Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Tartuntataudit

Useita il­moi­tuk­sia EHEC-epi­de­miae­päi­lyis­tä eri puo­lil­ta Suomea – bak­tee­ri voi tarttua esi­mer­kik­si raa'as­ta jau­he­li­has­ta tai kas­vik­sis­ta

18.08.2021 14:11
Tilaajille

Tau­ti­ti­lan­ne heik­ke­nee no­peas­ti Län­si-Poh­jas­sa: alueel­la todettu yh­dek­sän uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – uusi vuosi suo­si­tel­laan juh­li­maan vain oman perheen kesken

29.12.2020 09:54 4
Tilaajille

Po­siol­la to­det­tiin kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – mah­dol­li­sia jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia kau­pas­sa ja ter­veys­kes­kuk­ses­sa

23.12.2020 17:46
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin seit­se­män uutta sal­mo­nel­la­tar­tun­taa, yh­teen­sä ta­pauk­sia on nyt 18

14.12.2020 19:50
Tilaajille

10 ky­sy­mys­tä sal­mo­nel­las­ta – Miksi Ro­va­nie­men tar­tun­nois­ta ker­rot­tiin vasta jou­lu­kuus­sa? Mil­lai­nen pöpö on "Py­hi­mys Paul" ja kuinka vaa­ral­li­nen se on?

14.12.2020 19:48
Tilaajille

Pi­ka­tes­ti pal­jas­ti yhden ko­ro­na­tar­tun­nan Uts­joel­la, myös Län­si-Poh­jan alueel­la yksi uusi tar­tun­ta

26.11.2020 14:19 1
Tilaajille

Kevään tar­tun­ta­lu­vut on nyt yli­tet­ty, mutta tilanne on silti parempi – sel­vi­tim­me, miten ko­ro­na­ke­vät ja -syksy eroavat toi­sis­taan

09.10.2020 19:30 1
Tilaajille

Suurin osa sai­ras­tu­neis­ta ei tar­tu­ta, mutta lä­hei­syys vai­kut­taa: perheen sisällä puo­li­sol­la on 40 pro­sen­tin mah­dol­li­suus saada Co­vid-19-tar­tun­ta

07.10.2020 13:37
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­ruk­sen gee­ni­pe­ri­mää ei löy­ty­nyt Ro­va­nie­men tai Kemin jä­te­ve­sis­tä – seu­ran­taa jat­ke­taan vuoden loppuun

11.09.2020 14:34
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – lähde ei vielä sel­vil­lä, al­tis­tu­nei­ta kar­toi­te­taan

07.09.2020 18:49
Tilaajille

Suo­mes­sa todettu 30 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – KSML: Lää­kä­ril­lä ko­ro­na­tar­tun­ta Kin­nu­las­sa

06.09.2020 13:44 1

Nor­jas­sa yli 1 100 ka­ran­tee­niin Sarps­bor­gin ja Fred­riks­ta­din kun­nis­sa

05.09.2020 15:08

Ko­ro­na­vi­rus voi olla muun­tu­nut tar­tut­ta­vam­mak­si – syynä on yksi pienen pieni mu­taa­tio

15.08.2020 20:17

Kuka keksi tar­tun­ta­tau­din? Tarinan mukaan parin kan­san­edus­ta­jan ak­tii­vi­suus johti "hyvin laa­jal­le le­vin­neen vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din" li­sää­mi­seen val­mius­la­kiin

26.07.2020 19:00
Tilaajille

Kaiken kaik­kiaan Ro­va­nie­men ko­ro­na­ket­jus­sa on tie­dos­sa sata al­tis­tu­nut­ta – Ei uusia tar­tun­to­ja, osaa tu­lok­sis­ta odo­te­taan vielä

14.07.2020 18:22
Tilaajille

Po­ro­po­lun päi­vä­ko­din ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan loput tes­ti­tu­lok­set saadaan tiis­tai­na – So­me­ro­har­jun va­rus­kun­nan al­tis­tu­neis­sa ei uusia tar­tun­to­ja

13.07.2020 13:37
Tilaajille

In­fek­tio­lää­kä­ri: si­sä­leik­ki- ja hu­vi­puis­tois­sa lasten tar­tun­ta­ris­ki on melko pieni – lasten lie­vem­pi co­vid-19-sai­raus on edel­leen mys­tee­ri

12.07.2020 20:12 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men va­rus­kun­nan al­tis­tu­neis­ta tes­tat­tu 44 hen­ki­löä – testit ovat olleet tois­tai­sek­si ne­ga­tii­vi­sia

10.07.2020 16:08
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä toinen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta vuo­ro­kau­den sisällä – Uudella tar­tun­nal­la on yhteys ei­li­seen

08.07.2020 16:12 3
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä yksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – "Haas­ta­vaa on se, ettei tar­tun­nan al­ku­pe­räs­tä ole vielä varmaa tietoa"

07.07.2020 20:27 1
Tilaajille