Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Gal­lu­pit voivat mennä uusiksi

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

"Kotona odotetaan minua, mutta en voi lähteä" – Sallan lukiossa opiskelevat venäläisnuoret eivät todennäköisesti pääse matkustamaan kotiin Venäjälle joululomalla
Tilaajille

"Kotona odo­te­taan minua, mutta en voi lähteä" – Sallan lu­kios­sa opis­ke­le­vat ve­nä­läis­nuo­ret eivät to­den­nä­köi­ses­ti pääse mat­kus­ta­maan kotiin Ve­nä­jäl­le jou­lu­lo­mal­la

05:00 1
Työmaalla osuttiin kaukolämpöputkeen Torniossa – lämmöt poikki kaupungissa ja vedet muutaman talon kellariin

Työ­maal­la osut­tiin kau­ko­läm­pö­put­keen Tor­nios­sa – ­läm­möt poikki kau­pun­gis­sa ja vedet muu­ta­man talon kel­la­riin

29.11.2023 20:58 1
Kuka oli Raja-Jooseppi, joka jätti nimensä kartalle? Lapin Kansan uusintajuttu kertoo noitanakin pidetystä erämaan asukkaasta, jonka elämä päättyi surkeasti
Tilaajille

Kuka oli Ra­ja-Joo­sep­pi, joka jätti nimensä kar­tal­le? Lapin Kansan uu­sin­ta­jut­tu kertoo noi­ta­na­kin pi­de­tys­tä erämaan asuk­kaas­ta, jonka elämä päättyi sur­keas­ti

29.11.2023 19:59 1
Ylen kan­na­tus­mit­taus: Kokoomus nousi jälleen kärkeen SDP:n ohi – rajan tapahtumat eivät juuri näyt tuloksissa

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus nousi jälleen kärkeen SDP:n ohi – rajan ta­pah­tu­mat eivät juuri näyt tu­lok­sis­sa

07:31
Jouluiset tapahtumat ja elämykset Oulussa kootusti – Katso vinkit Oulun ja Pohjolan rengastien jouluun!
Mainos Visit Oulu

Jou­lui­set ta­pah­tu­mat ja elä­myk­set Oulussa koo­tus­ti – Katso vinkit Oulun ja Poh­jo­lan ren­gas­tien jou­luun!

28.11.2023 06:00
Sodankylässä valmistellaan Lappi-satelliittia, joka laukaistaan avaruuteen ensi vuonna
Toimitus suosittelee
Tilaajille

So­dan­ky­läs­sä val­mis­tel­laan Lap­pi-sa­tel­liit­tia, joka lau­kais­taan ava­ruu­teen ensi vuonna

29.11.2023 17:30
Lapin Kansa vertaili taksimatkan hintaa Rovaniemellä – uusi tulokas Uber oli niukasti halvin

Lapin Kansa ver­tai­li tak­si­mat­kan hintaa Ro­va­nie­mel­lä – uusi tulokas Uber oli niu­kas­ti halvin

29.11.2023 05:00 10
Tilaajille
Marja-alan ihmiskauppatutkinta etenee syyteharkintaan – asianosaisia eli uhreja on ainakin 170, mutta mahdollisesti yli 2 000

Mar­ja-alan ih­mis­kaup­pa­tut­kin­ta etenee syy­te­har­kin­taan – asian­osai­sia eli uhreja on ainakin 170, mutta mah­dol­li­ses­ti yli 2 000

28.11.2023 16:22 29
Tilaajille
Harvinaisia perhosia havaittiin viime kesänä Pallas-Yllästunturilla ja Lemmenjoella

Har­vi­nai­sia per­ho­sia ha­vait­tiin viime kesänä Pal­las-Yl­läs­tun­tu­ril­la ja Lem­men­joel­la

28.11.2023 09:26
Tilaajille
Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Henry Kissinger on kuollut

