Lounais-Lappi

Ei pelkästään pyyntinaisia – Veitsiluodon Kalapaikalla uiskentelee kookkaita kirjolohia

Ei pel­käs­tään pyyn­ti­nai­sia – Veit­si­luo­don Ka­la­pai­kal­la uis­ken­te­lee kook­kai­ta kir­jo­lo­hia

13.01.2021 11:55
Maalaisuus ja mökkeily on muotia, mutta tietoliikenneongelmat yhdistettynä pitkiin välimatkoihin ja harvaan asutukseen on vaikea yhtälö
Kolumni Vivi Marttila

Maa­lai­suus ja mök­kei­ly on muotia, mutta tie­to­lii­ken­ne­on­gel­mat yh­dis­tet­ty­nä pitkiin vä­li­mat­koi­hin ja harvaan asu­tuk­seen on vaikea yhtälö

13.01.2021 10:37

Suu­kos­kel­le ra­ken­ne­taan uusi silta

13.01.2021 10:34
Koronavuosi rokotti museoita - patsaskierrokset kiinnostivat Torniossa, Savupirtti Kemissä

Ko­ro­na­vuo­si rokotti mu­seoi­ta - pat­sas­kier­rok­set kiin­nos­ti­vat Tor­nios­sa, Sa­vu­pirt­ti Kemissä

13.01.2021 10:31
Toimitus suosittelee
Maalaisuus ja mökkeily on muotia, mutta tietoliikenneongelmat yhdistettynä pitkiin välimatkoihin ja harvaan asutukseen on vaikea yhtälö
Kolumni Vivi Marttila

Maa­lai­suus ja mök­kei­ly on muotia, mutta tie­to­lii­ken­ne­on­gel­mat yh­dis­tet­ty­nä pitkiin vä­li­mat­koi­hin ja harvaan asu­tuk­seen on vaikea yhtälö

13.01.2021 10:37
Valistuksesta huolimatta moni ampuu raketteja kännissä
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Va­lis­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta moni ampuu ra­ket­te­ja kän­nis­sä

30.12.2020 15:44
Kuka päättää Kemi teatterin tulevaisuudesta? -  tila-asiaa on pyöritelty kohta kaksi ja puoli vuotta ilman ratkaisua
Kolumni Sarianne Paasonen/Lounais-Lappi

Kuka päättää Kemi teat­te­rin tu­le­vai­suu­des­ta? - ti­la-asiaa on pyö­ri­tel­ty kohta kaksi ja puoli vuotta ilman rat­kai­sua

16.12.2020 14:36
Milloin sinä koit viimeksi työn imua?
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Milloin sinä koit vii­mek­si työn imua?

09.12.2020 13:06
Usko koetuksella – maailmanahdistuksen edessä on sinnikkäästi pyrittävä ajattelemaan asioita, jotka ovat hyvin.
Kolumni Tarja Hooli

Usko koe­tuk­sel­la – maail­man­ah­dis­tuk­sen edessä on sin­nik­kääs­ti py­rit­tä­vä ajat­te­le­maan asioi­ta, jotka ovat hyvin.

09.12.2020 12:42
Sytytetään kynttilä kuolleille rakkaille
Kolumni Heli Luokkala-Nevalainen

Sy­ty­te­tään kynt­ti­lä kuol­leil­le rak­kail­le

03.12.2020 16:04
Valtuutetut vaikean valinnan edessä – jatkaako Timo Nousiainen vai nouseeko kaupunginjohtajan paikalle Jukka Kujala?

Val­tuu­te­tut vaikean va­lin­nan edessä – jat­kaa­ko Timo Nou­siai­nen vai nou­see­ko kau­pun­gin­joh­ta­jan pai­kal­le Jukka Kujala?

13.01.2021 10:17 1
Innon Lasse Kourula arvolistan kärkeen – Sauvotalon vanha treenisali on tyhjillään

Innon Lasse Kourula ar­vo­lis­tan kärkeen – Sau­vo­ta­lon vanha tree­ni­sa­li on tyh­jil­lään

13.01.2021 09:53
Saunaperinne pääsi arvostetulle listalle
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Sau­na­pe­rin­ne pääsi ar­vos­te­tul­le lis­tal­le

08.01.2021 11:18

Kemissä ja Tor­nios­sa saa elo­ku­va­näy­tök­siin ottaa vain kym­me­nen kat­so­jaa, muualla Lapissa 50 – Ko­ti­mai­sis­ta en­si-il­lois­ta tuli hel­po­tus­ta ti­lan­tee­seen

08.01.2021 10:49
Havator tekee biotuotehtaan nostot - työmaalla tultaisiin näkemään useita erikokoisia ja erityyppisiin nostoihin soveltuvia nostureita

Havator tekee bio­tuo­teh­taan nostot - työ­maal­la tul­tai­siin nä­ke­mään useita eri­ko­koi­sia ja eri­tyyp­pi­siin nos­toi­hin so­vel­tu­via nos­tu­rei­ta

08.01.2021 10:02
Liki kymppitonni nuorille urheilijoille –  Jorma Koivusen -säätiö löysi 23 palkittavaa lahjakkuutta

Liki kymp­pi­ton­ni nuo­ril­le ur­hei­li­joil­le – Jorma Koi­vu­sen -säätiö löysi 23 pal­kit­ta­vaa lah­jak­kuut­ta

08.01.2021 10:01
Tervetuloa maailmaan pieni poika-Salonen! - vuoden 2021 ensimmäinen vauva syntyi Tornioon

