pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kolumnit

Lapin Kansa löysi Kemijärvelle siirretyt ukrainalaiset varjostamalla SPR:n pakettiautoa – ketä viranomaisten niukalla tiedotuslinjalla lopulta suojeltiin?
Tilaajille
Kolumni
Niina Lavia

Lapin Kansa löysi Ke­mi­jär­vel­le siir­re­tyt uk­rai­na­lai­set var­jos­ta­mal­la SPR:n pa­ket­ti­au­toa – ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la lopulta suo­jel­tiin?

27.11.2023 16:24 23
Yhdenvertainen maailma jokaisen vastuulla
Kolumni Laura Leppäjärvi

Yh­den­ver­tai­nen maailma jo­kai­sen vas­tuul­la

27.11.2023 05:00 10
Sammuvatko valot suljetulla itärajalla?
Kolumni Pekka Mauno

Sam­mu­vat­ko valot sul­je­tul­la itä­ra­jal­la?

25.11.2023 05:00 7
Suomi on saari vain etelän näkökulmasta – matkailualan pitäisi pohtia vaihtoehtoja lentämiselle, sillä asiat voivat muuttua
Kolumni Niina Lavia

Suomi on saari vain etelän nä­kö­kul­mas­ta – mat­kai­lu­alan pitäisi pohtia vaih­to­eh­to­ja len­tä­mi­sel­le, sillä asiat voivat muuttua

23.11.2023 05:00 6
Kalenteri, joka ei sano bling
Kolumni Maria Paldanius

Ka­len­te­ri, joka ei sano bling

22.11.2023 06:00 1
Rokotusryysis johtui eläkeläisten turhasta jonottamaan rynnimisestä
Kolumni Ville Hyötylä

Ro­ko­tus­ryy­sis johtui elä­ke­läis­ten tur­has­ta jo­not­ta­maan ryn­ni­mi­ses­tä

21.11.2023 05:00 64
Ja niin 3-vuotias lapseni heitettiin ulos konsertista
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Ja niin 3-vuo­tias lapseni hei­tet­tiin ulos kon­ser­tis­ta

19.11.2023 16:45 41
Alijäämä paisuu ja Lapissa keskustellaan vain Mehiläisestä
Kolumni Taru Salo

Ali­jää­mä paisuu ja Lapissa kes­kus­tel­laan vain Me­hi­läi­ses­tä

18.11.2023 05:00 36
Viikon kuva: Kultainen hetki
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Kul­tai­nen hetki

17.11.2023 06:00
Jos susi pitää ampua, niin helikopterista
Kolumni Risto Pyykkö

Jos susi pitää ampua, niin he­li­kop­te­ris­ta

16.11.2023 05:00 9
Tilaajille
Mitä jää mieleen lapsuuden harrastuksista? Eivät voitot ja menestys, vaan kaverit ja monenlaiset sattumukset
Kolumni Johanna Sarriola

Mitä jää mieleen lap­suu­den har­ras­tuk­sis­ta? Eivät voitot ja me­nes­tys, vaan kaverit ja mo­nen­lai­set sat­tu­muk­set

15.11.2023 05:30
Milloin viimeksi ajattelit kolttia – tai batwoja?
Kolumni Maria Paldanius

Milloin vii­mek­si ajat­te­lit kolttia – tai bat­wo­ja?

14.11.2023 07:42 8
Mitä saa 638 kilometrillä villalankaa? Armeijaa käymättömänä ei ehkä ensimmäisenä mieti sotilaiden turvallisuusasioita villasukkien värejä valitessa
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Mitä saa 638 ki­lo­met­ril­lä vil­la­lan­kaa? Ar­mei­jaa käy­mät­tö­mä­nä ei ehkä en­sim­mäi­se­nä mieti so­ti­lai­den tur­val­li­suus­asioi­ta vil­la­suk­kien värejä va­li­tes­sa

12.11.2023 18:00 1
Veijon elämäntyö palkitaan isänpäivänä eikä veropäivänä
Kolumni Henripekka Kallio

Veijon elä­män­työ pal­ki­taan isän­päi­vä­nä eikä ve­ro­päi­vä­nä

11.11.2023 05:00 4
Viikon kuva: Hetken häikäisy
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Hetken häi­käi­sy

