kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

tähtijuttu: Yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin – ta­voi­tim­me kolmen muut­ta­jan ketjun ja kur­kis­tim­me kuntien väes­tö­en­nus­tei­siin

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Lounais-Lappi

Talonpoika Lallin tarina osana kulttuuriperintöämme - kertomuksella on ollut ja on oleva vahva vaikutus siihen, millaisena esimerkiksi suomalainen sisukkuus meissä näyttäytyy
Kolumni
Titta Kallio-Seppä/Lounais-Lappi

Ta­lon­poi­ka Lallin tarina osana kult­tuu­ri­pe­rin­töäm­me - ker­to­muk­sel­la on ollut ja on oleva vahva vai­ku­tus siihen, mil­lai­se­na esi­mer­kik­si suo­ma­lai­nen si­suk­kuus meissä näyt­täy­tyy

30.09.2022 15:27
Oppilaskunnissa saa ensikosketuksen yhteiskunnallisen vaikuttamisen alkeisiin

Op­pi­las­kun­nis­sa saa en­si­kos­ke­tuk­sen yh­teis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen al­kei­siin

30.09.2022 15:19 1
Reima Ekorre on tuttu näky Taaplaajankadun suojatien kupeessa, kun Karihaaran koululaiset aloittavat ja lopettavat koulupäivänsä – Entinen palomies kouluttautui koulunkäynninohjaajaksi

Reima Ekorre on tuttu näky Taap­laa­jan­ka­dun suo­ja­tien ku­pees­sa, kun Ka­ri­haa­ran kou­lu­lai­set aloit­ta­vat ja lo­pet­ta­vat kou­lu­päi­vän­sä – Entinen pa­lo­mies kou­lut­tau­tui kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jak­si

29.09.2022 17:13
Kemin lennot tulevat myyntiin mahdollisimman pian

Kemin lennot tulevat myyn­tiin mah­dol­li­sim­man pian

28.09.2022 20:10
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Talonpoika Lallin tarina osana kulttuuriperintöämme - kertomuksella on ollut ja on oleva vahva vaikutus siihen, millaisena esimerkiksi suomalainen sisukkuus meissä näyttäytyy
Kolumni Titta Kallio-Seppä/Lounais-Lappi

Ta­lon­poi­ka Lallin tarina osana kult­tuu­ri­pe­rin­töäm­me - ker­to­muk­sel­la on ollut ja on oleva vahva vai­ku­tus siihen, mil­lai­se­na esi­mer­kik­si suo­ma­lai­nen si­suk­kuus meissä näyt­täy­tyy

30.09.2022 15:27
Villasukat jalkaan
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Vil­la­su­kat jalkaan

21.09.2022 17:13 1
Monitoimihallin rakentamista odotellessa
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Mo­ni­toi­mi­hal­lin ra­ken­ta­mis­ta odo­tel­les­sa

07.09.2022 19:20
Sähkökatkot eivät kaada maailmaa -  liki miljardi ihmistä elää päivittäistä elämäänsä ilman sähköjä vuodesta toiseen
Kolumni Suvi Pirinen/Lounais-Lappi

Säh­kö­kat­kot eivät kaada maail­maa - liki mil­jar­di ihmistä elää päi­vit­täis­tä elä­mään­sä ilman sähköjä vuo­des­ta toiseen

01.09.2022 16:18 1
Errare humanum est – netissä on niin helppo katkaista nopeasti siivet jos toinen ei miellytä, mutta joillekin se voi olla vakava isku.
Kolumni Heli Luokkala-Nevalainen

Errare humanum est – netissä on niin helppo kat­kais­ta no­peas­ti siivet jos toinen ei miel­ly­tä, mutta joil­le­kin se voi olla vakava isku.

31.08.2022 09:27
Miten paljon ihminen tarvitsee oikeasti?
Kolumni Suvi Pirinen

Miten paljon ihminen tar­vit­see oi­keas­ti?

