Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Pääkirjoitus: Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lapioselän tuulivoimapuisto saa varovaista kannatusta Sallassa ja Savukoskella – paliskunnissa ihmetellään pikaista aikataulua kaavoituksen aloittamiseksi
Tilaajille

La­pio­se­län tuu­li­voi­ma­puis­to saa va­ro­vais­ta kan­na­tus­ta Sal­las­sa ja Sa­vu­kos­kel­la – pa­lis­kun­nis­sa ih­me­tel­lään pi­kais­ta ai­ka­tau­lua kaa­voi­tuk­sen aloit­ta­mi­sek­si

19:00 2
Koronatauolta palannut Tornion Suurpilkit veti väkeä arviolta ennätysmäärän – kaikki yli 10 000 pilkkikorttia myytiin
Tilaajille

Ko­ro­na­tauol­ta pa­lan­nut Tornion Suur­pil­kit veti väkeä ar­viol­ta en­nä­tys­mää­rän – kaikki yli 10 000 pilk­ki­kort­tia myytiin

16:08
Linja-auto törmäsi tietä ylittäneeseen moottorikelkkaan Levillä – moottorikelkan kuljettaja loukkaantui vakavasti
Tilaajille

Lin­ja-au­to törmäsi tietä ylit­tä­nee­seen moot­to­ri­kelk­kaan Levillä – moot­to­ri­kel­kan kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

12:26 5
Pellolainen Kuljetusliike Enbuska palkittiin vuoden pohjoissuomalaisena kuljetusyrityksenä
Tilaajille

Pel­lo­lai­nen Kul­je­tus­lii­ke Enbuska pal­kit­tiin vuoden poh­jois­suo­ma­lai­se­na kul­je­tus­yri­tyk­se­nä

08:00 2
Heikki Autto: Lapilla on kaikki mahdollisuudet menestyä – jokainen ääni on nyt tärkeä
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: Lapilla on kaikki mah­dol­li­suu­det me­nes­tyä – jo­kai­nen ääni on nyt tärkeä

06:00 2
Vaaleista vaaleihin: Kahden äänen erolla kansanedustajaksi
Eduskuntavaalit 2023
Tilaajille

Vaa­leis­ta vaa­lei­hin: Kahden äänen erolla kan­san­edus­ta­jak­si

24.03.2023 15:40 1
Oikeisto leikkaisi, vasemmisto ei, vihreät empii – Lapin Kansan vaalikone kertoo, että lappilaisehdokkaiden leikkauslinja noudattaa tuttua jakoa

Oi­keis­to leik­kai­si, va­sem­mis­to ei, vihreät empii – Lapin Kansan vaa­li­ko­ne kertoo, että lap­pi­lais­eh­dok­kai­den leik­kaus­lin­ja nou­dat­taa tuttua jakoa

22.03.2023 05:00 7
Tilaajille
"Valinta oli loppupeleissä aika helppo" – äänestyskopilla riitti väkeä ennakkoäänestyksen alettua

"Va­lin­ta oli lop­pu­pe­leis­sä aika helppo" – ää­nes­tys­ko­pil­la riitti väkeä en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen alettua

22.03.2023 14:51 5
Tilaajille
Miksi Eemeli, 26, ja Elina, 24, edes käyttävät aikaa kampanjointiin, kun kansanedustajaksi pääsy vaatisi suurta ihmettä? Podcastissa teemana nuoret ja äänestäminen

Miksi Eemeli, 26, ja Elina, 24, edes käyt­tä­vät aikaa kam­pan­join­tiin, kun kan­san­edus­ta­jak­si pääsy vaatisi suurta ih­met­tä? Pod­cas­tis­sa teemana nuoret ja ää­nes­tä­mi­nen

23.03.2023 05:00

Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

21.02.2023 09:00 22
Kesäloma-ajatus yllätti Suvi Minkkisen – Naisten tuplamestari ennakoi norjalaisen päävalmentajan jatkavan – Miesten tuplamestari Tero Seppälä lähtee vielä Inariin urakoimaan
Tilaajille

