Uusimmat

Viimeisin 4 tuntia
Ravitsemusliikkeiden rajoituksiin kevennyksiä 13.5 alkaen

Ra­vit­se­mus­liik­kei­den ra­joi­tuk­siin ke­ven­nyk­siä 13.5 alkaen

22:00 1
Tilaajille

Gianna Sisu kir­kas­ti ho­pea­si­jan­sa oi­keal­la het­kel­lä Ver­mos­sa

21:35
Tilaajille
Sinipyrstö säväytti Kemijärvellä – Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueelta tunnetaan vain kaksi huhtikuista sinipyrstöä

Si­ni­pyrs­tö sä­väyt­ti Ke­mi­jär­vel­lä – Lapin lin­tu­tie­teel­li­sen yh­dis­tyk­sen alueel­ta tun­ne­taan vain kaksi huh­ti­kuis­ta si­ni­pyrs­töä

21:16
Tilaajille
Kenen taskussa sinivalkoinen omistus?
Lukijalta Mielipide Kari Rajamäki

Kenen tas­kus­sa si­ni­val­koi­nen omis­tus?

21:08 3
Tilaajille
Sallan rajalukiomallia jalkautetaan eri puolille maata – Pienet lukiot kannattaa pelastaa, uskoo yrittäjä Peter Vesterbacka

Sallan ra­ja­lu­kio­mal­lia jal­kau­te­taan eri puo­lil­le maata – Pienet lukiot kan­nat­taa pe­las­taa, uskoo yrit­tä­jä Peter Ves­ter­bac­ka

21:03
Tilaajille
Maria Heinonen ja Iida Heikonen jatkosopimuksiin RoKin kanssa

Maria Hei­no­nen ja Iida Hei­ko­nen jat­ko­so­pi­muk­siin RoKin kanssa

20:46
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia ja vanhemmat
Tornio nosti kulttuuritaitajia ja jakoi juhlavuoden erikoispalkinnot – Juhlavuoden palkinnot Pullo-Ekille, Markku Kasalalle, Eija-Sinikka Juholle, Ilkka Teerijoelle ja Kaj Kostianderille

Tornio nosti kult­tuu­ri­tai­ta­jia ja jakoi juh­la­vuo­den eri­kois­pal­kin­not – Juh­la­vuo­den pal­kin­not Pul­lo-Ekil­le, Markku Ka­sa­lal­le, Ei­ja-Si­nik­ka Ju­hol­le, Ilkka Tee­ri­joel­le ja Kaj Kos­tian­de­ril­le

20:29
Tilaajille
Turusten juhlamalja nousi Torniolle – Torniolaisperheessä oli monta syytä juhlaan

Tu­rus­ten juh­la­mal­ja nousi Tor­niol­le – Tor­nio­lais­per­hees­sä oli monta syytä juhlaan

20:27 1
Tilaajille
Teräksinen Kojamo ui Tornion rantaan: 400-vuotiaan kaupungin juhlapatsaassa yhdistyy leivän elementit – lohi ja jaloteräs

Te­räk­si­nen Kojamo ui Tornion ran­taan: 400-vuo­tiaan kau­pun­gin juh­la­pat­saas­sa yh­dis­tyy leivän ele­men­tit – lohi ja ja­lo­te­räs

19:37 4
Tilaajille
Kuljetinvalmistajan lähitulevaisuus näyttää lupaavalta – NewPaakkola haluaa kasvaa maltillisesti ja panostaa nyt myös kiertotalouteen

Kul­je­tin­val­mis­ta­jan lä­hi­tu­le­vai­suus näyttää lu­paa­val­ta – New­Paak­ko­la haluaa kasvaa mal­til­li­ses­ti ja pa­nos­taa nyt myös kier­to­ta­lou­teen

19:30
Tilaajille
PerPo jatkaa liigassa Lakkapäänä - rästiin jääneet pelaajapalkat tavoite hoitaa toukokuun loppuun mennessä

PerPo jatkaa lii­gas­sa Lak­ka­pää­nä - rästiin jääneet pe­laa­ja­pal­kat tavoite hoitaa tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä

19:30
Tilaajille
Kemijoki Oy jätti lausunnon Elylle koskien vesienhoitosuunnitelmaa – Yhtiön mukaan Elyn kuntoluokittelu on virheellinen: "Tämä on erittäin tärkeää meidän oikeusturvan kannalta ja yhtiön tulevaisuuden kannalta"

Ke­mi­jo­ki Oy jätti lau­sun­non Elylle koskien ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­maa – Yhtiön mukaan Elyn kun­to­luo­kit­te­lu on vir­heel­li­nen: "Tämä on erit­täin tärkeää meidän oi­keus­tur­van kan­nal­ta ja yhtiön tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta"

18:18 13
Tilaajille
Lukko on yksi suurista, vaikka Rauma on pienin liigapaikkakunta – "Pelaajille maksettiin Rauma-lisää, että he tulisivat Lukkoon"

Lukko on yksi suu­ris­ta, vaikka Rauma on pienin lii­ga­paik­ka­kun­ta – "Pe­laa­jil­le mak­set­tiin Rau­ma-li­sää, että he tu­li­si­vat Luk­koon"

18:17
Tilaajille
400-vuotias Tornio on selvinnyt pahemmastakin kuin pandemiasta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

400-vuo­tias Tornio on sel­vin­nyt pa­hem­mas­ta­kin kuin pan­de­mias­ta

17:53
Tilaajille
Kivalo-opistolle ja musiikkiopistolle on kaavailtu uusia tiloja Kemistä. Rehtorit kertovat, millaisia tiloja opistot tarvitsevat.