Yh­dys­val­tain entinen ul­ko­mi­nis­te­ri Henry Kis­sin­ger on kuollut

07:36
Palvelulinja Onnikan lopettaminen uhkaa vanhusten kaupassa käymistä laitakaupungilta – Kemin kaupunki pohtii parhaillaan pienimuotoisen asiointiliikenteen järjestämistä tilalle
Tilaajille

Pal­ve­lu­lin­ja Onnikan lo­pet­ta­mi­nen uhkaa van­hus­ten kau­pas­sa käy­mis­tä lai­ta­kau­pun­gil­ta – Kemin kau­pun­ki pohtii par­hail­laan pie­ni­muo­toi­sen asioin­ti­lii­ken­teen jär­jes­tä­mis­tä tilalle

29.11.2023 20:30 1
Kuka oli Raja-Jooseppi, joka jätti nimensä kartalle? Lapin Kansan uusintajuttu kertoo noitanakin pidetystä erämaan asukkaasta, jonka elämä päättyi surkeasti
Luppo
Tilaajille

Kuka oli Ra­ja-Joo­sep­pi, joka jätti nimensä kar­tal­le? Lapin Kansan uu­sin­ta­jut­tu kertoo noi­ta­na­kin pi­de­tys­tä erämaan asuk­kaas­ta, jonka elämä päättyi sur­keas­ti

29.11.2023 19:59 1
Rovaniemeläinen Saana Heino, 23, näki vuosia kehonsa vain keskeneräisenä projektina – sitten hän opetteli twerkkaamaan

Ro­va­nie­me­läi­nen Saana Heino, 23, näki vuosia kehonsa vain kes­ken­eräi­se­nä pro­jek­ti­na – sitten hän opet­te­li twerk­kaa­maan

27.11.2023 14:01 4
Tilaajille
Pekka Aikio haki saamelaisvaikuttajan uralleen vauhtia Paavo Väyrysen "pompannapista" – 50 vuotta sitten aloittaneessa saamelaisten parlamentissa riekko nostettiin pöydälle tämän tästä

Pekka Aikio haki saa­me­lais­vai­kut­ta­jan ural­leen vauhtia Paavo Väy­ry­sen "pom­pan­na­pis­ta" – 50 vuotta sitten aloit­ta­nees­sa saa­me­lais­ten par­la­men­tis­sa riekko nos­tet­tiin pöy­däl­le tämän tästä

25.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Vera Lundvall piti Rovaniemen ensimmäistä kirjakauppaa ja kohautti avioliitolla, jossa kumppanina oli lähes 45 vuotta vanhempi sukulaismies

Vera Lund­vall piti Ro­va­nie­men en­sim­mäis­tä kir­ja­kaup­paa ja ko­haut­ti avio­lii­tol­la, jossa kump­pa­ni­na oli lähes 45 vuotta van­hem­pi su­ku­lais­mies

18.11.2023 05:00 12
Tilaajille
Gallupit voivat mennä uusiksi – Kaksivaiheisessa presidentinvaalissa ne ohjaavat äänestämistä, mutta kansalaiset saattavat yllättää
Pääkirjoitus

Gallupit voivat mennä uusiksi – Kaksivaiheisessa presidentinvaalissa ne ohjaavat äänestämistä, mutta kansalaiset saattavat yllättää

08:00
Töissä täällä: Filippiiniläinen lähihoitaja tähtää oman alan maisteriopintoihin – rovaniemeläisessä palvelutalossa hän pitää eniten kohtaamisista erilaisten ihmisten kanssa
Tilaajille

Töissä täällä: Filippiiniläinen lähihoitaja tähtää oman alan maisteriopintoihin – rovaniemeläisessä palvelutalossa hän pitää eniten kohtaamisista erilaisten ihmisten kanssa

07:00
Venäjä jatkaa hybridioperaatiotaan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyötyvänsä siitä – rajan sulkeminenkaan ei välttämättä lopeta toimintaa
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Venäjä jatkaa hybridioperaatiotaan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyötyvänsä siitä – rajan sulkeminenkaan ei välttämättä lopeta toimintaa

