Tuoreimmat

Viimeisin tunti
Koronavirusáigodat hástáleaddji hárjehallamii - Dehálaš áŋkke lihkadit

Ko­ro­na­vi­rusái­go­dat hástá­leadd­ji hár­je­hal­la­mii - Dehálaš áŋkke lih­ka­dit

16:11
Kittilän kunta vahvisti talouttaan ja asuntotarjontaa vuonna 2019

Kit­ti­län kunta vah­vis­ti ta­lout­taan ja asun­to­tar­jon­taa vuonna 2019

16:05
Viimeisin 4 tuntia
Viikon vieras: Kannustuskirje koronan kurittamille yrittäjille
Kolumni Tuija Kauppinen

Viikon vieras: Kan­nus­tus­kir­je koronan ku­rit­ta­mil­le yrit­tä­jil­le

15:03
Lukijalta: Olisi selkeintä, jos kaupunki hoitaisi yksityistiet
Mielipide Reino Vaaraniemi

Lu­ki­jal­ta: Olisi sel­kein­tä, jos kau­pun­ki hoi­tai­si yk­si­tyis­tiet

14:58
Yksityinen ensihoito haluaa mukaan koronan eturintamaan – Muoniossa yritys joutuu silti lomauttamaan ensihoidon ammattilaiset, kun muualla Suomessa palkataan kaikki ammattilaiset, jotka löydetään

Yk­si­tyi­nen en­si­hoi­to haluaa mukaan koronan etu­rin­ta­maan – Muo­nios­sa yritys joutuu silti lo­maut­ta­maan en­si­hoi­don am­mat­ti­lai­set, kun muualla Suo­mes­sa pal­ka­taan kaikki am­mat­ti­lai­set, jotka löy­de­tään

14:48
LM:n tiedot: Hallitus kaavailee muutoksia turvapaikkarahaston käyttöön – Välimeren turvapaikanhakijoiden vastaanottoon tarvitaan 13 miljoonaa euroa

LM:n tiedot: Hal­li­tus kaa­vai­lee muu­tok­sia tur­va­paik­ka­ra­has­ton käyt­töön – Vä­li­me­ren tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vas­taan­ot­toon tar­vi­taan 13 mil­joo­naa euroa

14:46
Poromiehen tuntipalkka jää 3,6 euroon, mutta maanviljelijän palkka on vielä pienempi

Po­ro­mie­hen tun­ti­palk­ka jää 3,6 euroon, mutta maan­vil­je­li­jän palkka on vielä pie­nem­pi

14:35

HS: Kuopion tur­ma­bus­sin kul­jet­ta­jaa vastaan nos­tet­tiin syyt­teet 18 tör­keäs­tä ri­kok­ses­ta

14:17
Keskustan Kurvinen omistajaohjauksen linjauksesta: "Tiedossani ei ole, että asia olisi erityisen riitainen tai juntturassa"

Kes­kus­tan Kur­vi­nen omis­ta­ja­oh­jauk­sen lin­jauk­ses­ta: "Tie­dos­sa­ni ei ole, että asia olisi eri­tyi­sen rii­tai­nen tai junt­tu­ras­sa"

14:13
Lapin pelastuslaitoksen väki toivotti uuden pelastusjohtajansa tervetulleeksi palokuntahuumorilla: Johtaja haettiin työikkunasta ja kasteen teki Lapin vaakunastakin tuttu nuijamies

Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen väki toi­vot­ti uuden pe­las­tus­joh­ta­jan­sa ter­ve­tul­leek­si pa­lo­kun­ta­huu­mo­ril­la: Johtaja haet­tiin työ­ik­ku­nas­ta ja kasteen teki Lapin vaa­ku­nas­ta­kin tuttu nui­ja­mies

14:10
AC Oulun jalkapalloilijat maaseudun kausitöihin - "Näin kaikki voittaisivat"

AC Oulun jal­ka­pal­loi­li­jat maa­seu­dun kau­si­töi­hin - "Näin kaikki voit­tai­si­vat"

13:58
Tukes käsittelee Hannukaisen kaivosluvan uudelleen – Hallinto-oikeus kumosi päätöksen kaivospiiristä

Tukes kä­sit­te­lee Han­nu­kai­sen kai­vos­lu­van uu­del­leen – Hal­lin­to-oi­keus kumosi pää­tök­sen kai­vos­pii­ris­tä

13:22
Supo piti turvallisuusuhka-arvion ennallaan – yksittäiset radikalisoituneet ovat yhä suurin uhka

Supo piti tur­val­li­suus­uh­ka-ar­vion en­nal­laan – yk­sit­täi­set ra­di­ka­li­soi­tu­neet ovat yhä suurin uhka

13:02
Lapin yliopiston hakijamäärä kasvoi – yli tuhat hakemusta edellisvuotta enemmän

Lapin yli­opis­ton ha­ki­ja­mää­rä kasvoi – yli tuhat ha­ke­mus­ta edel­lis­vuot­ta enemmän

12:59
Viimeisin 12 tuntia ja vanhemmat
Stora Enso ja Efora varautuvat lomauttamaan 800 Kemissä – "Tämä on uusi tilanne kaikille"

