Podcast

Kuuntele Elämysten etsijät: Vapaalaskija Sanna Kaivantola kertoo mikä vuorissa kiehtoo ja kuinka vaaroja voidaan hallita?

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Va­paa­las­ki­ja Sanna Kai­van­to­la kertoo mikä vuo­ris­sa kiehtoo ja kuinka vaaroja voidaan hal­li­ta?

17.09.2019 10:34
Kuuntele Viikkoraati: Pyydettiikö Juha Sipilää hakemaan Rovaniemen kaupunginjohtajaksi? Ketä Mikko Kärnä äänesti? -Kouvolan puoluekokouksen lappilaiskulisseissa

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Pyy­det­tii­kö Juha Sipilää ha­ke­maan Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jak­si? Ketä Mikko Kärnä ää­nes­ti? -Kou­vo­lan puo­lue­ko­kouk­sen lap­pi­lais­ku­lis­seis­sa

13.09.2019 13:33
Kuuntele Vasan podcast: Tykkäyksiä, kaveripyyntöjä ja streakeja – Sosiaalinen media koukuttaa, ahdistaa mutta myös nimensä mukaisesti yhdistää

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Tyk­käyk­siä, ka­ve­ri­pyyn­tö­jä ja strea­ke­ja – So­siaa­li­nen media kou­kut­taa, ah­dis­taa mutta myös nimensä mu­kai­ses­ti yh­dis­tää

12.09.2019 19:33
Kuuntele Elämysten etsijät: Olli Vainio hiihtää Martimoaavalla ja varmistaa, että myös muut pääsevät metsään

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Olli Vainio hiihtää Mar­ti­moaa­val­la ja var­mis­taa, että myös muut pää­se­vät metsään

10.09.2019 13:50
Kuuntele Palloraati: RoPS löysi tuloskunnon runkosarjan lopuksi, mutta 10. sija oli pettymys – Haastajasarjassa riittää silti isojen panosten pelejä

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: RoPS löysi tu­los­kun­non run­ko­sar­jan lo­puk­si, mutta 10. sija oli pet­ty­mys – Haas­ta­ja­sar­jas­sa riittää silti isojen pa­nos­ten pelejä

05.09.2019 09:45
Kuuntele Elämysten etsijät: Sielunmaisema löytyi tunturista, sanoo Haltilla satakunta kertaa käynyt Raiski Palosaari

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Sie­lun­mai­se­ma löytyi tun­tu­ris­ta, sanoo Hal­til­la sa­ta­kun­ta kertaa käynyt Raiski Pa­lo­saa­ri

03.09.2019 15:47
Kuuntele Matkailun kääntöpiiri: Tuottojohtaminen matkailussa- menestyvän liiketoiminnan avain vai teknistä kikkailua?

Kuun­te­le Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri: Tuot­to­joh­ta­mi­nen mat­kai­lus­sa- me­nes­ty­vän lii­ke­toi­min­nan avain vai tek­nis­tä kik­kai­lua?

02.09.2019 09:55
Kuuntele Viikkoraati: Pakuasukin kesä, millaista on asua pakettiautossa? Saamelaiset ja sananvapaus: saavatko saamelaiset ääntänsä kuuluviin?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Pa­kua­su­kin kesä, mil­lais­ta on asua pa­ket­tiau­tos­sa? Saa­me­lai­set ja sa­nan­va­paus: saa­vat­ko saa­me­lai­set ään­tän­sä kuu­lu­viin?

30.08.2019 11:32
Kuuntele Elämysten etsijät: Virtaavassa vedessä on selittämätöntä kauneutta, sanoo koskimeloja Tuomas Vaarala

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Vir­taa­vas­sa vedessä on se­lit­tä­mä­tön­tä kau­neut­ta, sanoo kos­ki­me­lo­ja Tuomas Vaarala

27.08.2019 10:42
Kuuntele Palloraati: Ilonaiheet ovat olleet vähissä, RoPSin pelit jatkuvat runkosarjan jälkeen haastajasarjassa –  Onko RoPS vaarassa joutua liigakarsintoihin?

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: Ilon­ai­heet ovat olleet vä­his­sä, RoPSin pelit jat­ku­vat run­ko­sar­jan jälkeen haas­ta­ja­sar­jas­sa – Onko RoPS vaa­ras­sa joutua lii­ga­kar­sin­toi­hin?

