Ulkomaat

Iranilaisen ydintutkijan murha löi kapuloita Joe Bidenin ulkopoliittisiin rattaisiin – näitä käänteitä Donald Trumpin viimeisinä presidenttiviikkoina kannattaa nyt seurata Lähi-idässä
Tilaajille

Ira­ni­lai­sen ydin­tut­ki­jan murha löi ka­pu­loi­ta Joe Bidenin ul­ko­po­liit­ti­siin rat­tai­siin – näitä kään­tei­tä Donald Trumpin vii­mei­si­nä pre­si­dent­ti­viik­koi­na kan­nat­taa nyt seurata Lä­hi-idäs­sä

30.11.2020 19:51
Poliisien kuvaamista rajoittava uusi laki kuohuttaa Ranskaa, jossa on paljastunut useita poliisin väkivaltaisuuksia

Po­lii­sien ku­vaa­mis­ta ra­joit­ta­va uusi laki kuo­hut­taa Rans­kaa, jossa on pal­jas­tu­nut useita po­lii­sin vä­ki­val­tai­suuk­sia

30.11.2020 15:51
Taivaan jättiläiset lensivät jo kohti auringonlaskua – koronapandemiasta tuli ikonisen jumbojetin kuolinisku

Taivaan jät­ti­läi­set len­si­vät jo kohti au­rin­gon­las­kua – ko­ro­na­pan­de­mias­ta tuli iko­ni­sen jum­bo­je­tin kuo­lin­is­ku

30.11.2020 07:00 0
Eurooppa valmistautuu koronajouluun – kolmas tautiaalto häämöttää nurkan takana

Eu­roop­pa val­mis­tau­tuu ko­ro­na­jou­luun – kolmas tau­ti­aal­to hää­möt­tää nurkan takana

29.11.2020 20:19 0
Sydneyssä oli kuumin marraskuun yö koskaan – Australiassa kesä ei ole virallisesti vielä alkanut, mutta päivälämpötilat kohoavat 40 celsiusasteeseen

Syd­neys­sä oli kuumin mar­ras­kuun yö koskaan – Aust­ra­lias­sa kesä ei ole vi­ral­li­ses­ti vielä al­ka­nut, mutta päi­vä­läm­pö­ti­lat ko­hoa­vat 40 cel­sius­as­tee­seen

29.11.2020 20:18 0
Näistä syistä Kiinan ilmastoyllätys vaikuttaa kuin polttomoottoriautojen myyntikielto – "Kiina ei sitoudu koskaan, ellei se ole varma"

Näistä syistä Kiinan il­mas­to­yl­lä­tys vai­kut­taa kuin polt­to­moot­to­ri­au­to­jen myyn­ti­kiel­to – "Kiina ei sitoudu kos­kaan, ellei se ole varma"

29.11.2020 07:00 0
Tilaajille
Etiopian armeija hyökkäsi Tigrayn pääkaupunkiin – pääministeri kertoo armeijan saaneen Mekellen hallintaansa

Etio­pian armeija hyök­kä­si Tigrayn pää­kau­pun­kiin – pää­mi­nis­te­ri kertoo ar­mei­jan saaneen Me­kel­len hal­lin­taan­sa

28.11.2020 20:30 0
Ranska suunnittelee "neitsyystestien" kieltämistä lailla – pelätään kostautuvan musliminaisille

Ranska suun­nit­te­lee "neit­syys­tes­tien" kiel­tä­mis­tä lailla – pe­lä­tään kos­tau­tu­van mus­li­mi­nai­sil­le

28.11.2020 20:26 0
Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aleksandr Lukashenko lupaa luopua vallasta, kun uusi perustuslaki hyväksytään

Val­ko-Ve­nä­jän it­se­val­tai­nen johtaja Alek­sandr Lu­kas­hen­ko lupaa luopua val­las­ta, kun uusi pe­rus­tus­la­ki hy­väk­sy­tään

