Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kotimaa

Henkilöauto suistui tieltä veteen Ranualla – kuljettaja menehtyi onnettomuudessa

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

08:43
Yllättävän harva nainen hakeutuu virtsankarkailun vuoksi lääkäriin, vaikka tiedossa olisi apua – tässä neljä erilaista karkailumuotoa

Yl­lät­tä­vän harva nainen ha­keu­tuu virt­san­kar­kai­lun vuoksi lää­kä­riin, vaikka tie­dos­sa olisi apua – tässä neljä eri­lais­ta kar­kai­lu­muo­toa

06:30
Tilaajille
Euroopan energiakriisi loppui, muutos näkyy nyt bensapumpuilla – joko päästään alle 1,70 euron litrahintojen?

Eu­roo­pan ener­gia­krii­si loppui, muutos näkyy nyt ben­sa­pum­puil­la – joko pääs­tään alle 1,70 euron lit­ra­hin­to­jen?

10.12.2023 18:30 20
Tilaajille
Rakennusliiton ja Ammattiliitto Pron työtaistelutoimet hiljentävät rakennustyömaita ja elintarviketeollisuutta ensi torstaina

Ra­ken­nus­lii­ton ja Am­mat­ti­liit­to Pron työ­tais­te­lu­toi­met hil­jen­tä­vät ra­ken­nus­työ­mai­ta ja elin­tar­vi­ke­teol­li­suut­ta ensi tors­tai­na

10.12.2023 15:02 1
Maltillisesti militääri – Kian uudessa sähkömaasturissa kaikki on suurta ja matkustajien mukavuutta on ajateltu poikkeuksellisen kattavasti

Mal­til­li­ses­ti mi­li­tää­ri – Kian uudessa säh­kö­maas­tu­ris­sa kaikki on suurta ja mat­kus­ta­jien mu­ka­vuut­ta on aja­tel­tu poik­keuk­sel­li­sen kat­ta­vas­ti

10.12.2023 12:00
Tilaajille
Sähköautojen kehittyessä pysähtyä tarvitsee yhä harvemmin – tarkoittaako se kuolemaa huoltoasemille?

Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

10.12.2023 10:06 10
Voisiko pörssisähkön hirmuhinnat taltuttaa kotimaisella konstilla? – Professori laski, paljonko ratkaisu maksaisi

Voisiko pörs­si­säh­kön hir­mu­hin­nat tal­tut­taa ko­ti­mai­sel­la kons­til­la? – Pro­fes­so­ri laski, pal­jon­ko rat­kai­su mak­sai­si

10.12.2023 06:30 20
Tilaajille
Presidenttikisassa moni loikkaa yli puoluerajojen – Vasemmistolainen Suvi-Anne Siimes perustelee, miksi oikeistolainen Stubb olisi paras presidentti

Pre­si­dent­ti­ki­sas­sa moni loikkaa yli puo­lue­ra­jo­jen – Va­sem­mis­to­lai­nen Su­vi-An­ne Siimes pe­rus­te­lee, miksi oi­keis­to­lai­nen Stubb olisi paras pre­si­dent­ti

09.12.2023 18:30 13
Tilaajille
Suomalaiset ovat kuitenkin useimmista asioista samaa mieltä – Osallistuvan demokratian suurhankkeista yllätystulos: kansa ei ole jyrkästi jakautunut kahtia

Suo­ma­lai­set ovat kui­ten­kin useim­mis­ta asiois­ta samaa mieltä – Osal­lis­tu­van de­mo­kra­tian suur­hank­keis­ta yl­lä­tys­tu­los: kansa ei ole jyr­käs­ti ja­kau­tu­nut kahtia

09.12.2023 16:00 1
Tilaajille
Seiskan päätoimittaja Jari Peltomäki on elänyt viihdelehtien villit vuodet, kun keikalle mentiin yksityiskoneella – "Suuret legendat kuolevat sukupuuttoon"

Seiskan pää­toi­mit­ta­ja Jari Pel­to­mä­ki on elänyt viih­de­leh­tien villit vuodet, kun kei­kal­le mentiin yk­si­tyis­ko­neel­la – "Suuret le­gen­dat kuo­le­vat su­ku­puut­toon"

