Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Asukas pahoinpiteli Matin puolison hoivakodissa mustelmille – tapaukset ovat hyvinvointialueen mukaan harvinaisia
Tilaajille

Asukas pa­hoin­pi­te­li Matin puo­li­son hoi­va­ko­dis­sa mus­tel­mil­le – ta­pauk­set ovat hy­vin­voin­ti­alueen mukaan har­vi­nai­sia

19:14
Rovaniemen kaupunginvaltuusto pui pitkään Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkotien kohtaloa, päätyi yksityistämisen kannalle
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to pui pitkään Mä­ki­ran­nan ja Ki­vi­kan­kaan päi­vä­ko­tien koh­ta­loa, päätyi yk­si­tyis­tä­mi­sen kan­nal­le

19:25
Neve alkaa lämmittää Rovaniemeä jätevesien hukkalämmöllä – Alakorkaloon tulee iso lämpöpumppulaitos
Tilaajille

Neve alkaa läm­mit­tää Ro­va­nie­meä jä­te­ve­sien huk­ka­läm­möl­lä – Ala­kor­ka­loon tulee iso läm­pö­pump­pu­lai­tos

16:22 1
Tornion valtuusto siunasi budjetin yhdellä äänestyksellä - Pirkkiön koulu lakkaa syksyllä
Tilaajille

Tornion val­tuus­to siunasi bud­je­tin yhdellä ää­nes­tyk­sel­lä - Pirk­kiön koulu lakkaa syk­syl­lä

17:45
Lapin Urheilugaala tarjoaa tähtiloistoa ja lumoavaa tunnelmaa
Mainos Lapin Liikunta

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la tarjoaa täh­ti­lois­toa ja lu­moa­vaa tun­nel­maa

09.12.2023 06:00
Auraus loppui yllättäen Rovaniemen omateillä – Imarissa aurausta vaille jää omakotitaloalue, jossa kiinteistönomistajat eivät halua perustaa tiekuntaa
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Auraus loppui yl­lät­täen Ro­va­nie­men oma­teil­lä – Ima­ris­sa au­raus­ta vaille jää oma­ko­ti­ta­loa­lue, jossa kiin­teis­tön­omis­ta­jat eivät halua pe­rus­taa tie­kun­taa

05:00 18
Asukkailla selvä mielipide Rovaniemen keskustan kehittämisestä: Lisää viheralueita ja viihtyisyyttä – arkkitehdin mukaan pysäköinti olisi järjestettävä uudelleen

Asuk­kail­la selvä mie­li­pi­de Ro­va­nie­men kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­ses­tä: Lisää vi­her­aluei­ta ja viih­tyi­syyt­tä – ark­ki­teh­din mukaan py­sä­köin­ti olisi jär­jes­tet­tä­vä uu­del­leen

13:10 8
Tilaajille
Luken tutkimus: Tuulivoima karkottaa lintuja, poroja ja lepakoita kilometrien päähän

Luken tut­ki­mus: Tuu­li­voi­ma kar­kot­taa lin­tu­ja, poroja ja le­pa­koi­ta ki­lo­met­rien päähän

08.12.2023 19:30 21
Tilaajille
Rakennuslama ei näy vielä Lapissa – Tuomo Svenn aikoo rakentaa korkeat kerrostalot paraatipaikalle Tornioon

Ra­ken­nus­la­ma ei näy vielä Lapissa – Tuomo Svenn aikoo ra­ken­taa korkeat ker­ros­ta­lot pa­raa­ti­pai­kal­le Tor­nioon

07.12.2023 19:57 2
Tilaajille
Ylitornion Mellakosken koulu saa jatkaa, Raanujärven koulu lakkautetaan
Tilaajille

Yli­tor­nion Mel­la­kos­ken koulu saa jatkaa, Raa­nu­jär­ven koulu lak­kau­te­taan

