Kotimaa

Mies taivutteli pienituloiset isovanhempansa lainaamaan tutuilta rahaa ja pelasi rahat – kaikille kolmelle 1,5 vuotta ehdollista vankeutta

Mies tai­vut­te­li pie­ni­tu­loi­set iso­van­hem­pan­sa lai­naa­maan tu­tuil­ta rahaa ja pelasi rahat – kai­kil­le kol­mel­le 1,5 vuotta eh­dol­lis­ta van­keut­ta

20:31
Lääkärikoptereiden kohtalosta ennen joulua kysynyt Pauli Kiuru ihmettelee, miksi vastuuministerin vastaus on myöhässä – "Onko viivyttely tarkoituksellista?"

Lää­kä­ri­kop­te­rei­den koh­ta­los­ta ennen joulua kysynyt Pauli Kiuru ih­met­te­lee, miksi vas­tuu­mi­nis­te­rin vastaus on myö­häs­sä – "Onko vii­vyt­te­ly tar­koi­tuk­sel­lis­ta?"

20:15
Ministeri Haataisen mukaan työllisyystoimien valmistelu etenee aikataulussa: "Ymmärrän, että malttamattomuutta on aina"

Mi­nis­te­ri Haa­tai­sen mukaan työl­li­syys­toi­mien val­mis­te­lu etenee ai­ka­tau­lus­sa: "Ym­mär­rän, että malt­ta­mat­to­muut­ta on aina"

17:41
Kiinalainen tarhuri vakuuttaa toiminnan olevan laillista – Suomalaiset löytävät epäkohtia: "Suomessa laki ilmeisesti koskee vain suomalaisia"

Kii­na­lai­nen tarhuri va­kuut­taa toi­min­nan olevan lail­lis­ta – Suo­ma­lai­set löy­tä­vät epä­koh­tia: "Suo­mes­sa laki il­mei­ses­ti koskee vain suo­ma­lai­sia"

17:14

Mi­nis­te­ri Krista Kiuru kertoi soten uusista as­kel­mer­keis­tä - mi­nis­te­riö kutsuu aluei­den edus­ta­jat vuo­ro­tel­len Hel­sin­kiin kes­kus­te­le­maan

13:11
Ministeri sinikettujen vientikohusta: "Suomesta pitäisi viedä turkista, ei eläviä turkiseläimiä" – Leppä painottaa tuotanto-olosuhteiden tuntemista ja viranomaisvalvontaa

Mi­nis­te­ri si­ni­ket­tu­jen vien­ti­ko­hus­ta: "Suo­mes­ta pitäisi viedä tur­kis­ta, ei eläviä tur­ki­se­läi­miä" – Leppä pai­not­taa tuo­tan­to-olo­suh­tei­den tun­te­mis­ta ja vi­ran­omais­val­von­taa

12:47
"Oikeusjärjestelmän hitaus Suomen häpeäpilkku" – Asianajajaliitto syyttää pitkistä ja kalliista oikeusjutuista tuomioistuinten huonoa valmistelua

"Oi­keus­jär­jes­tel­män hitaus Suomen hä­peä­pilk­ku" – Asian­aja­ja­liit­to syyttää pit­kis­tä ja kal­liis­ta oi­keus­ju­tuis­ta tuo­mio­is­tuin­ten huonoa val­mis­te­lua

09:44
Timo Soini presidenttikisaan kansanliikkeen ehdokkaana? – "Tarvittaessa kampanja ponkaistaan vauhdilla pystyyn"

Timo Soini pre­si­dent­ti­ki­saan kan­san­liik­keen eh­dok­kaa­na? – "Tar­vit­taes­sa kam­pan­ja pon­kais­taan vauh­dil­la pys­tyyn"

06:00
Tilaajille
Terrafamen uraanilupa on valmis, ja vain poliittista päätöstä odotetaan – Lupa olisi Suomen ensimmäinen siinä vaiheessa, kun se astuisi voimaan

Ter­ra­fa­men uraa­ni­lu­pa on valmis, ja vain po­liit­tis­ta pää­tös­tä odo­te­taan – Lupa olisi Suomen en­sim­mäi­nen siinä vai­hees­sa, kun se astuisi voimaan

06:00
Syyte: Mies valmisteli pommi-iskua Helsingin keskustaan, kohteena ulkomaalaiset ja muslimit – Poliisin testin mukaan koeräjähde olisi jäänyt suutariksi

Syyte: Mies val­mis­te­li pom­mi-is­kua Hel­sin­gin kes­kus­taan, koh­tee­na ul­ko­maa­lai­set ja mus­li­mit – Po­lii­sin testin mukaan koe­rä­jäh­de olisi jäänyt suu­ta­rik­si

