Syksyinen sää alkaa viimeinkin, luvassa napakoita yöpakkasia ja jopa lunta tai räntää

Syk­syi­nen sää alkaa vii­mein­kin, luvassa na­pa­koi­ta yö­pak­ka­sia ja jopa lunta tai räntää

08:22
Pyörämatkailu tekee tuloaan Lappiin - majoittajat ovat valmiita hoitamaan osansa uuden euroopanhalkovan pyöräilyreitin varrella

Pyö­rä­mat­kai­lu tekee tuloaan Lappiin - ma­joit­ta­jat ovat val­mii­ta hoi­ta­maan osansa uuden eu­roo­pan­hal­ko­van pyö­räi­ly­rei­tin var­rel­la

15.09.2019 19:18
Moottorikelkkatehdas Rovaniemellä kilpailee huippuosaajista muiden yritysten kanssa – 70 kiireapulaisen löytäminen vaati somekampanjan
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­ka­teh­das Ro­va­nie­mel­lä kil­pai­lee huip­pu­osaa­jis­ta muiden yri­tys­ten kanssa – 70 kii­re­apu­lai­sen löy­tä­mi­nen vaati so­me­kam­pan­jan

15.09.2019 15:39
Lapin matkailuyrittäjät haluavat kaventaa sesonkien välisiä kuiluja – ”Onnistuminen vaatii yhteistyötä, yhdessä organisointia ja yhteismarkkinointia”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin mat­kai­lu­yrit­tä­jät ha­lua­vat ka­ven­taa se­son­kien välisiä kuiluja – ”On­nis­tu­mi­nen vaatii yh­teis­työ­tä, yhdessä or­ga­ni­soin­tia ja yh­teis­mark­ki­noin­tia”

12.09.2019 06:00
Länsi-Pohjan uusi psykiatriatalo voi jäädä haaveeksi – kunnat vaativat sairaanhoitopiiriltä säästöjä

Län­si-Poh­jan uusi psy­kiat­ria­ta­lo voi jäädä haa­veek­si – kunnat vaa­ti­vat sai­raan­hoi­to­pii­ril­tä sääs­tö­jä

11:45
Voittamaan valjastettu mies – Tuomas Sammelvuo avaa prosessia, jonka tuloksena hänestä tuli Venäjän maajoukkueen päävalmentaja
Tilaajille

Voit­ta­maan val­jas­tet­tu mies – Tuomas Sam­mel­vuo avaa pro­ses­sia, jonka tu­lok­se­na hänestä tuli Venäjän maa­jouk­kueen pää­val­men­ta­ja

10:03
Kolumni: Norja osasi valmistautua, miten lie Suomi
Kolumni
Liisa Holmberg

Ko­lum­ni: Norja osasi val­mis­tau­tua, miten lie Suomi

08:33
Toimitus suosittelee
Sienitohtori Tapio Kekki löytää harvinaisuuden jopa keskeltä Mannerheimintien iltapäiväruuhkaa: "Homma on lähtenyt lapasesta"

Sie­ni­toh­to­ri Tapio Kekki löytää har­vi­nai­suu­den jopa kes­kel­tä Man­ner­hei­min­tien il­ta­päi­vä­ruuh­kaa: "Homma on läh­te­nyt la­pa­ses­ta"

15.09.2019 16:03
Kuka kätki hopea-aarteen Inarijärven rannalle? Kysymys piinasi Seppo Saraspäätä 16 vuotta, kunnes hän ratkaisi sen

Kuka kätki ho­pea-aar­teen Ina­ri­jär­ven ran­nal­le? Kysymys piinasi Seppo Sa­ras­pää­tä 16 vuotta, kunnes hän rat­kai­si sen

14.09.2019 07:30
Tilaajille
Vesa-Matti Loiri joutui sairaalaan ennen ja jälkeen Vain elämää -kuvausten ja on ollut viidesti lähellä kuolla – Kokosimme taiteilijan elämän 7 tärkeintä roolia

Ve­sa-Mat­ti Loiri joutui sai­raa­laan ennen ja jälkeen Vain elämää -ku­vaus­ten ja on ollut vii­des­ti lähellä kuolla – Ko­ko­sim­me tai­tei­li­jan elämän 7 tär­kein­tä roolia

12.09.2019 00:01
Tilaajille
Ystävän sairastuminen sai ex-hiihtäjä Martti Jylhän miettimään, mitä jos "sitten kun" -aikaa ei tulekaan - uusi työ löytyi heti

