Kaupallinen yhteistyö

Lapin Yrittäjät

Lapissa toimivat yrittäjät kertovat toiminnastaan ja ajankohtaisista aiheista.
Lapin Yrittäjät
”Mieluummin lopetan kuin myyn, verottaja vie muuten koko elämäntyön” – Muista, että henkilöyhtiön omistajanvaihdoksen suunnittelulla voit vaikuttaa lopputulokseen
Mainos Lapin Yrittäjät

”Mie­luum­min lopetan kuin myyn, ve­rot­ta­ja vie muuten koko elä­män­työn” – Muista, että hen­ki­löyh­tiön omis­ta­jan­vaih­dok­sen suun­nit­te­lul­la voit vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen

15.02.2024 06:00
”Yrittäjänä pystyn kehittämään palveluita paremmin” – Yritystoiminnan ostaminen on usein kannattavaa, mutta jatkajia voi olla vaikea löytää
Mainos Lapin Yrittäjät

”Y­rit­tä­jä­nä pystyn ke­hit­tä­mään pal­ve­lui­ta pa­rem­min” – Yri­tys­toi­min­nan os­ta­mi­nen on usein kan­nat­ta­vaa, mutta jat­ka­jia voi olla vaikea löytää

26.10.2023 06:00
Jokainen tarvitsee joskus apua ja verkostoja - ”Yrittäjyys on mahdollisuus toteuttaa itseään, ja yksin ei tarvitse pärjätä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Jo­kai­nen tar­vit­see joskus apua ja ver­kos­to­ja - ”Y­rit­tä­jyys on mah­dol­li­suus to­teut­taa it­seään, ja yksin ei tar­vit­se pär­jä­tä”

24.08.2023 06:00
Viisi peruspilaria yrittäjän jaksamiseen – ”Hyvinvoinnista huolehtiminen on suora investointi yritykseen”
Mainos Lapin Yrittäjät

Viisi pe­rus­pi­la­ria yrit­tä­jän jak­sa­mi­seen – ”Hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen on suora in­ves­toin­ti yri­tyk­seen”

27.04.2023 06:00
Lapin yrittäjäkenttä on rehti ja uusiutumiskykyinen, mutta missä on mahdollisuuksia kehittyä? Näin yrittäjät vastaavat
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin yrit­tä­jä­kent­tä on rehti ja uu­siu­tu­mis­ky­kyi­nen, mutta missä on mah­dol­li­suuk­sia ke­hit­tyä? Näin yrit­tä­jät vas­taa­vat

30.03.2023 06:00
”Pohjoisen merkitys on uudella tasolla” – Nostetaan rimaa ja laitetaan vauhtia kasvun moottoreihin
Mainos Lapin Yrittäjät

”Poh­joi­sen mer­ki­tys on uudella ta­sol­la” – Nos­te­taan rimaa ja lai­te­taan vauhtia kasvun moot­to­rei­hin

23.02.2023 06:00
Kolme ohittamatonta neuvoa yrittäjälle, joka etsii jatkajaa yritykselleen – Asiantuntija kertoo: ”Ajatus voi pelottaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kolme ohit­ta­ma­ton­ta neuvoa yrit­tä­jäl­le, joka etsii jat­ka­jaa yri­tyk­sel­leen – Asian­tun­ti­ja kertoo: ”Ajatus voi pe­lot­taa”

02.02.2023 06:00
Yhdessä olemme vahvempia - Yrittäjä kannustaa: ”Älä anna maailmantilanteen pidätellä itseäsi”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yhdessä olemme vah­vem­pia - Yrit­tä­jä kan­nus­taa: ”Älä anna maail­man­ti­lan­teen pi­dä­tel­lä it­seä­si”

15.12.2022 06:00
Maahanmuuttaneet monipuolistavat yrityksen osaamista – Näin rekrytointiprosessi voisi edetä
Mainos Lapin Yrittäjät

Maa­han­muut­ta­neet mo­ni­puo­lis­ta­vat yri­tyk­sen osaa­mis­ta – Näin rek­ry­toin­tip­ro­ses­si voisi edetä

24.11.2022 06:00
”Tarkkaan hiotut prosessit säästävät sähköä” - Yrittäjä, näillä ratkaisuilla säästät energiaa ja euroja
Mainos Lapin Yrittäjät

”Tark­kaan hiotut pro­ses­sit sääs­tä­vät sähköä” - Yrit­tä­jä, näillä rat­kai­suil­la säästät ener­giaa ja euroja

27.10.2022 06:00
On olemassa koulutus, joka luo ammattilaisia ja kehittää samalla liiketoimintaa – ja juuri siksi yrittäjien kannattaa hyödyntää sitä
Mainos Lapin Yrittäjät