16:50 1
Tasaisuutta otteisiinsa kaipaava Romi Huunonen nousi yllättäen RoKin ykkösvahdiksi – maalivahtipeli on ollut rovaniemeläisten kompastuskivi koko kauden
Tilaajille

Ta­sai­suut­ta ot­tei­siin­sa kai­paa­va Romi Huu­no­nen nousi yl­lät­täen RoKin yk­kös­vah­dik­si – maa­li­vah­ti­pe­li on ollut ro­va­nie­me­läis­ten kom­pas­tus­ki­vi koko kauden

15:30
Koskikauppojen tekijän suuret lupaukset epäilyttivät Rovaniemen Jaatilan isäntiä 100 vuotta sitten, lopullinen totuus paljastui Alaruikan talon kassakaapin kirjeissä paljon myöhemmin
Luppo
Tilaajille

Kos­ki­kaup­po­jen tekijän suuret lu­pauk­set epäi­lyt­ti­vät Ro­va­nie­men Jaa­ti­lan isäntiä 100 vuotta sitten, lo­pul­li­nen totuus pal­jas­tui Ala­rui­kan talon kas­sa­kaa­pin kir­jeis­sä paljon myö­hem­min

09.12.2023 08:00 7
Osa lappilaisnuorista haluaa jäädä pienille kotipaikkakunnilleen – tässä jutussa he kertovat, miksi

Osa lap­pi­lais­nuo­ris­ta haluaa jäädä pie­nil­le ko­ti­paik­ka­kun­nil­leen – tässä jutussa he ker­to­vat, miksi

09.12.2023 16:57 5
Tilaajille
Kari Kyröstä tuli inarilaisen hiihdon taustavoima yli 50 vuotta sitten, kun oma "leiri" Kevojärvellä päättyi ankariin kipuihin

Kari Kyröstä tuli ina­ri­lai­sen hiihdon taus­ta­voi­ma yli 50 vuotta sitten, kun oma "leiri" Ke­vo­jär­vel­lä päättyi an­ka­riin ki­pui­hin

08.12.2023 10:25 4
Tilaajille
Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti posiolaisen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen kulissit pysyivät pitkään kasassa: "Näimme liian paljon"

Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti po­sio­lai­sen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen ku­lis­sit py­syi­vät pitkään ka­sas­sa: "Näimme liian paljon"

02.12.2023 05:00 6
Tilaajille
Lemmenjoen kultamaiden legenda Risto Mäläskä kuollut
Tilaajille

Lemmenjoen kultamaiden legenda Risto Mäläskä kuollut

20:24
Töissä täällä: Taylor Horsfall jätti vanhan elämänsä Teksasissa ja lähti unelmansa perässä Rovaniemelle – "Tahdon kannustaa ihmisiä ottamaan riskejä ja jahtaamaan unelmiaan"
Tilaajille

Töissä täällä: Taylor Horsfall jätti vanhan elämänsä Teksasissa ja lähti unelmansa perässä Rovaniemelle – "Tahdon kannustaa ihmisiä ottamaan riskejä ja jahtaamaan unelmiaan"

08:00
KOK päästää hyökkäyssotaa käyvän Venäjän urheilijat kesäolympialaisiin tietyin ehdoin – päätös on pöyristyttävä, mutta linjassa korruptoituneen järjestön edustamien arvojen kanssa
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

KOK päästää hyökkäyssotaa käyvän Venäjän urheilijat kesäolympialaisiin tietyin ehdoin – päätös on pöyristyttävä, mutta linjassa korruptoituneen järjestön edustamien arvojen kanssa

17:00
Henkilöauto suistui tieltä veteen Ranualla – kuljettaja menehtyi onnettomuudessa

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

08:43
Arvio: Joulun johtosäveliä ja tähden Paloa – Lapin kamariorkesterille harvinaisessa joulukonsertissa pääsivät ääneen perinteet, päivitykset ja yleisö
Kulttuuri
Tilaajille

