Tuoreimmat

Viimeisin tunti
Kaurajuoma valitaan ilmastovaikutusten, ruokavalion tai maun takia – lehmänmaidon suosio yhä vankka

Kau­ra­juo­ma va­li­taan il­mas­to­vai­ku­tus­ten, ruo­ka­va­lion tai maun takia – leh­män­mai­don suosio yhä vankka

07:30
Maitoa korvaavia juomia ei Lapin kouluissa juurikaan käytetä

Maitoa kor­vaa­via juomia ei Lapin kou­luis­sa juu­ri­kaan käytetä

07:30
Mielipide Martin Scheinin

Saa­me­lais­ten ih­mis­oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­nen ihail­ta­vaa

07:00
Kaivosyhtiö ei tavoittele lupaehtojen heikentämistä
Mielipide Jussi Lähde

Kai­vos­yh­tiö ei ta­voit­te­le lu­pa­eh­to­jen hei­ken­tä­mis­tä

07:00
Älyaikaa voi seurata tyhmyyden aika
Kolumni Petteri Holma

Äly­ai­kaa voi seurata tyh­myy­den aika

07:00
Viimeisin 4 tuntia
Puolustusvoimien entistä komentajaa epäillään palvelusrikoksesta – Lemmenjoen tapahtumiin liittyvä esitutkinta on etenemässä syyteharkintaan

Puo­lus­tus­voi­mien entistä ko­men­ta­jaa epäil­lään pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta – Lem­men­joen ta­pah­tu­miin liit­ty­vä esi­tut­kin­ta on ete­ne­mäs­sä syy­te­har­kin­taan

06:00
Kasvuhaluisten pk-yritysten kannattaa hakea Innovaatioseteliä: ”Lapissa toimivien yrittäjien täytyy oikeasti aktivoitua, jotta heille ja heidän toiminnalleen ilmainen raha ei valu muihin maakuntiin.”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kas­vu­ha­luis­ten pk-yri­tys­ten kan­nat­taa hakea In­no­vaa­tio­se­te­liä: ”La­pis­sa toi­mi­vien yrit­tä­jien täytyy oi­keas­ti ak­ti­voi­tua, jotta heille ja heidän toi­min­nal­leen il­mai­nen raha ei valu muihin maa­kun­tiin.”

06:00
Viimeisin 12 tuntia
Mielipide Johanna Mäkinen

Kuu­lo­pal­ve­lu­jen lä­he­te­käy­tän­tö te­hos­taa toi­min­taa

18.09.2019 23:11
Mielipide Pirita Näkkäläjärvi

Kohti yksiä, yh­tei­siä saa­me­lais­kä­rä­jiä

18.09.2019 23:10
"Näillä budjettiesityksen miljoonilla päästään vasta 0,6 hoitajaan" – Työnantajat lisäisivät hoitoalan koulutusta, Tehy on toista mieltä

"Näillä bud­jet­ti­esi­tyk­sen mil­joo­nil­la pääs­tään vasta 0,6 hoi­ta­jaan" – Työn­an­ta­jat li­säi­si­vät hoi­to­alan kou­lu­tus­ta, Tehy on toista mieltä

18.09.2019 22:40
Tähän on tultu: Pellon kunta saattaa myydä virastotalon 2 000 eurolla

Tähän on tultu: Pellon kunta saattaa myydä vi­ras­to­ta­lon 2 000 eurolla

18.09.2019 22:05
Jukurit nappasi yllätyspisteen Oulusta – Heshka ratkaisi Kärpille jatkoajalla: "Olisi ollut helppo turhautua"

Jukurit nappasi yl­lä­tys­pis­teen Oulusta – Heshka rat­kai­si Kär­pil­le jat­koa­jal­la: "Olisi ollut helppo tur­hau­tua"

18.09.2019 21:59

Lewis Alelle vuoden en­sim­mäi­nen täys­osu­ma Vermon UET-kat­sas­tuk­ses­sa

18.09.2019 21:58
Rovaniemen kävelykadun terassiyrittäjä joutui taas talvea vasten purkuhommiin – ”Järkyttävä päätös, yrittäjiltä viedään toimintaedellytykset”

Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dun te­ras­si­yrit­tä­jä joutui taas talvea vasten pur­ku­hom­miin – ”Jär­kyt­tä­vä päätös, yrit­tä­jil­tä viedään toi­min­tae­del­ly­tyk­set”

18.09.2019 20:38
Maatalo antoi vahvan pohjan urheilu-uralle – Hasan veljekset matkasivat kilpakentille salaojasavotasta ja heinänteosta

Maatalo antoi vahvan pohjan ur­hei­lu-ural­le – Hasan vel­jek­set mat­ka­si­vat kil­pa­ken­til­le sa­la­oja­sa­vo­tas­ta ja hei­nän­teos­ta

