Pääkirjoitukset

Teesi, antiteesi ja synteesi
Tilaajille
Kolumni
Pekka Rytkönen

Teesi, an­ti­tee­si ja syn­tee­si

07:00
Hallituksen pitää nostaa katse jo koronan jälkeiseen aikaan
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen pitää nostaa katse jo koronan jäl­kei­seen aikaan

27.01.2021 19:14
Tilaajille
Yhteisen lumikasan äärellä
Kolumni Terttu Pohtila

Yh­tei­sen lu­mi­ka­san äärellä

27.01.2021 07:00
Tilaajille
Alueellisista koronarajoituksista on päätettävä jatkossakin alueella, eikä Helsingissä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Alueel­li­sis­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta on pää­tet­tä­vä jat­kos­sa­kin alueel­la, eikä Hel­sin­gis­sä

26.01.2021 15:00
Tilaajille
Älä pelasta raivotautia takaisin Suomeen
Kolumni Katja Kärki

Älä pelasta rai­vo­tau­tia ta­kai­sin Suomeen

26.01.2021 07:00
Tilaajille
Venäjä on moitteensa ansainnut, eikä Suomikaan voi enää vaieta itänaapurinsa ihmisoikeuksista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Venäjä on moit­teen­sa an­sain­nut, eikä Suo­mi­kaan voi enää vaieta itä­naa­pu­rin­sa ih­mis­oi­keuk­sis­ta

25.01.2021 14:36
Tilaajille
Kunnissa syntyy usein sitoutumattomien ryhmiä, jotka haastavat vanhat valtapuolueet – yksi teema ei yleensä takaa sitoutumattomille pitkää ikää
Pääkirjoitus

Kun­nis­sa syntyy usein si­tou­tu­mat­to­mien ryhmiä, jotka haas­ta­vat vanhat val­ta­puo­lueet – yksi teema ei yleensä takaa si­tou­tu­mat­to­mil­le pitkää ikää

25.01.2021 06:00 3
Tilaajille
Epävarmuus ei väisty urheilutapahtumista, kesäolympialaisetkin ovat taas vaarassa
Pääkirjoitus

Epä­var­muus ei väisty ur­hei­lu­ta­pah­tu­mis­ta, ke­sä­olym­pia­lai­set­kin ovat taas vaa­ras­sa

24.01.2021 06:00
Tilaajille
Hallitus suitsii maahantuloa kovin rajoituksin, rajayhteisöön kuuluminen ei enää ole peruste maahantulolle
Pääkirjoitus

Hal­li­tus suitsii maa­han­tu­loa kovin ra­joi­tuk­sin, ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­mi­nen ei enää ole peruste maa­han­tu­lol­le

23.01.2021 06:30
Tilaajille
Yhdysvaltojen vallanvaihto lupailee parempaa tulevaisuutta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Yh­dys­val­to­jen val­lan­vaih­to lu­pai­lee pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta

21.01.2021 06:00
Tilaajille
Raja-asukkaiden nopeampi rokottaminen voisi hidastaa virusmutaation leviämistä Suomessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ra­ja-asuk­kai­den no­peam­pi ro­kot­ta­mi­nen voisi hi­das­taa vi­rus­mu­taa­tion le­viä­mis­tä Suo­mes­sa

19.01.2021 15:04 4
Tilaajille
Lapseni rakastaa kirjoja, ja kiitän siitä Sinikka Nopolaa
Pääkirjoitus Sinikka Pylkkänen

Lapseni ra­kas­taa kir­jo­ja, ja kiitän siitä Sinikka Nopolaa

18.01.2021 07:00
Tilaajille
Rovaniemellä on varaa yhteen täysipäiväiseen hallituksen puheenjohtajaan. Johtajan paikalle pitää voida nousta myös yksityiseltä sektorilta.
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä on varaa yhteen täy­si­päi­väi­seen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jaan. Joh­ta­jan pai­kal­le pitää voida nousta myös yk­si­tyi­sel­tä sek­to­ril­ta.

17.01.2021 21:00 4
Tilaajille
Hirsikoulua rakastetaan, 60-luvun rumilus puretaan – häviääkö jo liikaa tuon ajan arkkitehtuuria?
Kolumni Anita Simola

Hir­si­kou­lua ra­kas­te­taan, 60-lu­vun rumilus pu­re­taan – hä­viää­kö jo liikaa tuon ajan ark­ki­teh­tuu­ria?

