Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Rautatieaseman ympäristöön esitetään isoja muutoksia Rovaniemellä – postirakennukseen hotelli, runsaasti uusia kerrostaloja
Tilaajille

Rau­ta­tie­ase­man ym­pä­ris­töön esi­te­tään isoja muu­tok­sia Ro­va­nie­mel­lä – pos­ti­ra­ken­nuk­seen ho­tel­li, run­saas­ti uusia ker­ros­ta­lo­ja

19:30 1
Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Pellon kuntavaalien tuloksesta – Piia Kilpeläinen-Tuoma todettiin vaalikelpoiseksi
Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi va­li­tuk­sen Pellon kun­ta­vaa­lien tu­lok­ses­ta – Piia Kil­pe­läi­nen-Tuo­ma to­det­tiin vaa­li­kel­poi­sek­si

21:16
Seidi Haarla näytteli Hytti nro 6:n pääroolin pelkojen läpi - onneksi kuvaaja näki hänet kauniina ja rakastettavana
Tilaajille

Seidi Haarla näyt­te­li Hytti nro 6:n pää­roo­lin pel­ko­jen läpi - onneksi kuvaaja näki hänet kau­nii­na ja ra­kas­tet­ta­va­na

17:51
Miljoonarannan joppaustarinat kerätään talteen – Vojakkalan Nuorisoseuran väki työstää 130-vuotisjuhlaansa näytelmää
Tilaajille

Mil­joo­na­ran­nan jop­paus­ta­ri­nat ke­rä­tään talteen – Vo­jak­ka­lan Nuo­ri­so­seuran väki työstää 130-vuo­tis­juh­laan­sa näy­tel­mää

16:57 1
Pitääkö olla huolissaan?
Mainos Kiinteistömaailma Rovaniemi

Pitääkö olla huo­lis­saan?

06:00
Erämaakirkon alttariin on kirjoitettu terveiset Maradonalta – museonjohtajan mitta alkaa olla täynnä
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Erä­maa­kir­kon alt­ta­riin on kir­joi­tet­tu ter­vei­set Ma­ra­do­nal­ta – mu­seon­joh­ta­jan mitta alkaa olla täynnä

22.10.2021 13:19 16
Sellutehdashankkeen poliisitutkinta valmistuu lähiviikkoina – Kemijärven kehitysyhtiössä halutaan selvittää sopimukset, sidokset ja vastuut

Sel­lu­teh­das­hank­keen po­lii­si­tut­kin­ta val­mis­tuu lä­hi­viik­koi­na – Ke­mi­jär­ven ke­hi­tys­yh­tiös­sä ha­lu­taan sel­vit­tää so­pi­muk­set, si­dok­set ja vastuut

22.10.2021 17:21 10
Tilaajille
Suomalainen koivuvaneri taipuu valaisimiksi – "Tuotteiden pitää olla kestäviä niin ekologisuuden, trendien kuin kulutuksenkin suhteen"

Suo­ma­lai­nen koi­vu­va­ne­ri taipuu va­lai­si­mik­si – "Tuot­tei­den pitää olla kes­tä­viä niin eko­lo­gi­suu­den, tren­dien kuin ku­lu­tuk­sen­kin suh­teen"

22.10.2021 16:34
Tilaajille
Kemin kulttuuriväki pelkää valtionosuuksien menetyksiä hallinnon uudistamisen yhteydessä – kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen vakuuttaa, ettei mitään hätää ole

Kemin kult­tuu­ri­vä­ki pelkää val­tion­osuuk­sien me­ne­tyk­siä hal­lin­non uu­dis­ta­mi­sen yh­tey­des­sä – kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen va­kuut­taa, ettei mitään hätää ole

22.10.2021 19:40 2
Tilaajille

Lind­hol­min perhe löysi ta­lon­mie­hen paikan ja muutti pieneen kuntaan kauas Hel­sin­gis­tä – Lan­de­mia hou­kut­te­lee ihmisiä maa­seu­dul­le

23.10.2021 06:30
Tilaajille

Lapissa teh­tail­tiin tör­kei­tä met­säs­tys­ri­kok­sia – karhu jä­tet­tiin ki­tu­maan Sa­vu­kos­kel­la, susien yli ajet­tiin moot­to­ri­kel­kal­la Sal­las­sa

21.10.2021 14:45 33
Tilaajille

Ro­va­nie­men päi­vä­ko­dit ovat tupaten täynnä – Kau­pun­ki pe­rus­taa kii­rees­ti lisää ryhmiä, mutta löy­tyy­kö niihin pätevää hen­ki­lö­kun­taa?

