Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

"Kemin työmarkkinat vetävät hyvin ja työvoimapulaa on monella alalla" – yli puolet Veitsiluodon paperitehtaalta irtisanotuista on löytänyt jo uuden suunnan
Tilaajille

"Kemin työ­mark­ki­nat vetävät hyvin ja työ­voi­ma­pu­laa on monella alalla" – yli puolet Veit­si­luo­don pa­pe­ri­teh­taal­ta ir­ti­sa­no­tuis­ta on löy­tä­nyt jo uuden suunnan

19:34
Juha Pitkäniemen miesluola on yksityinen urheilubaari – jos pelin aikana kiihtyy ja päästää v-sanan, joutuu jäähypenkille
Tilaajille

Juha Pit­kä­nie­men mies­luo­la on yk­si­tyi­nen ur­hei­lu­baa­ri – jos pelin aikana kiihtyy ja päästää v-sa­nan, joutuu jää­hy­pen­kil­le

18:03
RoPSin lauantaisessa ottelussa rasistista huutelua – seura pyytää anteeksi
Tilaajille

RoPSin lauan­tai­ses­sa ot­te­lus­sa ra­sis­tis­ta huu­te­lua – seura pyytää an­teek­si

18:57 3
SK: Kemijärven selluyhtiön tilintarkastaja irtisanoutui – Vatanen ei ole maksanut osakeannista kuin osan
Tilaajille

SK: Ke­mi­jär­ven sel­lu­yh­tiön ti­lin­tar­kas­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui – Vatanen ei ole mak­sa­nut osa­ke­an­nis­ta kuin osan

10:20 8
K-Citymarket Rovaniemi tekee mittavan remontin – asiakkaat saavat vaikuttaa uudistuksiin: ”Nyt saa kertoa toiveita!”
Mainos K-Citymarket Rovaniemi

K-Ci­ty­mar­ket Ro­va­nie­mi tekee mit­ta­van re­mon­tin – asiak­kaat saavat vai­kut­taa uu­dis­tuk­siin: ”Nyt saa kertoa toi­vei­ta!”

23.10.2021 06:00
Erämaakirkon alttariin on kirjoitettu terveiset Maradonalta – museonjohtajan mitta alkaa olla täynnä
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Erä­maa­kir­kon alt­ta­riin on kir­joi­tet­tu ter­vei­set Ma­ra­do­nal­ta – mu­seon­joh­ta­jan mitta alkaa olla täynnä

22.10.2021 13:19 15
Sellutehdashankkeen poliisitutkinta valmistuu lähiviikkoina – Kemijärven kehitysyhtiössä halutaan selvittää sopimukset, sidokset ja vastuut

Sel­lu­teh­das­hank­keen po­lii­si­tut­kin­ta val­mis­tuu lä­hi­viik­koi­na – Ke­mi­jär­ven ke­hi­tys­yh­tiös­sä ha­lu­taan sel­vit­tää so­pi­muk­set, si­dok­set ja vastuut

22.10.2021 17:21 10
Tilaajille
Suomalainen koivuvaneri taipuu valaisimiksi – "Tuotteiden pitää olla kestäviä niin ekologisuuden, trendien kuin kulutuksenkin suhteen"

Suo­ma­lai­nen koi­vu­va­ne­ri taipuu va­lai­si­mik­si – "Tuot­tei­den pitää olla kes­tä­viä niin eko­lo­gi­suu­den, tren­dien kuin ku­lu­tuk­sen­kin suh­teen"

22.10.2021 16:34
Tilaajille
Kemin kulttuuriväki pelkää valtionosuuksien menetyksiä hallinnon uudistamisen yhteydessä – kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen vakuuttaa, ettei mitään hätää ole

Kemin kult­tuu­ri­vä­ki pelkää val­tion­osuuk­sien me­ne­tyk­siä hal­lin­non uu­dis­ta­mi­sen yh­tey­des­sä – kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen va­kuut­taa, ettei mitään hätää ole

22.10.2021 19:40 2
Tilaajille

Lind­hol­min perhe löysi ta­lon­mie­hen paikan ja muutti pieneen kuntaan kauas Hel­sin­gis­tä – Lan­de­mia hou­kut­te­lee ihmisiä maa­seu­dul­le

23.10.2021 06:30
Tilaajille

Lapissa teh­tail­tiin tör­kei­tä met­säs­tys­ri­kok­sia – karhu jä­tet­tiin ki­tu­maan Sa­vu­kos­kel­la, susien yli ajet­tiin moot­to­ri­kel­kal­la Sal­las­sa

21.10.2021 14:45 33
Tilaajille

Ro­va­nie­men päi­vä­ko­dit ovat tupaten täynnä – Kau­pun­ki pe­rus­taa kii­rees­ti lisää ryhmiä, mutta löy­tyy­kö niihin pätevää hen­ki­lö­kun­taa?

