Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Kotimaa

Myös Oulussa, Lapissa, Kuusamossa ja Kainuussa määrättiin omikron-virusmuunnoksen riskimaista tulevat pakolliseen terveystarkastukseen

Myös Ou­lus­sa, La­pis­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Kai­nuus­sa mää­rät­tiin omik­ron-vi­rus­muun­nok­sen ris­ki­mais­ta tulevat pa­kol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen

19:09 3
LM-kysely: Lukijoiden enemmistö käyttää koronapassia ongelmitta, osa laajentaisi passivaatimusta huomattavasti – periaatteellinen vastustus pientä

LM-ky­se­ly: Lu­ki­joi­den enem­mis­tö käyttää ko­ronapas­sia on­gel­mit­ta, osa laa­jen­tai­si pas­si­vaa­ti­mus­ta huo­mat­ta­vas­ti – pe­ri­aat­teel­li­nen vas­tus­tus pientä

18:30 4
Tilaajille
Moottoritiellä kävellyt mies jäi auton alle Oulussa Pohjantiellä

Moot­to­ri­tiel­lä kä­vel­lyt mies jäi auton alle Oulussa Poh­jan­tiel­lä

16:03
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön ex-johtajan tehostettuun matkustuskieltoon – epäiltyinä rikosnimikkeinä useita raskaita talousrikoksia

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus määräsi Nuo­ri­so­sää­tiön ex-joh­ta­jan te­hos­tet­tuun mat­kus­tus­kiel­toon – epäil­tyi­nä ri­kos­ni­mik­kei­nä useita ras­kai­ta ta­lous­ri­kok­sia

13:20
Kimmo Himberg koulutti kaikkia uusia poliiseja yli vuosikymmenen rehtorikaudellaan – viimeisenä työpäivänä hän haluaa kertoa uransa epäonnistumisista

Kimmo Himberg kou­lut­ti kaikkia uusia po­lii­se­ja yli vuo­si­kym­me­nen reh­to­ri­kau­del­laan – vii­mei­se­nä työ­päi­vä­nä hän haluaa kertoa uransa epä­on­nis­tu­mi­sis­ta

08:00
Tilaajille
"Emme välttämättä ole nähneet koko palettia" – Venäjä-professori arvioi Moskovan vaikuttaneen siirtolaisoperaatioon ja varoittaa huokaisemasta helpotuksesta

"Emme vält­tä­mät­tä ole nähneet koko pa­let­tia" – Ve­nä­jä-pro­fes­so­ri arvioi Mos­ko­van vai­kut­ta­neen siir­to­lais­ope­raa­tioon ja va­roit­taa huo­kai­se­mas­ta hel­po­tuk­ses­ta

06:30
Tilaajille
Näin autokouluala rajoittaisi 17-vuotiaiden ajo-oikeutta vastoin hallituksen esitystä – myös opetusluvan suoritusehtoja syytä kiristää

Näin au­to­kou­lu­ala ra­joit­tai­si 17-vuo­tiai­den ajo-oi­keut­ta vastoin hal­li­tuk­sen esi­tys­tä – myös ope­tus­lu­van suo­ri­tus­eh­to­ja syytä ki­ris­tää

06:30 2
Tilaajille
Kiurun kommentti hoitopaikoista pelästytti – tehohoitoa koordinoiva lääkäri: Ministerin ilmaisuissa joskus enemmän dramatiikkaa kuin totuus olisikaan

Kiu­run ­kom­ment­ti ­hoi­to­pai­kois­ta ­pe­läs­tyt­ti – te­ho­hoi­toa koor­di­noi­va lää­kä­ri: Mi­nis­te­rin il­mai­suis­sa joskus enemmän dra­ma­tiik­kaa kuin totuus oli­si­kaan

26.11.2021 19:11 4
Tilaajille
Näkökulma: Remontoitu lentoasema on kädenpuristus myös maakunnista matkustaville – Helsinki–Vantaan saavutettavuus paranee joka kulkuvälineellä uudistusten myötä

Nä­kö­kul­ma: Re­mon­toi­tu len­to­ase­ma on kä­den­pu­ris­tus myös maa­kun­nis­ta mat­kus­ta­vil­le – Hel­sin­ki–­Van­taan saa­vu­tet­ta­vuus paranee joka kul­ku­vä­li­neel­lä uu­dis­tus­ten myötä

