Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemi
Viimeisin 24 tuntia
Neljä uutta reittilentoa käynnisti Rovaniemen matkailun superjoulukuun – kaikki merkit viittaavat siihen, että Lapin matkailutalvesta on tulossa ennätyksellisen vilkas

Neljä uutta reit­ti­len­toa käyn­nis­ti Ro­va­nie­men mat­kai­lun su­per­jou­lu­kuun – kaikki merkit viit­taa­vat siihen, että Lapin mat­kai­lu­tal­ves­ta on tulossa en­nä­tyk­sel­li­sen vilkas

02.12.2023 17:00 7
Tilaajille
Saariselällä ammuttiin autosta ilotulitteita ihmisiä kohti, poliisi selvitti myös useita liikenneonnettomuuksia Lapissa

Saa­ri­se­läl­lä am­mut­tiin autosta ilo­tu­lit­tei­ta ihmisiä kohti, poliisi sel­vit­ti myös useita lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia Lapissa

02.12.2023 15:03
Tilaajille
Pohjoisen junat myöhästelevät vielä vähän lauantaina – kiskoilta suistunutta veturia nostetaan Tampereella

Poh­joi­sen junat myö­häs­te­le­vät vielä vähän lauan­tai­na – kis­koil­ta suis­tu­nut­ta veturia nos­te­taan Tam­pe­reel­la

02.12.2023 11:03
Tilaajille
Viikko
Hälytyskeskuksen tontille Rovaniemen keskustaan voisi nousta skeittihalli – toinen vaihtoehto liikunnalliselle nuorisotilalle on Susivoudin kenttä

Hä­ly­tys­kes­kuk­sen ton­til­le Ro­va­nie­men kes­kus­taan voisi nousta skeit­ti­hal­li – toinen vaih­to­eh­to lii­kun­nal­li­sel­le nuo­ri­so­ti­lal­le on Su­si­vou­din kenttä

02.12.2023 06:00 5
Tilaajille
Rovaniemellä auton ja alaikäisen pyöräilijän yhteentörmäys suojatiellä – autoilija pakeni paikalta

Ro­va­nie­mel­lä auton ja ala­ikäi­sen pyö­räi­li­jän yh­teen­tör­mäys suo­ja­tiel­lä – au­toi­li­ja pakeni pai­kal­ta

01.12.2023 19:24 8
Tilaajille
Peltiä ryttääntyy usein Ounaskosken sillan rakenteisiin Rovaniemellä – vakuutusyhtiö on antanut palautetta kaupungille

Peltiä ryt­tään­tyy usein Ou­nas­kos­ken sillan ra­ken­tei­siin Ro­va­nie­mel­lä – va­kuu­tus­yh­tiö on antanut pa­lau­tet­ta kau­pun­gil­le

01.12.2023 14:06 27
Tilaajille
Hiihtäjän jäljet kulkivat jälleen sulan päältä Rovaniemellä – "Yksi jälki jäällä erehdyttää muita seuraamaan "

Hiih­tä­jän jäljet kul­ki­vat jälleen sulan päältä Ro­va­nie­mel­lä – "Yksi jälki jäällä ereh­dyt­tää muita seu­raa­maan "

30.11.2023 20:31 3
Rovaniemi tavoittelee datakeskusta – viileä ilmasto, vesivoima ja turvallisuuspoliittiset muutokset voivat toimia houkuttimena

Ro­va­nie­mi ta­voit­te­lee da­ta­kes­kus­ta – viileä il­mas­to, ve­si­voi­ma ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­set muu­tok­set voivat toimia hou­kut­ti­me­na

30.11.2023 16:30 8
Tilaajille
Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät: Lapin urheiluopiston henkilöstö vähenee seitsemällä henkilötyövuodella

Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Lapin ur­hei­lu­opis­ton hen­ki­lös­tö vähenee seit­se­mäl­lä hen­ki­lö­työ­vuo­del­la

29.11.2023 15:42 1
Tilaajille
Rovaniemi tukee nuorten kesätöitä 330 000 eurolla ensi vuonna – noin 600 nuorta hyötyi tuesta viime kesänä

Ro­va­nie­mi tukee nuorten ke­sä­töi­tä 330 000 eurolla ensi vuonna – noin 600 nuorta hyötyi tuesta viime kesänä

