Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Pohjoisen kasvualusta vientiyrityksille – metsäkonemyyjä Jere Konttila tunnistaa Ranuan vetovoiman
Mainos Ranuan kunta

Poh­joi­sen kas­vu­alus­ta vien­ti­yri­tyk­sil­le – met­sä­ko­ne­myy­jä Jere Kont­ti­la tun­nis­taa Ranuan ve­to­voi­man

02.12.2023 06:00
Keskitalon perheen naapurustossa perustettiin biokimppa – kolmen perheen biojätteet lajitellaan samaan astiaan
Mainos Napapiirin Residuum

Kes­ki­ta­lon perheen naa­pu­rus­tos­sa pe­rus­tet­tiin bio­kimp­pa – kolmen perheen bio­jät­teet la­ji­tel­laan samaan astiaan

30.11.2023 06:00
Jouluiset tapahtumat ja elämykset Oulussa kootusti – Katso vinkit Oulun ja Pohjolan rengastien jouluun!
Mainos Visit Oulu

Jou­lui­set ta­pah­tu­mat ja elä­myk­set Oulussa koo­tus­ti – Katso vinkit Oulun ja Poh­jo­lan ren­gas­tien jou­luun!

28.11.2023 06:00
Ennakoi ja minimoi riskit – Lapin Yrittäjien lakineuvonta auttaa ratkaisemaan sopimushaasteet
Mainos Lapin Yrittäjät

Ennakoi ja minimoi riskit – Lapin Yrit­tä­jien la­ki­neu­von­ta auttaa rat­kai­se­maan so­pi­mus­haas­teet

23.11.2023 06:00
Ranuan uudet opetustilat tukevat lasten ja nuorten luontoyhteyttä
Mainos Ranuan kunta

Ranuan uudet ope­tus­ti­lat tukevat lasten ja nuorten luon­to­yh­teyt­tä

18.11.2023 06:00
Rovaniemeltä huippua kohti
Mainos Ounasvaaran Hiihtoseura

Ro­va­nie­mel­tä huippua kohti

09.11.2023 06:00
Superyellow lämmittää jälleen Levin maailmancupissa
Mainos World Cup Levi

Su­pe­ryel­low läm­mit­tää jälleen Levin maail­man­cu­pis­sa

09.11.2023 06:00
Tule itse testaamaan: ”Digitaalinen huoltopalvelu nopeuttaa ja parantaa Pörhön Autoliikkeen asiakaspalvelua ja vähentää ruuhkia”
Mainos Pörhön Autoliike

Tule itse tes­taa­maan: ”Di­gi­taa­li­nen huol­to­pal­ve­lu no­peut­taa ja pa­ran­taa Pörhön Au­to­liik­keen asia­kas­pal­ve­lua ja vä­hen­tää ruuh­kia”

06.11.2023 06:00
Kotihoidon työntekijät kehittävät omaa työtään – teknologia ja tekoäly toimivat työntekijän tukena arjen työssä
Mainos Lapin hyvinvointialue

Ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jät ke­hit­tä­vät omaa työtään – tek­no­lo­gia ja tekoäly toi­mi­vat työn­te­ki­jän tukena arjen työssä

01.11.2023 06:00
IKH Rovaniemi täyttää vuoden – juhlaa vietetään vetävien tarjousten, tuote-esittelyjen, työnäytösten ja kakkukahvien merkeissä
Mainos IKH Rovaniemi

IKH Ro­va­nie­mi täyttää vuoden – juhlaa vie­te­tään ve­tä­vien tar­jous­ten, tuo­te-esit­te­ly­jen, työ­näy­tös­ten ja kak­ku­kah­vien mer­keis­sä

01.11.2023 06:00
Suomen alppinaiset hyvistä lähtökohdista Levin maailmancupiin
Mainos World Cup Levi

