kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Rovaniemen kaupunki
Kuukausi
Moottorikelkkailijan kelkka kaatui sulan ylityksen jälkeen Rovaniemellä – kaupunki varoittaa jäällä kelkkailusta

Moot­to­ri­kelk­kai­li­jan kelkka kaatui sulan yli­tyk­sen jälkeen Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­ki va­roit­taa jäällä kelk­kai­lus­ta

01.03.2024 13:52 7
Tilaajille
Nelostien varteen Rovaniemellä visioidaan korkeaa rakentamista – "Parantaisi laajasti kaupunkikuvaa"

Ne­los­tien varteen Ro­va­nie­mel­lä vi­sioi­daan korkeaa ra­ken­ta­mis­ta – "Pa­ran­tai­si laa­jas­ti kau­pun­ki­ku­vaa"

01.03.2024 05:00 22
Tilaajille
Rovaniemen pääkirjasto muuttaa huhtikuussa linja-autoasemalle – kirjastotalon remontissa uusitaan ilmastointi ja lastenosasto

Ro­va­nie­men pää­kir­jas­to muuttaa huh­ti­kuus­sa lin­ja-au­to­ase­mal­le – kir­jas­to­ta­lon re­mon­tis­sa uu­si­taan il­mas­toin­ti ja las­ten­osas­to

29.02.2024 08:30
Tilaajille
Välitä lemmikistäsi ja kerää koirankakat kadulta – rikesakkoa suurempi vaara on tautien leviämisen mahdollisuus
Kolumni

Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta – ri­ke­sak­koa suu­rem­pi vaara on tautien le­viä­mi­sen mah­dol­li­suus

22.02.2024 06:00 10
Tilaajille
Satojen perheiden päivähoitomaksu voi nousta Rovaniemellä – yksityiset päiväkodit aikovat korottaa lisämaksujaan jopa kymmenillä euroilla

Satojen per­hei­den päi­vä­hoi­to­mak­su voi nousta Ro­va­nie­mel­lä – yk­si­tyi­set päi­vä­ko­dit aikovat ko­rot­taa li­sä­mak­su­jaan jopa kym­me­nil­lä eu­roil­la

09.02.2024 05:00 3
Tilaajille
Rovaniemen uuden poliisiaseman kaavoitus etenee: kaavaesitys tulee nähtäville

Ro­va­nie­men uuden po­lii­si­ase­man kaa­voi­tus etenee: kaa­va­esi­tys tulee näh­tä­vil­le

07.02.2024 14:35 2
Tilaajille
Alltime voitti urakkakilpailun ja jatkaa katujen kunnossapitoa Rovaniemellä – liittymien aurauksesta päätetään syksyllä

Alltime voitti urak­ka­kil­pai­lun ja jatkaa katujen kun­nos­sa­pi­toa Ro­va­nie­mel­lä – liit­ty­mien au­rauk­ses­ta pää­te­tään syk­syl­lä

06.02.2024 17:25 79
Tilaajille
Vanhemmat
Anna-Liisa Kantola vastustaa matkailukeskusta, jota suunnitellaan hänen mökkimaisemaansa – matkailurakentaminen törmää yhä useammin asutukseen Rovaniemellä

An­na-Lii­sa Kantola vas­tus­taa mat­kai­lu­kes­kus­ta, jota suun­ni­tel­laan hänen mök­ki­mai­se­maan­sa – mat­kai­lu­ra­ken­ta­mi­nen törmää yhä useam­min asu­tuk­seen Ro­va­nie­mel­lä

02.02.2024 16:00 30
Tilaajille
Lukijalta: Pienten kylien kohtalo Rovaniemellä – Mellavaaraan ei kaivata uutta matkailukeskusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pienten kylien kohtalo Ro­va­nie­mel­lä – Mel­la­vaa­raan ei kaivata uutta mat­kai­lu­kes­kus­ta

01.02.2024 11:57
Tilaajille
Riistasiltaa odottaa purkutuomio – Rovaniemen keskeisen kevyen liikenteen sillan kunto on heikentynyt entisestään

Riis­ta­sil­taa odottaa pur­ku­tuo­mio – Ro­va­nie­men kes­kei­sen kevyen lii­ken­teen sillan kunto on hei­ken­ty­nyt en­ti­ses­tään