Ke­sä­lo­ma-aja­tus yllätti Suvi Mink­ki­sen – Naisten tup­la­mes­ta­ri ennakoi nor­ja­lai­sen pää­val­men­ta­jan jat­ka­van – Miesten tup­la­mes­ta­ri Tero Seppälä lähtee vielä Inariin ura­koi­maan

18:33
Viisi henkilöä loukkaantui risteyskolarissa Torniossa
Tilaajille

Viisi hen­ki­löä louk­kaan­tui ris­teys­ko­la­ris­sa Tor­nios­sa

16:24
”Lainsäätäjän saamattomuus siirsi pallon saamelaiskäräjille ja KHO:lle” – asiantuntijan mukaan kansainvälisten ihmisoikeuselinten ratkaisut painavat enemmän kuin kansallinen lainsäädäntö
Toimitus suosittelee
Tilaajille

”Lain­sää­tä­jän saa­mat­to­muus siirsi pallon saa­me­lais­kä­rä­jil­le ja KHO:l­le” – asian­tun­ti­jan mukaan kan­sain­vä­lis­ten ih­mis­oi­keus­elin­ten rat­kai­sut pai­na­vat enemmän kuin kan­sal­li­nen lain­sää­dän­tö

24.03.2023 19:03 8
Oikealla nimellä ja osoitteella varustettu kirje päätyi Rovaniemellä Pöykkölän sijasta 40 kilometrin päähän Sonkaan – "Käsittämätöntä", kommentoi vastaanottaja Postin toimintaa

Oi­keal­la nimellä ja osoit­teel­la va­rus­tet­tu kirje päätyi Ro­va­nie­mel­lä Pöyk­kö­län sijasta 40 ki­lo­met­rin päähän Sonkaan – "Kä­sit­tä­mä­tön­tä", kom­men­toi vas­taan­ot­ta­ja Postin toi­min­taa

24.03.2023 05:00 20
Tilaajille
Ivalolaisen Eveliina Hokkasen romaanissa ilmastoystävällinen ruokailu muuttuu syömishäiriöksi — päähenkilöä pelottaa jopa hengittäminen, sillä se tuottaa hiilidioksidia

Iva­lo­lai­sen Eve­lii­na Hok­ka­sen ro­maa­nis­sa il­mas­to­ys­tä­väl­li­nen ruo­kai­lu muuttuu syö­mis­häi­riök­si — pää­hen­ki­löä pe­lot­taa jopa hen­git­tä­mi­nen, sillä se tuottaa hii­li­di­ok­si­dia

23.03.2023 17:49 3
Tilaajille
Rovaniemen linja-autoaseman ovet ehkä sulkeutuvat, kun Matkahuolto lähtee sieltä kesällä – "Pallo on nyt Rovaniemen kaupungilla"

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­man ovet ehkä sul­keu­tu­vat, kun Mat­ka­huol­to lähtee sieltä kesällä – "Pallo on nyt Ro­va­nie­men kau­pun­gil­la"

24.03.2023 05:00 22
Tilaajille
Best Caravan laajentaa toimintaansa Ruotsiin – Haaparannassa vietetään avajaisia 1.-2.4.2023
Mainos Best Caravan

Best Caravan laa­jen­taa toi­min­taan­sa Ruot­siin – Haa­pa­ran­nas­sa vie­te­tään ava­jai­sia 1.-2.4.2023

06:00
Retkellä: Rovaniemen Pöyliövaaran lähdepolulla voi seurata kevään kulkua – ympyräreitille kannattaa napata eväät ja omat puut mukaan
Tilaajille

Retkellä: Rovaniemen Pöyliövaaran lähdepolulla voi seurata kevään kulkua – ympyräreitille kannattaa napata eväät ja omat puut mukaan

08:00 2
Äänestäjien oikeusturva vaarassa – saamelaiskäräjälaki tulisi pikaisesti uudistaa
Pääkirjoitus

Äänestäjien oikeusturva vaarassa – saamelaiskäräjälaki tulisi pikaisesti uudistaa

