Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Kolumnit

Miksi työ ei löydä tekijää, eikä tekijä työtä?
Tilaajille
Kolumni
Hanna-Mari Räsänen

Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

01.03.2024 19:00 22
Kielimuuri uimahallissa ja muita arkisia kohtaamisia turistikaupungissa
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

29.02.2024 06:00
Tilaajille
Kuka sinä olet silloin, kun kukaan ei ole katsomassa?
Kolumni Maria Paldanius

Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

23.02.2024 19:30 6
Tilaajille
Enemmänkin voisin etätöitä kokeilla
Kolumni Jussi Saarela

Enem­män­kin voisin etä­töi­tä ko­keil­la

20.02.2024 07:00 1
Mitä väliä on sillä, nouseeko presidentiksi korpraali vai sivari?
Kolumni Riku Lavia

Mitä väliä on sillä, nou­see­ko pre­si­den­tik­si korp­raa­li vai sivari?

10.02.2024 09:36 44
Tilaajille
Antti Tuisku sauvoi mediamylläkkään löytääkseen paikan, jota me kaikki etsimme
Kolumni Ville Hyötylä

Antti Tuisku sauvoi me­dia­myl­läk­kään löy­tääk­seen paikan, jota me kaikki etsimme

08.02.2024 05:00 8
Sydämeni lämpeni turisteille – tänä talvena olen ensikertaa havahtunut täkäläisten tapaan mollata Lapin turisteja
Kolumni Maria Paldanius

Sy­dä­me­ni lämpeni tu­ris­teil­le – tänä talvena olen en­si­ker­taa ha­vah­tu­nut tä­kä­läis­ten tapaan mollata Lapin tu­ris­te­ja

26.01.2024 19:00 18
Herraonni tuli ja meni, velka jäi
Kolumni Petteri Holma

Her­ra­on­ni tuli ja meni, velka jäi

24.01.2024 05:00 17
Olen vanhempi, joka seuraa lastaan paikannussovelluksella – kauanko näin saa vai saako edes tehdä?
Kolumni Niina Niemelä

Olen van­hem­pi, joka seuraa lastaan pai­kan­nus­so­vel­luk­sel­la – kauanko näin saa vai saako edes tehdä?

18.01.2024 05:30 4
Näissä vaaleissa ei pöhistä – väritön vaalipuhe saa kirjavuutta toisella kierroksella, jos silloinkaan
Kolumni Ville Hyötylä

Näissä vaa­leis­sa ei pöhistä – väritön vaa­li­pu­he saa kir­ja­vuut­ta toi­sel­la kier­rok­sel­la, jos sil­loin­kaan

15.01.2024 19:28 4
Huoltovarmuus ei ole vain sanahelinää – Ruotsin malmiradan onnettomuus osoitti, miten haavoittuva teollisuudelle elintärkeä logistiikka voi olla
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Huol­to­var­muus ei ole vain sa­na­he­li­nää – Ruotsin mal­mi­ra­dan on­net­to­muus osoit­ti, miten haa­voit­tu­va teol­li­suu­del­le elin­tär­keä lo­gis­tiik­ka voi olla

12.01.2024 20:59 5
Tilaajille
Lapin Kansa löysi Kemijärvelle siirretyt ukrainalaiset varjostamalla SPR:n pakettiautoa – ketä viranomaisten niukalla tiedotuslinjalla lopulta suojeltiin?
Kolumni Niina Lavia

Lapin Kansa löysi Ke­mi­jär­vel­le siir­re­tyt uk­rai­na­lai­set var­jos­ta­mal­la SPR:n pa­ket­ti­au­toa – ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la lopulta suo­jel­tiin?

27.11.2023 16:24 23
Tilaajille
Yhdenvertainen maailma jokaisen vastuulla
Kolumni Laura Leppäjärvi

Yh­den­ver­tai­nen maailma jo­kai­sen vas­tuul­la

27.11.2023 05:00 10
Sammuvatko valot suljetulla itärajalla?
Kolumni Pekka Mauno

Sam­mu­vat­ko valot sul­je­tul­la itä­ra­jal­la?