28.11.2023 17:30 14
Lääkäri teki Pohjois-Ruotsissa hedelmöityshoitoja omilla siittiöillään – lapsia voi teoriassa olla Suomen puolellakin
Tilaajille

Lääkäri teki Poh­jois-Ruot­sis­sa he­del­möi­tys­hoi­to­ja omilla siit­tiöil­lään – lapsia voi teo­rias­sa olla Suomen puo­lel­la­kin

29.11.2023 16:00
Antti Järven teos Neuvostoliittoon kadonneesta isoisoisästä pokkasi tietokirjallisuuden Finlandian
Kulttuuri

Antti Järven teos Neu­vos­to­liit­toon ka­don­nees­ta iso­iso­isäs­tä pokkasi tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dian

29.11.2023 21:55
Lasten ja nuorten Finlandian vei Magdalena Hain Sarvijumala – Se kertoo surusta, syyllisyydestä ja surusta irti päästämisestä

Lasten ja nuorten Fin­lan­dian vei Mag­da­le­na Hain Sar­vi­ju­ma­la – Se kertoo su­rus­ta, syyl­li­syy­des­tä ja surusta irti pääs­tä­mi­ses­tä

29.11.2023 20:00
Tilaajille
Sirpa Kähkösen rakkaudentunnustus äidille vei kaunokirjallisuuden Finlandian – Miki Liukkonen on lukijoiden suosikki

Sirpa Käh­kö­sen rak­kau­den­tun­nus­tus äidille vei kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dian – Miki Liuk­ko­nen on lu­ki­joi­den suo­sik­ki

29.11.2023 19:55
Toimittaja ja tietokirjailija Tuomas Rimpiläinen sai Journalistiliitosta tarpeekseen ja erosi – syynä Maria Petterssoniin liittyvä kirjajupakka

Toi­mit­ta­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Tuomas Rim­pi­läi­nen sai Jour­na­lis­ti­lii­tos­ta tar­peek­seen ja erosi – syynä Maria Pet­ters­so­niin liit­ty­vä kir­ja­ju­pak­ka

29.11.2023 15:41

Sär­ky­nyt haave lap­ses­ta ro­maa­nik­si – pe­ri­mä­tie­don saa­mi­nen on ollut Katja Ketulle tärkeää myös työs­täes­sä surua lap­set­to­muu­des­ta

28.11.2023 17:30
Tilaajille
Antti Järven teos Neuvostoliittoon kadonneesta isoisoisästä pokkasi tietokirjallisuuden Finlandian

Antti Järven teos Neuvostoliittoon kadonneesta isoisoisästä pokkasi tietokirjallisuuden Finlandian

29.11.2023 21:55
Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät: Lapin urheiluopiston henkilöstö vähenee seitsemällä henkilötyövuodella
Tilaajille

Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Lapin ur­hei­lu­opis­ton hen­ki­lös­tö vähenee seit­se­mäl­lä hen­ki­lö­työ­vuo­del­la

29.11.2023 15:42 1
Raja-Joosepin raja-asema sulkeutui – itäraja on nyt kiinni seuraavat kaksi viikkoa
Tilaajille

Ra­ja-Joo­se­pin ra­ja-ase­ma sul­keu­tui – itäraja on nyt kiinni seu­raa­vat kaksi viikkoa

29.11.2023 14:21 1
Torniossa kairataan peruskallioon asti pienydinvoimalan vuoksi – "Aloitamme parin viikon sisällä"
Tilaajille

Tor­nios­sa kai­ra­taan pe­rus­kal­lioon asti pien­ydin­voi­ma­lan vuoksi – "A­loi­tam­me parin viikon si­säl­lä"

29.11.2023 16:30 2
Rovaniemen Kiekko hävisi Joensuun Kiekko-Pojille
Urheilu
Tilaajille

Ro­va­nie­men Kiekko hävisi Joen­suun Kiek­ko-Po­jil­le

29.11.2023 21:35 1
IBU-cup käynnistyy Kontiolahdelta – Emilia Irvankoski mukana Suomen joukkueessa

