Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Sport Business Lapland tarjoaa konkreettisia työkaluja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen urheilu- ja liikunta-aloilla – ”Urheilutoimijoiden on tärkeää kehittää liiketoimintaosaamistaan ja yhteistyöverkostojaan”
Mainos Lapin AMK

Sport Bu­si­ness Lapland tarjoaa konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja vas­tuul­li­sen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen ur­hei­lu- ja lii­kun­ta-aloil­la – ”Ur­hei­lu­toi­mi­joi­den on tärkeää ke­hit­tää lii­ke­toi­min­ta­osaa­mis­taan ja yh­teis­työ­ver­kos­to­jaan”

06:00
Huoltovapaa terassi on tulevan kesän hitti
Mainos Lakkapää

Huol­to­va­paa terassi on tulevan kesän hitti

12.05.2021 06:00
Jari, 55, laihtui sähköpyöräilemällä 20 kg – "Verenpaine ja veriarvot kuin rippikouluikäisellä"
Mainos Kuntokauppa

Jari, 55, laihtui säh­kö­pyö­räi­le­mäl­lä 20 kg – "Ve­ren­pai­ne ja ve­ri­ar­vot kuin rip­pi­kou­lui­käi­sel­lä"

09.05.2021 06:00
Syksy tuo tullessaan uusia psykoterapeuttikoulutuksia – hakuaika meneillään
Mainos Oulun yliopisto

Syksy tuo tul­les­saan uusia psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­sia – ha­ku­ai­ka me­neil­lään

09.05.2021 06:00
"Asiakasetuja kahden edestä"
Mainos Loiste Sähkönmyynti Oy

"A­sia­ka­se­tu­ja kahden edestä"

08.05.2021 06:00
Taitaja2021 nostaa valokeilaan nuoret ammattiosaajat – virtuaalitapahtuman elämyksen pääsevät kokemaan kaikki
Mainos Taitaja 2021

Taitaja2021 nostaa va­lo­kei­laan nuoret am­mat­ti­osaa­jat – vir­tuaa­li­ta­pah­tu­man elä­myk­sen pää­se­vät ko­ke­maan kaikki

02.05.2021 06:00
Sähköpyörien hinnat nousevat kesällä jopa 20 % - Pyöräkauppiaat yllätettiin housut kintuissa: "Viimeiset edulliset erät myydään nyt"
Mainos Kuntokauppa

Säh­kö­pyö­rien hinnat nou­se­vat kesällä jopa 20 % - Pyö­rä­kaup­piaat yl­lä­tet­tiin housut kin­tuis­sa: "Vii­mei­set edul­li­set erät myydään nyt"

02.05.2021 06:00
”Yksi puhelinsoitto saattaa kuitata koko vuoden jäsenmaksun!” – 65 syytä rakastua Lapin Yrittäjiin
Mainos Lapin Yrittäjät

”Yksi pu­he­lin­soit­to saattaa kuitata koko vuoden jä­sen­mak­sun!” – 65 syytä ra­kas­tua Lapin Yrit­tä­jiin

29.04.2021 06:00
Miki Liukkonen oppi arvostamaan Oulua vasta etelässä asuessaan
Mainos Kaleva Media

Miki Liuk­ko­nen oppi ar­vos­ta­maan Oulua vasta ete­läs­sä asues­saan

29.04.2021 06:00
Sisustusliike koki täydellisen muodonmuutoksen –”Vain ulkoseinät jäivät vanhasta jäljelle”
Mainos Rova-Sisustus

Si­sus­tus­lii­ke koki täy­del­li­sen muo­don­muu­tok­sen –”Vain ul­ko­sei­nät jäivät van­has­ta jäl­jel­le”

28.04.2021 06:00
LapSec Oy täytti 15 vuotta ja loi V3-palvelun tietoturvan parantamiseksi
Mainos LapSec Oy

LapSec Oy täytti 15 vuotta ja loi V3-pal­ve­lun tie­to­tur­van pa­ran­ta­mi­sek­si

28.04.2021 06:00
Piilotyöpaikka hukassa tai yrittäjyys harkinnassa? – Kaupunki auttaa maksutta
Mainos Business Rovaniemi

Pii­lo­työ­paik­ka hukassa tai yrit­tä­jyys har­kin­nas­sa? – Kau­pun­ki auttaa mak­sut­ta

28.04.2021 06:00
Laadukkaat näkemisen palvelut paikallisella huippuosaamisella – ”Vanhoista laseista saadaan vaikka aurinkolasit”
Mainos Fenno-Optiikka

Laa­duk­kaat nä­ke­mi­sen pal­ve­lut pai­kal­li­sel­la huip­pu­osaa­mi­sel­la – ”Van­hois­ta la­seis­ta saadaan vaikka au­rin­ko­la­sit”

28.04.2021 06:00
Niskakivut loppuivat näyttöpäätelaseihin – ”Vältin kirurgin veitsen viime hetkellä”
Mainos Brillet

Nis­ka­ki­vut lop­pui­vat näyt­tö­pää­te­la­sei­hin – ”Vältin ki­rur­gin veitsen viime het­kel­lä”

