Kadonnut: Poliisi etsii 15-vuo­tias­ta Jimi Repoa Ro­va­nie­mel­tä

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Pääkirjoitus: Uusilla met­sien­suo­je­lu­alueil­la py­ri­tään vai­kut­ta­maan vaa­lei­hin, ei hak­kui­siin

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Pääkirjoitukset

Uusilla metsiensuojelualueilla pyritään vaikuttamaan vaaleihin, ei hakkuisiin
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Uusilla met­sien­suo­je­lu­alueil­la py­ri­tään vai­kut­ta­maan vaa­lei­hin, ei hak­kui­siin

16:43 4
Tulevan hallituksen pääministerin puoluekantaa ei vielä tiedetä, mutta se on jo tiedossa, että vaalien jälkeisten hallitusneuvottelujen vaikeuskerroin on korkea
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Tulevan hal­li­tuk­sen pää­mi­nis­te­rin puo­lue­kan­taa ei vielä tie­de­tä, mutta se on jo tie­dos­sa, että vaalien jäl­keis­ten hal­li­tus­neu­vot­te­lu­jen vai­keus­ker­roin on korkea

02.02.2023 16:35 7
Tilaajille
Viikon kuva: Moottorikelkalla auringonlaskuun
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Moot­to­ri­kel­kal­la au­rin­gon­las­kuun

02.02.2023 06:00 6
Tilaajille
Ruotsalaisneiti auttoi ymmärtämään paremmin kotikaupunkiani Rovaniemeä
Kolumni Risto Pyykkö

Ruot­sa­lais­nei­ti auttoi ym­mär­tä­mään pa­rem­min ko­ti­kau­pun­kia­ni Ro­va­nie­meä

02.02.2023 09:21 3
Tilaajille
Ennen näkemättömän kova inflaatio näkyy palkkaneuvotteluissa, joiden vaikeuskerrointa nostaa osaltaan myös julkisen puolen jo valmis sopimus – edessä voi olla pitkä lakkosuma
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ennen nä­ke­mät­tö­män kova inf­laa­tio näkyy palk­ka­neu­vot­te­luis­sa, joiden vai­keus­ker­roin­ta nostaa osal­taan myös jul­ki­sen puolen jo valmis sopimus – edessä voi olla pitkä lak­ko­su­ma

01.02.2023 16:59 5
Tilaajille
Hyvinvointialueen keskeneräisyyksiä ei saa tuupata asiakkaan raskaaseen arkeen
Kolumni Tiia Haapakangas

Hy­vin­voin­ti­alueen kes­ken­eräi­syyk­siä ei saa tuupata asiak­kaan ras­kaa­seen arkeen

01.02.2023 05:30 8
Tilaajille
Vihreä siirtymä ei ole enää tyhjyyttä kumiseva sanapari, vaan potentiaalinen investointimahdollisuus – tuorein esimerkki tästä löytyy Ranuan Näätäaavalta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vihreä siir­ty­mä ei ole enää tyh­jyyt­tä ku­mi­se­va sa­na­pa­ri, vaan po­ten­tiaa­li­nen in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suus – tuorein esi­merk­ki tästä löytyy Ranuan Nää­tä­aa­val­ta

31.01.2023 22:30 9
Tilaajille
Mistä tietää, että tietää kaikesta kaiken?
Kolumni Liisa Holmberg

Mistä tietää, että tietää kai­kes­ta kaiken?

31.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Vaikka Lappi onnistuisikin saamaan pysyvän rahoituksen kahden sairaalan mallilleen, sote-palvelujen säilymisestä ennallaan on turha haaveilla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vaikka Lappi on­nis­tui­si­kin saamaan pysyvän ra­hoi­tuk­sen kahden sai­raa­lan mal­lil­leen, sote-pal­ve­lu­jen säi­ly­mi­ses­tä en­nal­laan on turha haa­veil­la

30.01.2023 20:00 4
Tilaajille
Hoitajamitoituksen kiristämisen lykkääminen lykkää myös ongelman ratkaisemista – keinotekoisesta ammattirajojen rakentelusta on luovuttava pikimmiten
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

29.01.2023 19:00 10
Tilaajille
Kun vallankäyttö ohittaa järjenkäytön
Kolumni Antti Kokkonen

Kun val­lan­käyt­tö ohittaa jär­jen­käy­tön

29.01.2023 18:00 15
Tilaajille
Rauhankyyhkyt lentoon Ukrainassa
Kolumni Eila Valtanen

Rau­han­kyyh­kyt lentoon Uk­rai­nas­sa

28.01.2023 06:00 4
Tilaajille
Perussuomalaiset ei ole luopunut EU-erohaaveistaan – se on yllättävää tilanteessa, missä Suomen erosta hyötyisi vain hyökkäyssotaa käyvä Venäjä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

27.01.2023 18:10 27
Tilaajille
Viikon kuva: Metsäkiistan ytimessä
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Met­sä­kiis­tan yti­mes­sä

27.01.2023 06:00 14
Tilaajille
KOK:n väläyttämä venäläisurheilijoiden paluu kansainvälisiin kisoihin on luokaton ehdotus
Pääkirjoitus

KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

26.01.2023 16:56 9
Tilaajille
Kansa, joka raiskasi ja ryösti metsänsä
Kolumni Petteri Holma

