Kotimaa

Vastaanottoyksikön johtaja: Maahanmuuttovirasto on valmiina vastaanottamaan turvapaikanhakijoita Kreikasta, mikäli toimeksianto tulee

Vas­taan­ot­to­yk­si­kön joh­ta­ja: Maa­han­muut­to­vi­ras­to on val­mii­na vas­taan­ot­ta­maan tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta Krei­kas­ta, mikäli toi­mek­si­an­to tulee

18:40
Valtaosa työntekijöistä lomautusaikojen nopeutusten piirissä – Juko, OAJ ja JHL haraavat opetusalalla vastaan: "Pyörii täyttä häkää"

Val­ta­osa työn­te­ki­jöis­tä lo­mau­tus­ai­ko­jen no­peu­tus­ten pii­ris­sä – Juko, OAJ ja JHL ha­raa­vat ope­tus­alal­la vas­taan: "Pyörii täyttä häkää"

18:16
LM:n tiedot: Hallitus kaavailee muutoksia turvapaikkarahaston käyttöön – Välimeren turvapaikanhakijoiden vastaanottoon tarvitaan 13 miljoonaa euroa

LM:n tiedot: Hal­li­tus kaa­vai­lee muu­tok­sia tur­va­paik­ka­ra­has­ton käyt­töön – Vä­li­me­ren tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vas­taan­ot­toon tar­vi­taan 13 mil­joo­naa euroa

14:46
Keskustan Kurvinen omistajaohjauksen linjauksesta: "Tiedossani ei ole, että asia olisi erityisen riitainen tai juntturassa"

Kes­kus­tan Kur­vi­nen omis­ta­ja­oh­jauk­sen lin­jauk­ses­ta: "Tie­dos­sa­ni ei ole, että asia olisi eri­tyi­sen rii­tai­nen tai junt­tu­ras­sa"

14:13
Supo piti turvallisuusuhka-arvion ennallaan – yksittäiset radikalisoituneet ovat yhä suurin uhka

Supo piti tur­val­li­suus­uh­ka-ar­vion en­nal­laan – yk­sit­täi­set ra­di­ka­li­soi­tu­neet ovat yhä suurin uhka

13:02
Pääsykokeiden järjestämisestä päätettävä kahden viikon sisällä – valmistujaisjuhlille koetetaan ehkä etsiä uusi yhteinen päivä

Pää­sy­ko­kei­den jär­jes­tä­mi­ses­tä pää­tet­tä­vä kahden viikon sisällä – val­mis­tu­jais­juh­lil­le koe­te­taan ehkä etsiä uusi yh­tei­nen päivä

12:26
THL: Maakuntien välillä on isoja eroja ko­ro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­mä­läis­ten osuudessa

THL: Maa­kun­tien välillä on isoja eroja ko­ro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­mä­läis­ten osuu­des­sa

11:00
Koronatartuntojen määrä kääntyi uudelleen nousuun – tartuntoja tulee lisää nyt eri puolilla maata

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kääntyi uu­del­leen nousuun – tar­tun­to­ja tulee lisää nyt eri puo­lil­la maata

10:11
Tutkija näkee varovaisen signaalin koronarajoitusten toimivuudesta  – "Nyt pitää malttaa ja katsoa, mihin tämä menee."

Tutkija näkee va­ro­vai­sen sig­naa­lin ko­ro­na­ra­joi­tus­ten toi­mi­vuu­des­ta – "Nyt pitää malttaa ja katsoa, mihin tämä menee."

