Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Puolustusvoimat
Kuukausi
Puolustusvoimat julkaisi Hornetista otettua kuvaa Oulun ylilennosta – katso video

Puo­lus­tus­voi­mat jul­kai­si Hor­ne­tis­ta otettua kuvaa Oulun yli­len­nos­ta – katso video

07.12.2023 14:05
Kenraalikunnassa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

06.12.2023 00:01 1
Tilaajille
Jääkäriprikaatin paluumarssit hidastavat liikennettä perjantaina Lapissa

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin pa­luu­mars­sit hi­das­ta­vat lii­ken­net­tä per­jan­tai­na Lapissa

29.11.2023 10:20
Tilaajille
Panssariprikaatin kuorma-auto ajoi ojaan Rovaniemellä

Pans­sa­ri­pri­kaa­tin kuor­ma-au­to ajoi ojaan Ro­va­nie­mel­lä

13.11.2023 19:06 5
Tilaajille
Päihtynyt jääkäri uhkasi esihenkilöitään tappamisella – käräjäoikeus tuomitsi ehdollista vankeutta

Päih­ty­nyt jääkäri uhkasi esi­hen­ki­löi­tään tap­pa­mi­sel­la – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta

13.11.2023 10:29
Tilaajille
Vanhemmat
Suuri partakeskustelu sai sinettinsä Puolustusvoimissa

Suuri par­ta­kes­kus­te­lu sai si­net­tin­sä Puo­lus­tus­voi­mis­sa

11.11.2023 08:00
Tilaajille
Valmistautuuko Upseeriliitto työtaisteluun? – Everstiluutnantti Viita: "Voimme tehdä koviakin päätöksiä"

Val­mis­tau­tuu­ko Up­see­ri­liit­to työ­tais­te­luun? – Evers­ti­luut­nant­ti Viita: "Voimme tehdä ko­via­kin pää­tök­siä"

11.11.2023 08:00
Tilaajille
Suomi varautuu vaaroihin myrkyistä säteilyyn – Saariselällä valotettiin biologisten ja kemiallisten aineiden sekä ydinsäteilyn muodostamia uhkia

Suomi va­rau­tuu vaa­roi­hin myr­kyis­tä sä­tei­lyyn – ­Saa­ri­se­läl­lä va­lo­tet­tiin bio­lo­gis­ten ja ke­mial­lis­ten ai­nei­den sekä ydin­sä­tei­lyn muo­dos­ta­mia uhkia

31.10.2023 19:30
Tilaajille
Porin prikaatin varusmies kuoli Puolustusvoimien maastoauton suistuttua ojaan – kolme varusmiestä loukkaantui

Porin pri­kaa­tin va­rus­mies kuoli Puo­lus­tus­voi­mien maas­to­au­ton suis­tut­tua ojaan – kolme va­rus­mies­tä louk­kaan­tui

25.10.2023 16:24 1
Merikapteeni ihmettelee ankkuriteoriaa kaasuputken tuhosta – "Todella outoa jos joku väittää ankkuroituneensa keskelle Suomenlahtea myrskyssä"

Me­ri­kap­tee­ni ih­met­te­lee ank­ku­ri­teo­riaa kaa­su­put­ken tuhosta – "To­del­la outoa jos joku väittää ank­ku­roi­tu­neen­sa kes­kel­le Suo­men­lah­tea myrs­kys­sä"

13.10.2023 10:40 4
Tilaajille
Merivoimien tärkeimmän tukikohdan portilla yksi havainto pistää silmään – Jos merivoimien valmiutta nostettaisiin, Upinniemessä se näkyisi ensimmäisenä

Me­ri­voi­mien tär­keim­män tu­ki­koh­dan por­til­la yksi ha­vain­to pistää silmään – Jos me­ri­voi­mien val­miut­ta nos­tet­tai­siin, Upin­nie­mes­sä se näkyisi en­sim­mäi­se­nä

