Tähtijuttu: Simosta löytyi van­hal­ta näyt­tä­vä pul­lo­pos­ti, mutta löy­tyi­si­kö sen lä­het­tä­nyt pik­ku-Oli­via?

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Yhdysvallat
CNN: Trumpin kartanosta löytyi liki 200 salaista asiakirjaa

CNN: Trumpin kar­ta­nos­ta löytyi liki 200 sa­lais­ta asia­kir­jaa

27.08.2022 18:05
Amerikkalaisturismi voi vähitellen korvata lentomatkailua Venäjältä, Kiinasta ja Japanista – Nato-jäsenyydestä toivotaan valttia Suomen matkailulle

Ame­rik­ka­lais­tu­ris­mi voi vä­hi­tel­len korvata len­to­mat­kai­lua Ve­nä­jäl­tä, Kii­nas­ta ja Ja­pa­nis­ta – Na­to-jä­se­nyy­des­tä toi­vo­taan valttia Suomen mat­kai­lul­le

22.08.2022 16:00 1
Tilaajille
WSJ: Trumpin kotietsinnässä paljastui 11 salaiseksi luokiteltua asiakirjaa, etsintä perustui epäilyihin puolustusasiakirjojen laittomasta säilytyksestä

WSJ: Trumpin ko­ti­et­sin­näs­sä pal­jas­tui 11 sa­lai­sek­si luo­ki­tel­tua asia­kir­jaa, etsintä pe­rus­tui epäi­lyi­hin puo­lus­tus­asia­kir­jo­jen lait­to­mas­ta säi­ly­tyk­ses­tä

12.08.2022 23:17
"Valitettavasti emme olleet väärässä" – Suurlähettiläs Mikko Hautala kertoo Suomen ja Ruotsin kehottaneen Yhdysvaltoja keskittymään Venäjään jo keväällä 2021

"Va­li­tet­ta­vas­ti emme olleet vää­räs­sä" – Suur­lä­het­ti­läs Mikko Hautala kertoo Suomen ja Ruotsin ke­hot­ta­neen Yh­dys­val­to­ja kes­kit­ty­mään Ve­nä­jään jo ke­vääl­lä 2021

10.08.2022 10:54
Tilaajille
Etsintä ex-presidentin kotiin on hyvin poikkeuksellinen – "Jos mitään raskauttavaa ei löydy, Trump ja republikaanit pääsevät käyttämään poliittisen ajojahdin korttia"

Etsintä ex-pre­si­den­tin kotiin on hyvin poik­keuk­sel­li­nen – "Jos mitään ras­kaut­ta­vaa ei löydy, Trump ja re­pub­li­kaa­nit pää­se­vät käyt­tä­mään po­liit­ti­sen ajo­jah­din kort­tia"

09.08.2022 15:53 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­aseet on kiel­let­tä­vä

08.08.2022 07:52 5
Tilaajille
Analyysi: Suomen Nato-jäsenyys painaa trumpisteja ja nostaa Ronald Reaganin oppeja – Uudet vahvat jäsenmaat vapauttavat Yhdysvalloilta voimaa Kiinan varalle

Ana­lyy­si: Suomen Na­to-jä­se­nyys painaa trum­pis­te­ja ja nostaa Ronald Rea­ga­nin oppeja – Uudet vahvat jä­sen­maat va­paut­ta­vat Yh­dys­val­loil­ta voimaa Kiinan varalle

06.08.2022 18:30
Tilaajille
Kiina vetäytyy yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa ilmastonmuutoskysymyksessä sekä muilla osa-alueilla – sotaharjoitukset Taiwanin ympärillä jatkuvat

Kiina ve­täy­tyy yh­teis­työs­tä Yh­dys­val­to­jen kanssa il­mas­ton­muu­tos­ky­sy­myk­ses­sä sekä muilla osa-alueil­la – so­ta­har­joi­tuk­set Tai­wa­nin ym­pä­ril­lä jat­ku­vat

05.08.2022 14:26 9
Valeuutisia tuottanut äärioikeistolainen Alex Jones joutuu maksamaan miljoonia Sandy Hookin koulussa vuonna 2012 tapahtuneen joukkomurhan uhrin omaisille

Va­le­uu­ti­sia tuot­ta­nut ää­ri­oi­keis­to­lai­nen Alex Jones joutuu mak­sa­maan mil­joo­nia Sandy Hookin kou­lus­sa vuonna 2012 ta­pah­tu­neen jouk­ko­mur­han uhrin omai­sil­le

05.08.2022 10:57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osal­lis­tuu­ko Suomi Na­to-ha­ke­muk­sel­laan ydin­ase­so­ta­ri­kos­ten vä­hät­te­lyyn tai peit­te­lyyn?

