Pääkirjoitukset

Koronavirus on paha, mutta mikä on pahin?
Kolumni
Petteri Holma

Ko­ro­na­vi­rus on paha, mutta mikä on pahin?

07:15
Pääkirjoitus: Koronatestausta on lisättävä epidemian torjumiseksi ja normaalioloihin paluun turvaamiseksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­tes­taus­ta on li­sät­tä­vä epi­de­mian tor­ju­mi­sek­si ja nor­maa­li­oloi­hin paluun tur­vaa­mi­sek­si

06:30
Pääkirjoitus: Jättisäästöjä etsivä Kemi tunnustaa tosiasiat ja näyttää esimerkkiä muille Lapin kunnille
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jät­ti­sääs­tö­jä etsivä Kemi tun­nus­taa to­si­asiat ja näyttää esi­merk­kiä muille Lapin kun­nil­le

01.04.2020 07:15
Saako Touko tehohoitoa – ovatko kehitysvammaiset tehohoitojonon hännillä?
Kolumni Taru Salo

Saako Touko te­ho­hoi­toa – ovatko ke­hi­tys­vam­mai­set te­ho­hoi­to­jo­non hän­nil­lä?

31.03.2020 08:55
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Työ­mat­ka­lii­ken­net­tä Ruotsin ja Suomen Lapin välillä ra­joi­tet­ta­va entistä tiu­kem­min

31.03.2020 07:29
Mihin unohtuivat pneumokokkirokotukset, joilla osaltaan helpotettaisiin tehohoidon painetta?
Kolumni Antti Kokkonen

Mihin unoh­tui­vat pneu­mo­kok­ki­ro­ko­tuk­set, joilla osal­taan hel­po­tet­tai­siin te­ho­hoi­don pai­net­ta?

30.03.2020 07:49
Pääkirjoitus: Lomautukset ovat koronan vuoksi tarpeen, mutta eivät ratkaise ongelmia, jos rahaa kuluu jatkuvasti enemmän kuin budjettiin on varattu.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lo­mau­tuk­set ovat koronan vuoksi tar­peen, mutta eivät rat­kai­se on­gel­mia, jos rahaa kuluu jat­ku­vas­ti enemmän kuin bud­jet­tiin on va­rat­tu.

30.03.2020 05:00
Pääkirjoitus: Onko pakko mennä kauppaan, jos ei uskalla?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Onko pakko mennä kaup­paan, jos ei us­kal­la?

29.03.2020 06:00
Yli viisi vuotta odotettu tilaisuus siirtyi videolle ja juhla tulevaisuuteen – silti tuntui, että sukulaiset olivat lähellä, kun nimet näkyivät ruudulla
Kolumni Marjo Oikarinen

Yli viisi vuotta odo­tet­tu ti­lai­suus siirtyi vi­deol­le ja juhla tu­le­vai­suu­teen – silti tuntui, että su­ku­lai­set olivat lä­hel­lä, kun nimet nä­kyi­vät ruu­dul­la

28.03.2020 09:00
Asioiden suhteellistaminen helpottaa elämää
Kolumni Terttu Pohtila

Asioi­den suh­teel­lis­ta­mi­nen hel­pot­taa elämää

28.03.2020 06:00
Pääkirjoitus: Autetaan yrittäjiä hädässä, jotta normaaliin paluu hoituu epidemian jälkeen helpommin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Au­te­taan yrit­tä­jiä hä­däs­sä, jotta nor­maa­liin paluu hoituu epi­de­mian jälkeen hel­pom­min

27.03.2020 14:36
Kolumni: Olin väärässä – Ihmisellä on sittenkin kyky unohtaa riitely ja katsoa kohti yhteistä maalia
Kolumni Minna Akimo

Ko­lum­ni: Olin vää­räs­sä – Ih­mi­sel­lä on sit­ten­kin kyky unohtaa riitely ja katsoa kohti yh­teis­tä maalia

27.03.2020 07:00
Pääkirjoitus: Kunnat toipuvat pandemiasta vielä pitkään sen jälkeenkin, kun epidemia on ohi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kunnat toi­pu­vat pan­de­mias­ta vielä pitkään sen jäl­keen­kin, kun epi­de­mia on ohi

27.03.2020 06:00
Kolumni: Tällaista yksilönvapauksiin kajoamista en ole ennen kokenut
Kolumni Pekka Rytkönen

Ko­lum­ni: Täl­lais­ta yk­si­lön­va­pauk­siin ka­joa­mis­ta en ole ennen kokenut

26.03.2020 06:00
Kolumni: Selviytymisen jäljillä - kuinka hain kalun käyttöön ensimmäistä kertaa
Kolumni Reino Hämeenniemi

