Pääkirjoitukset

Kiittäkäämme vouhottajia, sillä moni asia on muuttunut heidän ansiostaan
Kolumni
Terttu Pohtila

Kiit­tä­kääm­me vou­hot­ta­jia, sillä moni asia on muut­tu­nut heidän an­sios­taan

06:00
Kompromisseilla ei pelasteta luonnonlohta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Komp­ro­mis­seil­la ei pe­las­te­ta luon­non­loh­ta

05:00
Vähävaraiset lapsiperheet ovat unohtuneet syntyvyyskeskustelussa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vä­hä­va­rai­set lap­si­per­heet ovat unoh­tu­neet syn­ty­vyys­kes­kus­te­lus­sa

20.10.2019 06:00
Sellu käy yhä kaupaksi - Viime vuosi oli metsäteollisuudelle ja metsänomistajille poikkeuksellisen hyvä.
Pääkirjoitus

Sellu käy yhä kau­pak­si - Viime vuosi oli met­sä­teol­li­suu­del­le ja met­sän­omis­ta­jil­le poik­keuk­sel­li­sen hyvä.

18.10.2019 19:23
Vauvoista tuli hupeneva luonnonvara
Kolumni Henripekka Kallio

Vau­vois­ta tuli hu­pe­ne­va luon­non­va­ra

17.10.2019 05:00
Lappilaistenkin on saatava asua siellä, missä he haluavat
Pääkirjoitus

Lap­pi­lais­ten­kin on saatava asua siellä, missä he ha­lua­vat

17.10.2019 05:00
Virheetön maailma
Kolumni Liisa Holmberg

Vir­hee­tön maailma

15.10.2019 05:30
Syntyvyyden laskun seurauksiin on varauduttava myös työeläkejärjestelmässä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Syn­ty­vyy­den laskun seu­rauk­siin on va­rau­dut­ta­va myös työ­elä­ke­jär­jes­tel­mäs­sä

15.10.2019 05:00
Maalaiskuntalainen ja suhinalempi
Kolumni Reino Hämeenniemi

Maa­lais­kun­ta­lai­nen ja su­hi­na­lem­pi

14.10.2019 06:30
Aluelautakuntien lakkauttaminen kertoo keskittämisestä – Byrokratia voi olla ongelma
Pääkirjoitus

Alue­lau­ta­kun­tien lak­kaut­ta­mi­nen kertoo kes­kit­tä­mi­ses­tä – By­ro­kra­tia voi olla ongelma

14.10.2019 05:00
Korkovähennyksen  poistaminen kannattaa tehdä nyt, kun korot ovat alhaalla.
Pääkirjoitus

Kor­ko­vä­hen­nyk­sen pois­ta­mi­nen kan­nat­taa tehdä nyt, kun korot ovat al­haal­la.

13.10.2019 16:53
Synnytykset on elämän ja kuoleman kysymys
Kolumni Antti Kokkonen

Syn­ny­tyk­set on elämän ja kuo­le­man kysymys

12.10.2019 07:00
Rovaniemen kaupungijohtajan viran hakijajoukko jätti toivomisen varaa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­gi­joh­ta­jan viran ha­ki­ja­jouk­ko jätti toi­vo­mi­sen varaa

12.10.2019 06:00
Sekatuvat tulevat kasarmille – kokeilu tarpeen, sillä avoimia kysymyksiä lukuisia
Kolumni Anita Simola

Se­ka­tu­vat tulevat ka­sar­mil­le – kokeilu tar­peen, sillä avoimia ky­sy­myk­siä lu­kui­sia

11.10.2019 16:14
Trump löi puukon kurdiliittolaistensa selkään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Trump löi puukon kur­di­liit­to­lais­ten­sa selkään

11.10.2019 06:00
Jospa vanha valta murenee – Puoluekenttä näyttää olevan murroksessa
Kolumni Pekka Rytkönen

Jospa vanha valta murenee – Puo­lue­kent­tä näyttää olevan mur­rok­ses­sa

10.10.2019 06:00
Lapissa pohditaan sitä, onko luonnonsuojelu työn tuoja vai viejä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapissa poh­di­taan sitä, onko luon­non­suo­je­lu työn tuoja vai viejä

10.10.2019 05:00
Hallituksen kannattaisi ottaa rahakirstuministeriön varoitukset vakavasti
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen kan­nat­tai­si ottaa ra­ha­kirs­tu­mi­nis­te­riön va­roi­tuk­set va­ka­vas­ti

09.10.2019 06:00
Meitä on helppo huijata ja hyvä niin, sillä sinisilmäisyys on sujuvan arjen edellytys
Kolumni Katja Kärki

Meitä on helppo huijata ja hyvä niin, sillä si­ni­sil­mäi­syys on sujuvan arjen edel­ly­tys

09.10.2019 05:00
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tus toimii kansan enem­mis­tön vel­ka-asen­tei­ta vas­taan, mutta pe­rus­tel­luis­ta syistä

08.10.2019 08:52
Katsoin vierestä, kun ostin auton
Kolumni Maria Paldanius

Katsoin vie­res­tä, kun ostin auton

08.10.2019 06:00
Hunteerinki: Juokahleet oistottamassa
Kolumni Hannu Lantto

Hun­tee­rin­ki: Juo­kah­leet ois­tot­ta­mas­sa

07.10.2019 07:15
Pelkkä laki ei riitä korjaamaan vanhushoivan ongelmia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pelkkä laki ei riitä kor­jaa­maan van­hus­hoi­van on­gel­mia

07.10.2019 07:00
Ymmärrän, mikset antanut haastatella
Kolumni Elina Melamies

Ym­mär­rän, mikset antanut haas­ta­tel­la

07.10.2019 06:00
Luotonannon rajoittaminen olisi perusteltua ainakin taloyhtiölainojen osalta
Pääkirjoitus

Luo­ton­an­non ra­joit­ta­mi­nen olisi pe­rus­tel­tua ainakin ta­lo­yh­tiö­lai­no­jen osalta

05.10.2019 18:00
Kun Suomi tosissaan pyrkii fossiilivapaaksi maaksi, ydinvoimaa ei voi sivuuttaa –hyvinvointiyhteiskunta nielee valtavasti energiaa
Pääkirjoitus

Kun Suomi to­sis­saan pyrkii fos­sii­li­va­paak­si maaksi, ydin­voi­maa ei voi si­vuut­taa –hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­ta nielee val­ta­vas­ti ener­giaa

05.10.2019 14:29
Maailman paras poliisi horjuu
Kolumni Pekka Juntti

Maail­man paras poliisi horjuu

05.10.2019 14:25
Yksilövalinnat eivät pelasta maailmaa, mutta ne valmistavat lapset ja nuoret tulevaan
Kolumni Jami Jokinen

Yk­si­lö­va­lin­nat eivät pelasta maail­maa, mutta ne val­mis­ta­vat lapset ja nuoret tu­le­vaan

05.10.2019 09:53
Onko selittämätön epävarmuus syy lapsettomuuteen?
Kolumni Joonas Kuikka

Onko se­lit­tä­mä­tön epä­var­muus syy lap­set­to­muu­teen?

04.10.2019 07:00
Kuntien ulkoistuspäätöksiä voi nyt rajoittaa, kunhan hallitus saa sote-työnsä vihdoinkin valmiiksi. Kuntien ulkoistukset ovat olleet usein pakon sanelemia.
Pääkirjoitus

Kuntien ul­kois­tus­pää­tök­siä voi nyt ra­joit­taa, kunhan hal­li­tus saa so­te-työn­sä vih­doin­kin val­miik­si. Kuntien ul­kois­tuk­set ovat olleet usein pakon sa­ne­le­mia.

04.10.2019 06:00