pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Sähkön säätely muuttuu sekuntipeliksi – sähkömarkkinoiden muutos vaatii tuottajilta entistä nopeampaa reagointia kysynnän vaihteluun
Tilaajille

Sähkön säätely muuttuu se­kun­ti­pe­lik­si – säh­kö­mark­ki­noi­den muutos vaatii tuot­ta­jil­ta entistä no­peam­paa rea­goin­tia ky­syn­nän vaih­te­luun

18.05.2022 19:30
Kemin Matkailu oy ei halua teatteria Lumilinnaan – "Matkailuyhtiöllä on omia suunnitelmia"
Tilaajille

Kemin Mat­kai­lu oy ei halua teat­te­ria Lu­mi­lin­naan – "Mat­kai­luyh­tiöl­lä on omia suun­ni­tel­mia"

18.05.2022 18:00 4
Lappi romahti toiseksi viimeiseksi yrittäjien kuntabarometrissä – yrittäjät kokevat kuntien kilpailevan yritystoiminnan kanssa muuta maata enemmän
Tilaajille

Lappi romahti toi­sek­si vii­mei­sek­si yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ris­sä – yrit­tä­jät kokevat kuntien kil­pai­le­van yri­tys­toi­min­nan kanssa muuta maata enemmän

18.05.2022 16:30 2
Isä potki pojat jalkapalloammattilaiseksi – Jimi Tauriainen raivaa tietä Chelsean jalkapalloakatemiassa, Julius Tauriainen etsii Saksassa uutta seuraa
Tilaajille

Isä potki pojat jal­ka­pal­lo­am­mat­ti­lai­sek­si – Jimi Tau­riai­nen raivaa tietä Chel­sean jal­ka­pal­loa­ka­te­mias­sa, Julius Tau­riai­nen etsii Sak­sas­sa uutta seuraa

18.05.2022 20:03
Yrityksen arvon määrittäminen vie hetken – hyväksyminen voi viedä vuosia
Mainos Lapin Yrittäjät

Yri­tyk­sen arvon mää­rit­tä­mi­nen vie hetken – hy­väk­sy­mi­nen voi viedä vuosia

16.05.2022 06:00
Biden lupasi Yhdysvalloilta tukea Suomelle ja Ruotsille mahdollisia hyökkäyksiä vastaan Nato-hakuprosessin aikana – Yhdysvallat on luottavainen, että "Turkin huolet poistuvat"
Suomen Nato-päätös

Biden lupasi Yh­dys­val­loil­ta tukea Suo­mel­le ja Ruot­sil­le mah­dol­li­sia hyök­käyk­siä vastaan Na­to-ha­ku­pro­ses­sin aikana – Yh­dys­val­lat on luot­ta­vai­nen, että "Turkin huolet pois­tu­vat"

18.05.2022 22:50
Niinistö suuntaa Washingtoniin avaamaan Turkki-umpisolmua – Ruotsin vierailun tuliaisena USA:han lentää kaksi Nato-tarjokasta

Nii­nis­tö suuntaa Wa­shing­to­niin avaa­maan Turk­ki-um­pi­sol­mua – Ruotsin vie­rai­lun tu­liai­se­na USA:han lentää kaksi Na­to-tar­jo­kas­ta

18.05.2022 18:30
Tilaajille
Suomen jäsenhakemus on toimitettu Naton pääsihteerille– Stoltenberg: Kaikki jäsenet ovat samaa mieltä Naton laajenemisen tärkeydestä

Suomen jä­sen­ha­ke­mus on toi­mi­tet­tu Naton pää­sih­tee­ril­le– Stol­ten­berg: Kaikki jäsenet ovat samaa mieltä Naton laa­je­ne­mi­sen tär­key­des­tä

18.05.2022 11:05 5
Mitä suomalaiset ajattelevat Natosta? Laajan kyselyn tulokset julkistetaan tänään

