Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pääkirjoitukset

Ay-liike ja hallitus ovat ajautuneet jääräpäisyyttään pattitilanteeseen, mistä kummankin on vaikea perääntyä – nyt jos koskaan tarvittaisiin vanhan ajan neuvottelutaitoja
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä – nyt jos koskaan tar­vit­tai­siin vanhan ajan neu­vot­te­lu­tai­to­ja

17:00 2
Suomen Pisa-tulokset ovat laskeneet jo lähes koko 2000-luvun ajan – hämmästyttävintä ilmiössä on se, ettei korjausliikettä ole onnistuttu tekemään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

07.12.2023 17:00 17
Suomi juhlii 106. itsenäisyyspäiväänsä ensimmäisen kerran puolustusliitto Naton jäsenenä – suljetun itärajan takaa on turha odotella korkean tason onnitteluja
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Suomi juhlii 106. it­se­näi­syys­päi­vään­sä en­sim­mäi­sen kerran puo­lus­tus­liit­to Naton jä­se­ne­nä – sul­je­tun itä­ra­jan takaa on turha odo­tel­la korkean tason on­nit­te­lu­ja

06.12.2023 06:01 11
Kirkon jäsenmäärä laskee vauhdilla ja verotulot romahtavat lähitulevaisuudessa – edessä on vaikeita valintoja seinien ja palvelujen välillä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kirkon jä­sen­mää­rä laskee vauh­dil­la ja ve­ro­tu­lot ro­mah­ta­vat lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa – edessä on vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

04.12.2023 17:00 5
Ilmastonmuutos etenee, eivätkä sen vaikutukset ole enää kaikilta osin pysäytettävissä – Dubain ilmastokokouksessa nähdään maailman ilmastollisen kriisitietoisuuden tämän hetkinen tila
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä – Dubain il­mas­to­ko­kouk­ses­sa nähdään maail­man il­mas­tol­li­sen krii­si­tie­toi­suu­den tämän het­ki­nen tila

01.12.2023 16:30 25
Kotimaista marja-alaa ravistellut rikostutkinta on valmis ja siirtyy nyt syyteharkintaan – mainehaitta on jo varma, eikä sen korjaantumisesta ole takeita
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

30.11.2023 21:49 14
Gallupit voivat mennä uusiksi – Kaksivaiheisessa presidentinvaalissa ne ohjaavat äänestämistä, mutta kansalaiset saattavat yllättää
Pääkirjoitus

Gal­lu­pit voivat mennä uusiksi – Kak­si­vai­hei­ses­sa pre­si­den­tin­vaa­lis­sa ne oh­jaa­vat ää­nes­tä­mis­tä, mutta kan­sa­lai­set saat­ta­vat yl­lät­tää

30.11.2023 08:00 7
Venäjä jatkaa hybridioperaatiotaan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyötyvänsä siitä – rajan sulkeminenkaan ei välttämättä lopeta toimintaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä – rajan sul­ke­mi­nen­kaan ei vält­tä­mät­tä lopeta toi­min­taa

28.11.2023 17:30 14
Iso osa kansasta ei tiedä, että puuta kasvaa hakkuita enemmän, ja että yksityiset omistavat eniten metsiä – tietämättömyys vääristää metsäkeskustelua
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Iso osa kan­sas­ta ei tiedä, että puuta kasvaa hak­kui­ta enem­män, ja että yk­si­tyi­set omis­ta­vat eniten metsiä – tie­tä­mät­tö­myys vää­ris­tää met­sä­kes­kus­te­lua

28.11.2023 05:00 25
Lapin Kansa löysi Kemijärvelle siirretyt ukrainalaiset varjostamalla SPR:n pakettiautoa – ketä viranomaisten niukalla tiedotuslinjalla lopulta suojeltiin?
Kolumni Niina Lavia

Lapin Kansa löysi Ke­mi­jär­vel­le siir­re­tyt uk­rai­na­lai­set var­jos­ta­mal­la SPR:n pa­ket­ti­au­toa – ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la lopulta suo­jel­tiin?

27.11.2023 16:24 23
Tilaajille
Yhdenvertainen maailma jokaisen vastuulla
Kolumni Laura Leppäjärvi

Yh­den­ver­tai­nen maailma jo­kai­sen vas­tuul­la

27.11.2023 05:00 10
Sote-uudistuksen piti helpottaa kuntien taloutta, mutta valtaosassa kunnista on käymässä päinvastoin – kuntien väliset veroerot kasvavat entisestään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Sote-uu­dis­tuk­sen piti hel­pot­taa kuntien ta­lout­ta, mutta val­ta­osas­sa kun­nis­ta on käy­mäs­sä päin­vas­toin – kuntien väliset ve­ro­erot kas­va­vat en­ti­ses­tään

26.11.2023 17:00 7
Sammuvatko valot suljetulla itärajalla?
Kolumni Pekka Mauno

Sam­mu­vat­ko valot sul­je­tul­la itä­ra­jal­la?

