Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ulkomaat

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Henry Kissinger on kuollut

Yh­dys­val­tain entinen ul­ko­mi­nis­te­ri Henry Kis­sin­ger on kuollut

30.11.2023 07:36 1
Anne Lammila suuntaa Afrikasta Linnan juhliin – Syynä on innostava työ Pretoriassa: Silmien edessä uudistuva Etelä-Afrikka kamppailee Mandelan perinnöstä

Anne Lammila suuntaa Af­ri­kas­ta Linnan juhliin – Syynä on in­nos­ta­va työ Pre­to­rias­sa: Silmien edessä uu­dis­tu­va Ete­lä-Af­rik­ka kamp­pai­lee Man­de­lan pe­rin­nös­tä

25.11.2023 08:00
Tilaajille
Norjan pääministeri: Rajanylityspaikka Venäjän kanssa voidaan tarvittaessa sulkea

Norjan pää­mi­nis­te­ri: Ra­jan­yli­tys­paik­ka Venäjän kanssa voidaan tar­vit­taes­sa sulkea

23.11.2023 17:11 3
Israelin hallitus on hyväksynyt sopimuksen väliaikaisesta aselevosta Gazassa, kertoo pääministerin kanslia

Is­rae­lin hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt so­pi­muk­sen vä­li­ai­kai­ses­ta ase­le­vos­ta Ga­zas­sa, kertoo pää­mi­nis­te­rin kanslia

22.11.2023 07:57
Näkökulma: Ukraina ylitti suuren virran ja kurittaa Krimin miehittäjiä kaukaa – Seuraa loppuvuodesta: Kestääkö venäläisten sotilaiden linnoitus?

Nä­kö­kul­ma: Ukraina ylitti suuren virran ja ku­rit­taa Krimin mie­hit­tä­jiä kaukaa – Seuraa lop­pu­vuo­des­ta: Kes­tää­kö ve­nä­läis­ten so­ti­lai­den lin­noi­tus?

18.11.2023 18:30 3
Tilaajille

Viro valmis sul­ke­maan jopa kaikki ra­jan­yli­tys­pai­kat – useita ihmisiä kään­ny­tet­tiin tors­tai­na ta­kai­sin Ve­nä­jäl­le

17.11.2023 11:40 2
NRK: Norja valmis sulkemaan Venäjän rajan lyhyellä varoitusajalla

NRK: Norja valmis sul­ke­maan Venäjän rajan ly­hyel­lä va­roi­tus­ajal­la

16.11.2023 16:31
Tilaajille
Kiina ei liiku Jäämerellä vain raha mielessä – "Ensin tulevat kauppalaivat, sitten sotalaivat"

Kiina ei liiku Jää­me­rel­lä vain raha mie­les­sä – "Ensin tulevat kaup­pa­lai­vat, sitten so­ta­lai­vat"

11.11.2023 18:30 3
Tilaajille
Somejätit rajoittavat palestiinalaisia tukevaa sisältöä herkemmällä sormella – "On nähtävissä selkeä epätasapaino"

So­me­jä­tit ra­joit­ta­vat pa­les­tii­na­lai­sia tukevaa si­säl­töä her­kem­mäl­lä sor­mel­la – "On näh­tä­vis­sä selkeä epä­ta­sa­pai­no"

11.11.2023 15:35

Is­lan­nis­sa tu­han­net ihmiset mää­rät­tiin eva­kuoi­ta­vak­si tu­li­vuo­ren­pur­kauk­sen varalta

11.11.2023 12:07
Maailman pohjoisin McDo­nald's valmistuu keväällä Tromssaan – Rovaniemi menettää tittelin

Maail­man poh­joi­sin McDo­nald's val­mis­tuu ke­vääl­lä Troms­saan – Ro­va­nie­mi me­net­tää tit­te­lin

09.11.2023 13:01
Tilaajille
Miehen epäillään tappaneen toisen Kalixissa viikonloppuna

Miehen epäil­lään tap­pa­neen toisen Ka­li­xis­sa vii­kon­lop­pu­na

06.11.2023 09:54
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen tuomat ääri-ilmiöt osuvat raskaasti Välimeren alueen viljelijöihin – viljan hinta riippuu kuitenkin enemmän Pohjois-Amerikan pelloista

Il­mas­ton­muu­tok­sen tuomat ää­ri-il­miöt osuvat ras­kaas­ti Vä­li­me­ren alueen vil­je­li­jöi­hin – viljan hinta riippuu kui­ten­kin enemmän Poh­jois-Ame­ri­kan pel­lois­ta

04.11.2023 19:46 2
Tilaajille
Lääkintämies Lassie palasi etulinjaan yhdeksän Pohjois-Suomessa vietetyn kuukauden jälkeen, eikä tiedä tuleeko elävänä takaisin

Lää­kin­tä­mies Lassie palasi etu­lin­jaan yh­dek­sän Poh­jois-Suo­mes­sa vie­te­tyn kuu­kau­den jäl­keen, eikä tiedä tuleeko elävänä ta­kai­sin

02.11.2023 09:42 1
Tilaajille
Sota Ukrainassa on sekoitus scifiä ja ensimmäistä maailmansotaa, sanoo palkittu brittiläinen sotareportteri – "Se ei ole kuin elokuvissa"

Sota Uk­rai­nas­sa on se­koi­tus scifiä ja en­sim­mäis­tä maail­man­so­taa, sanoo pal­kit­tu brit­ti­läi­nen so­ta­re­port­te­ri – "Se ei ole kuin elo­ku­vis­sa"

27.10.2023 17:31 2
Tilaajille
Yhdysvalloissa 18 ihmistä sai surmansa ampumisissa Mainen osavaltiossa – epäilty vapaalla jalalla

Yh­dys­val­lois­sa 18 ihmistä sai sur­man­sa am­pu­mi­sis­sa Mainen osa­val­tios­sa – epäilty va­paal­la jalalla

27.10.2023 08:52
Analyysi: Vaikka Venäjän kyvykkyys vedenalaisiin sabotaaseihin on kiistaton, tuorein taidonnäyte löytyy Kiinalta – Kiina katkoi Taiwanille kuuluvien saarten datakaapeleita alkuvuonna

Ana­lyy­si: Vaikka Venäjän ky­vyk­kyys ve­den­alai­siin sa­bo­taa­sei­hin on kiis­ta­ton, tuorein tai­don­näy­te löytyy Kii­nal­ta – Kiina katkoi Tai­wa­nil­le kuu­lu­vien saarten da­ta­kaa­pe­lei­ta al­ku­vuon­na

23.10.2023 17:24 3
Tilaajille
Humanitaarinen tilanne Gazassa katastrofaalinen, YK:n järjestöt sanovat – lisää avustusrekkoja päässyt rajan yli tänään

Hu­ma­ni­taa­ri­nen tilanne Gazassa ka­tast­ro­faa­li­nen, YK:n jär­jes­töt sanovat – lisää avus­tus­rek­ko­ja päässyt rajan yli tänään

22.10.2023 15:15
YK tuomitsee gazalaissairaalaan kohdistuneen iskun, jossa kuoli ainakin 500 ihmistä – Pääsihteeri: "Olen kauhistunut"

YK tuo­mit­see ga­za­lais­sai­raa­laan koh­dis­tu­neen iskun, jossa kuoli ainakin 500 ihmistä – Pää­sih­tee­ri: "Olen kau­his­tu­nut"

18.10.2023 11:17 5
Isku Gazassa sijaitsevaan sairaalaan on surmannut ainakin 500 ihmistä – Israel ja Gazan hallinto syyttelevät toisiaan, Yhdysvaltojen mukaan Israel ei ole syyllinen

Isku Gazassa si­jait­se­vaan sai­raa­laan on sur­man­nut ainakin 500 ihmistä – Is­rael ja Gazan hal­lin­to syyt­te­le­vät toi­siaan, Yh­dys­val­to­jen mukaan Israel ei ole syyl­li­nen

19.10.2023 15:03 6
Ruotsin hallitus: Televiestintäkaapeli Virosta Ruotsiin vaurioitunut, syy tuntematon

Ruotsin hal­li­tus: Te­le­vies­tin­tä­kaa­pe­li Virosta Ruot­siin vau­rioi­tu­nut, syy tun­te­ma­ton

17.10.2023 20:51
Kaksi ruotsalaista kuollut ampumisessa Brysselissä – terrorivalmiustaso nostettu korkeimmalle mahdolliselle tasolle Belgian pääkaupungissa

Kaksi ruot­sa­lais­ta kuollut am­pu­mi­ses­sa Brys­se­lis­sä – ter­ro­ri­val­mius­ta­so nos­tet­tu kor­keim­mal­le mah­dol­li­sel­le tasolle Belgian pää­kau­pun­gis­sa

17.10.2023 09:20
Israelin armeija vahvisti antaneensa evakuointimääräyksen Gazaan – YK:n mukaan yli miljoonan ihmisen pitäisi siirtyä

Is­rae­lin armeija vah­vis­ti an­ta­neen­sa eva­kuoin­ti­mää­räyk­sen Gazaan – YK:n mukaan yli mil­joo­nan ihmisen pitäisi siirtyä

13.10.2023 08:58

Nor­we­gian peruu eva­kuoin­ti­len­non Tel Avi­vis­ta – syynä va­kuu­tus­ky­sy­myk­set

12.10.2023 12:29
Israel ei salli mitään toimituksia Gazaan ennen kuin panttivangit on vapautettu, sanoo ministeri

Israel ei salli mitään toi­mi­tuk­sia Gazaan ennen kuin pant­ti­van­git on va­pau­tet­tu, sanoo mi­nis­te­ri

12.10.2023 11:57
Viron puolustusministeri: Vastausta vedenalaisen infrastruktuurin tuhoihin katsotaan sen jälkeen, kun tekijä on tiedossa

Viron puo­lus­tus­mi­nis­te­ri: Vas­taus­ta ve­den­alai­sen inf­ra­struk­tuu­rin tu­hoi­hin kat­so­taan sen jäl­keen, kun tekijä on tie­dos­sa

12.10.2023 10:15
Netanjahu ilmoitti hätätilahallituksen muodostamisesta Israeliin oppositiojohtaja Gantzin kanssa

Ne­tan­ja­hu il­moit­ti hä­tä­ti­la­hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­ses­ta Is­rae­liin op­po­si­tio­joh­ta­ja Gantzin kanssa

11.10.2023 20:12
Stoltenberg sanoo Naton vastaavan päättäväisesti, jos Itämeren vahingot todistetaan tahalliseksi hyökkäykseksi

Stol­ten­berg sanoo Naton vas­taa­van päät­tä­väi­ses­ti, jos Itä­me­ren va­hin­got to­dis­te­taan ta­hal­li­sek­si hyök­käyk­sek­si

11.10.2023 11:45 4
Nato-maiden puolustusministerit kokoontuvat – kokouksen alla tuli huolestuttavia tietoja tuhoista Suomen ja Viron välisessä infrastruktuurissa

Na­to-mai­den puo­lus­tus­mi­nis­te­rit ko­koon­tu­vat – ko­kouk­sen alla tuli huo­les­tut­ta­via tietoja tu­hois­ta Suomen ja Viron vä­li­ses­sä inf­ra­struk­tuu­ris­sa

11.10.2023 07:52
Israel sanoo saaneensa Gazan rajan "melko lailla hallintaan" ja surmanneensa noin 1 500 Hamas-taistelijaa

Israel sanoo saa­neen­sa Gazan rajan "melko lailla hal­lin­taan" ja sur­man­neen­sa noin 1 500 Ha­mas-tais­te­li­jaa

10.10.2023 11:18 2