Mitä suo­ma­lai­set ajat­te­le­vat Na­tos­ta? Laajan kyselyn tu­lok­set jul­kis­te­taan tänään

18.05.2022 06:00
Tilaajille
Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan hakukoneesta Lapin kuntien uudet ylioppilaat

Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

17.05.2022 16:25 5
Kaivosyhtiöt lahjoittivat Lapin yliopistolle 100 000 euroa osana varainhankintakampanjaa
Tilaajille

Kai­vos­yh­tiöt lah­joit­ti­vat Lapin yli­opis­tol­le 100 000 euroa osana va­rain­han­kin­ta­kam­pan­jaa

18.05.2022 21:38
Suomi ei ole koskaan voittanut MM-kotikisoissa rakasta kiistakumppaniaan Ruotsia, eikä voittanut vieläkään – "Kyllä tässä on edelleen hyvää vastakkainasettelua"
Jääkiekon MM-kisat
Tilaajille

Suomi ei ole koskaan voit­ta­nut MM-ko­ti­ki­sois­sa rakasta kiis­ta­kump­pa­niaan Ruot­sia, eikä voit­ta­nut vie­lä­kään – "Kyllä tässä on edel­leen hyvää vas­tak­kai­na­set­te­lua"

18.05.2022 23:18
Suomi taipui Ruotsille uusien Nato-maiden voittolaukauskisassa

Suomi taipui Ruot­sil­le uusien Na­to-mai­den voit­to­lau­kaus­ki­sas­sa

18.05.2022 23:31
Leijonat lähtee kolmanteen erään 2–1-johdossa

Lei­jo­nat lähtee kol­man­teen erään 2–1-joh­dos­sa

18.05.2022 22:01
MM95 ei ole vain nevö foget -meemi, vaan sukupolvikokemus
Kolumni Joonas Hentilä

MM95 ei ole vain nevö foget -meemi, vaan su­ku­pol­vi­ko­ke­mus

18.05.2022 16:05
Tilaajille

Esa Lindell liittyy Lei­jo­niin, Harri Säteri aloit­taa maa­lil­la Ruotsia vastaan – Saku Mäe­na­la­nen pe­li­kiel­los­sa

18.05.2022 13:24
Suomi ei ole koskaan voittanut MM-kotikisoissa rakasta kiistakumppaniaan Ruotsia, eikä voittanut vieläkään – "Kyllä tässä on edelleen hyvää vastakkainasettelua"
Tilaajille

Suomi ei ole koskaan voittanut MM-kotikisoissa rakasta kiistakumppaniaan Ruotsia, eikä voittanut vieläkään – "Kyllä tässä on edelleen hyvää vastakkainasettelua"

18.05.2022 23:18
150 lasta per leikkipaikka – Rovaniemellä puretaan pois 15 leikkipaikkaa ja rakennetaan tilalle 8 uutta
Tilaajille

150 lasta per leikkipaikka – Rovaniemellä puretaan pois 15 leikkipaikkaa ja rakennetaan tilalle 8 uutta

18.05.2022 14:17 1
Valmiuslakia on muutettava niin, että se mahdollistaa hybridipakolaisten pysäyttämisen rajalle – EU-tuomioistuin sanokoon asiassa viimeisen sanan
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Valmiuslakia on muutettava niin, että se mahdollistaa hybridipakolaisten pysäyttämisen rajalle – EU-tuomioistuin sanokoon asiassa viimeisen sanan

18.05.2022 21:41 4
Ulkomaan matkaa suunnitteleva, ethän toimi kuin minä
Tilaajille
Kolumni
Laura Leppäjärvi

