Kaupallinen yhteistyö

Lapin Yrittäjät

Lapissa toimivat yrittäjät kertovat toiminnastaan ja ajankohtaisista aiheista.
Lapin Yrittäjät
Sallalainen matkailuyrittäjä on huolissaan Lapin talvikaudesta: ”Suunnitelmien teko on vaikeaa, kun ei tiedä, miten ihmiset pääsevät liikkumaan ja milloin koronakriisi hellittää”
Mainos Lapin Yrittäjät

Sal­la­lai­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä on huo­lis­saan Lapin tal­vi­kau­des­ta: ”Suun­ni­tel­mien teko on vai­keaa, kun ei tiedä, miten ihmiset pää­se­vät liik­ku­maan ja milloin ko­ro­na­krii­si hel­lit­tää”

24.09.2020 06:00
Ivalolainen Hannu sai rahoitusta yrityksensä kehittämiseen, mutta yrityksen kuukausittaisiin kuluihin ei löydy suoraa tukea: ”Meillä on isot investoinnit meneillään, nekin syövät yritykseni tuloista lisäosansa, mutta tuovat yhteiskunnalle paljon”
Mainos Lapin Yrittäjät

Iva­lo­lai­nen Hannu sai ra­hoi­tus­ta yri­tyk­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen, mutta yri­tyk­sen kuu­kau­sit­tai­siin ku­lui­hin ei löydy suoraa tukea: ”Meillä on isot in­ves­toin­nit me­neil­lään, nekin syövät yri­tyk­se­ni tu­lois­ta li­säo­san­sa, mutta tuovat yh­teis­kun­nal­le paljon”

10.09.2020 06:00
Lapin matkailuyrittäjät Hilla-Rina ja Esa haluavat uskoa syksy- ja talvikauteen: ”Toivon, että suomalaiset pystyvät ja heillä riittää intoa matkustaa myös talvella, ulkomaisten turistien kohtalo selviää alkusyksyllä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin mat­kai­lu­yrit­tä­jät Hil­la-Ri­na ja Esa ha­lua­vat uskoa syksy- ja tal­vi­kau­teen: ”Toi­von, että suo­ma­lai­set pys­ty­vät ja heillä riittää intoa mat­kus­taa myös tal­vel­la, ul­ko­mais­ten tu­ris­tien kohtalo selviää al­ku­syk­syl­lä”

27.08.2020 06:00
24-vuotias lappilainen yrittäjä Taisto liittyi Lapin Yrittäjiin heti uransa alkutaipaleella: "Kuten koronakriisissäkin on huomattu, aina tulee tilanteita, kun tarvitsee apua. Etenkin lakineuvonta on todella arvokasta"
Mainos Lapin Yrittäjät

24-vuo­tias lap­pi­lai­nen yrit­tä­jä Taisto liittyi Lapin Yrit­tä­jiin heti uransa al­ku­tai­pa­leel­la: "Kuten ko­ro­na­krii­sis­sä­kin on huo­mat­tu, aina tulee ti­lan­tei­ta, kun tar­vit­see apua. Etenkin la­ki­neu­von­ta on todella ar­vo­kas­ta"

13.08.2020 06:00
Rovaniemeläinen ravintolayrittäjä Jari selvisi koronakriisistä kehittämällä liiketoimintaansa – hän avasi kotiinkuljetuksen, johon tarvittava liittymä hoitui Elisalta
Mainos Lapin Yrittäjät

Ro­va­nie­me­läi­nen ra­vin­to­la­yrit­tä­jä Jari selvisi ko­ro­na­krii­sis­tä ke­hit­tä­mäl­lä lii­ke­toi­min­taan­sa – hän avasi ko­tiin­kul­je­tuk­sen, johon tar­vit­ta­va liit­ty­mä hoitui Eli­sal­ta

18.06.2020 06:00
Lappilaiset maa- ja kalatalousyrittäjät Pekka, Mikko ja Teemu toivovat paikallisten yrittäjien tukemista: ”Olisi tärkeää, että raha jäisi paikallisille toimijoille”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set maa- ja ka­la­ta­lous­yrit­tä­jät Pekka, Mikko ja Teemu toi­vo­vat pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien tu­ke­mis­ta: ”Olisi tär­keää, että raha jäisi pai­kal­li­sil­le toi­mi­joil­le”

04.06.2020 06:00
Lappilaisten rajayrittäjien myynti on pudonnut yli 90 prosenttia koronaviruksen vuoksi: ”Tällä hetkellä meillä käy noin kolme asiakasta päivässä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lais­ten ra­ja­yrit­tä­jien myynti on pu­don­nut yli 90 pro­sent­tia ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi: ”Tällä het­kel­lä meillä käy noin kolme asia­kas­ta päi­väs­sä”

21.05.2020 06:00
Lappilaiset yrittäjät Jani ja Nina pyrkivät kehittämään toimintaansa koronan vuoksi: ”Tulojen vähentyessä täytyy pysähtyä ja miettiä, voisiko omassa yrityksessä tehdä jotain uutta"
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set yrit­tä­jät Jani ja Nina pyr­ki­vät ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa koronan vuoksi: ”Tu­lo­jen vä­hen­tyes­sä täytyy py­säh­tyä ja miet­tiä, voisiko omassa yri­tyk­ses­sä tehdä jotain uutta"

07.05.2020 08:00
Koronakriisin kesto pelottaa lappilaisia yrittäjiä: "Tänä vuonna pääsiäinen oli hiljaisin koko yrityksen historiassa"
Mainos Lapin Yrittäjät

Ko­ro­na­krii­sin kesto pe­lot­taa lap­pi­lai­sia yrit­tä­jiä: "Tänä vuonna pää­siäi­nen oli hil­jai­sin koko yri­tyk­sen his­to­rias­sa"

23.04.2020 06:00
Koronakriisi iskee voimalla eri aloilla toimiviin lappilaisiin yrityksiin: "Jos yksi tapahtumaketju lähtee kaatumaan, niin monta palasta voi mennä nurin"
Mainos Lapin Yrittäjät

Ko­ro­na­krii­si iskee voi­mal­la eri aloilla toi­mi­viin lap­pi­lai­siin yri­tyk­siin: "Jos yksi ta­pah­tu­ma­ket­ju lähtee kaa­tu­maan, niin monta palasta voi mennä nurin"

02.04.2020 06:00 0
Koronakriisi huolettaa lappilaisia yrittäjiä: ”Tällä hetkellä olen minimoinut kuluni niin, että niistä ei oikeastaan voi enää supistaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ko­ro­na­krii­si huo­let­taa lap­pi­lai­sia yrit­tä­jiä: ”Tällä het­kel­lä olen mi­ni­moi­nut kuluni niin, että niistä ei oi­keas­taan voi enää su­pis­taa”

26.03.2020 06:00 0
Yritykset ja yrittäjät ovat pulassa – sinäkin voit auttaa!
Mainos Lapin Yrittäjät

Yri­tyk­set ja yrit­tä­jät ovat pulassa – sinäkin voit auttaa!

24.03.2020 14:00 0
Lappilainen nuori Joonas osti itselleen yrityksen, ja hänen isänsä Heikki pyörittää omaa yritystään intohimon pohjalta: ”Me­nes­tyk­sen kan­nal­ta on olen­nais­ta lähteä yrit­tä­mään, olipa kyse yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­ta tai jo ole­mas­sa olevan yri­tyk­sen kas­vat­ta­mi­ses­ta”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­nen nuori Joonas osti it­sel­leen yri­tyk­sen, ja hänen isänsä Heikki pyö­rit­tää omaa yri­tys­tään in­to­hi­mon poh­jal­ta: ”Me­nes­tyk­sen kan­nal­ta on olen­nais­ta lähteä yrit­tä­mään, olipa kyse yri­tys­toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­ta tai jo ole­mas­sa olevan yri­tyk­sen kas­vat­ta­mi­ses­ta”

05.03.2020 06:00 0
Lappilaiset yksinyrittäjät tavoittelevat kasvua: "Haluan laajentaa yritykseni palveluja opiskelemalla. Lukkarit on saattaneet heitellä, mutta yrittäjänä saan itse päättää omista työajoista"
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set yk­sin­yrit­tä­jät ta­voit­te­le­vat kasvua: "Haluan laa­jen­taa yri­tyk­se­ni pal­ve­lu­ja opis­ke­le­mal­la. Luk­ka­rit on saat­ta­neet hei­tel­lä, mutta yrit­tä­jä­nä saan itse päättää omista työa­jois­ta"

20.02.2020 06:00 0
Lappilainen yrittäjä Tiina tekee miehensä Petrin kanssa miljoonien liikevaihtoa ja toivoo valtakunnallista nuoren yrittäjän palkintoa Lappiin: ”Nuoret yrittäjät ja yrittäjät ylipäätäänkin ovat takuuvarmasti tärkeitä Lapille”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­nen yrit­tä­jä Tiina tekee mie­hen­sä Petrin kanssa mil­joo­nien lii­ke­vaih­toa ja toivoo val­ta­kun­nal­lis­ta nuoren yrit­tä­jän pal­kin­toa Lap­piin: ”Nuoret yrit­tä­jät ja yrit­tä­jät yli­pää­tään­kin ovat ta­kuu­var­mas­ti tär­kei­tä La­pil­le”

06.02.2020 06:00 0
Lappilaiset yksinyrittäjät saavat varmuutta omaan tekemiseensä toisilta yrittäjiltä: ”Halusin soittaa nimenomaan lappilaisille lakimiehille, sillä paikallisuus on omissa arvoissani tärkeää”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set yk­sin­yrit­tä­jät saavat var­muut­ta omaan te­ke­mi­seen­sä toi­sil­ta yrit­tä­jil­tä: ”Ha­lu­sin soittaa ni­men­omaan lap­pi­lai­sil­le la­ki­mie­hil­le, sillä pai­kal­li­suus on omissa ar­vois­sa­ni tär­keää”

23.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Alkaneen vuoden lakimuutokset auttavat lappilaisia yrittäjiä: ”-Toivon myös, että pystyn auttamaan omaa asuinkaupunkiani oman yritystoimintani kautta.”
Mainos Lapin Yrittäjät

Al­ka­neen vuoden la­ki­muu­tok­set aut­ta­vat lap­pi­lai­sia yrit­tä­jiä: ”-Toi­von myös, että pystyn aut­ta­maan omaa asuin­kau­pun­kia­ni oman yri­tys­toi­min­ta­ni kaut­ta.”

16.01.2020 06:00 0
Lappilaisten yrittäjien joulunaika sujuu vauhdikkaissa, perinteikkäissä ja sopivasti nurinkurisissa merkeissä - ”Tänä vuonna ripustimme kuusen ylösalaisin kattoon!”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lais­ten yrit­tä­jien jou­lun­ai­ka sujuu vauh­dik­kais­sa, pe­rin­teik­käis­sä ja so­pi­vas­ti nu­rin­ku­ri­sis­sa mer­keis­sä - ”Tänä vuonna ri­pus­tim­me kuusen ylös­alai­sin kat­toon!”

26.12.2019 06:00 0
Lappilaiset yrittäjät pyytävät apua juridisiin kysymyksiin: ”Yrittäjäkaverukset ovat voineet keskenään jutella jostakin kirjanpitoasiasta ja lopulta meille soitetaan, että miten tämä asia nyt oikeasti laillisesti menee”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set yrit­tä­jät pyy­tä­vät apua ju­ri­di­siin ky­sy­myk­siin: ”Y­rit­tä­jä­ka­ve­ruk­set ovat voineet kes­ke­nään jutella jos­ta­kin kir­jan­pi­to­asias­ta ja lopulta meille soi­te­taan, että miten tämä asia nyt oi­keas­ti lail­li­ses­ti menee”

19.12.2019 06:00 0
Lappilaiset nuoret yrittäjät haluavat rakentaa mieleisensä elämän itse – ”Tässä iässä on helppo kokeilla asioita ja vaihtaa tarvittaessa suuntaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set nuoret yrit­tä­jät ha­lua­vat ra­ken­taa mie­lei­sen­sä elämän itse – ”Tässä iässä on helppo ko­keil­la asioita ja vaihtaa tar­vit­taes­sa suun­taa”

12.12.2019 06:00 0
Lappilaisilla yrittäjillä on tarve näkyä digimaailmassa: Verkosta löytyminen on tänä päivänä jo ihan uskottavuusasia
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­sil­la yrit­tä­jil­lä on tarve näkyä di­gi­maail­mas­sa: Ver­kos­ta löy­ty­mi­nen on tänä päivänä jo ihan us­kot­ta­vuus­asia

05.12.2019 06:00 0
Lappilaisten leipomo- ja konditoriayrittäjien joulusesonki nojaa suunnitelmallisuuteen ja hyvään tiimityöhön – ”Olemme siitä onnellisessa asemassa, että sesonki jatkuu ympäri vuoden”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lais­ten lei­po­mo- ja kon­di­to­ria­yrit­tä­jien jou­lu­se­son­ki nojaa suun­ni­tel­mal­li­suu­teen ja hyvään tii­mi­työ­hön – ”Olemme siitä on­nel­li­ses­sa ase­mas­sa, että sesonki jatkuu ympäri vuoden”

