Lounais-Lappi

Tornionjoki tulvii toukokuun puolivälissä - Tornionjoen ja Simojoen vesistöjen alueella lumen vesiarvo on keskimääräistä suurempi

Tor­nion­jo­ki tulvii tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä - Tor­nion­joen ja Si­mo­joen ve­sis­tö­jen alueel­la lumen ve­si­ar­vo on kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­pi

01.04.2020 12:26
Korona sysäsi taidemuseon johtajan viestinnän tehtäviin "Jokaiselle tekisi hyvää tulla omasta kuplasta pois"

Korona sysäsi tai­de­mu­seon joh­ta­jan vies­tin­nän teh­tä­viin "Jo­kai­sel­le tekisi hyvää tulla omasta kup­las­ta pois"

01.04.2020 09:24

Rajalle tulossa lisää ra­joi­tuk­sia­Liik­ku­mi­nen län­si­ra­jan yli saattaa tiu­ken­tua jat­kos­sa. Hal­li­tus päätti maa­nan­tai­na aloit­taa pi­kai­ses­ti val­mis­te­lut poh­jois- ja län­si­ra­ja­lii­ken­teen tiu­ken­ta­mi­sek­si epi­de­mia­ti­lan­teen vuoksi lukuun ot­ta­mat­ta tavara- ja rahtili

01.04.2020 01:06
Kiurut ja pulmuset tulivat etuajassa Meri-Lappiin

Kiurut ja pul­mu­set tulivat etu­ajas­sa Me­ri-Lap­piin

27.03.2020 17:35
Lounais-Lappi kolumnit
Lounais-Lapin toimituksesta: Etähommia on syytä tehdä kevennetysti
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Lou­nais-La­pin toi­mi­tuk­ses­ta: Etä­hom­mia on syytä tehdä ke­ven­ne­tys­ti

25.03.2020 15:13
Vessapaperi ei lopu tästä maasta kesken
Kolumni Jussi Saarela

Ves­sa­pa­pe­ri ei lopu tästä maasta kesken

21.03.2020 12:00
Terveisiä karanteenista  - mahdollisen kotiarestin sattuessa on hyvää aikaa tukea yrittäjiä ja esittäviä taiteita käyttämällä nettikauppoja ja lunastamalla vaikka lahjakortteja tuleviin tapahtumiin
Kolumni Sarianne Paasonen

Ter­vei­siä ka­ran­tee­nis­ta - mah­dol­li­sen ko­ti­ares­tin sat­tues­sa on hyvää aikaa tukea yrit­tä­jiä ja esit­tä­viä tai­tei­ta käyt­tä­mäl­lä net­ti­kaup­po­ja ja lu­nas­ta­mal­la vaikka lah­ja­kort­te­ja tu­le­viin ta­pah­tu­miin

18.03.2020 13:56
Koronan lonkerot yltävät pitkälle
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Koronan lon­ke­rot yltävät pit­käl­le

18.03.2020 13:12
Ollaan järkeviä, mutta vältetään hysteriaa
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Ollaan jär­ke­viä, mutta väl­te­tään hys­te­riaa

13.03.2020 13:17
Kunta voi kääntää surkeuden voitokseen
Kolumni Jussi Saarela

Kunta voi kääntää sur­keu­den voi­tok­seen

11.03.2020 15:25
Vartija puuttuu yli kymmenen hengen kokoontumisiin Rajalla-kauppakeskuksessa - "Asiakkaidemme turvallisuus on ykkösasia"

Vartija puuttuu yli kym­me­nen hengen ko­koon­tu­mi­siin Ra­jal­la-kaup­pa­kes­kuk­ses­sa - "A­siak­kai­dem­me tur­val­li­suus on yk­kö­sa­sia"

25.03.2020 15:57
The Meänlandin kulttuurikierros julkaistaan verkossa

The Meän­lan­din kult­tuu­ri­kier­ros jul­kais­taan ver­kos­sa

25.03.2020 15:42
Lounais-Lapin toimituksesta: Etähommia on syytä tehdä kevennetysti
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Lou­nais-La­pin toi­mi­tuk­ses­ta: Etä­hom­mia on syytä tehdä ke­ven­ne­tys­ti

25.03.2020 15:13
"En muista tällaista, että passia olisi tarvittu tällä rajalla" - Ylitorniolla liikettä pitävät yrittäjät jäävät Suomeen, jos rajaa ei saa ylittää ollenkaan

"En muista täl­lais­ta, että passia olisi tar­vit­tu tällä ra­jal­la" - Yli­tor­niol­la lii­ket­tä pitävät yrit­tä­jät jäävät Suo­meen, jos rajaa ei saa ylittää ol­len­kaan

25.03.2020 15:08
Kuntien liikuntapaikoissa tehdään nyt rästiin jääneitä kunnostustöitä

Kuntien lii­kun­ta­pai­kois­sa tehdään nyt rästiin jää­nei­tä kun­nos­tus­töi­tä

25.03.2020 15:03
EM-kulta kruunasi valjakkoajokauden -  keminmaalaisen Joonas Männikön kennelissä on nopeita huskyja

EM-kul­ta kruu­na­si val­jak­ko­ajo­kau­den - ke­min­maa­lai­sen Joonas Män­ni­kön ken­ne­lis­sä on nopeita huskyja

25.03.2020 15:00
Meri-Lapissa jalkapalloseurat järjestävät useita futiskouluja – koronavirusepidemia aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta kevään ja kesän futiskoulujen pitämiseen

Me­ri-La­pis­sa jal­ka­pal­lo­seu­rat jär­jes­tä­vät useita fu­tis­kou­lu­ja – ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia ai­heut­taa kui­ten­kin epä­var­muut­ta kevään ja kesän fu­tis­kou­lu­jen pi­tä­mi­seen

25.03.2020 10:44
Latujen kunnossapitotaito siirtyy nuoremmille - Jorma Kakkola on palvellut hiihtäjiä kuudella eri vuosikymmenellä.

Latujen kun­nos­sa­pi­to­tai­to siirtyy nuo­rem­mil­le - Jorma Kakkola on pal­vel­lut hiih­tä­jiä kuu­del­la eri vuo­si­kym­me­nel­lä.

23.03.2020 10:34
Vessapaperi ei lopu tästä maasta kesken
Kolumni Jussi Saarela

Ves­sa­pa­pe­ri ei lopu tästä maasta kesken

21.03.2020 12:00
Korona-aikana voi liikkua virtuaaliseurassa – Kemi hankki HeiaHeia -sovelluksen, johon kaikki kaupunkilaiset voivat liittyä.

Ko­ro­na-ai­ka­na voi liikkua vir­tuaa­li­seu­ras­sa – Kemi hankki Heia­Heia -so­vel­luk­sen, johon kaikki kau­pun­ki­lai­set voivat liit­tyä.

20.03.2020 11:10
Tornion kaupunginjohtaja: ”Suomalaiset ovat parhaimmillaan kriisitilanteissa"

Tornion kau­pun­gin­joh­ta­ja: ”Suo­ma­lai­set ovat par­haim­mil­laan krii­si­ti­lan­teis­sa"

20.03.2020 10:58
Koulun pihat tyhjänä ainakin kuukauden

Koulun pihat tyhjänä ainakin kuu­kau­den

18.03.2020 14:00
Kilpailutus on tasapuolista kaikille - markkinavuoropuhelussa esiteltiin kilpailutettavia kohteita

Kil­pai­lu­tus on ta­sa­puo­lis­ta kai­kil­le - mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lus­sa esi­tel­tiin kil­pai­lu­tet­ta­via koh­tei­ta

18.03.2020 13:59
Terveisiä karanteenista  - mahdollisen kotiarestin sattuessa on hyvää aikaa tukea yrittäjiä ja esittäviä taiteita käyttämällä nettikauppoja ja lunastamalla vaikka lahjakortteja tuleviin tapahtumiin
Kolumni Sarianne Paasonen

