Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 6. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: De­mo­met­sät kas­va­vat kai­vat­tua tietoa – Ro­va­nie­mel­le pe­rus­tet­tu­ja alueita aiotaan tutkia seu­raa­vat sata vuotta

Itsenäisyyspäivä: Suomi juhlii tänään 105-vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tään – Lapin Kansa seuraa juhlia paikan päällä

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Pääkirjoitukset

Lukutaito, äänet ja ymmärrys
Tilaajille
Kolumni
Liisa Holmberg

Lu­ku­tai­to, äänet ja ym­mär­rys

06:00 2
Hallitus jätti eduskunnalle esityksen Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin puolustusliittoon – enää tarvitaan Unkarin ja Turkin myönteinen kanta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tus jätti edus­kun­nal­le esi­tyk­sen Suomen liit­ty­mi­ses­tä Poh­jois-At­lan­tin puo­lus­tus­liit­toon – enää tar­vi­taan Unkarin ja Turkin myön­tei­nen kanta

05.12.2022 19:00 3
Tilaajille
Lakkasin ymmärtämästä Saksaa, kun aseapu Ukrainaan haluttiin evätä
Kolumni Eila Valtanen

Lak­ka­sin ym­mär­tä­mäs­tä Saksaa, kun aseapu Uk­rai­naan ha­lut­tiin evätä

05.12.2022 04:00 7
Tilaajille
Suomalaisten maanpuolustustahto ja Nato-myönteisyys ovat korkeammalla tasolla kuin koskaan aiemmin – muutos on ollut käsittämättömän nopea
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to ja Na­to-myön­tei­syys ovat kor­keam­mal­la tasolla kuin koskaan aiemmin – muutos on ollut kä­sit­tä­mät­tö­män nopea

04.12.2022 20:00 7
Tilaajille
Suomen Xi hävisi taistelun – hyvä niin
Kolumni Antti Kokkonen

Suomen Xi hävisi tais­te­lun – hyvä niin

03.12.2022 05:00 13
Tilaajille
Saamelaiskäräjät hyväksyi kiistellyn saamelaislakiesityksen lähes yksimielisesti – vastaavaa kompromissihalua toivoisi löytyvän eduskunnastakin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

02.12.2022 21:57 6
Tilaajille
Viikon kuva: Matkailijat palasivat Lappiin
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Mat­kai­li­jat pa­la­si­vat Lappiin

02.12.2022 06:00 1
Tilaajille
Työmarkkinoilla on edessään levoton alkutalvi
Pääkirjoitus

Työ­mark­ki­noil­la on edes­sään levoton al­ku­tal­vi

01.12.2022 18:08 6
Tilaajille
Milloin viimeksi hurahdit täysillä?
Kolumni Maria Paldanius

Milloin vii­mek­si hu­rah­dit täy­sil­lä?

01.12.2022 05:30
Tilaajille
Keskustan irtiotot kertovat kannatusepätoivosta ja lähestyvistä eduskuntavaaleista – hallitus olisi jo kaatunut, ellei Euroopassa olisi kriisiä
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan ir­ti­otot ker­to­vat kan­na­tus­epä­toi­vos­ta ja lä­hes­ty­vis­tä edus­kun­ta­vaa­leis­ta – hal­li­tus olisi jo kaa­tu­nut, ellei Eu­roo­pas­sa olisi kriisiä

30.11.2022 21:11 11
Tilaajille
Jokaisella on oikeus kehorauhaan
Kolumni Laura Leppäjärvi

Jo­kai­sel­la on oikeus ke­ho­rau­haan

30.11.2022 06:30 2
Tilaajille
Lapin merkitys Suomelle on nousemassa Nato-jäsenyyden myötä uudelle tasolle – aluepolitiikan sijasta on alettava puhua geopolitiikasta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapin mer­ki­tys Suo­mel­le on nou­se­mas­sa Na­to-jä­se­nyy­den myötä uudelle tasolle – alue­po­li­tii­kan sijasta on alet­ta­va puhua geo­po­li­tii­kas­ta

29.11.2022 20:09 2
Tilaajille
Kipu antaa aihetta kiitollisuuteen – ilman ammattiapua en pärjäisi
Kolumni Anitta Salmi

Kipu antaa aihetta kii­tol­li­suu­teen – ilman am­mat­ti­apua en pär­jäi­si

29.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Tervola ja Keminmaa eivät halua joutua Ranuan kaivoshankkeen mahdollisten haittojen maksajaksi – pitäisikö kaivosvero jakaa kaivoksesta kärsivien kesken?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Tervola ja Ke­min­maa eivät halua joutua Ranuan kai­vos­hank­keen mah­dol­lis­ten hait­to­jen mak­sa­jak­si – pi­täi­si­kö kai­vos­ve­ro jakaa kai­vok­ses­ta kär­si­vien kesken?

