Hyvinvointi
Nyt hiki virtaa! Rovaniemen kaupunki on järjestänyt kesän aikana maksuttomia ulkotreenejä ikäihmisille – "Keväällä osa sulkeutui kotiinsa ja liikkuminen lakkasi kokonaan"

Nyt hiki virtaa! Ro­va­nie­men kau­pun­ki on jär­jes­tä­nyt kesän aikana mak­sut­to­mia ul­ko­tree­ne­jä ikä­ih­mi­sil­le – "Ke­vääl­lä osa sul­keu­tui ko­tiin­sa ja liik­ku­mi­nen lakkasi ko­ko­naan"

21.07.2020 14:54 0
Tanssinopettajasta malliksi – 20-vuotias tanssinopettaja Eveliina Lehtoranta on ainoa lappilaisfinalisti wellnessmalli-kilpailussa

Tans­sin­opet­ta­jas­ta mal­lik­si – 20-vuo­tias tans­sin­opet­ta­ja Eve­lii­na Leh­to­ran­ta on ainoa lap­pi­lais­fi­na­lis­ti well­ness­mal­li-kil­pai­lus­sa

12.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Yli puolet jalkavaivoista on itse aiheutettuja

Yli puolet jal­ka­vai­vois­ta on itse ai­heu­tet­tu­ja

29.06.2020 07:00 0
Jalkojen rasituskipu voi kehittyä salakavalasti vaivaisenluuksi – Huonojen kenkävalintojen lisäksi perintötekijät vaikuttavat vaivan kehittymiseen

Jal­ko­jen ra­si­tus­ki­pu voi ke­hit­tyä sa­la­ka­va­las­ti vai­vai­sen­luuk­si – Huo­no­jen ken­kä­va­lin­to­jen lisäksi pe­rin­tö­te­ki­jät vai­kut­ta­vat vaivan ke­hit­ty­mi­seen

14.06.2020 11:46 0
Voisiko hyvinvointi- ja urheiluteknologia olla Suomelle uusi Nokia?

Voisiko hy­vin­voin­ti- ja ur­hei­lu­tek­no­lo­gia olla Suo­mel­le uusi Nokia?

13.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Kolumni: Onnellisuus on hyvinvointia
Kolumni Mette Oikarinen

Ko­lum­ni: On­nel­li­suus on hy­vin­voin­tia

05.06.2020 06:30 0
Ilman avannetta Jaana Kauppi olisi 26-vuotias eläkeläinen – Facebook-sivustolla ja blogissa hän on kertonut muille kärsiville, miten sai tavallisen elämän takaisin

Ilman avan­net­ta Jaana Kauppi olisi 26-vuo­tias elä­ke­läi­nen – Fa­ce­book-si­vus­tol­la ja blo­gis­sa hän on ker­to­nut muille kär­si­vil­le, miten sai ta­val­li­sen elämän ta­kai­sin

20.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Korona-aikana voi liikkua virtuaaliseurassa – Kemi hankki HeiaHeia -sovelluksen, johon kaikki kaupunkilaiset voivat liittyä.

Ko­ro­na-ai­ka­na voi liikkua vir­tuaa­li­seu­ras­sa – Kemi hankki Heia­Heia -so­vel­luk­sen, johon kaikki kau­pun­ki­lai­set voivat liit­tyä.

20.03.2020 11:10 0
Laura Pelgosen veri virtaa mutta ei hyydy – harvinaisesta verisairaudesta on kolme eri muotoa, joista vaikeinta potee vain muutama suomalainen

Laura Pel­go­sen veri virtaa mutta ei hyydy – har­vi­nai­ses­ta ve­ri­sai­rau­des­ta on kolme eri muotoa, joista vai­kein­ta potee vain muutama suo­ma­lai­nen

16.03.2020 07:00 0
Päiväkirja: Maailmassa on paljon muutakin kuin koronavirus – pelkäämisen sijaan keskity siihen, mikä elämässäsi tuo iloa
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Maail­mas­sa on paljon muu­ta­kin kuin ko­ro­na­vi­rus – pel­kää­mi­sen sijaan keskity siihen, mikä elä­mäs­sä­si tuo iloa

14.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Lauantaivieras: Olet oman elämäsi toimitusjohtaja – taito johtaa itseään on avain hyvinvointiin
Kolumni Johanna Niemelä

Lauan­tai­vie­ras: Olet oman elämäsi toi­mi­tus­joh­ta­ja – taito johtaa itseään on avain hy­vin­voin­tiin

06.03.2020 11:10 0
Syö­pä­jär­jes­töt: Vain 50 grammaa makkaraa tai muita li­ha­val­mis­tei­ta päivässä lisää suo­lis­to­syö­vän riskiä

Syö­pä­jär­jes­töt: Vain 50 grammaa mak­ka­raa tai muita li­ha­val­mis­tei­ta päi­väs­sä lisää suo­lis­to­syö­vän riskiä

04.02.2020 10:52 0
Tilaajille
Päiväkirja: Herääminen on tuskaa, kun yön viettää purren hampaita yhteen – paras apu löytyy läheltä
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: He­rää­mi­nen on tuskaa, kun yön viettää purren ham­pai­ta yhteen – paras apu löytyy läheltä

03.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Nyt vetävät viihdekylpylät, mutta perinteiset kuntoutuskylpylät ovat ahtaalla: Porealtaassa istuminen ei enää riitä

Nyt vetävät viih­de­kyl­py­lät, mutta pe­rin­tei­set kun­tou­tus­kyl­py­lät ovat ah­taal­la: Po­re­al­taas­sa is­tu­mi­nen ei enää riitä

22.01.2020 08:00 0
Tilaajille
Enontekiö sai ensimmäisen kunnan omistaman kuntosalin Hettaan – kuntalaiset pääsevät tutustumaan laitteisiin avajaisviikolla kuntosaliohjaajan avulla

Enon­te­kiö sai en­sim­mäi­sen kunnan omis­ta­man kun­to­sa­lin Hettaan – kun­ta­lai­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan lait­tei­siin ava­jais­vii­kol­la kun­to­sa­li­oh­jaa­jan avulla

21.01.2020 15:58 0
Tilaajille
Joukolla mukaan karistamaan kiloja ja kokeilemaan uusia tapoja liikkua

Jou­kol­la mukaan ka­ris­ta­maan kiloja ja ko­kei­le­maan uusia tapoja liikkua

17.01.2020 19:51 0
Tilaajille
Olenko oikeasti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tiskikonetta täyt­tää – ­hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli helpotus: "Ei tarvitse enää leikkiä fiksua"

Olenko oi­keas­ti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tis­ki­ko­net­ta täyttää – hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli hel­po­tus: "Ei tar­vit­se enää leikkiä fiksua"

15.01.2020 19:09 0
Tilaajille
"Työmuistiin mahtuu vähän ja se ylikuormittuu helposti" – Tapani Riekki pohtii kirjassa, kuinka sälän ja keskeytysten täyttämistä päivistä päästään kohti parempaa työelämää

"Työ­muis­tiin mahtuu vähän ja se yli­kuor­mit­tuu hel­pos­ti" – Tapani Riekki pohtii kir­jas­sa, kuinka sälän ja kes­key­tys­ten täyt­tä­mis­tä päi­vis­tä pääs­tään kohti pa­rem­paa työ­elä­mää

06.01.2020 15:00 0
Tilaajille
Psyykkisesti sairastunut joutuu etsimään terapeuttinsa itse – Lapissa tilanne on surkea, vaikka psyykkisesti oireilevia on suhteessa paljon

Psyyk­ki­ses­ti sai­ras­tu­nut joutuu et­si­mään te­ra­peut­tin­sa itse – Lapissa tilanne on surkea, vaikka psyyk­ki­ses­ti oi­rei­le­via on suh­tees­sa paljon

06.01.2020 13:19 0
Tilaajille
Uudenvuodenlupauksia ei tarvita, kun liikunta on elämänmittainen projekti

Uu­den­vuo­den­lu­pauk­sia ei tar­vi­ta, kun lii­kun­ta on elä­män­mit­tai­nen pro­jek­ti

04.01.2020 15:17 0
Tilaajille