Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin liitto
Lapin liitto ja kuntajohtajat tuomitsevat valtionosuuksien lisäleikkaukset: "Kohdistuu lasten ja nuorten palveluihin sekä työllisyyden ja elinvoiman edistämiseen"

Lapin liitto ja kun­ta­joh­ta­jat tuo­mit­se­vat val­tion­osuuk­sien li­sä­leik­kauk­set: "Koh­dis­tuu lasten ja nuorten pal­ve­lui­hin sekä työl­li­syy­den ja elin­voi­man edis­tä­mi­seen"

28.11.2023 10:58 2
Tilaajille
Pohjoiset maakunnat patistavat hallitusta huolehtimaan niiden turvallisuudesta: "Venäjän tilanne voi pysyä tuollaisena vuosikymmeniä"

Poh­joi­set maa­kun­nat pa­tis­ta­vat hal­li­tus­ta huo­leh­ti­maan niiden tur­val­li­suu­des­ta: "Ve­nä­jän tilanne voi pysyä tuol­lai­se­na vuo­si­kym­me­niä"

06.10.2023 15:01
Tilaajille
Lappiin tarvitaan maakuntakaava ohjaamaan tuulivoimarakentamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappiin tar­vi­taan maa­kun­ta­kaa­va oh­jaa­maan tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta

09.08.2023 05:30 2
Maakuntajohtaja Riipi: Yleiskuva hallitusohjelmasta positiivinen, mutta työperäisen maahanmuuton kiristäminen selkeä pettymys – "Myös ministerin salkku olisi tietenkin Lapille tärkeä"

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Riipi: Yleis­ku­va hal­li­tus­oh­jel­mas­ta po­si­tii­vi­nen, mutta työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton ki­ris­tä­mi­nen selkeä pet­ty­mys – "Myös mi­nis­te­rin salkku olisi tie­ten­kin Lapille tärkeä"

16.06.2023 20:47 7
Tilaajille
Kotikonnuilla Lapissa vieraillut Markku Ollikainen: "Vihreä siirtymä pitää pystyä hyödyntämään täysimääräisesti"

Ko­ti­kon­nuil­la Lapissa vie­rail­lut Markku Ol­li­kai­nen: "Vihreä siir­ty­mä pitää pystyä hyö­dyn­tä­mään täy­si­mää­räi­ses­ti"

14.06.2023 16:30 14
Tilaajille
Itkua vai iloa – Miltä tulevaisuuden työ näyttää kunnissamme?
Mainos Lapin liitto

Itkua vai iloa – Miltä tu­le­vai­suu­den työ näyttää kun­nis­sam­me?

14.06.2023 06:00
Saamelaiskäräjät torppaa tuulivoimarakentamisen saamelaisalueelle – "Vihreä siirtymä on saamelaisille tärkeä, mutta ei keinolla millä hyvänsä"

Saa­me­lais­kä­rä­jät torppaa tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen saa­me­lais­alueel­le – "Vihreä siir­ty­mä on saa­me­lai­sil­le tärkeä, mutta ei kei­nol­la millä hy­vän­sä"

13.06.2023 16:34 16
Tilaajille
Valmentamista, ei vahtaamista – Hybridityön johtaminen edellyttää luottamusta ja vastavuoroisuutta
Mainos Lapin liitto

Val­men­ta­mis­ta, ei vah­taa­mis­ta – Hyb­ri­di­työn joh­ta­mi­nen edel­lyt­tää luot­ta­mus­ta ja vas­ta­vuo­roi­suut­ta

07.06.2023 06:00
Harmaat pantterit mentoreina ja tukena työelämässä – minkälaista etua monisukupolvisuus voi tuoda kunnalle?
Mainos Lapin liitto

Harmaat pant­te­rit men­to­rei­na ja tukena työ­elä­mäs­sä – min­kä­lais­ta etua mo­ni­su­ku­pol­vi­suus voi tuoda kun­nal­le?

31.05.2023 06:00
Liike on lääke – Miten kunta voi tukea työntekijän terveellisiä elämäntapoja?
Mainos Lapin liitto

Liike on lääke – Miten kunta voi tukea työn­te­ki­jän ter­veel­li­siä elä­män­ta­po­ja?

24.05.2023 06:00
Ei lakaista asioita maton alle – Miten vaikeista asioista voidaan puhua?
Mainos Lapin liitto

Ei la­kais­ta asioita maton alle – Miten vai­keis­ta asiois­ta voidaan puhua?

17.05.2023 06:00
Elinvoimainen kunta rakennetaan yhteistyöllä ja avoimuudella – mutta miten?
Mainos Lapin liitto

Elin­voi­mai­nen kunta ra­ken­ne­taan yh­teis­työl­lä ja avoi­muu­del­la – mutta miten?

10.05.2023 06:00
Perehtymällä paras – Miten ystävällisyys ja yhteistyö tukevat uuden äärellä?
Mainos Lapin liitto

Pe­reh­ty­mäl­lä paras – Miten ys­tä­väl­li­syys ja yh­teis­työ tukevat uuden ää­rel­lä?

03.05.2023 06:00
Kemijoki oy:n miljardiaikeet keräävät kiitosta – "Erittäin tervetullut ajatus"

Ke­mi­jo­ki oy:n mil­jar­diai­keet ke­rää­vät kii­tos­ta – "E­rit­täin ter­ve­tul­lut ajatus"

27.04.2023 14:39 11
Tilaajille
Tuottavuutta ja vetovoimaa kunta-alalle – Mitä strategisella työhyvinvoinnin kehittämisellä voidaan saada aikaan?
Mainos Lapin liitto

Tuot­ta­vuut­ta ja ve­to­voi­maa kun­ta-alal­le – Mitä stra­te­gi­sel­la työ­hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­sel­lä voidaan saada aikaan?

26.04.2023 06:00
Sanoista tekoihin – Työhyvinvoinnin kehittäminen vaatii konkreettisia tekoja
Mainos Lapin liitto

Sa­nois­ta te­koi­hin – Työ­hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­nen vaatii konk­reet­ti­sia tekoja

19.04.2023 06:00
Kestävyys kannattaa – Arvojen mukainen työpaikka houkuttelee nyt ja tulevaisuudessa
Mainos Lapin liitto

Kes­tä­vyys kan­nat­taa – Arvojen mu­kai­nen työ­paik­ka hou­kut­te­lee nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa

12.04.2023 06:00
Omalla, mutta yhteisellä polulla – Pienessä kunnassa työstä voi tehdä omannäköistä
Mainos Lapin liitto

Omalla, mutta yh­tei­sel­lä polulla – Pie­nes­sä kun­nas­sa työstä voi tehdä oman­nä­köis­tä

05.04.2023 06:00
Ollaan ihminen ihmiselle – ennakoinnilla vaikuttavuutta työntekijöiden hyvinvointiin
Mainos Lapin liitto

Ollaan ihminen ih­mi­sel­le – en­na­koin­nil­la vai­kut­ta­vuut­ta työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­tiin

29.03.2023 06:00
Lapin liitto ei halua suunniteltuja luonnonsuojelualueita Rajapalojen kaivoshankkeen alueelle

Lapin liitto ei halua suun­ni­tel­tu­ja luon­non­suo­je­lu­aluei­ta Ra­ja­pa­lo­jen kai­vos­hank­keen alueel­le

24.03.2023 12:20 1
Tilaajille