Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lounais-Lappi

Antti Tuisku Kemiin – Satama open julkaisi esiintyjiään

Antti Tuisku Kemiin – Satama open jul­kai­si esiin­ty­jiään

16:17

Kumpi on ve­tä­väm­pi, Kemi vai Tornio? - osal­lis­tu kau­pun­kien ve­to­voi­maa sel­vit­tä­vään ky­se­lyyn jutussa ole­vas­ta lin­kis­tä

15:47
Titta Kallio-Seppä on valittu Tornionlaakson museon johtajaksi

Titta Kal­lio-Sep­pä on valittu Tor­nion­laak­son museon joh­ta­jak­si

12:23
Länsi-Pohjan Moottorikelkkailijat kaipaavat toimintaansa mukaan aktiivisia kelkkailijoita

Län­si-Poh­jan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat kai­paa­vat toi­min­taan­sa mukaan ak­tii­vi­sia kelk­kai­li­joi­ta

10:56 2
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Äänestäminen on vähemmistön hommaa
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Ää­nes­tä­mi­nen on vä­hem­mis­tön hommaa

26.01.2022 12:09 1
Ääni on annettu aluevaaliehdokkaalle
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ääni on annettu alue­vaa­li­eh­dok­kaal­le

19.01.2022 16:53
Kolumni Lounais-Lappi/Tanja Kavasvuo

Sa­man­ikäi­nen kuin Roope Ankka

19.01.2022 09:51
Kaksikymmentä vuotta euroaikaa
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Kak­si­kym­men­tä vuotta eu­ro­ai­kaa

05.01.2022 17:44
Yhdessä kohti hyvinvointialuetta
Kolumni Kristiina Jussila, Elina Löhönen, Sirkku Maikkula/Lounais-lappi

Yhdessä kohti hy­vin­voin­ti­aluet­ta

05.01.2022 11:49
Tipaton tammikuu tekee virkeämmäksi
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio

Tipaton tam­mi­kuu tekee vir­keäm­mäk­si

30.12.2021 12:48

Ko­ro­na­käy­tän­nöt muut­tu­vat Me­ri-La­pis­sa 29.1. alkaen

26.01.2022 19:09
Kemin kaupunki uusii yhdistystukien jakoperiaatteita – tänä vuonna jaossa säästöbudjettiin soviteltu summa

Kemin kau­pun­ki uusii yh­dis­tys­tu­kien ja­ko­pe­ri­aat­tei­ta – tänä vuonna jaossa sääs­tö­bud­jet­tiin so­vi­tel­tu summa

15:31
Äänestäminen on vähemmistön hommaa
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Ää­nes­tä­mi­nen on vä­hem­mis­tön hommaa

26.01.2022 12:09 1
Riikka Eklund on kokenut tsunamin, tuhkapilven ja koronan vaikutukset alaansa -  matkailuammattilainen palasi vanhaan kotikaupunkiinsa markkinoimaan Kemiä

Riikka Eklund on kokenut tsu­na­min, tuh­ka­pil­ven ja koronan vai­ku­tuk­set alaansa - mat­kai­lu­am­mat­ti­lai­nen palasi vanhaan ko­ti­kau­pun­kiin­sa mark­ki­noi­maan Kemiä

26.01.2022 09:55
Lounais-Lappi lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Liisa Halonen-Laiti

Vaa­li­huu­maa Ter­vo­las­sa

15:51
Lukijalta Mielipidekirjoitus Raija Lummi/Lounais-Lappi

Enkeli taivaan

05.01.2022 09:59
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jonna Pakisjärvi7Lounais-Lappi

Ku­vit­teel­li­nen tarina

05.01.2022 09:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eino Haase

Ylis­tys­pu­he pien­yrit­tä­jäl­le

30.12.2021 12:54
Uusi maksu muun muassa kouluille, ravintoloille ja grilleille

Uusi maksu muun muassa kou­luil­le, ra­vin­to­loil­le ja gril­leil­le

26.01.2022 09:54
PS Kemi Kings palaa kuvioihin Eprintsevin johdolla

PS Kemi Kings palaa ku­vioi­hin Ep­rint­se­vin joh­dol­la

20.01.2022 10:08
KePS nousi kahdessa kaudessa Viitosesta Kolmoseen

KePS nousi kah­des­sa kau­des­sa Vii­to­ses­ta Kol­mo­seen

20.01.2022 10:02
TP-47:n pelaajamateriaali riittää sarjan kärkipäähän – Janne Oksala sai valmennettavakseen tuttuja  paikallisia pelimiehiä

TP-47:n pe­laa­ja­ma­te­riaa­li riittää sarjan kär­ki­pää­hän – Janne Oksala sai val­men­net­ta­vak­seen tuttuja pai­kal­li­sia pe­li­mie­hiä

