Kotimaa

"Kyse viivytystaistelusta ja sisäpoliittisesta pelistä" – tutkijan mielestä eduskunnan äänestyksen siirtymisellä EU:n elpymispaketista ei ole suurta merkitystä
Tilaajille

"Kyse vii­vy­tys­tais­te­lus­ta ja si­sä­po­liit­ti­ses­ta pe­lis­tä" – tut­ki­jan mie­les­tä edus­kun­nan ää­nes­tyk­sen siir­ty­mi­sel­lä EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta ei ole suurta mer­ki­tys­tä

17:44 2
Kun Pariisi hiljenee – Davidista tulee siskontyttärensä Amandan lähin omainen

Kun Pariisi hil­je­nee – Da­vi­dis­ta tulee sis­kon­tyt­tä­ren­sä Amandan lähin omainen

16:00
Tilaajille
Eduskunnan pääsihteeri: Äänestys elpymispaketista todennäköisesti siirtyy

Edus­kun­nan pää­sih­tee­ri: Ää­nes­tys el­py­mis­pa­ke­tis­ta to­den­nä­köi­ses­ti siirtyy

10:52
Eduskunnan elpymispakettikeskustelu venyi lähes auringonnousuun asti – puhemies keskeytti asian käsittelyn puoli viideltä aamulla

Edus­kun­nan el­py­mis­pa­ket­ti­kes­kus­te­lu venyi lähes au­rin­gon­nou­suun asti – pu­he­mies kes­keyt­ti asian kä­sit­te­lyn puoli vii­del­tä aamulla

08:31
Eduskunta halusi kriittisiä lausumia jättimäiseen elvytyspakettiin – tällainen merkitys niillä on jatkossa

Edus­kun­ta halusi kriit­ti­siä lau­su­mia jät­ti­mäi­seen el­vy­tys­pa­ket­tiin – täl­lai­nen mer­ki­tys niillä on jat­kos­sa

11.05.2021 18:30 3
Tilaajille
Söpöysvaroitus: Katso videoilta, kuinka orpo karhunpentu Pena nautiskelee korvikemaitoa ja köllöttelee

Sö­pöys­va­roi­tus: Katso vi­deoil­ta, kuinka orpo kar­hun­pen­tu Pena nau­tis­ke­lee kor­vi­ke­mai­toa ja köl­löt­te­lee

11.05.2021 16:12 8
Tilaajille
Epäonnistunut mies poukkoilee tiistai-illan elokuvassa – 1970-luvulle ei tule ikävä

Epä­on­nis­tu­nut mies pouk­koi­lee tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­sa – 1970-lu­vul­le ei tule ikävä

11.05.2021 16:00
Tilaajille
1,7 miljoonalla suomalaisella on tänään viimeinen päivä täydentää veroilmoitusta

1,7 mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la on tänään vii­mei­nen päivä täy­den­tää ve­ro­il­moi­tus­ta

11.05.2021 13:45
Tilaajille
Ministeri Kiuru A-studiossa: Hallitus päättää ravintolarajoitusten jatkosta keskiviikkona

Mi­nis­te­ri Kiuru A-stu­dios­sa: Hal­li­tus päättää ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten jat­kos­ta kes­ki­viik­ko­na

11.05.2021 08:03
Yle: Viisitoista ihmistä on saanut Suomessa korvauksia koronarokotteen aiheuttamista haitoista

Yle: Vii­si­tois­ta ihmistä on saanut Suo­mes­sa kor­vauk­sia ko­ro­na­ro­kot­teen ai­heut­ta­mis­ta hai­tois­ta

11.05.2021 08:03
Ainakin kuusi kokoomuslaista aikoo äänestää elpymispakettia vastaan – "Ajaisi EU:n taloudelliseen ja poliittiseen kriisiin ja Suomen EU:n ulkokehälle", varoittaa Zyskowicz paketin kaatumisesta

Ainakin kuusi ko­koo­mus­lais­ta aikoo ää­nes­tää el­py­mis­pa­ket­tia vastaan – "Ajaisi EU:n ta­lou­del­li­seen ja po­liit­ti­seen krii­siin ja Suomen EU:n ul­ko­ke­häl­le", va­roit­taa Zys­ko­wicz paketin kaa­tu­mi­ses­ta

