Kysely: Enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta ei halua Suomen tai­pu­van Turkin eh­toi­hin Na­to–­jä­se­nyy­del­le, kertoo HS

Naton huippukokous: Suomen, Ruotsin ja Turkin joh­ta­jat ta­paa­vat tiis­tai­na

Kolumni: Mitä ja kenen pitää pyytää an­teek­si

Yhdysvallat
Viimeisin 24 tuntia
Analyysi: Yhdysvaltojen politiikka siirtyi korkeimpaan oikeuteen – Istuntokauden loppu muistuttaa Trumpin kostoa vaalitappiosta, jota tämän ei annettu kumota

Ana­lyy­si: Yh­dys­val­to­jen po­li­tiik­ka siirtyi kor­keim­paan oi­keu­teen – Is­tun­to­kau­den loppu muis­tut­taa Trumpin kostoa vaa­li­tap­pios­ta, jota tämän ei annettu kumota

26.06.2022 13:24
Tilaajille
Vanhemmat
Yhdysvaltain korkein oikeus: Naisilla ei enää liittovaltion tasolla perustuslaillista aborttioikeutta – Biden pitää päätöstä traagisena virheenä

Yh­dys­val­tain korkein oikeus: Nai­sil­la ei enää liit­to­val­tion tasolla pe­rus­tus­lail­lis­ta abort­ti­oi­keut­ta – Biden pitää pää­tös­tä traa­gi­se­na vir­hee­nä

24.06.2022 20:48 3
Biden sammutti ukrainalaisten toiveet raskaista raketinheitinjärjestelmistä – "En lähetä mitään, millä voi iskeä Venäjälle"

Biden sam­mut­ti uk­rai­na­lais­ten toiveet ras­kais­ta ra­ke­tin­hei­tin­jär­jes­tel­mis­tä – "En lähetä mitään, millä voi iskeä Ve­nä­jäl­le"

30.05.2022 21:07 4
Kouluampuja on surmannut ainakin 19 lasta Texasissa – "Ajatus siitä, että 18-vuotias voi mennä asekauppaan ja ostaa kaksi rynnäkköasetta, on vain väärä"

Kou­lu­am­pu­ja on sur­man­nut ainakin 19 lasta Te­xa­sis­sa – "Ajatus siitä, että 18-vuo­tias voi mennä ase­kaup­paan ja ostaa kaksi ryn­näk­köa­set­ta, on vain väärä"

25.05.2022 08:39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä kuuluu Pii­laak­so – mitä uutta Lap­piin?

24.05.2022 22:03
Tilaajille
Pohjois-Syyrian kurdit ja PKK ovat isoimmat kannot Nato-kaskessa – Toimittaja Tom Kankkonen aavisti Turkin ja Suomen ongelmakentän jo Erdogan-kirjassaan

Poh­jois-Syy­rian kurdit ja PKK ovat isoim­mat kannot Na­to-kas­kes­sa – Toi­mit­ta­ja Tom Kank­ko­nen aavisti Turkin ja Suomen on­gel­ma­ken­tän jo Er­do­gan-kir­jas­saan

24.05.2022 20:36 1
Tilaajille
Analyysi: Uusi Kalmarin unioni nousee pohjoiseen – Itämerta suojaavat Suomi ja Ruotsi pääsevät määrittelemään uuden Naton ydintä

Ana­lyy­si: Uusi Kal­ma­rin unioni nousee poh­joi­seen – Itä­mer­ta suo­jaa­vat Suomi ja Ruotsi pää­se­vät mää­rit­te­le­mään uuden Naton ydintä

21.05.2022 18:30
Tilaajille
Venäjä katkaisee kaasuhanat lauantaina – Sopimus LNG-terminaalilaivan vuokraamisesta allekirjoitettu yhdysvaltalaisyhtiön kanssa

Venäjä kat­kai­see kaa­su­ha­nat lauan­tai­na – Sopimus LNG-ter­mi­naa­li­lai­van vuok­raa­mi­ses­ta al­le­kir­joi­tet­tu yh­dys­val­ta­lais­yh­tiön kanssa

20.05.2022 17:36
Tilaajille
Sauli Niinistö sanoo olevansa valmis hakemaan Nato-jumiin ratkaisua Turkin kanssa: "On syytä perata, mistä kenkä tarkkaan ottaen puristaa"

Sauli Nii­nis­tö sanoo ole­van­sa valmis ha­ke­maan Na­to-ju­miin rat­kai­sua Turkin kanssa: "On syytä perata, mistä kenkä tark­kaan ottaen pu­ris­taa"

19.05.2022 23:10
Turkin valtiojohto pyrkii hyödyntämään Suomen ja Ruotsin Nato-prosessia poliittisessa pelissään – Naton löydettävä keinot pelin lopettamiseen
Pääkirjoitus

Turkin val­tio­joh­to pyrkii hyö­dyn­tä­mään Suomen ja Ruotsin Na­to-pro­ses­sia po­liit­ti­ses­sa pe­lis­sään – Naton löy­det­tä­vä keinot pelin lo­pet­ta­mi­seen