28.11.2022 21:51 8
Tilaajille
RoPS on viimein suurennuslasin alla – olisipa näin ollut seuran johtokunnassakin
Kolumni Ville Hyötylä

RoPS on viimein suu­ren­nus­la­sin alla – olisipa näin ollut seuran joh­to­kun­nas­sa­kin

28.11.2022 05:15 10
Tilaajille
Suomi kaipaa repivän politiikan sijaan laajapohjaista hallitusta ja pitkän aikavälin talousohjelmaa
Pääkirjoitus

Suomi kaipaa repivän po­li­tii­kan sijaan laa­ja­poh­jais­ta hal­li­tus­ta ja pitkän ai­ka­vä­lin ta­lous­oh­jel­maa

27.11.2022 16:12 5
Tilaajille
Monet sähkönsäästövinkit ovat vain ymmärtämättömien höynäytystä
Kolumni Pekka Mauno

Monet säh­kön­sääs­tö­vin­kit ovat vain ym­mär­tä­mät­tö­mien höy­näy­tys­tä

26.11.2022 06:00 21
Tilaajille
Lappilaisen jalkapallon ylpeys romahti menestyksestä tuhon partaalle – nyt tärkeintä on turvata RoPSin määrätietoisesti rakentaman junioritoiminnan jatkuminen
Pääkirjoitus

Lap­pi­lai­sen jal­ka­pal­lon ylpeys romahti me­nes­tyk­ses­tä tuhon par­taal­le – nyt tär­kein­tä on turvata RoPSin mää­rä­tie­toi­ses­ti ra­ken­ta­man ju­nio­ri­toi­min­nan jat­ku­mi­nen

25.11.2022 20:37 14
Tilaajille
Viikon kuva: Ulkoilun riemua Kirkkolammen jäällä
Kolumni

Viikon kuva: Ul­koi­lun riemua Kirk­ko­lam­men jäällä

25.11.2022 06:00
Tilaajille
Lapin kansanedustajat uinahtivat oppivelvollisuuslakia uudistettaessa
Pääkirjoitus

Lapin kan­san­edus­ta­jat ui­nah­ti­vat op­pi­vel­vol­li­suus­la­kia uu­dis­tet­taes­sa

24.11.2022 18:00 2
Tilaajille
Suurin osa meistä on kunnollisia – historia ei tue käsitystä ihmisten välinpitämättömyydestä ja itsekkyydestä
Kolumni Katja Kärki

Suurin osa meistä on kun­nol­li­sia – his­to­ria ei tue kä­si­tys­tä ih­mis­ten vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä ja it­sek­kyy­des­tä

24.11.2022 06:00 8
Tilaajille
Eduskunnalla on vielä mahdollisuus etsiä sopua saamelaiskäräjälain kiistakysymyksiin – täydellistä yksimielisyyttä lakiuudistuksen edistäminen ei vaadi
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Edus­kun­nal­la on vielä mah­dol­li­suus etsiä sopua saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kiis­ta­ky­sy­myk­siin – täy­del­lis­tä yk­si­mie­li­syyt­tä la­ki­uu­dis­tuk­sen edis­tä­mi­nen ei vaadi

23.11.2022 20:00 6
Tilaajille
Kiista saamelaiskäräjälaista repii uusia haavoja, ennen kuin vanhojen haavojen paikkaamista on ehditty edes aloittaa
Kolumni Leena Talvensaari

Kiista saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta repii uusia haa­vo­ja, ennen kuin van­ho­jen haa­vo­jen paik­kaa­mis­ta on ehditty edes aloit­taa

23.11.2022 06:00 2
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa äänestysaktiivisuus laski, kirkon päättäjien keski-ikä nousi ja liberaalisiipi kasvatti suosiotaan, mutta myös konservatiivit pitivät pintansa
Pääkirjoitus

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus laski, kirkon päät­tä­jien kes­ki-ikä nousi ja li­be­raa­li­sii­pi kas­vat­ti suo­sio­taan, mutta myös kon­ser­va­tii­vit pitivät pin­tan­sa

22.11.2022 22:20
Tilaajille
Kaihi sai ajattelemaan ajokorttivaatimuksia – montako kymmentätuhatta kuljettajaa on ratissa vielä sokeampana, ja ihan laillisesti?
Kolumni Outi Torvinen

Kaihi sai ajat­te­le­maan ajo­kort­ti­vaa­ti­muk­sia – montako kym­men­tä­tu­hat­ta kul­jet­ta­jaa on ratissa vielä so­keam­pa­na, ja ihan lail­li­ses­ti?

22.11.2022 05:10 7
Tilaajille
Finnair on tukalassa tilanteessa, Lapin etu olisi elinvoimainen kotimainen lentoyhtiö
Pääkirjoitus

Finnair on tu­ka­las­sa ti­lan­tees­sa, Lapin etu olisi elin­voi­mai­nen ko­ti­mai­nen len­to­yh­tiö

22.11.2022 05:02 4
Tilaajille
Mummuaan hoitava vaari ja muut laulujen sankarit
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Mum­muaan hoitava vaari ja muut lau­lu­jen san­ka­rit

20.11.2022 17:35
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaalan lisärahoitus on koko Lapin kannalta tervetullut
Pääkirjoitus

Län­si-Poh­jan sai­raa­lan li­sä­ra­hoi­tus on koko Lapin kan­nal­ta ter­ve­tul­lut

20.11.2022 17:34 2
Tilaajille
Taaksepäinkatsominen – imelää jälkiviisautta vai mahdollisuus oppia jotain?
Kolumni Antti Kokkonen

Taak­se­päin­kat­so­mi­nen – imelää jäl­ki­vii­saut­ta vai mah­dol­li­suus oppia jotain?

18.11.2022 21:22 12
Tilaajille
Keskusta on pyrkinyt edistämään Norjan mallia Suomessa jo vuosikymmenien ajan, mutta lopputulos on jäänyt laihaksi – puolueen aluepoliittinen uskottavuus on koetuksella
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kes­kus­ta on pyr­ki­nyt edis­tä­mään Norjan mallia Suo­mes­sa jo vuo­si­kym­me­nien ajan, mutta lop­pu­tu­los on jäänyt lai­hak­si – puo­lueen alue­po­liit­ti­nen us­kot­ta­vuus on koe­tuk­sel­la

18.11.2022 21:19 11
Tilaajille