Yhdysvallat
Viimeisin 4 tuntia

New Yor­kis­sa vi­ran­omai­set estivät koronan vuoksi häät, joihin oli tulossa yli 10  000 vie­ras­ta

11:46 0
Viikko
Korkeimman oikeuden tuomariehdokkaan kuulemiskierros loppusuoralla Yhdysvalloissa – Amy Coney Barret antoi vain varovaisia vastauksia, mutta ei suostunut tunnustamaan ilmastonmuutosta

Kor­keim­man oi­keu­den tuo­ma­ri­eh­dok­kaan kuu­le­mis­kier­ros lop­pu­suo­ral­la Yh­dys­val­lois­sa – Amy Coney Barret antoi vain va­ro­vai­sia vas­tauk­sia, mutta ei suos­tu­nut tun­nus­ta­maan il­mas­ton­muu­tos­ta

15.10.2020 17:33 0
Trumpin hallinnolle voitto väestönlaskentaa koskevassa kiistassa

Trumpin hal­lin­nol­le voitto väes­tön­las­ken­taa kos­ke­vas­sa kiis­tas­sa

14.10.2020 08:30 0
Trump kampanjatilaisuudessa Floridassa: Minä selvisin siitä, olen immuuni, tunnen itseni vahvaksi

Trump kam­pan­ja­ti­lai­suu­des­sa Flo­ri­das­sa: Minä sel­vi­sin siitä, olen im­muu­ni, tunnen itseni vah­vak­si

13.10.2020 08:16 0
Scalian perintö palaa tuomariaitioon – jos Trumpin tuomariehdokas valitaan, neljä tuomareista tarkastelee maailmaa 1700-luvun linssien läpi

Scalian perintö palaa tuo­ma­ri­ai­tioon – jos Trumpin tuo­ma­ri­eh­do­kas va­li­taan, neljä tuo­ma­reis­ta tar­kas­te­lee maail­maa 1700-lu­vun lins­sien läpi

12.10.2020 18:52 0
Trumpin kampanja käytti johtavan korona-asiantuntijan lausuntoa harhaanjohtavasti

Trumpin kam­pan­ja käytti joh­ta­van ko­ro­na-asian­tun­ti­jan lau­sun­toa har­haan­joh­ta­vas­ti

12.10.2020 08:26 0
Analyysi: Älä anna Trump-viihteen turruttaa, sillä kyse on isoista asioista – Yhdysvaltojen vaalivoittajaa arvaillaan nyt innolla, mutta enemmän voisi puhua maan demokratiasta

Ana­lyy­si: Älä anna Trump-viih­teen tur­rut­taa, sillä kyse on isoista asiois­ta – Yh­dys­val­to­jen vaa­li­voit­ta­jaa ar­vail­laan nyt in­nol­la, mutta enemmän voisi puhua maan de­mo­kra­tias­ta

11.10.2020 22:36 0
Yhdysvaltojen vaalipäivänä äänestäjät valitsevat paljon muutakin kuin presidentin – näistä kaikista asioista äänestetään

Yh­dys­val­to­jen vaa­li­päi­vä­nä ää­nes­tä­jät va­lit­se­vat paljon muu­ta­kin kuin pre­si­den­tin – näistä kai­kis­ta asiois­ta ää­nes­te­tään

11.10.2020 22:32 0
Kuukausi ja vanhemmat
FBI:n paljastama ääriryhmä suunnitteli Michiganin kuvernöörin kaappaamista ja lietsoi sisällissotaa – "Trump on osasyyllinen"

FBI:n pal­jas­ta­ma ää­ri­ryh­mä suun­nit­te­li Mi­chi­ga­nin ku­ver­nöö­rin kaap­paa­mis­ta ja lietsoi si­säl­lis­so­taa – "Trump on osa­syyl­li­nen"

09.10.2020 08:02 0
Trump suostuvainen toiseen presidenttiväittelyyn, jos sitä siirretään viikolla

Trump suos­tu­vai­nen toiseen pre­si­dent­ti­väit­te­lyyn, jos sitä siir­re­tään vii­kol­la

08.10.2020 20:59 0
Näkökulma: Varapresidenttien kohtaaminen oli rauhallinen kuin suomalainen vaaliväittely – kiintoisinta oli se, mitä ei suostuttu sanomaan

Nä­kö­kul­ma: Va­ra­pre­si­dent­tien koh­taa­mi­nen oli rau­hal­li­nen kuin suo­ma­lai­nen vaa­li­väit­te­ly – kiin­toi­sin­ta oli se, mitä ei suos­tut­tu sa­no­maan

