Kaupallinen yhteistyö

Lapin Yrittäjät

Lapissa toimivat yrittäjät kertovat toiminnastaan ja ajankohtaisista aiheista.
Lapin Yrittäjät
Yrityksen perustaminen kysyy vapauden janoa ja sydämen paloa – Saara Vilmingon yrittäjäura starttasi vauhdilla, sillä kiitos koitti jo ennen kuin yritystoiminta oli lähtenyt kunnolla käyntiin
Mainos Lapin Yrittäjät

Yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen kysyy va­pau­den janoa ja sydämen paloa – Saara Vil­min­gon yrit­tä­jä­ura start­ta­si vauh­dil­la, sillä kiitos koitti jo ennen kuin yri­tys­toi­min­ta oli läh­te­nyt kun­nol­la käyn­tiin

10.10.2019 06:00
Useimmat ovat kesälomansa pitäneet – miten on yrittäjien laita? ”Kun yrittäjä voi hyvin, myös yritys voi hyvin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Useim­mat ovat ke­sä­lo­man­sa pi­tä­neet – miten on yrit­tä­jien laita? ”Kun yrit­tä­jä voi hyvin, myös yritys voi hyvin”

03.10.2019 06:00
Esimiesasemassa oleva yrittäjä on alaistensa suunnannäyttäjä – “Johtaminen on monisäikeistä, henkilökohtaista ja ihmisläheistä työtä, jota ei tehdä vain paperilla”
Mainos Lapin Yrittäjät

Esi­mies­ase­mas­sa oleva yrit­tä­jä on alais­ten­sa suun­nan­näyt­tä­jä – “Joh­ta­mi­nen on mo­ni­säi­keis­tä, hen­ki­lö­koh­tais­ta ja ih­mis­lä­heis­tä työtä, jota ei tehdä vain pa­pe­ril­la”

26.09.2019 06:00
Kasvuhaluisten pk-yritysten kannattaa hakea Innovaatioseteliä: ”Lapissa toimivien yrittäjien täytyy oikeasti aktivoitua, jotta heille ja heidän toiminnalleen ilmainen raha ei valu muihin maakuntiin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kas­vu­ha­luis­ten pk-yri­tys­ten kan­nat­taa hakea In­no­vaa­tio­se­te­liä: ”La­pis­sa toi­mi­vien yrit­tä­jien täytyy oi­keas­ti ak­ti­voi­tua, jotta heille ja heidän toi­min­nal­leen il­mai­nen raha ei valu muihin maa­kun­tiin”

19.09.2019 06:00
Lapin matkailuyrittäjät haluavat kaventaa sesonkien välisiä kuiluja – ”Onnistuminen vaatii yhteistyötä, yhdessä organisointia ja yhteismarkkinointia”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin mat­kai­lu­yrit­tä­jät ha­lua­vat ka­ven­taa se­son­kien välisiä kuiluja – ”On­nis­tu­mi­nen vaatii yh­teis­työ­tä, yhdessä or­ga­ni­soin­tia ja yh­teis­mark­ki­noin­tia”

12.09.2019 06:00
Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään tänään – ” Yrittäjyydessä pysyvää ei ole muu kuin jatkuva muutos”
Mainos Lapin Yrittäjät

Val­ta­kun­nal­lis­ta Yrit­tä­jän päivää vie­te­tään tänään – ” Yrit­tä­jyy­des­sä pysyvää ei ole muu kuin jatkuva muutos”

05.09.2019 06:00
Lapin Yrittäjäjuhlaa juhlitaan jälleen - ”Lappi elää nyt yrittäjyyden kultakautta, lappilaista yrittäjyyttä on syytä juhlia!”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jä­juh­laa juh­li­taan jälleen - ”Lappi elää nyt yrit­tä­jyy­den kul­ta­kaut­ta, lap­pi­lais­ta yrit­tä­jyyt­tä on syytä juh­lia!”

29.08.2019 06:00
Lappilainen yksinyrittäjä johtaa itse itseään – ”Kannattaa aina luottaa itseensä ja kuunnella omaa intuitiota, se vie yrittäjyydessä pitkälle”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­nen yk­sin­yrit­tä­jä johtaa itse itseään – ”Kan­nat­taa aina luottaa it­seen­sä ja kuun­nel­la omaa in­tui­tio­ta, se vie yrit­tä­jyy­des­sä pit­käl­le”

22.08.2019 06:00
Nuoripari perusti yrityksen ja perheen samaan syssyyn – ”Hommaa piisasi ja niin lähipiirin kuin yrittäjäjärjestön apu oli tarpeen”
Mainos Lapin Yrittäjät

Nuo­ri­pa­ri perusti yri­tyk­sen ja perheen samaan syssyyn – ”Hommaa piisasi ja niin lä­hi­pii­rin kuin yrit­tä­jä­jär­jes­tön apu oli tar­peen”