01.02.2024 05:30 19
Tilaajille
Kaupunginhallituksella historiallinen kokous Rovaniemellä: kokousta voi seurata suorana

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la his­to­rial­li­nen kokous Ro­va­nie­mel­lä: ko­kous­ta voi seurata suorana

31.01.2024 18:56 1
Tilaajille
Ounasrinteen peruskoulu palkittiin Lapin liikkuvimpana työpaikkana – nyt rovaniemeläiskoulun rehtori ja opettaja kertovat, kuinka tunnustus saavutettiin

Ou­nas­rin­teen pe­rus­kou­lu pal­kit­tiin Lapin liik­ku­vim­pa­na työ­paik­ka­na – nyt ro­va­nie­me­läis­kou­lun rehtori ja opet­ta­ja ker­to­vat, kuinka tun­nus­tus saa­vu­tet­tiin

31.01.2024 15:11 3
Tilaajille
Rovaniemellä kouluissa ja päiväkodeissa tarjoillaan lämmintä ruokaa myös lakon aikana

Ro­va­nie­mel­lä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­laan läm­min­tä ruokaa myös lakon aikana

30.01.2024 13:16
Tilaajille
Kemijoen jäälle ei vielä asiaa Rovaniemellä – kaupungin tavoitteena on ajaa kelkkaurat ja ladut lähiviikkoina

Ke­mi­joen jäälle ei vielä asiaa Ro­va­nie­mel­lä – ­kau­pun­gin ta­voit­tee­na on ajaa kelk­ka­urat ja ladut lä­hi­viik­koi­na

17.01.2024 15:56 1
Tilaajille
Rovaniemen Teollisuuskylään suunnitellaan uutta kauppaa – rakennusliike Laptille suunnitteluvaraus

Ro­va­nie­men Teol­li­suus­ky­lään suun­ni­tel­laan uutta kauppaa – ra­ken­nus­lii­ke Lap­til­le suun­nit­te­lu­va­raus

15.01.2024 18:46 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki tekee poliisille tutkintapyynnön koronajäljityshankinnoista – asia on jäänyt epäselväksi kaupungin selvityksistä huolimatta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki tekee po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön ko­ro­na­jäl­ji­tys­han­kin­nois­ta – asia on jäänyt epä­sel­väk­si kau­pun­gin sel­vi­tyk­sis­tä huo­li­mat­ta

15.01.2024 18:02 21
Tilaajille
Yrittäjä on saamassa viisi vuotta lisäaikaa matkailuinvestoinnin toteuttamiseen Kukanniemessä – taustalla Rovaniemen kaupungin virhe

Yrit­tä­jä on saa­mas­sa viisi vuotta li­sä­ai­kaa mat­kai­lu­in­ves­toin­nin to­teut­ta­mi­seen Ku­kan­nie­mes­sä – taus­tal­la Ro­va­nie­men kau­pun­gin virhe

13.01.2024 15:00 19
Tilaajille
Rovaniemen liikenne huutaa yhä Ruokasenkadun siltaa – ehkä kävelykatuakin saadaan sitten jatkettua
Kolumni

Ro­va­nie­men lii­ken­ne huutaa yhä Ruo­ka­sen­ka­dun siltaa – ehkä kä­ve­ly­ka­tua­kin saadaan sitten jat­ket­tua

10.01.2024 19:30 31
Auttissa toimiva matkailuyritys vaatii Rovaniemeltä miljoonakorvausta – perusteena muun muassa "kylätoimijoiden vihamielisen toiminnan salliminen"

Aut­tis­sa toimiva mat­kai­lu­yri­tys vaatii Ro­va­nie­mel­tä mil­joo­na­kor­vaus­ta – pe­rus­tee­na muun muassa "ky­lä­toi­mi­joi­den vi­ha­mie­li­sen toi­min­nan sal­li­mi­nen"

04.01.2024 21:30 13
Tilaajille
Mitä saa miljoonalla eurolla? Kysyimme Lapin yliopistolta, mihin Rovaniemen kaupungin lahjoitus aiotaan käyttää

Mitä saa mil­joo­nal­la eu­rol­la? Ky­syim­me Lapin ylio­pis­tol­ta, mihin Ro­va­nie­men kau­pun­gin lah­joi­tus aiotaan käyttää

04.01.2024 05:00 8
Tilaajille