pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Maastopalot: So­dan­ky­läs­sä sam­mu­te­taan ku­lo­tuk­ses­ta ka­ran­nut­ta maas­to­pa­loa– "Nyt tikut pois, ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tus voi­mas­sa koko La­pis­sa"

Rovaniemen kaupunki
Viimeisin 12 tuntia
Sodan jaloista koulun penkille: ukrainalaislasten opetus on päässyt vauhtiin Rovaniemellä ja Kemissä

Sodan ja­lois­ta koulun pen­kil­le: uk­rai­na­lais­las­ten opetus on päässyt vauh­tiin Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä

25.05.2022 18:17 1
Tilaajille
Viikko
Rovaniemen Oppipojan tontin kaavamääräyksiin lisätään tilaa puille – tontin kerrosluku kasvaa kuten naapuritonteillakin

Ro­va­nie­men Op­pi­po­jan tontin kaa­va­mää­räyk­siin li­sä­tään tilaa puille – tontin ker­ros­lu­ku kasvaa kuten naa­pu­ri­ton­teil­la­kin

24.05.2022 18:36 2
Tilaajille
Rovaniemi aikoo hankkia tontteja Etelärannasta tulevaa Paavalniemen siltaa silmällä pitäen

Ro­va­nie­mi aikoo hankkia tont­te­ja Ete­lä­ran­nas­ta tulevaa Paa­val­nie­men siltaa sil­mäl­lä pitäen

24.05.2022 18:10 5
Tilaajille
Antti Lassilalle esitetään perustettavaksi Rovaniemen sivistysjohtajan virkaa menetetyn toimialajohtajan viran tilalle

Antti Las­si­lal­le esi­te­tään pe­rus­tet­ta­vak­si Ro­va­nie­men si­vis­tys­joh­ta­jan virkaa me­ne­te­tyn toi­mi­ala­joh­ta­jan viran tilalle

24.05.2022 17:26 11
Tilaajille
Miljoonariita vanhasta kouluremontista – Rovaniemen kaupunki syyttää urakoitsijaa ja rakennesuunnittelijaa törkeästä huolimattomuudesta

Mil­joo­na­rii­ta van­has­ta kou­lu­re­mon­tis­ta – Ro­va­nie­men kau­pun­ki syyttää ura­koit­si­jaa ja ra­ken­ne­suun­nit­te­li­jaa tör­keäs­tä huo­li­mat­to­muu­des­ta

24.05.2022 06:30 16
Tilaajille
Rovaniemen valtuusto pyytää kaupunginhallitusta valmistelemaan varautumista sotilaallisen hyökkäyksen tai terroriteon varalta – kaupungin valmiussuunnitelma hyväksyttiin

Ro­va­nie­men val­tuus­to pyytää kau­pun­gin­hal­li­tus­ta val­mis­te­le­maan va­rau­tu­mis­ta so­ti­laal­li­sen hyök­käyk­sen tai ter­ro­ri­teon varalta – kau­pun­gin val­mius­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin

23.05.2022 22:09 5
Tilaajille
Rovaniemi uusi kaupunkistrategiansa: "Ihmisen kokoinen arktinen pääkaupunki" korostaa elinvoimaa, luonnonläheisyyttä sekä yhteisöllisyyttä

Ro­va­nie­mi uusi kau­pun­kist­ra­te­gian­sa: "Ih­mi­sen ko­koi­nen ark­ti­nen pää­kau­pun­ki" ko­ros­taa elin­voi­maa, luon­non­lä­hei­syyt­tä sekä yh­tei­söl­li­syyt­tä

23.05.2022 20:23 11
Tilaajille
Rovaniemen Lordinaukiolle tulee entistä korkeampia ja näyttävämpiä kesäkukkia – istutuksia kehitetty palautteen perusteella

Ro­va­nie­men Lor­din­au­kiol­le tulee entistä kor­keam­pia ja näyt­tä­väm­piä ke­sä­kuk­kia – is­tu­tuk­sia ke­hi­tet­ty pa­laut­teen pe­rus­teel­la

23.05.2022 08:37
Tilaajille
Tähän tulee Lapin kaikkien aikojen suurin koulu – Rovaniemi tekee jätti-investoinnin allianssimallilla ja toivoo kumppaneiksi paikallisia yrityksiä

Tähän tulee Lapin kaik­kien aikojen suurin koulu – Ro­va­nie­mi tekee jät­ti-in­ves­toin­nin al­lians­si­mal­lil­la ja toivoo kump­pa­neik­si pai­kal­li­sia yri­tyk­siä

20.05.2022 18:05 3
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tutkimus: Viihtyisyys, yhteisöllisyys ja turvallinen ympäristö ovat Rovaniemen valtteja kaupunkivertailussa – "Kaupunkilaiset luovat sen aidon tunnelman, joka kaupungista välittyy"

