Ulkomaat

Väkivalta jatkuu Hongkongissa – poliisi sai mielenosoittajan nuolen jalkaansa ja katuja siivoavat kiinalaiset sotilaat epäilyttävät

Vä­ki­val­ta jatkuu Hong­kon­gis­sa – poliisi sai mie­len­osoit­ta­jan nuolen jal­kaan­sa ja katuja sii­voa­vat kii­na­lai­set so­ti­laat epäi­lyt­tä­vät

21:29
Tiedätkö, mitä tarkoittaa kiinalainen juttu? Ymmärrät sen, kun yrität perehtyä Taiwanin ja Kiinan suhteisiin

Tie­dät­kö, mitä tar­koit­taa kii­na­lai­nen juttu? Ym­mär­rät sen, kun yrität pe­reh­tyä Tai­wa­nin ja Kiinan suh­tei­siin

16.11.2019 08:00
Trump haukkui virkarikostutkinnan todistajan Twitterissä – "Hyvin pelottavaa"

Trump haukkui vir­ka­ri­kos­tut­kin­nan to­dis­ta­jan Twit­te­ris­sä – "Hyvin pe­lot­ta­vaa"

15.11.2019 22:10
Venetsiaan vyöryi jälleen vettä

Ve­net­siaan vyöryi jälleen vettä

15.11.2019 18:54
New Yorkin entinen pormestari saa kannatusta demokraattien presidenttiehdokkaaksi

New Yorkin entinen por­mes­ta­ri saa kan­na­tus­ta de­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

15.11.2019 18:53
Vakoilusta tuomittu norjalainen rajavartija pääsi vapaaksi liki kahden vuoden vankeuden jälkeen

Va­koi­lus­ta tuo­mit­tu nor­ja­lai­nen ra­ja­var­ti­ja pääsi va­paak­si liki kahden vuoden van­keu­den jälkeen

15.11.2019 18:39
Trump sättii tviiteissään useammin kuin ylistää – tänään jatkuva virkarikostutkinta kiihdyttänyt presidentin Twitterin käyttöä

Trump sättii tvii­teis­sään useam­min kuin ylistää – tänään jatkuva vir­ka­ri­kos­tut­kin­ta kiih­dyt­tä­nyt pre­si­den­tin Twit­te­rin käyttöä

15.11.2019 07:30
Venetsiaan julistettiin hätätila tulvien vuoksi – Kovin tulva 50 vuoteen

Ve­net­siaan ju­lis­tet­tiin hä­tä­ti­la tulvien vuoksi – Kovin tulva 50 vuoteen

14.11.2019 21:41
Australiassa leviävät pensaspalot jatkuvat vielä viikkojen ajan – Sydneyssä asuva David Vernon: "Ilmaa on vaikea hengittää"

Aust­ra­lias­sa le­viä­vät pen­sas­pa­lot jat­ku­vat vielä viik­ko­jen ajan – Syd­neys­sä asuva David Vernon: "Ilmaa on vaikea hen­git­tää"

14.11.2019 16:30
Koulusurma Venäjällä: Opiskelija ampui opiskelutoverinsa ja haavoitti kolmea

Kou­lu­sur­ma Ve­nä­jäl­lä: Opis­ke­li­ja ampui opis­ke­lu­to­ve­rin­sa ja haa­voit­ti kolmea

14.11.2019 15:15
Koulut keskeyttävät opetuksen Hongkongissa – Pohjoismaiset opiskelijat suuntaavat kotimatkalle levottomuuksien yltyessä

Koulut kes­keyt­tä­vät ope­tuk­sen Hong­kon­gis­sa – Poh­jois­mai­set opis­ke­li­jat suun­taa­vat ko­ti­mat­kal­le le­vot­to­muuk­sien yl­tyes­sä

14.11.2019 12:31
Virkarikostutkinnan julkiset kuulemiset ovat käynnissä Washingtonissa – "Trump välitti enemmän Biden-tutkinnasta kuin Ukrainasta"

Vir­ka­ri­kos­tut­kin­nan jul­ki­set kuu­le­mi­set ovat käyn­nis­sä Wa­shing­to­nis­sa – "Trump välitti enemmän Bi­den-tut­kin­nas­ta kuin Uk­rai­nas­ta"

13.11.2019 16:00
Kattoturismi kasvaa Pietarissa – "Kaikki tietävät, että jos sattuu vakava onnettomuus, viranomaiset kieltävät katoilla kulkemisen"

Kat­to­tu­ris­mi kasvaa Pie­ta­ris­sa – "Kaikki tie­tä­vät, että jos sattuu vakava on­net­to­muus, vi­ran­omai­set kiel­tä­vät ka­toil­la kul­ke­mi­sen"

13.11.2019 15:52
Ilmastoaktivisti Greta Thunberg takaisin kohti Eurooppaa – saa kyydin australialaisten maailmanmatkaajien katamaraanilla

Il­mas­to­ak­ti­vis­ti Greta Thun­berg ta­kai­sin kohti Eu­roop­paa – saa kyydin aust­ra­lia­lais­ten maail­man­mat­kaa­jien ka­ta­ma­raa­nil­la

13.11.2019 15:50
Ennätyksellisen korkea tulvavesi valtasi Venetsian – Pormestari julisti kaupunkiin hätätilan: "Tämä on seurausta ilmastonmuutoksesta"

En­nä­tyk­sel­li­sen korkea tul­va­ve­si valtasi Ve­net­sian – Por­mes­ta­ri julisti kau­pun­kiin hä­tä­ti­lan: "Tämä on seu­raus­ta il­mas­ton­muu­tok­ses­ta"

