Lounais-Lappi

Tutkija löytää historiasta isot linjat

Tutkija löytää his­to­rias­ta isot linjat

25.02.2021 16:19
Digiloikalla uusia eväitä opiskelijoille ja opettajille – Koronarajoitukset muuttivat Tornion kansalaisopistossa kielten opiskelun työskentelytapoja

Di­gi­loi­kal­la uusia eväitä opis­ke­li­joil­le ja opet­ta­jil­le – Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set muut­ti­vat Tornion kan­sa­lais­opis­tos­sa kielten opis­ke­lun työs­ken­te­ly­ta­po­ja

24.02.2021 16:41

Kemin Ruu­tin­ran­nan puis­toon ra­ken­ne­taan ke­sä­te­ras­si

24.02.2021 15:12 1
Veitsiluodon saha perustettiin sata vuotta sitten - päätöstä osattiin odottaa
Kolumni Taisto Saari

Veit­si­luo­don saha pe­rus­tet­tiin sata vuotta sitten - pää­tös­tä osat­tiin odottaa

24.02.2021 14:26
Toimitus suosittelee
Veitsiluodon saha perustettiin sata vuotta sitten - päätöstä osattiin odottaa
Kolumni Taisto Saari

Veit­si­luo­don saha pe­rus­tet­tiin sata vuotta sitten - pää­tös­tä osat­tiin odottaa

24.02.2021 14:26
Suuri määrä ihmissuhteita ei takaa onnellisuutta
Kolumni Fanni Frant/Lounais-Lappi

Suuri määrä ih­mis­suh­tei­ta ei takaa on­nel­li­suut­ta

03.02.2021 09:21
Pave Maijanen, Suomen Paul McCartney, oli äärimmäisen musikaalinen multi-instrumentalisti
Kolumni Tuomas Lampela

Pave Mai­ja­nen, Suomen Paul McCart­ney, oli ää­rim­mäi­sen mu­si­kaa­li­nen mul­ti-inst­ru­men­ta­lis­ti

27.01.2021 08:25
Maalaisuus ja mökkeily on muotia, mutta tietoliikenneongelmat yhdistettynä pitkiin välimatkoihin ja harvaan asutukseen on vaikea yhtälö
Kolumni Vivi Marttila

Maa­lai­suus ja mök­kei­ly on muotia, mutta tie­to­lii­ken­ne­on­gel­mat yh­dis­tet­ty­nä pitkiin vä­li­mat­koi­hin ja harvaan asu­tuk­seen on vaikea yhtälö

13.01.2021 14:33
Valistuksesta huolimatta moni ampuu raketteja kännissä
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Va­lis­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta moni ampuu ra­ket­te­ja kän­nis­sä

30.12.2020 15:44
Kuka päättää Kemi teatterin tulevaisuudesta? -  tila-asiaa on pyöritelty kohta kaksi ja puoli vuotta ilman ratkaisua
Kolumni Sarianne Paasonen/Lounais-Lappi

Kuka päättää Kemi teat­te­rin tu­le­vai­suu­des­ta? - ti­la-asiaa on pyö­ri­tel­ty kohta kaksi ja puoli vuotta ilman rat­kai­sua

16.12.2020 14:37
Mitä yhteistä on Kalle Palanderilla, Jope Ruonansuulla ja kaavoitusosaston naisilla?

Mitä yh­teis­tä on Kalle Pa­lan­de­ril­la, Jope Ruo­nan­suul­la ja kaa­voi­tus­osas­ton nai­sil­la?

24.02.2021 14:27

Kä­py­ke­räys ei jatku enää ke­vät­tal­vel­la Lapissa

24.02.2021 10:47
Tornion vuosikymmenet -juttusarja, osa 1:Pohjolan leijona perusti Tornion Seittenkarille

Tornion vuo­si­kym­me­net -jut­tu­sar­ja, osa 1:Poh­jo­lan leijona perusti Tornion Seit­ten­ka­ril­le

24.02.2021 10:38
Palkittu seura-aktiivi "Manix" Manniala on huolestunut jalkapalloilun tilasta etenkin nuorten osalta: - "noin kaksisataa lasta on lopettanut jalkapalloilun harrastamisen"

Pal­kit­tu seu­ra-ak­tii­vi "Manix" Man­nia­la on huo­les­tu­nut jal­ka­pal­loi­lun tilasta etenkin nuorten osalta: - "noin kak­si­sa­taa lasta on lo­pet­ta­nut jal­ka­pal­loi­lun har­ras­ta­mi­sen"

25.02.2021 15:04
Keilat kaatuvat Torniossa – Osa keilaajista ymmärtää rajoitukset, osaa ne ihmetyttävät

Keilat kaa­tu­vat Tor­nios­sa – Osa kei­laa­jis­ta ym­mär­tää ra­joi­tuk­set, osaa ne ih­me­tyt­tä­vät

24.02.2021 08:42
Lapsi rauhoittaa elämään hetkessä – Ylinärän perheen suloinen Hilde-vauva syntyi vuodenvaihteessa

Lapsi rau­hoit­taa elämään het­kes­sä – Yli­nä­rän perheen su­loi­nen Hil­de-vau­va syntyi vuo­den­vaih­tees­sa

17.02.2021 15:13
Äänestys: CMX on paras torniolainen musiikkiviihdyttäjä

Ää­nes­tys: CMX on paras tor­nio­lai­nen mu­siik­ki­viih­dyt­tä­jä

17.02.2021 13:27
Keltainen vaara!

