Ulkomaat

Yhdysvalloissa Breonna Taylorin ampunut poliisi syytteeseen – Louisvillen kaupunki julisti hätätilan mellakoiden pelossa

Yh­dys­val­lois­sa Breonna Tay­lo­rin ampunut poliisi syyt­tee­seen – Louis­vil­len kau­pun­ki julisti hä­tä­ti­lan mel­la­koi­den pelossa

23.09.2020 22:20 0
Eiffel-torni evakuoitu pommiuhan vuoksi – nimetön vihje osoittautui huijaukseksi

Eif­fel-tor­ni eva­kuoi­tu pom­mi­uhan vuoksi – nimetön vihje osoit­tau­tui hui­jauk­sek­si

23.09.2020 19:07 0
EU:n maahanmuuttoesitys: Kaikkien jäsenmaiden otettava turvapaikanhakijoita, kieltäytyvälle jäsenmaalle muita vaihtoehtoja – Dublinin sopimuksesta luovutaan

EU:n maa­han­muut­toe­si­tys: Kaik­kien jä­sen­mai­den otet­ta­va tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta, kiel­täy­ty­väl­le jä­sen­maal­le muita vaih­to­eh­to­ja – Dub­li­nin so­pi­muk­ses­ta luo­vu­taan

23.09.2020 15:52 0
Eiffel-torni evakuoitu pommiuhan vuoksi – Pariisin poliisi sai nimettömän vihjeen

Eif­fel-tor­ni eva­kuoi­tu pom­mi­uhan vuoksi – Pa­rii­sin poliisi sai ni­met­tö­män vihjeen

23.09.2020 14:57 0
Lukashenko piti salaiset virkaanastujaiset ilman ennakkoilmoituksia – sadat korkea-arvoiset virkamiehet paikalla, yleisölle ei kerrottu

Lu­kas­hen­ko piti sa­lai­set vir­kaan­as­tu­jai­set ilman en­nak­ko­il­moi­tuk­sia – sadat kor­kea-ar­voi­set vir­ka­mie­het pai­kal­la, ylei­söl­le ei ker­rot­tu

23.09.2020 13:07 0
Löytääkö EU vihdoin toimivan mallin pakolaispolitiikkaan? – tehoton Dublin-sopimus jäämässä historiaan

Löy­tää­kö EU vihdoin toi­mi­van mallin pa­ko­lais­po­li­tiik­kaan? – tehoton Dub­lin-so­pi­mus jää­mäs­sä his­to­riaan

23.09.2020 11:29 0
Myrkytetty Aleksei Navalnyi pääsi pois sairaalasta, pitkäaikaisista oireista ei ole tietoa – Kreml ei ole aloittanut rikostutkintaa

Myr­ky­tet­ty Aleksei Na­val­nyi pääsi pois sai­raa­las­ta, pit­kä­ai­kai­sis­ta oi­reis­ta ei ole tietoa – Kreml ei ole aloit­ta­nut ri­kos­tut­kin­taa

23.09.2020 11:08 0
Koronarajoitukset kiristyvät Euroopassa: Britanniassa uhataan kovilla sakoilla, lukuisia uusia rajoituksia voimaan – Ranskassa useita tiukennuksia

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ki­ris­ty­vät Eu­roo­pas­sa: Bri­tan­nias­sa uhataan kovilla sa­koil­la, lu­kui­sia uusia ra­joi­tuk­sia voimaan – Rans­kas­sa useita tiu­ken­nuk­sia

23.09.2020 11:04 0
Mitt Romney lupaa tukea Trumpin ehdokasta – Republikaanit näyttävät saavan korkeimman oikeuden nimityksensä läpi, vaikutus politiikkaan kestää vuosikausia

Mitt Romney lupaa tukea Trumpin eh­do­kas­ta – Re­pub­li­kaa­nit näyt­tä­vät saavan kor­keim­man oi­keu­den ni­mi­tyk­sen­sä läpi, vai­ku­tus po­li­tiik­kaan kestää vuo­si­kau­sia

23.09.2020 10:02 0
Trump syytti YK-puheessaan Kiinaa ja WHO:ta koronapandemiasta

Trump syytti YK-pu­hees­saan Kiinaa ja WHO:ta ko­ro­na­pan­de­mias­ta

22.09.2020 19:40 0
Näkökulma: Perustuslakiuudistus vaikeuttaa pienten puolueiden ehdokkaiden läpipääsyä ja kaventaa siten Italian demokratiaa

Nä­kö­kul­ma: Pe­rus­tus­la­ki­uu­dis­tus vai­keut­taa pienten puo­luei­den eh­dok­kai­den lä­pi­pää­syä ja ka­ven­taa siten Italian de­mo­kra­tiaa

22.09.2020 16:07 0
Pelastajat auttavat satoja hiekkaan juuttuneita valaita Australiassa – Tutkijat eivät tiedä varmaa syytä valaiden käytökseen, mutta kaksi syytä selittää joukkorantautumisia

Pe­las­ta­jat aut­ta­vat satoja hiek­kaan juut­tu­nei­ta valaita Aust­ra­lias­sa – Tut­ki­jat eivät tiedä varmaa syytä va­lai­den käy­tök­seen, mutta kaksi syytä se­lit­tää jouk­ko­ran­tau­tu­mi­sia

22.09.2020 11:08 0
Syyte: New Yorkissa poliisina työskennellyt mies välitti Kiinaan tietoja, Kiinan konsulaatti mukana juonessa

Syyte: New Yor­kis­sa po­lii­si­na työs­ken­nel­lyt mies välitti Kiinaan tie­to­ja, Kiinan kon­su­laat­ti mukana juo­nes­sa

22.09.2020 11:00 0
Kolme suomalaismeppiä äänesti tyhjää, kun EU-parlamentti päätti tuomita Navalnyin myrkytyksen – näin he perustelevat ratkaisuaan, joka huomattiin myös Venäjällä

Kolme suo­ma­lais­mep­piä äänesti tyhjää, kun EU-par­la­ment­ti päätti tuomita Na­val­nyin myr­ky­tyk­sen – näin he pe­rus­te­le­vat rat­kai­suaan, joka huo­mat­tiin myös Ve­nä­jäl­lä

22.09.2020 06:00 0
Bidenin valinta voi laskea USA:n pörssejä, Trump vaikea kumppani länsimaille – Näin presidentinvaalien tulos heilauttaa maailmantaloutta

Bidenin valinta voi laskea USA:n pörs­se­jä, Trump vaikea kump­pa­ni län­si­mail­le – Näin pre­si­den­tin­vaa­lien tulos hei­laut­taa maail­man­ta­lout­ta

21.09.2020 23:25 0
Aleksei Navalnyi kommentoi ensi kertaa myrkytystään ja Venäjän salailevia reaktioita – Näin poliitikko kirjoitti Facebookissa

Aleksei Na­val­nyi kom­men­toi ensi kertaa myr­ky­tys­tään ja Venäjän sa­lai­le­via reak­tioi­ta – Näin po­lii­tik­ko kir­joit­ti Fa­ce­boo­kis­sa

21.09.2020 14:56 0
Pakotteet Valko-Venäjälle yhä vaarassa kaatua lehmänkauppakiristyksen vuoksi – EU-kolmikko esittää Valko-Venäjälle tukipakettia, ehtona demokraattiset vaalit

Pa­kot­teet Val­ko-Ve­nä­jäl­le yhä vaa­ras­sa kaatua leh­män­kaup­pa­ki­ris­tyk­sen vuoksi – EU-kol­mik­ko esittää Val­ko-Ve­nä­jäl­le tu­ki­pa­ket­tia, ehtona de­mo­kraat­ti­set vaalit

21.09.2020 14:36 0
Kaksi republikaania vastustaa Trumpin tuomarinimitystä USA:ssa, päätös riippuu kahdesta senaattorista – Demokraatit puhuvat jo korkeimman oikeuden mullistamisesta uudella lailla

Kaksi re­pub­li­kaa­nia vas­tus­taa Trumpin tuo­ma­ri­ni­mi­tys­tä USA:s­sa, päätös riippuu kah­des­ta se­naat­to­ris­ta – De­mo­kraa­tit puhuvat jo kor­keim­man oi­keu­den mul­lis­ta­mi­ses­ta uudella lailla

21.09.2020 11:59 0
Britannia kääntää selkänsä ystävilleen ja ne kääntävät omansa – uhittelun mahdollistavat suuruuden päivät ovat takana ja se Johnsoninkin pitäisi tajuta

Bri­tan­nia kääntää sel­kän­sä ys­tä­vil­leen ja ne kään­tä­vät omansa – uhit­te­lun mah­dol­lis­ta­vat suu­ruu­den päivät ovat takana ja se John­so­nin­kin pitäisi tajuta

21.09.2020 11:46 0
Trumpille myrkytetyn kirjeen lähettämisestä epäilty nainen pidätettiin – risiinillä myrkytetty paketti ei päätynyt presidentille asti

Trum­pil­le myr­ky­te­tyn kirjeen lä­het­tä­mi­ses­tä epäilty nainen pi­dä­tet­tiin – ri­sii­nil­lä myr­ky­tet­ty paketti ei pää­ty­nyt pre­si­den­til­le asti

21.09.2020 10:43 0
Hakkerit vuosivat tuhannen poliisin henkilötiedot julki Valko-Venäjällä

Hak­ke­rit vuo­si­vat tu­han­nen po­lii­sin hen­ki­lö­tie­dot julki Val­ko-Ve­nä­jäl­lä

20.09.2020 20:05 1
Presidentti Trump nimittämässä naisen Ruth Bader Ginsburgin seuraajaksi – päätös voi tulla jo ensi viikolla

Pre­si­dent­ti Trump ni­mit­tä­mäs­sä naisen Ruth Bader Gins­bur­gin seu­raa­jak­si – päätös voi tulla jo ensi vii­kol­la

20.09.2020 10:52 0
Mikä teki Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyistä niin tärkeän, että hänet piti myrkyttää?

Mikä teki Venäjän op­po­si­tio­joh­ta­ja Aleksei Na­val­nyis­tä niin tär­keän, että hänet piti myr­kyt­tää?

19.09.2020 20:31 0
Sitkeä liberaali tuomari Ruth Ginsburg kuoli 87-vuotiaana – Trump yrittänee vielä ennen vaaleja nimittää konservatiivin

Sitkeä li­be­raa­li tuomari Ruth Gins­burg kuoli 87-vuo­tiaa­na – Trump yrit­tä­nee vielä ennen vaaleja ni­mit­tää kon­ser­va­tii­vin

19.09.2020 08:37 0
Sisäministeri Ohisalo ei puhu Välimeren alueen turvapaikanhakijoiden määrän kasvattamisesta – uudet avunpyynnöt käsitellään hallituksessa erikseen, jos Kreikka sellaisia esittää

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo ei puhu Vä­li­me­ren alueen tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den määrän kas­vat­ta­mi­ses­ta – uudet avun­pyyn­nöt kä­si­tel­lään hal­li­tuk­ses­sa erik­seen, jos Kreikka sel­lai­sia esittää

19.09.2020 06:00 0
Valko-Venäjä uhkaa asettaa vastatoimia EU:lle, maan ihmisoikeustilanne nyt YK:n tarkkailussa

Val­ko-Ve­nä­jä uhkaa asettaa vas­ta­toi­mia EU:lle, maan ih­mis­oi­keus­ti­lan­ne nyt YK:n tark­kai­lus­sa

18.09.2020 22:12 0
FBI: Venäjä jälleen sekaantunut Yhdysvaltain presidentinvaaleihin

FBI: Venäjä jälleen se­kaan­tu­nut Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lei­hin

18.09.2020 21:17 0
Trumpin hallinto estää huippusuositun sovelluksen TikTokin lataamisen sunnuntaista eteenpäin Yhdysvalloissa

Trumpin hal­lin­to estää huip­pu­suo­si­tun so­vel­luk­sen Tik­To­kin la­taa­mi­sen sun­nun­tais­ta eteen­päin Yh­dys­val­lois­sa

18.09.2020 20:37 0
Murmanskin alueen asukkaista lähes joka kolmannelta löytyi koronan vasta-aineita – kehittyykö rajan takana laumasuoja?

Mur­mans­kin alueen asuk­kais­ta lähes joka kol­man­nel­ta löytyi koronan vas­ta-ai­nei­ta – ke­hit­tyy­kö rajan takana lau­ma­suo­ja?

18.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Pohjoisen napajään reuna vetäytyi muutama päivä sitten kauemmas Suomesta kuin koskaan – jää suli kesän lopuksi ennätystahtia

Poh­joi­sen na­pa­jään reuna ve­täy­tyi muutama päivä sitten kauem­mas Suo­mes­ta kuin koskaan – jää suli kesän lopuksi en­nä­tys­tah­tia

18.09.2020 19:46 0
Tilaajille