Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Kasvuhaluisten pk-yritysten kannattaa hakea Innovaatioseteliä: ”Lapissa toimivien yrittäjien täytyy oikeasti aktivoitua, jotta heille ja heidän toiminnalleen ilmainen raha ei valu muihin maakuntiin.”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kas­vu­ha­luis­ten pk-yri­tys­ten kan­nat­taa hakea In­no­vaa­tio­se­te­liä: ”La­pis­sa toi­mi­vien yrit­tä­jien täytyy oi­keas­ti ak­ti­voi­tua, jotta heille ja heidän toi­min­nal­leen il­mai­nen raha ei valu muihin maa­kun­tiin.”

19.09.2019 06:00
Tojo-Autosta sai uuden Toyotan ensimmäisten joukossa Suomessa - palvelevaa autokauppaa takana jo 50 vuotta
Mainos Tojo-Auto

To­jo-Au­tos­ta sai uuden Toyotan en­sim­mäis­ten jou­kos­sa Suo­mes­sa - pal­ve­le­vaa au­to­kaup­paa takana jo 50 vuotta

18.09.2019 06:00
Tehokas, nopea ja turvallinen uutuus ”BIOCIRCUIT™ kiertoharjoittelu rantautui LadyLinelle
Mainos LadyLine Rovaniemi

Te­ho­kas, nopea ja tur­val­li­nen uutuus ”BIO­CIR­CUIT™ kier­to­har­joit­te­lu ran­tau­tui La­dy­Li­nel­le

17.09.2019 10:20
Kymmenviikkoinen matkailualan koulutus vastaa Lapin huippusesongin tarpeeseen
Mainos VMP Ura Oy

Kym­men­viik­koi­nen mat­kai­lu­alan kou­lu­tus vastaa Lapin huip­pu­se­son­gin tar­pee­seen

14.09.2019 06:00
Lapin matkailuyrittäjät haluavat kaventaa sesonkien välisiä kuiluja – ”Onnistuminen vaatii yhteistyötä, yhdessä organisointia ja yhteismarkkinointia”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin mat­kai­lu­yrit­tä­jät ha­lua­vat ka­ven­taa se­son­kien välisiä kuiluja – ”On­nis­tu­mi­nen vaatii yh­teis­työ­tä, yhdessä or­ga­ni­soin­tia ja yh­teis­mark­ki­noin­tia”

12.09.2019 06:00
Hersyvän hauskaa komiikkaa tai tanssittavaa jazz-musiikkia herkullisen buffetin kera
Mainos Korundi

Her­sy­vän hauskaa ko­miik­kaa tai tans­sit­ta­vaa jazz-mu­siik­kia her­kul­li­sen buf­fe­tin kera

10.09.2019 06:00
Laadukasta hyvän mielen palvelua – ”Tervetuloa uuden Passatin viikonloppunäyttelyyn”
Mainos Pörhön Autoliike Oy

Laa­du­kas­ta hyvän mielen pal­ve­lua – ”Ter­ve­tu­loa uuden Pas­sa­tin vii­kon­lop­pu­näyt­te­lyyn”

05.09.2019 06:00
Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään tänään – ” Yrittäjyydessä pysyvää ei ole muu kuin jatkuva muutos”
Mainos Lapin Yrittäjät

Val­ta­kun­nal­lis­ta Yrit­tä­jän päivää vie­te­tään tänään – ” Yrit­tä­jyy­des­sä pysyvää ei ole muu kuin jatkuva muutos”

05.09.2019 06:00
7 vinkkiä kuntosaliharjoittelun aloittamiseen
Mainos Kuntokeskus Liikku

7 vinkkiä kun­to­sa­li­har­joit­te­lun aloit­ta­mi­seen

02.09.2019 06:00
Onko hakusessa luotettava kumppani?
Mainos Rinta-Jouppi Rovaniemi

Onko ha­ku­ses­sa luo­tet­ta­va kump­pa­ni?

01.09.2019 06:00
Lapin Yrittäjäjuhlaa juhlitaan jälleen - ”Lappi elää nyt yrittäjyyden kultakautta, lappilaista yrittäjyyttä on syytä juhlia!”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jä­juh­laa juh­li­taan jälleen - ”Lappi elää nyt yrit­tä­jyy­den kul­ta­kaut­ta, lap­pi­lais­ta yrit­tä­jyyt­tä on syytä juh­lia!”

29.08.2019 06:00
EOE Eyewear toi Brilletin valikoimiin kierrätettävät lasit
Mainos Menestyvä Rovaniemi

EOE Eyewear toi Bril­le­tin va­li­koi­miin kier­rä­tet­tä­vät lasit

28.08.2019 06:00
Omistakin toiveista olisi hyvä puhua
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Omis­ta­kin toi­veis­ta olisi hyvä puhua

28.08.2019 06:00
Lähdössä vai tulossa? Assa on aina paikallaan – ”Asemaravintola tarjoilee myös täyttävän aamupalabuffetin joka aamu”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Läh­dös­sä vai tu­los­sa? Assa on aina pai­kal­laan – ”A­se­ma­ra­vin­to­la tar­joi­lee myös täyt­tä­vän aa­mu­pa­la­buf­fe­tin joka aamu”

28.08.2019 06:00
Rovaniemen Specsavers Optikko pitää huolen asiakkaistaan – ”Kaikilla on oltava varaa hoitaa omaa silmäterveyttään”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Ro­va­nie­men Spec­sa­vers Optikko pitää huolen asiak­kais­taan – ”Kai­kil­la on oltava varaa hoitaa omaa sil­mä­ter­veyt­tään”

28.08.2019 06:00
Hiirilimpussa aikuisetkin tekevät laulusta leikin
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Hii­ri­lim­pus­sa ai­kui­set­kin tekevät lau­lus­ta leikin

28.08.2019 06:00
Tunnelmallinen juhla- ja kokoustila Lähteentien Pirtti jatkaa toimintaansa uuden omistajan voimin – ”Asiakas saa myös ruokatarjoilut ja suunnitteluavun meiltä”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Tun­nel­mal­li­nen juhla- ja ko­kous­ti­la Läh­teen­tien Pirtti jatkaa toi­min­taan­sa uuden omis­ta­jan voimin – ”A­sia­kas saa myös ruo­ka­tar­joi­lut ja suun­nit­te­lu­avun meiltä”

28.08.2019 06:00
Sisäinen palo sisustusalaan – Mistä inspiraatio syntyy Katja Remes ja Minttu Hakala?
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Si­säi­nen palo si­sus­tus­alaan – Mistä ins­pi­raa­tio syntyy Katja Remes ja Minttu Hakala?

28.08.2019 06:00
Lisää liikettä! Likiliike kannustaa yrittäjiä pitämään huolta hyvinvoinnistaan
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Lisää lii­ket­tä! Li­ki­lii­ke kan­nus­taa yrit­tä­jiä pi­tä­mään huolta hy­vin­voin­nis­taan

28.08.2019 06:00
Milloin ulko-ovi kannattaa vaihtaa?
Mainos Lakkapää

Milloin ul­ko-ovi kan­nat­taa vaih­taa?

28.08.2019 06:00
RoKi kehittää palvelutarjontaansa yrityksille – Uusi clubi tarjoaa ikimuistoisen pelielämyksen koko henkilöstölle
Mainos Menestyvä Rovaniemi

RoKi ke­hit­tää pal­ve­lu­tar­jon­taan­sa yri­tyk­sil­le – Uusi clubi tarjoaa iki­muis­toi­sen pe­li­elä­myk­sen koko hen­ki­lös­töl­le

28.08.2019 06:00
ApuLappi auttaa löytämään oikeat apuvälineet – ”Tärkeintä apuvälineen käytön kannalta on se, että asiakas tuntee sen omakseen”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Apu­Lap­pi auttaa löy­tä­mään oikeat apu­vä­li­neet – ”Tär­kein­tä apu­vä­li­neen käytön kan­nal­ta on se, että asiakas tuntee sen omak­seen”

28.08.2019 06:00
4D Optimi valikoitui Evakkotie 75:n isännöintiyritykseksi – ”Yhteistyömme lähti pelaamaan heti”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

4D Optimi va­li­koi­tui Evak­ko­tie 75:n isän­nöin­ti­yri­tyk­sek­si – ”Yh­teis­työm­me lähti pe­laa­maan heti”

28.08.2019 06:00
Rauhallinen aamupalahetki Antinkaapossa - "Tuoreet tuotteet valmistuvat taitavien leipuriemme käsissä"
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Rau­hal­li­nen aa­mu­pa­la­het­ki An­tin­kaa­pos­sa - "Tuo­reet tuot­teet val­mis­tu­vat tai­ta­vien lei­pu­riem­me kä­sis­sä"

28.08.2019 06:00
Kotimaisten silmälasien hankinta on ekoteko
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Ko­ti­mais­ten sil­mä­la­sien han­kin­ta on ekoteko

28.08.2019 06:00
Tiesitkö? Lainojen yhdistelyllä voi ansaita jopa satojen eurojen säästöjä
Mainos Zmarta

Tie­sit­kö? Lai­no­jen yh­dis­te­lyl­lä voi ansaita jopa satojen eurojen sääs­tö­jä

27.08.2019 08:00
Miten kotiseutuasi tulisi kehittää? Pyöreitä täyttävä Peräpohjolan Leader myöntää rahoitusta yritysten, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille
Mainos Peräpohjolan Leader

Miten ko­ti­seu­tua­si tulisi ke­hit­tää? Pyö­rei­tä täyt­tä­vä Pe­rä­poh­jo­lan Leader myöntää ra­hoi­tus­ta yri­tys­ten, yh­dis­tys­ten ja muiden yh­tei­sö­jen hank­keil­le

27.08.2019 06:00
HifiStudio palvelee koko Pohjois-Suomessa – laatulaitteet ja palvelu yhdistävät
Mainos HifiStudio

Hi­fi­Stu­dio pal­ve­lee koko Poh­jois-Suo­mes­sa – laa­tu­lait­teet ja palvelu yh­dis­tä­vät

26.08.2019 06:00
Kirkkoherran viran määräaikainen hoitaminen
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirk­ko­her­ran viran mää­rä­ai­kai­nen hoi­ta­mi­nen

25.08.2019 06:00
Luontojumalanpalvelus Alkunkarin laavulla
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Luon­to­ju­ma­lan­pal­ve­lus Al­kun­ka­rin laa­vul­la

25.08.2019 06:00