19.05.2022 21:12 5
Tilaajille
Niinistön ja Anderssonin vierailu Valkoisessa talossa alkoi – Biden: Suomi ja Ruotsi täyttävät kaikki Nato-jäsenyyden edellytykset

Nii­nis­tön ja An­ders­so­nin vie­rai­lu Val­koi­ses­sa talossa alkoi – Biden: Suomi ja Ruotsi täyt­tä­vät kaikki Na­to-jä­se­nyy­den edel­ly­tyk­set

19.05.2022 20:15
Presidentti Niinistö ja Ruotsin Andersson saapuivat Washingtoniin

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja Ruotsin An­ders­son saa­pui­vat Wa­shing­to­niin

19.05.2022 20:14
Biden lupasi Yhdysvalloilta tukea Suomelle ja Ruotsille mahdollisia hyökkäyksiä vastaan Nato-hakuprosessin aikana – Yhdysvallat on luottavainen, että "Turkin huolet poistuvat"

Biden lupasi Yh­dys­val­loil­ta tukea Suo­mel­le ja Ruot­sil­le mah­dol­li­sia hyök­käyk­siä vastaan Na­to-ha­ku­pro­ses­sin aikana – Yh­dys­val­lat on luot­ta­vai­nen, että "Turkin huolet pois­tu­vat"

18.05.2022 22:50 1
USA:n edustajainhuoneen puhemies Pelosi tapasi Zelenskyin Kiovassa: "Olemme sitoutuneet tukemaan teitä, kunnes taistelu on käyty"

USA:n edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mies Pelosi tapasi Ze­lens­kyin Kio­vas­sa: "Olemme si­tou­tu­neet tu­ke­maan teitä, kunnes tais­te­lu on käyty"

01.05.2022 18:22 3
Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksella tikittää etsikkoaika, kun USA:n presidenttinä istuu vahvoja liittolaisia arvostava Joe Biden – "Suomi ei ole vapaamatkustaja eikä kulje hattu kourassa puolustusasioissa"

Suomen ja Ruotsin Na­to-ha­ke­muk­sel­la ti­kit­tää et­sik­koai­ka, kun USA:n pre­si­dent­ti­nä istuu vahvoja liit­to­lai­sia ar­vos­ta­va Joe Biden – "Suomi ei ole va­paa­mat­kus­ta­ja eikä kulje hattu kou­ras­sa puo­lus­tu­sa­siois­sa"

23.04.2022 08:00 3
Tilaajille
Yhdysvallat antaa Ukrainalle talousapua 500 miljoonaa dollaria – Zelenskyi sanoo maansa tarvitsevan kuukaudessa 7 miljardia dollaria kattamaan taloudelliset menetykset

Yh­dys­val­lat antaa Uk­rai­nal­le ta­lous­apua 500 mil­joo­naa dol­la­ria – Ze­lens­kyi sanoo maansa tar­vit­se­van kuu­kau­des­sa 7 mil­jar­dia dol­la­ria kat­ta­maan ta­lou­del­li­set me­ne­tyk­set

21.04.2022 23:25 2
Yhdysvaltojen mukaan Venäjä uhkailee muita YK:n jäsenmaita äänestyksen alla

Yh­dys­val­to­jen mukaan Venäjä uh­kai­lee muita YK:n jä­sen­mai­ta ää­nes­tyk­sen alla

07.04.2022 12:18 1
Tiedustelutiedot: Putinia pelkäävät alaiset ovat antaneet tälle harhaanjohtavaa tietoa tilanteesta Ukrainasta – Putin on luullut, että asiat sujuvat hyvin

Tie­dus­te­lu­tie­dot: Putinia pel­kää­vät alaiset ovat an­ta­neet tälle har­haan­joh­ta­vaa tietoa ti­lan­tees­ta Uk­rai­nas­ta – Putin on luul­lut, että asiat sujuvat hyvin

31.03.2022 13:01 6
Analyysi: Lännen korostaessa yhtenäisyyttään Ukrainassa pelätään jokaisen yön voivan jäädä viimeiseksi – "Putin ei tarvitse länneltä perusteita Nato-sotaan"

Ana­lyy­si: Lännen ko­ros­taes­sa yh­te­näi­syyt­tään Uk­rai­nas­sa pe­lä­tään jo­kai­sen yön voivan jäädä vii­mei­sek­si – "Putin ei tar­vit­se län­nel­tä pe­rus­tei­ta Na­to-so­taan"

26.03.2022 08:00 5
Tilaajille
Amerikkalainen sotilaskone putosi Naton harjoituksessa Norjassa – poliisi uskoo neljän hengen miehistön kuolleen

Ame­rik­ka­lai­nen so­ti­las­ko­ne putosi Naton har­joi­tuk­ses­sa Nor­jas­sa – poliisi uskoo neljän hengen mie­his­tön kuol­leen

19.03.2022 10:39