Lounais-Lappi

Old Gringon taru päättyi – taloudessa oli haasteita jo ennen koronaa

Old Gringon taru päättyi – ta­lou­des­sa oli haas­tei­ta jo ennen koronaa

14.10.2020 11:49 0
"Muista Laura, että me Ylitorniolla ollaan suoria" -  pankinjohtaja ei aluksi kokenut rahalaitoksia omaksi alakseen

"Muista Laura, että me Yli­tor­niol­la ollaan suoria" - pan­kin­joh­ta­ja ei aluksi kokenut ra­ha­lai­tok­sia omaksi alak­seen

14.10.2020 11:01 0
Auki, kiinni,auki – osa ravintoloista ja yökerhoista pyristelee kohti parempia aikoja, osa sulkee ovensa ainakin väliaikaisesti

Auki, kiin­ni,au­ki – osa ra­vin­to­lois­ta ja yö­ker­hois­ta py­ris­te­lee kohti pa­rem­pia aikoja, osa sulkee ovensa ainakin vä­li­ai­kai­ses­ti

14.10.2020 11:00 0
Kemin jalkapallo taantumavaiheessa - Ex-pelaaja ja nykyinen valmentaja Jarkko Seppälä harmittelee Kemin nykyjalkapallon tilaa, harrastamisolosuhteita pitäisi parantaa.

Kemin jal­ka­pal­lo taan­tu­ma­vai­hees­sa - Ex-pe­laa­ja ja ny­kyi­nen val­men­ta­ja Jarkko Seppälä har­mit­te­lee Kemin ny­ky­jal­ka­pal­lon tilaa, har­ras­ta­mis­olo­suh­tei­ta pitäisi pa­ran­taa.

14.10.2020 10:54 0
Toimitus suosittelee
Pentti Korpelan retkeilyopas on kulttuuriteko
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Pentti Kor­pe­lan ret­kei­ly­opas on kult­tuu­ri­te­ko

14.10.2020 10:24 0
Pipo tiukalla -  miksi kirjaistoissakaan ei enää ole hiljaista?
Lukijalta Kolumni Piia Toppila

Pipo tiu­kal­la - miksi kir­jais­tois­sa­kaan ei enää ole hil­jais­ta?

14.10.2020 10:21 0
Uhka vai mahdollisuus
Kolumni Tuomas Lampela/Lounais-Lappi

Uhka vai mah­dol­li­suus

08.10.2020 10:45 3
Napanuora katkeilee
Kolumni Markku Juuso

Na­pa­nuo­ra kat­kei­lee

24.09.2020 10:49 0
Olisiko teillä hetki aikaa puhua lehdenjakamisesta?
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio / Lounais-Lappi

Olisiko teillä hetki aikaa puhua leh­den­ja­ka­mi­ses­ta?

24.09.2020 10:25 0
Hyvä käytös suojaa koko työyhteisöä - työpaikalla käyttäytyminen ei ole yksityisasia
Kolumni Tarja Hooli / Kansalaisopiston rehtori

Hyvä käytös suojaa koko työ­yh­tei­söä - työ­pai­kal­la käyt­täy­ty­mi­nen ei ole yk­si­tyis­asia

21.09.2020 16:01 3
Kuntoportaista tuli liikunnan hitti - Ainiovaarassa ja Keminmaassa on kuntoportaat, Kemissä rakennetaan ja Torniossa niitä toivotaan Kokkokankaalle.

Kun­to­por­tais­ta tuli lii­kun­nan hitti - Ai­nio­vaa­ras­sa ja Ke­min­maas­sa on kun­to­por­taat, Kemissä ra­ken­ne­taan ja Tor­nios­sa niitä toi­vo­taan Kok­ko­kan­kaal­le.