IBU-cup käyn­nis­tyy Kon­tio­lah­del­ta – Emilia Ir­van­kos­ki mukana Suomen jouk­kuees­sa

29.11.2023 18:00
Tilaajille
"Oli hienoa huomata, että seuralla on kova luotto osaamiseeni", kuvailee rovaniemeläisjalkapalloilija Vilma Koivisto siirtoaan yhteen Ruotsin huippujoukkueista

"Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

29.11.2023 17:35
Tilaajille
Kumparelaskijat valmiina kauden avaukseen – Rukalla mukana kuusi suomalaista taistelemassa maailmancupin pisteistä

Kum­pa­re­las­ki­jat val­mii­na kauden avauk­seen – Rukalla mukana kuusi suo­ma­lais­ta tais­te­le­mas­sa maail­man­cu­pin pis­teis­tä

29.11.2023 14:01
Tilaajille
Joulukuussa jauhopeukalot pyörivät vinhaa vauhtia – Kinuskikissa Sini Visa inspiroi leivontaharrastajia uusilla resepteillä
Tilaajille

Joulukuussa jauhopeukalot pyörivät vinhaa vauhtia – Kinuskikissa Sini Visa inspiroi leivontaharrastajia uusilla resepteillä

06:30
Kytkös hyvinvointialueisiin vie pelastustoimea kohti kriisiä – Alaa piti kehittää, mutta paloasemia joudutaan jopa sulkemaan: "Rahoitustilanne on tiukka"
Tilaajille

Kytkös hy­vin­voin­ti­aluei­siin vie pe­las­tus­toi­mea kohti kriisiä – Alaa piti ke­hit­tää, mutta pa­lo­ase­mia jou­du­taan jopa sul­ke­maan: "Ra­hoi­tus­ti­lan­ne on tiukka"

29.11.2023 17:20 3
Rovaniemi tukee nuorten kesätöitä 330 000 eurolla ensi vuonna – noin 600 nuorta hyötyi tuesta viime kesänä
Tilaajille

Ro­va­nie­mi tukee nuorten ke­sä­töi­tä 330 000 eurolla ensi vuonna – noin 600 nuorta hyötyi tuesta viime kesänä

29.11.2023 14:29 2
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto keskeytyi – myös Ruotsissa ongelmia ydinvoiman kanssa
Tilaajille

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to kes­key­tyi – myös Ruot­sis­sa on­gel­mia ydin­voi­man kanssa

29.11.2023 15:00 5
THL: Korona-aalto ollut iäkkäiden parissa voimakkaampi kuin kertaakaan aiemmin

THL: Korona-aalto ollut iäkkäiden parissa voimakkaampi kuin kertaakaan aiemmin

29.11.2023 18:54 2
Lapin Kansa vertaili taksimatkan hintaa Rovaniemellä – uusi tulokas Uber oli niukasti halvin
Tilaajille

Lapin Kansa ver­tai­li tak­si­mat­kan hintaa Ro­va­nie­mel­lä – uusi tulokas Uber oli niu­kas­ti halvin

29.11.2023 05:00 10
Kolumnit
Lapin Kansa löysi Kemijärvelle siirretyt ukrainalaiset varjostamalla SPR:n pakettiautoa – ketä viranomaisten niukalla tiedotuslinjalla lopulta suojeltiin?
Kolumni Niina Lavia

Lapin Kansa löysi Ke­mi­jär­vel­le siir­re­tyt uk­rai­na­lai­set var­jos­ta­mal­la SPR:n pa­ket­ti­au­toa – ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la lopulta suo­jel­tiin?

27.11.2023 16:24 23
Tilaajille
Yhdenvertainen maailma jokaisen vastuulla
Kolumni Laura Leppäjärvi

Yh­den­ver­tai­nen maailma jo­kai­sen vas­tuul­la

27.11.2023 05:00 10
Sammuvatko valot suljetulla itärajalla?
Kolumni Pekka Mauno

Sam­mu­vat­ko valot sul­je­tul­la itä­ra­jal­la?

