Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Sienestys kehittää kokonaisvaltaista luontotuntemusta – "Sienien kautta on avautunut talousmetsän ja vanhan metsän ero", kertoo Lapin sieniseuran puheenjohtaja
Tilaajille

Sie­nes­tys ke­hit­tää ko­ko­nais­val­tais­ta luon­to­tun­te­mus­ta – "Sie­nien kautta on avau­tu­nut ta­lous­met­sän ja vanhan metsän ero", kertoo Lapin sie­ni­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja

20:25
Kun maailman harvinaisimpiin kuuluva islanninhevosvarsa syntyi juhannuksena Kuusamoon, se oli useamman vuoden suunnittelun ja odotuksen tulos – mutta miksi on tärkeää, että varsa syntyi Suomessa?
Tilaajille

Kun maail­man har­vi­nai­sim­piin kuuluva is­lan­nin­he­vos­var­sa syntyi ju­han­nuk­se­na Kuu­sa­moon, se oli useam­man vuoden suun­nit­te­lun ja odo­tuk­sen tulos – mutta miksi on tär­keää, että varsa syntyi Suo­mes­sa?

19:29
Lapin kamariorkesterin taiteellinen johtaja John Storgårds on myös leffafriikki – pian hän pääsee johtamaan musiikkia 100 vuotta vanhaan Buster Keatonin elokuvaan
Tilaajille

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin tai­teel­li­nen johtaja John Storgårds on myös lef­fa­friik­ki – pian hän pääsee joh­ta­maan mu­siik­kia 100 vuotta vanhaan Buster Kea­to­nin elo­ku­vaan

17:19
Vielä ei ollut Kirin kausi, ja lottovoitto neljän joukosta jäi saavuttamatta – "Ensi vuonna sinne mennään"
Tilaajille

Vielä ei ollut Kirin kausi, ja lot­to­voit­to neljän jou­kos­ta jäi saa­vut­ta­mat­ta – "Ensi vuonna sinne men­nään"

19:30 1
Rovaniemellä on sairaala, jossa hoitoon pääsee nopeasti ja leikkauksesta voi usein palata kotiin vuorokauden sisällä – magneettikuviin pääsee jopa yhteydenottopäivänä
Mainos Mehiläinen Rovaniemi

Ro­va­nie­mel­lä on sai­raa­la, jossa hoitoon pääsee no­peas­ti ja leik­kauk­ses­ta voi usein palata kotiin vuo­ro­kau­den sisällä – mag­neet­ti­ku­viin pääsee jopa yh­tey­den­ot­to­päi­vä­nä

15.08.2022 06:00
Kohti tavallista arkea – lähes 150 ukrainalaislasta peruskoulun penkille Lapissa
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Kohti ta­val­lis­ta arkea – lähes 150 uk­rai­na­lais­las­ta pe­rus­kou­lun pen­kil­le Lapissa

06:30
Etäpalveluita kritisoi Kolarissa noin 180 henkilöä – Kunnan ja konsulttiyrityksen toiminnasta halutaan avoin selvitys

Etä­pal­ve­lui­ta kri­ti­soi Ko­la­ris­sa noin 180 hen­ki­löä – Kunnan ja kon­sult­ti­yri­tyk­sen toi­min­nas­ta ha­lu­taan avoin sel­vi­tys

15.08.2022 06:30 3
Tilaajille
Rovaniemeläisen Ounasjoen itäpuolentien asukkaat kokevat tien yhä turvattomaksi, vaikka korjausta tilanteeseen on haettu vuosikymmeniä – nopeusrajoituksen alentaminen vähentäisi sekä melua että vaaranpaikkoja

Ro­va­nie­me­läi­sen Ou­nas­joen itä­puo­len­tien asuk­kaat kokevat tien yhä tur­vat­to­mak­si, vaikka kor­jaus­ta ti­lan­tee­seen on haettu vuo­si­kym­me­niä – no­peus­ra­joi­tuk­sen alen­ta­mi­nen vä­hen­täi­si sekä melua että vaa­ran­paik­ko­ja

