Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tuulivoimaloita suunnitellaan Rovaniemellä sähköttömän talon ympäristöön ­– "Tämä on siirtomaapolitiikkaa", talon asukas Jaana Tahvanainen  sanoo
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­loi­ta suun­ni­tel­laan Ro­va­nie­mel­lä säh­köt­tö­män talon ym­pä­ris­töön – "Tämä on siir­to­maa­po­li­tiik­kaa", talon asukas Jaana Tah­va­nai­nen sanoo

27.01.2022 19:08 7
Koronaministerityöryhmä pidensi ruokaravintoloiden aukioloaikoja kolmella tunnilla – ministereillä haluja jatkaa rajoitusten keventämistä myös esimerkiksi teattereissa ja kuntosaleilla

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

27.01.2022 22:03 2
RoKi rökitti talviunille unohtuneen Iisalmen Peli-Karhut - kultakypärä siirtyy Muratovin päähän
Tilaajille

RoKi rökitti tal­vi­unil­le unoh­tu­neen Ii­sal­men Pe­li-Kar­hut - kul­ta­ky­pä­rä siirtyy Mu­ra­to­vin päähän

27.01.2022 22:26
Tapani Niku saavutti Suomen olympiahistorian ensimmäisen hiihtomitalin 98 vuotta sitten Chamonix'ssa – norjalaisten kabinettipeli herätti närää kansainvälisessä hiihdossa jo sata vuotta sitten
Tilaajille

Tapani Niku saa­vut­ti Suomen olym­pia­his­to­rian en­sim­mäi­sen hiih­to­mi­ta­lin 98 vuotta sitten Cha­mo­nix'ssa – nor­ja­lais­ten ka­bi­net­ti­pe­li herätti närää kan­sain­vä­li­ses­sä hiih­dos­sa jo sata vuotta sitten

27.01.2022 19:29 2
Mitä tehdä, kun kaupanteon jälkeen asunnosta löytyy virhe?  Ammattitaitoinen kiinteistölakimies voi auttaa kiperässä tilanteessa
Mainos Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen

Mitä tehdä, kun kau­pan­teon jälkeen asun­nos­ta löytyy virhe? Am­mat­ti­tai­toi­nen kiin­teis­tö­la­ki­mies voi auttaa ki­pe­räs­sä ti­lan­tees­sa

24.01.2022 00:00
Kuka saa painavimmat paikat Lapin aluevaalien jälkeen? – valtuuston nuija kiinnostaa Ojala-Niemelää
Aluevaalit
Tilaajille

Kuka saa pai­na­vim­mat paikat Lapin alue­vaa­lien jäl­keen? – val­tuus­ton nuija kiin­nos­taa Oja­la-Nie­me­lää

25.01.2022 19:30 22
Vasemmistoliiton kärkeen nousi rehtori Pellosta: "Kannan eniten huolta lasten ja nuorten mielenterveydestä"

Va­sem­mis­to­lii­ton kärkeen nousi rehtori Pel­los­ta: "Kannan eniten huolta lasten ja nuorten mie­len­ter­vey­des­tä"

25.01.2022 06:30 2
Tilaajille
Aluevaltuutettu Krista Stauffer hallitsee logistiikan, mutta oma sairastuminen avasi terveydenhuoltoa potilaan ja hoitajien silmin: "Rahaa menee hukkaan eri järjestelmiin"

Alue­val­tuu­tet­tu Krista Stauf­fer hal­lit­see lo­gis­tii­kan, mutta oma sai­ras­tu­mi­nen avasi ter­vey­den­huol­toa po­ti­laan ja hoi­ta­jien silmin: "Rahaa menee hukkaan eri jär­jes­tel­miin"

25.01.2022 07:00 1
Tilaajille
Äänestäjät luottivat lääkäriin – varsinkin Ranualla: Timo Peisa tuntee jo tulevan hyvinvointialueen, sillä hän on ollut suunnittelemassa sitä

Ää­nes­tä­jät luot­ti­vat lää­kä­riin – var­sin­kin Ra­nual­la: Timo Peisa tuntee jo tulevan hy­vin­voin­tia­lueen, sillä hän on ollut suun­nit­te­le­mas­sa sitä

25.01.2022 08:59 3
Tilaajille

Alue­val­tuus­toon nousi iso joukko osaajia po­li­tii­kan ul­ko­puo­lel­ta – so­te-alo­jen ja hal­lin­non am­mat­ti­lai­set tuovat pää­tök­sen­te­koon uutta nä­kö­kul­maa

25.01.2022 09:25 3
Tilaajille
Hallitus vapauttaa matkailua: Suomen EU-rajat aukeavat helmikuun alussa – matkailijan pitää silti edelleen ottaa koronapassi mukaan
Tilaajille