Ulkomaan matkaa suunnitteleva, ethän toimi kuin minä

18.05.2022 06:00 1
Kyberturvatutkijan mielestä digitalisaatio tuottaa turvattomuutta ja epätasa-arvoa – Mirva Salminen peräänkuuluttaa väitöksessään digipalveluihin inhimillisyyttä
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Ky­ber­tur­va­tut­ki­jan mie­les­tä di­gi­ta­li­saa­tio tuottaa tur­vat­to­muut­ta ja epä­ta­sa-ar­voa – Mirva Sal­mi­nen pe­rään­kuu­lut­taa väi­tök­ses­sään di­gi­pal­ve­lui­hin in­hi­mil­li­syyt­tä

18.05.2022 17:00
Oman huoneen ohjaksissa – säveltäjä Outi Tarkiaisen esikoisoopperan A Room of One´s Own maailman kantaesityksessä tilan ottivat haltuun kaikkien aikojen naiset

Oman huoneen oh­jak­sis­sa – sä­vel­tä­jä Outi Tar­kiai­sen esi­kois­oop­pe­ran A Room of One´s Own maail­man kan­ta­esi­tyk­ses­sä tilan ottivat haltuun kaik­kien aikojen naiset

15.05.2022 15:35
Tilaajille
Sodankylä rekrytoi hoitajia Filippiineiltä – muissakin kunnissa ratkotaan hoitajapulaa vielä kiivaasti sote-uudistuksen kynnyksellä

So­dan­ky­lä rek­ry­toi hoi­ta­jia Fi­lip­pii­neil­tä – muis­sa­kin kun­nis­sa rat­ko­taan hoi­ta­ja­pu­laa vielä kii­vaas­ti so­te-uu­dis­tuk­sen kyn­nyk­sel­lä

14.05.2022 11:51 6
Tilaajille
Joukko autoilun ammattilaisia haluaisi kunnostaa soratien itse Kolarissa – ely-keskus ei anna lupaa turvallisuuden ja vastuun vuoksi

Joukko au­toi­lun am­mat­ti­lai­sia ha­luai­si kun­nos­taa so­ra­tien itse Ko­la­ris­sa – ely-kes­kus ei anna lupaa tur­val­li­suu­den ja vastuun vuoksi

13.05.2022 07:00 18
Tilaajille
Suomi taipui Ruotsille uusien Nato-maiden voittolaukauskisassa

Suomi taipui Ruotsille uusien Nato-maiden voittolaukauskisassa

18.05.2022 23:31
Ooppera-arvio: Oma huone soi kaikissa ajoissa – Outi Tarkiaisen esikoisooppera A Room of One´s Own avaa kantaa ottavan aikaikkunan tasa-arvon maailmaan
Tilaajille

Ooppera-arvio: Oma huone soi kaikissa ajoissa – Outi Tarkiaisen esikoisooppera A Room of One´s Own avaa kantaa ottavan aikaikkunan tasa-arvon maailmaan

18.05.2022 17:32 1
Rovaniemelle avataan loppuvuonna IKH:n suurmyymälä – "Vahvistamme läsnäoloamme myös pohjoisessa"
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­le avataan lop­pu­vuon­na IKH:n suur­myy­mä­lä – "Vah­vis­tam­me läs­nä­oloam­me myös poh­joi­ses­sa"

18.05.2022 14:03 1
Sodankylän jäähallin ongelmat jatkuvat – kunta harkitsee oikeustoimia
Tilaajille

So­dan­ky­län jää­hal­lin on­gel­mat jat­ku­vat – kunta har­kit­see oi­keus­toi­mia

18.05.2022 14:43 3
"Joka vuosi toivomme maan jäätyvän ennen lumen tuloa" – Punkit ovat paikoin lähes ympärivuotinen riesa: Puutiainen liikkuu jo muutaman asteen lämpötilassa
Teemat
Tilaajille

"Joka vuosi toi­vom­me maan jää­ty­vän ennen lumen tuloa" – Punkit ovat paikoin lähes ym­pä­ri­vuo­ti­nen riesa: Puu­tiai­nen liikkuu jo muu­ta­man asteen läm­pö­ti­las­sa

16.05.2022 06:30
Etätyöpiste parvekkeelle tai jooga-alue terassille? – Kotoilu on kesän sisustustrendi ja näin se näkyy terasseilla ja parvekkeilla

Etä­työ­pis­te par­vek­keel­le tai joo­ga-alue te­ras­sil­le? – Kotoilu on kesän si­sus­tus­tren­di ja näin se näkyy te­ras­seil­la ja par­vek­keil­la

14.05.2022 06:30
Tilaajille
Pariskunnan olohuoneessa on pyöräteline, johon arvopyörät kannetaan talteen joka lenkin jälkeen – Mikä lukkomalleista on varkaille vaikein murtaa?