10.11.2023 06:00
Kannatuksensa menettänyt kepu pettää jo itseäänkin
Kolumni Petteri Holma

Kan­na­tuk­sen­sa me­net­tä­nyt kepu pettää jo it­seään­kin

09.11.2023 05:00 27
Peruisin päiväkotien yksityistämisen ja antaisin perheille aikaa toipua viime talven kaaoksesta
Kolumni Tiia Haapakangas

Pe­rui­sin päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mi­sen ja an­tai­sin per­heil­le aikaa toipua viime talven kaaok­ses­ta

08.11.2023 07:47 8
Aina en ole poikani kaveri, sillä olen hänelle ennen kaikkea vanhempi
Kolumni Riku Lavia

Aina en ole poikani kaveri, sillä olen hänelle ennen kaikkea van­hem­pi

07.11.2023 06:00 4
Entäpä jos ja muuta jälkiviisastelua
Kolumni Eila Valtanen

Entäpä jos ja muuta jäl­ki­vii­sas­te­lua

06.11.2023 05:00 9
Porojen pieni kiusanteko kuuluu Lapissa asiaan
Kolumni Anitta Salmi

Porojen pieni kiu­san­te­ko kuuluu Lapissa asiaan

04.11.2023 05:00 52
Viikon kuva: Messut rakentuvat
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Messut ra­ken­tu­vat

03.11.2023 06:57
Istuipa ravintolassa kolme miestä, joista yksi teki väitöskirjan, toinen ohjasi sen ja kolmas toimi esitarkastajana
Kolumni Leena Talvensaari

Istuipa ra­vin­to­las­sa kolme miestä, joista yksi teki väi­tös­kir­jan, toinen ohjasi sen ja kolmas toimi esi­tar­kas­ta­ja­na

01.11.2023 15:29 36
Kertakäyttöiset naamiaisasut ja turha muovikrääsä – onko halloween enää nykyaikaa?
Kolumni Laura Leppäjärvi

Ker­ta­käyt­töi­set naa­miais­asut ja turha muo­vi­krää­sä – onko hal­lo­ween enää ny­kyai­kaa?

01.11.2023 05:00 7
Kun synkkä avanto pysäytti joelta kuuluneen haukun
Kolumni Milla Sallinen

Kun synkkä avanto py­säyt­ti joelta kuu­lu­neen haukun

31.10.2023 05:30 5
Länskän kohtalon ratkaissut kokous osoitti, että historian tylsimmissä vaaleissa valittiin liuta päättäjiä, joilla on todellista valtaa
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Länskän koh­ta­lon rat­kais­sut kokous osoit­ti, että his­to­rian tyl­sim­mis­sä vaa­leis­sa va­lit­tiin liuta päät­tä­jiä, joilla on to­del­lis­ta valtaa

30.10.2023 05:00 4
Syntyykö viimein metsärauha? Uskallan epäillä
Kolumni Pekka Mauno

Syn­tyy­kö viimein met­sä­rau­ha? Us­kal­lan epäillä

28.10.2023 05:00 8
Viikon kuva: Kiekkokansa kirkon kupeessa
Kolumni Anssi Jokiranta

Viikon kuva: Kiek­ko­kan­sa kirkon ku­pees­sa

27.10.2023 05:00 1
Kaikkien aikojen kala(stelu)valhe
Kolumni Petteri Holma

Kaik­kien aikojen ka­la(s­te­lu)­val­he

26.10.2023 05:00 10
Kävely on suotta vähätelty harrastus – terveyshyötyjen lisäksi se tekee fiksummaksi
Kolumni Katja Kärki

Kävely on suotta vä­hä­tel­ty har­ras­tus – ter­veys­hyö­ty­jen lisäksi se tekee fik­sum­mak­si

25.10.2023 05:55 5
Kun olen kärttyinen, puolisoni lähettää minut yksin mökille – yksinolo on osalle meistä perustarve, jota ilman elämä muuttuu harmaaksi
Kolumni Niina Lavia

Kun olen kärt­tyi­nen, puo­li­so­ni lä­het­tää minut yksin mökille – yk­sin­olo on osalle meistä pe­rus­tar­ve, jota ilman elämä muuttuu har­maak­si

24.10.2023 06:00 6