Arvio: Joulun joh­to­sä­ve­liä ja tähden Paloa – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ril­le har­vi­nai­ses­sa jou­lu­kon­ser­tis­sa pää­si­vät ääneen pe­rin­teet, päi­vi­tyk­set ja yleisö

14:02
"Taiteen tekeminen on minulle asian tutkimista ja ymmärtämistä" – Elisa Alaluusua etsii kohtaamisia kylän muotokuvan valmistamiseksi

"Tai­teen te­ke­mi­nen on minulle asian tut­ki­mis­ta ja ym­mär­tä­mis­tä" – Elisa Ala­luu­sua etsii koh­taa­mi­sia kylän muo­to­ku­van val­mis­ta­mi­sek­si

10.12.2023 17:00
Tilaajille
Ylitorniolainen sirkustaiteilija Sirje Tolonen, 24, menetti rakkaan mumminsa puolitoista vuotta sitten –sukupolvien ketju näkyy hänen Kolme ikää -sooloteoksessaan

Yli­tor­nio­lai­nen sir­kus­tai­tei­li­ja Sirje To­lo­nen, 24, menetti rakkaan mum­min­sa puo­li­tois­ta vuotta sitten –su­ku­pol­vien ketju näkyy hänen Kolme ikää -soo­lo­teok­ses­saan

08.12.2023 17:30
Katja Gauriloffille Amnestyn Kynttiläpalkinto – " Gauriloffin elokuvat ovat esimerkki taiteen voimasta ihmisoikeuksien edistämisessä"

Katja Gau­ri­lof­fil­le Am­nes­tyn Kynt­ti­lä­pal­kin­to – " ­Gau­ri­lof­fin elo­ku­vat ovat esi­merk­ki taiteen voi­mas­ta ih­mis­oi­keuk­sien edis­tä­mi­ses­sä"

08.12.2023 13:00 2
Tilaajille

Arvio: Leena Reittun näyt­te­lys­sä Gal­le­ria Napassa met­sä­tie johtaa kohti hak­kuu­au­keaa – su­rul­li­ses­sa ta­ri­nas­sa työ­pro­ses­si näyt­täy­tyy taiteen osana

08.12.2023 12:01
Tilaajille
Arvio: Joulun johtosäveliä ja tähden Paloa – Lapin kamariorkesterille harvinaisessa joulukonsertissa pääsivät ääneen perinteet, päivitykset ja yleisö
Tilaajille

Arvio: Joulun johtosäveliä ja tähden Paloa – Lapin kamariorkesterille harvinaisessa joulukonsertissa pääsivät ääneen perinteet, päivitykset ja yleisö

14:02
Kemiläislähtöinen Miika Hosio putosi maajoukkueesta – päävalmentaja syystä Ylelle: Ei noudata ryhmän arvoja
Tilaajille

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Miika Hosio putosi maa­jouk­kuees­ta – pää­val­men­ta­ja syystä Ylelle: Ei noudata ryhmän arvoja

16:16 1
Auraus loppui yllättäen Rovaniemen omateillä – Imarissa aurausta vaille jää omakotitaloalue, jossa kiinteistönomistajat eivät halua perustaa tiekuntaa
Tilaajille

Auraus loppui yl­lät­täen Ro­va­nie­men oma­teil­lä – Ima­ris­sa au­raus­ta vaille jää oma­ko­ti­ta­loa­lue, jossa kiin­teis­tön­omis­ta­jat eivät halua pe­rus­taa tie­kun­taa

05:00 18
Asukkailla selvä mielipide Rovaniemen keskustan kehittämisestä: Lisää viheralueita ja viihtyisyyttä – arkkitehdin mukaan pysäköinti olisi järjestettävä uudelleen
Tilaajille

Asuk­kail­la selvä mie­li­pi­de Ro­va­nie­men kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­ses­tä: Lisää vi­her­aluei­ta ja viih­tyi­syyt­tä – ark­ki­teh­din mukaan py­sä­köin­ti olisi jär­jes­tet­tä­vä uu­del­leen

