Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Pääkirjoitukset

Jos haluamme säilyttää ruokaomavaraisuutemme, viljelijää on autettava
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Jos ha­luam­me säi­lyt­tää ruo­kao­ma­va­rai­suu­tem­me, vil­je­li­jää on au­tet­ta­va

06:00 24
Koronarokotuksen piti pelastaa meidät, mutta nyt se repii kansakuntaa ja rikkoo ihmissuhteita
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen piti pe­las­taa meidät, mutta nyt se repii kan­sa­kun­taa ja rikkoo ih­mis­suh­tei­ta

06:00 7
Tilaajille
Velka, eläkerahastot, kenen taskulle seuraavaksi?
Kolumni Antti Kokkonen

Velka, elä­ke­ra­has­tot, kenen tas­kul­le seu­raa­vak­si?

23.10.2021 14:47 69
Tilaajille
Euroopan koronakartta on Lapin osalta harhaanjohtava ja hyvin haitallinen
Pääkirjoitus

Eu­roo­pan ko­ro­na­kart­ta on Lapin osalta har­haan­joh­ta­va ja hyvin hai­tal­li­nen

22.10.2021 15:00 7
Tilaajille
Viikon kuva: Ensilumen riemua
Kolumni Jussi Pohjavirta

Viikon kuva: En­si­lu­men riemua

22.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Avohakkuita ei lopeteta, mutta hakkuutavat ovat jatkuvassa muutoksessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Avo­hak­kui­ta ei lo­pe­te­ta, mutta hak­kuu­ta­vat ovat jat­ku­vas­sa muu­tok­ses­sa

22.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Lapin Pisara-rata on vain sanoja paperilla – on mahdoton sanoa, rakennetaanko rataa koskaan
Kolumni Pekka Rytkönen

Lapin Pi­sa­ra-ra­ta on vain sanoja pa­pe­ril­la – on mah­do­ton sanoa, ra­ken­ne­taan­ko rataa koskaan

21.10.2021 10:03 6
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin poliisin yhteistyön syventäminen tulee tarpeeseen rajattomalla länsirajalla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suomen ja Ruotsin po­lii­sin yh­teis­työn sy­ven­tä­mi­nen tulee tar­pee­seen ra­jat­to­mal­la län­si­ra­jal­la

20.10.2021 17:32 5
Tilaajille
Kun korona niin täytti kansallispuistot, ajattelin alkuun, että aivan mahtavaa – nyt toivon sitä, että retkeilijät ja haittavaikutukset vähenisivät
Kolumni Henrik Ahola

Kun korona niin täytti kan­sal­lis­puis­tot, ajat­te­lin alkuun, että aivan mah­ta­vaa – nyt toivon sitä, että ret­kei­li­jät ja hait­ta­vai­ku­tuk­set vä­he­ni­si­vät

20.10.2021 14:04 7
Tilaajille
Ehjä ympäristö, eheämpi mieli
Kolumni Maria Paldanius

Ehjä ym­pä­ris­tö, eheämpi mieli

20.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Rajoituksiin palaaminen olisi iso arvovaltatappio pääministerille
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ra­joi­tuk­siin pa­laa­mi­nen olisi iso ar­vo­val­ta­tap­pio pää­mi­nis­te­ril­le

19.10.2021 16:32 8
Tilaajille
Rovaniemen tunnetuin julkinen taideteos täyttää tasavuosia – kiitos taiteilijalle, joka piti päänsä
Kolumni Risto Pyykkö

Ro­va­nie­men tun­ne­tuin jul­ki­nen tai­de­teos täyttää ta­sa­vuo­sia – kiitos tai­tei­li­jal­le, joka piti päänsä

19.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Pulma ratkesi, mutta ongelma jäi – rahapelisysteemiimme tarvitaan isoja muutoksia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pulma rat­ke­si, mutta ongelma jäi – ra­ha­pe­li­sys­tee­miim­me tar­vi­taan isoja muu­tok­sia

18.10.2021 20:00
Tilaajille
Onko meidän arki turvattu?
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Onko meidän arki tur­vat­tu?

