Lapin liitto
Viimeisin 12 tuntia
Lapin pelastuslaitoksen budjettia nostettiin 500 000 eurolla – lisärahoitustarve ensi vuodelle 2,7 miljoonaa

Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen bud­jet­tia nos­tet­tiin 500 000 eurolla – li­sä­ra­hoi­tus­tar­ve ensi vuo­del­le 2,7 mil­joo­naa

30.11.2020 21:57
Tilaajille

Lapin liiton val­tuus­to hy­väk­syi his­to­rian en­sim­mäi­sen me­ri­alue­suun­ni­tel­man

30.11.2020 21:52
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin liitto ja kunnat haluavat koronaviruksen pikatestit rajanylityspaikoille – esitys uudesta tartuntatautilaista vaatii niiden mukaan yksinkertaistamista

Lapin liitto ja kunnat ha­lua­vat ko­ro­na­vi­ruk­sen pi­ka­tes­tit ra­jan­yli­tys­pai­koil­le – esitys uudesta tar­tun­ta­tau­ti­lais­ta vaatii niiden mukaan yk­sin­ker­tais­ta­mis­ta

27.11.2020 08:50 2
Tilaajille

Vuoden 2020 Tehemä pois -pal­kin­to on myön­net­ty Tornion sy­dän­yh­dis­tyk­sel­le

13.11.2020 12:00
Tilaajille

Itä- ja Poh­jois-Suo­men maa­kun­tien huip­pu­ko­kouk­sen kan­nan­otos­sa esillä alueel­li­set tar­peet, tie­to­lii­ken­ne­yh­tey­det ja ra­hoi­tus

09.10.2020 18:20
Tilaajille
Lähtölaukaus Sakatin kaavoitukselle – kaivoshankkeen yksityiskohdat tarkentuvat keväällä

Läh­tö­lau­kaus Sakatin kaa­voi­tuk­sel­le – kai­vos­hank­keen yk­si­tyis­koh­dat tar­ken­tu­vat ke­vääl­lä

06.10.2020 19:30 6
Tilaajille
Länsi-Pohja haluaa Lappiin kaksi päivystävää sairaalaa – Jos laki mitätöi nykyiset ulkoistukset, sitten sovitaan yhdessä

Län­si-Poh­ja haluaa Lappiin kaksi päi­vys­tä­vää sai­raa­laa – Jos laki mitätöi ny­kyi­set ul­kois­tuk­set, sitten so­vi­taan yhdessä

24.09.2020 16:36
Tilaajille
Rauha on vielä kaukana Lapin sote-rintamalta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Rauha on vielä kaukana Lapin so­te-rin­ta­mal­ta

23.09.2020 06:30
Tilaajille
Lapin liitto vaatii kahden päivystävän sairaalan säilyttämistä ja yhdenvertaisuuden turvaamista – Sote-lausunnot lähtevät eteenpäin ministeriöille

Lapin liitto vaatii kahden päi­vys­tä­vän sai­raa­lan säi­lyt­tä­mis­tä ja yh­den­ver­tai­suu­den tur­vaa­mis­ta – So­te-lau­sun­not läh­te­vät eteen­päin mi­nis­te­riöil­le

21.09.2020 21:07
Tilaajille
Lapin vihreä viikko esittelee pieniä ja suuria lappilaisia vihreitä tekoja – ”Hankeyhteistyötä tehdään yli raja-aitojen”
Mainos Lapin Liitto

Lapin vihreä viikko esit­te­lee pieniä ja suuria lap­pi­lai­sia vih­rei­tä tekoja – ”Han­keyh­teis­työ­tä tehdään yli ra­ja-ai­to­jen”

11.09.2020 06:00
Lukijalta Mielipide Mervi Nikander, Jaana Koskela, Piia Kenttälä

MA Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­ke­vät tii­vis­ti yh­teis­työ­tä Lapissa

07.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Lapin liitto: pakkokaranteeni Ruotsin rajalle olisi kohtuuton – "Työmatkaliikenteen on jatkuttava, jotta yhteiskunnat molemmin puolin rajaa pysyvät toiminnassa"

Lapin liitto: pak­ko­ka­ran­tee­ni Ruotsin rajalle olisi koh­tuu­ton – "Työ­mat­ka­lii­ken­teen on jat­kut­ta­va, jotta yh­teis­kun­nat mo­lem­min puolin rajaa pysyvät toi­min­nas­sa"

14.08.2020 14:53
Tilaajille
Harvaan asutun alueen tukeen kasvua jopa 190 miljoonaa – Lapin maakuntajohtaja Riipi: Auttaa Suomen koheesiovarojen oikeudenmukaisessa jaossa

Harvaan asutun alueen tukeen kasvua jopa 190 mil­joo­naa – Lapin maa­kun­ta­joh­ta­ja Riipi: Auttaa Suomen ko­hee­sio­va­ro­jen oi­keu­den­mu­kai­ses­sa jaossa

21.07.2020 20:16 3
Tilaajille

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ottavat kantaa: "Nel­jän­nes­sä li­sä­ta­lous­ar­vios­sa suoraa tukea kau­pun­geil­le – miksi hal­li­tus unohtaa muun Suo­men?"

12.06.2020 19:46 1
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat ja yrittäjät: Norjan ja Ruotsin rajat on saatava auki

Lapin kun­ta­joh­ta­jat ja yrit­tä­jät: Norjan ja Ruotsin rajat on saatava auki

08.06.2020 16:11 1
Tilaajille
”Nyt täytyy haukkoa happea” – Keskustan Markus Lohi piti Kulmunin päätöstä erota valtiovarainministerin työstään pysäyttävänä

”Nyt täytyy haukkoa happea” – Kes­kus­tan Markus Lohi piti Kul­mu­nin pää­tös­tä erota val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin työs­tään py­säyt­tä­vä­nä

05.06.2020 19:17 2
Tilaajille
Lapin liiton hallitus hyväksyi Perämeren merialuesuunnitelman – tavoitteena yhteensovittaa elinkeinot ja ympäristön hyvinvointi

Lapin liiton hal­li­tus hy­väk­syi Pe­rä­me­ren me­ri­alue­suun­ni­tel­man – ta­voit­tee­na yh­teen­so­vit­taa elin­kei­not ja ym­pä­ris­tön hy­vin­voin­ti

20.04.2020 18:16
Tilaajille
Lapin pelastusjohtajan valinnasta tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta

Lapin pe­las­tus­joh­ta­jan va­lin­nas­ta tehtiin kaksi oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta

26.02.2020 19:53
Tilaajille
"Kymmenen vuotta sitten teollisuus olisi noussut takajaloilleen" – EU:n vihreää ohjelmaa puitiin Kemissä

"Kym­me­nen vuotta sitten teol­li­suus olisi noussut ta­ka­ja­loil­leen" – EU:n vihreää oh­jel­maa puitiin Kemissä

11.02.2020 16:20
Tilaajille
Kiertotalouskonferenssi tuo tiistaina korkean tason vieraita Kemiin

Kier­to­ta­lous­kon­fe­rens­si tuo tiis­tai­na korkean tason vie­rai­ta Kemiin

10.02.2020 12:10
Tilaajille