Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Fortum on tehnyt jo "ihan mukavasti" maanvuokrasopimuksia Keminmaan Honkamaan tuulivoimapuistoaan varten – yli 3 000 hehtaarin alueella on lähes 180 eri tilan maita
Tilaajille

Fortum on tehnyt jo "ihan mu­ka­vas­ti" maan­vuok­ra­so­pi­muk­sia Ke­min­maan Hon­ka­maan tuu­li­voi­ma­puis­toaan varten – yli 3 000 heh­taa­rin alueel­la on lähes 180 eri tilan maita

05:00 5
Rovaniemeläistaiteilijat uskovat, että tekstiilitaiteen arvoa ei haluta tunnustaa, sillä yhä muistetaan aika, jona suurin osa naisista osasi tehdä käsitöitä
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läis­tai­tei­li­jat us­ko­vat, että teks­tii­li­tai­teen arvoa ei haluta tun­nus­taa, sillä yhä muis­te­taan aika, jona suurin osa nai­sis­ta osasi tehdä kä­si­töi­tä

05:00
Holmenkollenin tunnelmaa viritellään Ounasvaaralla Rovaniemellä – Ruususen unesta heränneet talvikisat alkavat löytää paikkansa uudessa ajassa
Tilaajille

Hol­men­kol­le­nin tun­nel­maa vi­ri­tel­lään Ou­nas­vaa­ral­la Ro­va­nie­mel­lä – Ruu­su­sen unesta he­rän­neet tal­vi­ki­sat alkavat löytää paik­kan­sa uudessa ajassa

04.03.2024 19:30
Matkustajajäänmurtaja Arktis risteilee Kemissä kauden viimeiset risteilyt
Tilaajille

Mat­kus­ta­ja­jään­mur­ta­ja Arktis ris­tei­lee Kemissä kauden vii­mei­set ris­tei­lyt

08:28
Hoivaluotsilla lisätään osaavaa hoiva-alan työvoimaa Lapissa
Mainos Lapin koulutuskeskus REDU

Hoi­va­luot­sil­la li­sä­tään osaavaa hoi­va-alan työ­voi­maa Lapissa

29.02.2024 10:45
Yhteishaku herättää haikeutta rovaniemeläisessä Joonatan Buchtissa – Suomessa ei ole lukioita erityisen tuen tarpeessa oleville

Yh­teis­ha­ku he­rät­tää hai­keut­ta ro­va­nie­me­läi­ses­sä Joo­na­tan Buch­tis­sa – Suo­mes­sa ei ole lu­kioi­ta eri­tyi­sen tuen tar­pees­sa ole­vil­le

03.03.2024 16:16 1
Tilaajille
Kymmenet pettyneet kolarilaiset kokoontuivat vastustamaan vuodeosaston sulkemista –  asukastilaisuudessa ihmeteltiin, miksi hyvinvointialueen säästöt pitää aloittaa Kolarista

Kym­me­net pet­ty­neet ko­la­ri­lai­set ko­koon­tui­vat vas­tus­ta­maan vuo­de­osas­ton sul­ke­mis­ta – asu­kas­ti­lai­suu­des­sa ih­me­tel­tiin, miksi hy­vin­voin­ti­alueen säästöt pitää aloit­taa Ko­la­ris­ta

02.03.2024 09:04 32
Tilaajille
Kemijärvelle voi tulla miljardivoimalat vierekkäin – "Suuren mittakaavan varastoinnille on tarvetta"

Ke­mi­jär­vel­le voi tulla mil­jar­di­voi­ma­lat vie­rek­käin – "Suuren mit­ta­kaa­van va­ras­toin­nil­le on tar­vet­ta"

01.03.2024 16:19 14
Tilaajille

Kemin bio­tuo­te­teh­taal­la kuivaa sellua maail­man suurin kahden puu­la­jin kui­vaus­ko­ne – sen il­ma­kui­vai­men kaappi on noin 29 metriä korkea ja 58 metriä pitkä

28.02.2024 05:00 9
Tilaajille
Teemu Hiltunen, 25, sai käskyn kertausharjoitukseen – nyt hän toimii joukkueen varajohtajana suuressa Nato-harjoituksessa Sodankylässä
Tilaajille

Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen – nyt hän toimii jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa So­dan­ky­läs­sä

04.03.2024 17:05 4
Testasimme metsäradan Rovaniemellä – Luonnon muovaamia luistelupaikkoja kannattaa etsiä tällaisista metsistä
Tilaajille

Tes­ta­sim­me met­sä­ra­dan Ro­va­nie­mel­lä – Luonnon muo­vaa­mia luis­te­lu­paik­ko­ja kan­nat­taa etsiä täl­lai­sis­ta met­sis­tä

04.03.2024 23:27
Rovaniemeläinen Eemil ajoi porolla kilpaa jo kahdeksanvuotiaana – nyt koulupoika ja lähes 50 vuotta kisoja kiertänyt konkari tavoittelevat yhdessä unelmista suurinta
Luppo
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen Eemil ajoi porolla kilpaa jo kah­dek­san­vuo­tiaa­na – nyt kou­lu­poi­ka ja lähes 50 vuotta kisoja kier­tä­nyt konkari ta­voit­te­le­vat yhdessä unel­mis­ta suu­rin­ta

02.03.2024 05:00
Rovaniemeläinen Jenny Rautionaho nousi loukkaantumisista mäkihypyn toivoksi, mutta mediahuomio rasittaa häntä: "On syvältä, että tuollaisia kaivetaan"

Ro­va­nie­me­läi­nen Jenny Rau­tion­aho nousi louk­kaan­tu­mi­sis­ta mä­ki­hy­pyn toi­vok­si, mutta me­dia­huo­mio ra­sit­taa häntä: "On sy­väl­tä, että tuol­lai­sia kai­ve­taan"

02.03.2024 05:00 13
Tilaajille
Nato marssittaa Enontekiölle ensi viikolla jopa 8 000 sotilasta – kaupoissa raivataan tilaa ruuille, energiajuomille ja matkamuistoille

Nato mars­sit­taa Enon­te­kiöl­le ensi vii­kol­la jopa 8 000 so­ti­las­ta – kau­pois­sa rai­va­taan tilaa ruuil­le, ener­gia­juo­mil­le ja mat­ka­muis­toil­le

24.02.2024 15:38 9
Tilaajille
Päähänpisto vei merilappilaisen Teron vierastaistelijaksi Ukrainaan – "Jos käy huonosti, niin sitten se on niin tarkoitettu"

Pää­hän­pis­to vei me­ri­lap­pi­lai­sen Teron vie­ras­tais­te­li­jak­si Uk­rai­naan – "Jos käy huo­nos­ti, niin sitten se on niin tar­koi­tet­tu"

24.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Tilaajille

Runkosarjan loppu häämöttää – voitto helpottaisi Arctic Volleyn tilannetta

08:00
Elokuva-arvio: Surullisen hahmon työterveyslääkäri – Kari Ketonen on lisännyt hittikomediasarjan elokuvaversioon turhaa totisuutta
Tilaajille

Elokuva-arvio: Surullisen hahmon työterveyslääkäri – Kari Ketonen on lisännyt hittikomediasarjan elokuvaversioon turhaa totisuutta

04.03.2024 15:02 1
Suomi osallistuu ensimmäistä kertaa jäsenenä Nato-alueen yhteisen puolustuksen harjoitteluun – tavoitteena on uskottava pelote Venäjän suuntaan
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Suomi osallistuu ensimmäistä kertaa jäsenenä Nato-alueen yhteisen puolustuksen harjoitteluun – tavoitteena on uskottava pelote Venäjän suuntaan

04.03.2024 17:00
Kuusi miljoonaa murhattua velvoittaa sinutkin katsomaan pahuutta silmiin
Tilaajille
Kolumni
Aleksi Pohjola

Kuusi miljoonaa murhattua velvoittaa sinutkin katsomaan pahuutta silmiin

04.03.2024 21:22 2
Rovaniemen teatterin taiteellinen johtaja Riku Innamaa tarttui ensitöikseen mahdottomaan tehtävään – ensi syksyksi hän lupaa jotain ihan muuta
Kulttuuri
Tilaajille