Kel­tai­nen vaara!

17.02.2021 12:15
Asuntokaupalle piristysruiske, myös vuokra-asunnoille kysyntää – kiinteistövälitykseen tulvi heti torstaina yhteydenottoja

Asun­to­kau­pal­le pi­ris­tys­ruis­ke, myös vuok­ra-asun­noil­le ky­syn­tää – kiin­teis­tö­vä­li­tyk­seen tulvi heti tors­tai­na yh­tey­den­ot­to­ja

17.02.2021 12:11
Paistaa se päivä risukasaan Meri-Lapissakin
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Paistaa se päivä ri­su­ka­saan Me­ri-La­pis­sa­kin

17.02.2021 10:08 1
Mummolaan sai aina mennä - ilmoittamatta

Mum­mo­laan sai aina mennä - il­moit­ta­mat­ta

17.02.2021 09:23
Luonto lumoaa Taina Rönkön

Luonto lumoaa Taina Rönkön

17.02.2021 09:20

Ener­gia­juo­mil­le K16-ra­joi­tus Ke­min­maas­sa

17.02.2021 08:53
Meri-Lapin ensimmäiset muodostelmaluistelukisat järjestetään virtuaalisena

Me­ri-La­pin en­sim­mäi­set muo­dos­tel­ma­luis­te­lu­ki­sat jär­jes­te­tään vir­tuaa­li­se­na

17.02.2021 08:41
Päivi ja Pekka Koskela on touhukas pari –  Päivi heittää ideoita ilmaan ja Pekka tulee mukaan toteutukseen

Päivi ja Pekka Koskela on tou­hu­kas pari – Päivi heittää ideoita ilmaan ja Pekka tulee mukaan to­teu­tuk­seen

10.02.2021 21:29

Yli­tor­niol­le 15 000 euroa ja­lan­ku­lun ja pyö­räi­lyn ke­hit­tä­mi­seen

10.02.2021 20:16 1
Pitkän linjan urheilumiehen Markku Kylmälän sydän sykkii Simon Kirille

Pitkän linjan ur­hei­lu­mie­hen Markku Kyl­mä­län sydän sykkii Simon Kirille

10.02.2021 15:32
Kertokaa se meille torilla
Pääkirjoitus Tuulikki KourilehtoLounais-lappi

Ker­to­kaa se meille torilla

10.02.2021 15:18
Kemin Lämäreillä on yli sata lasta cheerleadingin parissa – lajin harrastajamäärät kolminkertaistuivat seurassa 2019

Kemin Lä­mä­reil­lä on yli sata lasta cheer­lea­din­gin parissa – lajin har­ras­ta­ja­mää­rät kol­min­ker­tais­tui­vat seu­ras­sa 2019

10.02.2021 14:27
KulttuuriKettu opastaa museokierroksella – kaikenikäisiä eritysryhmiä innostetaan kulttuurin ja liikunnan pariin

Kult­tuu­ri­Ket­tu opastaa mu­seo­kier­rok­sel­la – kai­ken­ikäi­siä eri­tys­ryh­miä in­nos­te­taan kult­tuu­rin ja lii­kun­nan pariin

10.02.2021 14:13
Tornion lähettiläs maailmalla – Euroopan investointipankin pääomamarkkinaosastoa johtaa Eila Kreivi

Tornion lä­het­ti­läs maail­mal­la – Eu­roo­pan in­ves­toin­ti­pan­kin pää­oma­mark­ki­na­osas­toa johtaa Eila Kreivi

10.02.2021 13:11
Vanhat tilat kävivät ahtaiksi – Jysk muuttaa S-marketin naapuriin Kemissä

Vanhat tilat kävivät ah­taik­si – Jysk muuttaa S-mar­ke­tin naa­pu­riin Kemissä

25.02.2021 16:09
Kemin urkuvanhus on remontissa: “Kun oli tarkoitus soittaa c:tä, niin soikin cis”

Kemin ur­ku­van­hus on re­mon­tis­sa: “Kun oli tar­koi­tus soittaa c:tä, niin soikin cis”

03.02.2021 12:14
Kemin uusi kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen: "Kaupunki ei tee kaikkea kaupunkilaisten puolesta, vaan mahdollistaa kuntalaisten oman tekemisen".

Kemin uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen: "Kau­pun­ki ei tee kaikkea kau­pun­ki­lais­ten puo­les­ta, vaan mah­dol­lis­taa kun­ta­lais­ten oman te­ke­mi­sen".

03.02.2021 11:54 1
Kertoisitko itse paljonko ansaitset?
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ker­toi­sit­ko itse pal­jon­ko an­sait­set?

03.02.2021 10:37