Kolumnit

Viikon vieras: Kannustuskirje koronan kurittamille yrittäjille
Kolumni
Tuija Kauppinen

Viikon vieras: Kan­nus­tus­kir­je koronan ku­rit­ta­mil­le yrit­tä­jil­le

15:03
Koronavirus on paha, mutta mikä on pahin?
Kolumni Petteri Holma

Ko­ro­na­vi­rus on paha, mutta mikä on pahin?

07:15
Päiväkirja: Syö tässä sitten kuravelliä
Kolumni Olli Miettunen

Päi­vä­kir­ja: Syö tässä sitten ku­ra­vel­liä

01.04.2020 07:00
Saako Touko tehohoitoa – ovatko kehitysvammaiset tehohoitojonon hännillä?
Kolumni Taru Salo

Saako Touko te­ho­hoi­toa – ovatko ke­hi­tys­vam­mai­set te­ho­hoi­to­jo­non hän­nil­lä?

31.03.2020 08:55
Mihin unohtuivat pneumokokkirokotukset, joilla osaltaan helpotettaisiin tehohoidon painetta?
Kolumni Antti Kokkonen

Mihin unoh­tui­vat pneu­mo­kok­ki­ro­ko­tuk­set, joilla osal­taan hel­po­tet­tai­siin te­ho­hoi­don pai­net­ta?

30.03.2020 07:49
Päiväkirja: Isojen vesien aikaan isoratas voi lyödä ottaluuhun
Kolumni Katja Palmqvist

Päi­vä­kir­ja: Isojen vesien aikaan iso­ra­tas voi lyödä ot­ta­luu­hun

30.03.2020 06:00
Yli viisi vuotta odotettu tilaisuus siirtyi videolle ja juhla tulevaisuuteen – silti tuntui, että sukulaiset olivat lähellä, kun nimet näkyivät ruudulla
Kolumni Marjo Oikarinen

Yli viisi vuotta odo­tet­tu ti­lai­suus siirtyi vi­deol­le ja juhla tu­le­vai­suu­teen – silti tuntui, että su­ku­lai­set olivat lä­hel­lä, kun nimet nä­kyi­vät ruu­dul­la

28.03.2020 09:00
Asioiden suhteellistaminen helpottaa elämää
Kolumni Terttu Pohtila

Asioi­den suh­teel­lis­ta­mi­nen hel­pot­taa elämää

28.03.2020 06:00
Päiväkirja: Kiisteltäisiinkö makuasioista?

Päi­vä­kir­ja: Kiis­tel­täi­siin­kö ma­kua­siois­ta?

26.03.2020 10:11
Kolumni: Tällaista yksilönvapauksiin kajoamista en ole ennen kokenut
Kolumni Pekka Rytkönen

Ko­lum­ni: Täl­lais­ta yk­si­lön­va­pauk­siin ka­joa­mis­ta en ole ennen kokenut

26.03.2020 06:00
Viikon vieras: Lastensairaalan tarinasta oppia nykyhetkeen
Kolumni Vesa Toivanen

Viikon vieras: Las­ten­sai­raa­lan ta­ri­nas­ta oppia ny­ky­het­keen

25.03.2020 17:29
Eduskunnasta: Suomi selviää tästäkin
Kolumni Katri Kulmuni

Edus­kun­nas­ta: Suomi selviää täs­tä­kin

25.03.2020 15:07
Toimittajalta: Siedetään toisiamme – ja pidetään yhteyttä
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Sie­de­tään toi­siam­me – ja pi­de­tään yh­teyt­tä

25.03.2020 12:40
Kolumni: Olkaa hoopoja toisillenne

Ko­lum­ni: Olkaa hoopoja toi­sil­len­ne

25.03.2020 09:57
Kolumni Marjo Oikarinen

Harva miettii tau­ti­ris­kiä ennen kuin se tulee lähelle – Vas­tus­tus­ky­ky on osaksi ar­voi­tus, mutta esi­mer­kik­si näin se syntyy

25.03.2020 07:00
Päiväkirja: Harrastusyhteisöt osoittavat karanteenissa lujuutensa  – porukkahenki säilyy etäisyydestä huolimatta

Päi­vä­kir­ja: Har­ras­tus­yh­tei­söt osoit­ta­vat ka­ran­tee­nis­sa lu­juu­ten­sa – po­ruk­ka­hen­ki säilyy etäi­syy­des­tä huo­li­mat­ta