23.08.2019 10:45
Kuuntele Elämysten etsijät: Lea Pirttilä on liikunnan monipuolisuusihme: "Kun kokeilee ennakkoluulottomasti, löytää uutta ja kiinnostavaa"

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Lea Pirt­ti­lä on lii­kun­nan mo­ni­puo­li­suu­sih­me: "Kun ko­kei­lee en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti, löytää uutta ja kiin­nos­ta­vaa"

20.08.2019 09:56
Kuuntele Viikkoraati: Uhkasivatko Lapin kansanedustajat saamelaisia rahoituksen loppumisella, Markus Lohi? Ärsyttääkö Simerockin karsinointi? Mikä meitä ilahdutti?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Uh­ka­si­vat­ko Lapin kan­san­edus­ta­jat saa­me­lai­sia ra­hoi­tuk­sen lop­pu­mi­sel­la, Markus Lohi? Är­syt­tää­kö Si­me­roc­kin kar­si­noin­ti? Mikä meitä ilah­dut­ti?

16.08.2019 09:28
Vasan podcast: Lapissa kasvaneiden identiteetti, lappistereotypiat ja ilmastokriisin vaikutus pohjoisen ihmisiin – Saavatko turistit rehellistä kuvaa elämästä Lapissa?

Vasan pod­cast: Lapissa kas­va­nei­den iden­ti­teet­ti, lap­pis­te­reo­ty­piat ja il­mas­to­krii­sin vai­ku­tus poh­joi­sen ih­mi­siin – Saa­vat­ko tu­ris­tit re­hel­lis­tä kuvaa elä­mäs­tä La­pis­sa?

15.08.2019 15:00
Uusi podcast-sarja alkaa: Elämysten etsijät kertoo ihmisistä, joiden mielestä elämysten parhaat puitteet löytyvät pohjoisesta luonnosta

Uusi pod­cast-sar­ja alkaa: Elä­mys­ten etsijät kertoo ih­mi­sis­tä, joiden mie­les­tä elä­mys­ten parhaat puit­teet löy­ty­vät poh­joi­ses­ta luon­nos­ta

13.08.2019 10:39
Kuuntele Palloraati: RoPSin edellisestä voitosta kulunut puolitoista kuukautta, miltä joukkueen tilanne näyttää ennen runkosarjan päätösotteluita?

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: RoPSin edel­li­ses­tä voi­tos­ta kulunut puo­li­tois­ta kuu­kaut­ta, miltä jouk­kueen tilanne näyttää ennen run­ko­sar­jan pää­tö­sot­te­lui­ta?

09.08.2019 15:32
Kuuntele Viikkoraati: Jasper Pääkkönen kommentoi vesivoiman purkua Lapissa ja kertoo uudesta megabudjetin tv-sarjastaan, mukana myös kesän greatest hits

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Jasper Pääk­kö­nen kom­men­toi ve­si­voi­man purkua Lapissa ja kertoo uudesta me­ga­bud­je­tin tv-sar­jas­taan, mukana myös kesän grea­test hits

02.08.2019 09:51

Viik­ko­raa­ti: Soi­tim­me Tor­nioon pa­laa­val­le Kalle Pa­lan­de­ril­le ja ky­syim­me, onko muut­to­laa­ti­kot jo pakattu – Ex-alp­pi­täh­ti kertoo myös, mitä on ko­ti­kon­nuil­taan eniten kai­van­nut

19.07.2019 13:53
Kuuntele Palloraati: Kaatuiko RoPS oman miehen jalkaan europelissä? – Raati listaa huipputasaisen Veikkausliigan onnistujat ja flopit

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: Kaa­tui­ko RoPS oman miehen jalkaan eu­ro­pe­lis­sä? – Raati listaa huip­pu­ta­sai­sen Veik­kaus­lii­gan on­nis­tu­jat ja flopit

19.07.2019 13:25
Kuuntele Viikkoraati: Sääski on ahtaalle ajettu superhyönteinen, mutta onneksi sillä on yksi todellinen ystävä – tutkija Jukka Salmela kertoo, miksi inisijöitä kannattaa sietää

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Sääski on ah­taal­le ajettu su­per­hyön­tei­nen, mutta onneksi sillä on yksi to­del­li­nen ystävä – tutkija Jukka Salmela kertoo, miksi ini­si­jöi­tä kan­nat­taa sietää

12.07.2019 12:44
Kuuntele Matkailun kääntöpiiri: Onko matkailun ympärivuotisuus uhka vai mahdollisuus?

Kuun­te­le Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri: Onko mat­kai­lun ym­pä­ri­vuo­ti­suus uhka vai mah­dol­li­suus?

