Kotimaa

Olli Rehn kirjoitti eurokriisin opetuksia viisi kesälomaansa Puulaveden rannalla: " Eurosta on tehtävä iskunkestävä ennen seuraavaa taantumaa"

Olli Rehn kir­joit­ti eu­ro­krii­sin ope­tuk­sia viisi ke­sä­lo­maan­sa Puu­la­ve­den ran­nal­la: " Eurosta on tehtävä is­kun­kes­tä­vä ennen seu­raa­vaa taan­tu­maa"

13:00
Yli kolmannes tytöistä jättää HPV-rokotteen ottamatta Lapissa

Yli kol­man­nes ty­töis­tä jättää HPV-ro­kot­teen ot­ta­mat­ta Lapissa

12:04
Suomen suurimman petosvyyhdin WinCapitan korvauspäätökset annettaneen maaliskuussa – Korvauksia on haettu 29,7 miljoonan edestä

Suomen suu­rim­man pe­tos­vyyh­din Win­Ca­pi­tan kor­vaus­pää­tök­set an­net­ta­neen maa­lis­kuus­sa – Kor­vauk­sia on haettu 29,7 mil­joo­nan edestä

12:02
Avohakkuukielto liian ehdoton, väittää Metsäteollisuus – kansalaisaloite menossa eduskuntaan tiistaina

Avo­hak­kuu­kiel­to liian eh­do­ton, väittää Met­sä­teol­li­suus – kan­sa­lais­aloi­te menossa edus­kun­taan tiis­tai­na

08:16
Juttumme juoksuohjelmasta sai 64-vuotiaan Marja-Leenan lenkille – Vasta flunssakierre katkaisi edistymisen: "En olisi ikinä uskonut, että minusta on juoksemaan"

Jut­tum­me juok­su­oh­jel­mas­ta sai 64-vuo­tiaan Mar­ja-Lee­nan len­kil­le – Vasta fluns­sa­kier­re kat­kai­si edis­ty­mi­sen: "En olisi ikinä us­ko­nut, että minusta on juok­se­maan"

07:00
Helsinki ja Vantaa haluavat koulujen Wilmaa vuorovaikutteisemmat viestintäpalvelut – Opettaja: "En kaipaa enää yhtään lisää vuorovaikutteisuutta"

Hel­sin­ki ja Vantaa ha­lua­vat kou­lu­jen Wilmaa vuo­ro­vai­kut­tei­sem­mat vies­tin­tä­pal­ve­lut – Opet­ta­ja: "En kaipaa enää yhtään lisää vuo­ro­vai­kut­tei­suut­ta"

06:00
Tallinkin Silja Europa -laivalta löytyi yöllä kaksi suomalaista kuollutta nuorta – Viron poliisi ei tällä hetkellä epäile rikosta

Tal­lin­kin Silja Europa -lai­val­ta löytyi yöllä kaksi suo­ma­lais­ta kuol­lut­ta nuorta – Viron poliisi ei tällä het­kel­lä epäile rikosta

20.10.2019 16:09

Viron po­lii­si: Tallink Siljan aluk­sel­ta löytyi kaksi kuol­lut­ta suo­ma­lais­ta

20.10.2019 14:04
Suomalaisyrityksillä yhä tekemistä brexitiin varautumisessa – osa odottelee kalkkiviivoille saakka

Suo­ma­lais­yri­tyk­sil­lä yhä te­ke­mis­tä bre­xi­tiin va­rau­tu­mi­ses­sa – osa odot­te­lee kalk­ki­vii­voil­le saakka

20.10.2019 10:31
Suomella 3 500 henkilöä haussa Interpolin ja Schengen-järjestelmän kautta – Näitä kadonneita ja vakavista rikoksista epäiltyjä henkilöitä Suomi etsii

Suo­mel­la 3 500 hen­ki­löä haussa In­ter­po­lin ja Schen­gen-jär­jes­tel­män kautta – Näitä ka­don­nei­ta ja va­ka­vis­ta ri­kok­sis­ta epäil­ty­jä hen­ki­löi­tä Suomi etsii

20.10.2019 07:00
Sadat tuhannet seniorit saavat kutsun influenssarokotetutkimukseen – "Tutkittavassa rokotteessa vaikuttavia aineita on nelinkertainen määrä"

Sadat tu­han­net se­nio­rit saavat kutsun inf­luens­sa­ro­ko­te­tut­ki­muk­seen – "Tut­kit­ta­vas­sa ro­kot­tees­sa vai­kut­ta­via aineita on ne­lin­ker­tai­nen määrä"

20.10.2019 06:00
Opetusministeri Li Andersson haluaa poistaa kotihoidon tuen yli 3-vuotiailta sisaruksilta – Käyttäisi miljoonat varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen

Ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­ders­son haluaa poistaa ko­ti­hoi­don tuen yli 3-vuo­tiail­ta si­sa­ruk­sil­ta – Käyt­täi­si mil­joo­nat var­hais­kas­va­tus­mak­su­jen alen­ta­mi­seen

19.10.2019 16:54
Seija myi kotitalonsa ja jäi eläkkeelle – sitten uusi omistaja valitti vioista, ja nyt Seija maksaa hinnanalennusta yli kolme vuotta vanhasta kaupasta – "Suuhun jää rahastuksen maku"

Seija myi ko­ti­ta­lon­sa ja jäi eläk­keel­le – sitten uusi omis­ta­ja valitti viois­ta, ja nyt Seija maksaa hin­nan­alen­nus­ta yli kolme vuotta van­has­ta kau­pas­ta – "Suuhun jää ra­has­tuk­sen maku"

19.10.2019 09:40
Montako insinööriä tarvitaan vaihtamaan led-lamppu? Vanhojen halogeenien korvaaminen ledeillä on yllättävän vaikeaa – voi vaatia koko valaisinjärjestelmän uusimisen

Montako in­si­nöö­riä tar­vi­taan vaih­ta­maan led-lamp­pu? Van­ho­jen ha­lo­gee­nien kor­vaa­mi­nen le­deil­lä on yl­lät­tä­vän vaikeaa – voi vaatia koko va­lai­sin­jär­jes­tel­män uu­si­mi­sen

19.10.2019 08:00
Tiede ei ole kriisissä, torppaa Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä – "Pitää olla sen verran yleissivistystä, ettei päädy pitämään hömppää auktoriteettina"

Tiede ei ole krii­sis­sä, torppaa Hel­sin­gin yli­opis­ton rehtori Jari Niemelä – "Pitää olla sen verran yleis­si­vis­tys­tä, ettei päädy pi­tä­mään hömppää auk­to­ri­teet­ti­na"

19.10.2019 08:00
Tiedätkö sinä, kuka on eduskunnan puhemies? Ei se mitään vaikka et tiedä, 69 prosenttia suomalaisista on asiasta yhtä pihalla

Tie­dät­kö sinä, kuka on edus­kun­nan pu­he­mies? Ei se mitään vaikka et tiedä, 69 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta on asiasta yhtä pihalla

19.10.2019 07:00
Kuka vain ei kelpaa sivariksi: joka vuosi satoja miehiä vapautetaan työpalvelusta – Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen on lajinsa ainoa koko maailmassa

Kuka vain ei kelpaa si­va­rik­si: joka vuosi satoja miehiä va­pau­te­taan työ­pal­ve­lus­ta – Si­vii­li­pal­ve­lus­joh­ta­ja Mikko Rei­jo­nen on lajinsa ainoa koko maail­mas­sa

19.10.2019 07:00
Erilliset tuvat voivat vaikeuttaa naisten aselajin valintaa ja katkaista tiedonkulun – Varusmiehet kannattavat yhteistupia, koska nyt tutustuminen on hankalaa

Eril­li­set tuvat voivat vai­keut­taa naisten ase­la­jin va­lin­taa ja kat­kais­ta tie­don­ku­lun – Va­rus­mie­het kan­nat­ta­vat yh­teis­tu­pia, koska nyt tu­tus­tu­mi­nen on han­ka­laa

19.10.2019 06:00
Suomi valmistautuu pienydinreaktorien luvitukseen

Suomi val­mis­tau­tuu pien­ydin­reak­to­rien lu­vi­tuk­seen

18.10.2019 21:38
Näkökulma: Uusi hallitus painoi junaliikenteen kilpailukuvioissa jarrua Anne Berner Shown jälkeen – yltiövapaa markkinatalous on vasemmistolle kauhistus