22.10.2021 06:30 5
Tilaajille
Päivittyvä lista: Näissä paikoissa on voinut altistua koronavirukselle Lapissa

Päi­vit­ty­vä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

24.10.2021 16:31 141
Kerro miten työvoimapula näkyy Lapissa – vastaa kyselyyn rekrytointivaikeuksista

Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

26.10.2021 16:13
Luetuimmat tänään
Kaksi miestä toi nuuskaa Haaparannalta yli 400 kiloa – joutuvat maksamaan vahingonkorvauksia yli 120 000 euroa

Kaksi miestä toi nuuskaa Haaparannalta yli 400 kiloa – joutuvat maksamaan vahingonkorvauksia yli 120 000 euroa

10:57 11
Tilaajille
Koronarokotuksen piti pelastaa meidät, mutta nyt se repii kansakuntaa ja rikkoo ihmissuhteita
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Koronarokotuksen piti pelastaa meidät, mutta nyt se repii kansakuntaa ja rikkoo ihmissuhteita

25.10.2021 06:00 9
Tilaajille
Päivittyvä lista: Näissä paikoissa on voinut altistua koronavirukselle Lapissa

Päivittyvä lista: Näissä paikoissa on voinut altistua koronavirukselle Lapissa

24.10.2021 16:31 141
"Kemin työmarkkinat vetävät hyvin ja työvoimapulaa on monella alalla" – yli puolet Veitsiluodon paperitehtaalta irtisanotuista on löytänyt jo uuden suunnan

"Kemin työmarkkinat vetävät hyvin ja työvoimapulaa on monella alalla" – yli puolet Veitsiluodon paperitehtaalta irtisanotuista on löytänyt jo uuden suunnan

26.10.2021 19:34 2
Tilaajille
Tuttu päiväkoti Saarenkylässä muuttui yrityskaupan myötä – Jatkuvasti vaihtuva henkilökunta herättää vanhemmissa jo huolta lasten hyvinvoinnista

Tuttu päiväkoti Saarenkylässä muuttui yrityskaupan myötä – Jatkuvasti vaihtuva henkilökunta herättää vanhemmissa jo huolta lasten hyvinvoinnista

10:14
Kemi neuvottelee hotellista Lumilinnan kylkeen – "Suunnitellaan 150–180 huonetta"

Kemi neuvottelee hotellista Lumilinnan kylkeen – "Suunnitellaan 150–180 huonetta"

06:30 5
Tilaajille
Kuka on vuoden valovoimaisin torniolainen? Katso ehdokkaat ja äänestä 5.11. mennessä!
Mainos Kaleva Media

Kuka on vuoden va­lo­voi­mai­sin tor­nio­lai­nen? Katso eh­dok­kaat ja äänestä 5.11. men­nes­sä!

25.10.2021 15:00
Ruotsin ja Suomen välisen viidennen järeän sähkön siirtoyhteyden toteuttaminen lähenee – Keminmaan Viitajärvelle tehdään uusi sähköasema, jolla on iso merkitys sähkönsiirrossa
Tilaajille

Ruotsin ja Suomen välisen vii­den­nen järeän sähkön siir­to­yh­tey­den to­teut­ta­mi­nen lähenee – Ke­min­maan Vii­ta­jär­vel­le tehdään uusi säh­köa­se­ma, jolla on iso mer­ki­tys säh­kön­siir­ros­sa

14:20 1
Suomi on viittä vaille Nato-maa, mutta silti keskustelu jäsenyydestä on jäissä
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Suomi on viittä vaille Nato-maa, mutta silti keskustelu jäsenyydestä on jäissä

05:00 22
Kolumni: Haussa itsensä uhraava supertekijä
Tilaajille
Kolumni
Armi Auvinen

Kolumni: Haussa itsensä uhraava supertekijä

05:00
Kemiin perustetaan panimo, jonka tarina on kuin elokuvista – "Pidän ihmeenä, että mummo yleensä selvisi hengissä"
Luppo
Tilaajille