Ystävän sai­ras­tu­mi­nen sai ex-hiih­tä­jä Martti Jylhän miet­ti­mään, mitä jos "sitten kun" -aikaa ei tu­le­kaan - uusi työ löytyi heti

07.09.2019 08:00
Tilaajille
Tämän oven takana tehtiin Rovaniemen ensimmäiset hampurilaiset – Pingviini toi "jenkkikulttuurin" kaupunkiin ja herätti huolta, menevätkö nuoret nyt pilalle

Tämän oven takana tehtiin Ro­va­nie­men en­sim­mäi­set ham­pu­ri­lai­set – Ping­vii­ni toi "jenk­ki­kult­tuu­rin" kau­pun­kiin ja herätti huolta, me­ne­vät­kö nuoret nyt pilalle

07.09.2019 07:00
Tilaajille
Miksi 200 000 suomalaista häipyy syksyisin metsiin pyssy olallaan? "Lajityypillistä käytöstä", sanoo psykologi – Painuimme metsään rovaniemeläisten metsästäjien kanssa

Miksi 200 000 suo­ma­lais­ta häipyy syk­syi­sin metsiin pyssy olal­laan? "La­ji­tyy­pil­lis­tä käy­tös­tä", sanoo psy­ko­lo­gi – Pai­nuim­me metsään ro­va­nie­me­läis­ten met­säs­tä­jien kanssa

07.09.2019 07:00
Tilaajille
Kymmenviikkoinen matkailualan koulutus vastaa Lapin huippusesongin tarpeeseen
Mainos VMP Ura Oy

Kym­men­viik­koi­nen mat­kai­lu­alan kou­lu­tus vastaa Lapin huip­pu­se­son­gin tar­pee­seen

14.09.2019 06:00
Murtautuja tunkeutui asuntoon postiluukun kautta Kemissä – verijäljet paljastivat teon, oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Mur­tau­tu­ja tun­keu­tui asun­toon pos­ti­luu­kun kautta Kemissä – ve­ri­jäl­jet pal­jas­ti­vat teon, oikeus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

11:03
Otteita Kaijukan kylän elämästä - kuvamateriaali lähes 40 vuoden ajalta lahjoitettiin Inarin Siidaan

Otteita Kai­ju­kan kylän elä­mäs­tä - ku­va­ma­te­riaa­li lähes 40 vuoden ajalta lah­joi­tet­tiin Inarin Siidaan

15.09.2019 16:26
16-vuotiaan metsästäjän ikimuistoinen päivä passissa Ranualla: haukussa ollut uroskarhu tuli ihan eteen

16-vuo­tiaan met­säs­tä­jän iki­muis­toi­nen päivä pas­sis­sa Ra­nual­la: hau­kus­sa ollut uros­kar­hu tuli ihan eteen

15.09.2019 18:40
Turpeen poltosta on päästävä eroon
Mielipide
Mikkel Näkkäläjärvi

Turpeen pol­tos­ta on pääs­tä­vä eroon

11:54
Kun kaupunkilaisilta kysyttiin paikannimistä, vastauksiksi saatiin sekä elämäntarinoita että paikallishistoriaa

Kun kau­pun­ki­lai­sil­ta ky­syt­tiin pai­kan­ni­mis­tä, vas­tauk­sik­si saatiin sekä elä­män­ta­ri­noi­ta että pai­kal­lis­his­to­riaa

15.09.2019 19:14
Retkeilyn suosio on saanut myös lapsiperheet vaeltamaan – "Aikuiset haluavat pehmeitä seikkailuja", sanoo matkailututkija

Ret­kei­lyn suosio on saanut myös lap­si­per­heet vael­ta­maan – "Ai­kui­set ha­lua­vat peh­mei­tä seik­kai­lu­ja", sanoo mat­kai­lu­tut­ki­ja

15.09.2019 06:00
Päiväkirja: Pesutornista tuli Robotti-Ruttunen
Kolumni
Mikko Kinisjärvi

Päi­vä­kir­ja: Pe­su­tor­nis­ta tuli Ro­bot­ti-Rut­tu­nen

07:00
Lasten puutteellinen tieto seksuaalisuudesta altistaa heidät hyväksikäytölle, sanoo oikeuspsykologi – opettajan on tärkeä osata tunnistaa rikos ja auttaa lasta

