Kotimaa

Orpon asema kokoomuksessa vahvistui – vaalivoitto ja puolueen menestys pormestarikisoissa toteutuivat
Tilaajille

Orpon asema ko­koo­muk­ses­sa vah­vis­tui – vaa­li­voit­to ja puo­lueen me­nes­tys por­mes­ta­ri­ki­sois­sa to­teu­tui­vat

21:59
Näin puoluejohtajat kommentoivat vaali-illan ensitietoja – Saarikko pitää keskustan lukua ihan hyvänä, Halla-aho uskoo perussuomalaisten tuloksen nousevan

Näin puo­lue­joh­ta­jat kom­men­toi­vat vaa­li-il­lan en­si­tie­to­ja – Saa­rik­ko pitää kes­kus­tan lukua ihan hyvänä, Hal­la-aho uskoo pe­rus­suo­ma­lais­ten tu­lok­sen nou­se­van

21:17
Orpon asema vahvistuu puolueen johtajana – kokoomus lipumassa kuntavaalivoittoon ja haluttuihin pormestarien paikkoihin

Orpon asema vah­vis­tuu puo­lueen joh­ta­ja­na – ko­koo­mus li­pu­mas­sa kun­ta­vaa­li­voit­toon ja ha­lut­tui­hin por­mes­ta­rien paik­koi­hin

20:43
Blokkipolitiikka sai pontta kuntavaaleissa – puoluekenttä jakautui "vasemmistohallitukseen" ja muihin, mikä jätti kokoomuksen monelle ainoaksi vaihtoehdoksi

Blok­ki­po­li­tiik­ka sai pontta kun­ta­vaa­leis­sa – puo­lue­kent­tä ja­kau­tui "va­sem­mis­to­hal­li­tuk­seen" ja muihin, mikä jätti ko­koo­muk­sen monelle ai­noak­si vaih­toeh­dok­si

18:30 1
Tilaajille
Analyysi: Etätyö totutti paikkariippumattomuuteen – ennakkoäänestystä voisi pidentää pysyvästi

Ana­lyy­si: Etätyö totutti paik­ka­riip­pu­mat­to­muu­teen – en­nak­koää­nes­tys­tä voisi pi­den­tää py­sy­väs­ti

18:07
Tilaajille
THL: Suomessa raportoitu tänään 47 koronatartuntaa

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tu tänään 47 ko­ro­na­tar­tun­taa

12:27
Vaalihuoneistot ovat auki: Tänään äänestetään, ketkä päättävät kuntien asioista

Vaa­li­huo­neis­tot ovat auki: Tänään ää­nes­te­tään, ketkä päät­tä­vät kuntien asiois­ta

09:53
Rekka ja henkilöauto törmäsivät rajusti Pyhäjärvellä, henkilöauton kuljettaja menehtyi onnettomuuspaikalla – vaikuttaa Nelostien liikennejärjestelyihin

Rekka ja hen­ki­löau­to tör­mä­si­vät rajusti Py­hä­jär­vel­lä, hen­ki­löau­ton kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muus­pai­kal­la – vai­kut­taa Ne­los­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin

15:53
LM-kysely: lainvalmistelussa oikeusoppineista merkittäviä laatuongelmia – perustuslakituomioistuimelle vain niukasti kannatusta

LM-ky­se­ly: lain­val­mis­te­lus­sa oi­keu­sop­pi­neis­ta mer­kit­tä­viä laa­tuon­gel­mia – pe­rus­tus­la­ki­tuo­miois­tui­mel­le vain niu­kas­ti kan­na­tus­ta

06:30 3
Tilaajille
Lasten koronarokotukset saattavat alkaa Suomessakin – kuinka luottavaisin mielin jopa alle 12-vuotiaan voisi viedä rokotettavaksi?

Lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saat­ta­vat alkaa Suo­mes­sa­kin – kuinka luot­ta­vai­sin mielin jopa alle 12-vuo­tiaan voisi viedä ro­ko­tet­ta­vak­si?

