Lounais-Lappi

Nokikolarilla riittää kiireitä – piirinuohousjärjestelmä päättyi koko maassa kesäkuun lopussa

No­ki­ko­la­ril­la riittää kii­rei­tä – pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mä päättyi koko maassa ke­sä­kuun lopussa

15:14
Haaran työkalut on viety kolme kertaa, mutta työhalut ovat säilyneet – rakennuksista ei ole tullut moitteita

Haaran työ­ka­lut on viety kolme kertaa, mutta työ­ha­lut ovat säi­ly­neet – ra­ken­nuk­sis­ta ei ole tullut moit­tei­ta

21.09.2019 09:37
Junkohallin puolesta -kampanja

Jun­ko­hal­lin puo­les­ta -kam­pan­ja

21.09.2019 09:30
Viidellätoista satasella asunnon omistajaksi
Kolumni Jussi Saarela

Vii­del­lä­tois­ta sa­ta­sel­la asunnon omis­ta­jak­si

21.09.2019 08:02
Voimamurskauksessa kättä kovetetaan esimerkiksi jääkiekolla – torniolainen EM-mitalisti esittelee lajinsa saloja

Voi­ma­murs­kauk­ses­sa kättä ko­ve­te­taan esi­mer­kik­si jää­kie­kol­la – tor­nio­lai­nen EM-mi­ta­lis­ti esit­te­lee lajinsa saloja

19.09.2019 16:27
Kun työntekijät ja työnantajat kohtasivat – palvelualojen rekrytapahtuma järjestettiin Kemissä

Kun työn­te­ki­jät ja työn­an­ta­jat koh­ta­si­vat – pal­ve­lu­alo­jen rek­ry­ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin Kemissä

18.09.2019 15:28
Rungiusta voi tarkastella virtuaalisesti – Meri-Lapissa kirkkojen alle haudattiin 
vainajia vielä pitkään sen jälkeen, kun se oli kielletty

Run­gius­ta voi tar­kas­tel­la vir­tuaa­li­ses­ti – Me­ri-La­pis­sa kirk­ko­jen alle hau­dat­tiin vai­na­jia vielä pitkään sen jäl­keen, kun se oli kiel­let­ty

18.09.2019 14:29
Vanha suola janottaa  ja siitä syntyi biisi – soittamisen ilo on palautunut kemiläislähtöisen muusikon elämään

Vanha suola ja­not­taa ja siitä syntyi biisi – soit­ta­mi­sen ilo on pa­lau­tu­nut ke­mi­läis­läh­töi­sen muu­si­kon elämään

18.09.2019 14:18
Kemin kaupunginteatterille lisää tilaa Valtakadulta – mahdollinen uudisrakennus sijaitsisi lähellä VPK:n korttelissa

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ril­le lisää tilaa Val­ta­ka­dul­ta – mah­dol­li­nen uu­dis­ra­ken­nus si­jait­si­si lähellä VPK:n kort­te­lis­sa

18.09.2019 13:50
Kemin Matkailu tarvitsee vipuapua – kansainvälinen matkailumarkkinointi vaatii panostuksia vuoden ympäri

Kemin Mat­kai­lu tar­vit­see vi­pu­apua – kan­sain­vä­li­nen mat­kai­lu­mark­ki­noin­ti vaatii pa­nos­tuk­sia vuoden ympäri

18.09.2019 13:29
Meri-Lapin kunnissa erilaiset etätyökäytännöt ­– ”Avainasiana on sen arvioiminen, että työn tekeminen onnistuu etänä.”

Me­ri-La­pin kun­nis­sa eri­lai­set etä­työ­käy­tän­nöt – ”A­vai­na­sia­na on sen ar­vioi­mi­nen, että työn te­ke­mi­nen on­nis­tuu etänä.”

13.09.2019 15:28
Kolumni: Rakkaudesta Meri-Lappiin - yhteisöllisyys on pitovoimaa ja suuri voimavara niin pienessä kunnassa kuin kokonaisessa seutukunnassa
Kolumni Vivi Marttila

Ko­lum­ni: Rak­kau­des­ta Me­ri-Lap­piin - yh­tei­söl­li­syys on pi­to­voi­maa ja suuri voi­ma­va­ra niin pie­nes­sä kun­nas­sa kuin ko­ko­nai­ses­sa seu­tu­kun­nas­sa

13.09.2019 15:23
Meri-Lapin ulkoliikuntapaikat houkuttelevat kuntoilemaan: Joel Niemelä näyttää, miten ulkona voi treenata

Me­ri-La­pin ul­ko­lii­kun­ta­pai­kat hou­kut­te­le­vat kun­toi­le­maan: Joel Niemelä näyt­tää, miten ulkona voi tree­na­ta

13.09.2019 14:58
Työ jatkuu supikoirien poistamiseksi - keminmaalainen Juha Mäkimartti koordinoi hanketta

Työ jatkuu su­pi­koi­rien pois­ta­mi­sek­si - ke­min­maa­lai­nen Juha Mä­ki­mart­ti koor­di­noi han­ket­ta

13.09.2019 12:49
"Vahvuuteni on visuaalisuus" – kuvataiteilija Anne Milana suunnittelee koko ajan uusia maalausprojekteja.

"Vah­vuu­te­ni on vi­suaa­li­suus" – ku­va­tai­tei­li­ja Anne Milana suun­nit­te­lee koko ajan uusia maa­lausp­ro­jek­te­ja.

13.09.2019 12:28
Kärsivällisyyttä vaadittu koko kesän - Tervolan keskustan suuri remontti jatkuu ensi kesään asti

Kär­si­väl­li­syyt­tä vaa­dit­tu koko kesän - Ter­vo­lan kes­kus­tan suuri re­mont­ti jatkuu ensi kesään asti

13.09.2019 12:12
Majoitusneliöitä reippaasti lisää Meri-Lappiin - alueen kasvava matkailu ja tehdashanke lisäävät alueen vetovoimaa

Ma­joi­tus­ne­liöi­tä reip­paas­ti lisää Me­ri-Lap­piin - alueen kasvava mat­kai­lu ja teh­das­han­ke li­sää­vät alueen ve­to­voi­maa

13.09.2019 11:54
Digimummo - uhka vai mahdollisuus?
Kolumni Tarja Hooli

Di­gi­mum­mo - uhka vai mah­dol­li­suus?

11.09.2019 16:32
Kemiläinen Joni Berg elää judosta – "Siinä sai koulut ja työt jäädä taka-alalle"

Ke­mi­läi­nen Joni Berg elää judosta – "Siinä sai koulut ja työt jäädä ta­ka-alal­le"

11.09.2019 15:05
Iäkkäät kuljettajat miettivät ajokuntoaan – oman olotilan tarkastelu myös ajamisen turvallisuuden näkökulmasta olisi kannatettavaa jokaiselle.

Iäkkäät kul­jet­ta­jat miet­ti­vät ajo­kun­toaan – oman olo­ti­lan tar­kas­te­lu myös aja­mi­sen tur­val­li­suu­den nä­kö­kul­mas­ta olisi kan­na­tet­ta­vaa jo­kai­sel­le.

11.09.2019 15:00

Tornion 400-vuo­tis­juh­lien suun­nit­te­lu on jo aloi­tet­tu

11.09.2019 14:59
Oravat muuttavat kaupunkiin kuivuuden takia – siilikanta mennyt alaspäin

Oravat muut­ta­vat kau­pun­kiin kui­vuu­den takia – sii­li­kan­ta mennyt alas­päin

11.09.2019 09:16
Hyvän farssin löytäminen työn takana – Kemin teatterin syksyn aloittaa klassinen farssi

Hyvän farssin löy­tä­mi­nen työn takana – Kemin teat­te­rin syksyn aloit­taa klas­si­nen farssi

11.09.2019 09:13
Innon nyrkkeilijät hakevat uusi tiloja – liikuntatoimi ei enää vuodenvaihteen jälkeen vuokraa tiloja kaupungilta

Innon nyrk­kei­li­jät hakevat uusi tiloja – lii­kun­ta­toi­mi ei enää vuo­den­vaih­teen jälkeen vuokraa tiloja kau­pun­gil­ta

11.09.2019 09:10
Toimituksesta-kolumni: Simon Karsikon risteykselle pitää tehdä jotakin

Toi­mi­tuk­ses­ta-ko­lum­ni: Simon Kar­si­kon ris­teyk­sel­le pitää tehdä jotakin

11.09.2019 08:00
Junkohallille on eri korjausvaihtoehtoja – jos halli ei nouse pystyyn, se aiheuttaa painetta muihin sisäliikuntatiloihin

Jun­ko­hal­lil­le on eri kor­jaus­vaih­to­eh­to­ja – jos halli ei nouse pys­tyyn, se ai­heut­taa pai­net­ta muihin si­sä­lii­kun­ta­ti­loi­hin

09.09.2019 10:18
Kemin uuden jättitehtaan valmistelu etenee – tehdasalueella tapahtuu jo monenlaista näkyvää

Kemin uuden jät­ti­teh­taan val­mis­te­lu etenee – teh­das­alueel­la ta­pah­tuu jo mo­nen­lais­ta näkyvää

07.09.2019 09:00
Autokauppa keskittyy Lapissa

Au­to­kaup­pa kes­kit­tyy Lapissa

07.09.2019 08:00
Meri-Lapissa on monella alalla työvoimasta pulaa

Me­ri-La­pis­sa on monella alalla työ­voi­mas­ta pulaa

04.09.2019 15:35
Valtakadulta pääsee autolla Pohjoisrantakadulle – mitä pidät ratkaisusta?

Val­ta­ka­dul­ta pääsee autolla Poh­jois­ran­ta­ka­dul­le – mitä pidät rat­kai­sus­ta?

04.09.2019 15:20