Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Viimeiselle matkalle arvokkaasti – uusi saattueauto monipuolistaa Hautauspalvelu Luoma-ahon palvelua
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Vii­mei­sel­le mat­kal­le ar­vok­kaas­ti – uusi saat­tue­au­to mo­ni­puo­lis­taa Hau­taus­pal­ve­lu Luo­ma-ahon pal­ve­lua

02.02.2023 06:00
Kolme ohittamatonta neuvoa yrittäjälle, joka etsii jatkajaa yritykselleen – Asiantuntija kertoo: ”Ajatus voi pelottaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kolme ohit­ta­ma­ton­ta neuvoa yrit­tä­jäl­le, joka etsii jat­ka­jaa yri­tyk­sel­leen – Asian­tun­ti­ja kertoo: ”Ajatus voi pe­lot­taa”

02.02.2023 06:00
Katri Kulmuni: Sinnikkyys tuo tulosta – ”Lapilla valoisat näkymät”
Mainos Keskustan eduskuntaryhmä

Katri Kul­mu­ni: Sin­nik­kyys tuo tulosta – ”La­pil­la va­loi­sat nä­ky­mät”

01.02.2023 06:00
Markus Lohi: Väsymättömällä työllä tulee tulosta – ”Sote-uudistuksen pitää turvata lähipalvelut”
Mainos Keskustan eduskuntaryhmä

Markus Lohi: Vä­sy­mät­tö­mäl­lä työllä tulee tulosta – ”So­te-uu­dis­tuk­sen pitää turvata lä­hi­pal­ve­lut”

01.02.2023 06:00
Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen kohti työelämää? Uusi valmennuspalvelu tarjoaa lappilaisille työnhakijoille jopa vuoden kestoisen tuen työnhakuun
Mainos Hoivatie

Oletko valmis ot­ta­maan seu­raa­van as­ke­leen kohti työe­lä­mää? Uusi val­men­nus­pal­ve­lu tarjoaa lap­pi­lai­sil­le työn­ha­ki­joil­le jopa vuoden kes­toi­sen tuen työn­ha­kuun

31.01.2023 06:00
Edullinenlaina.com auttaa edullisen lainan kilpailuttamisessa
Mainos Lead Group

Edul­li­nen­lai­na.com auttaa edul­li­sen lainan kil­pai­lut­ta­mi­ses­sa

31.01.2023 06:00
”Tuntui, etten pysty samaan kuin muut” – Oma väylä -kuntoutuksesta tukea ADHD-nuorille
Mainos Coronaria

”Tun­tui, etten pysty samaan kuin muut” – Oma väylä -kun­tou­tuk­ses­ta tukea ADHD-nuo­ril­le

30.01.2023 06:00
Rovaniemellä käsityönä valmistetut valmisruoat löytyvät nyt lähikauppojen hyllyiltä kätevissä lounaskokopakkauksissa – ”Panostamme aina laadukkaisiin ja paikallisiin raaka-aineisiin”
Mainos Lapin Krassi

Ro­va­nie­mel­lä kä­si­työ­nä val­mis­te­tut val­mis­ruoat löy­ty­vät nyt lä­hi­kaup­po­jen hyl­lyil­tä kä­te­vis­sä lou­nas­ko­ko­pak­kauk­sis­sa – ”Pa­nos­tam­me aina laa­duk­kai­siin ja pai­kal­li­siin raa­ka-ai­nei­siin”

30.01.2023 06:00
Musiikkielämyksiä, lumirakentamista ja abstraktia maalaustaidetta – maailman pohjoisin muotoiluviikko tuo Rovaniemelle jälleen monipuolisen tapahtumakauttauksen
Mainos Arctic Design Week

Mu­siik­kie­lä­myk­siä, lu­mi­ra­ken­ta­mis­ta ja abst­rak­tia maa­laus­tai­det­ta – maail­man poh­joi­sin muo­toi­lu­viik­ko tuo Ro­va­nie­mel­le jälleen mo­ni­puo­li­sen ta­pah­tu­ma­kaut­tauk­sen

28.01.2023 06:00
Hoitamaton kuulonalenema vaikuttaa tutkitusti elämänlaatuun – ”Se on henkisesti rasittavaa ja väsyttävää”
Mainos Toivon Kuulo

Hoi­ta­ma­ton kuu­lon­ale­ne­ma vai­kut­taa tut­ki­tus­ti elä­män­laa­tuun – ”Se on hen­ki­ses­ti ra­sit­ta­vaa ja vä­syt­tä­vää”

27.01.2023 08:00
Metsäasiantuntija on moniosaaja – ”Parasta työssäni on vastata metsänomistajien tarpeisiin metsänhoidossa”
Mainos Metsä Group

Met­sä­asian­tun­ti­ja on mo­ni­osaa­ja – ”Pa­ras­ta työs­sä­ni on vastata met­sän­omis­ta­jien tar­pei­siin met­sän­hoi­dos­sa”

27.01.2023 06:00
Tie ruumisarkkuliikkeestä täyden palvelun hautaustoimistoksi – Jokelan perheyritys juhlistaa 100-vuotistaivaltaan juhlakonsertilla
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Tie ruu­mis­ark­ku­liik­kees­tä täyden pal­ve­lun hau­taus­toi­mis­tok­si – Jokelan per­he­yri­tys juh­lis­taa 100-vuo­tis­tai­val­taan juh­la­kon­ser­til­la

25.01.2023 06:00
Hyvä headhunting ei laske kaikkea yhden kortin varaan – ”Tavoitteena on mätsi, jossa kaikki voittavat”
Mainos MPS Career Oy

Hyvä head­hun­ting ei laske kaikkea yhden kortin varaan – ”Ta­voit­tee­na on mätsi, jossa kaikki voit­ta­vat”

25.01.2023 06:00
Vaadimme kaksi asiaa yli muiden, palkitut yrittäjät paljastavat - Haastattelussa vuoden 2021 sisu ja vuoden 2022 yksinyrittäjä
Mainos Oma Pilates

Vaa­dim­me kaksi asiaa yli muiden, pal­ki­tut yrit­tä­jät pal­jas­ta­vat - Haas­tat­te­lus­sa vuoden 2021 sisu ja vuoden 2022 yk­sin­yrit­tä­jä

23.01.2023 06:00
Nappaa uusi työpaikka Mätsis-rekrymessuilta
Mainos Lappia

Nappaa uusi työ­paik­ka Mät­sis-rek­ry­mes­suil­ta

21.01.2023 06:00
Haaparannalta ponnistanut rahoitusyhtiö huolehtii yrityksen puolesta laskujen käsittelyn, hallinnoinnin sekä sujuvan kassavirran – ”Yrittäjänä voit keskittyä ydinliiketoimintaasi, me hoidamme kaiken muun taustalla”
Mainos Norra Finans

Haa­pa­ran­nal­ta pon­nis­ta­nut ra­hoi­tus­yh­tiö huo­leh­tii yri­tyk­sen puo­les­ta las­ku­jen kä­sit­te­lyn, hal­lin­noin­nin sekä sujuvan kas­sa­vir­ran – ”Y­rit­tä­jä­nä voit kes­kit­tyä ydin­lii­ke­toi­min­taa­si, me hoi­dam­me kaiken muun taus­tal­la”

19.01.2023 06:00
Uskonnonvapaus
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Us­kon­non­va­paus

16.01.2023 06:00
Lainalista.fi tekee lainojen vertailusta ja kilpailuttamisesta helppoa
Mainos Lead Group Oy

Lai­na­lis­ta.fi tekee lai­no­jen ver­tai­lus­ta ja kil­pai­lut­ta­mi­ses­ta helppoa

16.01.2023 06:00
Dronesta on moneksi – Uusinta tekniikkaa voidaan hyödyntää ympäristönhoidossa sekä maa- ja vesiympäristön mittaamisessa
Mainos Mitta Oy

Dro­nes­ta on moneksi – Uusinta tek­niik­kaa voidaan hyö­dyn­tää ym­pä­ris­tön­hoi­dos­sa sekä maa- ja ve­si­ym­pä­ris­tön mit­taa­mi­ses­sa

07.01.2023 06:00
Muotoiluviikon juhlavuosi esittelee arktisen pääkaupungin kasvot ja osaamisen – millainen merkitys tapahtumalla on kaupunkilaisille, yrittäjille ja kulttuuriväelle?
Mainos Arctic Design Week

Muo­toi­lu­vii­kon juh­la­vuo­si esit­te­lee ark­ti­sen pää­kau­pun­gin kasvot ja osaa­mi­sen – mil­lai­nen mer­ki­tys ta­pah­tu­mal­la on kau­pun­ki­lai­sil­le, yrit­tä­jil­le ja kult­tuu­ri­väel­le?

04.01.2023 06:00
Ampumahiihtäjä Emilia Irvankoskelle hyvä näkö on olennainen osa lajissa pärjäämistä – ”Laadukkaiden urheilulasien ansiosta näen ladulla paremmin mutkat ja lumen muodot”
Mainos Brillet

Am­pu­ma­hiih­tä­jä Emilia Ir­van­kos­kel­le hyvä näkö on olen­nai­nen osa lajissa pär­jää­mis­tä – ”Laa­duk­kai­den ur­hei­lu­la­sien an­sios­ta näen ladulla pa­rem­min mutkat ja lumen muodot”

28.12.2022 11:25
Töitä monipuolisemman teknologia-alan puolesta
Mainos Nokia

Töitä mo­ni­puo­li­sem­man tek­no­lo­gia-alan puo­les­ta

23.12.2022 06:00
Perhekeskus auttaa kaikissa perheen asioissa – ”On hyvä, kun voi aina tulla tänne”
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Per­he­kes­kus auttaa kai­kis­sa perheen asiois­sa – ”On hyvä, kun voi aina tulla tänne”

16.12.2022 06:00
Turvemailla on toimittava tarkasti
Mainos Metsä Group

Tur­ve­mail­la on toi­mit­ta­va tar­kas­ti

16.12.2022 11:09
Yhdessä olemme vahvempia - Yrittäjä kannustaa: ”Älä anna maailmantilanteen pidätellä itseäsi”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yhdessä olemme vah­vem­pia - Yrit­tä­jä kan­nus­taa: ”Älä anna maail­man­ti­lan­teen pi­dä­tel­lä it­seä­si”

15.12.2022 06:00
Paikallista palvelua naapurin Reinolta
Mainos LähiTapiola Lappi

Pai­kal­lis­ta pal­ve­lua naa­pu­rin Rei­nol­ta

15.12.2022 06:00
Valo ja virtalähteet kuuluvat sähkökatkoihin varautumiseen
Mainos Lumise Oy

Valo ja vir­ta­läh­teet kuu­lu­vat säh­kö­kat­koi­hin va­rau­tu­mi­seen

14.12.2022 06:00
Tiedätkö kuka voi tutkia, täyttääkö poronlihasta tehty jauheliha mikrobiologiset laatuvaatimukset? – ScanLab voi hoitaa Pohjois-Suomen vaativatkin laboratoriotarpeet
Mainos ScanLab

Tie­dät­kö kuka voi tutkia, täyt­tää­kö po­ron­li­has­ta tehty jau­he­li­ha mik­ro­bio­lo­gi­set laa­tu­vaa­ti­muk­set? – ScanLab voi hoitaa Poh­jois-Suo­men vaa­ti­vat­kin la­bo­ra­to­rio­tar­peet

09.12.2022 06:00
Puiset Lovi-tuotteet ovat osa vuosisatoja vanhaa joulukoristeperinnettä
Mainos Mainoa Design Shop

Puiset Lo­vi-tuot­teet ovat osa vuo­si­sa­to­ja vanhaa jou­lu­ko­ris­te­pe­rin­net­tä

05.12.2022 06:00
Kirkkoherra Ari Rautakosken kolumni
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat
Kolumni Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirk­ko­her­ra Ari Rau­ta­kos­ken kolumni

05.12.2022 06:00