Armeija
Lapin varuskunnissa koronan toisen aallon uhkaan varaudutaan, mutta toimiviksi todetut toimintaohjeet eivät ole muuttuneet

Lapin va­rus­kun­nis­sa koronan toisen aallon uhkaan va­rau­du­taan, mutta toi­mi­vik­si todetut toi­min­ta­oh­jeet eivät ole muut­tu­neet

16.08.2020 18:23 0
Tilaajille
Lapin kutsunnat alkavat tiistaina 18. elokuuta ja kestävät marraskuuhun asti

Lapin kut­sun­nat alkavat tiis­tai­na 18. elo­kuu­ta ja kes­tä­vät mar­ras­kuu­hun asti

13.08.2020 15:53 0
Tilaajille
Lukijalta: Putin rauhantekijänä
Lukijalta Mielipide Helge Niva

Lu­ki­jal­ta: Putin rau­han­te­ki­jä­nä

08.08.2020 06:00 2
Tilaajille
"Poikkeusolot ovat meille normi" – Heinäkuun saapumiserä astui palvelukseen maanantaina

"Poik­keu­so­lot ovat meille normi" – Hei­nä­kuun saa­pu­mis­erä astui pal­ve­luk­seen maa­nan­tai­na

10.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Armeija tekee pojista miehiä ja tytöistä naisia, mutta onko tasa-arvo tavoiteltava asia maanpuolustuksesta puhuttaessa?

Armeija tekee pojista miehiä ja ty­töis­tä naisia, mutta onko ta­sa-ar­vo ta­voi­tel­ta­va asia maan­puo­lus­tuk­ses­ta pu­hut­taes­sa?

08.05.2020 07:00 0
Gallup: Mitä stereotypioita naissotilaisiin kohdistetaan? – "Monilla on käsitys, että vain tietynlaiset naiset pärjäävät"

Gallup: Mitä ste­reo­ty­pioi­ta nais­so­ti­lai­siin koh­dis­te­taan? – "Mo­nil­la on kä­si­tys, että vain tie­tyn­lai­set naiset pär­jää­vät"

07.05.2020 11:27 0
Kapteeni Puolakka juoksee mieluummin kuin marssii – Puolustusvoimissa nainen ei enää ole outo lintu korkeissakaan sotilasviroissa

Kap­tee­ni Puo­lak­ka juoksee mie­luum­min kuin marssii – Puo­lus­tus­voi­mis­sa nainen ei enää ole outo lintu kor­keis­sa­kaan so­ti­las­vi­rois­sa

07.03.2020 09:24 0
Tilaajille
Jääkäriprikaatin sotilaat pitävät miesten ja naisten yhteistupakokeilua hyvänä asiana – "Leireillä ollaan jo samassa teltassa"

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin so­ti­laat pitävät miesten ja naisten yh­teis­tu­pa­ko­kei­lua hyvänä asiana – "Lei­reil­lä ollaan jo samassa tel­tas­sa"

27.02.2020 06:30 0
Tilaajille
Oikulliset talvet vaikuttavat jo sodankäyntitaitoon – sotilaat eivät välttämättä pääse suksille koko palvelusaikanaan

Oi­kul­li­set talvet vai­kut­ta­vat jo so­dan­käyn­ti­tai­toon – so­ti­laat eivät vält­tä­mät­tä pääse suk­sil­le koko pal­ve­lus­ai­ka­naan

18.02.2020 17:58 0
Tilaajille
Diabeetikot eivät sittenkään pääse varusmiespalvelukseen – Selvitys: Riskit edelleen liian suuria

Dia­bee­ti­kot eivät sit­ten­kään pääse va­rus­mies­pal­ve­luk­seen – Sel­vi­tys: Riskit edel­leen liian suuria

07.02.2020 13:20 0
Kysely: Enemmistö kansanedustajista kannattaa yhä pakollista asevelvollisuutta, mutta vain miehille

Kysely: Enem­mis­tö kan­san­edus­ta­jis­ta kan­nat­taa yhä pa­kol­lis­ta ase­vel­vol­li­suut­ta, mutta vain mie­hil­le

04.02.2020 08:08 0
12 000 uutta alokasta aloittaa palveluksen loppiaisena – Maavoimissa palveluksen aloittaa noin 9 800 alokasta

12 000 uutta alo­kas­ta aloit­taa pal­ve­luk­sen lop­piai­se­na – Maa­voi­mis­sa pal­ve­luk­sen aloit­taa noin 9 800 alo­kas­ta

06.01.2020 10:47 0
Tapasimme Venäjän vuonna 2016 perustaman nuorisoarmeijan johtajan – vain kahdeksanvuotiaat marssivat asepuvuissa pyssyt kädessä, isommille annetaan oikeat Kalashnikovit: "Erittäin hyvää harjoitusta"

Ta­pa­sim­me Venäjän vuonna 2016 pe­rus­ta­man nuo­ri­so­ar­mei­jan joh­ta­jan – vain kah­dek­san­vuo­tiaat mars­si­vat ase­pu­vuis­sa pyssyt kä­des­sä, isom­mil­le an­ne­taan oikeat Ka­lash­ni­ko­vit: "E­rit­täin hyvää har­joi­tus­ta"

31.12.2019 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Antero Peltonen

Lu­ki­jal­ta: Kuka ky­seen­alais­tai­si so­ta­ka­lus­ton oston?

23.12.2019 06:48 0
Tilaajille
Puolustusministeriö ei kertonut henkilöstöryhmille alueellistamisselvityksestä - työntekijät äimän käkenä

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö ei ker­to­nut hen­ki­lös­tö­ryh­mil­le alueel­lis­ta­mis­sel­vi­tyk­ses­tä - työn­te­ki­jät äimän käkenä

18.11.2019 13:12 0
Bolivian eronnut presidentti oli uudistaja, joka teki paljon hyvää – Evo Moralesin kohtaloksi koitui haluttomuus luopua vallasta

Bo­li­vian eronnut pre­si­dent­ti oli uu­dis­ta­ja, joka teki paljon hyvää – Evo Mo­ra­le­sin koh­ta­lok­si koitui ha­lut­to­muus luopua val­las­ta

11.11.2019 19:14 0
Tilaajille

Ainakin 54 kuollut iskussa ar­mei­jan tu­ki­koh­taan Malissa

02.11.2019 16:53 0
Tilaajille
Armeijan uudet koulutusreseptit niittävät kiitosta – uudet menetelmät eivät ole ehtineet purra keskeyttämisiin

Ar­mei­jan uudet kou­lu­tus­re­sep­tit niit­tä­vät kii­tos­ta – uudet me­ne­tel­mät eivät ole eh­ti­neet purra kes­keyt­tä­mi­siin

28.09.2019 07:00 0