Kotimaa

Sisäministeri Maria Ohisalo luonnehti Vastaamoon tehtyä tietomurtoa vakavaksi, järkyttäväksi, törkeäksi ja raukkamaiseksi

Si­sä­mi­nis­te­ri Maria Ohisalo luon­neh­ti Vas­taa­moon tehtyä tie­to­mur­toa va­ka­vak­si, jär­kyt­tä­väk­si, tör­keäk­si ja rauk­ka­mai­sek­si

21:51 0
Syöpäkoiraprojekti kaatui näytteiden puutteeseen, sama voi käydä myös koronakoirille – koulutus ei onnistu ilman riittävää määrää hajunäytteitä terveiltä ja sairailta

Syö­pä­koi­ra­pro­jek­ti kaatui näyt­tei­den puut­tee­seen, sama voi käydä myös ko­ro­na­koi­ril­le – kou­lu­tus ei onnistu ilman riit­tä­vää määrää ha­ju­näyt­tei­tä ter­veil­tä ja sai­rail­ta

19:30 0
Tilaajille
Poliisin ohjeet Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhreille – Huomioi nämä asiat rikosilmoitusta tehdessäsi

Po­lii­sin ohjeet Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­ron uh­reil­le – Huomioi nämä asiat ri­kos­il­moi­tus­ta teh­des­sä­si

18:53 0
Trendikäs lemmikki voi purra, kiljua ja kasvaa satakiloiseksi – Tuotantosikoja koskevat lait ja asetukset pätevät myös minipossujen kanssa

Tren­di­käs lem­mik­ki voi purra, kiljua ja kasvaa sa­ta­ki­loi­sek­si – Tuo­tan­to­si­ko­ja kos­ke­vat lait ja ase­tuk­set pätevät myös mi­ni­pos­su­jen kanssa

16:00 0
Ko­koo­mus: Kaikki mah­dol­li­set po­lii­sin voi­ma­va­rat käyt­töön, että Vas­taa­mon tie­to­mur­to saadaan sel­vi­tet­tyä – Hal­la-aho: "Ki­ris­tyk­seen ei pidä koskaan suos­tua"

Ko­koo­mus: Kaikki mah­dol­li­set po­lii­sin voi­ma­va­rat käyt­töön, että Vas­taa­mon tie­to­mur­to saadaan sel­vi­tet­tyä – Hal­la-aho: "Ki­ris­tyk­seen ei pidä koskaan suos­tua"

11:04 0
Tilaajille
Kun asumiseen liittyvä riita kärjistyy, hätiin tulee Asukasliitto – eniten yhteyttä ottavat koulutetut naiset

Kun asu­mi­seen liit­ty­vä riita kär­jis­tyy, hätiin tulee Asu­kas­liit­to – eniten yh­teyt­tä ottavat kou­lu­te­tut naiset

06:30 0
Supo: Suurilla kiinalaisilla yrityksillä vahvoja sidoksia valtiovaltaan – Huawein tietoturvajohtaja kiistää tietojenluovutusvelvollisuuden Kiinalle

Supo: Suu­ril­la kii­na­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä vahvoja si­dok­sia val­tio­val­taan – Huawein tie­to­tur­va­joh­ta­ja kiistää tie­to­jen­luo­vu­tus­vel­vol­li­suu­den Kii­nal­le

06:00 1
Sote-uudistus pyrkii yhtenäisiin tietojärjestelmiin – tietoturva-asiantuntija Petteri Järvisen mukaan siinä on hyviä ja huonoja puolia tietoturvallisuuden kannalta

So­te-uu­dis­tus pyrkii yh­te­näi­siin tie­to­jär­jes­tel­miin – tie­to­tur­va-asian­tun­ti­ja Petteri Jär­vi­sen mukaan siinä on hyviä ja huonoja puolia tie­to­tur­val­li­suu­den kan­nal­ta

24.10.2020 19:23 1
Pitäisikö peliautomaatit poistaa kaupoista, kioskeista ja kahviloista? Työryhmän mukaan se on yksi vaihtoehto

Pi­täi­si­kö pe­li­au­to­maa­tit poistaa kau­pois­ta, kios­keis­ta ja kah­vi­lois­ta? Työ­ryh­män mukaan se on yksi vaih­to­eh­to

24.10.2020 17:02 0
Kalevan tiedot: Vastaamon tietomurto voi ulottua selvästi aiemmin kerrottua pidemmälle aikavälille – Tietoja on voinut vuotaa vielä alkuvuodesta 2019

