Pääkirjoitukset

Rauha on vielä kaukana Lapin sote-rintamalta
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Rauha on vielä kaukana Lapin so­te-rin­ta­mal­ta

06:30 0
Lapin matkailu ei pelastu "tehdaskäynneillä", vaan pikaisilla päätöksillä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapin mat­kai­lu ei pelastu "teh­das­käyn­neil­lä", vaan pi­kai­sil­la pää­tök­sil­lä

22.09.2020 13:32 5
Tilaajille
Mummo puhuu ja minä kuuntelen
Kolumni Maria Paldanius

Mummo puhuu ja minä kuun­te­len

22.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Elinkeinoelämä tukee lentojen jatkumista Kemiin. Tuki on tarpeen, takeita jatkuvuudesta ei ole.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Elin­kei­no­elä­mä tukee len­to­jen jat­ku­mis­ta Kemiin. Tuki on tar­peen, takeita jat­ku­vuu­des­ta ei ole.

21.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Millainen kuva meistä annetaan maailmalle
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Mil­lai­nen kuva meistä an­ne­taan maail­mal­le

21.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Hallituksen kyky edesauttaa uusien työpaikkojen syntyä on yhä arvoitus – Lapissa on edessä poikkeuksellisen vaikea talvi matkailun romahtaessa.

Hal­li­tuk­sen kyky edes­aut­taa uusien työ­paik­ko­jen syntyä on yhä ar­voi­tus – Lapissa on edessä poik­keuk­sel­li­sen vaikea talvi mat­kai­lun ro­mah­taes­sa.

20.09.2020 06:00 6
Tilaajille
Suomen rahapelijärjestelmä on monin tavoin ongelmallinen ja se kaipaisi perusteellisen remontin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suomen ra­ha­pe­li­jär­jes­tel­mä on monin tavoin on­gel­mal­li­nen ja se kai­pai­si pe­rus­teel­li­sen re­mon­tin

19.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Ihmiskakka ja muita havaintoja lähiluonnosta
Kolumni Anna Ruohonen

Ih­mis­kak­ka ja muita ha­vain­to­ja lä­hi­luon­nos­ta

19.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Jos sote-uudistus ei jätä maakunnille riittävästi itsenäisyyttä päättää palvelujen järjestämisestä, uudistus on täysin turha ja veronmaksajille kallis
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Jos so­te-uu­dis­tus ei jätä maa­kun­nil­le riit­tä­väs­ti it­se­näi­syyt­tä päättää pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä, uu­dis­tus on täysin turha ja ve­ron­mak­sa­jil­le kallis

18.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Epätoivoista ja nirsoa sinkkuelämää
Kolumni Mari Molkoselkä

Epä­toi­vois­ta ja nirsoa sink­ku­elä­mää

17.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Korona paisuttaa pääosin perustellusti velkaa, mutta työllisyyspäätösten edessä hallituksen rohkeus petti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Korona pai­sut­taa pääosin pe­rus­tel­lus­ti velkaa, mutta työl­li­syys­pää­tös­ten edessä hal­li­tuk­sen rohkeus petti

16.09.2020 17:30 2
Tilaajille
Nukkuisinko yöni hyvin, jos kotikaupunki lämpiäisi ydinsähköllä?
Kolumni Taru Salo

Nuk­kui­sin­ko yöni hyvin, jos ko­ti­kau­pun­ki läm­piäi­si ydin­säh­köl­lä?

16.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Korona-aika uhkaa raunioittaa osan Lapin matkailusta – Hyvät uutiset vahvistavat uskoa siihen, että pohjalta noustaan vielä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ko­ro­na-ai­ka uhkaa rau­nioit­taa osan Lapin mat­kai­lus­ta – Hyvät uutiset vah­vis­ta­vat uskoa siihen, että poh­jal­ta nous­taan vielä

16.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Kun oppilaiden määrä vähenee, kouluverkon harventaminen on vaikeaa, mutta oikea ratkaisu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun op­pi­lai­den määrä vä­he­nee, kou­lu­ver­kon har­ven­ta­mi­nen on vai­keaa, mutta oikea rat­kai­su

15.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Single story -syndrooma
Kolumni Liisa Holmberg

Single story -synd­roo­ma

15.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Keitä Lapissa asuu 20 vuoden päästä?
Kolumni Terttu Pohtila

Keitä Lapissa asuu 20 vuoden päästä?