14.10.2020 10:26 0
Pentti Korpelan retkeilyopas on kulttuuriteko
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Pentti Kor­pe­lan ret­kei­ly­opas on kult­tuu­ri­te­ko

14.10.2020 10:24 0
Biotuotetehtaan valmisteluprosessia voi seurata livenä

Bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­lu­pro­ses­sia voi seurata livenä

08.10.2020 19:57 0
Metsärintamalla fuusiovaalit – Metsänhoitoyhdistys Lappiin valitaan 10 valtuutettua Länsi-Pohjasta ja neljä Ylitorniolta

Met­sä­rin­ta­mal­la fuu­sio­vaa­lit – Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Lappiin va­li­taan 10 val­tuu­tet­tua Län­si-Poh­jas­ta ja neljä Yli­tor­niol­ta

08.10.2020 17:55 0
Hirvipeijaiset saattavat siirtyä ulkoilmatapahtumaksi ensi kesänä

Hir­vi­pei­jai­set saat­ta­vat siirtyä ul­ko­il­ma­ta­pah­tu­mak­si ensi kesänä

08.10.2020 15:53 0
Uhka vai mahdollisuus
Kolumni Tuomas Lampela/Lounais-Lappi

Uhka vai mah­dol­li­suus

08.10.2020 10:45 3
Politiikka kiinnostaa edelleen – laitosmies ja kunnallisneuvos Jorma Lammin mielestä kaupunginjohtajan ei tarvitse olla puoluesidonnainen

Po­li­tiik­ka kiin­nos­taa edel­leen – lai­tos­mies ja kun­nal­lis­neu­vos Jorma Lammin mie­les­tä kau­pun­gin­joh­ta­jan ei tar­vit­se olla puo­lue­si­don­nai­nen

07.10.2020 22:56 0
Eläkeputki alkaa halkeilla
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-lappi

Elä­ke­put­ki alkaa hal­keil­la

07.10.2020 17:54 1
Ei mitään ryppyotsaisten hommaa – pyörätuolikoripalloilijat kaipaavat toimintaan mukaan lisää pelimiehiä ja -naisia

Ei mitään ryp­py­ot­sais­ten hommaa – pyö­rä­tuo­li­ko­ri­pal­loi­li­jat kai­paa­vat toi­min­taan mukaan lisää pe­li­mie­hiä ja -naisia

07.10.2020 15:52 0
Teemu Ylinikka kuvailee musiikkiaan kemiläiseksi stadionrokiksi - soololevy julkaistaan loppuvuodesta

Teemu Yli­nik­ka ku­vai­lee mu­siik­kiaan ke­mi­läi­sek­si sta­dion­ro­kik­si - soo­lo­le­vy jul­kais­taan lop­pu­vuo­des­ta

07.10.2020 12:17 0
Päihderiippuvaisten läheiset kokevat tuskaa, jollaista on vaikea ymmärtää - kemiläiset huumeongelmaisten lasten vanhemmat perustavat vertaisryhmän huumeaddiktien vanhemmille

Päih­de­riip­pu­vais­ten lä­hei­set kokevat tuskaa, jol­lais­ta on vaikea ym­mär­tää - ke­mi­läi­set huu­me­on­gel­mais­ten lasten van­hem­mat pe­rus­ta­vat ver­tais­ryh­män huu­me­ad­dik­tien van­hem­mil­le

07.10.2020 12:08 1
Keminmaalainen Teija Holappa vaihtoi ammattia kypsällä iällä ja perusti oman leipomo-kahvilan

Ke­min­maa­lai­nen Teija Holappa vaihtoi am­mat­tia kyp­säl­lä iällä ja perusti oman lei­po­mo-kah­vi­lan

30.09.2020 13:41 0
Kouluverkkouudistusta esitellään Kemin kaupunkilaisille maanantaina ja tiistaina

Kou­lu­verk­ko­uu­dis­tus­ta esi­tel­lään Kemin kau­pun­ki­lai­sil­le maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na

30.09.2020 13:08 0

Ter­vo­lan taa­ja­man pa­ran­nus­työt ovat val­mis­tu­neet

30.09.2020 12:53 0
Tuulivoimaa vastustava järjestö puhuu jo raja-loukkauksesta –  Tornion valtuusto päättää Korpikylän Karhakkamaan tuulivoimapuiston rakentamisesta vuoden kuluttua.

Tuu­li­voi­maa vas­tus­ta­va jär­jes­tö puhuu jo ra­ja-louk­kauk­ses­ta – Tornion val­tuus­to päättää Kor­pi­ky­län Kar­hak­ka­maan tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­ses­ta vuoden ku­lut­tua.

