Lounais-Lappi

Team Darts Kemillä on 40-vuotisjuhlakisat - seura toivoo, että jo vakituisen kilpailemisen lopettaneet heittäjät tulisivat mukaan hakemaan triplaa

Team Darts Kemillä on 40-vuo­tis­juh­la­ki­sat - seura toivoo, että jo va­ki­tui­sen kil­pai­le­mi­sen lo­pet­ta­neet heit­tä­jät tu­li­si­vat mukaan ha­ke­maan triplaa

10.10.2019 12:00
Kartonki onneksi korvaa muovia
Kolumni

Kar­ton­ki onneksi korvaa muovia

10.10.2019 11:32
Pikapuhelu: Mikä romukasa on talon pihalla Ruottalassa?

Pi­ka­pu­he­lu: Mikä ro­mu­ka­sa on talon pihalla Ruot­ta­las­sa?

10.10.2019 11:24
Asianajajia pitää olla riittävästi oikeusturvan vuoksi → iso osa oikeustieteilijöistä karkaa etelään

Asian­aja­jia pitää olla riit­tä­väs­ti oi­keus­tur­van vuoksi → iso osa oi­keus­tie­tei­li­jöis­tä karkaa etelään

10.10.2019 11:00

169 lin­nun­pönt­töä puh­dis­tet­tiin Kemin Kii­ke­lis­sä - suu­res­sa osassa oli ollut pesä

09.10.2019 10:16
Satavuotias rautatiesilta odottaa sähköistä aikakautta – lättähattu kuljetti juhlan kunniaksi, ilta päättyi ilotulitukseen

Sa­ta­vuo­tias rau­ta­tie­sil­ta odottaa säh­köis­tä ai­ka­kaut­ta – lät­tä­hat­tu kul­jet­ti juhlan kun­niak­si, ilta päättyi ilo­tu­li­tuk­seen

09.10.2019 10:10
Mieltälämmittävä tempaus – torniolaiset kirjoittivat 555 kirjettä laitoksissa asuville vanhuksille

Miel­tä­läm­mit­tä­vä tempaus – tor­nio­lai­set kir­joit­ti­vat 555 kir­jet­tä lai­tok­sis­sa asu­vil­le van­huk­sil­le

09.10.2019 09:42
Karungissa kerätään taas vanhoja kuvia tekeillä olevaan historiateokseen

Ka­run­gis­sa ke­rä­tään taas vanhoja kuvia te­keil­lä olevaan his­to­ria­teok­seen

09.10.2019 09:25
Kontti saisi olla auki joka päivä - kyselyyn vastanneet keminmaalaisnuoret ovat tyytyväisiä nuorisotilojen määrään

Kontti saisi olla auki joka päivä - ky­se­lyyn vas­tan­neet ke­min­maa­lais­nuo­ret ovat tyy­ty­väi­siä nuo­ri­so­ti­lo­jen määrään

07.10.2019 13:49
Sirkustemppuja vauvantahtiin – vauvaharrastukset ovat suosittuja 
Meri-Lapissa

Sir­kus­temp­pu­ja vau­van­tah­tiin – vau­va­har­ras­tuk­set ovat suo­sit­tu­ja Me­ri-La­pis­sa

07.10.2019 13:31
Keminmaan Lassilan koululaiset hyvinvointiaiheisissa työpajoissa – "Näimme teeman tärkeäksi, koska yhteiskunnassakin puhutaan aiheesta paljon."

Ke­min­maan Las­si­lan kou­lu­lai­set hy­vin­voin­ti­ai­hei­sis­sa työ­pa­jois­sa – "Näimme teeman tär­keäk­si, koska yh­teis­kun­nas­sa­kin pu­hu­taan ai­hees­ta pal­jon."

07.10.2019 13:29
Kalastusmatkailun toivotaan lisääntyvän Veitsiluodon Kalapaikalla

Ka­las­tus­mat­kai­lun toi­vo­taan li­sään­ty­vän Veit­si­luo­don Ka­la­pai­kal­la

05.10.2019 10:10
Harrastamisen pitää olla nuoren kansalaisoikeus – Henrik Dettmann luennoi lasten ja nuorten liikkumisen puolesta

Har­ras­ta­mi­sen pitää olla nuoren kan­sa­lais­oi­keus – Henrik Dett­mann luennoi lasten ja nuorten liik­ku­mi­sen puo­les­ta

05.10.2019 10:05
Päättäjät kuuntelivat Lapin nuorten hyviä kysymyksiä tarkasti → nuorisoa kiinnostivat muun muassa Lapin elinkeinoelämä ja harrastustoiminta

Päät­tä­jät kuun­te­li­vat Lapin nuorten hyviä ky­sy­myk­siä tar­kas­ti → nuo­ri­soa kiin­nos­ti­vat muun muassa Lapin elin­kei­no­elä­mä ja har­ras­tus­toi­min­ta

04.10.2019 15:26
Isot purjeveneet nostettiin Kemin sisäsatamassa kuivalle maalle – nostourakka on yhteisöllinen tapahtuma, missä kaverit auttavat toisiaan

