Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Jääkäriprikaati
Jääkäriprikaati juhlii jalkapallon sotilaiden Suomen mestaruutta

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti juhlii jal­ka­pal­lon so­ti­lai­den Suomen mes­ta­ruut­ta

21.09.2023 21:22 2
Tilaajille
Poliisi ja Jääkäriprikaati harjoittelevat Sodankylän taajamassa – harjoitusalueita eristetään tarvittaessa, liikennehaitta vähäinen

Poliisi ja Jää­kä­ri­pri­kaa­ti har­joit­te­le­vat So­dan­ky­län taa­ja­mas­sa – har­joi­tus­aluei­ta eris­te­tään tar­vit­taes­sa, lii­ken­ne­hait­ta vä­häi­nen

28.08.2023 12:48
Tilaajille
Paikallispuolustusharjoitus kokoaa jälleen eri viranomaiset yhteiseen harjoitukseen – Puolustusvoimista on mukana yli 500 henkilöä

Pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus kokoaa jälleen eri vi­ran­omai­set yh­tei­seen har­joi­tuk­seen – ­Puo­lus­tus­voi­mis­ta on mukana yli 500 hen­ki­löä

25.08.2023 10:05
Tilaajille
Jääkäriprikaatin taisteluharjoitus Naava 23 -harjoitus kokoaa maavoimien 750 henkilöä ja 55 maastoajoneuvoa Sodankylään

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin tais­te­lu­har­joi­tus Naava 23 -har­joi­tus kokoaa maa­voi­mien 750 hen­ki­löä ja 55 maas­to­ajo­neu­voa So­dan­ky­lään

21.08.2023 14:50
Tilaajille
Jääkäriprikaatin valatilaisuus ruuhkautti Sallan kirkonkylän lauantaina – 922 uutta alokasta vannoi sotilasvalansa, yleisöäkin saapui arviolta useampi tuhat

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin va­la­ti­lai­suus ruuh­kaut­ti Sallan kir­kon­ky­län lauan­tai­na – 922 uutta alo­kas­ta vannoi so­ti­las­va­lan­sa, ylei­söä­kin saapui ar­viol­ta useampi tuhat

13.08.2023 10:37 5
Tilaajille
Sallassa valmistaudutaan superviikonloppuun,  kun Rajajääkärikomppanian ja Jääkäriprikaatin alokkaat vannovat sotilasvalansa – "Lauantai on varmasti kiireinen päivä meille kaikille"

Sal­las­sa val­mis­tau­du­taan su­per­vii­kon­lop­puun, kun Ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian ja Jää­kä­ri­pri­kaa­tin alok­kaat van­no­vat so­ti­las­va­lan­sa – "Lauan­tai on var­mas­ti kii­rei­nen päivä meille kai­kil­le"

11.08.2023 14:51 1
Tilaajille
Kaukopartiomarssi keskellä historiaa – Jääkäriprikaatin valmiusyksikkö marssii lauantaihin asti taistelupaikoilla Savukoskella ja Sallassa

Kau­ko­par­tio­mars­si kes­kel­lä his­to­riaa – Jää­kä­ri­pri­kaa­tin val­mius­yk­sik­kö marssii lauan­tai­hin asti tais­te­lu­pai­koil­la Sa­vu­kos­kel­la ja Sal­las­sa

13.07.2023 19:00 1
Tilaajille
Nato-Suomen ensimmäinen alokaserä aloittaa palveluksensa – Jääkäriprikaatissa aloittaa yli 1000 alokasta

Na­to-Suo­men en­sim­mäi­nen alo­kas­erä aloit­taa pal­ve­luk­sen­sa – Jää­kä­ri­pri­kaa­tis­sa aloit­taa yli 1000 alo­kas­ta

03.07.2023 11:24 1
Jääkäriprikaatin tilaongelmaan löytyi helpotus – harjoituksia ei rajoitettu ennen uusia tilojakaan

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin ti­la­on­gel­maan löytyi hel­po­tus – har­joi­tuk­sia ei ra­joi­tet­tu ennen uusia ti­lo­ja­kaan

30.06.2023 20:30 1
Tilaajille
Turvallisuustutkinta kuolemaan johtaneesta Rovajärven räjähdeonnettomuudesta valmistui: varomääräysten noudattamisessa puutteita, onnettomuus usean tekijän summa

Tur­val­li­suus­tut­kin­ta kuo­le­maan joh­ta­nees­ta Ro­va­jär­ven rä­jäh­de­on­net­to­muu­des­ta val­mis­tui: va­ro­mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa puut­tei­ta, on­net­to­muus usean tekijän summa

