Kaupallinen yhteistyö

Lapin Yrittäjät

Lapissa toimivat yrittäjät kertovat toiminnastaan ja ajankohtaisista aiheista.
Lapin Yrittäjät
Paikallistason osaamista tarvitaan jatkossakin – Yrittäjien merkitys hyvinvointivaaleissa
Mainos Lapin Yrittäjät

Pai­kal­lis­ta­son osaa­mis­ta tar­vi­taan jat­kos­sa­kin – Yrit­tä­jien mer­ki­tys hy­vin­voin­ti­vaa­leis­sa

21.10.2021 06:00
Lappilainen yritys haki kasvua omistajanvaihdoksella – edes sijainti metsän keskellä Rovaniemen Narkauksessa ei ollut este, päinvastoin, Lappi on hyvä paikka yrittää
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­nen yritys haki kasvua omis­ta­jan­vaih­dok­sel­la – edes si­jain­ti metsän kes­kel­lä Ro­va­nie­men Nar­kauk­ses­sa ei ollut este, päin­vas­toin, Lappi on hyvä paikka yrittää

23.09.2021 06:00
Keminmaalainen yrittäjä Teija-Liisa osasi hidastaa ajoissa: ”Jos yrittäjä itse väsähtää, niin silloin viimeistään koko yrityksen talous menee nurin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ke­min­maa­lai­nen yrit­tä­jä Tei­ja-Lii­sa osasi hi­das­taa ajois­sa: ”Jos yrit­tä­jä itse vä­säh­tää, niin silloin vii­meis­tään koko yri­tyk­sen talous menee nurin”

10.09.2021 06:00
Lapissa kaivataan enemmän tietoa yritysten sukupolvenvaihdoksista – Maria-Kaisa teki oppaan, josta hyötyvät sekä myyjät että ostajat
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapissa kai­va­taan enemmän tietoa yri­tys­ten su­ku­pol­ven­vaih­dok­sis­ta – Ma­ria-Kai­sa teki oppaan, josta hyö­ty­vät sekä myyjät että ostajat

26.08.2021 06:00
”Yksi puhelinsoitto saattaa kuitata koko vuoden jäsenmaksun!” – 65 syytä rakastua Lapin Yrittäjiin
Mainos Lapin Yrittäjät

”Yksi pu­he­lin­soit­to saattaa kuitata koko vuoden jä­sen­mak­sun!” – 65 syytä ra­kas­tua Lapin Yrit­tä­jiin

29.04.2021 06:00
Sote-uudistus epäonnistuu ilman yrittäjiä — ”Ilman paikallisia pienyrityksiä sote-palveluiden saatavuus heikentyy, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla”
Mainos Lapin Yrittäjät

So­te-uu­dis­tus epä­on­nis­tuu ilman yrit­tä­jiä — ”Ilman pai­kal­li­sia pien­yri­tyk­siä so­te-pal­ve­lui­den saa­ta­vuus hei­ken­tyy, var­sin­kin pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la”

01.04.2021 06:00
Metsän vetovoima toimii myös etäyhteyksien avulla -  Menestyksen luomisessa auttaa Yrittäjien laaja työkalupakki ja toisten yrittäjien tuki
Mainos Lapin Yrittäjät

Metsän ve­to­voi­ma toimii myös etä­yh­teyk­sien avulla - Me­nes­tyk­sen luo­mi­ses­sa auttaa Yrit­tä­jien laaja työ­ka­lu­pak­ki ja toisten yrit­tä­jien tuki

04.03.2021 06:00
Yrittäjä, osaamistasi tarvitaan! Lähde ehdolle kuntavaaleihin!
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jä, osaa­mis­ta­si tar­vi­taan! Lähde ehdolle kun­ta­vaa­lei­hin!

