Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Harvennushakkuu ja päätehakkuu ovat metsäsijoittajalle tuottoisimmat vaiheet
Mainos LähiTapiola Lappi

Har­ven­nus­hak­kuu ja pää­te­hak­kuu ovat met­sä­si­joit­ta­jal­le tuot­toi­sim­mat vaiheet

12.01.2021 06:00
Eläinlääkärikeskus Kiepin päiväsairaala avautui Rovaniemellä – ”Tämä on helpotus”
Mainos Eläinlääkärikeskus Kieppi

Eläin­lää­kä­ri­kes­kus Kiepin päi­vä­sai­raa­la avautui Ro­va­nie­mel­lä – ”Tämä on hel­po­tus”

11.01.2021 06:00 3
Arktista muotoilua rummuttava ÄÄRI Expo sopeutui maailmanaikaan – Myyntimessut muotoiltiin modernisti verkkoon ja neljäksi livestudioksi
Mainos Arctic Design Week

Ark­tis­ta muo­toi­lua rum­mut­ta­va ÄÄRI Expo so­peu­tui maail­man­ai­kaan – Myyn­ti­mes­sut muo­toil­tiin mo­der­nis­ti verk­koon ja nel­jäk­si li­ves­tu­diok­si

08.01.2021 09:30
Sport Business Lapland vahvistaa urheiluliiketoiminnan osaamista – ”Tämä koulutus sopii hyvin esimerkiksi urheiluseurojen työntekijöille ja yrittäjille, jotka tekevät valmennusta oman yrityksen kautta”
Mainos Lapin AMK

Sport Bu­si­ness Lapland vah­vis­taa ur­hei­lu­lii­ke­toi­min­nan osaa­mis­ta – ”Tämä kou­lu­tus sopii hyvin esi­mer­kik­si ur­hei­lu­seu­ro­jen työn­te­ki­jöil­le ja yrit­tä­jil­le, jotka tekevät val­men­nus­ta oman yri­tyk­sen kautta”

08.01.2021 08:30
Lainojen yhdistäminen tuo arjen säästöjä – ”On taloudellisesti järkevää kenelle tahansa kuluttajalle yhdistää useat lainat tai luottokorttivelat”
Mainos sortter

Lai­no­jen yh­dis­tä­mi­nen tuo arjen sääs­tö­jä – ”On ta­lou­del­li­ses­ti jär­ke­vää kenelle tahansa ku­lut­ta­jal­le yh­dis­tää useat lainat tai luot­to­kort­ti­ve­lat”

04.01.2021 06:00
UCCO-palvelut laajenee Ouluun
Mainos UCCO-palvelut

UC­CO-pal­ve­lut laa­je­nee Ouluun

02.01.2021 06:00
Edessä isompi hankinta? Onko lainan maksukuluissa yhtään säästövaraa? – ”Kalliiden kulutusluottojen ja muiden lainojen vertailu sekä siirtäminen yhdeksi edulliseksi lainaksi käy helposti kotoa käsin”
Mainos Summarum Oy

Edessä isompi han­kin­ta? Onko lainan mak­su­ku­luis­sa yhtään sääs­tö­va­raa? – ”Kal­lii­den ku­lu­tus­luot­to­jen ja muiden lai­no­jen ver­tai­lu sekä siir­tä­mi­nen yhdeksi edul­li­sek­si lai­nak­si käy hel­pos­ti kotoa käsin”

25.12.2020 06:00
Tornion seurakunnan diakoniatyö toi iloa joulun alla
Mainos Tornion seurakunta

Tornion seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työ toi iloa joulun alla

23.12.2020 06:00
Täydellinen joulukinkku 5 helpolla askeleella
Mainos Snellman

Täy­del­li­nen jou­lu­kink­ku 5 hel­pol­la as­ke­leel­la

18.12.2020 06:00
Kemin Innon Painijaosto yllätti Lapin Yrittäjien puheenjohtajan täysin – Marko ihmeissään: ”Mitä täällä tapahtuu?”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kemin Innon Pai­ni­jaos­to yllätti Lapin Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­jan täysin – Marko ih­meis­sään: ”Mitä täällä ta­pah­tuu?”

