Tuoreimmat

Viimeisin tunti

Sinisen tu­le­vai­suu­den pai­kal­lis­osas­to Ke­mi­jär­vel­lä lak­kau­tet­tiin – taus­tal­la puo­lueen si­säi­set riidat ja pu­toa­mi­nen edus­kun­ta­vaa­leis­sa

19:01
Tukholma säilytti paikkansa Timanttiliigassa

Tuk­hol­ma säi­lyt­ti paik­kan­sa Ti­mant­ti­lii­gas­sa

18:46
Ranuan yrittäjät vaativat kunnalta elinvoimatyökaluja

Ranuan yrit­tä­jät vaa­ti­vat kun­nal­ta elin­voi­ma­työ­ka­lu­ja

18:26
Kittilässä asuva runoilija Tapani Tavi etsii Lapista pohjoista kivaa

Kit­ti­läs­sä asuva ru­noi­li­ja Tapani Tavi etsii Lapista poh­jois­ta kivaa

18:23
Kommentti: Ehdotus bensakiintiöstä on kuin EU:n päästökauppa – hyvässä ja pahassa
Kolumni Jami Jokinen

Kom­ment­ti: Ehdotus ben­sa­kiin­tiös­tä on kuin EU:n pääs­tö­kaup­pa – hyvässä ja pahassa

18:16
Raportti: Liikenteen päästökauppa nostaisi polttoaineen hintaa, mutta veisi Suomen liikenteen päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä

Ra­port­ti: Lii­ken­teen pääs­tö­kaup­pa nos­tai­si polt­to­ai­neen hintaa, mutta veisi Suomen lii­ken­teen pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tee­seen vuoteen 2030 men­nes­sä

18:15
Viimeisin 4 tuntia
Vammaisten henkilöiden maksuton joukkoliikenne otetaan kokeiluun Rovaniemellä – vuoden aikana seurataan kävijämääriä, jatkosta päätetään ensi vuoden lopulla

Vam­mais­ten hen­ki­löi­den mak­su­ton jouk­ko­lii­ken­ne otetaan ko­kei­luun Ro­va­nie­mel­lä – vuoden aikana seu­ra­taan kä­vi­jä­mää­riä, jat­kos­ta pää­te­tään ensi vuoden lopulla

17:39
Keminmaan ja Attendon välille puhkesi rahakiista, joka voi johtaa hoivakodin siirtämiseen Kemiin

Ke­min­maan ja At­ten­don välille puhkesi ra­ha­kiis­ta, joka voi johtaa hoi­va­ko­din siir­tä­mi­seen Kemiin

17:26
Kunta haluaa jalostaa Inarijärven aarteita kestävästi

Kunta haluaa ja­los­taa Ina­ri­jär­ven aar­tei­ta kes­tä­väs­ti

16:54
Inari aikoo pitää verotuksen vetovoimansa nostajana, kiinteistöverokin pysyy nykyisenä

Inari aikoo pitää ve­ro­tuk­sen ve­to­voi­man­sa nos­ta­ja­na, kiin­teis­tö­ve­ro­kin pysyy ny­kyi­se­nä

16:52
Professori: Ryhmäkannetta pitäisi vihdoin kokeilla käytännössä – Toinen asiantuntija perää keskustelua, onko ryhmäkanteiden nostaminen tehty liian vaikeaksi

Pro­fes­so­ri: Ryh­mä­kan­net­ta pitäisi vihdoin ko­keil­la käy­tän­nös­sä – Toinen asian­tun­ti­ja perää kes­kus­te­lua, onko ryh­mä­kan­tei­den nos­ta­mi­nen tehty liian vai­keak­si

16:21
Norjan hiihtotähdellä vaikeuksia: "Kroppa ei toimi"

Norjan hiih­to­täh­del­lä vai­keuk­sia: "Kroppa ei toimi"

16:15
Aseistettu kaksikko varasti ambulanssin ja ajoi väkijoukkoon Oslossa – epäillyistä toinen on pidätetty, toinen yhä pakosalla

Aseis­tet­tu kak­sik­ko varasti am­bu­lans­sin ja ajoi vä­ki­jouk­koon Oslossa – epäil­lyis­tä toinen on pi­dä­tet­ty, toinen yhä pa­ko­sal­la