25.11.2021 18:30 1
Tilaajille
Kiuru varoittaa: Suomessa jäljellä enää yksi tehohoitopaikka koronapotilaille, leikkaustoimintaa ajettava pian "radikaalisti alas"

Kiuru va­roit­taa: Suo­mes­sa jäl­jel­lä enää yksi te­ho­hoi­to­paik­ka ko­ro­na­po­ti­lail­le, leik­kaus­toi­min­taa ajet­ta­va pian "ra­di­kaa­lis­ti alas"

25.11.2021 15:36 9
Euroopan lääkevirasto hyväksyi Pfizerin koronarokotteen 5–11-vuotiaille

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­to hy­väk­syi Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­kot­teen 5–11-vuo­tiail­le

25.11.2021 14:13
Kiuru sote-ministeriryhmän päätöksestä: Anniskelua ravintoloissa rajoitetaan kello 17 lähtien, rajoituksen voi välttää koronapassia käyttämällä

Kiuru so­te-mi­nis­te­ri­ryh­män pää­tök­ses­tä: An­nis­ke­lua ra­vin­to­lois­sa ra­joi­te­taan kello 17 läh­tien, ra­joi­tuk­sen voi välttää ko­ronapas­sia käyt­tä­mäl­lä

25.11.2021 14:10 1
Linnan juhlia ei järjestetä heikentyneen koronatilanteen takia

Linnan juhlia ei jär­jes­te­tä hei­ken­ty­neen ko­ro­na­ti­lan­teen takia

25.11.2021 13:49 5

Ro­kot­ta­mat­to­mien osuus kai­kis­ta ko­ro­na­tar­tun­nois­ta on kol­min­ker­tai­nen ke­vää­seen ver­rat­tu­na

25.11.2021 13:13
THL ja sosiaali- ja terveysministeriö kertovat Suomen koronatilanteesta ja rokotuksista – katso tiedotustilaisuus suorana tästä

THL ja so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ker­to­vat Suomen ko­ro­na­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tuk­sis­ta – katso tie­do­tus­ti­lai­suus suorana tästä

25.11.2021 09:20
17-vuotias kuljettaja menehtyi henkilöauton ulosajossa

17-vuo­tias kul­jet­ta­ja me­neh­tyi hen­ki­lö­au­ton ulos­ajos­sa

24.11.2021 23:27 1
Helsingin Sanomat kertoo löytäneensä puolitoista vuotta kateissa olleen Nuorisosäätiön ex-johtajan Perttu Nousiaisen Sveitsistä

Hel­sin­gin Sanomat kertoo löy­tä­neen­sä puo­li­tois­ta vuotta ka­teis­sa olleen Nuo­ri­so­sää­tiön ex-joh­ta­jan Perttu Nou­siai­sen Sveit­sis­tä

24.11.2021 21:42 8
Kiuru Ylelle: Ravintolarajoitukset kiristyvät mahdollisesti jo viikonlopuksi

Kiuru Ylelle: Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ki­ris­ty­vät mah­dol­li­ses­ti jo vii­kon­lo­puk­si

24.11.2021 20:59 4
Alaluokkalainen lapsi menehtyi oululaisessa koulussa

Ala­luok­ka­lai­nen lapsi me­neh­tyi ou­lu­lai­ses­sa kou­lus­sa

24.11.2021 17:49
Poliisi löysi roskiksesta kuolleen miehen ja tutkii tapausta murhana – virkavalta otti kaksi henkilöä kiinni Suomussalmella

Poliisi löysi ros­kik­ses­ta kuol­leen miehen ja tutkii ta­paus­ta murhana – vir­ka­val­ta otti kaksi hen­ki­löä kiinni Suo­mus­sal­mel­la

23.11.2021 22:08
Korona sotki valtakunnallisen pandemiasuunnitelman aikataulun – Niinistön ehdottamaan "nyrkkiin" ei velvoiteta jatkossakaan

Korona sotki val­ta­kun­nal­li­sen pan­de­mia­suun­ni­tel­man ai­ka­tau­lun – Nii­nis­tön eh­dot­ta­maan "nyrk­kiin" ei vel­voi­te­ta jat­kos­sa­kaan

