Lounais-Lappi

Yli­tor­nion mei­je­riä esi­te­tään pu­ret­ta­vak­si

19.10.2019 10:34
Ahkera uimari suosii sarjalippuja tai kausikortteja

Ahkera uimari suosii sar­ja­lip­pu­ja tai kau­si­kort­te­ja

19.10.2019 09:31
Omin käsin tehtyjä ainutlaatuisia viinejä – Lasse Hiltunen on nostanut jousiammunnan harrastamisen ja kilpailemisen yhdellä tasolla ylöspäin

Omin käsin tehtyjä ai­nut­laa­tui­sia viinejä – Lasse Hil­tu­nen on nos­ta­nut jou­si­am­mun­nan har­ras­ta­mi­sen ja kil­pai­le­mi­sen yhdellä tasolla ylös­päin

19.10.2019 07:18
Perutaan häät ja haetaan työpaikkaa

Pe­ru­taan häät ja haetaan työ­paik­kaa

19.10.2019 06:07
Kemin uuden terveyskeskuksen vuokrasopimukselle hyväksyntä→yritykset väistyvät terveyskeskuksen tieltä

Kemin uuden ter­veys­kes­kuk­sen vuok­ra­so­pi­muk­sel­le hy­väk­syn­tä→y­ri­tyk­set väis­ty­vät ter­veys­kes­kuk­sen tieltä

16.10.2019 15:38
Kemin Lumilinnan majoitusrakennukset saivat palkinnon

Kemin Lu­mi­lin­nan ma­joi­tus­ra­ken­nuk­set saivat pal­kin­non

16.10.2019 15:35
Lokakuussa vietetään asunnottomien yötä – Lapissa asunnottomia oli viime vuonna 47, joista 20 oli Torniosta

Lo­ka­kuus­sa vie­te­tään asun­not­to­mien yötä – Lapissa asun­not­to­mia oli viime vuonna 47, joista 20 oli Tor­nios­ta

16.10.2019 10:43
Kemin purjehduksessa myötätuulta

Kemin pur­jeh­duk­ses­sa myö­tä­tuul­ta

16.10.2019 10:36
Tuhannet rastaat, taviokuurnat, tilhet ja punatulkut herkuttelevat pihlajiin katetuilla ruokapöydillä

Tu­han­net ras­taat, ta­vio­kuur­nat, tilhet ja pu­na­tul­kut her­kut­te­le­vat pih­la­jiin ka­te­tuil­la ruo­ka­pöy­dil­lä

16.10.2019 10:32
Rock Academy menestyy Kemissä→oppia saavat Skullrod, Veera, Northern oath, Luopio, Adam Sierra ja Umpimähkä

Rock Academy me­nes­tyy Ke­mis­sä→op­pia saavat Skull­rod, Veera, Nort­hern oath, Luopio, Adam Sierra ja Um­pi­mäh­kä

16.10.2019 10:16
# Kaunista risuaitaa kotipitäjästä

# Kau­nis­ta ri­su­ai­taa ko­ti­pi­tä­jäs­tä

16.10.2019 10:13
Tunnustus toi virtaa ja verkostoja - Suomen yrittäjänaisten aktiivisin paikallisyhdistys on Ylitornion yrittäjänaiset

Tun­nus­tus toi virtaa ja ver­kos­to­ja - Suomen yrit­tä­jä­nais­ten ak­tii­vi­sin pai­kal­lis­yh­dis­tys on Yli­tor­nion yrit­tä­jä­nai­set

16.10.2019 10:06
Budjetti ja aikataulu pitivät - Martimojoen uusi silta avattiin liikenteelle

Bud­jet­ti ja ai­ka­tau­lu pitivät - Mar­ti­mo­joen uusi silta avat­tiin lii­ken­teel­le

16.10.2019 10:01
Team Darts Kemillä on 40-vuotisjuhlakisat - seura toivoo, että jo vakituisen kilpailemisen lopettaneet heittäjät tulisivat mukaan hakemaan triplaa

Team Darts Kemillä on 40-vuo­tis­juh­la­ki­sat - seura toivoo, että jo va­ki­tui­sen kil­pai­le­mi­sen lo­pet­ta­neet heit­tä­jät tu­li­si­vat mukaan ha­ke­maan triplaa

10.10.2019 12:00
Kartonki onneksi korvaa muovia
Kolumni

Kar­ton­ki onneksi korvaa muovia

10.10.2019 11:32
Pikapuhelu: Mikä romukasa on talon pihalla Ruottalassa?

Pi­ka­pu­he­lu: Mikä ro­mu­ka­sa on talon pihalla Ruot­ta­las­sa?

