Äitienpäivä on ensimmäinen kukkasesonki – Niskan puutarhalla valmistaudutaan toukokuun juhlapäivään

Äi­tien­päi­vä on en­sim­mäi­nen kuk­ka­se­son­ki – Niskan puu­tar­hal­la val­mis­tau­du­taan tou­ko­kuun juh­la­päi­vään

18:47
EU vaatii pitämään rajat auki kriittisten alojen ammattilaisille, hallitus etsii ratkaisua Lapin työmatkaliikenteeseen ensi viikolla

EU vaatii pi­tä­mään rajat auki kriit­tis­ten alojen am­mat­ti­lai­sil­le, hal­li­tus etsii rat­kai­sua Lapin työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen ensi vii­kol­la

15:51
Koronvirukseen kuollut Suomessa nyt 25 henkilöä – Ruotsissa varaudutaan tuhansiin kuolonuhreihin

Ko­ron­vi­ruk­seen kuollut Suo­mes­sa nyt 25 hen­ki­löä – Ruot­sis­sa va­rau­du­taan tu­han­siin kuo­lon­uh­rei­hin

12:59
Kaapista löytyi marmorimuna, keväänvihreä tyyny ja adventtilyhty – Toimittaja kokeili sisustaa kotiin pääsiäistunnelmaa kodin, luonnon ja lähimarketin antimista
Tilaajille

Kaa­pis­ta löytyi mar­mo­ri­mu­na, ke­vään­vih­reä tyyny ja ad­vent­ti­lyh­ty – Toi­mit­ta­ja kokeili si­sus­taa kotiin pää­siäis­tun­nel­maa kodin, luonnon ja lä­hi­mar­ke­tin an­ti­mis­ta

15:00
Uskalla säväyttää kylppärin sisustuksessa – Lakkapään kuljetuspalvelu ja etäneuvonta auttavat kodin uudistuksessa
Mainos Lakkapää

Uskalla sä­väyt­tää kylp­pä­rin si­sus­tuk­ses­sa – Lak­ka­pään kul­je­tus­pal­ve­lu ja etä­neu­von­ta aut­ta­vat kodin uu­dis­tuk­ses­sa

01.04.2020 06:00
Koronavirus

Ter­vey­den­hoi­ta­ja­liit­to: "On ly­hyt­nä­köis­tä su­pis­taa tai ajaa alas en­nal­ta­eh­käi­se­vä ter­vey­den­huol­to"

20:55
Saksalaistutkijat ehdottavat, miten yhteiskunnan rajoituksia kannattaa purkaa samalla koronavirusta halliten – rokote on liian kaukana

Sak­sa­lais­tut­ki­jat eh­dot­ta­vat, miten yh­teis­kun­nan ra­joi­tuk­sia kan­nat­taa purkaa samalla ko­ro­na­vi­rus­ta hal­li­ten – rokote on liian kaukana

20:21
Espanja ohitti Italian koronavirustartuntojen määrässä

Espanja ohitti Italian ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­räs­sä

20:05
Voi rottien kevät: Leuto talvi ja koronaepidemia ennakoivat runsaita rottatuhoja Etelä-Suomen kaupunkeihin – lutikkaongelmakin voi räjähtää käsiin

Voi rottien kevät: Leuto talvi ja ko­ro­na­epi­de­mia en­na­koi­vat run­sai­ta rot­ta­tu­ho­ja Ete­lä-Suo­men kau­pun­kei­hin – lu­tik­ka­on­gel­ma­kin voi rä­jäh­tää käsiin

19:00
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­rus ta­voit­ti ur­hei­lun ytimen - Ur­hei­lu­jär­jes­töt, la­ji­lii­tot ja seurat il­moit­ta­vat sääs­tö­toi­mis­ta lähes päi­vit­täin

18:12

EU vaatii pi­tä­mään rajat auki kriit­tis­ten alojen am­mat­ti­lai­sil­le, hal­li­tus etsii rat­kai­sua Lapin työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen ensi vii­kol­la

15:51

Poliisi luopui tänään Uu­den­maan tie­sul­ku­jen ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ta mie­hi­tyk­ses­tä – liik­ku­vaa val­von­taa on lisätty

13:50
Täyskäännös – Kun viestintäjohtaja Anna Häkkinen päätti 45-vuotiaana opiskella poliisiksi, kaikilla oli vain yksi kysymys: miksi?
Tilaajille

Täys­kään­nös – Kun vies­tin­tä­joh­ta­ja Anna Häk­ki­nen päätti 45-vuo­tiaa­na opis­kel­la po­lii­sik­si, kai­kil­la oli vain yksi ky­sy­mys: miksi?

