Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Hallitus joutuu EUn elpymispakettia miettiessään valitsemaan ruton ja koleran välillä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus joutuu EUn el­py­mis­pa­ket­tia miet­ties­sään va­lit­se­maan ruton ja koleran välillä

16:42 0
Miksi joitakin puita pitää ja joitakin ei saa kaataa?
Kolumni

Miksi joi­ta­kin puita pitää ja joi­ta­kin ei saa kaataa?

06:30 0
Pääkirjoitus: Puheet ”rakenteellisista uudistuksista” ovat sananhelinää niin kauan, kun konkreettiset keinot puuttuvat
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Puheet ”ra­ken­teel­li­sis­ta uu­dis­tuk­sis­ta” ovat sa­nan­he­li­nää niin kauan, kun konk­reet­ti­set keinot puut­tu­vat

05:00 0
Miten pidän ilon valloillaan
Kolumni Liisa Holmberg

Miten pidän ilon val­loil­laan

26.05.2020 07:30 0
Pääkirjoitus: Tulvavahinkoja ei estetä Vuotosta haikailemalla, vaan pysyvillä vesiesteillä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Tul­va­va­hin­ko­ja ei estetä Vuo­tos­ta hai­kai­le­mal­la, vaan py­sy­vil­lä ve­si­es­teil­lä

26.05.2020 05:30 0
Täälläkö on kaivettu kuoppa
Kolumni Reino Hämeenniemi

Tääl­lä­kö on kai­vet­tu kuoppa

25.05.2020 06:00 1
Pääkirjoitus: Vaalikentillä kannattaa keskittyä siihen, miten kuntatalouden ongelmat ratkaistaan omin voimin
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Vaa­li­ken­til­lä kan­nat­taa kes­kit­tyä siihen, miten kun­ta­ta­lou­den on­gel­mat rat­kais­taan omin voimin

25.05.2020 05:00 1
Nyt ei ole näpertelyn, nyt on luotijunan aika
Kolumni Antti Kokkonen

Nyt ei ole nä­per­te­lyn, nyt on luo­ti­ju­nan aika

23.05.2020 05:30 4
Pääkirjoitus: Väestökato pakottaa Lapin kunnat sopeuttamaan palvelurakenteitaan nopeasti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Väes­tö­ka­to pa­kot­taa Lapin kunnat so­peut­ta­maan pal­ve­lu­ra­ken­tei­taan no­peas­ti

22.05.2020 21:10 0
Vaikka olisi kuinka ison talon poika
Kolumni Pekka Rytkönen

Vaikka olisi kuinka ison talon poika

21.05.2020 07:00 0
Pääkirjoitus: On aika karistaa kotikaranteenin pölyt ulkoiluvaatteista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: On aika ka­ris­taa ko­ti­ka­ran­tee­nin pölyt ul­koi­lu­vaat­teis­ta

20.05.2020 20:26 0
Mikä saa ihmisen muuttamaan käytöstään?
Kolumni Katja Kärki

Mikä saa ihmisen muut­ta­maan käy­tös­tään?

20.05.2020 06:30 0
Pääkirjoitus: Ravintoloiden ohjeistukseen pitäisi saada alueellisia ratkaisuja

Pää­kir­joi­tus: Ra­vin­to­loi­den oh­jeis­tuk­seen pitäisi saada alueel­li­sia rat­kai­su­ja

19.05.2020 17:37 0
Arjen historia talteen
Kolumni Terttu Pohtila

Arjen his­to­ria talteen

19.05.2020 07:00 0
Pääkirjoitus: Suomi ei nouse poikkeusajasta lentoyhteyksiä heikentämällä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Suomi ei nouse poik­keus­ajas­ta len­to­yh­teyk­siä hei­ken­tä­mäl­lä

18.05.2020 15:22 1
Kolumni: Loikka on vielä kesken

Ko­lum­ni: Loikka on vielä kesken

18.05.2020 08:36 0
Pääkirjoitus: Jos kansa haluaa aluepolitiikkaa, miksi päättäjät eivät tarjoa sitä?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jos kansa haluaa alue­po­li­tiik­kaa, miksi päät­tä­jät eivät tarjoa sitä?

