Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Hyvinvointi
Viimeisin 24 tuntia
Lääkärinä kuudella vuosikymmenellä – rovaniemeläinen Pekka Raudaskoski täyttää 95 vuotta

Lää­kä­ri­nä kuu­del­la vuo­si­kym­me­nel­lä – ro­va­nie­me­läi­nen Pekka Rau­das­kos­ki täyttää 95 vuotta

08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lais­ten toi­min­ta­ky­ky kaipaa toimia

05:00
Viikko
Tutkija Pälvi Rantala kirjoitti kirjan valvojista ja antoi samalla kasvot unettomuudelle – "Se täytyy hyväksyä osaksi elämää"

Tutkija Pälvi Rantala kir­joit­ti kirjan val­vo­jis­ta ja antoi samalla kasvot unet­to­muu­del­le – "Se täytyy hy­väk­syä osaksi elämää"

31.03.2023 20:24
Tilaajille
Kaksi Pilke-päiväkotia siirtyy Rovaniemen kaupungin omaksi toiminnaksi – syynä kannattamattomuus ja henkilöstöpula, avi antoi aiemmin huomautuksen

Kaksi Pil­ke-päi­vä­ko­tia siirtyy Ro­va­nie­men kau­pun­gin omaksi toi­min­nak­si – syynä kan­nat­ta­mat­to­muus ja hen­ki­lös­tö­pu­la, avi antoi aiemmin huo­mau­tuk­sen

30.03.2023 19:27 1
Tilaajille
Oppilaille yksilökohtaista liikuntaneuvontaa – torniolaisten nuorten fyysinen toimintakyky voi haitata jo joka toisen hyvinvointia tai terveyttä

Op­pi­lail­le yk­si­lö­koh­tais­ta lii­kun­ta­neu­von­taa – tor­nio­lais­ten nuorten fyy­si­nen toi­min­ta­ky­ky voi haitata jo joka toisen hy­vin­voin­tia tai ter­veyt­tä

30.03.2023 09:00
Suomalaisten toimintakyky on koko yhteiskunnan haaste
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lais­ten toi­min­ta­ky­ky on koko yh­teis­kun­nan haaste

30.03.2023 05:41
Vesiliukumäkeen pääsee aikaisintaan syksyllä – remontti sulkee Rovaniemen uimahalli Vesihiiden heinä–elokuuksi

Ve­si­liu­ku­mä­keen pääsee ai­kai­sin­taan syk­syl­lä – re­mont­ti sulkee Ro­va­nie­men ui­ma­hal­li Ve­si­hii­den hei­nä–e­lo­kuuk­si

29.03.2023 15:43 1
Tilaajille
Unet lyhenivät, stressisyöminen lisääntyi – Työterveyslaitos selvitti, mitä etätyöntekijöiden elintavoille tapahtui korona-aikana

Unet ly­he­ni­vät, stres­si­syö­mi­nen li­sään­tyi – Työ­ter­veys­lai­tos sel­vit­ti, mitä etä­työn­te­ki­jöi­den elin­ta­voil­le ta­pah­tui ko­ro­na-ai­ka­na

29.03.2023 05:00 1
Tilaajille

Ai­nio­vaa­ran ve­den­ot­ta­mon sa­nee­raus kat­kai­see ym­pä­rys­la­dun Yli­tor­niol­la – tie­poh­ja ei kes­täi­si kul­je­tuk­sia kesällä

28.03.2023 16:29
Tilaajille
Uusi sukupuolisensitiivisen valmennuksen käsikirja auttaa ammattilaisia kohti parempia kohtaamisia nuorten kanssa – ”Jokainen nuori haluaa tulla nähdyksi omana itsenään”
Mainos Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemi

Uusi su­ku­puo­li­sen­si­tii­vi­sen val­men­nuk­sen kä­si­kir­ja auttaa am­mat­ti­lai­sia kohti pa­rem­pia koh­taa­mi­sia nuorten kanssa – ”Jo­kai­nen nuori haluaa tulla näh­dyk­si omana it­se­nään”

28.03.2023 06:00
Kuukausi ja vanhemmat
Henkilöstöpula ajoi rovaniemeläisen Pilke-päiväkodin kaaokseen: avin raportti paljastaa jatkuvat poikkeustilanteet ja kunnollisen varhaiskasvatuksen puutteen

Hen­ki­lös­tö­pu­la ajoi ro­va­nie­me­läi­sen Pil­ke-päi­vä­ko­din kaaok­seen: avin ra­port­ti pal­jas­taa jat­ku­vat poik­keus­ti­lan­teet ja kun­nol­li­sen var­hais­kas­va­tuk­sen puut­teen

24.03.2023 19:57 3
Tilaajille
Savukosken mummoissa heräsi palo auttaa, Ukrainaan lähtee vauvojen nuttuja ja peittoja – "Ukrainan orpokodit täyttyvät ja avun tarve on suuri”

Sa­vu­kos­ken mum­mois­sa heräsi palo auttaa, Uk­rai­naan lähtee vau­vo­jen nuttuja ja peit­to­ja – "Uk­rai­nan or­po­ko­dit täyt­ty­vät ja avun tarve on suuri”

22.03.2023 22:29
Tilaajille
Markku Broas: Streptokokkitartuntoja on nyt eri puolilla Lappia – erityiseen huoleen ei ole syytä, mutta vakavan taudin mahdollisuus on hyvä tiedostaa

Markku Broas: Strep­to­kok­ki­tar­tun­to­ja on nyt eri puo­lil­la Lappia – eri­tyi­seen huoleen ei ole syytä, mutta vakavan taudin mah­dol­li­suus on hyvä tie­dos­taa

22.03.2023 17:18
Tilaajille
Korkealentoa: Mikä on Sinun sosiaalinen kädenjälkesi?
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Mikä on Sinun so­siaa­li­nen kä­den­jäl­ke­si?

22.03.2023 15:41
"Jotkut kutsuvat minua tanssiäidikseen" – Saija Aksovaara on opettanut tanssia Rovaniemellä tuhansille nuorille ja nyt hänet palkitaan tekemästään työstään

"Jotkut kut­su­vat minua tans­siäi­dik­seen" – Saija Ak­so­vaa­ra on opet­ta­nut tanssia Ro­va­nie­mel­lä tu­han­sil­le nuo­ril­le ja nyt hänet pal­ki­taan te­ke­mäs­tään työs­tään

22.03.2023 14:48
Tilaajille
Ollaan ihminen ihmiselle – ennakoinnilla vaikuttavuutta työntekijöiden hyvinvointiin
Mainos Lapin liitto

Ollaan ihminen ih­mi­sel­le – en­na­koin­nil­la vai­kut­ta­vuut­ta työn­te­ki­jöi­den hy­vin­voin­tiin

22.03.2023 06:00
Et voi tietää, millainen toisen tarina kokonaisuudessaan on
Kolumni

Et voi tietää, mil­lai­nen toisen tarina ko­ko­nai­suu­des­saan on

22.03.2023 06:00 3
Uutisanalyysi: Urheiluseura tarttui häirintään vasta kun raha puhui

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ur­hei­lu­seu­ra tarttui häi­rin­tään vasta kun raha puhui

21.03.2023 19:30
Tilaajille
Vaikeinta on vastaanottaa
Kolumni

Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

21.03.2023 06:00 2
27-vuotiaan Salkkari-näyttelijän kuolema pysäytti miettimään nuorta aikuisuutta – elämässä on paljon hyvää, mutta samalla paljon piilotettua huolta
Kolumni

27-vuo­tiaan Salk­ka­ri-näyt­te­li­jän kuolema py­säyt­ti miet­ti­mään nuorta ai­kui­suut­ta – elä­mäs­sä on paljon hyvää, mutta samalla paljon pii­lo­tet­tua huolta

19.03.2023 16:15 4