Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Erikoisosaamisena luomitutkimus ja iholaserhoidot – voiko kauneushoito estää ihosyöpiä?
Mainos Epilaser Oy

Eri­kois­osaa­mi­se­na luo­mi­tut­ki­mus ja iho­la­ser­hoi­dot – voiko kau­neus­hoi­to estää iho­syö­piä?

25.11.2022 06:00
Kaamosväsymys kuriin valon avulla
Mainos Lumise Oy

Kaa­mos­vä­sy­mys kuriin valon avulla

24.11.2022 06:00
Maahanmuuttaneet monipuolistavat yrityksen osaamista – Näin rekrytointiprosessi voisi edetä
Mainos Lapin Yrittäjät

Maa­han­muut­ta­neet mo­ni­puo­lis­ta­vat yri­tyk­sen osaa­mis­ta – Näin rek­ry­toin­ti­pro­ses­si voisi edetä

24.11.2022 06:00
Auton luotettavuus ja turvallisuus on pohjoisen sääolosuhteissa ratkaisevan tärkeää – ”Hyvin pidetyt ja huolletut autot säilyttävät arvonsa huomattavasti paremmin”
Mainos Pörhön Autoliike

Auton luo­tet­ta­vuus ja tur­val­li­suus on poh­joi­sen sää­olo­suh­teis­sa rat­kai­se­van tärkeää – ”Hyvin pidetyt ja huol­le­tut autot säi­lyt­tä­vät arvonsa huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­min”

19.11.2022 06:00
Rovaniemen Eteläkeskukseen on avattu IKH:n suurmyymälä – avajaistarjoukset ovat voimassa koko viikon: ”Käytössämme on lähes 60 000 nimikkeen tuotevalikoima”
Mainos IKH Rovaniemi

Ro­va­nie­men Ete­lä­kes­kuk­seen on avattu IKH:n suur­myy­mä­lä – ava­jais­tar­jouk­set ovat voi­mas­sa koko viikon: ”Käy­tös­säm­me on lähes 60 000 ni­mik­keen tuo­te­va­li­koi­ma”

14.11.2022 06:00
Sijoitussuunnitelma auttaa sijoittajaa inflaation keskellä – LähiTapiolan pääekonomisti Jari Järvinen puhuu sijoitusmarkkinoiden kokonaiskuvasta sijoitusillassa
Mainos LähiTapiola Lappi

Si­joi­tus­suun­ni­tel­ma auttaa si­joit­ta­jaa inf­laa­tion kes­kel­lä – Lä­hi­Ta­pio­lan pää­eko­no­mis­ti Jari Jär­vi­nen puhuu si­joi­tus­mark­ki­noi­den ko­ko­nais­ku­vas­ta si­joi­tus­il­las­sa

09.11.2022 06:00
Äänestä sellaisena kuin olet
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Äänestä sel­lai­se­na kuin olet

03.11.2022 06:00
Työelämä on murroksessa, jonka haasteisiin ei ole vain yhtä oikeaa ratkaisua – Tätä perustarvetta ei kuitenkaan saa ohittaa
Mainos MPS Career Oy

Työ­elä­mä on mur­rok­ses­sa, jonka haas­tei­siin ei ole vain yhtä oikeaa rat­kai­sua – Tätä pe­rus­tar­vet­ta ei kui­ten­kaan saa ohittaa

29.10.2022 06:00
Millainen on nykyaikainen tanssitaide-elämys? Astu sisälle Kulttuuritalo Wiljamiin ja lähde mukaan Tanssiteatteri Rimpparemmin Asetelmia-esityksen ensi-iltaan
Mainos Tanssiteatteri Rimpparemmi

Mil­lai­nen on ny­ky­ai­kai­nen tans­si­tai­de-elä­mys? Astu sisälle Kult­tuu­ri­ta­lo Wil­ja­miin ja lähde mukaan Tans­si­teat­te­ri Rimp­pa­rem­min Ase­tel­mia-esi­tyk­sen en­si-il­taan

