Sanna Marin on uuden sukupolven rautarouva – Nyt hänestä on tulossa Suomen nuorin pääministeri

Sanna Marin on uuden su­ku­pol­ven rau­ta­rou­va – Nyt hänestä on tulossa Suomen nuorin pää­mi­nis­te­ri

08.12.2019 19:50
Rovaniemi sai oman jouluseimen – "Halusimme tuoda sen tänne, missä ihmisetkin ovat"

Ro­va­nie­mi sai oman jou­lu­sei­men – "Ha­lu­sim­me tuoda sen tänne, missä ih­mi­set­kin ovat"

08.12.2019 17:56
Viime vuosien suurimmat lakot käynnistyvät – Muita palkkaneuvotteluja linjaavassa päänavauksessa kiistana ovat enää palkankorotukset, mutta "näkemyserot ovat suuria"

Viime vuosien suu­rim­mat lakot käyn­nis­ty­vät – Muita palk­ka­neu­vot­te­lu­ja lin­jaa­vas­sa pään­avauk­ses­sa kiis­ta­na ovat enää pal­kan­ko­ro­tuk­set, mutta "nä­ke­my­se­rot ovat suuria"

08.12.2019 20:31
Pääkirjoitus: Berner muistetaan epäonnistuneesta taksilaista, mutta se ei ollut välttämättä hänen ainoa hutilyöntinsä
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Berner muis­te­taan epä­on­nis­tu­nees­ta tak­si­lais­ta, mutta se ei ollut vält­tä­mät­tä hänen ainoa hu­ti­lyön­tin­sä

08.12.2019 18:30
"Suomalainen mies ei kestä työttömyyttä ja puolison puutetta" – Alkoholin aiheuttama haimatulehdus vie syrjäytyneitä miehiä hautaan, taudista väittelevä lääkäri toivoisi parantuneita seurattavan paremmin
Tilaajille

"Suo­ma­lai­nen mies ei kestä työt­tö­myyt­tä ja puo­li­son puu­tet­ta" – Al­ko­ho­lin ai­heut­ta­ma hai­ma­tu­leh­dus vie syr­jäy­ty­nei­tä miehiä hau­taan, tau­dis­ta väit­te­le­vä lääkäri toi­voi­si pa­ran­tu­nei­ta seu­rat­ta­van pa­rem­min

08.12.2019 13:44
Kuuntele viimeisen sotavangin, Eino Hietalan uskomaton tarina Stalinin vankiloista takaisin Sodankylään 10 vuoden sotavankeuden jälkeen

Kuun­te­le vii­mei­sen so­ta­van­gin, Eino Hie­ta­lan us­ko­ma­ton tarina Sta­li­nin van­ki­lois­ta ta­kai­sin So­dan­ky­lään 10 vuoden so­ta­van­keu­den jälkeen

06.12.2019 06:31
Raju aurinkomyrsky voisi pimentää kännykät ja pysäyttää lentoliikenteen – Revontulitutkimus auttaa torjumaan turvallisuusuhkia
Tilaajille

Raju au­rin­ko­myrs­ky voisi pi­men­tää kän­ny­kät ja py­säyt­tää len­to­lii­ken­teen – Re­von­tu­li­tut­ki­mus auttaa tor­ju­maan tur­val­li­suus­uh­kia

08.12.2019 10:08
Melina-tyttären tapaturmainen kuolema järkytti mestaripainija Mikael Lindgrenin, 50, elämän perusrakenteita: "Suru on arjessa edelleen läsnä"
Tilaajille

Me­li­na-tyt­tä­ren ta­pa­tur­mai­nen kuolema jär­kyt­ti mes­ta­ri­pai­ni­ja Mikael Lindg­re­nin, 50, elämän pe­rus­ra­ken­tei­ta: "Suru on arjessa edel­leen läsnä"

08.12.2019 11:29
Mitä tapahtuu, kun henkeen ja vereen yrittäjähenkinen joutuu hakemaan firmansa konkurssiin? Taina Torvelan ensimmäinen tunne oli valtava häpeä –Sitten hän huomasi, kuinka väärässä olikaan
Lukemisto
Tilaajille

Mitä ta­pah­tuu, kun henkeen ja vereen yrit­tä­jä­hen­ki­nen joutuu ha­ke­maan fir­man­sa kon­kurs­siin? Taina Tor­ve­lan en­sim­mäi­nen tunne oli valtava häpeä –Sitten hän huo­ma­si, kuinka vää­räs­sä olikaan

