Tanssi
Kuukausi
Arvostelu: Hilpeänhaikeita pohjoisen palasia

Ar­vos­te­lu: Hil­peän­hai­kei­ta poh­joi­sen palasia

15.02.2021 22:25
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Kunnioita kulttuuria, jos twerkkaat – Joidenkin tanssien taustat ovat synkemmät ja ne on hyvä tiedostaa ja tunnustaa

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Kun­nioi­ta kult­tuu­ria, jos twerk­kaat – Joi­den­kin tans­sien taustat ovat syn­kem­mät ja ne on hyvä tie­dos­taa ja tun­nus­taa

17.02.2021 12:05
Lappilaiset nuoret tanssivat twerkiä ja tankotanssia  itselleen – “On ikävää, että esitykset, jotka ovat olleet sportti tyylisiä, seksualisoidaan miespuolisten katsojien toimesta muun muassa viheltelemällä”

Lap­pi­lai­set nuoret tans­si­vat twerkiä ja tan­ko­tans­sia it­sel­leen – “On ikävää, että esi­tyk­set, jotka ovat olleet sportti tyy­li­siä, sek­sua­li­soi­daan mies­puo­lis­ten kat­so­jien toi­mes­ta muun muassa vi­hel­te­le­mäl­lä”

12.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Arvio: Elämänmakuinen nostalgiailta Rimpparemmin seurassa

Arvio: Elä­män­ma­kui­nen nos­tal­gia­il­ta Rimp­pa­rem­min seu­ras­sa

30.01.2021 17:23
Tilaajille
Entiset kilpatanssin suomenmestarit kohtaavat aihepiirin mustalla huumorilla Blackpool-esityksessä

Entiset kil­pa­tans­sin suo­men­mes­ta­rit koh­taa­vat ai­he­pii­rin mus­tal­la huu­mo­ril­la Black­pool-esi­tyk­ses­sä

29.01.2021 10:23
Vanhemmat
Atte Kilpinen on Suomen uusi ylpeys maailmalla – Nuoren tanssijatähden tarina on kuin elokuvasta

Atte Kil­pi­nen on Suomen uusi ylpeys maail­mal­la – Nuoren tans­si­ja­täh­den tarina on kuin elo­ku­vas­ta

01.01.2021 17:47
Tilaajille
Sodankyläläinen Katja Köngäs valittiin Vuoden tanssikasvattajaksi

So­dan­ky­lä­läi­nen Katja Köngäs va­lit­tiin Vuoden tans­si­kas­vat­ta­jak­si

01.12.2020 08:56
Tilaajille
Rovaniemeläinen Tomi Knuutila äänitti koronaviruksen tanssiteokseen: – Ohjaaja: "Itselleni oli yllätys, miten kaunis sen ääni on"

Ro­va­nie­me­läi­nen Tomi Knuu­ti­la äänitti ko­ro­na­vi­ruk­sen tans­si­teok­seen: – Oh­jaa­ja: "It­sel­le­ni oli yl­lä­tys, miten kaunis sen ääni on"

12.11.2020 13:07
Tilaajille
Rovaniemeläistanssijat ylsivät SM-hopealle lasten hip hop -sarjassa

Ro­va­nie­me­läis­tans­si­jat ylsivät SM-ho­peal­le lasten hip hop -sar­jas­sa

09.10.2020 11:09
Lupaavan tanssija-nuoren mielestä tanssi kuuluu kaikille – Stagelle menestystä tanssikisoissa

Lu­paa­van tans­si­ja-nuo­ren mie­les­tä tanssi kuuluu kai­kil­le – Sta­gel­le me­nes­tys­tä tans­si­ki­sois­sa

24.09.2020 10:45
Päiväkirja: Ehkä tanssia voi missä tahansa
Kolumni Johanna Metsänheimo

Päi­vä­kir­ja: Ehkä tanssia voi missä tahansa

21.08.2020 07:00
Tilaajille
Palma de Mallorca tekee sen, mistä kirjailija Katri Rauanjoki haaveilee – räväkkä muoniolainen alter ego haastaa heittäytymään flamenco-burleskiin ja itsensä hyväksymiseen

Palma de Mal­lor­ca tekee sen, mistä kir­jai­li­ja Katri Rauan­jo­ki haa­vei­lee – räväkkä muo­nio­lai­nen alter ego haastaa heit­täy­ty­mään fla­men­co-bur­les­kiin ja itsensä hy­väk­sy­mi­seen

12.08.2020 17:30
Tilaajille
Ensidemo syntyi kokeillen ja kujeillen –Ylitorniolaisten siskosten kollektiivi esiintyy perjantaina Kaukosessa ensimmäistä kertaa yleisölle

En­si­de­mo syntyi ko­keil­len ja ku­jeil­len –Y­li­tor­nio­lais­ten sis­kos­ten kol­lek­tii­vi esiin­tyy per­jan­tai­na Kau­ko­ses­sa en­sim­mäis­tä kertaa ylei­söl­le

06.08.2020 17:38
Tilaajille
Kellohame heilahtaa Lapissa aikaisintaan elokuussa – Jenny Siivola suuntaa lavatansseihin heti kun mahdollista, mutta uskoo, että kädet tulee pestyä tansseissa aiempaa useammin

Kel­lo­ha­me hei­lah­taa Lapissa ai­kai­sin­taan elo­kuus­sa – Jenny Siivola suuntaa la­va­tans­sei­hin heti kun mah­dol­lis­ta, mutta uskoo, että kädet tulee pestyä tans­seis­sa aiempaa useam­min

26.06.2020 18:30
Tilaajille
Lukijalta: Muistoja vanhojen tansseista
Lukijalta Mielipide Eino Haase

Lu­ki­jal­ta: Muis­to­ja van­ho­jen tans­seis­ta

17.02.2020 12:16
Tilaajille
Elvis, Lumikuningatar ja opettaja – Tanssitaiteilija Jenna Broas vetää "kotikoulussa" työpajan edistyneille harrastajille ja ammattilaisille

Elvis, Lu­mi­ku­nin­ga­tar ja opet­ta­ja – Tans­si­tai­tei­li­ja Jenna Broas vetää "ko­ti­kou­lus­sa" työ­pa­jan edis­ty­neil­le har­ras­ta­jil­le ja am­mat­ti­lai­sil­le

28.01.2020 20:28
Tilaajille
Iloisuutta ja upeita asuja – tanssin avulla oppii hyväksymään itsensä, karnevaalisambaa tanssittu Meri-Lapissa jo kymmenisen vuotta.

Iloi­suut­ta ja upeita asuja – tanssin avulla oppii hy­väk­sy­mään it­sen­sä, kar­ne­vaa­li­sam­baa tans­sit­tu Me­ri-La­pis­sa jo kym­me­ni­sen vuotta.

22.01.2020 09:58
”Sitä aina nuortuu”– Aila Lankinen ja Voitto Alajoki käyvät tansseissa aina tilaisuuden tullen

”Sitä aina nuor­tuu”– Aila Lan­ki­nen ja Voitto Alajoki käyvät tans­seis­sa aina ti­lai­suu­den tullen

29.11.2019 12:42
Eläkeläiset Aila Lankinen ja Voitto Alajoki tanssimassa.

Elä­ke­läi­set Aila Lan­ki­nen ja Voitto Alajoki tans­si­mas­sa.

29.11.2019 12:38
Tanssi- ja joogakoulu Stage liikuttaa hurjan määrän merilappilaisia

Tanssi- ja joo­ga­kou­lu Stage lii­kut­taa hurjan määrän me­ri­lap­pi­lai­sia

25.10.2019 19:00
Tilaajille