22.10.2021 06:30 5
Tilaajille
Päivittyvä lista: Näissä paikoissa on voinut altistua koronavirukselle Lapissa

Päi­vit­ty­vä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

24.10.2021 16:31 140
Rovaniemen, Kittilän ja Ivalon lentoasemille avataan koronatestauspisteet
Tilaajille

Ro­va­nie­men, Kit­ti­län ja Ivalon len­to­ase­mil­le avataan ko­ro­na­tes­taus­pis­teet

13:19
Luetuimmat tänään
Myytävien asuntojen määrä putosi Rovaniemellä – vanhaa omakotitaloa ei laiteta myyntiin, jos tarjolla ei ole uudempaa asuntoa, johon vaihtaa

Myytävien asuntojen määrä putosi Rovaniemellä – vanhaa omakotitaloa ei laiteta myyntiin, jos tarjolla ei ole uudempaa asuntoa, johon vaihtaa

06:30 2
Tilaajille
Päivittyvä lista: Näissä paikoissa on voinut altistua koronavirukselle Lapissa

Päivittyvä lista: Näissä paikoissa on voinut altistua koronavirukselle Lapissa

24.10.2021 16:31 140
SK: Kemijärven selluyhtiön tilintarkastaja irtisanoutui – Vatanen ei ole maksanut osakeannista kuin osan

SK: Kemijärven selluyhtiön tilintarkastaja irtisanoutui – Vatanen ei ole maksanut osakeannista kuin osan

10:20 8
Tilaajille
Kuka vastaa aurausvallien poistosta, kuinka kauan pitää odottaa teiden aurausta ja kuka korvaa jos postilaatikko rikkoutuu? Kokosimme yhteen yleisimpiä talviteiden hoitoon liittyviä kysymyksiä

Kuka vastaa aurausvallien poistosta, kuinka kauan pitää odottaa teiden aurausta ja kuka korvaa jos postilaatikko rikkoutuu? Kokosimme yhteen yleisimpiä talviteiden hoitoon liittyviä kysymyksiä

25.10.2021 13:34 8
Tilaajille
Napapiirin sankarit saa jatkoa – komediasaagan neljättä osaa on kuvattu Ylläksellä ja muualla Lapissa

Napapiirin sankarit saa jatkoa – komediasaagan neljättä osaa on kuvattu Ylläksellä ja muualla Lapissa

24.10.2021 15:00 5
Tilaajille
Torniossa lopetetaan kotihoidontuen kuntalisän maksaminen – asia ratkesi valtuuston äänestyksessä yhden äänen erolla

Torniossa lopetetaan kotihoidontuen kuntalisän maksaminen – asia ratkesi valtuuston äänestyksessä yhden äänen erolla

10:28 1
Tilaajille
Paikallistason osaamista tarvitaan jatkossakin – Yrittäjien merkitys hyvinvointivaaleissa
Mainos Lapin Yrittäjät

Pai­kal­lis­ta­son osaa­mis­ta tar­vi­taan jat­kos­sa­kin – Yrit­tä­jien mer­ki­tys hy­vin­voin­ti­vaa­leis­sa

21.10.2021 06:00
Perämeren pohjukassa on jo talven ensimmäiset jäät – tilannetta voi seurata Ilmatieteen laitoksen jääkartasta

Pe­rä­me­ren poh­ju­kas­sa on jo talven en­sim­mäi­set jäät – ti­lan­net­ta voi seurata Il­ma­tie­teen lai­tok­sen jää­kar­tas­ta

13:39
Maalaisen hiilijalanjälki on edelleen selkeästi kaupunkilaisen jälkeä pienempi
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Maalaisen hiilijalanjälki on edelleen selkeästi kaupunkilaisen jälkeä pienempi

05:00 9
Taas yksi suunnitelma haudattavaksi?
Tilaajille
Kolumni
Outi Torvinen

Taas yksi suunnitelma haudattavaksi?

