Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tanssi

Tans­si­joi­den valitus hy­lät­tiin – boi­kot­ti Venäjää ja Val­ko-Ve­nä­jää kohtaan pitää

13.09.2023 19:00
Kommentti: Mykistävää yhteistyötä – kaivinkone pystyy mitä upeimpiin liikeratoihin myös tanssissa
Kolumni

Kom­ment­ti: My­kis­tä­vää yh­teis­työ­tä – kai­vin­ko­ne pystyy mitä upeim­piin lii­ke­ra­toi­hin myös tans­sis­sa

21.07.2023 18:41 1
Tilaajille
Kaivinkonekin voi olla tanssija – tanssitaiteilija Ella Postia on kiehtonut ihmisen ja koneen vuorovaikutus, ja nyt hän tekee tanssiteosta tämän teeman ympärillä

Kai­vin­ko­ne­kin voi olla tans­si­ja – ­tans­si­tai­tei­li­ja Ella Postia on kieh­to­nut ihmisen ja koneen vuo­ro­vai­ku­tus, ja nyt hän tekee tans­si­teos­ta tämän teeman ym­pä­ril­lä

21.07.2023 18:42 1
Tilaajille
Söderström ja Lassheikki Torniosta tanssin EM-kisoihin

Sö­der­ström ja Lass­heik­ki Tor­nios­ta tanssin EM-ki­soi­hin

20.06.2023 15:53
Päähänpisto paisui karnevaalihuumaksi – juuri sambaamaan oppineet lappilaisnaiset esiintyvät Brasilian suurlähettiläälle

Pää­hän­pis­to paisui kar­ne­vaa­li­huu­mak­si – juuri sam­baa­maan op­pi­neet lap­pi­lais­nai­set esiin­ty­vät Bra­si­lian suur­lä­het­ti­lääl­le

10.06.2023 05:00 3
Tilaajille
Neljä esitystä neljässä kaupungissa – Rovaniemellä näkee viikonloppuna monipuolista tanssiteatteria aina Jorma Uotisen koreografiasta Rimpparemmin teokseen

Neljä esi­tys­tä nel­jäs­sä kau­pun­gis­sa – ­Ro­va­nie­mel­lä näkee vii­kon­lop­pu­na mo­ni­puo­lis­ta tans­si­teat­te­ria aina Jorma Uotisen ko­reo­gra­fias­ta Rimp­pa­rem­min teok­seen

26.05.2023 12:00
Tilaajille
Arvio: Kitisenrannan hurja kuolemantanssi – koulu muuntui vaikuttavaksi kauhujen näyttämöksi

Arvio: Ki­ti­sen­ran­nan hurja kuo­le­man­tans­si – koulu muuntui vai­kut­ta­vak­si kau­hu­jen näyt­tä­mök­si

14.05.2023 11:19
Tilaajille
Henkkarit mukaan ja discoon! Saarenkylän nuorisoseuralla bailataan lauantaina K-40-discossa

Henk­ka­rit mukaan ja dis­coon! Saa­ren­ky­län nuo­ri­so­seural­la bai­la­taan lauan­tai­na K-40-dis­cos­sa

23.03.2023 15:58
Tilaajille
"Jotkut kutsuvat minua tanssiäidikseen" – Saija Aksovaara on opettanut tanssia Rovaniemellä tuhansille nuorille ja nyt hänet palkitaan tekemästään työstään

"Jotkut kut­su­vat minua tans­siäi­dik­seen" – Saija Ak­so­vaa­ra on opet­ta­nut tanssia Ro­va­nie­mel­lä tu­han­sil­le nuo­ril­le ja nyt hänet pal­ki­taan te­ke­mäs­tään työs­tään

22.03.2023 14:48
Tilaajille
Oona Antinjuntti tekee paluun arvokisoihin

Oona An­tin­junt­ti tekee paluun ar­vo­ki­soi­hin

16.03.2023 14:00
Näyttämöllä opitaan, tutkitaan ja kokeillaan – Rimpparemmin kevään ohjelmistossa nähdään tuttuja teoksia sekä vierailijoiden esityksiä