Stora Enso ja Efora va­rau­tu­vat lo­maut­ta­maan 800 Kemissä – "Tämä on uusi tilanne kai­kil­le"

12:31
Pääsykokeiden järjestämisestä päätettävä kahden viikon sisällä – valmistujaisjuhlille koetetaan ehkä etsiä uusi yhteinen päivä

Pää­sy­ko­kei­den jär­jes­tä­mi­ses­tä pää­tet­tä­vä kahden viikon sisällä – val­mis­tu­jais­juh­lil­le koe­te­taan ehkä etsiä uusi yh­tei­nen päivä

12:26
Kiinalainen kaupunki kielsi ensimmäisenä koiran ja kissan lihan myymisen ja syömisen

Kii­na­lai­nen kau­pun­ki kielsi en­sim­mäi­se­nä koiran ja kissan lihan myy­mi­sen ja syö­mi­sen

12:22
RoKin kultakypärä Kasper Elo jatkaa – sopimukset myös Olli Iisakalle ja Ville Väinölälle

RoKin kul­ta­ky­pä­rä Kasper Elo jatkaa – so­pi­muk­set myös Olli Ii­sa­kal­le ja Ville Väi­nö­läl­le

12:11
Uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa Rovaniemellä Vitikanpäässä, lisäksi uusitaan myös vesi- ja viemärijohtoverkostoa – hankkeen urakkahinta 3,5 miljoonaa euroa

Uuden kevyen lii­ken­teen väylän ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ro­va­nie­mel­lä Vi­ti­kan­pääs­sä, lisäksi uu­si­taan myös vesi- ja vie­mä­ri­joh­to­ver­kos­toa – hank­keen urak­ka­hin­ta 3,5 mil­joo­naa euroa

11:56
THL: Maakuntien välillä on isoja eroja ko­ro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­mä­läis­ten osuudessa

THL: Maa­kun­tien välillä on isoja eroja ko­ro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­mä­läis­ten osuu­des­sa

11:00
USA:ssa koronaviruskuolemien määrä liki kaksinkertaistui kolmessa päivässä

USA:ssa ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­mien määrä liki kak­sin­ker­tais­tui kol­mes­sa päi­väs­sä

10:27
Valtteri Bottas pakeni koronaa Lappiin australialaisen tyttöystävänsä kanssa – saa kipakkaa palautetta: "Pysy kotona!"

Valt­te­ri Bottas pakeni koronaa Lappiin aust­ra­lia­lai­sen tyt­tö­ys­tä­vän­sä kanssa – saa ki­pak­kaa pa­lau­tet­ta: "Pysy ko­to­na!"

10:26
Ulkomailta Helsinki-Vantaalle lentävä lappilainen ohjataan nyt taksiin eikä Rovaniemen lentokoneeseen

Ul­ko­mail­ta Hel­sin­ki-Van­taal­le lentävä lap­pi­lai­nen oh­ja­taan nyt taksiin eikä Ro­va­nie­men len­to­ko­nee­seen

10:14
Koronatartuntojen määrä kääntyi uudelleen nousuun – tartuntoja tulee lisää nyt eri puolilla maata

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kääntyi uu­del­leen nousuun – tar­tun­to­ja tulee lisää nyt eri puo­lil­la maata

10:11

Metsä Fibre ja Fimpec al­le­kir­joit­ti­vat esi­so­pi­muk­sen Kemin bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nut­ta­mi­ses­ta

10:04
Torstain päivittyvä uutisseuranta: Yksityinen ensihoito haluaa mukaan koronan eturintamaan, Stora Enso ja Efora varautuvat lomauttamaan 800 Kemissä,  pääsykokeiden järjestämisestä päätettävä kahden viikon sisällä, THL: Maakuntien välillä on isoja eroja koronaviruksen riskiryhmäläisten osuudessa

Tors­tain päi­vit­ty­vä uu­tis­seu­ran­ta: Yk­si­tyi­nen en­si­hoi­to haluaa mukaan koronan etu­rin­ta­maan, Stora Enso ja Efora va­rau­tu­vat lo­maut­ta­maan 800 Ke­mis­sä, pää­sy­ko­kei­den jär­jes­tä­mi­ses­tä pää­tet­tä­vä kahden viikon si­säl­lä, THL: Maa­kun­tien välillä on isoja eroja ko­ro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­mä­läis­ten osuu­des­sa

10:03
Ampumahiihto palaa perinteiseen tyyliin normaalimatkalla - IBU aprillitunnelmissa

Am­pu­ma­hiih­to palaa pe­rin­tei­seen tyyliin nor­maa­li­mat­kal­la - IBU ap­ril­li­tun­nel­mis­sa

09:50

Suo­ma­lais­ra­vu­reil­le voit­to­ja Ruot­sis­ta

09:49

Italia kielsi ur­hei­li­joi­den yh­teis­har­joit­te­lun

09:48
Jälleenrakennus 2.0: Jos mieli ei pysy mukana, ei aineesta ole iloa

Jäl­leen­ra­ken­nus 2.0: Jos mieli ei pysy mukana, ei ai­nees­ta ole iloa

09:30