Pa­ris­kun­nan olo­huo­nees­sa on pyö­rä­te­li­ne, johon ar­vo­pyö­rät kan­ne­taan talteen joka lenkin jälkeen – Mikä luk­ko­mal­leis­ta on var­kail­le vaikein murtaa?

14.05.2022 06:30
Tilaajille
Omannäköiset juhlat onnistuvat stressaamattakin – Taattua reseptiä hauskoihin juhliin ei ole olemassa, mutta hyvin varautumalla onnistuu varmemmin

Oman­nä­köi­set juhlat on­nis­tu­vat stres­saa­mat­ta­kin – Taattua re­sep­tiä haus­koi­hin juhliin ei ole ole­mas­sa, mutta hyvin va­rau­tu­mal­la on­nis­tuu var­mem­min

12.05.2022 06:30
Tilaajille

Ksy­li­to­li­pur­kan jau­ha­jil­la vä­hem­män reikiä ham­pais­sa – maail­man en­sim­mäi­nen ksy­li­to­li­pu­ru­ku­mi val­mis­tet­tiin Suo­mes­sa 47 vuotta sitten

09.05.2022 06:30
Tilaajille
Biden lupasi Yhdysvalloilta tukea Suomelle ja Ruotsille mahdollisia hyökkäyksiä vastaan Nato-hakuprosessin aikana – Yhdysvallat on luottavainen, että "Turkin huolet poistuvat"

Biden lupasi Yhdysvalloilta tukea Suomelle ja Ruotsille mahdollisia hyökkäyksiä vastaan Nato-hakuprosessin aikana – Yhdysvallat on luottavainen, että "Turkin huolet poistuvat"

18.05.2022 22:50
Kyberturvatutkijan mielestä digitalisaatio tuottaa turvattomuutta ja epätasa-arvoa – Mirva Salminen peräänkuuluttaa väitöksessään digipalveluihin inhimillisyyttä
Tilaajille

Ky­ber­tur­va­tut­ki­jan mie­les­tä di­gi­ta­li­saa­tio tuottaa tur­vat­to­muut­ta ja epä­ta­sa-ar­voa – Mirva Sal­mi­nen pe­rään­kuu­lut­taa väi­tök­ses­sään di­gi­pal­ve­lui­hin in­hi­mil­li­syyt­tä

18.05.2022 17:00
Rakennustyöntekijä loukkaantui Lapin keskussairaalan rakennustyömaalla – tippui katolta
Tilaajille

Ra­ken­nus­työn­te­ki­jä louk­kaan­tui Lapin kes­kus­sai­raa­lan ra­ken­nus­työ­maal­la – tippui katolta

18.05.2022 14:32 1
Päiväkirja: Koulimista ja karaistumista
Tilaajille
Kolumni
Veera Syväjärvi

Päiväkirja: Koulimista ja karaistumista

18.05.2022 06:00 1
Arvio: Tyylikästä sarjakuvakauhua Suomen ja Tanskan vinkkelistä

Arvio: Tyylikästä sarjakuvakauhua Suomen ja Tanskan vinkkelistä

17.05.2022 17:30
Kemin biotuotetehtaalla vietettiin harjannostajaisia – "Katse suunnataan kohti tehtaan turvallista käynnistämistä"
Tilaajille