On ole­mas­sa kou­lu­tus, joka luo am­mat­ti­lai­sia ja ke­hit­tää samalla lii­ke­toi­min­taa – ja juuri siksi yrit­tä­jien kan­nat­taa hyö­dyn­tää sitä

29.09.2022 06:00
Yrittäjä, onnistu verkkokaupan perustamisessa – ”Tuotteita valmistavalla yrityksellä verkkokauppa on lähes välttämättömyys”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jä, onnistu verk­ko­kau­pan pe­rus­ta­mi­ses­sa – ”Tuot­tei­ta val­mis­ta­val­la yri­tyk­sel­lä verk­ko­kaup­pa on lähes vält­tä­mät­tö­myys”

19.08.2022 06:00
Kouriintuntuvaa opastusta yritystoiminnan jatkajan löytämiseksi – ”Moni työikäinen yrittäjä miettii, mitä seuraa oman yrityksen myynnistä työttömyysturvan suhteen”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kou­riin­tun­tu­vaa opas­tus­ta yri­tys­toi­min­nan jat­ka­jan löy­tä­mi­sek­si – ”Moni työi­käi­nen yrit­tä­jä miet­tii, mitä seuraa oman yri­tyk­sen myyn­nis­tä työt­tö­myys­tur­van suh­teen”

11.08.2022 06:00
Liikenne- ja logistiikka-alan yrittäjät kannattavat päästöttömän energian käyttöä, mutta se ei aina ole Lapissa mahdollista – ”Dieselin korkea hinta vauhdittaa vihreää siirtymää”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lii­ken­ne- ja lo­gis­tiik­ka-alan yrit­tä­jät kan­nat­ta­vat pääs­töt­tö­män ener­gian käyt­töä, mutta se ei aina ole Lapissa mah­dol­lis­ta – ”Die­se­lin korkea hinta vauh­dit­taa vihreää siir­ty­mää”

23.06.2022 06:00
Yrityksen arvon määrittäminen vie hetken – hyväksyminen voi viedä vuosia
Mainos Lapin Yrittäjät

Yri­tyk­sen arvon mää­rit­tä­mi­nen vie hetken – hy­väk­sy­mi­nen voi viedä vuosia

16.05.2022 06:00
”Usko yritykseesi ja ole ylpeä siitä, mitä olet saanut aikaan” – Tutustu vuoden omistajanvaihdostapahtumiin
Mainos Lapin Yrittäjät

”Usko yri­tyk­see­si ja ole ylpeä siitä, mitä olet saanut aikaan” – Tutustu vuoden omis­ta­jan­vaih­dos­ta­pah­tu­miin

20.01.2022 06:00
Yritykset rekrytoivat mielellään ulkomailta tai maahanmuuttajataustaisia osaajia – Nämä ovat ongelmakohdat
Mainos Lapin Yrittäjät

Yri­tyk­set rek­ry­toi­vat mie­lel­lään ul­ko­mail­ta tai maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia osaajia – Nämä ovat on­gel­ma­koh­dat

16.12.2021 06:00
Paikallistason osaamista tarvitaan jatkossakin – Yrittäjien merkitys hyvinvointivaaleissa
Mainos Lapin Yrittäjät

Pai­kal­lis­ta­son osaa­mis­ta tar­vi­taan jat­kos­sa­kin – Yrit­tä­jien mer­ki­tys hy­vin­voin­ti­vaa­leis­sa

21.10.2021 06:00
Lappilainen yritys haki kasvua omistajanvaihdoksella – edes sijainti metsän keskellä Rovaniemen Narkauksessa ei ollut este, päinvastoin, Lappi on hyvä paikka yrittää
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­nen yritys haki kasvua omis­ta­jan­vaih­dok­sel­la – edes si­jain­ti metsän kes­kel­lä Ro­va­nie­men Nar­kauk­ses­sa ei ollut este, päin­vas­toin, Lappi on hyvä paikka yrittää

23.09.2021 06:00
Keminmaalainen yrittäjä Teija-Liisa osasi hidastaa ajoissa: ”Jos yrittäjä itse väsähtää, niin silloin viimeistään koko yrityksen talous menee nurin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ke­min­maa­lai­nen yrit­tä­jä Tei­ja-Lii­sa osasi hi­das­taa ajois­sa: ”Jos yrit­tä­jä itse vä­säh­tää, niin silloin vii­meis­tään koko yri­tyk­sen talous menee nurin”

