Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Arctic Weekend ja Intersport Rovaniemi pitävät yhdessä huolta Lapin laskukansasta
Mainos Intersport Rovaniemi

Arctic Weekend ja In­ter­sport Ro­va­nie­mi pitävät yhdessä huolta Lapin las­ku­kan­sas­ta

14:44
Naisten Feel Good Weekend - Se erilainen alppihiihtoviikonloppu Levillä
Mainos Levin maailmancup

Naisten Feel Good Weekend - Se eri­lai­nen alp­pi­hiih­to­vii­kon­lop­pu Levillä

20.10.2019 06:00
Lapin Urheilugaala rakentuu yhteistyövoimin – ”Ilman gaalavieraita ja kumppaneita tämä ei olisi mahdollista”
Mainos Lapin urheilugaala

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la ra­ken­tuu yh­teis­työ­voi­min – ”Ilman gaa­la­vie­rai­ta ja kump­pa­nei­ta tämä ei olisi mah­dol­lis­ta”

19.10.2019 06:00
PikkujouluCircus saapuu Rovaniemelle
Mainos PikkujouluCircus

Pik­ku­jou­lu­Cir­cus saapuu Ro­va­nie­mel­le

18.10.2019 06:00
Torniolaisyrittäjä toivoo Vuoden maahanmuuttajayrittäjän palkintoa Lappiin – ”Suomi tarvitsee maahanmuuttajayrittäjiä – kuten yrittäjiä ylipäätäänkin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Tor­nio­lais­yrit­tä­jä toivoo Vuoden maa­han­muut­ta­ja­yrit­tä­jän pal­kin­toa Lappiin – ”Suomi tar­vit­see maa­han­muut­ta­ja­yrit­tä­jiä – kuten yrit­tä­jiä yli­pää­tään­kin”

17.10.2019 06:00
15 Lapin kuntaa muistaa uusia asukkaitaan tervetulopaketein – Lunasta omasi!
Mainos House of Lapland

15 Lapin kuntaa muistaa uusia asuk­kai­taan ter­ve­tu­lo­pa­ke­tein – Lunasta omasi!

14.10.2019 06:00
Rovaniemen kaupunkikuvaa muotoillaan yhdessä asukkaiden kanssa
Mainos Arctic Design Week

Ro­va­nie­men kau­pun­ki­ku­vaa muo­toil­laan yhdessä asuk­kai­den kanssa

12.10.2019 06:00
Ysärin suosikkiartistit valtaavat Lappi Areenan lauantaina 9. marraskuuta
Mainos Ysärin kuninkaalliset

Ysärin suo­sik­ki­ar­tis­tit val­taa­vat Lappi Areenan lauan­tai­na 9. mar­ras­kuu­ta

11.10.2019 06:00
Yrityksen perustaminen kysyy vapauden janoa ja sydämen paloa – Saara Vilmingon yrittäjäura starttasi vauhdilla, sillä kiitos koitti jo ennen kuin yritystoiminta oli lähtenyt kunnolla käyntiin
Mainos Lapin Yrittäjät

Yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen kysyy va­pau­den janoa ja sydämen paloa – Saara Vil­min­gon yrit­tä­jä­ura start­ta­si vauh­dil­la, sillä kiitos koitti jo ennen kuin yri­tys­toi­min­ta oli läh­te­nyt kun­nol­la käyn­tiin

10.10.2019 06:00
Talon lisäeristämisen pystyy tekemään helposti itse - "Voit saada merkittävät energiasäästöt"
Mainos Lakkapää

Talon li­sä­eris­tä­mi­sen pystyy te­ke­mään hel­pos­ti itse - "Voit saada mer­kit­tä­vät ener­gia­sääs­töt"

09.10.2019 06:00
Uusi Levi West Point - Mukavasti huipulle!
Mainos Levin maailmancup

Uusi Levi West Point - Mu­ka­vas­ti hui­pul­le!

07.10.2019 06:00
LähiTapiolan TerveysHelppi on kuin lääkäri taskussa
Mainos LähiTapiola Lappi

Lä­hi­Ta­pio­lan Ter­veys­Help­pi on kuin lääkäri tas­kus­sa

04.10.2019 06:00
Useimmat ovat kesälomansa pitäneet – miten on yrittäjien laita? ”Kun yrittäjä voi hyvin, myös yritys voi hyvin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Useim­mat ovat ke­sä­lo­man­sa pi­tä­neet – miten on yrit­tä­jien laita? ”Kun yrit­tä­jä voi hyvin, myös yritys voi hyvin”

03.10.2019 06:00
Muutos on yhä mahdollisuus!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Muutos on yhä mah­dol­li­suus!

