Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Vaalit: Hieman yli 45 pro­sent­tia lap­pi­lai­sis­ta äänesti en­nak­koon

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Metsä Group lupaa tehdä talousmetsistä monimuotoisempia – tavoitteena on pysäyttää luontokato
Tilaajille

Metsä Group lupaa tehdä ta­lous­met­sis­tä mo­ni­muo­toi­sem­pia – ta­voit­tee­na on py­säyt­tää luon­to­ka­to

19:36 3
Molemmat Metsä Fibren työmaalla kuolleet olivat Itä-Euroopasta – työmaalla tehtiin useita korjaavia toimenpiteitä kuolemantapausten jälkeen
Tilaajille

Mo­lem­mat Metsä Fibren työ­maal­la kuol­leet olivat Itä-Eu­roo­pas­ta – työ­maal­la tehtiin useita kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä kuo­le­man­ta­paus­ten jälkeen

20:02 2
Mäntymysteeri kansallispuistossa: Joku kaatoi suuren puun laittomasti Oulangan erämaaladun varrelta, tekijä ja runko molemmat karkuteillä
Tilaajille

Män­ty­mys­tee­ri kan­sal­lis­puis­tos­sa: Joku kaatoi suuren puun lait­to­mas­ti Ou­lan­gan erä­maa­la­dun var­rel­ta, tekijä ja runko mo­lem­mat kar­ku­teil­lä

17:51 7
Ammatillinen koulutus on parasta aluepolitiikkaa, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson – "Jos koulutusrakenteet lähtevät, lähtee myös työikäinen väestö"
Tilaajille

Am­ma­til­li­nen kou­lu­tus on parasta alue­po­li­tiik­kaa, sanoo va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son – "Jos kou­lu­tus­ra­ken­teet läh­te­vät, lähtee myös työ­ikäi­nen väestö"

18:00 2
Uusi sukupuolisensitiivisen valmennuksen käsikirja auttaa ammattilaisia kohti parempia kohtaamisia nuorten kanssa – ”Jokainen nuori haluaa tulla nähdyksi omana itsenään”
Mainos Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemi

Uusi su­ku­puo­li­sen­si­tii­vi­sen val­men­nuk­sen kä­si­kir­ja auttaa am­mat­ti­lai­sia kohti pa­rem­pia koh­taa­mi­sia nuorten kanssa – ”Jo­kai­nen nuori haluaa tulla näh­dyk­si omana it­se­nään”

06:00
Tiedätkö kuka sanoi nämä sanat ja lentävät lauseet?
Eduskuntavaalit 2023
Tilaajille

Tie­dät­kö kuka sanoi nämä sanat ja len­tä­vät lau­seet?

26.03.2023 05:00 8
Lapissa kampanjoiva vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pääsi puhumaan monisatapäiselle pride-yleisölle

Lapissa kam­pan­joi­va va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son pääsi pu­hu­maan mo­ni­sa­ta­päi­sel­le pri­de-ylei­söl­le

25.03.2023 16:32 39
Tilaajille
Katukampanjoinnille on yhä kysyntää: "Ei tarvitse valokuvan perusteella valita" – äänestäjiä houkuteltiin puolueteltoille Rovaniemellä lauantaina

Ka­tu­kam­pan­join­nil­le on yhä ky­syn­tää: "Ei tar­vit­se va­lo­ku­van pe­rus­teel­la valita" – ää­nes­tä­jiä hou­ku­tel­tiin puo­lue­tel­toil­le Ro­va­nie­mel­lä lauan­tai­na

25.03.2023 15:00 5
Tilaajille
Miksi Eemeli, 26, ja Elina, 24, edes käyttävät aikaa kampanjointiin, kun kansanedustajaksi pääsy vaatisi suurta ihmettä? Podcastissa teemana nuoret ja äänestäminen

Miksi Eemeli, 26, ja Elina, 24, edes käyt­tä­vät aikaa kam­pan­join­tiin, kun kan­san­edus­ta­jak­si pääsy vaatisi suurta ih­met­tä? Pod­cas­tis­sa teemana nuoret ja ää­nes­tä­mi­nen

23.03.2023 05:00

Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

21.02.2023 09:00 22
Tornion tilinpäätös kääntyi plussalle – sähkönmyynti ja koronakorvaukset näkyivät tulopuolella
Tilaajille