17.01.2021 07:01
Tilaajille
Hallitus lykkäsi autoilun veropäätökset vaalien yli, autoilu ei saa Lapissa kohtuuttomasti kallistua
Pääkirjoitus

Hal­li­tus lykkäsi au­toi­lun ve­ro­pää­tök­set vaalien yli, autoilu ei saa Lapissa koh­tuut­to­mas­ti kal­lis­tua

17.01.2021 06:00 16
Tilaajille
Kohti uutta vuotta Harryn ja Meghanin vanavedessä
Kolumni Anna Ruohonen

Kohti uutta vuotta Harryn ja Meg­ha­nin va­na­ve­des­sä

16.01.2021 07:00
Tilaajille
MM-ralli tarjoaa Lapille ponnahduslaudan pois pandemia-apatiasta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

MM-ral­li tarjoaa Lapille pon­nah­dus­lau­dan pois pan­de­mia-apa­tias­ta

15.01.2021 14:05 3
Tilaajille
Syytteen saanut Trump jättää jälkeensä salaliittoteorioille ja poliittiselle väkivallalle otollisen ilmapiirin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Syyt­teen saanut Trump jättää jäl­keen­sä sa­la­liit­to­teo­rioil­le ja po­liit­ti­sel­le vä­ki­val­lal­le otol­li­sen il­ma­pii­rin

14.01.2021 17:18
Tilaajille
Klovni kaatui, nousiko mörkö?
Kolumni Pekka Rytkönen

Klovni kaatui, nousiko mörkö?

14.01.2021 07:00
Tilaajille
Maapalloa ei uhkaa tuho, eikä maailmanloppu ole ovella
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Maa­pal­loa ei uhkaa tuho, eikä maail­man­lop­pu ole ovella

13.01.2021 15:00 7
Tilaajille
Miksi jokainen muuttaja on jutun arvoinen?
Kolumni Taru Salo

Miksi jo­kai­nen muut­ta­ja on jutun ar­voi­nen?

13.01.2021 06:00
Tilaajille
Uusimman koronauhan torjumiseen tarvitaan muutakin kuin viranomaiskäskytystä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Uu­sim­man ko­ro­na­uhan tor­ju­mi­seen tar­vi­taan muu­ta­kin kuin vi­ran­omais­käs­ky­tys­tä

12.01.2021 15:00
Tilaajille
Jos ulkopuolinen suojelee metsän, miksi omistaja maksaa viulut?
Kolumni Risto Pyykkö

Jos ul­ko­puo­li­nen suo­je­lee metsän, miksi omis­ta­ja maksaa viulut?

12.01.2021 06:30 7
Tilaajille
Väkivaltaa ei tule hyväksyä edes uskonnon varjolla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vä­ki­val­taa ei tule hy­väk­syä edes us­kon­non var­jol­la

11.01.2021 15:50 5
Tilaajille
Tornio täyttää 400 vuotta ja nyt saa olla aidosti ylpeä kotikaupungistaan
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Tornio täyttää 400 vuotta ja nyt saa olla aidosti ylpeä ko­ti­kau­pun­gis­taan

11.01.2021 09:16
Tilaajille
Poliittisen väkivallan vaara väijyy Suomessakin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Po­liit­ti­sen vä­ki­val­lan vaara väijyy Suo­mes­sa­kin

11.01.2021 06:30 7
Tilaajille
Hallituspuolueet sopivat kotihoidontuen säilyvän, vaikka työllisyyden kannalta muutos voisi olla perusteltu – Poliitikot arvioivat tukea monesta näkökulmasta

Hal­li­tus­puo­lueet sopivat ko­ti­hoi­don­tuen säi­ly­vän, vaikka työl­li­syy­den kan­nal­ta muutos voisi olla pe­rus­tel­tu – Po­lii­ti­kot ar­vioi­vat tukea monesta nä­kö­kul­mas­ta

09.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Kemijärvellä odotellaan selluntuoksun ja tulevaisuudenuskon paluuta
Kolumni Antti Kokkonen

Ke­mi­jär­vel­lä odo­tel­laan sel­lun­tuok­sun ja tu­le­vai­suu­den­us­kon paluuta

08.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Trump villitsi kiihkomieliset kannattajansa häpäisemään demokratian, USA:n tapahtumat ovat vakava muistutus demokratian hauraudesta
Pääkirjoitus

Trump vil­lit­si kiih­ko­mie­li­set kan­nat­ta­jan­sa hä­päi­se­mään de­mok­ra­tian, USA:n ta­pah­tu­mat ovat vakava muis­tu­tus de­mo­kra­tian hau­rau­des­ta

07.01.2021 12:47
Tilaajille
Rokotukset koronaa vastaan käynnistyivät hitaasti, mutta virus leviää nyt nopeasti – Byrokratia ei saa turhaan hidastaa taudin torjuntaa
Pääkirjoitus

Ro­ko­tuk­set koronaa vastaan käyn­nis­tyi­vät hi­taas­ti, mutta virus leviää nyt no­peas­ti – By­ro­kra­tia ei saa turhaan hi­das­taa taudin tor­jun­taa

06.01.2021 06:00
Tilaajille