Podcast

Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: ”Emme ole viettäneet perheenä näin paljon aikaa yhdessä vuosikausiin kuin olemme nyt Lapissa viettäneet”, kertoo somevaikuttaja Inari Fernández

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: ”Emme ole viet­tä­neet per­hee­nä näin paljon aikaa yhdessä vuo­si­kau­siin kuin olemme nyt Lapissa viet­tä­neet”, kertoo so­me­vai­kut­ta­ja Inari Fernán­dez

13.10.2019 07:01
Kuuntele Viikkoraati: Kardashanien vierailusta lottopotti Ilkka Länkiselle, Jääpäiväkirjat alkaa, mikä on pääkirjoitus ja miksi sellaisia kirjoitetaan?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Kar­das­ha­nien vie­rai­lus­ta lot­to­pot­ti Ilkka Län­ki­sel­le, Jää­päi­vä­kir­jat alkaa, mikä on pää­kir­joi­tus ja miksi sel­lai­sia kir­joi­te­taan?

11.10.2019 09:59
Kuuntele Vasan podcast: 19-vuotias nuori, tiedä, mitä teet isona

Kuun­te­le Vasan pod­cast: 19-vuo­tias nuori, tiedä, mitä teet isona

10.10.2019 15:44
Kuuntele Palloraati: Onko nuorissa tulevaisuus? RoPSin junioreista on nousemassa monta lupausta

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: Onko nuo­ris­sa tu­le­vai­suus? RoPSin ju­nio­reis­ta on nou­se­mas­sa monta lu­paus­ta

08.10.2019 10:04
Kuuntele Matkailun kääntöpiiri: Onko kesästä brändiksi, onko Lapin matkailu  luksusta?

Kuun­te­le Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri: Onko kesästä brän­dik­si, onko Lapin mat­kai­lu luk­sus­ta?

07.10.2019 12:41
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Anette Latva-Piikkilä, 40, Levi: "Olen hakenut Lapissa sitä, kuka olen"

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Anette Lat­va-Piik­ki­lä, 40, Levi: "Olen hakenut Lapissa sitä, kuka olen"

06.10.2019 08:00
Elämysten etsijät -podcast-sarja päättyy: Etiäiset eivät ole mystiikkaa, sanoo filosofi ja vapakalastaja Toivo Salonen

Elä­mys­ten etsijät -pod­cast-sar­ja päät­tyy: Etiäi­set eivät ole mys­tiik­kaa, sanoo fi­lo­so­fi ja va­pa­ka­las­ta­ja Toivo Salonen

01.10.2019 07:23
Kuuntele Viikkoraati: Saadaanko Lapin luksusmatkailu nousuun nälkäpalkoilla? Rovaniemeläislähtöinen tutkija kuukausiksi jäiden vietäväksi

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Saa­daan­ko Lapin luk­sus­mat­kai­lu nousuun näl­kä­pal­koil­la? Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen tutkija kuu­kau­sik­si jäiden vie­tä­väk­si

27.09.2019 07:00
Kuuntele Elämysten etsijät: Jos putoat koskeen, Mark Hirst tietää, mitä pitää tehdä

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Jos putoat kos­keen, Mark Hirst tietää, mitä pitää tehdä

24.09.2019 09:50
Kuuntele Elämysten etsijät: Vapaalaskija Sanna Kaivantola kertoo mikä vuorissa kiehtoo ja kuinka vaaroja voidaan hallita?

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Va­paa­las­ki­ja Sanna Kai­van­to­la kertoo mikä vuo­ris­sa kiehtoo ja kuinka vaaroja voidaan hal­li­ta?

17.09.2019 10:34
Kuuntele Viikkoraati: Pyydettiikö Juha Sipilää hakemaan Rovaniemen kaupunginjohtajaksi? Ketä Mikko Kärnä äänesti? -Kouvolan puoluekokouksen lappilaiskulisseissa

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Pyy­det­tii­kö Juha Sipilää ha­ke­maan Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jak­si? Ketä Mikko Kärnä ää­nes­ti? -Kou­vo­lan puo­lue­ko­kouk­sen lap­pi­lais­ku­lis­seis­sa

13.09.2019 13:33
Kuuntele Vasan podcast: Tykkäyksiä, kaveripyyntöjä ja streakeja – Sosiaalinen media koukuttaa, ahdistaa mutta myös nimensä mukaisesti yhdistää