16:59 1
Yksi unohtui vaalikeskustelusta – Nato
Kolumni
Antti Kokkonen

Yksi unohtui vaalikeskustelusta – Nato

24.03.2023 21:01 9
Petteri Polojärvi tuntee Ylä-Lapin ahmojen tavat paremmin kuin kukaan – suurpedon jälkiä löytyy kansallispuistoista yhä harvemmin, ja se on ahmamiehen mielestä häpeällistä
Luppo
Tilaajille

Petteri Po­lo­jär­vi tuntee Ylä-La­pin ahmojen tavat pa­rem­min kuin kukaan – suur­pe­don jälkiä löytyy kan­sal­lis­puis­tois­ta yhä har­vem­min, ja se on ah­ma­mie­hen mie­les­tä hä­peäl­lis­tä

25.03.2023 05:00 14
Suomalaisuusaktivisti ja kenkätehtailijat lupasivat Kemijoen isännille sähköä ja tehtaita – sen sijaan he tekivät miljoonien tilin ostamalla ja myymällä koskia nopeaan tahtiin

Suo­ma­lai­suus­ak­ti­vis­ti ja ken­kä­teh­tai­li­jat lu­pa­si­vat Ke­mi­joen isän­nil­le sähköä ja teh­tai­ta – sen sijaan he tekivät mil­joo­nien tilin os­ta­mal­la ja myy­mäl­lä koskia nopeaan tahtiin

19.03.2023 05:00 14
Tilaajille
Menestyskirjailija Satu Rämö muutti Äkäslompoloon ja tuo sinne pian myös kirjojensa päähenkilöt – vuoden myydyimmän dekkarin myyntituotoilla elää noin vuoden

Me­nes­tys­kir­jai­li­ja Satu Rämö muutti Äkäs­lom­po­loon ja tuo sinne pian myös kir­jo­jen­sa pää­hen­ki­löt – vuoden myy­dyim­män dek­ka­rin myyn­ti­tuo­toil­la elää noin vuoden

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Kiekkoura tulee naisille kalliiksi – rovaniemeläinen Marianne Lassila pelasi liigassa liian suurilla lainaluistimilla, koska omiin ei ollut varaa

Kiek­ko­ura tulee nai­sil­le kal­liik­si – ro­va­nie­me­läi­nen Ma­rian­ne Lassila pelasi lii­gas­sa liian suu­ril­la lai­na­luis­ti­mil­la, koska omiin ei ollut varaa

18.03.2023 05:00
Tilaajille
Heikki Autto: Suomi on pelastettava ylivelkaantumiselta
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: Suomi on pe­las­tet­ta­va yli­vel­kaan­tu­mi­sel­ta

22.03.2023 06:00
Tiedätkö kuka sanoi nämä sanat ja lentävät lauseet?
Tilaajille

Tie­dät­kö kuka sanoi nämä sanat ja len­tä­vät lau­seet?

05:00 3
Uskonnot eivät ole kadonneet mihinkään – tutkija Aini Linjakumpu perää etenkin viranomaisille lisää ymmärrystä ja tietoa eri uskonnoista
Tilaajille

Us­kon­not eivät ole ka­don­neet mi­hin­kään – ­tut­ki­ja Aini Lin­ja­kum­pu perää etenkin vi­ran­omai­sil­le lisää ym­mär­rys­tä ja tietoa eri us­kon­nois­ta

12:00
Lapin Kansa live: Ampumahiihdon SM-kisojen kolmas kisapäivä tarjoaa yhteislähtöjä ja nuorten viestejä – katso suora lähetys tästä
Tilaajille

Lapin Kansa live: Am­pu­ma­hiih­don SM-ki­so­jen kolmas ki­sa­päi­vä tarjoaa yh­teis­läh­tö­jä ja nuorten vies­te­jä – katso suora lähetys tästä

08:00 1
Sastamolo mestarina nousukarsintoihin – SSRA kaatui toistamiseen Kempelehallissa
Urheilu
Tilaajille

Sas­ta­mo­lo mes­ta­ri­na nou­su­kar­sin­toi­hin – SSRA kaatui tois­ta­mi­seen Kem­pe­le­hal­lis­sa