Hal­li­tus va­paut­taa mat­kai­lua: Suomen EU-ra­jat au­kea­vat hel­mi­kuun alussa – mat­kai­li­jan pitää silti edel­leen ottaa ko­ronapas­si mukaan

27.01.2022 18:30 1
Euron kengät voivat tyhjentää pankkitilin – Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija neuvoo kuluttajia varustautumaan tunnusten kalasteluyrityksiin
Tilaajille

Euron kengät voivat tyh­jen­tää pank­ki­ti­lin – Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen tie­to­tur­va-asian­tun­ti­ja neuvoo ku­lut­ta­jia va­rus­tau­tu­maan tun­nus­ten ka­las­te­lu­yri­tyk­siin

27.01.2022 18:00 1
Callela Leonard räjäytti Bodenissa totopommin - yksi Hanna Rannan valmennettavista menehtyi radalle
Urheilu
Tilaajille

Callela Leonard rä­jäyt­ti Bo­de­nis­sa to­to­pom­min - yksi Hanna Rannan val­men­net­ta­vis­ta me­neh­tyi radalle

27.01.2022 22:38
Eliittiravurit tömistelevät Pariisissa

Eliit­ti­ra­vu­rit tö­mis­te­le­vät Pa­rii­sis­sa

27.01.2022 22:37
Tilaajille
RoKi rökitti talviunille unohtuneen Iisalmen Peli-Karhut - kultakypärä siirtyy Muratovin päähän

RoKi rökitti tal­vi­unil­le unoh­tu­neen Ii­sal­men Pe­li-Kar­hut - kul­ta­ky­pä­rä siirtyy Mu­ra­to­vin päähän

27.01.2022 22:26
Tilaajille

Tors­tain tu­los­pörs­si tässä

27.01.2022 21:07
Tilaajille

Norja len­nät­tää mies- ja nais­hiih­tä­jiä eri len­noil­la Pe­kin­giin – Kes­ki-Eu­roop­paan eris­tyk­siin jääneet hiih­tä­jät yri­te­tään jär­jes­tää olym­pia­lai­siin Kan­sain­vä­li­sen hiih­to­lii­ton kyy­dil­lä

27.01.2022 20:52
Korona-aika on lisännyt kuulon ongelmia – näistä merkeistä tiedät, että sinun tai läheisesi on syytä käydä kuulontutkimuksessa
Mainos Toivon Kuulo

Ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt kuulon on­gel­mia – näistä mer­keis­tä tiedät, että sinun tai lä­hei­se­si on syytä käydä kuu­lon­tut­ki­muk­ses­sa

25.01.2022 06:00
Pelkosenniemeläinen parturi-kampaaja palvelee laajaa asiakaskuntaa – työn surullinen puoli on pitkä-aikaisten asiakkaiden poismeno
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­me­läi­nen par­tu­ri-kam­paa­ja pal­ve­lee laajaa asia­kas­kun­taa – työn su­rul­li­nen puoli on pit­kä-ai­kais­ten asiak­kai­den pois­me­no

27.01.2022 17:00 1
Kemijoki oy aikoo rakentaa kalauoman ohi Taivalkosken voimalaitoksen, mikä voi kertoa siitä, että jokiyhtiössä aletaan ymmärtää ajan henki
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Kemijoki oy aikoo rakentaa kalauoman ohi Taivalkosken voimalaitoksen, mikä voi kertoa siitä, että jokiyhtiössä aletaan ymmärtää ajan henki

27.01.2022 06:00 5
Vanha aika ei palaa, mutta vaikuttaa
Tilaajille
Kolumni
Pekka Rytkönen

Vanha aika ei palaa, mutta vaikuttaa

27.01.2022 07:00 2
Osa lääkäreistä epäilee, ettei Janika Paunan, 25, sairaus ole todellinen – vaikka hän on sairauden vuoksi niin uupunut, ettei pysty tekemään asioita, joita rakastaa
Luppo
Tilaajille

Osa lää­kä­reis­tä epäi­lee, ettei Janika Paunan, 25, sairaus ole to­del­li­nen – vaikka hän on sai­rau­den vuoksi niin uu­pu­nut, ettei pysty te­ke­mään asioi­ta, joita ra­kas­taa

22.01.2022 06:00 9
Lentävä lettipää haluaa hypätä pitkälle – rovaniemeläinen Jenny Rautionaho on harvinaisuus Suomessa

Lentävä let­ti­pää haluaa hypätä pit­käl­le – ro­va­nie­me­läi­nen Jenny Rau­tion­aho on har­vi­nai­suus Suo­mes­sa

17.01.2022 10:06
Tilaajille
Vaaranlammen koulun viidesluokkalaiset eivät ole koskaan käyneet omaa lähikouluaan – Rovaniemeläiskoulun käänteissä on palanut rahaa, hermoja ja joiltakin terveys, mutta nyt edessä siintää uusi alku

Vaa­ran­lam­men koulun vii­des­luok­ka­lai­set eivät ole koskaan käyneet omaa lä­hi­kou­luaan – Ro­va­nie­me­läis­kou­lun kään­teis­sä on palanut rahaa, hermoja ja joil­ta­kin ter­veys, mutta nyt edessä siintää uusi alku

15.01.2022 06:00 7
Tilaajille
Arktinen messutapahtuma kutsuu kävijän inspiroitumaan, kyselemään ja tekemään uniikkeja designlöytöjä – ”Aivan jokainen on tervetullut piipahtamaan Kalotinlinnassa”
Mainos Arctic Design Week

Ark­ti­nen mes­su­ta­pah­tu­ma kutsuu kävijän ins­pi­roi­tu­maan, ky­se­le­mään ja te­ke­mään uniik­ke­ja de­sign­löy­tö­jä – ”Aivan jo­kai­nen on ter­ve­tul­lut pii­pah­ta­maan Ka­lo­tin­lin­nas­sa”

26.01.2022 06:00
Kiurun korvaajaksi valittiin kansanedustaja, Husin ex-johtaja Aki Lindén

Kiurun kor­vaa­jak­si va­lit­tiin kan­sa­ne­dus­ta­ja, Husin ex-joh­ta­ja Aki Lindén

27.01.2022 18:17 1
Kiela 2 sai rakennusluvan ensimmäiselle kerrostalolle – vanha kunnantalo ja koulut puretaan Rovakadulta
Tilaajille

Kiela 2 sai ra­ken­nus­lu­van en­sim­mäi­sel­le ker­ros­ta­lol­le – vanha kun­nan­ta­lo ja koulut pu­re­taan Ro­va­ka­dul­ta

27.01.2022 10:50 6
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Sirpa Masalin

Kemijärven demokratiaa vahvistettava

27.01.2022 08:51 1
Tanssiarvio: Valoa pimeydessä kaikille aisteille
Kulttuuri
Tilaajille

Tans­siar­vio: Valoa pi­mey­des­sä kai­kil­le ais­teil­le

27.01.2022 17:30
Armeijasta sikisi suomalaisen tv-viihteen historiaa – elämä otti suunnan, jota ei mitenkään voinut ennakoida, myöntää Kivikasvoista tuttu Ilkka Lähteenmäki

Ar­mei­jas­ta sikisi suo­ma­lai­sen tv-viih­teen his­to­riaa – elämä otti suun­nan, jota ei mi­ten­kään voinut en­na­koi­da, myöntää Ki­vi­kas­vois­ta tuttu Ilkka Läh­teen­mä­ki

26.01.2022 19:00
Tilaajille
Kuin dinosaurus visuaalisen ylitarjonnan keskellä – Lastenkirjojen kuvittaja Anne Vasko on ehdolla maailman suurimman lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkinnon saajaksi

Kuin di­no­sau­rus vi­suaa­li­sen yli­tar­jon­nan kes­kel­lä – Las­ten­kir­jo­jen ku­vit­ta­ja Anne Vasko on ehdolla maail­man suu­rim­man lasten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­den pal­kin­non saa­jak­si

26.01.2022 17:30
Tilaajille
Lapin kansallispuistojen kävijämäärissä reipasta kasvua – Pallas-Yllästunturissa lähes 700 000 kävijää viime vuonna
Tilaajille

Lapin kan­sal­lis­puis­to­jen kä­vi­jä­mää­ris­sä rei­pas­ta kasvua – Pal­las-Yl­läs­tun­tu­ris­sa lähes 700 000 kävijää viime vuonna

27.01.2022 14:19 2
Alaikäiset myivät kannabista poikkeuksellisessa huumausainekokonaisuudessa – mukana joukko nuoria Oulusta ja Rovaniemeltä
Tilaajille

Ala­ikäi­set myivät kan­na­bis­ta poik­keuk­sel­li­ses­sa huu­maus­ai­ne­ko­ko­nai­suu­des­sa – mukana joukko nuoria Oulusta ja Ro­va­nie­mel­tä

27.01.2022 14:10
Lapissa oli joulukuussa ennätysmäärä turisteja Britanniasta – hotellihuoneiden hinnat pomppasivat ylös Rovaniemellä
Tilaajille

