Retkeily
Viimeisin 4 tuntia
Suosittu reitti lahonnut pilalle – Rovaniemen Vikakönkäällä mätiä polttopuita ja lahonneita laavupihan lautoja

Suo­sit­tu reitti la­hon­nut pilalle – Ro­va­nie­men Vi­ka­kön­kääl­lä mätiä polt­to­pui­ta ja la­hon­nei­ta laa­vu­pi­han lautoja

06:30 0
Tilaajille
Kuukausi
"Viime kesänä ihmiset vielä miettivät, uskaltaako niissä nukkua" – Riippumatot ovat tämän kesän myyntihitti

"Viime kesänä ihmiset vielä miet­ti­vät, us­kal­taa­ko niissä nukkua" – Riip­pu­ma­tot ovat tämän kesän myyn­ti­hit­ti

25.07.2020 18:30 1
Tilaajille
Kansallispuistoissa velloo väenpaljous – Listasimme 29 mielenkiintoista luontomatkailukohdetta, jossa voi mahdollisesti vältellä ruuhkia

Kan­sal­lis­puis­tois­sa velloo väen­pal­jous – Lis­ta­sim­me 29 mie­len­kiin­tois­ta luon­to­mat­kai­lu­koh­det­ta, jossa voi mah­dol­li­ses­ti väl­tel­lä ruuhkia

22.07.2020 08:01 0
Tilaajille
Valtio satsaa retkeilykohteiden kunnostukseen miljoonia euroja kreivin aikaan
Pääkirjoitus

Valtio satsaa ret­kei­ly­koh­tei­den kun­nos­tuk­seen mil­joo­nia euroja kreivin aikaan

16.07.2020 18:23 1
Tilaajille
Pallaksen Taivaskerolle pääsee pian sorapolkua pitkin – Lapin kansallispuistojen ja erämaa-alueiden retkeilykohteita kunnostetaan tänä kesänä 3,5 miljoonalla eurolla

Pal­lak­sen Tai­vas­ke­rol­le pääsee pian so­ra­pol­kua pitkin – Lapin kan­sal­lis­puis­to­jen ja erä­maa-aluei­den ret­kei­ly­koh­tei­ta kun­nos­te­taan tänä kesänä 3,5 mil­joo­nal­la eurolla

15.07.2020 06:30 2
Tilaajille
Orposen riippusilta asetettiin käyttökieltoon Urho Kekkosen kansallispuistossa Sodankylässä

Orposen riip­pu­sil­ta ase­tet­tiin käyt­tö­kiel­toon Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa So­dan­ky­läs­sä

14.07.2020 14:08 0
Tilaajille
Savukoski päivittää ja kunnostaa opastetauluja ja pitkoksia retkeilyreiteillä ja käyntikohteissa

Sa­vu­kos­ki päi­vit­tää ja kun­nos­taa opas­te­tau­lu­ja ja pit­kok­sia ret­kei­ly­rei­teil­lä ja käyn­ti­koh­teis­sa

09.07.2020 10:01 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lumen ja sulamisvesien vaurioittama Isokurun reitti Pyhä-Luoston kansallispuistossa on suljettu – muut reitit ovat auki

Lumen ja su­la­mis­ve­sien vau­rioit­ta­ma Iso­ku­run reitti Py­hä-Luos­ton kan­sal­lis­puis­tos­sa on sul­jet­tu – muut reitit ovat auki

04.06.2020 15:26 0
Tilaajille
Ivalojoen ylittävän Kultalan sillan korjaukset on jouduttu keskeyttämään Hammastunturin erämaa-alueella – retkeilyolosuhteet ovat alkukesästä vaativat

Iva­lo­joen ylit­tä­vän Kul­ta­lan sillan kor­jauk­set on jou­dut­tu kes­keyt­tä­mään Ham­mas­tun­tu­rin erä­maa-alueel­la – ret­kei­ly­olo­suh­teet ovat al­ku­ke­säs­tä vaa­ti­vat

15.05.2020 09:57 0
Tilaajille
Suomi on pyörämatkailijan toivemaa, mutta minne mennä ja miten retkeen kannattaa varautua?

