Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Tule Tunturi-Lappiin opiskelemaan – kasva osaksi osaajien perhettä
Mainos Lappia

Tule Tun­tu­ri-Lap­piin opis­ke­le­maan – kasva osaksi osaa­jien per­het­tä

19.09.2020 06:00
Oletko koneistaja tai pintakäsittelijä? Hae töihin Lappiportaan huippuporukkaan
Mainos Lappiporras

Oletko ko­neis­ta­ja tai pin­ta­kä­sit­te­li­jä? Hae töihin Lap­pi­por­taan huip­pu­po­ruk­kaan

16.09.2020 06:00
Kiinnostaisiko työ huipputiimissä? Meri-Lapin kuntapalvelut etsii työyhteisöönsä kokkeja ja ravitsemistyöntekijöitä
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Kiin­nos­tai­si­ko työ huip­pu­tii­mis­sä? Me­ri-La­pin kun­ta­pal­ve­lut etsii työ­yh­tei­söön­sä kokkeja ja ra­vit­se­mis­työn­te­ki­jöi­tä

16.09.2020 06:00
Tapakasvatuskurssilta eväitä sujuvaan arkeen - ”Hienointa on päästä todistamaan, kuinka omistajan ja koiran yhteistyö kehittyy”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Ta­pa­kas­va­tus­kurs­sil­ta eväitä su­ju­vaan arkeen - ”Hie­noin­ta on päästä to­dis­ta­maan, kuinka omis­ta­jan ja koiran yh­teis­työ ke­hit­tyy”

16.09.2020 06:00
Turvallinen teatteritoiminta alkaa Jäniksen vuoden merkeissä – ”Esitys tarjoaa katsojille hersyvää huumoria, vauhtia ja maagista realismia”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Tur­val­li­nen teat­te­ri­toi­min­ta alkaa Jä­nik­sen vuoden mer­keis­sä – ”Esitys tarjoaa kat­so­jil­le her­sy­vää huu­mo­ria, vauhtia ja maa­gis­ta rea­lis­mia”

16.09.2020 06:00
Uusi koti Keminmaasta? Tutustu vapaisiin omakotitontteihin Tonttipörssin avulla
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Uusi koti Ke­min­maas­ta? Tutustu va­pai­siin oma­ko­ti­tont­tei­hin Tont­ti­pörs­sin avulla

16.09.2020 06:00
Lumi Resort tarjoaa kokous- ja juhlapalvelut luonnon rauhassa – ”Ravintolatason illallisen saa tilattua nyt myös kotiin”
Mainos Lapin Hullu

Lumi Resort tarjoaa kokous- ja juh­la­pal­ve­lut luonnon rau­has­sa – ”Ra­vin­to­la­ta­son il­lal­li­sen saa ti­lat­tua nyt myös kotiin”

14.09.2020 06:00
Lapin vihreä viikko esittelee pieniä ja suuria lappilaisia vihreitä tekoja – ”Hankeyhteistyötä tehdään yli raja-aitojen”
Mainos Lapin Liitto

Lapin vihreä viikko esit­te­lee pieniä ja suuria lap­pi­lai­sia vih­rei­tä tekoja – ”Han­keyh­teis­työ­tä tehdään yli ra­ja-ai­to­jen”

11.09.2020 06:00
Miten käy pienille maailmassa, jossa suuretkin haluavat olla pieniä?
Mainos Kaleva Media

Miten käy pie­nil­le maail­mas­sa, jossa suu­ret­kin ha­lua­vat olla pieniä?

10.09.2020 08:00
Ivalolainen Hannu sai rahoitusta yrityksensä kehittämiseen, mutta yrityksen kuukausittaisiin kuluihin ei löydy suoraa tukea: ”Meillä on isot investoinnit meneillään, nekin syövät yritykseni tuloista lisäosansa, mutta tuovat yhteiskunnalle paljon”
Mainos Lapin Yrittäjät

Iva­lo­lai­nen Hannu sai ra­hoi­tus­ta yri­tyk­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen, mutta yri­tyk­sen kuu­kau­sit­tai­siin ku­lui­hin ei löydy suoraa tukea: ”Meillä on isot in­ves­toin­nit me­neil­lään, nekin syövät yri­tyk­se­ni tu­lois­ta li­säo­san­sa, mutta tuovat yh­teis­kun­nal­le paljon”

