Pääkirjoitukset

Keskusta on kuin kirkko tai vanha arvokas ravintola

Kes­kus­ta on kuin kirkko tai vanha arvokas ra­vin­to­la

22:20
Pääkirjoitus: Tapaus Pekka Haavistossa ei ole kyse poliittisesta ajojahdista, vaan politiikan uskottavuudesta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Tapaus Pekka Haa­vis­tos­sa ei ole kyse po­liit­ti­ses­ta ajo­jah­dis­ta, vaan po­li­tii­kan us­kot­ta­vuu­des­ta

17:17
Olen henkeni velkaa kasvottomalle sankarille
Kolumni Petteri Holma

Olen henkeni velkaa kas­vot­to­mal­le san­ka­ril­le

07:57
Pääkirjoitus: Mistä löytyvät työntekijät kuntaan, jolta puuttuu vetovoima?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Mistä löy­ty­vät työn­te­ki­jät kun­taan, jolta puuttuu ve­to­voi­ma?

06:00
Media seuraa sormesi liikkeitä ja se on hyvä asia, Netflixin asiakas tietää sen jo
Kolumni Eero Leppänen

Media seuraa sormesi liik­kei­tä ja se on hyvä asia, Net­fli­xin asiakas tietää sen jo

19.02.2020 07:00
Pääkirjoitus: Saamelaiskäräjälain uudistaminen ei onnistu, ellei kompromissivalmiutta löydy
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen ei on­nis­tu, ellei komp­ro­mis­si­val­miut­ta löydy

19.02.2020 06:00
Pääkirjoitus: Lapin ikuisuusratahanke etenee, mutta sen tiellä on yhä esteitä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lapin ikui­suus­ra­ta­han­ke etenee, mutta sen tiellä on yhä esteitä

18.02.2020 20:36
Alkaisiko hyväksi ihmiseksi
Kolumni Outi Torvinen

Al­kai­si­ko hyväksi ih­mi­sek­si

18.02.2020 06:30
Pääkirjoitus: Armeijasta ahdistuvat nuoret haastavat Puolustusvoimat uudella tavalla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ar­mei­jas­ta ah­dis­tu­vat nuoret haas­ta­vat Puo­lus­tus­voi­mat uudella tavalla

17.02.2020 07:14
Kolumni: Työelämä on maanpäällinen inferno
Kolumni Anna Häkkinen

Ko­lum­ni: Työ­elä­mä on maan­pääl­li­nen inferno

17.02.2020 06:15
Pääkirjoitus: Ilmasto-ongelmaa ei ratkaista hakkuita, vaan päästöjä vähentämällä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Il­mas­to-on­gel­maa ei rat­kais­ta hak­kui­ta, vaan pääs­tö­jä vä­hen­tä­mäl­lä

16.02.2020 15:40
Pääkirjoitus: Puu näyttää korvaavan voimaloissa turpeen riippumatta siitä, mitä hallitus lopulta päättää
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Puu näyttää kor­vaa­van voi­ma­lois­sa turpeen riip­pu­mat­ta siitä, mitä hal­li­tus lopulta päättää

15.02.2020 11:14
Media keskittyy, kun digiaika vaatii leveitä harteita
Kolumni Antti Kokkonen

Media kes­kit­tyy, kun di­gi­ai­ka vaatii leveitä har­tei­ta

15.02.2020 06:00
Pääkirjoitus: Monille Lapin kunnille povataan synkkää tulevaisuutta, mutta taistelua ei ole vielä hävitty
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Monille Lapin kun­nil­le po­va­taan synkkää tu­le­vai­suut­ta, mutta tais­te­lua ei ole vielä hävitty

14.02.2020 08:33
Kolumni: Mielen ongelmiin on saatava apua nopeasti ja läheltä

Ko­lum­ni: Mielen on­gel­miin on saatava apua no­peas­ti ja läheltä

14.02.2020 06:30
Taistelua ei ole vielä hävitty

Tais­te­lua ei ole vielä hävitty

14.02.2020 06:00
Puhtaita tuulia Simossa

Puh­tai­ta tuulia Simossa

13.02.2020 06:00
Kolumni: Lapin mies Hitlerin joukoissa. Uusi kirja avaa  kiinnostavan ja lappilaisen näkökulman sota-aikaan.
Kolumni Pekka Rytkönen

Ko­lum­ni: Lapin mies Hit­le­rin jou­kois­sa. Uusi kirja avaa kiin­nos­ta­van ja lap­pi­lai­sen nä­kö­kul­man so­ta-ai­kaan.

