Pääkirjoitukset

Kemijoen kalatalousvelvotteiden kiristäminen saa runsaasti tukea monesta suunnasta – Tukijat saattavat kannattaa myös Sierilän altaan rakentamista.
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Ke­mi­joen ka­la­ta­lous­vel­vot­tei­den ki­ris­tä­mi­nen saa run­saas­ti tukea monesta suun­nas­ta – Tukijat saat­ta­vat kan­nat­taa myös Sie­ri­län altaan ra­ken­ta­mis­ta.

06:00 1
Onko koirasi persoonallinen tyyppi vai ahdistunut narunjatke?
Kolumni Milla Sallinen

Onko koirasi per­soo­nal­li­nen tyyppi vai ah­dis­tu­nut na­run­jat­ke?

10.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Koululaiset palaavat kesälomiltaan tällä viikolla – Tänä syksynä koulunkäyntiä varjostavat sekä korona että kuntien kasvavat talousongelmat.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kou­lu­lai­set pa­laa­vat ke­sä­lo­mil­taan tällä vii­kol­la – Tänä syksynä kou­lun­käyn­tiä var­jos­ta­vat sekä korona että kuntien kas­va­vat ta­lou­son­gel­mat.

10.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Valtiolla ei ole varaa jättää Meri-Lappia mottiin lentoliikenteessä. Keinot löytyvät, jos niitä jaksetaan yhdessä etsiä.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Val­tiol­la ei ole varaa jättää Me­ri-Lap­pia mottiin len­to­lii­ken­tees­sä. Keinot löy­ty­vät, jos niitä jak­se­taan yhdessä etsiä.

09.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Metsästyksellä on iso taloudellinen merkitys, vaikka kukaan ei enää elä pelkästään metsästämällä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Met­säs­tyk­sel­lä on iso ta­lou­del­li­nen mer­ki­tys, vaikka kukaan ei enää elä pel­käs­tään met­säs­tä­mäl­lä

08.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Kokeilin ensi kertaa haulikkoa ja golfia
Kolumni Henripekka Kallio

Ko­kei­lin ensi kertaa hau­lik­koa ja golfia

08.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Tuore kannatuskysely vaikeuttaa Kulmunin tietä jatkokaudelle
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Tuore kan­na­tus­ky­se­ly vai­keut­taa Kul­mu­nin tietä jat­ko­kau­del­le

07.08.2020 06:00 5
Tilaajille
Enää en luota kättelijöihin – nyrkkitervehdys ja muu uusi normaali
Kolumni Ville Hyötylä

Enää en luota kät­te­li­jöi­hin – nyrk­ki­ter­veh­dys ja muu uusi nor­maa­li

06.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Pelkkä suositus ei riitä – Jos kansalaisten halutaan käyttävän maskeja, niiden pitää olla saatavilla helposti ja halvalla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pelkkä suo­si­tus ei riitä – Jos kan­sa­lais­ten ha­lu­taan käyt­tä­vän mas­ke­ja, niiden pitää olla saa­ta­vil­la hel­pos­ti ja hal­val­la

05.08.2020 17:16 1
Tilaajille
Nyt voisi valita puolensa
Kolumni Outi Torvinen

Nyt voisi valita puo­len­sa

05.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Hallitus tukee öljylämmityksestä luopujia, mutta onko tuki riittävä pienituloiselle eläkeläiselle? Hallituksen kunnianhimo ei ehkä kaikkia kannusta.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tus tukee öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä luo­pu­jia, mutta onko tuki riit­tä­vä pie­ni­tu­loi­sel­le elä­ke­läi­sel­le? Hal­li­tuk­sen kun­nian­hi­mo ei ehkä kaikkia kan­nus­ta.

05.08.2020 06:00 5
Tilaajille
Vapaana juoksevat koirat raatelevat joka vuosi kymmeniä poroja ja myös kotieläimiä. Metsästyskoira kannattaa opettaa toimimaan poronhoitoalueella.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vapaana juok­se­vat koirat raa­te­le­vat joka vuosi kym­me­niä poroja ja myös ko­tie­läi­miä. Met­säs­tys­koi­ra kan­nat­taa opettaa toi­mi­maan po­ron­hoi­toa­lueel­la.

04.08.2020 07:00 3
Tilaajille
Miksi Migri lyö Kemiä?

Miksi Migri lyö Kemiä?

03.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Luova työ ei ole harrastus
Kolumni Raisa Huttunen

Luova työ ei ole har­ras­tus

01.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Aftonbladetissa ei voi olla otsikkoa, jossa ihastellaan Jenni Haukion säteilleen ruotsalaisessa mekossa
Kolumni Ilari Tapio

Af­tonb­la­de­tis­sa ei voi olla ot­sik­koa, jossa ihas­tel­laan Jenni Haukion sä­teil­leen ruot­sa­lai­ses­sa mekossa

01.08.2020 06:00 0
Tilaajille
On aika korjata suot
Pääkirjoitus

On aika korjata suot

01.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Keskustalaiset pääsevät äänestämään puheenjohtajasta – Voittajan urakka näyttää erittäin haastavalta
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään pu­heen­joh­ta­jas­ta – Voit­ta­jan urakka näyttää erit­täin haas­ta­val­ta

30.07.2020 18:13 2
Tilaajille
Moni haluaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan yltämään kaikille työntekijöille, mutta muutosta tuskin tulee
Kolumni Pekka Rytkönen

Moni ha­luai­si an­sio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van yl­tä­mään kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le, mutta muu­tos­ta tuskin tulee

30.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Elinkeinoministeri Mika Lintilän päätös EU:n aluekehitysrahojen jakotavasta on Lapille poikkeuksellisen tärkeä asia
Pääkirjoitus

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­län päätös EU:n alue­ke­hi­tys­ra­ho­jen ja­ko­ta­vas­ta on Lapille poik­keuk­sel­li­sen tärkeä asia

29.07.2020 21:13 1
Tilaajille
Istuin aina niin, etteivät reidet leviä penkkiin, mutta nyt ostin elämäni ensimmäisen muotoja mukailevan makkarankuoren
Kolumni Vappu Jaakkola

Istuin aina niin, ett­ei­vät reidet leviä penk­kiin, mutta nyt ostin elämäni en­sim­mäi­sen muotoja mu­kai­le­van mak­ka­ran­kuo­ren

28.07.2020 21:51 3
Tilaajille
Syrjäseutujen asukkaat maksavat polttoaineiden hinnan korotuksista suurimman laskun
Pääkirjoitus

Syr­jä­seu­tu­jen asuk­kaat mak­sa­vat polt­to­ai­nei­den hinnan ko­ro­tuk­sis­ta suu­rim­man laskun

28.07.2020 17:30 2
Tilaajille
Vaikka maailma muuttuu, seikkailunhalu säilyy
Kolumni Johanna Metsänheimo

Vaikka maailma muut­tuu, seik­kai­lun­ha­lu säilyy

28.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Thaimaa päästää vihdoinkin marjanpoimijoita Suomeen, mutta hillajänkään ammattilaiset eivät ehdi, poimijoille määrätty minimiansio on perusteltu.

Thaimaa päästää vih­doin­kin mar­jan­poi­mi­joi­ta Suo­meen, mutta hil­la­jän­kään am­mat­ti­lai­set eivät ehdi, poi­mi­joil­le mää­rät­ty mi­ni­mi­an­sio on pe­rus­tel­tu.

27.07.2020 17:42 0
Tilaajille
Toiminta on vastalääkettä toivottomuudelle

Toi­min­ta on vas­ta­lää­ket­tä toi­vot­to­muu­del­le

27.07.2020 06:15 0
Tilaajille
Koronarokotteen odotettua nopeampi valmistuminen luo toivoa normaalioloihin palaamisesta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ko­ro­na­ro­kot­teen odo­tet­tua no­peam­pi val­mis­tu­mi­nen luo toivoa nor­maa­li­oloi­hin pa­laa­mi­ses­ta

27.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Pelko vallan menetyksestä ajaa ay-liikettä kiusalliseen tilanteeseen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pelko vallan me­ne­tyk­ses­tä ajaa ay-lii­ket­tä kiu­sal­li­seen ti­lan­tee­seen

26.07.2020 06:00 6
Tilaajille
Kuka uskaltaisi määritellä kohtuuden?
Kolumni Anna Ruohonen

Kuka us­kal­tai­si mää­ri­tel­lä koh­tuu­den?

25.07.2020 06:15 0
Tilaajille
Syksyn budjettiriihen pääaihe on jo tiedossa, eikä se ole pandemia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Syksyn bud­jet­ti­rii­hen pääaihe on jo tie­dos­sa, eikä se ole pan­de­mia

25.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Kaatuuko Trumpin valtakausi koronaan?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kaa­tuu­ko Trumpin val­ta­kau­si ko­ro­naan?

24.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Ihmiskokeita ihmisyydestä
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen/Lounais-Lappi

Ih­mis­ko­kei­ta ih­mi­syy­des­tä

22.07.2020 10:09 0