19:05
Kesäloma-ajatus yllätti Suvi Minkkisen – Naisten tuplamestari ennakoi norjalaisen päävalmentajan jatkavan – Miesten tuplamestari Tero Seppälä lähtee vielä Inariin urakoimaan

Ke­sä­lo­ma-aja­tus yllätti Suvi Mink­ki­sen – Naisten tup­la­mes­ta­ri ennakoi nor­ja­lai­sen pää­val­men­ta­jan jat­ka­van – Miesten tup­la­mes­ta­ri Tero Seppälä lähtee vielä Inariin ura­koi­maan

18:33
Tilaajille
Peppi Poutanen ja Lumia Nurmela hopealle KLL:n hiihdoissa Ristijärvellä

Peppi Pou­ta­nen ja Lumia Nurmela ho­peal­le KLL:n hiih­dois­sa Ris­ti­jär­vel­lä

17:53
Tilaajille
Liigapaikka ei vielä sinetöitynyt – RoKin naiset hävisivät yhdellä maalilla Lukolle

Lii­ga­paik­ka ei vielä si­ne­töi­ty­nyt – RoKin naiset hä­vi­si­vät yhdellä maa­lil­la Lukolle

17:17
Tilaajille
Olli Rainio rakentaa Lapin tulevaisuutta asiakeskeisyydellä ja ratkaisuhakuisesti
Mainos Olli Rainio

Olli Rainio ra­ken­taa Lapin tu­le­vai­suut­ta asia­kes­kei­syy­del­lä ja rat­kai­su­ha­kui­ses­ti

21.03.2023 06:00
Nappi on enemmän kuin kokonsa väärti – "Nämä ovat minun lapsiani", tilkku­taiteesta henkireiän löytänyt arkkitehti Britta Passoja toteaa näyttelynsä töistä
Tilaajille

Nappi on enemmän kuin kokonsa väärti – "Nämä ovat minun lap­sia­ni", tilk­ku­tai­tees­ta hen­ki­reiän löy­tä­nyt ark­ki­teh­ti Britta Passoja toteaa näyt­te­lyn­sä töistä

17:00
Analyysi: Ukraina-tuki värisee mutta kestää Yhdysvalloissa – Trumpin haastaja Ron DeSantis korjasi kriittiset kommenttinsa Ukrainan auttamisesta
Tilaajille

Ana­lyy­si: Uk­rai­na-tu­ki värisee mutta kestää Yh­dys­val­lois­sa – Trumpin haas­ta­ja Ron De­San­tis korjasi kriit­ti­set kom­ment­tin­sa Uk­rai­nan aut­ta­mi­ses­ta

06:30 1
Katukampanjoinnille on yhä kysyntää: "Ei tarvitse valokuvan perusteella valita" – äänestäjiä houkuteltiin puolueteltoille Rovaniemellä lauantaina
Tilaajille

Ka­tu­kam­pan­join­nil­le on yhä ky­syn­tää: "Ei tar­vit­se va­lo­ku­van pe­rus­teel­la valita" – ää­nes­tä­jiä hou­ku­tel­tiin puo­lue­tel­toil­le Ro­va­nie­mel­lä lauan­tai­na

25.03.2023 15:00 3
Itse silmäklinikalla työskentelevä Marianne kävi silmäleikkauksessa, vaikka alkuun vähän pelotti – ”Hyvinhän sie onnistuit”
Mainos Terveystalo Silmäklinikka

Itse sil­mä­kli­ni­kal­la työs­ken­te­le­vä Ma­rian­ne kävi sil­mä­leik­kauk­ses­sa, vaikka alkuun vähän pelotti – ”Hy­vin­hän sie on­nis­tuit”

23.03.2023 06:00
Teräksen sulatusuuniin tuli reikä Tornion terästehtaalla
Tilaajille

Te­räk­sen su­la­tus­uu­niin tuli reikä Tornion te­räs­teh­taal­la

25.03.2023 15:57
Kolumnit
Yksi unohtui vaalikeskustelusta – Nato
Kolumni Antti Kokkonen