10.10.2019 11:24
Asianajajia pitää olla riittävästi oikeusturvan vuoksi → iso osa oikeustieteilijöistä karkaa etelään

Asian­aja­jia pitää olla riit­tä­väs­ti oi­keus­tur­van vuoksi → iso osa oi­keus­tie­tei­li­jöis­tä karkaa etelään

10.10.2019 11:00

169 lin­nun­pönt­töä puh­dis­tet­tiin Kemin Kii­ke­lis­sä - suu­res­sa osassa oli ollut pesä

09.10.2019 10:16
Satavuotias rautatiesilta odottaa sähköistä aikakautta – lättähattu kuljetti juhlan kunniaksi, ilta päättyi ilotulitukseen

Sa­ta­vuo­tias rau­ta­tie­sil­ta odottaa säh­köis­tä ai­ka­kaut­ta – lät­tä­hat­tu kul­jet­ti juhlan kun­niak­si, ilta päättyi ilo­tu­li­tuk­seen

09.10.2019 10:10
Mieltälämmittävä tempaus – torniolaiset kirjoittivat 555 kirjettä laitoksissa asuville vanhuksille

Miel­tä­läm­mit­tä­vä tempaus – tor­nio­lai­set kir­joit­ti­vat 555 kir­jet­tä lai­tok­sis­sa asu­vil­le van­huk­sil­le

09.10.2019 09:42
Karungissa kerätään taas vanhoja kuvia tekeillä olevaan historiateokseen

Ka­run­gis­sa ke­rä­tään taas vanhoja kuvia te­keil­lä olevaan his­to­ria­teok­seen

09.10.2019 09:25
Kontti saisi olla auki joka päivä - kyselyyn vastanneet keminmaalaisnuoret ovat tyytyväisiä nuorisotilojen määrään

Kontti saisi olla auki joka päivä - ky­se­lyyn vas­tan­neet ke­min­maa­lais­nuo­ret ovat tyy­ty­väi­siä nuo­ri­so­ti­lo­jen määrään

07.10.2019 13:49
Sirkustemppuja vauvantahtiin – vauvaharrastukset ovat suosittuja 
Meri-Lapissa

Sir­kus­temp­pu­ja vau­van­tah­tiin – vau­va­har­ras­tuk­set ovat suo­sit­tu­ja Me­ri-La­pis­sa

07.10.2019 13:31
Keminmaan Lassilan koululaiset hyvinvointiaiheisissa työpajoissa – "Näimme teeman tärkeäksi, koska yhteiskunnassakin puhutaan aiheesta paljon."

Ke­min­maan Las­si­lan kou­lu­lai­set hy­vin­voin­ti­ai­hei­sis­sa työ­pa­jois­sa – "Näimme teeman tär­keäk­si, koska yh­teis­kun­nas­sa­kin pu­hu­taan ai­hees­ta pal­jon."

07.10.2019 13:29
Kalastusmatkailun toivotaan lisääntyvän Veitsiluodon Kalapaikalla

Ka­las­tus­mat­kai­lun toi­vo­taan li­sään­ty­vän Veit­si­luo­don Ka­la­pai­kal­la

05.10.2019 10:10
Harrastamisen pitää olla nuoren kansalaisoikeus – Henrik Dettmann luennoi lasten ja nuorten liikkumisen puolesta

Har­ras­ta­mi­sen pitää olla nuoren kan­sa­lais­oi­keus – Henrik Dett­mann luennoi lasten ja nuorten liik­ku­mi­sen puo­les­ta

05.10.2019 10:05
Päättäjät kuuntelivat Lapin nuorten hyviä kysymyksiä tarkasti → nuorisoa kiinnostivat muun muassa Lapin elinkeinoelämä ja harrastustoiminta

Päät­tä­jät kuun­te­li­vat Lapin nuorten hyviä ky­sy­myk­siä tar­kas­ti → nuo­ri­soa kiin­nos­ti­vat muun muassa Lapin elin­kei­no­elä­mä ja har­ras­tus­toi­min­ta

04.10.2019 15:26
Isot purjeveneet nostettiin Kemin sisäsatamassa kuivalle maalle – nostourakka on yhteisöllinen tapahtuma, missä kaverit auttavat toisiaan

Isot pur­je­ve­neet nos­tet­tiin Kemin si­sä­sa­ta­mas­sa kui­val­le maalle – nos­to­urak­ka on yh­tei­söl­li­nen ta­pah­tu­ma, missä kaverit aut­ta­vat toi­siaan

02.10.2019 11:41
Juuso Lakso aloittaa omassa yrityksessään vedonlyöntikonsulttina

Juuso Lakso aloit­taa omassa yri­tyk­ses­sään ve­don­lyön­ti­kon­sult­ti­na

02.10.2019 11:21
Juoksurata erottuu nyt nurmikentästä – Karungin Kataja talkoili nuorille paremmat suorituspaikat

Juok­su­ra­ta erottuu nyt nur­mi­ken­täs­tä – Ka­run­gin Kataja tal­koi­li nuo­ril­le pa­rem­mat suo­ri­tus­pai­kat

02.10.2019 11:16