16.08.2019 14:19
Nuori lappilaisyrittäjä bloggaa, vloggaa, snäppää ja tsättää – ”Kun perustin firman, päätin panostaa someen”
Mainos Lapin Yrittäjät

Nuori lap­pi­lais­yrit­tä­jä blog­gaa, vlog­gaa, snäppää ja tsättää – ”Kun pe­rus­tin firman, päätin pa­nos­taa someen”

08.08.2019 06:00
Paikallisten nuorten työllistäminen hyödyttää koko kuntaa - ”On arvokasta, että riveissämme on päteviä nuoria, jotka tuntevat sekä alueen että asiakkaat”
Mainos Lapin Yrittäjät

Pai­kal­lis­ten nuorten työl­lis­tä­mi­nen hyö­dyt­tää koko kuntaa - ”On ar­vo­kas­ta, että ri­veis­säm­me on päteviä nuoria, jotka tun­te­vat sekä alueen että asiak­kaat”

27.06.2019 06:00
Lapin Yrittäjät tsemppaa nuoria yrittäjiä verkostoitumaan ja pitämään Lapin elinvoimaa yllä – ”Siellä tehdään hyvää työtä meidän eteen”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jät tsemp­paa nuoria yrit­tä­jiä ver­kos­toi­tu­maan ja pi­tä­mään Lapin elin­voi­maa yllä – ”Siellä tehdään hyvää työtä meidän eteen”

20.06.2019 06:00
Katso Video: Lappilaiset kansanedustajat saivat omat nimikkoyrittäjät - ”Ensikäden tietoa yrittäjän arjesta”
Mainos Lapin Yrittäjät

Katso Video: Lap­pi­lai­set kan­san­edus­ta­jat saivat omat ni­mik­ko­yrit­tä­jät - ”En­si­kä­den tietoa yrit­tä­jän ar­jes­ta”

13.06.2019 06:00
Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi helpottuu – Itselle sopivin vaihtoehto kannattaa harkita tarkkaan
Mainos Lapin Yrittäjät

Toi­mi­ni­men muut­ta­mi­nen osa­ke­yh­tiök­si hel­pot­tuu – Itselle sopivin vaih­to­eh­to kan­nat­taa harkita tark­kaan

06.06.2019 06:00
Yrittäjyyden edistäminen on Lapin kansanedustajien sydämellä ja agendalla, osa 2 – ”Lappilaiset yrittäjät ja yritykset luovat koko Lapin hyvinvoinnin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­nen on Lapin kan­san­edus­ta­jien sy­dä­mel­lä ja agen­dal­la, osa 2 – ”Lap­pi­lai­set yrit­tä­jät ja yri­tyk­set luovat koko Lapin hy­vin­voin­nin”

23.05.2019 06:00
Lapin Yrittäjät on valinnut vuoden 2019 Nuoreksi yrittäjäksi Kari Kauhasen Rovaniemeltä
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jät on va­lin­nut vuoden 2019 Nuo­rek­si yrit­tä­jäk­si Kari Kau­ha­sen Ro­va­nie­mel­tä

18.05.2019 08:00
Lapin Yrittäjät on valinnut vuoden 2019 Nuoreksi yrittäjäksi Kari Kauhasen Rovaniemeltä - Katso videolta, miten Lumise Oy:n menestystarina sai alkunsa
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jät on va­lin­nut vuoden 2019 Nuo­rek­si yrit­tä­jäk­si Kari Kau­ha­sen Ro­va­nie­mel­tä - Katso vi­deol­ta, miten Lumise Oy:n me­nes­tys­ta­ri­na sai alkunsa

18.05.2019 06:00
Yrittäjyyden edistäminen on Lapin kansanedustajien sydämellä ja agendalla, osa 1 – ”Lappilaiset yrittäjät ja yritykset luovat koko Lapin hyvinvoinnin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­nen on Lapin kan­san­edus­ta­jien sy­dä­mel­lä ja agen­dal­la, osa 1 – ”Lap­pi­lai­set yrit­tä­jät ja yri­tyk­set luovat koko Lapin hy­vin­voin­nin”

16.05.2019 06:00
Kattava vakuutuspaketti on yrittäjän pelastusrengas pahan päivän varalle – ”Olkaa skarppina ja varmistakaa, että vakuutukset ovat riittävällä tasolla”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kattava va­kuu­tus­pa­ket­ti on yrit­tä­jän pe­las­tus­ren­gas pahan päivän varalle – ”Olkaa skarp­pi­na ja var­mis­ta­kaa, että va­kuu­tuk­set ovat riit­tä­väl­lä ta­sol­la”

09.05.2019 06:00
Kesäajaksi tehdyt oppisopimukset tuovat selkeitä hyötyjä sekä yrityksille että opiskelijoille - ”Olin kesätöissä ja suoritin samalla koulua”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ke­sä­ajak­si tehdyt op­pi­so­pi­muk­set tuovat sel­kei­tä hyötyjä sekä yri­tyk­sil­le että opis­ke­li­joil­le - ”Olin ke­sä­töis­sä ja suo­ri­tin samalla koulua”

