Pääkirjoitukset

Kahden keskussairaalan malli on Lapin hyvinvointialueen uusien päättäjien yhteistyötesti
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Kahden kes­kus­sai­raa­lan malli on Lapin hy­vin­voin­ti­alueen uusien päät­tä­jien yh­teis­työ­tes­ti

16:00
Ajattelu alkaa vaappumisesta – Siksi kannattaa nähdä mies, jolla on käsissään maailman rumin eläin
Kolumni Katja Kärki

Ajat­te­lu alkaa vaap­pu­mi­ses­ta – Siksi kan­nat­taa nähdä mies, jolla on kä­sis­sään maail­man rumin eläin

07:00
Tilaajille
Uurnankarttajien puolueen etenemisen pysäyttäminen vaatii muutoksia vaalisysteemiin ja politiikan sisältöön
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Uur­nan­kart­ta­jien puo­lueen ete­ne­mi­sen py­säyt­tä­mi­nen vaatii muu­tok­sia vaa­li­sys­tee­miin ja po­li­tii­kan si­säl­töön

15.06.2021 16:30 7
Tilaajille
Miksi siirtää lomalle kaikki tekemättömät työt
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Miksi siirtää lomalle kaikki te­ke­mät­tö­mät työt

15.06.2021 08:14 1
Tilaajille
Kuntavaalitulos lupaa muutosta, jonka suunnan ratkaisee uusien kuntapäättäjien yhteistyökyky
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun­ta­vaa­li­tu­los lupaa muu­tos­ta, jonka suunnan rat­kai­see uusien kun­ta­päät­tä­jien yh­teis­työ­ky­ky

15.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Vaaleissa oli selvästi enemmän häviäjiä kuin voittajia
Kolumni Antti Kokkonen

Vaa­leis­sa oli sel­väs­ti enemmän hä­viä­jiä kuin voit­ta­jia

14.06.2021 09:01 13
Tilaajille
Keskustan alamäki jatkuu Lapissa, perussuomalaiset ja sitoutumattomat vaalivoittoon
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan alamäki jatkuu La­pis­sa, pe­rus­suo­ma­lai­set ja si­tou­tu­mat­to­mat vaa­li­voit­toon

14.06.2021 15:24 6
Tilaajille
Kylä kaipaa karkeloitaan
Kolumni Elina Melamies

Kylä kaipaa kar­ke­loi­taan

12.06.2021 06:30
Tilaajille
Vaikka suurin mielenkiinto kuntavaaleissa kohdistuu puolueiden kannatukseen, oikeasti kisa käydään jokaisessa kunnassa erikseen
Pääkirjoitus

Vaikka suurin mie­len­kiin­to kun­ta­vaa­leis­sa koh­dis­tuu puo­luei­den kan­na­tuk­seen, oi­keas­ti kisa käydään jo­kai­ses­sa kun­nas­sa erik­seen

11.06.2021 16:00 5
Tilaajille
Viikon kuva
Kolumni

Viikon kuva

11.06.2021 06:00
Tilaajille
Suomen on pidettävä puolensa EU:n hankevyörytyksessä, joka uhkaa siirtää metsävaltaa meiltä unionille
Pääkirjoitus

Suomen on pi­det­tä­vä puo­len­sa EU:n han­ke­vyö­ry­tyk­ses­sä, joka uhkaa siirtää met­sä­val­taa meiltä unio­nil­le

11.06.2021 07:51 4
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen torjunnassa kannattaa keskittyä olennaiseen
Kolumni Pekka Rytkönen

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa kan­nat­taa kes­kit­tyä olen­nai­seen

10.06.2021 06:30 4
Tilaajille
Jos koronarajoitusten purkamisessa hidastelu on kiinni yhdestä ministeristä, miksei häntä vaihdeta?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Jos ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­sa hi­das­te­lu on kiinni yhdestä mi­nis­te­ris­tä, miksei häntä vaih­de­ta?