Kemin bio­tuo­te­teh­taal­la vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia – "Katse suun­na­taan kohti tehtaan tur­val­lis­ta käyn­nis­tä­mis­tä"

18.05.2022 15:55 1
Tämän talon pannuhuoneessa tehtiin kaksi julmaa rikosta kahdeksan kuukauden välein – Teräksen murhat ovat yhä selvittämätön mysteeri
Luppo
Tilaajille

Tämän talon pan­nu­huo­nees­sa tehtiin kaksi julmaa rikosta kah­dek­san kuu­kau­den välein – Te­räk­sen murhat ovat yhä sel­vit­tä­mä­tön mys­tee­ri

15.05.2022 06:30 1
Lapin metsistä on suojeltu 10 prosenttia – Luontopaneelin puheenjohtajalle Janne Kotiaholle se ei silti riitä

Lapin met­sis­tä on suo­jel­tu 10 pro­sent­tia – Luon­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­jal­le Janne Ko­ti­ahol­le se ei silti riitä

14.05.2022 11:00 11
Tilaajille
Sodankyläläisen Tiina-Riikka Portimon kierukka katosi väärälle puolelle kohtua – Hoitovahinko on potilaalle järkytys

So­dan­ky­lä­läi­sen Tii­na-Riik­ka Por­ti­mon kie­ruk­ka katosi vää­räl­le puo­lel­le kohtua – Hoi­to­va­hin­ko on po­ti­laal­le jär­ky­tys

14.05.2022 06:30 1
Tilaajille
"Tuskin olisimme yrittäneet kolmatta lasta ilman turvaverkkoa" – Rovaniemeläisperheessä isovanhemmat kuljettavat lapsia harrastuksiin ja paistavat pannukakkuja, ja se muuttaa koko arjen

"Tuskin oli­sim­me yrit­tä­neet kol­mat­ta lasta ilman tur­va­verk­koa" – Ro­va­nie­me­läis­per­hees­sä iso­van­hem­mat kul­jet­ta­vat lapsia har­ras­tuk­siin ja pais­ta­vat pan­nu­kak­ku­ja, ja se muuttaa koko arjen

07.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Tuore tarkastus kertoo useista puutteista Kuusamon suurpetokeskuksessa – aidat vanhoja ja paikkailtuja, Juuso-karhun käytös kertoo stressistä ja virikkeiden puutteesta
Tilaajille

Tuore tar­kas­tus kertoo useista puut­teis­ta Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­sa – aidat vanhoja ja paik­kail­tu­ja, Juu­so-kar­hun käytös kertoo stres­sis­tä ja vi­rik­kei­den puut­tees­ta

18.05.2022 16:53
Inarin kunnan lämpöenergian tuotanto on vaikeutunut venäläisen hakkeen tuonnin loppumisen vuoksi
Tilaajille

Inarin kunnan läm­pö­ener­gian tuo­tan­to on vai­keu­tu­nut ve­nä­läi­sen hakkeen tuonnin lop­pu­mi­sen vuoksi

18.05.2022 17:38 1
Mariupolin taistelu on käytännössä päättynyt – mikä sen merkitys on?

Mariupolin taistelu on käytännössä päättynyt – mikä sen merkitys on?

18.05.2022 16:24
Suomen jäsenhakemus on toimitettu Naton pääsihteerille– Stoltenberg: Kaikki jäsenet ovat samaa mieltä Naton laajenemisen tärkeydestä

Suomen jä­sen­ha­ke­mus on toi­mi­tet­tu Naton pää­sih­tee­ril­le– Stol­ten­berg: Kaikki jäsenet ovat samaa mieltä Naton laa­je­ne­mi­sen tär­key­des­tä

18.05.2022 11:05 5
Lukijoilta
Liian moni nuori on puhelinriippuvainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jenni Majala

Liian moni nuori on pu­he­lin­riip­pu­vai­nen

18.05.2022 08:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Emmi Syväjärvi

Miksi op­pi­tun­nil­la ei saa pitää takkia?

