Pääkirjoitukset

Neljän tunnin juna on realistinen tavoite
Tilaajille

Neljän tunnin juna on rea­lis­ti­nen tavoite

16.04.2021 18:18 3
Pelikoneiden paikka ei ole kaupoissa, vaan pelihalleissa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pe­li­ko­nei­den paikka ei ole kau­pois­sa, vaan pe­li­hal­leis­sa

16.04.2021 16:00 7
Tilaajille
Viikon kuva: Lämpöaalto iskee
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Läm­pö­aal­to iskee

16.04.2021 06:00
Tilaajille
Rokottamisurakka uhkaa venyä kesän yli kahden rokotteen ongelmien vuoksi
Pääkirjoitus

Ro­kot­ta­mis­urak­ka uhkaa venyä kesän yli kahden ro­kot­teen on­gel­mien vuoksi

15.04.2021 17:00 2
Tilaajille
Muiston syntyminen vaatii läsnäoloa
Kolumni Maria Paldanius

Muiston syn­ty­mi­nen vaatii läs­nä­oloa

15.04.2021 14:12
Tilaajille
Lappilaisten metsästysoikeuteen ei ole syytä kajota
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lap­pi­lais­ten met­säs­tys­oi­keu­teen ei ole syytä kajota

15.04.2021 06:00 9
Tilaajille
Vallit Vuotoksen sijaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vallit Vuo­tok­sen sijaan

14.04.2021 06:00 4
Tilaajille
Mistä tunnistaa viisaan ihmisen?
Kolumni Armi Auvinen

Mistä tun­nis­taa viisaan ih­mi­sen?

14.04.2021 06:00 4
Tilaajille
Rovaniemi ja Kemi-Tornio saavat toistuvasti kehnon arvosanan yritysvertailuissa. Viesti kannattaa ottaa tosissaan

Ro­va­nie­mi ja Ke­mi-Tor­nio saavat tois­tu­vas­ti kehnon ar­vo­sa­nan yri­tys­ver­tai­luis­sa. Viesti kan­nat­taa ottaa to­sis­saan

13.04.2021 06:00 4
Tilaajille
Koronahäkki joutaisi jo kuuseen
Kolumni Outi Torvinen

Ko­ro­na­häk­ki jou­tai­si jo kuuseen

13.04.2021 06:00 4
Tilaajille
En suostu koulutaksiksi, koska niin on lapselleni paras
Kolumni Sinikka Pylkkänen

En suostu kou­lu­tak­sik­si, koska niin on lap­sel­le­ni paras

12.04.2021 07:00 3
Tilaajille
Oli korkea aika julkistaa suuntaviitat koronarajoitusten purkamisesta, vaikka avoimia kysymyksiä jäi yhä tukku
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Oli korkea aika jul­kis­taa suun­ta­vii­tat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta, vaikka avoimia ky­sy­myk­siä jäi yhä tukku

12.04.2021 06:30
Tilaajille
Minne katosi uimarantani hiekka?
Kolumni Anna Ruohonen

Minne katosi ui­ma­ran­ta­ni hiekka?

10.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Polttoaineiden verotusta ei pidä arvioida vain yhdestä näkökulmasta – Kysymys on suomalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Polt­to­ai­nei­den ve­ro­tus­ta ei pidä ar­vioi­da vain yhdestä nä­kö­kul­mas­ta – Kysymys on suo­ma­lais­ten ta­sa-ar­voi­ses­ta koh­te­lus­ta

09.04.2021 20:00 24
Tilaajille
Lohen kalastuksen kieltäminen Tenolla on iso isku Utsjoelle, mutta onko parempia vaihtoehtoja tarjolla?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lohen ka­las­tuk­sen kiel­tä­mi­nen Tenolla on iso isku Uts­joel­le, mutta onko pa­rem­pia vaih­to­eh­to­ja tar­jol­la?