11.10.2023 17:30
Tilaajille
HS: Puolustusvoimat lopetti kiinalaisten droonien käytön tietoturvasyiden vuoksi

HS: Puo­lus­tus­voi­mat lopetti kii­na­lais­ten droo­nien käytön tie­to­tur­va­syi­den vuoksi

03.10.2023 12:35 3
"Voimaloista kuuluu monenlaista ääntä, mutta minusta se ei ole häiritsevää" – Posiolla avattiin tuulipuisto,  uusien hankkeiden suunnitteluun vaikuttaa myös turvallisuustilanteen muutos

"Voi­ma­lois­ta kuuluu mo­nen­lais­ta ääntä, mutta minusta se ei ole häi­rit­se­vää" – Po­siol­la avat­tiin tuu­li­puis­to,  uusien hank­kei­den suun­nit­te­luun vai­kut­taa myös tur­val­li­suus­ti­lan­teen muutos

29.09.2023 19:15 6
Tilaajille
Sodankylä on laittamassa pikavauhtia puoli miljoonaa euroa lentokenttäänsä – kunnanjohtaja: "Ilmailuliikennetarve"

So­dan­ky­lä on lait­ta­mas­sa pi­ka­vauh­tia puoli mil­joo­naa euroa len­to­kent­tään­sä – kun­nan­joh­ta­ja: "Il­mai­lu­lii­ken­ne­tar­ve"

27.09.2023 19:00 6
Tilaajille
Valtio hakee EU:lta lähes 35 miljoonan euron rahoitusta sotilaallisen liikkuvuuden hankkeille – listalla useita Lapin liikenneväylien korjauksia

Valtio hakee EU:lta lähes 35 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­ta so­ti­laal­li­sen liik­ku­vuu­den hank­keil­le – lis­tal­la useita Lapin lii­ken­ne­väy­lien kor­jauk­sia

07.09.2023 14:59 4
Tilaajille
Sitoi uhrinsa kravateilla – Enontekiön kunnanjohtajanakin toiminut prikaatikenraali Mauri Koskela tuomittiin raiskauksesta lähes kahden vuoden vankeuteen

Sitoi uhrinsa kra­va­teil­la – Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­ja­na­kin toi­mi­nut pri­kaa­ti­ken­raa­li Mauri Koskela tuo­mit­tiin rais­kauk­ses­ta lähes kahden vuoden van­keu­teen

05.09.2023 12:45
Tuulivoimayhtiöt hamuavat voimaloita Lappiin – Puolustusvoimat antanut lausunnon tänä vuonna jo noin 2 600 tuulivoimalasta

Tuu­li­voi­ma­yh­tiöt ha­mua­vat voi­ma­loi­ta Lappiin – Puo­lus­tus­voi­mat antanut lau­sun­non tänä vuonna jo noin 2 600 tuu­li­voi­ma­las­ta

02.09.2023 11:41 6
Puolustusvoimilta poistettua materiaalia huutokaupataan jälleen Tervolassa lauantaina – huudettavana on esimerkiksi yli 20 telakuorma-autoa

Puo­lus­tus­voi­mil­ta pois­tet­tua ma­te­riaa­lia huu­to­kau­pa­taan jälleen Ter­vo­las­sa lauan­tai­na – huu­det­ta­va­na on esi­mer­kik­si yli 20 te­la­kuor­ma-au­toa

31.08.2023 12:35 3
Tilaajille
Näkökulma: Ulkoministeri Elina Valtosen puheeseen piiloutui isompi uutinen – Onko Suomi valmistautumassa Nato-johtoiseen merioperaatioon Mustallamerellä?

Nä­kö­kul­ma: Ul­ko­mi­nis­te­ri Elina Val­to­sen pu­hee­seen pii­lou­tui isompi uutinen – Onko Suomi val­mis­tau­tu­mas­sa Na­to-joh­toi­seen me­ri­ope­raa­tioon Mus­tal­la­me­rel­lä?

26.08.2023 20:00 4
Tilaajille