Lapin Kansa live: Arctic Volley kohtaa lii­gas­sa Jy­my­Vol­leyn – katso huip­pu­len­to­pal­loa suorana kello 18.30

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin hyvinvointialue
Kuukausi
Rovaniemellä pitäisi nyt päästä entistä useammin tutun lääkärin vastaanotolle – uudessa tiimijaossa jokaiselle kaupunkilaiselle on nimetty lääkäri-hoitaja-työpari

Ro­va­nie­mel­lä pitäisi nyt päästä entistä useam­min tutun lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le – uudessa tii­mi­jaos­sa jo­kai­sel­le kau­pun­ki­lai­sel­le on nimetty lää­kä­ri-hoi­ta­ja-työ­pa­ri

27.11.2023 19:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huonoja ko­ro­na­ro­ko­tus­ko­ke­muk­sia

22.11.2023 05:00 2
Koronarokotteille on ollut kysyntää ympäri Lappia, mutta Rovaniemellä nähtyä rokotekaaosta ei ole päässyt muualla syntymään – kunnissa on käytössä omia rokotuskäytäntöjä

Ko­ro­na­ro­kot­teil­le on ollut ky­syn­tää ympäri Lappia, mutta Ro­va­nie­mel­lä nähtyä ro­ko­te­kaaos­ta ei ole päässyt muualla syn­ty­mään – kun­nis­sa on käy­tös­sä omia ro­ko­tus­käy­tän­tö­jä

20.11.2023 19:30 2
Tilaajille
Alijäämä paisuu ja Lapissa keskustellaan vain Mehiläisestä
Kolumni

Ali­jää­mä paisuu ja Lapissa kes­kus­tel­laan vain Me­hi­läi­ses­tä

18.11.2023 05:00 36
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huonoja ko­ke­muk­sia hy­vin­voin­tia­luees­ta

14.11.2023 07:47 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka vastaa ro­ko­tus­mo­kas­ta?

10.11.2023 05:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huoli pal­ve­lui­den kar­kaa­mi­ses­ta ai­heel­li­nen

09.11.2023 05:00 1
Rovaniemen koronarokotusajat loppuivat ennen aamunkoittoa – "Aikoja tulee lisää", lupaa johtava hoitaja

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jat lop­pui­vat ennen aa­mun­koit­toa – "Aikoja tulee lisää", lupaa johtava hoitaja

08.11.2023 17:00 59
Tilaajille
Aluehallitus selvitti kilpailuviranomaiselle Mehiläis-ulkoistusta – viittaa vastauksessaan valtuustokeskusteluun mutta ei muutoin perustele päätöksen lainmukaisuutta

Alue­hal­li­tus sel­vit­ti kil­pai­lu­vi­ra­no­mai­sel­le Me­hi­läis-ul­kois­tus­ta – viittaa vas­tauk­ses­saan val­tuus­to­kes­kus­te­luun mutta ei muutoin pe­rus­te­le pää­tök­sen lain­mu­kai­suut­ta

07.11.2023 17:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­lan­hi­moa, ah­neut­ta vai mo­lem­pia?

06.11.2023 22:00
Jukka Mattila jättää hyvinvointialueen tehtävät ja lähtee Lääkäriliittoon

Jukka Mattila jättää hy­vin­voin­tia­lueen teh­tä­vät ja lähtee Lää­kä­ri­liit­toon

06.11.2023 11:46 5
Tilaajille
Vanhemmat
Länsi-Pohjan Mehiläis-ulkoistus joutuu ensimmäiseen tositestiin
Pääkirjoitus

Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-ul­kois­tus joutuu en­sim­mäi­seen to­si­tes­tiin

03.11.2023 07:35 16
Kotihoidon työntekijät kehittävät omaa työtään – teknologia ja tekoäly toimivat työntekijän tukena arjen työssä
Mainos Lapin hyvinvointialue

Ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jät ke­hit­tä­vät omaa työtään – tek­no­lo­gia ja tekoäly toi­mi­vat työn­te­ki­jän tukena arjen työssä

01.11.2023 06:00
Lapin hyvinvointialueella on puoli vuotta aikaa sopia keskussairaaloiden työnjaosta – epäonnistuminen voi johtaa toisen sairaalan osittaiseen alasajoon
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­tia­lueel­la on puoli vuotta aikaa sopia kes­kus­sai­raa­loi­den työn­jaos­ta – epäon­nis­tu­mi­nen voi johtaa toisen sai­raa­lan osit­tai­seen ala­sa­joon

31.10.2023 20:42 16
Poliitikkojen tapa haalia itselleen lukuisia, usein eturistiriitaisia luottamustoimia ei ole terve ilmiö – muutos tuntuu olevan silti monen mutkan takana
Pääkirjoitus

Po­lii­tik­ko­jen tapa haalia it­sel­leen lu­kui­sia, usein etu­ris­ti­rii­tai­sia luot­ta­mus­toi­mia ei ole terve ilmiö – muutos tuntuu olevan silti monen mutkan takana

31.10.2023 04:30 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päätös vai­kut­taa alueen toi­min­taa

31.10.2023 04:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Järki voitti äänellä

31.10.2023 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko päätös muu­tet­ta­vis­sa?

31.10.2023 04:00 1
Länskän kohtalon ratkaissut kokous osoitti, että historian tylsimmissä vaaleissa valittiin liuta päättäjiä, joilla on todellista valtaa
Kolumni

Länskän koh­ta­lon rat­kais­sut kokous osoit­ti, että his­to­rian tyl­sim­mis­sä vaa­leis­sa va­lit­tiin liuta päät­tä­jiä, joilla on to­del­lis­ta valtaa

30.10.2023 05:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­kous­surf­fai­lu on epä­ter­vet­tä

27.10.2023 05:00 2