Tut­ki­mus: Viih­tyi­syys, yh­tei­söl­li­syys ja tur­val­li­nen ym­pä­ris­tö ovat Ro­va­nie­men valt­te­ja kau­pun­ki­ver­tai­lus­sa – "Kau­pun­ki­lai­set luovat sen aidon tun­nel­man, joka kau­pun­gis­ta vä­lit­tyy"

17.05.2022 20:10
Tilaajille
Terveysasemalle pääsi, jos osasi hypätä kynnyksen yli – Rovaniemen esteettömyyskävely ei todellakaan ollut esteetön

Ter­veys­ase­mal­le pääsi, jos osasi hypätä kyn­nyk­sen yli – Ro­va­nie­men es­teet­tö­myys­kä­ve­ly ei to­del­la­kaan ollut es­tee­tön

15.05.2022 18:00 3
Tilaajille
Paha paikka – yksi moka teki risteyksestä hengenvaarallisen

Paha paikka – yksi moka teki ris­teyk­ses­tä hen­gen­vaa­ral­li­sen

15.05.2022 18:00
Tilaajille
Ukrainalaisten lasten opetus alkaa Rovaniemellä maanantaina – koulua ehditään käydä pari viikkoa ennen kesälomaa

Uk­rai­na­lais­ten lasten opetus alkaa Ro­va­nie­mel­lä maa­nan­tai­na – koulua eh­di­tään käydä pari viikkoa ennen ke­sä­lo­maa

13.05.2022 12:30
Tilaajille
Rovaniemen lasten, nuorten ja perheiden neuvontapalvelun nimeksi Perheinfo – nimiehdotuksia tuli yhteensä 50

Ro­va­nie­men lasten, nuorten ja per­hei­den neu­von­ta­pal­ve­lun nimeksi Per­he­in­fo – ni­mi­eh­do­tuk­sia tuli yh­teen­sä 50

10.05.2022 11:55
Tilaajille
Miten käyttäisit 30 000 euroa? – Rovaniemi kysyy asukkailta ideoita osallistuvan budjetoinnin kokeilussa

Miten käyt­täi­sit 30 000 euroa? – Ro­va­nie­mi kysyy asuk­kail­ta ideoita osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ko­kei­lus­sa

02.05.2022 09:50 7
Tilaajille
Uutisanalyysi: Korjaako uusien ryhmien perustaminen Rovaniemen päiväkotitilanteen? Kaupungin mukaan syntyvyyden ja palvelutarpeen yllättävää kasvua ei ole pystytty ennustamaan

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kor­jaa­ko uusien ryhmien pe­rus­ta­mi­nen Ro­va­nie­men päi­vä­ko­ti­ti­lan­teen? Kau­pun­gin mukaan syn­ty­vyy­den ja pal­ve­lu­tar­peen yl­lät­tä­vää kasvua ei ole pys­tyt­ty en­nus­ta­maan

01.05.2022 10:48 1
Tilaajille
Näin kunta–alan lakko vaikuttaa Rovaniemellä: Koulut, päiväkodit ja kirjastot pääosin kiinni, hammashoitoa vain kiireellisissä tapauksissa

Näin kun­ta–a­lan lakko vai­kut­taa Ro­va­nie­mel­lä: Koulut, päi­vä­ko­dit ja kir­jas­tot pääosin kiinni, ham­mas­hoi­toa vain kii­reel­li­sis­sä ta­pauk­sis­sa

29.04.2022 12:41 3
Tilaajille
Kunta–alan lakko uhkaa sulkea Rovaniemen koulut viikoksi – myös kouluruuan jakelu ja oppilashuolto keskeytyisivät

Kun­ta–a­lan lakko uhkaa sulkea Ro­va­nie­men koulut vii­kok­si – myös kou­lu­ruuan jakelu ja op­pi­las­huol­to kes­key­tyi­si­vät

27.04.2022 14:18 1
Tilaajille
Pitkäaikaistyötön Satu Kuusela, 53, sai uuden alun, kun avuksi löytyi sopiva asiantuntija – työvoimapalveluista saa jatkossa entistä yksilöllisempää tukea

Pit­kä­ai­kais­työ­tön Satu Kuu­se­la, 53, sai uuden alun, kun avuksi löytyi sopiva asian­tun­ti­ja – työ­voi­ma­pal­ve­luis­ta saa jat­kos­sa entistä yk­si­löl­li­sem­pää tukea

27.04.2022 06:45
Tilaajille
Kaksikymmentä kasvun vuotta – katso ilmakuvista, miltä Rovaniemi näytti vuonna 2002 juuri ennen kuin väkiluku ampaisi nousuun

Kak­si­kym­men­tä kasvun vuotta – katso il­ma­ku­vis­ta, miltä Ro­va­nie­mi näytti vuonna 2002 juuri ennen kuin vä­ki­lu­ku ampaisi nousuun

26.04.2022 20:30 6
Tilaajille