Ki­va­lo-opis­tol­le ja mu­siik­ki­opis­tol­le on kaa­vail­tu uusia tiloja Ke­mis­tä. Reh­to­rit ker­to­vat, mil­lai­sia tiloja opistot tar­vit­se­vat.

17:48
Lapin kansanedustajat: Mietintö uudeksi saamelaiskärälaiksi on pettymys

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Mie­tin­tö uudeksi saa­me­lais­kä­rä­laik­si on pet­ty­mys

17:45 5
Tilaajille
"Kyse viivytystaistelusta ja sisäpoliittisesta pelistä" – tutkijan mielestä eduskunnan äänestyksen siirtymisellä EU:n elpymispaketista ei ole suurta merkitystä

"Kyse vii­vy­tys­tais­te­lus­ta ja si­sä­po­liit­ti­ses­ta pe­lis­tä" – tut­ki­jan mie­les­tä edus­kun­nan ää­nes­tyk­sen siir­ty­mi­sel­lä EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta ei ole suurta mer­ki­tys­tä

17:44 2
Tilaajille
Torniolaisella Frans Mäntynenällä oli mielekästä tekemistä korona-aikanakin – Vanhoille kolikoille löytyi uusi käyttötarkoitus

Tor­nio­lai­sel­la Frans Män­ty­ne­näl­lä oli mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä ko­ro­na-ai­ka­na­kin – Van­hoil­le ko­li­koil­le löytyi uusi käyt­tö­tar­koi­tus

17:03

Ho­vi­oi­keus lie­ven­si miesten jal­ka­pal­lo­lii­gan entisen pe­laa­jan rais­kaus­tuo­mio­ta

17:02
Tilaajille
Huh, huh, mitä roskaläjiä – levähdyspaikkojen siivottomuus on yleinen ongelma

Huh, huh, mitä ros­ka­lä­jiä – le­väh­dys­paik­ko­jen sii­vot­to­muus on yleinen ongelma

17:00 3
FC Kemillä vastassa tarkasti puolustava finaalivastustaja - Kampuksen Dynamo on myös tehokas erikoistilanteissa

FC Kemillä vas­tas­sa tar­kas­ti puo­lus­ta­va fi­naa­li­vas­tus­ta­ja - Kam­puk­sen Dynamo on myös tehokas eri­kois­ti­lan­teis­sa

16:56
Tilaajille
ToPV haluaa jääpallomitaleiden rinnalle futsal-pronssin

ToPV haluaa jää­pal­lo­mi­ta­lei­den rin­nal­le fut­sal-prons­sin

16:55
Tilaajille
Kun Pariisi hiljenee – Davidista tulee siskontyttärensä Amandan lähin omainen

Kun Pariisi hil­je­nee – Da­vi­dis­ta tulee sis­kon­tyt­tä­ren­sä Amandan lähin omainen

16:00
Tilaajille

Tornion ku­va­tai­de­seu­ral­la vuo­si­näyt­te­ly

15:53
Koronavirus pysyy puheenaineena
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ko­ro­na­vi­rus pysyy pu­heen­ai­nee­na

15:50
Hauen pyyntiin terveysturvallisesti – Simonkylän kyläyhdistys järjestää hauen soutuvetouistelukisan vuoden tauon jälkeen

Hauen pyyn­tiin ter­veys­tur­val­li­ses­ti – Si­mon­ky­län ky­lä­yh­dis­tys jär­jes­tää hauen sou­tu­ve­to­uis­te­lu­ki­san vuoden tauon jälkeen

15:45
Lukijalta Mielipide Seppo Kinnunen

Voi­ton­mak­si­moin­ti syö tehtaat

15:27

Ra­ken­ne­muu­tok­seen li­sä­mää­rä­ra­ho­ja

15:20
Lukijalta Mielipide Pekka Tiitinen

Tar­vi­taan tekoja, ei pu­het­ta!

15:16
Esillä muun muassa Picassoa – Kemin taidemuseon seinät täyttyivät kesän ajaksi lapsiaiheisista taideteoksista

Esillä muun muassa Pi­cas­soa – Kemin tai­de­mu­seon seinät täyt­tyi­vät kesän ajaksi lap­si­ai­hei­sis­ta tai­de­teok­sis­ta

15:14