Uusimmat

Viimeisin tunti
Torstain koronaseuranta: THL: Koronarokotteen saanut Suomessa lähes 128   000 ihmistä, muuntoviruksen vauhtia selvitetään rajoilla, Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: THL: Ko­ro­na­ro­kot­teen saanut Suo­mes­sa lähes 128  000 ih­mis­tä, muun­to­vi­ruk­sen vauhtia sel­vi­te­tään ra­joil­la, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa

14:02
Meri-Lapin etuja puolustanut tehotiimi menee uusiksi, kun kunnanjohtajista vaihtuu puolet tai ylikin
Pääkirjoitus

Me­ri-La­pin etuja puo­lus­ta­nut te­ho­tii­mi menee uu­sik­si, kun kun­nan­joh­ta­jis­ta vaihtuu puolet tai ylikin

14:00
Tilaajille
Riekonlento-palvelukodin toiminnan puutteet ovat olleet tiedossa jo pitkään – Henkilökuntaa on ollut liian vähän, työntekijöille on kuulunut hoitotyön lisäksi kokkaaminen ja kiinteistönhuolto

Rie­kon­len­to-pal­ve­lu­ko­din toi­min­nan puut­teet ovat olleet tie­dos­sa jo pitkään – Hen­ki­lö­kun­taa on ollut liian vähän, työn­te­ki­jöil­le on kuu­lu­nut hoi­to­työn lisäksi kok­kaa­mi­nen ja kiin­teis­tön­huol­to

13:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Miksi kom­mu­nis­tit ovat ke­hi­tys­tä vas­taan?

13:43
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ve­ro­asiat voi hoitaa ver­kos­sa tai pu­he­li­mes­sa

13:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Joh­ta­mis­osaa­mi­sen ke­hit­tä­mis­tä poh­joi­ses­sa

13:42
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Muo­vi­kin pitäisi kier­rät­tää

13:41
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
UPM suunnittelee suurta biopolttoainetehdasta Kotkaan – Kaidin tunnelissa ei näy valoa Kemissä

UPM suun­nit­te­lee suurta bio­polt­to­ai­ne­teh­das­ta Kotkaan – Kaidin tun­ne­lis­sa ei näy valoa Kemissä

13:02
Tilaajille
Toiset saavat kulkea, toiset eivät – Tiukemmille rajoituksille löytyy ymmärrystä Haaparannalla, mutta niiden osuminen kansalaisuuden mukaan tuntuu epäreilulta

Toiset saavat kulkea, toiset eivät – Tiu­kem­mil­le ra­joi­tuk­sil­le löytyy ym­mär­rys­tä Haa­pa­ran­nal­la, mutta niiden osu­mi­nen kan­sa­lai­suu­den mukaan tuntuu epä­rei­lul­ta

12:56
Tilaajille
Suomen suurin luontotapahtuma järjestetään jälleen viikonloppuna – kuka vain voi osallistua pikkulintujen bongaamiseen

Suomen suurin luon­to­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään jälleen vii­kon­lop­pu­na – kuka vain voi osal­lis­tua pik­ku­lin­tu­jen bon­gaa­mi­seen

12:31
Tilaajille
Koronaepidemian tilanne epävakaa koko Suomessa, tartuntojen määrät nousussa – asiantuntijat huolissaan lasten ja nuorten harrastuspäätöksistä

Ko­ro­na­epi­de­mian tilanne epä­va­kaa koko Suo­mes­sa, tar­tun­to­jen määrät nou­sus­sa – asian­tun­ti­jat huo­lis­saan lasten ja nuorten har­ras­tus­pää­tök­sis­tä

12:28
Kultainen vessaharja on tsaarin valtikka: Navalnyi ja Putin taistelevat elämästä ja kuolemasta – kirjailija Viktor Jerofejev kertoo, kumpi on voitolla

Kul­tai­nen ves­sa­har­ja on tsaarin val­tik­ka: Na­val­nyi ja Putin tais­te­le­vat elä­mäs­tä ja kuo­le­mas­ta – kir­jai­li­ja Viktor Je­ro­fe­jev kertoo, kumpi on voi­tol­la

13:55
Tilaajille
Katso tästä soittolistat kaikista Lapin Kansan podcasteista!

Katso tästä soit­to­lis­tat kai­kis­ta Lapin Kansan pod­cas­teis­ta!

