Kulttuuri

Soittajan kosto ja uusi soundi, voro vei pellolaisen Harri Kuusijärven soittimet Argentiinassa  – "Kostoksi päätin viedä tangon"

Soit­ta­jan kosto ja uusi soundi, voro vei pel­lo­lai­sen Harri Kuu­si­jär­ven soit­ti­met Ar­gen­tii­nas­sa – "Kos­tok­si päätin viedä tangon"

17.11.2019 18:00
Tahto kasvaa sellaiseksi kuin itsestä tuntuu – Louna-Tuuli Luukan lastenteatteriesitys kutsuu pohtimaan ihmisyyden eri puolia ja sukupuolen moninaisuutta

Tahto kasvaa sel­lai­sek­si kuin itsestä tuntuu – Lou­na-Tuu­li Luukan las­ten­teat­te­ri­esi­tys kutsuu poh­ti­maan ih­mi­syy­den eri puolia ja su­ku­puo­len mo­ni­nai­suut­ta

16.11.2019 19:17
Löytyvätkö tutut sävärit 40 vuoden takaa, jos lähtee ensi kesänä Hassisen koneen keikalle?
Kolumni Arto Fröjd

Löy­ty­vät­kö tutut sävärit 40 vuoden takaa, jos lähtee ensi kesänä Has­si­sen koneen kei­kal­le?

16.11.2019 10:24
Kemin teatteri työstää viisi ensi-iltaa keväälle – Ohjelmistoon mahtuu muun muassa Kunnaksen merirosvoja ja Paasilinnan veijaritarina

Kemin teat­te­ri työstää viisi en­si-il­taa ke­vääl­le – Oh­jel­mis­toon mahtuu muun muassa Kun­nak­sen me­ri­ros­vo­ja ja Paa­si­lin­nan vei­ja­ri­ta­ri­na

15.11.2019 19:14
Maustetyttöjen debyyttialbumin tekeminen venyi, koska heti ensimmäisten single-julkaisujen jälkeen kutsuivat keikkapaikat

Maus­te­tyt­tö­jen de­byyt­ti­al­bu­min te­ke­mi­nen venyi, koska heti en­sim­mäis­ten sing­le-jul­kai­su­jen jälkeen kut­sui­vat keik­ka­pai­kat

15.11.2019 10:30
Päiväkirja: Sinustako podcastaaja?
Kolumni Eero Leppänen

Päi­vä­kir­ja: Si­nus­ta­ko pod­cas­taa­ja?

15.11.2019 07:00
Teatteriarvostelu: Ei tätä selvin päin kestä!

Teat­te­riar­vos­te­lu: Ei tätä selvin päin kestä!

14.11.2019 20:24
Hanna Oinosen ja Daniel Nagyn pelkistetty värimaailma tuo pimeään osuvaa melankoliaa Kemin taidemuseoon

Hanna Oinosen ja Daniel Nagyn pel­kis­tet­ty vä­ri­maail­ma tuo pimeään osuvaa me­lan­ko­liaa Kemin tai­de­mu­seoon

14.11.2019 20:21
Rovaniemen Koskipuistoon kohoaa kesällä  Ištarin portin pienoismalli –Siitä alkavat Rakkaustalkoot

Ro­va­nie­men Kos­ki­puis­toon kohoaa kesällä Ištarin portin pie­nois­mal­li –Siitä alkavat Rak­kaus­tal­koot

13.11.2019 12:59
Näyttely: Ihminen katsoo itseään

Näyt­te­ly: Ihminen katsoo itseään

13.11.2019 08:00
Näyttely: Hetki veden äärellä

Näyt­te­ly: Hetki veden äärellä

11.11.2019 18:39
Neljäs Korundijazz laajentaa ohjelmistoaan ulkomaisiin vieraisiin, lasten jazzkonserttiin ja railakkaisiin loppujameihin

Neljäs Ko­run­di­jazz laa­jen­taa oh­jel­mis­toaan ul­ko­mai­siin vie­rai­siin, lasten jazz­kon­sert­tiin ja rai­lak­kai­siin lop­pu­ja­mei­hin

11.11.2019 18:06
Teatterinjohtajaa ohjataan aivan tuota pikaa

Teat­te­rin­joh­ta­jaa oh­ja­taan aivan tuota pikaa

11.11.2019 07:06
Hei vaan, Kootin muori, Lahti-Vappu ja Riitu-äiti! Karoliina Timonen kirjoitti kirjeitä Päätalon romaanihenkilöille – yhden kohtalo kosketti henkilökohtaisesti

Hei vaan, Kootin muori, Lah­ti-Vap­pu ja Rii­tu-äi­ti! Ka­ro­lii­na Timonen kir­joit­ti kir­jei­tä Pää­ta­lon ro­maa­ni­hen­ki­löil­le – yhden kohtalo kos­ket­ti hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti

10.11.2019 08:00
Venus-näyttely sai sermit ympärilleen Arktikumissa  – K-16 -sisältö näkyi käytävälle, jossa liikkuu säännöllisesti koululais- ja päiväkotiryhmiä

Ve­nus-näyt­te­ly sai sermit ym­pä­ril­leen Ark­ti­ku­mis­sa – K-16 -si­säl­tö näkyi käy­tä­väl­le, jossa liikkuu sään­nöl­li­ses­ti kou­lu­lais- ja päi­vä­ko­ti­ryh­miä

09.11.2019 11:50
Näin teatteria leikataan Rovaniemellä - Koituuko Lappia-talon peruskorjaus teatterin kohtaloksi? Puuttuuko päättäjiltä tahtoa vai ymmärrystä?

