Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Rovaniemeläinen yrittäjä Esa laajentaa henkilöstöpalveluiden saatavuutta Lapissa: ”On hienoa päästä tarjoamaan työyhteisöille ja yrityksille laadukkaita, kattavia ratkaisuja ja uusia toimintamalleja”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ro­va­nie­me­läi­nen yrit­tä­jä Esa laa­jen­taa hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta La­pis­sa: ”On hienoa päästä tar­joa­maan työ­yh­teisöil­le ja yri­tyk­sil­le laa­duk­kai­ta, kat­ta­via rat­kai­su­ja ja uusia toi­min­ta­mal­le­ja”

06:00 0
Pyykit pyörimään kätevästi kauppareissun yhteydessä – ”Uudenlainen itsepalvelupesula on apuna arjessa”
Mainos 24 Pesula

Pyykit pyö­ri­mään kä­te­väs­ti kaup­pa­reis­sun yh­tey­des­sä – ”Uu­den­lai­nen it­se­pal­ve­lu­pe­su­la on apuna ar­jes­sa”

09.10.2020 06:00
Nappaa syksyn sisustusideat kotiisi – ”Pienelläkin pintaremontilla ja sisustuselementeillä saat merkittäviä muutoksia aikaan kodin eri tiloihin”
Mainos Lakkapää

Nappaa syksyn si­sus­tus­ideat kotiisi – ”Pie­nel­lä­kin pin­ta­re­mon­til­la ja si­sus­tus­ele­men­teil­lä saat mer­kit­tä­viä muu­tok­sia aikaan kodin eri ti­loi­hin”

08.10.2020 06:00
Rovaniemeläinen ja kittiläläinen 28-vuotias yrittäjä pitävät omasta jaksamisesta huolehtimista tärkeänä: ”Olipa tilanne lisääntyneet tai vähentyneet työt, omaa jaksamista ja hyvinvointia ei saa sivuuttaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ro­va­nie­me­läi­nen ja kit­ti­lä­läi­nen 28-vuo­tias yrit­tä­jä pitävät omasta jak­sa­mi­ses­ta huo­leh­ti­mis­ta tär­keä­nä: ”Olipa tilanne li­sään­ty­neet tai vä­hen­ty­neet työt, omaa jak­sa­mis­ta ja hy­vin­voin­tia ei saa si­vuut­taa”

08.10.2020 06:00
Kiinteistömaailman barometri tuo uusinta tietoa asuntomarkkinoiden tilanteesta - ”Kodin hankintaa tai myyntiä ei kannata turhaan viivyttää, eteenpäin on mentävä”
Mainos Kiinteistömaailma Rovaniemi

Kiin­teis­tö­maail­man ba­ro­met­ri tuo uusinta tietoa asun­to­mark­ki­noi­den ti­lan­tees­ta - ”Kodin han­kin­taa tai myyntiä ei kannata turhaan vii­vyt­tää, eteen­päin on men­tä­vä”

07.10.2020 09:00
Tunnetko tämän syksyn ja talven trendit?
Mainos sampokeskus

Tun­net­ko tämän syksyn ja talven tren­dit?

07.10.2020 06:00
Kemin seurakunnan toimintaan ja kiinteistöjen hoitoon luvassa uusia panostuksia – ”Kaikkea ei voi mitata rahassa”
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kemin seu­ra­kun­nan toi­min­taan ja kiin­teis­tö­jen hoitoon luvassa uusia pa­nos­tuk­sia – ”Kaik­kea ei voi mitata ra­has­sa”

05.10.2020 06:00
Rovaniemen Keittiömaailman ammattilaiset auttavat kodin tilaratkaisuissa – ”Tiimimme tarjoaa uniikkia ja yksilöllistä suunnittelua myös etäyhteyksin”
Mainos Keittiömaailma Rovaniemi

Ro­va­nie­men Keit­tiö­maail­man am­mat­ti­lai­set aut­ta­vat kodin ti­la­rat­kai­suis­sa – ”Tii­mim­me tarjoaa uniik­kia ja yk­si­löl­lis­tä suun­nit­te­lua myös etäyh­teyk­sin”

30.09.2020 06:00
Surun kohdatessa asiantunteva ja luotettava hautauspalvelu on omaiselle kaikki kaikessa – ”Alusta asti jäi hyvä mieli ja luottamus siihen, että kaikki järjestyy”
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Surun koh­da­tes­sa asian­tun­te­va ja luo­tet­ta­va hau­taus­pal­ve­lu on omai­sel­le kaikki kai­kes­sa – ”Alusta asti jäi hyvä mieli ja luot­ta­mus siihen, että kaikki jär­jes­tyy”

28.09.2020 06:00
Confirmare
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Con­fir­ma­re

25.09.2020 13:37
Tapakasvatuskurssilta eväitä sujuvaan arkeen - ”Hienointa on päästä todistamaan, kuinka omistajan ja koiran yhteistyö kehittyy”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Ta­pa­kas­va­tus­kurs­sil­ta eväitä su­ju­vaan arkeen - ”Hie­noin­ta on päästä to­dis­ta­maan, kuinka omis­ta­jan ja koiran yh­teis­työ ke­hit­tyy”

25.09.2020 06:00
Sallalainen matkailuyrittäjä on huolissaan Lapin talvikaudesta: ”Suunnitelmien teko on vaikeaa, kun ei tiedä, miten ihmiset pääsevät liikkumaan ja milloin koronakriisi hellittää”
Mainos Lapin Yrittäjät

Sal­la­lai­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä on huo­lis­saan Lapin tal­vi­kau­des­ta: ”Suun­ni­tel­mien teko on vai­keaa, kun ei tiedä, miten ihmiset pää­se­vät liik­ku­maan ja milloin ko­ro­na­krii­si hel­lit­tää”

24.09.2020 06:00
Tule Tunturi-Lappiin opiskelemaan – kasva osaksi osaajien perhettä
Mainos Lappia

Tule Tun­tu­ri-Lap­piin opis­ke­le­maan – kasva osaksi osaa­jien per­het­tä

19.09.2020 06:00
Oletko koneistaja tai pintakäsittelijä? Hae töihin Lappiportaan huippuporukkaan
Mainos Lappiporras

Oletko ko­neis­ta­ja tai pin­ta­kä­sit­te­li­jä? Hae töihin Lap­pi­por­taan huip­pu­po­ruk­kaan

16.09.2020 06:00
Kiinnostaisiko työ huipputiimissä? Meri-Lapin kuntapalvelut etsii työyhteisöönsä kokkeja ja ravitsemistyöntekijöitä
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Kiin­nos­tai­si­ko työ huip­pu­tii­mis­sä? Me­ri-La­pin kun­ta­pal­ve­lut etsii työ­yh­tei­söön­sä kokkeja ja ra­vit­se­mis­työn­te­ki­jöi­tä

16.09.2020 06:00
Turvallinen teatteritoiminta alkaa Jäniksen vuoden merkeissä – ”Esitys tarjoaa katsojille hersyvää huumoria, vauhtia ja maagista realismia”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Tur­val­li­nen teat­te­ri­toi­min­ta alkaa Jä­nik­sen vuoden mer­keis­sä – ”Esitys tarjoaa kat­so­jil­le her­sy­vää huu­mo­ria, vauhtia ja maa­gis­ta rea­lis­mia”

16.09.2020 06:00
Uusi koti Keminmaasta? Tutustu vapaisiin omakotitontteihin Tonttipörssin avulla
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Uusi koti Ke­min­maas­ta? Tutustu va­pai­siin oma­ko­ti­tont­tei­hin Tont­ti­pörs­sin avulla

16.09.2020 06:00
Lumi Resort tarjoaa kokous- ja juhlapalvelut luonnon rauhassa – ”Ravintolatason illallisen saa tilattua nyt myös kotiin”
Mainos Lapin Hullu

Lumi Resort tarjoaa kokous- ja juh­la­pal­ve­lut luonnon rau­has­sa – ”Ra­vin­to­la­ta­son il­lal­li­sen saa ti­lat­tua nyt myös kotiin”

14.09.2020 06:00
Lapin vihreä viikko esittelee pieniä ja suuria lappilaisia vihreitä tekoja – ”Hankeyhteistyötä tehdään yli raja-aitojen”
Mainos Lapin Liitto

Lapin vihreä viikko esit­te­lee pieniä ja suuria lap­pi­lai­sia vih­rei­tä tekoja – ”Han­keyh­teis­työ­tä tehdään yli ra­ja-ai­to­jen”

11.09.2020 06:00
Miten käy pienille maailmassa, jossa suuretkin haluavat olla pieniä?
Mainos Kaleva Media

Miten käy pie­nil­le maail­mas­sa, jossa suu­ret­kin ha­lua­vat olla pieniä?