Tornion ti­lin­pää­tös kääntyi plus­sal­le – säh­kön­myyn­ti ja ko­ro­na­kor­vauk­set nä­kyi­vät tu­lo­puo­lel­la

17:15
"Koulupäivän ohessa suoritettava kurssi madaltaa kynnystä osallistua" – 37 Redun opiskelijaa osallistui metsästäjätutkintoon valmentavalle kurssille
Tilaajille

"Kou­lu­päi­vän ohessa suo­ri­tet­ta­va kurssi ma­dal­taa kyn­nys­tä osal­lis­tua" – 37 Redun opis­ke­li­jaa osal­lis­tui met­säs­tä­jä­tut­kin­toon val­men­ta­val­le kurs­sil­le

17:08 1
”Lainsäätäjän saamattomuus siirsi pallon saamelaiskäräjille ja KHO:lle” – asiantuntijan mukaan kansainvälisten ihmisoikeuselinten ratkaisut painavat enemmän kuin kansallinen lainsäädäntö
Toimitus suosittelee
Tilaajille

”Lain­sää­tä­jän saa­mat­to­muus siirsi pallon saa­me­lais­kä­rä­jil­le ja KHO:l­le” – asian­tun­ti­jan mukaan kan­sain­vä­lis­ten ih­mis­oi­keus­elin­ten rat­kai­sut pai­na­vat enemmän kuin kan­sal­li­nen lain­sää­dän­tö

24.03.2023 19:03 12
Oikealla nimellä ja osoitteella varustettu kirje päätyi Rovaniemellä Pöykkölän sijasta 40 kilometrin päähän Sonkaan – "Käsittämätöntä", kommentoi vastaanottaja Postin toimintaa

Oi­keal­la nimellä ja osoit­teel­la va­rus­tet­tu kirje päätyi Ro­va­nie­mel­lä Pöyk­kö­län sijasta 40 ki­lo­met­rin päähän Sonkaan – "Kä­sit­tä­mä­tön­tä", kom­men­toi vas­taan­ot­ta­ja Postin toi­min­taa

24.03.2023 05:00 21
Tilaajille
Ivalolaisen Eveliina Hokkasen romaanissa ilmastoystävällinen ruokailu muuttuu syömishäiriöksi — päähenkilöä pelottaa jopa hengittäminen, sillä se tuottaa hiilidioksidia

Iva­lo­lai­sen Eve­lii­na Hok­ka­sen ro­maa­nis­sa il­mas­to­ys­tä­väl­li­nen ruo­kai­lu muuttuu syö­mis­häi­riök­si — pää­hen­ki­löä pe­lot­taa jopa hen­git­tä­mi­nen, sillä se tuottaa hii­li­di­ok­si­dia

23.03.2023 17:49 4
Tilaajille
Rovaniemen linja-autoaseman ovet ehkä sulkeutuvat, kun Matkahuolto lähtee sieltä kesällä – "Pallo on nyt Rovaniemen kaupungilla"

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­man ovet ehkä sul­keu­tu­vat, kun Mat­ka­huol­to lähtee sieltä kesällä – "Pallo on nyt Ro­va­nie­men kau­pun­gil­la"

24.03.2023 05:00 22
Tilaajille
Tänä vuonna Adventure Race -työhyvinvointiseikkailu sisältää kolme sarjaa – ”Ounasvaaran vaihteleva maasto takaa unohtumattoman ulkoiluelämyksen yhteisöille”
Mainos Adventure Race

Tänä vuonna Ad­ven­tu­re Race -työ­hy­vin­voin­ti­seik­kai­lu si­säl­tää kolme sarjaa – ”Ou­nas­vaa­ran vaih­te­le­va maasto takaa unoh­tu­mat­to­man ul­koi­lu­elä­myk­sen yh­tei­söil­le”

06:00
Retkellä: Rovaniemen Pöyliövaaran lähdepolulla voi seurata kevään kulkua – ympyräreitille kannattaa napata eväät ja omat puut mukaan
Tilaajille

Retkellä: Rovaniemen Pöyliövaaran lähdepolulla voi seurata kevään kulkua – ympyräreitille kannattaa napata eväät ja omat puut mukaan