23.11.2021 18:30
Tilaajille
Oululaismies hyväksikäytti alaikäistä poikaa, hovioikeus piti yli kahden vuoden vankeustuomion voimassa – ehdotti toiselle alaikäiselle juomien maksamista "luonnossa"

Ou­lu­lais­mies hy­väk­si­käyt­ti ala­ikäis­tä poikaa, ho­vi­oi­keus piti yli kahden vuoden van­keus­tuo­mion voi­mas­sa – eh­dot­ti toi­sel­le ala­ikäi­sel­le juomien mak­sa­mis­ta "luon­nos­sa"

23.11.2021 09:47
Tilaajille
Osallistu LM-kyselyyn: Kerro kokemuksiasi koronapassin käytöstä ja mahdollisista ongelmista

Osal­lis­tu LM-ky­se­lyyn: Kerro ko­ke­muk­sia­si ko­ronapas­sin käy­tös­tä ja mah­dol­li­sis­ta on­gel­mis­ta

22.11.2021 20:00
Tilaajille
HS: Korvavaloja myynyt oululainen Valkee on hakeutunut konkurssiin

HS: Kor­va­va­lo­ja myynyt ou­lu­lai­nen Valkee on ha­keu­tu­nut kon­kurs­siin

22.11.2021 19:12
THL:n mukaan maahantulon rajoituksia voisi jo keventää – lausunnossaan terveysviranomainen toteaa, että nyt vaadittava toinen testi ei olisi enää välttämätön

THL:n mukaan maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sia voisi jo ke­ven­tää – lau­sun­nos­saan ter­veys­vi­ran­omai­nen toteaa, että nyt vaa­dit­ta­va toinen testi ei olisi enää vält­tä­mä­tön

22.11.2021 17:41 4
Mielenterveysongelmat vaikuttavat niitä kokeneisiin pitkään – yleiset asenteet kuntoutujia kohtaan ovat kuitenkin parempaan päin

Mie­len­ter­veys­on­gel­mat vai­kut­ta­vat niitä ko­ke­nei­siin pitkään – yleiset asen­teet kun­tou­tu­jia kohtaan ovat kui­ten­kin pa­rem­paan päin

22.11.2021 07:00
Tilaajille
Aulis Jokinen vaihtoi öljykattilan kaukolämpöön – energiaremontin tekevä saa tuhansien eurojen tuen, näin valitset useista vaihtoehdoista oikean lämmitysmuodon

Aulis Jokinen vaihtoi öl­jy­kat­ti­lan kau­ko­läm­pöön – ener­gia­re­mon­tin tekevä saa tu­han­sien eurojen tuen, näin va­lit­set useista vaih­to­eh­dois­ta oikean läm­mi­tys­muo­don

21.11.2021 18:30 9
Tilaajille
Osa suomalaismiehistä kokee, ettei kelpaa parisuhteeseen – eronneet keski-ikäiset ovat pessimistisiä uuden rakkauden suhteen

Osa suo­ma­lais­mie­his­tä kokee, ettei kelpaa pa­ri­suh­tee­seen – eron­neet kes­ki-ikäi­set ovat pes­si­mis­ti­siä uuden rak­kau­den suhteen

21.11.2021 17:00
LM-kysely: Rehtorit uskovat oppimista mittaavien Pisa-tulosten heikkenevän – "Opettajien pitäisi opettaa, eikä joutua miettimään lastensuojelun asioita"

LM-ky­se­ly: Reh­to­rit uskovat op­pi­mis­ta mit­taa­vien Pi­sa-tu­los­ten heik­ke­ne­vän – "O­pet­ta­jien pitäisi opet­taa, eikä joutua miet­ti­mään las­ten­suo­je­lun asioi­ta"

21.11.2021 06:30 7
Tilaajille
Glasgow'n ilmastokokous ei ollut epäonnistuminen, sanoo Sitran asiantuntija Oras Tynkkynen – näissä keskeisissä asioissa kokouksessa edistyttiin

Glas­gow'n il­mas­to­ko­kous ei ollut epäon­nis­tu­mi­nen, sanoo Sitran asian­tun­ti­ja Oras Tynk­ky­nen – näissä kes­kei­sis­sä asiois­sa ko­kouk­ses­sa edis­tyt­tiin

20.11.2021 18:30 1
Tilaajille