Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Raideliikenne
"Rikki, likaisia ja pahanhajuisia", kuvailee matkustaja Rovaniemen rautatieaseman matkatavaralokeroita – VR lupaa uudet lokerot hiihtolomasesongiksi

"Rikki, li­kai­sia ja pa­han­ha­jui­sia", ku­vai­lee mat­kus­ta­ja Ro­va­nie­men rau­ta­tie­ase­man mat­ka­ta­va­ra­lo­ke­roi­ta – VR lupaa uudet lokerot hiih­to­lo­ma­se­son­gik­si

09.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Ensimmäinen puujuna kulki sujuvasti uusia raiteita pitkin Metsä Fibren Kemin tehdasalueelle – aikanaan 600 metrin pituisia puujunia kulkee 8–10 päivässä uudelle biotuotetehtaalle

En­sim­mäi­nen puujuna kulki su­ju­vas­ti uusia rai­tei­ta pitkin Metsä Fibren Kemin teh­das­alueel­le – ai­ka­naan 600 metrin pi­tui­sia puu­ju­nia kulkee 8–10 päi­väs­sä uudelle bio­tuo­te­teh­taal­le

26.10.2022 17:24 6
Tilaajille
Ruotsin valtion rahtiyhtiö lopettaa konttijunat Haaparannalle – "Huono uutinen huoltovarmuudelle"

Ruotsin valtion rah­ti­yh­tiö lo­pet­taa kont­ti­ju­nat Haa­pa­ran­nal­le – "Huono uutinen huol­to­var­muu­del­le"

21.10.2022 06:30 4
Tilaajille
Kaukojunia myöhässä Helsingissä sattuneen sähköratavaurion vuoksi

Kau­ko­ju­nia myö­häs­sä Hel­sin­gis­sä sat­tu­neen säh­kö­ra­ta­vau­rion vuoksi

25.08.2022 18:04 1
Ukonilma aiheuttanut useita järjestelmävikoja Parkano-Seinäjoki välisellä rataosuudella – junat kulkevat 30–90 minuuttia myöhässä

Ukon­il­ma ai­heut­ta­nut useita jär­jes­tel­mä­vi­ko­ja Par­ka­no-Sei­nä­jo­ki vä­li­sel­lä ra­ta­osuu­del­la – junat kul­ke­vat 30–90 mi­nuut­tia myö­häs­sä

17.08.2022 16:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ta­verk­ko­jen kunto vai­kut­taa lii­ken­nöin­nin te­hok­kuu­teen ja lopulta myös Suomen kil­pai­lu­ky­kyyn

19.07.2022 05:00
Tilaajille
Junarata ja yli 50 vuotta visioitu silta Suomesta Ruotsiin parantaisivat huoltovarmuutta – Venäjän uhka pakottaa etsimään uusia väyliä, jotka kohentaisivat Suomen turvallisuutta

Ju­na­ra­ta ja yli 50 vuotta vi­sioi­tu silta Suo­mes­ta Ruot­siin pa­ran­tai­si­vat huol­to­var­muut­ta – Venäjän uhka pa­kot­taa et­si­mään uusia väyliä, jotka ko­hen­tai­si­vat Suomen tur­val­li­suut­ta

16.07.2022 06:30 1
Tilaajille
Junamatkailun suosio palautunut koronaa edeltävälle tasolle – VR jäi kesäkuussa täsmällisyystavoitteestaan yli 20 prosenttia

Ju­na­mat­kai­lun suosio pa­lau­tu­nut koronaa edel­tä­väl­le tasolle – VR jäi ke­sä­kuus­sa täs­mäl­li­syys­ta­voit­tees­taan yli 20 pro­sent­tia

11.07.2022 16:01 1
Tilaajille
Viivästyneen ratatyön aiheuttama junakaaos poiki kirjallisen kysymyksen hallitukselle: "Juhannuksen paluuliikennettä massiivisesti häirinneet ratatyöt olivat huonosti toteutettuja"

