Kolumni: Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

Marjastus: Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Puolustusvoimat
Kuukausi
Nato-liittolaiset harjoittelevat Rovajärvellä Suomen puolustusta – Amerikkalaiskomentaja: "Pystymme vahvistamaan Suomea"

Na­to-liit­to­lai­set har­joit­te­le­vat Ro­va­jär­vel­lä Suomen puo­lus­tus­ta – Ame­rik­ka­lais­ko­men­ta­ja: "Pys­tym­me vah­vis­ta­maan Suomea"

30.05.2023 18:35 8
Tilaajille
HS: Puolustusvoimat esittää reservin yläikärajan nostoa 65 vuoteen

HS: Puo­lus­tus­voi­mat esittää re­ser­vin ylä­ikä­ra­jan nostoa 65 vuoteen

29.05.2023 21:02 2
Yksi Euroopan suurimmista ilmasotaharjoituksista alkaa Lapinkin taivaalla – Suomi johtaa noin 3 000 sotilaan harjoitusta

Yksi Eu­roo­pan suu­rim­mis­ta il­ma­so­ta­har­joi­tuk­sis­ta alkaa La­pin­kin tai­vaal­la – Suomi johtaa noin 3 000 so­ti­laan har­joi­tus­ta

29.05.2023 09:24 7
Tilaajille
Oulun sunnuntaiyön rataonnettomuudesta aloitetaan tutkinta – Armeijan kalustoa kuljettanut juna raahasi mukaan tarttunutta ratakiskoa asuinalueen läpi

Oulun sun­nun­tai­yön ra­ta­on­net­to­muu­des­ta aloi­te­taan tut­kin­ta – Ar­mei­jan ka­lus­toa kul­jet­ta­nut juna raahasi mukaan tart­tu­nut­ta ra­ta­kis­koa asuin­alueen läpi

25.05.2023 16:35
Tilaajille
Maahan syöksyneen Hawk-harjoituskoneen moottori oli sammunut jo ennen osumista maahan – prikulleen samasta koneesta on hypätty myös aiemmin

Maahan syök­sy­neen Hawk-har­joi­tus­ko­neen moot­to­ri oli sam­mu­nut jo ennen osu­mis­ta maahan – pri­kul­leen samasta ko­nees­ta on hypätty myös aiemmin

16.05.2023 12:13 1
Hawk-koneen ohjaajat ehtivät ilmoittaa ennen turmaa epätavallisesta tärinästä, poistuivat koneesta 500 metrin korkeudessa

Hawk-ko­neen oh­jaa­jat ehtivät il­moit­taa ennen turmaa epä­ta­val­li­ses­ta tä­ri­näs­tä, pois­tui­vat ko­nees­ta 500 metrin kor­keu­des­sa

15.05.2023 19:50
Maavoimien suuret harjoitukset pyörähtivät käyntiin Rovajärvellä – reilu tuhat osallistujaa on kansainvälisiä joukkoja Yhdysvalloista, Britanniasta, Ruotsista ja Norjasta

Maa­voi­mien suuret har­joi­tuk­set pyö­räh­ti­vät käyn­tiin Ro­va­jär­vel­lä – reilu tuhat osal­lis­tu­jaa on kan­sain­vä­li­siä jouk­ko­ja Yh­dys­val­lois­ta, Bri­tan­nias­ta, Ruot­sis­ta ja Nor­jas­ta

16.05.2023 08:31 1
Norjan komitea esittää Suomen rajalle uutta prikaatia – valtio satsaa puolustukseen miljardeja

Norjan komitea esittää Suomen rajalle uutta pri­kaa­tia – valtio satsaa puo­lus­tuk­seen mil­jar­de­ja

09.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Miten kuusamolainen Nato-side toimii crocseilla ja kumppareilla? Testasimme maailman parhaaksi kehutun siteen

Miten kuu­sa­mo­lai­nen Na­to-si­de toimii croc­seil­la ja kump­pa­reil­la? Tes­ta­sim­me maail­man par­haak­si kehutun siteen

01.05.2023 15:30
Tilaajille
Nykyisiä ilmavalvontajärjestelmiä on hyvin vaikea korvata muulla tekniikalla, jos itärajalle rakennetaan lisää tuulivoimaa, sanoo Puolustusvoimien insinööri

Ny­kyi­siä il­ma­val­von­ta­jär­jes­tel­miä on hyvin vaikea korvata muulla tek­nii­kal­la, jos itä­ra­jal­le ra­ken­ne­taan lisää tuu­li­voi­maa, sanoo Puo­lus­tus­voi­mien in­si­nöö­ri

24.04.2023 05:00 8
Tilaajille
Turvallisuustutkinta kuolemaan johtaneesta Rovajärven räjähdeonnettomuudesta valmistui: varomääräysten noudattamisessa puutteita, onnettomuus usean tekijän summa

