Puolustusvoimat
Puolustusvoimat torjuu koronaa pakkiruualla – "Onhan tässä omat haasteensa, mutta yleisesti maastoruokailu on ihan hyvin järjestetty"

Puo­lus­tus­voi­mat torjuu koronaa pak­ki­ruual­la – "Onhan tässä omat haas­teen­sa, mutta ylei­ses­ti maas­to­ruo­kai­lu on ihan hyvin jär­jes­tet­ty"

28.09.2020 18:30 1
Tilaajille
Vihollisjoukot valtasivat lentoaseman – paikallispuolustusharjoituksessa testattiin Lapin viranomaisten yhteistoimintaa

Vi­hol­lis­jou­kot val­ta­si­vat len­to­ase­man – pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tuk­ses­sa tes­tat­tiin Lapin vi­ran­omais­ten yh­teis­toi­min­taa

09.09.2020 19:30 0
Tilaajille
Puolustusvoimien harjoitus Rovaniemen lentokentällä

Puo­lus­tus­voi­mien har­joi­tus Ro­va­nie­men len­to­ken­täl­lä

09.09.2020 13:28 0
Tilaajille
Rovaniemen keskustassa järjestetään paikallispuolustusharjoitus tiistaiaamuna – Lordin aukiolla liikkumista rajoitetaan Jaakonkadun yhtymäkohdassa

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa jär­jes­te­tään pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus tiis­tai­aa­mu­na – Lordin au­kiol­la liik­ku­mis­ta ra­joi­te­taan Jaa­kon­ka­dun yh­ty­mä­koh­das­sa

07.09.2020 09:00 0
Tilaajille
Analyysi: Koronavirus sekoittaa hävittäjäkisaa – nämä kriteerit korostuvat entisestään Hornetin seuraajan valinnassa

Ana­lyy­si: Ko­ro­na­vi­rus se­koit­taa hä­vit­tä­jä­ki­saa – nämä kri­tee­rit ko­ros­tu­vat en­ti­ses­tään Hor­ne­tin seu­raa­jan va­lin­nas­sa

28.08.2020 20:10 0
Paikallispuolustusharjoitus täyttää Rovaniemen keskustan sotilailla, poliiseilla ja pelastajilla syyskuun alussa – kokonaisvahvuus 400 henkilöä

Pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus täyttää Ro­va­nie­men kes­kus­tan so­ti­lail­la, po­lii­seil­la ja pe­las­ta­jil­la syys­kuun alussa – ko­ko­nais­vah­vuus 400 hen­ki­löä

27.08.2020 09:05 0
Tilaajille
Simontie suljetaan Ranualla huomenna viikoksi Lapin lennoston harjoituksen ajaksi – Liikenne ohjataan kiertoreiteille

Si­mon­tie sul­je­taan Ra­nual­la huo­men­na vii­kok­si Lapin len­nos­ton har­joi­tuk­sen ajaksi – Lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­rei­teil­le

26.08.2020 14:29 1
Tilaajille
Armeijan ”kummisetäjärjestelmästä” kertonut henkilöstöpäällikkö irtisanoutui – Arvosteli aiemmin kenraali Kivisen ja laillisuusvalvojan toimintaa

Ar­mei­jan ”kum­mi­se­tä­jär­jes­tel­mäs­tä” ker­to­nut hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö ir­ti­sa­nou­tui – Ar­vos­te­li aiemmin ken­raa­li Kivisen ja lail­li­suus­val­vo­jan toi­min­taa

19.08.2020 20:16 0
Venäjä lentää tällä viikolla tarkkailulennon Suomessa – Suomi lentää tänä vuonna kahdesti Venäjän ilmatilaan Open Skies -sopimuksen mukaisesti

Venäjä lentää tällä vii­kol­la tark­kai­lu­len­non Suo­mes­sa – Suomi lentää tänä vuonna kah­des­ti Venäjän il­ma­ti­laan Open Skies -so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti

17.08.2020 16:13 0
Puolustusvoimien lentokoneen vika aiheutti vaaratilanteen Oulussa

Puo­lus­tus­voi­mien len­to­ko­neen vika ai­heut­ti vaa­ra­ti­lan­teen Oulussa

15.08.2020 22:06 0
Ison paukun ääni kantautuu lähipäivinä todennäköisesti Hukkakerosta – otollisella säällä räjähdysääni kantaa naapurikuntiin saakka

Ison paukun ääni kan­tau­tuu lä­hi­päi­vi­nä to­den­nä­köi­ses­ti Huk­ka­ke­ros­ta – otol­li­sel­la säällä rä­jäh­dys­ää­ni kantaa naa­pu­ri­kun­tiin saakka

12.08.2020 18:00 1
Tilaajille
Rovaniemen ketjun toinen koronavirustartunta on varuskunnassa – "Varusmiehet eivät ole altistuneet"

Ro­va­nie­men ketjun toinen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta on va­rus­kun­nas­sa – "Va­rus­mie­het eivät ole al­tis­tu­neet"

09.07.2020 14:12 0
Töissä tuhon keskellä: Jälkisammuttajien uurastus on Muhoksen palaneen metsän ainoa elämän merkki – katso pysäyttävä kuvakooste ja video

Töissä tuhon kes­kel­lä: Jäl­ki­sam­mut­ta­jien uu­ras­tus on Mu­hok­sen pa­la­neen metsän ainoa elämän merkki – katso py­säyt­tä­vä ku­va­koos­te ja video

05.07.2020 10:14 0
Tilaajille
Sotalaivat syntyvät Raumalla suojassa katseilta – "Emme ota kantaa, kuka siellä on hitsaamassa"

So­ta­lai­vat syn­ty­vät Rau­mal­la suo­jas­sa kat­seil­ta – "Emme ota kantaa, kuka siellä on hit­saa­mas­sa"

03.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Puolustusvoimat korvaa paukkupatruunoita uudella sähköisellä järjestelmällä – hankitaan israelilaiselta yhtiöltä

Puo­lus­tus­voi­mat korvaa pauk­ku­pat­ruu­noi­ta uudella säh­köi­sel­lä jär­jes­tel­mäl­lä – han­ki­taan is­rae­li­lai­sel­ta yh­tiöl­tä

18.06.2020 21:27 1
Näkökulma: Tiedustelun lisäksi salattua on sen valvonta – valvontavaltuutetun raportti raottaa salamyhkäisyyden verhoa vain vähän

Nä­kö­kul­ma: Tie­dus­te­lun lisäksi sa­lat­tua on sen val­von­ta – val­von­ta­val­tuu­te­tun ra­port­ti raottaa sa­la­myh­käi­syy­den verhoa vain vähän

18.06.2020 12:37 0
LM-kysely: Uusien hävittäjien hinta ja aikataulu eivät miellytä kaikkia kansanedustajia – Lue vastanneiden kannat jättihankkeeseen

LM-ky­se­ly: Uusien hä­vit­tä­jien hinta ja ai­ka­tau­lu eivät miel­ly­tä kaikkia kan­san­edus­ta­jia – Lue vas­tan­nei­den kannat jät­ti­hank­kee­seen

07.06.2020 06:00 3
Tilaajille
Puolustusvoimain komentaja varoittelee sorkkimasta hävittäjien aikataulua tai mittaluokkaa

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja va­roit­te­lee sork­ki­mas­ta hä­vit­tä­jien ai­ka­tau­lua tai mit­ta­luok­kaa

04.06.2020 15:57 0
Lippujuhlapäivän paraatia ei järjestetä tänä vuonna

Lip­pu­juh­la­päi­vän pa­raa­tia ei jär­jes­te­tä tänä vuonna

03.06.2020 16:20 0
Tilaajille
Puolustusvoimain komentaja Kivinen kiisti Ylelle väitteet Puolustusvoimien "kummisetäjärjestelmästä"

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja Kivinen kiisti Ylelle väit­teet Puo­lus­tus­voi­mien "kum­mi­se­tä­jär­jes­tel­mäs­tä"

16.05.2020 19:52 0