18.05.2022 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sofianna Lassila

Kan­nat­taa­ko mennä ke­sä­töi­hin?

18.05.2022 07:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anni Kuivalainen

Mikä on maail­mam­me tu­le­vai­suus?

18.05.2022 07:30
Tilaajille
Sotatieteellisen seuran seminaari Rovaniemellä pureutuu arktisen alueen sotilaspolitiikkaan
Tilaajille

Sotatieteellisen seuran seminaari Rovaniemellä pureutuu arktisen alueen sotilaspolitiikkaan

18.05.2022 18:31
"Olette hyvä taukopaikka, mutta Teboilin takia emme tule käymään" – Venäjä-boikotti vaikuttaa yhä lappilaisten Teboil-kauppiaiden arkeen
Tilaajille

"Olette hyvä tau­ko­paik­ka, mutta Te­boi­lin takia emme tule käy­mään" – Ve­nä­jä-boi­kot­ti vai­kut­taa yhä lap­pi­lais­ten Te­boil-kaup­piai­den arkeen

18.05.2022 06:30 1
Lapin kevättulvat jäämässä pieneksi tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suurtulva eteni Rovaniemellä
Tilaajille

Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

18.05.2022 11:07
Espresso House avaa kahvilan Tornion Rajalla kauppakeskukseen – kahvila avataan syksyllä
Tilaajille

Es­pres­so House avaa kah­vi­lan Tornion Rajalla kaup­pa­kes­kuk­seen – kahvila avataan syk­syl­lä

18.05.2022 14:02
Päiväkirja
Päiväkirja: Koulimista ja karaistumista
Kolumni Veera Syväjärvi

Päi­vä­kir­ja: Kou­li­mis­ta ja ka­rais­tu­mis­ta

18.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Kiekkojännärin kulta-aikaa
Kolumni Mikko Kinisjärvi

Kiek­ko­jän­nä­rin kul­ta-ai­kaa

17.05.2022 06:00
Tilaajille
Kommentti: Lähdin siivoamaan kaupunkiympäristöä, ja löytämissäni roskissa oli yllätyksiä
Kolumni Siiri-Maria Aikio

Kom­ment­ti: Lähdin sii­voa­maan kau­pun­kiym­pä­ris­töä, ja löy­tä­mis­sä­ni ros­kis­sa oli yl­lä­tyk­siä

16.05.2022 19:30
Tilaajille
Päiväkirja: Missä olimme silloin kun?
Kolumni Petteri Holma

Päi­vä­kir­ja: Missä olimme silloin kun?

16.05.2022 05:00 2
Tilaajille
Kemistä Suomen Sydney? – Demarit esittävät pelastetun teatterin sijoittamista Lumilinnaan
Tilaajille

Kemistä Suomen Sydney? – Demarit esit­tä­vät pe­las­te­tun teat­te­rin si­joit­ta­mis­ta Lu­mi­lin­naan

17.05.2022 19:30 16
Kesäksi lampaita hoitamaan? – Pielpajärven erämaakirkolle Inariin etsitään vapaahtoistyöntekijöitä
Tilaajille

Kesäksi lam­pai­ta hoi­ta­maan? – Piel­pa­jär­ven erä­maa­kir­kol­le Inariin et­si­tään va­paah­tois­työn­te­ki­jöi­tä

18.05.2022 11:20
Palsatech rakentaa malminetsintä- ja kaivospalvelukeskuksen Sodankylään – keskus valmistuu marraskuussa
Tilaajille

Pal­sa­tech ra­ken­taa mal­min­et­sin­tä- ja kai­vos­pal­ve­lu­kes­kuk­sen So­dan­ky­lään – keskus val­mis­tuu mar­ras­kuus­sa

18.05.2022 09:20
Rovaniemi kilpailuttaa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelut
Tilaajille

Rovaniemi kilpailuttaa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ostopalvelut

18.05.2022 18:26
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.