Yksi unohtui vaa­li­kes­kus­te­lus­ta – Nato

24.03.2023 21:01 9
Viikon kuva: Arvovieras keskustelutilaisuudessa
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Ar­vo­vie­ras kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa

24.03.2023 06:00 1
Jos kannatat kurjistamista, myönnä se
Kolumni Petteri Holma

Jos kan­na­tat kur­jis­ta­mis­ta, myönnä se

23.03.2023 06:00 33
Et voi tietää, millainen toisen tarina kokonaisuudessaan on
Kolumni Laura Leppäjärvi

Et voi tietää, mil­lai­nen toisen tarina ko­ko­nai­suu­des­saan on

22.03.2023 06:00 3
Ukrainasta perheensä kanssa paennut Olha Shavchulis löysi oman alan töitä Torniosta

Uk­rai­nas­ta per­heen­sä kanssa paennut Olha Shavc­hu­lis löysi oman alan töitä Tor­nios­ta

25.03.2023 16:00 2
Näkökulma: Venäjän sotakone hyytyy, mutta kansanmurhaa normalisoiva puhe kovenee – Ukraina aloittaa vastahyökkäyksen ja viisi muuta seurattavaa asiaa huhtikuussa
Tilaajille

Näkökulma: Venäjän sotakone hyytyy, mutta kansanmurhaa normalisoiva puhe kovenee – Ukraina aloittaa vastahyökkäyksen ja viisi muuta seurattavaa asiaa huhtikuussa

15:06
Tällaista on talvigolf, jota pelataan Rovaniemen lisäksi vain muutamassa paikassa maailmassa
Tilaajille

Täl­lais­ta on tal­vi­golf, jota pe­la­taan Ro­va­nie­men lisäksi vain muu­ta­mas­sa pai­kas­sa maail­mas­sa

25.03.2023 05:00
Henniina Isoahon kissojen lempipaikka on sohvalla – asiantuntija ruotii myyttejä lemmikeistä ja kertoo, mitä kotikissat kaipaavat ympäristöltään
Teemat
Tilaajille

Hen­nii­na Isoahon kis­so­jen lem­pi­paik­ka on soh­val­la – asian­tun­ti­ja ruotii myyt­te­jä lem­mi­keis­tä ja kertoo, mitä ko­ti­kis­sat kai­paa­vat ym­pä­ris­töl­tään

25.03.2023 06:30
Analyysi: Raideyhteyksiä kannattavat melkein kaikki puolueet, mutta sävyissä on suuria eroja – "Yllättävän ylimalkaista", analysoi liikennetoimittaja vaaliohjelmia

Ana­lyy­si: Rai­de­yh­teyk­siä kan­nat­ta­vat melkein kaikki puo­lueet, mutta sä­vyis­sä on suuria eroja – "Yl­lät­tä­vän yli­mal­kais­ta", ana­ly­soi lii­ken­ne­toi­mit­ta­ja vaa­li­oh­jel­mia

25.03.2023 06:30
Tilaajille
Keittiön kautta espanjalaiseen sieluun – Aurinkorannikon suomalaisille lehtiä tekevä Katia Westerdahl näyttää, miten hidas perunamunakas tehdään

Keit­tiön kautta es­pan­ja­lai­seen sieluun – Au­rin­ko­ran­ni­kon suo­ma­lai­sil­le lehtiä tekevä Katia Wes­ter­dahl näyt­tää, miten hidas pe­ru­na­mu­na­kas tehdään

23.03.2023 06:30
Tilaajille
1950-luvun talon uusi elämä – Soikkelit viihtyvät unelmatalossa, joka urakkana alkoi nurmikon kaivamisesta esiin ja ikkunoissa humisevasta tuulesta

1950-lu­vun talon uusi elämä – Soik­ke­lit viih­ty­vät unel­ma­ta­los­sa, joka urak­ka­na alkoi nur­mi­kon kai­va­mi­ses­ta esiin ja ik­ku­nois­sa hu­mi­se­vas­ta tuu­les­ta