17:45
Tilaajille
Poliisi epäilee vihreiden pormestariehdokasta Anni Sinnemäkeä virkarikoksesta – Helsingin vihreiden puheenjohtaja ei kommentoi Sinnemäen virkarikosepäilyä

Poliisi epäilee vih­rei­den por­mes­ta­rieh­do­kas­ta Anni Sin­ne­mä­keä vir­ka­ri­kok­ses­ta – Hel­sin­gin vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja ei kom­men­toi Sin­ne­mäen vir­ka­ri­ko­se­päi­lyä

12.06.2021 12:34 4
Närpiö osaa ulkomaisen työvoiman houkuttelun ja nauttii lähes täystyöllisyydestä – kasvihuoneiden pikkukaupunki on tehnyt sen, mitä on pidetty mahdottomana

Närpiö osaa ul­ko­mai­sen työ­voi­man hou­kut­te­lun ja nauttii lähes täys­työl­li­syy­des­tä – kas­vi­huo­nei­den pik­ku­kau­pun­ki on tehnyt sen, mitä on pidetty mah­dot­to­ma­na

12.06.2021 06:30
Tilaajille
Numerokoodi korvaa nimilaatat poliisihaalareissa – alan liitto harkitsisi nimen poistamista myös virkamerkeistä

Nu­me­ro­koo­di korvaa ni­mi­laa­tat po­lii­si­haa­la­reis­sa – alan liitto har­kit­si­si nimen pois­ta­mis­ta myös vir­ka­mer­keis­tä

12.06.2021 06:00 5
Tilaajille
Työikäisten terveydelle paljastunut iso uusi uhka – pitkää koronaa poteva saa usein aivoterveyteen liittyvän sairauden

Työi­käis­ten ter­vey­del­le pal­jas­tu­nut iso uusi uhka – pitkää koronaa poteva saa usein ai­vo­ter­vey­teen liit­ty­vän sai­rau­den

11.06.2021 18:30
Tilaajille
Yksityisten lääkäriasemien koronatesteissä satojen eurojen hintaeroja – vertailussa mukana myös Pohjois-Suomessa toimivia yrityksiä

Yk­si­tyis­ten lää­kä­ria­se­mien ko­ro­na­tes­teis­sä satojen eurojen hin­tae­ro­ja – ver­tai­lus­sa mukana myös Poh­jois-Suo­mes­sa toi­mi­via yri­tyk­siä

11.06.2021 09:53 3
Tilaajille
Pintavedet ovat Suomessa tavallista lämpimämpiä – Kevojärvellä lähes viisi astetta tavanomaista lämpimämpää vettä

Pin­ta­ve­det ovat Suo­mes­sa ta­val­lis­ta läm­pi­mäm­piä – Ke­vo­jär­vel­lä lähes viisi astetta ta­va­no­mais­ta läm­pi­mäm­pää vettä

11.06.2021 09:04
Puheenjohtajat väittelivät koulutussatsausten kohdentamisesta Ylen vaalikeskustelussa

Pu­heen­joh­ta­jat väit­te­li­vät kou­lu­tus­sat­saus­ten koh­den­ta­mi­ses­ta Ylen vaa­li­kes­kus­te­lus­sa

10.06.2021 23:57
Sote-uudistus ei ole ongelmissa, kaatumassa tai edes myöhästymässä, vakuuttaa valiokunnan puheenjohtaja Lohi

So­te-uu­dis­tus ei ole on­gel­mis­sa, kaa­tu­mas­sa tai edes myö­häs­ty­mäs­sä, va­kuut­taa va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Lohi

10.06.2021 19:09 1
Koronaan keskittyminen jättää jälkeensä hoitovelan, jonka hintalappu on vielä arvoitus – Lääkäri: "Osa potilaista putosi sairauksien seurannasta pois"

Ko­ro­naan kes­kit­ty­mi­nen jättää jäl­keen­sä hoi­to­ve­lan, jonka hin­ta­lap­pu on vielä ar­voi­tus – Lää­kä­ri: "Osa po­ti­lais­ta putosi sai­rauk­sien seu­ran­nas­ta pois"

10.06.2021 18:30
Tilaajille
Poliisille vankeustuomio törkeästä lapsen hyväksikäytöstä Raahessa

Po­lii­sil­le van­keus­tuo­mio tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Raa­hes­sa

10.06.2021 14:48
Tilaajille
STM ja THL esittävät tilannekatsauksen koronavirustilanteesta, tänään 93 uutta koronatapausta – katso tallenne tiedotustilaisuudesta tästä

STM ja THL esit­tä­vät ti­lan­ne­kat­sauk­sen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta, tänään 93 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta tästä

10.06.2021 11:26
Kokoomus suosituin puolue Ylen kuntavaalikyselyssä – toisena perussuomalaiset

Ko­koo­mus suo­si­tuin puolue Ylen kun­ta­vaa­li­ky­se­lys­sä – toisena pe­rus­suo­ma­lai­set

10.06.2021 07:53 9
Tilaajille
Näkökulma: Panokset kiistassa Eurooppa-syyttäjistä olivat Suomen asiaa isommat – uhkakuva tulee idästä

Nä­kö­kul­ma: Pa­nok­set kiis­tas­sa Eu­roop­pa-syyt­tä­jis­tä olivat Suomen asiaa isommat – uh­ka­ku­va tulee idästä

10.06.2021 06:30
Tilaajille
Varusmiehille mahdollisuus ottaa koronarokote palveluksen aikana

Va­rus­mie­hil­le mah­dol­li­suus ottaa ko­ro­na­ro­ko­te pal­ve­luk­sen aikana

09.06.2021 18:49
MTV ja HS: Suomalaismiehen epäillään olleen mukana levittämässä FBI:n kehittämiä salattuja puhelimia alamaailmalle Espanjassa

MTV ja HS: Suo­ma­lais­mie­hen epäil­lään olleen mukana le­vit­tä­mäs­sä FBI:n ke­hit­tä­miä sa­lat­tu­ja pu­he­li­mia ala­maail­mal­le Es­pan­jas­sa

09.06.2021 18:42
Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski jättää tehtävänsä

Val­tio­neu­vos­ton vies­tin­tä­joh­ta­ja Päivi Ant­ti­kos­ki jättää teh­tä­vän­sä

08.06.2021 18:55 1
Suomessa on otettu kiinni lähes sata ihmistä laajan kansainvälisen operaation yhteydessä – FBI loi salatun viestintäalustan, jonka rikolliset ottivat todesta

Suo­mes­sa on otettu kiinni lähes sata ihmistä laajan kan­sain­vä­li­sen ope­raa­tion yh­tey­des­sä – FBI loi salatun vies­tin­täa­lus­tan, jonka ri­kol­li­set ottivat todesta

08.06.2021 15:24
Huijarit kaupitelleet olemattomia rokotteita miljardeilla euroilla – "Kertoo, kuinka merkittävästä bisneksestä on kyse"

Hui­ja­rit kau­pi­tel­leet ole­mat­to­mia ro­kot­tei­ta mil­jar­deil­la eu­roil­la – "Ker­too, kuinka mer­kit­tä­väs­tä bis­nek­ses­tä on kyse"

08.06.2021 06:30
Tilaajille
Destiassa alkaa tiistaina kolmen päivän lakko – ruuhkat teillä ja myöhästymiset raiteilla mahdollisia

Des­tias­sa alkaa tiis­tai­na kolmen päivän lakko – ruuhkat teillä ja myö­häs­ty­mi­set rai­teil­la mah­dol­li­sia

07.06.2021 19:57
Sinisten paikallisyhdistys erotti Timo Soinin – entinen ulkoministeri pitää laittomana

Si­nis­ten pai­kal­li­syh­dis­tys erotti Timo Soinin – entinen ul­ko­mi­nis­te­ri pitää lait­to­ma­na

07.06.2021 18:59 3