Podcast

Podcast
Lapin Kansa julkaisee monta podcast-sarjaa joka viikko, tunnetko jo ne kaikki? – Lue esittelyt tästä

Lapin Kansa jul­kai­see monta pod­cast-sar­jaa joka viikko, tun­net­ko jo ne kaikki? – Lue esit­te­lyt tästä

18.08.2019 03:59
Päiväkirja: Sinustako podcastaaja?
Kolumni Eero Leppänen

Päi­vä­kir­ja: Si­nus­ta­ko pod­cas­taa­ja?

07:00
Kuuntele RoKin Lätkässä Lappiin -podcast: Toisessa osassa käsitellään RoKin nykyhetkeä Santeri Immosen ja Turkka Pumpasen kanssa
Mainos RoKi Hockey

Kuun­te­le RoKin Lät­käs­sä Lappiin -pod­cast: Toi­ses­sa osassa kä­si­tel­lään RoKin ny­ky­het­keä Santeri Immosen ja Turkka Pum­pa­sen kanssa

14.11.2019 13:00
Kuuntele Viikkoraati: Kerromme veikkauksemme Rovaniemen kaupunginjohtajakisassa, sanomme myös suorat sanat tämän viikon päätöksistä kaupunginvaltuustossa

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Ker­rom­me veik­kauk­sem­me Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sas­sa, sanomme myös suorat sanat tämän viikon pää­tök­sis­tä kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa

14.11.2019 11:14
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: 24-vuotias Henni Kuusela muuttu Muonioon ja perusti hevosyrityksen "Mie tykkään haasteista tosi paljon”

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: 24-vuo­tias Henni Kuusela muuttu Muo­nioon ja perusti he­vos­yri­tyk­sen "Mie tykkään haas­teis­ta tosi paljon”

10.11.2019 10:00
Kuuntele Vasan podcast: Ikuisesti iholle jäävät tatuoinnit aiheuttavat paheksuntaa – Tarvitseeko vanhemman mielipiteestä välittää tatuointia ottaessa?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Ikui­ses­ti iholle jäävät ta­tuoin­nit ai­heut­ta­vat pa­hek­sun­taa – Tar­vit­see­ko van­hem­man mie­li­pi­tees­tä vä­lit­tää ta­tuoin­tia ot­taes­sa?

07.11.2019 16:40
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Helena Junttila, 56, Sodankylä: Taiteen tekeminen on elämäni tarkoitus

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Helena Junt­ti­la, 56, So­dan­ky­lä: Taiteen te­ke­mi­nen on elämäni tar­koi­tus

03.11.2019 10:00
Kuuntele RoKin Lätkässä Lappiin -podcast: Avausosassa Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro
Mainos RoKi Hockey

Kuun­te­le RoKin Lät­käs­sä Lappiin -pod­cast: Avaus­osas­sa Mes­tik­sen ope­ra­tii­vi­nen johtaja Olli Aro

29.10.2019 15:45
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Maria Huhmarniemi muutti Ruotsiin ”Tämä ei ole ollut minun ratkaisu eikä valinta"

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Maria Huh­mar­nie­mi muutti Ruot­siin ”Tämä ei ole ollut minun rat­kai­su eikä va­lin­ta"

27.10.2019 10:00
Kuuntele Viikkoraati: Kaupunginjohtaja ja onnellisuusopas Esko Lotvonen selvittää Rovaniemen talousahdinkoa ja sitä miksi hän kritisoi Lapin Kansan pääkirjoituksia, Jääpäiväkirjat jatkuu

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja ja on­nel­li­suus­opas Esko Lot­vo­nen sel­vit­tää Ro­va­nie­men ta­lous­ah­din­koa ja sitä miksi hän kri­ti­soi Lapin Kansan pää­kir­joi­tuk­sia, Jää­päi­vä­kir­jat jatkuu

25.10.2019 12:08
Kuuntele Vasan podcast: Kalvavia kokemuksia ja hyytäviä kummitustarinoita

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Kal­va­via ko­ke­muk­sia ja hyy­tä­viä kum­mi­tus­ta­ri­noi­ta

24.10.2019 18:22
Kuuntele Matkailun kääntöpiiri: Miten tulevaisuudessa liikutaan?

Kuun­te­le Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri: Miten tu­le­vai­suu­des­sa lii­ku­taan?

23.10.2019 13:21
Kuuntele Palloraati: RoPS romahti mitaleilta sarjan häntäpäähän – miltä näyttää seuran tulevaisuus juhlavuoden kynnyksellä?

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: RoPS romahti mi­ta­leil­ta sarjan hän­tä­pää­hän – miltä näyttää seuran tu­le­vai­suus juh­la­vuo­den kyn­nyk­sel­lä?

22.10.2019 11:26
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: ”Emme ole viettäneet perheenä näin paljon aikaa yhdessä vuosikausiin kuin olemme nyt Lapissa viettäneet”, kertoo somevaikuttaja Inari Fernández

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: ”Emme ole viet­tä­neet per­hee­nä näin paljon aikaa yhdessä vuo­si­kau­siin kuin olemme nyt Lapissa viet­tä­neet”, kertoo so­me­vai­kut­ta­ja Inari Fernán­dez

13.10.2019 07:01
Kuuntele Viikkoraati: Kardashanien vierailusta lottopotti Ilkka Länkiselle, Jääpäiväkirjat alkaa, mikä on pääkirjoitus ja miksi sellaisia kirjoitetaan?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Kar­das­ha­nien vie­rai­lus­ta lot­to­pot­ti Ilkka Län­ki­sel­le, Jää­päi­vä­kir­jat alkaa, mikä on pää­kir­joi­tus ja miksi sel­lai­sia kir­joi­te­taan?

