Koronaseuranta: Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa monen tar­tun­nan lähde on jäänyt epä­sel­väk­si

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Ravintolat
Viimeisin tunti
Kolumni

Pi­ka­ruo­ka­lan myyjä pelasti rä­jäh­dys­her­kän lo­ma­het­ken ja nosti samalla suur­yri­tyk­sen mai­net­ta enemmän kuin mil­joo­nien mai­nos­kam­pan­jat

15:15
Kuukausi

Ro­va­nie­men Grande muuttaa uusiin ti­loi­hin 13 vuoden jälkeen – vanha paikka Sam­po­kes­kuk­sen kel­la­ris­sa hau­da­taan lauan­tai­na: "Ta­val­laan tulee ikävä ja ta­val­laan ei"

16.07.2021 20:00 3
Tilaajille

Kemi sai iko­ni­sen nä­kö­ala­kah­vi­lan­sa ta­kai­sin – joko olet käynyt näissä muissa Lapin mai­se­ma­ra­vin­to­lois­sa?

16.07.2021 17:00 2
Tilaajille

Työn­te­ki­jä­pu­la ku­rit­taa Lapin ra­vin­to­loi­ta – Pitkään jat­ku­nut epä­var­muus on ajanut hen­ki­lö­kun­taa vaih­ta­maan paik­ka­kun­taa ja jopa alaa

16.07.2021 06:30 7
Tilaajille

Tal­koo­väen työ ei men­nyt­kään hukkaan – Leton ve­ne­sa­ta­man ra­vin­to­lal­le löytyi yrit­tä­jä: "Fiilis on aivan mah­ta­va!"

14.07.2021 17:35 2
Tilaajille

Tal­koo­voi­min ra­ken­net­tu ra­vin­to­la val­mis­tui, yrit­tä­jä perui päivää myö­hem­min tulonsa – "Kyl­lä­hän se pahalta tuntui, mutta var­mas­ti se ihan oikea syy oli"

06.07.2021 21:13 3
Tilaajille
Vanhemmat

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set pois­tu­vat Lapissa huo­mi­ses­ta alkaen – asia­kas­mää­rät ja au­ki­olo­ajat va­pau­tu­vat

23.06.2021 15:29 1
Tilaajille

Monet eivät tiedä, että koi­ra-asiak­kaat ovat ter­ve­tul­lei­ta yli 100 eri yri­tyk­sen ti­loi­hin Ro­va­nie­mel­lä

22.06.2021 12:00 7

Kroo­ni­nen in­to­hi­mo ruokaan ohjaa Erno Kurppaa – nyt hän pyö­rit­tää ka­tu­keit­tiö­tä Ro­va­nie­men kaup­pa­to­ril­la

08.06.2021 16:48 4
Tilaajille

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sil­le luvassa ke­ven­nyk­siä koko maahan – hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan pää­tös­tä ensi vii­kol­la

04.06.2021 19:21 1

Ra­vin­to­loi­den au­ki­olot väl­je­ne­vät Län­si-Poh­jas­sa ja Schen­gen-alueen työ­mat­kus­tus va­pau­tuu – Maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan

03.06.2021 16:28

Me­nes­tys pääsi yl­lät­tä­mään Ke­min­maan ninjan – Suomen par­hai­den ra­vin­to­loi­den jouk­koon am­pais­seen ro­va­nie­me­läi­sen Gus­tav-ra­vin­to­lan keit­tiö­mes­ta­ri Roope Kotila ei usko hie­rar­kioi­hin vaan yhdessä te­ke­mi­seen

28.05.2021 17:00 2
Tilaajille

No­kial­la uransa tehnyt Hitoshi Ujiie päätti 60-vuo­tiaa­na vaihtaa alaa sekä man­ner­ta ja pe­rus­taa ra­men-ra­vin­to­lan: "Jatkan työtä elämäni lop­puun"

24.05.2021 19:59 1
Tilaajille

Suomen huip­pu­ra­vin­to­lois­ta neljä on Lapissa – Gustav, Tapio, Aanaar ja Sky ko­mei­le­vat lis­tal­la, jossa on vain 14 nimeä pää­kau­pun­ki­seu­dun ul­ko­puo­lel­ta

20.05.2021 18:37 2
Tilaajille

Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­tu muuttuu en­nä­tys­mäi­sek­si jät­ti­te­ras­sik­si: yh­teen­sä 1200 asia­kas­paik­kaa – "Nyt on lai­tet­tu kaikki mah­dol­li­nen peliin"

18.05.2021 17:47 25

Ra­vit­se­mus­liik­kei­den ra­joi­tuk­siin ke­ven­nyk­siä 13.5 alkaen

12.05.2021 22:00 1
Tilaajille
Kolumni

Ko­lum­ni: Ra­vin­to­la-ala hyö­tyi­si hyvästä jouk­ko­lii­ken­tees­tä – kysyntä ja tar­jon­ta ku­kois­ta­vat kau­pun­ki­kes­kus­tois­sa, joissa tu­han­net ihmiset mah­tu­vat pieneen tilaan

12.05.2021 09:31

Iso muutos ka­tu­ku­vaan: Ro­va­nie­men Piston ja Polarin ton­til­le suun­ni­tel­laan ker­ros­ta­lo­ja – 1960-lu­vun ra­ken­nuk­set ovat omis­ta­jien mukaan elin­kaa­ren­sa päässä

22.04.2021 17:14 2
Tilaajille

Ka­rao­ken lau­la­mi­nen ja tans­si­mi­nen ra­vin­to­lois­sa sisällä on edel­leen kiel­let­tyä, mutta te­ras­seil­la saa tanssia – Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sien muu­tok­set voimaan per­jan­tai­na

22.04.2021 14:38 2
Tilaajille

Kit­ti­län yrit­tä­jät pää­siäi­sen ra­vin­to­la­su­lus­ta: tilanne epä­oi­keu­den­mu­kai­nen alueen ra­vin­to­loil­le – "Kit­ti­län kunnan mat­kai­lul­le koitui mil­joo­na­va­hin­got"

19.04.2021 21:01 10
Tilaajille