18.10.2021 07:37 4
Tilaajille
Päättäjiltä vaaditaan nopeita ja vaikeita päätöksiä, jos hyvinvointivaltio halutaan pelastaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Päät­tä­jil­tä vaa­di­taan nopeita ja vai­kei­ta pää­tök­siä, jos hy­vin­voin­ti­val­tio ha­lu­taan pe­las­taa

17.10.2021 08:00 18
Tilaajille
Pisararadan sijasta Lapin kannattaa keskittää voimat etelän raideyhteyksien nopeuttamiseen
Pääkirjoitus

Pi­sa­ra­ra­dan sijasta Lapin kan­nat­taa kes­kit­tää voimat etelän rai­de­yh­teyk­sien no­peut­ta­mi­seen

16.10.2021 07:00 5
Tilaajille
Isosta sähkölaskusta kannattaa vetää oikeat johtopäätökset
Kolumni Henripekka Kallio

Isosta säh­kö­las­kus­ta kan­nat­taa vetää oikeat joh­to­pää­tök­set

16.10.2021 05:00 12
Tilaajille
Jos kartelliepäilyille löytyy katetta, suomalaiset metsäjätit eivät ole oppineet virheistään mitään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Jos kar­tel­li­epäi­lyil­le löytyy ka­tet­ta, suo­ma­lai­set met­sä­jä­tit eivät ole op­pi­neet vir­heis­tään mitään

15.10.2021 07:00 4
Tilaajille
Hallituksen päätös jatkaa turistien tuplatestausta hamaan tulevaisuuteen syö poliittisen päätöksenteon uskottavuutta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tuk­sen päätös jatkaa tu­ris­tien tup­la­tes­taus­ta hamaan tu­le­vai­suu­teen syö po­liit­ti­sen pää­tök­sen­teon us­kot­ta­vuut­ta

14.10.2021 07:00 23
Tilaajille
Pyhyyskään ei suojaa tekopyhyydeltä
Kolumni Petteri Holma

Py­hyys­kään ei suojaa te­ko­py­hyy­del­tä

14.10.2021 07:00 7
Tilaajille
Jos koronatilanne heikkenee ja rajoituksia tarvitaan taas, ne on kohdistettava rokottamattomiin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Jos ko­ro­na­ti­lan­ne heik­ke­nee ja ra­joi­tuk­sia tar­vi­taan taas, ne on koh­dis­tet­ta­va ro­kot­ta­mat­to­miin

12.10.2021 21:30 17
Tilaajille
Kenen on vastuu, jos kansa ei äänestä?
Kolumni Taru Salo

Kenen on vastuu, jos kansa ei ää­nes­tä?

12.10.2021 21:00 9
Tilaajille
Aseluvan saamista ei saa vaikeuttaa eikä luvan perumiskynnystä korottaa tarpeettomasti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ase­lu­van saa­mis­ta ei saa vai­keut­taa eikä luvan pe­ru­mis­kyn­nys­tä ko­rot­taa tar­peet­to­mas­ti

12.10.2021 15:43
Tilaajille
Kauniit  ja synkät ajat
Kolumni Liisa Holmberg

Kauniit ja synkät ajat

11.10.2021 21:00 1
Tilaajille
Sellusta voidaan tehdä vaikka mitä, mutta miksi niin ei tehdä?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Sel­lus­ta voidaan tehdä vaikka mitä, mutta miksi niin ei tehdä?

11.10.2021 05:00
Tilaajille
Sumuinen iso kuva
Kolumni Eila Valtanen

Su­mui­nen iso kuva

10.10.2021 21:00
Tilaajille
Muuttuuko "työttömiä kyykyttävä" aktiivimalli hyväksi, jos sitä kutsuu eri nimellä?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Muut­tuu­ko "työt­tö­miä kyy­kyt­tä­vä" ak­tii­vi­mal­li hy­väk­si, jos sitä kutsuu eri ni­mel­lä?

09.10.2021 05:00 20
Tilaajille
Somejättien suitsimisella on jo kiire
Kolumni Antti Kokkonen

So­me­jät­tien suit­si­mi­sel­la on jo kiire

08.10.2021 16:07 2
Tilaajille
Viikon kuva: kuuliaiset kansalaiset
Kolumni Jussi Pohjavirta

Viikon kuva: kuu­liai­set kan­sa­lai­set

08.10.2021 06:50 1
Tilaajille
Puolueiden voimasuhteet ovat vakiintuneet, vihreillä tuskaisa tilanne
Pääkirjoitus

Puo­luei­den voi­ma­suh­teet ovat va­kiin­tu­neet, vih­reil­lä tus­kai­sa tilanne

08.10.2021 06:01 1
Tilaajille