30.09.2020 12:36 0
Arwid & Arabian kuu -yhtyeen lauluntekijä Ari Viitala: “Vuosien myötä itsevarmuuteni on lisääntynyt” - merilappilaisyhtyeen musiikkivideon tekoa voi seurata lauantaina

Arwid & Arabian kuu -yh­tyeen lau­lun­te­ki­jä Ari Vii­ta­la: “Vuo­sien myötä it­se­var­muu­te­ni on li­sään­ty­nyt” - me­ri­lap­pi­lais­yh­tyeen mu­siik­ki­vi­deon tekoa voi seurata lauan­tai­na

24.09.2020 11:15 0
Kasvattajaseura Simon Kirin maine kasvaa Suomessa - huippulahjakas Kirin kasvatti Julia Kekäläinen nousi sensaatiomaisesti suoraan B-tytöistä Kempeleen Kirin naisten Superpesis joukkueen lukkariksi

Kas­vat­ta­ja­seu­ra Simon Kirin maine kasvaa Suo­mes­sa - huip­pu­lah­ja­kas Kirin kas­vat­ti Julia Ke­kä­läi­nen nousi sen­saa­tio­mai­ses­ti suoraan B-ty­töis­tä Kem­pe­leen Kirin naisten Su­per­pe­sis jouk­kueen luk­ka­rik­si

24.09.2020 10:50 0
Napanuora katkeilee
Kolumni Markku Juuso

Na­pa­nuo­ra kat­kei­lee

24.09.2020 10:49 0
Lupaavan tanssija-nuoren mielestä tanssi kuuluu kaikille – Stagelle menestystä tanssikisoissa

Lu­paa­van tans­si­ja-nuo­ren mie­les­tä tanssi kuuluu kai­kil­le – Sta­gel­le me­nes­tys­tä tans­si­ki­sois­sa

24.09.2020 10:45 0
Tankotanssin juniorityö tuottaa tulosta Torniossa - Voimalajiliiton alaiset tankotanssin SM-kilpailut kisataan lauantaina

Tan­ko­tans­sin ju­nio­ri­työ tuottaa tulosta Tor­nios­sa - Voi­ma­la­ji­lii­ton alaiset tan­ko­tans­sin SM-kil­pai­lut ki­sa­taan lauan­tai­na

24.09.2020 10:43 0
Pohjoissuomalaiset asiakkaat ovat maltillisia ja realistisia - sana kauneuskirurgia tuo monella mieleen överiksi menneet kehonmuokkaukset

Poh­jois­suo­ma­lai­set asiak­kaat ovat mal­til­li­sia ja rea­lis­ti­sia - sana kau­neus­ki­rur­gia tuo monella mieleen öve­rik­si menneet ke­hon­muok­kauk­set

24.09.2020 10:39 0
Olisiko teillä hetki aikaa puhua lehdenjakamisesta?
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio / Lounais-Lappi

Olisiko teillä hetki aikaa puhua leh­den­ja­ka­mi­ses­ta?

24.09.2020 10:25 0
Kuivanuorossa olisi töitä ruoppaajalle – ruoppaustyöt alkanevat parin vuoden kuluttua

Kui­va­nuo­ros­sa olisi töitä ruop­paa­jal­le – ruop­paus­työt al­ka­ne­vat parin vuoden ku­lut­tua

23.09.2020 13:05 0
Hyvä käytös suojaa koko työyhteisöä - työpaikalla käyttäytyminen ei ole yksityisasia
Kolumni Tarja Hooli / Kansalaisopiston rehtori

Hyvä käytös suojaa koko työ­yh­tei­söä - työ­pai­kal­la käyt­täy­ty­mi­nen ei ole yk­si­tyis­asia

21.09.2020 16:01 3
Kurkien muutto sykähdyttävä näytelmä - merilappilaiskurjet matkaavat Ranskaan ja Espanjaan. Osa päätyy aina Etiopiaan saakka.

Kurkien muutto sy­käh­dyt­tä­vä näy­tel­mä - me­ri­lap­pi­lais­kur­jet mat­kaa­vat Rans­kaan ja Es­pan­jaan. Osa päätyy aina Etio­piaan saakka.

21.09.2020 15:52 0