15.08.2022 21:08 15
Tilaajille
Rovaniemi solmi maankäyttösopimuksen Kärkkäisen kanssa – yksi jäsenistä  poistui asian käsittelystä vedoten omantunnon syihin

Ro­va­nie­mi solmi maan­käyt­tö­so­pi­muk­sen Kärk­käi­sen kanssa – yksi jä­se­nis­tä poistui asian kä­sit­te­lys­tä vedoten oman­tun­non syihin

15.08.2022 20:52 52
Tilaajille
Koko maassa nyt poikkeuksellisia helteitä – keskiviikkona etenkin Länsi- ja Luoteis-Lappiin luvassa vaarallisen voimakkaita ukkospuuskia
Tilaajille

Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

16:37 1
Kittilän kunnanhallitus esittää Antti Jämséniä sijaiseksi, kunnes uusi kunnanjohtaja  on valittu
Tilaajille

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus esittää Antti Jämsé­niä si­jai­sek­si, kunnes uusi kun­nan­joh­ta­ja on valittu

18:45
Työpaikka löytyi tekstiilipesulasta – Lappiin tulleet ukrainalaiset ovat löytäneet töitä lähinnä kesäsesongin ajaksi
Luppo
Tilaajille

Työ­paik­ka löytyi teks­tii­li­pe­su­las­ta – Lappiin tulleet uk­rai­na­lai­set ovat löy­tä­neet töitä lähinnä ke­sä­se­son­gin ajaksi

14.08.2022 06:30
Kävimme katsomassa, miten yli 20 000 asukkaan kaupungin siirtäminen sujuu – Kiirunan keskustan jättimäinen muutto on nyt kriittisessä vaiheessa

Kävimme kat­so­mas­sa, miten yli 20 000 asuk­kaan kau­pun­gin siir­tä­mi­nen sujuu – Kii­ru­nan kes­kus­tan jät­ti­mäi­nen muutto on nyt kriit­ti­ses­sä vai­hees­sa

13.08.2022 08:00 2
Tilaajille
Kemijärven synkkämielinen kirkkoherra jätti jälkipolville aarteen, joka pysyi piilossa yli sata vuotta

Ke­mi­jär­ven synk­kä­mie­li­nen kirk­ko­her­ra jätti jäl­ki­pol­vil­le aar­teen, joka pysyi pii­los­sa yli sata vuotta

13.08.2022 06:30 8
Tilaajille
Isä Rauno kritisoi Venäjän patriarkkaa, avaa kirkon ja kolttien suhdetta ja unelmoi Kreikasta – Ivalon pappi vaihtuu yli kymmenen vuoden jälkeen

Isä Rauno kri­ti­soi Venäjän pat­riark­kaa, avaa kirkon ja kolt­tien suh­det­ta ja unelmoi Krei­kas­ta – Ivalon pappi vaihtuu yli kym­me­nen vuoden jälkeen

07.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Kouriintuntuvaa opastusta yritystoiminnan jatkajan löytämiseksi – ”Moni työikäinen yrittäjä miettii, mitä seuraa oman yrityksen myynnistä työttömyysturvan suhteen”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kou­riin­tun­tu­vaa opas­tus­ta yri­tys­toi­min­nan jat­ka­jan löy­tä­mi­sek­si – ”Moni työ­ikäi­nen yrit­tä­jä miet­tii, mitä seuraa oman yri­tyk­sen myyn­nis­tä työt­tö­myys­tur­van suh­teen”

11.08.2022 06:00
Siltatarkastukset häiritsevät liikennettä Rovaniemellä
Tilaajille