13.02.2020 06:00
Laki turvaa pesimärauhan Kauppatorin röyhkeimmällekin lokille – kansallispuistossa pentujaan hoitava ahma voidaan listiä ilman seurauksia
Kolumni Risto Pyykkö

Laki turvaa pe­si­mä­rau­han Kaup­pa­to­rin röyh­keim­mäl­le­kin lokille – kan­sal­lis­puis­tos­sa pen­tu­jaan hoitava ahma voidaan listiä ilman seu­rauk­sia

12.02.2020 08:45
Intensiivinen katse ja korkea kilohinta
Kolumni Anitta Salmi

In­ten­sii­vi­nen katse ja korkea ki­lo­hin­ta

11.02.2020 06:06
Pääkirjoitus: Terve taloudenpito on paras tae Lapin yliopiston itsenäisyydelle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Terve ta­lou­den­pi­to on paras tae Lapin yli­opis­ton it­se­näi­syy­del­le

11.02.2020 06:00
Miten paljon me voimme tehdä yhdessä
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Miten paljon me voimme tehdä yhdessä

10.02.2020 12:36
Marttiinin puukkojen valmistuksen siirto Vääksyyn olisi perinteisen ja vahvan lappilaisen brändin loppu
Pääkirjoitus

Mart­tii­nin puuk­ko­jen val­mis­tuk­sen siirto Vääk­syyn olisi pe­rin­tei­sen ja vahvan lap­pi­lai­sen brändin loppu

10.02.2020 11:42
Pääkirjoitus: Rasismi ei sovi eduskuntaan, eikä minnekään muuallekaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Rasismi ei sovi edus­kun­taan, eikä min­ne­kään muual­le­kaan

09.02.2020 06:54
Kolumni: Oliko brexit sittenkään suuri kansanjuhla? Brittien EU-eron illasta maailmalle välittyneet kuvat eivät näyttäneet suurinta ja tärkeintä ihmisryhmää
Kolumni Petteri Lindholm

Ko­lum­ni: Oliko brexit sit­ten­kään suuri kan­san­juh­la? Brit­tien EU-eron illasta maail­mal­le vä­lit­ty­neet kuvat eivät näyt­tä­neet suu­rin­ta ja tär­kein­tä ih­mis­ryh­mää

08.02.2020 07:00
Viisikon ilmastotussahdus –Marinin hallitus kääntää ilmastoviestin irvokkaaksi bisnesfiilistelyksi
Kolumni Pekka Juntti

Vii­si­kon il­mas­to­tus­sah­dus –Ma­ri­nin hal­li­tus kääntää il­mas­to­vies­tin ir­vok­kaak­si bis­nes­fii­lis­te­lyk­si

08.02.2020 07:00
Pääkirjoitus: Arktisessa strategiassa pitää korostaa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja arjen sujuvuutta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ark­ti­ses­sa stra­te­gias­sa pitää ko­ros­taa il­mas­ton­muu­tok­seen so­peu­tu­mis­ta ja arjen su­ju­vuut­ta

07.02.2020 21:07
Kolumni: Oikeistopopulistien tuki ajaa itäistä Saksaa umpikujaan – AfD:n vaa´ankieliasema tuo muille puolueille ongelmia
Kolumni Visa Noronen

Ko­lum­ni: Oi­keis­to­po­pu­lis­tien tuki ajaa itäistä Saksaa um­pi­ku­jaan – AfD:n vaa­´an­kie­lia­se­ma tuo muille puo­lueil­le on­gel­mia

07.02.2020 13:44
Pääkirjoitus: Syntyvyyden laskun pysäyttämisessä on otettava kaikki keinot käyttöön
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Syn­ty­vyy­den laskun py­säyt­tä­mi­ses­sä on otet­ta­va kaikki keinot käyt­töön

06.02.2020 22:07
Kolumni: On aika keittää kahvit ja jahkailla vähän
Kolumni Liisa Holmberg

Ko­lum­ni: On aika keittää kahvit ja jah­kail­la vähän

06.02.2020 07:00