Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Arctic Fashion Show tuo catwalkille lappilaisia malleja ja suomalaissuunnittelijoiden luomuksia – ”Arktisuuden teema tulee näkymään kaikessa aina malleja, mallistoja, stailauksia, visuaalista ilmettä ja musiikkia myöten”
Mainos Arctic Design Week

Arctic Fashion Show tuo cat­wal­kil­le lap­pi­lai­sia malleja ja suo­ma­lais­suun­nit­te­li­joi­den luo­muk­sia – ”Ark­ti­suu­den teema tulee nä­ky­mään kai­kes­sa aina mal­le­ja, mal­lis­to­ja, stai­lauk­sia, vi­suaa­lis­ta ilmettä ja mu­siik­kia myöten”

25.01.2020 06:00
Harkitsetko rahoituksen hakemista yrityksellesi? Muista nämä 10 asiaa!
Mainos Webbipiste

Har­kit­set­ko ra­hoi­tuk­sen ha­ke­mis­ta yri­tyk­sel­le­si? Muista nämä 10 asiaa!

24.01.2020 06:00
Lappilaiset yksinyrittäjät saavat varmuutta omaan tekemiseensä toisilta yrittäjiltä: ”Halusin soittaa nimenomaan lappilaisille lakimiehille, sillä paikallisuus on omissa arvoissani tärkeää”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set yk­sin­yrit­tä­jät saavat var­muut­ta omaan te­ke­mi­seen­sä toi­sil­ta yrit­tä­jil­tä: ”Ha­lu­sin soittaa ni­men­omaan lap­pi­lai­sil­le la­ki­mie­hil­le, sillä pai­kal­li­suus on omissa ar­vois­sa­ni tär­keää”

23.01.2020 06:00
Nuorten yritys sai lentävän lähdön
Mainos UCCO-palvelut

Nuorten yritys sai len­tä­vän lähdön

22.01.2020 06:00
Koe ainutlaatuinen suunnistuselämys – kerää joukkue ja tule mukaan Napapiiri-Jukolaan
Mainos Ounasvaaran Hiihtoseura

Koe ai­nut­laa­tui­nen suun­nis­tus­elä­mys – kerää joukkue ja tule mukaan Na­pa­pii­ri-Ju­ko­laan

21.01.2020 10:32
Suomalaiset laihduttavat nyt juoksumatolla – paino pudonnut jopa 41 kg
Mainos Kuntokauppa

Suo­ma­lai­set laih­dut­ta­vat nyt juok­su­ma­tol­la – paino pu­don­nut jopa 41 kg

19.01.2020 06:00
Uudella Levi West -tuolihissillä mukavasti ja nopeasti huipulle
Mainos Levi Ski Resort

Uudella Levi West -tuo­li­his­sil­lä mu­ka­vas­ti ja no­peas­ti hui­pul­le

18.01.2020 06:00
Kodinplaza.fi -tarjouspyyntöpalvelu tuo kodin- ja kiinteistönpalveluja tarvitsevat ihmiset ja tekijät yhteen
Mainos Kodinplaza.fi

Ko­dinp­la­za.fi -tar­jous­pyyn­tö­pal­ve­lu tuo kodin- ja kiin­teis­tön­pal­ve­lu­ja tar­vit­se­vat ihmiset ja tekijät yhteen

17.01.2020 06:00
Alkaneen vuoden lakimuutokset auttavat lappilaisia yrittäjiä: ”-Toivon myös, että pystyn auttamaan omaa asuinkaupunkiani oman yritystoimintani kautta.”
Mainos Lapin Yrittäjät

Al­ka­neen vuoden la­ki­muu­tok­set aut­ta­vat lap­pi­lai­sia yrit­tä­jiä: ”-Toi­von myös, että pystyn aut­ta­maan omaa asuin­kau­pun­kia­ni oman yri­tys­toi­min­ta­ni kaut­ta.”

