Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Jotakin tuttua
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Jotakin tuttua

22.07.2022 06:00
Täällä on häät!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Täällä on häät!

20.07.2022 06:00
Lapin Kodinkonehuolto myy, huoltaa ja asentaa aurinkopaneelit jokaiseen kotiin Lapissa – ‬‬lue, miten voit säästää sähkökuluissa‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ uusiutuvan aurinkoenergian avulla‬‬
Mainos Lapin Kodinkonehuolto

Lapin Ko­din­ko­ne­huol­to myy, huoltaa ja asentaa au­rin­ko­pa­nee­lit jo­kai­seen kotiin Lapissa – ‬‬lue, miten voit säästää säh­kö­ku­luis­sa‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ uu­siu­tu­van au­rin­ko­ener­gian avul­la‬‬

09.07.2022 06:00
Pörhö on avannut Ouluun maailman ensimmäinen digitaalisen huoltopalvelun – ”Missään muualla tällaista ei ole vielä kokeiltu, joten ajattelin että tehdään sitten itse”
Mainos Pörhön Autoliike

Pörhö on avannut Ouluun maail­man en­sim­mäi­nen di­gi­taa­li­sen huol­to­pal­ve­lun – ”Mis­sään muualla täl­lais­ta ei ole vielä ko­keil­tu, joten ajat­te­lin että tehdään sitten itse”

29.06.2022 06:00
Liikenne- ja logistiikka-alan yrittäjät kannattavat päästöttömän energian käyttöä, mutta se ei aina ole Lapissa mahdollista – ”Dieselin korkea hinta vauhdittaa vihreää siirtymää”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lii­ken­ne- ja lo­gis­tiik­ka-alan yrit­tä­jät kan­nat­ta­vat pääs­töt­tö­män ener­gian käyt­töä, mutta se ei aina ole Lapissa mah­dol­lis­ta – ”Die­se­lin korkea hinta vauh­dit­taa vihreää siir­ty­mää”

23.06.2022 06:00
Urheilutoimittaja Juhani Henrikssonin elämä virtaa intohimoja kohti
Mainos Brillet

Ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja Juhani Hen­riks­so­nin elämä virtaa in­to­hi­mo­ja kohti

20.06.2022 06:00
Uusi italialainen ravintola avasi ovensa Rovaniemellä – Massimo keskittyy napolilaistyylisiin pizzoihin, jotka paistetaan aidossa italialaisessa kiviuunissa
Mainos Ravintola Massimo

Uusi ita­lia­lai­nen ra­vin­to­la avasi ovensa Ro­va­nie­mel­lä – Massimo kes­kit­tyy na­po­li­lais­tyy­li­siin piz­zoi­hin, jotka pais­te­taan aidossa ita­lia­lai­ses­sa ki­vi­uu­nis­sa

16.06.2022 06:00
Nokian maailmanluokan tukiasematuotteiden tutkimus, tuotekehitys ja valmistus tapahtuu Oulussa saman katon alla – Tiimeihin etsitään jatkuvasti uusia asiantuntijoita: "Saan tehdä työtä, jota rakastan"
Mainos Nokia

Nokian maail­man­luo­kan tu­ki­ase­ma­tuot­tei­den tut­ki­mus, tuo­te­ke­hi­tys ja val­mis­tus ta­pah­tuu Oulussa saman katon alla – Tii­mei­hin et­si­tään jat­ku­vas­ti uusia asian­tun­ti­joi­ta: "Saan tehdä työtä, jota ra­kas­tan"

16.06.2022 06:00
Muistilista perunkirjoitusta varten: mitä perukirjan laadinnassa kannattaa ottaa huomioon?
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Muis­ti­lis­ta pe­run­kir­joi­tus­ta varten: mitä pe­ru­kir­jan laa­din­nas­sa kan­nat­taa ottaa huo­mioon?

15.06.2022 06:00
Elokuussa vesi lentää, rapa roiskuu ja nauru raikaa, kun perheet taistelevat Adventure Race Familyn herruudesta Rovaniemellä
Mainos Adventure Race

Elo­kuus­sa vesi lentää, rapa roiskuu ja nauru raikaa, kun perheet tais­te­le­vat Ad­ven­tu­re Race Familyn her­ruu­des­ta Ro­va­nie­mel­lä

11.06.2022 06:00
Kesäterveiset hautausmailta!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ke­sä­ter­vei­set hau­taus­mail­ta!