17.12.2020 06:00
Säästämällä voi varautua talouden töyssyihin tai toteuttaa unelmiaan
Mainos LähiTapiola Lappi

Sääs­tä­mäl­lä voi va­rau­tua ta­lou­den töys­syi­hin tai to­teut­taa unel­miaan

17.12.2020 06:00 2
Joulu saapuu
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Joulu saapuu

14.12.2020 06:00
Pörhö virittää brändiään pörhistelemättä
Mainos Kaleva Media

Pörhö vi­rit­tää brän­diään pör­his­te­le­mät­tä

09.12.2020 10:00
Lakkapää viettää syntymäpäiviään kivijalkakaupoissa ja verkossa – myymälän asiakkaille luvassa yllätyslahjoja
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pää viettää syn­ty­mä­päi­viään ki­vi­jal­ka­kau­pois­sa ja ver­kos­sa – myy­mä­län asiak­kail­le luvassa yl­lä­tys­lah­jo­ja

07.12.2020 06:00
Kemissä itsenäisyyspäivän juhla esitetään verkossa – ohjelmasta vastaa Syväkankaan koulun oppilaat, katso koostelähetys tästä
Mainos Kemin kaupunki

Kemissä it­se­näi­syys­päi­vän juhla esi­te­tään ver­kos­sa – oh­jel­mas­ta vastaa Sy­vä­kan­kaan koulun op­pi­laat, katso koos­te­lä­he­tys tästä

06.12.2020 06:00
Yrittäjyydestään juuri tunnustuksen saanut Miika päätyi työnantajayrittäjäksi yrityskaupan kautta – ”Yritys on ollut kannattava tällä samalla konseptilla, joten miksipä hyvää vaihtamaan?”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jyy­des­tään juuri tun­nus­tuk­sen saanut Miika päätyi työn­an­ta­ja­yrit­tä­jäk­si yri­tys­kau­pan kautta – ”Yritys on ollut kan­nat­ta­va tällä samalla kon­sep­til­la, joten miksipä hyvää vaih­ta­maan?”

03.12.2020 06:00
M-B Osa tarjoaa Mercedes-Benz-huoltopalvelut Keminmaassa – ”Kun keskitytään yhteen merkkiin, asiantuntevuus säilyy erittäin korkeana”
Mainos M-B Osa

M-B Osa tarjoaa Mer­ce­des-Benz-huol­to­pal­ve­lut Ke­min­maas­sa – ”Kun kes­ki­ty­tään yhteen merk­kiin, asian­tun­te­vuus säilyy erit­täin kor­kea­na”

02.12.2020 06:00
Idearikas yrittäjä on aina tervetullut Keminmaan elinkeinotyöryhmän suunnittelupöytään – ”Lähes kaikki esitetyt ideat ovat päätyneet käytännön toimenpiteiksi”
Mainos Keminmaan kunta

Idea­ri­kas yrit­tä­jä on aina ter­ve­tul­lut Ke­min­maan elin­kei­no­työ­ryh­män suun­nit­te­lu­pöy­tään – ”Lähes kaikki esi­te­tyt ideat ovat pää­ty­neet käy­tän­nön toi­men­pi­teik­si”

02.12.2020 06:00
Jarmo Erkkilä teki liikaa ylitöitä ja sai pomoltaan nuhtelut – perusti oman firman lähes tyhjästä ja raivasi tiensä suurten tehtaiden luottopakiksi
Mainos Erkkilän Kone Ja Huolto Oy

Jarmo Erkkilä teki liikaa yli­töi­tä ja sai po­mol­taan nuh­te­lut – perusti oman firman lähes tyh­jäs­tä ja raivasi tiensä suurten teh­tai­den luot­to­pa­kik­si

02.12.2020 06:00
Meri-Lapin Keskuspesulan yrittäjä Annaleena Laakso huolestui pyykkien omavalvonnan puutteista – kehitti alalle mullistavan menetelmän, joka on ainoaa laatuaan koko Suomessa
Mainos Meri-Lapin Keskuspesula