07:40
Hus seuloo parantuneita uusilla vasta-ainetesteillä – ne löytävät myös oireettomasti koronaviruksen sairastaneet

Hus seuloo pa­ran­tu­nei­ta uusilla vas­ta-ai­ne­tes­teil­lä – ne löy­tä­vät myös oi­reet­to­mas­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen sai­ras­ta­neet

07:01
Leikkauksista tulikin resurssi – aluesairaaloiden suljettuja toimintoja voitaisiin avata koronaosastoiksi: "epätodennäköistä, että Messukeskus otettaisiin käyttöön"

Leik­kauk­sis­ta tulikin re­surs­si – alue­sai­raa­loi­den sul­jet­tu­ja toi­min­to­ja voi­tai­siin avata ko­ro­nao­sas­toik­si: "e­pä­to­den­nä­köis­tä, että Mes­su­kes­kus otet­tai­siin käyt­töön"

06:00
LM:n tiedot: Hallitus kaavailee muutoksia turvapaikkarahaston käyttöön – Välimeren turvapaikanhakijoiden vastaanottoon tarvitaan 13 miljoonaa euroa

LM:n tiedot: Hal­li­tus kaa­vai­lee muu­tok­sia tur­va­paik­ka­ra­has­ton käyt­töön – Vä­li­me­ren tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den vas­taan­ot­toon tar­vi­taan 13 mil­joo­naa euroa

06:00
Maaliskuu oli tavanomaista lämpimämpi – Kuun korkein sademäärä mitattiin Kilpisjärvellä

Maa­lis­kuu oli ta­van­omais­ta läm­pi­mäm­pi – Kuun korkein sa­de­mää­rä mi­tat­tiin Kil­pis­jär­vel­lä

01.04.2020 21:01
Analyysi: Hallitus purkaa koronahimmeliä ja terävöittää kriisijohtamista – Päätös on oikea, mutta ei yksin ratkaise ongelmaa, jonka HUS-johtajan kommentti paljastaa

Ana­lyy­si: Hal­li­tus purkaa ko­ro­na­him­me­liä ja te­rä­vöit­tää krii­si­joh­ta­mis­ta – Päätös on oikea, mutta ei yksin rat­kai­se on­gel­maa, jonka HUS-joh­ta­jan kom­ment­ti pal­jas­taa

01.04.2020 17:37
Kultaranta-keskustelujen aiheena maailma koronapandemian jälkeen – keskustelut järjestetään virtuaalisesti

Kul­ta­ran­ta-kes­kus­te­lu­jen aiheena maailma ko­ro­na­pan­de­mian jälkeen – kes­kus­te­lut jär­jes­te­tään vir­tuaa­li­ses­ti

01.04.2020 13:40
Nyt kääntyi koronan torjuntalinjaus – hallitus tuplaa koronatestien määrän ja käynnistää tartuntaketjujen jäljittämisen uudelleen

Nyt kääntyi koronan tor­jun­ta­lin­jaus – hal­li­tus tuplaa ko­ro­na­tes­tien määrän ja käyn­nis­tää tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­jit­tä­mi­sen uu­del­leen

01.04.2020 13:12
Hallitus vahvistaa koronakriisin johtamista – Pääministeri Marin " Tieto ei ole kulkenut sillä tavoin kuin olisi pitänyt "

Hal­li­tus vah­vis­taa ko­ro­na­krii­sin joh­ta­mis­ta – Pää­mi­nis­te­ri Marin " Tieto ei ole kul­ke­nut sillä tavoin kuin olisi pitänyt "

01.04.2020 12:16
Pääministeri Sanna Marin kertoi poikkeusolojen johtamisesta: Valtioneuvoston kansliaan perustetaan operaatiokeskus

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kertoi poik­keus­olo­jen joh­ta­mi­ses­ta: Val­tio­neu­vos­ton kans­liaan pe­rus­te­taan ope­raa­tio­kes­kus

01.04.2020 11:48
Analyysi: Nyt ei ole vastakkainasettelun aika – presidentin ja pääministerin sanaharkan takana on politiikka, analysoi Unto Hämäläinen

Ana­lyy­si: Nyt ei ole vas­tak­kain­aset­te­lun aika – pre­si­den­tin ja pää­mi­nis­te­rin sa­na­har­kan takana on po­li­tiik­ka, ana­ly­soi Unto Hä­mä­läi­nen

01.04.2020 10:21
Tilaajille
Virustartunnat laskevat edelleen, vuorokaudessa tuli 62 varmistettua tapausta – testausten määrä kasvaa

