Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 10. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ly­hyt­vuok­raus on Ro­va­nie­mel­lä mil­joo­nien bisnes, mutta kau­pun­ki ei oh­jeis­ta sitä mi­ten­kään

Lapin talvimatkailusesonki on lähtenyt vilkkaasti käyntiin ja sen odotetaan kiihtyvän joulua kohti – turistit haluavat nähdä huskeja, poroja ja revontulia
Tilaajille

Lapin tal­vi­mat­kai­lu­se­son­ki on läh­te­nyt vilk­kaas­ti käyn­tiin ja sen odo­te­taan kiih­ty­vän joulua kohti – tu­ris­tit ha­lua­vat nähdä hus­ke­ja, poroja ja re­von­tu­lia

09.12.2022 19:30 2
Lappilaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin kuluu 5 700 euroa per asukas – se on paljon, ja hyvinvointialue aloittaakin tekemällä ison tappion
Tilaajille

Lap­pi­lais­ten so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin kuluu 5 700 euroa per asukas – se on paljon, ja hy­vin­voin­ti­alue aloit­taa­kin te­ke­mäl­lä ison tappion

09.12.2022 16:30 9
Maailmaa kiertävät koomikot löysivät Inarista naparetkeilijän – myös kirjastoauto pääsee osaksi belgialaista tv-sarjaa
Tilaajille

Maail­maa kier­tä­vät koo­mi­kot löy­si­vät Ina­ris­ta na­pa­ret­kei­li­jän – myös kir­jas­to­au­to pääsee osaksi bel­gia­lais­ta tv-sar­jaa

09.12.2022 18:06
Maahanmuuttajien halutaan juurtuvan Lappiin – tuore Lapin maahanmuuttostrategia keskittyy tulijoiden houkuttelun sijaan siihen, että muualta tulleet jäävät pysyvästi alueelle
Tilaajille

Maa­han­muut­ta­jien ha­lu­taan juur­tu­van Lappiin – tuore Lapin maa­han­muut­to­stra­te­gia kes­kit­tyy tu­li­joi­den hou­kut­te­lun sijaan siihen, että muualta tulleet jäävät py­sy­väs­ti alueel­le

09.12.2022 15:55 6
Valo ja virtalähteet kuuluvat sähkökatkoihin varautumiseen
Mainos Lumise Oy

Valo ja vir­ta­läh­teet kuu­lu­vat säh­kö­kat­koi­hin va­rau­tu­mi­seen

09.12.2022 06:00
Lyhytvuokraus on Rovaniemellä miljoonien bisnes, mutta kaupunki ei ohjeista sitä mitenkään – Tampere kokee saaneensa hyötyä omien ohjeiden tekemisestä
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Ly­hyt­vuok­raus on Ro­va­nie­mel­lä mil­joo­nien bisnes, mutta kau­pun­ki ei oh­jeis­ta sitä mi­ten­kään – Tampere kokee saa­neen­sa hyötyä omien oh­jei­den te­ke­mi­ses­tä

09.12.2022 05:00 21
Nyt se on varmaa – teatterin toiminta jatkuu Kemissä

Nyt se on varmaa – teat­te­rin toi­min­ta jatkuu Kemissä

08.12.2022 15:25 6
Tilaajille
Antti Autti treenaa kovempaa kuin koskaan aiemmin – vuosituhannen alussa maailman lumilautaeliittiin kuulunut rovaniemeläinen on edelleen tiiviisti sisällä lajissa

Antti Autti treenaa ko­vem­paa kuin koskaan aiemmin – vuo­si­tu­han­nen alussa maail­man lu­mi­lau­ta­eliit­tiin kuu­lu­nut ro­va­nie­me­läi­nen on edel­leen tii­viis­ti sisällä lajissa

08.12.2022 19:30
Tilaajille
Matkailuyritys rakensi Rovaniemen Lehtojärvelle ison hallin ilman rakennuslupaa: ympäristölautakunta tekee ilmoituksen poliisille