10.09.2020 06:00
Uudistunut ja nopeampi verkkokauppa takaa entistä paremman kävijäkokemuksen – ”Piharakennuksetkin saa tilattua kotiin valmiina pakettina”
Mainos Lakkapää

Uu­dis­tu­nut ja no­peam­pi verk­ko­kaup­pa takaa entistä pa­rem­man kä­vi­jä­ko­ke­muk­sen – ”Pi­ha­ra­ken­nuk­set­kin saa ti­lat­tua kotiin val­mii­na pa­ket­ti­na”

09.09.2020 06:00
Lapin sote-maakunnan valmistelu käynnistyy palvelut edellä – ”Rakenneuudistus ja tulevaisuuden sote-keskusten kehittäminen tehdään yhteistyössä kuntien kanssa”
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Lapin so­te-maa­kun­nan val­mis­te­lu käyn­nis­tyy pal­ve­lut edellä – ”Ra­ken­neuu­dis­tus ja tu­le­vai­suu­den so­te-kes­kus­ten ke­hit­tä­mi­nen tehdään yh­teis­työs­sä kuntien kanssa”

05.09.2020 06:00
Metsästyskausi alkoi – näin vakuutukset turvaavat harrastusta
Mainos LähiTapiola Lappi

Met­säs­tys­kau­si alkoi – näin va­kuu­tuk­set tur­vaa­vat har­ras­tus­ta

04.09.2020 09:00
Tiedätkö, mitä hyötyä on vanhojen ikkunoiden uusimisessa? – ”Emme olisi voineet parempaa palvelua saada”
Mainos Pihlavat Oy

Tie­dät­kö, mitä hyötyä on van­ho­jen ik­ku­noi­den uu­si­mi­ses­sa? – ”Emme olisi voineet pa­rem­paa pal­ve­lua saada”

31.08.2020 09:30
Ilmenikö rahan tarve? Tarkista lainanottajan muistilista
Mainos Webbipiste

Il­me­ni­kö rahan tarve? Tar­kis­ta lai­nan­ot­ta­jan muis­ti­lis­ta

31.08.2020 06:00
Lapin matkailuyrittäjät Hilla-Rina ja Esa haluavat uskoa syksy- ja talvikauteen: ”Toivon, että suomalaiset pystyvät ja heillä riittää intoa matkustaa myös talvella, ulkomaisten turistien kohtalo selviää alkusyksyllä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin mat­kai­lu­yrit­tä­jät Hil­la-Ri­na ja Esa ha­lua­vat uskoa syksy- ja tal­vi­kau­teen: ”Toi­von, että suo­ma­lai­set pys­ty­vät ja heillä riittää intoa mat­kus­taa myös tal­vel­la, ul­ko­mais­ten tu­ris­tien kohtalo selviää al­ku­syk­syl­lä”

27.08.2020 06:00
Hautauspalvelu Luoma-ahon toiminta laajentui – ”Uuden sijaintimme myötä pystymme kohtaamaan omaiset entistä paremmin”
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Hau­taus­pal­ve­lu Luo­ma-ahon toi­min­ta laa­jen­tui – ”Uuden si­jain­tim­me myötä pys­tym­me koh­taa­maan omaiset entistä pa­rem­min”

26.08.2020 08:00
Brilletissä työskentelee myös tulevaisuuden optometristeja
Mainos Brillet

Bril­le­tis­sä työs­ken­te­lee myös tu­le­vai­suu­den op­to­met­ris­te­ja

26.08.2020 07:30
Uusiutunut Business Rovaniemi on kuunnellut yrittäjien tarpeita
Mainos Business Rovaniemi

Uu­siu­tu­nut Bu­si­ness Ro­va­nie­mi on kuun­nel­lut yrit­tä­jien tar­pei­ta

26.08.2020 07:00
Heikkoon hämäränäköön löytyy ratkaisu - DNeye-skannerin mittaus antaa huipputarkat tiedot silmien taittovoimasta ja fyysisistä mitoista
Mainos Fenno Optiikka Lappi

Heik­koon hä­mä­rä­nä­köön löytyy rat­kai­su - DNeye-skan­ne­rin mittaus antaa huip­pu­tar­kat tiedot silmien tait­to­voi­mas­ta ja fyy­si­sis­tä mi­tois­ta