05:00 1
Kemiin perustetaan panimo, jonka tarina on kuin elokuvista – "Pidän ihmeenä, että mummo yleensä selvisi hengissä"
Luppo
Tilaajille

Kemiin pe­rus­te­taan panimo, jonka tarina on kuin elo­ku­vis­ta – "Pidän ih­mee­nä, että mummo yleensä selvisi hen­gis­sä"

24.10.2021 11:32 6
Tietäjien tai taikojen mailla – Pohjoinen on kuvattu kautta historian pelottavaksi ja uhkaavaksi paikaksi, jossa tarjotaan tuoppi kyykäärmeitä juotavaksi tai noidutaan piru rattaille

Tie­tä­jien tai tai­ko­jen mailla – Poh­joi­nen on kuvattu kautta his­to­rian pe­lot­ta­vak­si ja uh­kaa­vak­si pai­kak­si, jossa tar­jo­taan tuoppi kyy­käär­mei­tä juo­ta­vak­si tai noi­du­taan piru rat­tail­le

23.10.2021 10:00
Tilaajille
Yli sata vuotta sitten metsänhoitaja käveli tähän männikköön ja halusi säästää sen koskemattomana – Nyt tuntematon luontohelmi Rovaniemen luoteiskulmalla on Lapin vanhin suojelualue

Yli sata vuotta sitten met­sän­hoi­ta­ja käveli tähän män­nik­köön ja halusi säästää sen kos­ke­mat­to­ma­na – Nyt tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

23.10.2021 12:44 8
Tilaajille
Loihdi spa-tunnelma omaan kylpyhuoneeseen – ”Trendinä ovat nyt isot seinälaatat, luonnonsävyt ja kontrastisempi mustavalkoisuus”
Mainos Lakkapää

Loihdi spa-tun­nel­ma omaan kyl­py­huo­nee­seen – ”T­ren­di­nä ovat nyt isot sei­nä­laa­tat, luon­non­sä­vyt ja kont­ras­ti­sem­pi mus­ta­val­koi­suus”

22.10.2021 06:00
Työttömien määrä on vähentynyt Lapissa – vuosi sitten työttömiä oli yli 1 700 enemmän
Tilaajille

Työt­tö­mien määrä on vä­hen­ty­nyt Lapissa – vuosi sitten työt­tö­miä oli yli 1 700 enemmän

09:47 1
Kantatien 92 tietyöt valmiiksi Inarissa – remontin hinta 4,5 miljoonaa euroa
Tilaajille

Kan­ta­tien 92 tietyöt val­miik­si Ina­ris­sa – re­mon­tin hinta 4,5 mil­joo­naa euroa

14:13 1
Missä on Lapin raivo Helsingin suuntaan?
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Jorma Aula

Missä on Lapin raivo Helsingin suuntaan?

05:00 5
Myytävien asuntojen määrä putosi Rovaniemellä – vanhaa omakotitaloa ei laiteta myyntiin, jos tarjolla ei ole uudempaa asuntoa, johon vaihtaa
Tilaajille

Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

06:30 2
Myyjän työ ei lopu kättelyyn – ”Jos luottamus on syvää, se kantaa jopa isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle”
Mainos Pörhö Rovaniemi

Myyjän työ ei lopu kät­te­lyyn – ”Jos luot­ta­mus on syvää, se kantaa jopa isältä pojalle ja äidiltä tyt­tä­rel­le”

23.10.2021 06:00
Torniossa lopetetaan kotihoidontuen kuntalisän maksaminen – asia ratkesi valtuuston äänestyksessä yhden äänen erolla
Tilaajille

Tor­nios­sa lo­pe­te­taan ko­ti­hoi­don­tuen kun­ta­li­sän mak­sa­mi­nen – asia ratkesi val­tuus­ton ää­nes­tyk­ses­sä yhden äänen erolla

10:28 1
Harjalintu lumella yllätti kuvaajan – eksoottisen näköistä lintua on havaittu eri puolilla Lappia
Tilaajille

Har­ja­lin­tu lumella yllätti ku­vaa­jan – ek­soot­ti­sen nä­köis­tä lintua on ha­vait­tu eri puo­lil­la Lappia

11:33
Rovaniemi järjestää kuntalaisille tilaisuuden kysyä sote-uudistuksesta – tapahtuman voi katsoa Lapin Kansan verkkosivuilta
Tilaajille

Ro­va­nie­mi jär­jes­tää kun­ta­lai­sil­le ti­lai­suu­den kysyä so­te-uu­dis­tuk­ses­ta – ta­pah­tu­man voi katsoa Lapin Kansan verk­ko­si­vuil­ta

11:17 1
Kuka on vuoden valovoimaisin torniolainen? Katso ehdokkaat ja äänestä 5.11. mennessä!
Mainos Kaleva Media

Kuka on vuoden va­lo­voi­mai­sin tor­nio­lai­nen? Katso eh­dok­kaat ja äänestä 5.11. men­nes­sä!

25.10.2021 15:00
Sodankylän ensimmäisessä kielikylpyluokassa käytetään porkkanaa: "Aina kun kuuluu saamea, saa rastin"
Tilaajille

So­dan­ky­län en­sim­mäi­ses­sä kie­li­kyl­py­luo­kas­sa käy­te­tään pork­ka­naa: "Aina kun kuuluu saamea, saa rastin"

25.10.2021 19:30
Kulttuuri
Lapin taiteilijaseuralle 10 000 euron Barents-stipendi – "Stipendi on merkittävä tunnustus"

Lapin tai­tei­li­ja­seu­ral­le 10 000 euron Ba­rents-sti­pen­di – "S­ti­pen­di on mer­kit­tä­vä tun­nus­tus"

15:38
Tilaajille
Arvostelu: Butlerilta itsevarma ja monipuolinen albumi

Ar­vos­te­lu: But­le­ril­ta it­se­var­ma ja mo­ni­puo­li­nen albumi

25.10.2021 16:56 1
Tilaajille
Näin aika pysähtyy Anssi Jokirannan valokuvissa – lehtikuvaaja hakee vastapainoa työhönsä 1850-luvun tekniikasta

Näin aika py­säh­tyy Anssi Jo­ki­ran­nan va­lo­ku­vis­sa – leh­ti­ku­vaa­ja hakee vas­ta­pai­noa työ­hön­sä 1850-lu­vun tek­nii­kas­ta

25.10.2021 16:43 1
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Sanojen rajallisuus, olemisen läpikotaisuus

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Sanojen ra­jal­li­suus, ole­mi­sen lä­pi­ko­tai­suus

25.10.2021 16:24
Tilaajille
Karpolla on meille yhä asiaa – Kristian Smeds ohjasi näytelmän, jossa Emma Kilpimaa Savukoskelta esittää Alma Pokkaa

Kar­pol­la on meille yhä asiaa – Kris­tian Smeds ohjasi näy­tel­män, jossa Emma Kil­pi­maa Sa­vu­kos­kel­ta esittää Alma Pokkaa

24.10.2021 18:00
Tilaajille
Arvostelu: Viisi näkymää Macbethin maisemiin

Ar­vos­te­lu: Viisi näkymää Mac­bet­hin mai­se­miin

21.10.2021 21:05
Tilaajille
Saamelaismuseo Siida valmistautuu ensimmäiseen talveensa ulkomuseona – varsinainen Siida-rakennus on suljettu huhtikuuhun saakka perusparannuksen vuoksi
Tilaajille

Saa­me­lais­mu­seo Siida val­mis­tau­tuu en­sim­mäi­seen tal­veen­sa ul­ko­mu­seo­na – var­si­nai­nen Sii­da-ra­ken­nus on sul­jet­tu huh­ti­kuu­hun saakka pe­rus­pa­ran­nuk­sen vuoksi

25.10.2021 18:00 1
Näin aika pysähtyy Anssi Jokirannan valokuvissa – lehtikuvaaja hakee vastapainoa työhönsä 1850-luvun tekniikasta
Tilaajille

Näin aika py­säh­tyy Anssi Jo­ki­ran­nan va­lo­ku­vis­sa – leh­ti­ku­vaa­ja hakee vas­ta­pai­noa työ­hön­sä 1850-lu­vun tek­nii­kas­ta

25.10.2021 16:43 1
Turkin Erdogan perääntyi uhkauksestaan karkottaa Suomen ja yhdeksän muun maan suurlähettiläät

Turkin Erdogan perääntyi uhkauksestaan karkottaa Suomen ja yhdeksän muun maan suurlähettiläät

25.10.2021 21:35
Ministeri Kaikkosen mukaan hävittäjien ja korvettien poikkeusrahoitus saa riittää Puolustusvoimille – "Ei realismia lähteä kyselemään uusia suuria investointeja"
Tilaajille

Mi­nis­te­ri Kaik­ko­sen mukaan hä­vit­tä­jien ja kor­vet­tien poik­keus­ra­hoi­tus saa riittää Puo­lus­tus­voi­mil­le – "Ei rea­lis­mia lähteä ky­se­le­mään uusia suuria in­ves­toin­te­ja"

25.10.2021 19:32 1
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.