Mat­kai­lu­yri­tys rakensi Ro­va­nie­men Leh­to­jär­vel­le ison hallin ilman ra­ken­nus­lu­paa: ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta tekee il­moi­tuk­sen po­lii­sil­le

08.12.2022 19:34 38
Tilaajille
Entisen RoPS:n talon ullakko muutetaan asunnoiksi, mutta talon korkeus ei kasva – Toripuistikko 2:een tulee lisää korkeuttakin, jos lisäkerros toteutuu
Tilaajille

Entisen RoPS:n talon ullakko muu­te­taan asun­noik­si, mutta talon korkeus ei kasva – To­ri­puis­tik­ko 2:een tulee lisää kor­keut­ta­kin, jos li­sä­ker­ros to­teu­tuu

09.12.2022 14:40
Kittilä sai ensimmäisen historiakirjansa – teos on ensimmäinen julkaisu, jossa Kittilän historia on koottu yksien kansien väliin
Tilaajille

Kittilä sai en­sim­mäi­sen his­to­ria­kir­jan­sa – teos on en­sim­mäi­nen jul­kai­su, jossa Kit­ti­län his­to­ria on koottu yksien kansien väliin

09.12.2022 17:37 2
Lapset harrastavat enemmän liikuntaa kuin aikuiset – kysyimme, mitä neuvoja he antaisivat liian vähän liikkuville
Luppo
Tilaajille

Lapset har­ras­ta­vat enemmän lii­kun­taa kuin ai­kui­set – ky­syim­me, mitä neuvoja he an­tai­si­vat liian vähän liik­ku­vil­le

03.12.2022 05:00
Lapin maakuntamuseon valokuvaaja Karoliina Paatos on dokumentoinut amerikkalaista cowboy-kulttuuria 12 vuoden ajan – nyt hän seuraa Nevadassa kahden karjapaimentytön kasvua aikuisuuteen

Lapin maa­kun­ta­mu­seon va­lo­ku­vaa­ja Ka­ro­lii­na Paatos on do­ku­men­toi­nut ame­rik­ka­lais­ta cow­boy-kult­tuu­ria 12 vuoden ajan – nyt hän seuraa Ne­va­das­sa kahden kar­ja­pai­men­ty­tön kasvua ai­kui­suu­teen

03.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Vaaran päällä Kemijoen itärannalla on valtava lohkare, jonka juurelle Tarja ja Janne Huumonen sytyttävät kynttilän joka vuosi

Vaaran päällä Ke­mi­joen itä­ran­nal­la on valtava loh­ka­re, jonka juu­rel­le Tarja ja Janne Huu­mo­nen sy­tyt­tä­vät kynt­ti­län joka vuosi

26.11.2022 05:00 6
Tilaajille
Enontekiön kunta pelasti lentokenttänsä ostamalla sen – näihin asioihin Lapin ainoaa kunnallista kenttää aiotaan nyt käyttää

Enon­te­kiön kunta pelasti len­to­kent­tän­sä os­ta­mal­la sen – näihin asioi­hin Lapin ainoaa kun­nal­lis­ta kenttää aiotaan nyt käyttää

26.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Tiedätkö kuka voi tutkia, täyttääkö poronlihasta tehty jauheliha mikrobiologiset laatuvaatimukset? – ScanLab voi hoitaa Pohjois-Suomen vaativatkin laboratoriotarpeet
Mainos ScanLab

Tie­dät­kö kuka voi tutkia, täyt­tää­kö po­ron­li­has­ta tehty jau­he­li­ha mik­ro­bio­lo­gi­set laa­tu­vaa­ti­muk­set? – ScanLab voi hoitaa Poh­jois-Suo­men vaa­ti­vat­kin la­bo­ra­to­rio­tar­peet

09.12.2022 06:00
Taas saa laulaa yhdessä! Rovaniemen seurakunta järjestää tänäkin vuonna yli 50 joululaulutilaisuutta
Tilaajille