18.05.2020 06:00 0
Pääkirjoitus: Epidemian torjunnassa on otettava myös digiajan keinot käyttöön
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Epi­de­mian tor­jun­nas­sa on otet­ta­va myös di­gi­ajan keinot käyt­töön

17.05.2020 06:00 0
Pääkirjoitus: Hallitus kallellaan tukahduttamisen suuntaan, rajoitusten purkamisessa tulisi edetä alueittain eritahtisesti
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus kal­lel­laan tu­kah­dut­ta­mi­sen suun­taan, ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa tulisi edetä alueit­tain eri­tah­ti­ses­ti

15.05.2020 14:56 0
Kenen virusjoukoissa seisot?
Kolumni Petteri Holma

Kenen vi­rus­jou­kois­sa seisot?

14.05.2020 07:58 0
Pääkirjoitus: Lähiopetukseen palaaminen on askel kohti normaalimpaa kouluarkea
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lä­hi­ope­tuk­seen pa­laa­mi­nen on askel kohti nor­maa­lim­paa kou­lu­ar­kea

13.05.2020 06:30 0
Kuinka korona-aika sai minut rakastumaan sähköpostiin ja inhoamaan Teamsia
Kolumni Eero Leppänen

Kuinka ko­ro­na-ai­ka sai minut ra­kas­tu­maan säh­kö­pos­tiin ja in­hoa­maan Teamsia

12.05.2020 22:07 0
Kiitos virus, kun annoit meille jotain kerrottavaa lapsenlapsille
Kolumni Anna Häkkinen

Kiitos virus, kun annoit meille jotain ker­rot­ta­vaa lap­sen­lap­sil­le

11.05.2020 06:00 0
Pääkirjoitus: Matkailusta kasvoi vuosien yrittämisen jälkeen Lapin kehityksen veturi – nyt korona uhkaa romuttaa saavutukset hetkessä

Pää­kir­joi­tus: Mat­kai­lus­ta kasvoi vuosien yrit­tä­mi­sen jälkeen Lapin ke­hi­tyk­sen veturi – nyt korona uhkaa ro­mut­taa saa­vu­tuk­set het­kes­sä

11.05.2020 05:00 0
Kun poikkeusolot päättyvät, toivottavasti arki ei palaa ennalleen – en halua, että koti on taas poikkeus
Kolumni Jami Jokinen

Kun poik­keus­olot päät­ty­vät, toi­vot­ta­vas­ti arki ei palaa en­nal­leen – en halua, että koti on taas poik­keus

10.05.2020 15:55 0
Pääkirjoitus: Valtion on estettävä Finavian aikeet sulkea Enontekiön lentokenttä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Valtion on es­tet­tä­vä Fi­na­vian aikeet sulkea Enon­te­kiön len­to­kent­tä

10.05.2020 15:41 0
Nyt ei ole letkajenkan aika rinnebaareissa
Kolumni Antti Kokkonen

Nyt ei ole let­ka­jen­kan aika rin­ne­baa­reis­sa

08.05.2020 19:00 0
Pääkirjoitus: Vihriälän työryhmä povaa synkkiä talousaikoja ja lukuisia vyönkiristysvuosia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Vih­riä­län työ­ryh­mä povaa synkkiä ta­lous­ai­ko­ja ja lu­kui­sia vyön­ki­ris­tys­vuo­sia

08.05.2020 14:28 0
Pääkirjoitus: Rajoitusten purku on aloitettava sieltä, missä virusta on vähiten
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ra­joi­tus­ten purku on aloi­tet­ta­va sieltä, missä virusta on vähiten

07.05.2020 13:27 0
Painajainen ei kadonnut mihinkään
Kolumni Pekka Rytkönen

Pai­na­jai­nen ei ka­don­nut mi­hin­kään

07.05.2020 07:00 0