14.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Kovimmat asumiskustannukset ja korkeat verot ovat kehnoa mainosta
Pääkirjoitus

Ko­vim­mat asu­mis­kus­tan­nuk­set ja korkeat verot ovat kehnoa mai­nos­ta

14.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Etelän sijoittajat ostavat poikkeuksellisen paljon Lapin metsiä: Se ei ole ongelma, kunhan hakattu metsä uudistetaan asianmukaisesti
Pääkirjoitus

Etelän si­joit­ta­jat ostavat poik­keuk­sel­li­sen paljon Lapin metsiä: Se ei ole on­gel­ma, kunhan hakattu metsä uu­dis­te­taan asian­mu­kai­ses­ti

13.09.2020 11:07 2
Tilaajille
Hajallaan oleva Lapin keskusta on enemmän kokoomuksen kuin oman puolueen sote-linjalla
Kolumni Antti Kokkonen

Ha­jal­laan oleva Lapin kes­kus­ta on enemmän ko­koo­muk­sen kuin oman puo­lueen so­te-lin­jal­la

12.09.2020 06:15 0
Tilaajille
Matkustusrajoitusten lieventäminen on oikeansuuntaista, mutta joulumatkailu on uusilla säännöilläkin uhattuna
Pääkirjoitus

Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten lie­ven­tä­mi­nen on oi­kean­suun­tais­ta, mutta jou­lu­mat­kai­lu on uusilla sään­nöil­lä­kin uhat­tu­na

11.09.2020 19:10 3
Tilaajille
Loppua ei näkyvissä, kiista koneellisen kullankaivun jatkumisesta on osa saamelaisalueen maiden hallintaa koskevaa riitaa.
Pääkirjoitus

Loppua ei nä­ky­vis­sä, kiista ko­neel­li­sen kul­lan­kai­vun jat­ku­mi­ses­ta on osa saa­me­lais­alueen maiden hal­lin­taa kos­ke­vaa riitaa.

11.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Olen tukevasti putki-iässä, mutta putki uhkaa kohta kadota
Kolumni Pekka Rytkönen

Olen tu­ke­vas­ti put­ki-iäs­sä, mutta putki uhkaa kohta kadota

10.09.2020 06:15 0
Tilaajille
Hyvinvointivaltion pelastaminen vaatii työperäisen maahanmuuton lisäämistä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hy­vin­voin­ti­val­tion pe­las­ta­mi­nen vaatii työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton li­sää­mis­tä

10.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Kirje mahdolliselta kotirintamalta
Kolumni Reino Hämeenniemi

Kirje mah­dol­li­sel­ta ko­ti­rin­ta­mal­ta

09.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Lyijyhaulikiellon laajentaminen maalintumaille on täydellinen harhalaukaus EU:lta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lyi­jy­hau­li­kiel­lon laa­jen­ta­mi­nen maa­lin­tu­mail­le on täy­del­li­nen har­ha­lau­kaus EU:lta

09.09.2020 05:30 2
Tilaajille
Kunnissa olisi nyt tilausta paksunahkaisille päättäjille, mutta löytyykö heitä riittävästi?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun­nis­sa olisi nyt ti­laus­ta pak­su­nah­kai­sil­le päät­tä­jil­le, mutta löy­tyy­kö heitä riit­tä­väs­ti?

08.09.2020 05:30 0
Tilaajille
Hyvää ei saa halvalla – paitsi kirjastossa
Kolumni Henripekka Kallio

Hyvää ei saa hal­val­la – paitsi kir­jas­tos­sa

08.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Kuntataloutta ei voi kuin ihmetellä
Kolumni Elina Melamies

Kun­ta­ta­lout­ta ei voi kuin ih­me­tel­lä

07.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Navalnyin myrkyttäminen kertoo Putinin demokratiapeloista
Pääkirjoitus

Na­val­nyin myr­kyt­tä­mi­nen kertoo Putinin de­mo­kra­tia­pe­lois­ta

07.09.2020 05:30 0
Tilaajille
Kärsimätön keskustaväki vaihtoi Kulmunin Saarikkoon, Lohi pitää Lapin ääntä esillä varapuheenjohtajana
Pääkirjoitus

Kär­si­mä­tön kes­kus­ta­vä­ki vaihtoi Kul­mu­nin Saa­rik­koon, Lohi pitää Lapin ääntä esillä va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na

06.09.2020 11:32 5
Tilaajille