20.01.2022 10:00
Kemijoen Taivalkosken yläpuolinen alue on kartoitettu, jotta veneily olisi Tervolan alueella turvallisempaa ja kalastajat löytäisivät helpommin ottipaikat

Ke­mi­joen Tai­val­kos­ken ylä­puo­li­nen alue on kar­toi­tet­tu, jotta veneily olisi Ter­vo­lan alueel­la tur­val­li­sem­paa ja ka­las­ta­jat löy­täi­si­vät hel­pom­min ot­ti­pai­kat

19.01.2022 20:56
Ääni on annettu aluevaaliehdokkaalle
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ääni on annettu alue­vaa­li­eh­dok­kaal­le

19.01.2022 16:53
On siistiä päästä äänestämään! – Noora Aikio täytti 18 ja juhli synttäreitään vaaliuurnilla

On siistiä päästä ää­nes­tä­mään! – Noora Aikio täytti 18 ja juhli synt­tä­rei­tään vaa­li­uur­nil­la

19.01.2022 15:31
Pirita Laru löysi kuvataiteen uudelleen aikuisena - luovuutta kemiläinen matkailu- ja ravitsemusalan toimitusjohtaja saa käyttää työssään päivittäin

Pirita Laru löysi ku­va­tai­teen uu­del­leen ai­kui­se­na - luo­vuut­ta ke­mi­läi­nen mat­kai­lu- ja ra­vit­se­mus­alan toi­mi­tus­joh­ta­ja saa käyttää työs­sään päi­vit­täin

19.01.2022 11:55
Haku tykätyille Paimenviikoille alkaa

Haku ty­kä­tyil­le Pai­men­vii­koil­le alkaa

19.01.2022 10:13
Kolumni Lounais-Lappi/Tanja Kavasvuo

Sa­man­ikäi­nen kuin Roope Ankka

19.01.2022 09:51
Kuntoilua, vaellusreittejä, lasten leikkipaikkoja – Kemi kysyy kuntalaisiltaan, mihin he käyttäisivät 30 000 euroa

Kun­toi­lua, vael­lus­reit­te­jä, lasten leik­ki­paik­ko­ja – Kemi kysyy kun­ta­lai­sil­taan, mihin he käyt­täi­si­vät 30 000 euroa

13.01.2022 13:56
Aineen kuvataidesäätiölle merkittävä lahjoitus

Aineen ku­va­tai­de­sää­tiöl­le mer­kit­tä­vä lah­joi­tus

13.01.2022 13:44
Simossa tiukka linja rajoitusten suhteen

Simossa tiukka linja ra­joi­tus­ten suhteen

12.01.2022 17:17
Miljöö muuttuu, jos Mansikkanokan ja Ulenin alueen veneet siirretään talveksi pois satamasta? - uudet säilytyspaikat etsinnässä

Miljöö muut­tuu, jos Man­sik­ka­no­kan ja Ulenin alueen veneet siir­re­tään tal­vek­si pois sa­ta­mas­ta? - uudet säi­ly­tys­pai­kat et­sin­näs­sä

12.01.2022 16:51
Lounais-Lappi kysyi Meri-Lapin kunnanjohtajilta, että miten meillä menee

Lou­nais-Lap­pi kysyi Me­ri-La­pin kun­nan­joh­ta­jil­ta, että miten meillä menee

12.01.2022 13:49
Ennakkoäänestys alkoi tänään keskiviikkona - katso tästä ennakkoäänestyspaikat Meri-Lapissa

En­nak­ko­ää­nes­tys alkoi tänään kes­ki­viik­ko­na - katso tästä en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kat Me­ri-La­pis­sa

12.01.2022 13:18
Järjestelyt käynnissä koronatilanteesta huolimatta – Kallinkangas ja kisaorganisaatio valmistautuu ottamaan MM- ja EM-hiihtosuunnistajat vastaan

Jär­jes­te­lyt käyn­nis­sä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta – Kal­lin­kan­gas ja ki­sa­or­ga­ni­saa­tio val­mis­tau­tuu ot­ta­maan MM- ja EM-hiih­to­suun­nis­ta­jat vastaan

12.01.2022 09:52
Kaksikymmentä vuotta euroaikaa
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Kak­si­kym­men­tä vuotta eu­ro­ai­kaa

05.01.2022 17:44
Kemin ja Tornion museoiden kävijämäärät kohosivat viimevuonna

Kemin ja Tornion mu­seoi­den kä­vi­jä­mää­rät ko­ho­si­vat vii­me­vuon­na

05.01.2022 15:13
Yhdessä kohti hyvinvointialuetta
Kolumni Kristiina Jussila, Elina Löhönen, Sirkku Maikkula/Lounais-lappi

Yhdessä kohti hy­vin­voin­ti­aluet­ta

05.01.2022 11:49