Lounais-Lappi

Ville Liimataisen merilappilaisen yhtyeen ensimmäisen kappaleen takana veli, Jonne Aaron - taustavoimissa muitakin  kovia nimiä musiikkialalta

Ville Lii­ma­tai­sen me­ri­lap­pi­lai­sen yhtyeen en­sim­mäi­sen kap­pa­leen takana veli, Jonne Aaron - taus­ta­voi­mis­sa mui­ta­kin kovia nimiä mu­siik­ki­alal­ta

25.11.2020 16:15 0
Näin Kemin lyseon lukiolaiset arvioivat Finlandia-ehdokkaita - palkinnot jaetaan tänään keskiviikkona

Näin Kemin lyseon lu­kio­lai­set ar­vioi­vat Fin­lan­dia-eh­dok­kai­ta - pal­kin­not jaetaan tänään kes­ki­viik­ko­na

25.11.2020 12:40 1
Kemin satamaan avattiin remontoitu kuntosali – myös uusi seura on perusteilla

Kemin sa­ta­maan avat­tiin re­mon­toi­tu kun­to­sa­li – myös uusi seura on pe­rus­teil­la

25.11.2020 11:00 0
Toivola-Luotolan Setlementin pitämä Monikulttuurikeskus Mikseri palvelee asiakkaitaan yhden luukun periaatteella

Toi­vo­la-Luo­to­lan Set­le­men­tin pitämä Mo­ni­kult­tuu­ri­kes­kus Mikseri pal­ve­lee asiak­kai­taan yhden luukun pe­ri­aat­teel­la

25.11.2020 02:03 0
Toimitus suosittelee
”Työ tekijäänsä kiittää”. Mutta riittääkö se?
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen

”Työ te­ki­jään­sä kiit­tää”. Mutta riit­tää­kö se?

21.10.2020 15:15
Lakkauttamisuutinen ei ole juhlan paikka  - kysymys on ihmisistä
Kolumni Taina Nuutinen/Lounais-Lappi

Lak­kaut­ta­mis­uu­ti­nen ei ole juhlan paikka - kysymys on ih­mi­sis­tä

21.10.2020 14:59
Pentti Korpelan retkeilyopas on kulttuuriteko
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Pentti Kor­pe­lan ret­kei­ly­opas on kult­tuu­ri­te­ko

14.10.2020 10:24
Pipo tiukalla -  miksi kirjaistoissakaan ei enää ole hiljaista?
Lukijalta Kolumni Piia Toppila

Pipo tiu­kal­la - miksi kir­jais­tois­sa­kaan ei enää ole hil­jais­ta?

14.10.2020 10:21
Uhka vai mahdollisuus
Kolumni Tuomas Lampela/Lounais-Lappi

Uhka vai mah­dol­li­suus

08.10.2020 10:45 3
Napanuora katkeilee
Kolumni Markku Juuso

Na­pa­nuo­ra kat­kei­lee

24.09.2020 10:49
Isohaarassa kutusiian pyynti tuo vaihtelevaa tulosta – ilman kutusiian pyytäjiä ja kasvattajia Perämeren pohjukan siikakanta olisi huomattavasti heikompi.

Iso­haa­ras­sa ku­tu­siian pyynti tuo vaih­te­le­vaa tulosta – ilman ku­tu­siian pyy­tä­jiä ja kas­vat­ta­jia Pe­rä­me­ren poh­ju­kan sii­ka­kan­ta olisi huo­mat­ta­vas­ti hei­kom­pi.

20.11.2020 20:23
Karanteeniaikana australialais-latvialainen Drew Powell rakensi harjoitteluradan Tervolan mökille

Ka­ran­tee­ni­ai­ka­na aust­ra­lia­lais-lat­via­lai­nen Drew Powell rakensi har­joit­te­lu­ra­dan Ter­vo­lan mökille

18.11.2020 17:18
Poliitikon pitää hyväksyä myös pettymykset
Pääkirjoitus Taina Nuutinen/Lounais-Lappi

Po­lii­ti­kon pitää hy­väk­syä myös pet­ty­myk­set

18.11.2020 15:06
Talven viivästyminen vaivaa luontoa monin tavoin

Talven vii­väs­ty­mi­nen vaivaa luontoa monin tavoin

18.11.2020 14:16
Konkareiden äänet uusjaossa – Lounais-Lapin kysely: Useampikin pitkän linjan poliitikko jäämässä pois päätöksenteosta

Kon­ka­rei­den äänet uus­jaos­sa – Lou­nais-La­pin kysely: Useam­pi­kin pitkän linjan po­lii­tik­ko jää­mäs­sä pois pää­tök­sen­teos­ta

18.11.2020 14:05 2
Pasi Arponen pisti hokkarit jalkaansa 65 pelikauden ajan – puolustaja oli perustamassa myös Kemin Lämäreitä ja Letkunilikkoja

Pasi Arponen pisti hok­ka­rit jal­kaan­sa 65 pe­li­kau­den ajan – puo­lus­ta­ja oli pe­rus­ta­mas­sa myös Kemin Lä­mä­rei­tä ja Let­ku­ni­lik­ko­ja

