Lounais-Lappi

Kemin rau­ta­tie­ase­man park­ki­mak­sut häm­men­si­vät – uudet lii­ken­ne­mer­kit tilattu

05.08.2020 12:45 0
Meri-Lapin autokaupoilla ei dramaattista jysähdystä suuntaan tai toiseen -  koronakevään aikana autokaupan uutisoitiin voivan huonosti koko maassa, nyt sen katsotaan piristyneen

Me­ri-La­pin au­to­kau­poil­la ei dra­maat­tis­ta jy­säh­dys­tä suun­taan tai toiseen - ko­ro­na­ke­vään aikana au­to­kau­pan uu­ti­soi­tiin voivan huo­nos­ti koko maassa, nyt sen kat­so­taan pi­ris­ty­neen

05.08.2020 12:42 0
Uudet menetelmät lisänneet grafiikan tekemisen ja opettamisen mahdollisuuksia - merilappilaisten taidegrafiikan harrastajien teoksia esilla Taidekamarilla Torniossa

Uudet me­ne­tel­mät li­sän­neet gra­fii­kan te­ke­mi­sen ja opet­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia - me­ri­lap­pi­lais­ten tai­de­gra­fii­kan har­ras­ta­jien teoksia esilla Tai­de­ka­ma­ril­la Tor­nios­sa

05.08.2020 12:37 0
Lapset innolla mukana Lempin touhutunneilla - perjantaina Lempi nostetaan norsturilla ilmaan Kemin sisäsatamassa

Lapset innolla mukana Lempin tou­hu­tun­neil­la - per­jan­tai­na Lempi nos­te­taan nors­tu­ril­la ilmaan Kemin si­sä­sa­ta­mas­sa

05.08.2020 12:35 0
Toimitus suosittelee
Patalaiskasta kuntoilijasta voi tulla tarmokas aikuiskilpaurheilija
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio

Pa­ta­lais­kas­ta kun­toi­li­jas­ta voi tulla tar­mo­kas ai­kuis­kil­pa­ur­hei­li­ja

05.08.2020 12:33 0
Ihmiskokeita ihmisyydestä
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen/Lounais-Lappi

Ih­mis­ko­kei­ta ih­mi­syy­des­tä

22.07.2020 10:09 0
Kahden talon koira kuolee
Kolumni Markku Juuso

Kahden talon koira kuolee

24.06.2020 14:36 0
Ymmärrys kasvaa, jos malttaa kuunnella
Kolumni Siru Uusi-Seppälä/Lounais-Lappi

Ym­mär­rys kasvaa, jos malttaa kuun­nel­la

17.06.2020 14:51 0
Kolumni: Pahasta voi syntyä myös jotain hyvää
Kolumni Tarja Hooli

Ko­lum­ni: Pahasta voi syntyä myös jotain hyvää

10.06.2020 12:58 0
Oliko ilmastoaktivismi vain muotivillitys? - pienilläkin teoilla on merkitystä
Kolumni Fanni Frant/Lounais-Lappi

Oliko il­mas­to­ak­ti­vis­mi vain muo­ti­vil­li­tys? - pie­nil­lä­kin teoilla on mer­ki­tys­tä

10.06.2020 12:36 0
Patalaiskasta kuntoilijasta voi tulla tarmokas aikuiskilpaurheilija
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio

Pa­ta­lais­kas­ta kun­toi­li­jas­ta voi tulla tar­mo­kas ai­kuis­kil­pa­ur­hei­li­ja

05.08.2020 12:33 0
Kemissä hyvät mahdollisuudet harrastaa tennistä - tuliterät Ruutinpuiston kentät koeponnistettiin lasten tennisleirillä

Kemissä hyvät mah­dol­li­suu­det har­ras­taa ten­nis­tä - tu­li­te­rät Ruu­tin­puis­ton kentät koe­pon­nis­tet­tiin lasten ten­nis­lei­ril­lä

05.08.2020 12:30 2
TP-47:n B-pojat tavoittelevat paikkaa SM-karsintasarjaan

TP-47:n B-pojat ta­voit­te­le­vat paikkaa SM-kar­sin­ta­sar­jaan

30.07.2020 16:46 0
Pyörähuoltamo laskettelurinteen juurella – 17-vuotias Veeti Yrjänheikki ryhtyi pyörähuoltamoyrittäjäksi Ammattiopisto Lappian yrittäjyyskurssin avustuksella

Pyö­rä­huol­ta­mo las­ket­te­lu­rin­teen juu­rel­la – 17-vuo­tias Veeti Yr­jän­heik­ki ryhtyi pyö­rä­huol­ta­mo­yrit­tä­jäk­si Am­mat­ti­opis­to Lappian yrit­tä­jyys­kurs­sin avus­tuk­sel­la

29.07.2020 14:30 1
Italian perinteet, paikalliset maut – omatekoista jäätelöä valmistetaan vuoden ympäri Rajalla-kauppakeskuksessa

Italian pe­rin­teet, pai­kal­li­set maut – oma­te­kois­ta jää­te­löä val­mis­te­taan vuoden ympäri Ra­jal­la-kaup­pa­kes­kuk­ses­sa