Ko­lum­ni: Sel­viy­ty­mi­sen jäl­jil­lä - kuinka hain kalun käyt­töön en­sim­mäis­tä kertaa

25.03.2020 06:00
Pääkirjoitus: Jos korona vie lamaan, ei toisteta 1990-luvun virheitä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jos korona vie lamaan, ei tois­te­ta 1990-lu­vun vir­hei­tä

25.03.2020 06:00
Pääkirjoitus: Jos viranomaisten ohjeet eivät mene perille, edessä voi olla ulkonaliikkumiskielto
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jos vi­ran­omais­ten ohjeet eivät mene pe­ril­le, edessä voi olla ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to

24.03.2020 06:00
Pääkirjoitus: Vapaalle liikkumiselle tuli äkkiloppu myös länsirajalla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Va­paal­le liik­ku­mi­sel­le tuli äk­ki­lop­pu myös län­si­ra­jal­la

23.03.2020 06:30
Kolumni: Melkoinen digiloikka tässä harpataan

Ko­lum­ni: Mel­koi­nen di­gi­loik­ka tässä har­pa­taan

23.03.2020 06:00
Kolumni: Jos koronavirus ahdistaa, metsästä voi löytyä hetkeksi mielenrauha – luonnosta löytyy myös monipuolisia liikuntamahdollisuuksia

Ko­lum­ni: Jos ko­ro­na­vi­rus ah­dis­taa, met­säs­tä voi löytyä het­kek­si mie­len­rau­ha – luon­nos­ta löytyy myös mo­ni­puo­li­sia lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia

22.03.2020 10:12
Pääkirjoitus: Komitea selvittää maakuntien verotusoikeutta. Lapin näkökulmasta työ erittäin kiinnostava.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Komitea sel­vit­tää maa­kun­tien ve­ro­tu­soi­keut­ta. Lapin nä­kö­kul­mas­ta työ erit­täin kiin­nos­ta­va.

22.03.2020 09:46
Pääkirjoitus: Keväthanget houkuttavat kotimaan matkailijoita Lappiin, mutta matkaa on nyt syytä harkita tarkkaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ke­vät­han­get hou­kut­ta­vat ko­ti­maan mat­kai­li­joi­ta Lap­piin, mutta matkaa on nyt syytä harkita tark­kaan

20.03.2020 15:23
Auta itsellesi tärkeää yritystä selviämään yli vuoden 2020 suuren talouskriisin – osta vaikka varastoon tuotteita ja digitaalisia palveluita
Kolumni Matti Posio

Auta it­sel­le­si tärkeää yri­tys­tä sel­viä­mään yli vuoden 2020 suuren ta­lous­krii­sin – osta vaikka va­ras­toon tuot­tei­ta ja di­gi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta

20.03.2020 06:30
Pääkirjoitus: EK:kin taipui keskitettyyn työelämän hätäpakettiin, lomautusten helpottaminen on oikeaa politiikkaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: EK:kin taipui kes­ki­tet­tyyn työ­elä­män hä­tä­pa­ket­tiin, lo­mau­tus­ten hel­pot­ta­mi­nen on oikeaa po­li­tiik­kaa

19.03.2020 21:16
Kaikki mistä riipuin
Kolumni Maria Paldanius

Kaikki mistä riipuin

19.03.2020 07:00
Pääkirjoitus: Etäopetukseen siirtyminen herättää suurta huolta monissa vanhemmissa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­nen he­rät­tää suurta huolta monissa van­hem­mis­sa

18.03.2020 15:32
Poikkeustilan sivustaseuraajana
Kolumni Outi Torvinen

Poik­keus­ti­lan si­vus­ta­seu­raa­ja­na

18.03.2020 10:06
Pääkirjoitus: Suomi voisi ottaa mallia Tanskan koronanotkeudesta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Suomi voisi ottaa mallia Tanskan ko­ro­na­not­keu­des­ta

18.03.2020 10:04
Pääkirjoitus: Valmiuslakien käytölle on perusteet, mutta nyt tulisi välttää koko Suomen täydellinen pysähtyminen
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Val­mius­la­kien käy­töl­le on pe­rus­teet, mutta nyt tulisi välttää koko Suomen täy­del­li­nen py­säh­ty­mi­nen

16.03.2020 19:20
Koronatodellisuus on täällä eikä sitä voi muuksi muuttaa – siksi kannattaa tarttua tilaisuuteen
Kolumni Jami Jokinen

Ko­ro­na­to­del­li­suus on täällä eikä sitä voi muuksi muuttaa – siksi kan­nat­taa tarttua ti­lai­suu­teen

14.03.2020 09:00