Me­ri-La­pin Kes­kus­pe­su­lan yrit­tä­jä An­na­lee­na Laakso huo­les­tui pyyk­kien oma­val­von­nan puut­teis­ta – kehitti alalle mul­lis­ta­van me­ne­tel­män, joka on ainoaa laa­tuaan koko Suo­mes­sa

02.12.2020 06:00
Varaa itsellesi irtiotto – Erä-Valakia Savotta tarjoaa elämyksellisiä majoituspaketteja kivenheiton päässä Kemin keskustasta
Mainos Pitopalvelu Catjanne ja Erä-Valakia Savotta

Varaa it­sel­le­si ir­ti­ot­to – Erä-Va­la­kia Savotta tarjoaa elä­myk­sel­li­siä ma­joi­tus­pa­ket­te­ja ki­ven­hei­ton päässä Kemin kes­kus­tas­ta

02.12.2020 06:00
Pelastetaan joulu
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Pe­las­te­taan joulu

30.11.2020 06:00
Tiesitkö, että Suomi on Euroopan toiseksi pimein maa?
Mainos Lumise Oy

Tie­sit­kö, että Suomi on Eu­roo­pan toi­sek­si pimein maa?

29.11.2020 06:00
Inka laihtui juoksumatolla 45 kg – Tämä hetki muutti kaiken: ”Silloin tiesin, että nyt on muutoksen aika”
Mainos Kuntokauppa

Inka laihtui juok­su­ma­tol­la 45 kg – Tämä hetki muutti kaiken: ”Sil­loin tiesin, että nyt on muu­tok­sen aika”

27.11.2020 06:00
Erikoisoluita ammattilaisten tarjoilemana - Uusi panimopubi ja -myymälä avataan Rovaniemelle
Mainos Lapin Panimo

Eri­kois­olui­ta am­mat­ti­lais­ten tar­joi­le­ma­na - Uusi pa­ni­mo­pu­bi ja -myy­mä­lä avataan Ro­va­nie­mel­le

23.11.2020 06:00
Apua pimeille taipaleille Lumisen Black Fridaysta
Mainos Lumise Oy

Apua pi­meil­le tai­pa­leil­le Lumisen Black Fri­days­ta

23.11.2020 06:00
Lakkapäällä Black Week alkaa jo tulevana maanantaina – yli 2500 tuotetta tarjouksessa viikon kestävällä Black Weekillä!
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pääl­lä Black Week alkaa jo tu­le­va­na maa­nan­tai­na – yli 2500 tuo­tet­ta tar­jouk­ses­sa viikon kes­tä­väl­lä Black Wee­kil­lä!

20.11.2020 06:00
Mistä asioista vastuullinen ja joustava kodin rahoittaminen rakentuu? - ”Otamme aina huomioon jokaisen yksilölliset tarpeet ja tavoitteet”
Mainos Nordea

Mistä asiois­ta vas­tuul­li­nen ja jous­ta­va kodin ra­hoit­ta­mi­nen ra­ken­tuu? - ”Otamme aina huo­mioon jo­kai­sen yk­si­löl­li­set tarpeet ja ta­voit­teet”

20.11.2020 06:00
Nyt se on varmaa: Arctic Design Week järjestetään jälleen maaliskuussa – muotoiluviikko toteutetaan nyt live- ja virtuaalitapahtumista koostuvana hybridimallina
Mainos Arctic Design Week

Nyt se on varmaa: Arctic Design Week jär­jes­te­tään jälleen maa­lis­kuus­sa – muo­toi­lu­viik­ko to­teu­te­taan nyt live- ja vir­tuaa­li­ta­pah­tu­mis­ta koos­tu­va­na hyb­ri­di­mal­li­na

19.11.2020 06:00
Yrittäjäjärjestö julkaisi Työnantajan koronaoppaan – ”Nämä pikaohjeet työpaikan viestintään ja viruksen ehkäisyyn tulevat todella tarpeeseen!”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jä­jär­jes­tö jul­kai­si Työn­an­ta­jan ko­ro­na­op­paan – ”Nämä pi­ka­oh­jeet työ­pai­kan vies­tin­tään ja vi­ruk­sen eh­käi­syyn tulevat todella tar­pee­seen!”

19.11.2020 06:00