Kotimaa

Velat anteeksi kymmenessä vuodessa ja maksuhäiriömerkintöjen kesto lyhyemmäksi? Keskusta esittää helpotuksia velallisten asemaan

Velat an­teek­si kym­me­nes­sä vuo­des­sa ja mak­su­häi­riö­mer­kin­tö­jen kesto ly­hyem­mäk­si? Kes­kus­ta esittää hel­po­tuk­sia ve­lal­lis­ten asemaan

06:30
Pääministeri Marin Ylellä: On mahdollista, että hallitus käy pian läpi uusia rajoitustoimia

Pää­mi­nis­te­ri Marin Ylellä: On mah­dol­lis­ta, että hal­li­tus käy pian läpi uusia ra­joi­tus­toi­mia

04.03.2021 21:45
Koronavirus jyllää yhä Oulun kaupunginsairaalassa, seitsemäs potilas kuollut ja altistumisia ilmi uudella osastolla – Oulussa torstaina tietoon yhteensä 11 tuoretta tartuntaa

Ko­ro­na­vi­rus jyllää yhä Oulun kau­pun­gin­sai­raa­las­sa, seit­se­mäs potilas kuollut ja al­tis­tu­mi­sia ilmi uudella osas­tol­la – Oulussa tors­tai­na tietoon yh­teen­sä 11 tuo­ret­ta tar­tun­taa

04.03.2021 20:49
Ulkoilujärjestöt eivät pidä sisä- ja ulkotapahtumien yhtäläisiä osallistumisrajoituksia perusteltuina

Ul­koi­lu­jär­jes­töt eivät pidä sisä- ja ul­ko­ta­pah­tu­mien yh­tä­läi­siä osal­lis­tu­mis­ra­joi­tuk­sia pe­rus­tel­tui­na

04.03.2021 20:48

Po­lii­sit el­vyt­ti­vät sy­li­vau­van Lah­des­sa – pal­kit­tiin po­lii­si­pääl­li­kön mi­ta­leil­la

04.03.2021 20:46

Ra­vin­to­la-alan asetus kieltää per­jan­tais­ta alkaen tanssin ja muun sei­saal­taan oles­ke­lun asiak­kail­ta

04.03.2021 17:57
Finnairin kanta-asiakastietoja vietiin tietomurrossa – yhtiö suosittelee salasanan vaihtoa

Finn­ai­rin kan­ta-asia­kas­tieto­ja vietiin tie­to­mur­ros­sa – yhtiö suo­sit­te­lee sa­la­sa­nan vaihtoa

04.03.2021 17:54

Hal­li­tus siunasi Fi­na­vian pää­omit­ta­mi­sen – käy­tös­sä enin­tään noin 320 mil­joo­naa euroa

04.03.2021 13:56
Finnairin asiakkaiden tietoja vuotanut tietomurrossa – asiakkaita kehotetaan vaihtamaan salasana

Finn­ai­rin asiak­kai­den tietoja vuo­ta­nut tie­to­mur­ros­sa – asiak­kai­ta ke­ho­te­taan vaih­ta­maan sa­la­sa­na

04.03.2021 13:18
Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen: Koronan torjunnassa tarvitaan nyt nopeaa reagointia

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja, ken­raa­li Timo Ki­vi­nen: Koronan tor­jun­nas­sa tar­vi­taan nyt nopeaa rea­goin­tia

04.03.2021 09:17 1
Tilaajille
OYS hankki Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäiset tekonivelrobotit – tarkka jälki vähentää uusintaleikkausten tarvetta

OYS hankki Suomen ja Poh­jois­mai­den en­sim­mäi­set te­ko­ni­vel­ro­bo­tit – tarkka jälki vä­hen­tää uu­sin­ta­leik­kaus­ten tar­vet­ta

04.03.2021 08:29

SDP edel­leen yk­kö­se­nä Ylen kun­ta­vaa­li­gal­lu­pis­sa ennen pe­rus­suo­ma­lai­sia ja ko­koo­mus­ta

