Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kilpailutus
Alltime voitti urakkakilpailun ja jatkaa katujen kunnossapitoa Rovaniemellä – liittymien aurauksesta päätetään syksyllä

Alltime voitti urak­ka­kil­pai­lun ja jatkaa katujen kun­nos­sa­pi­toa Ro­va­nie­mel­lä – liit­ty­mien au­rauk­ses­ta pää­te­tään syk­syl­lä

06.02.2024 17:25 79
Tilaajille
Tuomo Mällinen keksi nerokkaan tavan säästää ja hankki kaksi erilaista sähkösopimusta – harmi vain, että se oli laitonta

Tuomo Mäl­li­nen keksi ne­rok­kaan tavan säästää ja hankki kaksi eri­lais­ta säh­kö­so­pi­mus­ta – harmi vain, että se oli lai­ton­ta

10.01.2024 17:00 5
Tilaajille
Rovaniemi selvittää, onko kaupungilla varaa myös liittymien auraukseen – liittymät sisältyvät optiona uuteen kunnossapitourakkaan

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää, onko kau­pun­gil­la varaa myös liit­ty­mien au­rauk­seen – liit­ty­mät si­säl­ty­vät optiona uuteen kun­nos­sa­pi­to­urak­kaan

26.11.2023 16:00 65
Tilaajille
Kilpailuvirasto kiinnostui Ylä-Lapin matkailun markkinoinnista – Inarin kunta: Näin on toimittu jo vuodesta 1992

Kil­pai­lu­vi­ras­to kiin­nos­tui Ylä-La­pin mat­kai­lun mark­ki­noin­nis­ta – I­na­rin kunta: Näin on toi­mit­tu jo vuo­des­ta 1992

09.11.2023 16:41
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­ki­jas­ta tuli ottaja

19.10.2023 05:00
Kela-kyydin pitää toteutua kohtuullisessa ajassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­la-kyy­din pitää to­teu­tua koh­tuul­li­ses­sa ajassa

11.07.2023 05:01 1
Olivatko Rovaniemen miljoonaostot laittomia? Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on tyytymätön tilintarkastajan äkkiväärään raporttiin, lisäselvityksiä pyydetty

Oli­vat­ko Ro­va­nie­men mil­joo­naos­tot lait­to­mia? Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja on tyy­ty­mä­tön ti­lin­tar­kas­ta­jan äk­ki­vää­rään ra­port­tiin, li­sä­sel­vi­tyk­siä pyy­det­ty

11.04.2023 20:08 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-sääs­tö ei ole aina säästö

22.03.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muut­ta fik­suil­la han­kin­noil­la

20.03.2023 04:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­töt ja yri­tyk­set vah­vem­min mukaan

14.03.2023 05:00
Rovaniemen kaupungintalon remontista tarvitaan päättäjien ratkaisu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon re­mon­tis­ta tar­vi­taan päät­tä­jien rat­kai­su

22.02.2023 09:13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kil­pai­lu­te­taan vasta kun on pakko

15.02.2023 04:30
Tilaajille
Utsjoen kunnan rakennushankkeiden valvontasopimuksiin liittyvä esitutkinta on valmistunut, asia siirtyy syyteharkintaan

Utsjoen kunnan ra­ken­nus­hank­kei­den val­von­ta­so­pi­muk­siin liit­ty­vä esi­tut­kin­ta on val­mis­tu­nut, asia siirtyy syy­te­har­kin­taan

15.12.2022 17:21
Tilaajille
Vanhukset saanevat hoivakotipaikan kotikonnuiltaan, kun palveluasuminen kilpailutetaan Lapissa

Van­huk­set saa­ne­vat hoi­va­ko­ti­pai­kan ko­ti­kon­nuil­taan, kun pal­ve­lu­asu­mi­nen kil­pai­lu­te­taan Lapissa

22.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Finnair palaa lentämään Kemi-Tornion lentokentän reittilentoja – voitti kilpailutuksen kaikkien maakuntalentokenttien reiteistä

Finnair palaa len­tä­mään Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­tän reit­ti­len­to­ja – voitti kil­pai­lu­tuk­sen kaik­kien maa­kun­ta­len­to­kent­tien rei­teis­tä

06.09.2022 14:24 10
Tilaajille
"Itkin, kun asiakkaat kysyivät miten he pärjäävät ilman meitä" – Kilpailutus vei kotipalveluyritykset kuilun partaalle Kemissä

"Itkin, kun asiak­kaat ky­syi­vät miten he pär­jää­vät ilman meitä" – Kil­pai­lu­tus vei ko­ti­pal­ve­lu­yri­tyk­set kuilun par­taal­le Kemissä

26.08.2022 06:30 6
Tilaajille
Tähän tulee Lapin kaikkien aikojen suurin koulu – Rovaniemi tekee jätti-investoinnin allianssimallilla ja toivoo kumppaneiksi paikallisia yrityksiä

Tähän tulee Lapin kaik­kien aikojen suurin koulu – Ro­va­nie­mi tekee jät­ti-in­ves­toin­nin al­lians­si­mal­lil­la ja toivoo kump­pa­neik­si pai­kal­li­sia yri­tyk­siä

20.05.2022 18:05 5
Tilaajille
Rovaniemi kilpailuttaa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelut

Ro­va­nie­mi kil­pai­lut­taa kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan ja so­siaa­li­sen kun­tou­tuk­sen os­to­pal­ve­lut

18.05.2022 18:26 2
Tilaajille
Kemin liikuntahallin rakentaminen viivästyy – rakentamishankkeen kilpailutuksen saaminen loppuun venyy loppukesään ja rakentamisen aloittaminen ihan loppuvuoteen

Kemin lii­kun­ta­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen vii­väs­tyy – ra­ken­ta­mis­hank­keen kil­pai­lu­tuk­sen saa­mi­nen loppuun venyy lop­pu­ke­sään ja ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen ihan lop­pu­vuo­teen

26.04.2022 16:15 6
Tilaajille
Kemin lennot saattavat tauota ensi syksynä – väliajalle markkinaehtoinen liikenne selvityksessä

Kemin lennot saat­ta­vat tauota ensi syksynä – vä­li­ajal­le mark­ki­na­eh­toi­nen lii­ken­ne sel­vi­tyk­ses­sä

23.04.2022 07:00 9
Tilaajille