Kulttuuri

Luontoon kumppanin kanssa ja pari drinkkiä – miten sinä kohtaisit yllättävän maailmanlopun?
Tilaajille

Luon­toon kump­pa­nin kanssa ja pari drink­kiä – miten sinä koh­tai­sit yl­lät­tä­vän maail­man­lo­pun?

08:00
Sika, se joulumielen tuo, mutta miten käy joulupöydässä? – Dokumentti kertoo viisaista sioista, jotka ratkovat nokkelasti ongelmia

Sika, se jou­lu­mie­len tuo, mutta miten käy jou­lu­pöy­däs­sä? – Do­ku­ment­ti kertoo vii­sais­ta siois­ta, jotka rat­ko­vat nok­ke­las­ti on­gel­mia

14.12.2019 12:00
Näyttely: Muodonmuutos järistyksen jälkeen
Mielipide Richard Kautto

Näyt­te­ly: Muo­don­muu­tos jä­ris­tyk­sen jälkeen

13.12.2019 21:48
Lapin kulttuurihankkeille lisää valtion rahaa–esimerkiksi karvalakkilähetystöstä kertovalle oopperalle 40 000 euroa

Lapin kult­tuu­ri­hank­keil­le lisää valtion ra­haa­–e­si­mer­kik­si kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tös­tä ker­to­val­le oop­pe­ral­le 40 000 euroa

12.12.2019 13:54
Muistelmateos kasvoi vihkosesta oikeaksi kirjaksi – Torniolaisen Matti Kankaanrannan teoksessa käydään läpi elämäntarinoita 50-luvulta aina 2010-luvulle saakka

Muis­tel­ma­teos kasvoi vih­ko­ses­ta oi­keak­si kir­jak­si – Tor­nio­lai­sen Matti Kan­kaan­ran­nan teok­ses­sa käydään läpi elä­män­ta­ri­noi­ta 50-lu­vul­ta aina 2010-lu­vul­le saakka

11.12.2019 18:00
Utsjoelta kotoisin olevan multitaiteilija Niillas Holmbergin uusimmassa runoteoksessa jalkapohja painetaan ikiaikaiseen maahan

Uts­joel­ta ko­toi­sin olevan mul­ti­tai­tei­li­ja Niillas Holm­ber­gin uu­sim­mas­sa ru­no­teok­ses­sa jal­ka­poh­ja pai­ne­taan iki­ai­kai­seen maahan

10.12.2019 19:20
Huomisen todistajat on tanssiteos, jossa kietoutuvat sotamuistot Somaliasta, Irakista ja Suomesta

Huo­mi­sen to­dis­ta­jat on tans­si­teos, jossa kie­tou­tu­vat so­ta­muis­tot So­ma­lias­ta, Ira­kis­ta ja Suo­mes­ta

10.12.2019 19:18
Kirja-arvostelu: Ennen alkua täysin lopussa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Ennen alkua täysin lopussa

10.12.2019 15:18
Kirja-arvostelu: Erään ”kylkiluun” muotokuva

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Erään ”kyl­ki­luun” muo­to­ku­va

10.12.2019 07:01
Katso näyte: Lyra kohtaa HBO:n suursarjassa samojedimetsästäjän, joka on rovaniemeläislähtöinen Pasi Remsu, näyttelijällä työn alla myös Lappi-komedia

Katso näyte: Lyra kohtaa HBO:n suur­sar­jas­sa sa­mo­je­di­met­säs­tä­jän, joka on ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Pasi Remsu, näyt­te­li­jäl­lä työn alla myös Lap­pi-ko­me­dia

09.12.2019 13:19
Inarijärven jäälohkareista syntyy omituisten otusten puisto vanhan kyläkoulun pihalle

Ina­ri­jär­ven jää­loh­ka­reis­ta syntyy omi­tuis­ten otusten puisto vanhan ky­lä­kou­lun pihalle

07.12.2019 18:54
Venäjän vapauttama ihmisoikeusaktivisti Oleg Sentsov palaa elokuvan pariin – "Elämäni on suistunut raiteiltaan moneen kertaan"

Venäjän va­paut­ta­ma ih­mis­oi­keus­ak­ti­vis­ti Oleg Sentsov palaa elo­ku­van pariin – "E­lä­mä­ni on suis­tu­nut rai­teil­taan moneen ker­taan"

07.12.2019 18:02
Unohdettuja ja ikivihreitä elokuvasävelmiä: Valtaosa savikiekkojen musiikista on vaipunut unohduksiin, Tuore cd-sarja paikkaa aukkoa

Unoh­det­tu­ja ja iki­vih­rei­tä elo­ku­va­sä­vel­miä: Val­ta­osa sa­vi­kiek­ko­jen mu­sii­kis­ta on vai­pu­nut unoh­duk­siin, Tuore cd-sar­ja paikkaa aukkoa

06.12.2019 12:56
Kun Notre Dame paloi pääsiäisen alla, lavastaja Marjatta Kuivasto oli loppusuoralla kirkon lavastamisessa näyttämölle – "Se tuntui jotenkin kohtalonomaiselta"

Kun Notre Dame paloi pää­siäi­sen alla, la­vas­ta­ja Mar­jat­ta Kui­vas­to oli lop­pu­suo­ral­la kirkon la­vas­ta­mi­ses­sa näyt­tä­möl­le – "Se tuntui jo­ten­kin koh­ta­lo­no­mai­sel­ta"