09.12.2023 08:00
Tilaajille
Irtisanoutunut Seppo Määttä kokee, että työ Oulun kaupunginjohtajana jäi pahasti kesken – kaupunginhallituksessa eroa perusteltiin johtamistaitojen puutteilla

Ir­ti­sa­nou­tu­nut Seppo Määttä kokee, että työ Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­na jäi pahasti kesken – kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa eroa pe­rus­tel­tiin joh­ta­mis­tai­to­jen puut­teil­la

08.12.2023 17:53 1
Tilaajille
Suomalaislasten putoamiseen matematiikan Pisa-vertailussa haetaan lääkettä – Konkariopettajalta huutia tuntimäärän lisäämiselle: "Kuulostaa tuhlaukselta"

Suo­ma­lais­las­ten pu­toa­mi­seen ma­te­ma­tii­kan Pi­sa-ver­tai­lus­sa haetaan lää­ket­tä – Kon­ka­ri­opet­ta­jal­ta huutia tun­ti­mää­rän li­sää­mi­sel­le: "Kuu­los­taa tuh­lauk­sel­ta"

08.12.2023 17:20 4
Tilaajille
Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson irtisanoutui Journalistiliiton palveluksesta

Jour­na­lis­ti-leh­den pää­toi­mit­ta­ja Maria Pet­ters­son ir­ti­sa­nou­tui Jour­na­lis­ti­lii­ton pal­ve­luk­ses­ta

08.12.2023 14:46 3
Poliittiset lakot yltävät torstaina myös voimalaitoksiin

Po­liit­ti­set lakot yltävät tors­tai­na myös voi­ma­lai­tok­siin

08.12.2023 12:59 7
Oulun seudulta löydettiin ensimmäistä kertaa Suomessa suurikokoinen savutorakka: "Tuholaislajiksi sen voinee laskea"

Oulun seu­dul­ta löy­det­tiin en­sim­mäis­tä kertaa Suo­mes­sa suu­ri­ko­koi­nen sa­vu­to­rak­ka: "Tu­ho­lais­la­jik­si sen voinee laskea"

08.12.2023 10:59
Ministeri Rantanen lähetti komissiolle kirjeen, jossa hän ehdottaa turvapaikanhaun keskeyttämistä tietyissä tilanteissa kokonaan – Professori: Tyrmistyttävää ja käsittämätöntä

Mi­nis­te­ri Ran­ta­nen lähetti ko­mis­siol­le kir­jeen, jossa hän eh­dot­taa tur­va­pai­kan­haun kes­keyt­tä­mis­tä tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa ko­ko­naan – Pro­fes­so­ri: Tyr­mis­tyt­tä­vää ja kä­sit­tä­mä­tön­tä

08.12.2023 10:56 6
Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä eroaa tehtävästään – ehti toimia kaupunginjohtajana alle vuoden

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä eroaa teh­tä­väs­tään – ehti toimia kau­pun­gin­joh­ta­ja­na alle vuoden

08.12.2023 08:46
Tilaajille
Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii hallitukselta merkittäviä lisätoimia

Luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­nen vaatii hal­li­tuk­sel­ta mer­kit­tä­viä li­sä­toi­mia

08.12.2023 05:00 5
Loma-asuntojen välittäjä Lomarenkaan varausjärjestelmä hakkeroitiin: "Murtautuja teki ilkivaltaa tuhoamalla järjestelmän tietoja"

Lo­ma-asun­to­jen vä­lit­tä­jä Lo­ma­ren­kaan va­raus­jär­jes­tel­mä hak­ke­roi­tiin: "Mur­tau­tu­ja teki il­ki­val­taa tu­hoa­mal­la jär­jes­tel­män tie­to­ja"

07.12.2023 21:39
Tilaajille
Juhlapukujen ja materiaalien kierrätys näkyy jo Linnan juhlissa – Vaateala: "Siirtymä vastuulliseen vaatteiden kuluttamiseen ei onnistu ilman kannustimia"