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Tyk­käyk­siä, ka­ve­ri­pyyn­tö­jä ja strea­ke­ja – So­siaa­li­nen media kou­kut­taa, ah­dis­taa mutta myös nimensä mu­kai­ses­ti yh­dis­tää

12.09.2019 19:33
Kuuntele Elämysten etsijät: Olli Vainio hiihtää Martimoaavalla ja varmistaa, että myös muut pääsevät metsään

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Olli Vainio hiihtää Mar­ti­moaa­val­la ja var­mis­taa, että myös muut pää­se­vät metsään

10.09.2019 13:50
Kuuntele Palloraati: RoPS löysi tuloskunnon runkosarjan lopuksi, mutta 10. sija oli pettymys – Haastajasarjassa riittää silti isojen panosten pelejä

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: RoPS löysi tu­los­kun­non run­ko­sar­jan lo­puk­si, mutta 10. sija oli pet­ty­mys – Haas­ta­ja­sar­jas­sa riittää silti isojen pa­nos­ten pelejä

05.09.2019 09:45
Kuuntele Elämysten etsijät: Sielunmaisema löytyi tunturista, sanoo Haltilla satakunta kertaa käynyt Raiski Palosaari

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Sie­lun­mai­se­ma löytyi tun­tu­ris­ta, sanoo Hal­til­la sa­ta­kun­ta kertaa käynyt Raiski Pa­lo­saa­ri

03.09.2019 15:47
Kuuntele Matkailun kääntöpiiri: Tuottojohtaminen matkailussa- menestyvän liiketoiminnan avain vai teknistä kikkailua?

Kuun­te­le Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri: Tuot­to­joh­ta­mi­nen mat­kai­lus­sa- me­nes­ty­vän lii­ke­toi­min­nan avain vai tek­nis­tä kik­kai­lua?

02.09.2019 09:55
Kuuntele Viikkoraati: Pakuasukin kesä, millaista on asua pakettiautossa? Saamelaiset ja sananvapaus: saavatko saamelaiset ääntänsä kuuluviin?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Pa­kua­su­kin kesä, mil­lais­ta on asua pa­ket­tiau­tos­sa? Saa­me­lai­set ja sa­nan­va­paus: saa­vat­ko saa­me­lai­set ään­tän­sä kuu­lu­viin?

30.08.2019 11:32
Kuuntele Elämysten etsijät: Virtaavassa vedessä on selittämätöntä kauneutta, sanoo koskimeloja Tuomas Vaarala

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Vir­taa­vas­sa vedessä on se­lit­tä­mä­tön­tä kau­neut­ta, sanoo kos­ki­me­lo­ja Tuomas Vaarala

27.08.2019 10:42
Kuuntele Palloraati: Ilonaiheet ovat olleet vähissä, RoPSin pelit jatkuvat runkosarjan jälkeen haastajasarjassa –  Onko RoPS vaarassa joutua liigakarsintoihin?

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: Ilon­ai­heet ovat olleet vä­his­sä, RoPSin pelit jat­ku­vat run­ko­sar­jan jälkeen haas­ta­ja­sar­jas­sa – Onko RoPS vaa­ras­sa joutua lii­ga­kar­sin­toi­hin?

23.08.2019 10:45
Kuuntele Elämysten etsijät: Lea Pirttilä on liikunnan monipuolisuusihme: "Kun kokeilee ennakkoluulottomasti, löytää uutta ja kiinnostavaa"

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Lea Pirt­ti­lä on lii­kun­nan mo­ni­puo­li­suu­sih­me: "Kun ko­kei­lee en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti, löytää uutta ja kiin­nos­ta­vaa"

20.08.2019 09:56
Kuuntele Viikkoraati: Uhkasivatko Lapin kansanedustajat saamelaisia rahoituksen loppumisella, Markus Lohi? Ärsyttääkö Simerockin karsinointi? Mikä meitä ilahdutti?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Uh­ka­si­vat­ko Lapin kan­san­edus­ta­jat saa­me­lai­sia ra­hoi­tuk­sen lop­pu­mi­sel­la, Markus Lohi? Är­syt­tää­kö Si­me­roc­kin kar­si­noin­ti? Mikä meitä ilah­dut­ti?

