kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

tähtijuttu: Yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin – ta­voi­tim­me kolmen muut­ta­jan ketjun ja kur­kis­tim­me kuntien väes­tö­en­nus­tei­siin

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Pääkirjoitukset

Ilmastopäätöksissä megaluokan aikatauluvirhe
Tilaajille
Kolumni
Pekka Mauno

Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

01.10.2022 06:00 11
Tuulivoima tarvitsee tuekseen säätövoimaa, jonka riittävyys on uhattuna
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

30.09.2022 19:00 11
Tilaajille
Viikon kuva: Matkalla etelään
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Mat­kal­la etelään

30.09.2022 06:00
Tilaajille
Rajavartiolaitos ehdottaa Venäjän vastaiselle rajalle entistä parempia esteitä poikkeustilanteen varalle – aidan rakennustyöt on aloitettava heti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

29.09.2022 20:00 9
Tilaajille
Maailma valmiiksi sammalten tahtiin – yhtenä syyskuun päivänä sain itseni kiinni kärsimättömyydestä
Kolumni Maria Paldanius

Maailma val­miik­si sam­mal­ten tahtiin – yhtenä syys­kuun päivänä sain itseni kiinni kär­si­mät­tö­myy­des­tä

29.09.2022 06:00 2
Tilaajille
Itämeren putkivuodot osoittavat Suomen haavoittuvuuden, raideyhteys Jäämerelle olisi huoltovarmuuden kannalta ensiarvoisen tärkeä
Pääkirjoitus

Itä­me­ren put­ki­vuo­dot osoit­ta­vat Suomen haa­voit­tu­vuu­den, rai­de­yh­teys Jää­me­rel­le olisi huol­to­var­muu­den kan­nal­ta en­si­ar­voi­sen tärkeä

28.09.2022 21:30 20
Tilaajille
Viivytelläkö vai villiintyä? Mitä tehdä, jos pelkkä ajatus muutoksesta pelottaa?
Kolumni Armi Auvinen

Vii­vy­tel­lä­kö vai vil­liin­tyä? Mitä tehdä, jos pelkkä ajatus muu­tok­ses­ta pe­lot­taa?

28.09.2022 06:00
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue voi joutua jo alkutaipaleellaan taloudellisiin sopeuttamistoimiin tilanteessa, missä kahden sairaalan mallista vallitsee vain näennäinen yksimielisyys
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapin hy­vin­voin­ti­alue voi joutua jo al­ku­tai­pa­leel­laan ta­lou­del­li­siin so­peut­ta­mis­toi­miin ti­lan­tees­sa, missä kahden sai­raa­lan mal­lis­ta val­lit­see vain näen­näi­nen yk­si­mie­li­syys

27.09.2022 20:00 8
Tilaajille
Yhteydenpito on vaikea laji
Kolumni Outi Torvinen

Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

27.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Putinin päätökset ja poliittinen paine pakottivat hallituksen muuttamaan viisumilinjauksiaan – edessä siintävät jo uudet itärajakoettelemukset
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Putinin pää­tök­set ja po­liit­ti­nen paine pa­kot­ti­vat hal­li­tuk­sen muut­ta­maan vii­su­mi­lin­jauk­siaan – edessä siin­tä­vät jo uudet itä­ra­ja­koet­te­le­muk­set

26.09.2022 20:00 4
Tilaajille
Onneksi sain heittää ruusun ukin arkulle
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Onneksi sain heittää ruusun ukin arkulle

26.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Lähes puolet Lapin kuntahallinnon työntekijöistä on kohdannut epäasiallista käytöstä, usein luottamushenkilöiden taholta – tämä ei lupaa hyvää kuntien kehittämiselle
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lähes puolet Lapin kun­ta­hal­lin­non työn­te­ki­jöis­tä on koh­dan­nut epä­asial­lis­ta käy­tös­tä, usein luot­ta­mus­hen­ki­löi­den taholta – tämä ei lupaa hyvää kuntien ke­hit­tä­mi­sel­le

25.09.2022 21:00 2
Tilaajille
Vierashirvestys yhä ongelma, syyskuun jahtikausi joutaa mennä
Kolumni Antti Kokkonen

Vie­ras­hir­ves­tys yhä on­gel­ma, syys­kuun jah­ti­kau­si joutaa mennä

24.09.2022 06:00 15
Tilaajille
Uudella Pohjolan Osuupankilla on edessään lupausten lunastamisen aika – Lapissa odotellaan entisten palvelujen ja oman konttorin säilymistä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Uudella Poh­jo­lan Osuu­pan­kil­la on edes­sään lu­paus­ten lu­nas­ta­mi­sen aika – Lapissa odo­tel­laan en­tis­ten pal­ve­lu­jen ja oman kont­to­rin säi­ly­mis­tä

23.09.2022 20:00 9
Tilaajille
Viikon kuva: Sumun himmentämä aamu
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Sumun him­men­tä­mä aamu

23.09.2022 06:00
Tilaajille
Kylien kehittämissäätiön hallitus ei voi sulkea silmiään pahenevalta uskottavuusongelmalta – toimitusjohtajan sijoitustoimet on selvitettävä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tus ei voi sulkea sil­miään pa­he­ne­val­ta us­kot­ta­vuus­on­gel­mal­ta – toi­mi­tus­joh­ta­jan si­joi­tus­toi­met on sel­vi­tet­tä­vä