Ter­vei­siä ka­ran­tee­nis­ta - mah­dol­li­sen ko­ti­ares­tin sat­tues­sa on hyvää aikaa tukea yrit­tä­jiä ja esit­tä­viä tai­tei­ta käyt­tä­mäl­lä net­ti­kaup­po­ja ja lu­nas­ta­mal­la vaikka lah­ja­kort­te­ja tu­le­viin ta­pah­tu­miin

18.03.2020 13:56
Koronan lonkerot yltävät pitkälle
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Koronan lon­ke­rot yltävät pit­käl­le

18.03.2020 13:12
Koronan vaikutukset näkyvät jo joissakin Meri-Lapin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä

Koronan vai­ku­tuk­set näkyvät jo jois­sa­kin Me­ri-La­pin pie­nis­sä ja kes­ki­suu­ris­sa yri­tyk­sis­sä

18.03.2020 09:44
Ollaan järkeviä, mutta vältetään hysteriaa
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Ollaan jär­ke­viä, mutta väl­te­tään hys­te­riaa

13.03.2020 13:17
Merilappilaiskuntosalit tehostavat siivoustaan – desinfiointipisteiden määrää lisätään, asiakkaita muistutetaan hygieniasta

Me­ri­lap­pi­lais­kun­to­sa­lit te­hos­ta­vat sii­vous­taan – de­sin­fioin­ti­pis­tei­den määrää li­sä­tään, asiak­kai­ta muis­tu­te­taan hy­gie­nias­ta

13.03.2020 13:11
Paakkolan Pilkit kerää väkeä Kemijoen jäälle ja kylätalon pihapiiriin Tervolassa

Paak­ko­lan Pilkit kerää väkeä Ke­mi­joen jäälle ja ky­lä­ta­lon pi­ha­pii­riin Ter­vo­las­sa

11.03.2020 15:31
Kunta voi kääntää surkeuden voitokseen
Kolumni Jussi Saarela

Kunta voi kääntää sur­keu­den voi­tok­seen

11.03.2020 15:25
Penkkipunnertaja Tero Arponen lähtee ensimmäisiin MM-kisoihinsa 40-vuotiaana

Penk­ki­pun­ner­ta­ja Tero Arponen lähtee en­sim­mäi­siin MM-ki­soi­hin­sa 40-vuo­tiaa­na

11.03.2020 09:45
Pikapuhelu: Onko Kemin Selkäsaaren latukahvilassa toimintaa?

Pi­ka­pu­he­lu: Onko Kemin Sel­kä­saa­ren la­tu­kah­vi­las­sa toi­min­taa?

07.03.2020 12:36
Kemin Oklaholman palvelukodista menee puolet kiinni – aluehallintoviraston mukaan toisen osaston tilat eivät vastaa nykyvaatimuksia

Kemin Ok­la­hol­man pal­ve­lu­ko­dis­ta menee puolet kiinni – alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mukaan toisen osaston tilat eivät vastaa ny­ky­vaa­ti­muk­sia

07.03.2020 10:00
Tornion kaupunki nopeuttaa palveluaan ensi viikolla käyttöönotettavan verkkokaupan avulla

Tornion kau­pun­ki no­peut­taa pal­ve­luaan ensi vii­kol­la käyt­töö­no­tet­ta­van verk­ko­kau­pan avulla

04.03.2020 12:00
SM-mitalit jaetaan Kallinkankaalla – Valjakkohiihtäjät pääsevät koirien kanssa nauttimaan vähintäänkin maajoukkuehiihtäjien vauhdista

SM-mi­ta­lit jaetaan Kal­lin­kan­kaal­la – Val­jak­ko­hiih­tä­jät pää­se­vät koirien kanssa naut­ti­maan vä­hin­tään­kin maa­jouk­kue­hiih­tä­jien vauh­dis­ta

04.03.2020 10:36