02.05.2019 06:00
Lappi on monialaisen yrittämisen ja moniulotteisten kasvumahdollisuuksien areena – ”Lappi tarvitsee kaikenlaisia yrityksiä kaikille toimialoille”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lappi on mo­ni­alai­sen yrit­tä­mi­sen ja mo­ni­ulot­teis­ten kas­vu­mah­dol­li­suuk­sien areena – ”Lappi tar­vit­see kai­ken­lai­sia yri­tyk­siä kai­kil­le toi­mia­loil­le”

25.04.2019 06:00
Nuoret kesätyöseteliläiset säntäävät pian Lapin työpaikoille tutustumaan ja tienaamaan – ”Nuorten työllistyminen valmistumisen jälkeen Lapin alueelle on hyvä yhteinen tavoite”
Mainos Lapin Yrittäjät

Nuoret ke­sä­työ­se­te­li­läi­set sän­tää­vät pian Lapin työ­pai­koil­le tu­tus­tu­maan ja tie­naa­maan – ”Nuor­ten työl­lis­ty­mi­nen val­mis­tu­mi­sen jälkeen Lapin alueel­le on hyvä yh­tei­nen ta­voi­te”

18.04.2019 06:00
Lapin Yrittäjien lanseeraama Tekijäklubi kokoaa nuoret ja nuorekkaat yrittäjät yhteen – ”Yksi plus yksi on kaksi, eli yhdessä olemme enemmän”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jien lan­see­raa­ma Te­ki­jä­klu­bi kokoaa nuoret ja nuo­rek­kaat yrit­tä­jät yhteen – ”Yksi plus yksi on kaksi, eli yhdessä olemme enem­män”

11.04.2019 06:00
Elisa Webinaari 11.4. klo 9: Yrittäjäkin ponnistaa toimivasta tiedonjaosta
Mainos Lapin Yrittäjät

Elisa We­bi­naa­ri 11.4. klo 9: Yrit­tä­jä­kin pon­nis­taa toi­mi­vas­ta tie­don­jaos­ta

04.04.2019 15:31
Yksinyrittäjälle vientiponnistelut ovat haastavia - Liittyminen Lapin mikroyritysten kasvuverkostoon tasoitti tietä
Mainos Lapin Yrittäjät

Yk­sin­yrit­tä­jäl­le vien­ti­pon­nis­te­lut ovat haas­ta­via - Liit­ty­mi­nen Lapin mik­ro­yri­tys­ten kas­vu­ver­kos­toon ta­soit­ti tietä

04.04.2019 06:00
Lapin Yrittäjillä ainakin 63 ässää hihassa - ”Säästää aikaa kun tietää mihin soittaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jil­lä ainakin 63 ässää hihassa - ”Sääs­tää aikaa kun tietää mihin soit­taa”

28.03.2019 06:00
Hybridiyrittäjä ei jää laakereilleen lepäämään – ”Maanantaista keskiviikkoon olen yrittäjänä ja torstaista lauantaihin palkkatyössä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Hyb­ri­di­yrit­tä­jä ei jää laa­ke­reil­leen le­pää­mään – ”Maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon olen yrit­tä­jä­nä ja tors­tais­ta lauan­tai­hin palk­ka­työs­sä”

21.03.2019 06:00
Lapin Yrittäjien paikallisyhdistyksissä tähdätään yhteiseen hyvään - ”Erilaisten tapahtumien kautta saamme ihmisiä liikkeelle, yrittäjäjärjestön toimintaa esille ja kaikille hyvää mieltä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jien pai­kal­lis­yh­dis­tyk­sis­sä täh­dä­tään yh­tei­seen hyvään - ”E­ri­lais­ten ta­pah­tu­mien kautta saamme ihmisiä liik­keel­le, yrit­tä­jä­jär­jes­tön toi­min­taa esille ja kai­kil­le hyvää mieltä”

14.03.2019 06:00
Kolumni: Elinkeinojen toimintaympäristön kehittäminen haastavaa säästöjen keskellä – Se kuitenkin ratkaisee, millainen on Rovaniemen tulevaisuus!
Mainos Lapin Yrittäjät

Ko­lum­ni: Elin­kei­no­jen toi­min­ta­ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mi­nen haas­ta­vaa sääs­tö­jen kes­kel­lä – Se kui­ten­kin rat­kai­see, mil­lai­nen on Ro­va­nie­men tu­le­vai­suus!

07.03.2019 06:00
Muista äänestäessä: Yrittäjät luovat työtä ja talouskasvua
Mainos Lapin Yrittäjät

Muista ää­nes­täes­sä: Yrit­tä­jät luovat työtä ja ta­lous­kas­vua

28.02.2019 06:00