19.08.2022 09:00 2
Myllylahden esikoisessa on lakoninen tyyli – torniolaislähtöisen runoilijan, käsikirjoittajan ja ohjaajan elokuva palkittiin Cannesissa

Myl­ly­lah­den esi­koi­ses­sa on la­ko­ni­nen tyyli – tor­nio­lais­läh­töi­sen ru­noi­li­jan, kä­si­kir­joit­ta­jan ja oh­jaa­jan elokuva pal­kit­tiin Can­ne­sis­sa

28.09.2022 18:17
Aikuiset innostuivat cheerleadingista

Ai­kui­set in­nos­tui­vat cheer­lea­din­gis­ta

28.09.2022 10:44
Kemin ravintolamaailmassa tapahtuu - uusia avauksia ja omistajavaihdos

Kemin ra­vin­to­la­maail­mas­sa ta­pah­tuu - uusia avauk­sia ja omis­ta­ja­vaih­dos

28.09.2022 09:49
Metsästys ja metsästäjät ovat suurennuslasin alla – Juha Mäkimartti puhuu metsästäjien puolesta lopun elämäänsä

Met­säs­tys ja met­säs­tä­jät ovat suu­ren­nus­la­sin alla – Juha Mä­ki­mart­ti puhuu met­säs­tä­jien puo­les­ta lopun elä­mään­sä

23.09.2022 12:11
Lounais-Lappi lukijalta
Lapsivapaa maailma
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Lap­si­va­paa maailma

20.07.2022 23:50
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Ka­ri­haa­ran sahan his­to­riaa 1873 - 1890

20.07.2022 20:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Päät­tä­jiem­me si­ni­sil­mäi­syys ja ta­kin­kään­nöt

20.07.2022 12:48
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Hy­vän­mie­len rip­pei­tä

20.07.2022 10:24
Miikka Vuokilan ja Mika Pyynyn kauden suunnitelmat menivät uusiksi  Arctic Lapland Rallyn voiton myötä –  Torniolaisilla on SM2-luokan voittomahdollisuus ennen viimeistä osakilpailua

Miikka Vuo­ki­lan ja Mika Pyynyn kauden suun­ni­tel­mat menivät uusiksi Arctic Lapland Rallyn voiton myötä – Tor­nio­lai­sil­la on SM2-luo­kan voit­to­mah­dol­li­suus ennen vii­meis­tä osa­kil­pai­lua

22.09.2022 17:29
Viva España – Torniolainen Marja Alaperä jalosti espanjan kielen opiskeluun tarkoitetut pdf-tiedostot kahdeksi oppikirjaksi

Viva España – Tor­nio­lai­nen Marja Alaperä jalosti es­pan­jan kielen opis­ke­luun tar­koi­te­tut pdf-tie­dos­tot kah­dek­si op­pi­kir­jak­si

22.09.2022 13:26
Sopii ihmiselle, jolla on aikaa ja voimavaroja - rikosuhripäivystäjän paras hetki on se, kun autettava alkaa voimaantua.

Sopii ih­mi­sel­le, jolla on aikaa ja voi­ma­va­ro­ja - ri­kos­uh­ri­päi­vys­tä­jän paras hetki on se, kun au­tet­ta­va alkaa voi­maan­tua.

22.09.2022 10:49

Mau­ri-myrs­kys­tä 40 vuotta

21.09.2022 22:09

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin ja Me­ri-La­pin jou­si­kvar­te­tin kausi alkaa

21.09.2022 21:18
Villasukat jalkaan
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Vil­la­su­kat jalkaan

21.09.2022 17:13 1
Viesti välittyy paremmin, kun ollaan kasvokkain

Viesti vä­lit­tyy pa­rem­min, kun ollaan kas­vok­kain

21.09.2022 12:57
Lapissa alle 8 000 työtöntä työnhakijaa -  työttömiä oli lähes 1 200 vähemmän kuin heinäkuussa

Lapissa alle 8 000 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa - työt­tö­miä oli lähes 1 200 vä­hem­män kuin hei­nä­kuus­sa

21.09.2022 09:55
”Annan estradin nyt muille” - Viulisti ja mezzosopraano Virpi Räisänen aloitti Kemin kaupunginorkesterin intendentti-tuottajana

”Annan est­ra­din nyt muille” - Viu­lis­ti ja mez­zo­sop­raa­no Virpi Räi­sä­nen aloitti Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin in­ten­dent­ti-tuot­ta­ja­na

20.09.2022 12:04 1
Postinkantajan työ sopii hyvin vuorokausirytmeihin – 73-vuotias Raimo Hyttinen jäi eläkkeelle 67-vuotiaana, mutta hän tekee edelleen mielellään töitä

Pos­tin­kan­ta­jan työ sopii hyvin vuo­ro­kau­si­ryt­mei­hin – 73-vuo­tias Raimo Hyt­ti­nen jäi eläk­keel­le 67-vuo­tiaa­na, mutta hän tekee edel­leen mie­lel­lään töitä

15.09.2022 11:55
”Politiikka ei vaikeuta päätöksentekoa” – Simon yrittäjille ja -kunnalle tuhti paketti menestyksen saloista

”Po­li­tiik­ka ei vai­keu­ta pää­tök­sen­te­koa” – Simon yrit­tä­jil­le ja -kun­nal­le tuhti paketti me­nes­tyk­sen sa­lois­ta

15.09.2022 09:50
Sotaveteraaneilla on nykyisin hyvät oltavat - satavuotias kaakamolainen Arvi Isonikkilä toimii aktiivisesti järjestöissä ja pitää huolta kunnostaan

So­ta­ve­te­raa­neil­la on ny­kyi­sin hyvät oltavat - sa­ta­vuo­tias kaa­ka­mo­lai­nen Arvi Iso­nik­ki­lä toimii ak­tii­vi­ses­ti jär­jes­töis­sä ja pitää huolta kun­nos­taan

15.09.2022 09:45
Kemin museoissa ja Tornion Aineen taidemuseossa vilkkaat kesäkuukaudet

Kemin mu­seois­sa ja Tornion Aineen tai­de­mu­seos­sa vilk­kaat ke­sä­kuu­kau­det

15.09.2022 09:41
Pitkästä aikaa turnauksessa! - pohjoissuomalaiset jääkiekkoilijalapset kokoontuivat Torniossa

Pit­käs­tä aikaa tur­nauk­ses­sa! - poh­jois­suo­ma­lai­set jää­kiek­koi­li­ja­lap­set ko­koon­tui­vat Tor­nios­sa

14.09.2022 19:06
Metsä-Groupin tehtaan lähellä voi olla aamuruuhkaa – vuosihuoltoseisokin aikana alueella työskentelee tuhansia ihmisiä.

Met­sä-Grou­pin tehtaan lähellä voi olla aa­mu­ruuh­kaa – vuo­si­huol­to­sei­so­kin aikana alueel­la työs­ken­te­lee tu­han­sia ih­mi­siä.

14.09.2022 15:01
Yleinen epävarmuus painaa Lapin pk-yrittäjiä - Kemi-Tornion seudulla suhdannenäkymä on koko Lappia heikompi

Yleinen epä­var­muus painaa Lapin pk-yrit­tä­jiä - Ke­mi-Tor­nion seu­dul­la suh­dan­ne­nä­ky­mä on koko Lappia hei­kom­pi

14.09.2022 13:53 1
Kukkolaan tutustuminen nousi matkanjärjestäjien suosikkikohteeksi  – rajatonta rajaa voitaisiin markkinoida entistä paremmin

Kuk­ko­laan tu­tus­tu­mi­nen nousi mat­kan­jär­jes­tä­jien suo­sik­ki­koh­teek­si – ra­ja­ton­ta rajaa voi­tai­siin mark­ki­noi­da entistä pa­rem­min

14.09.2022 09:27

Vau­va­ra­has­ta pysyvä käy­tän­tö Simoon

13.09.2022 16:58
Jäniskanta oli pienentynyt jo ennen jahdin alkua - yksi vaihtoehto Torniosta löydettyjen jänisten kuolleisuuteen on jänisrutto

Jä­nis­kan­ta oli pie­nen­ty­nyt jo ennen jahdin alkua - yksi vaih­to­eh­to Tor­nios­ta löy­det­ty­jen jä­nis­ten kuol­lei­suu­teen on jä­nis­rut­to

12.09.2022 18:22
Torniolainen Martti Alakuijala rakensi törmäpääskyille kerrostalon – pesimiseen sopivat paikat vähentyneet viime vuosikymmenten aikana

Tor­nio­lai­nen Martti Ala­kui­ja­la rakensi tör­mä­pääs­kyil­le ker­ros­ta­lon – pe­si­mi­seen sopivat paikat vä­hen­ty­neet viime vuo­si­kym­men­ten aikana

08.09.2022 09:52 2