Tur­val­li­suus­tut­kin­ta kuo­le­maan joh­ta­nees­ta Ro­va­jär­ven rä­jäh­de­on­net­to­muu­des­ta val­mis­tui: va­ro­mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa puut­tei­ta, on­net­to­muus usean tekijän summa

21.04.2023 10:15 2
Tilaajille
Tältä näyttää Kuusamon Uistimen tekemä uusi Nato-suksiside – enää ei tarvita kantillista saapasta, maiharikin käy: "Uskallan väittää parhaaksi sotilassiteeksi koko maailmassa"

Tältä näyttää Kuu­sa­mon Uis­ti­men tekemä uusi Na­to-suk­si­si­de – enää ei tarvita kan­til­lis­ta saa­pas­ta, mai­ha­ri­kin käy: "Us­kal­lan väittää par­haak­si so­ti­las­si­teek­si koko maail­mas­sa"

18.04.2023 08:14 7
Tilaajille
Jääkäriprikaati harjoittelee Pirttikosken voimalaitoksella – tie suljetaan, sotilaspoliisit eristävät alueen

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti har­joit­te­lee Pirt­ti­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la – tie sul­je­taan, so­ti­las­po­lii­sit eris­tä­vät alueen

17.04.2023 10:46
Tilaajille
Maavoimien pohjoisille joukoille hankitaan 8000 paria uusia suksia – "Uusien suksien avulla parannamme taistelijan kykyä edetä erityisesti syvässä hangessa"

Maa­voi­mien poh­joi­sil­le jou­koil­le han­ki­taan 8000 paria uusia suksia – "Uu­sien suksien avulla pa­ran­nam­me tais­te­li­jan kykyä edetä eri­tyi­ses­ti syvässä han­ges­sa"

13.04.2023 17:50 4
Tilaajille
Tuulivoimala häiritsee ilmavalvontatutkaa tai aiheuttaa jopa katveen – Itä-Lappiin on silti mahdollista rakentaa tuulivoimaa

Tuu­li­voi­ma­la häi­rit­see il­ma­val­von­ta­tut­kaa tai ai­heut­taa jopa katveen – Itä-Lap­piin on silti mah­dol­lis­ta ra­ken­taa tuu­li­voi­maa

12.04.2023 05:00 19
Tilaajille
Tuulialfa oy suunnittelee Sallaan ja Savukoskelle maan suurinta tuulivoimapuistoa, joka toisi kunnille miljoonatulot – edessä voi olla silti vaikea valinta
Pääkirjoitus

Tuu­li­al­fa oy suun­nit­te­lee Sallaan ja Sa­vu­kos­kel­le maan suu­rin­ta tuu­li­voi­ma­puis­toa, joka toisi kun­nil­le mil­joo­na­tu­lot – edessä voi olla silti vaikea valinta

27.03.2023 20:52 14
Tuoreen selvityksen mukaan tuulivoiman rakentaminen myös itäiseen Suomeen on mahdollista, kunhan siihen löytyy poliittista tahtoa
Pääkirjoitus

Tuoreen sel­vi­tyk­sen mukaan tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­nen myös itäi­seen Suomeen on mah­dol­lis­ta, kunhan siihen löytyy po­liit­tis­ta tahtoa

19.03.2023 18:00 10
Rauno Anttila, 86, ihastui lentämiseen kouluaikoina – armeijassa nuorukainen koki dramaattisia hetkiä, kun kurssikaveri ja kouluttaja kuolivat onnettomuudessa

Rauno Ant­ti­la, 86, ihastui len­tä­mi­seen kou­lu­ai­koi­na – ar­mei­jas­sa nuo­ru­kai­nen koki dra­maat­ti­sia hetkiä, kun kurs­si­ka­ve­ri ja kou­lut­ta­ja kuo­li­vat on­net­to­muu­des­sa

16.03.2023 20:28 1
Tilaajille
Suomen Hornet-hävittäjien kohtalosta ei ole olemassa suunnitelmaa – hävittäjiä voidaan teoriassa myös myydä esimerkiksi varaosiksi

Suomen Hor­net-hä­vit­tä­jien koh­ta­los­ta ei ole ole­mas­sa suun­ni­tel­maa – hä­vit­tä­jiä voidaan teo­rias­sa myös myydä esi­mer­kik­si va­ra­osik­si

11.03.2023 17:07
Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei horjuttanut Siiri Vähämetsän päätöstä mennä armeijaan – "Haluan tehdä oman osuuteni ja osoittaa kunnioitusta isovanhemmilleni"

Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ei hor­jut­ta­nut Siiri Vä­hä­met­sän pää­tös­tä mennä ar­mei­jaan – "Haluan tehdä oman osuu­te­ni ja osoit­taa kun­nioi­tus­ta iso­van­hem­mil­le­ni"

07.03.2023 06:05 2
Tilaajille