15:57
Brexit: Boris Johnsonin EU-erosopimuksesta jälleen "ratkaisevat" äänestykset illalla brittiparlamentissa

Brexit: Boris John­so­nin EU-ero­so­pi­muk­ses­ta jälleen "rat­kai­se­vat" ää­nes­tyk­set illalla brit­ti­par­la­men­tis­sa

15:51
Yli 60 000 suomalaista allekirjoitti kansalaisaloitteen, että avohakkuut valtion metsissä lopetetaan – Kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle

Yli 60 000 suo­ma­lais­ta al­le­kir­joit­ti kan­sa­lai­sa­loit­teen, että avo­hak­kuut valtion met­sis­sä lo­pe­te­taan – Kan­sa­lais­aloi­te luo­vu­tet­tiin edus­kun­nal­le

15:48

Aseis­tet­tu mies ja nainen va­ras­ti­vat am­bu­lans­sin ja ajoivat vä­ki­jouk­koon Oslossa

15:45

Paavo Väy­ry­nen myi entisen Por­ti­mon koulun ra­nua­lais­yrit­tä­jäl­le – uusi omis­ta­ja aikoo ma­joit­taa Su­han­gon kai­vos­pro­jek­tin väkeä

15:39
Kemin keskustan ilme muuttuu – nyt etsitään investoijia ja yhteistyökumppaneita

Kemin kes­kus­tan ilme muuttuu – nyt et­si­tään in­ves­toi­jia ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta

15:37
Haaparannan ensi viikonvaihteen jääpalloturnaus säiden armoilla

Haa­pa­ran­nan ensi vii­kon­vaih­teen jää­pal­lo­tur­naus säiden ar­moil­la

15:22
Viimeisin 12 tuntia ja vanhemmat
Mikko Koskinen torjuu epäilijöitä hiljaiseksi

Mikko Kos­ki­nen torjuu epäi­li­jöi­tä hil­jai­sek­si

15:01
NHL-tähti Mikko Rantasen peli päättyi nilkan vääntymiseen

NHL-täh­ti Mikko Ran­ta­sen peli päättyi nilkan vään­ty­mi­seen

15:00
Kulma: Tuutille seiska plus
Kolumni Markku Saukko

Kulma: Tuu­til­le seiska plus

14:59
Risto Niva: ”Edustus ei lähtenyt missään vaiheessa lentoon.”

Risto Niva: ”E­dus­tus ei läh­te­nyt missään vai­hees­sa len­toon.”

14:56
Lau Nau tähdittää kokeellista Konto-klubia

Lau Nau täh­dit­tää ko­keel­lis­ta Kon­to-klu­bia

14:48
Eduskunnasta: Avoin kirje suomalaisesta lihasta luopuville
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Avoin kirje suo­ma­lai­ses­ta lihasta luo­pu­vil­le

14:44
Akateemista arkea: Jukka Mettiäinen tekee työtä omalla persoonalla – ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus parasta antia

Aka­tee­mis­ta arkea: Jukka Met­tiäi­nen tekee työtä omalla per­soo­nal­la – ih­mis­ten koh­taa­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus parasta antia

13:45
Postinjakajat ja -kuljettajat uhkaavat kahden viikon lakolla marraskuussa, jollei sopua työnantajan kanssa synny

Pos­tin­ja­ka­jat ja -kul­jet­ta­jat uh­kaa­vat kahden viikon lakolla mar­ras­kuus­sa, jollei sopua työn­an­ta­jan kanssa synny

13:22
Kittiläläiset pistivät karvalakin päähän ja  lähtivät ministerin puheille Helsinkiin – Teiden kehno kunto jarruttaa matkailua ja uhkaa autioittaa kylät

Kit­ti­lä­läi­set pis­ti­vät kar­va­la­kin päähän ja läh­ti­vät mi­nis­te­rin pu­heil­le Hel­sin­kiin – Teiden kehno kunto jar­rut­taa mat­kai­lua ja uhkaa au­tioit­taa kylät

12:49

Posion so­te-las­kuun Co­ro­na­rial­le yl­lät­tä­vä korotus

12:48

Ra­nual­la vi­reil­lä kiin­teis­tö­ve­ro­jen ko­rot­ta­mi­nen

12:46