Rovaniemi
Viimeisin 12 tuntia
Lyhin ajoreitti Rovaniemen ja Oulun välillä tarkoittaa tiukkaa mutkittelua ja kuoppien väistelyä sivuteillä

Lyhin ajo­reit­ti Ro­va­nie­men ja Oulun välillä tar­koit­taa tiukkaa mut­kit­te­lua ja kuop­pien väis­te­lyä si­vu­teil­lä

18:00 3
Tilaajille
Rovaniemellä ravintola Pancho Villassa kärähti uuni – Pelastuslaitos savutuuletti kiinteistön

Ro­va­nie­mel­lä ra­vin­to­la Pancho Vil­las­sa kärähti uuni – Pe­las­tus­lai­tos sa­vu­tuu­let­ti kiin­teis­tön

15:25 0
Tilaajille
Viikko
Rovaniemen Lappia-talo valaistiin oranssiksi – tempauksella kiitetään korona-ajan hoitohenkilöstöä: "Annetaan yhdessä kaikki kunnia ja kiitos heille"

Ro­va­nie­men Lap­pia-ta­lo va­lais­tiin orans­sik­si – tem­pauk­sel­la kii­te­tään ko­ro­na-ajan hoi­to­hen­ki­lös­töä: "An­ne­taan yhdessä kaikki kunnia ja kiitos heille"

17.09.2020 21:07 0
Tilaajille
"Kyllä niitä säästöjä tulee" – Rovaniemen koulujen määrä saattaa olla vähenemässä kolmella

"Kyllä niitä sääs­tö­jä tulee" – Ro­va­nie­men kou­lu­jen määrä saattaa olla vä­he­ne­mäs­sä kol­mel­la

17.09.2020 18:30 4
Tilaajille
Rovaniemi hakee säästöjä päiväkodeista – Kahden yksikön yksityistäminen säästäisi yli 400 000 euroa vuodessa

Ro­va­nie­mi hakee sääs­tö­jä päi­vä­ko­deis­ta – Kahden yksikön yk­si­tyis­tä­mi­nen sääs­täi­si yli 400 000 euroa vuo­des­sa

17.09.2020 17:30 4
Tilaajille
Rovaniemi tarjoaa kuntalaisille uuden Aalto-elokuvan ilmaisnäytöksen – tilaisuudessa mukana ohjaaja Virpi Suutari

Ro­va­nie­mi tarjoaa kun­ta­lai­sil­le uuden Aal­to-elo­ku­van il­mais­näy­tök­sen – ti­lai­suu­des­sa mukana ohjaaja Virpi Suutari

17.09.2020 11:04 0
Tilaajille
Lohduton ennuste: Visit Rovaniemi arvioi, että voi mennä yli neljä vuotta ennen kuin matkailu on entisellä tasolla

Loh­du­ton en­nus­te: Visit Ro­va­nie­mi arvioi, että voi mennä yli neljä vuotta ennen kuin mat­kai­lu on en­ti­sel­lä tasolla

16.09.2020 15:29 3
Tilaajille

Elisa laa­jen­si 5G-verk­koaan Ro­va­nie­mel­le

16.09.2020 10:48 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki pyytää ympäristöministeriöltä avustusta mahdollisten tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja varten

Ro­va­nie­men kau­pun­ki pyytää ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­tä avus­tus­ta mah­dol­lis­ten tuu­li­voi­ma­loi­den si­joi­tus­paik­ko­ja varten

14.09.2020 15:48 2
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä yksi uusi koronatartunta viikonloppuna – Kyse on Lapin keskussairaalan koronatapauksen perheenjäsenestä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta vii­kon­lop­pu­na – Kyse on Lapin kes­kus­sai­raa­lan ko­ro­na­ta­pauk­sen per­heen­jä­se­nes­tä

14.09.2020 12:44 0
Huumekuski ajoi poliisia vastaan yksisuuntaisella kadulla Rovaniemellä – Viikonloppuna poliisia työllistivät myös häiriökäyttäytymiset ja varkaudet

Huu­me­kus­ki ajoi po­lii­sia vastaan yk­si­suun­tai­sel­la kadulla Ro­va­nie­mel­lä – Vii­kon­lop­pu­na po­lii­sia työl­lis­ti­vät myös häi­riö­käyt­täy­ty­mi­set ja var­kau­det

13.09.2020 17:26 0
Tilaajille
Kuorma-auto syttyi palamaan ajon aikana metsäautotiellä Rovaniemellä – Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle auton hytti oli tulessa

Kuor­ma-au­to syttyi pa­la­maan ajon aikana met­sä­au­to­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä – Pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le auton hytti oli tulessa

12.09.2020 16:07 0
Tilaajille
Lukijalta: Elävien kylien koulut on säilytettävä
Lukijalta Mielipide Esa Tikkala

Lu­ki­jal­ta: Elävien kylien koulut on säi­ly­tet­tä­vä

12.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
"Jäljelle jää vain paljaita kallioita, jos asutus leviää ja reittien määrä kasvaa" – Ounasvaaraa mylläävät reittiuudistukset jakavat mielipiteitä

"Jäl­jel­le jää vain pal­jai­ta kal­lioi­ta, jos asutus leviää ja reit­tien määrä kasvaa" – Ou­nas­vaa­raa myl­lää­vät reit­ti­uu­dis­tuk­set jakavat mie­li­pi­tei­tä

11.09.2020 18:30 3
Tilaajille
Eläinlääkäri Alisa Rauhala ajatteli lukiossa, ettei aio seurata isänsä jalanjälkiä – halu auttaa eläimiä sai avaamaan oman klinikan

Eläin­lää­kä­ri Alisa Rauhala ajat­te­li lu­kios­sa, ettei aio seurata isänsä ja­lan­jäl­kiä – halu auttaa eläimiä sai avaa­maan oman kli­ni­kan

10.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Puolustusvoimien harjoitus Rovaniemen lentoasemalla

Puo­lus­tus­voi­mien har­joi­tus Ro­va­nie­men len­to­ase­mal­la

09.09.2020 16:15 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin terveydenhuolto kehottaa työnantajia hyväksymään työntekijöiden omat ilmoitukset muutaman päivän poissaoloista infektiosairauksien takia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ter­vey­den­huol­to ke­hot­taa työn­an­ta­jia hy­väk­sy­mään työn­te­ki­jöi­den omat il­moi­tuk­set muu­ta­man päivän pois­sa­olois­ta in­fek­tio­sai­rauk­sien takia

09.09.2020 14:54 1
Tilaajille
Puolustusvoimien harjoitus Rovaniemen lentokentällä

Puo­lus­tus­voi­mien har­joi­tus Ro­va­nie­men len­to­ken­täl­lä

09.09.2020 13:28 0
Tilaajille
Lapin keskussairaalassa tehdään joukkotestaukset 60 henkilölle tänään – Jos seulonnan tulokset ovat negatiiviset, sairaalan vierailukielto päättyy

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa tehdään jouk­ko­tes­tauk­set 60 hen­ki­löl­le tänään – Jos seu­lon­nan tu­lok­set ovat ne­ga­tii­vi­set, sai­raa­lan vie­rai­lu­kiel­to päättyy

09.09.2020 13:09 0
Tilaajille
Lentäjä, palomies, hieroja ja lastentarhanopettaja – neljä ammatinvaihtajaa kertoo oman tarinansa

Len­tä­jä, pa­lo­mies, hieroja ja las­ten­tar­han­opet­ta­ja – neljä am­ma­tin­vaih­ta­jaa kertoo oman ta­ri­nan­sa

09.09.2020 10:30 0
Tilaajille