Suomen alp­pi­nai­set hyvistä läh­tö­koh­dis­ta Levin maail­man­cu­piin

31.10.2023 12:00
Harva arvaa, mitä yhteistyöllä saa aikaan! Paikallisesta ruokakulttuurista on moneksi
Mainos Lapin ELY-keskus

Harva arvaa, mitä yh­teis­työl­lä saa aikaan! Pai­kal­li­ses­ta ruo­ka­kult­tuu­ris­ta on moneksi

31.10.2023 06:00
Oletko jo huomannut Lapin Kansan sovelluksen 3 uutta ominaisuutta? – Näin seuraat avainsanojen avulla sinulle tärkeitä uutisaiheita tai lisäät juttuja lukulistallesi
Mainos Kaleva Media

Oletko jo huo­man­nut Lapin Kansan so­vel­luk­sen 3 uutta omi­nai­suut­ta? – Näin seuraat avain­sa­no­jen avulla sinulle tär­kei­tä uu­tis­ai­hei­ta tai lisäät juttuja lu­ku­lis­tal­le­si

27.10.2023 06:00
”Yrittäjänä pystyn kehittämään palveluita paremmin” – Yritystoiminnan ostaminen on usein kannattavaa, mutta jatkajia voi olla vaikea löytää
Mainos Lapin Yrittäjät

”Y­rit­tä­jä­nä pystyn ke­hit­tä­mään pal­ve­lui­ta pa­rem­min” – Yri­tys­toi­min­nan os­ta­mi­nen on usein kan­nat­ta­vaa, mutta jat­ka­jia voi olla vaikea löytää

26.10.2023 06:00
Lumen kierrätys, teknologia ja ympäristövaikutukset
Mainos World Cup Levi

Lumen kier­rä­tys, tek­no­lo­gia ja ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set

23.10.2023 09:41
LP Lakkapää Oy:n yrittäjä Juha Lakkapää: “Maatalous tarvitsee muutakin kuin maatalous- ja konekauppaa”
Mainos TILMA-hanke

LP Lak­ka­pää Oy:n yrit­tä­jä Juha Lak­ka­pää: “Maa­ta­lous tar­vit­see muu­ta­kin kuin maa­ta­lous- ja ko­ne­kaup­paa”

23.10.2023 06:00
Levin lumivarmuuden 60-vuotinen perintö: Maailmancupista lumensäilönnän innovointiin
Mainos World Cup Levi

Levin lu­mi­var­muu­den 60-vuo­ti­nen pe­rin­tö: Maail­man­cu­pis­ta lu­men­säi­lön­nän in­no­voin­tiin

16.10.2023 06:00
Levin maailmancupin vapaaehtoisilta vaaditaan rohkeutta rinteeseen
Mainos World Cup Levi

Levin maail­man­cu­pin va­paa­eh­toisil­ta vaa­di­taan roh­keut­ta rin­tee­seen

16.10.2023 08:28
Lastenohjaajakoulutuksessa korostuu rentous ja tekemisen meininki – ”Harva jää työttömäksi valmistuttuaan”
Mainos Peräpohjolan Opisto

Las­ten­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­sa ko­ros­tuu rentous ja te­ke­mi­sen mei­nin­ki – ”Harva jää työt­tö­mäk­si val­mis­tut­tuaan”

11.10.2023 06:00
Silmien laserleikkauksessa käyneet katuvat yleensä vain yhtä asiaa – ”On ihana kuulla, miten tyytyväisiä ihmiset ovat leikkauksen jälkeen”
Mainos Terveystalo Silmäklinikka

Silmien la­ser­leik­kauk­ses­sa käyneet katuvat yleensä vain yhtä asiaa – ”On ihana kuulla, miten tyy­ty­väi­siä ihmiset ovat leik­kauk­sen jäl­keen”

05.10.2023 06:00
Mikko Kantola osti elämänsä ensimmäisen sähköauton – ja karautti sillä heti Norjaan
Mainos Pörhön Autoliike