25.11.2023 05:00 7
Suomi on saari vain etelän näkökulmasta – matkailualan pitäisi pohtia vaihtoehtoja lentämiselle, sillä asiat voivat muuttua
Kolumni Niina Lavia

Suomi on saari vain etelän nä­kö­kul­mas­ta – mat­kai­lu­alan pitäisi pohtia vaih­to­eh­to­ja len­tä­mi­sel­le, sillä asiat voivat muuttua

23.11.2023 05:00 6
Kalenteri, joka ei sano bling
Kolumni Maria Paldanius

Ka­len­te­ri, joka ei sano bling

22.11.2023 06:00 1
Rokotusryysis johtui eläkeläisten turhasta jonottamaan rynnimisestä
Kolumni Ville Hyötylä

Ro­ko­tus­ryy­sis johtui elä­ke­läis­ten tur­has­ta jo­not­ta­maan ryn­ni­mi­ses­tä

21.11.2023 05:00 64
Ja niin 3-vuotias lapseni heitettiin ulos konsertista
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Ja niin 3-vuo­tias lapseni hei­tet­tiin ulos kon­ser­tis­ta

19.11.2023 16:45 41
Alijäämä paisuu ja Lapissa keskustellaan vain Mehiläisestä
Kolumni Taru Salo

Ali­jää­mä paisuu ja Lapissa kes­kus­tel­laan vain Me­hi­läi­ses­tä

18.11.2023 05:00 36
Viikon kuva: Kultainen hetki
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Kul­tai­nen hetki

17.11.2023 06:00
Jos susi pitää ampua, niin helikopterista
Kolumni Risto Pyykkö

Jos susi pitää ampua, niin he­li­kop­te­ris­ta

16.11.2023 05:00 9
Tilaajille
Mitä jää mieleen lapsuuden harrastuksista? Eivät voitot ja menestys, vaan kaverit ja monenlaiset sattumukset
Kolumni Johanna Sarriola

Mitä jää mieleen lap­suu­den har­ras­tuk­sis­ta? Eivät voitot ja me­nes­tys, vaan kaverit ja mo­nen­lai­set sat­tu­muk­set

15.11.2023 05:30
Milloin viimeksi ajattelit kolttia – tai batwoja?
Kolumni Maria Paldanius

Milloin vii­mek­si ajat­te­lit kolttia – tai bat­wo­ja?

14.11.2023 07:42 8
Mitä saa 638 kilometrillä villalankaa? Armeijaa käymättömänä ei ehkä ensimmäisenä mieti sotilaiden turvallisuusasioita villasukkien värejä valitessa
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Mitä saa 638 ki­lo­met­ril­lä vil­la­lan­kaa? Ar­mei­jaa käy­mät­tö­mä­nä ei ehkä en­sim­mäi­se­nä mieti so­ti­lai­den tur­val­li­suus­asioi­ta vil­la­suk­kien värejä va­li­tes­sa

12.11.2023 18:00 1
Veijon elämäntyö palkitaan isänpäivänä eikä veropäivänä
Kolumni Henripekka Kallio

Veijon elä­män­työ pal­ki­taan isän­päi­vä­nä eikä ve­ro­päi­vä­nä

11.11.2023 05:00 4
Viikon kuva: Hetken häikäisy
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Hetken häi­käi­sy

10.11.2023 06:00
Kannatuksensa menettänyt kepu pettää jo itseäänkin
Kolumni Petteri Holma

Kan­na­tuk­sen­sa me­net­tä­nyt kepu pettää jo it­seään­kin

09.11.2023 05:00 27
Peruisin päiväkotien yksityistämisen ja antaisin perheille aikaa toipua viime talven kaaoksesta
Kolumni Tiia Haapakangas

Pe­rui­sin päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mi­sen ja an­tai­sin per­heil­le aikaa toipua viime talven kaaok­ses­ta

08.11.2023 07:47 8
Aina en ole poikani kaveri, sillä olen hänelle ennen kaikkea vanhempi
Kolumni Riku Lavia

Aina en ole poikani kaveri, sillä olen hänelle ennen kaikkea van­hem­pi

07.11.2023 06:00 4
Entäpä jos ja muuta jälkiviisastelua
Kolumni Eila Valtanen

Entäpä jos ja muuta jäl­ki­vii­sas­te­lua

06.11.2023 05:00 9