10.09.2021 06:00
Lapissa kaivataan enemmän tietoa yritysten sukupolvenvaihdoksista – Maria-Kaisa teki oppaan, josta hyötyvät sekä myyjät että ostajat
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapissa kai­va­taan enemmän tietoa yri­tys­ten su­ku­pol­ven­vaih­dok­sis­ta – Ma­ria-Kai­sa teki oppaan, josta hyö­ty­vät sekä myyjät että ostajat

26.08.2021 06:00
”Yksi puhelinsoitto saattaa kuitata koko vuoden jäsenmaksun!” – 65 syytä rakastua Lapin Yrittäjiin
Mainos Lapin Yrittäjät

”Yksi pu­he­lin­soit­to saattaa kuitata koko vuoden jä­sen­mak­sun!” – 65 syytä ra­kas­tua Lapin Yrit­tä­jiin

29.04.2021 06:00
Sote-uudistus epäonnistuu ilman yrittäjiä — ”Ilman paikallisia pienyrityksiä sote-palveluiden saatavuus heikentyy, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla”
Mainos Lapin Yrittäjät

So­te-uu­dis­tus epäon­nis­tuu ilman yrit­tä­jiä — ”Ilman pai­kal­li­sia pie­ny­ri­tyk­siä so­te-pal­ve­lui­den saa­ta­vuus hei­ken­tyy, var­sin­kin pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la”

01.04.2021 06:00
Metsän vetovoima toimii myös etäyhteyksien avulla -  Menestyksen luomisessa auttaa Yrittäjien laaja työkalupakki ja toisten yrittäjien tuki
Mainos Lapin Yrittäjät

Metsän ve­to­voi­ma toimii myös etäyh­teyk­sien avulla - Me­nes­tyk­sen luo­mi­ses­sa auttaa Yrit­tä­jien laaja työ­ka­lu­pak­ki ja toisten yrit­tä­jien tuki

04.03.2021 06:00
Yrittäjä, osaamistasi tarvitaan! Lähde ehdolle kuntavaaleihin!
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jä, osaa­mis­ta­si tar­vi­taan! Lähde ehdolle kun­ta­vaa­lei­hin!

25.02.2021 06:00
Lapin Yrittäjien hallituksessa vaikuttaa kahdeksan hyvin erilaista yrittäjää – Esittelyssä ympäri Lappia ja eri toimialoilta tulevat yrittäjävaikuttajat
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jien hal­li­tuk­ses­sa vai­kut­taa kah­dek­san hyvin eri­lais­ta yrit­tä­jää – Esit­te­lys­sä ympäri Lappia ja eri toi­mia­loil­ta tulevat yrit­tä­jä­vai­kut­ta­jat

11.02.2021 06:00
Näin koronavuosi vaikutti yrityskauppaan Lapissa - ostajia aktiivisesti liikkeellä, myyjät epäröivät liikkeellelähdön kanssa
Mainos Lapin Yrittäjät

Näin ko­ro­na­vuo­si vai­kut­ti yri­tys­kaup­paan Lapissa - ostajia ak­tii­vi­ses­ti liik­keel­lä, myyjät epä­röi­vät liik­keel­le­läh­dön kanssa

28.01.2021 06:00
Lapin Yrittäjien uusi palvelu auttaa omistajanvaihdosta suunnittelevia yrittäjiä – ”Ainoa tavoitteemme on se, että toimivat yritykset saavat jatkaa elämäänsä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jien uusi palvelu auttaa omis­ta­jan­vaih­dos­ta suun­nit­te­le­via yrit­tä­jiä – ”Ainoa ta­voit­teem­me on se, että toi­mi­vat yri­tyk­set saavat jatkaa elä­mään­sä”

21.01.2021 06:00 1
Kemin Innon Painijaosto yllätti Lapin Yrittäjien puheenjohtajan täysin – Marko ihmeissään: ”Mitä täällä tapahtuu?”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kemin Innon Pai­ni­jaos­to yllätti Lapin Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­jan täysin – Marko ih­meis­sään: ”Mitä täällä ta­pah­tuu?”

17.12.2020 06:00
Yrittäjyydestään juuri tunnustuksen saanut Miika päätyi työnantajayrittäjäksi yrityskaupan kautta – ”Yritys on ollut kannattava tällä samalla konseptilla, joten miksipä hyvää vaihtamaan?”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jyy­des­tään juuri tun­nus­tuk­sen saanut Miika päätyi työ­nan­ta­jay­rit­tä­jäk­si yri­tys­kau­pan kautta – ”Yritys on ollut kan­nat­ta­va tällä samalla kon­sep­til­la, joten miksipä hyvää vaih­ta­maan?”

03.12.2020 06:00