25.02.2021 06:00
Lapin Yrittäjien hallituksessa vaikuttaa kahdeksan hyvin erilaista yrittäjää – Esittelyssä ympäri Lappia ja eri toimialoilta tulevat yrittäjävaikuttajat
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jien hal­li­tuk­ses­sa vai­kut­taa kah­dek­san hyvin eri­lais­ta yrit­tä­jää – Esit­te­lys­sä ympäri Lappia ja eri toi­mi­aloil­ta tulevat yrit­tä­jä­vai­kut­ta­jat

11.02.2021 06:00
Näin koronavuosi vaikutti yrityskauppaan Lapissa - ostajia aktiivisesti liikkeellä, myyjät epäröivät liikkeellelähdön kanssa
Mainos Lapin Yrittäjät

Näin ko­ro­na­vuo­si vai­kut­ti yri­tys­kaup­paan Lapissa - ostajia ak­tii­vi­ses­ti liik­keel­lä, myyjät epä­röi­vät liik­keel­le­läh­dön kanssa

28.01.2021 06:00
Lapin Yrittäjien uusi palvelu auttaa omistajanvaihdosta suunnittelevia yrittäjiä – ”Ainoa tavoitteemme on se, että toimivat yritykset saavat jatkaa elämäänsä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jien uusi palvelu auttaa omis­ta­jan­vaih­dos­ta suun­nit­te­le­via yrit­tä­jiä – ”Ainoa ta­voit­teem­me on se, että toi­mi­vat yri­tyk­set saavat jatkaa elä­mään­sä”

21.01.2021 06:00 1
Kemin Innon Painijaosto yllätti Lapin Yrittäjien puheenjohtajan täysin – Marko ihmeissään: ”Mitä täällä tapahtuu?”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kemin Innon Pai­ni­jaos­to yllätti Lapin Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­jan täysin – Marko ih­meis­sään: ”Mitä täällä ta­pah­tuu?”

17.12.2020 06:00
Yrittäjyydestään juuri tunnustuksen saanut Miika päätyi työnantajayrittäjäksi yrityskaupan kautta – ”Yritys on ollut kannattava tällä samalla konseptilla, joten miksipä hyvää vaihtamaan?”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jyy­des­tään juuri tun­nus­tuk­sen saanut Miika päätyi työn­an­ta­ja­yrit­tä­jäk­si yri­tys­kau­pan kautta – ”Yritys on ollut kan­nat­ta­va tällä samalla kon­sep­til­la, joten miksipä hyvää vaih­ta­maan?”

03.12.2020 06:00
Yrittäjäjärjestö julkaisi Työnantajan koronaoppaan – ”Nämä pikaohjeet työpaikan viestintään ja viruksen ehkäisyyn tulevat todella tarpeeseen!”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jä­jär­jes­tö jul­kai­si Työn­an­ta­jan ko­ro­na­op­paan – ”Nämä pi­ka­oh­jeet työ­pai­kan vies­tin­tään ja vi­ruk­sen eh­käi­syyn tulevat todella tar­pee­seen!”

19.11.2020 06:00
Neljä lappilaista yrittäjää kertoo, miksi he aikovat lähteä uudestaan ehdolle tulevissa kuntavaaleissa: ”Vaikka asiat eivät menisi juuri niin kuin itse haluaisi, tietää, että on ainakin yrittänyt vaikuttaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Neljä lap­pi­lais­ta yrit­tä­jää kertoo, miksi he aikovat lähteä uu­des­taan ehdolle tu­le­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa: ”Vaikka asiat eivät menisi juuri niin kuin itse ha­luai­si, tietää, että on ainakin yrit­tä­nyt vai­kut­taa”

05.11.2020 06:00
Rovaniemeläinen yrittäjä Esa laajentaa henkilöstöpalveluiden saatavuutta Lapissa: ”On hienoa päästä tarjoamaan työyhteisöille ja yrityksille laadukkaita, kattavia ratkaisuja ja uusia toimintamalleja”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ro­va­nie­me­läi­nen yrit­tä­jä Esa laa­jen­taa hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta La­pis­sa: ”On hienoa päästä tar­joa­maan työ­yh­teisöil­le ja yri­tyk­sil­le laa­duk­kai­ta, kat­ta­via rat­kai­su­ja ja uusia toi­min­ta­mal­le­ja”

