Kotimaa

Kommentti: Kuuma peruna putosi hallituksen syliin – ikääntyneiden patistelu töihin ei ole vaalivaltti

Kom­ment­ti: Kuuma peruna putosi hal­li­tuk­sen syliin – ikään­ty­nei­den pa­tis­te­lu töihin ei ole vaa­li­valt­ti

30.11.2020 22:07
Tulipalo tuhosi jätepaperin varastona toimineen hallin Kuusamossa –  alkuvaiheessa paperista lensi paljon kipinää lähiympäristöön

Tu­li­pa­lo tuhosi jä­te­pa­pe­rin va­ras­to­na toi­mi­neen hallin Kuu­sa­mos­sa –  al­ku­vai­hees­sa pa­pe­ris­ta lensi paljon kipinää lä­hi­ym­pä­ris­töön

30.11.2020 20:27
Tilaajille
Eläkeputkineuvottelut päättyivät pettymykseen – Pääministeri Marin: Olemme sitoutuneet löytämään yhteisen ratkaisun asiaan syksyn aikana

Elä­ke­put­ki­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät pet­ty­myk­seen – Pää­mi­nis­te­ri Marin: Olemme si­tou­tu­neet löy­tä­mään yh­tei­sen rat­kai­sun asiaan syksyn aikana

30.11.2020 19:55
Oulun urheiluseuroissa ihmetellään rajoitusten siirtymäpäivää ja lapsien syyllistämistä – "Olisihan kaupunkikin voinut nopeammin reagoida"

Oulun ur­hei­lu­seu­rois­sa ih­me­tel­lään ra­joi­tus­ten siir­ty­mä­päi­vää ja lapsien syyl­lis­tä­mis­tä – "O­li­si­han kau­pun­ki­kin voinut no­peam­min rea­goi­da"

30.11.2020 19:41
Tilaajille

Päätös elä­ke­put­ken koh­ta­los­ta jää hal­li­tuk­sel­le – työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Harmi, ett­ei­vät jär­jes­töt kyen­neet löy­tä­mään rat­kai­sua

30.11.2020 19:38
HS: Toimittaja Johanna Vehkoo hakee KKO:sta valituslupaa tuomioonsa oululaisvaltuutettu Junes Lokan kunnian loukkaamisesta

HS: Toi­mit­ta­ja Johanna Vehkoo hakee KKO:sta va­li­tus­lu­paa tuo­mioon­sa ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu Junes Lokan kunnian louk­kaa­mi­ses­ta

30.11.2020 19:35
17-vuotias löi avokämmenellä kasvoihin Oulussa – sai sakot, alaikäisyyteen ja ymmärtämättömyyteen vetoaminen ei auttanut

17-vuo­tias löi avo­käm­me­nel­lä kas­voi­hin Oulussa – sai sakot, ala­ikäi­syy­teen ja ym­mär­tä­mät­tö­myy­teen ve­toa­mi­nen ei aut­ta­nut

30.11.2020 19:16
Tilaajille
Halla-aho vastasi keskustan kritiikkiin: "Suomessa tarvitaan aluetukia, mutta tavoitteenamme on vähentää tukiriippuvuutta"

Hal­la-aho vastasi kes­kus­tan kri­tiik­kiin: "Suo­mes­sa tar­vi­taan alue­tu­kia, mutta ta­voit­tee­nam­me on vä­hen­tää tu­ki­riip­pu­vuut­ta"

30.11.2020 15:47 3
Maanantain koronaseuranta: 13 tartuntaa Levin ravintoloista, Sodankylässä ei ole todettu kolmeen päivään yhtään tartuntaa, Rovaniemellä rauhallinen koronatilanne, Suomessa 283 uutta koronavirustartuntaa, Länsi-Pohja yhä kiihtymisvaiheessa

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: 13 tar­tun­taa Levin ra­vin­to­lois­ta, So­dan­ky­läs­sä ei ole todettu kolmeen päivään yhtään tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä rau­hal­li­nen ko­ro­na­ti­lan­ne, Suo­mes­sa 283 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Län­si-Poh­ja yhä kiih­ty­mis­vai­hees­sa

30.11.2020 12:32 1
Elinkeinoministeri Mika Lintilä: "Nesteen Naantalin jalostamon alueelle on kansainvälistä mielenkiintoa"

