Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

Kolumni: Katsoin Jasper Pääk­kö­sen lo­hes­tus­vi­deon ja tulin entistä va­kuut­tu­neem­mak­si, että uutta eläin­suo­je­lu­la­kia tar­vi­taan

"Se oli ihan kuollut joki", toteaa kalastaja – tutkijat varoittavat Inarin Näätämöjoen lohen loppumisesta
Tilaajille

"Se oli ihan kuollut joki", toteaa ka­las­ta­ja – tut­ki­jat va­roit­ta­vat Inarin Nää­tä­mö­joen lohen lop­pu­mi­ses­ta

10:30
Lapissa on 300 kilometriä tietä päällystämisen tarpeessa, mutta rahat riittävät vain puoleen – katso, missä päin Lappia tänä kesänä tietöitä tehdään
Tilaajille

Lapissa on 300 ki­lo­met­riä tietä pääl­lys­tä­mi­sen tar­pees­sa, mutta rahat riit­tä­vät vain puoleen – katso, missä päin Lappia tänä kesänä tie­töi­tä tehdään

12:00
Timo Törmänen putosi mökillään Tornion Karungissa tikkailta, eikä hänen jalkansa palaa enää ennalleen – kesän tapaturmat käyvät usein ulkoillessa
Tilaajille

Timo Tör­mä­nen putosi mö­kil­lään Tornion Ka­run­gis­sa tik­kail­ta, eikä hänen jal­kan­sa palaa enää en­nal­leen – kesän ta­pa­tur­mat käyvät usein ul­koil­les­sa

06:00 1
Metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa – avotulen teko varoituksen aikana on kiellettyä
Tilaajille

Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

10:15 1
Pörhö on avannut Ouluun maailman ensimmäinen digitaalisen huoltopalvelun – ”Missään muualla tällaista ei ole vielä kokeiltu, joten ajattelin että tehdään sitten itse”
Mainos Pörhön Autoliike

Pörhö on avannut Ouluun maail­man en­sim­mäi­nen di­gi­taa­li­sen huol­to­pal­ve­lun – ”Mis­sään muualla täl­lais­ta ei ole vielä ko­keil­tu, joten ajat­te­lin että tehdään sitten itse”

29.06.2022 06:00
Sopivasti tavaraa ja kaikki käytössä – Minimalismi on elämäntapa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä
Toimitus suosittelee
Tilaajille

So­pi­vas­ti tavaraa ja kaikki käy­tös­sä – Mi­ni­ma­lis­mi on elä­män­ta­pa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä

02.07.2022 15:07 1
Kaikki haluavat hääkuvat Lapin luonnossa, sanoo Miika Hämäläinen – Valokuvaaja vaelsi tuoreen avioparin kanssa 12 kilometriä kuvaa varten, ja juuri se on hänen työssään parasta

Kaikki ha­lua­vat hää­ku­vat Lapin luon­nos­sa, sanoo Miika Hä­mä­läi­nen – Va­lo­ku­vaa­ja vaelsi tuoreen avio­pa­rin kanssa 12 ki­lo­met­riä kuvaa varten, ja juuri se on hänen työs­sään parasta

02.07.2022 11:54 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki vastaa väitteisiin: "Kukaan ei ole kieltänyt opettajia puhumasta sisäilmaongelmista"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki vastaa väit­tei­siin: "Kukaan ei ole kiel­tä­nyt opet­ta­jia pu­hu­mas­ta si­säil­maon­gel­mis­ta"

30.06.2022 06:30 13
Tilaajille
TE-uudistus on tuomassa kunnille lisälaskun – Tornion ja Kemin rahoitus jää pahasti vajaaksi

TE-uu­dis­tus on tuo­mas­sa kun­nil­le li­sä­las­kun – Tornion ja Kemin ra­hoi­tus jää pahasti va­jaak­si

30.06.2022 06:30 3
Tilaajille
Kööpenhaminan ostoskeskusampumisessa on kuollut kolme ihmistä – poliisilla käynnissä "valtava tutkinta"

Köö­pen­ha­mi­nan os­tos­kes­kus­am­pu­mi­ses­sa on kuollut kolme ihmistä – po­lii­sil­la käyn­nis­sä "val­ta­va tut­kin­ta"

06:28
Savukosken paikallisväki haluaa vaikuttaa kunnan alueella tapahtuvaan metsästykseen – "Kauhea määrä metsästäjiä ja koiria saapuu tänne syyskuussa"
Tilaajille