08.04.2021 21:53 4
Tilaajille
"Lapinpuku" päällä omit kulttuuria
Kolumni Mari Molkoselkä

"La­pin­pu­ku" päällä omit kult­tuu­ria

08.04.2021 07:00 12
Tilaajille
Kiinan vaikutusvalta on kasvanut hurjasti eikä kasvu pysähdy koronaan –Lapissakin kannattaa miettiä, millaista yhteistyötä me haluamme
Pääkirjoitus

Kiinan vai­ku­tus­val­ta on kas­va­nut hur­jas­ti eikä kasvu pysähdy ko­ro­naan –La­pis­sa­kin kan­nat­taa miet­tiä, mil­lais­ta yh­teis­työ­tä me ha­luam­me

07.04.2021 21:44 2
Tilaajille
Kadonneen äänestysinnon metsästys
Kolumni Anitta Salmi

Ka­don­neen ää­nes­tys­in­non met­säs­tys

07.04.2021 05:45
Tilaajille
Tilastot osoittavat karulla tavalla, kuinka naiset ovat lähteneet monesta Lapin kunnasta – Työn ja vaikutusmahdollisuuksien puute on selitys, muttei ainoa
Pääkirjoitus

Ti­las­tot osoit­ta­vat karulla ta­val­la, kuinka naiset ovat läh­te­neet monesta Lapin kun­nas­ta – Työn ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien puute on se­li­tys, muttei ainoa

06.04.2021 21:38
Tilaajille
Kittilän päätöksentekotapoja on puitu käräjillä jo seitsemän vuotta, mutta onko virheistä opittu?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kit­ti­län pää­tök­sen­te­ko­ta­po­ja on puitu kä­rä­jil­lä jo seit­se­män vuotta, mutta onko vir­heis­tä opittu?

05.04.2021 19:47 4
Tilaajille
Marinin piinaviikko - perustuslakivaliokunnan liikkumisrajoituslain tyrmäys ja sdp:n mureneva gallup-kannatus
Pääkirjoitus

Marinin pii­na­viik­ko - pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan liik­ku­mis­ra­joi­tus­lain tyrmäys ja sdp:n mu­re­ne­va gal­lup-kan­na­tus

02.04.2021 06:00 8
Tilaajille
Ruotsi näyttää kiskotie-esimerkkiä Suomelle, missä lyhyt pätkä rataa odottaa yhä sähköistämistä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ruotsi näyttää kis­ko­tie-esi­merk­kiä Suo­mel­le, missä lyhyt pätkä rataa odottaa yhä säh­köis­tä­mis­tä

01.04.2021 06:30 2
Tilaajille
Pääsiäisenä nousin kuolleista
Kolumni Petteri Holma

Pää­siäi­se­nä nousin kuol­leis­ta

01.04.2021 06:00 5
Tilaajille
Vauvan osakesäästötili on liian järkevä ehdotus toteutettavaksi
Kolumni Taru Salo

Vauvan osa­ke­sääs­tö­ti­li on liian järkevä ehdotus to­teu­tet­ta­vak­si

31.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Jos paliskunta elää petokorvauksista, onko systeemissä vika?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Jos pa­lis­kun­ta elää pe­to­kor­vauk­sis­ta, onko sys­tee­mis­sä vika?

30.03.2021 13:54 13
Tilaajille
Ei varasteta tulevaisuuden ihmisiltä
Kolumni Liisa Holmberg

Ei va­ras­te­ta tu­le­vai­suu­den ih­mi­sil­tä

30.03.2021 06:30 2
Tilaajille
Hallitus kuuli hätähuudon, nyt kaikki riippuu meistä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus kuuli hä­tä­huu­don, nyt kaikki riippuu meistä

30.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Bob Dylania ja muita ikihipin tunnustuksia
Kolumni Eila Valtanen

Bob Dylania ja muita iki­hi­pin tun­nus­tuk­sia

29.03.2021 07:00
Tilaajille
Hallituksen työllisyyspäätökset eivät saa jäädä koronanhoidon ja vaalitaistelun jalkoihin
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen työl­li­syys­pää­tök­set eivät saa jäädä ko­ro­nan­hoi­don ja vaa­li­tais­te­lun jal­koi­hin

28.03.2021 19:52
Tilaajille
Liikkumisrajoitukset uhkaavat sulkea loputkin rahahanat Lapin matkailulta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set uh­kaa­vat sulkea lo­put­kin ra­ha­ha­nat Lapin mat­kai­lul­ta

27.03.2021 09:03 2
Tilaajille