22.09.2022 15:00 40
Tilaajille
Seuraavaa kuninkaallista skandaalia odotellessa – kuninkaallisten odotetaan tuottavan elämällään myyviä tarinoita
Kolumni Petteri Holma

Seu­raa­vaa ku­nin­kaal­lis­ta skan­daa­lia odo­tel­les­sa – ku­nin­kaal­lis­ten odo­te­taan tuot­ta­van elä­mäl­lään myyviä ta­ri­noi­ta

22.09.2022 06:00 3
Tilaajille
Fortum tulee Saksasta verissä päin kotiin, valtion omistajaohjaus ei toimi
Pääkirjoitus

Fortum tulee Sak­sas­ta verissä päin kotiin, valtion omis­ta­ja­oh­jaus ei toimi

21.09.2022 21:00 11
Tilaajille
Kaasujalan kevennys ei kirpaise – kahdeksankympin vauhti voisi tulla vaikka tavaksi
Kolumni Johanna Sarriola

Kaa­su­ja­lan ke­ven­nys ei kir­pai­se – kah­dek­san­kym­pin vauhti voisi tulla vaikka tavaksi

21.09.2022 06:00 7
Tilaajille
Suomen piiloutuminen juridisten tekosyiden taakse venäläisten viisumiasiassa on paitsi noloa myös irvokasta – raja on laitettava kiinni itänaapurilta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suomen pii­lou­tu­mi­nen ju­ri­dis­ten te­ko­syi­den taakse ve­nä­läis­ten vii­su­mi­asias­sa on paitsi noloa myös ir­vo­kas­ta – raja on lai­tet­ta­va kiinni itä­naa­pu­ril­ta

20.09.2022 21:30 11
Tilaajille
Se on teidän oma asianne
Kolumni Liisa Holmberg

Se on teidän oma asianne

20.09.2022 06:35 11
Tilaajille
Rovaniemen Keskuskentän palkitusta Railo-katsomosta on tullut kaupungin leväperäisen kiinteistöpolitiikan monumentti – tilahallinnassa löytyy paljon petrattavaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ro­va­nie­men Kes­kus­ken­tän pal­ki­tus­ta Rai­lo-kat­so­mos­ta on tullut kau­pun­gin le­vä­pe­räi­sen kiin­teis­tö­po­li­tii­kan mo­nu­ment­ti – ti­la­hal­lin­nas­sa löytyy paljon pet­rat­ta­vaa

19.09.2022 20:30 15
Tilaajille
Ruotsin kansa siirtyi oikealle – Tornionlaaksossa kuviot ovat kuntavaalien jälkeen vielä täysin auki
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Ruotsin kansa siirtyi oi­keal­le – Tor­nion­laak­sos­sa kuviot ovat kun­ta­vaa­lien jälkeen vielä täysin auki

19.09.2022 07:00 3
Tilaajille
Kotitalouksien ostovoiman sulaminen kääntää talouden kohti taantumaa
Pääkirjoitus

Ko­ti­ta­louk­sien os­to­voi­man su­la­mi­nen kääntää ta­lou­den kohti taan­tu­maa

18.09.2022 17:49 3
Tilaajille
Jos kuolleet venäläiset olisivat puolukoita, viikatemiehellä olisi Ukrainassa kymmenen ämpärin saalis
Kolumni Henripekka Kallio

Jos kuol­leet ve­nä­läi­set oli­si­vat puo­lu­koi­ta, vii­ka­te­mie­hel­lä olisi Uk­rai­nas­sa kym­me­nen ämpärin saalis

17.09.2022 06:00
Tilaajille
EU haluaa päättää yhä jäsenmaiden metsäpolitiikasta, vaikka se ei kuulu unionin päätösvaltaan – Suomen on pidettävä kiinni oikeuksistaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

EU haluaa päättää yhä jä­sen­mai­den met­sä­po­li­tii­kas­ta, vaikka se ei kuulu unionin pää­tös­val­taan – Suomen on pi­det­tä­vä kiinni oi­keuk­sis­taan

16.09.2022 18:11 17
Tilaajille
Viikon kuva: Mestarin opissa molskilla
Kolumni

Viikon kuva: Mes­ta­rin opissa mols­kil­la

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Viikon kuva: Maailmanmestarin nimikirjoitus kiinnosti Sodankylässä
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Maail­man­mes­ta­rin ni­mi­kir­joi­tus kiin­nos­ti So­dan­ky­läs­sä

16.09.2022 06:00
Tilaajille
Oikeudenmukaisinkaan työtaistelu ei saa vaarantaa ihmisten henkeä tai terveyttä – päättäjien vastuulla on estää vaaralliset lakot vaikka lailla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Oi­keu­den­mu­kaisin­kaan työ­tais­te­lu ei saa vaa­ran­taa ih­mis­ten henkeä tai ter­veyt­tä – päät­tä­jien vas­tuul­la on estää vaa­ral­li­set lakot vaikka lailla

15.09.2022 20:37 7
Tilaajille
Jos historia olisi mennyt toisin, suurin tunturikeskus ei olisi Levi eikä Ruka
Kolumni Risto Pyykkö

Jos his­to­ria olisi mennyt toisin, suurin tun­tu­ri­kes­kus ei olisi Levi eikä Ruka

15.09.2022 06:00 7
Tilaajille