09.06.2021 20:43 18
Tilaajille
Hetket, jolloin mietin moottorisahoja
Kolumni Miila Kankaanranta

Hetket, jolloin mietin moot­to­ri­sa­ho­ja

09.06.2021 07:00 3
Tilaajille
Airbnb:n säännöt tarkentuivat, mutteivät vieläkään riittävästi
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Airbnb:n säännöt tar­ken­tui­vat, mutt­ei­vät vie­lä­kään riit­tä­väs­ti

08.06.2021 21:15 4
Tilaajille
Neljä vihreää ja yksi demari tai ihan muita
Kolumni Outi Torvinen

Neljä vihreää ja yksi demari tai ihan muita

08.06.2021 07:00 1
Tilaajille
Jos haluat muutosta kuntasi johtamistyyliin, äänestämistä tehokkaampaa keinoa ei löydy
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Jos haluat muu­tos­ta kuntasi joh­ta­mis­tyy­liin, ää­nes­tä­mis­tä te­hok­kaam­paa keinoa ei löydy

07.06.2021 16:00
Tilaajille
Tunnen tuskanhikeä äänestyskopissa
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Tunnen tus­kan­hi­keä ää­nes­tys­ko­pis­sa

06.06.2021 18:00
Tilaajille
Pöyliövaaran sillan rakentaminen alkaa olla ajankohtainen hanke – Uusi silta ratkaisisi monta Rovaniemen ongelmaa
Pääkirjoitus

Pöy­liö­vaa­ran sillan ra­ken­ta­mi­nen alkaa olla ajan­koh­tai­nen hanke – Uusi silta rat­kai­si­si monta Ro­va­nie­men on­gel­maa

06.06.2021 16:28 6
Tilaajille
Supersankarin viitta sopii monelle
Kolumni Anna Ruohonen

Su­per­san­ka­rin viitta sopii monelle

05.06.2021 10:58
Tilaajille
Maakuntaveroa ei voi hyväksyä, jos siihen sisältyy pienikin riski lappilaisten verotaakan kasvusta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Maa­kun­ta­ve­roa ei voi hy­väk­syä, jos siihen si­säl­tyy pie­ni­kin riski lap­pi­lais­ten ve­ro­taa­kan kas­vus­ta

04.06.2021 17:13 7
Tilaajille
Rovaniemen epäonnistuneiden sijoitusten jälkipyykki asettaa kaupunginjohtajan kohtuuttomaan tilanteeseen
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men epä­on­nis­tu­nei­den si­joi­tus­ten jäl­ki­pyyk­ki asettaa kau­pun­gin­joh­ta­jan koh­tuut­to­maan ti­lan­tee­seen

03.06.2021 15:47 7
Tilaajille
Takaisin luontoon ja muita ilmiöitä
Kolumni Petteri Holma

Ta­kai­sin luon­toon ja muita il­miöi­tä

03.06.2021 05:00 4
Tilaajille
Jos oma väki ei riitä, sitä on haettava lisää muualta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Jos oma väki ei riitä, sitä on haet­ta­va lisää muualta

02.06.2021 20:00
Tilaajille
Pelon ja rohkeuden rajamailla
Kolumni Maria Paldanius

Pelon ja roh­keu­den ra­ja­mail­la

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Suomi ampuu itseään jalkaan muuta Eurooppaa tiukemmilla matkustusrajoituksillaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suomi ampuu itseään jalkaan muuta Eu­roop­paa tiu­kem­mil­la mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sil­laan

01.06.2021 20:30 5
Tilaajille
Moni rovaniemeläinen on noussut vaaranlakeen, jonka metsä päätettiin säästää jo 109 vuotta sitten
Kolumni Risto Pyykkö

Moni ro­va­nie­me­läi­nen on noussut vaa­ran­la­keen, jonka metsä pää­tet­tiin säästää jo 109 vuotta sitten

01.06.2021 06:00 4
Tilaajille
Kaivosverotuottoa on lisättävä siellä, missä haitatkin ovat
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kai­vos­ve­ro­tuot­toa on li­sät­tä­vä siellä, missä hai­tat­kin ovat

01.06.2021 05:00 3
Tilaajille
Lohihuuma saa ihmiset Väylälle
Kolumni Kolumni, Sari Pelttari-Heikka

Lo­hi­huu­ma saa ihmiset Väy­läl­le

31.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Hyvinvointivaltion suurin uhka odottaa yhä torjuntatoimia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hy­vin­voin­ti­val­tion suurin uhka odottaa yhä tor­jun­ta­toi­mia

30.05.2021 20:00 3
Tilaajille