Kemiin pe­rus­te­taan panimo, jonka tarina on kuin elo­ku­vis­ta – "Pidän ih­mee­nä, että mummo yleensä selvisi hen­gis­sä"

24.10.2021 11:32 6
Tietäjien tai taikojen mailla – Pohjoinen on kuvattu kautta historian pelottavaksi ja uhkaavaksi paikaksi, jossa tarjotaan tuoppi kyykäärmeitä juotavaksi tai noidutaan piru rattaille

Tie­tä­jien tai tai­ko­jen mailla – Poh­joi­nen on kuvattu kautta his­to­rian pe­lot­ta­vak­si ja uh­kaa­vak­si pai­kak­si, jossa tar­jo­taan tuoppi kyy­käär­mei­tä juo­ta­vak­si tai noi­du­taan piru rat­tail­le

23.10.2021 10:00
Tilaajille
Yli sata vuotta sitten metsänhoitaja käveli tähän männikköön ja halusi säästää sen koskemattomana – Nyt tuntematon luontohelmi Rovaniemen luoteiskulmalla on Lapin vanhin suojelualue

Yli sata vuotta sitten met­sän­hoi­ta­ja käveli tähän män­nik­köön ja halusi säästää sen kos­ke­mat­to­ma­na – Nyt tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

23.10.2021 12:44 8
Tilaajille
K-Citymarket Rovaniemi tekee mittavan remontin – asiakkaat saavat vaikuttaa uudistuksiin: ”Nyt saa kertoa toiveita!”
Mainos K-Citymarket Rovaniemi

K-Ci­ty­mar­ket Ro­va­nie­mi tekee mit­ta­van re­mon­tin – asiak­kaat saavat vai­kut­taa uu­dis­tuk­siin: ”Nyt saa kertoa toi­vei­ta!”

23.10.2021 06:00
Metsä Group tahkosi yli neljännesmiljardin tulosta – suosittelee säästämään lehdot hakkuilta
Tilaajille

Metsä Group tahkosi yli nel­jän­nes­mil­jar­din tulosta – suo­sit­te­lee sääs­tä­mään lehdot hak­kuil­ta

14:48
Päihdekuskit aiheuttivat viiden vuoden aikana 324 kuolemaa liikenteessä – neljänneksellä kuskeista sekakäyttöä, rikoksen uusiminen yleistä

Päih­de­kus­kit ai­heut­ti­vat viiden vuoden aikana 324 kuo­le­maa lii­ken­tees­sä – nel­jän­nek­sel­lä kus­keis­ta se­ka­käyt­töä, ri­kok­sen uu­si­mi­nen yleistä

13:10 1
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Raija Lummi

Kela-korvausta ei saa vaarantaa

05:00 5
95-vuotias mieheni ei saanut Rovaniemeltä hoivapaikkaa – omat voimani omaishoitajana ovat lopussa
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Saara Mustonen

95-vuo­tias mieheni ei saanut Ro­va­nie­mel­tä hoi­va­paik­kaa – omat voimani omais­hoi­ta­ja­na ovat lopussa

09:26 15
Loihdi spa-tunnelma omaan kylpyhuoneeseen – ”Trendinä ovat nyt isot seinälaatat, luonnonsävyt ja kontrastisempi mustavalkoisuus”
Mainos Lakkapää

Loihdi spa-tun­nel­ma omaan kyl­py­huo­nee­seen – ”T­ren­di­nä ovat nyt isot sei­nä­laa­tat, luon­non­sä­vyt ja kont­ras­ti­sem­pi mus­ta­val­koi­suus”

22.10.2021 06:00
Kaksi miestä toi nuuskaa Haaparannalta yli 400 kiloa – joutuvat maksamaan vahingonkorvauksia yli 120 000 euroa
Tilaajille

Kaksi miestä toi nuuskaa Haa­pa­ran­nal­ta yli 400 kiloa – jou­tu­vat mak­sa­maan va­hin­gon­kor­vauk­sia yli 120 000 euroa

10:57 11
Kemi neuvottelee hotellista Lumilinnan kylkeen – "Suunnitellaan 150–180 huonetta"
Tilaajille

Kemi neu­vot­te­lee ho­tel­lis­ta Lu­mi­lin­nan kylkeen – "Suun­ni­tel­laan 150–180 huo­net­ta"

