velvollisuudekseen

Te­no­joen var­rel­ta saa­men­mu­sii­kin hui­pul­le – Tanan pik­ku­ky­läs­tä koko Norjan tie­toi­suu­teen pon­nis­ta­nut Ella Marie Hætta Isak­sen, 21, kokee saa­me­lais­tie­tou­den le­vit­tä­mi­sen vel­vol­li­suu­dek­seen

15.08.2019 18:00
Vasan podcast: Lapissa kasvaneiden identiteetti, lappistereotypiat ja ilmastokriisin vaikutus pohjoisen ihmisiin – Saavatko turistit rehellistä kuvaa elämästä Lapissa?

Vasan pod­cast: Lapissa kas­va­nei­den iden­ti­teet­ti, lap­pis­te­reo­ty­piat ja il­mas­to­krii­sin vai­ku­tus poh­joi­sen ih­mi­siin – Saa­vat­ko tu­ris­tit re­hel­lis­tä kuvaa elä­mäs­tä La­pis­sa?

15.08.2019 15:00
Vasan podcast: Festivaalihumua ja taiteiden yön taikaa. Minkälainen on kulttuurituottajan työ? Eroavatko Sodankylän filmifestarit ja Turun Ruisrock toisistaan?

Vasan pod­cast: Fes­ti­vaa­li­hu­mua ja tai­tei­den yön taikaa. Min­kä­lai­nen on kult­tuu­ri­tuot­ta­jan työ? Eroa­vat­ko So­dan­ky­län fil­mi­fes­ta­rit ja Turun Ruis­rock toi­sis­taan?

02.08.2019 08:56