Taas saa laulaa yhdessä! Rovaniemen seurakunta järjestää tänäkin vuonna yli 50 joululaulutilaisuutta

09.12.2022 10:52
Jakopolitiikasta sopeuttamisen aikaan
Tilaajille
Pääkirjoitus

Jakopolitiikasta sopeuttamisen aikaan

09.12.2022 20:00 3
Viikon kuva: jouluista menoa Rovaniemen raviradalla
Tilaajille
Kolumni

Viikon kuva: jouluista menoa Rovaniemen raviradalla

09.12.2022 06:00
Saamelaiskäräjien päätös ei muuttanut Lapin kansanedustajien näkemyksiä – Markus Mustajärveä kuitenkin askarruttaa, onko Avaskarin mieli muuttunut
Saamelaiskäräjälaki
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä – Markus Mus­ta­jär­veä kui­ten­kin as­kar­rut­taa, onko Avas­ka­rin mieli muut­tu­nut

02.12.2022 16:30 19
Saamelaiskäräjät hyväksyi kiistellyn saamelaislakiesityksen lähes yksimielisesti – vastaavaa kompromissihalua toivoisi löytyvän eduskunnastakin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

02.12.2022 21:57 8
Tilaajille
Anu Avaskari sanoo yhä vastustavansa saamelaiskäräjälakiesitystä, vaikka äänesti sen puolesta – "Tämä oli minun yritykseni vaikuttaa lain sisältöön"

Anu Avas­ka­ri sanoo yhä vas­tus­ta­van­sa saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kie­si­tys­tä, vaikka äänesti sen puo­les­ta – "Tämä oli minun yri­tyk­se­ni vai­kut­taa lain si­säl­töön"

01.12.2022 21:40 9
Tilaajille
Saamelaiskäräjien oppositio kutistui muutamaan jäseneen  –  käräjät hyväksyi hallituksen esityksen saamelaiskäräjälain uudistamisesta

Saa­me­lais­kä­rä­jien op­po­si­tio ku­tis­tui muu­ta­maan jä­se­neen –  käräjät hy­väk­syi hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­ses­ta

29.11.2022 21:35 15
Tilaajille
Puiset Lovi-tuotteet ovat osa vuosisatoja vanhaa joulukoristeperinnettä
Mainos Mainoa Design Shop

Puiset Lo­vi-tuot­teet ovat osa vuo­si­sa­to­ja vanhaa jou­lu­ko­ris­te­pe­rin­net­tä

05.12.2022 06:00
Viime vuonna koronavirusrokotteen haittavaikutuksiin kuoli Suomessa kuusi ihmistä, koronatautiin lähes tuhat

Viime vuonna ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen hait­ta­vai­ku­tuk­siin kuoli Suo­mes­sa kuusi ih­mis­tä, ko­ro­na­tau­tiin lähes tuhat

09.12.2022 18:42
Pelkosenniemen päiväkoti pääsee maanantaina uudisrakennukseen – koulu siirtyy sinne joululoman jälkeen
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­men päi­vä­ko­ti pääsee maa­nan­tai­na uu­dis­ra­ken­nuk­seen – koulu siirtyy sinne jou­lu­lo­man jälkeen

09.12.2022 15:46
Jäänmurtokausi alkaa Perämerellä – jäätä murtamaan saapuu jäänmurtaja Otso
Tilaajille

Jään­mur­to­kau­si alkaa Pe­rä­me­rel­lä – jäätä mur­ta­maan saapuu jään­mur­ta­ja Otso

09.12.2022 17:11
Argentiina MM-välieriin rangaistuspotkuilla ja Martinezin torjunnoilla – Hollannin upea nousu valui lopulta hukkaan
Urheilu

Ar­gen­tii­na MM-vä­li­eriin ran­gais­tus­pot­kuil­la ja Mar­ti­ne­zin tor­jun­noil­la – Hol­lan­nin upea nousu valui lopulta hukkaan

