Retkeily
Kuukausi

Kolme epä­on­nis­ta ret­kei­li­jää piti pe­las­taa maas­tos­ta Poh­jois-Ruot­sis­sa

15.06.2021 15:33
Tilaajille

Va­paa­eh­toi­nen pe­las­tus­pal­ve­lu muis­tut­taa va­rau­tu­maan luon­nos­sa ret­kei­lyyn – Ko­ro­na­ke­sä­nä yhä useampi on eksynyt

14.06.2021 09:12
Tilaajille

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kun­nos­te­taan reit­te­jä ja tau­ko­paik­ko­ja – Maas­to­pyö­räi­li­jöil­le val­mis­tuu kesän aikana uusi reitti

14.06.2021 08:46
Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus kerää tu­ris­tien pissaa putkeen Inarin ret­ki­koh­teil­la – Tar­koi­tus on ke­ven­tää luonnon kuor­mi­tus­ta ja hel­pot­taa jä­te­huol­toa

11.06.2021 13:15 15
Tilaajille
Vanhemmat

Täy­del­li­nen retki syntyy rau­has­ta ja yl­lä­tyk­ses­tä – Ret­ki­pai­kan pää­toi­mit­ta­ja koki Lapissa ensin al­ku­jär­ky­tyk­sen, mutta löysi sen jälkeen hitaan elä­män­tyy­lin ja rak­kau­den ret­kei­lyyn

23.05.2021 07:00
Tilaajille

Täl­lai­nen on syr­jäi­nen erä­maa­kämp­pä, jonka se­son­ki­vii­kot va­ra­taan muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa – Lähde mukaan mat­kal­le käm­päl­le, jossa Kek­ko­nen hiihti ja Kek­ko­nen kalasti

15.05.2021 06:00 12
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kevät alkaa kan­sal­lis­puis­tos­sa

08.05.2021 08:30
Tilaajille

Suun­nit­te­let­ko kier­tä­vä­si Kar­hun­kier­rok­sen tänä kesänä? Nappaa tästä vinkit vael­luk­sen suun­nit­te­luun!

02.05.2021 16:07
Tilaajille

Hie­ti­kon perhe odottaa jo telt­tai­lua, jonka tuomaa va­paut­ta hotelli ei voita – Näin saat on­nis­tu­nei­ta elä­myk­siä ja vältät pinnan ki­ris­ty­mi­sen telt­ta­ret­kel­lä

01.05.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Pahin tur­val­li­suus­ris­ki ei ole met­säs­tys

20.04.2021 06:30
Tilaajille

"Ke­sän­gin metsä on las­ket­tu kum­pa­reil­le" – Lapissa on me­neil­lään kaik­kien aikojen va­paa­las­ku­ke­vät

29.03.2021 07:00
Tilaajille

Pyö­räi­li­jä eksyi Yl­läk­sel­lä mer­kit­ty­jen reit­tien ul­ko­puo­lel­la per­jan­tai­na – Tapaus toinen lyhyen ajan si­säl­lä, poliisi muis­tut­taa ret­kei­li­jöi­tä tar­vit­ta­vis­ta va­rus­teis­ta

26.02.2021 21:07 1
Tilaajille

Hiih­tä­jät häm­mäs­ty­vät Timo Luiron huo­maa­vai­suut­ta laa­vul­la: "Siinä näkee us­ko­mat­to­mia il­mei­tä"

09.02.2021 14:49 3

Ret­kei­li­jä tuu­per­tui hy­po­ter­miaan kes­ki­viik­ko­na Ou­nas­vaa­ral­la – ret­ki­ka­ve­ri sai pe­las­tet­tua miehen läm­pi­mään ohi­kul­ki­jan avulla

15.01.2021 11:04 2

Valtion rahaa luvassa useille Lapin lii­ken­ne- ja luon­to­hank­keil­le: Simon Mar­ti­moaa­val­le 200 000 ret­kei­ly­koh­tei­den kun­nos­tuk­seen

11.12.2020 12:43
Tilaajille

Saa­ri­se­läl­lä va­lais­tiin reitti pimeän ajan ret­kei­li­jöil­le

10.12.2020 14:05
Tilaajille

Ra­ken­ta­jia epäi­lyt­ti 50 vuotta sitten, tar­vit­see­ko Rii­si­tun­tu­rin tupaa kukaan – nyt se on Suomen ku­va­tuim­pia

30.11.2020 14:52
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kom­mu­ni­kaa­tio­ta kan­sal­lis­har­ras­tuk­seen

23.10.2020 13:40
Kolumni

Pentti Kor­pe­lan ret­kei­ly­opas on kult­tuu­ri­te­ko

14.10.2020 10:24
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kun­nioi­ta häntä jolla on pis­sa­hä­tä

14.10.2020 06:30
Tilaajille