Nä­kö­kul­ma: Uusi hal­li­tus painoi ju­na­lii­ken­teen kil­pai­lu­ku­viois­sa jarrua Anne Berner Shown jälkeen – yl­tiö­va­paa mark­ki­na­ta­lous on va­sem­mis­tol­le kau­his­tus

18.10.2019 19:00
Hallituksen politiikka saa yrittäjäväeltä välttävän arvosanan – jää melkein luokalle

Hal­li­tuk­sen po­li­tiik­ka saa yrit­tä­jä­väel­tä vält­tä­vän ar­vo­sa­nan – jää melkein luo­kal­le

18.10.2019 14:58
Nuori nainen puukotti vanhempaa naista aamuyöllä Harjavallassa – poliisi sai epäillyn kiinni aamupäivällä

Nuori nainen puu­kot­ti van­hem­paa naista aa­mu­yöl­lä Har­ja­val­las­sa – poliisi sai epäil­lyn kiinni aa­mu­päi­väl­lä

18.10.2019 13:45
Tulipaloja Pohjois-Pohjanmaalla sytytellyt nuori mies teki tuhopoltot täydessä ymmärryksessä, tuomittiin viiden vuoden vankeuteen

Tu­li­pa­lo­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la sy­ty­tel­lyt nuori mies teki tu­ho­pol­tot täy­des­sä ym­mär­ryk­ses­sä, tuo­mit­tiin viiden vuoden van­keu­teen

18.10.2019 13:07
Poliisi aikoo hankkia lisää etälamauttimia – "Etälamautinta on käytetty väärin, jos se aiheuttaa kuoleman"

Poliisi aikoo hankkia lisää etä­la­maut­ti­mia – "E­tä­la­mau­tin­ta on käy­tet­ty väärin, jos se ai­heut­taa kuo­le­man"

18.10.2019 08:17
Tilaajille
Näkökulma: Liha on saanut liian suuren roolin ilmastotaistelussa – mustavalkoinen päätös nostatti mustavalkoisen keskustelun

Nä­kö­kul­ma: Liha on saanut liian suuren roolin il­mas­to­tais­te­lus­sa – mus­ta­val­koi­nen päätös nos­tat­ti mus­ta­val­koi­sen kes­kus­te­lun

18.10.2019 07:00
Uusi ennuste: talvi alkaa lauhana, mutta sitten iskee Siperian kylmyys

Uusi en­nus­te: talvi alkaa lau­ha­na, mutta sitten iskee Si­pe­rian kylmyys

17.10.2019 21:29
Karhu pyrki autoon ja sudet liikkuivat lähemmäs asutusta – Tukes varoittaa haaskakuvauspalveluiden aiheuttamista riskeistä

Karhu pyrki autoon ja sudet liik­kui­vat lä­hem­mäs asu­tus­ta – Tukes va­roit­taa haas­ka­ku­vaus­pal­ve­lui­den ai­heut­ta­mis­ta ris­keis­tä

17.10.2019 17:37
Miten torjua murrot mökkeihin? Poliisi neuvoo: arvokkaat tavarat pois talveksi, sovi naapureiden kanssa valvonnasta

Miten torjua murrot mök­kei­hin? Poliisi neuvoo: ar­vok­kaat tavarat pois tal­vek­si, sovi naa­pu­rei­den kanssa val­von­nas­ta

17.10.2019 12:09
Selvitys: Sisäilmaongelmia esiintyy eniten peruskouluissa ja lukioissa, syynä useimmin kiinteistöjen ikä ja investointien puute – Ilmanvaihto yleisin ongelma

Sel­vi­tys: Si­sä­il­ma­on­gel­mia esiin­tyy eniten pe­rus­kou­luis­sa ja lu­kiois­sa, syynä useim­min kiin­teis­tö­jen ikä ja in­ves­toin­tien puute – Il­man­vaih­to yleisin ongelma

17.10.2019 11:00
Kodittomille tarkoitettu apu ei tavoita naisia – Asunnottomien määrä laskee Suomessa, mutta naisten osuus kasvaa, torstain Asunnottomien yön teemana on tänä vuonna naisten kodittomuus

Ko­dit­to­mil­le tar­koi­tet­tu apu ei tavoita naisia – Asun­not­to­mien määrä laskee Suo­mes­sa, mutta naisten osuus kasvaa, tors­tain Asun­not­to­mien yön teemana on tänä vuonna naisten ko­dit­to­muus

17.10.2019 07:00