10.12.2022 00:46
Eurojackpotissa löytyi yksi  75,8 miljoonan täysosuma – Suomeen kaksi suurvoittoa

Eu­ro­jack­po­tis­sa löytyi yksi 75,8 mil­joo­nan täys­osu­ma – Suomeen kaksi suur­voit­toa

09.12.2022 23:11
Tilaajille
Brasilian valmentaja jätti jäähyväiset maajoukkuepestille shokkitappion jälkeen

Bra­si­lian val­men­ta­ja jätti jää­hy­väi­set maa­jouk­kue­pes­til­le shok­ki­tap­pion jälkeen

09.12.2022 22:48
Voitto lipsui Perungan Poikien käsistä Ducksille – Atars: "Odotin kyllä enemmän"

Voitto lipsui Pe­run­gan Poikien käsistä Duck­sil­le – Atars: "Odotin kyllä enem­män"

09.12.2022 22:32
Tilaajille
Argentiina MM-välieriin rangaistuspotkuilla ja Martinezin torjunnoilla – Hollannin upea nousu valui lopulta hukkaan

Argentiina MM-välieriin rangaistuspotkuilla ja Martinezin torjunnoilla – Hollannin upea nousu valui lopulta hukkaan

10.12.2022 00:46
Lyhytvuokraus on Rovaniemellä miljoonien bisnes, mutta kaupunki ei ohjeista sitä mitenkään – Tampere kokee saaneensa hyötyä omien ohjeiden tekemisestä
Tilaajille

Ly­hyt­vuok­raus on Ro­va­nie­mel­lä mil­joo­nien bisnes, mutta kau­pun­ki ei oh­jeis­ta sitä mi­ten­kään – Tampere kokee saa­neen­sa hyötyä omien oh­jei­den te­ke­mi­ses­tä

09.12.2022 05:00 21
Matkailuyritys rakensi Rovaniemen Lehtojärvelle ison hallin ilman rakennuslupaa: ympäristölautakunta tekee ilmoituksen poliisille
Tilaajille

Mat­kai­lu­yri­tys rakensi Ro­va­nie­men Leh­to­jär­vel­le ison hallin ilman ra­ken­nus­lu­paa: ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta tekee il­moi­tuk­sen po­lii­sil­le

08.12.2022 19:34 38
Päiväkirja: Ystävällisin terveisin, molemmat päät
Tilaajille
Kolumni
Jaana Niemelä

Päiväkirja: Ystävällisin terveisin, molemmat päät

08.12.2022 06:03 2
Levyarvio: Avaruusleikkejä ja talven tiukinta funkia – Tre-Funkin kakkoslevy piristää talvipäivät
Tilaajille

Levyarvio: Avaruusleikkejä ja talven tiukinta funkia – Tre-Funkin kakkoslevy piristää talvipäivät

09.12.2022 16:08
Yhtä miestä epäillään kadonneiden Katja Miinalaisen ja Saara Arvan henkirikoksista – poliisi pyytää havaintoja: ovat ajelleet ja leiriytyneet Lapissa

Yhtä miestä epäil­lään ka­don­nei­den Katja Mii­na­lai­sen ja Saara Arvan hen­ki­ri­kok­sis­ta – poliisi pyytää ha­vain­to­ja: ovat ajel­leet ja lei­riy­ty­neet Lapissa

09.12.2022 10:32
Tia Parviaisella on eri persoonan osia, joista toiset kokevat ahdistusta ja toiset suojelevat siltä – paras apu oireisiin löytyi muualta kuin lääkkeistä
Teemat
Tilaajille

Tia Par­viai­sel­la on eri per­soo­nan osia, joista toiset kokevat ah­dis­tus­ta ja toiset suo­je­le­vat siltä – paras apu oi­rei­siin löytyi muualta kuin lääk­keis­tä

05.12.2022 06:30
Näin saat paperiset valokuvat kestämään pitempään – digitointi onnistuu kotona helpoiten kuvaamalla puhelimen kameralla

Näin saat pa­pe­ri­set va­lo­ku­vat kes­tä­mään pi­tem­pään – di­gi­toin­ti on­nis­tuu kotona hel­poi­ten ku­vaa­mal­la pu­he­li­men ka­me­ral­la

03.12.2022 06:30
Tilaajille
Liikennemerkkien uudistuksessa hahmoista tuli sukupuolineutraaleja – Tässä kaksi edellistä jalkakäytävän merkkiä, mutta muistatko, miltä uusin näyttää?

Lii­ken­ne­merk­kien uu­dis­tuk­ses­sa hah­mois­ta tuli su­ku­puo­li­neut­raa­le­ja – Tässä kaksi edel­lis­tä jal­ka­käy­tä­vän merk­kiä, mutta muis­tat­ko, miltä uusin näyt­tää?

03.12.2022 06:30 7
Tilaajille
Kata pikkujouluihin runsas napostelupöytä hurmaavista sormisyötävistä – käytä pohjina leipiä, juustokuppeja ja polentaa

Kata pik­ku­jou­lui­hin runsas na­pos­te­lu­pöy­tä hur­maa­vis­ta sor­mi­syö­tä­vis­tä – käytä pohjina leipiä, juus­to­kup­pe­ja ja po­len­taa

01.12.2022 06:30
Tilaajille
Rovaniemeläislähtöiselle kaksikolle vuoden tuottaja Emma-ehdokkuus – Los Rollosin tuottama kappale on myös ehdolla
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­sel­le kak­si­kol­le vuoden tuot­ta­ja Em­ma-eh­dok­kuus – Los Rol­lo­sin tuot­ta­ma kappale on myös ehdolla

09.12.2022 10:34
Rovaniemen hyvinvointilautakunta käsittelee keskiviikkona Lähteentielle suunniteltua ikäihmisten asumis- ja palvelukorttelihanketta
Tilaajille

Ro­va­nie­men hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee kes­ki­viik­ko­na Läh­teen­tiel­le suun­ni­tel­tua ikä­ih­mis­ten asumis- ja pal­ve­lu­kort­te­li­han­ket­ta

09.12.2022 12:58 3

Ainakin yksi ihminen kuollut massiivisessa ostoskeskuksen tulipalossa lähellä Moskovaa – palo saattoi sittenkin johtua turvallisuuden laiminlyönnistä

09.12.2022 10:22
Antti Autti treenaa kovempaa kuin koskaan aiemmin – vuosituhannen alussa maailman lumilautaeliittiin kuulunut rovaniemeläinen on edelleen tiiviisti sisällä lajissa
Tilaajille

Antti Autti treenaa ko­vem­paa kuin koskaan aiemmin – vuo­si­tu­han­nen alussa maail­man lu­mi­lau­ta­eliit­tiin kuu­lu­nut ro­va­nie­me­läi­nen on edel­leen tii­viis­ti sisällä lajissa

08.12.2022 19:30
Lukijoilta
Turvallisuutta liikenteeseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jelena Koivumäki

Tur­val­li­suut­ta lii­ken­tee­seen

09.12.2022 05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Reino Vaaraniemi

Mikä on kau­pun­gin yhtiön tar­koi­tus?

09.12.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jari Leppä

Oi­keu­den­mu­kai­suus met­sä­po­li­tii­kan kes­kiös­sä

09.12.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Kyrö

Onko Suomi oi­keus­val­tio?