Kansa, joka rais­ka­si ja ryösti met­sän­sä

26.01.2023 06:00 21
Tilaajille
Poliitikot ja sellaisiksi pyrkivät ovat lähes yhtä mieltä siitä, että valtion menojen on vastattava tuloja – enää puuttuvat päättäjät, jotka tekevät mitä lupaavat
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Po­lii­ti­kot ja sel­lai­sik­si pyr­ki­vät ovat lähes yhtä mieltä siitä, että valtion menojen on vas­tat­ta­va tuloja – enää puut­tu­vat päät­tä­jät, jotka tekevät mitä lu­paa­vat

25.01.2023 19:21 12
Tilaajille
Vegaaniruoka voi yllättää
Kolumni Laura Leppäjärvi

Ve­gaa­ni­ruo­ka voi yl­lät­tää

25.01.2023 15:27 4
Tilaajille
Suomi ja Ruotsi ovat matkanneet kohti Natoa rinta rinnan, mutta jatkossa kaksikon tiet saattavat erota – itsekkyys on tässä tapauksessa viisautta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suomi ja Ruotsi ovat mat­kan­neet kohti Natoa rinta rinnan, mutta jat­kos­sa kak­si­kon tiet saat­ta­vat erota – it­sek­kyys on tässä ta­pauk­ses­sa vii­saut­ta

24.01.2023 13:46 17
Tilaajille
Kyllä se riittää, että toiset uskaltavat
Kolumni Anitta Salmi

Kyllä se riit­tää, että toiset us­kal­ta­vat

24.01.2023 05:15
Tilaajille
Marja-alan yritysten mukaan thaipoimijatkaan eivät kannata työsuhteiseen poimintaan siirtymistä – tietoon on syytä suhtautua suurella varauksella
Pääkirjoitus

Mar­ja-alan yri­tys­ten mukaan thai­poi­mi­jat­kaan eivät kannata työ­suh­tei­seen poi­min­taan siir­ty­mis­tä – tietoon on syytä suh­tau­tua suu­rel­la va­rauk­sel­la

23.01.2023 20:07 8
Tilaajille
Kohti tylsistymisen syvää päätyä
Kolumni Maria Paldanius

Kohti tyl­sis­ty­mi­sen syvää päätyä

23.01.2023 06:30 1
Tilaajille
Ikääntyvällä Suomella on edessään ankeat ajat – viisas päättäjä varautuu jo elintason laskuun ja hyvinvointipalveluiden karsimiseen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ikään­ty­väl­lä Suo­mel­la on edes­sään ankeat ajat – viisas päät­tä­jä va­rau­tuu jo elin­ta­son laskuun ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den kar­si­mi­seen

22.01.2023 16:07 20
Tilaajille
Euroopan talousmahti Saksa on osoittautunut tosi paikan tullen toisten selän takana piileksiväksi mikkihiireksi – Ukrainan sotilasavulle on vain huonompia vaihtoehtoja
Pääkirjoitus

Eu­roo­pan ta­lous­mah­ti Saksa on osoit­tau­tu­nut tosi paikan tullen toisten selän takana pii­lek­si­väk­si mik­ki­hii­rek­si – Uk­rai­nan so­ti­las­avul­le on vain huo­nom­pia vaih­to­eh­to­ja

21.01.2023 05:00 12
Tilaajille
Nuoret eivät ehkä pääse kyykkyyn, mutta heillä on kanttia puolustaa tärkeinä pitämiään asioita
Kolumni Katja Kärki

Nuoret eivät ehkä pääse kyyk­kyyn, mutta heillä on kanttia puo­lus­taa tär­kei­nä pi­tä­miään asioita

20.01.2023 19:34 18
Tilaajille
Viikon kuva: Ilta hallilla
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Ilta hal­lil­la

20.01.2023 06:00
Tilaajille
Salailukulttuurista tunnettu Rovaniemen kylien kehittämissäätiö tarvitsee uuden alun, toimintamallin ja tavoitteen, joista tärkein on kaiken läpäisevä avoimuus
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Sa­lai­lu­kult­tuu­ris­ta tun­net­tu Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö tar­vit­see uuden alun, toi­min­ta­mal­lin ja ta­voit­teen, joista tärkein on kaiken lä­päi­se­vä avoi­muus

19.01.2023 10:00 21
Tilaajille
Rovaniemeltä puuttuu kokonaiskuva siitä, mitä matkailun kasvu vaatii infralta
Kolumni Leena Talvensaari

Ro­va­nie­mel­tä puuttuu ko­ko­nais­ku­va siitä, mitä mat­kai­lun kasvu vaatii inf­ral­ta

19.01.2023 06:00 6
Tilaajille
Lakkokevään enteitä on ilmassa
Pääkirjoitus

Lak­ko­ke­vään enteitä on ilmassa

18.01.2023 12:59 1
Tilaajille
Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ovat unohtuneet ympäristöjärjestöiltä – luontoarvotkaan eivät ole leiriläisten puolella
Kolumni Pekka Mauno

Ta­lou­del­li­nen ja so­siaa­li­nen kes­tä­vyys ovat unoh­tu­neet ym­pä­ris­tö­jär­jes­töil­tä – luon­to­ar­vot­kaan eivät ole lei­ri­läis­ten puo­lel­la

18.01.2023 06:00 13
Tilaajille