Suomi on pyö­rä­mat­kai­li­jan toi­ve­maa, mutta minne mennä ja miten retkeen kan­nat­taa va­rau­tua?

06.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Metsähallitus pyytää välttämään suosituimpia ulkoilupaikkoja koronaviruksen leviämisen estämiseksi –kannustaa silti ihmisiä lähtemään ulos

Met­sä­hal­li­tus pyytää vält­tä­mään suo­si­tuim­pia ul­koi­lu­paik­ko­ja ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si –kan­nus­taa silti ihmisiä läh­te­mään ulos

15.03.2020 10:38 0
Tilaajille
Mahatautinen ilkimys särki erämaan rauhan autiotuvalla – jätti aikamoisen sotkun

Ma­ha­tau­ti­nen ilkimys särki erämaan rauhan au­tio­tu­val­la – jätti ai­ka­moi­sen sotkun

09.03.2020 18:23 0
Tilaajille
Lumesta muotoiltu elin ilmestyi kuulun patikkareitin varrelle– Kenttämies ikuisti talvisen taideteoksen

Lumesta muo­toil­tu elin il­mes­tyi kuulun pa­tik­ka­rei­tin var­rel­le– Kent­tä­mies ikuisti tal­vi­sen tai­de­teok­sen

24.02.2020 15:15 0
Tilaajille
Valtava lumimäärä kätkee alleen sulia ojia ja piilottaa reittimerkit – Metsähallitus muistuttaa pakkaamaan retkireppuun kunnolliset paikannusvälineet

Valtava lu­mi­mää­rä kätkee alleen sulia ojia ja pii­lot­taa reit­ti­mer­kit – Met­sä­hal­li­tus muis­tut­taa pak­kaa­maan ret­ki­rep­puun kun­nol­li­set pai­kan­nus­vä­li­neet

21.02.2020 14:52 0
Tilaajille
Termospullossa hautuvat piirun verran paremmat retkieväät – nauti nuotiolla dipistä, pitaleivästä ja tikku-croissanteista

Ter­mos­pul­los­sa hau­tu­vat piirun verran pa­rem­mat ret­ki­eväät – nauti nuo­tiol­la di­pis­tä, pi­ta­lei­väs­tä ja tik­ku-crois­san­teis­ta

13.02.2020 08:00 0
Tilaajille
Napapiirin retkeilyalueella ylitettiin viime vuonna 100 000 kävijän raja – "Alusta lähtien menestystarina"

Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueel­la yli­tet­tiin viime vuonna 100 000 kävijän raja – "Alusta lähtien me­nes­tys­ta­ri­na"

29.01.2020 09:36 0
Lapin kansallispuistojen kesät yhä vilkkaampia – lisärahoitus auttaa varmistamaan retkeilyn turvallisuutta ja kestävyyttä

Lapin kan­sal­lis­puis­to­jen kesät yhä vilk­kaam­pia – li­sä­ra­hoi­tus auttaa var­mis­ta­maan ret­kei­lyn tur­val­li­suut­ta ja kes­tä­vyyt­tä

22.01.2020 12:57 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Risto Savolainen

Lu­ki­jal­ta: Avataan mai­se­maa

28.11.2019 22:17 0
Tilaajille
Napapiirin retkeilyalueelle valmistui uusi silta

Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueel­le val­mis­tui uusi silta

19.11.2019 12:46 0
Metsähallituksen luontopalveluille tulossa lisää remonttirahaa Lappiin – Retkeilyrakenteiden korjaamiseen on käytettävissä "muutama miljoona euroa" seuraavan kahden vuoden aikana

Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­pal­ve­luil­le tulossa lisää re­mont­ti­ra­haa Lappiin – Ret­kei­ly­ra­ken­tei­den kor­jaa­mi­seen on käy­tet­tä­vis­sä "muu­ta­ma mil­joo­na euroa" seu­raa­van kahden vuoden aikana

15.11.2019 14:30 0
Tilaajille