18.11.2020 07:39
Harrastustoiminta hankaloituu – suojaustoimet koskevat myös vapaa-aikaa

Har­ras­tus­toi­min­ta han­ka­loi­tuu – suo­jaus­toi­met kos­ke­vat myös va­paa-ai­kaa

11.11.2020 17:49
Rajoitusten kanssa on vain tultava toimeen
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-lappi

Ra­joi­tus­ten kanssa on vain tultava toimeen

11.11.2020 16:50
Kuntoiluportaille on kysyntää – Jungon portaat saivat alkunsa kuntalaisten ehdotuksesta

Kun­toi­lu­por­tail­le on ky­syn­tää – Jungon portaat saivat alkunsa kun­ta­lais­ten eh­do­tuk­ses­ta

11.11.2020 13:46
Kemin Karjala-seuran perustamisesta 80 vuotta – Eero Knuuti kokosi maakunta-arkistosta ja pöytäkirjoista yhdistyksen historiikin

Kemin Kar­ja­la-seu­ran pe­rus­ta­mi­ses­ta 80 vuotta – Eero Knuuti kokosi maa­kun­ta-ar­kis­tos­ta ja pöy­tä­kir­jois­ta yh­dis­tyk­sen his­to­rii­kin

04.11.2020 18:21
Itä- ja Länsikosken valokuituverkko palvelee 34 taloutta

Itä- ja Län­si­kos­ken va­lo­kui­tu­verk­ko pal­ve­lee 34 ta­lout­ta

04.11.2020 17:26
Perinteinen Merikaffila avataan keväällä Simossa

Pe­rin­tei­nen Me­ri­kaf­fi­la avataan ke­vääl­lä Simossa

04.11.2020 16:28
Kotka lentää aurinkoon Väylänvarren kunnissa

Kotka lentää au­rin­koon Väy­län­var­ren kun­nis­sa

04.11.2020 16:18
VKV:llä riitti palkittavia – seuran vuoden urheilija on Mette Baas

VKV:llä riitti pal­kit­ta­via – seuran vuoden ur­hei­li­ja on Mette Baas

04.11.2020 15:24
Etävalmennus tuo uusia haasteita – valmentaja Jani Hirsivaara ja valmennettava Mette Baas miettivät pikajuoksijan tulevaa päämatkaa

Etä­val­men­nus tuo uusia haas­tei­ta – val­men­ta­ja Jani Hir­si­vaa­ra ja val­men­net­ta­va Mette Baas miet­ti­vät pi­ka­juok­si­jan tulevaa pää­mat­kaa

04.11.2020 14:16
Humana Arkipäivä ja Pirta sekä Pohjan Tytöt ja Sissit tekevät yhteistyötä opiskelijoiden kanssa mielenterveyskuntoutujien hyväksi

Humana Ar­ki­päi­vä ja Pirta sekä Pohjan Tytöt ja Sissit tekevät yh­teis­työ­tä opis­ke­li­joi­den kanssa mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jien hyväksi

28.10.2020 14:57
Terveys ja luonne edellä – torniolaiselle Minna Pietsalolle koiran näyttelykelpoinen ulkonäkö ei ole prioriteettilistan  kärjessä

Terveys ja luonne edellä – tor­nio­lai­sel­le Minna Piet­sa­lol­le koiran näyt­te­ly­kel­poi­nen ul­ko­nä­kö ei ole prio­ri­teet­ti­lis­tan kär­jes­sä

28.10.2020 14:47
Laulukilpailu antoi korvaamatonta kokemusta – kemiläinen Paula Perkiö on mukana lauantaina nähtävässä All together now Suomi -jaksossa

Lau­lu­kil­pai­lu antoi kor­vaa­ma­ton­ta ko­ke­mus­ta – ke­mi­läi­nen Paula Perkiö on mukana lauan­tai­na näh­tä­väs­sä All to­get­her now Suomi -jak­sos­sa

28.10.2020 14:44
Yhden miehen yritys kasvoi merkittäväksi työllistäjäksi - Tapojärvi juhlii 65-vuotiasta taivaltaan

Yhden miehen yritys kasvoi mer­kit­tä­väk­si työl­lis­tä­jäk­si - Ta­po­jär­vi juhlii 65-vuo­tias­ta tai­val­taan

28.10.2020 14:39

Kari Vuokila on vuoden lap­pi­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja

28.10.2020 14:38

Jä­te­mak­sut nou­se­vat Me­ri-La­pis­sa

28.10.2020 14:37
Tornion Panimosta tulee myös alkoholittomia juomia – kapasiteetti kasvaa uusien juomien tullessa markkinoille

Tornion Pa­ni­mos­ta tulee myös al­ko­ho­lit­to­mia juomia – ka­pa­si­teet­ti kasvaa uusien juomien tul­les­sa mark­ki­noil­le

28.10.2020 12:54

Mervi Anttila on Vuoden yrit­tä­jä­nai­nen

28.10.2020 12:23

Kiin­nos­taa­ko siir­to­la­puu­tar­ha­yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen?

28.10.2020 11:03
Tietojani löytyy monesta eri paikasta
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Tie­to­ja­ni löytyy monesta eri pai­kas­ta

28.10.2020 10:53 1