16.01.2020 06:00
Top5Credits.com teki lainavertailun: Kulutusluottojen korkokatto laski lainakuluja selvästi
Mainos Draivi-Media

Top5C­re­dits.com teki lai­na­ver­tai­lun: Ku­lu­tus­luot­to­jen kor­ko­kat­to laski lai­na­ku­lu­ja sel­väs­ti

15.01.2020 08:42
Temrexin työasupalvelu laajenee Rovaniemelle
Mainos Temrex

Tem­re­xin työa­su­pal­ve­lu laa­je­nee Ro­va­nie­mel­le

15.01.2020 06:00
Uutta ja vanhaa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Uutta ja vanhaa

12.01.2020 06:00
Seksuaalineuvojan koulutus avaa ymmärrystä sukupuolisuuden moninaisuuteen ja antaa valmiuksia ottaa seksuaalisuus puheeksi eri työkentillä
Mainos Peräpohjolan Opisto

Sek­suaa­li­neu­vo­jan kou­lu­tus avaa ym­mär­rys­tä su­ku­puo­li­suu­den mo­ni­nai­suu­teen ja antaa val­miuk­sia ottaa sek­suaa­li­suus pu­heek­si eri työ­ken­til­lä

08.01.2020 06:00
Kiertotalous työllistää Lapissa – asiantuntijakoulutuksesta hyötyvät sekä yritys että osaaja
Mainos Lapin ELY-keskus

Kier­to­ta­lous työl­lis­tää Lapissa – asian­tun­ti­ja­kou­lu­tuk­ses­ta hyö­ty­vät sekä yritys että osaaja

08.01.2020 06:00
Sama magneettikuva voi maksaa 223 tai 499 euroa - potilaalla on oikeus valita, kumman hän ostaa
Mainos Synlab

Sama mag­neet­ti­ku­va voi maksaa 223 tai 499 euroa - po­ti­laal­la on oikeus valita, kumman hän ostaa

07.01.2020 06:00
Tapahtumakalenteri vuodelle 2020 – Nauti ilmaisesta tv-viihteestä ja urheilusta
Mainos VPN-SUOMI.fi

Ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri vuo­del­le 2020 – Nauti il­mai­ses­ta tv-viih­tees­tä ja ur­hei­lus­ta

02.01.2020 06:00
Uusi vuosi, uudet haasteet ja mahdollisuudet
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Uusi vuosi, uudet haas­teet ja mah­dol­li­suu­det

01.01.2020 06:00
Levin hiihtolomaviikkojen ennakkovaraaminen on käynnistynyt – "Loman voi suunnitella kätevästi etukäteen ja kaikki tarvittavat varaukset voi tehdä samalla kertaa"
Mainos Levi Ski Resort

Levin hiih­to­lo­ma­viik­ko­jen en­nak­ko­va­raa­mi­nen on käyn­nis­ty­nyt – "Loman voi suun­ni­tel­la kä­te­väs­ti etu­kä­teen ja kaikki tar­vit­ta­vat va­rauk­set voi tehdä samalla kertaa"

27.12.2019 12:00
Käsityöoluet viedään käsistä - Lapin Panimo palautti panemisen perinteen Rovaniemelle
Mainos Lapin Panimo

Kä­si­työ­oluet viedään käsistä - Lapin Panimo pa­laut­ti pa­ne­mi­sen pe­rin­teen Ro­va­nie­mel­le

26.12.2019 06:00
Lappilaisten yrittäjien joulunaika sujuu vauhdikkaissa, perinteikkäissä ja sopivasti nurinkurisissa merkeissä - ”Tänä vuonna ripustimme kuusen ylösalaisin kattoon!”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lais­ten yrit­tä­jien jou­lun­ai­ka sujuu vauh­dik­kais­sa, pe­rin­teik­käis­sä ja so­pi­vas­ti nu­rin­ku­ri­sis­sa mer­keis­sä - ”Tänä vuonna ri­pus­tim­me kuusen ylös­alai­sin kat­toon!”