10.05.2021 18:30 11
Tilaajille
Tutkimus: Sisäilmasta oireileva vanhempi raportoi useammin lapsen saavan oireita koulun sisäilmasta – vanhemman oireilu heijastuu jopa lapsen kokemiin sisäilmaoireisiin

Tut­ki­mus: Si­sä­il­mas­ta oi­rei­le­va van­hem­pi ra­por­toi useam­min lapsen saavan oireita koulun si­sä­il­mas­ta – van­hem­man oireilu hei­jas­tuu jopa lapsen ko­ke­miin si­sä­il­ma­oi­rei­siin

10.05.2021 12:45 1
Pitkällä psykoterapialla hoidetaan myös ongelmia, joissa sitä ei tarvittaisi – näin kouluttajapsykologi korjaisi tilannetta

Pit­käl­lä psy­ko­te­ra­pial­la hoi­de­taan myös on­gel­mia, joissa sitä ei tar­vit­tai­si – näin kou­lut­ta­ja­psy­ko­lo­gi kor­jai­si ti­lan­net­ta

09.05.2021 18:30
Tilaajille
"Oikeasti olen kasvattanut sisälläni pienen ihmisen" – Karoliina Rajaniemi viettää ensimmäistä äitienpäivää äitinä

"Oi­keas­ti olen kas­vat­ta­nut si­säl­lä­ni pienen ih­mi­sen" – Ka­ro­lii­na Ra­ja­nie­mi viettää en­sim­mäis­tä äi­tien­päi­vää äitinä

09.05.2021 15:09
Tilaajille
Koronavuoden koirabuumi alkoi hiipua tänä vuonna – lama-aikojen lemmikkibuumit kestivät 4–5 vuotta

Ko­ro­na­vuo­den koi­ra­buu­mi alkoi hiipua tänä vuonna – la­ma-ai­ko­jen lem­mik­ki­buu­mit kes­ti­vät 4–5 vuotta

09.05.2021 15:07
Tilaajille
Johtavatko jäljet koronarajoituksiin? Työttömyys jämähti poikkeuksellisen korkeaksi yhdessä osassa Suomea

Joh­ta­vat­ko jäljet ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin? Työt­tö­myys jämähti poik­keuk­sel­li­sen kor­keak­si yhdessä osassa Suomea

09.05.2021 08:25 8
Tilaajille
Kun aikuinen opettelee pyöräilemään, tasapaino löytyy töpötellen – Huonoin mahdollinen opettaja on silloin oma puoliso

Kun ai­kui­nen opet­te­lee pyö­räi­le­mään, ta­sa­pai­no löytyy tö­pö­tel­len – Huonoin mah­dol­li­nen opet­ta­ja on silloin oma puoliso

08.05.2021 19:00
Tilaajille
Valtioneuvoston kanslia salasi oikeuskansleri Pöystille lähetetyn tyhjän sähköpostin, jonka liitteenä oli vanha lakiluonnos liikkumisrajoituksista

Val­tio­neu­vos­ton kanslia salasi oi­keus­kans­le­ri Pöys­til­le lä­he­te­tyn tyhjän säh­kö­pos­tin, jonka liit­tee­nä oli vanha la­ki­luon­nos liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta

08.05.2021 14:54 2
Suomalaisyhtiö sinnittelee keskellä kriisiä – Elomaticin rokotetehtaiden suunnittelu etenee hyvin koronan runtelemassa Intiassa

Suo­ma­lais­yh­tiö sin­nit­te­lee kes­kel­lä kriisiä – Elo­ma­ti­cin ro­ko­te­teh­tai­den suun­nit­te­lu etenee hyvin koronan run­te­le­mas­sa In­tias­sa

08.05.2021 08:00
Tilaajille
Tunneli Tallinnaan nytkähti eteenpäin Suomen ja Viron kesken – Pohjoinen reitti Tornion kautta maksaisi murto-osan Tallinnan-tunneliin verrattuna

Tunneli Tal­lin­naan nyt­käh­ti eteen­päin Suomen ja Viron kesken – Poh­joi­nen reitti Tornion kautta mak­sai­si mur­to-osan Tal­lin­nan-tun­ne­liin ver­rat­tu­na

08.05.2021 18:23 2
Tilaajille
Kahviloissa viihtyvä Kiinan keskiluokka vetää Valiota puoleensa – kasvipohjaisten juomien suosio kasvaa vauhdilla

Kah­vi­lois­sa viih­ty­vä Kiinan kes­ki­luok­ka vetää Valiota puo­leen­sa – kas­vi­poh­jais­ten juomien suosio kasvaa vauh­dil­la

07.05.2021 18:30
Tilaajille
Opettaja bongaa lapsineron perjantai-illan elokuvassa – liian innostunut aikuinen voi saada aikaan vahinkoa

Opet­ta­ja bongaa lap­si­ne­ron ­per­jan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa – liian in­nos­tu­nut ai­kui­nen voi saada aikaan va­hin­koa

07.05.2021 16:00
Tilaajille
Kiire ja huolimattomuus ovat yleisimmät virheet asuntokaupoilla – kuuden kohdan muistilista ohjaa ostamaan turvallisesti

Kiire ja huo­li­mat­to­muus ovat ylei­sim­mät virheet asun­to­kau­poil­la – kuuden kohdan muis­ti­lis­ta ohjaa os­ta­maan tur­val­li­ses­ti

07.05.2021 11:13
Tilaajille
Näkövammainen on usein iäkäs nainen – Tutkija: Hyvä muisti edistää elämänlaatua uudessa tilanteessa

Nä­kö­vam­mai­nen on usein iäkäs nainen – Tut­ki­ja: Hyvä muisti edistää elä­män­laa­tua uudessa ti­lan­tees­sa

07.05.2021 07:00
Tilaajille
Poliisin "karhujahti" sai onnellisen lopun Kuhmossa: Ujo orpokarhu pääsi poliisiauton kyytiin ja sai turvapaikan Kuusamon Suurpetokeskuksesta

Po­lii­sin "kar­hu­jah­ti" sai on­nel­li­sen lopun Kuh­mos­sa: Ujo or­po­kar­hu pääsi po­lii­si­au­ton kyytiin ja sai tur­va­pai­kan Kuu­sa­mon Suur­pe­to­kes­kuk­ses­ta

06.05.2021 18:31 3
Tilaajille
Sanna, 35, on perheenäiti ja seksityöläinen – nyt hän puhuu suoraan tuloistaan ja paljastaa, millaisia ovat asiakkaat

Sanna, 35, on per­heen­äi­ti ja sek­si­työ­läi­nen – nyt hän puhuu suoraan tu­lois­taan ja pal­jas­taa, mil­lai­sia ovat asiak­kaat

06.05.2021 18:31
Tilaajille
Isis-äiti sai vuosien vankeustuomion Norjassa, mutta Suomessa lakia vasta kiristetään – tällaisia muutoksia on tulossa

Isis-äi­ti sai vuosien van­keus­tuo­mion Nor­jas­sa, mutta Suo­mes­sa lakia vasta ki­ris­te­tään – täl­lai­sia muu­tok­sia on tulossa

06.05.2021 18:30
Tilaajille
Näkökulma: Kokoomus löysi syyn pyörtää päätöksensä – mietinnön lausumat käänsivät puolueen elvytyspaketin tueksi

Nä­kö­kul­ma: Ko­koo­mus löysi syyn pyörtää pää­tök­sen­sä – mie­tin­nön lau­su­mat kään­si­vät puo­lueen el­vy­tys­pa­ke­tin tueksi

06.05.2021 17:57 4
Tilaajille
Tavallista kivisempi tie kasvatti selviytyjäksi – Pirita alkoi käyttää huumeita 13-vuotiaana, mutta hän pääsi niistä eroon ja elää nykyään tasaista arkea

Ta­val­lis­ta ki­vi­sem­pi tie kas­vat­ti sel­viy­ty­jäk­si – Pirita alkoi käyttää huu­mei­ta 13-vuo­tiaa­na, mutta hän pääsi niistä eroon ja elää nykyään ta­sais­ta arkea

06.05.2021 17:00
Tilaajille
Amatsoniprinsessa taistojen tiellä – Wonder Woman joutuu ensimmäiseen maailmansotaan

Amat­so­ni­prin­ses­sa tais­to­jen tiel­lä – Wonder Woman joutuu en­sim­mäi­seen maail­man­so­taan

06.05.2021 16:00
Tilaajille