Ulkomaat

Presidentti Bidenin Euroopan-kiertueella kuullaan helpotuksen huokauksia

Pre­si­dent­ti Bidenin Eu­roo­pan-kier­tueel­la kuul­laan hel­po­tuk­sen huo­kauk­sia

16:44
Lännen odotukset ovat matalalla, kun Venäjän ja Yhdysvaltojen presidentit kohtaavat ensi viikolla

Lännen odo­tuk­set ovat ma­ta­lal­la, kun Venäjän ja Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tit koh­taa­vat ensi vii­kol­la

11.06.2021 18:22
Navalnyin järjestöt luokiteltiin äärijärjestöiksi Venäjällä – Asiantuntija: Maassa on käynnissä ennennäkemättömän kova opposition vaino, jossa on siirrytty uuteen vaiheeseen

Na­val­nyin jär­jes­töt luo­ki­tel­tiin ää­ri­jär­jes­töik­si Ve­nä­jäl­lä – Asian­tun­ti­ja: Maassa on käyn­nis­sä en­nen­nä­ke­mät­tö­män kova op­po­si­tion vaino, jossa on siir­ryt­ty uuteen vai­hee­seen

09.06.2021 23:26
Metsäkysymys jakoi mielipiteitä, kun EU-parlamentti käsitteli strategiaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta

Met­sä­ky­sy­mys jakoi mie­li­pi­tei­tä, kun EU-par­la­ment­ti kä­sit­te­li stra­te­giaa luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­ses­ta

08.06.2021 20:23
Analyysi: Venäjä sammuttaa valoja demokratialta – duumanvaalien lähestyessä agentiksi leimattu uutismedia kuolee ja oppositiopoliitikoilta estetään ehdokkuus

Ana­lyy­si: Venäjä sam­mut­taa valoja de­mo­kra­tial­ta – duu­man­vaa­lien lä­hes­tyes­sä agen­tik­si lei­mat­tu uu­tis­me­dia kuolee ja op­po­si­tio­po­lii­ti­koil­ta es­te­tään eh­dok­kuus

08.06.2021 18:51
Tilaajille
Israelissa kahdeksan erimielistä puoluetta pääsi sopuun uudesta koalitiohallituksesta – Netanjahun 12-vuotinen kausi pääministerinä näyttää päättyvän

Is­rae­lis­sa kah­dek­san eri­mie­lis­tä puo­luet­ta pääsi sopuun uudesta koa­li­tio­hal­li­tuk­ses­ta – Ne­tan­ja­hun 12-vuo­ti­nen kausi pää­mi­nis­te­ri­nä näyttää päät­ty­vän

03.06.2021 10:40
WHO näytti vihreää valoa kiinalaiselle Sinovac-koronarokotteelle – järjestö hyväksyy rokotteen hätäkäyttöä varten

WHO näytti vihreää valoa kii­na­lai­sel­le Si­no­vac-ko­ro­na­ro­kot­teel­le – jär­jes­tö hy­väk­syy ro­kot­teen hä­tä­käyt­töä varten

01.06.2021 19:00
Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa jo joka kolmannen lämpökuoleman

Il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen ai­heut­taa jo joka kol­man­nen läm­pö­kuo­le­man

01.06.2021 15:00 1
Tilaajille

Flo­ri­das­sa jouk­koam­pu­mi­nen, ainakin kaksi kuol­lut­ta ja kym­me­niä haa­voit­tu­nei­ta

30.05.2021 15:07
EU:n elpymispaketti sai hyväksynnän kaikkien jäsenmaiden parlamenteilta

EU:n el­py­mis­pa­ket­ti sai hy­väk­syn­nän kaik­kien jä­sen­mai­den par­la­men­teil­ta

27.05.2021 23:23 4
Analyysi: Helsingin jääminen ilman huipputapaamista oli odotettua – yksittäisestä maasta ei haluta vakituista kokouspaikkaa

Ana­lyy­si: Hel­sin­gin jää­mi­nen ilman huip­pu­ta­paa­mis­ta oli odo­tet­tua – yk­sit­täi­ses­tä maasta ei haluta va­ki­tuis­ta ko­kous­paik­kaa

26.05.2021 20:28
Tilaajille
Valko-Venäjän Lukashenka puolustelee Ryanairin lennon ohjaamista Minskiin – sanoo suojelleensa ihmisiä

Val­ko-Ve­nä­jän Lu­kas­hen­ka puo­lus­te­lee Rya­nai­rin lennon oh­jaa­mis­ta Mins­kiin – sanoo suo­jel­leen­sa ihmisiä

26.05.2021 13:33
Analyysi: Diktaattori Lukashenka kaivaa kuoppaansa yhä syvemmäksi – törkeään temppuun kesken EU:n sisäisen matkustajalennon lännen on pakko vastata kovin ottein

Ana­lyy­si: Dik­taat­to­ri Lu­kas­hen­ka kaivaa kuop­paan­sa yhä sy­vem­mäk­si – tör­keään temp­puun kesken EU:n si­säi­sen mat­kus­ta­ja­len­non lännen on pakko vastata kovin ottein

25.05.2021 20:55
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto äärimmäisen huolestunut Valko-Venäjän toimista: "Aivan ennenkuulumatonta Euroopassa"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to ää­rim­mäi­sen huo­les­tu­nut Val­ko-Ve­nä­jän toi­mis­ta: "Aivan en­nen­kuu­lu­ma­ton­ta Eu­roo­pas­sa"