21.04.2023 10:15 2
Tilaajille
Jääkäriprikaati harjoittelee Pirttikosken voimalaitoksella – tie suljetaan, sotilaspoliisit eristävät alueen

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti har­joit­te­lee Pirt­ti­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la – tie sul­je­taan, so­ti­las­po­lii­sit eris­tä­vät alueen

17.04.2023 10:46
Tilaajille
Maavoimien pohjoisille joukoille hankitaan 8000 paria uusia suksia – "Uusien suksien avulla parannamme taistelijan kykyä edetä erityisesti syvässä hangessa"

Maa­voi­mien poh­joi­sil­le jou­koil­le han­ki­taan 8000 paria uusia suksia – "Uu­sien suksien avulla pa­ran­nam­me tais­te­li­jan kykyä edetä eri­tyi­ses­ti syvässä han­ges­sa"

13.04.2023 17:50 4
Tilaajille
"Toiset oppivat hiihtämään ja toiset eivät" – amerikkalaissotilaat etenivät pelkkien talvitaitojen opettelusta talvella sotimisen harjoitteluun Rovajärvellä

"Toiset oppivat hiih­tä­mään ja toiset eivät" – ame­rik­ka­lais­so­ti­laat ete­ni­vät pelk­kien tal­vi­tai­to­jen opet­te­lus­ta tal­vel­la so­ti­mi­sen har­joit­te­luun Ro­va­jär­vel­lä

02.03.2023 05:00
Tilaajille
Moniviranomaisharjoitus näkyy Rovaniemen keskustassa Porokadulla – osa Pohjoinen 1/23 -paikallispuolustusharjoitusta

Mo­ni­vi­ran­omais­har­joi­tus näkyy Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa Po­ro­ka­dul­la – osa Poh­joi­nen 1/23 -pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus­ta

28.02.2023 09:00
Tilaajille
Pohjoiseen paikallispuolustusharjoitukseen osallistuu Lapissa lähes tuhat henkilöä – harjoituksia myös Rovaniemen kauppakeskuksessa, kouluilla sekä Kemin lentoasemalla

Poh­joi­seen pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu Lapissa lähes tuhat hen­ki­löä – har­joi­tuk­sia myös Ro­va­nie­men kaup­pa­kes­kuk­ses­sa, kou­luil­la sekä Kemin len­to­ase­mal­la

22.02.2023 11:00
Tilaajille
Sodankylässä järjestetään ensi viikolla Jääkäriprikaatin taisteluharjoitus –  mukana noin 1 600 henkilöä, joista 700 on reserviläisiä

So­dan­ky­läs­sä jär­jes­te­tään ensi vii­kol­la Jää­kä­ri­pri­kaa­tin tais­te­lu­har­joi­tus – mukana noin 1 600 hen­ki­löä, joista 700 on re­ser­vi­läi­siä

21.11.2022 17:06
Tilaajille
Paikallispuolustusharjoitus näkyy Rovaniemen, Kittilän ja Sodankylän alueella viiden päivän ajan

Pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus näkyy Ro­va­nie­men, Kit­ti­län ja So­dan­ky­län alueel­la viiden päivän ajan

30.08.2022 21:13
Tilaajille
Jääkäriprikaati harjoittelee Sodankylän keskustassa torstaina ja perjantaina – harjoituksessa ammutaan vaarattomia ampumatarvikkeita, katso harjoitusalue kartalta

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti har­joit­te­lee So­dan­ky­län kes­kus­tas­sa tors­tai­na ja per­jan­tai­na – har­joi­tuk­ses­sa am­mu­taan vaa­rat­to­mia am­pu­ma­tar­vik­kei­ta, katso har­joi­tus­alue kar­tal­ta

16.08.2022 10:08
Tilaajille
Rovajärvellä harjoiteltiin muuttuvissa sääolosuhteissa yhdysvaltalaisten ja norjalaisten kanssa – "Olemme yhä lähempänä sitä, että muodostamme yhden ison tiimin"

Ro­va­jär­vel­lä har­joi­tel­tiin muut­tu­vis­sa sää­olo­suh­teis­sa yh­dys­val­ta­lais­ten ja nor­ja­lais­ten kanssa – "Olemme yhä lä­hem­pä­nä sitä, että muo­dos­tam­me yhden ison tiimin"

28.07.2022 17:47 3
Tilaajille