Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

REDU Edu Oy tarjoaa räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia yrityksille ja työnantajille – ”Tärkeintä on, että yritys saa juuri sen osaamisen mitä se nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee”
Mainos REDU Edu Oy

REDU Edu Oy tarjoaa rää­tä­löi­ty­jä kou­lu­tuk­sia ja val­men­nuk­sia yri­tyk­sil­le ja työn­an­ta­jil­le – ”Tär­kein­tä on, että yritys saa juuri sen osaa­mi­sen mitä se nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa tar­vit­see”

06:00
Koronakriisi iskee voimalla eri aloilla toimiviin lappilaisiin yrityksiin: "Jos yksi tapahtumaketju lähtee kaatumaan, niin monta palasta voi mennä nurin"
Mainos Lapin Yrittäjät

Ko­ro­na­krii­si iskee voi­mal­la eri aloilla toi­mi­viin lap­pi­lai­siin yri­tyk­siin: "Jos yksi ta­pah­tu­ma­ket­ju lähtee kaa­tu­maan, niin monta palasta voi mennä nurin"

06:00
Uskalla säväyttää kylppärin sisustuksessa – Lakkapään kuljetuspalvelu ja etäneuvonta auttavat kodin uudistuksessa
Mainos Lakkapää

Uskalla sä­väyt­tää kylp­pä­rin si­sus­tuk­ses­sa – Lak­ka­pään kul­je­tus­pal­ve­lu ja etä­neu­von­ta aut­ta­vat kodin uu­dis­tuk­ses­sa

01.04.2020 06:00
Juoksumatolla juoksuharrastuksen aloittaminen on helppoa
Mainos Gorillasports.fi

Juok­su­ma­tol­la juok­su­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen on helppoa

31.03.2020 06:00
Renkaanvaihtosesonki kolkuttelee jo nurkan takana – Tässä 7 vinkkiä kesärenkaiden hankintaan
Mainos KM-RRR

Ren­kaan­vaih­to­se­son­ki kol­kut­te­lee jo nurkan takana – Tässä 7 vinkkiä ke­sä­ren­kai­den han­kin­taan

30.03.2020 06:00
Ammattimaiset markkinointivälineet auttavat messuarjessa
Mainos Markkinointitarvike

Am­mat­ti­mai­set mark­ki­noin­ti­vä­li­neet aut­ta­vat mes­su­ar­jes­sa

29.03.2020 06:00
Jenni Heikkilä vaihtoi alaa kaupan sesonkitöistä lähihoitajaksi - ”Monimuoto-opiskelu antaa joustavuutta ja kaivattua itsenäisyyttä opintoihin”
Mainos Lappia

Jenni Heik­ki­lä vaihtoi alaa kaupan se­son­ki­töis­tä lä­hi­hoi­ta­jak­si - ”Mo­ni­muo­to-opis­ke­lu antaa jous­ta­vuut­ta ja kai­vat­tua it­se­näi­syyt­tä opin­toi­hin”

28.03.2020 06:00
Koronakriisi huolettaa lappilaisia yrittäjiä: ”Tällä hetkellä olen minimoinut kuluni niin, että niistä ei oikeastaan voi enää supistaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ko­ro­na­krii­si huo­let­taa lap­pi­lai­sia yrit­tä­jiä: ”Tällä het­kel­lä olen mi­ni­moi­nut kuluni niin, että niistä ei oi­keas­taan voi enää su­pis­taa”

26.03.2020 06:00
Rovaniemen Keittiömaailman yrittäjä Minna Eriksen laittaa keittiöt, eli kotien sydämet uuteen uskoon – ”Moni suunnittelee asunnonvaihtoa, vaikka oikeasti saattaisi riittää, että uudistetaan keittiö"
Mainos Keittiömaailma

Ro­va­nie­men Keit­tiö­maail­man yrit­tä­jä Minna Eriksen laittaa keit­tiöt, eli kotien sydämet uuteen uskoon – ”Moni suun­nit­te­lee asun­non­vaih­toa, vaikka oi­keas­ti saat­tai­si riit­tää, että uu­dis­te­taan keit­tiö"

26.03.2020 06:00
Likiliike-päällikkö Marika Tiikkaja: "Paikalliset, toimitaan yhteiseksi hyväksi poikkeustilanteessa"
Mainos Likiliike

Li­ki­lii­ke-pääl­lik­kö Marika Tiik­ka­ja: "Pai­kal­li­set, toi­mi­taan yh­tei­sek­si hyväksi poik­keus­ti­lan­tees­sa"

25.03.2020 10:28
Yritykset ja yrittäjät ovat pulassa – sinäkin voit auttaa!
Mainos Lapin Yrittäjät

Yri­tyk­set ja yrit­tä­jät ovat pulassa – sinäkin voit auttaa!

24.03.2020 14:00
Suunnittele unelmiesi matka Suomessa – Toteuta se sitten, kun Sanna ja Sauli antavat luvan
Kaupallinen yhteistyö Saaga Travel

Suun­nit­te­le unel­mie­si matka Suo­mes­sa – Toteuta se sitten, kun Sanna ja Sauli antavat luvan

23.03.2020 06:00
Lapin Panimolla kaksi panimomestaria panevat parastaan
Mainos Lapin Panimo

Lapin Pa­ni­mol­la kaksi pa­ni­mo­mes­ta­ria panevat pa­ras­taan

23.03.2020 06:00
Juhlapilkit siirtyvät ensi vuodelle 2021 – "Tänä vuonna arvotaan autoja, vuoden päästä juhlitaan"
Mainos Tornion Suurpilkit

Juh­la­pil­kit siir­ty­vät ensi vuo­del­le 2021 – "Tänä vuonna ar­vo­taan autoja, vuoden päästä juh­li­taan"

18.03.2020 10:00
Hjallis aloitti kuntoilun juoksumatolla – ”Lääkärin sanat pysäyttivät”
Mainos Kuntokauppa

Hjallis aloitti kun­toi­lun juok­su­ma­tol­la – ”Lää­kä­rin sanat py­säyt­ti­vät”

18.03.2020 06:00
”Ei tällaisia asioita tarvinnut ennen ajatella” – näin esikoislapsi muutti varautumisen tulevaan
Mainos LähiTapiola Lappi

”Ei täl­lai­sia asioita tar­vin­nut ennen aja­tel­la” – näin esi­kois­lap­si muutti va­rau­tu­mi­sen tu­le­vaan

16.03.2020 06:00
Arctic Design Week on aito oppimisympäristö
Mainos Arctic Design Week

Arctic Design Week on aito op­pi­mis­ym­pä­ris­tö

14.03.2020 14:00
Maailman pohjoisin muotoiluviikko muotoiltiin ripeästi uuteen muotoon
Mainos Arctic Design Week

Maail­man poh­joi­sin muo­toi­lu­viik­ko muo­toil­tiin ri­peäs­ti uuteen muotoon

13.03.2020 15:00
Talkoolaisena pääsee Napapiiri-Jukolan ytimeen – tarjolla on elämys, joka on Lapissa harvinaista herkkua
Mainos Ounasvaaran Hiihtoseura

Tal­koo­lai­se­na pääsee Na­pa­pii­ri-Ju­ko­lan ytimeen – tar­jol­la on elämys, joka on Lapissa har­vi­nais­ta herkkua

12.03.2020 06:00
Lapin AMKn uusista YAMK-koulutuksista valmistuu raudanlujia digiosaajia – ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun digi- ja datataidot nostetaan omiksi koulutusohjelmikseen”
Mainos Lapin AMK

Lapin AMKn uusista YAMK-kou­lu­tuk­sis­ta val­mis­tuu rau­dan­lu­jia di­gi­osaa­jia – ”Tämä on en­sim­mäi­nen kerta, kun digi- ja da­ta­tai­dot nos­te­taan omiksi kou­lu­tu­soh­jel­mik­seen”

11.03.2020 12:47
Kaksikymppisiään juhliva OTTOBRE design® -lehti auttaa lukijoita löytämään sisäisen ompelijansa – ”Lehtemme on rohkaissut monia ompelemaan vaatteensa itse”
Mainos Ottobre

Kak­si­kymp­pi­siään juhliva OTTOBRE design® -lehti auttaa lu­ki­joi­ta löy­tä­mään si­säi­sen om­pe­li­jan­sa – ”Leh­tem­me on roh­kais­sut monia om­pe­le­maan vaat­teen­sa itse”

11.03.2020 09:00
Saman veden äärellä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Saman veden äärellä

10.03.2020 09:45
Ilon hyppyjä ja riemun kiljahduksia!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ilon hyppyjä ja riemun kil­jah­duk­sia!

09.03.2020 09:00
Arktista Vimmaa pursuaa taidetta ja paikalliskulttuuria
Mainos Arctic Design Week

Ark­tis­ta Vimmaa pursuaa tai­det­ta ja pai­kal­lis­kult­tuu­ria

07.03.2020 08:00
Oivallusten äärellä palveluja muotoillen
Mainos Arctic Design Week

Oi­val­lus­ten äärellä pal­ve­lu­ja muo­toil­len

07.03.2020 08:00
Suomen tasokkain hissikyyti löytyy Leviltä - ”West toimii haastavimmissakin olosuhteissa”
Mainos Levi Ski Resort

Suomen ta­sok­kain his­si­kyy­ti löytyy Leviltä - ”West toimii haas­ta­vim­mis­sa­kin olo­suh­teis­sa”

06.03.2020 12:55
Lappilainen nuori Joonas osti itselleen yrityksen, ja hänen isänsä Heikki pyörittää omaa yritystään intohimon pohjalta: ”Me­nes­tyk­sen kan­nal­ta on olen­nais­ta lähteä yrit­tä­mään, olipa kyse yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­ta tai jo ole­mas­sa olevan yri­tyk­sen kas­vat­ta­mi­ses­ta”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­nen nuori Joonas osti it­sel­leen yri­tyk­sen, ja hänen isänsä Heikki pyö­rit­tää omaa yri­tys­tään in­to­hi­mon poh­jal­ta: ”Me­nes­tyk­sen kan­nal­ta on olen­nais­ta lähteä yrit­tä­mään, olipa kyse yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­ta tai jo ole­mas­sa olevan yri­tyk­sen kas­vat­ta­mi­ses­ta”

05.03.2020 06:00
Lakkapään rakentaja- ja remonttimyynti auttaa lattian pintamateriaalien valinnoista aina talon peltikaton asennukseen - ”Avuksi rakentamiseen löytyy Krausen alumiinitikkaat ja rakennustelineet”
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pään ra­ken­ta­ja- ja re­mont­ti­myyn­ti auttaa lattian pin­ta­ma­te­riaa­lien va­lin­nois­ta aina talon pel­ti­ka­ton asen­nuk­seen - ”Avuksi ra­ken­ta­mi­seen löytyy Krausen alu­mii­ni­tik­kaat ja ra­ken­nus­te­li­neet”

05.03.2020 06:00
Mitä tarkoittaa, kun sähkölaskuja tuleekin kaksi? Loiste Sähkönmyynnin toimitusjohtaja Timo Virikko kertoo mistä on kyse
Mainos Loiste Sähkönmyynti Oy

Mitä tar­koit­taa, kun säh­kö­las­ku­ja tu­lee­kin kaksi? Loiste Säh­kön­myyn­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Virikko kertoo mistä on kyse

04.03.2020 06:00
Lainavertailusta satasten säästöt muutamassa minuutissa
Mainos sortter

Lai­na­ver­tai­lus­ta sa­tas­ten säästöt muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa

03.03.2020 06:00