Sa­vu­kos­ken pai­kal­lis­vä­ki haluaa vai­kut­taa kunnan alueel­la ta­pah­tu­vaan met­säs­tyk­seen – "Kauhea määrä met­säs­tä­jiä ja koiria saapuu tänne syys­kuus­sa"

03.07.2022 19:00 9
Annukka Ylivaara, 44, on ensimmäinen nainen pataljoonan komentajana Maavoimissa – Uravalintaan vaikutti lapsuus Sodankylässä
Luppo
Tilaajille

Annukka Yli­vaa­ra, 44, on en­sim­mäi­nen nainen pa­tal­joo­nan ko­men­ta­ja­na Maa­voi­mis­sa – Ura­va­lin­taan vai­kut­ti lapsuus So­dan­ky­läs­sä

03.07.2022 06:30 1
Suomen kaunein tie kaipaa kulkijoita – poljimme Karigasniemeltä Utsjoelle eikä vastaan tullut yhtään rekkaa

Suomen kaunein tie kaipaa kul­ki­joi­ta – pol­jim­me Ka­ri­gas­nie­mel­tä Uts­joel­le eikä vastaan tullut yhtään rekkaa

02.07.2022 06:30 6
Tilaajille
Rovaniemeläinen Anni, 25, kyllästyi siihen, ettei Instagramissa saa näkyä edes nänni – nyt hän julkaisee pornoa OnlyFans-sivustolla

Ro­va­nie­me­läi­nen Anni, 25, kyl­läs­tyi siihen, ettei Ins­tag­ra­mis­sa saa näkyä edes nänni – nyt hän jul­kai­see pornoa On­ly­Fans-si­vus­tol­la

25.06.2022 06:30 8
Tilaajille
Keskellä korpea on punttisali, jonka seinällä on porontalja ja ennätystaulussa julkisuudesta tuttu nimi – täällä Suomen vahvimmat veljekset etenevät kohti suurta unelmaansa

Kes­kel­lä korpea on punt­ti­sa­li, jonka sei­näl­lä on po­ron­tal­ja ja en­nä­tys­tau­lus­sa jul­ki­suu­des­ta tuttu nimi – täällä Suomen vah­vim­mat vel­jek­set ete­ne­vät kohti suurta unel­maan­sa

05.06.2022 10:20 8
Tilaajille
Arvio: Nainen välipysäkillä ennen pääteasemaa – nostalgisessa kasvutarinassa selvitellään ihmissuhteiden solmuja pariisilaisessa miljöössä

Arvio: Nainen välipysäkillä ennen pääteasemaa – nostalgisessa kasvutarinassa selvitellään ihmissuhteiden solmuja pariisilaisessa miljöössä

15:09
"Olen odottanut tätä paikkaa 30 vuotta" – Rovaniemeläinen Harun Demirkan avasi haaveilemansa ravintolan: haluaa tehdä Suomen parasta kebabia
Tilaajille

"Olen odottanut tätä paikkaa 30 vuotta" – Rovaniemeläinen Harun Demirkan avasi haaveilemansa ravintolan: haluaa tehdä Suomen parasta kebabia

09:07
Suomen Luontopaneeli tarjoaa luontokadon torjuntaan työkaluja, joiden käytön suurin este on taloudellinen realiteetti – silti tarjous on otettava vakavasti
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Suomen Luontopaneeli tarjoaa luontokadon torjuntaan työkaluja, joiden käytön suurin este on taloudellinen realiteetti – silti tarjous on otettava vakavasti

03.07.2022 21:00 5
Katsoin Jasper Pääkkösen lohestusvideon ja tulin entistä vakuuttuneemmaksi, että uutta eläinsuojelulakia tarvitaan
Tilaajille
Kolumni
Risto Pyykkö

Katsoin Jasper Pääkkösen lohestusvideon ja tulin entistä vakuuttuneemmaksi, että uutta eläinsuojelulakia tarvitaan

05:00 5
Arvio: Nainen välipysäkillä ennen pääteasemaa – nostalgisessa kasvutarinassa selvitellään ihmissuhteiden solmuja pariisilaisessa miljöössä
Kulttuuri

