Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Uusimmat

Viimeisin 12 tuntia
RoPS aloittaa Ykkösen ylemmän jatkosarjan kotiottelulla Gnistania vastaan

RoPS aloit­taa Ykkösen ylemmän jat­ko­sar­jan ko­ti­ot­te­lul­la Gnis­ta­nia vastaan

21:31
Tilaajille
Olympialaisissa ahdistusoireista kärsinyt Ari-Pekka Liukkonen korostaa kommunikoinnin tärkeyttä: "Näistä asioista ei ole aiemmin puhuttu suomalaisessa urheilussa"

Olym­pia­lai­sis­sa ah­dis­tus­oi­reis­ta kär­si­nyt Ari-Pek­ka Liuk­ko­nen ko­ros­taa kom­mu­ni­koin­nin tär­keyt­tä: "Näistä asiois­ta ei ole aiemmin puhuttu suo­ma­lai­ses­sa ur­hei­lus­sa"

21:30
Tilaajille
Savukoskella etsitään säästöjä ensi vuodelle

Sa­vu­kos­kel­la et­si­tään sääs­tö­jä ensi vuo­del­le

21:10
Tilaajille
Myrsky Energialla on isot hankkeet Torniossa – kaavoitussopimus Vinsanmaan ja Martimon alueen tuulivoimakohteille

Myrsky Ener­gial­la on isot hank­keet Tor­nios­sa – kaa­voi­tus­so­pi­mus Vin­san­maan ja Mar­ti­mon alueen tuu­li­voi­ma­koh­teil­le

20:55 1
Tilaajille
WoVo haluaa pois aallonpohjasta - "Haussa on eurocup-paikka. Se olisi kaivattu steppi tälle joukkueelle"

WoVo haluaa pois aal­lon­poh­jas­ta - "Haussa on eu­ro­cup-paik­ka. Se olisi kai­vat­tu steppi tälle jouk­kueel­le"

19:30
Tilaajille
Hoitajien joukkopako ja sairastelut ruuhkauttivat Rovaniemen terveysasemat: Vastaanotolle ei pääse, puhelinpalvelussa on viivettä, verkkoasiointi pysyy suljettuna

Hoi­ta­jien jouk­ko­pa­ko ja sai­ras­te­lut ruuh­kaut­ti­vat Ro­va­nie­men ter­vey­sa­se­mat: Vas­taan­otol­le ei pääse, pu­he­lin­pal­ve­lus­sa on vii­vet­tä, verk­ko­asioin­ti pysyy sul­jet­tu­na

19:28 8
Tilaajille
Ilman koronapassia kannattavakin kulttuurilaitos voi joutua sulkemaan oviaan kolmantena perättäisenä vuotena – "En käsitä, mikä on kestänyt näin kauan"

Ilman ko­ronapas­sia kan­nat­ta­va­kin kult­tuu­ri­lai­tos voi joutua sul­ke­maan oviaan kol­man­te­na pe­rät­täi­se­nä vuotena – "En käsitä, mikä on kes­tä­nyt näin kauan"

19:21
Tilaajille
Kuusamolaisnuoret kysyivät EU-komissaarilta, pitäisikö Suomen Venäjän-vastaiselle rajalle rakentaa aita – Urpilainen torjui ajatuksen ja muistutti, että EU ja Venäjä tarvitsevat yhteistyötä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Kuu­sa­mo­lais­nuo­ret ky­syi­vät EU-ko­mis­saa­ril­ta, pi­täi­si­kö Suomen Ve­nä­jän-vas­tai­sel­le rajalle ra­ken­taa aita – Ur­pi­lai­nen torjui aja­tuk­sen ja muis­tut­ti, että EU ja Venäjä tar­vit­se­vat yh­teis­työ­tä il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­asiois­sa

18:11 3
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan päälaitetoimitus työllistää paljon väkeä pohjoisessa – tilaus on konepajayhtiö Valmetille erittäin merkittävä

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan pää­lai­te­toi­mi­tus työl­lis­tää paljon väkeä poh­joi­ses­sa – tilaus on ko­ne­pa­ja­yh­tiö Val­me­til­le erit­täin mer­kit­tä­vä

18:06
Tilaajille
Peliriippuvuus ajoi naisen kavaltamaan tätinsä varoja – tuomittiin törkeästä petoksesta ehdonalaiseen

Pe­li­riip­pu­vuus ajoi naisen ka­val­ta­maan tätinsä varoja – tuo­mit­tiin tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta eh­don­alai­seen

17:59
Tilaajille
"Kuinka paljon sinun lääkitystäsi on oikein alennettu?" Oululainen Anni-Sofia Kauppila kertoo esikoisromaanissaan elämän vakavista perusasioista, mutta herkullisen huumorin siivittämänä

"Kuinka paljon sinun lää­ki­tys­tä­si on oikein alen­net­tu?" Ou­lu­lai­nen An­ni-So­fia Kaup­pi­la kertoo esi­kois­ro­maa­nis­saan elämän va­ka­vis­ta pe­ru­sa­siois­ta, mutta her­kul­li­sen huu­mo­rin sii­vit­tä­mä­nä

17:14 1
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Kolarin kunnanhallitus toimi lainvastaisesti valitessaan epäpätevän henkilön perusturvajohtajan virkaan

Hal­lin­to-oi­keus: Kolarin kun­nan­hal­li­tus toimi lain­vas­tai­ses­ti va­li­tes­saan epä­pä­te­vän hen­ki­lön pe­rus­tur­va­joh­ta­jan virkaan

16:10
Tilaajille
Tiivis alakerta ja terävät vastaiskut ovat Natalia Kuikan mukaan aseet, joilla Slovakia kukistuu MM-karsintojen avauksessa