06.12.2019 07:30
Miten selvitä somekiusaamisesta tai yksipuolisesta rakkaudesta? Hulvaton teos osoittaa, että venäläisistä romaaniklassikoista löytyy elämänohjeita nykypäivään

Miten selvitä so­me­kiu­saa­mi­ses­ta tai yk­si­puo­li­ses­ta rak­kau­des­ta? Hul­va­ton teos osoit­taa, että ve­nä­läi­sis­tä ro­maa­ni­klas­si­kois­ta löytyy elä­män­oh­jei­ta ny­ky­päi­vään

01.12.2019 08:00
Tilaajille
Viimeinen veteraani – 101-vuotias Vilho Kellokumpu on tiettävästi ainoa elossa oleva talvisodan Sallan pataljoonan sotilas

Vii­mei­nen ve­te­raa­ni – 101-vuo­tias Vilho Kel­lo­kum­pu on tiet­tä­väs­ti ainoa elossa oleva tal­vi­so­dan Sallan pa­tal­joo­nan sotilas

30.11.2019 07:30
Näin talvisotaa käytiin Lapissa – Tappio Mäntyvaarassa tai Pelkosenniemellä olisi avannut venäläisille tien Kemijärvelle ja Rovaniemelle saakka

Näin tal­vi­so­taa käytiin Lapissa – Tappio Män­ty­vaa­ras­sa tai Pel­ko­sen­nie­mel­lä olisi avannut ve­nä­läi­sil­le tien Ke­mi­jär­vel­le ja Ro­va­nie­mel­le saakka

30.11.2019 07:30
Tilaajille

Jos tal­vi­so­ta syt­tyi­si nyt, mil­lai­nen siitä tulisi – laa­dim­me ske­naa­rion, jossa Venäjä hyökkää Suomeen 2020-lu­vul­la

30.11.2019 07:00
Tilaajille

Punk­pap­pi Nuusa Nis­ka­lan ta­tuoin­nit ja anar­kis­ti­pu­heet suu­tut­ti­vat monet: "Kuka saa sanoa, mikä on oikea uskova ja miltä uskon pitää näyt­tää"

30.11.2019 07:00
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen pro­fes­so­ri Vesa Puu­ro­nen joutui tot­tu­maan skinien uh­kai­luun jo 1990-lu­vul­la – ny­kyi­sin esi­te­tään enemmän suoraan henkeen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­via uh­kauk­sia

29.11.2019 19:11
Tilaajille
Työhyvinvoinnin takana yksilöllisesti valitut silmälasit - "Persoona saa näkyä myös laseissa"
Mainos Brillet

Työ­hy­vin­voin­nin takana yk­si­löl­li­ses­ti valitut sil­mä­la­sit - "Per­soo­na saa näkyä myös la­seis­sa"

05.12.2019 08:00
14-vuotias ajoi mopoautoa ja kuljetti matkustajaa tavaratilassa Torniossa

14-vuo­tias ajoi mo­po­au­toa ja kul­jet­ti mat­kus­ta­jaa ta­va­ra­ti­las­sa Tor­nios­sa

08.12.2019 18:14
Mies tunkeutui asuntoon rikkomalla ikkunan Torniossa – katuharja paljasti häirikön osoitteen poliisille

Mies tun­keu­tui asun­toon rik­ko­mal­la ikkunan Tor­nios­sa – ka­tu­har­ja pal­jas­ti häi­ri­kön osoit­teen po­lii­sil­le

08.12.2019 12:31
Joulukuusen voi ripustaa vaikka verhotankoon – tunnetko jo nämä kaikki modernit ja kätevät joulukuusen korvikkeet?

Jou­lu­kuu­sen voi ri­pus­taa vaikka ver­ho­tan­koon – tun­net­ko jo nämä kaikki mo­der­nit ja kätevät jou­lu­kuu­sen kor­vik­keet?

08.12.2019 15:00
Valtteri Bottas voitti asfalttirallin Ranskassa - tuleeko toistamiseen Tunturiralliin...
Urheilu

Valt­te­ri Bottas voitti as­falt­ti­ral­lin Rans­kas­sa - tuleeko tois­ta­mi­seen Tun­tu­ri­ral­liin...