22.10.2020 06:00
Rovaniemeläinen ja kittiläläinen 28-vuotias yrittäjä pitävät omasta jaksamisesta huolehtimista tärkeänä: ”Olipa tilanne lisääntyneet tai vähentyneet työt, omaa jaksamista ja hyvinvointia ei saa sivuuttaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ro­va­nie­me­läi­nen ja kit­ti­lä­läi­nen 28-vuo­tias yrit­tä­jä pitävät omasta jak­sa­mi­ses­ta huo­leh­ti­mis­ta tär­keä­nä: ”Olipa tilanne li­sään­ty­neet tai vä­hen­ty­neet työt, omaa jak­sa­mis­ta ja hy­vin­voin­tia ei saa si­vuut­taa”

08.10.2020 06:00
Sallalainen matkailuyrittäjä on huolissaan Lapin talvikaudesta: ”Suunnitelmien teko on vaikeaa, kun ei tiedä, miten ihmiset pääsevät liikkumaan ja milloin koronakriisi hellittää”
Mainos Lapin Yrittäjät

Sal­la­lai­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä on huo­lis­saan Lapin tal­vi­kau­des­ta: ”Suun­ni­tel­mien teko on vai­keaa, kun ei tiedä, miten ihmiset pää­se­vät liik­ku­maan ja milloin ko­ro­na­krii­si hel­lit­tää”

24.09.2020 06:00
Ivalolainen Hannu sai rahoitusta yrityksensä kehittämiseen, mutta yrityksen kuukausittaisiin kuluihin ei löydy suoraa tukea: ”Meillä on isot investoinnit meneillään, nekin syövät yritykseni tuloista lisäosansa, mutta tuovat yhteiskunnalle paljon”
Mainos Lapin Yrittäjät

Iva­lo­lai­nen Hannu sai ra­hoi­tus­ta yri­tyk­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen, mutta yri­tyk­sen kuu­kau­sit­tai­siin ku­lui­hin ei löydy suoraa tukea: ”Meillä on isot in­ves­toin­nit me­neil­lään, nekin syövät yri­tyk­se­ni tu­lois­ta li­säo­san­sa, mutta tuovat yh­teis­kun­nal­le paljon”

10.09.2020 06:00
Lapin matkailuyrittäjät Hilla-Rina ja Esa haluavat uskoa syksy- ja talvikauteen: ”Toivon, että suomalaiset pystyvät ja heillä riittää intoa matkustaa myös talvella, ulkomaisten turistien kohtalo selviää alkusyksyllä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin mat­kai­lu­yrit­tä­jät Hil­la-Ri­na ja Esa ha­lua­vat uskoa syksy- ja tal­vi­kau­teen: ”Toi­von, että suo­ma­lai­set pys­ty­vät ja heillä riittää intoa mat­kus­taa myös tal­vel­la, ul­ko­mais­ten tu­ris­tien kohtalo selviää al­ku­syk­syl­lä”

27.08.2020 06:00
24-vuotias lappilainen yrittäjä Taisto liittyi Lapin Yrittäjiin heti uransa alkutaipaleella: "Kuten koronakriisissäkin on huomattu, aina tulee tilanteita, kun tarvitsee apua. Etenkin lakineuvonta on todella arvokasta"
Mainos Lapin Yrittäjät

24-vuo­tias lap­pi­lai­nen yrit­tä­jä Taisto liittyi Lapin Yrit­tä­jiin heti uransa al­ku­tai­pa­leel­la: "Kuten ko­ro­na­krii­sis­sä­kin on huo­mat­tu, aina tulee ti­lan­tei­ta, kun tar­vit­see apua. Etenkin la­ki­neu­von­ta on todella ar­vo­kas­ta"

13.08.2020 06:00
Rovaniemeläinen ravintolayrittäjä Jari selvisi koronakriisistä kehittämällä liiketoimintaansa – hän avasi kotiinkuljetuksen, johon tarvittava liittymä hoitui Elisalta
Mainos Lapin Yrittäjät

Ro­va­nie­me­läi­nen ra­vin­to­la­yrit­tä­jä Jari selvisi ko­ro­na­krii­sis­tä ke­hit­tä­mäl­lä lii­ke­toi­min­taan­sa – hän avasi ko­tiin­kul­je­tuk­sen, johon tar­vit­ta­va liit­ty­mä hoitui Eli­sal­ta