06:30 5
Lumisateet ja kovat pakkaset eivät estä pyöräilyä – Lapissa teiden talvikunnossapito aiheuttaa tyytymättömyyttä
Tilaajille

Lu­mi­sa­teet ja kovat pak­ka­set eivät estä pyö­räi­lyä – ­La­pis­sa teiden tal­vi­kun­nos­sa­pi­to ai­heut­taa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä

07:00 1
Myyjän työ ei lopu kättelyyn – ”Jos luottamus on syvää, se kantaa jopa isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle”
Mainos Pörhö Rovaniemi

Myyjän työ ei lopu kät­te­lyyn – ”Jos luot­ta­mus on syvää, se kantaa jopa isältä pojalle ja äidiltä tyt­tä­rel­le”

23.10.2021 06:00
Koronarokotuksien ottaminen on hiipunut Länsi-Pohjassa
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sien ot­ta­mi­nen on hii­pu­nut Län­si-Poh­jas­sa

13:39 4
Kulttuuri
Miljoonarannan joppaustarinat kerätään talteen – Vojakkalan Nuorisoseuran väki työstää 130-vuotisjuhlaansa näytelmää

Mil­joo­na­ran­nan jop­paus­ta­ri­nat ke­rä­tään talteen – Vo­jak­ka­lan Nuo­ri­so­seuran väki työstää 130-vuo­tis­juh­laan­sa näy­tel­mää

16:57 1
Tilaajille
Arvostelu: Kahden puolen jokea

Ar­vos­te­lu: Kahden puolen jokea

26.10.2021 21:35
Tilaajille
Lapin taiteilijaseuralle 10 000 euron Barents-stipendi – "Stipendi on merkittävä tunnustus"

Lapin tai­tei­li­ja­seu­ral­le 10 000 euron Ba­rents-sti­pen­di – "S­ti­pen­di on mer­kit­tä­vä tun­nus­tus"

26.10.2021 15:38
Tilaajille
Arvostelu: Butlerilta itsevarma ja monipuolinen albumi

Ar­vos­te­lu: But­le­ril­ta it­se­var­ma ja mo­ni­puo­li­nen albumi

25.10.2021 16:56 1
Tilaajille
Näin aika pysähtyy Anssi Jokirannan valokuvissa – lehtikuvaaja hakee vastapainoa työhönsä 1850-luvun tekniikasta

Näin aika py­säh­tyy Anssi Jo­ki­ran­nan va­lo­ku­vis­sa – leh­ti­ku­vaa­ja hakee vas­ta­pai­noa työ­hön­sä 1850-lu­vun tek­nii­kas­ta

25.10.2021 16:43 1
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Sanojen rajallisuus, olemisen läpikotaisuus

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Sanojen ra­jal­li­suus, ole­mi­sen lä­pi­ko­tai­suus

25.10.2021 16:24
Tilaajille
"Kemin työmarkkinat vetävät hyvin ja työvoimapulaa on monella alalla" – yli puolet Veitsiluodon paperitehtaalta irtisanotuista on löytänyt jo uuden suunnan
Tilaajille

"Kemin työ­mark­ki­nat vetävät hyvin ja työ­voi­ma­pu­laa on monella alalla" – yli puolet Veit­si­luo­don pa­pe­ri­teh­taal­ta ir­ti­sa­no­tuis­ta on löy­tä­nyt jo uuden suunnan

26.10.2021 19:34 2
Lapin Kansa live lähettää viikonloppuna lentopallon alle 19-vuotiaiden mestaruuskisat

Lapin Kansa live lä­het­tää vii­kon­lop­pu­na len­to­pal­lon alle 19-vuo­tiai­den mes­ta­ruus­ki­sat

12:22
Turkin Erdogan perääntyi uhkauksestaan karkottaa Suomen ja yhdeksän muun maan suurlähettiläät

Turkin Erdogan perääntyi uhkauksestaan karkottaa Suomen ja yhdeksän muun maan suurlähettiläät

25.10.2021 21:35
Liikenneturva: neljännes autoilijoista ei näytä vilkkua liikenneympyrässä, pyöräilijöilläkin paljon petrattavaa

Lii­ken­ne­tur­va: nel­jän­nes au­toi­li­jois­ta ei näytä vilkkua lii­ken­neym­py­räs­sä, pyö­räi­li­jöil­lä­kin paljon pet­rat­ta­vaa

10:14 3
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.