Kotimaa

Suomi on alkiotutkimuksissa Pohjoismaiden sallivimpia, Islannissa laki sallii myös sukupuolen valinnan – "Käytössä on menetelmiä, joilla voi nähdä kaikki kromosomimuutokset"

Suomi on al­kio­tut­ki­muk­sis­sa Poh­jois­mai­den sal­li­vim­pia, Is­lan­nis­sa laki sallii myös su­ku­puo­len va­lin­nan – "Käy­tös­sä on me­ne­tel­miä, joilla voi nähdä kaikki kro­mo­so­mi­muu­tok­set"

17.11.2019 19:35
Lumiskootterista uusi talvihitti? – Ideakilpailun voittanutta sähköistä menopeliä viedään sarjatuotantoon

Lu­mi­skoot­te­ris­ta uusi tal­vi­hit­ti? – Idea­kil­pai­lun voit­ta­nut­ta säh­köis­tä me­no­pe­liä viedään sar­ja­tuo­tan­toon

17.11.2019 17:57
Yle: Puolustusministeri Kaikkonen selvityttää, voisiko puolustushallinnon työtehtäviä hajauttaa nykyistä enemmän ympäri Suomea – koskee 13  000:ta työpaikkaa

Yle: Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen sel­vi­tyt­tää, voisiko puo­lus­tus­hal­lin­non työ­teh­tä­viä ha­jaut­taa ny­kyis­tä enemmän ympäri Suomea – koskee 13  000:ta työ­paik­kaa

17.11.2019 17:31
Andersson ehdotti: Valtio voisi yhden vuoden ajan maksaa lähes kokonaan kulut polttomoottoriautojen muuttamisesta biokaasulla käyviksi

An­ders­son eh­dot­ti: Valtio voisi yhden vuoden ajan maksaa lähes ko­ko­naan kulut polt­to­moot­to­ri­au­to­jen muut­ta­mi­ses­ta bio­kaa­sul­la käy­vik­si

17.11.2019 16:49
Postikiistan ratkotaan parhaillaan valtakunnan sovittelijan johdolla – Useat tukilakot uhkaavat pysäyttää Postin lähetysten käsittelyn ja kuljetuksen maanantaina

Pos­ti­kiis­tan rat­ko­taan par­hail­laan val­ta­kun­nan so­vit­te­li­jan joh­dol­la – Useat tu­ki­la­kot uh­kaa­vat py­säyt­tää Postin lä­he­tys­ten kä­sit­te­lyn ja kul­je­tuk­sen maa­nan­tai­na

17.11.2019 16:44
Oulussa vatvottu jo kohta kymmenen vuotta: Pormestari vai kaupunginjohtaja? – Asiantuntijoiden mielestä oikeaa vastausta siihen, kumpi systeemi on parempi, ei ole olemassa

Oulussa vat­vot­tu jo kohta kym­me­nen vuotta: Por­mes­ta­ri vai kau­pun­gin­joh­ta­ja? – Asian­tun­ti­joi­den mie­les­tä oikeaa vas­taus­ta siihen, kumpi sys­tee­mi on pa­rem­pi, ei ole ole­mas­sa

17.11.2019 12:00
Markkinatalous osoitti ihmeellisyytensä, kun sähköpostiin saapui tarjous tulisesta porsaanreiästä
Kolumni Daniel Wallenius

Mark­ki­na­ta­lous osoitti ih­meel­li­syy­ten­sä, kun säh­kö­pos­tiin saapui tarjous tu­li­ses­ta por­saan­reiäs­tä

17.11.2019 11:48
Postikiistan ratkominen jatkuu tänään – Useat tukilakot uhkaavat pysäyttää Postin lähetysten käsittelyn ja kuljetuksen maanantaina

Pos­ti­kiis­tan rat­ko­mi­nen jatkuu tänään – Useat tu­ki­la­kot uh­kaa­vat py­säyt­tää Postin lä­he­tys­ten kä­sit­te­lyn ja kul­je­tuk­sen maa­nan­tai­na

17.11.2019 11:41
VR:n vanha pääkonttori saa uuden elämän hotellina – Kävimme katsomassa, miten Eliel Saarisen suunnittelema arvorakennus muuntuu jättimäiseksi hotelliksi

VR:n vanha pää­kont­to­ri saa uuden elämän ho­tel­li­na – Kävimme kat­so­mas­sa, miten Eliel Saa­ri­sen suun­nit­te­le­ma ar­vo­ra­ken­nus muuntuu jät­ti­mäi­sek­si ho­tel­lik­si