27.05.2022 12:40
Pörhöllä panostetaan yhteistyöhön, joka kestää – ”En näe mitään syytä vaihtaa”
Mainos Pörhön Autoliike

Pör­höl­lä pa­nos­te­taan yh­teis­työ­hön, joka kestää – ”En näe mitään syytä vaih­taa”

25.05.2022 06:00
Yrityksen arvon määrittäminen vie hetken – hyväksyminen voi viedä vuosia
Mainos Lapin Yrittäjät

Yri­tyk­sen arvon mää­rit­tä­mi­nen vie hetken – hy­väk­sy­mi­nen voi viedä vuosia

16.05.2022 06:00
Elinvoimainen Kemi ei ole vain unelmaa
Mainos Kemin kaupunki

Elin­voi­mai­nen Kemi ei ole vain unelmaa

06.05.2022 06:00
”Aikuissosiaalityö on näköalapaikka siihen, mitä yhteiskunnallisissa palvelurakenteissa tapahtuu” – työikäisten sosiaalipalveluita kehitetään yhteistyössä kentällä toimivien työntekijöiden kanssa
Mainos Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

”Ai­kuis­so­siaa­li­työ on nä­kö­ala­paik­ka siihen, mitä yh­teis­kun­nal­li­sis­sa pal­ve­lu­ra­ken­teis­sa ta­pah­tuu” – työ­ikäis­ten so­siaa­li­pal­ve­lui­ta ke­hi­te­tään yh­teis­työs­sä ken­täl­lä toi­mi­vien työn­te­ki­jöi­den kanssa

06.05.2022 06:00
Hyvä paimen
Mainos Kemin-Keminmaan-ja-Tornion-seurakunnat

Hyvä paimen

11.05.2022 13:54
Tervetuloa Metallimessuun!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ter­ve­tu­loa Me­tal­li­mes­suun!

02.05.2022 06:00
Paikallinen perheyritys Caravankeskus Reatalo siirtyi seuraavalle sukupolvelle – uusi toimitusjohtaja Samuli Kähkönen: ”Matkailuautoilussa kiehtoo vapaus ja yhteisöllisyys”
Mainos Caravankeskus Reatalo

Pai­kal­li­nen per­he­yri­tys Ca­ra­van­kes­kus Reatalo siirtyi seu­raa­val­le su­ku­pol­vel­le – uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Samuli Käh­kö­nen: ”Mat­kai­luau­toi­lus­sa kiehtoo vapaus ja yh­tei­söl­li­syys”

01.05.2022 06:00
Sanerallin kattoremontti – lupaukset, toimintatavat ja katto pitävät varmasti vettä
Mainos Sanerall

Sa­ne­ral­lin kat­to­re­mont­ti – lu­pauk­set, toi­min­ta­ta­vat ja katto pitävät var­mas­ti vettä

30.04.2022 06:00
Pikkukiekkoilijat piirsivät unelmansa paperille – osallistu Pohjolan Osuuspankin juhlakilpailuun ja voit voittaa hienoja palkintoja
Mainos Pohjolan Osuuspankki

Pik­ku­kiek­koi­li­jat piir­si­vät unel­man­sa pa­pe­ril­le – osal­lis­tu Poh­jo­lan Osuus­pan­kin juh­la­kil­pai­luun ja voit voittaa hienoja pal­kin­to­ja

28.04.2022 06:00
ÄRM-hankkeilla taloudellista toimeliaisuutta Kemiin – yritysten kannattaa nyt käyttää tilaisuus hyväkseen
Mainos Kemin kaupunki

ÄRM-hank­keil­la ta­lou­del­lis­ta toi­me­liai­suut­ta Kemiin – yri­tys­ten kan­nat­taa nyt käyttää ti­lai­suus hy­väk­seen