13:10 8
Aapo Viippola, 24, lähtee Ramsauhun MM-mitali mielessä – hiihtosuunnistaja hakee lisävauhtia kiertämällä myös maastohiihtokisoja
Urheilu
Tilaajille

Aapo Viip­po­la, 24, lähtee Ram­sau­hun MM-mi­ta­li mie­les­sä – hiih­to­suun­nis­ta­ja hakee li­sä­vauh­tia kier­tä­mäl­lä myös maas­to­hiih­to­ki­so­ja

19:30
Riia Pallari kurvaili kakkoseksi Funäsdalenissa

Riia Pallari kur­vai­li kak­ko­sek­si Fu­näs­da­le­nis­sa

18:12
Tilaajille

Tor­nio­lais­läh­töi­nen Tuomas Salmela solmi jo jatkon Porin Ässiin

17:26
Tilaajille
Kemiläislähtöinen Miika Hosio putosi maajoukkueesta – päävalmentaja syystä Ylelle: Ei noudata ryhmän arvoja

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Miika Hosio putosi maa­jouk­kuees­ta – pää­val­men­ta­ja syystä Ylelle: Ei noudata ryhmän arvoja

16:16 1
Tilaajille
Salla ensi vuoteen alijäämäisellä talousarviolla – "Huolissani katson tätä velkamäärää"
Tilaajille

Salla ensi vuoteen alijäämäisellä talousarviolla – "Huolissani katson tätä velkamäärää"

19:45
Valtio uhkaa viedä verotulot voimalaitoskunnilta – esimerkiksi Tervola ja Simo menettäisivät miljoonia
Tilaajille

Valtio uhkaa viedä ve­ro­tu­lot voi­ma­lai­tos­kun­nil­ta – esi­mer­kik­si Tervola ja Simo me­net­täi­si­vät mil­joo­nia

05:00 15
JHL:n ja PAM:in lakot ulottuvat Lappiin saakka torstaina – junaliikenne pysähtyy Suomessa päivän ajaksi
Tilaajille

JHL:n ja PAM:in lakot ulot­tu­vat Lappiin saakka tors­tai­na – ju­na­lii­ken­ne py­säh­tyy Suo­mes­sa päivän ajaksi

11:33
Euroopan energiakriisi loppui, muutos näkyy nyt bensapumpuilla – joko päästään alle 1,70 euron litrahintojen?
Tilaajille

Eu­roo­pan ener­gia­krii­si loppui, muutos näkyy nyt ben­sa­pum­puil­la – joko pääs­tään alle 1,70 euron lit­ra­hin­to­jen?

10.12.2023 18:30 20
Yllättävän harva nainen hakeutuu virtsankarkailun vuoksi lääkäriin, vaikka tiedossa olisi apua – tässä neljä erilaista karkailumuotoa
Tilaajille

Yllättävän harva nainen hakeutuu virtsankarkailun vuoksi lääkäriin, vaikka tiedossa olisi apua – tässä neljä erilaista karkailumuotoa

06:30
Torniolainen Jesse Puljujärvi kävi läpi valtavan leikkauksen – nyt hän teki koeaikasopimuksen NHL-seura Penguinsin kanssa
Tilaajille

Tor­nio­lai­nen Jesse Pul­ju­jär­vi kävi läpi val­ta­van leik­kauk­sen – nyt hän teki koe­ai­ka­so­pi­muk­sen NHL-seu­ra Pen­guin­sin kanssa

10.12.2023 18:00 3
Yllättävän harva nainen hakeutuu virtsankarkailun vuoksi lääkäriin, vaikka tiedossa olisi apua – tässä neljä erilaista karkailumuotoa
Teemat
Tilaajille

Yl­lät­tä­vän harva nainen ha­keu­tuu virt­san­kar­kai­lun vuoksi lää­kä­riin, vaikka tie­dos­sa olisi apua – tässä neljä eri­lais­ta kar­kai­lu­muo­toa