08.12.2019 22:13

Suomen naiset EM-se­ka­vies­tis­sä seit­se­män­nek­si, mie­hil­le hylkäys

08.12.2019 21:21
Suomi 17. naisten ampumahiihtoviestissä Östersundin maailmancupissa

Suomi 17. naisten am­pu­ma­hiih­to­vies­tis­sä Ös­ter­sun­din maail­man­cu­pis­sa

08.12.2019 20:43

Lämärit haki vä­hä­maa­li­ses­sa ot­te­lus­sa voiton YKI:stä

08.12.2019 19:58

Et-Po venyi Ni­va­las­sa vie­ras­voit­toon rank­ka­reil­la

08.12.2019 19:55
Kuntoutuksesta tukea työelämässä jatkamiseen - Lapin Kuntoutus auttaa toiminta- ja työkyvyn tukemisessa
Mainos Lapin Kuntoutus Oy

Kun­tou­tuk­ses­ta tukea työ­elä­mäs­sä jat­ka­mi­seen - Lapin Kun­tou­tus auttaa toi­min­ta- ja työ­ky­vyn tu­ke­mi­ses­sa

04.12.2019 06:00
Inarijärven jäälohkareista syntyy omituisten otusten puisto vanhan kyläkoulun pihalle

Ina­ri­jär­ven jää­loh­ka­reis­ta syntyy omi­tuis­ten otusten puisto vanhan ky­lä­kou­lun pihalle

07.12.2019 18:54
Mies yritti tunkeutua tuttavansa asuntoon Kemissä – hakkasi ovia ja ikkunoita, taskusta löytyi puukko

Mies yritti tun­keu­tua tut­ta­van­sa asun­toon Kemissä – hakkasi ovia ja ik­ku­noi­ta, tas­kus­ta löytyi puukko

08.12.2019 12:55
Vankiloissa kovat otteet käyttöön: näin muita vankeja ja henkilökuntaa terrorisoivat liivijengiläiset laitetaan kuriin

Van­ki­lois­sa kovat otteet käyt­töön: näin muita vankeja ja hen­ki­lö­kun­taa ter­ro­ri­soi­vat lii­vi­jen­gi­läi­set lai­te­taan kuriin

08.12.2019 06:00
Tehtaassa nukkuneet työläiset jäivät liekkeihin – Delhissä sattui tuhoisa tulipalo, jossa on kuollut kymmeniä ihmisiä

Teh­taas­sa nuk­ku­neet työ­läi­set jäivät liek­kei­hin – Del­his­sä sattui tuhoisa tu­li­pa­lo, jossa on kuollut kym­me­niä ihmisiä

08.12.2019 10:33
Pääkirjoitus: Vauvaraha ei oikaise syntyvyyden syöksykierrettä
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Vau­va­ra­ha ei oikaise syn­ty­vyy­den syök­sy­kier­ret­tä

08.12.2019 08:00
Podcast
Lapin Kansa julkaisee monta podcast-sarjaa joka viikko, tunnetko jo ne kaikki? – Lue esittelyt tästä

Lapin Kansa jul­kai­see monta pod­cast-sar­jaa joka viikko, tun­net­ko jo ne kaikki? – Lue esit­te­lyt tästä

18.08.2019 03:59
Kuuntele Viikkoraati: tällaista on Linnan juhlissa, tätä mieltä hallitusneuvotteluista, ensikertalainen matkalla Linnaan, näin syntyy pääjuttu, jääpäiväkirjat

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: täl­lais­ta on Linnan juh­lis­sa, tätä mieltä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta, en­si­ker­ta­lai­nen mat­kal­la Lin­naan, näin syntyy pää­jut­tu, jää­päi­vä­kir­jat

05.12.2019 14:45
Kuuntele Vasan podcast: Suomalaisuus hävettää, koska keskustelu kansalaisuudesta on vedetty äärimmäisyyksiin

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Suo­ma­lai­suus hä­vet­tää, koska kes­kus­te­lu kan­sa­lai­suu­des­ta on vedetty ää­rim­mäi­syyk­siin

05.12.2019 14:43
Kuuntele Viikkoraati: Soitimme kahdelle jäljelläolevalle kaupunginjohtajakandidaatille, kuule  kanta tuulivoimalaan ja tornihotelleihin! -entä missäpä he haluaisivat asua?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Soi­tim­me kah­del­le jäl­jel­läo­le­val­le kau­pun­gin­joh­ta­ja­kan­di­daa­til­le, kuule kanta tuu­li­voi­ma­laan ja tor­ni­ho­tel­lei­hin! -entä missäpä he ha­luai­si­vat asua?

