Rattijuoppo jää nyt varmemmin kiinni – Poliisin saamien kotihälytystehtävien määrä ei ole vielä kasvanut poikkeustilan aikana pohjoisessa
Tilaajille

Rat­ti­juop­po jää nyt var­mem­min kiinni – Po­lii­sin saamien ko­ti­hä­ly­tys­teh­tä­vien määrä ei ole vielä kas­va­nut poik­keus­ti­lan aikana poh­joi­ses­sa

20:40
Korkeakoulujen pääsykokeet järjestetään normaalisti ja ajallaan – myös etäkokeiden mahdollisuutta punnitaan

Kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­ko­keet jär­jes­te­tään nor­maa­lis­ti ja ajal­laan – myös etä­ko­kei­den mah­dol­li­suut­ta pun­ni­taan

18:45
Torniolaiseen Mika Sorvistoon iski pöytätenniskipinä uudelleen 23 vuoden tauon jälkeen – Nyt palkintokaapissa on yli 30 SM-mitalia

Tor­nio­lai­seen Mika Sor­vis­toon iski pöy­tä­ten­nis­ki­pi­nä uu­del­leen 23 vuoden tauon jälkeen – Nyt pal­kin­to­kaa­pis­sa on yli 30 SM-mi­ta­lia

19:30
Pohjois-Suomen sairaaloihin saadaan yhteensä sata tehohoitopaikkaa – henkilökunnan mahdollinen sairastuminen suurin huoli
Tilaajille

Poh­jois-Suo­men sai­raa­loi­hin saadaan yh­teen­sä sata te­ho­hoi­to­paik­kaa – hen­ki­lö­kun­nan mah­dol­li­nen sai­ras­tu­mi­nen suurin huoli

17:05
Juoksumatolla juoksuharrastuksen aloittaminen on helppoa!
Mainos Gorillasports.fi

Juok­su­ma­tol­la juok­su­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mi­nen on help­poa!

06:00
"Rääppiäisiä ei haluttu järjestää" - Napapiiri-Jukola siirrettiin vuodella eteenpäin
Koronavirus

"Rääp­piäi­siä ei haluttu jär­jes­tää" - Na­pa­pii­ri-Ju­ko­la siir­ret­tiin vuo­del­la eteen­päin

22:12
Rattijuoppo jää nyt varmemmin kiinni – Poliisin saamien kotihälytystehtävien määrä ei ole vielä kasvanut poikkeustilan aikana pohjoisessa

Rat­ti­juop­po jää nyt var­mem­min kiinni – Po­lii­sin saamien ko­ti­hä­ly­tys­teh­tä­vien määrä ei ole vielä kas­va­nut poik­keus­ti­lan aikana poh­joi­ses­sa

20:40
Tilaajille
Yhdessä Euroopan maassa koronakriisin takia ei ole ryhdytty mihinkään varotoimiin – ”Parempi kuolla selkä suorana kuin elää polvillaan”

Yhdessä Eu­roo­pan maassa ko­ro­na­krii­sin takia ei ole ryh­dyt­ty mi­hin­kään va­ro­toi­miin – ”Pa­rem­pi kuolla selkä suorana kuin elää pol­vil­laan”

20:23
Siida sai tukea kahden miljoonan euron yhteiseen hankkeeseen Norjan ja Ruotsin saamelaismuseoiden kanssa

Siida sai tukea kahden mil­joo­nan euron yh­tei­seen hank­kee­seen Norjan ja Ruotsin saa­me­lais­mu­seoi­den kanssa

19:02

Kes­ki­viik­ko­na Ro­va­nie­men Mon­del­la esiin­ny­tään tyh­jäl­le sa­lil­le: Monde On Air Li­vest­rea­mia voi seurata ko­ti­soh­vil­la

19:01

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Mika Riipin mukaan nyt mennään sumussa – Lo­mau­tuk­set yri­tyk­sis­sä ja kun­nis­sa ovat vah­vas­sa kas­vus­sa

18:52

Kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­ko­keet jär­jes­te­tään nor­maa­lis­ti ja ajal­laan – myös etä­ko­kei­den mah­dol­li­suut­ta pun­ni­taan

18:45
Koronavirus vaati Norrbottenissa jo kolmannen kuolonuhrin – Ruotsi sulkee vanhainkodit

Ko­ro­na­vi­rus vaati Norr­bot­te­nis­sa jo kol­man­nen kuo­lon­uh­rin – Ruotsi sulkee van­hain­ko­dit

18:14
Täältä saat apua koronahuoliin – kokosimme listan avuntarjoajista ja neuvontapuhelimista

Täältä saat apua ko­ro­na­huo­liin – ko­ko­sim­me listan avun­tar­joa­jis­ta ja neu­von­ta­pu­he­li­mis­ta

