Kotimaa

Suomi hakee EU:lta tukea viidelle ratahankkeelle – päätökset luvassa ensi kesänä

Suomi hakee EU:lta tukea vii­del­le ra­ta­hank­keel­le – pää­tök­set luvassa ensi kesänä

21:12
Monsteri tuli Venäjältä ja pani raiteet kuntoon – Lumensyöjäveturista toivotaan apua lumisiin talviin

Mons­te­ri tuli Ve­nä­jäl­tä ja pani raiteet kuntoon – Lu­men­syö­jä­ve­tu­ris­ta toi­vo­taan apua lu­mi­siin talviin

20:38
Suuta ei hoideta tarpeeksi – hammaslääkäriin pitäisi mennä kahden vuoden välein eikä kuin kampaajalle "tarvittaessa"

Suuta ei hoideta tar­peek­si – ham­mas­lää­kä­riin pitäisi mennä kahden vuoden välein eikä kuin kam­paa­jal­le "tar­vit­taes­sa"

20:20
Tilaajille
EU:n rahoituskehysneuvottelut alkoivat – Emmanuel Macron: "Tämä voi viedä useita tunteja, useita öitä ja useita päiviä"

EU:n ra­hoi­tus­ke­hys­neu­vot­te­lut al­koi­vat – Em­ma­nuel Macron: "Tämä voi viedä useita tun­te­ja, useita öitä ja useita päiviä"

18:28
Vieraslajeista puhunut kansanedustaja Mäenpää: "En ole loukannut mitään kansanryhmää"

Vie­ras­la­jeis­ta puhunut kan­san­edus­ta­ja Mäen­pää: "En ole lou­kan­nut mitään kan­san­ryh­mää"

13:11
Lehto Group aloittaa yt-neuvottelut – rakennusyhtiön koko vuoden tulos reilusti tappiolla

Lehto Group aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – ra­ken­nus­yh­tiön koko vuoden tulos rei­lus­ti tap­piol­la

09:53
Koppikorvausten jyrkkä kasvu tyssäsi viime vuonna – syyttömänä vangituille maksettu korvaussumma romahti 1,3 miljoonalla eurolla

Kop­pi­kor­vaus­ten jyrkkä kasvu tyssäsi viime vuonna – syyt­tö­mä­nä van­gi­tuil­le mak­set­tu kor­vaus­sum­ma romahti 1,3 mil­joo­nal­la eurolla

06:00
Kommentti: Maassa maan tavalla – Viron tiedustelupalvelu puhuu uhkista nimillä, Supo ohjaa lukemaan rivien välit

Kom­ment­ti: Maassa maan tavalla – Viron tie­dus­te­lu­pal­ve­lu puhuu uhkista ni­mil­lä, Supo ohjaa lu­ke­maan rivien välit

19.02.2020 20:10
Lähes 7 000 euron Pallotuoli harvinaisen oikeusratkaisun kohteena – verkon kuvatiedoista löytyi toiselle osapuolelle kohtalokas sana

Lähes 7 000 euron Pal­lo­tuo­li har­vi­nai­sen oi­keus­rat­kai­sun koh­tee­na – verkon ku­va­tie­dois­ta löytyi toi­sel­le osa­puo­lel­le koh­ta­lo­kas sana

19.02.2020 20:03
Vesterbacka perusti uuden rahoitusyhtiön Tallinna-tunnelille, tyrmää tunnelia ruotineen Viron tiedusteluraportin – "Ei anna kauhean uskottavaa kuvaa kirjoittajista"

Ves­ter­bac­ka perusti uuden ra­hoi­tus­yh­tiön Tal­lin­na-tun­ne­lil­le, tyrmää tun­ne­lia ruo­ti­neen Viron tie­dus­te­lu­ra­por­tin – "Ei anna kauhean us­kot­ta­vaa kuvaa kir­joit­ta­jis­ta"

19.02.2020 18:58
Ammattiliitto Pron ja Metsäteollisuuden tuore sopimus on kuin duunareiden vastaava – Työnantajien mielestä ratkaisu ei paranna kilpailukykyä

