Lounais-Lappi

Iloisuutta ja upeita asuja – tanssin avulla oppii hyväksymään itsensä, karnevaalisambaa tanssittu Meri-Lapissa jo kymmenisen vuotta.

Iloi­suut­ta ja upeita asuja – tanssin avulla oppii hy­väk­sy­mään it­sen­sä, kar­ne­vaa­li­sam­baa tans­sit­tu Me­ri-La­pis­sa jo kym­me­ni­sen vuotta.

22.01.2020 09:58
Ilmastopannukakku ei oikein maistu - jälleen kerran vaikutuksista kärsitään eniten siellä, missä ihmiset ovat muutenkin kaikkein heikko-osaisimpia
Kolumni Suvi Pirinen

Il­mas­to­pan­nu­kak­ku ei oikein maistu - jälleen kerran vai­ku­tuk­sis­ta kär­si­tään eniten siellä, missä ihmiset ovat muu­ten­kin kaik­kein heik­ko-osai­sim­pia

22.01.2020 10:29

Neljän tai­tei­li­jan teoksia esillä Kemin tai­de­mu­seos­sa

22.01.2020 10:21
Palvelujen kehittäminen on yksi kohde, mihin Ruoka-Aitassa käytetään Ruokaviraston tukieuroja

Pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­nen on yksi kohde, mihin Ruo­ka-Ai­tas­sa käy­te­tään Ruo­ka­vi­ras­ton tu­ki­eu­ro­ja

22.01.2020 09:57
Lounais-Lappi kolumnit
Ilmastopannukakku ei oikein maistu - jälleen kerran vaikutuksista kärsitään eniten siellä, missä ihmiset ovat muutenkin kaikkein heikko-osaisimpia
Kolumni Suvi Pirinen

Il­mas­to­pan­nu­kak­ku ei oikein maistu - jälleen kerran vai­ku­tuk­sis­ta kär­si­tään eniten siellä, missä ihmiset ovat muu­ten­kin kaik­kein heik­ko-osai­sim­pia

22.01.2020 10:29
Urheilijavalinnat tehty - spekulointia riittää
Kolumni Jouni Valikainen / Lounais-Lappi

Ur­hei­li­ja­va­lin­nat tehty - spe­ku­loin­tia riittää

22.01.2020 09:36
Kemissä voi nakata kenkälusikan nurkkaan
Kolumni Jussi Saarela

Kemissä voi nakata ken­kä­lu­si­kan nurk­kaan

18.01.2020 10:25
Lauantaivieraana; Tukea yhden vanhemman perheille
Kolumni Markku Iso-Heiko / Lounais-Lappi

Lauan­tai­vie­raa­na; Tukea yhden van­hem­man per­heil­le

18.01.2020 07:44
Orkesterille pitäisi löytää laajempi omistuspohja
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio / Lounais-Lappi

Or­kes­te­ril­le pitäisi löytää laa­jem­pi omis­tus­poh­ja

17.01.2020 11:18
Kaipuuta yhteisöllisyyteen: "Aikuiset pitivät huolta muistakin kuin omista lapsistaan"
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen

Kai­puu­ta yh­tei­söl­li­syy­teen: "Ai­kui­set pitivät huolta muis­ta­kin kuin omista lap­sis­taan"

15.01.2020 16:40
Piimätien puoti kerää Lohijärvellä katteet pienistä puroista. Sari Salonen uskoo, että "maailman pienin kauppa" on voimissaan vielä kymmenenkin vuoden kuluttua

Pii­mä­tien puoti kerää Lo­hi­jär­vel­lä katteet pie­nis­tä pu­rois­ta. Sari Salonen uskoo, että "maail­man pienin kauppa" on voi­mis­saan vielä kym­me­nen­kin vuoden ku­lut­tua

22.01.2020 09:53
Kiinalaiset opettajat ja oppilaat istahtivat Simossa pulpetteihin ja seurasivat mielenkiinnolla ala- ja yläkoulun opetusta

