Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Lapin liitto
Lapin tuulivoimaselvityksessä kysytään kuntalaisten näkemyksiä tuulivoimarakentamisesta, seuraavaksi vuorossa Tervola – Lappiin kohdistuu valtakunnallisesti painetta lisätä tuulivoimarakentamista

Lapin tuu­li­voi­ma­sel­vi­tyk­ses­sä ky­sy­tään kun­ta­lais­ten nä­ke­myk­siä tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­ses­ta, seu­raa­vak­si vuo­ros­sa Tervola – Lappiin koh­dis­tuu val­ta­kun­nal­li­ses­ti pai­net­ta lisätä tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta

03.08.2022 12:07 6
Tilaajille
Tuulivoimaloiden infraääni huolettaa Keminmaassa - Lapin liitto piti ensimmäisen tuulivoimaselvityshankkeen kuntatilaisuuden

Tuu­li­voi­ma­loi­den inf­ra­ää­ni huo­let­taa Ke­min­maas­sa - Lapin liitto piti en­sim­mäi­sen tuu­li­voi­ma­sel­vi­tys­hank­keen kun­ta­ti­lai­suu­den

23.06.2022 17:39 2
Väyläviraston esitys Lapin liikenneinvestoinneista jäi tänäkin vuonna minimaaliseksi – "Esitys on täysin riittämätön"

Väy­lä­vi­ras­ton esitys Lapin lii­ken­ne­in­ves­toin­neis­ta jäi tänäkin vuonna mi­ni­maa­li­sek­si – "Esitys on täysin riit­tä­mä­tön"

22.06.2022 06:30
Tilaajille
Lappi on valittu ilmastonmuutoksen sopeutumisen edelläkävijäjoukkoon – ohjelmasta tukea alueelleen tyypillisten ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hahmottamiseen ja keinoja niiden hallitsemiseen

Lappi on valittu il­mas­ton­muu­tok­sen so­peu­tu­mi­sen edel­lä­kä­vi­jä­jouk­koon – oh­jel­mas­ta tukea alueel­leen tyy­pil­lis­ten il­mas­ton­muu­tok­seen liit­ty­vien riskien hah­mot­ta­mi­seen ja keinoja niiden hal­lit­se­mi­seen

08.06.2022 11:59 2
Tilaajille
Rovajärven ampuma-alueen harjoitusmäärän ennakoidaan kasvavan – tuore maakuntakaava voi kaivata muutoksia jo lähiaikoina

Ro­va­jär­ven am­pu­ma-alueen har­joi­tus­mää­rän en­na­koi­daan kas­va­van – tuore maa­kun­ta­kaa­va voi kaivata muu­tok­sia jo lä­hi­ai­koi­na

17.05.2022 16:41 2
Tilaajille
Lapin liiton tarkastuslautakunnan päätökset takaisin valmisteluun – puheenjohtaja ei ollut kuntalain mukaisesti valtuutettu

Lapin liiton tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pää­tök­set ta­kai­sin val­mis­te­luun – pu­heen­joh­ta­ja ei ollut kun­ta­lain mu­kai­ses­ti val­tuu­tet­tu

16.05.2022 15:12 1
Tilaajille
Heikki Autto hakee eroa Lapin liiton hallituksen paikalta

Heikki Autto hakee eroa Lapin liiton hal­li­tuk­sen pai­kal­ta

04.05.2022 13:10 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenen asiaa Lapin liitto ajaa?

12.04.2022 05:00
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat: hallituksen on kompensoitava polttoaineen hinnannousua – "Lapissa vaikutukset ovat keskimääräistä suuremmat"

Lapin kun­ta­joh­ta­jat: hal­li­tuk­sen on kom­pen­soi­ta­va polt­to­ai­neen hin­nan­nou­sua – "La­pis­sa vai­ku­tuk­set ovat kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­mat"

30.03.2022 13:03 4
Tilaajille
Lapin liitto lopetti Venäjä-yhteistyöt – käynnissä olevat hankkeet jatkavat ilman Venäjää

Lapin liitto lopetti Ve­nä­jä-yh­teis­työt – käyn­nis­sä olevat hank­keet jat­ka­vat ilman Venäjää

29.03.2022 11:15 1
Tilaajille
Lapin liitolle 130 000 euroa tuulivoimaselvityksen tekemiseen

Lapin lii­tol­le 130 000 euroa tuu­li­voi­ma­sel­vi­tyk­sen te­ke­mi­seen

07.03.2022 10:09
Tilaajille
Lapin kunnat avustavat sodasta kärsiviä ukrainalaisia 180 000 eurolla

Lapin kunnat avus­ta­vat sodasta kär­si­viä uk­rai­na­lai­sia 180 000 eurolla

03.03.2022 17:45
Tilaajille
Lapin Venäjä-yhteistyö ajetaan alas – "En näe, että nykyisen hallinnon aikana voidaan palata entiseen"

Lapin Ve­nä­jä-yh­teis­työ ajetaan alas – "En näe, että ny­kyi­sen hal­lin­non aikana voidaan palata en­ti­seen"

28.02.2022 19:39 9
Tilaajille
Lapin liitto haluaa lisää tuulivoimaa, mutta hallitusti – "Nyt tilanne on villi"

Lapin liitto haluaa lisää tuu­li­voi­maa, mutta hal­li­tus­ti – "Nyt tilanne on villi"

10.02.2022 19:30 10
Tilaajille
Lappi voi menettää paikkansa Metsähallituksen hallituksessa uuden lain myötä – Kulmuni: Tilanne erityisesti Lapin kannalta ongelmallinen

Lappi voi me­net­tää paik­kan­sa Met­sä­hal­li­tuk­sen hal­li­tuk­ses­sa uuden lain myötä – Kul­mu­ni: Tilanne eri­tyi­ses­ti Lapin kan­nal­ta on­gel­mal­li­nen

09.02.2022 17:45 8
Tilaajille
Suunnittelujohtaja halusi pistää aivot vielä kerran uuteen asentoon – Lapissa haasteita näyttää riittävän

Suun­nit­te­lu­joh­ta­ja halusi pistää aivot vielä kerran uuteen asen­toon – Lapissa haas­tei­ta näyttää riit­tä­vän

06.02.2022 19:30 2
Tilaajille
Valtioneuvosto myönsi Utsjoelle muutostukea 300 000 euroa

Val­tio­neu­vos­to myönsi Uts­joel­le muu­tos­tu­kea 300 000 euroa

17.12.2021 20:34
Tilaajille
Kaivostoiminta ei sovi luonnonsuojelualueille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­toi­min­ta ei sovi luon­non­suo­je­lu­alueil­le

11.12.2021 14:53 9
Tilaajille
Malmien Lapissa ei nyrpistellä kaivoksille silloinkaan, kun ne sijoittuvat Natura-alueelle
Pääkirjoitus

Malmien Lapissa ei nyr­pis­tel­lä kai­vok­sil­le sil­loin­kaan, kun ne si­joit­tu­vat Na­tu­ra-alueel­le

01.12.2021 04:29 13
Tilaajille
Lapin pelastuslaitokselle 1,5 miljoonan euron lisärahoitus varallaolon korvaamiseen harva-alueella

Lapin pe­las­tus­lai­tok­sel­le 1,5 mil­joo­nan euron li­sä­ra­hoi­tus va­ral­la­olon kor­vaa­mi­seen har­va-alueel­la

29.11.2021 20:19
Tilaajille