Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Kilpailuta lainat oikein – katso neljä rahanarvoista vinkkiä
Mainos sortter

Kil­pai­lu­ta lainat oikein – katso neljä ra­han­ar­vois­ta vinkkiä

08.12.2019 06:00
Lakkapää juhlistaa 55-vuotistaivaltaan synttäriviikonloppuna – odotettavissa loistotarjouksia yrityksen vakiotoimittajilta
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pää juh­lis­taa 55-vuo­tis­tai­val­taan synt­tä­ri­vii­kon­lop­pu­na – odo­tet­ta­vis­sa lois­to­tar­jouk­sia yri­tyk­sen va­kio­toi­mit­ta­jil­ta

07.12.2019 06:00
Lapin urheilugaalassa juhlitaan tammikuussa yli kunta- ja lajirajojen
Mainos Lapin urheilugaala

Lapin ur­hei­lu­gaa­las­sa juh­li­taan tam­mi­kuus­sa yli kunta- ja la­ji­ra­jo­jen

06.12.2019 06:00
Rovaniemen keskustassa, Kuulostudion naapurissa piileksii harvinainen toimitilalöytö – ”Vain taivas on rajana ja mahdollisuudet avoinna miltei mille tahansa yritystoiminnalle”
Mainos Rovaniemen Kuntokeskus ja Kuulostudio

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa, Kuu­lo­stu­dion naa­pu­ris­sa pii­lek­sii har­vi­nai­nen toi­mi­ti­la­löy­tö – ”Vain taivas on rajana ja mah­dol­li­suu­det avoinna miltei mille tahansa yri­tys­toi­min­nal­le”

06.12.2019 06:00
Työhyvinvoinnin takana yksilöllisesti valitut silmälasit - "Persoona saa näkyä myös laseissa"
Mainos Brillet

Työ­hy­vin­voin­nin takana yk­si­löl­li­ses­ti valitut sil­mä­la­sit - "Per­soo­na saa näkyä myös la­seis­sa"

05.12.2019 08:00
Lappilaisilla yrittäjillä on tarve näkyä digimaailmassa: Verkosta löytyminen on tänä päivänä jo ihan uskottavuusasia
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­sil­la yrit­tä­jil­lä on tarve näkyä di­gi­maail­mas­sa: Ver­kos­ta löy­ty­mi­nen on tänä päivänä jo ihan us­kot­ta­vuus­asia

05.12.2019 06:00
Kuntoutuksesta tukea työelämässä jatkamiseen - Lapin Kuntoutus auttaa toiminta- ja työkyvyn tukemisessa
Mainos Lapin Kuntoutus Oy

Kun­tou­tuk­ses­ta tukea työ­elä­mäs­sä jat­ka­mi­seen - Lapin Kun­tou­tus auttaa toi­min­ta- ja työ­ky­vyn tu­ke­mi­ses­sa

04.12.2019 06:00
Mieleenpainuvia ja uniikkeja joululahjalöytöjä museokaupoista ja Arktisilta Markkinoilta
Mainos Arktikum

Mie­leen­pai­nu­via ja uniik­ke­ja jou­lu­lah­ja­löy­tö­jä mu­seo­kau­pois­ta ja Ark­ti­sil­ta Mark­ki­noil­ta

03.12.2019 12:00
ÄÄRI Arctic Design Expo on arktisen muotoiluosaamisen kauppapaikka
Mainos Arctic Design Week

ÄÄRI Arctic Design Expo on ark­ti­sen muo­toi­lu­osaa­mi­sen kaup­pa­paik­ka

30.11.2019 06:00
Lappilaisten leipomo- ja konditoriayrittäjien joulusesonki nojaa suunnitelmallisuuteen ja hyvään tiimityöhön – ”Olemme siitä onnellisessa asemassa, että sesonki jatkuu ympäri vuoden”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lais­ten lei­po­mo- ja kon­di­to­ria­yrit­tä­jien jou­lu­se­son­ki nojaa suun­ni­tel­mal­li­suu­teen ja hyvään tii­mi­työ­hön – ”Olemme siitä on­nel­li­ses­sa ase­mas­sa, että sesonki jatkuu ympäri vuoden”

28.11.2019 06:00
Mitä Levi merkitsee Tanja Poutiaiselle? - ”Tämä on kuin toinen kotipihani”
Mainos Levi Ski Resort

Mitä Levi mer­kit­see Tanja Pou­tiai­sel­le? - ”Tämä on kuin toinen ko­ti­pi­ha­ni”

27.11.2019 14:00
Unohtuuko historiamme muutosten tuulissa?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Unoh­tuu­ko his­to­riam­me muu­tos­ten tuu­lis­sa?

27.11.2019 06:00
Black Friday räjäyttää valokaupan – Rovaniemellä pakataan viikonlopun aikana tuhansia valotilauksia toimitettavaksi ympäri maailmaa
Mainos Lumise Oy

Black Friday rä­jäyt­tää va­lo­kau­pan – Ro­va­nie­mel­lä pa­ka­taan vii­kon­lo­pun aikana tu­han­sia va­lo­ti­lauk­sia toi­mi­tet­ta­vak­si ympäri maail­maa

26.11.2019 07:00
Sijoitus pilatekseen palauttaa kehoon elinvoimaa - Luvassa ei ole pikavoittoa vaan työn saa tehdä itse
Mainos Aitopilates

Si­joi­tus pi­la­tek­seen pa­laut­taa kehoon elin­voi­maa - Luvassa ei ole pi­ka­voit­toa vaan työn saa tehdä itse

25.11.2019 06:00
Lakkapäällä Black Friday alkaa jo maanantaina – yli 3000 tuotetta tarjouksessa viikon kestävällä Black Weekillä!
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pääl­lä Black Friday alkaa jo maa­nan­tai­na – yli 3000 tuo­tet­ta tar­jouk­ses­sa viikon kes­tä­väl­lä Black Wee­kil­lä!

22.11.2019 06:00
Pyöreän kellon alla Kansankadulla
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Pyöreän kellon alla Kan­san­ka­dul­la

21.11.2019 07:00
Hevosyrittäjä Maria ja tapahtumatekniikan tuottaja Eetu muuttivat tahoillaan Lappiin, ja tekivät omista harrastuksistaan työn – ”Ei kaduta yhtään, että lähdin tänne toteuttamaan unelmaani”
Mainos Lapin Yrittäjät

He­vos­yrit­tä­jä Maria ja ta­pah­tu­ma­tek­nii­kan tuot­ta­ja Eetu muut­ti­vat ta­hoil­laan Lap­piin, ja tekivät omista har­ras­tuk­sis­taan työn – ”Ei kaduta yhtään, että lähdin tänne to­teut­ta­maan unel­maa­ni”

21.11.2019 06:00
Mainoa CRAFT & DESIGNin valikoimaan kuuluvat kotimaiset designbrändit, joiden takaa löytyvät koulutetut alan ammattilaiset
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Mainoa CRAFT & DE­SIG­Nin va­li­koi­maan kuu­lu­vat ko­ti­mai­set de­signb­rän­dit, joiden takaa löy­ty­vät kou­lu­te­tut alan am­mat­ti­lai­set

20.11.2019 06:00
Hammasasema Suusalongissa tulija vastaanotetaan lämpimällä hymyllä – ”Olemme panostaneet erityisesti pelkohoitoon vuosien varrella”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Ham­mas­ase­ma Suu­sa­lon­gis­sa tulija vas­taan­ote­taan läm­pi­mäl­lä hymyllä – ”Olemme pa­nos­ta­neet eri­tyi­ses­ti pel­ko­hoi­toon vuosien var­rel­la”

20.11.2019 06:00
Sähköauton yhteiskäyttö on osa nykyaikaista elämäntyyliä ja asumismukavuutta – ”Liikennepäästöjen vähenemisen lisäksi muitakin huomattavia etuja”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Säh­kö­au­ton yh­teis­käyt­tö on osa ny­ky­ai­kais­ta elä­män­tyy­liä ja asu­mis­mu­ka­vuut­ta – ”Lii­ken­ne­pääs­tö­jen vä­he­ne­mi­sen lisäksi mui­ta­kin huo­mat­ta­via etuja”

20.11.2019 06:00
Fenno Optiikka Lapin hämäränäkötutkimus haastaa kaamoksen
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Fenno Op­tiik­ka Lapin hä­mä­rä­nä­kö­tut­ki­mus haastaa kaa­mok­sen

20.11.2019 06:00
Kunnon remontti tekee ihmeitä – katso, miten K-Rauta uudistaa vanhoja asuntoja Rovaniemellä
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Kunnon re­mont­ti tekee ihmeitä – katso, miten K-Rauta uu­dis­taa vanhoja asun­to­ja Ro­va­nie­mel­lä

20.11.2019 06:00
Rovaniemen Raviradan ilmaistapahtuma tuo hevoset ja ihmiset yhteen
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Ro­va­nie­men Ra­vi­ra­dan il­mais­ta­pah­tu­ma tuo hevoset ja ihmiset yhteen

20.11.2019 06:00
Hautauspalvelu Luoma-ahon saattueautot kunnioittavat sekä omaisia että vainajaa
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Hau­taus­pal­ve­lu Luo­ma-ahon saat­tue­au­tot kun­nioit­ta­vat sekä omaisia että vai­na­jaa

20.11.2019 06:00
Vuoden 2019 Palkitut Likiliikkeet
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Vuoden 2019 Pal­ki­tut Li­ki­liik­keet

20.11.2019 06:00
Kuivista silmistä kärsiville tarkoitetun Blephex -hoidon tulokset puhuvat puolestaan – ”Silmät eivät arista, kutise tai tunnu yhtään niin kuivilta enää”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Kui­vis­ta sil­mis­tä kär­si­vil­le tar­koi­te­tun Blephex -hoidon tu­lok­set puhuvat puo­les­taan – ”Silmät eivät arista, kutise tai tunnu yhtään niin kui­vil­ta enää”

20.11.2019 06:00
Kuuntele RoKin Lätkässä Lappiin -podcast: Toisessa osassa käsitellään RoKin nykyhetkeä Santeri Immosen ja Turkka Pumpasen kanssa
Mainos RoKi Hockey

Kuun­te­le RoKin Lät­käs­sä Lappiin -pod­cast: Toi­ses­sa osassa kä­si­tel­lään RoKin ny­ky­het­keä Santeri Immosen ja Turkka Pum­pa­sen kanssa

14.11.2019 13:00
Yrittäjäpariskunnat jakavat niin ilonaiheet ja onnistumiset kuin haasteet ja hankaluudetkin - ”Kun yritystoiminta ja parisuhde yhdistyvät, siinä on paljon pelissä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nat jakavat niin ilon­ai­heet ja on­nis­tu­mi­set kuin haas­teet ja han­ka­luu­det­kin - ”Kun yri­tys­toi­min­ta ja pa­ri­suh­de yh­dis­ty­vät, siinä on paljon pe­lis­sä”

14.11.2019 06:00
Iso joulunavaus Kemissä 23. marraskuuta
Mainos Kemin Kaupunkikeskusyhdistys

Iso jou­lun­avaus Kemissä 23. mar­ras­kuu­ta

14.11.2019 06:00
Euroopan suurin kelkkamyyjä saapui Ouluun – Tarvikekeskus Oulun uuden liikkeen avajaisia juhlitaan marraskuussa
Mainos Tarvikekeskus Oy

Eu­roo­pan suurin kelk­ka­myy­jä saapui Ouluun – Tar­vi­ke­kes­kus Oulun uuden liik­keen ava­jai­sia juh­li­taan mar­ras­kuus­sa

13.11.2019 08:00