Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kotimaa

Teknologiateollisuudessa alkaa ensi yönä kolmipäiväinen lakko – palkankorotusten yksityiskohdista ei päästy sopuun

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­des­sa alkaa ensi yönä kol­mi­päi­väi­nen lakko – pal­kan­ko­ro­tus­ten yk­si­tyis­koh­dis­ta ei päästy sopuun

07.02.2023 19:23
Ei sopua kaupan alan työriitaan, lakot alkavat torstaina – vielä suurempi markettilakko uhkaa ensi viikolla

Ei sopua kaupan alan työ­rii­taan, lakot alkavat tors­tai­na – vielä suu­rem­pi mar­ket­ti­lak­ko uhkaa ensi vii­kol­la

07.02.2023 20:22 1
Yle Puhe -radiokanava lakkaa keväällä 2024

Yle Puhe -ra­dio­ka­na­va lakkaa ke­vääl­lä 2024

07.02.2023 18:12 3
Kaupan alan lakonuhka on seurausta hintojen noususta ja vientiteollisuuden neuvotteluista – PAM: "Me olisimme olleet valmiit neuvottelemaan asiat jo viime vuonna kuntoon"

Kaupan alan la­kon­uh­ka on seu­raus­ta hin­to­jen nou­sus­ta ja vien­ti­teol­li­suu­den neu­vot­te­luis­ta – PAM: "Me oli­sim­me olleet valmiit neu­vot­te­le­maan asiat jo viime vuonna kun­toon"

07.02.2023 16:20
Tilaajille
Sukupuolen vahvistamista voi hakea omalla selvityksellä, kun uusi niin kutsuttu translaki astuu voimaan

Su­ku­puo­len vah­vis­ta­mis­ta voi hakea omalla sel­vi­tyk­sel­lä, kun uusi niin kut­sut­tu trans­la­ki astuu voimaan

07.02.2023 15:48
Remontin teettäjälle kotitalousvähennyksen uudistus maistuu, yrittäjälle vain pieni lisätyö – Verottaja: ”Emme halua, että vähennys jää keneltäkään saamatta”

Re­mon­tin teet­tä­jäl­le ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen uu­dis­tus mais­tuu, yrit­tä­jäl­le vain pieni lisätyö – Ve­rot­ta­ja: ”Emme halua, että vä­hen­nys jää ke­nel­tä­kään saa­mat­ta”

06.02.2023 18:30
Tilaajille
Yhä suurempi hätä läheisistä näkyy huoli- ja vaarailmoituksissa, mutta kaikki eivät halua apua – osalle täytyy vakuuttaa, ettei kyse ole kyttäämisestä

Yhä suu­rem­pi hätä lä­hei­sis­tä näkyy huoli- ja vaa­rail­moi­tuk­sis­sa, mutta kaikki eivät halua apua – osalle täytyy va­kuut­taa, ettei kyse ole kyt­tää­mi­ses­tä

05.02.2023 18:30
Tilaajille
Lapsuudenkodista muutetaan pois entistä nuoremmalla iällä – aikaistuminen jatkui myös korona-aikana

Lap­suu­den­ko­dis­ta muu­te­taan pois entistä nuo­rem­mal­la iällä – ai­kais­tu­mi­nen jatkui myös ko­ro­na-ai­ka­na

05.02.2023 16:20
Suomen tärkeimpänä pidetty työriita ratkesi – Teollisuusliiton hallinto hyväksyi teknologiateollisuuden neuvotteluratkaisun

Suomen tär­keim­pä­nä pidetty työ­rii­ta ratkesi – Teol­li­suus­lii­ton hal­lin­to hy­väk­syi tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den neu­vot­te­lu­rat­kai­sun

05.02.2023 18:00 2
Viileä virolainen Kristi Raik osoitti suomalaisille Venäjän vaaran ja sai kiitokseksi palautetulvan – "Ukraina pitäisi nopeasti ottaa Naton jäseneksi, kun sota pysähtyy"