16.01.2020 20:59
Juutalaisjärjestöt syyttävät Gazaan yrittänyttä Kontulaa antisemitismistä ja vaativat anteeksipyyntöä – Kontula vastaa kritiikkiin arabiaksi tekstitetyllä videolla

Juu­ta­lais­jär­jes­töt syyt­tä­vät Gazaan yrit­tä­nyt­tä Kon­tu­laa an­ti­se­mi­tis­mis­tä ja vaa­ti­vat an­teek­si­pyyn­töä – Kontula vastaa kri­tiik­kiin ara­biak­si teks­ti­te­tyl­lä vi­deol­la

16.01.2020 19:55
"180 miljoonan potti siirtyi juuri kapitalistin taskusta duunareille" – Teollisuusliiton mukaan heidän valttinsa sopimuskumppanina on muualla kuin työnantajalle edullisissa sopimuksissa

"180 mil­joo­nan potti siirtyi juuri ka­pi­ta­lis­tin tas­kus­ta duu­na­reil­le" – Teol­li­suus­lii­ton mukaan heidän valt­tin­sa so­pi­mus­kump­pa­ni­na on muualla kuin työn­an­ta­jal­le edul­li­sis­sa so­pi­muk­sis­sa

16.01.2020 19:29
Helsingin pommi-iskusuunnitelmasta syytetty kertoi kuulustelussa kannattavansa kansallissosialismia

Hel­sin­gin pom­mi-is­ku­suun­ni­tel­mas­ta syy­tet­ty kertoi kuu­lus­te­lus­sa kan­nat­ta­van­sa kan­sal­lis­so­sia­lis­mia

16.01.2020 16:59
Ennätyssuuressa huumevyyhdissä syytteet 53 henkilölle – Organisaatio salakuljetti Suomeen neljän miljoonan euron arvosta kokaiinia, ekstaasia ja metamfetamiinia

En­nä­tys­suu­res­sa huu­me­vyyh­dis­sä syyt­teet 53 hen­ki­löl­le – Or­ga­ni­saa­tio sa­la­kul­jet­ti Suomeen neljän mil­joo­nan euron arvosta ko­kaii­nia, eks­taa­sia ja met­am­fe­ta­mii­nia

16.01.2020 14:46
Työmarkkinoilla riittää kiistoja, mutta yhteisymmärrys on sentään yhdestä asiasta
Kolumni Jussi Orell

Työ­mark­ki­noil­la riittää kiis­to­ja, mutta yh­teis­ym­mär­rys on sentään yhdestä asiasta

16.01.2020 07:00
Suomen jäätilanne on jakautunut jyrkästi kahtia: Pohjoisessa normaali jääpeite, etelässä saattaa tulla ensimmäinen talvi, jolloin isot järvet eivät jäädy

Suomen jää­ti­lan­ne on ja­kau­tu­nut jyr­käs­ti kahtia: Poh­joi­ses­sa nor­maa­li jää­pei­te, ete­läs­sä saattaa tulla en­sim­mäi­nen talvi, jolloin isot järvet eivät jäädy

16.01.2020 06:00
Pian voimme päästä eroon erilaisista kännykkälatureista – yleiseurooppalainen yleislaturi saattaa tehdä tuloaan

Pian voimme päästä eroon eri­lai­sis­ta kän­nyk­kä­la­tu­reis­ta – yleis­eu­roop­pa­lai­nen yleis­la­tu­ri saattaa tehdä tuloaan

15.01.2020 18:59
Tilaajille
Kuihtuva turveala voi saada samaa tukea kuin kivihiilikaivos – "Turvetuottajasta ei yritetä tehdä digi-insinööriä, ellei hän halua"

Kuih­tu­va tur­ve­ala voi saada samaa tukea kuin ki­vi­hii­li­kai­vos – "Tur­ve­tuot­ta­jas­ta ei yritetä tehdä di­gi-in­si­nöö­riä, ellei hän halua"

15.01.2020 18:10
IL: Hoitajaa epäillään potilaan taposta Helsingissä – Tällaisia ovat olleet hoitajien tekemät surmat Suomessa 2000-luvulla

IL: Hoi­ta­jaa epäil­lään po­ti­laan taposta Hel­sin­gis­sä – Täl­lai­sia ovat olleet hoi­ta­jien tekemät surmat Suo­mes­sa 2000-lu­vul­la

15.01.2020 17:12
"Se oli vähän hauska ja tyhmäkin idea" – Seitsemän hengen porukka teki Rukalla yhteisvoltin, joka saa suitsutusta maailmalla ja kerää miljoonayleisöä