Tiivis ala­ker­ta ja terävät vas­ta­is­kut ovat Natalia Kuikan mukaan aseet, joilla Slo­va­kia ku­kis­tuu MM-kar­sin­to­jen avauk­ses­sa

15:59
Tilaajille
Lapin keskussairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka ja Kuuloasema muuttavat LKS/Vilkkaan

Lapin kes­kus­sai­raa­lan korva-, nenä- ja kurk­ku­tau­tien po­li­kli­nik­ka ja Kuu­lo­ase­ma muut­ta­vat LKS/Vilk­kaan

15:58
Tilaajille
Torniossa sytytettiin päiväkodin pihapenkki palamaan – Syyspimeät ruokkivat ilkivaltaan päiväkotien ja koulujen pihoilla

Tor­nios­sa sy­ty­tet­tiin päi­vä­ko­din pi­ha­penk­ki pa­la­maan – Syys­pi­meät ruok­ki­vat il­ki­val­taan päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen pi­hoil­la

15:28
Tilaajille
Hiihtovalmentaja Reijo Jylhälle ansioristi: "Sehän tuntuu siltä, että on onnistunut omassa työssään"

Hiih­to­val­men­ta­ja Reijo Jyl­häl­le an­sio­ris­ti: "Sehän tuntuu siltä, että on on­nis­tu­nut omassa työs­sään"

15:19 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kysely: Inarissa kaivataan parempia nettiyhteyksiä ja tv-palveluja

Kysely: Ina­ris­sa kai­va­taan pa­rem­pia net­ti­yh­teyk­siä ja tv-pal­ve­lu­ja

14:38
Tilaajille
Juomavettä ei tarvitse enää keittää Yläkemijoen alueella

Juo­ma­vet­tä ei tar­vit­se enää keittää Ylä­ke­mi­joen alueel­la

13:18 1
Rovaniemi ja Utsjoki alkavat tarjota kolmansia rokoteannoksia voimakkaasti immuunipuutteisille

Ro­va­nie­mi ja Utsjoki alkavat tarjota kol­man­sia ro­ko­te­an­nok­sia voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

11:33
Pohjois-Ruotsissa kadonnut iäkäs marjanpoimija löytyi kuolleena vuorokausien maastoetsintöjen jälkeen

Poh­jois-Ruot­sis­sa ka­don­nut iäkäs mar­jan­poi­mi­ja löytyi kuol­lee­na vuo­ro­kau­sien maas­to­et­sin­tö­jen jälkeen

10:30
Tilaajille
Lapin maakuntamuseo etsii kapioarkkuja

Lapin maa­kun­ta­mu­seo etsii ka­pio­ark­ku­ja

09:44
Tilaajille
Tutkimustulos: Lappiin muuttavien määrän ennustetaan kasvavan lähivuosina – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muutosta"

Tut­ki­mus­tu­los: Lappiin muut­ta­vien määrän en­nus­te­taan kas­va­van lä­hi­vuo­si­na – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muu­tos­ta"

09:00 6
Tilaajille
Alkuviikon koronaseuranta: Rovaniemellä 14 uutta tartuntaa, Kaarnikkametsän päiväkodissa Rovaniemellä koronatartunta, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tartuntaa, Sodankylässä yksi uusi tartunta

Al­ku­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä 14 uutta tar­tun­taa, Kaar­nik­ka­met­sän päi­vä­ko­dis­sa Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­tar­tun­ta, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa, So­dan­ky­läs­sä yksi uusi tar­tun­ta

13:01
Italia kaivoi mestaruuseväät vaihtopenkiltä - EM-kultaa seitsemännen kerran

Italia kaivoi mes­ta­ruus­eväät vaih­to­pen­kil­tä - EM-kul­taa seit­se­män­nen kerran

07:11
Tilaajille
Hot Cakes menestyi Vaasassa

Hot Cakes me­nes­tyi Vaa­sas­sa

07:10
Tilaajille
Päiväkirja: Hunajapurkkien mutkikas matka määränpäähän
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Hu­na­ja­purk­kien mut­ki­kas matka mää­rän­pää­hän

07:00 1
Tilaajille
Moni kokeilee nykyään gluteenitonta ruokavaliota erilaisiin vaivoihin ja saa avun – viralliseksi hoitomuodoksi se on määritelty kuitenkin vain keliakiaan

Moni ko­kei­lee nykyään glu­tee­ni­ton­ta ruo­ka­va­lio­ta eri­lai­siin vai­voi­hin ja saa avun – vi­ral­li­sek­si hoi­to­muo­dok­si se on mää­ri­tel­ty kui­ten­kin vain ke­lia­kiaan

06:30 1
Tilaajille
Matkailuyritysten varauskirjat täyttyvät, mutta epävarmuus jatkuu edelleen

Mat­kai­lu­yri­tys­ten va­raus­kir­jat täyt­ty­vät, mutta epä­var­muus jatkuu edel­leen

06:30
Tilaajille
Miten ne etätyöt oikein sujuvatkaan? – Muotoilija Kreetta Airila sukeltaa Lapin mökkien etäilijöiden pariin

Miten ne etätyöt oikein su­ju­vat­kaan? – Muo­toi­li­ja Kreetta Airila su­kel­taa Lapin mökkien etäi­li­jöi­den pariin

08:16 1
Tilaajille
Vanhemmat
Otto Kemppainen sinetöi RoPSin huiman nousun – "Olihan tuo aika kova comeback joukkueelta", arvioi päävalmentaja Mikko Mannila

Otto Kemp­pai­nen sinetöi RoPSin huiman nousun – "Olihan tuo aika kova co­me­back jouk­kueel­ta", arvioi pää­val­men­ta­ja Mikko Mannila

19.09.2021 20:09 1
Tilaajille