28.10.2022 06:00
”Tarkkaan hiotut prosessit säästävät sähköä” - Yrittäjä, näillä ratkaisuilla säästät energiaa ja euroja
Mainos Lapin Yrittäjät

”Tark­kaan hiotut pro­ses­sit sääs­tä­vät sähköä” - Yrit­tä­jä, näillä rat­kai­suil­la säästät ener­giaa ja euroja

27.10.2022 06:00
Torniolainen Petri ei unohda tuota aamua ikinä – kaikki mitä oli, paloi maan tasalle
Mainos LähiTapiola Lappi

Tor­nio­lai­nen Petri ei unohda tuota aamua ikinä – kaikki mitä oli, paloi maan tasalle

23.10.2022 06:00
Marraskuun aika
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Mar­ras­kuun aika

01.11.2022 15:03
Papin työpäivä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Papin työ­päi­vä

12.10.2022 06:00
Tyttöjen koulutus johtaa ”hyvän kehään” – myös kriisistä toiseen kulkevassa Somaliassa
Mainos Kirkon Ulkomaanapu

Tyt­tö­jen kou­lu­tus johtaa ”hyvän kehään” – myös krii­sis­tä toiseen kul­ke­vas­sa So­ma­lias­sa

06.10.2022 06:00
Miksi vaikuttajamarkkinointia ei voi enää sivuuttaa markkinointimixistä?
Mainos Kaleva Media

Miksi vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia ei voi enää si­vuut­taa mark­ki­noin­ti­mi­xis­tä?

03.10.2022 06:00
”Oppimisen ilo on ollut läsnä alusta asti” – kommunikaation ja viittomakielen ohjaajiksi opiskelevat Eveliina Kumpula ja Hilla Rousu kertovat, miksi valitsivat Rovala-Opiston
Mainos Rovala-Opisto

”Op­pi­mi­sen ilo on ollut läsnä alusta asti” – kom­mu­ni­kaa­tion ja viit­to­ma­kie­len oh­jaa­jik­si opis­ke­le­vat Eve­lii­na Kumpula ja Hilla Rousu ker­to­vat, miksi va­lit­si­vat Ro­va­la-Opis­ton

01.10.2022 06:00
Anne teki 58-vuotiaana paluun salille: “HUR on ihanan helppo tapa aloittaa kuntosaliharjoittelu”
Mainos Kunnon Paikka

Anne teki 58-vuo­tiaa­na paluun sa­lil­le: “HUR on ihanan helppo tapa aloit­taa kun­to­sa­li­har­joit­te­lu”

01.10.2022 06:00
Tulevaisuuden terveyskeskuksessa ei odoteta turhaan
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Tu­le­vai­suu­den ter­veys­kes­kuk­ses­sa ei odoteta turhaan

30.09.2022 06:00
On olemassa koulutus, joka luo ammattilaisia ja kehittää samalla liiketoimintaa – ja juuri siksi yrittäjien kannattaa hyödyntää sitä
Mainos Lapin Yrittäjät

On ole­mas­sa kou­lu­tus, joka luo am­mat­ti­lai­sia ja ke­hit­tää samalla lii­ke­toi­min­taa – ja juuri siksi yrit­tä­jien kan­nat­taa hyö­dyn­tää sitä

29.09.2022 06:00
Yksi Nokian kasvavista tiimeistä sai alkunsa kaverusten hassusta ideasta – ”Innovaatioita ei tehdä yksin”
Mainos Nokia

Yksi Nokian kas­va­vis­ta tii­meis­tä sai alkunsa ka­ve­rus­ten has­sus­ta ideasta – ”In­no­vaa­tioi­ta ei tehdä yksin”

21.09.2022 06:00
Yrittäjä, oletko kohdannut haasteita rekrytoinnissa? – Kaleva Median ensimmäisessä Kasvuherätys-tapahtumassa keskustellaan työmarkkinoiden kilpailueduista
Mainos Kaleva Media

Yrit­tä­jä, oletko koh­dan­nut haas­tei­ta rek­ry­toin­nis­sa? – Kaleva Median en­sim­mäi­ses­sä Kas­vu­he­rä­tys-ta­pah­tu­mas­sa kes­kus­tel­laan työ­mark­ki­noi­den kil­pai­lu­eduis­ta

16.09.2022 06:00
Parasniemen hautausmaan jätepisteet ovat uudistuneet
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Pa­ras­nie­men hau­taus­maan jä­te­pis­teet ovat uu­dis­tu­neet

12.09.2022 06:00
Päätoimittaja Juho Maijala paljastaa salaisuudet sisältöjen täydelliseen otsikointiin
Mainos Kaleva Media

Pää­toi­mit­ta­ja Juho Maijala pal­jas­taa sa­lai­suu­det si­säl­tö­jen täy­del­li­seen ot­si­koin­tiin

07.09.2022 06:00
Laaja-alaisia palveluja tarjolla yrittäjille, työnhakijoille ja opiskelusta kiinnostuneille – Amis, AMK ja TE-palvelut rattailla -kiertue vierailee syyskuussa Keminmaassa, Tervolassa ja Simossa
Mainos Lappia

Laa­ja-alai­sia pal­ve­lu­ja tar­jol­la yrit­tä­jil­le, työn­ha­ki­joil­le ja opis­ke­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le – Amis, AMK ja TE-pal­ve­lut rat­tail­la -kier­tue vie­rai­lee syys­kuus­sa Ke­min­maas­sa, Ter­vo­las­sa ja Simossa

06.09.2022 06:00
Kuka kuuntelee köyhää?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kuka kuun­te­lee köyhää?

13.09.2022 12:30
Laskurahoitus on nopea keino parantaa yrityksen kassatilannetta – Factoring on silti yhä monelle tuntematon työkalu
Mainos Norra Finans

Las­ku­ra­hoi­tus on nopea keino pa­ran­taa yri­tyk­sen kas­sa­ti­lan­net­ta – Fac­to­ring on silti yhä monelle tun­te­ma­ton työkalu

31.08.2022 09:23
Omaolo antaa aikaa kohtaamiselle – “Sähköiselläkin kontaktilla siellä toisessa päässä on oikea ihminen”
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Omaolo antaa aikaa koh­taa­mi­sel­le – “Säh­köi­sel­lä­kin kon­tak­til­la siellä toi­ses­sa päässä on oikea ih­mi­nen”

25.08.2022 06:00
Yrittäjä, onnistu verkkokaupan perustamisessa – ”Tuotteita valmistavalla yrityksellä verkkokauppa on lähes välttämättömyys”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jä, onnistu verk­ko­kau­pan pe­rus­ta­mi­ses­sa – ”Tuot­tei­ta val­mis­ta­val­la yri­tyk­sel­lä verk­ko­kaup­pa on lähes vält­tä­mät­tö­myys”

19.08.2022 06:00
Tie ammattikorkeaan avautui avoimen Sosionomiväylän kautta – ”Merkityksellinen ja ihmisläheinen työ puhuttelee”
Mainos Rovala-Opisto

Tie am­mat­ti­kor­keaan avautui avoimen So­sio­no­mi­väy­län kautta – ”Mer­ki­tyk­sel­li­nen ja ih­mis­lä­hei­nen työ pu­hut­te­lee”

18.08.2022 06:00
Tärkeä työ urheiluliiketoiminnan koulutuksen parissa jatkuu – elokuussa avautuu uusi Sport Business Lapland -verkkokurssi, joka soveltuu erityisesti urheilu- ja liikuntatoimijoille
Mainos Lapin AMK

Tärkeä työ ur­hei­lu­lii­ke­toi­min­nan kou­lu­tuk­sen parissa jatkuu – elo­kuus­sa avautuu uusi Sport Bu­si­ness Lapland -verk­ko­kurs­si, joka so­vel­tuu eri­tyi­ses­ti ur­hei­lu- ja lii­kun­ta­toi­mi­joil­le

17.08.2022 06:00