28.04.2021 06:00
REDU rakentaa kampukselleen Likiliike-luokan
Mainos Likiliike

REDU ra­ken­taa kam­puk­sel­leen Li­ki­lii­ke-luo­kan

28.04.2021 06:00
Tuhkaus on yleistynyt hautaustapa myös Lapissa
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Tuhkaus on yleis­ty­nyt hau­taus­ta­pa myös Lapissa

28.04.2021 06:00
”Lapset saivat kuvata kotikaupunkiaan omasta näkökulmastaan” – Paikallisuusarvo osana varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa
Mainos Päiväkoti Sunnarborg

”Lapset saivat kuvata ko­ti­kau­pun­kiaan omasta nä­kö­kul­mas­taan” – Pai­kal­li­suus­ar­vo osana var­hais­kas­va­tuk­sen pe­da­go­giik­kaa

28.04.2021 06:00
Onnistunut rekrytointi on sekä työnantajan että työnhakijan etu
Mainos Lapin Eurova

On­nis­tu­nut rek­ry­toin­ti on sekä työn­an­ta­jan että työn­ha­ki­jan etu

28.04.2021 06:00
Laajan valikoiman lähikauppa on osa kyläyhteisöä
Mainos K-Market Pekantori

Laajan va­li­koi­man lä­hi­kaup­pa on osa ky­lä­yh­tei­söä

28.04.2021 06:00
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ke­min­maan uusi kirkko sul­je­taan ke­sä­ajak­si

27.04.2021 13:40
Kevät alkaa Sampokeskuksesta – ”Ulkoilu, liikkuminen ja mukavuus ovat tämän kevään trendejä”
Mainos Sampokeskus

Kevät alkaa Sam­po­kes­kuk­ses­ta – ”Ul­koi­lu, liik­ku­mi­nen ja mu­ka­vuus ovat tämän kevään tren­de­jä”

27.04.2021 16:09
Lääkäri Pippa Laukka aloitti sähköpyöräilyn – Kumoaa yleisen ennakkoluulon: ”Moni ajattelee, ettei tämä ole liikuntaa”
Mainos Kuntokauppa

Lääkäri Pippa Laukka aloitti säh­kö­pyö­räi­lyn – Kumoaa yleisen en­nak­ko­luu­lon: ”Moni ajat­te­lee, ettei tämä ole lii­kun­taa”

25.04.2021 06:00
Tekijöitä metsäalalle – "Etenkin naisia toivotaan alalle enemmän"
Mainos REDU Edu Oy

Te­ki­jöi­tä met­sä­alal­le – "E­ten­kin naisia toi­vo­taan alalle enem­män"

24.04.2021 06:00
”Asiakkaat yllättyvät jatkuvasti monipuolisesta valikoimastamme” – jalkine- ja vaatemyymälä Simpsetti kätkee sisäänsä pienen paikkakunnan helmen
Mainos Simpsetti

”A­siak­kaat yl­lät­ty­vät jat­ku­vas­ti mo­ni­puo­li­ses­ta va­li­koi­mas­tam­me” – jal­ki­ne- ja vaa­te­myy­mä­lä Simp­set­ti kätkee si­sään­sä pienen paik­ka­kun­nan helmen

19.04.2021 06:00
Tällainen on himoittu FitNord-sähköpyörä: ”Akku kestää Rovaniemeltä Tornioon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: ”Akku kestää Ro­va­nie­mel­tä Tor­nioon”

18.04.2021 06:00
Lappia-Koulutus Oy on rekisteröinyt tavaramerkin ja lanseeraa @kiertotalouskortin
Mainos Lappia

Lap­pia-Kou­lu­tus Oy on re­kis­te­röi­nyt ta­va­ra­mer­kin ja lan­see­raa @kier­to­ta­lous­kor­tin

16.04.2021 06:00
Suvi Teräsniska nollaa ajatuksensa Kolarissa
Mainos Kaleva Media

Suvi Te­räs­nis­ka nollaa aja­tuk­sen­sa Ko­la­ris­sa

16.04.2021 08:17
"Soidinyöt" sukeltaa metson perässä helisevään kevätyöhön
Mainos Väyläkirjat

"Soi­di­nyöt" su­kel­taa metson perässä he­li­se­vään ke­vät­yö­hön

14.04.2021 06:00
Autokauppias ei ole pikavoittojen perässä
Mainos Pörhön autoliike Keminmaa

Au­to­kaup­pias ei ole pi­ka­voit­to­jen perässä

12.04.2021 06:00
Ennakoiva sydänterveys voi säästää jopa kuolemalta – ”Ihmisen pitäisi suhtautua itseensä kuin kallisarvoiseen aarteeseen”
Mainos Sydänkeskus

En­na­koi­va sy­dän­ter­veys voi säästää jopa kuo­le­mal­ta – ”Ih­mi­sen pitäisi suh­tau­tua it­seen­sä kuin kal­lis­ar­voi­seen aar­tee­seen”

09.04.2021 06:00