Näin teat­te­ria lei­ka­taan Ro­va­nie­mel­lä - Koi­tuu­ko Lap­pia-ta­lon pe­rus­kor­jaus teat­te­rin koh­ta­lok­si? Puut­tuu­ko päät­tä­jil­tä tahtoa vai ym­mär­rys­tä?

09.11.2019 11:07
Pitivät ehkä pörrönä – mutta eivät enää, sillä itseoppineen taidemuseon perustajan Terttu Junttilan elämä on nyt mallillaan

Pitivät ehkä pörrönä – mutta eivät enää, sillä it­se­op­pi­neen tai­de­mu­seon pe­rus­ta­jan Terttu Junt­ti­lan elämä on nyt mal­lil­laan

09.11.2019 10:00
Omakustanteiden määrä lisääntyy ja niiden taso on kirjava – miksi kirjailija kustantaa itse?

Oma­kus­tan­tei­den määrä li­sään­tyy ja niiden taso on kirjava – miksi kir­jai­li­ja kus­tan­taa itse?

08.11.2019 17:18
Kirja-arvostelu: Lapin Mariasta koston jumalattareksi

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Lapin Ma­rias­ta koston ju­ma­lat­ta­rek­si

08.11.2019 17:15
Haihtuvia jälkiä paperilla on paperitaiteilijan tietoinen valinta

Haih­tu­via jälkiä pa­pe­ril­la on pa­pe­ri­tai­tei­li­jan tie­toi­nen valinta

07.11.2019 19:26
Kerrostalobunkkereita ja Kosovon sotaa runollisella kierteellä – Nämä kuusi romaania kilpailevat Finlandia-palkinnosta

Ker­ros­ta­lo­bunk­ke­rei­ta ja Kosovon sotaa ru­nol­li­sel­la kier­teel­lä – Nämä kuusi ro­maa­nia kil­pai­le­vat Fin­lan­dia-pal­kin­nos­ta

07.11.2019 10:52

Sei­ta­kuo­ron sä­vel­lys­kil­pai­lun fi­na­lis­tit ni­met­tiin

06.11.2019 18:40
Kirja-arvostelu: Elämä täyttyy, aika jatkuu

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Elämä täyt­tyy, aika jatkuu

06.11.2019 18:20
Olemassaolon kysymyksiä –Lapin ylioppilasteatterin syyskauden toinen tuotanto, Tarina maailmankaikkeudesta, saa ensi-iltansa marraskuussa

Ole­mas­sa­olon ky­sy­myk­siä –Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin syys­kau­den toinen tuo­tan­to, Tarina maail­man­kaik­keu­des­ta, saa en­si-il­tan­sa mar­ras­kuus­sa

06.11.2019 18:09
Tietofinlandiaehdokkaat ovat vanhoja työkavereita Pohjolan Sanomista ja Lapin Kansasta "Kyllähän me aivan älyttömän määrän työtä sen kanssa teimme"

Tie­to­fin­lan­diaeh­dok­kaat ovat vanhoja työ­ka­ve­rei­ta Poh­jo­lan Sa­no­mis­ta ja Lapin Kan­sas­ta "Kyl­lä­hän me aivan älyt­tö­män määrän työtä sen kanssa teimme"

06.11.2019 10:59
Lappilaistekijöiden kirja Metsä meidän jälkeemme on ehdolla Tietokirjallisuuden Finlandia -palkintoon – tämän vuoden kaikki ehdokkaat paneutuvat ajankohtaisiin teemoihin

Lap­pi­lais­te­ki­jöi­den kirja Metsä meidän jäl­keem­me on ehdolla Tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia -pal­kin­toon – tämän vuoden kaikki eh­dok­kaat pa­neu­tu­vat ajan­koh­tai­siin tee­moi­hin

06.11.2019 10:17
Timo K. Mukasta näyttely Helsingissä

Timo K. Mukasta näyt­te­ly Hel­sin­gis­sä

06.11.2019 08:07
Supreme Virtue on yhteen hioutunut timantti

Supreme Virtue on yhteen hiou­tu­nut ti­mant­ti

05.11.2019 20:56
Klarinetistin konserttisarja kuullaan aluksi vain Ylä-Lapin kirkoissa: Kirkot inspiroivat Lauri Sallista

Kla­ri­ne­tis­tin kon­sert­ti­sar­ja kuul­laan aluksi vain Ylä-La­pin kir­kois­sa: Kirkot ins­pi­roi­vat Lauri Sal­lis­ta

05.11.2019 20:55
Teatteri: Juuriltaan repäistyjen tarha

Teat­te­ri: Juu­ril­taan re­päis­ty­jen tarha

05.11.2019 20:54