Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Lappilaiset yksinyrittäjät tavoittelevat kasvua: "Haluan laajentaa yritykseni palveluja opiskelemalla. Lukkarit on saattaneet heitellä, mutta yrittäjänä saan itse päättää omista työajoista"
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set yk­sin­yrit­tä­jät ta­voit­te­le­vat kasvua: "Haluan laa­jen­taa yri­tyk­se­ni pal­ve­lu­ja opis­ke­le­mal­la. Luk­ka­rit on saat­ta­neet hei­tel­lä, mutta yrit­tä­jä­nä saan itse päättää omista työa­jois­ta"

06:00
Draamakomedia Kuin ensimmäistä päivää on saanut katsojat lähestymään näyttelijöitä - ”Poikkeuksellisen paljon palautetta”
Mainos Rovaniemen teatteri

Draa­ma­ko­me­dia Kuin en­sim­mäis­tä päivää on saanut kat­so­jat lä­hes­ty­mään näyt­te­li­jöi­tä - ”Poik­keuk­sel­li­sen paljon pa­lau­tet­ta”

19.02.2020 08:00
Arctic Design Weekin Foorumit näyttävät suuntaa kohti vastuullisempaa yrittäjyyttä ja yhteiskuntaa – ”Tämä on ainutkertainen tilaisuus näillä leveysasteilla päästä osaksi suomalaisten ja kansainvälisten huippuasiantuntijoiden keskustelua”
Mainos Arctic Design Week

Arctic Design Weekin Foo­ru­mit näyt­tä­vät suuntaa kohti vas­tuul­li­sem­paa yrit­tä­jyyt­tä ja yh­teis­kun­taa – ”Tämä on ai­nut­ker­tai­nen ti­lai­suus näillä le­veys­as­teil­la päästä osaksi suo­ma­lais­ten ja kan­sain­vä­lis­ten huip­pu­asian­tun­ti­joi­den kes­kus­te­lua”

15.02.2020 06:00
Herkkujen helmikuu - ystävänpäiväleivoksia ja laskiaispullia
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Herk­ku­jen hel­mi­kuu - ys­tä­vän­päi­vä­lei­vok­sia ja las­kiais­pul­lia

12.02.2020 06:00
Pienikin lahjoitus voi poikia hyvää – ”Tämä on arvokas asia meidän 500 erityislapsiperheellemme”
Mainos Lapin Kansa

Pie­ni­kin lah­joi­tus voi poikia hyvää – ”Tämä on arvokas asia meidän 500 eri­tyis­lap­si­per­heel­lem­me”

12.02.2020 06:00
Fenno Optiikka LAPPI räätälöi sinulle aurinkolasit kevääseen omilla voimakkuuksilla
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Fenno Op­tiik­ka LAPPI rää­tä­löi sinulle au­rin­ko­la­sit ke­vää­seen omilla voi­mak­kuuk­sil­la

12.02.2020 06:00
”Joka ei täältä löydä mieleisiään kehyksiä, on aika ranttu” – Silmäniloa Messut tarjoaa jälleen inspiraatiota entistä suuremmalla valikoimallaan
Mainos Menestyvä Rovaniemi

”Joka ei täältä löydä mie­lei­siään ke­hyk­siä, on aika ranttu” – Sil­män­iloa Messut tarjoaa jälleen ins­pi­raa­tio­ta entistä suu­rem­mal­la va­li­koi­mal­laan

12.02.2020 06:00
ApuLapin apuvälineet mahdollistavat kivuttoman elämän - helmikuinen avointen ovien päivä lähestyy
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Apu­La­pin apu­vä­li­neet mah­dol­lis­ta­vat ki­vut­to­man elämän - hel­mi­kui­nen avoin­ten ovien päivä lä­hes­tyy

12.02.2020 06:00
Hiirilimpun hätäensiapukurssilla äidit ja isät opettelivat elvyttämään lasta
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Hii­ri­lim­pun hä­tä­en­si­apu­kurs­sil­la äidit ja isät opet­te­li­vat el­vyt­tä­mään lasta

12.02.2020 06:00
Lappica tarjoaa työterveyspalvelut joustavasti etänä - Chat-keskustelun voi muuttaa tarvittaessa videovastaanotoksi suoraan työterveyshoitajalle tai yleislääkärille
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Lappica tarjoaa työ­ter­veys­pal­ve­lut jous­ta­vas­ti etänä - Chat-kes­kus­te­lun voi muuttaa tar­vit­taes­sa vi­deo­vas­taan­otok­si suoraan työ­ter­veys­hoi­ta­jal­le tai yleis­lää­kä­ril­le

12.02.2020 06:00
Rovaniemen Kehitys Oy integroitui
osaksi Rovaniemen kaupungin
yritys- ja elinkeinopalveluja
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Ro­va­nie­men Kehitys Oy in­teg­roi­tui o­sak­si Ro­va­nie­men kau­pun­gin y­ri­tys- ja elin­kei­no­pal­ve­lu­ja

12.02.2020 06:00
Likiliike Väärti Wetteri näytti mallia - leidien VIP-ilta oli napakymppi
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Li­ki­lii­ke Väärti Wetteri näytti mallia - leidien VIP-il­ta oli na­pa­kymp­pi

12.02.2020 06:00
Näin kotiseudullasi sairastetaan – selvitä mikä kansansairaus sinua uhkaa
Mainos LähiTapiola

Näin ko­ti­seu­dul­la­si sai­ras­te­taan – selvitä mikä kan­san­sai­raus sinua uhkaa

10.02.2020 06:00
Lappilainen yrittäjä Tiina tekee miehensä Petrin kanssa miljoonien liikevaihtoa ja toivoo valtakunnallista nuoren yrittäjän palkintoa Lappiin: ”Nuoret yrittäjät ja yrittäjät ylipäätäänkin ovat takuuvarmasti tärkeitä Lapille”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­nen yrit­tä­jä Tiina tekee mie­hen­sä Petrin kanssa mil­joo­nien lii­ke­vaih­toa ja toivoo val­ta­kun­nal­lis­ta nuoren yrit­tä­jän pal­kin­toa Lap­piin: ”Nuoret yrit­tä­jät ja yrit­tä­jät yli­pää­tään­kin ovat ta­kuu­var­mas­ti tär­kei­tä La­pil­le”

06.02.2020 06:00
Mitähän sitä tekis?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Mitähän sitä tekis?

04.02.2020 06:00
Haaveiletko laihtumisesta? Jo 15 minuutin kotitreeni riittää
Mainos Kuntokauppa

Haa­vei­let­ko laih­tu­mi­ses­ta? Jo 15 mi­nuu­tin ko­ti­tree­ni riittää

02.02.2020 06:00
Lapin AMK kehitti uudenlaisen koulutuksen toteutusmuodon
Mainos Lapin AMK

Lapin AMK kehitti uu­den­lai­sen kou­lu­tuk­sen to­teu­tus­muo­don

31.01.2020 06:00
Yksi Suomen suurimmista kaivoksista, Boliden Kevitsa, etsii kesätyöntekijöitä - ”Tässä työssä ei tarvitse pyöritellä peukaloita”
Mainos Boliden Kevitsa

Yksi Suomen suu­rim­mis­ta kai­vok­sis­ta, Boliden Ke­vit­sa, etsii ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä - ”Tässä työssä ei tar­vit­se pyö­ri­tel­lä peu­ka­loi­ta”

30.01.2020 06:00
Aurinkosuojauksella ilmastoystävällisempään ja parempaan asumiseen
Mainos Artic Store Rovaniemi

Au­rin­ko­suo­jauk­sel­la il­mas­to­ys­tä­väl­li­sem­pään ja pa­rem­paan asu­mi­seen

30.01.2020 06:00
Seitsemän minuuttia suurhankkeeseen
Mainos Keminmaan kunta

Seit­se­män mi­nuut­tia suur­hank­kee­seen

29.01.2020 06:00
Arctic Fashion Show tuo catwalkille lappilaisia malleja ja suomalaissuunnittelijoiden luomuksia – ”Arktisuuden teema tulee näkymään kaikessa aina malleja, mallistoja, stailauksia, visuaalista ilmettä ja musiikkia myöten”
Mainos Arctic Design Week

Arctic Fashion Show tuo cat­wal­kil­le lap­pi­lai­sia malleja ja suo­ma­lais­suun­nit­te­li­joi­den luo­muk­sia – ”Ark­ti­suu­den teema tulee nä­ky­mään kai­kes­sa aina mal­le­ja, mal­lis­to­ja, stai­lauk­sia, vi­suaa­lis­ta ilmettä ja mu­siik­kia myöten”

25.01.2020 06:00
Harkitsetko rahoituksen hakemista yrityksellesi? Muista nämä 10 asiaa!
Mainos Webbipiste

Har­kit­set­ko ra­hoi­tuk­sen ha­ke­mis­ta yri­tyk­sel­le­si? Muista nämä 10 asiaa!

24.01.2020 06:00
Ekumeeniseen rukoushetkeen kokoontui kuuden seurakunnan väkeä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Eku­mee­ni­seen ru­kous­het­keen ko­koon­tui kuuden seu­ra­kun­nan väkeä

23.01.2020 15:00
Lappilaiset yksinyrittäjät saavat varmuutta omaan tekemiseensä toisilta yrittäjiltä: ”Halusin soittaa nimenomaan lappilaisille lakimiehille, sillä paikallisuus on omissa arvoissani tärkeää”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set yk­sin­yrit­tä­jät saavat var­muut­ta omaan te­ke­mi­seen­sä toi­sil­ta yrit­tä­jil­tä: ”Ha­lu­sin soittaa ni­men­omaan lap­pi­lai­sil­le la­ki­mie­hil­le, sillä pai­kal­li­suus on omissa ar­vois­sa­ni tär­keää”

23.01.2020 06:00
Nuorten yritys sai lentävän lähdön
Mainos UCCO-palvelut

Nuorten yritys sai len­tä­vän lähdön

22.01.2020 06:00
Uusi vuosi, uudet haasteet ja mahdollisuudet
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Uusi vuosi, uudet haas­teet ja mah­dol­li­suu­det

22.01.2020 06:00
Koe ainutlaatuinen suunnistuselämys – kerää joukkue ja tule mukaan Napapiiri-Jukolaan
Mainos Ounasvaaran Hiihtoseura

Koe ai­nut­laa­tui­nen suun­nis­tus­elä­mys – kerää joukkue ja tule mukaan Na­pa­pii­ri-Ju­ko­laan

21.01.2020 10:32
Suomalaiset laihduttavat nyt juoksumatolla – paino pudonnut jopa 41 kg
Mainos Kuntokauppa

Suo­ma­lai­set laih­dut­ta­vat nyt juok­su­ma­tol­la – paino pu­don­nut jopa 41 kg

19.01.2020 06:00
Uudella Levi West -tuolihissillä mukavasti ja nopeasti huipulle
Mainos Levi Ski Resort

Uudella Levi West -tuo­li­his­sil­lä mu­ka­vas­ti ja no­peas­ti hui­pul­le

18.01.2020 06:00
Kodinplaza.fi -tarjouspyyntöpalvelu tuo kodin- ja kiinteistönpalveluja tarvitsevat ihmiset ja tekijät yhteen
Mainos Kodinplaza.fi

Ko­dinp­la­za.fi -tar­jous­pyyn­tö­pal­ve­lu tuo kodin- ja kiin­teis­tön­pal­ve­lu­ja tar­vit­se­vat ihmiset ja tekijät yhteen

17.01.2020 06:00