19.03.2020 16:18
Rattijuoppo jää nyt varmemmin kiinni – Poliisin saamien kotihälytystehtävien määrä ei ole vielä kasvanut poikkeustilan aikana pohjoisessa
Lappi
Tilaajille

Rat­ti­juop­po jää nyt var­mem­min kiinni – Po­lii­sin saamien ko­ti­hä­ly­tys­teh­tä­vien määrä ei ole vielä kas­va­nut poik­keus­ti­lan aikana poh­joi­ses­sa

20:40
Rajalla-kauppakeskuksen ravintolat saavat vapautuksen kahden kuukauden vuokrista

Ra­jal­la-kaup­pa­kes­kuk­sen ra­vin­to­lat saavat va­pau­tuk­sen kahden kuu­kau­den vuok­ris­ta

19:56
Maakuntajohtaja Mika Riipin mukaan nyt mennään sumussa – Lomautukset yrityksissä ja kunnissa ovat vahvassa kasvussa

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Mika Riipin mukaan nyt mennään sumussa – Lo­mau­tuk­set yri­tyk­sis­sä ja kun­nis­sa ovat vah­vas­sa kas­vus­sa

18:52
Korkeakoulujen pääsykokeet järjestetään normaalisti ja ajallaan – myös etäkokeiden mahdollisuutta punnitaan

Kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­ko­keet jär­jes­te­tään nor­maa­lis­ti ja ajal­laan – myös etä­ko­kei­den mah­dol­li­suut­ta pun­ni­taan

18:45

Poh­jois-Suo­men sai­raa­loi­hin saadaan yh­teen­sä sata te­ho­hoi­to­paik­kaa – hen­ki­lö­kun­nan mah­dol­li­nen sai­ras­tu­mi­nen suurin huoli

17:05
Tilaajille

46 pro­sent­tia lap­pi­lais­yri­tyk­sis­tä on jo il­moit­ta­nut lo­mau­tuk­sis­ta tai yt-neu­vot­te­luis­ta – "Lappi reagoi muuta maata no­peam­min"

16:12
Ammattimaiset markkinointivälineet auttavat messuarjessa
Mainos Markkinointitarvike

Am­mat­ti­mai­set mark­ki­noin­ti­vä­li­neet aut­ta­vat mes­su­ar­jes­sa

29.03.2020 06:00
Tiistain päivittyvä uutisseuranta: Ruotsi sulkee vanhainkodit vierailuilta, Pohjois-Suomen tehohoitopaikkojen määrä voidaan kaksinkertaistaa, todettuja koronatartuntoja Suomessa nyt 1384, itsehoitolääkkeiden määrät palautuneet lähes normaaleiksi apteekeissa, huoltoasemat kamppailevat asiakaskadon kanssa

Tiis­tain päi­vit­ty­vä uu­tis­seu­ran­ta: Ruotsi sulkee van­hain­ko­dit vie­rai­luil­ta, Poh­jois-Suo­men te­ho­hoi­to­paik­ko­jen määrä voidaan kak­sin­ker­tais­taa, to­det­tu­ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja Suo­mes­sa nyt 1384, it­se­hoi­to­lääk­kei­den määrät pa­lau­tu­neet lähes nor­maa­leik­si ap­tee­keis­sa, huol­to­ase­mat kamp­pai­le­vat asia­kas­ka­don kanssa

10:27
Keskiviikkona Rovaniemen Mondella esiinnytään tyhjälle salille: Monde On Air Livestreamia voi seurata kotisohvilla

Kes­ki­viik­ko­na Ro­va­nie­men Mon­del­la esiin­ny­tään tyh­jäl­le sa­lil­le: Monde On Air Li­vest­rea­mia voi seurata ko­ti­soh­vil­la

19:01
46 prosenttia lappilaisyrityksistä on jo ilmoittanut lomautuksista tai yt-neuvotteluista – "Lappi reagoi muuta maata nopeammin"

46 pro­sent­tia lap­pi­lais­yri­tyk­sis­tä on jo il­moit­ta­nut lo­mau­tuk­sis­ta tai yt-neu­vot­te­luis­ta – "Lappi reagoi muuta maata no­peam­min"

16:12
Heikki Autto ei ole sattumalta juuri kokoomuslainen – sukujuuret ylettyvät Ketomellasta menetettyyn Viipuriin
Lapin Kansa lukemisto

Heikki Autto ei ole sat­tu­mal­ta juuri ko­koo­mus­lai­nen – su­ku­juu­ret ylet­ty­vät Ke­to­mel­las­ta me­ne­tet­tyyn Vii­pu­riin

