Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Luppo

Koskikauppojen tekijän suuret lupaukset epäilyttivät Rovaniemen Jaatilan isäntiä 100 vuotta sitten, lopullinen totuus paljastui Alaruikan talon kassakaapin kirjeissä paljon myöhemmin
Tilaajille

Kos­ki­kaup­po­jen tekijän suuret lu­pauk­set epäi­lyt­ti­vät Ro­va­nie­men Jaa­ti­lan isäntiä 100 vuotta sitten, lo­pul­li­nen totuus pal­jas­tui Ala­rui­kan talon kas­sa­kaa­pin kir­jeis­sä paljon myö­hem­min

08:00
Osa lappilaisnuorista haluaa jäädä pienille kotipaikkakunnilleen – tässä jutussa he kertovat, miksi

Osa lap­pi­lais­nuo­ris­ta haluaa jäädä pie­nil­le ko­ti­paik­ka­kun­nil­leen – tässä jutussa he ker­to­vat, miksi

08:38 4
Tilaajille
Kari Kyröstä tuli inarilaisen hiihdon taustavoima yli 50 vuotta sitten, kun oma "leiri" Kevojärvellä päättyi ankariin kipuihin

Kari Kyröstä tuli ina­ri­lai­sen hiihdon taus­ta­voi­ma yli 50 vuotta sitten, kun oma "leiri" Ke­vo­jär­vel­lä päättyi an­ka­riin ki­pui­hin

08.12.2023 10:25 4
Tilaajille
Arto Köngäs on kipsannut lappilaisten raajoja yli 30 vuotta – työtä on ohjannut eteenpäin menemisen vimma, ja sen avulla hän tarpoi myös läpi elämänsä raskaimman suon

Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta – työtä on oh­jan­nut eteen­päin me­ne­mi­sen vimma, ja sen avulla hän tarpoi myös läpi elä­män­sä ras­kaim­man suon

02.12.2023 05:00 24
Tilaajille
Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti posiolaisen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen kulissit pysyivät pitkään kasassa: "Näimme liian paljon"

Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti po­sio­lai­sen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen ku­lis­sit py­syi­vät pitkään ka­sas­sa: "Näimme liian paljon"

02.12.2023 05:00 6
Tilaajille
Kuka oli Raja-Jooseppi, joka jätti nimensä kartalle? Lapin Kansan uusintajuttu kertoo noitanakin pidetystä erämaan asukkaasta, jonka elämä päättyi surkeasti

Kuka oli Ra­ja-Joo­sep­pi, joka jätti nimensä kar­tal­le? Lapin Kansan uu­sin­ta­jut­tu kertoo noi­ta­na­kin pi­de­tys­tä erämaan asuk­kaas­ta, jonka elämä päättyi sur­keas­ti

29.11.2023 19:59 6
Tilaajille
Rovaniemeläinen Saana Heino, 23, näki vuosia kehonsa vain keskeneräisenä projektina – sitten hän opetteli twerkkaamaan

Ro­va­nie­me­läi­nen Saana Heino, 23, näki vuosia kehonsa vain kes­ken­eräi­se­nä pro­jek­ti­na – sitten hän opet­te­li twerk­kaa­maan

27.11.2023 14:01 4
Tilaajille
Pekka Aikio haki saamelaisvaikuttajan uralleen vauhtia Paavo Väyrysen "pompannapista" – 50 vuotta sitten aloittaneessa saamelaisten parlamentissa riekko nostettiin pöydälle tämän tästä

Pekka Aikio haki saa­me­lais­vai­kut­ta­jan ural­leen vauhtia Paavo Väy­ry­sen "pom­pan­na­pis­ta" – 50 vuotta sitten aloit­ta­nees­sa saa­me­lais­ten par­la­men­tis­sa riekko nos­tet­tiin pöy­däl­le tämän tästä

25.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Vera Lundvall piti Rovaniemen ensimmäistä kirjakauppaa ja kohautti avioliitolla, jossa kumppanina oli lähes 45 vuotta vanhempi sukulaismies

Vera Lund­vall piti Ro­va­nie­men en­sim­mäis­tä kir­ja­kaup­paa ja ko­haut­ti avio­lii­tol­la, jossa kump­pa­ni­na oli lähes 45 vuotta van­hem­pi su­ku­lais­mies

18.11.2023 05:00 12
Tilaajille
Amelia ja Brett Irwin jäivät jumiin Lappiin – nyt he rakentavat Kilpisjärvelle hulppeaa taloa, josta on tullut kyläläisten keskuudessa nähtävyys

Amelia ja Brett Irwin jäivät jumiin Lappiin – nyt he ra­ken­ta­vat Kil­pis­jär­vel­le hulp­peaa taloa, josta on tullut ky­lä­läis­ten kes­kuu­des­sa näh­tä­vyys

18.11.2023 05:00 10
Tilaajille
Parantumaton aivosyöpä uhkaa viedä sodankyläläiseltä Krista Staufferilta lähimuistin mutta ei elämäniloa eikä halua vaikuttaa – "Potilaana tiedän, mitä tapahtuu, jos ihmiset eivät kuuntele toisiaan"

Pa­ran­tu­ma­ton ai­vo­syö­pä uhkaa viedä so­dan­ky­lä­läi­sel­tä Krista Stauf­fe­ril­ta lä­hi­muis­tin mutta ei elä­män­iloa eikä halua vai­kut­taa – "Po­ti­laa­na tiedän, mitä ta­pah­tuu, jos ihmiset eivät kuun­te­le toi­siaan"

11.11.2023 05:00 6
Tilaajille
Onko opettaja tullut hulluksi? Sitäkin kyseltiin, kun kaupunkilaispoika tuli etelästä Posion syrjäkylälle ja alkoi puuhata omaa koulua

Onko opet­ta­ja tullut hul­luk­si? Sitäkin ky­sel­tiin, kun kau­pun­ki­lais­poi­ka tuli ete­läs­tä Posion syr­jä­ky­läl­le ja alkoi puuhata omaa koulua

11.11.2023 05:00 5
Tilaajille
Lasse Hoikka on vetänyt Souvareitaan jo 45 vuotta – huippuvuosina taottiin menestyksen tie, mutta on sitä kompuroitukin, välillä jopa verissä päin

Lasse Hoikka on vetänyt Sou­va­rei­taan jo 45 vuotta – huip­pu­vuo­si­na taot­tiin me­nes­tyk­sen tie, mutta on sitä kom­pu­roi­tu­kin, välillä jopa verissä päin

04.11.2023 05:00 15
Tilaajille
Katso tästä, paljonko kahvi, lohi ja banaanit maksoivat Lapin kaupoissa 20 vuotta sitten – yksi tuotteista on säilynyt edullisena

Katso tästä, pal­jon­ko kahvi, lohi ja ba­naa­nit mak­soi­vat Lapin kau­pois­sa 20 vuotta sitten – yksi tuot­teis­ta on säi­ly­nyt edul­li­se­na

28.10.2023 11:05
Tilaajille
Ennen kuin saksalaiset tuhosivat Rovaniemen, yksi heistä ikuisti maisemia siveltimellään – kuka oli tämä sotilaskarkuri, jonka tauluja on nyt jonotettu katsomaan?

Ennen kuin sak­sa­lai­set tu­ho­si­vat Ro­va­nie­men, yksi heistä ikuisti mai­se­mia si­vel­ti­mel­lään – kuka oli tämä so­ti­las­kar­ku­ri, jonka tauluja on nyt jo­no­tet­tu kat­so­maan?

28.10.2023 05:00 13
Tilaajille
Radvile Jakštonytė matkusti bussilla Kilpisjärvelle, koska hän halusi kuvan itsestään tunturien keskellä – some ohjaa meitä katsomaan sitä mitä muutkin katsovat, sanoo tutkija

Radvile Jakš­to­nytė mat­kus­ti bus­sil­la Kil­pis­jär­vel­le, koska hän halusi kuvan it­ses­tään tun­tu­rien kes­kel­lä – some ohjaa meitä kat­so­maan sitä mitä muutkin kat­so­vat, sanoo tutkija

30.10.2023 10:05 2
Tilaajille
Lapin kamariorkesterista on muovautunut John Storgårdsille, 60, elämäntapaprojekti – kaikki sai alkunsa 5-vuotiaana, kun viulistinalun ensivedot hätkäyttivät perhettä

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ris­ta on muo­vau­tu­nut John Storgård­sil­le, 60, elä­män­ta­pa­pro­jek­ti – kaikki sai alkunsa 5-vuo­tiaa­na, kun viu­lis­tin­alun en­si­ve­dot hät­käyt­ti­vät per­het­tä

21.10.2023 05:00 3
Tilaajille
Kemijoen suulla oli hurja työmaa 120 vuotta sitten – harvinaiset valokuvat kertovat urakasta, johon tarvittiin niin saksalaista insinööriä kuin höyrähtänyttä "piispaa"

Ke­mi­joen suulla oli hurja työmaa 120 vuotta sitten – har­vi­nai­set va­lo­ku­vat ker­to­vat ura­kas­ta, johon tar­vit­tiin niin sak­sa­lais­ta in­si­nöö­riä kuin höy­räh­tä­nyt­tä "piis­paa"

21.10.2023 05:00 6
Tilaajille
Kun maailmalla rysähtää, saattaa Vesa Karjalaisen puhelin soida – rovaniemeläinen on kiertänyt maailman katastrofialueita koko aikuisikänsä

Kun maail­mal­la ry­säh­tää, saattaa Vesa Kar­ja­lai­sen puhelin soida – ro­va­nie­me­läi­nen on kier­tä­nyt maail­man ka­tast­ro­fi­aluei­ta koko ai­kuis­ikän­sä

14.10.2023 05:00
Tilaajille
Pöykkölässä seisoo hirsitalo, joka oli aikansa tunnetuimman julkkisparin koti – näiden seinien sisällä räiskyvän kirjailijan ja pirullisen everstin liitosta tuli perhehelvetti

Pöyk­kö­läs­sä seisoo hir­si­ta­lo, joka oli aikansa tun­ne­tuim­man julk­kis­pa­rin koti – näiden seinien sisällä räis­ky­vän kir­jai­li­jan ja pi­rul­li­sen evers­tin lii­tos­ta tuli per­he­hel­vet­ti

07.10.2023 05:00 18
Tilaajille
Lappiin rakastunut geologi kuvasi taitavasti pohjoista maisemaa – lähes sata vuotta myöhemmin inarilainen Tapio Tynys lähti hänen jäljilleen ja teki pysäyttävän havainnon

Lappiin ra­kas­tu­nut geologi kuvasi tai­ta­vas­ti poh­jois­ta mai­se­maa – lähes sata vuotta myö­hem­min ina­ri­lai­nen Tapio Tynys lähti hänen jäl­jil­leen ja teki py­säyt­tä­vän ha­vain­non

30.09.2023 05:00 16
Tilaajille
Rovaniemeläinen matkailuyritys tarjoaa sesonkityöläisilleen all inclusive -loman Espanjassa, jotta nämä palaisivat töihin seuraavanakin talvena – suurin vetovoimatekijä on silti jotain ihan muuta

Ro­va­nie­me­läi­nen mat­kai­lu­yri­tys tarjoaa se­son­ki­työ­läi­sil­leen all inc­lu­si­ve -loman Es­pan­jas­sa, jotta nämä pa­lai­si­vat töihin seu­raa­va­na­kin talvena – suurin ve­to­voi­ma­te­ki­jä on silti jotain ihan muuta

30.09.2023 05:00 28
Tilaajille
Saamenmaalta Berliinin ja takaisin – valokuvaaja Lada Suomenrinne on tehnyt uraa maailmalla, mutta side kotikylään on aina läsnä

Saa­men­maal­ta Ber­lii­nin ja ta­kai­sin – va­lo­ku­vaa­ja Lada Suo­men­rin­ne on tehnyt uraa maail­mal­la, mutta side ko­ti­ky­lään on aina läsnä

24.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Kun Laanilan surmayöstä oli kulunut 80 vuotta, pellolainen Heimo Kallio kaivoi albuminsa esiin ja löysi harvinaisia valokuvia

Kun Laa­ni­lan sur­ma­yös­tä oli kulunut 80 vuotta, pel­lo­lai­nen Heimo Kallio kaivoi al­bu­min­sa esiin ja löysi har­vi­nai­sia va­lo­ku­via

23.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Kemiläinen Saku muistaa lapsuudestaan, miten isä haisi tehtaalta – nyt hän on itse sellutehtaan mies kolmannessa polvessa

Ke­mi­läi­nen Saku muistaa lap­suu­des­taan, miten isä haisi teh­taal­ta – nyt hän on itse sel­lu­teh­taan mies kol­man­nes­sa pol­ves­sa

23.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärvi on noussut määrätietoisesti puolueensa terävimpään kärkeen – rovaniemeläispoliitikon matkaa ovat varjostaneet nuoruusvuosien raskaat rikokset, joista hän ei pääse koskaan eroon

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi on noussut mää­rä­tie­toi­ses­ti puo­lueen­sa te­rä­vim­pään kärkeen – ro­va­nie­me­läis­po­lii­ti­kon matkaa ovat var­jos­ta­neet nuo­ruus­vuo­sien raskaat ri­kok­set, joista hän ei pääse koskaan eroon

17.09.2023 12:13 38
Tilaajille
Rovaniemen rikkaimmalla miehellä oli hurjaluontoinen hevonen, josta tuli Suomen nopein juoksija ja lopulta kuolematon

Ro­va­nie­men rik­kaim­mal­la mie­hel­lä oli hur­ja­luon­toi­nen he­vo­nen, josta tuli Suomen nopein juok­si­ja ja lopulta kuo­le­ma­ton

16.09.2023 05:00
Tilaajille
Saksalaissotilaan tyttärentytär Satu Saarinen ei kavahda sukunsa historiaa – hän kiersi isoäitinsä jalanjäljissä Norjasta Saksaan ja takaisin Kemiin

Sak­sa­lais­so­ti­laan tyt­tä­ren­ty­tär Satu Saa­ri­nen ei kavahda sukunsa his­to­riaa – hän kiersi iso­äi­tin­sä ja­lan­jäl­jis­sä Nor­jas­ta Saksaan ja ta­kai­sin Kemiin

16.09.2023 05:00 4
Tilaajille
Inarin itäkulmalle kätkeytyy idylli, josta näkee suoraan Venäjälle – "Tämän rauhallisempaa paikkaa ei olekaan"

Inarin itä­kul­mal­le kät­key­tyy idylli, josta näkee suoraan Ve­nä­jäl­le – "Tämän rau­hal­li­sem­paa paikkaa ei ole­kaan"

09.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Rovaniemeläiset Tuija ja Ilkka Kauppinen myivät yrityksensä ja luopuivat puolesta omaisuudestaan toteuttaakseen unelmansa  – "En heti keksi ketään, jolle voisin suositella Etelä-Amerikan halki polkemista"

Ro­va­nie­me­läi­set Tuija ja Ilkka Kaup­pi­nen myivät yri­tyk­sen­sä ja luo­pui­vat puo­les­ta omai­suu­des­taan to­teut­taak­seen unel­man­sa – "En heti keksi ketään, jolle voisin suo­si­tel­la Ete­lä-Ame­ri­kan halki pol­ke­mis­ta"

02.09.2023 05:00 10
Tilaajille