26.08.2020 06:30
Likiliike on jo 5-vuotias - “Paikallisuuden puolesta, rakkaudesta Rovaniemeen”
Mainos Likiliike

Li­ki­lii­ke on jo 5-vuo­tias - “Pai­kal­li­suu­den puo­les­ta, rak­kau­des­ta Ro­va­nie­meen”

26.08.2020 05:00
Kotimaisuus on Tornion Panimolle sydämen asia - Arktiset, laadukkaat raaka-aineet takaavat raikkaan maun
Mainos Tornion Panimo

Ko­ti­mai­suus on Tornion Pa­ni­mol­le sydämen asia - Ark­ti­set, laa­duk­kaat raa­ka-ai­neet ta­kaa­vat raik­kaan maun

22.08.2020 06:00
Sähköpyöräilijä laihtuu ja säästää 6230 euroa vuodessa – ”Täydellinen työmatkoille”
Mainos Kuntokauppa

Säh­kö­pyö­räi­li­jä laihtuu ja säästää 6230 euroa vuo­des­sa – ”Täy­del­li­nen työ­mat­koil­le”

19.08.2020 06:00
Kauniin Tornionjoen varrella sijaitseva Hotelli Joentalo hurmaa historiallaan – ”Tarjoamme majoituspalveluiden lisäksi avaimet käteen -koulutus- ja kokouspaketit vaativampaankin tarpeeseen”
Mainos Peräpohjolan Opisto

Kauniin Tor­nion­joen var­rel­la si­jait­se­va Hotelli Joen­ta­lo hurmaa his­to­rial­laan – ”Tar­joam­me ma­joi­tus­pal­ve­lui­den lisäksi avaimet käteen -kou­lu­tus- ja ko­kous­pa­ke­tit vaa­ti­vam­paan­kin tar­pee­seen”

19.08.2020 06:00
RoPS ja Pörhö rakentavat yhdessä lappilaista jalkapalloa
Mainos Rovaniemen Palloseura

RoPS ja Pörhö ra­ken­ta­vat yhdessä lap­pi­lais­ta jal­ka­pal­loa

15.08.2020 06:00
24-vuotias lappilainen yrittäjä Taisto liittyi Lapin Yrittäjiin heti uransa alkutaipaleella: "Kuten koronakriisissäkin on huomattu, aina tulee tilanteita, kun tarvitsee apua. Etenkin lakineuvonta on todella arvokasta"
Mainos Lapin Yrittäjät

24-vuo­tias lap­pi­lai­nen yrit­tä­jä Taisto liittyi Lapin Yrit­tä­jiin heti uransa al­ku­tai­pa­leel­la: "Kuten ko­ro­na­krii­sis­sä­kin on huo­mat­tu, aina tulee ti­lan­tei­ta, kun tar­vit­see apua. Etenkin la­ki­neu­von­ta on todella ar­vo­kas­ta"

13.08.2020 06:00
Metsäala kutsuu uusia osaajia – Vetääkö metsä sinua puoleensa?
Mainos Lappia-Koulutus Oy

Met­sä­ala kutsuu uusia osaajia – Vetääkö metsä sinua puo­leen­sa?

10.08.2020 06:00
Tiesitkö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Rovaniemeltä? Tutustu videolla voittajaan
Mainos Brillet

Tie­sit­kö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Ro­va­nie­mel­tä? Tutustu vi­deol­la voit­ta­jaan

07.08.2020 06:00
Rentle vuokraamo-ohjelmisto on helppo ja ketterä ratkaisu vuokraamoyrittäjälle – ”Ihan hirveästi tyytyväisempi ei voisi olla”
Mainos Rentle

Rentle vuok­raa­mo-oh­jel­mis­to on helppo ja ketterä rat­kai­su vuok­raa­mo­yrit­tä­jäl­le – ”Ihan hir­veäs­ti tyy­ty­väi­sem­pi ei voisi olla”

06.08.2020 06:00
Ylläksellä valmistaudutaan jo vuoden mystisimpään aikaan – ”Syksyllä voi nähdä mielettömän hienot tuplarevontulet”
Mainos Ylläs

Yl­läk­sel­lä val­mis­tau­du­taan jo vuoden mys­ti­sim­pään aikaan – ”Syk­syl­lä voi nähdä mie­let­tö­män hienot tup­la­re­von­tu­let”

05.08.2020 10:00