06:30
Maltillisesti militääri – Kian uudessa sähkömaasturissa kaikki on suurta ja matkustajien mukavuutta on ajateltu poikkeuksellisen kattavasti

Mal­til­li­ses­ti mi­li­tää­ri – Kian uudessa säh­kö­maas­tu­ris­sa kaikki on suurta ja mat­kus­ta­jien mu­ka­vuut­ta on aja­tel­tu poik­keuk­sel­li­sen kat­ta­vas­ti

10.12.2023 12:00
Tilaajille
Rantamaisema kruunaa joulukattauksen – Sanna Laukkasen joulusisustus syntyy itse tehdyistä koristeista, raikkaista sävyistä ja havujen vihreydestä

Ran­ta­mai­se­ma kruunaa jou­lu­kat­tauk­sen – Sanna Lauk­ka­sen jou­lu­si­sus­tus syntyy itse teh­dyis­tä ko­ris­teis­ta, raik­kais­ta sä­vyis­tä ja havujen vih­rey­des­tä

09.12.2023 20:00
Tilaajille
Joulun herkulliset jälkiruuat voi valmistella ajoissa – tässä neljä näyttävää vaihtoehtoa, joista uunijäätelö yllättää ylellisyydellään

Joulun her­kul­li­set jäl­ki­ruuat voi val­mis­tel­la ajoissa – tässä neljä näyt­tä­vää vaih­toeh­toa, joista uu­ni­jää­te­lö yl­lät­tää ylel­li­syy­del­lään

07.12.2023 06:30
Tilaajille
Vaarallisiin paikkoihin pysäköidyt turistibussit ja vuokra-autot kuumentavat tunteita Rovaniemellä, poliisi vetoaa kuljettajien vastuuseen

Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

10.12.2023 16:25 22
"Taiteen tekeminen on minulle asian tutkimista ja ymmärtämistä" – Elisa Alaluusua etsii kohtaamisia kylän muotokuvan valmistamiseksi
Tilaajille

"Tai­teen te­ke­mi­nen on minulle asian tut­ki­mis­ta ja ym­mär­tä­mis­tä" – Elisa Ala­luu­sua etsii koh­taa­mi­sia kylän muo­to­ku­van val­mis­ta­mi­sek­si

10.12.2023 17:00
Afganistanin naisten äänelle Suomen kansainvälinen tasa-arvopalkinto – Mahbouba Seraj auttaa turvakodeissaan maailman pahimman sukupuolierottelun uhreja
Tilaajille

Afganistanin naisten äänelle Suomen kansainvälinen tasa-arvopalkinto – Mahbouba Seraj auttaa turvakodeissaan maailman pahimman sukupuolierottelun uhreja

13:45
Keminmaa miettii vielä eri vaihtoehtoja kaukolämmön lähteekseen – siirtoputken rakentaminen Keminmaasta Metsä Fibren tehtaalle on edelleen yksi vaihtoehto
Tilaajille

Ke­min­maa miettii vielä eri vaih­to­eh­to­ja kau­ko­läm­mön läh­teek­seen – siir­to­put­ken ra­ken­ta­mi­nen Ke­min­maas­ta Metsä Fibren teh­taal­le on edel­leen yksi vaih­to­eh­to

10.12.2023 17:52 2
Osa lappilaisnuorista haluaa jäädä pienille kotipaikkakunnilleen – tässä jutussa he kertovat, miksi
Tilaajille

Osa lap­pi­lais­nuo­ris­ta haluaa jäädä pie­nil­le ko­ti­paik­ka­kun­nil­leen – tässä jutussa he ker­to­vat, miksi

09.12.2023 16:57 5
Koskikauppojen tekijän suuret lupaukset epäilyttivät Rovaniemen Jaatilan isäntiä 100 vuotta sitten, lopullinen totuus paljastui Alaruikan talon kassakaapin kirjeissä paljon myöhemmin
Tilaajille