Ter­ve­tu­loa maail­maan pieni poi­ka-Sa­lo­nen! - vuoden 2021 en­sim­mäi­nen vauva syntyi Tor­nioon

08.01.2021 09:15

Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­män sil­ta­työt käyn­nis­tyi­vät

08.01.2021 09:13
Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion johtohenkilöt kertovat mitä hyvää viime vuosi toi ja millaisilla askelmerkeillä kunnat suuntaavat tulevaisuuteen

Kemin, Ke­min­maan, Simon, Ter­vo­lan, Tornion ja Yli­tor­nion joh­to­hen­ki­löt ker­to­vat mitä hyvää viime vuosi toi ja mil­lai­sil­la as­kel­mer­keil­lä kunnat suun­taa­vat tu­le­vai­suu­teen

07.01.2021 10:03
Kemiläiselle Mika Ahoselle lentoturvallisuus ja ilmatilarajoitukset ovat tuttua kauraa – droneasetuksen myötä lennättäjien ja ilmakuvaajien pitää läpäistä nettitentti

Ke­mi­läi­sel­le Mika Aho­sel­le len­to­tur­val­li­suus ja il­ma­ti­la­ra­joi­tuk­set ovat tuttua kauraa – dro­nea­se­tuk­sen myötä len­nät­tä­jien ja il­ma­ku­vaa­jien pitää lä­päis­tä net­ti­tent­ti

30.12.2020 16:49
Menestystä torniolaisille – Mette Baas Lapin paras urheilija, Jani Hirsivaara Vuoden valmentaja ja Niko Anttola Vuoden nuori urheilija

Me­nes­tys­tä tor­nio­lai­sil­le – Mette Baas Lapin paras ur­hei­li­ja, Jani Hir­si­vaa­ra Vuoden val­men­ta­ja ja Niko Anttola Vuoden nuori ur­hei­li­ja

30.12.2020 16:24
Punatulkku on talven ruusu

Pu­na­tulk­ku on talven ruusu

30.12.2020 16:02
Valistuksesta huolimatta moni ampuu raketteja kännissä
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Va­lis­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta moni ampuu ra­ket­te­ja kän­nis­sä

30.12.2020 15:44
Mottona iloinen koira ja onnelliset lampaat - Tervolassa asuvan Marjo Mattilan paimenkoiraharrastus jalostui omaksi yritykseksi

Mottona iloinen koira ja on­nel­li­set lampaat - Ter­vo­las­sa asuvan Marjo Mat­ti­lan pai­men­koi­ra­har­ras­tus ja­los­tui omaksi yri­tyk­sek­si

30.12.2020 15:31
Mari Uusitalo on vuoden lappialainen

Mari Uu­si­ta­lo on vuoden lap­pia­lai­nen

30.12.2020 15:22

Kemin Sau­vo­saa­res­sa ja Tornion Suen­saa­res­sa ei saa pau­ku­tel­la ilo­tu­lit­tei­ta

30.12.2020 15:20
Kuluva alkutalvi on kokeneen latutekijän mielestä poikkeuksellinen Meri-Lapissa - tykkiladut kestävät, lunta ja pakkasta odotellaan

Kuluva al­ku­tal­vi on ko­ke­neen la­tu­te­ki­jän mie­les­tä poik­keuk­sel­li­nen Me­ri-La­pis­sa - tyk­ki­la­dut kes­tä­vät, lunta ja pak­kas­ta odo­tel­laan

23.12.2020 12:41
Laulava joulukortti  ilahdutti kerrostalon väkeä

Laulava jou­lu­kort­ti ilah­dut­ti ker­ros­ta­lon väkeä

23.12.2020 12:35
Tynkä kuorovuosi päätökseen - Tornion mieskuoro on harjoitellut pienryhmissä ja ulkosalla

Tynkä kuo­ro­vuo­si pää­tök­seen - Tornion mies­kuo­ro on har­joi­tel­lut pien­ryh­mis­sä ja ul­ko­sal­la

23.12.2020 12:33
Oletko nähnyt Kemin keskustassa kuvan kissaa?

Oletko nähnyt Kemin kes­kus­tas­sa kuvan kissaa?

23.12.2020 12:31
Merilappilaiset osallistuivat innolla postikorttikampanjaan

Me­ri­lap­pi­lai­set osal­lis­tui­vat innolla pos­ti­kort­ti­kam­pan­jaan

23.12.2020 12:28
Asuntokauppa vilkastunut myös Meri-Lapissa – asuntojen ostajat ovat aktivoituneet hiljaisen syksyn jälkeen

Asun­to­kaup­pa vil­kas­tu­nut myös Me­ri-La­pis­sa – asun­to­jen ostajat ovat ak­ti­voi­tu­neet hil­jai­sen syksyn jälkeen

16.12.2020 17:16

Valtion ko­ro­na­tu­ki auttaa, säästää pitää silti: Kemi ja Tornio muok­kaa­vat kou­lu­verk­ko­jaan

16.12.2020 15:27
Koronavuosi: Meri-Lapissa jouluapua tarvitaan enemmän kuin aiemmin

Ko­ro­na­vuo­si: Me­ri-La­pis­sa jou­lu­apua tar­vi­taan enemmän kuin aiemmin

16.12.2020 15:03
Tornioon saadaan uusi valofestivaali, joka järjestetään pimeimpänä aikana

Tor­nioon saadaan uusi va­lo­fes­ti­vaa­li, joka jär­jes­te­tään pi­meim­pä­nä aikana

16.12.2020 14:59