Ukrainan sota: Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

Kulttuuri: Tu­le­vai­suus tulikin tykö – Jenni Räinä on vii­py­nyt teok­sis­saan jo kauan siinä mai­se­mas­sa ja niiden ih­mis­ten pa­ris­sa, joista Suo muistaa -e­si­kois­ro­maa­ni kertoo

Kaavoitus
Lapin tuulivoimaselvityksessä kysytään kuntalaisten näkemyksiä tuulivoimarakentamisesta, seuraavaksi vuorossa Tervola – Lappiin kohdistuu valtakunnallisesti painetta lisätä tuulivoimarakentamista

Lapin tuu­li­voi­ma­sel­vi­tyk­ses­sä ky­sy­tään kun­ta­lais­ten nä­ke­myk­siä tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­ses­ta, seu­raa­vak­si vuo­ros­sa Tervola – Lappiin koh­dis­tuu val­ta­kun­nal­li­ses­ti pai­net­ta lisätä tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta

03.08.2022 12:07 6
Tilaajille
Sairaalanniemi oli ennen Pullinniemi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sai­raa­lan­nie­mi oli ennen Pul­lin­nie­mi

12.07.2022 05:30
Tilaajille
Sairaalanniemen vanhin rakennus on funkkis-arkkitehtuuria edustava blokkisairaala, joka oli aikanaan osoitus Rovaniemen nousukaudesta

Sai­raa­lan­nie­men vanhin ra­ken­nus on funk­kis-ark­ki­teh­tuu­ria edus­ta­va blok­ki­sai­raa­la, joka oli ai­ka­naan osoitus Ro­va­nie­men nou­su­kau­des­ta

08.07.2022 17:55 3
Tilaajille
Graffiteja, betoniaitaa ja suojeltavia puita – Kävimme kaupunginarkkitehdin kanssa katsomassa, miltä Sairaalanniemessä näyttää nyt

Graf­fi­te­ja, be­to­ni­ai­taa ja suo­jel­ta­via puita – Kävimme kau­pun­gin­ark­ki­teh­din kanssa kat­so­mas­sa, miltä Sai­raa­lan­nie­mes­sä näyttää nyt

11.07.2022 10:14 7
Tilaajille
Päiväkirja: Kivenpyörittäjän rantaa Pöykkölässä rumentaa yhä sora- ja kivikasat – minun ja muiden ohikulkijoiden visuaaliselle piinalle ei näy loppua
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ki­ven­pyö­rit­tä­jän rantaa Pöyk­kö­läs­sä ru­men­taa yhä sora- ja ki­vi­ka­sat – minun ja muiden ohi­kul­ki­joi­den vi­suaa­li­sel­le pii­nal­le ei näy loppua

08.07.2022 05:00 13
Tilaajille
Uusiin taloihin lisää pyörätilaa, miten vanhoihin? – Sijoitus pyörävarastoihin voi nostaa talon arvoa
Kolumni

Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

05.07.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voiko Sai­raa­lan­nie­men kaa­va­eh­do­tus­ta kil­la­ta?

05.07.2022 05:00 1
Tilaajille
Miksi Exilion ei rakenna voimaloita Tervolaan, vaikka sillä on valmiit kaavat kahteen tuulipuistoon?

Miksi Exilion ei rakenna voi­ma­loi­ta Ter­vo­laan, vaikka sillä on valmiit kaavat kahteen tuu­li­puis­toon?

02.07.2022 15:49 15
Tilaajille
Sairaalanniemi alkaa näyttää hyvältä – iloitsen, jos nyt tyhjillään olevalle alueelle saadaan ihmisiä ja elämää
Kolumni

Sai­raa­lan­nie­mi alkaa näyttää hyvältä – iloit­sen, jos nyt tyh­jil­lään ole­val­le alueel­le saadaan ihmisiä ja elämää

30.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Kuka piirtää maiseman, kerää eurot tai sanoo alueiden käytössä viimeisen sanan – kunta, maanomistaja, luonnonsuojelija, marjastaja vai peräti lokki?