10.09.2020 08:00
Ivalolainen Hannu sai rahoitusta yrityksensä kehittämiseen, mutta yrityksen kuukausittaisiin kuluihin ei löydy suoraa tukea: ”Meillä on isot investoinnit meneillään, nekin syövät yritykseni tuloista lisäosansa, mutta tuovat yhteiskunnalle paljon”
Mainos Lapin Yrittäjät

Iva­lo­lai­nen Hannu sai ra­hoi­tus­ta yri­tyk­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen, mutta yri­tyk­sen kuu­kau­sit­tai­siin ku­lui­hin ei löydy suoraa tukea: ”Meillä on isot in­ves­toin­nit me­neil­lään, nekin syövät yri­tyk­se­ni tu­lois­ta li­säo­san­sa, mutta tuovat yh­teis­kun­nal­le paljon”

10.09.2020 06:00
Uudistunut ja nopeampi verkkokauppa takaa entistä paremman kävijäkokemuksen – ”Piharakennuksetkin saa tilattua kotiin valmiina pakettina”
Mainos Lakkapää

Uu­dis­tu­nut ja no­peam­pi verk­ko­kaup­pa takaa entistä pa­rem­man kä­vi­jä­ko­ke­muk­sen – ”Pi­ha­ra­ken­nuk­set­kin saa ti­lat­tua kotiin val­mii­na pa­ket­ti­na”

09.09.2020 06:00
Lapin sote-maakunnan valmistelu käynnistyy palvelut edellä – ”Rakenneuudistus ja tulevaisuuden sote-keskusten kehittäminen tehdään yhteistyössä kuntien kanssa”
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Lapin so­te-maa­kun­nan val­mis­te­lu käyn­nis­tyy pal­ve­lut edellä – ”Ra­ken­neuu­dis­tus ja tu­le­vai­suu­den so­te-kes­kus­ten ke­hit­tä­mi­nen tehdään yh­teis­työs­sä kuntien kanssa”

05.09.2020 06:00
Metsästyskausi alkoi – näin vakuutukset turvaavat harrastusta
Mainos LähiTapiola Lappi

Met­säs­tys­kau­si alkoi – näin va­kuu­tuk­set tur­vaa­vat har­ras­tus­ta

04.09.2020 09:00
Tiedätkö, mitä hyötyä on vanhojen ikkunoiden uusimisessa? – ”Emme olisi voineet parempaa palvelua saada”
Mainos Pihlavat Oy

Tie­dät­kö, mitä hyötyä on van­ho­jen ik­ku­noi­den uu­si­mi­ses­sa? – ”Emme olisi voineet pa­rem­paa pal­ve­lua saada”

31.08.2020 09:30
Ilmenikö rahan tarve? Tarkista lainanottajan muistilista
Mainos Webbipiste

Il­me­ni­kö rahan tarve? Tar­kis­ta lai­nan­ot­ta­jan muis­ti­lis­ta

31.08.2020 06:00
Lapin matkailuyrittäjät Hilla-Rina ja Esa haluavat uskoa syksy- ja talvikauteen: ”Toivon, että suomalaiset pystyvät ja heillä riittää intoa matkustaa myös talvella, ulkomaisten turistien kohtalo selviää alkusyksyllä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin mat­kai­lu­yrit­tä­jät Hil­la-Ri­na ja Esa ha­lua­vat uskoa syksy- ja tal­vi­kau­teen: ”Toi­von, että suo­ma­lai­set pys­ty­vät ja heillä riittää intoa mat­kus­taa myös tal­vel­la, ul­ko­mais­ten tu­ris­tien kohtalo selviää al­ku­syk­syl­lä”

27.08.2020 06:00
Hautauspalvelu Luoma-ahon toiminta laajentui – ”Uuden sijaintimme myötä pystymme kohtaamaan omaiset entistä paremmin”
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Hau­taus­pal­ve­lu Luo­ma-ahon toi­min­ta laa­jen­tui – ”Uuden si­jain­tim­me myötä pys­tym­me koh­taa­maan omaiset entistä pa­rem­min”

26.08.2020 08:00
Brilletissä työskentelee myös tulevaisuuden optometristeja
Mainos Brillet

Bril­le­tis­sä työs­ken­te­lee myös tu­le­vai­suu­den op­to­met­ris­te­ja

26.08.2020 07:30
Uusiutunut Business Rovaniemi on kuunnellut yrittäjien tarpeita
Mainos Business Rovaniemi

Uu­siu­tu­nut Bu­si­ness Ro­va­nie­mi on kuun­nel­lut yrit­tä­jien tar­pei­ta

26.08.2020 07:00