Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Uusimmat

Viimeisin tunti
Pikitietä pitkin johtajaksi – inarilaiset saavat Tommi Kasurisesta johtajan, joka tuntee välimatkat ja yrityselämän

Pi­ki­tie­tä pitkin joh­ta­jak­si – ina­ri­lai­set saavat Tommi Ka­su­ri­ses­ta joh­ta­jan, joka tuntee vä­li­mat­kat ja yri­tys­elä­män

05:00
Tilaajille
Nuuskaa tuodaan länsirajan yli yhä ennätystahtiin – työryhmä esittää tuonnin kieltämistä kokonaan

Nuuskaa tuodaan län­si­ra­jan yli yhä en­nä­tys­tah­tiin – työ­ryh­mä esittää tuonnin kiel­tä­mis­tä ko­ko­naan

05:00
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Pohjoismaat kannattavat Venäjän ja Valko-Venäjän sulun urheilusta jatkuvan

Poh­jois­maat kan­nat­ta­vat Venäjän ja Val­ko-Ve­nä­jän sulun ur­hei­lus­ta jat­ku­van

07.02.2023 21:01
Katso lista: Nämä isot marketit ovat torstaina alkavan lakon piirissä Lapissa

Katso lista: Nämä isot mar­ke­tit ovat tors­tai­na alkavan lakon pii­ris­sä Lapissa

07.02.2023 20:39
Tilaajille
Suomalaiseen judovalmennukseen leveämmät hartiat – rovaniemeläinen Tuomo Seikkula on yksi liiton nuorten valmentajista

Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

07.02.2023 19:30
Tilaajille
Kemin Pruntsin talot valmistuivat – enää muutama huoneisto on vapaana esteettömistä pienkerrostaloista

Kemin Prunt­sin talot val­mis­tui­vat – enää muutama huo­neis­to on vapaana es­teet­tö­mis­tä pien­ker­ros­ta­lois­ta

07.02.2023 19:30
Tilaajille
Teknologiateollisuudessa alkaa ensi yönä kolmipäiväinen lakko – palkankorotusten yksityiskohdista ei päästy sopuun

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­des­sa alkaa ensi yönä kol­mi­päi­väi­nen lakko – pal­kan­ko­ro­tus­ten yk­si­tyis­koh­dis­ta ei päästy sopuun

07.02.2023 19:23
Ei sopua kaupan alan työriitaan, lakot alkavat torstaina – vielä suurempi markettilakko uhkaa ensi viikolla

Ei sopua kaupan alan työ­rii­taan, lakot alkavat tors­tai­na – vielä suu­rem­pi mar­ket­ti­lak­ko uhkaa ensi vii­kol­la

07.02.2023 20:22 1
"Harmittaa vietävästi" – Elian Lehdon kisa MM-alppiyhdistetyssä päättyi keskeytykseen pujottelussa

"Har­mit­taa vie­tä­väs­ti" – Elian Lehdon kisa MM-alp­pi­yh­dis­te­tys­sä päättyi kes­key­tyk­seen pu­jot­te­lus­sa

07.02.2023 18:40
Tilaajille
Pellon kuntakeskuksen pohjoispuolelle suunnitellaan isoa tuulivoima-aluetta

Pellon kun­ta­kes­kuk­sen poh­jois­puo­lel­le suun­ni­tel­laan isoa tuu­li­voi­ma-aluet­ta

07.02.2023 18:22 6
Tilaajille
Yle Puhe -radiokanava lakkaa keväällä 2024

Yle Puhe -ra­dio­ka­na­va lakkaa ke­vääl­lä 2024

07.02.2023 18:12 3
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Severi Vierelä säärileikkaukseen – MM-kisat jäävät väliin, kausi ohi

Severi Vierelä sää­ri­leik­kauk­seen – MM-ki­sat jäävät väliin, kausi ohi

07.02.2023 17:32
Kansantaiteilija, joka osasi puhutella ihmisiä – Jope ite -dokumentti kuvaa Jorma Ruonansuun tarinan kemiläisestä nuoresta kansan hauskuttajaksi

Kan­san­tai­tei­li­ja, joka osasi pu­hu­tel­la ihmisiä – Jope ite -do­ku­ment­ti kuvaa Jorma Ruo­nan­suun tarinan ke­mi­läi­ses­tä nuo­res­ta kansan haus­kut­ta­jak­si

07.02.2023 17:22 3
Tilaajille
Kanadalaisomisteinen yhtiö keräsi miljoonia ja haluaa etsiä lisää malmeja kymmenien neliökilometrien alueella Mustavaaran ympärillä

Ka­na­da­lais­omis­tei­nen yhtiö keräsi mil­joo­nia ja haluaa etsiä lisää malmeja kym­me­nien ne­liö­ki­lo­met­rien alueel­la Mus­ta­vaa­ran ym­pä­ril­lä

07.02.2023 17:12
Tilaajille
RoKi-maalivahti Cody Porter lainalle Tapparaan

Ro­Ki-maa­li­vah­ti Cody Porter lai­nal­le Tap­pa­raan

07.02.2023 18:06
Tilaajille
Kuura Koivisto MM-kisoihin suoraan toipumislomalta

Kuura Koi­vis­to MM-ki­soi­hin suoraan toi­pu­mis­lo­mal­ta

07.02.2023 16:45
Tilaajille
Työperäisen maahanmuuton lisääminen on hyvinvointi-Suomen kohtalonkysymys, jonka vastustaminen on vastuutonta ja vaarallista populismia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton li­sää­mi­nen on hy­vin­voin­ti-Suo­men koh­ta­lon­ky­sy­mys, jonka vas­tus­ta­mi­nen on vas­tuu­ton­ta ja vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