28.11.2019 16:06
16. Liisa Lapin ihmemaassa: Pilvi Mikkonen, 33, Levi: Etelä-Suomessa asuessa tunsin aina kaipuuta Lappiin

16. Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Pilvi Mik­ko­nen, 33, Levi: Ete­lä-Suo­mes­sa asuessa tunsin aina kai­puu­ta Lappiin

24.11.2019 10:01
Kuuntele Jääpäiväkirjaviikkoraati: Jäiden keskellä vietetään halloweeniä ja tutkimusasemaa uhkaa kymmenien kilometrien railo, uusia jääkarhujakin tulee paikalle

Kuun­te­le Jää­päi­vä­kir­ja­viik­ko­raa­ti: Jäiden kes­kel­lä vie­te­tään hal­lo­wee­niä ja tut­ki­mus­ase­maa uhkaa kym­me­nien ki­lo­met­rien railo, uusia jää­kar­hu­ja­kin tulee pai­kal­le

22.11.2019 16:03
Näin lappilaiset edustivat Linnassa – katso Lapin Kansan kuvakooste juhlista

Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Lin­nas­sa – katso Lapin Kansan ku­va­koos­te juh­lis­ta

07.12.2019 10:24
Lapin Kansan Joulutarina: Tonttukansan lahja, luukku 8

Lapin Kansan Jou­lu­ta­ri­na: Tont­tu­kan­san lahja, luukku 8

08.12.2019 06:31
Rattijuoppo ajoi päin punaisia ja aiheutti kolarin Torniossa

Rat­ti­juop­po ajoi päin pu­nai­sia ja ai­heut­ti kolarin Tor­nios­sa

08.12.2019 13:13
Lappilaisilla yrittäjillä on tarve näkyä digimaailmassa: Verkosta löytyminen on tänä päivänä jo ihan uskottavuusasia
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­sil­la yrit­tä­jil­lä on tarve näkyä di­gi­maail­mas­sa: Ver­kos­ta löy­ty­mi­nen on tänä päivänä jo ihan us­kot­ta­vuus­asia

05.12.2019 06:00
Vasta oma taistelu johti syöpähoitoihin – "Kyseessä on syöpä, joka ei vaadi mitään hoitoja”, sanottiin kotiin tulleessa kirjeessä ilman selityksiä

Vasta oma tais­te­lu johti syö­pä­hoi­toi­hin – "Ky­sees­sä on syöpä, joka ei vaadi mitään hoi­to­ja”, sa­not­tiin kotiin tul­lees­sa kir­jees­sä ilman se­li­tyk­siä

07.12.2019 07:00
Mies hyökkäsi autossa istuneen tuntemattoman miehen kimppuun Tervolassa

Mies hyök­kä­si autossa is­tu­neen tun­te­mat­to­man miehen kimp­puun Ter­vo­las­sa

07.12.2019 11:30
Nainen pahoinpideltiin yksityisasunnossa Keminmaassa – uhrin mukaan häntä lyötiin, potkittiin ja revittiin hiuksista

Nainen pa­hoin­pi­del­tiin yk­si­tyis­asun­nos­sa Ke­min­maas­sa – uhrin mukaan häntä lyö­tiin, pot­kit­tiin ja re­vit­tiin hiuk­sis­ta

07.12.2019 11:31
”Kävin kahdesti käsiksi lapseeni” – Työssään muita auttava äiti olisi kaivannut nopeampaa apua, kun suhde murrosikäisen tyttären kanssa meni solmuun

”Kävin kah­des­ti käsiksi lap­see­ni” – Työs­sään muita auttava äiti olisi kai­van­nut no­peam­paa apua, kun suhde mur­ros­ikäi­sen tyt­tä­ren kanssa meni solmuun

07.12.2019 08:00
Rattijuoppo jäi kiinni Torniossa – kertoi poliisille juoneensa "muutaman lonkeron"

Rat­ti­juop­po jäi kiinni Tor­nios­sa – kertoi po­lii­sil­le juo­neen­sa "muu­ta­man lon­ke­ron"

07.12.2019 11:57
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori