Puolustusvoimat
Rovaniemen ketjun toinen koronavirustartunta on varuskunnassa – "Varusmiehet eivät ole altistuneet"

Ro­va­nie­men ketjun toinen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta on va­rus­kun­nas­sa – "Va­rus­mie­het eivät ole al­tis­tu­neet"

09.07.2020 14:12 0
Töissä tuhon keskellä: Jälkisammuttajien uurastus on Muhoksen palaneen metsän ainoa elämän merkki – katso pysäyttävä kuvakooste ja video

Töissä tuhon kes­kel­lä: Jäl­ki­sam­mut­ta­jien uu­ras­tus on Mu­hok­sen pa­la­neen metsän ainoa elämän merkki – katso py­säyt­tä­vä ku­va­koos­te ja video

05.07.2020 10:14 0
Tilaajille
Sotalaivat syntyvät Raumalla suojassa katseilta – "Emme ota kantaa, kuka siellä on hitsaamassa"

So­ta­lai­vat syn­ty­vät Rau­mal­la suo­jas­sa kat­seil­ta – "Emme ota kantaa, kuka siellä on hit­saa­mas­sa"

03.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Puolustusvoimat korvaa paukkupatruunoita uudella sähköisellä järjestelmällä – hankitaan israelilaiselta yhtiöltä

Puo­lus­tus­voi­mat korvaa pauk­ku­pat­ruu­noi­ta uudella säh­köi­sel­lä jär­jes­tel­mäl­lä – han­ki­taan is­rae­li­lai­sel­ta yh­tiöl­tä

18.06.2020 21:27 1
Näkökulma: Tiedustelun lisäksi salattua on sen valvonta – valvontavaltuutetun raportti raottaa salamyhkäisyyden verhoa vain vähän

Nä­kö­kul­ma: Tie­dus­te­lun lisäksi sa­lat­tua on sen val­von­ta – val­von­ta­val­tuu­te­tun ra­port­ti raottaa sa­la­myh­käi­syy­den verhoa vain vähän

18.06.2020 12:37 0
LM-kysely: Uusien hävittäjien hinta ja aikataulu eivät miellytä kaikkia kansanedustajia – Lue vastanneiden kannat jättihankkeeseen

LM-ky­se­ly: Uusien hä­vit­tä­jien hinta ja ai­ka­tau­lu eivät miel­ly­tä kaikkia kan­san­edus­ta­jia – Lue vas­tan­nei­den kannat jät­ti­hank­kee­seen

07.06.2020 06:00 3
Tilaajille
Puolustusvoimain komentaja varoittelee sorkkimasta hävittäjien aikataulua tai mittaluokkaa

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja va­roit­te­lee sork­ki­mas­ta hä­vit­tä­jien ai­ka­tau­lua tai mit­ta­luok­kaa

04.06.2020 15:57 0
Lippujuhlapäivän paraatia ei järjestetä tänä vuonna

Lip­pu­juh­la­päi­vän pa­raa­tia ei jär­jes­te­tä tänä vuonna

03.06.2020 16:20 0
Tilaajille
Puolustusvoimain komentaja Kivinen kiisti Ylelle väitteet Puolustusvoimien "kummisetäjärjestelmästä"

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja Kivinen kiisti Ylelle väit­teet Puo­lus­tus­voi­mien "kum­mi­se­tä­jär­jes­tel­mäs­tä"

16.05.2020 19:52 0
Komentaja Kivinen kiisti Ylelle väitteet Puolustusvoimien "kummisetäjärjestelmästä" – "Totean, että ne ovat perättömiä"

Ko­men­ta­ja Kivinen kiisti Ylelle väit­teet Puo­lus­tus­voi­mien "kum­mi­se­tä­jär­jes­tel­mäs­tä" – "To­tean, että ne ovat pe­rät­tö­miä"

16.05.2020 11:30 0
Venäjällä pantiin voitonpäivän julisteeseen utsjokelainen Jouni Halonen Suomi-konepistooleineen, ja kohu oli valmis

Ve­nä­jäl­lä pantiin voi­ton­päi­vän ju­lis­tee­seen uts­jo­ke­lai­nen Jouni Halonen Suo­mi-ko­ne­pis­too­lei­neen, ja kohu oli valmis

