Pääkirjoitukset

Lapin sote-maakunnan yllä on synkkä luottamuspulan varjo
Tilaajille
Pääkirjoitus

Lapin so­te-maa­kun­nan yllä on synkkä luot­ta­mus­pu­lan varjo

06:00 1
Nuuskarallia ei ole estänyt valistus, rajavalvonta, eikä korona – olisiko aika kokeilla nuuskakaupan sallimista?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Nuus­ka­ral­lia ei ole estänyt va­lis­tus, ra­ja­val­von­ta, eikä korona – olisiko aika ko­keil­la nuus­ka­kau­pan sal­li­mis­ta?

02.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Rokote panee taudin ahtaalle
Kolumni Tuulikki Kourilehto

Rokote panee taudin ah­taal­le

02.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Vakaa Venäjä on Suomen etu, mutta vaatiiko se Putinin yksinvaltiuden hyväksymistä?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vakaa Venäjä on Suomen etu, mutta vaa­tii­ko se Putinin yk­sin­val­tiu­den hy­väk­sy­mis­tä?

01.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Samaistumista ja surua Rovaniemellä – Paikkaidentiteettiin vaikuttaa sekä puitteet että kokemukset
Kolumni Aleksi Pohjola

Sa­mais­tu­mis­ta ja surua Ro­va­nie­mel­lä – Paik­ka­iden­ti­teet­tiin vai­kut­taa sekä puit­teet että ko­ke­muk­set

01.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Hotellihuoneen oveen koputettiin Keltaisenjoen varrella, ja kohta kuului kauhea parku – siitä alkoi elämämme rikkain aika
Kolumni Risto Pyykkö

Ho­tel­li­huo­neen oveen ko­pu­tet­tiin Kel­tai­sen­joen var­rel­la, ja kohta kuului kauhea parku – siitä alkoi elä­mäm­me rikkain aika

30.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Lapin kullankaivukulttuuri on liian arvokas hukattavaksi menneisyyden haikailuun
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapin kul­lan­kai­vu­kult­tuu­ri on liian arvokas hu­kat­ta­vak­si men­nei­syy­den hai­kai­luun

30.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Lapin suurin ja mahtavin signeeraus

Lapin suurin ja mah­ta­vin sig­nee­raus

29.06.2020 07:58 0
Tilaajille
Aivan kuin Kreikassa mutta paljon parempaa
Kolumni Anna Ruohonen

Aivan kuin Krei­kas­sa mutta paljon pa­rem­paa

27.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Turpeen energiakäytöstä luopuminen vaatii yhteistyössä tehtävän tiekartan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Turpeen ener­gia­käy­tös­tä luo­pu­mi­nen vaatii yh­teis­työs­sä teh­tä­vän tie­kar­tan

26.06.2020 18:15 1
Tilaajille
Kansanedustajan puheen on kestettävä tarvittaessa myös rikosoikeudellinen tarkastelu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kan­san­edus­ta­jan puheen on kes­tet­tä­vä tar­vit­taes­sa myös ri­kos­oi­keu­del­li­nen tar­kas­te­lu

26.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Hallituksen varovainen koronalinja estää saksalaisturistien tulon kesä-Lappiin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tuk­sen va­ro­vai­nen ko­ro­na­lin­ja estää sak­sa­lais­tu­ris­tien tulon ke­sä-Lap­piin

24.06.2020 17:03 0
Tilaajille
Johtajan jakkara näyttää keikkuvan herkästi naisen alla
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Joh­ta­jan jakkara näyttää keik­ku­van her­käs­ti naisen alla

24.06.2020 06:30 6
Tilaajille
Sähköpyörän hankintatuki haisee siltarumpupolitiikalle
Pääkirjoitus

Säh­kö­pyö­rän han­kin­ta­tu­ki haisee sil­ta­rum­pu­po­li­tii­kal­le

24.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Tunnustetuksi tuleminen kantaa kauas
Kolumni Liisa Holmberg

Tun­nus­te­tuk­si tu­le­mi­nen kantaa kauas

23.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Virusvaara vaanii yhä myös Lapissa
Pääkirjoitus

