Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lapin liitto
Kuukausi
Lapin liitto ei halua suunniteltuja luonnonsuojelualueita Rajapalojen kaivoshankkeen alueelle

Lapin liitto ei halua suun­ni­tel­tu­ja luon­non­suo­je­lu­aluei­ta Ra­ja­pa­lo­jen kai­vos­hank­keen alueel­le

24.03.2023 12:20 1
Tilaajille
Ollaan ihminen ihmiselle – ennakoinnilla vaikuttavuutta työntekijöiden hyvinvointiin
Mainos Lapin liitto

Ollaan ihminen ih­mi­sel­le – en­na­koin­nil­la vai­kut­ta­vuut­ta työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­tiin

22.03.2023 06:00
Toimivassa kunnassa luottamushenkilöt ja työntekijät soutavat samaan suuntaan
Mainos Lapin liitto

Toi­mi­vas­sa kun­nas­sa luot­ta­mus­hen­ki­löt ja työn­te­ki­jät sou­ta­vat samaan suun­taan

15.03.2023 06:00
Hyvät tyypit oikeille paikoille, niin johan alkaa tapahtua ja työhyvinvointi kohentua
Mainos Lapin liitto

Hyvät tyypit oi­keil­le pai­koil­le, niin johan alkaa ta­pah­tua ja työ­hy­vin­voin­ti ko­hen­tua

08.03.2023 06:00
Vanhemmat
Mistä ketterä kunta on tehty? – etätyön edelläkävijyydestä ja vapautuneesta viestinnästä
Mainos Lapin liitto

Mistä ketterä kunta on tehty? – etätyön edel­lä­kä­vi­jyy­des­tä ja va­pau­tu­nees­ta vies­tin­näs­tä

08.03.2023 08:52
Lapin kuntajohtajat vaativat apteekeille lisää palvelupisteitä

Lapin kun­ta­joh­ta­jat vaa­ti­vat ap­tee­keil­le lisää pal­ve­lu­pis­tei­tä

27.02.2023 15:51 3
Tilaajille
”Omia kunta-aivoja pittää haastaa” – kohti muutosmyönteistä ja virheet sallivaa työyhteisöä
Mainos Lapin liitto

”Omia kun­ta-ai­vo­ja pittää haas­taa” – kohti muu­tos­myön­teis­tä ja virheet sal­li­vaa työ­yh­tei­söä

22.02.2023 06:00
”Mietithään ja luohaan yhessä” – miten kehitetään tuloksekasta työhyvinvointia pitkäjänteisesti?
Mainos Lapin liitto

”Mie­tit­hään ja luohaan yhessä” – miten ke­hi­te­tään tu­lok­se­kas­ta työ­hy­vin­voin­tia pit­kä­jän­tei­ses­ti?

15.02.2023 08:00
Hyvät voimavarat mutta keskustelutaidoissa kehitettävää – mitä Lapin luottamushenkilöiden ja hallintohenkilöstön työhyvinvointikyselystä selvisi?
Mainos Lapin liitto

Hyvät voi­ma­va­rat mutta kes­kus­te­lu­tai­dois­sa ke­hi­tet­tä­vää – mitä Lapin luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja hal­lin­to­hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­ti­ky­se­lys­tä sel­vi­si?

08.02.2023 08:00
Tunturirata toteutuu aikaisintaan ensi vuosikymmenellä – uusi yhteys hyödyttäisi etenkin kaivoksia ja metsäteollisuutta, mutta lisäisi myös huoltovarmuutta

Tun­tu­ri­ra­ta to­teu­tuu ai­kai­sin­taan ensi vuo­si­kym­me­nel­lä – uusi yhteys hyö­dyt­täi­si etenkin kai­vok­sia ja met­sä­teol­li­suut­ta, mutta lisäisi myös huol­to­var­muut­ta

07.02.2023 16:03 15
Tilaajille
Sodankylän Ikkarin kultakaivosta aletaan valmistella kaavoituksella – ympäristövaikutusten arviointi etenee rinnakkain kaavoituksen kanssa