08.05.2020 19:01 0
Tilaajille
Puolustusministeriö pitää kommodorin väitteitä ”yksittäisenä mielipiteenä” – Rikosoikeuden asiantuntijan mukaan tarvitaan poliisin esiselvitys

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö pitää kom­mo­do­rin väit­tei­tä ”yk­sit­täi­se­nä mie­li­pi­tee­nä” – Ri­kos­oi­keu­den asian­tun­ti­jan mukaan tar­vi­taan po­lii­sin esi­sel­vi­tys

08.05.2020 17:12 0
Armeija tekee pojista miehiä ja tytöistä naisia, mutta onko tasa-arvo tavoiteltava asia maanpuolustuksesta puhuttaessa?

Armeija tekee pojista miehiä ja ty­töis­tä naisia, mutta onko ta­sa-ar­vo ta­voi­tel­ta­va asia maan­puo­lus­tuk­ses­ta pu­hut­taes­sa?

08.05.2020 07:00 0
Puolustusvoimissa on peitelty väärinkäytöksiä, esimiehiä suojelee "kummisetäjärjestelmä”, kertoo kommodori Pekka Varjonen

Puo­lus­tus­voi­mis­sa on pei­tel­ty vää­rin­käy­tök­siä, esi­mie­hiä suo­je­lee "kum­mi­se­tä­jär­jes­tel­mä”, kertoo kom­mo­do­ri Pekka Var­jo­nen

08.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Gallup: Mitä stereotypioita naissotilaisiin kohdistetaan? – "Monilla on käsitys, että vain tietynlaiset naiset pärjäävät"

Gallup: Mitä ste­reo­ty­pioi­ta nais­so­ti­lai­siin koh­dis­te­taan? – "Mo­nil­la on kä­si­tys, että vain tie­tyn­lai­set naiset pär­jää­vät"

07.05.2020 11:27 0
Kansallista veteraanipäivää juhlistetaan tänä vuonna pääosin verkossa – Yli tuhannen laulajan virtuaalikuoro laulaa Finlandian ja seppeleenlaskusta voi katsoa kuvia netistä

Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää juh­lis­te­taan tänä vuonna pääosin ver­kos­sa – Yli tu­han­nen lau­la­jan vir­tuaa­li­kuo­ro laulaa Fin­lan­dian ja sep­pe­leen­las­kus­ta voi katsoa kuvia netistä

26.04.2020 14:22 0
Saiko kenraali Jarmo Lindberg puolustusministeriöltä erityiskohtelun? – Oikeusoppinut pitää karenssipäätöstä erikoisena ja hyvin ristiriitaisena

Saiko ken­raa­li Jarmo Lind­berg puo­lus­tus­mi­nis­te­riöl­tä eri­tyis­koh­te­lun? – Oi­keus­op­pi­nut pitää ka­rens­si­pää­tös­tä eri­koi­se­na ja hyvin ris­ti­rii­tai­se­na

24.04.2020 07:41 0
Lockheed Martin irtisanoi sopimuksen kenraali Lindbergin kanssa – rikkoi karenssisopimuksen ehtoja

Lock­heed Martin ir­ti­sa­noi so­pi­muk­sen ken­raa­li Lind­ber­gin kanssa – rikkoi ka­rens­si­so­pi­muk­sen ehtoja

23.04.2020 21:59 0
Kenraali Lindberg rikkoi karenssisopimuksen ehtoja, paljastaa puolustusministeriön selvitys – ei kuitenkaan saa sopimussakkoa

Ken­raa­li Lind­berg rikkoi ka­rens­si­so­pi­muk­sen ehtoja, pal­jas­taa puo­lus­tus­mi­nis­te­riön sel­vi­tys – ei kui­ten­kaan saa so­pi­mus­sak­koa

23.04.2020 16:33 1

Va­rus­mies­ten bussi suistui ulos tieltä Ii­sal­mes­sa – autossa 46 ih­mis­tä, ei vakavia louk­kaan­tu­mi­sia

12.04.2020 23:43 0