Juh­la­pu­ku­jen ja ma­te­riaa­lien kier­rä­tys näkyy jo Linnan juh­lis­sa – Vaa­tea­la: "Siir­ty­mä vas­tuul­li­seen vaat­tei­den ku­lut­ta­mi­seen ei onnistu ilman kan­nus­ti­mia"

07.12.2023 18:49
Tilaajille
Itärajan läheisyydessä Venäjällä on yhä mahdollisia tulijoita – "Alue ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä"

Itä­ra­jan lä­hei­syy­des­sä Ve­nä­jäl­lä on yhä mah­dol­li­sia tu­li­joi­ta – "Alue ei ole tyhjä, osa heistä on yhä siellä"

07.12.2023 17:54 4
Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto ilmoittivat ensi torstain työnseisauksista, listoilla satoja yrityksiä

Am­mat­ti­liit­to Pro ja Teol­li­suus­liit­to il­moit­ti­vat ensi tors­tain työn­sei­sauk­sis­ta, lis­toil­la satoja yri­tyk­siä

07.12.2023 15:07 13
Puolustusvoimat julkaisi Hornetista otettua kuvaa Oulun ylilennosta – katso video

Puo­lus­tus­voi­mat jul­kai­si Hor­ne­tis­ta otettua kuvaa Oulun yli­len­nos­ta – katso video

07.12.2023 14:05
Ammattiliitot ilmoittavat tänään uusista työtaistelutoimista vastalauseena hallitukselle

Am­mat­ti­lii­tot il­moit­ta­vat tänään uusista työ­tais­te­lu­toi­mis­ta vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sel­le

07.12.2023 09:20 3
Suomen Luonto -lehti valitsi Vuoden turhakkeeksi maakuntalentojen tuet – "Viimeinen este tuista luopumisen tiellä ovat tuet itse"

Suomen Luonto -lehti valitsi Vuoden tur­hak­keek­si maa­kun­ta­len­to­jen tuet – "Vii­mei­nen este tuista luo­pu­mi­sen tiellä ovat tuet itse"

07.12.2023 09:02 5
Tilaajille
Kansanedustaja Jarno Limnell osallistui Linnan juhliin kahdesti nuorena kadettina – kertoo totuuden tanssilattialta

Kan­san­edus­ta­ja Jarno Limnell osal­lis­tui Linnan juhliin kah­des­ti nuorena ka­det­ti­na – kertoo to­tuu­den tans­si­lat­tial­ta

06.12.2023 22:46
Tilaajille
Presidentti Niinistö: "Ehkä haikeuden ja helpotuksen sekoitelma on se tunne, joka tässä nyt on pinnalla"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Ehkä hai­keu­den ja hel­po­tuk­sen se­koi­tel­ma on se tunne, joka tässä nyt on pin­nal­la"

06.12.2023 21:43 1
Käärijä kertoi Linnan juhlissa olevansa huolissaan nuorista: "Toivon, että kaikki asiat menisivät hyvin tässä maassa"

Käärijä kertoi Linnan juh­lis­sa ole­van­sa huo­lis­saan nuo­ris­ta: "Toi­von, että kaikki asiat me­ni­si­vät hyvin tässä maassa"

06.12.2023 21:42
Niinistö ja Haukio ottavat vieraat vastaan viimeistä kertaa Linnan juhlissa – Käärijä tuli kättelyihin ensimmäisten joukossa näyttävästi pukeutuneena

Nii­nis­tö ja Haukio ottavat vieraat vastaan vii­meis­tä kertaa Linnan juh­lis­sa – Käärijä tuli kät­te­lyi­hin en­sim­mäis­ten jou­kos­sa näyt­tä­väs­ti pu­keu­tu­nee­na

06.12.2023 19:26 1
Wilma Murron punainen puku yksi Linnan kuvatuimmista – Katri Niskasen suunnittelema kuparin värinen puku kertoo perheyrityksen ensimmäisestä tuotantomateriaalista

Wilma Murron pu­nai­nen puku yksi Linnan ku­va­tuim­mis­ta – Katri Nis­ka­sen suun­nit­te­le­ma kuparin värinen puku kertoo per­he­yri­tyk­sen en­sim­mäi­ses­tä tuo­tan­to­ma­te­riaa­lis­ta

06.12.2023 19:15
Tilaajille