Kii­na­lai­set opet­ta­jat ja op­pi­laat is­tah­ti­vat Simossa pul­pet­tei­hin ja seu­ra­si­vat mie­len­kiin­nol­la ala- ja ylä­kou­lun ope­tus­ta

22.01.2020 09:48
Suomen piparimestari Sanna Kalasniemen teos Pitsireki oli tuomariston mieleen. Reen teko vaati kädentaitoa ja taiteellista näkemystä

Suomen pi­pa­ri­mes­ta­ri Sanna Ka­las­nie­men teos Pit­si­re­ki oli tuo­ma­ris­ton mie­leen. Reen teko vaati kä­den­tai­toa ja tai­teel­lis­ta nä­ke­mys­tä

22.01.2020 09:46
Urheilijavalinnat tehty - spekulointia riittää
Kolumni Jouni Valikainen / Lounais-Lappi

Ur­hei­li­ja­va­lin­nat tehty - spe­ku­loin­tia riittää

22.01.2020 09:36
Verkkokaupan kasvu vaikuttaa erikoisliikkeisiin - Suomalainen Kirjakauppa sulki maanantaina ovensa Torniossa ja sunnuntaina kaupungissa lopettaa Kookenkä

Verk­ko­kau­pan kasvu vai­kut­taa eri­kois­liik­kei­siin - Suo­ma­lai­nen Kir­ja­kaup­pa sulki maa­nan­tai­na ovensa Tor­nios­sa ja sun­nun­tai­na kau­pun­gis­sa lo­pet­taa Koo­ken­kä

22.01.2020 08:00
Kemin kulttuuritalon valmistelut etenevät – helmikuussa ehkä selviää saako hanke valtionavustusta tällä kierroksella

Kemin kult­tuu­ri­ta­lon val­mis­te­lut ete­ne­vät – hel­mi­kuus­sa ehkä selviää saako hanke val­tion­avus­tus­ta tällä kier­rok­sel­la

18.01.2020 10:37
Kemissä voi nakata kenkälusikan nurkkaan
Kolumni Jussi Saarela

Kemissä voi nakata ken­kä­lu­si­kan nurk­kaan

18.01.2020 10:25
Lauantaivieraana; Tukea yhden vanhemman perheille
Kolumni Markku Iso-Heiko / Lounais-Lappi

Lauan­tai­vie­raa­na; Tukea yhden van­hem­man per­heil­le

18.01.2020 07:44
Kun näätsaarelaiset innostuvat lämmittämään, niin ilmanlaatu heikkenee tyydyttäväksi  - Torniossa mitataan ilmanlaatua

Kun näät­saa­re­lai­set in­nos­tu­vat läm­mit­tä­mään, niin il­man­laa­tu heik­ke­nee tyy­dyt­tä­väk­si - Tor­nios­sa mi­ta­taan il­man­laa­tua

17.01.2020 14:52

”Emme vas­tus­ta tuu­li­voi­maa, vaan tuu­li­voi­ma­loi­den si­joit­ta­mis­ta liian lähelle asu­tus­ta”

17.01.2020 11:46

Vuoden paras judoka ja vuoden tuomari tor­nio­lai­sia

17.01.2020 11:44
Orkesterille pitäisi löytää laajempi omistuspohja
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio / Lounais-Lappi

Or­kes­te­ril­le pitäisi löytää laa­jem­pi omis­tus­poh­ja

17.01.2020 11:18
Kaipuuta yhteisöllisyyteen: "Aikuiset pitivät huolta muistakin kuin omista lapsistaan"
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen

Kai­puu­ta yh­tei­söl­li­syy­teen: "Ai­kui­set pitivät huolta muis­ta­kin kuin omista lap­sis­taan"

