Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Kulttuuri

Arvostelu: Suomessa raaka murhaaja, kotimaassa juhlittu sankari – Veikko Erkkilän partisaani-iskuja käsittelevä toinen teos auttaa varmistamaan, etteivät teot koskaan unohdu
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Suo­mes­sa raaka mur­haa­ja, ko­ti­maas­sa juh­lit­tu sankari – Veikko Erk­ki­län par­ti­saa­ni-is­ku­ja kä­sit­te­le­vä toinen teos auttaa var­mis­ta­maan, ett­ei­vät teot koskaan unohdu

12:19
Länsirajalla poppia ja rokkia tehtiin etulinjassa muuhun Suomeen – Lappian väeltä suurproduktio 400-vuotiaan Tornion kunniaksi

Län­si­ra­jal­la poppia ja rokkia tehtiin etu­lin­jas­sa muuhun Suomeen – Lappian väeltä suur­pro­duk­tio 400-vuo­tiaan Tornion kun­niak­si

08:00
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Muu­si­koi­ta oli jälleen ilo seurata ja kuun­nel­la

26.11.2021 12:54
Tilaajille
Arvio: Lordin levypaketti rikkoo ennätyksiä, muttei rajoja

Arvio: Lordin le­vy­pa­ket­ti rikkoo en­nä­tyk­siä, muttei rajoja

26.11.2021 10:00
Tilaajille
Tonttulakkipäivää vietetään jälleen Rovaniemellä – päiväkotilasten Tonttukarusellia voi seurata suorana netistä

Tont­tu­lak­ki­päi­vää vie­te­tään jälleen Ro­va­nie­mel­lä – päi­vä­ko­ti­las­ten Tont­tu­ka­ru­sel­lia voi seurata suorana netistä

24.11.2021 13:52
Tilaajille
Tuubakimalainen tuo leikittelevän ja osallistavan musiikkielämyksen kouluihin ja päiväkoteihin – ammattitasoisia musiikkielämyksiä viedään sellaisiin paikkoihin, missä niitä ei muuten olisi

Tuu­ba­ki­ma­lai­nen tuo lei­kit­te­le­vän ja osal­lis­ta­van mu­siik­ki­elä­myk­sen kou­lui­hin ja päi­vä­ko­tei­hin – am­mat­ti­ta­soi­sia mu­siik­ki­elä­myk­siä viedään sel­lai­siin paik­koi­hin, missä niitä ei muuten olisi

24.11.2021 07:00 2
Tilaajille
Tanssi heille, jotka hautaavat omat unelmansa

Tanssi heille, jotka hau­taa­vat omat unel­man­sa

23.11.2021 17:02 2
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Pyhät petronellat ja sitkeät siskot

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Pyhät pet­ro­nel­lat ja sitkeät siskot

23.11.2021 07:00
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Iloisen liekin nuotiolla

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Iloisen liekin nuo­tiol­la

22.11.2021 21:49
Tilaajille
Arvostelu: Iättömiä ihmisen ikuistuksia

Ar­vos­te­lu: Iät­tö­miä ihmisen ikuis­tuk­sia

20.11.2021 17:00
Tilaajille
Noora Vaarala kirjoittaa elämäkertaa Reidar Särestöniemestä tuodakseen lisää sävyjä taiteilijan julkisuuden kuvaan

Noora Vaarala kir­joit­taa elä­mä­ker­taa Reidar Sä­res­tö­nie­mes­tä tuo­dak­seen lisää sävyjä tai­tei­li­jan jul­ki­suu­den kuvaan

20.11.2021 11:00
Tilaajille
Lapin taidetoimikunta palkitsi rovaniemeläisen kuvataiteilijan Tuomas Korkalon monipuolisuudesta

Lapin tai­de­toi­mi­kun­ta pal­kit­si ro­va­nie­me­läi­sen ku­va­tai­tei­li­jan Tuomas Kor­ka­lon mo­ni­puo­li­suu­des­ta

18.11.2021 15:00
Tilaajille
Arvostelu: Historian toistoja

Ar­vos­te­lu: His­to­rian tois­to­ja

17.11.2021 18:42
Tilaajille
Säveltaiteen puroista jokivarsille – sotien jälkeisistä vuosista nykyaikaan

Sä­vel­tai­teen pu­rois­ta jo­ki­var­sil­le – sotien jäl­kei­sis­tä vuo­sis­ta ny­ky­ai­kaan

17.11.2021 18:40
Tilaajille
Esikoiskirjailijat esittäytyvät Tekijöiden päivänä Kemijärvellä

Esi­kois­kir­jai­li­jat esit­täy­ty­vät Te­ki­jöi­den päivänä Ke­mi­jär­vel­lä

17.11.2021 17:02
Tilaajille
Kimmo Valtanen päätyi rovaniemeläisen Supperheadsin riveistä suomalaisen musiikkibisneksen näköalapaikalle

Kimmo Val­ta­nen päätyi ro­va­nie­me­läi­sen Sup­per­head­sin ri­veis­tä suo­ma­lai­sen mu­siik­ki­bis­nek­sen nä­kö­ala­pai­kal­le

17.11.2021 10:00
Tilaajille
Arvostelu: Vinoumia ja vääristymiä

Ar­vos­te­lu: Vi­nou­mia ja vää­ris­ty­miä

16.11.2021 17:43
Tilaajille
Taidetestaajat Hirvimetsällä ja Laskeutumispaikassa Rovaniemellä

Tai­de­tes­taa­jat Hir­vi­met­säl­lä ja Las­keu­tu­mis­pai­kas­sa Ro­va­nie­mel­lä

14.11.2021 18:00
Tilaajille
Päiväkirja: Finlandia-esiraatilaisuus avarsi ajattelua
Kolumni Antti Kokkonen

Päi­vä­kir­ja: Fin­lan­dia-esi­raa­ti­lai­suus avarsi ajat­te­lua

14.11.2021 15:00 2
Tilaajille
Arvostelu: Lasten puolesta tiedon ja tunteiden voimalla

Ar­vos­te­lu: Lasten puo­les­ta tiedon ja tun­tei­den voi­mal­la

14.11.2021 12:29
Tilaajille
Arvostelu: Kahden vuosikymmenen aikaikkunasta heijastuu ”Harlemhin” muotokuva

Ar­vos­te­lu: Kahden vuo­si­kym­me­nen ai­ka­ik­ku­nas­ta hei­jas­tuu ”Har­lem­hin” muo­to­ku­va

12.11.2021 17:19
Tilaajille
Taiteilijakaksikko käyttää kierrätysmateriaaleja, mutta suden kohdalla näkemykset erkanevat

Tai­tei­li­ja­kak­sik­ko käyttää kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja, mutta suden koh­dal­la nä­ke­myk­set er­ka­ne­vat

12.11.2021 14:13
Tilaajille
Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoa tavoittelee kuusi romaania – kirjailijoista Saisio, Liksom ja Viikilä on palkittu Finlandialla myös aiemmin

Kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-pal­kin­toa ta­voit­te­lee kuusi ro­maa­nia – kir­jai­li­jois­ta Saisio, Liksom ja Viikilä on pal­kit­tu Fin­lan­dial­la myös aiemmin

11.11.2021 17:52
Arvio: Köykäisen Jules Verne -plagiaatin käsikirjoitus sortuu yksinkertaisimpiin virheisiin

Arvio: Köy­käi­sen Jules Verne -p­la­giaa­tin kä­si­kir­joi­tus sortuu yk­sin­ker­tai­sim­piin vir­hei­siin

11.11.2021 17:32
Tilaajille
Arvio: Yhteiskunnallisia epäkohtia sivuavan rakkaustarinan  tarina on universaali

Arvio: Yh­teis­kun­nal­li­sia epä­koh­tia si­vua­van rak­kaus­ta­ri­nan tarina on uni­ver­saa­li

11.11.2021 17:30
Tilaajille
Arvio: Aavemainen aikamatka 1960-luvun Lontoossa – visuaalinen näyttävyys, retrotyylittely ja kauhuelementit ovat elokuvan vahvinta antia

Arvio: Aa­ve­mai­nen ai­ka­mat­ka 1960-lu­vun Lon­toos­sa – vi­suaa­li­nen näyt­tä­vyys, ret­ro­tyy­lit­te­ly ja kau­hu­ele­men­tit ovat elo­ku­van vah­vin­ta antia

11.11.2021 17:29
Tilaajille
Arvio: Lurjuksia ja lännenmiehiä lavasteissa 1980-luvun halpiselokuvan uusintaversiossa

Arvio: Lur­juk­sia ja län­nen­mie­hiä la­vas­teis­sa 1980-lu­vun hal­pi­se­lo­ku­van uu­sin­ta­ver­sios­sa

11.11.2021 17:28
Tilaajille
Arvostelu: Aplodit koko kamariorkesterille

Ar­vos­te­lu: Aplodit koko ka­ma­ri­or­kes­te­ril­le

11.11.2021 17:22
Tilaajille
Neukkurock ei ollut vitsi – ajan henki käy selväksi heti torstai-illan leffan alkuminuuteilla

Neuk­ku­rock ei ollut vitsi – ajan henki käy sel­väk­si heti tors­tai-il­lan leffan al­ku­mi­nuu­teil­la

11.11.2021 16:00
Tilaajille
Rosa Liksomin romaani on taas etujoukoissa
Kolumni Seija Lappalainen

Rosa Lik­so­min romaani on taas etu­jou­kois­sa

11.11.2021 12:48 3
Tilaajille