Ro­va­nie­men teat­te­rin tai­teel­li­nen johtaja Riku Innamaa tarttui en­si­töik­seen mah­dot­to­maan teh­tä­vään – ensi syk­syk­si hän lupaa jotain ihan muuta

29.02.2024 17:00 3
Rovaniemeläistaiteilijat uskovat, että tekstiilitaiteen arvoa ei haluta tunnustaa, sillä yhä muistetaan aika, jona suurin osa naisista osasi tehdä käsitöitä

Ro­va­nie­me­läis­tai­tei­li­jat us­ko­vat, että teks­tii­li­tai­teen arvoa ei haluta tun­nus­taa, sillä yhä muis­te­taan aika, jona suurin osa nai­sis­ta osasi tehdä kä­si­töi­tä

05:00
Tilaajille
Oulussa kasvanut Nelli Milan poltti itsensä loppuun pian eron jälkeen – "Instragramini oli täynnä festariglamouria, mutta silti oli hirveän paska olo"

Oulussa kas­va­nut Nelli Milan poltti itsensä loppuun pian eron jälkeen – "Inst­rag­ra­mi­ni oli täynnä fes­ta­rig­la­mou­ria, mutta silti oli hirveän paska olo"

03.03.2024 16:02
Tilaajille
Oulussa kasvanut Nelli Milan poltti itsensä loppuun pian eron jälkeen – "Instragramini oli täynnä festariglamouria, mutta silti oli hirveän paska olo"
Tilaajille

Oulussa kasvanut Nelli Milan poltti itsensä loppuun pian eron jälkeen – "Instragramini oli täynnä festariglamouria, mutta silti oli hirveän paska olo"

03.03.2024 16:02
USU-gallup: Yli puolet suomalaisista pitäisi reservistä eroamisen sallittuna

USU-gal­lup: Yli puolet suo­ma­lai­sis­ta pitäisi re­ser­vis­tä eroa­mi­sen sal­lit­tu­na

07:16
Danske laskee ennustettaan tämän vuoden talouskasvusta – talous kääntyy kasvu-uralle vuoden mittaan, pankki ennustaa

Danske laskee en­nus­tet­taan tämän vuoden ta­lous­kas­vus­ta – talous kääntyy kas­vu-ural­le vuoden mit­taan, pankki en­nus­taa

07:27
Rovaniemi palkkasi Lapin lennoston ex-komentajan asiantuntijaksi – Tuukka Karjalainen tuo kaupungille puolustushallinnon ja huoltovarmuuden osaamista
Tilaajille

Ro­va­nie­mi palk­ka­si Lapin len­nos­ton ex-ko­men­ta­jan asian­tun­ti­jak­si – Tuukka Kar­ja­lai­nen tuo kau­pun­gil­le puo­lus­tus­hal­lin­non ja huol­to­var­muu­den osaa­mis­ta

04.03.2024 18:28 6
"Tyyli antaa minulle motivaatiota" – monelle nuorelle aamulla valittu asu on kokonaisuus, joka määrittelee koko päivän suunnan
Vasa
Tilaajille

"Tyyli antaa minulle mo­ti­vaa­tio­ta" – monelle nuo­rel­le aamulla valittu asu on ko­ko­nai­suus, joka mää­rit­te­lee koko päivän suunnan

01.03.2024 06:00
On siis kevät ja vaikeita valintoja
Kolumni Viivi Veteläinen

On siis kevät ja vai­kei­ta va­lin­to­ja

01.03.2024 05:45
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Uusia näkökulmia elämään

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Uusia nä­kö­kul­mia elämään

01.03.2024 05:30
Tilaajille
Lautalla Busaniin – tulisen ruuan ja taiteen luvattuun kaupunkiin