28.03.2020 08:00
Paljastunut murhasuunnitelma ajoi aatelisherran maanpakoon – sitten hän tuli Lappiin ja ryhtyi kirjailijaksi

Pal­jas­tu­nut mur­ha­suun­ni­tel­ma ajoi aa­te­lis­her­ran maan­pa­koon – sitten hän tuli Lappiin ja ryhtyi kir­jai­li­jak­si

28.03.2020 06:00
Tilaajille
Kemiläisen parturi Niko Tiuraniemen identiteetti hukkui isoisän alkoholismiin - Hän sanoitti tuskansa Helvetti-kappaleeseen, josta tuli hetkessä hitti

Ke­mi­läi­sen parturi Niko Tiu­ra­nie­men iden­ti­teet­ti hukkui isoisän al­ko­ho­lis­miin - Hän sa­noit­ti tus­kan­sa Hel­vet­ti-kap­pa­lee­seen, josta tuli het­kes­sä hitti

26.03.2020 18:48
Armahtaako kevät Lapin suurtulvilta? Hanget painavat nyt enemmän kuin koskaan tilastohistoriassa – katso animaatioista, miten voi käydä, jos lumi sulaa kerralla

Ar­mah­taa­ko kevät Lapin suur­tul­vil­ta? Hanget pai­na­vat nyt enemmän kuin koskaan ti­las­to­his­to­rias­sa – katso ani­maa­tiois­ta, miten voi käydä, jos lumi sulaa ker­ral­la

21.03.2020 06:00
Tilaajille

Näin his­to­rial­li­nen viikko py­säyt­ti Lapin – katso kuvat, miten ko­ro­na­vi­rus tuli jo­kai­sen lap­pi­lai­sen arkeen

21.03.2020 06:00
Jenni Heikkilä vaihtoi alaa kaupan sesonkitöistä lähihoitajaksi - ”Monimuoto-opiskelu antaa joustavuutta ja kaivattua itsenäisyyttä opintoihin”
Mainos Lappia

Jenni Heik­ki­lä vaihtoi alaa kaupan se­son­ki­töis­tä lä­hi­hoi­ta­jak­si - ”Mo­ni­muo­to-opis­ke­lu antaa jous­ta­vuut­ta ja kai­vat­tua it­se­näi­syyt­tä opin­toi­hin”

28.03.2020 06:00
JHL: Osassa kunnista on suunniteltu päivähoitoyksiköiden keskittämistä – "On äärimmäisen tärkeää, että yksiköt pidetään mahdollisimman pieninä"

JHL: Osassa kun­nis­ta on suun­ni­tel­tu päi­vä­hoi­to­yk­si­köi­den kes­kit­tä­mis­tä – "On ää­rim­mäi­sen tär­keää, että yksiköt pi­de­tään mah­dol­li­sim­man pie­ni­nä"

16:28
Virustartunnat kääntyivät laskuun – vuorokaudessa tuli 71 varmistettua tapausta, joista ylivoimainen enemmistö yhä Uudeltamaalta

Vi­rus­tar­tun­nat kään­tyi­vät laskuun – vuo­ro­kau­des­sa tuli 71 var­mis­tet­tua ta­paus­ta, joista yli­voi­mai­nen enem­mis­tö yhä Uu­del­ta­maal­ta

10:44
Napapiiri-Jukola järjestetään vuonna 2021 - seuraavat siirtyvät vuodella eteenpäin

Na­pa­pii­ri-Ju­ko­la jär­jes­te­tään vuonna 2021 - seu­raa­vat siir­ty­vät vuo­del­la eteen­päin

14:21
Kittilässä todettu tähän mennessä neljä koronatartuntaa, altistuneita 30 – kunta kokoaa resurssipankkia  niin tulvan  kuin koronan varalta

Kit­ti­läs­sä todettu tähän men­nes­sä neljä ko­ro­na­tar­tun­taa, al­tis­tu­nei­ta 30 – kunta kokoaa re­surs­si­pank­kia niin tulvan kuin koronan varalta

12:24
Koronakriisi huolettaa lappilaisia yrittäjiä: ”Tällä hetkellä olen minimoinut kuluni niin, että niistä ei oikeastaan voi enää supistaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ko­ro­na­krii­si huo­let­taa lap­pi­lai­sia yrit­tä­jiä: ”Tällä het­kel­lä olen mi­ni­moi­nut kuluni niin, että niistä ei oi­keas­taan voi enää su­pis­taa”

26.03.2020 06:00
Podcast
Lapin Kansa julkaisee monta podcast-sarjaa joka viikko, tunnetko jo ne kaikki? – Lue esittelyt tästä

Lapin Kansa jul­kai­see monta pod­cast-sar­jaa joka viikko, tun­net­ko jo ne kaikki? – Lue esit­te­lyt tästä

18.08.2019 03:59
Kuuntele Vasan podcast: Pitäisikö Lapissa olla omia influencereita, jotta nuoret jäisivät tänne?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Pi­täi­si­kö Lapissa olla omia inf­luen­ce­rei­ta, jotta nuoret jäi­si­vät tänne?

