Ulkomaat

Kiinalainen kaupunki kielsi ensimmäisenä koiran ja kissan lihan myymisen ja syömisen

Kii­na­lai­nen kau­pun­ki kielsi en­sim­mäi­se­nä koiran ja kissan lihan myy­mi­sen ja syö­mi­sen

12:22
USA:ssa koronaviruskuolemien määrä liki kaksinkertaistui kolmessa päivässä

USA:ssa ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­mien määrä liki kak­sin­ker­tais­tui kol­mes­sa päi­väs­sä

10:27
Filippiinien presidentti: Ampukaa ulkonaliikkumiskieltoa rikkovat kuoliaaksi!

Fi­lip­pii­nien pre­si­dent­ti: Ampukaa ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa rik­ko­vat kuo­liaak­si!

09:29
Tanska suunnittelee koronarajoitusten purkamista kenties jo pääsiäisen jälkeen – "Hullun toiveikas idea"

Tanska suun­nit­te­lee ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pur­ka­mis­ta kenties jo pää­siäi­sen jälkeen – "Hullun toi­vei­kas idea"

01.04.2020 17:24
EU:n selvitys: Moskova ja Peking hajottavat Eurooppaa valeuutisilla koronaviruksesta – "Voivat maksaa ihmishenkiä"

EU:n sel­vi­tys: Moskova ja Peking ha­jot­ta­vat Eu­roop­paa va­le­uu­ti­sil­la ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta – "Voivat maksaa ih­mis­hen­kiä"

01.04.2020 10:54
13-vuotias poika kuoli koronavirukseen Britanniassa – kuolleiden määrä on noussut maassa voimakkaasti viime päivinä

13-vuo­tias poika kuoli ko­ro­na­vi­ruk­seen Bri­tan­nias­sa – kuol­lei­den määrä on noussut maassa voi­mak­kaas­ti viime päivinä

01.04.2020 10:35

Yh­dys­val­lois­sa yhdessä päi­väs­sä yli 800 uutta ko­ro­na­vi­rus­kuo­le­maa

01.04.2020 07:38
Maapallon valtakeskukset ovat koronaviruksen armoilla – pandemia sammuttaa valot EU:sta ja syrjäyttää Trumpin, selviääkö Kiina voittajana?

Maa­pal­lon val­ta­kes­kuk­set ovat ko­ro­na­vi­ruk­sen ar­moil­la – pan­de­mia sam­mut­taa valot EU:sta ja syr­jäyt­tää Trum­pin, sel­viää­kö Kiina voit­ta­ja­na?

01.04.2020 06:30
Yhdessä Euroopan maassa koronakriisin takia ei ole ryhdytty mihinkään varotoimiin – ”Parempi kuolla selkä suorana kuin elää polvillaan”

Yhdessä Eu­roo­pan maassa ko­ro­na­krii­sin takia ei ole ryh­dyt­ty mi­hin­kään va­ro­toi­miin – ”Pa­rem­pi kuolla selkä suorana kuin elää pol­vil­laan”

31.03.2020 20:23
Koronavirus vaati Norrbottenissa jo kolmannen kuolonuhrin – Ruotsi sulkee vanhainkodit

Ko­ro­na­vi­rus vaati Norr­bot­te­nis­sa jo kol­man­nen kuo­lon­uh­rin – Ruotsi sulkee van­hain­ko­dit

31.03.2020 18:14
Espanjan koronakuolemien määrä kääntyi nousuun: eniten kuolonuhreja yhdessä vuorokaudessa sitten epidemian alun

Es­pan­jan ko­ro­na­kuo­le­mien määrä kääntyi nou­suun: eniten kuo­lon­uh­re­ja yhdessä vuo­ro­kau­des­sa sitten epi­de­mian alun

31.03.2020 13:15
"Jotkut kuolevat ja sellaista on elämä" – Brasilian presidentti ei vieläkään usko koronaviruksen vaaroihin

"Jotkut kuo­le­vat ja sel­lais­ta on elämä" – Bra­si­lian pre­si­dent­ti ei vie­lä­kään usko ko­ro­na­vi­ruk­sen vaa­roi­hin

31.03.2020 12:51
Yhdysvalloissa koronavirusta vastaan taistelevat sairaalat tarvitsevat lisää tarvikkeita

Yh­dys­val­lois­sa ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan tais­te­le­vat sai­raa­lat tar­vit­se­vat lisää tar­vik­kei­ta

31.03.2020 10:16

Ko­ro­na­vi­ruk­sen kuol­lei­suus­as­te on tut­ki­muk­sen mukaan alle pro­sen­tin

31.03.2020 08:54
Hengityssuojaimet pakollisiksi kauppareissulle Itävallassa – Saksa uskoo, että maskeista on hyötyä, kun rajoitteita aletaan purkaa

Hen­gi­tys­suo­jai­met pa­kol­li­sik­si kaup­pa­reis­sul­le Itä­val­las­sa – Saksa uskoo, että mas­keis­ta on hyötyä, kun ra­joit­tei­ta aletaan purkaa

30.03.2020 21:55
Italiassa ja Espanjassa herää toivo koronaviruksen talttumisesta – uusien tartuntojen määrä näyttää kääntyvän laskuun

Ita­lias­sa ja Es­pan­jas­sa herää toivo ko­ro­na­vi­ruk­sen talt­tu­mi­ses­ta – uusien tar­tun­to­jen määrä näyttää kään­ty­vän laskuun

30.03.2020 15:14
Siirtotyöläiset pakenevat koronavirusta Intian kaupungeista maaseudulle vieden näin ehkä viruksen mukanaan

Siir­to­työ­läi­set pa­ke­ne­vat ko­ro­na­vi­rus­ta Intian kau­pun­geis­ta maa­seu­dul­le vieden näin ehkä vi­ruk­sen mu­ka­naan

30.03.2020 13:53
Johtava asiantuntija: Britannialta voi kestää puoli vuotta palata takaisin "normaaliin"

Johtava asian­tun­ti­ja: Bri­tan­nial­ta voi kestää puoli vuotta palata ta­kai­sin "nor­maa­liin"

30.03.2020 11:40
Unkarin Orbán hankkii laajat poikkeusvaltuudet koronaviruksen vuoksi

Unkarin Orbán hankkii laajat poik­keus­val­tuu­det ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi

30.03.2020 09:45
Trump käänsi kelkkansa ja siirsi koronarajoitusten takarajaa huhtikuun loppuun

Trump käänsi kelk­kan­sa ja siirsi ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ta­ka­ra­jaa huh­ti­kuun loppuun

30.03.2020 08:24
Suomalainen Laura Laakso, 34, selvisi koronasta Sveitsin viruspesässä Verbierissä – tauti vei kovakuntoisen urheilijan sairaalaan päiviksi

Suo­ma­lai­nen Laura Laakso, 34, selvisi ko­ro­nas­ta Sveit­sin vi­rus­pe­säs­sä Ver­bi­eris­sä – tauti vei ko­va­kun­toi­sen ur­hei­li­jan sai­raa­laan päi­vik­si

30.03.2020 08:01
Britanniassa kansaa neuvotaan varautumaan pitkään eristykseen – ehkä kesäkuuhun asti

Bri­tan­nias­sa kansaa neu­vo­taan va­rau­tu­maan pitkään eris­tyk­seen – ehkä ke­sä­kuu­hun asti

29.03.2020 17:38
Maailman suurin valmistaa 200 miljoonaa suojakäsinettä päivässä, kaupaksi menisi nyt lähes kaksinkertainen määrä

Maail­man suurin val­mis­taa 200 mil­joo­naa suo­ja­kä­si­net­tä päi­väs­sä, kau­pak­si menisi nyt lähes kak­sin­ker­tai­nen määrä

29.03.2020 12:32

Ruot­sis­sa yli sata kuollut ko­ro­naan – Löfven vä­läyt­tää Tuk­hol­man eris­tä­mis­tä

28.03.2020 17:11
Kolumni: Italian maanteillä on käynnissä koronasota – maa on ottanut mallia sotilastaktiikoista, ja tiesulkuja kiertävä voi löytää itsensä vankilasta
Kolumni Mia Kristina Pajunen

Ko­lum­ni: Italian maan­teil­lä on käyn­nis­sä ko­ro­na­so­ta – maa on ottanut mallia so­ti­las­tak­tii­kois­ta, ja tie­sul­ku­ja kier­tä­vä voi löytää itsensä van­ki­las­ta

28.03.2020 09:40
Kiina elpyy mutta vaikutukset maailmantalouteen välittyvät hitaasti – kesällä tai syksyllä palataan talouskasvuun

Kiina elpyy mutta vai­ku­tuk­set maail­man­ta­lou­teen vä­lit­ty­vät hi­taas­ti – kesällä tai syk­syl­lä pa­la­taan ta­lous­kas­vuun

27.03.2020 21:05
Pandemia on sattumien summa, mutta tuloksen mahdollisti ihminen itse – ruuantuotanto ja luonnon tuhoaminen lisäävät lajien välisiä kontakteja muuallakin kuin Kiinassa

Pan­de­mia on sat­tu­mien summa, mutta tu­lok­sen mah­dol­lis­ti ihminen itse – ruuan­tuo­tan­to ja luonnon tu­hoa­mi­nen li­sää­vät lajien välisiä kon­tak­te­ja muual­la­kin kuin Kii­nas­sa

27.03.2020 19:00
Tilaajille
Yhdysvallat nousi maailman koronatilaston kärkeen – edustajainhuoneen odotetaan hyväksyvän historiallinen tukipaketti tänään perjantaina

Yh­dys­val­lat nousi maail­man ko­ro­na­ti­las­ton kärkeen – edus­ta­jain­huo­neen odo­te­taan hy­väk­sy­vän his­to­rial­li­nen tu­ki­pa­ket­ti tänään per­jan­tai­na

27.03.2020 16:59
Kuolema saapui Italiaan – koronaviruksen takia suljetuissa kodeissa puhkeavat mielenterveysongelmat näkyvät jo nyt Italiassa

Kuolema saapui Ita­liaan – ko­ro­na­vi­ruk­sen takia sul­je­tuis­sa ko­deis­sa puh­kea­vat mie­len­ter­veys­on­gel­mat näkyvät jo nyt Ita­lias­sa

27.03.2020 14:00
Tilaajille
Britannian pääministerillä Boris Johnsonilla on koronavirustartunta

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ril­lä Boris John­so­nil­la on ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

27.03.2020 13:37