Mikko Kantola osti elä­män­sä en­sim­mäi­sen säh­kö­au­ton – ja ka­raut­ti sillä heti Norjaan

05.10.2023 06:00
Näin kivijalkakaupat säilyvät katukuvassa – ”Kaikki lähtee siitä, että ihmisiä saadaan liikkeelle keskustoihin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Näin ki­vi­jal­ka­kau­pat säi­ly­vät ka­tu­ku­vas­sa – ”Kaikki lähtee siitä, että ihmisiä saadaan liik­keel­le kes­kus­toi­hin”

28.09.2023 06:00
Metsä Groupilta miljoonaluokan konelahjoitus REDU Edulle – ”Hyödyttää metsäalan koulutusta valtavasti”
Mainos REDU Edu

Metsä Grou­pil­ta mil­joo­na­luo­kan ko­ne­lah­joi­tus REDU Edulle – ”Hyö­dyt­tää met­sä­alan kou­lu­tus­ta val­ta­vas­ti”

23.09.2023 06:00
Kari ajaa autollaan kaikkein mieluiten tunturiin – kun kilometrejä kertyy, on ajomukavuus aina vain tärkeämpää
Mainos Pörhön Autoliike

Kari ajaa au­tol­laan kaik­kein mie­lui­ten tun­tu­riin – kun ki­lo­met­re­jä kertyy, on ajo­mu­ka­vuus aina vain tär­keäm­pää

14.09.2023 06:00
Lämminhenkistä ja luottamuksellista hautauspalvelua jo yli 40 vuoden kokemuksella
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Läm­min­hen­kis­tä ja luot­ta­muk­sel­lis­ta hau­taus­pal­ve­lua jo yli 40 vuoden ko­ke­muk­sel­la

31.08.2023 06:00
Hoitamaton kuulonalenema edistää muistisairautta ja lisää riskiä masennukseen – ”Apua lähdetään hakemaan kymmenen vuotta myöhässä”
Mainos Toivon Kuulo

Hoi­ta­ma­ton kuu­lon­ale­ne­ma edistää muis­ti­sai­raut­ta ja lisää riskiä ma­sen­nuk­seen – ”Apua läh­de­tään ha­ke­maan kym­me­nen vuotta myö­häs­sä”

29.08.2023 06:00
Jokainen tarvitsee joskus apua ja verkostoja - ”Yrittäjyys on mahdollisuus toteuttaa itseään, ja yksin ei tarvitse pärjätä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Jo­kai­nen tar­vit­see joskus apua ja ver­kos­to­ja - ”Y­rit­tä­jyys on mah­dol­li­suus to­teut­taa it­seään, ja yksin ei tar­vit­se pär­jä­tä”

24.08.2023 06:00
Digitaidot kateissa? Eduron etävalmennus auttaa ottamaan digiloikan ja työllistymään paremmin
Mainos Eduro-säätiö

Di­gi­tai­dot ka­teis­sa? Eduron etä­val­men­nus auttaa ot­ta­maan di­gi­loi­kan ja työl­lis­ty­mään pa­rem­min

21.08.2023 06:00
“Tämä kunta vetää puoleensa lapsiperheitä” – Ranuan positiivinen vire vetoaa luokanopettaja Kai Romppaiseen
Mainos Ranuan kunta

“Tämä kunta vetää puo­leen­sa lap­si­per­hei­tä” – Ranuan po­si­tii­vi­nen vire vetoaa luo­kan­opet­ta­ja Kai Romp­pai­seen

11.08.2023 06:00
Kokenut moniosaaja muutti takaisin Ranualle – Tatu Hietala työllistyi “piilotyöpaikan” avulla
Mainos Ranuan kunta

Kokenut mo­ni­osaa­ja muutti ta­kai­sin Ra­nual­le – Tatu Hietala työl­lis­tyi “pii­lo­työ­pai­kan” avulla

13.07.2023 06:00 1