05.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Yhdysvaltain senaatin Nato-äänestys yhdistää riitaisia demokraatteja ja republikaaneja – Suomen ja Ruotsin jäsenyyden nopeaa ratifiointia voi pitää sekä symbolisena eleenä että näpäytyksenä Putinille

Yh­dys­val­tain se­naa­tin Na­to-ää­nes­tys yh­dis­tää rii­tai­sia de­mo­kraat­te­ja ja re­pub­li­kaa­ne­ja – Suomen ja Ruotsin jä­se­nyy­den nopeaa ra­ti­fioin­tia voi pitää sekä sym­bo­li­se­na eleenä että nä­päy­tyk­se­nä Pu­ti­nil­le

03.08.2022 16:45
Tilaajille
Taiwan kertoo yli 20 Kiinan armeijan lentokoneen lentäneen Taiwanin ilmapuolustusvyöhykkeelle Pelosin vierailun myötä

Taiwan kertoo yli 20 Kiinan ar­mei­jan len­to­ko­neen len­tä­neen Tai­wa­nin il­ma­puo­lus­tus­vyö­hyk­keel­le Pelosin vie­rai­lun myötä

02.08.2022 21:51 3
Yhdysvallat on surmannut al-Qaidan johtajan Afganistanissa – al-Zawahiri oli yksi syyskuun 11. päivän iskujen pääsuunnittelijoista

Yh­dys­val­lat on sur­man­nut al-Qai­dan joh­ta­jan Af­ga­nis­ta­nis­sa – al-Za­wa­hi­ri oli yksi syys­kuun 11. päivän iskujen pää­suun­nit­te­li­jois­ta

02.08.2022 08:17 3
Republikaanisenaattori Josh Hawley ilmoitti äänestävänsä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä vastaan

Re­pub­li­kaa­ni­se­naat­to­ri Josh Hawley il­moit­ti ää­nes­tä­vän­sä Suomen ja Ruotsin Na­to-jä­se­nyyt­tä vastaan

01.08.2022 19:48 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pre­si­den­tin on syytä oikoa pu­hei­taan

01.08.2022 05:00 8
Tilaajille
Poliisi on ottanut kiinni 22-vuotiaan miehen Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän joukkoampumiseen liittyen – ampumisessa kuoli ainakin kuusi ihmistä, kymmeniä haavoittunut

Poliisi on ottanut kiinni 22-vuo­tiaan miehen Yh­dys­val­tain it­se­näi­syys­päi­vän jouk­ko­am­pu­mi­seen liit­tyen – am­pu­mi­ses­sa kuoli ainakin kuusi ih­mis­tä, kym­me­niä haa­voit­tu­nut

05.07.2022 08:17
Näin USA:n politiikka nyt muuttuu – Aborttipäätös pönkittää Trumpin republikaanien valtaa, mutta presidentinvaaleihin 2024 on nousussa yllätysnimi

Näin USA:n po­li­tiik­ka nyt muuttuu – Abort­ti­pää­tös pön­kit­tää Trumpin re­pub­li­kaa­nien valtaa, mutta pre­si­den­tin­vaa­lei­hin 2024 on nou­sus­sa yl­lä­tys­ni­mi

03.07.2022 06:30
Tilaajille
Google kertoo poistavansa aborttiklinikkakäynnit käyttäjiensä sijaintitiedoista

Google kertoo pois­ta­van­sa abort­ti­kli­nik­ka­käyn­nit käyt­tä­jien­sä si­jain­ti­tie­dois­ta

02.07.2022 15:18
Analyysi: Yhdysvaltojen politiikka siirtyi korkeimpaan oikeuteen – Istuntokauden loppu muistuttaa Trumpin kostoa vaalitappiosta, jota tämän ei annettu kumota

Ana­lyy­si: Yh­dys­val­to­jen po­li­tiik­ka siirtyi kor­keim­paan oi­keu­teen – Is­tun­to­kau­den loppu muis­tut­taa Trumpin kostoa vaa­li­tap­pios­ta, jota tämän ei annettu kumota

27.06.2022 10:20
Tilaajille
Yhdysvaltain korkein oikeus: Naisilla ei enää liittovaltion tasolla perustuslaillista aborttioikeutta – Biden pitää päätöstä traagisena virheenä

Yh­dys­val­tain korkein oikeus: Nai­sil­la ei enää liit­to­val­tion tasolla pe­rus­tus­lail­lis­ta abort­ti­oi­keut­ta – Biden pitää pää­tös­tä traa­gi­se­na vir­hee­nä

24.06.2022 20:48 3