18.03.2023 06:30 1
Tilaajille
Lapissa kampanjoiva vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pääsi puhumaan monisatapäiselle pride-yleisölle
Tilaajille

Lapissa kam­pan­joi­va va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son pääsi pu­hu­maan mo­ni­sa­ta­päi­sel­le pri­de-ylei­söl­le

25.03.2023 16:32 33
Perussuomalaisille näyttäisi tulevan jytky ainakin Satakuntaan, mutta alueelliset gallupit vääristävät todellisuutta – kokoomus edelleen valtakunnallisesti johdossa
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le näyt­täi­si tulevan jytky ainakin Sa­ta­kun­taan, mutta alueel­li­set gal­lu­pit vää­ris­tä­vät to­del­li­suut­ta – ko­koo­mus edel­leen val­ta­kun­nal­li­ses­ti joh­dos­sa

25.03.2023 08:00 23
Henkilöstöpula ajoi rovaniemeläisen Pilke-päiväkodin kaaokseen: avin raportti paljastaa jatkuvat poikkeustilanteet ja kunnollisen varhaiskasvatuksen puutteen
Tilaajille

Hen­ki­lös­tö­pu­la ajoi ro­va­nie­me­läi­sen Pil­ke-päi­vä­ko­din kaaok­seen: avin ra­port­ti pal­jas­taa jat­ku­vat poik­keus­ti­lan­teet ja kun­nol­li­sen var­hais­kas­va­tuk­sen puut­teen

24.03.2023 19:57 3
Yhteistä latua pitkin kohti huippua – Emilia Irvankoski ja Otto Invenius seurustelevat ja tähtäävät kansainvälisille ampumahiihtoareenoille
Tilaajille

Yh­teis­tä latua pitkin kohti huippua – Emilia Ir­van­kos­ki ja Otto In­ve­nius seu­rus­te­le­vat ja täh­tää­vät kan­sain­vä­li­sil­le am­pu­ma­hiih­to­aree­noil­le

24.03.2023 19:30
Lukijoilta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­min­ta­te­ra­peu­teil­la avaimet työ­ky­vyn tu­ke­mi­seen

25.03.2023 07:00
Tilaajille
Kenen ehdoilla Rovaniemeä kehitetään?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sanna Konola

Kenen eh­doil­la Ro­va­nie­meä ke­hi­te­tään?

25.03.2023 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Merja Hjulberg

Myös so­sio­no­meis­ta on pulaa

25.03.2023 06:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kai Lomma

Mihin unohtui kun­to­sa­li?

25.03.2023 06:30 1
Tilaajille
Ydinvoimaa Outokummulle? – kysyimme, mitä ajatuksia teräsyhtiön pienydinvoimala herättää Torniossa
Tilaajille

Ydin­voi­maa Ou­to­kum­mul­le? – ky­syim­me, mitä aja­tuk­sia te­räs­yh­tiön pien­ydin­voi­ma­la he­rät­tää Tor­nios­sa

24.03.2023 18:00 1
Rovaniemeläinen matkailuyrittäjä tuomittiin törkeästä kirjanpitorikoksesta vankeuteen
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä tuo­mit­tiin tör­keäs­tä kir­jan­pi­to­ri­kok­ses­ta van­keu­teen

24.03.2023 17:42 3
Lapin yliopiston kasvatti Hanna Wirman tiesi löytäneensä unelmatyönsä, kun lehdessä haettiin tutkijaa tekemään ihmisapinoille pelejä
Tilaajille

Lapin yli­opis­ton kas­vat­ti Hanna Wirman tiesi löy­tä­neen­sä unel­ma­työn­sä, kun leh­des­sä haet­tiin tut­ki­jaa te­ke­mään ih­mis­api­noil­le pelejä

24.03.2023 17:30
Suhangon kaivos takaisi Ranuan elinvoiman pitkäksi aikaa –  "Tällaisille suurhankkeille ei voi sanoa ei"
Tilaajille

Su­han­gon kaivos takaisi Ranuan elin­voi­man pit­käk­si aikaa – "Täl­lai­sil­le suur­hank­keil­le ei voi sanoa ei"

24.03.2023 20:40 11