Kuka piirtää mai­se­man, kerää eurot tai sanoo aluei­den käy­tös­sä vii­mei­sen sanan – kunta, maa­no­mis­ta­ja, luon­non­suo­je­li­ja, mar­jas­ta­ja vai peräti lokki?

28.06.2022 18:00
Tilaajille
Myrsky Energia suunnittelee Tervolan Pitkämaahan nyt 11 voimalaa – kaavoitussopimus hyväksyttiin

Myrsky Energia suun­nit­te­lee Ter­vo­lan Pit­kä­maa­han nyt 11 voi­ma­laa – kaa­voi­tus­so­pi­mus hy­väk­syt­tiin

28.06.2022 16:13 1
Tilaajille
Tuulivoimaloiden infraääni huolettaa Keminmaassa - Lapin liitto piti ensimmäisen tuulivoimaselvityshankkeen kuntatilaisuuden

Tuu­li­voi­ma­loi­den inf­ra­ää­ni huo­let­taa Ke­min­maas­sa - Lapin liitto piti en­sim­mäi­sen tuu­li­voi­ma­sel­vi­tys­hank­keen kun­ta­ti­lai­suu­den

23.06.2022 17:39 2
Rakennuskielto Tornion tuulivoimakaava-alueille – valtuuston päätös ei ollut yksimielinen

Ra­ken­nus­kiel­to Tornion tuu­li­voi­ma­kaa­va-alueil­le – val­tuus­ton päätös ei ollut yk­si­mie­li­nen

21.06.2022 10:02 14
Tilaajille
Lisää tilaa vanhalle sairaalalle – Tältä näyttää Sairaalanniemen kaavamuutoksen uusin ehdotus

Lisää tilaa van­hal­le sai­raa­lal­le – ­Täl­tä näyttää Sai­raa­lan­nie­men kaa­va­muu­tok­sen uusin ehdotus

14.06.2022 15:20 6
Tilaajille
Tornio voisi olla maan isoin tuulivoimakunta – neljä tuulikaavaa vireillä

Tornio voisi olla maan isoin tuu­li­voi­ma­kun­ta – neljä tuu­li­kaa­vaa vi­reil­lä

19.05.2022 18:00 7
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus näyttää Pöyliörannan uudisrakennuksille vihreää valoa, myös Lamurin tuulivoimapuistohanke nytkähti eteenpäin

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus näyttää Pöy­liö­ran­nan uu­dis­ra­ken­nuk­sil­le vihreää valoa, myös Lamurin tuu­li­voi­ma­puis­to­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin

25.04.2022 17:32 3
Tilaajille
Kauppayhtiö tarkoitus suojella, mutta hotelli Polar ja Pisto katoavat – Rovaniemen Valtakadulla alkaa kaksi isoa kaavamuutosta

Kaup­pa­yh­tiö tar­koi­tus suo­jel­la, mutta hotelli Polar ja Pisto ka­toa­vat – Ro­va­nie­men Val­ta­ka­dul­la alkaa kaksi isoa kaa­va­muu­tos­ta

25.02.2022 13:10 3
Tilaajille
S-market avautuu Talvitielle tammikuussa, Gardininkujalla vasta varaus

S-mar­ket avautuu Tal­vi­tiel­le tam­mi­kuus­sa, Gar­di­nin­ku­jal­la vasta varaus

18.02.2022 09:03 5
Tilaajille
Uutinen tielinjasta poikii mielenosoituksen Viirinkankaalle – asukkaat asettuvat jälleen puolustamaan Mortin männikköä

Uutinen tie­lin­jas­ta poikii mie­len­osoi­tuk­sen Vii­rin­kan­kaal­le – asuk­kaat aset­tu­vat jälleen puo­lus­ta­maan Mortin män­nik­köä

17.02.2022 17:59 17
Tilaajille
Rovaniemi kaavoittaa tielinjaa läpi Viirinkankaan asuinalueen – varaudutaan uuteen siltaan, mutta myös Ranuantien kääntöön

Ro­va­nie­mi kaa­voit­taa tie­lin­jaa läpi Vii­rin­kan­kaan asuin­alueen – va­rau­du­taan uuteen sil­taan, mutta myös Ra­nuan­tien kään­töön

17.02.2022 06:30 17
Tilaajille