26.12.2019 06:00
Hyviä CV-malleja ja -pohjia löytyy joka makuun
Mainos Webbipiste

Hyviä CV-mal­le­ja ja -pohjia löytyy joka makuun

20.12.2019 06:00
Lappilaiset yrittäjät pyytävät apua juridisiin kysymyksiin: ”Yrittäjäkaverukset ovat voineet keskenään jutella jostakin kirjanpitoasiasta ja lopulta meille soitetaan, että miten tämä asia nyt oikeasti laillisesti menee”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set yrit­tä­jät pyy­tä­vät apua ju­ri­di­siin ky­sy­myk­siin: ”Y­rit­tä­jä­ka­ve­ruk­set ovat voineet kes­ke­nään jutella jos­ta­kin kir­jan­pi­to­asias­ta ja lopulta meille soi­te­taan, että miten tämä asia nyt oi­keas­ti lail­li­ses­ti menee”

19.12.2019 06:00
Perunkirjoituksen voi hoitaa itsenäisesti tai Jokelan Hautaustoimiston tuella – ”Me olemme aina omaisten tukena ja annamme neuvontaa läpi koko prosessin”
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Pe­run­kir­joi­tuk­sen voi hoitaa it­se­näi­ses­ti tai Jokelan Hau­taus­toi­mis­ton tuella – ”Me olemme aina omais­ten tukena ja annamme neu­von­taa läpi koko pro­ses­sin”

18.12.2019 06:00
Kolme syytä miksi lainavertailun eteen kannattaa nähdä vaivaa
Mainos Webbipiste

Kolme syytä miksi lai­na­ver­tai­lun eteen kan­nat­taa nähdä vaivaa

13.12.2019 06:00
Säännöllinen kosmetologilla käynti ja oikeanlainen kotihoito ovat avaimet kauniiseen ihoon – ”Tärkein työ tehdään kotona”
Mainos Kauneusstudio BeautyQ

Sään­nöl­li­nen kos­me­to­lo­gil­la käynti ja oi­kean­lai­nen ko­ti­hoi­to ovat avaimet kau­nii­seen ihoon – ”Tär­kein työ tehdään kotona”

13.12.2019 06:00
Rovaniemen keskustassa, Kuulostudion naapurissa piileksii harvinainen toimitilalöytö – ”Vain taivas on rajana ja mahdollisuudet avoinna miltei mille tahansa yritystoiminnalle”
Mainos Rovaniemen Kuntokeskus ja Kuulostudio

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa, Kuu­lo­stu­dion naa­pu­ris­sa pii­lek­sii har­vi­nai­nen toi­mi­ti­la­löy­tö – ”Vain taivas on rajana ja mah­dol­li­suu­det avoinna miltei mille tahansa yri­tys­toi­min­nal­le”

13.12.2019 06:00
Lappilaiset nuoret yrittäjät haluavat rakentaa mieleisensä elämän itse – ”Tässä iässä on helppo kokeilla asioita ja vaihtaa tarvittaessa suuntaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set nuoret yrit­tä­jät ha­lua­vat ra­ken­taa mie­lei­sen­sä elämän itse – ”Tässä iässä on helppo ko­keil­la asioita ja vaihtaa tar­vit­taes­sa suun­taa”

12.12.2019 06:00
Kilpailuta lainat oikein – katso neljä rahanarvoista vinkkiä
Mainos sortter

Kil­pai­lu­ta lainat oikein – katso neljä ra­han­ar­vois­ta vinkkiä

08.12.2019 06:00
Lapin urheilugaalassa juhlitaan tammikuussa yli kunta- ja lajirajojen
Mainos Lapin urheilugaala

Lapin ur­hei­lu­gaa­las­sa juh­li­taan tam­mi­kuus­sa yli kunta- ja la­ji­ra­jo­jen

06.12.2019 06:00
Työhyvinvoinnin takana yksilöllisesti valitut silmälasit - "Persoona saa näkyä myös laseissa"
Mainos Brillet

Työ­hy­vin­voin­nin takana yk­si­löl­li­ses­ti valitut sil­mä­la­sit - "Per­soo­na saa näkyä myös la­seis­sa"

05.12.2019 08:00