Lau­tal­la Bu­sa­niin – tulisen ruuan ja taiteen lu­vat­tuun kau­pun­kiin

01.03.2024 05:15
Tilaajille
Torsti harjoittelee huumekoiraksi

Torsti harjoittelee huumekoiraksi

05.03.2024 01:25
Rovaniemeläinen Suomen Akut on käynyt yrityskaupoilla Torniossa – yrittäjä Jouni Matilainen: "Ympyrä sulkeutuu"
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen Suomen Akut on käynyt yri­tys­kau­poil­la Tor­nios­sa – yrit­tä­jä Jouni Ma­ti­lai­nen: "Ympyrä sul­keu­tuu"

04.03.2024 11:12
Torniolaissyntyisen Paulus Mäntylän, 33, rinnassa sykkii jo kolmas sydän – Ensimmäinen oli niin huono, että hänet kotiutettiin synnytyslaitokselta saattohoitoon
Tilaajille

Tor­nio­lais­syn­tyi­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän – En­sim­mäi­nen oli niin huono, että hänet ko­tiu­tet­tiin syn­ny­tys­lai­tok­sel­ta saat­to­hoi­toon

04.03.2024 06:00 5
Miehen taposta syytetty kemiläisnainen määrättiin mielentilatutkimukseen – suhteessa oli väkivaltaa jo aiemmin
Tilaajille

Miehen taposta syy­tet­ty ke­mi­läis­nai­nen mää­rät­tiin mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen – suh­tees­sa oli vä­ki­val­taa jo aiemmin

04.03.2024 11:08

Helsingin Sanomien uutisointi Wille Rydmanista syyttäjän harkintaan

04.03.2024 18:57 3
1930-luvun laaja hiihtoharrastus vapautti naiset hameista – alushousut olivat housujakin hämmentävämpi vaatekappale
Tilaajille

1930-lu­vun laaja hiih­to­har­ras­tus va­paut­ti naiset ha­meis­ta – alus­hou­sut olivat hou­su­ja­kin häm­men­tä­väm­pi vaa­te­kap­pa­le

04.03.2024 17:30 1
Kolumnit
Kuusi miljoonaa murhattua velvoittaa sinutkin katsomaan pahuutta silmiin
Kolumni Aleksi Pohjola

Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

04.03.2024 21:22 2
Tilaajille
Miksi työ ei löydä tekijää, eikä tekijä työtä?
Kolumni Hanna-Mari Räsänen

Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

01.03.2024 19:00 25
Tilaajille
Kielimuuri uimahallissa ja muita arkisia kohtaamisia turistikaupungissa
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

29.02.2024 06:00
Tilaajille
Kuka sinä olet silloin, kun kukaan ei ole katsomassa?
Kolumni Maria Paldanius

Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

23.02.2024 19:30 6
Tilaajille
Enemmänkin voisin etätöitä kokeilla
Kolumni Jussi Saarela

Enem­män­kin voisin etä­töi­tä ko­keil­la

20.02.2024 07:00 1
Mitä väliä on sillä, nouseeko presidentiksi korpraali vai sivari?
Kolumni Riku Lavia

Mitä väliä on sillä, nou­see­ko pre­si­den­tik­si korp­raa­li vai sivari?

10.02.2024 09:36 44
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin malmiradan onnettomuus johtui lumesta – rata aukeaa torstaina
Tilaajille

Poh­jois-Ruot­sin mal­mi­ra­dan on­net­to­muus johtui lumesta – rata aukeaa tors­tai­na

04.03.2024 11:21
Lufhansaa uhkaa jälleen uusi lakko tällä viikolla

Lufhansaa uhkaa jälleen uusi lakko tällä viikolla

04.03.2024 14:06 1
Simon kunta aikoo parantaa jätteiden kierrätystä, mutta biojätteiden keräys asukkaan pitää maksaa itse – Kari Romppainen käy jäteasemalla kerran kuussa ja kompostoi
Tilaajille

Simon kunta aikoo pa­ran­taa jät­tei­den kier­rä­tys­tä, mutta bio­jät­tei­den keräys asuk­kaan pitää maksaa itse – Kari Romp­pai­nen käy jä­te­ase­mal­la kerran kuussa ja kom­pos­toi

04.03.2024 05:30
Poutaa pukkaa, mutta pilvisyys rakoilee vain maan etelä- ja pohjoispäässä