So­dan­ky­län Ikkarin kul­ta­kai­vos­ta aletaan val­mis­tel­la kaa­voi­tuk­sel­la – ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti etenee rin­nak­kain kaa­voi­tuk­sen kanssa

23.01.2023 17:18 13
Tilaajille
Mika Riipi jää vaalilomalle Lapin liitosta

Mika Riipi jää vaa­li­lo­mal­le Lapin lii­tos­ta

20.01.2023 12:39
Tilaajille
Maakuntaliitot: Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset Pohjois- ja Itä-Suomeen ovat merkittävät ja pitkäkestoiset

Maa­kun­ta­lii­tot: Venäjän hyök­käys­so­dan vai­ku­tuk­set Poh­jois- ja Itä-Suo­meen ovat mer­kit­tä­vät ja pit­kä­kes­toi­set

19.01.2023 09:19 1
Tilaajille
Ranuan kunta valmistautuu Suhangon kaivoksen avaamiseen – Lapin liitto myönsi rahoituksen muun muassa palvelutarpeita selvittävälle hankkeelle

Ranuan kunta val­mis­tau­tuu Su­han­gon kai­vok­sen avaa­mi­seen – Lapin liitto myönsi ra­hoi­tuk­sen muun muassa pal­ve­lu­tar­pei­ta sel­vit­tä­väl­le hank­keel­le

21.12.2022 19:09 2
Tilaajille
Lappilaisraati toivoo tiukkoja ilmastotoimia – "Minulla oli kauhukuva, että tämä olisi some-möykkäämistä"

Lap­pi­lais­raa­ti toivoo tiuk­ko­ja il­mas­to­toi­mia – "Mi­nul­la oli kau­hu­ku­va, että tämä olisi so­me-möyk­kää­mis­tä"

29.11.2022 05:00 10
Tilaajille
VSB suunnittelee Keminmaahan isoa tuulipuistoa – tiedotustilaisuus tänään illalla

VSB suun­nit­te­lee Ke­min­maa­han isoa tuu­li­puis­toa – tie­do­tus­ti­lai­suus tänään illalla

24.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Lapin liiton selvityksen mukaan merkittävin este tuulivoiman lisärakentamiselle on puolustusvoimat – tutkaongelmaan on löydettävä ratkaisu
Pääkirjoitus

Lapin liiton sel­vi­tyk­sen mukaan mer­kit­tä­vin este tuu­li­voi­man li­sä­ra­ken­ta­mi­sel­le on puo­lus­tus­voi­mat – tut­ka­on­gel­maan on löy­det­tä­vä rat­kai­su

17.11.2022 22:00 6
Tilaajille
Lapin liiton selvityksessä Rovaniemelle ei jäänyt kuin pari mahdollista tuulivoima-aluetta – katso oman kuntasi alueet kartalta

Lapin liiton sel­vi­tyk­ses­sä Ro­va­nie­mel­le ei jäänyt kuin pari mah­dol­lis­ta tuu­li­voi­ma-aluet­ta – katso oman kuntasi alueet kar­tal­ta

16.11.2022 19:30 19
Tilaajille
Lapin poikki suunnitellun uuden ratayhteyden nimeksi Tunturirata – ratalinjausvaihtoehdot esitellään marraskuun lopussa

Lapin poikki suun­ni­tel­lun uuden ra­ta­yh­tey­den nimeksi Tun­tu­ri­ra­ta – ra­ta­lin­jaus­vaih­to­eh­dot esi­tel­lään mar­ras­kuun lopussa

15.11.2022 15:28 12
Tilaajille
Lappian johtajuus jaetaan kahtia vuoden ajaksi – Lapin liittoon yhteysjohtajan viransijaiseksi siirtyvää Virpi Liljaa tuuraavat talousjohtaja Juha Kallo ja osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen

Lappian joh­ta­juus jaetaan kahtia vuoden ajaksi – Lapin liit­toon yh­teys­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­sek­si siir­ty­vää Virpi Liljaa tuu­raa­vat ta­lous­joh­ta­ja Juha Kallo ja osaa­mis­pal­ve­lu­joh­ta­ja Sanna Lai­hi­nen

01.11.2022 16:34 4
Tilaajille