Siltatarkastukset häiritsevät liikennettä Rovaniemellä

15.08.2022 06:00 1
Hintojen nousulle ei näy loppua, eikä inflaatiota pääse pakoon kukaan – poikkeusajat vaativat poikkeuksellisia tekoja myös kaupalta
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Hintojen nousulle ei näy loppua, eikä inflaatiota pääse pakoon kukaan – poikkeusajat vaativat poikkeuksellisia tekoja myös kaupalta

21:01
Sovinnon tekeminen on prosessi
Tilaajille
Kolumni
Liisa Holmberg

Sovinnon tekeminen on prosessi

06:00 4
Lapin kamariorkesterin taiteellinen johtaja John Storgårds on myös leffafriikki – pian hän pääsee johtamaan musiikkia 100 vuotta vanhaan Buster Keatonin elokuvaan
Kulttuuri
Tilaajille

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin tai­teel­li­nen johtaja John Storgårds on myös lef­fa­friik­ki – pian hän pääsee joh­ta­maan mu­siik­kia 100 vuotta vanhaan Buster Kea­to­nin elo­ku­vaan

17:19
Vanha liekki lepattaa sittenkin – tiistai-illan elokuvassa on kolmiodraaman aavistuksia ortodoksijuutalaisessa yhteisössä

Vanha liekki le­pat­taa sit­ten­kin – tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­sa on kol­mio­draa­man aa­vis­tuk­sia or­to­dok­si­juu­ta­lai­ses­sa yh­tei­sös­sä

12:10
Tilaajille
Karvalakkidokumentti osa 6: Kukkolankoski näyttää, mitä elävä jokikulttuuri voi ihmiselle merkitä – Heikkilän taiteilijaveljekset kertovat elämästä Väylänvarrella

Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

06:00
Tilaajille
Kummalliset juovaniskaiset linnut herättävät huomiota Haaparannalla – tämä hanhilaji on yhä yleisempi näky pohjoisessa
Tilaajille

Kummalliset juovaniskaiset linnut herättävät huomiota Haaparannalla – tämä hanhilaji on yhä yleisempi näky pohjoisessa

20:59
Kemi esittää naapurikunnille tasapuolisempaa mallia sairaanhoitopiirin loppulaskusta
Tilaajille

Kemi esittää naa­pu­ri­kun­nil­le ta­sa­puo­li­sem­paa mallia sai­raan­hoi­to­pii­rin lop­pu­las­kus­ta

15:28 2
Yksityisiä hammaslääkäreitä vaivaa asiakaspula, vaikka suunterveyden hoitovelka jatkaa paisumistaan – Hammaslääkäriliitto pitää tilannetta kestämättömänä
Tilaajille

Yk­si­tyi­siä ham­mas­lää­kä­rei­tä vaivaa asia­kas­pu­la, vaikka suun­ter­vey­den hoi­to­vel­ka jatkaa pai­su­mis­taan – Ham­mas­lää­kä­ri­liit­to pitää ti­lan­net­ta kes­tä­mät­tö­mä­nä

17:00 3
Ranuan hallintojohtaja irtisanoi itsensä ja heti perään perui irtisanomisen – kunnanhallitus piti irtisanomisen voimassa
Tilaajille

Ranuan hal­lin­to­joh­ta­ja ir­ti­sa­noi itsensä ja heti perään perui ir­ti­sa­no­mi­sen – kun­nan­hal­li­tus piti ir­ti­sa­no­mi­sen voi­mas­sa

09:12 7
Endorfiiniryöppy palkitsee vain osan meistä, osalle liikunta on tuskaa, oksetusta ja tärinää – "Nautinto on hyvä tavoite, mutta asiat eivät ole helppoja aluksi"
Teemat
Tilaajille

En­dor­fii­ni­ryöp­py pal­kit­see vain osan meistä, osalle lii­kun­ta on tuskaa, ok­se­tus­ta ja tärinää – "Nau­tin­to on hyvä ta­voi­te, mutta asiat eivät ole help­po­ja aluksi"

15.08.2022 06:30
Siirtolapuutarhurit alkavat sadonkorjuun jälkeen valmistautua syksyyn ja talveen – Veli-Pekka Pelkonen kasvattaa koristetarhassaan eri puolilta maailmaa peräisin olevia kukkia

Siir­to­la­puu­tar­hu­rit alkavat sa­don­kor­juun jälkeen val­mis­tau­tua syksyyn ja talveen – Ve­li-Pek­ka Pel­ko­nen kas­vat­taa ko­ris­te­tar­has­saan eri puo­lil­ta maail­maa pe­räi­sin olevia kukkia

13.08.2022 06:30 3
Tilaajille
Sama teema, kolme muunnelmaa – 65 kilometrin koeajolenkki kulki 0–5 litran bensankulutuksella sen mukaan, paljonko sähköä Kia Niro kykeni hyödyntämään

Sama teema, kolme muun­nel­maa – 65 ki­lo­met­rin koe­ajo­lenk­ki kulki 0–5 litran ben­san­ku­lu­tuk­sel­la sen mukaan, pal­jon­ko sähköä Kia Niro kykeni hyö­dyn­tä­mään

13.08.2022 06:30
Tilaajille
Ruokaile ronskisti kreikkalaisittain – illallinen maistuu muskotille, valkosipulille, yrteille ja lampaalle

Ruo­kai­le rons­kis­ti kreik­ka­lai­sit­tain – il­lal­li­nen maistuu mus­ko­til­le, val­ko­si­pu­lil­le, yr­teil­le ja lam­paal­le

11.08.2022 14:52 1
Tilaajille
Kemi aikoo perustaa rahaston kaupungille tulevien perintöjen hoitamiseen
Tilaajille

Kemi aikoo perustaa rahaston kaupungille tulevien perintöjen hoitamiseen

20:56
Metsäpalstojen ostajat haalivat isoja pinta-aloja Lapissa – kysyimme, miksi kauppoja tehdään nyt näin paljon
Tilaajille

Met­sä­pals­to­jen ostajat haa­li­vat isoja pin­ta-alo­ja Lapissa – ky­syim­me, miksi kaup­po­ja tehdään nyt näin paljon

06:00 5
Rovaniemi solmi maankäyttösopimuksen Kärkkäisen kanssa – yksi jäsenistä  poistui asian käsittelystä vedoten omantunnon syihin
Tilaajille

Ro­va­nie­mi solmi maan­käyt­tö­so­pi­muk­sen Kärk­käi­sen kanssa – yksi jä­se­nis­tä poistui asian kä­sit­te­lys­tä vedoten oman­tun­non syihin

15.08.2022 20:52 52
Päiväkirja: Talkoolaisen painajainen
Tilaajille
Kolumni
Sari Pelttari-Heikka

Päiväkirja: Talkoolaisen painajainen

07:00
Vanha liekki lepattaa sittenkin – tiistai-illan elokuvassa on kolmiodraaman aavistuksia ortodoksijuutalaisessa yhteisössä
Tilaajille

Vanha liekki lepattaa sittenkin – tiistai-illan elokuvassa on kolmiodraaman aavistuksia ortodoksijuutalaisessa yhteisössä

12:10
Metsähallitus rakentaa päivätuvan Ukko-Luostolle – rakennustöiden vuoksi Ukko-Luoston huipun reitti ei ole kuljettavissa rengasreittinä syksyllä
Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus ra­ken­taa päi­vä­tu­van Uk­ko-Luos­tol­le – ra­ken­nus­töi­den vuoksi Uk­ko-Luos­ton huipun reitti ei ole kul­jet­ta­vis­sa ren­gas­reit­ti­nä syk­syl­lä

12:52 1
Jääkäriprikaati harjoittelee Sodankylän keskustassa torstaina ja perjantaina – harjoituksessa ammutaan vaarattomia ampumatarvikkeita, katso harjoitusalue kartalta
Tilaajille

