Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Metsäala tarvitsee osaajia – tehokkaat täsmäkoulutukset tuottavat nopeasti ammattilaisia
Mainos REDU Edu Oy

Met­sä­ala tar­vit­see osaajia – te­hok­kaat täs­mä­kou­lu­tuk­set tuot­ta­vat no­peas­ti am­mat­ti­lai­sia

02.08.2021 08:00
Uudistunut Lapin Kodinkonehuolto palvelee viiden miehen voimin – kesän kysytyin palvelu on ollut ilmalämpöpumppujen asennukset
Mainos Lapin Kodinkonehuolto

Uu­dis­tu­nut Lapin Ko­din­ko­ne­huol­to pal­ve­lee viiden miehen voimin – kesän ky­sy­tyin palvelu on ollut il­ma­läm­pö­pump­pu­jen asen­nuk­set

30.07.2021 06:00
Ylläksen syksyssä voi katsella elokuvia iltaisin tuntureiden katveessa ja ihailla revontulien tanssia peilityynellä järvellä – ”Tämä on paratiisi – täältä löytyy kaikki, mitä ihminen tarvitsee”
Mainos Ylläs

Yl­läk­sen syk­sys­sä voi kat­sel­la elo­ku­via il­tai­sin tun­tu­rei­den kat­vees­sa ja ihailla re­von­tu­lien tanssia pei­li­tyy­nel­lä jär­vel­lä – ”Tämä on pa­ra­tii­si – täältä löytyy kaikki, mitä ihminen tar­vit­see”

27.07.2021 06:00
Vesivahinko voi keskeyttää vuokratulojen maksun – asuntosijoittajien avuksi vakuutus
Mainos LähiTapiola Lappi

Ve­si­va­hin­ko voi kes­keyt­tää vuok­ra­tu­lo­jen maksun – asun­to­si­joit­ta­jien avuksi va­kuu­tus

26.07.2021 08:00
Mitä yhteistä on hotellin conciergella ja automyyjällä?
Mainos Pörhö Rovaniemi

Mitä yh­teis­tä on ho­tel­lin con­cier­gel­la ja au­to­myy­jäl­lä?

24.07.2021 06:00
Onko tässä kotimaan matkailun upein kesäreitti? Katso kuvat!
Mainos VisitOulu

Onko tässä ko­ti­maan mat­kai­lun upein ke­sä­reit­ti? Katso kuvat!

21.07.2021 08:00
Tällainen on himoittu FitNord-sähköpyörä: ”Akku kestää Rovaniemeltä Tornioon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: ”Akku kestää Ro­va­nie­mel­tä Tor­nioon”

20.07.2021 08:10
Rakennusalan osaamista tarvitaan – REDU Edu kouluttaa tekijöitä jopa parissa kuukaudessa
Mainos REDU Edu Oy

Ra­ken­nus­alan osaa­mis­ta tar­vi­taan – REDU Edu kou­lut­taa te­ki­jöi­tä jopa parissa kuu­kau­des­sa

19.07.2021 08:43
Unelma oikeustieteellisestä kävi toteen Rovalan avulla – ”Tajusin jo ensimmäisenä päivänä, mitä minun pitää pääsykokeissa tehdä toisin”
Mainos Rovala-Opisto

Unelma oi­keus­tie­teel­li­ses­tä kävi toteen Rovalan avulla – ”Ta­ju­sin jo en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä, mitä minun pitää pää­sy­ko­keis­sa tehdä toisin”

12.07.2021 08:13
“Koulutamme aloille, joilla on töitä” – Sinustako kone- ja metallialan osaaja?
Mainos REDU Edu Oy

“Kou­lu­tam­me aloil­le, joilla on töitä” – Si­nus­ta­ko kone- ja me­tal­li­alan osaaja?