26.03.2023 08:00 2
Tuulialfa oy suunnittelee Sallaan ja Savukoskelle maan suurinta tuulivoimapuistoa, joka toisi kunnille miljoonatulot – edessä voi olla silti vaikea valinta
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Tuulialfa oy suunnittelee Sallaan ja Savukoskelle maan suurinta tuulivoimapuistoa, joka toisi kunnille miljoonatulot – edessä voi olla silti vaikea valinta

27.03.2023 20:52 13
Kolumni: Korouoman kanjonissa ihminen joutuu kerrankin väistämään, ja se tekee meille hyvää
Tilaajille
Kolumni
Riku Lavia

Kolumni: Korouoman kanjonissa ihminen joutuu kerrankin väistämään, ja se tekee meille hyvää

06:00
Petteri Polojärvi tuntee Ylä-Lapin ahmojen tavat paremmin kuin kukaan – suurpedon jälkiä löytyy kansallispuistoista yhä harvemmin, ja se on ahmamiehen mielestä häpeällistä
Luppo
Tilaajille

Petteri Po­lo­jär­vi tuntee Ylä-La­pin ahmojen tavat pa­rem­min kuin kukaan – suur­pe­don jälkiä löytyy kan­sal­lis­puis­tois­ta yhä har­vem­min, ja se on ah­ma­mie­hen mie­les­tä hä­peäl­lis­tä

25.03.2023 05:00 14
Suomalaisuusaktivisti ja kenkätehtailijat lupasivat Kemijoen isännille sähköä ja tehtaita – sen sijaan he tekivät miljoonien tilin ostamalla ja myymällä koskia nopeaan tahtiin

Suo­ma­lai­suus­ak­ti­vis­ti ja ken­kä­teh­tai­li­jat lu­pa­si­vat Ke­mi­joen isän­nil­le sähköä ja teh­tai­ta – sen sijaan he tekivät mil­joo­nien tilin os­ta­mal­la ja myy­mäl­lä koskia nopeaan tahtiin

19.03.2023 05:00 14
Tilaajille
Menestyskirjailija Satu Rämö muutti Äkäslompoloon ja tuo sinne pian myös kirjojensa päähenkilöt – vuoden myydyimmän dekkarin myyntituotoilla elää noin vuoden

Me­nes­tys­kir­jai­li­ja Satu Rämö muutti Äkäs­lom­po­loon ja tuo sinne pian myös kir­jo­jen­sa pää­hen­ki­löt – vuoden myy­dyim­män dek­ka­rin myyn­ti­tuo­toil­la elää noin vuoden

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Kiekkoura tulee naisille kalliiksi – rovaniemeläinen Marianne Lassila pelasi liigassa liian suurilla lainaluistimilla, koska omiin ei ollut varaa

Kiek­ko­ura tulee nai­sil­le kal­liik­si – ro­va­nie­me­läi­nen Ma­rian­ne Lassila pelasi lii­gas­sa liian suu­ril­la lai­na­luis­ti­mil­la, koska omiin ei ollut varaa

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Best Caravan laajentaa toimintaansa Ruotsiin – Haaparannassa vietetään avajaisia 1.-2.4.2023
Mainos Best Caravan

Best Caravan laa­jen­taa toi­min­taan­sa Ruot­siin – Haa­pa­ran­nas­sa vie­te­tään ava­jai­sia 1.-2.4.2023

26.03.2023 06:00
Maso Lehtonen toppuuttelee puheita "selvistä peleistä" – RoKi voi kiekkoilla puolivälieräsarjan katkolle tiistaina
Tilaajille

Maso Leh­to­nen top­puut­te­lee puheita "sel­vis­tä pe­leis­tä" – RoKi voi kiek­koil­la puo­li­vä­li­erä­sar­jan kat­kol­le tiis­tai­na

08:00 2
Analyysi: Nato-Suomi voi olla totisinta totta jo pääsiäisenä – Harmistuneessa Ruotsissa lisääntyvät "pitäkää tunkkinne" -parahdukset, jossa Ruotsi jäisi ulos Natosta
Tilaajille

Ana­lyy­si: Na­to-Suo­mi voi olla to­ti­sin­ta totta jo pää­siäi­se­nä – Har­mis­tu­nees­sa Ruot­sis­sa li­sään­ty­vät "pi­tä­kää tunk­kin­ne" -pa­rah­duk­set, jossa Ruotsi jäisi ulos Natosta

