Kalastus
Viimeisin 12 tuntia
Paljonko Inarijärveen sopii siikaa? Kalastajat vaativat miljoonaistutuksia, tutkija pelkää pahinta: "Nähty on, ei kannata kokeilla enää"

Pal­jon­ko Ina­ri­jär­veen sopii siikaa? Ka­las­ta­jat vaa­ti­vat mil­joo­nais­tu­tuk­sia, tutkija pelkää pa­hin­ta: "Nähty on, ei kannata ko­keil­la enää"

09:28 13
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Elinkeinoministeri lupaa valtion auttavan Utsjokea – "Valtava menetys kunnalle, kun raja on kiinni ja Teno on kiinni"

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri lupaa valtion aut­ta­van Uts­jo­kea – "Val­ta­va menetys kun­nal­le, kun raja on kiinni ja Teno on kiinni"

09.04.2021 15:32 6
Tilaajille
Viikko
Lohen kalastuksen kieltäminen Tenolla on iso isku Utsjoelle, mutta onko parempia vaihtoehtoja tarjolla?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lohen ka­las­tuk­sen kiel­tä­mi­nen Tenolla on iso isku Uts­joel­le, mutta onko pa­rem­pia vaih­to­eh­to­ja tar­jol­la?

08.04.2021 21:53 4
Tilaajille
Saamelaiskäräjät ehdotti rajoitettua kalastusta Tenolla tulevaksi kesäksi, mutta Suomi valitsi täyskiellon – Perusoikeuksien poikkeamisista pitäisi säätää lailla, nyt sitä viedään läpi asetuksilla

Saa­me­lais­kä­rä­jät ehdotti ra­joi­tet­tua ka­las­tus­ta Tenolla tu­le­vak­si ke­säk­si, mutta Suomi valitsi täys­kiel­lon – Pe­rusoi­keuk­sien poik­kea­mi­sis­ta pitäisi säätää lailla, nyt sitä viedään läpi ase­tuk­sil­la

08.04.2021 13:04 12
Tilaajille
Suomi ja Norja esittävät lohen kalastuskieltoa Tenolle – Esitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle, hallituksen päätöstä odotetaan vapulle

Suomi ja Norja esit­tä­vät lohen ka­las­tus­kiel­toa Tenolle – Esitys lähtee seu­raa­vak­si lau­sun­to­kier­rok­sel­le, hal­li­tuk­sen pää­tös­tä odo­te­taan vapulle

07.04.2021 16:28 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vesa Ruokamo

Ju­mis­kon voi­ma­lan pe­rus­kun­nos­tus on kes­key­tet­tä­vä

07.04.2021 08:24
Tilaajille
Kuukausi
Saamelaiskäräjät ei kannata Tenon lohen kalastuksen täyskieltoa – "Kielto tarkoittaisi täyskieltoa myös koko jokisaamelaisen kulttuurin harjoittamiselle"

Saa­me­lais­kä­rä­jät ei kannata Tenon lohen ka­las­tuk­sen täys­kiel­toa – "Kielto tar­koit­tai­si täys­kiel­toa myös koko jo­ki­saa­me­lai­sen kult­tuu­rin har­joit­ta­mi­sel­le"

01.04.2021 13:21 13
Tilaajille
Kalojen siirrot halutaan jäihin Kemijoella – Syy on ensimmäistä kertaa Suomesta löytynyt espanjalainen rapurutto

Kalojen siirrot ha­lu­taan jäihin Ke­mi­joel­la – Syy on en­sim­mäis­tä kertaa Suo­mes­ta löy­ty­nyt es­pan­ja­lai­nen ra­pu­rut­to

31.03.2021 18:30 3
Tilaajille
Tenojoen lohestuskesä ei näytä hyvältä, kannat aallonpohjassa – "Lohta noussut vähemmän kuin koskaan seurantahistorian aikana"

Te­no­joen lo­hes­tus­ke­sä ei näytä hy­väl­tä, kannat aal­lon­poh­jas­sa – "Lohta noussut vä­hem­män kuin koskaan seu­ran­ta­his­to­rian aikana"

16.03.2021 14:42 6
Tilaajille
Päiväkirja: Pilkkiavannolla ei ole aikaa kuvata

Päi­vä­kir­ja: Pilk­ki­avan­nol­la ei ole aikaa kuvata

14.03.2021 19:00
Tilaajille
Lisää kotimaista kalaa ruokakäyttöön – Hallitus tukee yrityksiä uusien kalaruokatuotteiden kehittämisessä miljoonalla eurolla

Lisää ko­ti­mais­ta kalaa ruo­ka­käyt­töön – Hal­li­tus tukee yri­tyk­siä uusien ka­la­ruo­ka­tuot­tei­den ke­hit­tä­mi­ses­sä mil­joo­nal­la eurolla

11.03.2021 14:25 1
Tilaajille
Vanhemmat
Eräharrastukset lisääntyivät, mutta rikkeet vähenivät – Metsähallituksen erävalvontaraportin mukaan luonnossa liikutaan lainkuuliaisesti

Erä­har­ras­tuk­set li­sään­tyi­vät, mutta rikkeet vä­he­ni­vät – Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­val­von­ta­ra­por­tin mukaan luon­nos­sa lii­ku­taan lain­kuu­liai­ses­ti

11.03.2021 11:56
Tilaajille
Kun siika jää koskeen pyörimään, se joutuu yhä useammin saaliiksi – Ensi kesän kalastussäännöistä neuvotellaan juuri nyt

Kun siika jää koskeen pyö­ri­mään, se joutuu yhä useam­min saa­liik­si – Ensi kesän ka­las­tus­sään­nöis­tä neu­vo­tel­laan juuri nyt

11.03.2021 06:30 4
Tilaajille
Liikuntaeduilla metsästämään ja kalastamaan – Metsähallitus teki esityksen eräharrastusten liittämisestä työnantajan tarjoamiin henkilökuntaetuihin

Lii­kun­ta­eduil­la met­säs­tä­mään ja ka­las­ta­maan – Met­sä­hal­li­tus teki esi­tyk­sen erä­har­ras­tus­ten liit­tä­mi­ses­tä työn­an­ta­jan tar­joa­miin hen­ki­lö­kun­ta­etui­hin

09.03.2021 09:45
Tilaajille
Hurjia harjuksia Lapin Kansan kalakilpailussa – nuoret pilkkijät kiskoivat Enontekiön erämaasta kaloja, jotka olivat rikkoa haamurajan

Hurjia har­juk­sia Lapin Kansan ka­la­kil­pai­lus­sa – nuoret pilk­ki­jät kis­koi­vat Enon­te­kiön erä­maas­ta kaloja, jotka olivat rikkoa haa­mu­ra­jan

07.03.2021 11:55 5
Tilaajille
Lohia palaa mereltä aiempaa heikommin Tenojokeen – Kalastusta varaudutaan vähentämään tänä vuonna

Lohia palaa mereltä aiempaa hei­kom­min Te­no­jo­keen – Ka­las­tus­ta va­rau­du­taan vä­hen­tä­mään tänä vuonna

04.03.2021 08:05 1
Tilaajille
Madetta vaivaa Perämerellä selittämätön lisääntymishäiriö, jonka epäillään liittyvän ympäristömyrkkyihin

Madetta vaivaa Pe­rä­me­rel­lä se­lit­tä­mä­tön li­sään­ty­mis­häi­riö, jonka epäil­lään liit­ty­vän ym­pä­ris­tö­myrk­kyi­hin

25.02.2021 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lupaan lah­joit­taa erä­kult­tuu­ri­mu­seoon Sal­las­sa nuot­taa­ni tart­tu­neen tuuran – "Sei­näl­le sopisi hyl­keen­nah­ka"

16.02.2021 18:43
Tilaajille
Rovaniemi pääsi jatkoon Erä- ja luontokulttuurimuseon haussa – vahvuutena kävijäpotentiaali, mutta rahoitus vaatisi kaupungilta isoja ponnistuksia

Ro­va­nie­mi pääsi jatkoon Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seon haussa – vah­vuu­te­na kä­vi­jä­po­ten­tiaa­li, mutta ra­hoi­tus vaatisi kau­pun­gil­ta isoja pon­nis­tuk­sia

15.02.2021 15:57 5
Tilaajille