27.11.2020 22:56 0
Iranin ydinohjelman oletettu johtaja tapettiin väijytyksessä Teheranin liepeillä perjantaina – luvassa on jännitteitä Yhdysvaltojen ja Iranin välille Trumpin viimeisinä virkaviikkoina

Iranin ydin­oh­jel­man ole­tet­tu johtaja ta­pet­tiin väi­jy­tyk­ses­sä Te­he­ra­nin lie­peil­lä per­jan­tai­na – luvassa on jän­nit­tei­tä Yh­dys­val­to­jen ja Iranin välille Trumpin vii­mei­si­nä vir­ka­viik­koi­na

27.11.2020 22:22 0
Pariisin poliisi pahoinpiteli mustan musiikkituottajan, koska tällä ei ollut kasvomaskia

Pa­rii­sin poliisi pa­hoin­pi­te­li mustan mu­siik­ki­tuot­ta­jan, koska tällä ei ollut kas­vo­mas­kia

27.11.2020 15:40 0
Europarlamentaarikko Alviina Alametsä perää lisää pakotteita Vladimir Putinin lähipiirille – oppositiojohtaja Alexei Navalnyi puhui mepeille

Eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Alviina Ala­met­sä perää lisää pa­kot­tei­ta Vla­di­mir Putinin lä­hi­pii­ril­le – op­po­si­tio­joh­ta­ja Alexei Na­val­nyi puhui me­peil­le

27.11.2020 14:15 0
Trump taipumassa lähtöön Valkoisesta talosta – suomalaiselle kansanedustajalle vetoomuksia painostaa vaalituloksen mitätöimiseksi

Trump tai­pu­mas­sa lähtöön Val­koi­ses­ta talosta – suo­ma­lai­sel­le kan­san­edus­ta­jal­le ve­too­muk­sia pai­nos­taa vaa­li­tu­lok­sen mi­tä­töi­mi­sek­si

27.11.2020 11:20 0
Pääministeri: Etiopia aloittaa torstaina hyökkäyksen pohjoisen kapinallisalueelle – käsillä humanitaarinen kriisi

Pää­mi­nis­te­ri: Etiopia aloit­taa tors­tai­na hyök­käyk­sen poh­joi­sen ka­pi­nal­lis­alueel­le – käsillä hu­ma­ni­taa­ri­nen kriisi

26.11.2020 22:03 1
Turkkilainen oikeusistuin jakoi satoja elinkautisia vallankaappausyrityksestä syytetyille

Turk­ki­lai­nen oi­keus­is­tuin jakoi satoja elin­kau­ti­sia val­lan­kaap­paus­yri­tyk­ses­tä syy­te­tyil­le

26.11.2020 20:40 0

Ma­ra­do­nan asian­aja­ja vaatii tut­ki­mus­ta kuo­le­mas­ta: "Ri­kol­lis­ta idio­tis­mia"

26.11.2020 18:01 0
Ihmisoikeusaktivistien oikeudenkäynti jatkuu Saudi-Arabiassa – pidätetyt naiset kampanjoivat naisten ajo-oikeuden puolesta

Ih­mis­oi­keus­ak­ti­vis­tien oi­keu­den­käyn­ti jatkuu Sau­di-Ara­bias­sa – pi­dä­te­tyt naiset kam­pan­joi­vat naisten ajo-oi­keu­den puo­les­ta

26.11.2020 16:03 0
Amerikkalaiset viettävät kiitospäivää koronan varjossa – "Jaamme ystäville aterioita muoviastioissa ja soittelemme tutuille"

Ame­rik­ka­lai­set viet­tä­vät kii­tos­päi­vää koronan var­jos­sa – "Jaamme ys­tä­vil­le ate­rioi­ta muo­vi­as­tiois­sa ja soit­te­lem­me tu­tuil­le"

26.11.2020 11:24 0
Tilaajille
"Ehkä he ovat alkaneet menettää luottamustaan" – Ruotsin hallitus tekee nyt koronatoimia ohi Anders Tegnellin

"Ehkä he ovat al­ka­neet me­net­tää luot­ta­mus­taan" – Ruotsin hal­li­tus tekee nyt ko­ro­na­toi­mia ohi Anders Teg­nel­lin