Am­mat­ti­liit­to Pron ja Met­sä­teol­li­suu­den tuore sopimus on kuin duu­na­rei­den vas­taa­va – Työn­an­ta­jien mie­les­tä rat­kai­su ei paranna kil­pai­lu­ky­kyä

19.02.2020 18:15

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den toi­mi­hen­ki­löt pa­laa­vat töihin – työ­kiis­tan so­vin­to­eh­do­tus hy­väk­syt­tiin

19.02.2020 17:20
Super Hornetissa tarjotaan Suomelle sopivaa amerikkalaishävittäjää – Operointi olisi halpaa ja erikoiskoneella Growlerilla suojattua, mutta ei ilman kysymysmerkkejä

Super Hor­ne­tis­sa tar­jo­taan Suo­mel­le sopivaa ame­rik­ka­lais­hä­vit­tä­jää – Ope­roin­ti olisi halpaa ja eri­kois­ko­neel­la Grow­le­ril­la suo­jat­tua, mutta ei ilman ky­sy­mys­merk­ke­jä

19.02.2020 17:10
Pekka Haavisto kommentoi esitutkintapyyntöä –aikoo jatkaa ulkoministerinä rikosepäilyistä huolimatta

Pekka Haa­vis­to kom­men­toi esi­tut­kin­ta­pyyn­töä –aikoo jatkaa ul­ko­mi­nis­te­ri­nä ri­kos­epäi­lyis­tä huo­li­mat­ta

19.02.2020 15:20
Uudet lii­ken­ne­mer­kit tulevat Suomen teille – keltainen viiva vaihtuu valkoiseen

Uudet lii­ken­ne­mer­kit tulevat Suomen teille – kel­tai­nen viiva vaihtuu val­koi­seen

19.02.2020 14:08
Valtio-opin professori: Poikkeuksellinen ratkaisu – valiokunta ei halunnut antaa kuvaa, että Haaviston asia olisi painettu villaisella

Val­tio-opin pro­fes­so­ri: Poik­keuk­sel­li­nen rat­kai­su – va­lio­kun­ta ei ha­lun­nut antaa kuvaa, että Haa­vis­ton asia olisi pai­net­tu vil­lai­sel­la

19.02.2020 13:16
Ulkoministeri poliisikuulusteluihin: Pekka Haaviston toimista konsulipäällikön siirtämiseksi pois tehtävistä suoritetaan esitutkinta

Ul­ko­mi­nis­te­ri po­lii­si­kuu­lus­te­lui­hin: Pekka Haa­vis­ton toi­mis­ta kon­su­li­pääl­li­kön siir­tä­mi­sek­si pois teh­tä­vis­tä suo­ri­te­taan esi­tut­kin­ta

19.02.2020 12:40
Suomen Yrittäjien puheenjohtajakisa käyntiin – Petri Salminen Jyväskylästä ilmoittautui ehdokkaaksi

Suomen Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja­ki­sa käyn­tiin – Petri Sal­mi­nen Jy­väs­ky­läs­tä il­moit­tau­tui eh­dok­kaak­si

19.02.2020 09:42
Valmis kisapaketti vai omatoimimatka? – Urheilumatkoihin erikoistuneet matkatoimistot järjestävät valmiita kisamatkoja, mutta yhtä hyvin matkailija voisi varata liput itsekin netistä

Valmis ki­sa­pa­ket­ti vai oma­toi­mi­mat­ka? – Ur­hei­lu­mat­koi­hin eri­kois­tu­neet mat­ka­toi­mis­tot jär­jes­tä­vät val­mii­ta ki­sa­mat­ko­ja, mutta yhtä hyvin mat­kai­li­ja voisi varata liput itsekin netistä

19.02.2020 07:00
Joka kolmas lähihoitaja ja peruskoulun opettaja jää eläkkeelle kymmenen vuoden sisään – Kunta-alan eläköitysmistahti on Lapissa koko maan rajuin

Joka kolmas lä­hi­hoi­ta­ja ja pe­rus­kou­lun opet­ta­ja jää eläk­keel­le kym­me­nen vuoden sisään – Kun­ta-alan elä­köi­tys­mis­tah­ti on Lapissa koko maan rajuin

19.02.2020 06:00
Tilaajille
LM-kysely: Sairaanhoitopiireissä valmistaudutaan hoitajien työtaisteluun – Lakko uhkaisi potilasturvallisuutta

LM-ky­se­ly: Sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä val­mis­tau­du­taan hoi­ta­jien työ­tais­te­luun – Lakko uhkaisi po­ti­las­tur­val­li­suut­ta

19.02.2020 06:00
Analyysi: EU-maat ratkovat jälleen tulevien vuosien budjettia – erimielisten jäsenten pitäisi löytää myös parlamenttia miellyttävä lopputulos

Ana­lyy­si: EU-maat rat­ko­vat jälleen tu­le­vien vuosien bud­jet­tia – eri­mie­lis­ten jä­sen­ten pitäisi löytää myös par­la­ment­tia miel­lyt­tä­vä lop­pu­tu­los

18.02.2020 20:51
Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työriidassa on annettu sovintoesitys – Osapuolet vastaavat esitykseen keskiviikkona 17:ään mennessä

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den toi­mi­hen­ki­löi­den työ­rii­das­sa on annettu so­vin­to­esi­tys – Osa­puo­let vas­taa­vat esi­tyk­seen kes­ki­viik­ko­na 17:ään men­nes­sä

18.02.2020 19:21
Poliisihallitus: toimintakiellossa olevalta rikollisjärjestöltä kielletty myös jengitatuoinnit – Voiko oikeus määrätä kuvan poistettavaksi?

Po­lii­si­hal­li­tus: toi­min­ta­kiel­los­sa ole­val­ta ri­kol­lis­jär­jes­töl­tä kiel­let­ty myös jen­gi­ta­tuoin­nit – Voiko oikeus määrätä kuvan pois­tet­ta­vak­si?

18.02.2020 19:00
Näkökulma: Syrjäytyneet miehet herättivät moraalipaniikin – "Elämän rakentaminen nollasta uudelleen ei ole kaikkein helpoin tehtävä"
Kolumni Minna Akimo

Nä­kö­kul­ma: Syr­jäy­ty­neet miehet he­rät­ti­vät mo­raa­li­pa­nii­kin – "Elämän ra­ken­ta­mi­nen nol­las­ta uu­del­leen ei ole kaik­kein helpoin teh­tä­vä"

18.02.2020 17:33
Venäläinen lumensyöjäjuna tulee Suomen rautateille – Kokeilualueena on ensisijaisesti runsasluminen Kainuu

Ve­nä­läi­nen lu­men­syö­jä­ju­na tulee Suomen rau­ta­teil­le – Ko­kei­lu­aluee­na on en­si­si­jai­ses­ti run­sas­lu­mi­nen Kainuu

18.02.2020 17:13
Kuopion koulusurman syytteennosto lykkääntyi puolella vuodella – Krp on yhä vaitonainen miekkamiehen motiiveista

Kuopion kou­lu­sur­man syyt­teen­nos­to lyk­kään­tyi puo­lel­la vuo­del­la – Krp on yhä vai­to­nai­nen miek­ka­mie­hen mo­tii­veis­ta

18.02.2020 13:27
Vasabladet: Paavo Väyrynen on nyt palannut keskustan jäseneksi

Va­sab­la­det: Paavo Väy­ry­nen on nyt pa­lan­nut kes­kus­tan jä­se­nek­si

18.02.2020 10:45
Ympäristöministeri haluaa rajoittaa malminetsintälupaa nopeasti – kaivoslain uudistus käynnistymässä

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri haluaa ra­joit­taa mal­min­et­sin­tä­lu­paa no­peas­ti – kai­vos­lain uu­dis­tus käyn­nis­ty­mäs­sä

18.02.2020 08:35
Rahanpesuilmoitusten määrä kasvoi rajusti viime vuonna – Keskusrikospoliisi selvittää syytä ennätystahtiin

Ra­han­pe­su­il­moi­tus­ten määrä kasvoi rajusti viime vuonna – Kes­kus­ri­kos­po­lii­si sel­vit­tää syytä en­nä­tys­tah­tiin

18.02.2020 07:00