Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Sydänturvallisessa taloyhtiössä sydäniskuri saadaan käyttöön alle 5 minuutissa
Mainos Suomen Sydänliitto

Sy­dän­tur­val­li­ses­sa ta­lo­yh­tiös­sä sy­dän­is­ku­ri saadaan käyt­töön alle 5 mi­nuu­tis­sa

06:00
Uudistunut Lapin Kodinkonehuolto palvelee kuuden miehen voimin – tämän hetken kysytyin palvelu on lämmitysratkaisut
Mainos Lapin Kodinkonehuolto

Uu­dis­tu­nut Lapin Ko­din­ko­ne­huol­to pal­ve­lee kuuden miehen voimin – tämän hetken ky­sy­tyin palvelu on läm­mi­tys­rat­kai­sut

15.10.2021 06:00
Työturvallisuuskortin suorittaminen onnistuu vaikka kotoa käsin – REDU Edun koulutuksessa käynyt yli 1000 työntekijää: ”Ihmisläheinen ote saa kiitosta”
Mainos REDU Edu Oy

Työ­tur­val­li­suus­kor­tin suo­rit­ta­mi­nen on­nis­tuu vaikka kotoa käsin – REDU Edun kou­lu­tuk­ses­sa käynyt yli 1000 työn­te­ki­jää: ”Ih­mis­lä­hei­nen ote saa kii­tos­ta”

15.10.2021 06:00
Tällainen on Sievin klassikkokenkä, jonka suosio ei hälvene
Mainos Hovimäki

Täl­lai­nen on Sievin klas­sik­ko­ken­kä, jonka suosio ei hälvene

11.10.2021 10:22
Virtuaalitodellisuus auttaa työntekijöiden perehdyttämisessä – Lapissa toteutettavaan hankkeeseen etsitään yhteistyöyrityksiä
Mainos Lapin AMK

Vir­tuaa­li­to­del­li­suus auttaa työn­te­ki­jöi­den pe­reh­dyt­tä­mi­ses­sä – Lapissa to­teu­tet­ta­vaan hank­kee­seen et­si­tään yh­teis­työ­yri­tyk­siä

11.10.2021 10:21
Onko osaajien rekrytointi kasvun esteenä?
Mainos Kaleva Media

Onko osaa­jien rek­ry­toin­ti kasvun es­tee­nä?

08.10.2021 10:00
Hei torniolainen, kuka tuo valoa sinun elämääsi? Anna ehdotuksesi vuoden valovoimaisimmaksi torniolaiseksi
Mainos Kaleva Media

Hei tor­nio­lai­nen, kuka tuo valoa sinun elä­mää­si? Anna eh­do­tuk­se­si vuoden va­lo­voi­mai­sim­mak­si tor­nio­lai­sek­si

29.09.2021 06:00
Yrityksille joustavaa tukea rekrytointiin – lihanjalostusyritys Rönkä Oy:lle osaajia RekryKoulutuksen ja oppisopimusopintojen kautta
Mainos Lappia

Yri­tyk­sil­le jous­ta­vaa tukea rek­ry­toin­tiin – li­han­ja­los­tus­yri­tys Rönkä Oy:lle osaajia Rek­ry­Kou­lu­tuk­sen ja op­pi­so­pi­mus­opin­to­jen kautta

24.09.2021 06:00
Aito puulattia pitää pintansa sisustuksessa – ”Aito puu tuntuu ihanalta jalan alla”
Mainos Lakkapää

Aito puu­lat­tia pitää pin­tan­sa si­sus­tuk­ses­sa – ”Aito puu tuntuu iha­nal­ta jalan alla”

23.09.2021 06:00
Lappilainen yritys haki kasvua omistajanvaihdoksella – edes sijainti metsän keskellä Rovaniemen Narkauksessa ei ollut este, päinvastoin, Lappi on hyvä paikka yrittää
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­nen yritys haki kasvua omis­ta­jan­vaih­dok­sel­la – edes si­jain­ti metsän kes­kel­lä Ro­va­nie­men Nar­kauk­ses­sa ei ollut este, päin­vas­toin, Lappi on hyvä paikka yrittää

23.09.2021 06:00
Markkinointijohtaja – sinä olet vastuussa yrityksesi datasta
Mainos Kaleva Media

Mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja – sinä olet vas­tuus­sa yri­tyk­se­si datasta

22.09.2021 10:00
Lokakuu – Suomi avautuu, niin mekin
Mainos Kemin-Keminmaan-ja-Tornion-seurakunnat

Lokakuu – Suomi avau­tuu, niin mekin

19.09.2021 09:37
Murretaan myytit – miten sähköauto toimii Lapin talvessa?
Mainos Pörhö Rovaniemi

Mur­re­taan myytit – miten säh­kö­au­to toimii Lapin tal­ves­sa?

18.09.2021 06:00
Syksy
Mainos Kemin-Keminmaan-ja-Tornion-seurakunnat

Syksy

29.09.2021 13:56
Keminmaan uusi kirkko jälleen jumalanpalveluskäytössä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Ke­min­maan uusi kirkko jälleen ju­ma­lan­pal­ve­lus­käy­tös­sä

15.09.2021 14:58
Asiakasymmärrystä pohjoiselta kantilta katsottuna
Mainos Kaleva Media

Asia­kas­ym­mär­rys­tä poh­joi­sel­ta kan­til­ta kat­sot­tu­na

14.09.2021 06:00
Keminmaalainen yrittäjä Teija-Liisa osasi hidastaa ajoissa: ”Jos yrittäjä itse väsähtää, niin silloin viimeistään koko yrityksen talous menee nurin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ke­min­maa­lai­nen yrit­tä­jä Tei­ja-Lii­sa osasi hi­das­taa ajois­sa: ”Jos yrit­tä­jä itse vä­säh­tää, niin silloin vii­meis­tään koko yri­tyk­sen talous menee nurin”

10.09.2021 06:00
Miten toimia surun hetkellä?
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Miten toimia surun het­kel­lä?

08.09.2021 06:00
Metsästyksessä näkökyvyn pitää olla kohdillaan – katso video
Mainos Brillet

Met­säs­tyk­ses­sä nä­kö­ky­vyn pitää olla koh­dil­laan – katso video

04.09.2021 06:00
Erilaisina vahvempia
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Eri­lai­si­na vah­vem­pia

30.08.2021 06:00
Lapissa kaivataan enemmän tietoa yritysten sukupolvenvaihdoksista – Maria-Kaisa teki oppaan, josta hyötyvät sekä myyjät että ostajat
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapissa kai­va­taan enemmän tietoa yri­tys­ten su­ku­pol­ven­vaih­dok­sis­ta – Ma­ria-Kai­sa teki oppaan, josta hyö­ty­vät sekä myyjät että ostajat

26.08.2021 06:00
Kaupungin uusi toimialajohtaja Jaakko Rantsi: ”Rovaniemen elinkeinopalveluita lähdetään kehittämään paikallisten yritysten kanssa”
Mainos Business Rovaniemi

Kau­pun­gin uusi toi­mi­ala­joh­ta­ja Jaakko Rantsi: ”Ro­va­nie­men elin­kei­no­pal­ve­lui­ta läh­de­tään ke­hit­tä­mään pai­kal­lis­ten yri­tys­ten kanssa”

25.08.2021 06:00
Oletko kiinnostunut pankkimaailmasta? Pohjolan Osuuspankki kutsuu tavallisia ihmisiä mukaan edustajistoon – Katso video!
Mainos Pohjolan Osuuspankki

Oletko kiin­nos­tu­nut pank­ki­maail­mas­ta? Poh­jo­lan Osuus­pank­ki kutsuu ta­val­li­sia ihmisiä mukaan edus­ta­jis­toon – Katso video!

23.08.2021 06:00
Onko ekologisuus kirjattu yrityksesi arvoihin? – ”Sähköauto työsuhdeautona on konkreettinen teko, ei vain sanahelinää”
Mainos Pörhö Rovaniemi

Onko eko­lo­gi­suus kir­jat­tu yri­tyk­se­si ar­voi­hin? – ”Säh­köau­to työ­suh­de­au­to­na on konk­reet­ti­nen teko, ei vain sa­na­he­li­nää”

21.08.2021 06:00
Suurviestin radat syntyvät vuosien työn tuloksena – Napapiiri-Jukolan radat tarjoavat suunnistajille avaraa lappilaista vaaramaisemaa, jossa saa olla tarkkana
Mainos Napapiiri-Jukola

Suur­vies­tin radat syn­ty­vät vuosien työn tu­lok­se­na – Na­pa­pii­ri-Ju­ko­lan radat tar­joa­vat suun­nis­ta­jil­le avaraa lap­pi­lais­ta vaa­ra­mai­se­maa, jossa saa olla tark­ka­na

17.08.2021 06:00
Seikkailu-urheilussa sukupuolten erot tasoittuvat – kansainväliselle tasolle pääseminen vaatii yhteistyötä ja kovia kisoja
Mainos Geopark Challenge 2021

Seik­kai­lu-ur­hei­lus­sa su­ku­puol­ten erot ta­soit­tu­vat – kan­sain­vä­li­sel­le tasolle pää­se­mi­nen vaatii yh­teis­työ­tä ja kovia kisoja

10.08.2021 06:00
Lappia-Koulutus Oy on rekisteröinyt tavaramerkin ja lanseeraa @kiertotalouskortin
Mainos Lappia

Lap­pia-Kou­lu­tus Oy on re­kis­te­röi­nyt ta­va­ra­mer­kin ja lan­see­raa @kier­to­ta­lous­kor­tin

09.08.2021 08:22