06.07.2021 08:00
Tivoli tuivertaa koronamurheet tiehensä: ”Nyt on aika iloita”
Mainos Suomen Tivoli

Tivoli tui­ver­taa ko­ro­na­mur­heet tie­hen­sä: ”Nyt on aika iloita”

05.07.2021 08:00
Mansikanmyyntiä sata päivää vuodessa – “Laadukkaalla viljelyllä ja hyvällä logistiikalla mansikka on kuin vieressä viljelty”
Mainos Mansikka Lappalainen

Man­si­kan­myyn­tiä sata päivää vuo­des­sa – “Laa­duk­kaal­la vil­je­lyl­lä ja hyvällä lo­gis­tii­kal­la man­sik­ka on kuin vie­res­sä vil­jel­ty”

02.07.2021 08:00
Kesällä raksaprojekti tiedossa? – Suursuosion saavuttaneita valmiita piharakennuksia saa nyt saunoista hirsilatoihin ja autotalleihin
Mainos Lakkapää

Kesällä rak­sap­ro­jek­ti tie­dos­sa? – Suur­suo­sion saa­vut­ta­nei­ta val­mii­ta pi­ha­ra­ken­nuk­sia saa nyt sau­nois­ta hir­si­la­toi­hin ja au­to­tal­lei­hin

01.07.2021 06:00
Hissipyöräily on hittilaji, jonka parissa viihtyvät kaikenikäiset aina taaperoista eläkeläisiin – ”Tästä tulee aivan eeppinen fillarointikesä”
Mainos Ylläs

His­si­pyö­räi­ly on hit­ti­la­ji, jonka parissa viih­ty­vät kai­ken­ikäi­set aina taa­pe­rois­ta elä­ke­läi­siin – ”Tästä tulee aivan eep­pi­nen fil­la­roin­ti­ke­sä”

01.07.2021 06:00
Asiantuntevat esimiehet sekä ammattitaidon kehittämismahdollisuudet muodostavat hyvän työpaikan – Granlund Rovaniemi Oy hakee nyt osaajia sähkö- ja LVI-suunnittelun projektipäälliköiden tehtäviin
Mainos granlund-rovaniemi

Asian­tun­te­vat esi­mie­het sekä am­mat­ti­tai­don ke­hit­tä­mis­mah­dol­li­suu­det muo­dos­ta­vat hyvän työ­pai­kan – Gran­lund Ro­va­nie­mi Oy hakee nyt osaajia sähkö- ja LVI-suun­nit­te­lun pro­jek­ti­pääl­li­köi­den teh­tä­viin

29.06.2021 08:00
Tämä on kesän halutuin SUP-lauta – Kantaa 200 kg ja mahtuu selkäreppuun
Mainos Kuntokauppa

Tämä on kesän ha­lu­tuin SUP-lau­ta – Kantaa 200 kg ja mahtuu sel­kä­rep­puun

08.07.2021 08:09
Lappia-Koulutus Oy on rekisteröinyt tavaramerkin ja lanseeraa @kiertotalouskortin
Mainos Lappia

Lap­pia-Kou­lu­tus Oy on re­kis­te­röi­nyt ta­va­ra­mer­kin ja lan­see­raa @kier­to­ta­lous­kor­tin

27.06.2021 06:00
Tätä on odotettu: Tulevana kesänä Oulun seudulla on tarjolla elämyksiä ja päiväretkiä joka päivä niin matkailijoiden kuin paikallistenkin iloksi
Mainos Visit Oulu

Tätä on odo­tet­tu: Tu­le­va­na kesänä Oulun seu­dul­la on tar­jol­la elä­myk­siä ja päi­vä­ret­kiä joka päivä niin mat­kai­li­joi­den kuin pai­kal­lis­ten­kin iloksi

24.06.2021 06:00
Valmiina muutokseen, jota ei enää mikään pysäytä – ”Kun bensalenkkarini ja auton moottorin pehmeät pörinät lakkasivat kiinnostamasta”
Mainos Pörhön Autoliike

Val­mii­na muu­tok­seen, jota ei enää mikään pysäytä – ”Kun ben­sa­lenk­ka­ri­ni ja auton moot­to­rin pehmeät pörinät lak­ka­si­vat kiin­nos­ta­mas­ta”

19.06.2021 06:00
Perinteinen punamultamaali on klassikko sekä ekologinen valinta – ”Helposti levitettävä maali antaa luonnollisen sävyn ulkopinnoille”
Mainos Lakkapää

Pe­rin­tei­nen pu­na­mul­ta­maa­li on klas­sik­ko sekä eko­lo­gi­nen valinta – ”Hel­pos­ti le­vi­tet­tä­vä maali antaa luon­nol­li­sen sävyn ul­ko­pin­noil­le”

17.06.2021 06:00
Huono kuulo voi lisätä masennuksen ja yksinäisyyden riskiä – 84-vuotias Jorma sai kuulolaitteen ja voi taas osallistua kokouksiin
Mainos Toivon Kuulo

Huono kuulo voi lisätä ma­sen­nuk­sen ja yk­si­näi­syy­den riskiä – 84-vuo­tias Jorma sai kuu­lo­lait­teen ja voi taas osal­lis­tua ko­kouk­siin

16.06.2021 06:00
Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: ”Akku kestää Ro­va­nie­mel­tä Tor­nioon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: ”Akku kestää Ro­va­nie­mel­tä Tor­nioon”

12.06.2021 06:00
Kolumni: Yhteistyössä neuvotellen ja sopien
Mainos Matti Huutola

Ko­lum­ni: Yh­teis­työs­sä neu­vo­tel­len ja sopien

01.06.2021 06:00
Vaaleissa useammin häviää kuin voittaa
Mainos Heidi Alariesto

Vaa­leis­sa useam­min häviää kuin voittaa

01.06.2021 06:00
Lääkäri Pippa Laukka aloitti säh­kö­pyö­räi­lyn – Kumoaa yleisen en­nak­ko­luu­lon: ”Moni ajat­te­lee, ettei tämä ole lii­kun­taa”
Mainos Kuntokauppa

Lääkäri Pippa Laukka aloitti säh­kö­pyö­räi­lyn – Kumoaa yleisen en­nak­ko­luu­lon: ”Moni ajat­te­lee, ettei tämä ole lii­kun­taa”

30.05.2021 06:00
Yhä useampi suuntaa Lappiin upean luonnon lisäksi myös ainutlaatuisen ruoan vuoksi – ”Ei tällaista ole missään muualla, kyllä me saadaan olla ylpeitä"
Mainos Ylläs

Yhä useampi suuntaa Lappiin upean luonnon lisäksi myös ai­nut­laa­tui­sen ruoan vuoksi – ”Ei täl­lais­ta ole missään muual­la, kyllä me saadaan olla yl­pei­tä"

29.05.2021 13:00
Kun on enemmän yritystä
Mainos Pörhö Rovaniemi

Kun on enemmän yri­tys­tä

03.06.2021 10:17
Grillin valinta - Mikä on paras grilli juuri sinulle?
Mainos Bauhaus

Grillin valinta - Mikä on paras grilli juuri si­nul­le?

28.05.2021 10:37
Pankeilla on iso vastuu ihmisten arjen sujuvuudesta – Nordea pitää tärkeänä turvan tunnetta: ”Elämästä pitää pystyä myös nauttimaan, eikä vetää taloutta liian tiukalle”
Mainos Nordea

Pan­keil­la on iso vastuu ih­mis­ten arjen su­ju­vuu­des­ta – Nordea pitää tär­keä­nä turvan tun­net­ta: ”E­lä­mäs­tä pitää pystyä myös naut­ti­maan, eikä vetää ta­lout­ta liian tiu­kal­le”

28.05.2021 06:00
Lapin kunnat ovat päässeet sote-uudistushankkeiden avulla jo kehittämään palveluitaan – ”Tehty työ ei mene hukkaan, vaikka lait eivät tulisikaan vielä voimaan”
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Lapin kunnat ovat pääs­seet so­te-uu­dis­tus­hank­kei­den avulla jo ke­hit­tä­mään pal­ve­lui­taan – ”Tehty työ ei mene huk­kaan, vaikka lait eivät tu­li­si­kaan vielä voi­maan”

26.05.2021 06:00