Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Rovaniemen kaupunki
Viimeisin 12 tuntia
Rovaniemen kaupunki rakentaa Vaaranlammen monitoimitalon yksin – koulun purku voidaan aloittaa lähiviikkoina

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ra­ken­taa Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lon yksin – koulun purku voidaan aloit­taa lä­hi­viik­koi­na

14:28
Tilaajille
Kuukausi
Rovaniemen kaupunki päivitti koronarokotusohjeistuksensa

Ro­va­nie­men kau­pun­ki päi­vit­ti ko­ro­na­ro­ko­tus­oh­jeis­tuk­sen­sa

29.09.2022 09:14
Tilaajille
Tällaisia ovat Rovaniemen sähkönsäästökeinot energiakriisin alla – jouluvalot, jalkapallohalli ja katulamput loistavat ledeillä, sähkökatkoja korkeintaan alueellisesti

Täl­lai­sia ovat Ro­va­nie­men säh­kön­sääs­tö­kei­not ener­gia­krii­sin alla – jou­lu­va­lot, jal­ka­pal­lo­hal­li ja ka­tu­lam­put lois­ta­vat le­deil­lä, säh­kö­kat­ko­ja kor­kein­taan alueel­li­ses­ti

26.09.2022 14:45 3
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri lopettaa siirtoviivemaksujen perimisen – Rovaniemelle ehti tulla iso lasku, kun potilaita ei saatu siirrettyä sairaalasta terveyskeskukseen

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri lo­pet­taa siir­to­vii­ve­mak­su­jen pe­ri­mi­sen – Ro­va­nie­mel­le ehti tulla iso lasku, kun po­ti­lai­ta ei saatu siir­ret­tyä sai­raa­las­ta ter­veys­kes­kuk­seen

26.09.2022 12:17 1
Tilaajille
Myllärin koulu siirtyy Kolpeneen kuntayhtymältä Rovaniemen kaupungille

Myl­lä­rin koulu siirtyy Kol­pe­neen kun­ta­yh­ty­mäl­tä Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le

22.09.2022 13:24
Tilaajille
Keskuskentän katsomosta tuli kallis turhake Rovaniemen kaupungille – palkitulle rakennukselle ei löydykään enää käyttöä

Kes­kus­ken­tän kat­so­mos­ta tuli kallis turhake Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le – pal­ki­tul­le ra­ken­nuk­sel­le ei löy­dy­kään enää käyttöä

18.09.2022 18:00 54
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaus on nytkähtämässä viimein eteenpäin – Aalto-kokonaisuuteen kuuluvan talon remontti maksaa vähintään 20 miljoonaa euroa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jaus on nyt­käh­tä­mäs­sä viimein eteen­päin – Aal­to-ko­ko­nai­suu­teen kuu­lu­van talon re­mont­ti maksaa vä­hin­tään 20 mil­joo­naa euroa

17.09.2022 07:00 22
Tilaajille
Rovaniemen uimahallin Vesihiiden liukumäestä putoili jo metallinpaloja altaaseen – nyt pitäisi päättää, ostetaanko uusi vai odotellaanko uutta uimahallia

Ro­va­nie­men ui­ma­hal­lin Ve­si­hii­den liu­ku­mäes­tä putoili jo me­tal­lin­pa­lo­ja al­taa­seen – nyt pitäisi päät­tää, os­te­taan­ko uusi vai odo­tel­laan­ko uutta ui­ma­hal­lia

15.09.2022 19:37 12
Tilaajille
"En muistele menneitä enkä ihmettele mitään" – Aini Rapo, 101, on Rovaniemen vanhin asukas

"En muis­te­le men­nei­tä enkä ih­met­te­le mitään" – Aini Rapo, 101, on Ro­va­nie­men vanhin asukas

08.09.2022 13:56
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus vaatii Lapin sairaanhoitopiiriä poistamaan siirtoviivemaksujen korotukset – LSHP:n mukaan jatkohoitoa jonottavien potilaiden määrä haittaa keskussairaalan toimintaa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus vaatii Lapin sai­raan­hoi­to­pii­riä pois­ta­maan siir­to­vii­ve­mak­su­jen ko­ro­tuk­set – LSHP:n mukaan jat­ko­hoi­toa jo­not­ta­vien po­ti­lai­den määrä haittaa kes­kus­sai­raa­lan toi­min­taa

06.09.2022 16:53
Tilaajille
"Vahingonkorvaus on pääosin hyvä" – kaupunkia edustanut asianajaja on tyytyväinen käräoikeuden määräämiin vahingonkorvauksiin, vaikka summa on vain pieni osa vaaditusta