13.11.2019 12:53
Malmössä on ammuttu kuoliaaksi 38 ihmistä jengien välienselvittelyissä viime vuosina – poliisi selvitti kuusi tapausta

Mal­mös­sä on ammuttu kuo­liaak­si 38 ihmistä jengien vä­lien­sel­vit­te­lyis­sä viime vuosina – poliisi sel­vit­ti kuusi ta­paus­ta

12.11.2019 22:28
Vaaralliset pensaspalot piinaavat Australiaa, Sydney savun peitossa – Australian MM-ralli peruttiin

Vaa­ral­li­set pen­sas­pa­lot pii­naa­vat Aust­ra­liaa, Sydney savun pei­tos­sa – Aust­ra­lian MM-ral­li pe­rut­tiin

12.11.2019 09:31
Humalainen historioitsija pelastettiin Moika-joesta Pietarissa – Mukana olleesta repusta löytyivät rakastajattaren käsivarret

Hu­ma­lai­nen his­to­rioit­si­ja pe­las­tet­tiin Moi­ka-joes­ta Pie­ta­ris­sa – Mukana ol­lees­ta repusta löy­tyi­vät ra­kas­ta­jat­ta­ren kä­si­var­ret

11.11.2019 22:12
Bolivian eronnut presidentti oli uudistaja, joka teki paljon hyvää – Evo Moralesin kohtaloksi koitui haluttomuus luopua vallasta

Bo­li­vian eronnut pre­si­dent­ti oli uu­dis­ta­ja, joka teki paljon hyvää – Evo Mo­ra­le­sin koh­ta­lok­si koitui ha­lut­to­muus luopua val­las­ta

11.11.2019 19:14
Kiinan "sinkkujen päivässä" myynti ylitti 20 miljardia euroa yhdeksässä tunnissa – puolen miljardin ihmisen odotetaan käyvän ostoksilla

Kiinan "sink­ku­jen päi­väs­sä" myynti ylitti 20 mil­jar­dia euroa yh­dek­säs­sä tun­nis­sa – puolen mil­jar­din ihmisen odo­te­taan käyvän os­tok­sil­la

11.11.2019 09:43
Äärioikeisto tuplasi paikkansa Espanjan parlamentissa uusintavaaleissa – hallituksen muodostaminen yhä vaikeampaa

Ää­ri­oi­keis­to tuplasi paik­kan­sa Es­pan­jan par­la­men­tis­sa uu­sin­ta­vaa­leis­sa – hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­nen yhä vai­keam­paa

11.11.2019 08:36
Edullinen asuminen, vahvat palvelut ja yksityistämisen karttaminen selittävät Itävallan Wienin menestystarinaa

Edul­li­nen asu­mi­nen, vahvat pal­ve­lut ja yk­si­tyis­tä­mi­sen kart­ta­mi­nen se­lit­tä­vät Itä­val­lan Wienin me­nes­tys­ta­ri­naa

11.11.2019 06:30
Yle: Turkin sisäministeriön mukaan palautettavien Isis-vankien joukossa ei ole suomalaisia

Yle: Turkin si­sä­mi­nis­te­riön mukaan pa­lau­tet­ta­vien Isis-van­kien jou­kos­sa ei ole suo­ma­lai­sia

10.11.2019 13:45

Voxin kan­nat­ta­jat ää­nes­tä­vät yh­te­näi­sen Es­pan­jan puo­les­ta – oi­keis­to­po­pu­lis­tien kasvava suosio tekee hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta han­ka­lan yhtälön

09.11.2019 17:30
Berliiniläiset juhlistavat muurin murtumisen 30-vuotispäivää rikkomalla jäljellä olevia muurinpätkiä

Ber­lii­ni­läi­set juh­lis­ta­vat muurin mur­tu­mi­sen 30-vuo­tis­päi­vää rik­ko­mal­la jäl­jel­lä olevia muu­rin­pät­kiä

09.11.2019 10:14
Berliinin muuri murtui 30 vuotta sitten

Ber­lii­nin muuri murtui 30 vuotta sitten

09.11.2019 10:13
Analyysi: Kevytversiot eivät maistu kansallismielisille – Saksan siniset törmäsivät samaan todellisuuteen kuin perussuomalaisista irtaantuneet Suomessa
Kolumni Jussi Orell

Ana­lyy­si: Ke­vyt­ver­siot eivät maistu kan­sal­lis­mie­li­sil­le – Saksan siniset tör­mä­si­vät samaan to­del­li­suu­teen kuin pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta ir­taan­tu­neet Suo­mes­sa

08.11.2019 17:37
Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin virkarikostutkinta siirtyy seuraavaksi televisioruutuihin – Kokosimme keskeiset tapahtumat

Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin Donald Trumpin vir­ka­ri­kos­tut­kin­ta siirtyy seu­raa­vak­si te­le­vi­sio­ruu­tui­hin – Ko­ko­sim­me kes­kei­set ta­pah­tu­mat

08.11.2019 14:56
Hongkongin levottomuuksissa kuoli opiskelija – kuolemantapauksen pelätään lisäävän levottomuuksia

Hong­kon­gin le­vot­to­muuk­sis­sa kuoli opis­ke­li­ja – kuo­le­man­ta­pauk­sen pe­lä­tään li­sää­vän le­vot­to­muuk­sia

08.11.2019 10:19
Sota-alueilta palaavia lapsia autetaan Suomessa jo nyt – lastensuojelun tehtävänä on turvata näiden lasten kasvuympäristö

So­ta-alueil­ta pa­laa­via lapsia au­te­taan Suo­mes­sa jo nyt – las­ten­suo­je­lun teh­tä­vä­nä on turvata näiden lasten kas­vu­ym­pä­ris­tö

08.11.2019 08:44