18.06.2020 06:00
Lappilaiset maa- ja kalatalousyrittäjät Pekka, Mikko ja Teemu toivovat paikallisten yrittäjien tukemista: ”Olisi tärkeää, että raha jäisi paikallisille toimijoille”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set maa- ja ka­la­ta­lous­yrit­tä­jät Pekka, Mikko ja Teemu toi­vo­vat pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien tu­ke­mis­ta: ”Olisi tär­keää, että raha jäisi pai­kal­li­sil­le toi­mi­joil­le”

04.06.2020 06:00
Lappilaisten rajayrittäjien myynti on pudonnut yli 90 prosenttia koronaviruksen vuoksi: ”Tällä hetkellä meillä käy noin kolme asiakasta päivässä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lais­ten ra­ja­yrit­tä­jien myynti on pu­don­nut yli 90 pro­sent­tia ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi: ”Tällä het­kel­lä meillä käy noin kolme asia­kas­ta päi­väs­sä”

21.05.2020 06:00
Lappilaiset yrittäjät Jani ja Nina pyrkivät kehittämään toimintaansa koronan vuoksi: ”Tulojen vähentyessä täytyy pysähtyä ja miettiä, voisiko omassa yrityksessä tehdä jotain uutta"
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set yrit­tä­jät Jani ja Nina pyr­ki­vät ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa koronan vuoksi: ”Tu­lo­jen vä­hen­tyes­sä täytyy py­säh­tyä ja miet­tiä, voisiko omassa yri­tyk­ses­sä tehdä jotain uutta"

07.05.2020 08:00
Koronakriisin kesto pelottaa lappilaisia yrittäjiä: "Tänä vuonna pääsiäinen oli hiljaisin koko yrityksen historiassa"
Mainos Lapin Yrittäjät

Ko­ro­na­krii­sin kesto pe­lot­taa lap­pi­lai­sia yrit­tä­jiä: "Tänä vuonna pää­siäi­nen oli hil­jai­sin koko yri­tyk­sen his­to­rias­sa"

23.04.2020 06:00
Koronakriisi iskee voimalla eri aloilla toimiviin lappilaisiin yrityksiin: "Jos yksi tapahtumaketju lähtee kaatumaan, niin monta palasta voi mennä nurin"
Mainos Lapin Yrittäjät

Ko­ro­na­krii­si iskee voi­mal­la eri aloilla toi­mi­viin lap­pi­lai­siin yri­tyk­siin: "Jos yksi ta­pah­tu­ma­ket­ju lähtee kaa­tu­maan, niin monta palasta voi mennä nurin"

02.04.2020 06:00
Koronakriisi huolettaa lappilaisia yrittäjiä: ”Tällä hetkellä olen minimoinut kuluni niin, että niistä ei oikeastaan voi enää supistaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ko­ro­na­krii­si huo­let­taa lap­pi­lai­sia yrit­tä­jiä: ”Tällä het­kel­lä olen mi­ni­moi­nut kuluni niin, että niistä ei oi­keas­taan voi enää su­pis­taa”

26.03.2020 06:00
Yritykset ja yrittäjät ovat pulassa – sinäkin voit auttaa!
Mainos Lapin Yrittäjät

Yri­tyk­set ja yrit­tä­jät ovat pulassa – sinäkin voit auttaa!

24.03.2020 14:00
Lappilainen nuori Joonas osti itselleen yrityksen, ja hänen isänsä Heikki pyörittää omaa yritystään intohimon pohjalta: ”Me­nes­tyk­sen kan­nal­ta on olen­nais­ta lähteä yrit­tä­mään, olipa kyse yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­ta tai jo ole­mas­sa olevan yri­tyk­sen kas­vat­ta­mi­ses­ta”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­nen nuori Joonas osti it­sel­leen yri­tyk­sen, ja hänen isänsä Heikki pyö­rit­tää omaa yri­tys­tään in­to­hi­mon poh­jal­ta: ”Me­nes­tyk­sen kan­nal­ta on olen­nais­ta lähteä yrit­tä­mään, olipa kyse yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­ta tai jo ole­mas­sa olevan yri­tyk­sen kas­vat­ta­mi­ses­ta”

05.03.2020 06:00