11.10.2019 09:59
Kuuntele Vasan podcast: 19-vuotias nuori, tiedä, mitä teet isona

Kuun­te­le Vasan pod­cast: 19-vuo­tias nuori, tiedä, mitä teet isona

10.10.2019 15:44
Kuuntele Palloraati: Onko nuorissa tulevaisuus? RoPSin junioreista on nousemassa monta lupausta

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: Onko nuo­ris­sa tu­le­vai­suus? RoPSin ju­nio­reis­ta on nou­se­mas­sa monta lu­paus­ta

08.10.2019 10:04
Kuuntele Matkailun kääntöpiiri: Onko kesästä brändiksi, onko Lapin matkailu  luksusta?

Kuun­te­le Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri: Onko kesästä brän­dik­si, onko Lapin mat­kai­lu luk­sus­ta?

07.10.2019 12:41
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Anette Latva-Piikkilä, 40, Levi: "Olen hakenut Lapissa sitä, kuka olen"

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Anette Lat­va-Piik­ki­lä, 40, Levi: "Olen hakenut Lapissa sitä, kuka olen"

06.10.2019 08:00
Elämysten etsijät -podcast-sarja päättyy: Etiäiset eivät ole mystiikkaa, sanoo filosofi ja vapakalastaja Toivo Salonen

Elä­mys­ten etsijät -pod­cast-sar­ja päät­tyy: Etiäi­set eivät ole mys­tiik­kaa, sanoo fi­lo­so­fi ja va­pa­ka­las­ta­ja Toivo Salonen

01.10.2019 07:23
Kuuntele Viikkoraati: Saadaanko Lapin luksusmatkailu nousuun nälkäpalkoilla? Rovaniemeläislähtöinen tutkija kuukausiksi jäiden vietäväksi

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Saa­daan­ko Lapin luk­sus­mat­kai­lu nousuun näl­kä­pal­koil­la? Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen tutkija kuu­kau­sik­si jäiden vie­tä­väk­si

27.09.2019 07:00
Kuuntele Elämysten etsijät: Jos putoat koskeen, Mark Hirst tietää, mitä pitää tehdä

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Jos putoat kos­keen, Mark Hirst tietää, mitä pitää tehdä

24.09.2019 09:50
Kuuntele Elämysten etsijät: Vapaalaskija Sanna Kaivantola kertoo mikä vuorissa kiehtoo ja kuinka vaaroja voidaan hallita?

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Va­paa­las­ki­ja Sanna Kai­van­to­la kertoo mikä vuo­ris­sa kiehtoo ja kuinka vaaroja voidaan hal­li­ta?

17.09.2019 10:34
Kuuntele Viikkoraati: Pyydettiikö Juha Sipilää hakemaan Rovaniemen kaupunginjohtajaksi? Ketä Mikko Kärnä äänesti? -Kouvolan puoluekokouksen lappilaiskulisseissa

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Pyy­det­tii­kö Juha Sipilää ha­ke­maan Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jak­si? Ketä Mikko Kärnä ää­nes­ti? -Kou­vo­lan puo­lue­ko­kouk­sen lap­pi­lais­ku­lis­seis­sa

13.09.2019 13:33
Kuuntele Vasan podcast: Tykkäyksiä, kaveripyyntöjä ja streakeja – Sosiaalinen media koukuttaa, ahdistaa mutta myös nimensä mukaisesti yhdistää

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Tyk­käyk­siä, ka­ve­ri­pyyn­tö­jä ja strea­ke­ja – So­siaa­li­nen media kou­kut­taa, ah­dis­taa mutta myös nimensä mu­kai­ses­ti yh­dis­tää

12.09.2019 19:33
Kuuntele Elämysten etsijät: Olli Vainio hiihtää Martimoaavalla ja varmistaa, että myös muut pääsevät metsään

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Olli Vainio hiihtää Mar­ti­moaa­val­la ja var­mis­taa, että myös muut pää­se­vät metsään

10.09.2019 13:50
Kuuntele Palloraati: RoPS löysi tuloskunnon runkosarjan lopuksi, mutta 10. sija oli pettymys – Haastajasarjassa riittää silti isojen panosten pelejä

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: RoPS löysi tu­los­kun­non run­ko­sar­jan lo­puk­si, mutta 10. sija oli pet­ty­mys – Haas­ta­ja­sar­jas­sa riittää silti isojen pa­nos­ten pelejä

05.09.2019 09:45
Kuuntele Elämysten etsijät: Sielunmaisema löytyi tunturista, sanoo Haltilla satakunta kertaa käynyt Raiski Palosaari

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Sie­lun­mai­se­ma löytyi tun­tu­ris­ta, sanoo Hal­til­la sa­ta­kun­ta kertaa käynyt Raiski Pa­lo­saa­ri

03.09.2019 15:47
Kuuntele Matkailun kääntöpiiri: Tuottojohtaminen matkailussa- menestyvän liiketoiminnan avain vai teknistä kikkailua?

Kuun­te­le Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri: Tuot­to­joh­ta­mi­nen mat­kai­lus­sa- me­nes­ty­vän lii­ke­toi­min­nan avain vai tek­nis­tä kik­kai­lua?

02.09.2019 09:55
Kuuntele Viikkoraati: Pakuasukin kesä, millaista on asua pakettiautossa? Saamelaiset ja sananvapaus: saavatko saamelaiset ääntänsä kuuluviin?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Pa­kua­su­kin kesä, mil­lais­ta on asua pa­ket­tiau­tos­sa? Saa­me­lai­set ja sa­nan­va­paus: saa­vat­ko saa­me­lai­set ään­tän­sä kuu­lu­viin?

30.08.2019 11:32