15.01.2020 16:40
Neljä intolaista TUL:n mestaruuskehässä

Neljä in­to­lais­ta TUL:n mes­ta­ruus­ke­häs­sä

15.01.2020 12:16
Enderson Suarez on vastannut odotuksia – maalitykki viihtyy Kemissä ja FC Kemin joukkueessa

En­der­son Suarez on vas­tan­nut odo­tuk­sia – maa­li­tyk­ki viihtyy Kemissä ja FC Kemin jouk­kuees­sa

15.01.2020 11:12
Kotimaiset elokuvat kiinnostavat Meri-Lapissa – Kemissä Frozen 2 kiilasi viidessä päivässä viime vuoden katsotuimmaksi, Torniossa raja näkyy elokuvamaussa vain vähän

Ko­ti­mai­set elo­ku­vat kiin­nos­ta­vat Me­ri-La­pis­sa – Kemissä Frozen 2 kiilasi vii­des­sä päi­väs­sä viime vuoden kat­so­tuim­mak­si, Tor­nios­sa raja näkyy elo­ku­va­maus­sa vain vähän

15.01.2020 10:56
Ylistä teosta, älä tekijää – miten nauttia taiteesta, jos tekijä paljastuu mätämunaksi?
Kolumni Virpi Kanniainen

Ylistä teosta, älä tekijää – miten nauttia tai­tees­ta, jos tekijä pal­jas­tuu mä­tä­mu­nak­si?

15.01.2020 10:50
Voimistellen läpi elämän – palkittu Irma Rautio on ollut vuosikymmeniä mukana Keminmaan naisvoimistelijoiden toiminnassa

Voi­mis­tel­len läpi elämän – pal­kit­tu Irma Rautio on ollut vuo­si­kym­me­niä mukana Ke­min­maan nais­voi­mis­te­li­joi­den toi­min­nas­sa

15.01.2020 10:29
Mehiläinen haluaa saada lisää synnyttäjiä Ruotsista Kemiin

Me­hi­läi­nen haluaa saada lisää syn­nyt­tä­jiä Ruot­sis­ta Kemiin

15.01.2020 10:20
Koskenvoiman talo sai uuden ilmeen – yhteiset talkoot eri kyläläisten kanssa oli melkoinen yhteisöllisyyden osoitus

Kos­ken­voi­man talo sai uuden ilmeen – yh­tei­set talkoot eri ky­lä­läis­ten kanssa oli mel­koi­nen yh­tei­söl­li­syy­den osoitus

15.01.2020 10:11
Aineelle usean uuden automerkin edustus Kemiin

Ai­neel­le usean uuden au­to­mer­kin edustus Kemiin

14.01.2020 15:49
Sampo siirtyi sen käyttäjän haltuun – Kemin Matkailu osti liki miljoonalla eurolla jäänmurtajan

Sampo siirtyi sen käyt­tä­jän haltuun – Kemin Mat­kai­lu osti liki mil­joo­nal­la eurolla jään­mur­ta­jan

11.01.2020 12:35
Venäjän opiskelu vaihtui valmennustöihin – keminmaalaislähtöinen Mika Väärälä on menestynyt etenkin naisten jääkiekkovalmentajana

Venäjän opis­ke­lu vaihtui val­men­nus­töi­hin – ke­min­maa­lais­läh­töi­nen Mika Väärälä on me­nes­ty­nyt etenkin naisten jää­kiek­ko­val­men­ta­ja­na

11.01.2020 02:13
”Emme halua kangistua kaavoihin”– Kemiläinen kohta kolmikymppinen Nine Lives julkaisi uuden levynsä loppuvuodesta

”Emme halua kan­gis­tua kaa­voi­hin”– Ke­mi­läi­nen kohta kol­mi­kymp­pi­nen Nine Lives jul­kai­si uuden levynsä lop­pu­vuo­des­ta

08.01.2020 16:58

Aineen tai­de­mu­seos­sa lähes 21 000 kävijää – Kemin tai­de­mu­seoon pe­rus­te­taan tai­de­lai­naa­mo

08.01.2020 16:50