Ulkomaat

Näkökulma: Tshekkoslovakian Samettivallankumouksesta on 30 vuotta – nyt kansa on taas kaduilla vaatimassa valtaapitävien eroa

Nä­kö­kul­ma: Tshek­ko­slo­va­kian Sa­met­ti­val­lan­ku­mouk­ses­ta on 30 vuotta – nyt kansa on taas ka­duil­la vaa­ti­mas­sa val­taa­pi­tä­vien eroa

07:29
Eurooppaan pyrkivät vähenivät mutta hätätila jäi – Välimeren siirtolaiskriisistä tuntuu tulleen pysyvä
Kolumni Lea Peuhkuri

Eu­roop­paan pyr­ki­vät vä­he­ni­vät mutta hä­tä­ti­la jäi – Vä­li­me­ren siir­to­lais­krii­sis­tä tuntuu tulleen pysyvä

14.12.2019 09:00
Suomalaisdiplomaatti seuraa brexitin toteutumista näköalapaikalta Lontoon Cityssä – Ilkka Räisänen on lähtenyt maailmalle aina, kun se on ollut mahdollista

Suo­ma­lais­dip­lo­maat­ti seuraa bre­xi­tin to­teu­tu­mis­ta nä­kö­ala­pai­kal­ta Lontoon Cityssä – Ilkka Räi­sä­nen on läh­te­nyt maail­mal­le aina, kun se on ollut mah­dol­lis­ta

14.12.2019 08:00
Francon haudan siirto päätti Espanjassa pitkän poliittisen köydenvedon – kaikki eivät ole valmiita hautaamaan diktaattorin muistoa

Francon haudan siirto päätti Es­pan­jas­sa pitkän po­liit­ti­sen köy­den­ve­don – kaikki eivät ole val­mii­ta hau­taa­maan dik­taat­to­rin muistoa

13.12.2019 22:07
Työväenpuolue pysyi suurimpana Walesissa – silti konservatiivit saavuttivat parhaan vaalituloksen yli 30 vuoteen

Työ­väen­puo­lue pysyi suu­rim­pa­na Wa­le­sis­sa – silti kon­ser­va­tii­vit saa­vut­ti­vat parhaan vaa­li­tu­lok­sen yli 30 vuoteen

13.12.2019 13:46
Kansallismielisyys jylläsi Britannian vaaleissa

Kan­sal­lis­mie­li­syys jylläsi Bri­tan­nian vaa­leis­sa

13.12.2019 13:25

In­tias­sa sadat al­koi­vat näl­kä­lak­koon uuden kan­sa­lai­suus­lain vuoksi

13.12.2019 12:53
Vaalivoittaja Boris Johnson: Saamme vihdoin brexitin tehdyksi

Vaa­li­voit­ta­ja Boris John­son: Saamme vihdoin bre­xi­tin teh­dyk­si

13.12.2019 10:22
Tutkija: Brexit-sopimuksen läpimeno vasta välietappi, niukka siirtymäaika johtaa ongelmiin seuraavaksi

Tut­ki­ja: Bre­xit-so­pi­muk­sen lä­pi­me­no vasta vä­lie­tap­pi, niukka siir­ty­mä­ai­ka johtaa on­gel­miin seu­raa­vak­si

13.12.2019 08:58
Hiilellä lämmittävää Puolaa ei saatu ainakaan vielä EU:n ilmastoruotuun

Hii­lel­lä läm­mit­tä­vää Puolaa ei saatu ai­na­kaan vielä EU:n il­mas­to­ruo­tuun

13.12.2019 08:43
Kolumni: Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn vastusti brexitiä sosialismilla ja möhli mahdollisuutensa tehdä historiaa
Kolumni Matti Posio

Ko­lum­ni: Työ­väen­puo­lueen johtaja Jeremy Corbyn vas­tus­ti bre­xi­tiä so­sia­lis­mil­la ja möhli mah­dol­li­suu­ten­sa tehdä his­to­riaa

13.12.2019 08:19
Britanniassa pääministeri Boris Johnson pääsee nyt nopean brexitin kimppuun

Bri­tan­nias­sa pää­mi­nis­te­ri Boris Johnson pääsee nyt nopean bre­xi­tin kimp­puun

13.12.2019 07:48
Britanniassa äänestäjä vaikka haetaan kotoa uurnalle – vaalipäivänä julkaistut viimeiset gallupit enteilevät voittoa Boris Johnsonille ja konservatiiveille

Bri­tan­nias­sa ää­nes­tä­jä vaikka haetaan kotoa uur­nal­le – vaa­li­päi­vä­nä jul­kais­tut vii­mei­set gal­lu­pit en­tei­le­vät voittoa Boris John­so­nil­le ja kon­ser­va­tii­veil­le

12.12.2019 15:49
Analyysi: Ei ihan kuukävely, mutta vihreä ohjelma on silti iso asia – ainakin paperilla

Ana­lyy­si: Ei ihan kuu­kä­ve­ly, mutta vihreä ohjelma on silti iso asia – ainakin pa­pe­ril­la

12.12.2019 15:44
Israeliin jo kolmannet parlamenttivaalit vuoden sisään

Is­rae­liin jo kol­man­net par­la­ment­ti­vaa­lit vuoden sisään

12.12.2019 12:01
Hollywood-moguli Harvey Weinstein alustavaan sopuun häntä seksuaalisesta ahdistelusta syyttäneiden kanssa