06:30
Täältä saat apua koronahuoliin – kokosimme listan avuntarjoajista ja neuvontapuhelimista

Täältä saat apua ko­ro­na­huo­liin – ko­ko­sim­me listan avun­tar­joa­jis­ta ja neu­von­ta­pu­he­li­mis­ta

19.03.2020 16:18
Yöjunaliikenne jää tauolle maanantaista alkaen
Lappi

Yö­ju­na­lii­ken­ne jää tauolle maa­nan­tais­ta alkaen

20:09
Äitienpäivä on ensimmäinen kukkasesonki – Niskan puutarhalla valmistaudutaan toukokuun juhlapäivään

Äi­tien­päi­vä on en­sim­mäi­nen kuk­ka­se­son­ki – Niskan puu­tar­hal­la val­mis­tau­du­taan tou­ko­kuun juh­la­päi­vään

18:47
Sodankylän yllä on ensimmäistä kertaa samanlainen otsonikato kuin Etelämantereella – ultraviolettisäteily on viikonlopun aikana tavanomaista voimakkaampaa

So­dan­ky­län yllä on en­sim­mäis­tä kertaa sa­man­lai­nen ot­so­ni­ka­to kuin Ete­lä­man­te­reel­la – ult­ra­vio­let­ti­sä­tei­ly on vii­kon­lo­pun aikana ta­van­omais­ta voi­mak­kaam­paa

18:46
Syönnöslastuista saa tärkeää lisätietoa majavakantojen hoitamisen ja metsästämisen näkökulmasta

Syön­nös­las­tuis­ta saa tärkeää li­sä­tie­toa ma­ja­va­kan­to­jen hoi­ta­mi­sen ja met­säs­tä­mi­sen nä­kö­kul­mas­ta

17:51

EU vaatii pi­tä­mään rajat auki kriit­tis­ten alojen am­mat­ti­lai­sil­le, hal­li­tus etsii rat­kai­sua Lapin työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen ensi vii­kol­la

15:51

Yle: Lapissa tehdään pää­tök­siä te­ho­hoi­don ra­jaa­mi­ses­ta – turhat kes­kus­sai­raa­la­reis­sut ha­lu­taan välttää

13:36
Juoksumatolla juoksuharrastuksen aloittaminen on helppoa
Mainos Gorillasports.fi

Juok­su­ma­tol­la juok­su­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen on helppoa

31.03.2020 06:00
17-vuotias mies ja amfetamiinin vaikutuksen alaisena rattiin noussut nainen ajoivat törkeät ylinopeudet Rovaniemellä, 15-vuotias liikkui traktorimönkijällä humalassa

17-vuo­tias mies ja am­fe­ta­mii­nin vai­ku­tuk­sen alai­se­na rattiin noussut nainen ajoivat törkeät yli­no­peu­det Ro­va­nie­mel­lä, 15-vuo­tias liikkui trak­to­ri­mön­ki­jäl­lä hu­ma­las­sa

11:22
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Kuinka korona vaikuttaa nuorten töihin, harjoitteluihin ja kesätöihin?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Kuinka korona vai­kut­taa nuorten töihin, har­joit­te­lui­hin ja ke­sä­töi­hin?

01.04.2020 14:14
Puheenvuoro: Jos mieli on jo valmiiksi kolhuilla, olet riskiryhmässä koronakriisissä – Päivi Rissasen arki tuntui romahtavan karanteenin takia

Pu­heen­vuo­ro: Jos mieli on jo val­miik­si kol­huil­la, olet ris­ki­ryh­mäs­sä ko­ro­na­krii­sis­sä – Päivi Ris­sa­sen arki tuntui ro­mah­ta­van ka­ran­tee­nin takia

09:00
Viikko 3: Laduilla näkee enemmän ihmisiä kuin kaduilla ja kauppakeskuksissa
Lapin Kansa lukemisto

Viikko 3: La­duil­la näkee enemmän ihmisiä kuin ka­duil­la ja kaup­pa­kes­kuk­sis­sa

07:00
Täyskäännös – Kun viestintäjohtaja Anna Häkkinen päätti 45-vuotiaana opiskella poliisiksi, kaikilla oli vain yksi kysymys: miksi?

Täys­kään­nös – Kun vies­tin­tä­joh­ta­ja Anna Häk­ki­nen päätti 45-vuo­tiaa­na opis­kel­la po­lii­sik­si, kai­kil­la oli vain yksi ky­sy­mys: miksi?