28.11.2019 06:00 0
Hevosyrittäjä Maria ja tapahtumatekniikan tuottaja Eetu muuttivat tahoillaan Lappiin, ja tekivät omista harrastuksistaan työn – ”Ei kaduta yhtään, että lähdin tänne toteuttamaan unelmaani”
Mainos Lapin Yrittäjät

He­vos­yrit­tä­jä Maria ja ta­pah­tu­ma­tek­nii­kan tuot­ta­ja Eetu muut­ti­vat ta­hoil­laan Lap­piin, ja tekivät omista har­ras­tuk­sis­taan työn – ”Ei kaduta yhtään, että lähdin tänne to­teut­ta­maan unel­maa­ni”

21.11.2019 06:00 0
Yrittäjäpariskunnat jakavat niin ilonaiheet ja onnistumiset kuin haasteet ja hankaluudetkin - ”Kun yritystoiminta ja parisuhde yhdistyvät, siinä on paljon pelissä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nat jakavat niin ilon­ai­heet ja on­nis­tu­mi­set kuin haas­teet ja han­ka­luu­det­kin - ”Kun yri­tys­toi­min­ta ja pa­ri­suh­de yh­dis­ty­vät, siinä on paljon pe­lis­sä”

14.11.2019 06:00 0
Paikallisten tuotteiden myyminen on kunnia-asia – ”Kaikista tärkeintä on lappilaisten yrittäjien tukeminen ja rahan saattaminen juurikin heille”
Mainos Lapin Yrittäjät

Pai­kal­lis­ten tuot­tei­den myy­mi­nen on kun­nia-asia – ”Kai­kis­ta tär­kein­tä on lap­pi­lais­ten yrit­tä­jien tu­ke­mi­nen ja rahan saat­ta­mi­nen juu­ri­kin heille”

07.11.2019 06:00 0
Miten lappilainen koruyritys, jolla ei ole kivijalkamyymälää, tavoittaa asiakkaat – ”On tärkeää, että osallistuu mahdollisimman moneen kunnolla ja tekee itsensä näkyväksi”
Mainos Lapin Yrittäjät

Miten lap­pi­lai­nen ko­ruy­ri­tys, jolla ei ole ki­vi­jal­ka­myy­mä­lää, ta­voit­taa asiak­kaat – ”On tär­keää, että osal­lis­tuu mah­dol­li­sim­man moneen kun­nol­la ja tekee itsensä nä­ky­väk­si”

31.10.2019 06:00 0
Lapin Yrittäjien piirissä tehdään innovatiivisia investointeja – ”On parempi kokeilla uutta ja mahdollisesti epäonnistua kuin myöhemmin katua sitä, ettei uskaltanut kokeilla”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jien pii­ris­sä tehdään in­no­va­tii­vi­sia in­ves­toin­te­ja – ”On parempi ko­keil­la uutta ja mah­dol­li­ses­ti epä­on­nis­tua kuin myö­hem­min katua sitä, ettei us­kal­ta­nut ko­keil­la”

24.10.2019 06:00 0
Torniolaisyrittäjä toivoo Vuoden maahanmuuttajayrittäjän palkintoa Lappiin – ”Suomi tarvitsee maahanmuuttajayrittäjiä – kuten yrittäjiä ylipäätäänkin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Tor­nio­lais­yrit­tä­jä toivoo Vuoden maa­han­muut­ta­ja­yrit­tä­jän pal­kin­toa Lappiin – ”Suomi tar­vit­see maa­han­muut­ta­ja­yrit­tä­jiä – kuten yrit­tä­jiä yli­pää­tään­kin”

17.10.2019 06:00 0
Yrityksen perustaminen kysyy vapauden janoa ja sydämen paloa – Saara Vilmingon yrittäjäura starttasi vauhdilla, sillä kiitos koitti jo ennen kuin yritystoiminta oli lähtenyt kunnolla käyntiin
Mainos Lapin Yrittäjät

Yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen kysyy va­pau­den janoa ja sydämen paloa – Saara Vil­min­gon yrit­tä­jä­ura start­ta­si vauh­dil­la, sillä kiitos koitti jo ennen kuin yri­tys­toi­min­ta oli läh­te­nyt kun­nol­la käyn­tiin

10.10.2019 06:00 0
Useimmat ovat kesälomansa pitäneet – miten on yrittäjien laita? ”Kun yrittäjä voi hyvin, myös yritys voi hyvin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Useim­mat ovat ke­sä­lo­man­sa pi­tä­neet – miten on yrit­tä­jien laita? ”Kun yrit­tä­jä voi hyvin, myös yritys voi hyvin”

03.10.2019 06:00 0