Kotimaa

Konkurssitilanteessa vakuus auttaa mutta oma matkavakuutus voi olla hyödytön – Tjäreborgin matkajärjestelyt selvityksessä

Kon­kurs­si­ti­lan­tees­sa vakuus auttaa mutta oma mat­ka­va­kuu­tus voi olla hyö­dy­tön – Tjä­re­bor­gin mat­ka­jär­jes­te­lyt sel­vi­tyk­ses­sä

13:04
Kasvihuonekaasujen päästöjä pitäisi rajoittaa kolme kertaa enemmän, jotta kahden asteen tavoitteeseen päästään

Kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen pääs­tö­jä pitäisi ra­joit­taa kolme kertaa enem­män, jotta kahden asteen ta­voit­tee­seen pääs­tään

12:15
"Kuinka nykyaikana voidaan näin tehdä" – Kari Martikaisen kahden viikon Madeiran matka oli koneeseen istumista vaille

"Kuinka ny­ky­ai­ka­na voidaan näin tehdä" – Kari Mar­ti­kai­sen kahden viikon Ma­dei­ran matka oli ko­nee­seen is­tu­mis­ta vaille

11:21
Kilpailu- ja kuluttajavirasto järjestää tarvittaessa paluumatkat Tjäreborgin matkalaisille – majoituksia ei pidä maksaa uudelleen

Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to jär­jes­tää tar­vit­taes­sa pa­luu­mat­kat Tjä­re­bor­gin mat­ka­lai­sil­le – ma­joi­tuk­sia ei pidä maksaa uu­del­leen

10:18
Thomas Cookin konkurssi voi iskeä monille kentille Suomessa

Thomas Cookin kon­kurs­si voi iskeä monille ken­til­le Suo­mes­sa

08:36
Ilmastokokous aloittaa YK:n yleiskokousviikon – "Tuokaa suunnitelmia, ei puheita", vaati YK:n pääsihteeri

Il­mas­to­ko­kous aloit­taa YK:n yleis­ko­kous­vii­kon – "Tuokaa suun­ni­tel­mia, ei pu­hei­ta", vaati YK:n pää­sih­tee­ri

07:00
YK:n yleiskokouksen yhdeksi pääteemaksi ennakoidaan ilmastonmuutosta, mutta kansainväliset konfliktit saattavat viedä huomion

YK:n yleis­ko­kouk­sen yhdeksi pää­tee­mak­si en­na­koi­daan il­mas­ton­muu­tos­ta, mutta kan­sain­vä­li­set konf­lik­tit saat­ta­vat viedä huomion

07:00
Selviävätkö maakuntien pienet huoltoasemat? – Polttoaineen myynti hiipuu ja peliautomaattien poisto voi olla joillekin viimeinen isku

Sel­viä­vät­kö maa­kun­tien pienet huol­toa­se­mat? – Polt­to­ai­neen myynti hiipuu ja pe­li­au­to­maat­tien poisto voi olla joil­le­kin vii­mei­nen isku

07:00
Yhdellä äänellä hävinnyt Markku Wilenius jatkaa Sitran hallituksessa – Hänestä tulee yksi kilpakumppaninsa Jyrki Kataisen esimiehistä

Yhdellä äänellä hä­vin­nyt Markku Wi­le­nius jatkaa Sitran hal­li­tuk­ses­sa – Hänestä tulee yksi kil­pa­kump­pa­nin­sa Jyrki Ka­tai­sen esi­mie­his­tä

06:00
Kaikki hävittäjäehdokkaat lentävät Suomen talvessa – Valinnan ratkaisee lopulta menestyminen sotapeleissä

Kaikki hä­vit­tä­jä­eh­dok­kaat len­tä­vät Suomen tal­ves­sa – Va­lin­nan rat­kai­see lopulta me­nes­ty­mi­nen so­ta­pe­leis­sä

22.09.2019 18:00
Ehdotus minimipalkoista jää vaille kannatusta – työelämäprofessori: "Tutkimustulokset minimipalkan toimivuudesta ristiriitaisia"

Ehdotus mi­ni­mi­pal­kois­ta jää vaille kan­na­tus­ta – työe­lä­mäp­ro­fes­so­ri: "Tut­ki­mus­tu­lok­set mi­ni­mi­pal­kan toi­mi­vuu­des­ta ris­ti­rii­tai­sia"

22.09.2019 13:00
Suomen Yrittäjät: Minimipalkat lakiin Suomessakin – STTK tyrmää esityksen, jota se epäilee yritykseksi purkaa yleissitovuutta

Suomen Yrit­tä­jät: Mi­ni­mi­pal­kat lakiin Suo­mes­sa­kin – STTK tyrmää esi­tyk­sen, jota se epäilee yri­tyk­sek­si purkaa yleis­si­to­vuut­ta

22.09.2019 06:00
Ärsyttävätkö uskovaiset mielipiteillään ja julistuksellaan? – BB-talon Ville on mustavalkoinen hahmo, joka sopii nykyiseen vastakkainasetteluun

Är­syt­tä­vät­kö us­ko­vai­set mie­li­pi­teil­lään ja ju­lis­tuk­sel­laan? – BB-ta­lon Ville on mus­ta­val­koi­nen hahmo, joka sopii ny­kyi­seen vas­tak­kain­aset­te­luun

21.09.2019 19:00
Uteliaat ja älykkäät siat tuntevat ainakin surua, pelkoa ja mielihyvää – Jouluporsaan tunteita täytyy tosin tulkita jostain ihan muualta kuin silmistä

Ute­liaat ja älyk­käät siat tun­te­vat ainakin surua, pelkoa ja mie­li­hy­vää – Jou­lu­por­saan tun­tei­ta täytyy tosin tulkita jostain ihan muualta kuin sil­mis­tä

21.09.2019 18:58
Miksi Suomen luontoon ei tule kivoja vieraslajeja? – Pingviinit, mangustit tai delfiinit olisivat hauskempia kuin kyttyrälohi ja hirvikärpänen
Kolumni Ilari Tapio

Miksi Suomen luon­toon ei tule kivoja vie­ras­la­je­ja? – Ping­vii­nit, man­gus­tit tai del­fii­nit oli­si­vat haus­kem­pia kuin kyt­ty­rä­lo­hi ja hir­vi­kär­pä­nen

21.09.2019 09:00
Punaisia päin ajanut kuljettaja hävisi oikeusjuttunsa – Korkein oikeus linjasi: Liikennevaloa pitää kunnioittaa yölläkin, vaikkei tiellä olisi muuta liikennettä

Pu­nai­sia päin ajanut kul­jet­ta­ja hävisi oi­keus­jut­tun­sa – Korkein oikeus lin­ja­si: Lii­ken­ne­va­loa pitää kun­nioit­taa yöl­lä­kin, vaikkei tiellä olisi muuta lii­ken­net­tä

21.09.2019 08:00
Suomen vilkkaimmalla paikalla on synnytty ja kuoltu – Täällä myös palkittu valtiomies jännitti ensitreffejään tulevan vaimonsa kanssa

Suomen vilk­kaim­mal­la pai­kal­la on syn­nyt­ty ja kuoltu – Täällä myös pal­kit­tu val­tio­mies jän­nit­ti en­si­tref­fe­jään tulevan vai­mon­sa kanssa

21.09.2019 07:00
Suomalainen Hanna Jauhiainen halusi vastustaa ilmaston lämpenemistä – Päätyi slovakialaiseen vankilaan ja paikallisiin uutisiin

Suo­ma­lai­nen Hanna Jau­hiai­nen halusi vas­tus­taa il­mas­ton läm­pe­ne­mis­tä – Päätyi slo­va­kia­lai­seen van­ki­laan ja pai­kal­li­siin uu­ti­siin

21.09.2019 07:00
Mitä Merivoimien tukikohdassa tapahtui? – Korkeaa upseeria epäillään palvelusrikoksesta, joukko-osastoon tehdyn etsinnän tulos yllätti

Mitä Me­ri­voi­mien tu­ki­koh­das­sa ta­pah­tui? – Korkeaa up­see­ria epäil­lään pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta, jouk­ko-osas­toon tehdyn et­sin­nän tulos yllätti

21.09.2019 06:00
Tilaajille
Mitä Googlen hankkeet tarkoittavat Kainuussa ja Haminassa ja paljonko ne tuovat työpaikkoja?

Mitä Googlen hank­keet tar­koit­ta­vat Kai­nuus­sa ja Ha­mi­nas­sa ja pal­jon­ko ne tuovat työ­paik­ko­ja?

20.09.2019 21:06
Kataiselle Sitran johtopaikan hävinnyt professori Markku Wilenius: "Kyllä tämä herättää kysymyksiä, minkälaista politikointia tässä maassa tehdään"

Ka­tai­sel­le Sitran joh­to­pai­kan hä­vin­nyt pro­fes­so­ri Markku Wi­le­nius: "Kyllä tämä he­rät­tää ky­sy­myk­siä, min­kä­lais­ta po­li­ti­koin­tia tässä maassa teh­dään"

20.09.2019 21:02
Opetusministeri Li Andersson ensi viikon ilmastolakosta: Kouluissa hyvä keskustella pelisäännöistä, jotta vapaus mielenilmaisuun toteutuu

Ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­ders­son ensi viikon il­mas­to­la­kos­ta: Kou­luis­sa hyvä kes­kus­tel­la pe­li­sään­nöis­tä, jotta vapaus mie­len­il­mai­suun to­teu­tuu

20.09.2019 18:47
Asiantuntijat: Googlen hanke lisää tuulivoimaa tuntuvasti ja tuo mainehyötyjä, jotka voivat poikia lisää investointeja – myös Ikea investoi Suomeen

Asian­tun­ti­jat: Googlen hanke lisää tuu­li­voi­maa tun­tu­vas­ti ja tuo mai­ne­hyö­ty­jä, jotka voivat poikia lisää in­ves­toin­te­ja – myös Ikea in­ves­toi Suomeen

20.09.2019 18:19
Sitran yliasiamiehestä dramaattinen äänestys – Jyrki Katainen voitti kilpailijansa vain yhden äänen erolla

Sitran yli­asia­mie­hes­tä dra­maat­ti­nen ää­nes­tys – Jyrki Ka­tai­nen voitti kil­pai­li­jan­sa vain yhden äänen erolla

20.09.2019 15:14
Kokoomus syyttää hallitusta lupausten pettämisestä: "Lipposlaiset demarit ymmärsivät, että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä"

Ko­koo­mus syyttää hal­li­tus­ta lu­paus­ten pet­tä­mi­ses­tä: "Lip­pos­lai­set demarit ym­mär­si­vät, että vahva val­tion­ta­lous on köyhän paras ystävä"

20.09.2019 14:35
Viileä ilma tekee Suomesta datakeskuksille houkuttelevan maan – "Googlen investoinnit verrattavissa metsäteollisuuden miljardi-investointeihin"

Viileä ilma tekee Suo­mes­ta da­ta­kes­kuk­sil­le hou­kut­te­le­van maan – "Goog­len in­ves­toin­nit ver­rat­ta­vis­sa met­sä­teol­li­suu­den mil­jar­di-in­ves­toin­tei­hin"

20.09.2019 13:54
Googlelta jätti-investoinnit Suomeen: 600 miljoonaa euroa lisää Haminaan sekä kaksi uutta tuulivoimaprojektia

Goog­lel­ta jät­ti-in­ves­toin­nit Suo­meen: 600 mil­joo­naa euroa lisää Ha­mi­naan sekä kaksi uutta tuu­li­voi­ma­pro­jek­tia

20.09.2019 10:36
Liike Nyt toimittaa tänään kannattajakortit puoleen perustamiseksi – Halusi lakkauttaa puoluetuet vielä viime keväänä

Liike Nyt toi­mit­taa tänään kan­nat­ta­ja­kor­tit puoleen pe­rus­ta­mi­sek­si – Halusi lak­kaut­taa puo­lue­tuet vielä viime keväänä

20.09.2019 08:29
Jari Tervon kirja Vesa-Matti Loirista nostatti kohun: Kuinka pitkälle venyvät yksityisyyden suojan rajat?

Jari Tervon kirja Ve­sa-Mat­ti Loi­ris­ta nos­tat­ti kohun: Kuinka pit­käl­le venyvät yk­si­tyi­syy­den suojan rajat?

20.09.2019 07:30
Kokoomus arvosteli ankarasti hallitusta keskituloisten verotuksen kiristämisestä, Rinne vieritti vastuun edelliselle hallitukselle

Ko­koo­mus ar­vos­te­li an­ka­ras­ti hal­li­tus­ta kes­ki­tu­lois­ten ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­ses­tä, Rinne vie­rit­ti vastuun edel­li­sel­le hal­li­tuk­sel­le

19.09.2019 22:28