25.11.2023 05:00 7
Suomi on saari vain etelän näkökulmasta – matkailualan pitäisi pohtia vaihtoehtoja lentämiselle, sillä asiat voivat muuttua
Kolumni Niina Lavia

Suomi on saari vain etelän nä­kö­kul­mas­ta – mat­kai­lu­alan pitäisi pohtia vaih­to­eh­to­ja len­tä­mi­sel­le, sillä asiat voivat muuttua

23.11.2023 05:00 6
NRK: Finnmarkin suurin maanomistaja FeFo asettui vastustamaan Davvin tuulivoimahanketta
Tilaajille

NRK: Finn­mar­kin suurin maan­omis­ta­ja FeFo asettui vas­tus­ta­maan Davvin tuu­li­voi­ma­han­ket­ta

29.11.2023 12:40
Linnan juhlissa tarjoillaan Niinistön vuosien suosikkiherkkuja yhdeksästä maakunnasta – "käsidesimiehillä" on taas taskussa huuhdetta presidenttiparille
Tilaajille

Linnan juh­lis­sa tar­joil­laan Nii­nis­tön vuosien suo­sik­ki­herk­ku­ja yh­dek­säs­tä maa­kun­nas­ta – "kä­si­de­si­mie­hil­lä" on taas tas­kus­sa huuh­det­ta pre­si­dent­ti­pa­ril­le

29.11.2023 12:40 1
Anne Lammila suuntaa Afrikasta Linnan juhliin – Syynä on innostava työ Pretoriassa: Silmien edessä uudistuva Etelä-Afrikka kamppailee Mandelan perinnöstä
Tilaajille

Anne Lammila suuntaa Afrikasta Linnan juhliin – Syynä on innostava työ Pretoriassa: Silmien edessä uudistuva Etelä-Afrikka kamppailee Mandelan perinnöstä

25.11.2023 08:00
Taiton automatisointi tuo pieniä muutoksia Lapin Kansan ulkoasuun – toimitus voi keskittyä entistä enemmän sisältöön

Taiton au­to­ma­ti­soin­ti tuo pieniä muu­tok­sia Lapin Kansan ul­ko­asuun – toi­mi­tus voi kes­kit­tyä entistä enemmän si­säl­töön

29.11.2023 05:00 2
Joulukuussa jauhopeukalot pyörivät vinhaa vauhtia – Kinuskikissa Sini Visa inspiroi leivontaharrastajia uusilla resepteillä
Teemat
Tilaajille

Jou­lu­kuus­sa jau­ho­peu­ka­lot pyö­ri­vät vinhaa vauhtia – Ki­nus­ki­kis­sa Sini Visa ins­pi­roi lei­von­ta­har­ras­ta­jia uusilla re­sep­teil­lä

06:30
Sapastellen itsenäisyyspäivän viettoon – Nappaa tästä neljä helppoa näppipalaa kaamosajan kemuihin

Sa­pas­tel­len it­se­näi­syys­päi­vän viet­toon – Nappaa tästä neljä helppoa näp­pi­pa­laa kaa­mos­ajan ke­mui­hin

06:30
Tilaajille
Kirjailija Pirjo Hassinen on tottunut puhumaan ahdistuksesta Toisella tavalla onnellinen -kirjan jälkeen –  "Käsite on liestynyt reunoiltaan"

Kir­jai­li­ja Pirjo Has­si­nen on tot­tu­nut pu­hu­maan ah­dis­tuk­ses­ta Toi­sel­la tavalla on­nel­li­nen -kirjan jälkeen –  "Käsite on lies­ty­nyt reu­noil­taan"

27.11.2023 06:30
Tilaajille
Psykoterapeutteja olisi tarjolla – miksi Kela ei korvaa perhe- ja pariterapeutin antamaa yksilöpsykoterapiaa?