Viileä vi­ro­lai­nen Kristi Raik osoitti suo­ma­lai­sil­le Venäjän vaaran ja sai kii­tok­sek­si pa­lau­te­tul­van – "Uk­rai­na pitäisi no­peas­ti ottaa Naton jä­se­nek­si, kun sota py­säh­tyy"

04.02.2023 18:30
Tilaajille
Viisitoistavuotias Eelis Turpeinen on 4H-yrittäjä – haluaa rahoittaa harrastuksensa lumitöiden ja kiinteistönhuollon avulla

Vii­si­tois­ta­vuo­tias Eelis Tur­pei­nen on 4H-yrit­tä­jä – haluaa ra­hoit­taa har­ras­tuk­sen­sa lu­mi­töi­den ja kiin­teis­tön­huol­lon avulla

04.02.2023 16:17 2
Tilaajille
Kauppakeskuksen parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Kaup­pa­kes­kuk­sen park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

04.02.2023 14:23
Tilaajille
SDP avasi vaalikampanjansa rumpujen päristessä – tavoitteena nostaa työllisyysaste muiden Pohjoismaiden tasolle

SDP avasi vaa­li­kam­pan­jan­sa rum­pu­jen pä­ris­tes­sä – ta­voit­tee­na nostaa työl­li­syys­as­te muiden Poh­jois­mai­den tasolle

04.02.2023 14:14 5
Poliisiylijohtaja kantaa huolta alaikäisten tekemistä väkivaltarikoksista ja poliisin kyvystä turvata kaikkia kaikkina aikoina – "Rikosvastuu ei aina toteudu"

Po­lii­si­yli­joh­ta­ja kantaa huolta ala­ikäis­ten te­ke­mis­tä vä­ki­val­ta­ri­kok­sis­ta ja po­lii­sin kyvystä turvata kaikkia kaik­ki­na aikoina – "Ri­kos­vas­tuu ei aina to­teu­du"

04.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Presidentti Kekkonen vaati parannuksia Suomen kehnoon liikenneturvallisuuteen – oululainen Tapio Kyngäs kiinnostui onnettomuuksista jo lapsena ja on tehnyt voitavansa

Pre­si­dent­ti Kek­ko­nen vaati pa­ran­nuk­sia Suomen kehnoon lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen – ou­lu­lai­nen Tapio Kyngäs kiin­nos­tui on­net­to­muuk­sis­ta jo lapsena ja on tehnyt voi­ta­van­sa

04.02.2023 06:30 1
Tilaajille
"Jostain täytyy tinkiä" – vuodessa nollasta yli kolmeen kohonnut viitekorko huolestuttaa monia asuntovelallisia, nyt voit katsoa päiväkohtaiset euribor-lukemat Lapin Kansan netistä

"Jos­tain täytyy tinkiä" – ­vuo­des­sa nol­las­ta yli kolmeen ko­hon­nut vii­te­kor­ko huo­les­tut­taa monia asun­to­ve­lal­li­sia, nyt voit katsoa päi­vä­koh­tai­set eu­ri­bor-lu­ke­mat Lapin Kansan netistä

03.02.2023 19:05 4
Tilaajille
Turvallisuusala syynää nyt itse itseään – Vartioalan rikosepäilyjen jälkipyykki on käynnissä, mutta uusista toimista saa vastauksia nihkeästi

Tur­val­li­suus­ala syynää nyt itse itseään – Var­tio­alan ri­kos­epäi­ly­jen jäl­ki­pyyk­ki on käyn­nis­sä, mutta uusista toi­mis­ta saa vas­tauk­sia nih­keäs­ti

03.02.2023 16:40
Tilaajille
Euriborkorkojen ajantasaiset lukemat

Eu­ri­bor­kor­ko­jen ajan­ta­sai­set lukemat

06.02.2023 11:27
Tilaajille
Teknologiateollisuuden työnantajat ja Teollisuusliitto pääsivät neuvottelutulokseen

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työn­an­ta­jat ja Teol­li­suus­liit­to pää­si­vät neu­vot­te­lu­tu­lok­seen

03.02.2023 13:58 2
Kirkosta eronneiden määrä nousi edellisvuodesta

Kir­kos­ta eron­nei­den määrä nousi edel­lis­vuo­des­ta

02.02.2023 19:59
Suomen Sairaanhoitajien toiminnanjohtaja, kemijärveläislähtöinen Anne Pauna kertoo, minkälaisella lääkkeellä hoitajapulaa pitäisi helpottaa

Suomen Sai­raan­hoi­ta­jien toi­min­nan­joh­ta­ja, ke­mi­jär­ve­läis­läh­töi­nen Anne Pauna kertoo, min­kä­lai­sel­la lääk­keel­lä hoi­ta­ja­pu­laa pitäisi hel­pot­taa

02.02.2023 18:02 4
Tilaajille
SDP nousi perussuomalaisten ohi kakkoseksi Ylen puolueiden kannatusmittauksessa, kokoomuksen etumatka hupeni

SDP nousi pe­rus­suo­ma­lais­ten ohi kak­ko­sek­si Ylen puo­luei­den kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa, ko­koo­muk­sen etu­mat­ka hupeni

02.02.2023 08:04 10
Orion: Teollisuusliiton lakko voi aiheuttaa useiden lääkkeiden tuotepuutteita

Orion: Teol­li­suus­lii­ton lakko voi ai­heut­taa useiden lääk­kei­den tuo­te­puut­tei­ta

01.02.2023 17:48
Sdp:n talousohjelma tarjoaa laihalti leikkauksia, mutta pääministeripuolue kelpuuttaisi monta kokoomuksen keinoa

Sdp:n ta­lous­oh­jel­ma tarjoaa lai­hal­ti leik­kauk­sia, mutta pää­mi­nis­te­ri­puo­lue kel­puut­tai­si monta ko­koo­muk­sen keinoa

01.02.2023 15:30 3
Tilaajille
Eduskunta on hyväksynyt translain – nyt juridisen sukupuolen voi vahvistaa oman selvityksen perusteella

Edus­kun­ta on hy­väk­sy­nyt trans­lain – nyt ju­ri­di­sen su­ku­puo­len voi vah­vis­taa oman sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la

01.02.2023 14:39 1
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto aloitti ylityökiellon satamissa aamulla ja uhkaa lakoilla

Auto- ja kul­je­tus­alan työn­te­ki­jä­liit­to aloitti yli­työ­kiel­lon sa­ta­mis­sa aamulla ja uhkaa la­koil­la

01.02.2023 07:45
Oktomursketta vielä kahdeksan vuotta Pohjois-Pohjanmaan valtateillä – ely-keskus ei ole myöntänyt jakopääremonteista korvauksia niitä hakeneille

Ok­to­murs­ket­ta vielä kah­dek­san vuotta Poh­jois-Poh­jan­maan val­ta­teil­lä – ely-kes­kus ei ole myön­tä­nyt ja­ko­pää­re­mon­teis­ta kor­vauk­sia niitä ha­ke­neil­le

01.02.2023 05:00 6
Tilaajille
Miksi FIFA, änäri ja muut urheilun videopelit ovat vuodesta toiseen suosittuja, vaikka uusimpien versioiden päivitykset ovat vain marginaalisia? – "Niiden rinnalle voisi tulla uutta"

Miksi FIFA, änäri ja muut ur­hei­lun vi­deo­pe­lit ovat vuo­des­ta toiseen suo­sit­tu­ja, vaikka uu­sim­pien ver­sioi­den päi­vi­tyk­set ovat vain mar­gi­naa­li­sia? – "Niiden rin­nal­le voisi tulla uutta"

31.01.2023 18:17 1
Tilaajille
PAM antoi uuden lakkovaroituksen kaupan alalle, joka koskee satoja kauppoja – mukana kaikki Suomen K-Citymarketit, Prismat ja Lidlit

PAM antoi uuden lak­ko­va­roi­tuk­sen kaupan alalle, joka koskee satoja kaup­po­ja – mukana kaikki Suomen K-Ci­ty­mar­ke­tit, Prismat ja Lidlit

31.01.2023 19:34

KP: Kes­ki­poh­jan­maa vaihtaa pää­toi­mit­ta­jaa kesken muu­tos­neu­vot­te­lui­den

31.01.2023 14:50