29.07.2020 14:00 0
Vesa-Matti Loiriksi nimetty kukko toimii erotuomarina – kanat piristävät kesämökkielämää Laivaniemessä

Ve­sa-Mat­ti Loi­rik­si nimetty kukko toimii ero­tuo­ma­ri­na – kanat pi­ris­tä­vät ke­sä­mök­ki­elä­mää Lai­va­nie­mes­sä

29.07.2020 13:49 0
Puu puskee ikävästi asvaltin läpi – Lautiosaarentien ongelmakohta on ely:n tiedossa

Puu puskee ikä­väs­ti as­val­tin läpi – Lau­tio­saa­ren­tien on­gel­ma­koh­ta on ely:n tie­dos­sa

29.07.2020 13:46 0
Kalotin kovakuntoisimman tittelistä kisattiin viikonloppuna – torniolaisia mitaleille

Kalotin ko­va­kun­toi­sim­man tit­te­lis­tä ki­sat­tiin vii­kon­lop­pu­na – tor­nio­lai­sia mi­ta­leil­le

29.07.2020 13:44 0
Kettukesän onnellinen loppu

Ket­tu­ke­sän on­nel­li­nen loppu

28.07.2020 14:34 0
Signaalien ongelmat jatkuvat

Sig­naa­lien on­gel­mat jat­ku­vat

24.07.2020 09:00 2
Vuodet vaihtuvat, pokeri pysyy

Vuodet vaih­tu­vat, pokeri pysyy

23.07.2020 11:00 0
Oodi kemiläiselle kulttuurielämälle

Oodi ke­mi­läi­sel­le kult­tuu­ri­elä­mäl­le

22.07.2020 16:27 0
Lupiineille kyytiä – vieraslajit ovat levinneet pohjoisimpaan Suomeen saakka

Lu­pii­neil­le kyytiä – vie­ras­la­jit ovat le­vin­neet poh­joi­sim­paan Suomeen saakka

22.07.2020 13:55 2
Sisäsatamalle kehuja ja kehittämisehdotuksia
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Kolumni

Si­sä­sa­ta­mal­le kehuja ja ke­hit­tä­mis­eh­do­tuk­sia

22.07.2020 12:13 0
Menneisyyden arkielämä ja kulttuuriperintö esillä Alatornion pitäjämuseossa – "Esineet kertovat arjesta, joka koostui työstä työn perään"

Men­nei­syy­den ar­ki­elä­mä ja kult­tuu­ri­pe­rin­tö esillä Ala­tor­nion pi­tä­jä­mu­seos­sa – "E­si­neet ker­to­vat ar­jes­ta, joka koostui työstä työn perään"

16.07.2020 11:30 0
Kemi saa hakea kaupunginjohtaja Tero Nissiselle seuraajan viimeistään ensi kesänä

Kemi saa hakea kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­sel­le seu­raa­jan vii­meis­tään ensi kesänä

15.07.2020 07:29 0
Osteoporoosin kuntoutuksessa ammattiapu ja vertaistuki käsi kädessä

Os­teo­po­roo­sin kun­tou­tuk­ses­sa am­mat­ti­apu ja ver­tais­tu­ki käsi kädessä

08.07.2020 10:54 0
Outsider-taiteilija Camilla Valkamalle taide on kaikille yhteinen asia

Out­si­der-tai­tei­li­ja Camilla Val­ka­mal­le taide on kai­kil­le yh­tei­nen asia

08.07.2020 10:48 0
Kotipalvelun kesäjuhlassa valssi luonnistui ja räiskäleet maistuivat

Ko­ti­pal­ve­lun ke­sä­juh­las­sa valssi luon­nis­tui ja räis­kä­leet mais­tui­vat

02.07.2020 11:00 0
Väyläfestivaali-elokuvan matka kolmen maan alueella

Väy­lä­fes­ti­vaa­li-elo­ku­van matka kolmen maan alueel­la

02.07.2020 10:42 0
Tanssiorkesteri The Steels julkaisi Simon Kirin fanibiisin

Tans­si­or­kes­te­ri The Steels jul­kai­si Simon Kirin fa­ni­bii­sin

01.07.2020 14:38 0

Lä­hi­mat­kai­lua ja his­to­riaa Me­ri-La­pis­sa

01.07.2020 10:36 0
Väistötiloissa ainakin vuoden verran – Tornion kaupungintalo siirtyi Lappian tiloihin.

Väis­tö­ti­lois­sa ainakin vuoden verran – Tornion kau­pun­gin­ta­lo siirtyi Lappian ti­loi­hin.

01.07.2020 10:31 0
Kemin keskustaa ideoitiin opiskelijavoimin

Kemin kes­kus­taa ideoi­tiin opis­ke­li­ja­voi­min

01.07.2020 10:07 0

Ou­to­kum­pu käyn­nis­tää Kemin kai­vok­sen laa­jen­ta­mis­suun­ni­tel­maan liit­ty­vän ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­nin

01.07.2020 09:07 0