17.11.2019 08:00
Tilaajille
Elämä ei vilissyt silmissä ruumisarkun suljetun kannen alla – Kokemus kuolemasta oli lempeä mutta ehkä sopimaton ahtaanpaikankammoiselle

Elämä ei vi­lis­syt sil­mis­sä ruu­mis­ar­kun sul­je­tun kannen alla – Kokemus kuo­le­mas­ta oli lempeä mutta ehkä so­pi­ma­ton ah­taan­pai­kan­kam­moi­sel­le

16.11.2019 18:00
Tilaajille
Ei tietoakaan kriisitunnelmista – Antti Rinne luetteli hallituksen saavutuksia demareiden puoluevaltuustossa Porissa

Ei tie­toa­kaan krii­si­tun­nel­mis­ta – Antti Rinne luet­te­li hal­li­tuk­sen saa­vu­tuk­sia de­ma­rei­den puo­lue­val­tuus­tos­sa Porissa

16.11.2019 17:20
Vasemmistoliitto vaihtoi puoluesihteerinsä ja sai kolme uutta varapuheenjohtajaa – Li Anderssonia tuuraa tarvittaessa Jussi Saramo

Va­sem­mis­to­liit­to vaihtoi puo­lue­sih­tee­rin­sä ja sai kolme uutta va­ra­pu­heen­joh­ta­jaa – Li An­ders­so­nia tuuraa tar­vit­taes­sa Jussi Saramo

16.11.2019 16:52
Rinne ihmettelee työmarkkinajärjestöjen nuivaa suhtautumista pienten eläkkeiden korottamiseen

Rinne ih­met­te­lee työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen nuivaa suh­tau­tu­mis­ta pienten eläk­kei­den ko­rot­ta­mi­seen

16.11.2019 14:47
Li Anderssonin suosio on suurempi kuin hänen johtamansa puolueen – Oli viime vaaleissa koko maan toiseksi suosituin ehdokas

Li An­ders­so­nin suosio on suu­rem­pi kuin hänen joh­ta­man­sa puo­lueen – Oli viime vaa­leis­sa koko maan toi­sek­si suo­si­tuin ehdokas

16.11.2019 14:46
Hovioikeus lisäsi Oulussa kaupparyöstöjä tehneen vankeusaikaa – päätöksen taustalla miehen aiemmat tuomiot

Ho­vi­oi­keus lisäsi Oulussa kaup­pa­ryös­tö­jä tehneen van­keus­ai­kaa – pää­tök­sen taus­tal­la miehen aiemmat tuomiot

16.11.2019 14:01
Postilakko laajenee: AKT maanantaina tukilakkoon postilaisten puolesta – Postin lähetysten käsittely seisahtuu viikoksi

Pos­ti­lak­ko laa­je­nee: AKT maa­nan­tai­na tu­ki­lak­koon pos­ti­lais­ten puo­les­ta – Postin lä­he­tys­ten kä­sit­te­ly sei­sah­tuu vii­kok­si

16.11.2019 12:59
Puoluesihteerin valintatapaa koskevan äänestystuloksen tulkinnasta tuli vasemmistoliiton puoluekokouksessa omituinen sekoilu

Puo­lue­sih­tee­rin va­lin­ta­ta­paa kos­ke­van ää­nes­tys­tu­lok­sen tul­kin­nas­ta tuli va­sem­mis­to­lii­ton puo­lue­ko­kouk­ses­sa omi­tui­nen sekoilu

16.11.2019 12:57
Puheenvuoro: Sosiaalinen media ja pelaaminen saattavat haitata arjen perusrytmiä ja työkykyisyyttä

Pu­heen­vuo­ro: So­siaa­li­nen media ja pe­laa­mi­nen saat­ta­vat haitata arjen pe­rus­ryt­miä ja työ­ky­kyi­syyt­tä

16.11.2019 10:00
Lännen Median kysely: Kansanedustajat sallisivat koulujen joulujuhlan kirkossa – hallituspuolueissa hajontaa: keskusta kannattaa, vihreät vastustavat

Lännen Median kysely: Kan­san­edus­ta­jat sal­li­si­vat kou­lu­jen jou­lu­juh­lan kir­kos­sa – hal­li­tus­puo­lueis­sa ha­jon­taa: kes­kus­ta kan­nat­taa, vihreät vas­tus­ta­vat

16.11.2019 06:00
Sairaus, joka ei hellitä – Kun Ben Zyskowicz pääsee kotiin, hän menee sohvalle pitkälleen ja panee tyynyn silmiensä eteen

Sai­raus, joka ei hellitä – Kun Ben Zys­ko­wicz pääsee kotiin, hän menee soh­val­le pit­käl­leen ja panee tyynyn sil­mien­sä eteen

16.11.2019 06:00
"Ei joulujuhla kirkossa ole minua vahingoittanut" – Näin kansanedustajat kommentoivat joulujuhlakohua

"Ei jou­lu­juh­la kir­kos­sa ole minua va­hin­goit­ta­nut" – Näin kan­san­edus­ta­jat kom­men­toi­vat jou­lu­juh­la­ko­hua

15.11.2019 22:29
Viranomaisten velvollisuus on kertoa palauttamisen eri vaihtoehdot – "Emme painosta lähtemään vapaaehtoisesti"

Vi­ran­omais­ten vel­vol­li­suus on kertoa pa­laut­ta­mi­sen eri vaih­to­eh­dot – "Emme pai­nos­ta läh­te­mään va­paaeh­toi­ses­ti"

15.11.2019 18:24
Vasemmistoliiton Andersson vaati hoivakotien asukkaille korvauksia – "Audi-miesten kokoomuslaiset ja mersupersut yhtä oppositiota"

Va­sem­mis­to­lii­ton An­ders­son vaati hoi­va­ko­tien asuk­kail­le kor­vauk­sia – "Au­di-mies­ten ko­koo­mus­lai­set ja mer­su­per­sut yhtä op­po­si­tio­ta"

15.11.2019 17:46
Selvitys: Hiilineutraalissa Suomessa peltoala voi vähentyä kymmeniä prosentteja

Sel­vi­tys: Hii­li­neut­raa­lis­sa Suo­mes­sa pel­to­ala voi vä­hen­tyä kym­me­niä pro­sent­te­ja

15.11.2019 17:39
PAU:n Nieminen postiriidasta: Kaikki asiat ovat vielä pöydällä – auto- ja kuljetusala aloittaa viikon tukilakon maanantaina, myös postikuljetukset losseilla pysähtyvät

PAU:n Nie­mi­nen pos­ti­rii­das­ta: Kaikki asiat ovat vielä pöy­däl­lä – auto- ja kul­je­tus­ala aloit­taa viikon tu­ki­la­kon maa­nan­tai­na, myös pos­ti­kul­je­tuk­set los­seil­la py­säh­ty­vät

15.11.2019 15:24
Viihdetaiteilija Jari Sillanpäälle syyte lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – Syyte ei koske fyysistä kanssakäymistä, asianajaja sanoo

Viih­de­tai­tei­li­ja Jari Sil­lan­pääl­le syyte lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – Syyte ei koske fyy­sis­tä kans­sa­käy­mis­tä, asian­aja­ja sanoo

15.11.2019 10:54
PAU:n puheenjohtaja pitää käännettä ratkaiseva – postilaisten sopimusta hierotaan nyt vanhan sopimuksen pohjalta

PAU:n pu­heen­joh­ta­ja pitää kään­net­tä rat­kai­se­va – pos­ti­lais­ten so­pi­mus­ta hie­ro­taan nyt vanhan so­pi­muk­sen poh­jal­ta

15.11.2019 10:47
Kampin ampumistapauksesta on nostettu syytteet – 32-vuotiasta miestä syytetään kolmesta murhan yrityksestä

Kampin am­pu­mis­ta­pauk­ses­ta on nos­tet­tu syyt­teet – 32-vuo­tias­ta miestä syy­te­tään kol­mes­ta murhan yri­tyk­ses­tä

15.11.2019 10:45
Suomesta Irakiin palautettu mies tapettiin kolme viikkoa paluun jälkeen - Turvapaikanhakijoiden tukiyhdistys ei yllättynyt EIT:n korvausratkaisusta

Suo­mes­ta Irakiin pa­lau­tet­tu mies ta­pet­tiin kolme viikkoa paluun jälkeen - Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den tu­ki­yh­dis­tys ei yl­lät­ty­nyt EIT:n kor­vaus­rat­kai­sus­ta

15.11.2019 08:03
LM-selvitys: Poliisia avustavassa oikeuspsykiatrian yksikössä epäily laiminlyönneistä – Viisi psykologia vakavasti huolissaan lasten haastatteluista

LM-sel­vi­tys: Po­lii­sia avus­ta­vas­sa oi­keus­psy­kiat­rian yk­si­kös­sä epäily lai­min­lyön­neis­tä – Viisi psy­ko­lo­gia va­ka­vas­ti huo­lis­saan lasten haas­tat­te­luis­ta

15.11.2019 06:00