Lapissa oli jou­lu­kuus­sa en­nä­tys­mää­rä tu­ris­te­ja Bri­tan­nias­ta – ho­tel­li­huo­nei­den hinnat pomp­pa­si­vat ylös Ro­va­nie­mel­lä

27.01.2022 10:27 5
THL:n mukaan ruokaravintolat voisivat olla jopa puoleenyöhön auki riippuen alueen sairaanhoidon tilanteesta – koronaministerit koolla tänä iltana

THL:n mukaan ruo­ka­ra­vin­to­lat voi­si­vat olla jopa puo­leen­yö­hön auki riip­puen alueen sai­raan­hoi­don ti­lan­tees­ta – ko­ro­na­mi­nis­te­rit koolla tänä iltana

27.01.2022 16:47
Callela Leonard räjäytti Bodenissa totopommin - yksi Hanna Rannan valmennettavista menehtyi radalle
Tilaajille

Callela Leonard räjäytti Bodenissa totopommin - yksi Hanna Rannan valmennettavista menehtyi radalle

27.01.2022 22:38
Viikon pelit: Onko RoKi toipunut tuplavoittokuntoon?
Tilaajille

Viikon pelit: Onko RoKi toi­pu­nut tup­la­voit­to­kun­toon?

27.01.2022 11:00
Uusimmat urheilusta
Callela Leonard räjäytti Bodenissa totopommin - yksi Hanna Rannan valmennettavista menehtyi radalle

Callela Leonard rä­jäyt­ti Bo­de­nis­sa to­to­pom­min - yksi Hanna Rannan val­men­net­ta­vis­ta me­neh­tyi radalle

27.01.2022 22:38
Tilaajille
Eliittiravurit tömistelevät Pariisissa

Eliit­ti­ra­vu­rit tö­mis­te­le­vät Pa­rii­sis­sa

27.01.2022 22:37
Tilaajille
RoKi rökitti talviunille unohtuneen Iisalmen Peli-Karhut - kultakypärä siirtyy Muratovin päähän

RoKi rökitti tal­vi­unil­le unoh­tu­neen Ii­sal­men Pe­li-Kar­hut - kul­ta­ky­pä­rä siirtyy Mu­ra­to­vin päähän

27.01.2022 22:26
Tilaajille

Tors­tain tu­los­pörs­si tässä

27.01.2022 21:07
Tilaajille
Norja lennättää mies- ja naishiihtäjiä eri lennoilla Pekingiin – Keski-Eurooppaan eristyksiin jääneet hiihtäjät yritetään järjestää olympialaisiin Kansainvälisen hiihtoliiton kyydillä

Norja len­nät­tää mies- ja nais­hiih­tä­jiä eri len­noil­la Pe­kin­giin – Kes­ki-Eu­roop­paan eris­tyk­siin jääneet hiih­tä­jät yri­te­tään jär­jes­tää olym­pia­lai­siin Kan­sain­vä­li­sen hiih­to­lii­ton kyy­dil­lä

27.01.2022 20:52
Kimi Räikkösen moottoriurheilu-ura jatkuu motocrossissa tallipäällikkönä

Kimi Räik­kö­sen moot­to­ri­ur­hei­lu-ura jatkuu mo­to­cros­sis­sa tal­li­pääl­lik­kö­nä

27.01.2022 20:43
Hyvinvointikeskus Sopukan toiminta palautuu asteittain normaaliksi Sodankylässä
Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­kes­kus Sopukan toi­min­ta pa­lau­tuu as­teit­tain nor­maa­lik­si So­dan­ky­läs­sä

27.01.2022 13:14
Tarkastuslaskenta ei tuonut muutoksia
Tilaajille

Tar­kas­tus­las­ken­ta ei tuonut muu­tok­sia

27.01.2022 13:37
Venäjä käyttää sotilaallista voimaa ennen helmikuun puoliväliä, uskoo Yhdysvaltain varaulkoministeri – Venäjä pitää Putiniin kohdistuvia henkilökohtaisia pakotteita tehottomina mutta haitallisina

Venäjä käyttää sotilaallista voimaa ennen helmikuun puoliväliä, uskoo Yhdysvaltain varaulkoministeri – Venäjä pitää Putiniin kohdistuvia henkilökohtaisia pakotteita tehottomina mutta haitallisina

26.01.2022 22:49 2
Pahtavaaran kaivoksen omistaja etsii uusia malmeja kuuden kairakoneen voimin – lupaa ensi kesälle "positiivisia tuloksia"
Tilaajille

Pah­ta­vaa­ran kai­vok­sen omis­ta­ja etsii uusia malmeja kuuden kai­ra­ko­neen voimin – lupaa ensi kesälle "po­si­tii­vi­sia tu­lok­sia"

27.01.2022 07:00 2
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.