05.12.2019 19:23
Alma Harmaan seikkailut jatkuvat Sodankylän Tanssin joulunäytöksessä

Alma Harmaan seik­kai­lut jat­ku­vat So­dan­ky­län Tanssin jou­lu­näy­tök­ses­sä

05.12.2019 17:47
Kirja-arvostelu: Nukkumatti, Hammaskeiju ja Hammaspeikko – lyömättömät yhdessä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Nuk­ku­mat­ti, Ham­mas­kei­ju ja Ham­mas­peik­ko – lyö­mät­tö­mät yhdessä

05.12.2019 17:03

Sodan muis­toi­hin palaava tans­si­teat­te­ri­teos saa en­si-il­tan­sa sun­nun­tai­na Ro­va­nie­men Wil­ja­mis­sa

04.12.2019 20:14
Juhani Karilalle Jäntin palkinto "Koillis-Lapin murretta puhuvat hahmot hurmaavat lukijansa"

Juhani Ka­ri­lal­le Jäntin pal­kin­to "Koil­lis-La­pin mur­ret­ta puhuvat hahmot hur­maa­vat lu­ki­jan­sa"

04.12.2019 14:00
Arvostelu: Keskusteluja kuoleman kanssa

Ar­vos­te­lu: Kes­kus­te­lu­ja kuo­le­man kanssa

03.12.2019 18:59
Jo Nesbøn isä taisteli vapaaehtoisena Saksan joukoissa – Isä selvisi ilman painajaisia, kaikki sodan kokeneet eivät – Nesbø käsittelee kirjassaan Afganistanissa palvelleiden traumoja

Jo Nesbøn isä tais­te­li va­paa­eh­toi­se­na Saksan jou­kois­sa – Isä selvisi ilman pai­na­jai­sia, kaikki sodan ko­ke­neet eivät – Nesbø kä­sit­te­lee kir­jas­saan Af­ga­nis­ta­nis­sa pal­vel­lei­den trau­mo­ja

03.12.2019 17:45
Arvostelu: Valokuvaajasuvun erityinen, mutta epäsuhta muotokuva

Ar­vos­te­lu: Va­lo­ku­vaa­ja­su­vun eri­tyi­nen, mutta epä­suh­ta muo­to­ku­va

03.12.2019 15:58
Antti Tuiskulle lisäkonsertti Olympiastadionille

Antti Tuis­kul­le li­sä­kon­sert­ti Olym­pia­sta­dio­nil­le

02.12.2019 12:37

Ani­maa­tio Frozen 2 esi­te­tään Ina­ris­sa ja Iva­los­sa en­nak­ko­näy­tök­sis­sä

02.12.2019 12:20

Ar­vos­te­lu: Ko­ti­so­lis­te­ja ja en­si­esi­tys­tu­liai­sia maail­man toi­sel­ta puo­lel­ta

02.12.2019 08:00
Töllötystarjonta yhä vain kasvaa Suomessa– Vaikka tv-kanavia on monen katsojan mielestä valinnanvaran kannalta liikaakin, tarjonta ei jatkossa näytä vähenevän

Töl­lö­tys­tar­jon­ta yhä vain kasvaa Suo­mes­sa– Vaikka tv-ka­na­via on monen kat­so­jan mie­les­tä va­lin­nan­va­ran kan­nal­ta lii­kaa­kin, tar­jon­ta ei jat­kos­sa näytä vä­he­ne­vän

01.12.2019 17:04
Tilaajille
Tonttukoulussa parasta on hännätön peikko – Hittehattin joulussa taas karvaiset ystävät

Tont­tu­kou­lus­sa parasta on hän­nä­tön peikko – Hit­te­hat­tin jou­lus­sa taas kar­vai­set ystävät

01.12.2019 10:11
Tehdä vanhempansa onnelliseksi
Kolumni Pekka Juntti

Tehdä van­hem­pan­sa on­nel­li­sek­si

30.11.2019 06:04
"Tämähän tuli täysin puun takaa!" Taiteen edistämiskeskus myönsi 34-vuotiaalle Áilu Vallelle lastenkulttuurin valtionpalkinnon

"Tä­mä­hän tuli täysin puun takaa!" Taiteen edis­tä­mis­kes­kus myönsi 34-vuo­tiaal­le Áilu Val­lel­le las­ten­kult­tuu­rin val­tion­pal­kin­non

29.11.2019 11:00
Fingerporin huumori koettelee välillä rajoja – jos taiteilija pyytää anteeksi menneitä tekemisiään, se ei kuulu muille, sanoo Fingerpori-piirtäjä Pertti Jarla

Fin­ger­po­rin huumori koet­te­lee välillä rajoja – jos tai­tei­li­ja pyytää an­teek­si men­nei­tä te­ke­mi­siään, se ei kuulu muille, sanoo Fin­ger­po­ri-piir­tä­jä Pertti Jarla

28.11.2019 20:19
Tilaajille
Asuja, joilla naiset on nostettu irti arjesta –Jukka Rintalan näyttelyssä glamour tulee kaikkien ulottuville

Asuja, joilla naiset on nos­tet­tu irti arjesta –Jukka Rin­ta­lan näyt­te­lys­sä glamour tulee kaik­kien ulot­tu­vil­le

28.11.2019 19:23