08.10.2020 12:27 0
Presidentin lääkäri: Trumpilla ei ole ollut koronaoireita vuorokauteen

Pre­si­den­tin lää­kä­ri: Trum­pil­la ei ole ollut ko­ro­na­oi­rei­ta vuo­ro­kau­teen

07.10.2020 22:46 0
Analyysi: Varapresidenttiehdokkaiden väittely on kolmesta syystä poikkeuksellisen tärkeä, vaikka vaikutus vaaleihin on olematon – Patavanhoillinen Pence ja liberaali Harris kohtaavat

Ana­lyy­si: Va­ra­pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­den väit­te­ly on kol­mes­ta syystä poik­keuk­sel­li­sen tärkeä, vaikka vai­ku­tus vaa­lei­hin on ole­ma­ton – Pa­ta­van­hoil­li­nen Pence ja li­be­raa­li Harris koh­taa­vat

07.10.2020 20:14 0
Tilaajille
Trump jäädytti elvytysneuvottelut, demokraatit syyttävät selän kääntämisestä – "Trump on rampa ankka"

Trump jää­dyt­ti el­vy­tys­neu­vot­te­lut, de­mo­kraa­tit syyt­tä­vät selän kään­tä­mi­ses­tä – "Trump on rampa ankka"

07.10.2020 08:08 0
Tutkija: Venäjän ja Yhdysvaltojen ydinasesopimusneuvotteluissa edistystä, jatkon onnistuminen molempien etu

Tut­ki­ja: Venäjän ja Yh­dys­val­to­jen ydin­ase­so­pi­mus­neu­vot­te­luis­sa edis­tys­tä, jatkon on­nis­tu­mi­nen mo­lem­pien etu

06.10.2020 16:17 0
Helsingissä neuvoteltiin viimeisestä merkittävästä Yhdysvaltojen ja Venäjän välisestä ydinasesopimuksesta – maailmasta on hävitetty kymmeniä tuhansia ydinaseita, mutta nyt asevarustelun rintamalla puhaltavat uudet tuulet

Hel­sin­gis­sä neu­vo­tel­tiin vii­mei­ses­tä mer­kit­tä­väs­tä Yh­dys­val­to­jen ja Venäjän vä­li­ses­tä ydin­ase­so­pi­muk­ses­ta – maail­mas­ta on hä­vi­tet­ty kym­me­niä tu­han­sia ydi­na­sei­ta, mutta nyt ase­va­rus­te­lun rin­ta­mal­la pu­hal­ta­vat uudet tuulet

05.10.2020 19:07 0
Kalifornian maastopalojen tuhot ennätyslaajoja – maastoa palanut yli kaksi kertaa niin paljon kuin edellisenä ennätysvuonna

Ka­li­for­nian maas­to­pa­lo­jen tuhot en­nä­tys­laa­jo­ja – maastoa palanut yli kaksi kertaa niin paljon kuin edel­li­se­nä en­nä­tys­vuon­na

05.10.2020 10:40 0
Trump kotiutuu sairaalasta ehkä jo tänään, mutta millaisessa kunnossa? Ulkopuoliset lääkärit: komplikaatioiden riski tavallista korkeampi

Trump ko­tiu­tuu sai­raa­las­ta ehkä jo tänään, mutta mil­lai­ses­sa kun­nos­sa? Ul­ko­puo­li­set lää­kä­rit: komp­li­kaa­tioi­den riski ta­val­lis­ta kor­keam­pi

05.10.2020 08:27 0
USA ja Venäjä neuvottelevat ydinaseista Suomessa maanantaina, presidentti Niinistö ja ulkoministeri Haavisto tapaavat maiden edustajat

USA ja Venäjä neu­vot­te­le­vat ydin­aseis­ta Suo­mes­sa maa­nan­tai­na, pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to ta­paa­vat maiden edus­ta­jat

04.10.2020 19:20 0
Trumpin lääkärin lausunto hämmentää Yhdysvalloissa: Tartunta ollut tiedossa ilmeisesti aiemmin kuin kerrottu, presidentin voinnista ristiriitaista tietoa

Trumpin lää­kä­rin lau­sun­to häm­men­tää Yh­dys­val­lois­sa: Tar­tun­ta ollut tie­dos­sa il­mei­ses­ti aiemmin kuin ker­rot­tu, pre­si­den­tin voin­nis­ta ris­ti­rii­tais­ta tietoa

03.10.2020 22:31 1