Poutaa pukkaa, mutta pil­vi­syys ra­koi­lee vain maan etelä- ja poh­jois­pääs­sä

04.03.2024 07:25
Yhteishaku herättää haikeutta rovaniemeläisessä Joonatan Buchtissa – Suomessa ei ole lukioita erityisen tuen tarpeessa oleville
Tilaajille

Yh­teis­ha­ku he­rät­tää hai­keut­ta ro­va­nie­me­läi­ses­sä Joo­na­tan Buch­tis­sa – Suo­mes­sa ei ole lu­kioi­ta eri­tyi­sen tuen tar­pees­sa ole­vil­le

03.03.2024 16:16 1
Eetu Kemppanen retkikuntineen aikoo vaeltaa Haltille yllään sarkatakki ja -housut – "On aivan eri asia lukea kirjoista, millaista elämä on ollut ennen, kuin itse kokea se"
Tilaajille

Eetu Kemp­pa­nen ret­ki­kun­ti­neen aikoo vaeltaa Hal­til­le yllään sar­ka­tak­ki ja -housut – "On aivan eri asia lukea kir­jois­ta, mil­lais­ta elämä on ollut ennen, kuin itse kokea se"

03.03.2024 08:00 8
Kasvismakkarat nuotiolla: Maussa suuria eroja, mutta kaikki testatut pysyivät tikunnokassa
Tilaajille

Kas­vis­mak­ka­rat nuo­tiol­la: Maussa suuria eroja, mutta kaikki tes­ta­tut py­syi­vät ti­kun­no­kas­sa

03.03.2024 16:06
Antti Tuiskun nimmaria kirjaan odottaneet fanit täyttivät kauppakeskus Revontulen – jonon ensimmäiset tulivat paikalle kolme tuntia etukäteen
Tilaajille

Antti Tuiskun nim­ma­ria kirjaan odot­ta­neet fanit täyt­ti­vät kaup­pa­kes­kus Re­von­tu­len – jonon en­sim­mäi­set tulivat pai­kal­le kolme tuntia etu­kä­teen

03.03.2024 14:13 1
Lukijoilta
Eihän tässä näin pitänyt käydä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eihän tässä näin pitänyt käydä

04.03.2024 17:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Auttin kappeli köy­hil­le

04.03.2024 17:00
Suomi etääntyy pohjoismaisesta työsuhdeturvasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi etään­tyy poh­jois­mai­ses­ta työ­suh­de­tur­vas­ta

04.03.2024 17:00 1
Itsepetos jatkuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

It­se­pe­tos jatkuu

04.03.2024 17:00 3
Kelkka roihahti kahdesti palamaan, mutta käteensä palovamman saanut rovaniemeläinen Ville Ylianttila kaasutteli SM-osakilpailun voittoon
Tilaajille

Kelkka roi­hah­ti kah­des­ti pa­la­maan, mutta kä­teen­sä pa­lo­vam­man saanut ro­va­nie­me­läi­nen Ville Yliant­ti­la kaa­sut­te­li SM-osa­kil­pai­lun voit­toon

02.03.2024 19:03
Asevarustelu on johtanut valtioiden väliseen vientikilpailuun – Näin maailmantilanne paisuttaa aseteollisuutta
Tilaajille

Ase­va­rus­te­lu on joh­ta­nut val­tioi­den vä­li­seen vien­ti­kil­pai­luun – Näin maail­man­ti­lan­ne pai­sut­taa ase­teol­li­suut­ta

03.03.2024 10:11
Kuntatyö on usein näkymätöntä – ennaltaehkäisevää työtä on vaikea mitata euroissa
Tilaajille

Kun­ta­työ on usein nä­ky­mä­tön­tä – en­nal­ta­eh­käi­se­vää työtä on vaikea mitata eu­rois­sa

02.03.2024 08:00 1
Syyhytartuntojen määrä on kasvanut Lapissa – "Se on tavattoman kiusallinen tauti"
Tilaajille

Syy­hy­tar­tun­to­jen määrä on kas­va­nut Lapissa – "Se on ta­vat­to­man kiu­sal­li­nen tauti"

01.03.2024 15:04 8