Arvio: Nainen vä­li­py­sä­kil­lä ennen pää­te­ase­maa – nos­tal­gi­ses­sa kas­vu­ta­ri­nas­sa sel­vi­tel­lään ih­mis­suh­tei­den solmuja pa­rii­si­lai­ses­sa mil­jöös­sä

15:09
Saamenkielinen videopeli tuo kulttuuria esiin uudella tavalla – Pienen suomalaisen studion kehittämä Skábma on ensimmäinen suuren mittakaavan viihteellinen peli saameksi

Saa­men­kie­li­nen vi­deo­pe­li tuo kult­tuu­ria esiin uudella tavalla – Pienen suo­ma­lai­sen studion ke­hit­tä­mä Skábma on en­sim­mäi­nen suuren mit­ta­kaa­van viih­teel­li­nen peli saa­mek­si

03.07.2022 16:45
Tilaajille
Seksuaalikulttuurimme tarvitsee radikaalia vallankumousta, Taina Kinnunen kirjoittaa – "Kun seksi tulee vastaan kaikkialla, on ihme, jos joku onnistuu aikuisikäänsä saakka säilyttämään terveen uteliaisuutensa sitä kohtaan"
Essee Taina Kinnunen

Sek­suaa­li­kult­tuu­rim­me tar­vit­see ra­di­kaa­lia val­lan­ku­mous­ta, Taina Kin­nu­nen kir­joit­taa – "Kun seksi tulee vastaan kaik­kial­la, on ihme, jos joku on­nis­tuu ai­kuis­ikään­sä saakka säi­lyt­tä­mään terveen ute­liai­suu­ten­sa sitä koh­taan"

03.07.2022 09:00
Tilaajille
Tornioon ja Kemiin Voimalajiliiton Suomen mestaruudet
Tilaajille

Tornioon ja Kemiin Voimalajiliiton Suomen mestaruudet

14:31
Helteet ja ukkoset hiipuvat, tiistaista alkaen sää muuttuu viileämmäksi ja pilvisemmäksi – maanantai on vielä komea kesäpäivä ainakin Länsi-Lapissa
Tilaajille

Helteet ja ukkoset hii­pu­vat, tiis­tais­ta alkaen sää muuttuu vii­leäm­mäk­si ja pil­vi­sem­mäk­si – maa­nan­tai on vielä komea ke­sä­päi­vä ainakin Län­si-La­pis­sa

05:30
Kultavaskooli palasi korona-ajasta hyviin aikoihin – "Nyt saatiin pelata ja nauttia ilman rajoituksia"
Tilaajille

Kul­ta­vas­koo­li palasi ko­ro­na-ajas­ta hyviin ai­koi­hin – "Nyt saatiin pelata ja nauttia ilman ra­joi­tuk­sia"

03.07.2022 20:04
Rakennusalan ammattivaivoja voidaan ehkäistä riittävällä lämmittelyllä – aamujumpat ovat luonteva osa kerrostalotyömaan arkea
Tilaajille

Ra­ken­nus­alan am­mat­ti­vai­vo­ja voidaan eh­käis­tä riit­tä­väl­lä läm­mit­te­lyl­lä – aa­mu­jum­pat ovat luon­te­va osa ker­ros­ta­lo­työ­maan arkea

03.07.2022 18:00
Kun äänet sattuvat ja kosketus kavahduttaa – vaalalainen Anita Ruonakangas kokee maailman muita voimakkaammin
Teemat
Tilaajille

Kun äänet sat­tu­vat ja kos­ke­tus ka­vah­dut­taa – vaa­la­lai­nen Anita Ruo­na­kan­gas kokee maail­man muita voi­mak­kaam­min

27.06.2022 06:30
Suvisen sään sähköauto – Toyotan nimihirviömallissa on sähkön käytön ja saannin kannalta harmittavia puutteita, mutta vankka alustarakenne vakuuttaa senkin edestä

Suvisen sään säh­kö­au­to – Toyotan ni­mi­hir­viö­mal­lis­sa on sähkön käytön ja saannin kan­nal­ta har­mit­ta­via puut­tei­ta, mutta vankka alus­ta­ra­ken­ne va­kuut­taa senkin edestä

23.06.2022 12:00 3
Tilaajille
Kuivamuonasta mökkigurmeeta – kun kylmätila on kortilla, panosta kuivamuonakaapin sisältöön

Kui­va­muo­nas­ta mök­ki­gur­mee­ta – kun kyl­mä­ti­la on kor­til­la, panosta kui­va­muo­na­kaa­pin si­säl­töön