Kos­ki­kaup­po­jen tekijän suuret lu­pauk­set epäi­lyt­ti­vät Ro­va­nie­men Jaa­ti­lan isäntiä 100 vuotta sitten, lo­pul­li­nen totuus pal­jas­tui Ala­rui­kan talon kas­sa­kaa­pin kir­jeis­sä paljon myö­hem­min

09.12.2023 08:00 7
Ihmiset luulevat Henna Linnétä eräoppaaksi vain siksi, että hän retkeilee itsekseen – Tästä syystä yksin vaeltava nainen päätyy edelleen otsikoihin
Tilaajille

Ihmiset luu­le­vat Henna Linnétä erä­op­paak­si vain siksi, että hän ret­kei­lee it­sek­seen – Tästä syystä yksin vael­ta­va nainen päätyy edel­leen ot­si­koi­hin

09.12.2023 13:00 5
Presidenttikisassa moni loikkaa yli puoluerajojen – Vasemmistolainen Suvi-Anne Siimes perustelee, miksi oikeistolainen Stubb olisi paras presidentti
Tilaajille

Pre­si­dent­ti­ki­sas­sa moni loikkaa yli puo­lue­ra­jo­jen – Va­sem­mis­to­lai­nen Su­vi-An­ne Siimes pe­rus­te­lee, miksi oi­keis­to­lai­nen Stubb olisi paras pre­si­dent­ti

09.12.2023 18:30 13
Paavo Väyrynen toivoo edelleen saavansa maanantain ja tiistain postissa muhkean kannattajakorttikasan – aika loppuu tiistaina kello 16
Tilaajille

Paavo Väy­ry­nen toivoo edel­leen saa­van­sa maa­nan­tain ja tiis­tain pos­tis­sa muhkean kan­nat­ta­ja­kort­ti­ka­san – aika loppuu tiis­tai­na kello 16

09.12.2023 11:37 11
Lukijoilta
Matematiikkakerho eduskuntaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alli Huovinen

Ma­te­ma­tiik­ka­ker­ho edus­kun­taan

04:24
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jouko Lampela

Lapin parhaat herkut

03:33 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alpo Isomäki

Yk­sin­ker­tais­tet­tu­ja yleis­tyk­siä

02:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Törmänen

Ei ole ole­mas­sa ab­so­luut­tis­ta to­tuut­ta

10.12.2023 17:33 3
Luken tutkimus: Tuulivoima karkottaa lintuja, poroja ja lepakoita kilometrien päähän
Tilaajille

Luken tut­ki­mus: Tuu­li­voi­ma kar­kot­taa lin­tu­ja, poroja ja le­pa­koi­ta ki­lo­met­rien päähän

08.12.2023 19:30 21
Simon kunta osti Fennovoiman ison tontin Karsikosta
Tilaajille

Simon kunta osti Fen­no­voi­man ison tontin Kar­si­kos­ta

09.12.2023 09:00 2
Lapin hyvinvointialue valmistelee ison säästökuurin vasta ensi vuoden puolella – nyt karsitaan ostopalveluja ja vuokratyötä, mutta omaa väkeä ei irtisanota
Tilaajille

Lapin hy­vin­voin­ti­alue val­mis­te­lee ison sääs­tö­kuu­rin vasta ensi vuoden puo­lel­la – nyt kar­si­taan os­to­pal­ve­lu­ja ja vuok­ra­työ­tä, mutta omaa väkeä ei ir­ti­sa­no­ta

08.12.2023 15:44 24
Tornion talousnäkymät ovat haastavat, mutta kaupunki investoi liikuntapaikkoihin
Tilaajille

Tornion ta­lous­nä­ky­mät ovat haas­ta­vat, mutta kau­pun­ki in­ves­toi lii­kun­ta­paik­koi­hin

08.12.2023 17:00