16:41 2
Sijoitushuijarit ovat vieneet kymmeniä tuhansia euroja virtuaalivaluuttaan liittyvillä huijauksilla – Lapin poliisille useita ilmoituksia tapauksista

Si­joi­tus­hui­ja­rit ovat vieneet kym­me­niä tu­han­sia euroja vir­tuaa­li­va­luut­taan liit­ty­vil­lä hui­jauk­sil­la – Lapin po­lii­sil­le useita il­moi­tuk­sia ta­pauk­sis­ta

14:05 1
RoKi tuuppaamassa Peli-Karhut kesälomalle – kakkoserä oli neljän maalin herkkuhetki, maalivahti Sami Suni huippuvireessä
Urheilu
Tilaajille

RoKi tuup­paa­mas­sa Pe­li-Kar­hut ke­sä­lo­mal­le – kak­kos­erä oli neljän maalin herk­ku­het­ki, maa­li­vah­ti Sami Suni huip­pu­vi­rees­sä

23:05 1
Rukan slopestylen Eurooppa cupin karsinnat taituroitiin komeassa säässä - Mountain Club Ounasvaaran Carola Niemelä selvitti tiensä finaaliin

Rukan slo­pes­ty­len Eu­roop­pa cupin kar­sin­nat tai­tu­roi­tiin ko­meas­sa säässä - Moun­tain Club Ou­nas­vaa­ran Carola Niemelä sel­vit­ti tiensä fi­naa­liin

17:02
Tilaajille
Barentsin Talvikisat Norjassa yli 700 urheilijan voimin

Ba­rent­sin Tal­vi­ki­sat Nor­jas­sa yli 700 ur­hei­li­jan voimin

15:48
Tilaajille
Aino Karppiselle pikahälytys Kanadan MM-kisoihin

Aino Karp­pi­sel­le pi­ka­hä­ly­tys Kanadan MM-ki­soi­hin

11:24
Tilaajille
Itse silmäklinikalla työskentelevä Marianne kävi silmäleikkauksessa, vaikka alkuun vähän pelotti – ”Hyvinhän sie onnistuit”
Mainos Terveystalo Silmäklinikka

Itse sil­mä­kli­ni­kal­la työs­ken­te­le­vä Ma­rian­ne kävi sil­mä­leik­kauk­ses­sa, vaikka alkuun vähän pelotti – ”Hy­vin­hän sie on­nis­tuit”

23.03.2023 06:00
Pakolaistyötä täydellä sydämellä – Maahanmuuttokoordinaattori on kiintiöpakolaisille korvaamaton apu byrokratian pyörityksessä
Tilaajille

Pa­ko­lais­työ­tä täy­del­lä sy­dä­mel­lä – Maa­han­muut­to­koor­di­naat­to­ri on kiin­tiö­pa­ko­lai­sil­le kor­vaa­ma­ton apu by­ro­kra­tian pyö­ri­tyk­ses­sä

08:00
Rovaniemi kouluttaa kaikki opettajat tukemaan oppilaiden mielenterveyttä – "Huikea linjaus"
Tilaajille

Ro­va­nie­mi kou­lut­taa kaikki opet­ta­jat tu­ke­maan op­pi­lai­den mie­len­ter­veyt­tä – "Huikea lin­jaus"

12:16 1
Torniossa sattui autojen peräänajo tiistaipäivällä
Tilaajille

Tor­nios­sa sattui autojen pe­rään­ajo tiis­tai­päi­väl­lä

13:28
Heikki Autto: Lapilla on kaikki mahdollisuudet menestyä – jokainen ääni on nyt tärkeä
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: Lapilla on kaikki mah­dol­li­suu­det me­nes­tyä – jo­kai­nen ääni on nyt tärkeä

26.03.2023 06:00
Enontekiön erälukiolaisia ei tarvitse raahata luontoon: Nuoret viettävät perheen mukana viikkoja laavussa tai lähtevät ajankuluksi tuntureille
Tilaajille

Enon­te­kiön erä­lu­kio­lai­sia ei tar­vit­se raahata luon­toon: Nuoret viet­tä­vät perheen mukana viik­ko­ja laa­vus­sa tai läh­te­vät ajan­ku­luk­si tun­tu­reil­le

05:00
Kolumnit
Kolumni: Korouoman kanjonissa ihminen joutuu kerrankin väistämään, ja se tekee meille hyvää
Kolumni Riku Lavia

Ko­lum­ni: Ko­rouo­man kan­jo­nis­sa ihminen joutuu ker­ran­kin väis­tä­mään, ja se tekee meille hyvää

06:00
Tilaajille
En ala kestävyysvajeeksi
Kolumni Eila Valtanen

En ala kes­tä­vyys­va­jeek­si

27.03.2023 05:00 8
Yksi unohtui vaalikeskustelusta – Nato
Kolumni Antti Kokkonen

Yksi unohtui vaa­li­kes­kus­te­lus­ta – Nato

24.03.2023 21:01 9
Viikon kuva: Arvovieras keskustelutilaisuudessa
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Ar­vo­vie­ras kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa

24.03.2023 06:00 1
Infinited etsii Kemin tehtaalleen avainhenkilöitä – kaikkiaan sen palkkalistoilla on jo yli 60 työntekijää
Tilaajille

In­fi­ni­ted etsii Kemin teh­taal­leen avain­hen­ki­löi­tä – kaik­kiaan sen palk­ka­lis­toil­la on jo yli 60 työn­te­ki­jää

05:00
Pakolaistyötä täydellä sydämellä – Maahanmuuttokoordinaattori on kiintiöpakolaisille korvaamaton apu byrokratian pyörityksessä
Tilaajille

Pa­ko­lais­työ­tä täy­del­lä sy­dä­mel­lä – Maa­han­muut­to­koor­di­naat­to­ri on kiin­tiö­pa­ko­lai­sil­le kor­vaa­ma­ton apu by­ro­kra­tian pyö­ri­tyk­ses­sä

08:00
Sadattuhannet osoittivat Israelissa mieltä sen jälkeen, kun pääministeri Netanjahu erotti puolustusministerin – Yhdysvallat "syvästi huolissaan" tapahtumista

Sadattuhannet osoittivat Israelissa mieltä sen jälkeen, kun pääministeri Netanjahu erotti puolustusministerin – Yhdysvallat "syvästi huolissaan" tapahtumista

27.03.2023 08:21 5
RoPSin kevätkokous jouduttiin keskeyttämään tilintarkastuskertomuksen tultua liian myöhään – seura on päässyt vauhtiin velkojensa maksussa
Tilaajille

RoPSin ke­vät­ko­kous jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään ti­lin­tar­kas­tus­ker­to­muk­sen tultua liian myöhään – seura on päässyt vauh­tiin vel­ko­jen­sa mak­sus­sa

27.03.2023 21:51 11
Ilta Kauhanen unohteli tavallisia sanoja ja sovittuja tapaamisia – Nuorten muistioireilun takana on yleensä monen tekijän summa
Teemat
Tilaajille

Ilta Kau­ha­nen unoh­te­li ta­val­li­sia sanoja ja so­vit­tu­ja ta­paa­mi­sia – Nuorten muis­ti­oi­rei­lun takana on yleensä monen tekijän summa

27.03.2023 06:30
Henniina Isoahon kissojen lempipaikka on sohvalla – asiantuntija ruotii myyttejä lemmikeistä ja kertoo, mitä kotikissat kaipaavat ympäristöltään

Hen­nii­na Isoahon kis­so­jen lem­pi­paik­ka on soh­val­la – asian­tun­ti­ja ruotii myyt­te­jä lem­mi­keis­tä ja kertoo, mitä ko­ti­kis­sat kai­paa­vat ym­pä­ris­töl­tään

25.03.2023 06:30
Tilaajille
Analyysi: Raideyhteyksiä kannattavat melkein kaikki puolueet, mutta sävyissä on suuria eroja – "Yllättävän ylimalkaista", analysoi liikennetoimittaja vaaliohjelmia

Ana­lyy­si: Rai­de­yh­teyk­siä kan­nat­ta­vat melkein kaikki puo­lueet, mutta sä­vyis­sä on suuria eroja – "Yl­lät­tä­vän yli­mal­kais­ta", ana­ly­soi lii­ken­ne­toi­mit­ta­ja vaa­li­oh­jel­mia

