Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Län­si-Poh­jas­sa todettu yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, Sal­las­sa 76 pro­sent­tia väes­tös­tä on saanut en­sim­mäi­sen ro­kot­teen, Suo­mes­sa 752 uutta tar­tun­taa

Rovaniemen kaupunki
Viimeisin tunti

SDP Ro­va­nie­mi teki esi­tyk­sen­sä luot­ta­mus­teh­tä­viin va­lit­ta­vis­ta hen­ki­löis­tä – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­juu­den ja­kai­si­vat Eemeli Kajula ja Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi

21:40 3
Tilaajille
Kuukausi

Ko­koo­muk­sen Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mä eh­dot­taa val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si Heikki Auttoa

02.08.2021 21:14 4
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi ke­hit­tää kau­pun­gin kes­kus­taa eril­li­ses­sä hank­kees­sa, mutta samaan aikaan kä­ve­ly­ka­dul­le ei saada edes kunnon ke­sä­kuk­kia

27.07.2021 15:08 3

Yk­si­tyis­avus­tuk­sia koskeva päätös siirtyy Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­si­tel­tä­väk­si – Kau­pun­gin­joh­ta­jan si­jai­nen Antti Määttä käytti ot­to-oi­keut­ta

26.07.2021 17:04 22
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läis­ten ko­ro­na­ro­ko­tus­tie­to­ja kor­jat­tiin Oma­kan­taan – Osa tie­dois­ta on yhä kor­jat­ta­va­na

20.07.2021 13:12
Tilaajille

Ro­va­nie­mi kerää ta­ri­noi­ta ras­kaus­ajas­ta ja syn­ny­tyk­ses­tä – Keräys on osa po­ti­las- ja asia­kas­tur­val­li­suus­päi­vää

20.07.2021 10:33
Tilaajille

Ro­va­nie­mi suun­nit­te­lee ikä­ih­mis­ten asumis- ja pal­ve­lu­kort­te­lia en­ti­sel­le hä­tä­kes­kuk­sen ton­til­le – en­si­vai­hees­sa 120 asuntoa

19.07.2021 09:24 8

Niemi täynnä his­to­riaa: Sai­raa­lan­nie­mes­sä asut­tiin jo ki­vi­kau­del­la – nyt alue odottaa päät­tä­jien rat­kai­su­ja

16.07.2021 15:34 3

Ro­va­nie­mel­lä pääsee nyt uimaan pyö­rä­tuo­lil­la­kin – Ala­kor­ka­lon es­tee­tön ui­ma­ran­ta on Suo­men­kin mit­ta­kaa­vas­sa har­vi­nai­nen

06.07.2021 08:42 1
Vanhemmat

Kärk­käi­nen saattaa tulla sit­ten­kin Ro­va­nie­mel­le – kau­pun­gin­hal­li­tus solmi asiasta alus­ta­van aie­so­pi­muk­sen

28.06.2021 19:43 22
Tilaajille

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­pal­ve­lui­den toi­mi­ala­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Jaakko Rantsi – virkaa haki 35 hakijaa

28.06.2021 17:50 1
Tilaajille

Puo­lueet neu­vot­te­li­vat Ro­va­nie­men tulevan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja -val­tuus­ton luot­ta­mus­pai­kois­ta – Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­juus kes­kus­tal­le ja val­tuus­ton ko­koo­muk­sel­le

23.06.2021 21:43
Tilaajille

Ki­lo­met­rin mit­tai­nen tai­de­näyt­te­ly, kau­pun­ki­pulk­kia ja kuk­ka­lois­toa – avoi­meen kult­tuu­ri-idea­ha­kuun tuli 20 eh­do­tus­ta

18.06.2021 11:47

Kult­tuu­ri­kä­ve­ly to­dis­ti, että yksi asia on pysynyt Ro­va­nie­men van­hal­la torilla vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen, vaikka kaikki muu on muut­tu­nut

18.06.2021 09:42 1

Sara Sep­pä­nen sii­vit­ti pe­rus­suo­ma­lai­set voit­toon, vaikkei ole vielä puo­lueen jäsen – Katso Ro­va­nie­men ää­ni­ha­ra­vat ja val­tuus­tos­ta pu­don­neet

15.06.2021 15:02 11

Vaa­li­tu­lok­sia jou­dut­tiin odot­ta­maan pitkään – Kir­jaus­vir­he hidasti en­nak­ko­ään­ten las­ken­taa So­dan­ky­läs­sä

14.06.2021 12:55
Tilaajille

Ro­va­nie­men Pek­ka­lan pa­lo­ase­man hinta nousi huu­to­kau­pas­sa 37 000 euroon – kau­pun­gin­hal­li­tus päättää myyn­nis­tä huo­men­na

13.06.2021 12:00
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­le tulossa pa­ri­kym­men­tä uutta ran­ta­tont­tia – Kaa­voit­ta­ja: "Ehkä yksi urani haas­ta­vim­mis­ta töistä"

11.06.2021 19:30 7
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus ko­koon­tuu yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen: Aiheena kau­pun­gin­joh­ta­jaa koskeva muis­tu­tus

10.06.2021 11:02 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ti­lin­tar­kas­ta­jan muis­tu­tus Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jal­le taitaa sit­ten­kin olla ai­heel­li­nen

08.06.2021 15:13 5