Kalevan tiedot: Vas­taa­mon tie­to­mur­to voi ulottua sel­väs­ti aiemmin ker­rot­tua pi­dem­mäl­le ai­ka­vä­lil­le – Tietoja on voinut vuotaa vielä al­ku­vuo­des­ta 2019

24.10.2020 13:29 0
Tilaajille
Kerrostalon ilmanvaihtoventtiilejä ei pidä tukkia, vaikka kylmä puhallus ärsyttäisi – venttiilien tukkiminen voi aiheuttaa huonoa sisäilmaa ja vetoa naapurissa

Ker­ros­ta­lon il­man­vaih­to­vent­tii­le­jä ei pidä tukkia, vaikka kylmä pu­hal­lus är­syt­täi­si – vent­tii­lien tuk­ki­mi­nen voi ai­heut­taa huonoa si­sä­il­maa ja vetoa naa­pu­ris­sa

24.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Talviaikaan palattiin viime yönä, kellon viisareita siirrettiin tunti taaksepäin

Tal­vi­ai­kaan pa­lat­tiin viime yönä, kellon vii­sa­rei­ta siir­ret­tiin tunti taak­se­päin

24.10.2020 11:40 1
Puheenvuoro: Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvä väkivalta haavoittaa nuorta syvältä – "Epäasialliseen kieleen ja käytökseen on reagoitava tilannekohtaisesti mutta napakasti"

Pu­heen­vuo­ro: Su­ku­puo­leen ja sek­suaa­li­suu­teen liit­ty­vä vä­ki­val­ta haa­voit­taa nuorta syvältä – "E­päa­sial­li­seen kieleen ja käy­tök­seen on rea­goi­ta­va ti­lan­ne­koh­tai­ses­ti mutta na­pa­kas­ti"

24.10.2020 09:00 0
Moottorin esilämmitys voi olla uudessa autossasi mahdotonta tai jopa kielletty – Näin uusi moottoritekniikka muuttaa talviautoilun rutiineja: "Auto voi mennä vikatilaan"

Moot­to­rin esi­läm­mi­tys voi olla uudessa au­tos­sa­si mah­do­ton­ta tai jopa kiel­let­ty – Näin uusi moot­to­ri­tek­niik­ka muuttaa tal­vi­au­toi­lun ru­tii­ne­ja: "Auto voi mennä vi­ka­ti­laan"

24.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Intressivertailun sisällyttäminen lakiin jo nyt yllätti kaivosteollisuuden – "Voi olla erinomainen tai katastrofaalinen työkalu"

Int­res­si­ver­tai­lun si­säl­lyt­tä­mi­nen lakiin jo nyt yllätti kai­vos­teol­li­suu­den – "Voi olla erin­omai­nen tai ka­tast­ro­faa­li­nen työ­ka­lu"

23.10.2020 18:09 0
Näkökulma: Kiristys psykoterapiakeskuksen asiakkaiden varastetuilla tiedoilla on sadistinen teko, jonka hinta voi nousta liian suureksi

Nä­kö­kul­ma: Ki­ris­tys psy­ko­te­ra­pia­kes­kuk­sen asiak­kai­den va­ras­te­tuil­la tie­doil­la on sa­dis­ti­nen teko, jonka hinta voi nousta liian suu­rek­si

23.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Hallitus esitti lisäbudjetissa tukea muun muassa joukkoliikenteelle, yrityksille ja kulttuuritapahtumien järjestäjille

Hal­li­tus esitti li­sä­bud­je­tis­sa tukea muun muassa jouk­ko­lii­ken­teel­le, yri­tyk­sil­le ja kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jil­le

23.10.2020 16:45 0
Viking Line irtisanoo nyt 180 maahenkilöstöstä, ja aiemmin on vähennetty jo yli 130 – "Joudumme aloittamaan uudella tavalla, kun pandemia on voitettu"

Viking Line ir­ti­sa­noo nyt 180 maa­hen­ki­lös­tös­tä, ja aiemmin on vä­hen­net­ty jo yli 130 – "Jou­dum­me aloit­ta­maan uudella ta­val­la, kun pan­de­mia on voi­tet­tu"

23.10.2020 15:02 0
Koronavilkun koodien jaossa on ollut jopa kymmenen päivän viiveitä – ketju katkeaa usein julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä

Ko­ro­na­vil­kun koodien jaossa on ollut jopa kym­me­nen päivän vii­vei­tä – ketju katkeaa usein jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen ter­vey­den­huol­lon välillä