29.11.2023 14:29 2
Tilaajille
Lapin Kansa vertaili taksimatkan hintaa Rovaniemellä – uusi tulokas Uber oli niukasti halvin

Lapin Kansa ver­tai­li tak­si­mat­kan hintaa Ro­va­nie­mel­lä – uusi tulokas Uber oli niu­kas­ti halvin

29.11.2023 05:00 13
Tilaajille
Valtionosuuksien leikkaus pakottaa Rovaniemen etsimään miljoonasäästöjä – säästötoimista päätetään yksi kerrallaan kesäkuun loppuun mennessä

Val­tion­osuuk­sien leik­kaus pa­kot­taa Ro­va­nie­men et­si­mään mil­joo­na­sääs­tö­jä – sääs­tö­toi­mis­ta pää­te­tään yksi ker­ral­laan ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

28.11.2023 16:30 30
Tilaajille
Rokotusjonotko vanhusten syy?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­ko­tus­jo­not­ko van­hus­ten syy?

28.11.2023 06:29
Rovaniemen kaupunginhallitus kannattaa Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkotien yksityistämistä – päätös syntyi äänin 7-4

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kan­nat­taa Mä­ki­ran­nan ja Ki­vi­kan­kaan päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mis­tä – päätös syntyi äänin 7-4

28.11.2023 05:00 3
Tilaajille
Rovaniemellä pitäisi nyt päästä entistä useammin tutun lääkärin vastaanotolle – uudessa tiimijaossa jokaiselle kaupunkilaiselle on nimetty lääkäri-hoitaja-työpari

Ro­va­nie­mel­lä pitäisi nyt päästä entistä useam­min tutun lää­kä­rin vas­taan­otol­le – uudessa tii­mi­jaos­sa jo­kai­sel­le kau­pun­ki­lai­sel­le on nimetty lää­kä­ri-hoi­ta­ja-työ­pa­ri

27.11.2023 19:30 14
Tilaajille
Rovaniemi selvittää, onko kaupungilla varaa myös liittymien auraukseen – liittymät sisältyvät optiona uuteen kunnossapitourakkaan

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää, onko kau­pun­gil­la varaa myös liit­ty­mien au­rauk­seen – liit­ty­mät si­säl­ty­vät optiona uuteen kun­nos­sa­pi­to­urak­kaan

26.11.2023 16:00 65
Tilaajille
Nuorten riskialtis liikennekäyttäytyminen huolettaa poliisia Kemissä – viikonloppuna useita sakkoja kouraan ja kortteja hyllylle

Nuorten ris­ki­al­tis lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­nen huo­let­taa po­lii­sia Kemissä – vii­kon­lop­pu­na useita sakkoja kouraan ja kort­te­ja hyl­lyl­le

26.11.2023 11:08
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen Rinteenkulman rokotuspisteen kävijämäärä tyrehtynyt – Lapha laajentaa rokotettavien ryhmää 65-vuotiaisiin ja 18 vuotta täyttäneisiin riskiryhmäläisiin

Ro­va­nie­men Rin­teen­kul­man ro­ko­tus­pis­teen kä­vi­jä­mää­rä ty­reh­ty­nyt – Lapha laa­jen­taa ro­ko­tet­ta­vien ryhmää 65-vuo­tiai­siin ja 18 vuotta täyt­tä­nei­siin ris­ki­ryh­mä­läi­siin

25.11.2023 15:34 8
Tilaajille
Kaasurekka alkaa olla varteenotettava vaihtoehto pohjoisessa tankkausverkoston kasvaessa– sähkörekat kelpaavat esimerkiksi tehdas- ja satama-alueiden kuljetuksiin

Kaa­su­rek­ka alkaa olla var­teen­otet­ta­va vaih­to­eh­to poh­joi­ses­sa tank­kaus­ver­kos­ton kas­vaes­sa– säh­kö­re­kat kel­paa­vat esi­mer­kik­si tehdas- ja sa­ta­ma-aluei­den kul­je­tuk­siin

25.11.2023 11:00 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen Saana Heino, 23, näki vuosia kehonsa vain keskeneräisenä projektina – sitten hän opetteli twerkkaamaan

Ro­va­nie­me­läi­nen Saana Heino, 23, näki vuosia kehonsa vain kes­ken­eräi­se­nä pro­jek­ti­na – sitten hän opet­te­li twerk­kaa­maan

27.11.2023 14:01 4
Tilaajille