Hol­ly­wood-mo­gu­li Harvey Weins­tein alus­ta­vaan sopuun häntä sek­suaa­li­ses­ta ah­dis­te­lus­ta syyt­tä­nei­den kanssa

12.12.2019 11:58
Uuden-Seelannin tulivuoren purkauksen viimeiset uhrit yritetään saada pois saarelta perjantaina

Uu­den-See­lan­nin tu­li­vuo­ren pur­kauk­sen vii­mei­set uhrit yri­te­tään saada pois saa­rel­ta per­jan­tai­na

12.12.2019 11:50
Brexit koettelee Walesin poliittista kenttää – työväenpuolueen hallitsemassa maassa konservatiivien voitto on historiallisen lähellä

Brexit koet­te­lee Walesin po­liit­tis­ta kenttää – työ­väen­puo­lueen hal­lit­se­mas­sa maassa kon­ser­va­tii­vien voitto on his­to­rial­li­sen lähellä

12.12.2019 07:00
Britannian parlamenttivaaleissa ratkaistaan tänään brexitin seuraavat askeleet – näin eri vaalitulokset vaikuttavat tulevaisuuteen

Bri­tan­nian par­la­ment­ti­vaa­leis­sa rat­kais­taan tänään bre­xi­tin seu­raa­vat as­ke­leet – näin eri vaa­li­tu­lok­set vai­kut­ta­vat tu­le­vai­suu­teen

12.12.2019 06:30
Tiukempia päästötavoitteita, hiilimurrostukea ja tulleja – Komissio iskee tänään pöytään massiivisen ympäristöpakettinsa

Tiu­kem­pia pääs­tö­ta­voit­tei­ta, hii­li­mur­ros­tu­kea ja tulleja – Ko­mis­sio iskee tänään pöytään mas­sii­vi­sen ym­pä­ris­tö­pa­ket­tin­sa

11.12.2019 11:53
EU:n ulkoraja uhkaa rakentua keskelle Jonesborough'ta – Irlantien vielä näkymättömällä rajalla asukkaat pelkäävät brexitin jakavan heidän kotinsa kahtia

EU:n ul­ko­ra­ja uhkaa ra­ken­tua kes­kel­le Jo­nes­bo­rough'ta – Ir­lan­tien vielä nä­ky­mät­tö­mäl­lä rajalla asuk­kaat pel­kää­vät bre­xi­tin jakavan heidän kotinsa kahtia

11.12.2019 06:30

Unkarin oi­keus­val­tio­kuu­le­mi­nen kuu­men­si Brys­se­lis­sä – "Olimme kaikki pet­ty­nei­tä, että näin voi ta­pah­tua", kuvasi ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tytti Tup­pu­rai­nen.

10.12.2019 21:53
Viisumit Finnmarkista Venäjälle matkustaville norjalaisille yksinkertaistuvat

Vii­su­mit Finn­mar­kis­ta Ve­nä­jäl­le mat­kus­ta­vil­le nor­ja­lai­sil­le yk­sin­ker­tais­tu­vat

10.12.2019 17:57
Itä-Ukrainan sota-alueen väestölle vain laihaa toivoa – Putin ja Zelenskyi neuvottelivat kalseissa tunnelmissa yhdeksän tuntia

Itä-Uk­rai­nan so­ta-alueen väes­töl­le vain laihaa toivoa – Putin ja Ze­lens­kyi neu­vot­te­li­vat kal­seis­sa tun­nel­mis­sa yh­dek­sän tuntia

10.12.2019 16:23
Norjaa ravistelleen Tromssan perhetragedian nuorin uhri saattaa vielä selviytyä

Norjaa ra­vis­tel­leen Troms­san per­he­tra­ge­dian nuorin uhri saattaa vielä sel­viy­tyä

10.12.2019 14:27
Putin ja Zelenskyi tapasivat ensimmäistä kertaa kasvotusten – sopivat vankien vaihdosta

Putin ja Ze­lens­kyi ta­pa­si­vat en­sim­mäis­tä kertaa kas­vo­tus­ten – sopivat vankien vaih­dos­ta

10.12.2019 11:16
Kuusi kuollut ammuskelussa tshekkiläisessä sairaalassa

Kuusi kuollut am­mus­ke­lus­sa tshek­ki­läi­ses­sä sai­raa­las­sa

10.12.2019 11:10
Britannia äänestää tärkeissä vaaleissa torstaina – Boris Johnsonin päähaastaja on niin radikaali, ettei kelpaa edes omille kannattajilleen

Bri­tan­nia ää­nes­tää tär­keis­sä vaa­leis­sa tors­tai­na – Boris John­so­nin pää­haas­ta­ja on niin ra­di­kaa­li, ettei kelpaa edes omille kan­nat­ta­jil­leen

10.12.2019 07:00
Itsemurha on Egyptissä tabu, ja siksi siihen päätyvät naamioivat sen onnettomuudeksi

It­se­mur­ha on Egyp­tis­sä tabu, ja siksi siihen pää­ty­vät naa­mioi­vat sen on­net­to­muu­dek­si

09.12.2019 21:49
Normandia-kokous: Ukrainan ja Venäjän johtajilla jäykkä kohtaaminen, joka johti kahdenväliseen neuvotteluun

Nor­man­dia-ko­kous: Uk­rai­nan ja Venäjän joh­ta­jil­la jäykkä koh­taa­mi­nen, joka johti kah­den­vä­li­seen neu­vot­te­luun

09.12.2019 21:48