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä: "Nes­teen Naan­ta­lin ja­los­ta­mon alueel­le on kan­sain­vä­lis­tä mie­len­kiin­toa"

30.11.2020 12:29
Puolustusvoimien maastokuorma-auto suistui tieltä katolleen Kuhmossa, viisi loukkaantui – kyydissä oli 14 varusmiestä

Puo­lus­tus­voi­mien maas­to­kuor­ma-au­to suistui tieltä ka­tol­leen Kuh­mos­sa, viisi louk­kaan­tui – kyy­dis­sä oli 14 va­rus­mies­tä

30.11.2020 10:46
Naantalin jalostamo suljetaan maaliskuuhun mennessä – Työt loppuvat 370:ltä, mutta bensapumpulla sulku ei näy

Naan­ta­lin ja­los­ta­mo sul­je­taan maa­lis­kuu­hun men­nes­sä – Työt lop­pu­vat 370:l­tä, mutta ben­sa­pum­pul­la sulku ei näy

30.11.2020 09:19 1
Tuomio annetaan Ilmavoimien päättöharjoitusta koskevassa rikosjutussa – syyttäjän mukaan varusmiehiä kylmetettiin tahallaan esimerkiksi avannossa

Tuomio an­ne­taan Il­ma­voi­mien päät­tö­har­joi­tus­ta kos­ke­vas­sa ri­kos­ju­tus­sa – syyt­tä­jän mukaan va­rus­mie­hiä kyl­me­tet­tiin ta­hal­laan esi­mer­kik­si avan­nos­sa

30.11.2020 09:00 0
Tilaajille
Turvapaikanhakijan valekuolemaan liittyvän jutun käsittely on peruttu sairaustapauksen vuoksi

Tur­va­pai­kan­ha­ki­jan va­le­kuo­le­maan liit­ty­vän jutun kä­sit­te­ly on peruttu sai­raus­ta­pauk­sen vuoksi

30.11.2020 07:49 1
Helsingin käräjäoikeus aloittaa turvapaikanhakijan valekuolemaan liittyvän jutun käsittelyn

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus aloit­taa tur­va­pai­kan­ha­ki­jan va­le­kuo­le­maan liit­ty­vän jutun kä­sit­te­lyn

30.11.2020 06:00 0
Ouluun tiukat koronaohjeet: Julkiset tilat kiinni, kaikki ryhmäharrastukset tauolle, kaupunginsairaalaan vierailukielto – tautitapauksissa huima kasvu viikon aikana

Ouluun tiukat ko­ro­naoh­jeet: Jul­ki­set tilat kiinni, kaikki ryh­mä­har­ras­tuk­set tauol­le, kau­pun­gin­sai­raa­laan vie­rai­lu­kiel­to – tau­ti­ta­pauk­sis­sa huima kasvu viikon aikana

29.11.2020 19:20 0
Kumpi ehtii Suomeen ensin: koronarokote vai influenssa-aalto? Näin hurjasti yhteisinfektio voi vaikuttaa kuolleisuuteen

Kumpi ehtii Suomeen ensin: ko­ro­na­ro­ko­te vai inf­luens­sa-aal­to? Näin hur­jas­ti yh­teis­in­fek­tio voi vai­kut­taa kuol­lei­suu­teen

29.11.2020 18:00 0
Tilaajille
Saarikko Vapaavuoren maalittamispuheista: Poikkeuksellisen kova syytös

Saa­rik­ko Va­paa­vuo­ren maa­lit­ta­mis­pu­heis­ta: Poik­keuk­sel­li­sen kova syytös

29.11.2020 15:38 0
Suomessa on todettu 322 uutta koronatartuntaa – alueellinen vaihtelu on yhä suurta

Suo­mes­sa on todettu 322 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – alueel­li­nen vaih­te­lu on yhä suurta

29.11.2020 13:28 0
Paavo Väyrynen keskustan puoluehallitukseen – valinta varmistui sunnuntaina

Paavo Väy­ry­nen kes­kus­tan puo­lue­hal­li­tuk­seen – valinta var­mis­tui sun­nun­tai­na

29.11.2020 12:36 4
Vapaavuori ihmettelee blogissaan hallituksen kritiikkiä – kertoo Helsingissä olevan maan paras ruohonjuuritason koronatuntemus

Va­paa­vuo­ri ih­met­te­lee blo­gis­saan hal­li­tuk­sen kri­tiik­kiä – kertoo Hel­sin­gis­sä olevan maan paras ruo­hon­juu­ri­ta­son ko­ro­na­tun­te­mus

28.11.2020 20:27 1
Alueellinen koordinaatioryhmä: Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen

Alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä: Poh­jois-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mis­vai­hee­seen

28.11.2020 20:19 0
Venäläiset sieppasivat 1700-luvulla jopa 30 000 suomalaislasta ja veivät orjiksi Uzbekistaniin asti – Isonvihan ajasta kertovista romaaneista on suunnitteilla tv-sarja

Ve­nä­läi­set siep­pa­si­vat 1700-lu­vul­la jopa 30 000 suo­ma­lais­las­ta ja veivät orjiksi Uz­be­kis­ta­niin asti – Ison­vi­han ajasta ker­to­vis­ta ro­maa­neis­ta on suun­nit­teil­la tv-sar­ja

28.11.2020 15:01 1
Tilaajille
Saarikko Marinin turhautumisesta: En tunnista, että se olisi kohdistettu suoraan keskustaan

Saa­rik­ko Marinin tur­hau­tu­mi­ses­ta: En tun­nis­ta, että se olisi koh­dis­tet­tu suoraan kes­kus­taan

28.11.2020 14:48 1
Vihreiden uusi metsäohjelma tasapainoilee suojelun ja hyötykäytön välillä – tavoitteita riittää marjanpoiminnan edistämisestä hakkuiden rajoittamiseen

Vih­rei­den uusi met­sä­oh­jel­ma ta­sa­pai­noi­lee suo­je­lun ja hyö­ty­käy­tön välillä – ta­voit­tei­ta riittää mar­jan­poi­min­nan edis­tä­mi­ses­tä hak­kui­den ra­joit­ta­mi­seen

28.11.2020 14:13 2
Liina Tiusanen peittosi puoluevaltuuston pj-kisassa oululaisen Mirja Vehkaperän

Liina Tiu­sa­nen peit­to­si puo­lue­val­tuus­ton pj-ki­sas­sa ou­lu­lai­sen Mirja Veh­ka­pe­rän

28.11.2020 11:39 0
Maria Ohisalo: "Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa"

Maria Ohi­sa­lo: "Yksi syr­jäy­ty­nyt nuori maksaa yh­teis­kun­nal­le noin mil­joo­na euroa"

28.11.2020 11:35 1
Salaisen Talvivaara-kriisiryhmän pääsihteeri: "Kaikki kriisin ainekset olivat nähtävissä jo vuosia" – Erityisesti kolme asiaa aiheutti ongelmia

Sa­lai­sen Tal­vi­vaa­ra-krii­si­ryh­män pää­sih­tee­ri: "Kaikki kriisin ai­nek­set olivat näh­tä­vis­sä jo vuosia" – Eri­tyi­ses­ti kolme asiaa ai­heut­ti on­gel­mia

28.11.2020 08:01 0
Tilaajille
Puheenvuoro: Lääketieteen tutkimus on vaarassa taantua, koska sote-lakiesitys unohtaa rahoituksen – Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajilta harvinainen yhteinen huolenilmaus

Pu­heen­vuo­ro: Lää­ke­tie­teen tut­ki­mus on vaa­ras­sa taan­tua, koska so­te-la­kie­si­tys unohtaa ra­hoi­tuk­sen – Yli­opis­tol­lis­ten sai­raan­hoi­to­pii­rien joh­ta­jil­ta har­vi­nai­nen yh­tei­nen huo­len­il­maus

28.11.2020 07:00 0
Kuntavaalien siirto ei harkinnassa koronatilanteesta huolimatta – Kampanjoinnissa odotetaan sosiaalisen median nousua, mutta tutkija toppuuttelee

Kun­ta­vaa­lien siirto ei har­kin­nas­sa ko­ro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta – Kam­pan­join­nis­sa odo­te­taan so­siaa­li­sen median nousua, mutta tutkija top­puut­te­lee

28.11.2020 06:00 0
Tilaajille