04.03.2021 07:36 4
Koirapoliisi kertoo, miten pikku pennusta kasvaa kultaakin kalliimpi partiokaveri: Avainasemassa ovat rohkeus, itsevarmuus ja motivaatio – "Pakolla opettaminen ei johda mihinkään hyvään"

Koi­ra­po­lii­si kertoo, miten pikku pen­nus­ta kasvaa kul­taa­kin kal­liim­pi par­tio­ka­ve­ri: Avain­ase­mas­sa ovat roh­keus, it­se­var­muus ja mo­ti­vaa­tio – "Pa­kol­la opet­ta­mi­nen ei johda mi­hin­kään hyvään"

04.03.2021 06:30
Tilaajille
Hallitus valmistelee neljän eri pykälän käyttöä valmiuslaista – päätöksiä perjantaina

Hal­li­tus val­mis­te­lee neljän eri pykälän käyttöä val­mius­lais­ta – pää­tök­siä per­jan­tai­na

03.03.2021 21:34
Hallitus valmis muuttamaan rokotusjärjestystä kuntavaalien takia

Hal­li­tus valmis muut­ta­maan ro­ko­tus­jär­jes­tys­tä kun­ta­vaa­lien takia

03.03.2021 21:20 3
Ministerit muistuttivat rajoitusten tärkeydestä epidemian pahetessa: "Tässä on useita viikkoja varoiteltu"

Mi­nis­te­rit muis­tut­ti­vat ra­joi­tus­ten tär­key­des­tä epi­de­mian pa­he­tes­sa: "Tässä on useita viik­ko­ja va­roi­tel­tu"

03.03.2021 20:59 1
Koronan takia käräjillä keskeytetyistä rikos- ja riita-asioista 2500 on yhä ratkaisematta- "Henkilöstöä on liian vähän"

Koronan takia kä­rä­jil­lä kes­key­te­tyis­tä rikos- ja rii­ta-asiois­ta 2500 on yhä rat­kai­se­mat­ta- "Hen­ki­lös­töä on liian vähän"

03.03.2021 21:13
Poliisi epäilee iisalmelaista joogayrittäjää koronakaranteenin rikkomisesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta – tapaukseen liittyy laaja altistumisketju

Poliisi epäilee ii­sal­me­lais­ta joo­ga­yrit­tä­jää ko­ro­na­ka­ran­tee­nin rik­ko­mi­ses­ta ja vir­ka­mie­hen vä­ki­val­tai­ses­ta vas­tus­ta­mi­ses­ta – ta­pauk­seen liittyy laaja al­tis­tu­mis­ket­ju

03.03.2021 18:35
Sepelvaltimotauti voi olla kehittynyt pitkälle jo nuorilla aikuisilla – "Myös hyvässä kunnossa olevien kannattaa tarkistaa arvonsa"

Se­pel­val­ti­mo­tau­ti voi olla ke­hit­ty­nyt pit­käl­le jo nuo­ril­la ai­kui­sil­la – "Myös hyvässä kun­nos­sa olevien kan­nat­taa tar­kis­taa ar­von­sa"

03.03.2021 08:01
Tilaajille
Marin A-studiossa: Hallitus tulee ottamaan valmiuslaista useita pykäliä käyttöön

Marin A-stu­dios­sa: Hal­li­tus tulee ot­ta­maan val­mius­lais­ta useita pykäliä käyt­töön

02.03.2021 23:15 1
Oulun kaupunginsairaalan koronarypäs laajenee: Jo viisi potilasta kuollut, yhteensä 56 potilasta ja henkilöstön jäsentä saanut tartunnan – "Tilanne on vakava"

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan ko­ro­na­ry­päs laa­je­nee: Jo viisi po­ti­las­ta kuol­lut, yh­teen­sä 56 po­ti­las­ta ja hen­ki­lös­tön jäsentä saanut tar­tun­nan – "Ti­lan­ne on vakava"

02.03.2021 20:45 1
Jorma Suonvieri julkaisi vuosia sitten täydellisesti epäonnistuneen junavideon, jota on katsottu yli 65 miljoonaa kertaa – "Rehellisesti sanottuna sen ei pitäisi olla suosittu"

Jorma Suon­vie­ri jul­kai­si vuosia sitten täy­del­li­ses­ti epä­on­nis­tu­neen ju­na­vi­deon, jota on kat­sot­tu yli 65 mil­joo­naa kertaa – "Re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na sen ei pitäisi olla suo­sit­tu"

02.03.2021 18:00 1
Tilaajille
HS: Eduskunnan puhemies moittii kirjeessä hallitusta ravintoloiden sulkemiseen liittyvän lain kiirehtimisestä

HS: Edus­kun­nan pu­he­mies moittii kir­jees­sä hal­li­tus­ta ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­seen liit­ty­vän lain kii­reh­ti­mi­ses­tä

02.03.2021 08:03 6
Oulussa hoitajille paikallinen keikkatyösopimus – tuo helpotusta työvoimapulaan

Oulussa hoi­ta­jil­le pai­kal­li­nen keik­ka­työ­so­pi­mus – tuo hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

02.03.2021 07:05
Tilaajille
Neljännes Suomen juristeista koulutetaan Lapissa – hyvä työllistyminen, tasokas opetus ja upea luonto houkuttelevat junantuomia opiskelijoita ympäri maata Rovaniemelle

Nel­jän­nes Suomen ju­ris­teis­ta kou­lu­te­taan Lapissa – hyvä työl­lis­ty­mi­nen, tasokas opetus ja upea luonto hou­kut­te­le­vat ju­nan­tuo­mia opis­ke­li­joi­ta ympäri maata Ro­va­nie­mel­le

02.03.2021 09:54
Tilaajille
Rokotemäärissä jopa kymmenien tuhansien vaihteluja – "Astra Zenecan toimitukset olleet varsin arvaamattomia"

Ro­ko­te­mää­ris­sä jopa kym­me­nien tu­han­sien vaih­te­lu­ja – "Astra Zenecan toi­mi­tuk­set olleet varsin ar­vaa­mat­to­mia"

01.03.2021 18:30
Tilaajille
Hyvää opiskelutilaa ei lasketa neliöissä – oululainen Ella Rankinen ja rovaniemeläinen Vilma Teittinen vannovat yksinkertaisen ja riittävän valoisan opiskeluntilan nimeen

Hyvää opis­ke­lu­ti­laa ei lasketa ne­liöis­sä – ou­lu­lai­nen Ella Ran­ki­nen ja ro­va­nie­me­läi­nen Vilma Teit­ti­nen van­no­vat yk­sin­ker­tai­sen ja riit­tä­vän va­loi­san opis­ke­lun­ti­lan nimeen

01.03.2021 17:00
Tilaajille
Pääministeri ilmoitti: Suomi on siirtynyt poikkeusoloihin – Marin vetosi kaikkiin kansalaisiin: "Kiitos, että välität ja toimit vastuullisesti"

Pää­mi­nis­te­ri il­moit­ti: Suomi on siir­ty­nyt poik­keus­oloi­hin – Marin vetosi kaik­kiin kan­sa­lai­siin: "Kii­tos, että välität ja toimit vas­tuul­li­ses­ti"

01.03.2021 13:38
Valtioneuvosto toteaa tänään poikkeusolot istunnossaan – myös ravintoloiden sulkemisesta annetaan esitys

Val­tio­neu­vos­to toteaa tänään poik­keus­olot is­tun­nos­saan – myös ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­ses­ta an­ne­taan esitys

01.03.2021 07:51
Oulun yliopiston psykologian opintoihin voi hakea jo tänä keväänä – koulutus suuntautuu muun muassa lasten ja nuorten ongelmiin

Oulun yli­opis­ton psy­ko­lo­gian opin­toi­hin voi hakea jo tänä keväänä – kou­lu­tus suun­tau­tuu muun muassa lasten ja nuorten on­gel­miin

01.03.2021 06:00
Tilaajille