06:30
Tilaajille
"Suomalaiset ovat kovia hiihtämään, mutta vielä kännissäkin!" Tähän aikaan keväästä Ounasvaaran talvikisat oli Lapin suurin kansanjuhla, jossa tungeksi tuhatmäärin yleisöä ja syntyi satoja tarinoita

"Suo­ma­lai­set ovat kovia hiih­tä­mään, mutta vielä kän­nis­sä­kin!" Tähän aikaan ke­vääs­tä Ou­nas­vaa­ran tal­vi­ki­sat oli Lapin suurin kan­san­juh­la, jossa tun­gek­si tu­hat­mää­rin yleisöä ja syntyi satoja ta­ri­noi­ta

06:00
Tilaajille
Heikki Autto ei ole sattumalta juuri kokoomuslainen – sukujuuret ylettyvät Ketomellasta menetettyyn Viipuriin

Heikki Autto ei ole sat­tu­mal­ta juuri ko­koo­mus­lai­nen – su­ku­juu­ret ylet­ty­vät Ke­to­mel­las­ta me­ne­tet­tyyn Vii­pu­riin

28.03.2020 08:00

Pal­jas­tu­nut mur­ha­suun­ni­tel­ma ajoi aa­te­lis­her­ran maan­pa­koon – sitten hän tuli Lappiin ja ryhtyi kir­jai­li­jak­si

28.03.2020 06:00
Tilaajille
Koronakriisi iskee voimalla eri aloilla toimiviin lappilaisiin yrityksiin: "Jos yksi tapahtumaketju lähtee kaatumaan, niin monta palasta voi mennä nurin"
Mainos Lapin Yrittäjät

Ko­ro­na­krii­si iskee voi­mal­la eri aloilla toi­mi­viin lap­pi­lai­siin yri­tyk­siin: "Jos yksi ta­pah­tu­ma­ket­ju lähtee kaa­tu­maan, niin monta palasta voi mennä nurin"

02.04.2020 06:00
"Suomalaiset ovat kovia hiihtämään, mutta vielä kännissäkin!" Tähän aikaan keväästä Ounasvaaran talvikisat oli Lapin suurin kansanjuhla, jossa tungeksi tuhatmäärin yleisöä ja syntyi satoja tarinoita
Tilaajille

"Suo­ma­lai­set ovat kovia hiih­tä­mään, mutta vielä kän­nis­sä­kin!" Tähän aikaan ke­vääs­tä Ou­nas­vaa­ran tal­vi­ki­sat oli Lapin suurin kan­san­juh­la, jossa tun­gek­si tu­hat­mää­rin yleisöä ja syntyi satoja ta­ri­noi­ta

06:00
Potilaita siirretään rajan yli, ruumiita säilytetään jäähallissa, koko maassa kasvosuojan käyttöpakko – näin lappilaiset kuvailevat koronatilannetta ulkomailta
Tilaajille

Po­ti­lai­ta siir­re­tään rajan yli, ruu­mii­ta säi­ly­te­tään jää­hal­lis­sa, koko maassa kas­vo­suo­jan käyt­tö­pak­ko – näin lap­pi­lai­set ku­vai­le­vat ko­ro­na­ti­lan­net­ta ul­ko­mail­ta

06:00
Indie-elokuvia, teatteriesityksiä ja klassikkosarjoja – suoratoistopalveluista löytyy katsottavaa lähes jokaiseen makuun
Tilaajille

In­die-elo­ku­via, teat­te­ri­esi­tyk­siä ja klas­sik­ko­sar­jo­ja – suo­ra­tois­to­pal­ve­luis­ta löytyy kat­sot­ta­vaa lähes jo­kai­seen makuun

03.04.2020 17:47
Keminmaalaisessa 1970-luvun omakotitalossa on tehty jo kaksi täysremonttia – talon ehdoton sydän on suuri leivinuuni: " Talvella melkeinpä vain perunat keitetään hellalla!"
Tilaajille

Ke­min­maa­lai­ses­sa 1970-lu­vun oma­ko­ti­ta­los­sa on tehty jo kaksi täys­re­mont­tia – talon ehdoton sydän on suuri lei­vi­nuu­ni: " Tal­vel­la mel­kein­pä vain perunat kei­te­tään hel­lal­la!"

10:14
REDU Edu Oy tarjoaa räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia yrityksille ja työnantajille – ”Tärkeintä on, että yritys saa juuri sen osaamisen mitä se nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee”
Mainos REDU Edu Oy

REDU Edu Oy tarjoaa rää­tä­löi­ty­jä kou­lu­tuk­sia ja val­men­nuk­sia yri­tyk­sil­le ja työn­an­ta­jil­le – ”Tär­kein­tä on, että yritys saa juuri sen osaa­mi­sen mitä se nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa tar­vit­see”

02.04.2020 06:00
Podcast
Lapin Kansa julkaisee monta podcast-sarjaa joka viikko, tunnetko jo ne kaikki? – Lue esittelyt tästä

Lapin Kansa jul­kai­see monta pod­cast-sar­jaa joka viikko, tun­net­ko jo ne kaikki? – Lue esit­te­lyt tästä

18.08.2019 03:59
Jälleenrakennus 2.0: Jos mieli ei pysy mukana, ei aineesta ole iloa

Jäl­leen­ra­ken­nus 2.0: Jos mieli ei pysy mukana, ei ai­nees­ta ole iloa

02.04.2020 09:30
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Kuinka korona vaikuttaa nuorten töihin, harjoitteluihin ja kesätöihin?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Kuinka korona vai­kut­taa nuorten töihin, har­joit­te­lui­hin ja ke­sä­töi­hin?

01.04.2020 14:14
Kuuntele Vasan podcast: Pitäisikö Lapissa olla omia influencereita, jotta nuoret jäisivät tänne?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Pi­täi­si­kö Lapissa olla omia inf­luen­ce­rei­ta, jotta nuoret jäi­si­vät tänne?

27.03.2020 06:55
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Kuinka sujuivat kirjoitukset pika-aikataululla ja kuinka mahtaa käydä lakkiaisten ja yhteishaun?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Kuinka su­jui­vat kir­joi­tuk­set pi­ka-ai­ka­tau­lul­la ja kuinka mahtaa käydä lak­kiais­ten ja yh­teis­haun?

25.03.2020 15:59
Kuuntele Jälleenrakennus 2.0 osa 4: Talous
-Raha ei oikeasti ole niukkaa, mutta luonnonvarat ovat

Kuun­te­le Jäl­leen­ra­ken­nus 2.0 osa 4: Ta­lous -Ra­ha ei oi­keas­ti ole niuk­kaa, mutta luon­non­va­rat ovat

18.03.2020 09:29
Lähihoitajia korona ei pelota, mutta suojaus vaatii aikaa – "Reppuun pakataan kierroksen alussa useita hengityssuojia, suojatakkeja, kenkäsuojia ja suojahanskoja"
Tilaajille

Lä­hi­hoi­ta­jia korona ei pelota, mutta suojaus vaatii aikaa – "Rep­puun pa­ka­taan kier­rok­sen alussa useita hen­gi­tys­suo­jia, suo­ja­tak­ke­ja, ken­kä­suo­jia ja suo­ja­hans­ko­ja"

06:00
Yrittäjien työt eivät pysähdy rajajokeen, vaan leipä tulee naapurista – Kaikki keinot työvoiman turvaamiseen ovat käytössä länsirajalla

Yrit­tä­jien työt eivät pysähdy ra­ja­jo­keen, vaan leipä tulee naa­pu­ris­ta – Kaikki keinot työ­voi­man tur­vaa­mi­seen ovat käy­tös­sä län­si­ra­jal­la

03.04.2020 19:30
Nainen ajoi korttinsa hyllylle törkeällä ylinopeudella Simossa – myös kotiväkivalta ja rattijuopumukset työllistäneet Meri-Lapissa

Nainen ajoi kort­tin­sa hyl­lyl­le tör­keäl­lä yli­no­peu­del­la Simossa – myös ko­ti­vä­ki­val­ta ja rat­ti­juo­pu­muk­set työl­lis­tä­neet Me­ri-La­pis­sa

09:39
Renkaanvaihtosesonki kolkuttelee jo nurkan takana – Tässä 7 vinkkiä kesärenkaiden hankintaan
Mainos KM-RRR

Ren­kaan­vaih­to­se­son­ki kol­kut­te­lee jo nurkan takana – Tässä 7 vinkkiä ke­sä­ren­kai­den han­kin­taan

30.03.2020 06:00
Auto päätyi ojaan katolleen, sairaalakyyti kahdelle – Rovaniemen lauantaiaamuisessa onnettomuudessa epäillään rattijuopumusta

Auto päätyi ojaan ka­tol­leen, sai­raa­la­kyy­ti kah­del­le – Ro­va­nie­men lauan­tai­aa­mui­ses­sa on­net­to­muu­des­sa epäil­lään rat­ti­juo­pu­mus­ta

08:47
Lentoliikenne jysähti syvään ilmakuoppaan – "Ihmisten kokema kuolemanpelko on vahva vaikuttaja. Tämä vuosi on lentoliikenteen suhteen pilalla"

Len­to­lii­ken­ne jysähti syvään il­ma­kuop­paan – "Ih­mis­ten kokema kuo­le­man­pel­ko on vahva vai­kut­ta­ja. Tämä vuosi on len­to­lii­ken­teen suhteen pi­lal­la"

07:00
Ahmojen metsästyksen poikkeusluvat tarkempaan syyniin – suojelun tarve tutkittava nykyistä perusteellisemmin

Ahmojen met­säs­tyk­sen poik­keus­lu­vat tar­kem­paan syyniin – suo­je­lun tarve tut­kit­ta­va ny­kyis­tä pe­rus­teel­li­sem­min

03.04.2020 21:07

Poliisi etsi lauan­tai­na kahta aseis­tet­tua miestä Pyh­tääl­lä

21:18
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori