Lounais-Lappi

Kemin kouluverkkouudistus: Yhden yläkoulun mallissa monia hyviä puolia
Kolumni
Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Kemin kou­lu­verk­kouu­dis­tus: Yhden ylä­kou­lun mal­lis­sa monia hyviä puolia

16.09.2020 14:49 0
Tapahtumat tarvitsevat yleisöään - Kemin kaupunginteatterin pelastus piilee yllättävää kyllä väistötiloissa
Kolumni Sarianne Paasonen, teatterinjohtaja

Ta­pah­tu­mat tar­vit­se­vat ylei­söään - Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin pe­las­tus piilee yl­lät­tä­vää kyllä väis­tö­ti­lois­sa

16.09.2020 14:46 0

Sa­no­ma­leh­tien yli­voi­mai­suus luo­tet­ta­vim­pa­na mediana on kas­va­nut

16.09.2020 14:43 0

Kie­li­kou­lu on vuoden nor­dis­ti

16.09.2020 14:42 0
Toimitus suosittelee
Kemin kouluverkkouudistus: Yhden yläkoulun mallissa monia hyviä puolia
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Kemin kou­lu­verk­kouu­dis­tus: Yhden ylä­kou­lun mal­lis­sa monia hyviä puolia

16.09.2020 14:49 0
Tapahtumat tarvitsevat yleisöään - Kemin kaupunginteatterin pelastus piilee yllättävää kyllä väistötiloissa
Kolumni Sarianne Paasonen, teatterinjohtaja

Ta­pah­tu­mat tar­vit­se­vat ylei­söään - Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin pe­las­tus piilee yl­lät­tä­vää kyllä väis­tö­ti­lois­sa

16.09.2020 14:46 0
Milkan matkassa on ollut mielenkiintoista saada kasvaa ja oppia
Kolumni Heli Luokkala-Nevalainen

Milkan mat­kas­sa on ollut mie­len­kiin­tois­ta saada kasvaa ja oppia

02.09.2020 14:51 0
Leirielämää
Kolumni Lounais-Lappi

Lei­ri­elä­mää

12.08.2020 09:50 0
Patalaiskasta kuntoilijasta voi tulla tarmokas aikuiskilpaurheilija
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio

Pa­ta­lais­kas­ta kun­toi­li­jas­ta voi tulla tar­mo­kas ai­kuis­kil­pa­ur­hei­li­ja

05.08.2020 12:33 0
Ihmiskokeita ihmisyydestä
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen/Lounais-Lappi

Ih­mis­ko­kei­ta ih­mi­syy­des­tä

22.07.2020 10:09 0
Grand Hotel Mustaparran ja Boutique Hotellin vieraat ovat pitkälti liikematkailijoita – ulkomaalaisturistien osuus oli jo ennen koronaa vähäinen

Grand Hotel Mus­ta­par­ran ja Bou­ti­que Ho­tel­lin vieraat ovat pit­käl­ti lii­ke­mat­kai­li­joi­ta – ul­ko­maa­lais­tu­ris­tien osuus oli jo ennen koronaa vä­häi­nen

16.09.2020 12:27 0
Pieni voi olla suurta kauniimpaa – Aavasaksalla usko ei horju matkailun tulevaisuuden suhteen

Pieni voi olla suurta kau­niim­paa – Aa­va­sak­sal­la usko ei horju mat­kai­lun tu­le­vai­suu­den suhteen

16.09.2020 12:26 0
Kemin Matkailun tuleva turistitalvi on iso arvoitus –turistivirta meni maaliskuussa kerralla poikki

Kemin Mat­kai­lun tuleva tu­ris­ti­tal­vi on iso ar­voi­tus –tu­ris­ti­vir­ta meni maa­lis­kuus­sa ker­ral­la poikki

16.09.2020 12:22 0
Matkailua on monenlaista
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Mat­kai­lua on mo­nen­lais­ta

16.09.2020 10:36 1
Skeittiparkille on kysyntää – Kemissä haetaan nuorten suosimalle harrastukselle sijoituspaikkaa syyskuun aikana

Skeit­ti­par­kil­le on ky­syn­tää – Kemissä haetaan nuorten suo­si­mal­le har­ras­tuk­sel­le si­joi­tus­paik­kaa syys­kuun aikana

16.09.2020 10:20 0
Oikealla asenteella ohjauspyörän taakse
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Oi­keal­la asen­teel­la oh­jaus­pyö­rän taakse

09.09.2020 21:20 0
Iloa ja hyötyä puutarhureille – Kemin seurakunta jakoi ilmaisia ruusunjuurakoita niitä haluaville

Iloa ja hyötyä puu­tar­hu­reil­le – Kemin seu­ra­kun­ta jakoi il­mai­sia ruu­sun­juu­ra­koi­ta niitä ha­lua­vil­le

09.09.2020 16:13 0
Mestareiden liiga jäi vielä kokematta – FC Kemin toiminta on ottanut futsalissa ison harppauksen eteenpäin

Mes­ta­rei­den liiga jäi vielä ko­ke­mat­ta – FC Kemin toi­min­ta on ottanut fut­sa­lis­sa ison harp­pauk­sen eteen­päin

02.09.2020 17:43 0
ToPV:n ja  FC Kemin edustusjoukkueet takaavat, että Meri-Lapissa on yksi joukkkuelaji, missä pelataan aivan Suomen huipputasolla

ToPV:n ja FC Kemin edus­tus­jouk­kueet ta­kaa­vat, että Me­ri-La­pis­sa on yksi joukk­kue­la­ji, missä pe­la­taan aivan Suomen huip­pu­ta­sol­la

02.09.2020 17:43 2
Keskusteluja historiasta ja nykypäivästä – maailma tuli kaupunkiin järjestetään nyt seitsemättä kertaa Kemissä

Kes­kus­te­lu­ja his­to­rias­ta ja ny­ky­päi­väs­tä – maailma tuli kau­pun­kiin jär­jes­te­tään nyt seit­se­mät­tä kertaa Kemissä

02.09.2020 16:02 0
Paneelilkeskustelu: torniolaiset fitnessurheilijat vastaavat yleisön kysymyksiin harjoittelusta ja ravinnosta

Pa­nee­lil­kes­kus­te­lu: tor­nio­lai­set fit­ness­ur­hei­li­jat vas­taa­vat yleisön ky­sy­myk­siin har­joit­te­lus­ta ja ra­vin­nos­ta

02.09.2020 16:01 0

Kari Holman kirk­ko­ak­va­rel­le­ja esillä Ter­vo­lan kir­jas­tos­sa

02.09.2020 16:00 0
Kemin Vallitussaaren huonokuntoiset rakennukset puretaan – Jätteenkäsittelylaitokselle lähtevät talot eivät ole enää asumiskunnossa

Kemin Val­li­tus­saa­ren huo­no­kun­toi­set ra­ken­nuk­set pu­re­taan – Jät­teen­kä­sit­te­ly­lai­tok­sel­le läh­te­vät talot eivät ole enää asu­mis­kun­nos­sa

02.09.2020 15:42 0
Haikarat ovat piristäneet Meri-Lapin lintusyksyä - harmaahaikaroita on nähty jopa pikkuparvin, monet lajit ovat jo  lähteneet muuttomatkalle

Hai­ka­rat ovat pi­ris­tä­neet Me­ri-La­pin lin­tu­syk­syä - har­maa­hai­ka­roi­ta on nähty jopa pik­ku­par­vin, monet lajit ovat jo läh­te­neet muut­to­mat­kal­le

02.09.2020 15:03 0
Milkan matkassa on ollut mielenkiintoista saada kasvaa ja oppia
Kolumni Heli Luokkala-Nevalainen

Milkan mat­kas­sa on ollut mie­len­kiin­tois­ta saada kasvaa ja oppia

02.09.2020 14:51 0

Lä­he­tys­juh­lat en­sim­mäis­tä kertaa Kemissä – korona typisti ta­pah­tu­maa

02.09.2020 14:47 0
Perämeren kansallispuiston kävijämäärät ovat kasvussa – vedenalainen luontopolku kadonnut

Pe­rä­me­ren kan­sal­lis­puis­ton kä­vi­jä­mää­rät ovat kas­vus­sa – ve­den­alai­nen luon­to­pol­ku ka­don­nut

26.08.2020 16:47 0
"Tässä iässä on osattava myös luopua asioista" – taiteilija Nina Vanaksen teokset lahjoitettiin Kemiin

"Tässä iässä on osat­ta­va myös luopua asiois­ta" – tai­tei­li­ja Nina Va­nak­sen teokset lah­joi­tet­tiin Kemiin

26.08.2020 16:37 0
Muurauslasta ja sivellin sopivat simolaisen Mauri Matalan käteen

Muu­raus­las­ta ja si­vel­lin sopivat si­mo­lai­sen Mauri Matalan käteen

26.08.2020 16:35 0

Tornion ja Haa­pa­ran­nan rajalle neu­von­ta- ja tes­taus­pis­te

26.08.2020 16:33 0
Isohaaran kalateissä on elämää – rasvaevällisiä kaloja on näkynyt  entistä enemmän

Iso­haa­ran ka­la­teis­sä on elämää – ras­va­eväl­li­siä kaloja on näkynyt entistä enemmän

26.08.2020 14:21 0
Tutkielma lappilaisesta yleisurheiluhistoriasta – Raimo Laitilan 2,5 vuotta kestäneen urakan ensimmäinen osa julkaistiin sata vuotta Ville Pörhölän kultamitalin jälkeen

Tut­kiel­ma lap­pi­lai­ses­ta yleis­ur­hei­lu­his­to­rias­ta – Raimo Lai­ti­lan 2,5 vuotta kes­tä­neen urakan en­sim­mäi­nen osa jul­kais­tiin sata vuotta Ville Pör­hö­län kul­ta­mi­ta­lin jälkeen

20.08.2020 11:23 0
Tervolan Westside-hanke etenee – "Kaikki ovet ovat auki"

Ter­vo­lan West­si­de-han­ke etenee – "Kaikki ovet ovat auki"

13.08.2020 10:22 0
Päiväperhoset ovat viettäneet lokoisia kesäpäiviä – monet lajit kasvattivat määriään lämpimien säiden ansiosta

Päi­vä­per­ho­set ovat viet­tä­neet lo­koi­sia ke­sä­päi­viä – monet lajit kas­vat­ti­vat mää­riään läm­pi­mien säiden an­sios­ta

12.08.2020 15:08 0
Pesistuomarointi kehittää omaa lajituntemusta – pieni yleisön reagointi kuuluu asiaan, mutta siihen ei tuomarin tarvitse kiinnittää huomiota

Pe­sis­tuo­ma­roin­ti ke­hit­tää omaa la­ji­tun­te­mus­ta – pieni yleisön rea­goin­ti kuuluu asiaan, mutta siihen ei tuo­ma­rin tar­vit­se kiin­nit­tää huo­mio­ta

12.08.2020 11:43 0