Näyt­tä­möl­lä opi­taan, tut­ki­taan ja ko­keil­laan – Rimp­pa­rem­min kevään oh­jel­mis­tos­sa nähdään tuttuja teoksia sekä vie­rai­li­joi­den esi­tyk­siä

11.01.2023 14:45
Tilaajille
Kemiläislähtöisen Liisa Heikkisen juoksupäiväkirjasta tuli tanssiteos, joka käsittelee ylisuorittamista ja loppuunpalamista

Ke­mi­läis­läh­töi­sen Liisa Heik­ki­sen juok­su­päi­vä­kir­jas­ta tuli tans­si­teos, joka kä­sit­te­lee yli­suo­rit­ta­mis­ta ja lop­puun­pa­la­mis­ta

04.01.2023 17:30 1
Tilaajille
Rovaniemeläiselle Sari Heikkilälle  Vuoden tanssikasvattaja -palkinto – perusteena pitkäjänteinen omistautuminen tanssiopetukseen

Ro­va­nie­me­läi­sel­le Sari Heik­ki­läl­le Vuoden tans­si­kas­vat­ta­ja -pal­kin­to – ­pe­rus­tee­na pit­kä­jän­tei­nen omis­tau­tu­mi­nen tans­si­ope­tuk­seen

27.11.2022 16:21 1
Tilaajille
Tanssikärpänen puraisee kunnolla – Tanssiharrastus kerää väkeä Rytikarin parketille useamman kerran viikolla

Tans­si­kär­pä­nen pu­rai­see kun­nol­la – Tans­si­har­ras­tus kerää väkeä Ry­ti­ka­rin par­ke­til­le useam­man kerran vii­kol­la

01.10.2022 17:30
Tilaajille
Arvio: Luuta vie arkeen ja seikkailuun – Laura Kallas-Herdin tähdittämä tanssiteos maittaa oikeasti koko perheelle

Arvio: Luuta vie arkeen ja seik­kai­luun – Laura Kal­las-Her­din täh­dit­tä­mä tans­si­teos maittaa oi­keas­ti koko per­heel­le

25.09.2022 17:30
Tilaajille
Luudan kyytiin ja vauhdikkaalle matkalle – lasten kulttuuritarjonta monipuolistuu nykytanssin johdolla

Luudan kyytiin ja vauh­dik­kaal­le mat­kal­le – lasten kult­tuu­ri­tar­jon­ta mo­ni­puo­lis­tuu ny­ky­tans­sin joh­dol­la

20.09.2022 17:30
Tilaajille
Miksi kriitikko kirjoittaa nuivasti, vaikka yleisö liikuttuu kyyneliin? Lapin historiasta ammentaviin näyttämöteoksiin liittyy poikkeuksellinen lataus: "Hyvä, että taiteesta ja sen arvioinnista keskustellaan"

Miksi krii­tik­ko kir­joit­taa nui­vas­ti, vaikka yleisö lii­kut­tuu kyy­ne­liin? Lapin his­to­rias­ta am­men­ta­viin näyt­tä­mö­teok­siin liittyy poik­keuk­sel­li­nen lataus: "Hyvä, että tai­tees­ta ja sen ar­vioin­nis­ta kes­kus­tel­laan"

13.09.2022 17:30 5
Tilaajille
Päiväkirja: Ennen vihasin säännöllisiä harrastuksia, mutta lapsiperheessä niistä tuli tie vapauteen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ennen vihasin sään­nöl­li­siä har­ras­tuk­sia, mutta lap­si­per­hees­sä niistä tuli tie va­pau­teen

04.07.2022 12:26
Tilaajille
Tanssijat halusivat jotakin muuta kuin tonttuilua – Sodankylän Tanssin Kronos-ryhmän kokonaan omassa teoksessa trauma vie epätoivoisiin tekoihin

Tans­si­jat ha­lu­si­vat jotakin muuta kuin tont­tui­lua – So­dan­ky­län Tanssin Kro­nos-ryh­män ko­ko­naan omassa teok­ses­sa trauma vie epä­toi­voi­siin te­koi­hin

22.04.2022 16:59
Tilaajille
Tanssiteatteriarvio: Mustan ja kirjavan huumorin liitto

Tans­si­teat­te­riar­vio: Mustan ja kir­ja­van huu­mo­rin liitto

27.02.2022 17:24
Tilaajille