Isot pur­je­ve­neet nos­tet­tiin Kemin si­sä­sa­ta­mas­sa kui­val­le maalle – nos­to­urak­ka on yh­tei­söl­li­nen ta­pah­tu­ma, missä kaverit aut­ta­vat toi­siaan

02.10.2019 11:41
Juuso Lakso aloittaa omassa yrityksessään vedonlyöntikonsulttina

Juuso Lakso aloit­taa omassa yri­tyk­ses­sään ve­don­lyön­ti­kon­sult­ti­na

02.10.2019 11:21
Juoksurata erottuu nyt nurmikentästä – Karungin Kataja talkoili nuorille paremmat suorituspaikat

Juok­su­ra­ta erottuu nyt nur­mi­ken­täs­tä – Ka­run­gin Kataja tal­koi­li nuo­ril­le pa­rem­mat suo­ri­tus­pai­kat

02.10.2019 11:16
Keminmaahan valmistuu loppuvuonna lisää kaukolämpöverkkoa  - tulipalossa vaurioituneen lämpölaitoksen korjaus on valmistunut

Ke­min­maa­han val­mis­tuu lop­pu­vuon­na lisää kau­ko­läm­pö­verk­koa - tu­li­pa­los­sa vau­rioi­tu­neen läm­pö­lai­tok­sen korjaus on val­mis­tu­nut

28.09.2019 08:00
Yksinkertainen ratkaisu voi olla toimivin – Martti Lahti uskoo, että lohi nousee padon yli uuden ohjausjärjestelmän avulla

Yk­sin­ker­tai­nen rat­kai­su voi olla toi­mi­vin – Martti Lahti uskoo, että lohi nousee padon yli uuden oh­jaus­jär­jes­tel­män avulla

27.09.2019 13:44
Miksi nuorilla on ulkonäköpaineita? - "Paras keino saada ulkonäköpaineet pois ajatuksista on joku kiva harrastus"
Kolumni Ella Alalääkkölä

Miksi nuo­ril­la on ul­ko­nä­kö­pai­nei­ta? - "Paras keino saada ul­ko­nä­kö­pai­neet pois aja­tuk­sis­ta on joku kiva har­ras­tus"

27.09.2019 13:18
Loistavia uutisia Kemistä?
Kolumni Sarianne Paasonen

Lois­ta­via uutisia Ke­mis­tä?

26.09.2019 16:36
Sienet nousivat Meri-Lapissa kerättäviksi normaalia myöhemmin – sienikurssilaisten koreihin ja pusseihin löytyi

Sienet nou­si­vat Me­ri-La­pis­sa ke­rät­tä­vik­si nor­maa­lia myö­hem­min – sie­ni­kurs­si­lais­ten ko­rei­hin ja pus­sei­hin löytyi

26.09.2019 12:12
Katse kohti Lahden MM-kisoja – Totte Salmen yhtenä tavoitteena on nostaa penkistä kaksi kertaa oman painonsa

Katse kohti Lahden MM-ki­so­ja – Totte Salmen yhtenä ta­voit­tee­na on nostaa pen­kis­tä kaksi kertaa oman pai­non­sa

25.09.2019 14:20
Juha Pasojan valmentama Kemi City FC  paransi otteitaan kauden edetessä

Juha Pasojan val­men­ta­ma Kemi City FC paransi ot­tei­taan kauden ede­tes­sä

25.09.2019 14:16
Junkohalli korjataan lokakuun puolessa välissä

Jun­ko­hal­li kor­ja­taan lo­ka­kuun puo­les­sa välissä

25.09.2019 14:05
Tervolan terveyskeskuksessa kootaan seitsemän hengen kuntalaisraati, joka 
kokoontuu pari kertaa vuodessa

Ter­vo­lan ter­veys­kes­kuk­ses­sa kootaan seit­se­män hengen kun­ta­lais­raa­ti, joka ko­koon­tuu pari kertaa vuo­des­sa

25.09.2019 10:59
Traficon mittaa televisioiden vastaanottoa Kemissä

Tra­fi­con mittaa te­le­vi­sioi­den vas­taan­ot­toa Kemissä

25.09.2019 10:50
Harrastajateatterit kokoontuvat Tervolaan – katselmuksessa annetaan ja saadaan palautetta.

Har­ras­ta­ja­teat­te­rit ko­koon­tu­vat Ter­vo­laan – kat­sel­muk­ses­sa an­ne­taan ja saadaan pa­lau­tet­ta.

25.09.2019 10:06
Tehtaanjohtaja sai myös toisen tehtaan vastuulleen ja pääsi samalla hienon projektin pariin

Teh­taan­joh­ta­ja sai myös toisen tehtaan vas­tuul­leen ja pääsi samalla hienon pro­jek­tin pariin

25.09.2019 09:58
Uudet olympialajit Meri-Lapissa, osa 2, skeittaus - Alueellamme on moniin lähialueisiin verrattuna hyvät mahdollisuudet skeittauksen harrastamiseen ympärivuotisesti.

Uudet olym­pia­la­jit Me­ri-La­pis­sa, osa 2, skeit­taus - Alueel­lam­me on moniin lä­hi­aluei­siin ver­rat­tu­na hyvät mah­dol­li­suu­det skeit­tauk­sen har­ras­ta­mi­seen ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti.

23.09.2019 13:27