12:17
Kauneimmat Käsityöt
Kumppanietu Kolmiokirja Oy

Kau­neim­mat Kä­si­työt

12:06
Tilaajille
Super Bowlissa historiallisen alhainen yleisömäärä – katsomoon kipuaa 22 000 ihmistä

Super Bow­lis­sa his­to­rial­li­sen al­hai­nen ylei­sö­mää­rä – kat­so­moon kipuaa 22 000 ihmistä

12:01
Tilaajille
Turveruukki tekee noin 18 miljoonan euron alaskirjauksen – "Turpeen kysynnän väheneminen on ollut ennakoitua nopeampaa"

Tur­ve­ruuk­ki tekee noin 18 mil­joo­nan euron alas­kir­jauk­sen – "Tur­peen ky­syn­nän vä­he­ne­mi­nen on ollut en­na­koi­tua no­peam­paa"

11:24
Tilaajille
Rene Rinnekangas säästää olkapäätä ja jättää X Gamesin knuckle huckin väliin

Rene Rin­ne­kan­gas säästää ol­ka­pää­tä ja jättää X Gamesin knuckle huckin väliin

11:18
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa ja tiukka viesti asukkaille jälleen kerran: "Karanteenin rikkominen on rangaistava teko"

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa ja tiukka viesti asuk­kail­le jälleen kerran: "Ka­ran­tee­nin rik­ko­mi­nen on ran­gais­ta­va teko"

11:13
Tilaajille

Suomen kum­pa­re­maa­jouk­kuees­sa po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tar­tun­ta – Akseli Ah­ve­nai­nen ainoana suo­ma­lai­se­na Yh­dys­val­toi­hin

11:12
Tilaajille
KRP tutki Pohjolakodin neljän yksikön toiminnan Muhoksella ja kirjasi yhteensä seitsemän rikosepäilyä

KRP tutki Poh­jo­la­ko­din neljän yksikön toi­min­nan Mu­hok­sel­la ja kirjasi yh­teen­sä seit­se­män ri­kos­epäi­lyä

11:00
Tilaajille
Tutkimus: Hopeaveden juominen voi johtaa todella ikäviin seurauksiin – markkinoitu netissä kuluttajille väärin perustein

Tut­ki­mus: Ho­pea­ve­den juo­mi­nen voi johtaa todella ikäviin seu­rauk­siin – mark­ki­noi­tu netissä ku­lut­ta­jil­le väärin pe­rus­tein

10:59
Tilaajille
Meri-Lapin Laturetkeä ei hiihdetä – Kallinkankaalta Karunkiin menevälle reitistölle suunnitellaan ympärivuotista käyttöä

Me­ri-La­pin La­tu­ret­keä ei hiih­de­tä – Kal­lin­kan­kaal­ta Ka­run­kiin me­ne­väl­le rei­tis­töl­le suun­ni­tel­laan ym­pä­ri­vuo­tis­ta käyttöä

10:54

Rie­kon­len­to-pal­ve­lu­ko­din toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Va­li­tus­ta hal­lin­to-oi­keu­teen teh­dään"

10:51
Tilaajille
Työttömyys lisääntyi voimakkaimmin Tunturi- ja Pohjois-Lapissa – joulukuussa Lapissa oli 12 195 työtöntä

Työt­tö­myys li­sään­tyi voi­mak­kaim­min Tun­tu­ri- ja Poh­jois-La­pis­sa – jou­lu­kuus­sa Lapissa oli 12 195 työ­tön­tä

10:47
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia ja vanhemmat
Mikä on Suomen tilanne koronarokotuksissa? Katso suora tiedotustilaisuus tautitilanteesta ja rokotuksista

Mikä on Suomen tilanne ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa? Katso suora tie­do­tus­ti­lai­suus tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tuk­sis­ta

09:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Trol­li­teh­taal­ta löytyy vas­tauk­sia

09:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Tai­de­kas­va­tuk­sel­la mer­kit­tä­vä rooli

09:39
Tilaajille
Simojoki on aito lohijoki
Lukijalta Mielipide

Si­mo­jo­ki on aito lo­hi­jo­ki

09:37
Tilaajille
Porokilpailut peruttiin tältä talvelta

Po­ro­kil­pai­lut pe­rut­tiin tältä tal­vel­ta

09:19
Tilaajille
Aluehallintovirasto keskeytti rovaniemeläisen palvelukoti Riekonlennon toiminnan – "Toiminnassa oli monia merkittäviä puutteita ja asukkaiden turvallisuus vaarantui"

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to kes­keyt­ti ro­va­nie­me­läi­sen pal­ve­lu­ko­ti Rie­kon­len­non toi­min­nan – "Toi­min­nas­sa oli monia mer­kit­tä­viä puut­tei­ta ja asuk­kai­den tur­val­li­suus vaa­ran­tui"

12:34
Tilaajille