11.07.2019 09:41
Kuuntele Palloraati: Naisten jalkapallo teki läpimurron, siirtoikkuna aukeaa ja RoPS lähtee Eurooppaan – vieraana Skotlantiin vain voittamaan lähtevä RoPS-tykki Aleksandr Kokko

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: Naisten jal­ka­pal­lo teki lä­pi­mur­ron, siir­to­ik­ku­na aukeaa ja RoPS lähtee Eu­roop­paan – vie­raa­na Skot­lan­tiin vain voit­ta­maan lähtevä RoPS-tyk­ki Alek­sandr Kokko

08.07.2019 17:05
Kuuntele Viikkoraati: Rautakarhun kärsimys ja Aapo-kissan onnellinen kotiinpaluu – miksi eläimet herättävät meissä niin suuria tunteita? Näin asiaa selittää psykoterapeutti

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Rau­ta­kar­hun kär­si­mys ja Aa­po-kis­san on­nel­li­nen ko­tiin­pa­luu – miksi eläimet he­rät­tä­vät meissä niin suuria tun­tei­ta? Näin asiaa se­lit­tää psy­ko­te­ra­peut­ti

05.07.2019 10:26
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Esikoisrunoilija Uni Ojuvan, 34, juuret ovat vahvasti Sodankylässä: "Aska on mulle hyvin rakas ja erityinen paikka"

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Esi­kois­ru­noi­li­ja Uni Ojuvan, 34, juuret ovat vah­vas­ti So­dan­ky­läs­sä: "Aska on mulle hyvin rakas ja eri­tyi­nen paikka"

04.07.2019 09:53
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: ”Me eletään aivan mahtavaa aikaa”, sanoo rovaniemeläinen yrittäjä Katja Misikangas – jaksossa puhutaan Lapin kasvien ja yrittien brändäämisestä superfoodiksi

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: ”Me eletään aivan mah­ta­vaa aikaa”, sanoo ro­va­nie­me­läi­nen yrit­tä­jä Katja Mi­si­kan­gas – jak­sos­sa pu­hu­taan Lapin kasvien ja yrit­tien brän­dää­mi­ses­tä su­per­foo­dik­si

28.06.2019 15:11
Kuuntele Palloraati: RoPSilla edessä Yöttömän yön ottelu ja europelit – Onko RoPSilla mahdollisuuksia Aberdeen FC:tä vastaan?

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: RoP­Sil­la edessä Yöt­tö­män yön ottelu ja eu­ro­pe­lit – Onko RoP­Sil­la mah­dol­li­suuk­sia Aber­deen FC:tä vas­taan?

20.06.2019 15:36
Kuuntele Matkailun kääntöpiiri: Voiko matkailua mitata?

Kuun­te­le Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri: Voiko mat­kai­lua mitata?

19.06.2019 19:04
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa -podcastin erikoisjakso Sodankylän elokuvajuhlilta: Ohjaaja Arttu Haglund sai eteensä sarjakuvan käsikirjoituksen, mutta päätti tehdä siitä elokuvan, talkoolainen Annu Suvanto katsoi yksillä festareilla yli 30 elokuvaa

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa -pod­cas­tin eri­kois­jak­so So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­ta: Ohjaaja Arttu Haglund sai eteensä sar­ja­ku­van kä­si­kir­joi­tuk­sen, mutta päätti tehdä siitä elo­ku­van, tal­koo­lai­nen Annu Suvanto katsoi yksillä fes­ta­reil­la yli 30 elo­ku­vaa

13.06.2019 13:44
Kuuntele Lappi-rap puhuu: Talonpoika Lalli kurvailee tosielämässä ja musiikissaan lava-autolla ympäri pohjoista  ja haaveilee puolivakavissaan itsenäisestä Lapista

Kuun­te­le Lap­pi-rap puhuu: Ta­lon­poi­ka Lalli kur­vai­lee to­si­elä­mäs­sä ja mu­sii­kis­saan la­va-au­tol­la ympäri poh­jois­ta ja haa­vei­lee puo­li­va­ka­vis­saan it­se­näi­ses­tä Lapista

12.06.2019 07:00
Kuuntele Viikkoraati: Soitimme tuoreelle elinkeinoministerille, miten Katri Kulmuni kommentoi kuumia metsä- ja kaivosasioita, entä pitääkö ministeri kesälomaa?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Soi­tim­me tuo­reel­le elin­kei­no­mi­nis­te­ril­le, miten Katri Kulmuni kom­men­toi kuumia metsä- ja kai­vo­sa­sioi­ta, entä pitääkö mi­nis­te­ri ke­sä­lo­maa?

07.06.2019 10:54
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Mirva Puustjärvi, 37, Köngäs: Oma tapa elää löytyi suvun vanhalta kotitilalta

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Mirva Puust­jär­vi, 37, Köngäs: Oma tapa elää löytyi suvun van­hal­ta ko­ti­ti­lal­ta

06.06.2019 07:00