24.05.2021 14:00 7

Val­ko-Ve­nä­jäl­le pa­ko­te­tun len­to­ko­neen mat­kus­ta­jat: Op­po­si­tio­ak­ti­vis­ti Pro­ta­se­vitsh panikoi reit­ti­muu­tok­sen vuoksi ja kertoi, että häntä odottaa kuo­le­man­tuo­mio

24.05.2021 09:16 2
NRK: Norjan Hammerfestissa joka kymmenes asukas on karanteenissa

NRK: Norjan Ham­mer­fes­tis­sa joka kym­me­nes asukas on ka­ran­tee­nis­sa

23.05.2021 15:11
Tilaajille
Maailman terveysjärjestö WHO kokoontuu viikoksi arvioimaan pandemiaopetuksia – johdon suomalaisjäsen Päivi Sillanaukee näki koronakriisin uhat ensimmäisten joukossa

Maail­man ter­veys­jär­jes­tö WHO ko­koon­tuu vii­kok­si ar­vioi­maan pan­de­mia­ope­tuk­sia – johdon suo­ma­lais­jä­sen Päivi Sil­la­nau­kee näki ko­ro­na­krii­sin uhat en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

23.05.2021 06:30 1
Tilaajille
Koronavirus pääsi valloilleen Hammerfestissa Norjassa – Koulut ja päiväkodit kiinni, sairaala hälytystilassa

Ko­ro­na­vi­rus pääsi val­loil­leen Ham­mer­fes­tis­sa Nor­jas­sa – Koulut ja päi­vä­ko­dit kiinni, sai­raa­la hä­ly­tys­ti­las­sa

21.05.2021 10:40 1
Tilaajille
Analyysi: Venäjän irtautuminen näivettää sopimuksen valvontalennoista

Ana­lyy­si: Venäjän ir­tau­tu­mi­nen näi­vet­tää so­pi­muk­sen val­von­ta­len­nois­ta

20.05.2021 20:49
Tilaajille
Etelämantereella on lohjennut irti maailman suurin jäävuori – jotakuinkin Manhattanin muotoinen, mutta yli 70 kertaa suurempi

Ete­lä­man­te­reel­la on loh­jen­nut irti maail­man suurin jää­vuo­ri – jo­ta­kuin­kin Man­hat­ta­nin muo­toi­nen, mutta yli 70 kertaa suu­rem­pi

20.05.2021 19:31
WHO: Saatavilla olevat koronarokotteet tehokkaita virusmuunnoksia vastaan, kansainvälistä matkustamista tulee silti välttää

WHO: Saa­ta­vil­la olevat ko­ro­na­ro­kot­teet te­hok­kai­ta vi­rus­muun­nok­sia vas­taan, kan­sain­vä­lis­tä mat­kus­ta­mis­ta tulee silti välttää

20.05.2021 19:28
Maailmalla enemmän maan sisäistä pakkomuuttoa kuin koskaan aiemmin

Maail­mal­la enemmän maan si­säis­tä pak­ko­muut­toa kuin koskaan aiemmin

20.05.2021 11:13
Suojelupoliisi Syyrian leireiltä palaavista lapsista: "Tarvitsevat laajaa tukea todennäköisesti vuosien ajan"

Suo­je­lu­po­lii­si Syyrian lei­reil­tä pa­laa­vis­ta lap­sis­ta: "Tar­vit­se­vat laajaa tukea to­den­nä­köi­ses­ti vuosien ajan"

20.05.2021 06:30 2
Tilaajille

Kuo­lon­uh­rien määrä jatkaa kas­vuaan Is­rae­lin ja pa­les­tii­na­lais­jär­jes­tö­jen is­kuis­sa – Gazasta ammutut raketit sur­ma­si­vat kaksi thai­maa­lais­ta

18.05.2021 18:04
Arktisen neuvoston puheenjohtajana aloittava Venäjä varoittelee Pohjoisen jäämeren naapureitaan

Ark­ti­sen neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na aloit­ta­va Venäjä va­roit­te­lee Poh­joi­sen jää­me­ren naa­pu­rei­taan

17.05.2021 17:52
Israel teki jälleen rajuja yöllisiä ilmaiskuja Gazaan – mahdollisista kuolonuhreista ei vielä tietoa

Israel teki jälleen rajuja yöl­li­siä il­mais­ku­ja Gazaan – mah­dol­li­sis­ta kuo­lon­uh­reis­ta ei vielä tietoa

17.05.2021 08:00

Is­rae­lin armeija kertoo is­ke­neen­sä Hamasin po­liit­ti­sen siiven joh­ta­jan kotiin

16.05.2021 10:31 1
Gazassa on voinut kuolla jo lähes 140 ihmistä – pommitukset ja raketti-iskut jatkuivat lauantain puolella

Gazassa on voinut kuolla jo lähes 140 ihmistä – pom­mi­tuk­set ja ra­ket­ti-is­kut jat­kui­vat lauan­tain puo­lel­la

15.05.2021 10:21 1

Venäjä listasi Yh­dys­val­lat ja Tshekin "e­päys­tä­väl­li­sik­si val­tioik­si"

15.05.2021 09:34
Israel antoi ymmärtää joukkojensa edenneen Gazaan ja perui sitten puheensa – käynnissä on kuitenkin laaja pommitus

Israel antoi ym­mär­tää jouk­ko­jen­sa eden­neen Gazaan ja perui sitten pu­heen­sa – käyn­nis­sä on kui­ten­kin laaja pom­mi­tus

14.05.2021 07:38