07.02.2023 16:26 25
Kaupan alan lakonuhka on seurausta hintojen noususta ja vientiteollisuuden neuvotteluista – PAM: "Me olisimme olleet valmiit neuvottelemaan asiat jo viime vuonna kuntoon"

Kaupan alan la­kon­uh­ka on seu­raus­ta hin­to­jen nou­sus­ta ja vien­ti­teol­li­suu­den neu­vot­te­luis­ta – PAM: "Me oli­sim­me olleet valmiit neu­vot­te­le­maan asiat jo viime vuonna kun­toon"

07.02.2023 16:20
Tilaajille
Tunturirata toteutuu aikaisintaan ensi vuosikymmenellä – uusi yhteys hyödyttäisi etenkin kaivoksia ja metsäteollisuutta, mutta lisäisi myös huoltovarmuutta

Tun­tu­ri­ra­ta to­teu­tuu ai­kai­sin­taan ensi vuo­si­kym­me­nel­lä – uusi yhteys hyö­dyt­täi­si etenkin kai­vok­sia ja met­sä­teol­li­suut­ta, mutta lisäisi myös huol­to­var­muut­ta

07.02.2023 16:03 10
Tilaajille
Sukupuolen vahvistamista voi hakea omalla selvityksellä, kun uusi niin kutsuttu translaki astuu voimaan

Su­ku­puo­len vah­vis­ta­mis­ta voi hakea omalla sel­vi­tyk­sel­lä, kun uusi niin kut­sut­tu trans­la­ki astuu voimaan

07.02.2023 15:48
Kuorma-auto suistui ojaan Kittiläntiellä – valutti dieseliä maahan

Kuor­ma-au­to suistui ojaan Kit­ti­län­tiel­lä – valutti die­se­liä maahan

07.02.2023 15:31
Tilaajille
Turkissa maanjäristyksen tuhoalueille on julistettu kolmen kuukauden poikkeustila – vahvistettuja kuolonuhreja jo yli 5 000

Tur­kis­sa maan­jä­ris­tyk­sen tu­ho­alueil­le on ju­lis­tet­tu kolmen kuu­kau­den poik­keus­ti­la – vah­vis­tet­tu­ja kuo­lon­uh­re­ja jo yli 5 000

07.02.2023 15:17 2
Bottaksen Alfa Romeo julkisti kauden kilpurinsa – "Auto tuntuu olevan hieman monipuolisempi"

Bot­tak­sen Alfa Romeo jul­kis­ti kauden kil­pu­rin­sa – "Auto tuntuu olevan hieman mo­ni­puo­li­sem­pi"

07.02.2023 14:16

Oikaisu

07.02.2023 13:50
Metsäliike järjesti mielenosoituksen Metsähallituksen toimitilojen edustalla Rovaniemellä - mielenosoitus sujui rauhallisesti iskulauseiden ja puheiden tahdissa

Met­sä­lii­ke jär­jes­ti mie­len­osoi­tuk­sen Met­sä­hal­li­tuk­sen toi­mi­ti­lo­jen edus­tal­la Ro­va­nie­mel­lä - mie­len­osoi­tus sujui rau­hal­li­ses­ti is­ku­lau­sei­den ja pu­hei­den tah­dis­sa

07.02.2023 13:00 8
Tilaajille
Kemijokivarren naiset jatkoivat sukunsa nimeä ja olivat korkeassa asemassa 1800-luvun alkupuolella – Arktikumin kapioarkkunäyttely avaa "wäkewien waimojen" tarinoita

Ke­mi­jo­ki­var­ren naiset jat­koi­vat sukunsa nimeä ja olivat kor­keas­sa ase­mas­sa 1800-lu­vun al­ku­puo­lel­la – Ark­ti­ku­min ka­pio­ark­ku­näyt­te­ly avaa "wä­ke­wien wai­mo­jen" ta­ri­noi­ta

07.02.2023 11:41
Tilaajille
Julius Tauriainen siirtyy FC Lahteen Mikko Mannilan komentoon: "Olen innoissani"

Julius Tau­riai­nen siirtyy FC Lahteen Mikko Man­ni­lan ko­men­toon: "Olen in­nois­sa­ni"

07.02.2023 10:10
Tilaajille
Torniolainen 19-vuotias Niko Anttola valittiin Suomen MM-joukkueeseen Planicaan – mukana kaikkiaan 17 hiihtäjää

Tor­nio­lai­nen 19-vuo­tias Niko Anttola va­lit­tiin Suomen MM-jouk­kuee­seen Pla­ni­caan – mukana kaik­kiaan 17 hiih­tä­jää

07.02.2023 10:21 2
Nilkan nivelsidevamma päätti Ella Junnilan hallikauden

Nilkan ni­vel­si­de­vam­ma päätti Ella Jun­ni­lan hal­li­kau­den

07.02.2023 09:37
Tilaajille
Aleksander Barkov loukkaantui venäläisvedosta – Kaapo Kakko teki oman piste-ennätyksen

Alek­san­der Barkov louk­kaan­tui ve­nä­läis­ve­dos­ta – Kaapo Kakko teki oman pis­te-en­nä­tyk­sen

07.02.2023 09:23
Tilaajille