Jää­kä­ri­pri­kaa­ti har­joit­te­lee So­dan­ky­län kes­kus­tas­sa tors­tai­na ja per­jan­tai­na – har­joi­tuk­ses­sa am­mu­taan vaa­rat­to­mia am­pu­ma­tar­vik­kei­ta, katso har­joi­tus­alue kar­tal­ta

10:08
Kohti tavallista arkea – lähes 150 ukrainalaislasta peruskoulun penkille Lapissa
Tilaajille

Kohti ta­val­lis­ta arkea – lähes 150 uk­rai­na­lais­las­ta pe­rus­kou­lun pen­kil­le Lapissa

06:30
Rovaniemeläisen Ounasjoen itäpuolentien asukkaat kokevat tien yhä turvattomaksi, vaikka korjausta tilanteeseen on haettu vuosikymmeniä – nopeusrajoituksen alentaminen vähentäisi sekä melua että vaaranpaikkoja
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­sen Ou­nas­joen itä­puo­len­tien asuk­kaat kokevat tien yhä tur­vat­to­mak­si, vaikka kor­jaus­ta ti­lan­tee­seen on haettu vuo­si­kym­me­niä – no­peus­ra­joi­tuk­sen alen­ta­mi­nen vä­hen­täi­si sekä melua että vaa­ran­paik­ko­ja

15.08.2022 21:08 15
Analyysi: Paniikki valtaa alaa Putinin sisäpiirissä, kun kumppaniksi kaivataan Talebania ja Pohjois-Koreaa – Tässä syitä Venäjän talousväen epätoivolle
Tilaajille

Analyysi: Paniikki valtaa alaa Putinin sisäpiirissä, kun kumppaniksi kaivataan Talebania ja Pohjois-Koreaa – Tässä syitä Venäjän talousväen epätoivolle

15.08.2022 16:30 2
Ranuan hallintojohtaja irtisanoi itsensä ja heti perään perui irtisanomisen – kunnanhallitus piti irtisanomisen voimassa
Tilaajille

Ranuan hal­lin­to­joh­ta­ja ir­ti­sa­noi itsensä ja heti perään perui ir­ti­sa­no­mi­sen – kun­nan­hal­li­tus piti ir­ti­sa­no­mi­sen voi­mas­sa

09:12 7
Lukijoilta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Silja Paavola

Van­huk­set ja hoi­ta­jat taas pe­li­nap­pu­loi­na

05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Akseli Erkkilä

Maa­seu­tu on Suomen veturi

05:00
Tilaajille
Nuorten huonot työolot puhututtavat
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mari Kivikoski

Nuorten huonot työolot pu­hu­tut­ta­vat

05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Kilpimaa

Jo­ki­luon­nol­la­kin on oi­keu­ten­sa

15.08.2022 22:20
Tilaajille
Parkkipaikalla palanut henkilöauto sytytti Torniossa myös viereisen auton tuleen – palo uhkasi viereistä roskakatosta
Tilaajille

Park­ki­pai­kal­la palanut hen­ki­lö­au­to sytytti Tor­nios­sa myös vie­rei­sen auton tuleen – palo uhkasi vie­reis­tä ros­ka­ka­tos­ta

07:54
Ranualaisen Jenna Pirttijärven, 28, urakiito vei parissa vuodessa kiekkoammattilaiseksi – seuraavaksi hän haluaa eturiviin Luulajassa ja Naisleijonissa
Tilaajille

Ra­nua­lai­sen Jenna Pirt­ti­jär­ven, 28, ura­kii­to vei parissa vuo­des­sa kiek­ko­am­mat­ti­lai­sek­si – seu­raa­vak­si hän haluaa etu­ri­viin Luu­la­jas­sa ja Nais­lei­jo­nis­sa

15.08.2022 19:30
Rovaseudun markkinakiinteistöt osti viime vuonna ison liikekiinteistön Antti Herajärveltä, joka valittiin sittemmin yhtiön toimitusjohtajaksi – kysyimme, mistä oikein on kyse
Tilaajille

