Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Pääkirjoitukset

Kolumni: Puolisosi ei ole vaativa, vaan väsynyt, koska hän tekee jatkuvasti näkymättömiä kotitöitä
Tilaajille
Kolumni
Sonja Huhtaniska

Ko­lum­ni: Puo­li­so­si ei ole vaa­ti­va, vaan vä­sy­nyt, koska hän tekee jat­ku­vas­ti nä­ky­mät­tö­miä ko­ti­töi­tä

05:30 2
Kireille maahantulorajoituksille ei löydy enää terveysperusteita
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ki­reil­le maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sil­le ei löydy enää ter­veys­pe­rus­tei­ta

05:30 6
Tilaajille
Kuka uskaltaa varata matkan ajoissa
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Kuka us­kal­taa varata matkan ajoissa

19.09.2021 17:28 3
Tilaajille
Parhaat lääkkeet ilmastoahdistukseen ovat ilmastoteot ja tieto siitä, ettei maapalloa uhkaa väistämätön tuho
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Parhaat lääk­keet il­mas­to­ah­dis­tuk­seen ovat il­mas­to­teot ja tieto siitä, ettei maa­pal­loa uhkaa väis­tä­mä­tön tuho

19.09.2021 17:08 2
Tilaajille
Suomen eläkejärjestelmä on pääpiirteittäin hyvä, mutta maksujen nosto tai etuuksien leikkaus on ajan oloon edessä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suomen elä­ke­jär­jes­tel­mä on pää­piir­teit­täin hyvä, mutta mak­su­jen nosto tai etuuk­sien leik­kaus on ajan oloon edessä

18.09.2021 06:06 4
Tilaajille
Aamuherätyksistä valittavat eivät näe pullamössölautasiaan pidemmälle
Kolumni Henripekka Kallio

Aa­mu­he­rä­tyk­sis­tä va­lit­ta­vat eivät näe pul­la­mös­sö­lau­ta­siaan pi­dem­mäl­le

18.09.2021 05:00 3
Tilaajille
Viikon kuva: Aamuverkoilla Miekojärvellä
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Aa­mu­ver­koil­la Mie­ko­jär­vel­lä

17.09.2021 06:00
Tilaajille
Viikon kuva: Saalis keliä kehnompaa Miekojärvellä
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Saalis keliä keh­nom­paa Mie­ko­jär­vel­lä

17.09.2021 06:00
Tilaajille
Koronapassi on pahasti myöhässä, mutta siitä voi olla yhä apua koronasta irtautumisessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ko­ronapas­si on pahasti myö­häs­sä, mutta siitä voi olla yhä apua ko­ro­nas­ta ir­tau­tu­mi­ses­sa

16.09.2021 20:00 1
Tilaajille
Kunnat ovat ison muutoksen kourissa ja kuntien talous hyppii laidasta toiseen – Kannattaako järkevää taloudenpitoa edes toivoa?
Pääkirjoitus

Kunnat ovat ison muu­tok­sen kou­ris­sa ja kuntien talous hyppii lai­das­ta toiseen – Kan­nat­taa­ko jär­ke­vää ta­lou­den­pi­toa edes toivoa?

16.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Milloin velat muuttuivat saataviksi?
Kolumni Petteri Holma

Milloin velat muut­tui­vat saa­ta­vik­si?

16.09.2021 06:44 15
Tilaajille
Kannabiskannassaan yksin jääneitä vihreitä uhkaa utopististen hamppuhörhöjen leima
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kan­na­bis­kan­nas­saan yksin jää­nei­tä vih­rei­tä uhkaa uto­pis­tis­ten hamp­pu­hör­hö­jen leima

15.09.2021 05:30 16
Tilaajille
Auto- ja maitokaupassa on yhtä vaikeaa – valinta kertoo, millainen ihminen olen tai haluaisin olla
Kolumni Taru Salo

Auto- ja mai­to­kau­pas­sa on yhtä vaikeaa – valinta kertoo, mil­lai­nen ihminen olen tai ha­luai­sin olla

15.09.2021 05:30 3
Tilaajille
Lapin matkailu ei kaipaa enää uusia rajanylitysesteitä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapin mat­kai­lu ei kaipaa enää uusia ra­jan­yli­tys­es­tei­tä

14.09.2021 05:00 5
Tilaajille
Disneykin sen huomasi: jos haluat kertoa tarinoita koko maailmalle, sinun täytyy tutustua koko maailmaan
Kolumni Liisa Holmberg

Dis­ney­kin sen huo­ma­si: jos haluat kertoa ta­ri­noi­ta koko maail­mal­le, sinun täytyy tu­tus­tua koko maail­maan

14.09.2021 05:00 8
Tilaajille
Sote-veteraani Kainuusta neuvoo: Varatkaa riittävästi rahaa perusterveydenhuoltoon, sillä se maksaa itsensä takaisin
Lukijalta Kolumni Eila Valtanen

So­te-ve­te­raa­ni Kai­nuus­ta neuvoo: Va­rat­kaa riit­tä­väs­ti rahaa pe­rus­ter­vey­den­huol­toon, sillä se maksaa itsensä ta­kai­sin

13.09.2021 07:08 1
Tilaajille
Etelä hamuaa pohjoiselle korvamerkittyjä EU-tukirahoja, mihin hallituksen ei pidä suostua
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Etelä hamuaa poh­joi­sel­le kor­va­mer­kit­ty­jä EU-tu­ki­ra­ho­ja, mihin hal­li­tuk­sen ei pidä suostua

12.09.2021 20:00 5
Tilaajille
Vihreiden väistyvä varapuheenjohtaja teki viiltävän analyysin puolueen tilasta
Kolumni Antti Kokkonen

Vih­rei­den väis­ty­vä va­ra­pu­heen­joh­ta­ja teki viil­tä­vän ana­lyy­sin puo­lueen tilasta

11.09.2021 15:32 10
Tilaajille
Kaivosveron suuntaaminen osin kaivospaikkakunnille on merkittävä ja tervetullut päätös
Pääkirjoitus

Kai­vos­ve­ron suun­taa­mi­nen osin kai­vos­paik­ka­kun­nil­le on mer­kit­tä­vä ja ter­ve­tul­lut päätös

10.09.2021 14:00 3
Tilaajille
Hallituksen budjettiriihi tarjosi taas paljon draamaa, mutta vähän yllätyksiä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­hi tarjosi taas paljon draa­maa, mutta vähän yl­lä­tyk­siä

09.09.2021 17:31 9
Tilaajille
Viikon kuva: Lennokkaat peliliikkeet
Kolumni Jussi Pohjavirta

Viikon kuva: Len­nok­kaat pe­li­liik­keet

09.09.2021 17:29
Tilaajille
Hädässä älylaite tunnetaan
Kolumni Maria Paldanius

Hädässä äly­lai­te tun­ne­taan

08.09.2021 20:47 1
Tilaajille
Väyläviraston investointiesitys lupaa Lapin väylille pelkkää niukkuutta, eikä tätä pidä hyväksyä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Väy­lä­vi­ras­ton in­ves­toin­ti­esi­tys lupaa Lapin väy­lil­le pelkkää niuk­kuut­ta, eikä tätä pidä hy­väk­syä

08.09.2021 20:45 5
Tilaajille
Suorittamalla ei palaudu, ja siksi jokaisen kannattaa etsiä oma sisäinen ninjansa
Kolumni Katja Kärki

Suo­rit­ta­mal­la ei pa­lau­du, ja siksi jo­kai­sen kan­nat­taa etsiä oma si­säi­nen nin­jan­sa

07.09.2021 20:30 1
Tilaajille
Uusi koronastrategia ei sisällä veitsenteriä, vaan tähtää Suomen avaamiseen lokakuussa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Uusi ko­ro­na­stra­te­gia ei sisällä veit­sen­te­riä, vaan tähtää Suomen avaa­mi­seen lo­ka­kuus­sa

07.09.2021 20:00
Tilaajille
Hauesta ja muusta roskasta ruokaa
Kolumni Terttu Pohtila

Hauesta ja muusta ros­kas­ta ruokaa

06.09.2021 20:30 6
Tilaajille
Aluevaltuustoon ei tule valita kuntapoliitikkoja, vaan yhteistyökykyisiä maakunnan edun valvojia
Pääkirjoitus

Alue­val­tuus­toon ei tule valita kun­ta­po­lii­tik­ko­ja, vaan yh­teis­työ­ky­kyi­siä maa­kun­nan edun val­vo­jia

06.09.2021 20:00 8
Tilaajille
Lakipas onkin poron puolella
Kolumni Elina Melamies

Lakipas onkin poron puo­lel­la

06.09.2021 06:00 4
Tilaajille
Työvoimapula on täällä – hallituksen on kaivettava itselleen epämieluisatkin korjaustoimet käyttöön budettiriihessä
Pääkirjoitus

Työ­voi­ma­pu­la on täällä – hal­li­tuk­sen on kai­vet­ta­va it­sel­leen epä­mie­lui­sat­kin kor­jaus­toi­met käyt­töön bu­det­ti­rii­hes­sä

05.09.2021 15:00 6
Tilaajille
Ilmastopäätöksistä tulee häviäjiä, oikeudenmukaisuutta tarvitaan – Syksyn budjettiriihessä päätökset 11 miljoonan hiilidioksiditonnin alentamisesta
Kolumni Pekka Mauno

Il­mas­to­pää­tök­sis­tä tulee hä­viä­jiä, oi­keu­den­mu­kai­suut­ta tar­vi­taan – Syksyn bud­jet­ti­rii­hes­sä pää­tök­set 11 mil­joo­nan hii­li­di­ok­si­di­ton­nin alen­ta­mi­ses­ta

04.09.2021 06:00 8
Tilaajille