Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Jokelan Hautaustoimisto on täyden palvelun hautaustoimisto – ”Kannattaa kysyä rohkeasti, jos mielessä on erikoispyyntöjä”
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Jokelan Hau­taus­toi­mis­to on täyden pal­ve­lun hau­taus­toi­mis­to – ”Kan­nat­taa kysyä roh­keas­ti, jos mie­les­sä on eri­kois­pyyn­tö­jä”

27.05.2020 09:00
Kemin kaupunginorkesterin syksy käynnistyy Kotkan poikii ilman siipii -konsertilla – ”Esitys ilahduttaa katsojia mukaansatempaavalla musiikilla”
Mainos Kemin kaupunginorkesteri

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin syksy käyn­nis­tyy Kotkan poikii ilman siipii -kon­ser­til­la – ”Esitys ilah­dut­taa kat­so­jia mu­kaan­sa­tem­paa­val­la mu­sii­kil­la”

27.05.2020 06:00
Lappilaisten rajayrittäjien myynti on pudonnut yli 90 prosenttia koronaviruksen vuoksi: ”Tällä hetkellä meillä käy noin kolme asiakasta päivässä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lais­ten ra­ja­yrit­tä­jien myynti on pu­don­nut yli 90 pro­sent­tia ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi: ”Tällä het­kel­lä meillä käy noin kolme asia­kas­ta päi­väs­sä”

21.05.2020 06:00
Sähköpyörä on kevään 2020 hittituote – ”Pyörät loppuvat viikossa”
Mainos Kuntokauppa_fi

Säh­kö­pyö­rä on kevään 2020 hit­ti­tuo­te – ”Pyörät lop­pu­vat vii­kos­sa”

17.05.2020 06:00
Toteuta kesän remonttiunelmat kotiin tai mökille Lakkapään rahoitus- ja kuljetuspalveluiden avulla – tavarantoimitus saapuu kätevästi kotiovellesi
Mainos Lakkapää

Toteuta kesän re­mont­ti­unel­mat kotiin tai mökille Lak­ka­pään ra­hoi­tus- ja kul­je­tus­pal­ve­lui­den avulla – ta­va­ran­toi­mi­tus saapuu kä­te­väs­ti ko­ti­ovel­le­si

14.05.2020 06:00
Vanha metsuri kuulee taas linnunlaulun
Mainos Toivon Kuulo

Vanha metsuri kuulee taas lin­nun­lau­lun

13.05.2020 11:00
Kaleva Media jakaa 100 000 euroa mediatilatukea pohjoisen yrityksille
Mainos Kaleva Media

Kaleva Media jakaa 100 000 euroa me­dia­ti­la­tu­kea poh­joi­sen yri­tyk­sil­le

12.05.2020 06:00
Kirkko elää, rukoilee ja julistaa sanaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirkko elää, ru­koi­lee ja ju­lis­taa sanaa

08.05.2020 06:00
Lappilaiset yrittäjät Jani ja Nina pyrkivät kehittämään toimintaansa koronan vuoksi: ”Tulojen vähentyessä täytyy pysähtyä ja miettiä, voisiko omassa yrityksessä tehdä jotain uutta"
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set yrit­tä­jät Jani ja Nina pyr­ki­vät ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa koronan vuoksi: ”Tu­lo­jen vä­hen­tyes­sä täytyy py­säh­tyä ja miet­tiä, voisiko omassa yri­tyk­ses­sä tehdä jotain uutta"

07.05.2020 08:00
Kevättä ja kesää odottaessa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kevättä ja kesää odot­taes­sa

06.05.2020 12:24
Vanhatalon puutarha kasvattaa kesäkukkansa itse Keminmaassa - Lue Esan ja Leilan vinkit, kuinka varmistat upean kukkaloiston kesäksi
Mainos vanhatalon-puutarha

Van­ha­ta­lon puu­tar­ha kas­vat­taa ke­sä­kuk­kan­sa itse Ke­min­maas­sa - Lue Esan ja Leilan vinkit, kuinka var­mis­tat upean kuk­ka­lois­ton kesäksi

06.05.2020 06:00
Keminmaan Rajakankaan yrityspuiston rakentaminen alkamassa
Mainos Keminmaan kunta

Ke­min­maan Ra­ja­kan­kaan yri­tys­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen al­ka­mas­sa

06.05.2020 06:00
Sinua tarvitaan! "Haastan ja rohkaisen hoitoalalle kouluttautuneita päivittämään osaamistaan", tsemppaa sairaanhoitaja Kukka-Maaria Keskitalo
Mainos Lappia

Sinua tar­vi­taan! "Haas­tan ja roh­kai­sen hoi­to­alal­le kou­lut­tau­tu­nei­ta päi­vit­tä­mään osaa­mis­taan", tsemp­paa sai­raan­hoi­ta­ja Kuk­ka-Maa­ria Kes­ki­ta­lo

25.04.2020 06:00
Riku Suokas vaihtoi auton sähköpyörään – ”Laihdun ja säästän 3000 euroa vuodessa”
Mainos Kuntokauppa

Riku Suokas vaihtoi auton säh­kö­pyö­rään – ”Laih­dun ja säästän 3000 euroa vuo­des­sa”

24.04.2020 06:00
Kirjoita kirje äidille ja voita 100 euron ravintolalahjakortti
Mainos Kaleva Media

Kir­joi­ta kirje äidille ja voita 100 euron ra­vin­to­la­lah­ja­kort­ti

23.04.2020 06:00
Koronakriisin kesto pelottaa lappilaisia yrittäjiä: "Tänä vuonna pääsiäinen oli hiljaisin koko yrityksen historiassa"
Mainos Lapin Yrittäjät

Ko­ro­na­krii­sin kesto pe­lot­taa lap­pi­lai­sia yrit­tä­jiä: "Tänä vuonna pää­siäi­nen oli hil­jai­sin koko yri­tyk­sen his­to­rias­sa"

23.04.2020 06:00
Paikallista pienyrittäjää voi tukea ostamalla lahjakortin netistä
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Pai­kal­lis­ta pien­yrit­tä­jää voi tukea os­ta­mal­la lah­ja­kor­tin netistä

22.04.2020 08:00
Hautakivien ja nimikaiverrusten aika on nyt – ”Hautakiveä voi personoida monin eri tavoin”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Hau­ta­ki­vien ja ni­mi­kai­ver­rus­ten aika on nyt – ”Hau­ta­ki­veä voi per­so­noi­da monin eri tavoin”

22.04.2020 07:00
Saisiko sitten olla muuta - etänä?
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Saisiko sitten olla muuta - etänä?

22.04.2020 06:00
Business Rovaniemi uudisti yrityspalvelujaan
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Bu­si­ness Ro­va­nie­mi uudisti yri­tys­pal­ve­lu­jaan

22.04.2020 05:00
Kaveko on perheyritys, jonka asiakastyytyväisyys on sadan prosentin luokkaa – ”Tehdään aina niin kuin itselle tehtäisiin”
Mainos Kaveko Oy

Kaveko on per­hey­ri­tys, jonka asia­kas­tyy­ty­väi­syys on sadan pro­sen­tin luokkaa – ”Teh­dään aina niin kuin itselle teh­täi­siin”

21.04.2020 08:00
Yllättävällä tavalla kansainvälinen Ylläs etsii ratkaisua lumettomaan kauteen
Mainos Ylläs

Yl­lät­tä­väl­lä tavalla kan­sain­vä­li­nen Ylläs etsii rat­kai­sua lu­met­to­maan kauteen

08.04.2020 06:00
Poikkeusolojen johtoryhmä huolehtii koronavirustilanteesta - ”Muistetaan pitää huolta toisistamme”
Mainos Rovaniemen kaupunki

Poik­keus­olo­jen joh­to­ryh­mä huo­leh­tii ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta - ”Muis­te­taan pitää huolta toi­sis­tam­me”

08.04.2020 06:00 0
REDU Edu Oy tarjoaa räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia yrityksille ja työnantajille – ”Tärkeintä on, että yritys saa juuri sen osaamisen mitä se nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee”
Mainos REDU Edu Oy

REDU Edu Oy tarjoaa rää­tä­löi­ty­jä kou­lu­tuk­sia ja val­men­nuk­sia yri­tyk­sil­le ja työn­an­ta­jil­le – ”Tär­kein­tä on, että yritys saa juuri sen osaa­mi­sen mitä se nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa tar­vit­see”

02.04.2020 06:00 0
Koronakriisi iskee voimalla eri aloilla toimiviin lappilaisiin yrityksiin: "Jos yksi tapahtumaketju lähtee kaatumaan, niin monta palasta voi mennä nurin"
Mainos Lapin Yrittäjät

Ko­ro­na­krii­si iskee voi­mal­la eri aloilla toi­mi­viin lap­pi­lai­siin yri­tyk­siin: "Jos yksi ta­pah­tu­ma­ket­ju lähtee kaa­tu­maan, niin monta palasta voi mennä nurin"

02.04.2020 06:00 0
Uskalla säväyttää kylppärin sisustuksessa – Lakkapään kuljetuspalvelu ja etäneuvonta auttavat kodin uudistuksessa
Mainos Lakkapää

Uskalla sä­väyt­tää kylp­pä­rin si­sus­tuk­ses­sa – Lak­ka­pään kul­je­tus­pal­ve­lu ja etä­neu­von­ta aut­ta­vat kodin uu­dis­tuk­ses­sa

01.04.2020 06:00 0
Juoksumatolla juoksuharrastuksen aloittaminen on helppoa
Mainos Gorillasports.fi

Juok­su­ma­tol­la juok­su­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen on helppoa

31.03.2020 06:00 0
Renkaanvaihtosesonki kolkuttelee jo nurkan takana – Tässä 7 vinkkiä kesärenkaiden hankintaan
Mainos KM-RRR

Ren­kaan­vaih­to­se­son­ki kol­kut­te­lee jo nurkan takana – Tässä 7 vinkkiä ke­sä­ren­kai­den han­kin­taan

30.03.2020 06:00 0
Ammattimaiset markkinointivälineet auttavat messuarjessa
Mainos Markkinointitarvike

Am­mat­ti­mai­set mark­ki­noin­ti­vä­li­neet aut­ta­vat mes­su­ar­jes­sa

29.03.2020 06:00 0
Jenni Heikkilä vaihtoi alaa kaupan sesonkitöistä lähihoitajaksi - ”Monimuoto-opiskelu antaa joustavuutta ja kaivattua itsenäisyyttä opintoihin”
Mainos Lappia

Jenni Heik­ki­lä vaihtoi alaa kaupan se­son­ki­töis­tä lä­hi­hoi­ta­jak­si - ”Mo­ni­muo­to-opis­ke­lu antaa jous­ta­vuut­ta ja kai­vat­tua it­se­näi­syyt­tä opin­toi­hin”

28.03.2020 06:00 0