Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen kaupunki
Viikko
Uutisanalyysi: RoPS pallottelee ajalla, mutta velkataakka kaupungille ei muutu – saisiko kaupungilta silti avoimuutta?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: RoPS pal­lot­te­lee ajalla, mutta vel­ka­taak­ka kau­pun­gil­le ei muutu – saisiko kau­pun­gil­ta silti avoi­muut­ta?

29.09.2023 19:30 22
Tilaajille
Rovaniemi selvittää korjaamisen ohella myös punaisen tuvan purkamista – hirsianalyysi tukee käsitystä, että tupa on rakennettu 1800-luvulla

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kor­jaa­mi­sen ohella myös pu­nai­sen tuvan pur­ka­mis­ta – hir­si­ana­lyy­si tukee kä­si­tys­tä, että tupa on ra­ken­net­tu 1800-lu­vul­la

29.09.2023 17:00 23
Tilaajille
Tältä näyttää Rovaniemen Vanhan torin uusi leikkipaikka – peruskorjaus valmistuu ensi viikolla

Tältä näyttää Ro­va­nie­men Vanhan torin uusi leik­ki­paik­ka – pe­rus­kor­jaus val­mis­tuu ensi vii­kol­la

28.09.2023 16:07 4
Tilaajille
Kaupunki laittoi RoPS:n katsomovelat takaisin perintään – RoPS reklamoi ja perintäfirma keskeytti toimet toistaiseksi

Kau­pun­ki laittoi RoPS:n kat­so­mo­ve­lat ta­kai­sin pe­rin­tään – RoPS rek­la­moi ja pe­rin­tä­fir­ma kes­keyt­ti toimet tois­tai­sek­si

27.09.2023 18:02 11
Tilaajille
Rovaniemi aikoo laittaa 11 rakennusta myyntilistalle – joukossa kolme paloasemaa ja terveyskeskussairaala

Ro­va­nie­mi aikoo laittaa 11 ra­ken­nus­ta myyn­ti­lis­tal­le – jou­kos­sa kolme pa­lo­ase­maa ja ter­veys­kes­kus­sai­raa­la

26.09.2023 20:00 16
Tilaajille
Maria-Riitta Mällinen Rovaniemen kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi

Ma­ria-Riit­ta Mäl­li­nen Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen 1. va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

26.09.2023 10:32
Tilaajille
Rovaniemi kaavoitti tontin Lakkapään uudelle rakennustarvike- ja konemyymälälle – rakennusalan lama ei vaikuta yrityksen suunnitelmiin

Ro­va­nie­mi kaa­voit­ti tontin Lak­ka­pään uudelle ra­ken­nus­tar­vi­ke- ja ko­ne­myy­mä­läl­le – ra­ken­nus­alan lama ei vaikuta yri­tyk­sen suun­ni­tel­miin

25.09.2023 17:34 6
Tilaajille
Ennen kodinhoitajat riensivät hätiin, kun perhe joutui pulaan – nyt apua saa vain jos osaa vaatia
Kolumni

Ennen ko­din­hoi­ta­jat rien­si­vät hätiin, kun perhe joutui pulaan – nyt apua saa vain jos osaa vaatia

24.09.2023 15:49 7
Kuukausi ja vanhemmat
Linkkarin linjoja 9 ja 10 uhkaa lopetus – Rovaniemen tekninen lautakunta hakee säästöjä paikallisliikenteestä ja kunnossapidosta

Link­ka­rin linjoja 9 ja 10 uhkaa lopetus – Ro­va­nie­men tek­ni­nen lau­ta­kun­ta hakee sääs­tö­jä pai­kal­lis­lii­ken­tees­tä ja kun­nos­sa­pi­dos­ta

20.09.2023 15:49 15
Tilaajille
Rovaniemelle ei tule aluetta vainajien tuhkien sirotteluun

Ro­va­nie­mel­le ei tule aluetta vai­na­jien tuhkien si­rot­te­luun

20.09.2023 12:47 9
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kun Rovaniemi kumartaa Arinalle,  se saattaa samalla pyllistää muille – iso kysymys on, miten tornihotellin kaava kohtelee muita yrityksiä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kun Ro­va­nie­mi ku­mar­taa Ari­nal­le, se saattaa samalla pyl­lis­tää muille – iso kysymys on, miten tor­ni­ho­tel­lin kaava koh­te­lee muita yri­tyk­siä