Vi­rus­vaa­ra vaanii yhä myös Lapissa

23.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Rovaniemen päättäjillä on viimeinen tilaisuus todistaa taloudenhoitokykynsä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ro­va­nie­men päät­tä­jil­lä on vii­mei­nen ti­lai­suus to­dis­taa ta­lou­den­hoi­to­ky­kyn­sä

22.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Aloittaisin urakan jängistä
Kolumni Pekka Rytkönen

Aloit­tai­sin urakan jän­gis­tä

18.06.2020 20:24 2
Tilaajille
Suomella ei ole varaa pysyviin lisämenoihin tilanteessa, missä velkakierre uhkaa kroonistua
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suo­mel­la ei ole varaa py­sy­viin li­sä­me­noi­hin ti­lan­tees­sa, missä vel­ka­kier­re uhkaa kroo­nis­tua

17.06.2020 15:24 1
Tilaajille
Lapin yrittäjien usko tulevaisuuteen alkaa palata karmean koronakevään jälkeen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapin yrit­tä­jien usko tu­le­vai­suu­teen alkaa palata karmean ko­ro­na­ke­vään jälkeen

16.06.2020 14:16 0
Tilaajille
Kesä suljetulla osastolla – Kun idolini sairastui masennukseen, tunsin pelkoa ja pettymystä
Kolumni Katja Kärki

Kesä sul­je­tul­la osas­tol­la – Kun idolini sai­ras­tui ma­sen­nuk­seen, tunsin pelkoa ja pet­ty­mys­tä

16.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Meri-Lapin sotea uhkaa alasajo ja merilappilaisia sote-lasku
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Me­ri-La­pin sotea uhkaa alasajo ja me­ri­lap­pi­lai­sia so­te-las­ku

15.06.2020 14:12 0
Tilaajille
Mikä meidät pysäyttää?
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Mikä meidät py­säyt­tää?

15.06.2020 06:00 0
Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Thai­poi­mi­joi­den puut­tu­mi­nen on näytön paikka ko­ti­mai­sil­le mar­jas­ta­jil­le

14.06.2020 19:27 1
Tilaajille
Koronarajoitukset ajoivat suomalaiset takaisin luontoon – jos nostalginen meininki jatkuu, tulevina kesinä kirjoitetaan postikortteja ja mennään höyrylaivalla mökille
Kolumni Ilari Tapio

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ajoivat suo­ma­lai­set ta­kai­sin luon­toon – jos nos­tal­gi­nen mei­nin­ki jatkuu, tu­le­vi­na kesinä kir­joi­te­taan pos­ti­kort­te­ja ja mennään höy­ry­lai­val­la mökille

13.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Rovaniemen uimahallikysymys pysyy vielä pitkään pinnalla
Kolumni Mikko Kinisjärvi

Ro­va­nie­men ui­ma­hal­li­ky­sy­mys pysyy vielä pitkään pin­nal­la

13.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Poh­joi­sim­man Suomen ra­joil­la ei tarvita enää ko­ro­na­val­von­taa

12.06.2020 12:49 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Hannukaisen kaivosta vastustavat eniten Kolarissa nuoret, mikä kertoo arvojen muutoksesta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Han­nu­kai­sen kai­vos­ta vas­tus­ta­vat eniten Ko­la­ris­sa nuoret, mikä kertoo arvojen muu­tok­ses­ta

12.06.2020 06:30 2
Tilaajille
Pääkirjoitus: Jos kunnanjohtajaa vaaditaan eroamaan, se on perusteltava kuntalaisille huolellisesti
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Jos kun­nan­joh­ta­jaa vaa­di­taan eroa­maan, se on pe­rus­tel­ta­va kun­ta­lai­sil­le huo­lel­li­ses­ti

11.06.2020 18:57 0
Tilaajille
Ilman kusitolppia meillä ei olisi puhdasta demokratiaa
Kolumni Petteri Holma

Ilman ku­si­tolp­pia meillä ei olisi puh­das­ta de­mo­kra­tiaa

10.06.2020 16:39 0
Tilaajille