23.10.2020 14:05 0
Tilaajille
Kokoomuksen tärkein lääke liikenteen päästöjen vähentämiseen: Autovero pois asteittain neljässä vuodessa

Ko­koo­muk­sen tärkein lääke lii­ken­teen pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen: Au­to­ve­ro pois as­teit­tain nel­jäs­sä vuo­des­sa

23.10.2020 13:58 1
Henriksson: Valmiuslain käyttöönotosta ei ole keskusteltu, mutta asian käsittely jatkuu

Hen­riks­son: Val­mius­lain käyt­töön­otos­ta ei ole kes­kus­tel­tu, mutta asian kä­sit­te­ly jatkuu

23.10.2020 13:52 0
Maustevalmistaja Sallinen vetää kaupoista pois seesaminsiemenpakkauksia – saattavat sisältää torjunta-ainejäämiä

Maus­te­val­mis­ta­ja Sal­li­nen vetää kau­pois­ta pois see­sa­min­sie­men­pak­kauk­sia – saat­ta­vat si­säl­tää tor­jun­ta-ai­ne­jää­miä

23.10.2020 13:31 0
Tilaajille
Hallitus kokoontui Säätytalolle puimaan lisätalousarviota – Vanhanen: Tänä vuonna on jouduttu tottumaan pistemäisiin lisätalousarvioihin tarpeen mukaan

Hal­li­tus ko­koon­tui Sää­ty­ta­lol­le puimaan li­sä­ta­lous­ar­vio­ta – Van­ha­nen: Tänä vuonna on jou­dut­tu tot­tu­maan pis­te­mäi­siin li­sä­ta­lous­ar­vioi­hin tarpeen mukaan

23.10.2020 13:25 0
Suomessa 219 uutta koronatartuntaa

Suo­mes­sa 219 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

23.10.2020 12:10 0
Tulevaisuutta on aina suojeltu nykyisyyden kustannuksella – korona ei siirrä syntymää, sairastumista tai kuolemaa hetkeen, jolloin saa olla läsnä
Kolumni Rebekka Härkönen

Tu­le­vai­suut­ta on aina suo­jel­tu ny­kyi­syy­den kus­tan­nuk­sel­la – korona ei siirrä syn­ty­mää, sai­ras­tu­mis­ta tai kuo­le­maa het­keen, jolloin saa olla läsnä

23.10.2020 07:00 1
Eläkemaksujensa kanssa ongelmiin ajautuneet yrittäjät kyselevät lykkäyksiä – "Kuukaudessa kyselyjä on lähes yhtä paljon kuin keväällä"

Elä­ke­mak­su­jen­sa kanssa on­gel­miin ajau­tu­neet yrit­tä­jät ky­se­le­vät lyk­käyk­siä – "Kuu­kau­des­sa ky­se­ly­jä on lähes yhtä paljon kuin ke­vääl­lä"

23.10.2020 06:00 1
Tilaajille
Hallitus peruutti esityksen Suomeen riskimaista tulevilta tulevaisuudessa vaadittavista koronatesteistä

Hal­li­tus pe­ruut­ti esi­tyk­sen Suomeen ris­ki­mais­ta tu­le­vil­ta tu­le­vai­suu­des­sa vaa­dit­ta­vis­ta ko­ro­na­tes­teis­tä

22.10.2020 17:16 0
Huoltovarmuuskeskus: Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden määrä Suomessa hyvä – kulutus lisääntynyt syksyn aikana

Huol­to­var­muus­kes­kus: So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon suo­ja­va­rus­tei­den määrä Suo­mes­sa hyvä – kulutus li­sään­ty­nyt syksyn aikana

22.10.2020 16:01 0
Koronavirustartuntojen määrän kasvu tasaantunut viikossa – hoivakotitartunnat huolettavat, paljon uusia tapauksia yksityisjuhlista

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrän kasvu ta­saan­tu­nut vii­kos­sa – hoi­va­ko­ti­tar­tun­nat huo­let­ta­vat, paljon uusia ta­pauk­sia yk­si­tyis­juh­lis­ta

22.10.2020 14:17 0
OP:n Ritakallio: "Kotitalouksien tilanne on yhä hyvä, eikä keväällä koettua lomautusten aaltoa ole toistaiseksi näkyvissä"

OP:n Ri­ta­kal­lio: "Ko­ti­ta­louk­sien tilanne on yhä hyvä, eikä ke­vääl­lä koettua lo­mau­tus­ten aaltoa ole tois­tai­sek­si nä­ky­vis­sä"

22.10.2020 13:14 0