19.09.2023 16:31 18
Tilaajille
"Vielä korkeampi olisi tyylikkäämpi", sanoo Rovaniemen tornihotellin arkkitehti – Arina tekee investointipäätöksen hotellista vasta sitten, kun kaava on lainvoimainen

"Vielä kor­keam­pi olisi tyy­lik­kääm­pi", sanoo Ro­va­nie­men tor­ni­ho­tel­lin ark­ki­teh­ti – Arina tekee in­ves­toin­ti­pää­tök­sen ho­tel­lis­ta vasta sitten, kun kaava on lain­voi­mai­nen

18.09.2023 20:56 29
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärven eroa kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan paikasta esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi

Mikkel Näk­kä­lä­jär­ven eroa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jan pai­kas­ta esi­te­tään val­tuus­tol­le hy­väk­syt­tä­väk­si

19.09.2023 12:21
Tilaajille
Rovaniemi ei olisi saanut salata asianajotoimiston laskujen liitteitä, vaikka niissä on tietoa kaupungin valmistautumisesta sijoituskiistan hovioikeuskäsittelyyn

Ro­va­nie­mi ei olisi saanut salata asian­ajo­toi­mis­ton las­ku­jen liit­tei­tä, vaikka niissä on tietoa kau­pun­gin val­mis­tau­tu­mi­ses­ta si­joi­tus­kiis­tan ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyyn

15.09.2023 15:38 5
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärvi hakee eroa Rovaniemen kaupunginhallituksesta – vetoaa työkiireisiin

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi hakee eroa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­ta – vetoaa työ­kii­rei­siin

13.09.2023 16:14 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio vastaa tornihotellia koskevaan kritiikkiin: "Kaavoituksen asiakkaat eivät sanele mitään"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio vastaa tor­ni­ho­tel­lia kos­ke­vaan kri­tiik­kiin: "Kaa­voi­tuk­sen asiak­kaat eivät sanele mitään"

12.09.2023 19:00 26
Tilaajille
Napsun monitoimitalo on etenemässä toteutusvaiheeseen – hankkeen kustannukset pienenivät noin 1,25 miljoonaa euroa

Napsun mo­ni­toi­mi­ta­lo on ete­ne­mäs­sä to­teu­tus­vai­hee­seen – hank­keen kus­tan­nuk­set pie­ne­ni­vät noin 1,25 mil­joo­naa euroa

12.09.2023 12:03 3
Tilaajille
"Rovaniemen tornitalot pahin esimerkki kaavojen räätälöinnistä" – arkkitehti Harri Hautajärvi pitää Lapinmaan korttelin kaavaluonnosta yleisen edun vastaisena

"Ro­va­nie­men tor­ni­ta­lot pahin esi­merk­ki kaa­vo­jen rää­tä­löin­nis­tä" – ark­ki­teh­ti Harri Hau­ta­jär­vi pitää La­pin­maan kort­te­lin kaa­va­luon­nos­ta yleisen edun vas­tai­se­na

09.09.2023 09:50 54
Tilaajille
Lapinmaan korttelin tornitaloista lankeaisi pitkä varjo – videot näyttävät, miten tornit varjostaisivat ympäristöään Rovaniemellä

La­pin­maan kort­te­lin tor­ni­ta­lois­ta lan­keai­si pitkä varjo – videot näyt­tä­vät, miten tornit var­jos­tai­si­vat ym­pä­ris­töään Ro­va­nie­mel­lä

09.09.2023 09:10 18
Tilaajille
Sienistä riittää raaka-ainetta monenlaisiin makuihin – Lapin Kansa esittelee huippukokki Joel Mannisen kaksi helppoa sienireseptiä

Sie­nis­tä riittää raa­ka-ai­net­ta mo­nen­lai­siin ma­kui­hin – Lapin Kansa esit­te­lee huip­pu­kok­ki Joel Man­ni­sen kaksi helppoa sie­ni­re­sep­tiä

08.09.2023 19:00 4
Tilaajille