09.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Nyt se on varmaa – teatterin toiminta jatkuu Kemissä
Tilaajille

Nyt se on varmaa – teat­te­rin toi­min­ta jatkuu Kemissä

08.12.2022 15:25 6
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto jatkuu ehkä joulupäivänä – säännölliseen tuotantoon päästään aikaisintaan helmikuussa
Tilaajille

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to jatkuu ehkä jou­lu­päi­vä­nä – ­sään­nöl­li­seen tuo­tan­toon pääs­tään ai­kai­sin­taan hel­mi­kuus­sa

09.12.2022 11:47 5
Koronavirukseen kuoli viime vuonna 952 ihmistä, koronarokotteisiin kuusi

Ko­ro­na­vi­ruk­seen kuoli viime vuonna 952 ih­mis­tä, ko­ro­na­ro­kot­tei­siin kuusi

09.12.2022 08:40
Uutisanalyysi: Kevään vaaleissa riittää Lapissa jännitettävää useamman puolueen osalta
Tilaajille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kevään vaa­leis­sa riittää Lapissa jän­ni­tet­tä­vää useam­man puo­lueen osalta

08.12.2022 16:30 10
Päiväkirja
Päiväkirja: Ystävällisin terveisin, molemmat päät
Kolumni Jaana Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Ys­tä­väl­li­sin ter­vei­sin, mo­lem­mat päät

08.12.2022 06:03 2
Tilaajille
Päiväkirja: Sota tulee yhä lähemmäksi, mitä enemmän aikaa kuluu
Kolumni Taru Salo

Päi­vä­kir­ja: Sota tulee yhä lä­hem­mäk­si, mitä enemmän aikaa kuluu

06.12.2022 06:30 3
Tilaajille
Päiväkirja: Irlantilaiseen vankilaan kahdeksalla eurolla
Kolumni Katja Palmqvist

Päi­vä­kir­ja: Ir­lan­ti­lai­seen van­ki­laan kah­dek­sal­la eurolla

05.12.2022 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Lakkautettavassa S-market Revontulessa opin, ettei ruokatauko kestä oikeasti tuntia
Kolumni Ville Hyötylä

Päi­vä­kir­ja: Lak­kau­tet­ta­vas­sa S-mar­ket Re­von­tu­les­sa opin, ettei ruo­ka­tau­ko kestä oi­keas­ti tuntia

03.12.2022 06:00 6
Tilaajille
“Välillä tuntuu, että elämä päättyy kolmenkympin kohdalla” – parikymppisyyteen kohdistuu suorituspaineita, vaikka elämänvaihe on keskeneräisyyden kanssa kamppailua
Tilaajille

“Vä­lil­lä tuntuu, että elämä päättyy kol­men­kym­pin koh­dal­la” – pa­ri­kymp­pi­syy­teen koh­dis­tuu suo­ri­tus­pai­nei­ta, vaikka elä­män­vai­he on kes­ken­eräi­syy­den kanssa kamp­pai­lua

09.12.2022 06:00
Lappilaiset energiayhtiöt tukevat Ukrainan infrastruktuuria apupaketilla – "Ei tässä kauan tarvinnut perusteita miettiä"
Tilaajille

Lap­pi­lai­set ener­gia­yh­tiöt tukevat Uk­rai­nan inf­ra­struk­tuu­ria apu­pa­ke­til­la – "Ei tässä kauan tar­vin­nut pe­rus­tei­ta miet­tiä"

08.12.2022 19:13 3
Postinjakajan surman tutkimuksia sotki ällistyttävä tunnustus tekijäksi epäillyltä – Psykiatri Lauerma: Valetunnustaja voi uskoa tehneensä rikoksen
Tilaajille

Pos­tin­ja­ka­jan surman tut­ki­muk­sia sotki äl­lis­tyt­tä­vä tun­nus­tus te­ki­jäk­si epäil­lyl­tä – Psy­kiat­ri Lauer­ma: Va­le­tun­nus­ta­ja voi uskoa teh­neen­sä ri­kok­sen

08.12.2022 19:40
Hiihtokeskusalan työntekijät uhkaavat mennä uudestaan lakkoon jouluna – edellinen työseisaus järjestettiin joulukuun alussa
Tilaajille

Hiih­to­kes­kus­alan työn­te­ki­jät uh­kaa­vat mennä uu­des­taan lakkoon jouluna – edel­li­nen työ­sei­saus jär­jes­tet­tiin jou­lu­kuun alussa

08.12.2022 16:01 6