25.03.2023 06:30
Tilaajille
Keittiön kautta espanjalaiseen sieluun – Aurinkorannikon suomalaisille lehtiä tekevä Katia Westerdahl näyttää, miten hidas perunamunakas tehdään

Keit­tiön kautta es­pan­ja­lai­seen sieluun – Au­rin­ko­ran­ni­kon suo­ma­lai­sil­le lehtiä tekevä Katia Wes­ter­dahl näyt­tää, miten hidas pe­ru­na­mu­na­kas tehdään

23.03.2023 06:30
Tilaajille
Keminmaan koulukeskuksen rakennemittaukset valmistuivat – seuraavaksi tekninen toimi tutustuu tuloksiin huolella
Tilaajille

Ke­min­maan kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ne­mit­tauk­set val­mis­tui­vat – seu­raa­vak­si tek­ni­nen toimi tu­tus­tuu tu­lok­siin huo­lel­la

05:00
Värikäs pääsiäispuu tulee jälleen Rovaniemen keskustaan – puu koristellaan lastentapahtumassa
Tilaajille

Värikäs pää­siäis­puu tulee jälleen Ro­va­nie­men kes­kus­taan – puu ko­ris­tel­laan las­ten­ta­pah­tu­mas­sa

10:04
Rovaniemen kaupungin tilinpäätös vajaa 3 miljoonaa alijäämäinen – koko Rovaniemi-konsernin tulos 22 miljoonaa euroa ylijäämäinen
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ti­lin­pää­tös vajaa 3 mil­joo­naa ali­jää­mäi­nen – koko Ro­va­nie­mi-kon­ser­nin tulos 22 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

27.03.2023 22:12 6
RoPSin kevätkokous jouduttiin keskeyttämään tilintarkastuskertomuksen tultua liian myöhään – seura on päässyt vauhtiin velkojensa maksussa
Tilaajille

RoPSin ke­vät­ko­kous jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään ti­lin­tar­kas­tus­ker­to­muk­sen tultua liian myöhään – seura on päässyt vauh­tiin vel­ko­jen­sa mak­sus­sa

27.03.2023 21:51 11
Lukijoilta
Sierilä sopii Vuotoksen seuraksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus Riku Mäenpää

Sierilä sopii Vuo­tok­sen seu­rak­si

05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heli Honkasilta, Juulia Rantahalvari ja Seita Torikka

Kun­tou­tu­jat elävät ta­lous­kuo­pas­sa

05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Leena Suopajärvi

Kuka hyötyy Sie­ri­län ra­ken­ta­mi­ses­ta?

05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­suu­teen tar­vi­taan rahaa

05:00
Moottorikelkkailija kuoli onnettomuudessa Kolarin Hannukaisessa
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja kuoli on­net­to­muu­des­sa Kolarin Han­nu­kai­ses­sa

27.03.2023 20:20
Salaperäinen sijoittaja "nurkkaa" Lapin pieniä sähköyhtiöitä
Tilaajille

Sa­la­pe­räi­nen si­joit­ta­ja "nurk­kaa" Lapin pieniä säh­kö­yh­tiöi­tä

27.03.2023 20:20 3
“Kultakimpale pistää silmät säkenöimään” – Tankavaaran museo tallettanut kultaperinnettä jo 50 vuotta
Tilaajille

“Kul­ta­kim­pa­le pistää silmät sä­ke­nöi­mään” – Tan­ka­vaa­ran museo tal­let­ta­nut kul­ta­pe­rin­net­tä jo 50 vuotta

27.03.2023 17:33 1
Lehtoset pitkällä pestillä Arctic Volleyn töihin – Jukka Lehtonen on marinoitunut lentopalloammattilaiseksi niin kansallisella kuin kansainvälisellä pelaaja- ja valmentajauralla
Tilaajille

Leh­to­set pit­käl­lä pes­til­lä Arctic Volleyn töihin – Jukka Leh­to­nen on ma­ri­noi­tu­nut len­to­pal­lo­am­mat­ti­lai­sek­si niin kan­sal­li­sel­la kuin kan­sain­vä­li­sel­lä pe­laa­ja- ja val­men­ta­ja­ural­la

27.03.2023 18:00