18.09.2019 20:00
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat

Poliisi va­roit­taa vial­li­ses­ta pat­ruu­nae­räs­tä, jonka jou­kos­sa voi olla ruu­dit­to­mia pat­ruu­noi­ta – käyttö lo­pe­tet­ta­va heti

18.09.2019 18:51
Lappiin saapuu kymmeniä filippiiniläiskokkeja ruokkimaan talvituristeja – matkailuala on saanut työvoimaa paremmin kuin viime vuonna

Lappiin saapuu kym­me­niä fi­lip­pii­ni­läis­kok­ke­ja ruok­ki­maan tal­vi­tu­ris­te­ja – mat­kai­lu­ala on saanut työ­voi­maa pa­rem­min kuin viime vuonna

18.09.2019 18:30
Tilaajille
Henkilöauto suistui metsään valtatie 21:llä, kuljettaja poistui paikalta jo ennen pelastuslaitoksen saapumista

Hen­ki­lö­au­to suistui metsään val­ta­tie 21:llä, kul­jet­ta­ja poistui pai­kal­ta jo ennen pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pu­mis­ta

18.09.2019 18:20
Kaisabiljardin maailmanmestari ratkeaa viikonvaihteessa Santaparkissa

Kai­sa­bil­jar­din maail­man­mes­ta­ri ratkeaa vii­kon­vaih­tees­sa San­ta­par­kis­sa

18.09.2019 18:07
"Älä tule neuvomaan, miten luonnossa ollaan" – Tutkija Mikko Jokinen antaa kaksi neuvoa, joilla vältetään ympäristökiistat Lapissa

"Älä tule neu­vo­maan, miten luon­nos­sa ollaan" – Tutkija Mikko Jokinen antaa kaksi neuvoa, joilla väl­te­tään ym­pä­ris­tö­kiis­tat Lapissa

18.09.2019 18:00
Parempilaatuisen dieselin veroetu poistuu, vaikutusta pumppuhintoihin on vaikea arvioida

Pa­rem­pi­laa­tui­sen die­se­lin veroetu pois­tuu, vai­ku­tus­ta pump­pu­hin­toi­hin on vaikea ar­vioi­da

18.09.2019 17:31
Hallitus päätti avustaa kerrostalojen energiaremontteja sadalla miljoonalla eurolla – tukihaku alkaa heti alkuvuonna

Hal­li­tus päätti avustaa ker­ros­ta­lo­jen ener­gia­re­mont­te­ja sadalla mil­joo­nal­la eurolla – tu­ki­ha­ku alkaa heti al­ku­vuon­na

18.09.2019 17:26
Liverpoolille tyly alku mestaruuden puolustukseen: "Napoli voi voittaa tämän kilpailun"

Li­ver­poo­lil­le tyly alku mes­ta­ruu­den puo­lus­tuk­seen: "Napoli voi voittaa tämän kil­pai­lun"

18.09.2019 17:02
Patrik Laineelle povataan Pohjois-Amerikassa pikaista seuranvaihtoa – päättyikö ura Winnipeg Jetsissä kohukommentteihin?

Patrik Lai­neel­le po­va­taan Poh­jois-Ame­ri­kas­sa pi­kais­ta seu­ran­vaih­toa – päät­tyi­kö ura Win­ni­peg Jet­sis­sä ko­hu­kom­ment­tei­hin?

18.09.2019 17:00
Presidentti Niinistö tapaa Yhdysvaltain presidentin Trumpin Washingtonissa lokakuun alussa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö tapaa Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin Trumpin Wa­shing­to­nis­sa lo­ka­kuun alussa

18.09.2019 16:57
Pajalan Käymävaaraan suunnitellaan 58 tuulimyllyn puistoa

Pajalan Käy­mä­vaa­raan suun­ni­tel­laan 58 tuu­li­myl­lyn puistoa

18.09.2019 16:45
Biljardi täyttää Santaparkin

Bil­jar­di täyttää San­ta­par­kin

18.09.2019 15:59
Kun työntekijät ja työnantajat kohtasivat – palvelualojen rekrytapahtuma järjestettiin Kemissä

Kun työn­te­ki­jät ja työn­an­ta­jat koh­ta­si­vat – pal­ve­lu­alo­jen rek­ry­ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin Kemissä

18.09.2019 15:28
Rahanjakomylly pyörii: hallitus jakaa budjetissa avokätisesti rahaa, jota ei vielä ole tienattu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ra­han­ja­ko­myl­ly pyörii: hal­li­tus jakaa bud­je­tis­sa avo­kä­ti­ses­ti rahaa, jota ei vielä ole tie­nat­tu

18.09.2019 14:53
Hallitus ei jarruta Lapin metsäinvestointeja, Kemin sataman syventäminen etenee

Hal­li­tus ei jarruta Lapin met­säin­ves­toin­te­ja, Kemin sataman sy­ven­tä­mi­nen etenee

18.09.2019 14:52