27.03.2020 06:55
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Kuinka sujuivat kirjoitukset pika-aikataululla ja kuinka mahtaa käydä lakkiaisten ja yhteishaun?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Kuinka su­jui­vat kir­joi­tuk­set pi­ka-ai­ka­tau­lul­la ja kuinka mahtaa käydä lak­kiais­ten ja yh­teis­haun?

25.03.2020 15:59
Kuuntele Jälleenrakennus 2.0 osa 4: Talous
-Raha ei oikeasti ole niukkaa, mutta luonnonvarat ovat

Kuun­te­le Jäl­leen­ra­ken­nus 2.0 osa 4: Ta­lous -Ra­ha ei oi­keas­ti ole niuk­kaa, mutta luon­non­va­rat ovat

18.03.2020 09:29
Kuuntele Vasan podcast: Miten nuorten talous kestää? – Yhteiskunta puskee ja auttaa nuoria ajattelemaan raha-asioita

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Miten nuorten talous kestää? – Yh­teis­kun­ta puskee ja auttaa nuoria ajat­te­le­maan ra­ha-asioi­ta

12.03.2020 09:05
Kuuntele Jälleenrakennus 2.0: Tulevaisuus on kasvispitoinen, mutta siellä voi roukua myös poro ja ammua lehmä

Kuun­te­le Jäl­leen­ra­ken­nus 2.0: Tu­le­vai­suus on kas­vis­pi­toi­nen, mutta siellä voi roukua myös poro ja ammua lehmä

04.03.2020 14:35
Näkökulma: Toivotan opettajille voimia ja paneutumista uudessa tilanteessa – ja rajuimmille jäitä hattuun: Ei nyt suututa kaikesta
Tilaajille
Kolumni
Matti Posio

Nä­kö­kul­ma: Toi­vo­tan opet­ta­jil­le voimia ja pa­neu­tu­mis­ta uudessa ti­lan­tees­sa – ja ra­juim­mil­le jäitä hat­tuun: Ei nyt suututa kai­kes­ta

13:30
Saako Touko tehohoitoa – ovatko kehitysvammaiset tehohoitojonon hännillä?
Kolumni
Taru Salo

Saako Touko te­ho­hoi­toa – ovatko ke­hi­tys­vam­mai­set te­ho­hoi­to­jo­non hän­nil­lä?

08:55
Yksinyrittäjät voivat hakea kunnalta 2 000 euron toimintatukea koronaviruksen takia – valtio rahoittaa tuen

Yk­sin­yrit­tä­jät voivat hakea kun­nal­ta 2 000 euron toi­min­ta­tu­kea ko­ro­na­vi­ruk­sen takia – valtio ra­hoit­taa tuen

13:46
Rovaniemen Keittiömaailman yrittäjä Minna Eriksen laittaa keittiöt, eli kotien sydämet uuteen uskoon – ”Moni suunnittelee asunnonvaihtoa, vaikka oikeasti saattaisi riittää, että uudistetaan keittiö"
Mainos Keittiömaailma

Ro­va­nie­men Keit­tiö­maail­man yrit­tä­jä Minna Eriksen laittaa keit­tiöt, eli kotien sydämet uuteen uskoon – ”Moni suun­nit­te­lee asun­non­vaih­toa, vaikka oi­keas­ti saat­tai­si riit­tää, että uu­dis­te­taan keit­tiö"

26.03.2020 06:00
Keminmaan Rajakangasta päästään rakentamaan – KHO hylkäsi viimeisenkin valituslupahakemuksen kaavasta

Ke­min­maan Ra­ja­kan­gas­ta pääs­tään ra­ken­ta­maan – KHO hylkäsi vii­mei­sen­kin va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen kaa­vas­ta

15:06
Sodankylän kunnanhallituksen erottamisasia valtuuston käsiteltäväksi

So­dan­ky­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­asia val­tuus­ton kä­si­tel­tä­väk­si

12:19
Sodankylän kunta aloittaa kouluruoan jakamisen, "mikäli perhe katsoo sen välttämättömäksi"

So­dan­ky­län kunta aloit­taa kou­lu­ruoan ja­ka­mi­sen, "mikäli perhe katsoo sen vält­tä­mät­tö­mäk­si"

11:58

Ro­va­nie­me­läi­set tai­to­luis­te­li­jat muis­ti­vat me­neh­ty­nyt­tä jouk­kue­to­ve­riaan

29.03.2020 12:15
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori