Kulttuuri

Elle-Máijá Tailfeathers palkittiin Skábmagovat-festivaaleilla lumesta rakennetussa Revontuli-teatterissa

El­le-Máijá Tail­feat­hers pal­kit­tiin Skáb­ma­go­vat-fes­ti­vaa­leil­la lumesta ra­ken­ne­tus­sa Re­von­tu­li-teat­te­ris­sa

25.01.2020 18:05

Ar­vos­te­lu: Lap­si­ne­ron hä­kel­lyt­tä­vä tai­tu­ruus tain­nut­ti kriit­ti­sem­män­kin kuu­li­jan

25.01.2020 09:02
Rovaniemelle sijoittuva Miia Tervon elokuva sai 13 Jussi-ehdokkuutta

Ro­va­nie­mel­le si­joit­tu­va Miia Tervon elokuva sai 13 Jus­si-eh­dok­kuut­ta

23.01.2020 12:15
Äärimmäisen uhanalaiset linnut oppivat lentämään ihmisen opetuksessa – rovaniemeläisen tuotantoyhtiön tuottaman elokuvan keskiössä on ilmastonmuutos ja sen seuraukset

Ää­rim­mäi­sen uhan­alai­set linnut oppivat len­tä­mään ihmisen ope­tuk­ses­sa – ro­va­nie­me­läi­sen tuo­tan­to­yh­tiön tuot­ta­man elo­ku­van kes­kiös­sä on il­mas­ton­muu­tos ja sen seu­rauk­set

23.01.2020 09:32
Lapin kamariorkesterin konsertti "Tiloja, kuvia ja käänteitä" saa mielikuvituksen lentoon

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kon­sert­ti "Ti­lo­ja, kuvia ja kään­tei­tä" saa mie­li­ku­vi­tuk­sen lentoon

21.01.2020 21:25
Kemi haluaa pikaisen selvityksen Meri-Lapin musiikkipalveluista naapurikuntien kanssa

Kemi haluaa pi­kai­sen sel­vi­tyk­sen Me­ri-La­pin mu­siik­ki­pal­ve­luis­ta naa­pu­ri­kun­tien kanssa

21.01.2020 10:12
Syy Simerockin siirtymiseen selvisi: Antti Tuisku nousee lavalle Rovaniemellä viikko ennen stadionkeikkojaan – festivaali julkaisi myös J.Karjalaisen ja muita nimiä

Syy Si­me­roc­kin siir­ty­mi­seen sel­vi­si: Antti Tuisku nousee lavalle Ro­va­nie­mel­lä viikko ennen sta­dion­keik­ko­jaan – fes­ti­vaa­li jul­kai­si myös J.Kar­ja­lai­sen ja muita nimiä

20.01.2020 10:42
Frozen 2 kiilaa katsotuimpien elokuvien joukkoon Suomessa, ja animaatioiden voittokulku jatkuu – Miksi niitä ei vieläkään kunnolla arvosteta?

Frozen 2 kiilaa kat­so­tuim­pien elo­ku­vien jouk­koon Suo­mes­sa, ja ani­maa­tioi­den voit­to­kul­ku jatkuu – Miksi niitä ei vie­lä­kään kun­nol­la ar­vos­te­ta?

19.01.2020 08:00
Tilaajille
Sohvaperunat jatkuu tammikuun lopussa uusin jaksoin -lappilaissuosikit jatkavat

Soh­va­pe­ru­nat jatkuu tam­mi­kuun lopussa uusin jaksoin -lap­pi­lais­suo­si­kit jat­ka­vat

17.01.2020 10:08
Päivän leffapoiminnat: Lempeä mies joutuu julmaan kierteeseen tuoreessa italialaiselokuvassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Lempeä mies joutuu julmaan kier­tee­seen tuo­rees­sa ita­lia­lais­elo­ku­vas­sa

17.01.2020 07:00
Lapin sotilassoittokunta aloittaa uuden sarjan: Maailmanmusiikkia ja pohjoismaista säveltulitusta

Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta aloit­taa uuden sarjan: Maail­man­mu­siik­kia ja poh­jois­mais­ta sä­vel­tu­li­tus­ta

16.01.2020 21:33
Kemiin perustettiin uusi musiikkipainotteinen ohjelmatoimisto

Kemiin pe­rus­tet­tiin uusi mu­siik­ki­pai­not­tei­nen oh­jel­ma­toi­mis­to

16.01.2020 18:11

Nuoret so­lis­tit va­lit­tiin tou­ko­kuun kon­sert­tiin

15.01.2020 21:37
Lapin musiikkiopisto osallistuu kansainväliseen  hankkeeseen: Erasmus MIX on luovan ajattelun aivoriihi

Lapin mu­siik­ki­opis­to osal­lis­tuu kan­sain­vä­li­seen hank­kee­seen: Erasmus MIX on luovan ajat­te­lun ai­vo­rii­hi

15.01.2020 18:13
Superkoira on jo tehty – tv-dokumentti näyttää, että mittatilausvauvat eivät ole kaukana

Su­per­koi­ra on jo tehty – tv-do­ku­ment­ti näyt­tää, että mit­ta­ti­laus­vau­vat eivät ole kaukana

15.01.2020 07:00
Omalaatuinen kreikkalaiselokuva Kulmahammas kuvaa perhesysteemin kipeyttä

Oma­laa­tui­nen kreik­ka­lais­elo­ku­va Kul­ma­ham­mas kuvaa per­he­sys­tee­min ki­peyt­tä

15.01.2020 07:00
Ennen Sierilää – valokuvanäyttely tuo esiin ihmiset ja luonnon suunnitellun vesivoimalan vaikutusalueella

Ennen Sie­ri­lää – va­lo­ku­va­näyt­te­ly tuo esiin ihmiset ja luonnon suun­ni­tel­lun ve­si­voi­ma­lan vai­ku­tus­alueel­la

15.01.2020 07:00
Kemijärven kesäfestivaali julkisti artistikattauksensa – Mari Boinen lisäksi tapahtumassa esiintyy joukko tunnettuja suomalaisnimiä

Ke­mi­jär­ven ke­sä­fes­ti­vaa­li jul­kis­ti ar­tis­ti­kat­tauk­sen­sa – Mari Boinen lisäksi ta­pah­tu­mas­sa esiin­tyy joukko tun­net­tu­ja suo­ma­lais­ni­miä

15.01.2020 06:00
Omitakeinen dosentti luennoi ortotopologiasta eikä kukaan ymmärtänyt mitään  – Markku Pölönen ohjaa näytelmän Aapo Heikkilästä, myös elokuva tulossa

Omi­ta­kei­nen do­sent­ti luennoi or­to­to­po­lo­gias­ta eikä kukaan ym­mär­tä­nyt mitään – Markku Pölönen ohjaa näy­tel­män Aapo Heik­ki­läs­tä, myös elokuva tulossa

14.01.2020 17:55
Kirja-arvostelu: Erämaailma kulkee tuttuja polkujaan, mutta saalis ei ole enää kaikki kaikessa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Erä­maail­ma kulkee tuttuja pol­ku­jaan, mutta saalis ei ole enää kaikki kai­kes­sa

14.01.2020 10:20
Diktaattorit ottavat myös oppia toisiltaan – Dokumenttisarja tutustuttaa katsojan maailman pahiksiin Kim Il-Sungista Mussoliniin

Dik­taat­to­rit ottavat myös oppia toi­sil­taan – Do­ku­ment­ti­sar­ja tu­tus­tut­taa kat­so­jan maail­man pa­hik­siin Kim Il-Sun­gis­ta Mus­so­li­niin

14.01.2020 07:00
Kirja-arvostelu: Sallan ihme – ja sen kääntöpuoli

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Sallan ihme – ja sen kään­tö­puo­li

13.01.2020 20:01
Jatkuuko Joaquin Phoenixin voittoputki? – Joker kahmi eniten Oscar-ehdokkuuksia, Netflix-tuotannoille yhteensä 24 ehdokkuutta

Jat­kuu­ko Joaquin Phoe­ni­xin voit­to­put­ki? – Joker kahmi eniten Os­car-eh­dok­kuuk­sia, Net­flix-tuo­tan­noil­le yh­teen­sä 24 eh­dok­kuut­ta

13.01.2020 17:54
Eränkävijät-sarjasta tutulta te­ki­jä­tii­mil­tä tulee uusi sarja arktisen alueen taisteluista – toisesta maa­il­man­so­das­ta kertovan sarjan käsikirjoittaja tulee Torniosta

Erän­kä­vi­jät-sar­jas­ta tutulta te­ki­jä­tii­mil­tä tulee uusi sarja ark­ti­sen alueen tais­te­luis­ta – toi­ses­ta maail­man­so­das­ta ker­to­van sarjan kä­si­kir­joit­ta­ja tulee Tor­nios­ta

13.01.2020 11:50
Jaakko Niemelä etsi isäänsä seitsemän vuotta maailman meriltä: "Siinä tuli konkreettiseksi ihmisen pienuus ja meren suuruus"

Jaakko Niemelä etsi isäänsä seit­se­män vuotta maail­man me­ril­tä: "Siinä tuli konk­reet­ti­sek­si ihmisen pienuus ja meren suu­ruus"

12.01.2020 08:00
Tilaajille
Rovaniemellä ja Kemissä aloittanut Risto Hemmi johtaa Suomen Abbey Roadia – kaikkien soundien äitiä ja suomirockin synnytyslaitosta

Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä aloit­ta­nut Risto Hemmi johtaa Suomen Abbey Roadia – kaik­kien soun­dien äitiä ja suo­mi­roc­kin syn­ny­tys­lai­tos­ta

11.01.2020 08:00
Tilaajille
Kuvataidearvostelu: Sielunmaisema vanerista ja laudoista

Ku­va­tai­dear­vos­te­lu: Sie­lun­mai­se­ma va­ne­ris­ta ja lau­dois­ta

10.01.2020 18:30
Konserttiarvostelu: Joikukantaesitys ja moniäänisiä avaruuksia

Kon­sert­tiar­vos­te­lu: Joi­ku­kan­ta­esi­tys ja mo­ni­ää­ni­siä ava­ruuk­sia

10.01.2020 13:58
Kuvataidearvostelu: Näkemisestä ja sokeudesta – minimalismi ja dadaismi kohtaavat Galleria Napassa ja Studio Mustanapassa.

Ku­va­tai­dear­vos­te­lu: Nä­ke­mi­ses­tä ja so­keu­des­ta – mi­ni­ma­lis­mi ja da­dais­mi koh­taa­vat Gal­le­ria Napassa ja Studio Mus­ta­na­pas­sa.

10.01.2020 09:49
Elokuva-arvostelu: Kirous kulkee uusinta-kierroksellaan

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Kirous kulkee uu­sin­ta-kier­rok­sel­laan

10.01.2020 09:49