25.03.2020 07:00
Kolumni: Selviytymisen jäljillä - kuinka hain kalun käyttöön ensimmäistä kertaa
Kolumni Reino Hämeenniemi

Ko­lum­ni: Sel­viy­ty­mi­sen jäl­jil­lä - kuinka hain kalun käyt­töön en­sim­mäis­tä kertaa

25.03.2020 06:00
Namibian itsenäisyysjuhla jäi viikonloppuna Martti ja Eeva Ahtisaarelta väliin – sydämellinen presidenttipari johtaa aina esimerkillään, pikaista paranemista
Kolumni Rauli Virtanen

Na­mi­bian it­se­näi­syys­juh­la jäi vii­kon­lop­pu­na Martti ja Eeva Ah­ti­saa­rel­ta väliin – sy­dä­mel­li­nen pre­si­dent­ti­pa­ri johtaa aina esi­mer­kil­lään, pi­kais­ta pa­ra­ne­mis­ta

24.03.2020 11:46
Kolumni: Korvataanko kättely rystysillä vai ebola-tervehdyksellä?
Kolumni Katja Kärki

Ko­lum­ni: Kor­va­taan­ko kättely rys­ty­sil­lä vai ebo­la-ter­veh­dyk­sel­lä?

24.03.2020 06:00
Hunteerinki: Ilmanaikusta kälätystä
Kolumni Hannu Lantto

Hun­tee­rin­ki: Il­ma­nai­kus­ta kä­lä­tys­tä

23.03.2020 07:29
Kolumni: Melkoinen digiloikka tässä harpataan

Ko­lum­ni: Mel­koi­nen di­gi­loik­ka tässä har­pa­taan

23.03.2020 06:00
Kolumni: Jos koronavirus ahdistaa, metsästä voi löytyä hetkeksi mielenrauha – luonnosta löytyy myös monipuolisia liikuntamahdollisuuksia

Ko­lum­ni: Jos ko­ro­na­vi­rus ah­dis­taa, met­säs­tä voi löytyä het­kek­si mie­len­rau­ha – luon­nos­ta löytyy myös mo­ni­puo­li­sia lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia

22.03.2020 10:12
Auta itsellesi tärkeää yritystä selviämään yli vuoden 2020 suuren talouskriisin – osta vaikka varastoon tuotteita ja digitaalisia palveluita
Kolumni Matti Posio

Auta it­sel­le­si tärkeää yri­tys­tä sel­viä­mään yli vuoden 2020 suuren ta­lous­krii­sin – osta vaikka va­ras­toon tuot­tei­ta ja di­gi­taa­li­sia pal­ve­lui­ta

20.03.2020 06:30
Päiväkirja: Prinsessahumua meäntyyliin
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Prin­ses­sa­hu­mua meän­tyy­liin

19.03.2020 07:30
Kaikki mistä riipuin
Kolumni Maria Paldanius

Kaikki mistä riipuin

19.03.2020 07:00
Poikkeustilan sivustaseuraajana
Kolumni Outi Torvinen

Poik­keus­ti­lan si­vus­ta­seu­raa­ja­na

18.03.2020 10:06
Toimittajalta: Monissa harrastuksissa kriisi ymmärrettiin heti – kiitokset siitä!
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Monissa har­ras­tuk­sis­sa kriisi ym­mär­ret­tiin heti – kii­tok­set siitä!

17.03.2020 15:16
Päiväkirja: Lentokeli suksien alla
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Len­to­ke­li suksien alla

17.03.2020 05:15
Korona voi syöttää myrkkyä työllisyystavoitteelle ja hoitajien palkkavaatimuksille
Kolumni Jussi Orell

Korona voi syöttää myrkkyä työl­li­syys­ta­voit­teel­le ja hoi­ta­jien palk­ka­vaa­ti­muk­sil­le

15.03.2020 20:50
Kolumni: Ihmisen aivot ovat kehittyneet varoittamaan koronaviruksen kaltaisesta vaarasta – toisin on toisen suuren uhan kohdalla
Kolumni Hannu Toivonen

Ko­lum­ni: Ihmisen aivot ovat ke­hit­ty­neet va­roit­ta­maan ko­ro­na­vi­ruk­sen kal­tai­ses­ta vaa­ras­ta – toisin on toisen suuren uhan koh­dal­la

13.03.2020 07:43