Vii­väs­ty­neen ra­ta­työn ai­heut­ta­ma ju­na­kaaos poiki kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen hal­li­tuk­sel­le: "Ju­han­nuk­sen pa­luu­lii­ken­net­tä mas­sii­vi­ses­ti häi­rin­neet ra­ta­työt olivat huo­nos­ti to­teu­tet­tu­ja"

28.06.2022 13:55
Tilaajille
Järjestelmävika viivästytti junaliikennettä pääradalla – Oulun ja Helsingin väliset junat olivat myöhässä useita tunteja

Jär­jes­tel­mä­vi­ka vii­väs­tyt­ti ju­na­lii­ken­net­tä pää­ra­dal­la – Oulun ja Hel­sin­gin väliset junat olivat myö­häs­sä useita tunteja

10.05.2022 22:27

Ja­lan­kul­ki­ja me­neh­tyi rai­de­lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Oulussa

18.04.2022 12:53
Tervolalaisen Päivin kotirauha radan varressa uhkaa mennä tasoristeysmuutosten vuoksi – puut aiotaan kaataa ja ikkunan alle tulee tie

Ter­vo­la­lai­sen Päivin ko­ti­rau­ha radan var­res­sa uhkaa mennä ta­so­ris­teys­muu­tos­ten vuoksi – puut aiotaan kaataa ja ikkunan alle tulee tie

07.04.2022 19:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: Yöjuna on matkustamisen korkein taso
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Yöjuna on mat­kus­ta­mi­sen korkein taso

03.11.2021 07:00
Tilaajille
Pisararadan sijasta Lapin kannattaa keskittää voimat etelän raideyhteyksien nopeuttamiseen
Pääkirjoitus

Pi­sa­ra­ra­dan sijasta Lapin kan­nat­taa kes­kit­tää voimat etelän rai­de­yh­teyk­sien no­peut­ta­mi­seen

16.10.2021 07:00 5
Tilaajille
Pellon ratapihalle neljän miljoonan investointi – Kaksi raidetta siirretään ja raakapuun kuormauskenttä uusitaan

Pellon ra­ta­pi­hal­le neljän mil­joo­nan in­ves­toin­ti – Kaksi rai­det­ta siir­re­tään ja raa­ka­puun kuor­maus­kent­tä uu­si­taan

19.08.2021 19:30 4
Tilaajille
Matkustajajunan veturissa savusi kesken matkan, veturinkuljettaja pysäytti Iihin ja irrotti vaunut – Oulusta Rovaniemelle matkalla oleva juna kaksi tuntia myöhässä

Mat­kus­ta­ja­ju­nan ve­tu­ris­sa savusi kesken matkan, ve­tu­rin­kul­jet­ta­ja py­säyt­ti Iihin ja irrotti vaunut – Oulusta Ro­va­nie­mel­le mat­kal­la oleva juna kaksi tuntia myö­häs­sä

10.08.2021 20:09
Raideliikenne kärkihankkeeksi – Rajakaupungit odottavat molemmilta mailta resursseja infrastruktuuriin

Rai­de­lii­ken­ne kär­ki­hank­keek­si – Ra­ja­kau­pun­git odot­ta­vat mo­lem­mil­ta mailta re­surs­se­ja inf­ra­struk­tuu­riin

24.06.2021 16:28
Tilaajille
Laurila-Tornio -radan sähköistämiseen esitetään kymmenen miljoonan euron määrärahaa

Lau­ri­la-Tor­nio -radan säh­köis­tä­mi­seen esi­te­tään kym­me­nen mil­joo­nan euron mää­rä­ra­haa

07.05.2021 15:59 5
Tilaajille
Neljän tunnin juna on realistinen tavoite

Neljän tunnin juna on rea­lis­ti­nen tavoite

16.04.2021 18:18 4
Tilaajille
Pitkä odotus palkittiin – Juna tuli Haaparantaan

Pitkä odotus pal­kit­tiin – Juna tuli Haa­pa­ran­taan

01.04.2021 19:34
Tilaajille