23.06.2022 06:30
Tilaajille
Asuntovaunu on oululaisten Pirjo ja Kari Kuisman sekä tuhansien muiden suomalaisten toinen koti – ”Tämä on koukuttava tapa elää”

Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­ten Pirjo ja Kari Kuisman sekä tu­han­sien muiden suo­ma­lais­ten toinen koti – ”Tämä on kou­kut­ta­va tapa elää”

23.06.2022 06:30
Tilaajille

Etätyön suosio on ju­han­nus­lii­ken­teen ky­sy­mys­merk­ki – ”Me­no­lii­ken­ne voi tänä vuonna ja­kau­tua entistä pi­dem­mäl­le ajalle”

18.06.2022 06:30 2
Tilaajille
Kemin Mansikkanokan ja Simon Ykskuusen uimarannoilla ei enää sinilevää – rantojen tilannetta tarkkaillaan uimakauden loppuun saakka
Tilaajille

Kemin Mansikkanokan ja Simon Ykskuusen uimarannoilla ei enää sinilevää – rantojen tilannetta tarkkaillaan uimakauden loppuun saakka

13:18
Tornionjoessa kelluneet pelastusliivit aiheuttivat suurehkon pelastustehtävän lauantaina illalla
Tilaajille

Tor­nion­joes­sa kel­lu­neet pe­las­tus­lii­vit ai­heut­ti­vat suu­reh­kon pe­las­tus­teh­tä­vän lauan­tai­na illalla

03.07.2022 10:32
Rippikoulujen opetuksessa näkyy lain ja kirkon ristiriita – Limingan kirkkoherra vetoaa Raamattuun
Tilaajille

Rip­pi­kou­lu­jen ope­tuk­ses­sa näkyy lain ja kirkon ris­ti­rii­ta – Li­min­gan kirk­ko­her­ra vetoaa Raa­mat­tuun

03.07.2022 19:30 6
Päiväkirja: Mahtava matka olla mukana
Tilaajille
Kolumni
Tuulikki Kourilehto

Päiväkirja: Mahtava matka olla mukana

03.07.2022 20:00
Saamenkielinen videopeli tuo kulttuuria esiin uudella tavalla – Pienen suomalaisen studion kehittämä Skábma on ensimmäinen suuren mittakaavan viihteellinen peli saameksi
Tilaajille

Saamenkielinen videopeli tuo kulttuuria esiin uudella tavalla – Pienen suomalaisen studion kehittämä Skábma on ensimmäinen suuren mittakaavan viihteellinen peli saameksi

03.07.2022 16:45
Kultavaskooli palasi korona-ajasta hyviin aikoihin – "Nyt saatiin pelata ja nauttia ilman rajoituksia"
Tilaajille

Kul­ta­vas­koo­li palasi ko­ro­na-ajas­ta hyviin ai­koi­hin – "Nyt saatiin pelata ja nauttia ilman ra­joi­tuk­sia"

03.07.2022 20:04
Vasemmistoliitto kaivoi esiin huumeiden käytön vapauttamisen – Varapuheenjohtaja: "Pitäisi olla uskallusta panostaa rahallisesti päihdepalveluihin"
Tilaajille

Va­sem­mis­to­liit­to kaivoi esiin huu­mei­den käytön va­paut­ta­mi­sen – Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja: "Pi­täi­si olla us­kal­lus­ta pa­nos­taa ra­hal­li­ses­ti päih­de­pal­ve­lui­hin"

03.07.2022 18:30 7
Miksi Exilion ei rakenna voimaloita Tervolaan, vaikka sillä on valmiit kaavat kahteen tuulipuistoon?
Tilaajille

Miksi Exilion ei rakenna voi­ma­loi­ta Ter­vo­laan, vaikka sillä on valmiit kaavat kahteen tuu­li­puis­toon?