27.04.2022 06:00
Hautakivi on pysyvä muistomerkki läheisestä – hautauspalvelun tarjoama yksilöllinen suunnittelupalvelu helpottaa kiven hankinnassa
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Hau­ta­ki­vi on pysyvä muis­to­merk­ki lä­hei­ses­tä – hau­taus­pal­ve­lun tar­joa­ma yk­si­löl­li­nen suun­nit­te­lu­pal­ve­lu hel­pot­taa kiven han­kin­nas­sa

24.04.2022 06:00
Pohjolan rengastiellä odottaa kesän paras road trip
Mainos Oulun Matkailu Oy

Poh­jo­lan ren­gas­tiel­lä odottaa kesän paras road trip

23.04.2022 06:00
Taatusti huollettu ja tarkastettu Pörhötakuu-vaihtoauto uskalletaan hankkia vaikka koeajamatta ja omin silmin näkemättä: ”Asiakkaat sanovat, että parempi kuin uuden takuu”
Mainos Pörhön Autoliike

Taa­tus­ti huol­let­tu ja tar­kas­tet­tu Pör­hö­ta­kuu-vaih­toau­to us­kal­le­taan hankkia vaikka koe­aja­mat­ta ja omin silmin nä­ke­mät­tä: ”A­siak­kaat sa­no­vat, että parempi kuin uuden takuu”

21.04.2022 06:00
Sievin uutuusjalkine Cobra tuo mukavuutta työpäivään – ”Erinomainen pito, istuvuus ja iskunvaimennus ovat olleet suunnittelun lähtökohtina”
Mainos Hovimäki

Sievin uu­tuus­jal­ki­ne Cobra tuo mu­ka­vuut­ta työ­päi­vään – ”E­ri­no­mai­nen pito, is­tu­vuus ja is­kun­vai­men­nus ovat olleet suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ti­na”

19.04.2022 06:00
Rovaniemen Hautaustoimisto ja Juhlapalvelu muutti Kansankadulle – ”Uusi sijainti tarjoaa rauhallisen ja yksityisen tilan hautajaisten suunnitteluun”
Mainos Rovaniemen Hautaustoimisto ja Juhlapalvelu

Ro­va­nie­men Hau­taus­toi­mis­to ja Juh­la­pal­ve­lu muutti Kan­san­ka­dul­le – ”Uusi si­jain­ti tarjoaa rau­hal­li­sen ja yk­si­tyi­sen tilan hau­ta­jais­ten suun­nit­te­luun”

18.04.2022 06:00
Pidätkö työnantajana kiinni tärkeimmästä voimavarastasi? – ”Vaivaa kannattaa nähdä”
Mainos Santasport Lapin Urheiluopisto

Pidätkö työn­an­ta­ja­na kiinni tär­keim­mäs­tä voi­ma­va­ras­ta­si? – ”Vaivaa kan­nat­taa nähdä”

15.04.2022 06:00
”Pää kannattaa pitää kylmänä turbulenssin aikana” – paikalliset asiantuntijat purkavat kolme yleisintä sijoitusmyyttiä
Mainos Nordea

”Pää kan­nat­taa pitää kylmänä tur­bu­lens­sin aikana” – pai­kal­li­set asian­tun­ti­jat pur­ka­vat kolme ylei­sin­tä si­joi­tus­myyt­tiä

15.04.2022 06:00
Kemiläinen Lea Törmänen kertoo, mitä hän sai aikaan Osuuskauppa Arinan edustajistossa – ”Olin aivan mykistynyt äänimäärästä”
Mainos Osuuskauppa Arina

Ke­mi­läi­nen Lea Tör­mä­nen kertoo, mitä hän sai aikaan Osuus­kaup­pa Arinan edus­ta­jis­tos­sa – ”Olin aivan my­kis­ty­nyt ää­ni­mää­räs­tä”

06.04.2022 06:00
Pörhö on avannut paikkakunnilleen Eurorepar Car Service monimerkkihuollon – ”Tämä on Suomessa todella merkittävä uudistus”
Mainos Pörhön Autoliike

Pörhö on avannut paik­ka­kun­nil­leen Eu­ro­re­par Car Service mo­ni­merk­ki­huol­lon – ”Tämä on Suo­mes­sa todella mer­kit­tä­vä uu­dis­tus”

04.04.2022 06:00