Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Pääkirjoitukset

Viikon kuva: Keli kylmä, makkara kuuma
Tilaajille
Kolumni
Jussi Leinonen

Viikon kuva: Keli kylmä, makkara kuuma

06:00
Rovaniemellä käynnissä valtataistelu – kaupunginhallitus hamuaa nimitysvaltaa kaupunginjohtajalta
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

20.01.2022 20:00 17
Tilaajille
Olkaa rehellisiä, rakkaat ehdokkaat
Kolumni Taru Salo

Olkaa re­hel­li­siä, rakkaat eh­dok­kaat

20.01.2022 07:01 7
Tilaajille
Hallitus aikoo lopettaa sisärajavalvonnan – muistakin tehottomiksi käyneistä rajoituksista on luovuttava pikimmiten
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tus aikoo lo­pet­taa si­sä­ra­ja­val­von­nan – muis­ta­kin te­hot­to­mik­si käy­neis­tä ra­joi­tuk­sis­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

20.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Iso osa Stora Enson irtisanomista veitsiluotolaisista on löytänyt uuden suunnan, mutta samaa ei voi sanoa hiljenevästä tehdassaaresta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Iso osa Stora Enson ir­ti­sa­no­mis­ta veit­si­luo­to­lai­sis­ta on löy­tä­nyt uuden suun­nan, mutta samaa ei voi sanoa hil­je­ne­väs­tä teh­das­saa­res­ta

19.01.2022 05:00 2
Tilaajille
Onko edessä lähipalveluita puolustavien karvalakkilähetystöjen aika?
Kolumni Antti Kokkonen

Onko edessä lä­hi­pal­ve­lui­ta puo­lus­ta­vien kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö­jen aika?

19.01.2022 05:00 10
Tilaajille
"Hyödyntämättömälle" Ounasvaaralle visioidaan hurjia virityksiä – eikö vaaralla ole arvoa luonnollisena?
Kolumni Outi Torvinen

"Hyö­dyn­tä­mät­tö­mäl­le" Ou­nas­vaa­ral­le vi­sioi­daan hurjia vi­ri­tyk­siä – eikö vaa­ral­la ole arvoa luon­nol­li­se­na?

18.01.2022 06:00 12
Tilaajille
Kansanedustajien pyrky aluevaltuustoon sisältää intressiristiriidan ja vahvistaa mielikuvaa politiikan härskiydestä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kan­san­edus­ta­jien pyrky alue­val­tuus­toon si­säl­tää int­res­si­ris­ti­rii­dan ja vah­vis­taa mie­li­ku­vaa po­li­tii­kan härs­kiy­des­tä

17.01.2022 21:54 9
Tilaajille
Ounasvaaran kehittäminen on nostettu Rovaniemellä keskeiseksi tavoitteeksi eikä uusia ideoita kannata ampua heti alas.
Pääkirjoitus

Ou­nas­vaa­ran ke­hit­tä­mi­nen on nos­tet­tu Ro­va­nie­mel­lä kes­kei­sek­si ta­voit­teek­si eikä uusia ideoita kannata ampua heti alas.

16.01.2022 15:00 16
Tilaajille
Oma koulu on paljon enemmän kuin pelkät seinät
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Oma koulu on paljon enemmän kuin pelkät seinät

16.01.2022 15:00 2
Tilaajille
Saisimmeko lisää nakukuvia vaalimainoksiin?
Kolumni Armi Auvinen

Sai­sim­me­ko lisää na­ku­ku­via vaa­li­mai­nok­siin?

15.01.2022 06:00
Tilaajille
Puolueet lupaavat vaalien alla paljon, mutta päättäjillä voi olla edessään lupauksia karumpi arki
Pääkirjoitus

Puo­lueet lu­paa­vat vaalien alla paljon, mutta päät­tä­jil­lä voi olla edes­sään lu­pauk­sia karumpi arki

15.01.2022 06:00 8
Tilaajille
Maan johtaminen on kriisissä. Valmiuslain käyttöönotto voi olla työvoiman saannin kannalta perusteltua, mutta vaalien läheisyyden takia syitä saattaa löytyä muualtakin
Pääkirjoitus

Maan joh­ta­mi­nen on krii­sis­sä. Val­mius­lain käyt­töön­ot­to voi olla työ­voi­man saannin kan­nal­ta pe­rus­tel­tua, mutta vaalien lä­hei­syy­den takia syitä saattaa löytyä muual­ta­kin

14.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Viikon kuva: Ladalla tunturiralliin
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Ladalla tun­tu­ri­ral­liin

14.01.2022 06:00
Tilaajille
Paras paikka taajaman kupeessa
Kolumni Pekka Rytkönen

Paras paikka taa­ja­man ku­pees­sa

13.01.2022 07:00 19
Tilaajille
Matkailuala varoittaa hallituksen koronatoimien johtavan pitkäaikaisiin haittoihin ja vaikeuttavan tuhansien ihmisten jokapäiväistä elämää.
Pääkirjoitus

Mat­kai­lu­ala va­roit­taa hal­li­tuk­sen ko­ro­na­toi­mien joh­ta­van pit­kä­ai­kai­siin hait­toi­hin ja vai­keut­ta­van tu­han­sien ih­mis­ten jo­ka­päi­väis­tä elämää.

13.01.2022 06:00 17
Tilaajille
Huonon autokuskin havaintoja
Kolumni Juhani Karila

Huonon au­to­kus­kin ha­vain­to­ja

12.01.2022 07:01 4
Tilaajille
Ehdolle asettuvat kansanedustajat osaavat ja lisäävät kiinnostusta aluevaaliin, mutta tehtävien hoitamiseen heillä ei riitä aikaa – kansa karsisi perustellusti osallistumista
Pääkirjoitus

Ehdolle aset­tu­vat kan­san­edus­ta­jat osaavat ja li­sää­vät kiin­nos­tus­ta alue­vaa­liin, mutta teh­tä­vien hoi­ta­mi­seen heillä ei riitä aikaa – kansa karsisi pe­rus­tel­lus­ti osal­lis­tu­mis­ta

12.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Taitoa luonnossa liikkumiseen ei voi ostaa kaupasta
Kolumni Risto Pyykkö

Taitoa luon­nos­sa liik­ku­mi­seen ei voi ostaa kau­pas­ta

11.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei saa keskeyttää, jos sen hyödyt ovat haittoja pienemmät
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taa ei saa kes­keyt­tää, jos sen hyödyt ovat hait­to­ja pie­nem­mät

11.01.2022 05:00
Tilaajille
Kolmas talvi lähtee ”eristyksissä”
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Kolmas talvi lähtee ”e­ris­tyk­sis­sä”

09.01.2022 20:00 1
Tilaajille
Aikuisten edun nimissä ei pitäisi tarpeettomasti vaarantaa lasten ja nuorten etua
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ai­kuis­ten edun nimissä ei pitäisi tar­peet­to­mas­ti vaa­ran­taa lasten ja nuorten etua

09.01.2022 17:00 13
Tilaajille
Kansalaiset pelkäävät, että terveyspalveluiden laatu ja saatavuus heikkenevät sote-uudistuksen myötä, se laimentaa vaali-intoa
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­set pel­kää­vät, että ter­veys­pal­ve­lui­den laatu ja saa­ta­vuus heik­ke­ne­vät so­te-uu­dis­tuk­sen myötä, se lai­men­taa vaa­li-in­toa

08.01.2022 06:00 23
Tilaajille
Tiesitkö, että rasistiset kommentit kertovat tutkitusti ihmisen omasta pöljyydestä?
Kolumni Henripekka Kallio

Tie­sit­kö, että ra­sis­ti­set kom­men­tit ker­to­vat tut­ki­tus­ti ihmisen omasta pöl­jyy­des­tä?

08.01.2022 05:00 8
Tilaajille
On aika päästää irti idän otteesta
Kolumni Petteri Holma

On aika päästää irti idän ot­tees­ta

06.01.2022 07:00 77
Tilaajille
Koronan neljäs aalto pyyhkii läpi yhteiskunnan, eikä sitä voi pysäyttää – strategiaa on muutettava
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Koronan neljäs aalto pyyhkii läpi yh­teis­kun­nan, eikä sitä voi py­säyt­tää – stra­te­giaa on muu­tet­ta­va

06.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuminen pakottaa Suomen harkitsemaan Naton jäsenyyttä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Tur­val­li­suus­po­liit­ti­sen ti­lan­teen muut­tu­mi­nen pa­kot­taa Suomen har­kit­se­maan Naton jä­se­nyyt­tä

05.01.2022 06:00 14
Tilaajille
Fantasiamaailma ja huopatossut
Kolumni Liisa Holmberg

Fan­ta­sia­maail­ma ja huo­pa­tos­sut

04.01.2022 19:04
Tilaajille
Rovaniemen sijoitussotku syvenee entisestään, luottamuksen palauttaminen vaatii isoja muutoksia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­ku syvenee en­ti­ses­tään, luot­ta­muk­sen pa­laut­ta­mi­nen vaatii isoja muu­tok­sia

04.01.2022 06:00 5
Tilaajille
Rovaniemen johtaminen on rikki
Kolumni Taru Salo

Ro­va­nie­men joh­ta­mi­nen on rikki

03.01.2022 16:07 25
Tilaajille