"Va­hin­gon­kor­vaus on pääosin hyvä" – kau­pun­kia edus­ta­nut asian­aja­ja on tyy­ty­väi­nen kä­räoi­keu­den mää­rää­miin va­hin­gon­kor­vauk­siin, vaikka summa on vain pieni osa vaa­di­tus­ta

02.09.2022 17:25 4
Tilaajille
Rikosprofessori kommentoi Rovaniemen sijoituksiin liittyvää tuomiota: ”Päätös on syytettyjä kohtaan erittäin kova”

Ri­kos­pro­fes­so­ri kom­men­toi Ro­va­nie­men si­joi­tuk­siin liit­ty­vää tuo­mio­ta: ”Päätös on syy­tet­ty­jä kohtaan erit­täin kova”

01.09.2022 18:10 16
Tilaajille
Vanhemmat
Pakoilu tuotti tulosta: Välikankaan alkuperäinen syyte ehti vanhentua, samoin toinen Päkkilän syytteistä

Pakoilu tuotti tu­los­ta: Vä­li­kan­kaan al­ku­pe­räi­nen syyte ehti van­hen­tua, samoin toinen Päk­ki­län syyt­teis­tä

31.08.2022 15:44 32
Tilaajille
Rovaniemi maksanut tänä vuonna jo 5,3 miljoonan euron sairaalasakot – siirtoviivemaksut suuri syy  kaupungin kulujen kasvuun

Ro­va­nie­mi mak­sa­nut tänä vuonna jo 5,3 mil­joo­nan euron sai­raa­la­sa­kot – siir­to­vii­ve­mak­sut suuri syy kau­pun­gin kulujen kasvuun

29.08.2022 18:45 7
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tarjoama palveluseteli ei kata ikäihmisten asumispalveluiden kustannuksia – jo toinen palveluntuottaja purkaa sopimuksen, vaikka seteliä korotettiin juuri

Ro­va­nie­men kau­pun­gin tar­joa­ma pal­ve­lu­se­te­li ei kata ikä­ih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lui­den kus­tan­nuk­sia – jo toinen pal­ve­lun­tuot­ta­ja purkaa so­pi­muk­sen, vaikka seteliä ko­ro­tet­tiin juuri

27.08.2022 07:00 7
Tilaajille
Tarkastuslautakunta pyytää Kuntaliitolta kannanottoa Rovaniemen kylien kehittämissäätiötä ja kaupunkia koskeviin kysymyksiin – "Tämän tapauksen juridiset kysymykset ovat hankalia"

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta pyytää Kun­ta­lii­tol­ta kan­nan­ot­toa Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö­tä ja kau­pun­kia kos­ke­viin ky­sy­myk­siin – "Tämän ta­pauk­sen ju­ri­di­set ky­sy­myk­set ovat han­ka­lia"

23.08.2022 21:45 19
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki etsii tukiperheitä lapsille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki etsii tu­ki­per­hei­tä lap­sil­le

23.08.2022 18:30
Tilaajille
Rovaniemen hyvinvointilautakunta pitää kiinni uusista sote-vakansseista – selvitys varoittaa isoista riskeistä, jos niitä ei perusteta

Ro­va­nie­men hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta pitää kiinni uusista so­te-va­kans­seis­ta – sel­vi­tys va­roit­taa isoista ris­keis­tä, jos niitä ei pe­rus­te­ta

23.08.2022 18:30 2
Tilaajille
Rovaniemi aikoo laittaa hammashoidon jonot kerralla kuntoon: kaupunki ostaa yli 700 000 eurolla 2 000 potilaan hoidon yksityiseltä palveluntuottajalta

Ro­va­nie­mi aikoo laittaa ham­mas­hoi­don jonot ker­ral­la kun­toon: kau­pun­ki ostaa yli 700 000 eurolla 2 000 po­ti­laan hoidon yk­si­tyi­sel­tä pal­ve­lun­tuot­ta­jal­ta

23.08.2022 17:30 8
Tilaajille
Yli 60-vuotiaiden neljäs koronarokotuskierros käynnistyy ensi viikolla Rovaniemellä, Torniossa ja Kemissä

Yli 60-vuo­tiai­den neljäs ko­ro­na­ro­ko­tus­kier­ros käyn­nis­tyy ensi vii­kol­la Ro­va­nie­mel­lä, Tor­nios­sa ja Kemissä

22.08.2022 15:36 9
Tilaajille