"Se oli vähän hauska ja tyh­mä­kin idea" – Seit­se­män hengen porukka teki Rukalla yh­teis­vol­tin, joka saa suit­su­tus­ta maail­mal­la ja kerää mil­joo­na­ylei­söä

15.01.2020 10:36
Salainen operaatio tarkkaili suomalaisten mielialoja – Suomen sodanjohto oli kiinnostunut erityisesti kolmesta ryhmästä

Sa­lai­nen ope­raa­tio tark­kai­li suo­ma­lais­ten mie­li­alo­ja – Suomen so­dan­joh­to oli kiin­nos­tu­nut eri­tyi­ses­ti kol­mes­ta ryh­mäs­tä

15.01.2020 07:00
Tilaajille
Keskustelu Euroopan Unionin laajuisesta minimipalkasta käynnistyi – Suomi suhtautuu ehdotukseen varauksella
Kolumni Visa Noronen

Kes­kus­te­lu Eu­roo­pan Unionin laa­jui­ses­ta mi­ni­mi­pal­kas­ta käyn­nis­tyi – Suomi suh­tau­tuu eh­do­tuk­seen va­rauk­sel­la

14.01.2020 21:20
IS: Norwegian kiristää sääntöjään kä­si­mat­ka­ta­va­rois­ta – jatkossa edullisimpaan lipputyyppiin kuuluu vain yksi kä­si­mat­ka­ta­va­ra

IS: Nor­we­gian ki­ris­tää sään­tö­jään kä­si­mat­ka­ta­va­rois­ta – jat­kos­sa edul­li­sim­paan lip­pu­tyyp­piin kuuluu vain yksi kä­si­mat­ka­ta­va­ra

14.01.2020 15:55
Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sairaalassa noin kymmenellä työntekijällä vatsatauti – bakteerin epäillään levinneen sa­laat­ti­pöy­däs­tä

Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa noin kym­me­nel­lä työn­te­ki­jäl­lä vat­sa­tau­ti – bak­tee­rin epäil­lään le­vin­neen sa­laat­ti­pöy­däs­tä

14.01.2020 15:42
Naisvaltaiset Tehy ja Super vaativat tasa-arvo-ohjelmassaan ylimääräisiä palkankorotuksia hoitajille, Kuntatyönantajat pelkää miljardilaskua kuntataloudelle

Nais­val­tai­set Tehy ja Super vaa­ti­vat ta­sa-ar­vo-oh­jel­mas­saan yli­mää­räi­siä pal­kan­ko­ro­tuk­sia hoi­ta­jil­le, Kun­ta­työn­an­ta­jat pelkää mil­jar­di­las­kua kun­ta­ta­lou­del­le

14.01.2020 14:56
Sanna Keskisestä tulee Kalevan uusi vastaava päätoimittaja

Sanna Kes­ki­ses­tä tulee Kalevan uusi vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja

14.01.2020 14:42
Kontula otettiin neljän muun aktivistin kanssa kiinni Israelissa

Kontula otet­tiin neljän muun ak­ti­vis­tin kanssa kiinni Is­rae­lis­sa

14.01.2020 12:53
Valtakunnansovittelija Piekkala lakonuhkien sovittelusta: "Tullaan uudestaan samoilla kysymyksillä sovitteluun"

Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja Piek­ka­la la­kon­uh­kien so­vit­te­lus­ta: "Tul­laan uu­des­taan sa­moil­la ky­sy­myk­sil­lä so­vit­te­luun"

14.01.2020 12:32
Vesi- ja riistalintukannat jyrkässä laskussa, linnusto vaarassa yksipuolistua rajusti: "Koska riistalinnut ovat meillä luonnonvara, niin jotain pitää todellakin tehdä"

Vesi- ja riis­ta­lin­tu­kan­nat jyr­käs­sä las­kus­sa, lin­nus­to vaa­ras­sa yk­si­puo­lis­tua ra­jus­ti: "Koska riis­ta­lin­nut ovat meillä luon­non­va­ra, niin jotain pitää to­del­la­kin tehdä"

14.01.2020 12:16
Työoikeuden professori pitää ay-jäsenmaksujen perimisen lopettamista kiellettynä toimenpiteenä – kehottaa Ammattiliitto Prota viemään asian työtuomioistuimeen

Työ­oi­keu­den pro­fes­so­ri pitää ay-jä­sen­mak­su­jen pe­ri­mi­sen lo­pet­ta­mis­ta kiel­let­ty­nä toi­men­pi­tee­nä – ke­hot­taa Am­mat­ti­liit­to Prota viemään asian työ­tuo­mio­is­tui­meen

14.01.2020 11:58