Lasten puut­teel­li­nen tieto sek­suaa­li­suu­des­ta al­tis­taa heidät hy­väk­si­käy­töl­le, sanoo oi­keus­psy­ko­lo­gi – opet­ta­jan on tärkeä osata tun­nis­taa rikos ja auttaa lasta

15.09.2019 11:50
WoVolle voitto, kaksi tappiota ja säikähdys etelän turneelta

WoVolle voitto, kaksi tap­pio­ta ja säi­käh­dys etelän tur­neel­ta

15.09.2019 16:51
Lapinkansa.fi siirtyi uudelle alustalle  – tämä sinun pitää tietää

La­pin­kan­sa.fi siirtyi uudelle alus­tal­le – tämä sinun pitää tietää

11.09.2019 16:38
Koulukiusaaminen saanut todella vakavia sävyjä Oulussa, mukana kannetaan jopa teräaseita
Tilaajille

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen saanut todella vakavia sävyjä Ou­lus­sa, mukana kan­ne­taan jopa te­rä­asei­ta

15.09.2019 11:27
Suomen nopea voitto vaihtui näännytystaisteluksi ja kitkeräksi tappioksi Valko-Venäjälle

Suomen nopea voitto vaihtui nään­ny­tys­tais­te­luk­si ja kit­ke­räk­si tap­piok­si Val­ko-Ve­nä­jäl­le

15.09.2019 21:55
Naapurukset nahistelivat postilaatikon sijoittamisesta - tilanne päättyi kaasun sumuttamiseen toisen kasvoille

Naa­pu­ruk­set na­his­te­li­vat pos­ti­laa­ti­kon si­joit­ta­mi­ses­ta - tilanne päättyi kaasun su­mut­ta­mi­seen toisen kas­voil­le

15.09.2019 14:53
Kuka kätki hopea-aarteen Inarijärven rannalle? Kysymys piinasi Seppo Saraspäätä 16 vuotta, kunnes hän ratkaisi sen
Tilaajille

Kuka kätki ho­pea-aar­teen Ina­ri­jär­ven ran­nal­le? Kysymys piinasi Seppo Sa­ras­pää­tä 16 vuotta, kunnes hän rat­kai­si sen

14.09.2019 07:30
Talo uhosi kuten koko maakuntalehdistö – Pohjolan Sanomien talo oli aikansa huippu ja edusti valtaa ja voimaa
Tilaajille

Talo uhosi kuten koko maa­kun­ta­leh­dis­tö – Poh­jo­lan Sa­no­mien talo oli aikansa huippu ja edusti valtaa ja voimaa

14.09.2019 07:36
Utsjoen koulussa kasvaa uusi musiikintekijöiden sukupolvi - koululaiset säveltävät, sanoittavat ja tuottavat kappaleensa alusta loppuun

Utsjoen kou­lus­sa kasvaa uusi mu­sii­kin­te­ki­jöi­den su­ku­pol­vi - kou­lu­lai­set sä­vel­tä­vät, sa­noit­ta­vat ja tuot­ta­vat kap­pa­leen­sa alusta loppuun

15.09.2019 15:52
Lappiin mieltynyt Selja-arosuohaukka viihtyi jälleen Lapissa - Tornionjokilaaksossa pesinyt lintu matkalla etelään Uumajan kohdalla

Lappiin miel­ty­nyt Sel­ja-aro­suo­hauk­ka viihtyi jälleen Lapissa - Tor­nion­jo­ki­laak­sos­sa pesinyt lintu mat­kal­la etelään Uumajan koh­dal­la

14.09.2019 18:26
Turkin MM-rallin päätöserikoiskoe tarjosi draamaa Esapekka Lapille – silti toiseksi

Turkin MM-ral­lin pää­tös­eri­kois­koe tarjosi draamaa Esa­pek­ka Lapille – silti toi­sek­si

15.09.2019 14:36
Hennalan vankileirillä maa oli musta, koska vangit söivät kaiken vihreän ja kalusivat puut 2,5 metrin korkeuteen asti – myös eläviä päätyi joukkohautoihin

Hen­na­lan van­ki­lei­ril­lä maa oli musta, koska vangit söivät kaiken vihreän ja ka­lu­si­vat puut 2,5 metrin kor­keu­teen asti – myös eläviä päätyi jouk­ko­hau­toi­hin

14.09.2019 07:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori