Lounais-Lappi

Kotipalvelun kesäjuhlassa valssi luonnistui ja räiskäleet maistuivat

Ko­ti­pal­ve­lun ke­sä­juh­las­sa valssi luon­nis­tui ja räis­kä­leet mais­tui­vat

02.07.2020 11:00 0
Väyläfestivaali-elokuvan matka kolmen maan alueella

Väy­lä­fes­ti­vaa­li-elo­ku­van matka kolmen maan alueel­la

02.07.2020 10:42 0
Tanssiorkesteri The Steels julkaisi Simon Kirin fanibiisin

Tans­si­or­kes­te­ri The Steels jul­kai­si Simon Kirin fa­ni­bii­sin

01.07.2020 14:38 0

Lä­hi­mat­kai­lua ja his­to­riaa Me­ri-La­pis­sa

01.07.2020 10:36 0
Toimitus suosittelee
Kahden talon koira kuolee
Kolumni Markku Juuso

Kahden talon koira kuolee

24.06.2020 14:36 0
Ymmärrys kasvaa, jos malttaa kuunnella
Kolumni Siru Uusi-Seppälä/Lounais-Lappi

Ym­mär­rys kasvaa, jos malttaa kuun­nel­la

17.06.2020 14:51 0
Kolumni: Pahasta voi syntyä myös jotain hyvää
Kolumni Tarja Hooli

Ko­lum­ni: Pahasta voi syntyä myös jotain hyvää

10.06.2020 12:58 0
Oliko ilmastoaktivismi vain muotivillitys? - pienilläkin teoilla on merkitystä
Kolumni Fanni Frant/Lounais-Lappi

Oliko il­mas­to­ak­ti­vis­mi vain muo­ti­vil­li­tys? - pie­nil­lä­kin teoilla on mer­ki­tys­tä

10.06.2020 12:36 0
Loman voi viettää mökillä Lapissakin
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Loman voi viettää mökillä La­pis­sa­kin

20.05.2020 16:27 0
Kolumni: Elämme merkillisiä aikoja - ammattiopistossa mietitään jo tulevaisuutta ja koulujen avaamista
Kolumni Sanna Laihinen

Ko­lum­ni: Elämme mer­kil­li­siä aikoja - am­mat­ti­opis­tos­sa mie­ti­tään jo tu­le­vai­suut­ta ja kou­lu­jen avaa­mis­ta

20.05.2020 16:23 0
Väistötiloissa ainakin vuoden verran – Tornion kaupungintalo siirtyi Lappian tiloihin.

Väis­tö­ti­lois­sa ainakin vuoden verran – Tornion kau­pun­gin­ta­lo siirtyi Lappian ti­loi­hin.

01.07.2020 10:31 0
Kemin keskustaa ideoitiin opiskelijavoimin

Kemin kes­kus­taa ideoi­tiin opis­ke­li­ja­voi­min

01.07.2020 10:07 0

Ou­to­kum­pu käyn­nis­tää Kemin kai­vok­sen laa­jen­ta­mis­suun­ni­tel­maan liit­ty­vän ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nin

01.07.2020 09:07 0
Kahden talon koira kuolee
Kolumni Markku Juuso

Kahden talon koira kuolee

24.06.2020 14:36 0
Kommunikointi on vaikeaa etäriparilla - suurin osa rippikoulusta käydään etänä Meri-Lapissa

Kom­mu­ni­koin­ti on vaikeaa etä­ri­pa­ril­la - suurin osa rip­pi­kou­lus­ta käydään etänä Me­ri-La­pis­sa

24.06.2020 14:34 0
“Joskus kaipaan Keminmaan luontoa” - laulaja-lauluntekijä Miia Junes julkaisi debyyttisinglensä.

“Joskus kaipaan Ke­min­maan luon­toa” - lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Miia Junes jul­kai­si de­byyt­ti­sing­len­sä.

24.06.2020 14:31 0
Liikennepuisto antaa ensikosketuksen oikeaan liikenteeseen

Lii­ken­ne­puis­to antaa en­si­kos­ke­tuk­sen oikeaan lii­ken­tee­seen

24.06.2020 13:49 0
“Yhdessä olemme kuin teatteriperhe” - Kranniteatterin musiikkinäytelmä ensi-iltaan.

“Yh­des­sä olemme kuin teat­te­ri­per­he” - Kran­ni­teat­te­rin mu­siik­ki­näy­tel­mä en­si-il­taan.

24.06.2020 11:08 0
Ymmärrys kasvaa, jos malttaa kuunnella
Kolumni Siru Uusi-Seppälä/Lounais-Lappi

Ym­mär­rys kasvaa, jos malttaa kuun­nel­la

17.06.2020 14:51 0
Kohtaamisia ja Tohtori Sykerö -meininkiä Reppu-autolla – Nuorten kohtaaminen on liikkuvan nuorisotyön periaate

Koh­taa­mi­sia ja Tohtori Sykerö -mei­nin­kiä Rep­pu-au­tol­la – Nuorten koh­taa­mi­nen on liik­ku­van nuo­ri­so­työn pe­ri­aa­te

17.06.2020 14:30 0
Viheralueet pysyvät kunnossa kesätyöntekijöiden avulla

Vi­her­alueet pysyvät kun­nos­sa ke­sä­työn­te­ki­jöi­den avulla

17.06.2020 13:15 0
Musiikki on läsnä joka hetkessä - The Voice of Finlandissa kilpaillut kemiläinen Veera Pyykkö esiintyy Kemin Kauppamaratonilla

Mu­siik­ki on läsnä joka het­kes­sä - The Voice of Fin­lan­dis­sa kil­pail­lut ke­mi­läi­nen Veera Pyykkö esiin­tyy Kemin Kaup­pa­ma­ra­to­nil­la

17.06.2020 10:19 0
Kolumni: Pahasta voi syntyä myös jotain hyvää
Kolumni Tarja Hooli

Ko­lum­ni: Pahasta voi syntyä myös jotain hyvää

10.06.2020 12:58 0
“Iloitsen alkukesän sävyjen runsaudesta” - Marjo Hyttisen Vesipisaroita on eräänlainen sarja maisemakokemuksia.

“I­loit­sen al­ku­ke­sän sävyjen run­sau­des­ta” - Marjo Hyt­ti­sen Ve­si­pi­sa­roi­ta on erään­lai­nen sarja mai­se­ma­ko­ke­muk­sia.

10.06.2020 12:51 0
Lappian Ammattiopisto kokosi ensimmäisen Counter Strike-kilpajoukkueensa

Lappian Am­mat­ti­opis­to kokosi en­sim­mäi­sen Counter Stri­ke-kil­pa­jouk­kueen­sa

10.06.2020 12:49 0
Oliko ilmastoaktivismi vain muotivillitys? - pienilläkin teoilla on merkitystä
Kolumni Fanni Frant/Lounais-Lappi

Oliko il­mas­to­ak­ti­vis­mi vain muo­ti­vil­li­tys? - pie­nil­lä­kin teoilla on mer­ki­tys­tä

10.06.2020 12:36 0
Jope Pitkäsen ronski Lempi-hahmo rauhoittui nosturin nokassa

Jope Pit­kä­sen ronski Lem­pi-hah­mo rau­hoit­tui nos­tu­rin nokassa

10.06.2020 10:00 0
Ravintoloitsijan voittajafiilis – Aukeavat ravintolat ovat helpotus niin yrittäjälle kuin asiakkaallekin

Ra­vin­to­loit­si­jan voit­ta­ja­fii­lis – Au­kea­vat ra­vin­to­lat ovat hel­po­tus niin yrit­tä­jäl­le kuin asiak­kaal­le­kin

10.06.2020 09:36 0
Välillä äiti muistuttaa mopoilijan liikenne-säännöistä

Välillä äiti muis­tut­taa mo­poi­li­jan lii­ken­ne-sään­nöis­tä

03.06.2020 14:09 0
“Synnytykseen osallistumisen pitäisi olla isän oikeus” - merilappilaispari odottaa vauvaa ristiriitaisissa tunnelmissa, koronarajoituksia höllennetty toistaisesti

“Syn­ny­tyk­seen osal­lis­tu­mi­sen pitäisi olla isän oikeus” - me­ri­lap­pi­lais­pa­ri odottaa vauvaa ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa, ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia höl­len­net­ty tois­tai­ses­ti

03.06.2020 14:08 0
Talven jälkeen laitureissa on aina jotain korjattavaa - veneilykausi on alkanut Meri-Lapissa

Talven jälkeen lai­tu­reis­sa on aina jotain kor­jat­ta­vaa - ve­nei­ly­kau­si on alkanut Me­ri-La­pis­sa

03.06.2020 13:57 0
Kolumni: Ihmisen  vaat(t)eet  - Itsetunnoltaan tasapainossa oleva ihminen elää ja antaa muiden elää.

Ko­lum­ni: Ihmisen vaa­t(t)eet - It­se­tun­nol­taan ta­sa­pai­nos­sa oleva ihminen elää ja antaa muiden elää.

03.06.2020 13:49 0
Missä piileskelevät Meri-Lapin kuikat?  - arktisille rannoille kiirehtiviä vesilintuja ja kahlaajia voi vielä nähdä

Missä pii­les­ke­le­vät Me­ri-La­pin kuikat? - ark­ti­sil­le ran­noil­le kii­reh­ti­viä ve­si­lin­tu­ja ja kah­laa­jia voi vielä nähdä

03.06.2020 13:35 0
Tornioon saatiin crossfit-saleja kaksin kappalein - lajin yhteisöllisyys viehättää uusia yrittäjiä.

Tor­nioon saatiin cross­fit-sa­le­ja kaksin kap­pa­lein - lajin yh­tei­söl­li­syys vie­hät­tää uusia yrit­tä­jiä.

27.05.2020 11:05 0
31-metrinen jätti kulkee kaasulla - kemiläisyrityksen täysperävaunuyhdistelmä tankataan Oulussa, koska sitä pohjoisempana ei kaasun tankkausasemia ole

31-met­ri­nen jätti kulkee kaa­sul­la - ke­mi­läis­yri­tyk­sen täys­pe­rä­vau­nu­yh­dis­tel­mä tan­ka­taan Ou­lus­sa, koska sitä poh­joi­sem­pa­na ei kaasun tank­kaus­ase­mia ole

27.05.2020 11:03 1