Jääkäriprikaati
Puolustusvoimat torjuu koronaa pakkiruualla – "Onhan tässä omat haasteensa, mutta yleisesti maastoruokailu on ihan hyvin järjestetty"

Puo­lus­tus­voi­mat torjuu koronaa pak­ki­ruual­la – "Onhan tässä omat haas­teen­sa, mutta ylei­ses­ti maas­to­ruo­kai­lu on ihan hyvin jär­jes­tet­ty"

28.09.2020 18:30 1
Tilaajille
Lukijan kuva: Tiistain dramaattinen viranomaisharjoitus keskustassa – Vaarallisen esineen uhka vakavassa rikoksessa

Lukijan kuva: Tiis­tain dra­maat­ti­nen vi­ran­omais­har­joi­tus kes­kus­tas­sa – Vaa­ral­li­sen esineen uhka va­ka­vas­sa ri­kok­ses­sa

11.09.2020 10:15 0
Vihollisjoukot valtasivat lentoaseman – paikallispuolustusharjoituksessa testattiin Lapin viranomaisten yhteistoimintaa

Vi­hol­lis­jou­kot val­ta­si­vat len­to­ase­man – pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tuk­ses­sa tes­tat­tiin Lapin vi­ran­omais­ten yh­teis­toi­min­taa

09.09.2020 19:30 0
Tilaajille
Rovaniemen keskustassa järjestetään paikallispuolustusharjoitus tiistaiaamuna – Lordin aukiolla liikkumista rajoitetaan Jaakonkadun yhtymäkohdassa

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa jär­jes­te­tään pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus tiis­tai­aa­mu­na – Lordin au­kiol­la liik­ku­mis­ta ra­joi­te­taan Jaa­kon­ka­dun yh­ty­mä­koh­das­sa

07.09.2020 09:00 0
Tilaajille
Paikallispuolustusharjoitus täyttää Rovaniemen keskustan sotilailla, poliiseilla ja pelastajilla syyskuun alussa – kokonaisvahvuus 400 henkilöä

Pai­kal­lis­puo­lus­tus­har­joi­tus täyttää Ro­va­nie­men kes­kus­tan so­ti­lail­la, po­lii­seil­la ja pe­las­ta­jil­la syys­kuun alussa – ko­ko­nais­vah­vuus 400 hen­ki­löä

27.08.2020 09:05 0
Tilaajille

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti saa uuden apu­lais­ko­men­ta­jan ja Lapin jää­kä­ri­pa­tal­joo­na uuden ko­men­ta­jan

31.07.2020 09:45 0
Tilaajille
Varuskunnan ja Poropolun päiväkodin koronakaranteenit päättyivät Rovaniemellä – Päiväkoti avautuu uudestaan huomenna ja Hoplop torstaina

Va­rus­kun­nan ja Po­ro­po­lun päi­vä­ko­din ko­ro­na­ka­ran­tee­nit päät­tyi­vät Ro­va­nie­mel­lä – Päi­vä­ko­ti avautuu uu­des­taan huo­men­na ja Hoplop tors­tai­na

21.07.2020 19:14 0
"Poikkeusolot ovat meille normi" – Heinäkuun saapumiserä astui palvelukseen maanantaina

"Poik­keu­so­lot ovat meille normi" – Hei­nä­kuun saa­pu­mis­erä astui pal­ve­luk­seen maa­nan­tai­na

10.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Rovaniemelle suunniteltu muutto peruuntui: Jääkäriprikaatin esikunta säilyy Sodankylässä

Ro­va­nie­mel­le suun­ni­tel­tu muutto pe­ruun­tui: Jää­kä­ri­pri­kaa­tin esi­kun­ta säilyy So­dan­ky­läs­sä

10.06.2020 20:09 5
Tilaajille
Varuskunnissa tiukennetaan toimia koronavirusta vastaan: Sodankylän sotilaskoti suljetaan ulkopuolisilta, uimahalli ja liikuntatilat käyttökieltoon

Va­rus­kun­nis­sa tiu­ken­ne­taan toimia ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan: So­dan­ky­län so­ti­las­ko­ti sul­je­taan ul­ko­puo­li­sil­ta, ui­ma­hal­li ja lii­kun­ta­ti­lat käyt­tö­kiel­toon

13.03.2020 14:09 0
Tilaajille
Koronatapaus tietäisi karanteenia koko kasarmiin – näillä näkymin varussotilaat pääsevät lomille

Ko­ro­na­ta­paus tie­täi­si ka­ran­tee­nia koko ka­sar­miin – näillä näkymin va­rus­so­ti­laat pää­se­vät lomille

12.03.2020 16:14 0
Tilaajille
Jääkäriprikaatin sotilaat pitävät miesten ja naisten yhteistupakokeilua hyvänä asiana – "Leireillä ollaan jo samassa teltassa"

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin so­ti­laat pitävät miesten ja naisten yh­teis­tu­pa­ko­kei­lua hyvänä asiana – "Lei­reil­lä ollaan jo samassa tel­tas­sa"

27.02.2020 06:30 0
Tilaajille

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti ja Lapin vi­ran­omai­set ko­koon­tu­vat yh­teis­har­joi­tuk­seen – har­joi­tus näkyy Kit­ti­län len­to­ase­mal­la ensi vii­kol­la

17.02.2020 13:12 0
Tilaajille
Kymmenistä maista tulee everstejä Lappiin toukokuussa – näkevät Suomelta kolme uutta asejärjestelmää

Kym­me­nis­tä maista tulee evers­te­jä Lappiin tou­ko­kuus­sa – näkevät Suo­mel­ta kolme uutta ase­jär­jes­tel­mää

05.02.2020 17:54 0
Tilaajille

Yh­dys­val­ta­lai­set, rans­ka­lai­set ja hol­lan­ti­lai­set so­ti­laat tulevat har­joit­te­le­maan tal­vi­so­dan­käyn­tiä So­dan­ky­lään – kurssin en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa har­joi­tel­laan sel­viy­ty­mis­tai­to­ja

30.12.2019 13:20 0
Tilaajille

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin tais­te­lu­har­joi­tus So­dan­ky­län ja Ivalon alueel­la vai­kut­taa lii­ken­tee­seen Ne­los­tiel­lä – har­joi­tuk­ses­ta ai­heu­tuu myös me­lu­hait­taa

30.10.2019 10:24 0
Tilaajille
Pioneerejä aletaan kouluttaa Sodankylässä reilun 20 vuoden tauon jälkeen – vuosittain koulutetaan 60–80 varusmiestä

Pio­nee­re­jä aletaan kou­lut­taa So­dan­ky­läs­sä reilun 20 vuoden tauon jälkeen – vuo­sit­tain kou­lu­te­taan 60–80 va­rus­mies­tä

07.10.2019 19:46 0
Tilaajille
Jääkäriprikaatin uusi komentaja on tottunut vaihtamaan paikkakuntaa työn perässä – pestejä konkarilla takana jo tusina

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin uusi ko­men­ta­ja on tot­tu­nut vaih­ta­maan paik­ka­kun­taa työn perässä – pestejä kon­ka­ril­la takana jo tusina

02.10.2019 12:45 0
Tilaajille
Lapin kasarmit saavat pian päivitystä – Remontti alkaa Rovaniemellä lokakuussa ja Ivalossa ensi kesänä

Lapin ka­sar­mit saavat pian päi­vi­tys­tä – Re­mont­ti alkaa Ro­va­nie­mel­lä lo­ka­kuus­sa ja Iva­los­sa ensi kesänä

17.09.2019 18:30 0
Tilaajille