25.11.2023 05:00 7
Hallituksen päätös sulkea yhtä vaille kaikki itärajan ylityspaikat kestää kritiikin – arvostelijoiden on korkein aika tarkistaa Venäjä-näkemyksiään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tuk­sen päätös sulkea yhtä vaille kaikki itä­ra­jan yli­tys­pai­kat kestää kri­tii­kin – ar­vos­te­li­joi­den on korkein aika tar­kis­taa Ve­nä­jä-nä­ke­myk­siään

24.11.2023 21:00 25
Uber sekoittaa Rovaniemen taksimarkkinoita – kaupunkiin tullut uusia yrittäjiä  eikä viime talven kaltaista pulaa takseista pitäisi tulla
Pääkirjoitus

Uber se­koit­taa Ro­va­nie­men tak­si­mark­ki­noi­ta – kau­pun­kiin tullut uusia yrit­tä­jiä eikä viime talven kal­tais­ta pulaa tak­seis­ta pitäisi tulla

23.11.2023 22:09 11
Jos vaihtoehtoina ovat Suomen turvallisuus ja kansainväliset sopimukset, turvallisuus ajaa sopimusten ohi – tästä ei pitäisi olla enää epäselvyyttä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Jos vaih­to­eh­toi­na ovat Suomen tur­val­li­suus ja kan­sain­vä­li­set so­pi­muk­set, tur­val­li­suus ajaa so­pi­mus­ten ohi – tästä ei pitäisi olla enää epä­sel­vyyt­tä

23.11.2023 05:00 15
Suomi on saari vain etelän näkökulmasta – matkailualan pitäisi pohtia vaihtoehtoja lentämiselle, sillä asiat voivat muuttua
Kolumni Niina Lavia

Suomi on saari vain etelän nä­kö­kul­mas­ta – mat­kai­lu­alan pitäisi pohtia vaih­to­eh­to­ja len­tä­mi­sel­le, sillä asiat voivat muuttua

23.11.2023 05:00 6
Kalenteri, joka ei sano bling
Kolumni Maria Paldanius

Ka­len­te­ri, joka ei sano bling

22.11.2023 06:00 1
Parlamentaarinen työryhmä on alkanut valmistella vaalimallimuutosta, joka laskee Lapin äänikynnystä – uudistus ei saa kaatua puoluepoliittiseen peliin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Par­la­men­taa­ri­nen työ­ryh­mä on alkanut val­mis­tel­la vaa­li­mal­li­muu­tos­ta, joka laskee Lapin ää­ni­kyn­nys­tä – uu­dis­tus ei saa kaatua puo­lue­po­liit­ti­seen peliin

21.11.2023 18:00 12
Rokotusryysis johtui eläkeläisten turhasta jonottamaan rynnimisestä
Kolumni Ville Hyötylä

Ro­ko­tus­ryy­sis johtui elä­ke­läis­ten tur­has­ta jo­not­ta­maan ryn­ni­mi­ses­tä

21.11.2023 05:00 64
Venäjän hyökkäyssota seurauksineen on lisännyt venäläisiin kohdistuvaa vihapuhetta – epäkunnioittavaa puhetta ei pidä hyväksyä missään olosuhteissa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Venäjän hyök­käys­so­ta seu­rauk­si­neen on li­sän­nyt ve­nä­läi­siin koh­dis­tu­vaa vi­ha­pu­het­ta – epä­kun­nioit­ta­vaa puhetta ei pidä hy­väk­syä missään olo­suh­teis­sa

20.11.2023 20:00 8
Ja niin 3-vuotias lapseni heitettiin ulos konsertista
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Ja niin 3-vuo­tias lapseni hei­tet­tiin ulos kon­ser­tis­ta

19.11.2023 16:45 41
EU:n kiisteltyyn asetukseen löytyi kompromissi, joka tietäisi toteutuessaan isoa ja kallista työmaata Suomelle – vaihtoehdot ovat silti vähissä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

EU:n kiis­tel­tyyn ase­tuk­seen löytyi komp­ro­mis­si, joka tie­täi­si to­teu­tues­saan isoa ja kal­lis­ta työ­maa­ta Suo­mel­le – vaih­to­eh­dot ovat silti vähissä

19.11.2023 05:00 16
Tehokkain tapa vastata Venäjän provosointiin on olla provosoitumatta ja säilyttää kansallinen yksimielisyys – tältä osin kaikki näyttää hyvältä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Te­hok­kain tapa vastata Venäjän pro­vo­soin­tiin on olla pro­vo­soi­tu­mat­ta ja säi­lyt­tää kan­sal­li­nen yk­si­mie­li­syys – tältä osin kaikki näyttää hyvältä

18.11.2023 05:00 15
Alijäämä paisuu ja Lapissa keskustellaan vain Mehiläisestä
Kolumni Taru Salo

Ali­jää­mä paisuu ja Lapissa kes­kus­tel­laan vain Me­hi­läi­ses­tä

18.11.2023 05:00 36
Viikon kuva: Kultainen hetki
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Kul­tai­nen hetki

17.11.2023 06:00
Rovaniemen sijoitussotkuja puidaan seuraavaksi hovioikeudessa – työläs ja kallis prosessi on ollut tarpeen, sillä se on lisännyt kunnallisen päätöksenteon avoimuutta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­ku­ja puidaan seu­raa­vak­si ho­vi­oi­keu­des­sa – työläs ja kallis pro­ses­si on ollut tar­peen, sillä se on li­sän­nyt kun­nal­li­sen pää­tök­sen­teon avoi­muut­ta

17.11.2023 05:00 14
Jos susi pitää ampua, niin helikopterista
Kolumni Risto Pyykkö

Jos susi pitää ampua, niin he­li­kop­te­ris­ta

16.11.2023 05:00 9
Tilaajille
Alexander Stubbin kannatus on kasvussa, mutta kestääkö huippukunto vaalipäivään asti
Pääkirjoitus

Ale­xan­der Stubbin kan­na­tus on kas­vus­sa, mutta kes­tää­kö huip­pu­kun­to vaa­li­päi­vään asti

15.11.2023 21:11 35
Mitä jää mieleen lapsuuden harrastuksista? Eivät voitot ja menestys, vaan kaverit ja monenlaiset sattumukset
Kolumni Johanna Sarriola

Mitä jää mieleen lap­suu­den har­ras­tuk­sis­ta? Eivät voitot ja me­nes­tys, vaan kaverit ja mo­nen­lai­set sat­tu­muk­set

15.11.2023 05:30