02.07.2022 15:49 15
Useita kuollut ampumisessa ostoskeskuksessa Kööpenhaminassa – poliisi ei sulje pois terrorismin mahdollisuutta

Useita kuollut ampumisessa ostoskeskuksessa Kööpenhaminassa – poliisi ei sulje pois terrorismin mahdollisuutta

03.07.2022 23:23 3
Lukijoilta
Ylläksen matkailureittejä pian pakko laajentaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Martti Asikainen

Yl­läk­sen mat­kai­lu­reit­te­jä pian pakko laa­jen­taa

02.07.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuomas Hoikka

Elämää yk­sin­huol­ta­ja­per­hees­sä

02.07.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alpo Isomäki

Met­sän­hoi­toa har­joi­te­taan tut­ki­muk­sen varassa

02.07.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Vesa Ruokamo

Ke­mi­joen lohen pa­laut­ta­mi­nen on tah­to­ti­la

02.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Voimalaitoksen huoltotyö sulkee Petäjäskosken voimalaitoksen patotien
Tilaajille

Voimalaitoksen huoltotyö sulkee Petäjäskosken voimalaitoksen patotien

12:48
Poliisi tutkii syyllistyttiinkö AC Oulun ja VPS:n pelissä räjähderikokseen ja vaaran aiheuttamiseen – kolme henkilöä otettu kiinni
Tilaajille

Poliisi tutkii syyl­lis­tyt­tiin­kö AC Oulun ja VPS:n pelissä rä­jäh­de­ri­kok­seen ja vaaran ai­heut­ta­mi­seen – kolme hen­ki­löä otettu kiinni

03.07.2022 14:56
Henkirikoksesta epäillyn torniolaismiehen etsinnät jatkuvat – poliisi on julkaissut etsityn nimen sekä kuvan
Tilaajille

Hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­lyn tor­nio­lais­mie­hen et­sin­nät jat­ku­vat – poliisi on jul­kais­sut etsityn nimen sekä kuvan

02.07.2022 10:09
Lapin Kansa teki kaksi tietopyyntöä, mutta vain toinen maksoi – Lapin poliisi laskutti 16 asiakirjasta yli tuhat euroa
Tilaajille

Lapin Kansa teki kaksi tie­to­pyyn­töä, mutta vain toinen maksoi – Lapin poliisi las­kut­ti 16 asia­kir­jas­ta yli tuhat euroa

14:15 13
Päiväkirja
Päiväkirja: Mahtava matka olla mukana
Kolumni Tuulikki Kourilehto

Päi­vä­kir­ja: Mahtava matka olla mukana

03.07.2022 20:00
Tilaajille
Päiväkirja: Humpuukilla tekee hyvän tilin
Kolumni Pauli Poutanen

Päi­vä­kir­ja: Hum­puu­kil­la tekee hyvän tilin

02.07.2022 05:00 4
Tilaajille
Päiväkirja: Saako Lapissa sanoa ääneen, jos mansikka maistuu paremmalle kuin hilla?
Kolumni Armi Auvinen

Päi­vä­kir­ja: Saako Lapissa sanoa ääneen, jos man­sik­ka maistuu pa­rem­mal­le kuin hilla?

01.07.2022 05:00 3
Tilaajille
Päiväkirja: Muuttokonkarin ABC eli muista nämä ennen kuin muuttopäivä koittaa
Kolumni Ville Hyötylä

Päi­vä­kir­ja: Muut­to­kon­ka­rin ABC eli muista nämä ennen kuin muut­to­päi­vä koittaa

30.06.2022 05:00
Tilaajille
Hellejaksot yllyttävät sääskiä – "Kyllä sitä riemua riittää pitkäksi aikaa"
Tilaajille

Hel­le­jak­sot yl­lyt­tä­vät sääskiä – "Kyllä sitä riemua riittää pit­käk­si aikaa"

02.07.2022 10:00 3
"Suviseurat ovat tärkeintä ravintoa uskolle", sanovat oululaiset seuravieraat Päivi ja Veli Tuomivaara
Tilaajille

"Su­vi­seu­rat ovat tär­kein­tä ra­vin­toa us­kol­le", sanovat ou­lu­lai­set seu­ra­vie­raat Päivi ja Veli Tuo­mi­vaa­ra

01.07.2022 20:04 5
Tervola korotti roimasti sote-henkilöstön palkkoja, sairaanhoitajille yli 200 euroa yleiskorotuksen päälle – katso lista tästä
Tilaajille

Tervola korotti roi­mas­ti so­te-hen­ki­lös­tön palk­ko­ja, sai­raan­hoi­ta­jil­le yli 200 euroa yleis­ko­ro­tuk­sen päälle – katso lista tästä

02.07.2022 06:00 6
Lavallinen jätettä paloi rakennustyömaalla Kemissä

Lavallinen jätettä paloi rakennustyömaalla Kemissä

03.07.2022 22:57