02.10.2019 13:00
Kirkkoherrana Torniossa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kirk­ko­her­ra­na Tor­nios­sa

02.10.2019 12:00
Kohtaamisia ja yhdessä olemista eläkeläisten virkistyspäivässä - "Seurakunnan tapahtumat ja kerhot ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja"
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Koh­taa­mi­sia ja yhdessä ole­mis­ta elä­ke­läis­ten vir­kis­tys­päi­väs­sä - "Seu­ra­kun­nan ta­pah­tu­mat ja kerhot ovat tär­kei­tä koh­taa­mis­paik­ko­ja"

02.10.2019 06:00
Rakkaudesta lajiin – Alppihiihtofanit Levillä
Mainos Levin maailmancup

Rak­kau­des­ta lajiin – Alp­pi­hiih­to­fa­nit Levillä

30.09.2019 06:00
Esimiesasemassa oleva yrittäjä on alaistensa suunnannäyttäjä – “Johtaminen on monisäikeistä, henkilökohtaista ja ihmisläheistä työtä, jota ei tehdä vain paperilla”
Mainos Lapin Yrittäjät

Esi­mies­ase­mas­sa oleva yrit­tä­jä on alais­ten­sa suun­nan­näyt­tä­jä – “Joh­ta­mi­nen on mo­ni­säi­keis­tä, hen­ki­lö­koh­tais­ta ja ih­mis­lä­heis­tä työtä, jota ei tehdä vain pa­pe­ril­la”

26.09.2019 06:00
Jokelan Hautaustoimisto on ympäristön asialla – ”Meillä ekologisuuteen on panostettu jo vuosikymmenten ajan”
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Jokelan Hau­taus­toi­mis­to on ym­pä­ris­tön asialla – ”Meillä eko­lo­gi­suu­teen on pa­nos­tet­tu jo vuo­si­kym­men­ten ajan”

24.09.2019 06:00
7 vinkkiä kuntosaliharjoittelun aloittamiseen
Mainos Kuntokeskus Liikku

7 vinkkiä kun­to­sa­li­har­joit­te­lun aloit­ta­mi­seen

23.09.2019 08:00
Kasvuhaluisten pk-yritysten kannattaa hakea Innovaatioseteliä: ”Lapissa toimivien yrittäjien täytyy oikeasti aktivoitua, jotta heille ja heidän toiminnalleen ilmainen raha ei valu muihin maakuntiin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kas­vu­ha­luis­ten pk-yri­tys­ten kan­nat­taa hakea In­no­vaa­tio­se­te­liä: ”La­pis­sa toi­mi­vien yrit­tä­jien täytyy oi­keas­ti ak­ti­voi­tua, jotta heille ja heidän toi­min­nal­leen il­mai­nen raha ei valu muihin maa­kun­tiin”

19.09.2019 06:00
Hyvällä tuulella
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Hyvällä tuu­lel­la

18.09.2019 12:35
Tojo-Autosta sai uuden Toyotan ensimmäisten joukossa Suomessa - palvelevaa autokauppaa takana jo 50 vuotta
Mainos Tojo-Auto

To­jo-Au­tos­ta sai uuden Toyotan en­sim­mäis­ten jou­kos­sa Suo­mes­sa - pal­ve­le­vaa au­to­kaup­paa takana jo 50 vuotta

18.09.2019 06:00
Tehokas, nopea ja turvallinen uutuus ”BIOCIRCUIT™ kiertoharjoittelu rantautui LadyLinelle
Mainos LadyLine Rovaniemi

Te­ho­kas, nopea ja tur­val­li­nen uutuus ”BIO­CIR­CUIT™ kier­to­har­joit­te­lu ran­tau­tui La­dy­Li­nel­le

17.09.2019 10:20
Kymmenviikkoinen matkailualan koulutus vastaa Lapin huippusesongin tarpeeseen
Mainos VMP Ura Oy

Kym­men­viik­koi­nen mat­kai­lu­alan kou­lu­tus vastaa Lapin huip­pu­se­son­gin tar­pee­seen

14.09.2019 06:00
Lapin matkailuyrittäjät haluavat kaventaa sesonkien välisiä kuiluja – ”Onnistuminen vaatii yhteistyötä, yhdessä organisointia ja yhteismarkkinointia”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin mat­kai­lu­yrit­tä­jät ha­lua­vat ka­ven­taa se­son­kien välisiä kuiluja – ”On­nis­tu­mi­nen vaatii yh­teis­työ­tä, yhdessä or­ga­ni­soin­tia ja yh­teis­mark­ki­noin­tia”

12.09.2019 06:00
Hersyvän hauskaa komiikkaa tai tanssittavaa jazz-musiikkia herkullisen buffetin kera
Mainos Korundi

Her­sy­vän hauskaa ko­miik­kaa tai tans­sit­ta­vaa jazz-mu­siik­kia her­kul­li­sen buf­fe­tin kera

10.09.2019 06:00
Laadukasta hyvän mielen palvelua – ”Tervetuloa uuden Passatin viikonloppunäyttelyyn”
Mainos Pörhön Autoliike Oy

Laa­du­kas­ta hyvän mielen pal­ve­lua – ”Ter­ve­tu­loa uuden Pas­sa­tin vii­kon­lop­pu­näyt­te­lyyn”

05.09.2019 06:00
Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään tänään – ” Yrittäjyydessä pysyvää ei ole muu kuin jatkuva muutos”
Mainos Lapin Yrittäjät

Val­ta­kun­nal­lis­ta Yrit­tä­jän päivää vie­te­tään tänään – ” Yrit­tä­jyy­des­sä pysyvää ei ole muu kuin jatkuva muutos”

05.09.2019 06:00
Bensaa suoniin!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Bensaa suo­niin!

04.09.2019 12:16