16.08.2019 09:28
Vasan podcast: Lapissa kasvaneiden identiteetti, lappistereotypiat ja ilmastokriisin vaikutus pohjoisen ihmisiin – Saavatko turistit rehellistä kuvaa elämästä Lapissa?

Vasan pod­cast: Lapissa kas­va­nei­den iden­ti­teet­ti, lap­pis­te­reo­ty­piat ja il­mas­to­krii­sin vai­ku­tus poh­joi­sen ih­mi­siin – Saa­vat­ko tu­ris­tit re­hel­lis­tä kuvaa elä­mäs­tä La­pis­sa?

15.08.2019 15:00
Uusi podcast-sarja alkaa: Elämysten etsijät kertoo ihmisistä, joiden mielestä elämysten parhaat puitteet löytyvät pohjoisesta luonnosta

Uusi pod­cast-sar­ja alkaa: Elä­mys­ten etsijät kertoo ih­mi­sis­tä, joiden mie­les­tä elä­mys­ten parhaat puit­teet löy­ty­vät poh­joi­ses­ta luon­nos­ta

13.08.2019 10:39
Kuuntele Palloraati: RoPSin edellisestä voitosta kulunut puolitoista kuukautta, miltä joukkueen tilanne näyttää ennen runkosarjan päätösotteluita?

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: RoPSin edel­li­ses­tä voi­tos­ta kulunut puo­li­tois­ta kuu­kaut­ta, miltä jouk­kueen tilanne näyttää ennen run­ko­sar­jan pää­tö­sot­te­lui­ta?

09.08.2019 15:32
Kuuntele Viikkoraati: Jasper Pääkkönen kommentoi vesivoiman purkua Lapissa ja kertoo uudesta megabudjetin tv-sarjastaan, mukana myös kesän greatest hits

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Jasper Pääk­kö­nen kom­men­toi ve­si­voi­man purkua Lapissa ja kertoo uudesta me­ga­bud­je­tin tv-sar­jas­taan, mukana myös kesän grea­test hits

02.08.2019 09:51

Viik­ko­raa­ti: Soi­tim­me Tor­nioon pa­laa­val­le Kalle Pa­lan­de­ril­le ja ky­syim­me, onko muut­to­laa­ti­kot jo pakattu – Ex-alp­pi­täh­ti kertoo myös, mitä on ko­ti­kon­nuil­taan eniten kai­van­nut

19.07.2019 13:53
Kuuntele Palloraati: Kaatuiko RoPS oman miehen jalkaan europelissä? – Raati listaa huipputasaisen Veikkausliigan onnistujat ja flopit

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: Kaa­tui­ko RoPS oman miehen jalkaan eu­ro­pe­lis­sä? – Raati listaa huip­pu­ta­sai­sen Veik­kaus­lii­gan on­nis­tu­jat ja flopit

19.07.2019 13:25
Kuuntele Viikkoraati: Sääski on ahtaalle ajettu superhyönteinen, mutta onneksi sillä on yksi todellinen ystävä – tutkija Jukka Salmela kertoo, miksi inisijöitä kannattaa sietää

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Sääski on ah­taal­le ajettu su­per­hyön­tei­nen, mutta onneksi sillä on yksi to­del­li­nen ystävä – tutkija Jukka Salmela kertoo, miksi ini­si­jöi­tä kan­nat­taa sietää

12.07.2019 12:44
Kuuntele Matkailun kääntöpiiri: Onko matkailun ympärivuotisuus uhka vai mahdollisuus?

Kuun­te­le Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri: Onko mat­kai­lun ym­pä­ri­vuo­ti­suus uhka vai mah­dol­li­suus?

11.07.2019 09:41
Kuuntele Palloraati: Naisten jalkapallo teki läpimurron, siirtoikkuna aukeaa ja RoPS lähtee Eurooppaan – vieraana Skotlantiin vain voittamaan lähtevä RoPS-tykki Aleksandr Kokko

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: Naisten jal­ka­pal­lo teki lä­pi­mur­ron, siir­to­ik­ku­na aukeaa ja RoPS lähtee Eu­roop­paan – vie­raa­na Skot­lan­tiin vain voit­ta­maan lähtevä RoPS-tyk­ki Alek­sandr Kokko

08.07.2019 17:05