Psy­ko­te­ra­peut­te­ja olisi tar­jol­la – miksi Kela ei korvaa perhe- ja pa­ri­te­ra­peu­tin antamaa yk­si­löp­sy­ko­te­ra­piaa?

27.11.2023 06:30
Tilaajille
Suurinta lahjaa jäätiin vielä odottamaan, kun saamelaisparlamentti juhli viisikymppisiä Inarissa – toiveet saamelaiskäräjälaista korkeammat kuin aikoihin
Tilaajille

Suu­rin­ta lahjaa jäätiin vielä odot­ta­maan, kun saa­me­lais­par­la­ment­ti juhli vii­si­kymp­pi­siä Ina­ris­sa – toiveet saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta kor­keam­mat kuin ai­koi­hin

28.11.2023 19:30 1
Valtionosuuksien leikkaus pakottaa Rovaniemen etsimään miljoonasäästöjä – säästötoimista päätetään yksi kerrallaan kesäkuun loppuun mennessä
Tilaajille

Val­tion­osuuk­sien leik­kaus pa­kot­taa Ro­va­nie­men et­si­mään mil­joo­na­sääs­tö­jä – sääs­tö­toi­mis­ta pää­te­tään yksi ker­ral­laan ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

28.11.2023 16:30 29
Vesa-Matti Loirin mökki Inarissa löysi uudet omistajat – "Toivottavasti mökki kunnostetaan entiseen loistoonsa", Loirin ystävä kommentoi
Tilaajille

Ve­sa-Mat­ti Loirin mökki Ina­ris­sa löysi uudet omis­ta­jat – "Toi­vot­ta­vas­ti mökki kun­nos­te­taan en­ti­seen lois­toon­sa", Loirin ystävä kom­men­toi

28.11.2023 14:18 3
Jääkäriprikaatin paluumarssit hidastavat liikennettä perjantaina Lapissa
Tilaajille

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin pa­luu­mars­sit hi­das­ta­vat lii­ken­net­tä per­jan­tai­na Lapissa

29.11.2023 10:20
Lukijoilta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Olli Saariniemi

Ystävät läheltä

29.11.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Olli-Pekka Salminen

Avin lai­tet­ta­va jo­ki­yh­tiö kuriin

29.11.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mirjami Lehto

Miet­tei­tä Ke­mi­jo­ki-oop­pe­ras­ta

29.11.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuomo Isokangas

Nouseva polvi avasi silmiä

29.11.2023 05:30
Hyväntekeväisyystapahtuman järjestävä Rovaniemen wanhat markkinat ei haluaisi maksaa vuokraa kaupungille – yhdistys kerää nimiä vetoomukseen
Tilaajille

Hy­vän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vä Ro­va­nie­men wanhat mark­ki­nat ei ha­luai­si maksaa vuokraa kau­pun­gil­le – yh­dis­tys kerää nimiä ve­too­muk­seen

28.11.2023 22:28 9
Marja-alan ihmiskauppatutkinta etenee syyteharkintaan – asianosaisia eli uhreja on ainakin 170, mutta mahdollisesti yli 2 000
Tilaajille

Mar­ja-alan ih­mis­kaup­pa­tut­kin­ta etenee syy­te­har­kin­taan – asian­osai­sia eli uhreja on ainakin 170, mutta mah­dol­li­ses­ti yli 2 000

28.11.2023 16:22 29
Itä-Lapin kunnat: alueellinen opintolainahyvitys toisi lisää elinvoimaa

Itä-La­pin kunnat: alueel­li­nen opin­to­lai­na­hy­vi­tys toisi lisää elin­voi­maa

28.11.2023 15:08 3
Särkynyt haave lapsesta romaaniksi – perimätiedon saaminen on ollut Katja Ketulle tärkeää myös työstäessä surua lapsettomuudesta
Tilaajille

Sär­ky­nyt haave lap­ses­ta ro­maa­nik­si – pe­ri­mä­tie­don saa­mi­nen on ollut Katja Ketulle tärkeää myös työs­täes­sä surua lap­set­to­muu­des­ta

28.11.2023 17:30