Ro­va­seu­dun mark­ki­na­kiin­teis­töt osti viime vuonna ison lii­ke­kiin­teis­tön Antti He­ra­jär­vel­tä, joka va­lit­tiin sit­tem­min yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – ky­syim­me, mistä oikein on kyse

15.08.2022 21:03 12
Vapaaehtoisia etsijöitä tarvitaan Meri-Lapissa – Soihtu -tukiyhdistys järjestää koulutuksia ja kerää varoja
Tilaajille

Va­paa­eh­toi­sia et­si­jöi­tä tar­vi­taan Me­ri-La­pis­sa – Soihtu -tu­ki­yh­dis­tys jär­jes­tää kou­lu­tuk­sia ja kerää varoja

15.08.2022 18:00
Päiväkirja
Päiväkirja: Talkoolaisen painajainen
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Tal­koo­lai­sen pai­na­jai­nen

07:00
Tilaajille
Vierailu noitavainojen äärelle puistattaa – onko ihminen oppinut mitään?
Kolumni Risto Pyykkö

Vie­rai­lu noi­ta­vai­no­jen äärelle puis­tat­taa – onko ihminen oppinut mitään?

15.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Elämällä on alku ja loppu
Kolumni Petteri Holma

Päi­vä­kir­ja: Elä­mäl­lä on alku ja loppu

13.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: 35 kilometriä pelkkää riemua hiekkateillä ja metsäpoluilla – olen itseni pahin epäilijä siinä, mitä voin tehdä ja mihin pystyn
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: 35 ki­lo­met­riä pelkkää riemua hiek­ka­teil­lä ja met­sä­po­luil­la – olen itseni pahin epäi­li­jä siinä, mitä voin tehdä ja mihin pystyn

12.08.2022 05:00
Tilaajille
Kylätalot tarjoavat turvaa ja yhteisöllisyyttä – Kun ajatus Rauhalan kylätalosta nostettiin esiin, sen toteuttamisessa ei jahkailtu
Tilaajille

Ky­lä­ta­lot tar­joa­vat turvaa ja yh­tei­söl­li­syyt­tä – Kun ajatus Rau­ha­lan ky­lä­ta­los­ta nos­tet­tiin esiin, sen to­teut­ta­mi­ses­sa ei jah­kail­tu

15.08.2022 18:30
Sodankylän kunnanjohtajaksi siirtyvälle Jari Rantapelkoselle maksetaan palkkaa noin tuhat euroa enemmän kuin edeltäjälle – "Tietenkin palkka on yksi tekijä, jolla hakijoista kilpaillaan"
Tilaajille

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jak­si siir­ty­väl­le Jari Ran­ta­pel­ko­sel­le mak­se­taan palkkaa noin tuhat euroa enemmän kuin edel­tä­jäl­le – "Tie­ten­kin palkka on yksi tekijä, jolla ha­ki­jois­ta kil­pail­laan"

15.08.2022 19:26 1
Peruselintarvikkeiden hinnat nousivat nopeasti – "On selvää, että ostovoima heikkenee eikä sille oikein voi mitään"
Tilaajille

Pe­rus­elin­tar­vik­kei­den hinnat nou­si­vat no­peas­ti – "On selvää, että os­to­voi­ma heik­ke­nee eikä sille oikein voi mitään"

15.08.2022 17:37 2
Rovaniemen kelkkatehdas palaa täyteen toimintaan kyberiskun jäljiltä tiistaihin mennessä – hyökkäys sekoitti myös kolmen muun tehtaan toimintoja
Tilaajille

Ro­va­nie­men kelk­ka­teh­das palaa täyteen toi­min­taan ky­ber­is­kun jäl­jil­tä tiis­tai­hin men­nes­sä – ­hyök­käys se­koit­ti myös kolmen muun tehtaan toi­min­to­ja

15.08.2022 16:14