Vi­rus­tar­tun­nat las­ke­vat edel­leen, vuo­ro­kau­des­sa tuli 62 var­mis­tet­tua ta­paus­ta – tes­taus­ten määrä kasvaa

01.04.2020 09:57
Tehyn Rytkönen pitää 55 kilometrin turvaväliä – koronavirus toi muutoksia kunta-alan työehtosopimusneuvotteluihin

Tehyn Ryt­kö­nen pitää 55 ki­lo­met­rin tur­va­vä­liä – ko­ro­na­vi­rus toi muu­tok­sia kun­ta-alan työ­eh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­hin

01.04.2020 09:14
Eduskunta pui tänään ravintoloiden sulkemista

Edus­kun­ta pui tänään ra­vin­to­loi­den sul­ke­mis­ta

01.04.2020 07:48
Kolumni: Onko matkatoimistoilla roolia virtuaaliturismissa?
Kolumni Mikko Elo

Ko­lum­ni: Onko mat­ka­toi­mis­toil­la roolia vir­tuaa­li­tu­ris­mis­sa?

01.04.2020 07:00
Pohdinta tehohoitopotilaiden siirtämisestä Uudeltamaalta maakuntiin on käynnistetty Suomessa

Poh­din­ta te­ho­hoi­to­po­ti­lai­den siir­tä­mi­ses­tä Uu­del­ta­maal­ta maa­kun­tiin on käyn­nis­tet­ty Suo­mes­sa

01.04.2020 07:00
Koronavirus viivyttää hävittäjähanketta jopa kuukausia ja voi muuttaa vuosittaisia miljardien eurojen maksuosuuksia, joista linjataan jo tässä kuussa

Ko­ro­na­vi­rus vii­vyt­tää hä­vit­tä­jä­han­ket­ta jopa kuu­kau­sia ja voi muuttaa vuo­sit­tai­sia mil­jar­dien eurojen mak­suo­suuk­sia, joista lin­ja­taan jo tässä kuussa

01.04.2020 06:00
Tilaajille
Kaikkiin koululaisiin ei ole saatu yhteyttä etäopetuksen aikana – "Aika näyttää, tuleeko tästä isompi ilmiö"

Kaik­kiin kou­lu­lai­siin ei ole saatu yh­teyt­tä etä­ope­tuk­sen aikana – "Aika näyt­tää, tuleeko tästä isompi ilmiö"

31.03.2020 19:58
Alma-kysely: Sdp on nyt Suomen suosituin puolue, perussuomalaiset putosi toiseksi

Al­ma-ky­se­ly: Sdp on nyt Suomen suo­si­tuin puolue, pe­rus­suo­ma­lai­set putosi toi­sek­si

31.03.2020 19:12
Kunta-alan kolme kuukautta kestäneet neuvottelut tyssäsivät umpisolmuun – osapuolet pyytävät valtakunnansovittelijaa apuun

Kun­ta-alan kolme kuu­kaut­ta kes­tä­neet neu­vot­te­lut tys­sä­si­vät um­pi­sol­muun – osa­puo­let pyy­tä­vät val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jaa apuun

31.03.2020 17:42
Poliisi alkaa etälukea Uudenmaan rajalle pyrkivien autojen rekisterikilvet – "Sen jälkeen liikenne enää pikkuisen hidastelee"

Poliisi alkaa etä­lu­kea Uu­den­maan rajalle pyr­ki­vien autojen re­kis­te­ri­kil­vet – "Sen jälkeen lii­ken­ne enää pik­kui­sen hi­das­te­lee"

31.03.2020 17:24
Sakon muuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta aiotaan luopua väliaikaisesti koronaviruksen takia

Sakon muun­to­ran­gais­tus­ten ja eh­dot­to­mien van­keus­ran­gais­tus­ten täy­tän­töön­pa­nos­ta aiotaan luopua vä­li­ai­kai­ses­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

31.03.2020 17:22