26.11.2020 06:30 2
Tilaajille
Joe Biden luottaa kokemukseen ja asiantuntemukseen – Nämä viisi henkilöä ovat johtamassa Yhdysvaltoja Bidenin presidenttikaudella

Joe Biden luottaa ko­ke­muk­seen ja asian­tun­te­muk­seen – Nämä viisi hen­ki­löä ovat joh­ta­mas­sa Yh­dys­val­to­ja Bidenin pre­si­dent­ti­kau­del­la

25.11.2020 16:49 0
Koronavirus: Puolassa ja Venäjällä kuoli covid-19-tautiin enemmän ihmisiä kuin kertaakaan pandemian aikana.

Ko­ro­na­vi­rus: Puo­las­sa ja Ve­nä­jäl­lä kuoli co­vid-19-tau­tiin enemmän ihmisiä kuin ker­taa­kaan pan­de­mian aikana.

25.11.2020 15:18 0
Skotlanti alkaa jakaa kuukautissuojia ilmaiseksi ensimmäisenä maailmassa

Skot­lan­ti alkaa jakaa kuu­kau­tis­suo­jia il­mai­sek­si en­sim­mäi­se­nä maail­mas­sa

25.11.2020 13:57 0
Trump saattaa armahtaa entisen neuvonantajansa Flynnin

Trump saattaa ar­mah­taa entisen neu­von­an­ta­jan­sa Flynnin

25.11.2020 10:01 0
Donald Trump suunnittelee armahtavansa entisen neuvonantajansa Michael Flynnin

Donald Trump suun­nit­te­lee ar­mah­ta­van­sa entisen neu­von­an­ta­jan­sa Michael Flynnin

25.11.2020 07:53 0
Tilaajille

Ruot­sis­sa yli 17 000 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa ja lähes sata kuo­le­maa

24.11.2020 19:30 0
Etniset armenialaiset joutuivat pakosalle Vuoristo-Karabahissa – "Koko sodan tarkoitus oli välttää tämä tilanne"

Etniset ar­me­nia­lai­set jou­tui­vat pa­ko­sal­le Vuo­ris­to-Ka­ra­ba­his­sa – "Koko sodan tar­koi­tus oli välttää tämä ti­lan­ne"

24.11.2020 15:56 0
Ranska aloitti tutkinnan poliisin voimankäytöstä siirtolaisten häätämisessa Pariisin keskustassa

Ranska aloitti tut­kin­nan po­lii­sin voi­man­käy­tös­tä siir­to­lais­ten hää­tä­mi­ses­sa Pa­rii­sin kes­kus­tas­sa

24.11.2020 11:01 0
Trump valmis aloittamaan vallanvaihtoprosessin, mutta ei myönnä vaalitappiotaan – Biden: "Elintärkeä askel sujuvan vallansiirron

Trump valmis aloit­ta­maan val­lan­vaih­top­ro­ses­sin, mutta ei myönnä vaa­li­tap­pio­taan – Biden: "E­lin­tär­keä askel sujuvan val­lan­siir­ron

24.11.2020 07:32 0
Tilaajille
Hongkongissa alkoi maanantaina nuorten demokratialiikkeen tähtien oikeudenkäynti – Joshua Wong ja kaksi muuta tunnustivat syyllisyyden, vangittiin välittömästi

Hong­kon­gis­sa alkoi maa­nan­tai­na nuorten de­mo­kra­tia­liik­keen tähtien oi­keu­den­käyn­ti – Joshua Wong ja kaksi muuta tun­nus­ti­vat syyl­li­syy­den, van­git­tiin vä­lit­tö­mäs­ti

23.11.2020 14:54
Presidentti Donald Trumpin pyristelyt vaalituloksen pyörtämiseksi ovat saamassa lopun

Pre­si­dent­ti Donald Trumpin py­ris­te­lyt vaa­li­tu­lok­sen pyör­tä­mi­sek­si ovat saa­mas­sa lopun

23.11.2020 14:33