Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Mielenterveys
Kuukausi
Vihapuhe näkyy mielenterveyspalvelujen kasvavissa jonoissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­ha­pu­he näkyy mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen kas­va­vis­sa jo­nois­sa

30.11.2023 05:30
Eetu Sylgren, 29, kertoo elämästään transmiehenä, työttömyydestä ja mielenterveysongelmista – "Vuosi sitten tällainen keskustelu ei olisi tullut kysymykseen"

Eetu Sylg­ren, 29, kertoo elä­mäs­tään trans­mie­he­nä, työt­tö­myy­des­tä ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta – "Vuosi sitten täl­lai­nen kes­kus­te­lu ei olisi tullut ky­sy­myk­seen"

27.11.2023 17:30
Tilaajille
Kirjailija Pirjo Hassinen on tottunut puhumaan ahdistuksesta Toisella tavalla onnellinen -kirjan jälkeen –  "Käsite on liestynyt reunoiltaan"

Kir­jai­li­ja Pirjo Has­si­nen on tot­tu­nut pu­hu­maan ah­dis­tuk­ses­ta Toi­sel­la tavalla on­nel­li­nen -kirjan jälkeen –  "Käsite on lies­ty­nyt reu­noil­taan"

27.11.2023 06:30
Tilaajille
Psykoterapeutteja olisi tarjolla – miksi Kela ei korvaa perhe- ja pariterapeutin antamaa yksilöpsykoterapiaa?

Psy­ko­te­ra­peut­te­ja olisi tar­jol­la – miksi Kela ei korvaa perhe- ja pa­ri­te­ra­peu­tin antamaa yk­si­löp­sy­ko­te­ra­piaa?

27.11.2023 06:30
Tilaajille
Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 20:30 3
Tilaajille
Nuorten ja aikuisten ahdistuksella on vissi ero – Terapeutti-Ville eli kansanedustaja Merinen kertoo, mikä se on ja kolme syytä ahdistukseen

Nuorten ja ai­kuis­ten ah­dis­tuk­sel­la on vissi ero – Te­ra­peut­ti-Vil­le eli kan­san­edus­ta­ja Merinen kertoo, mikä se on ja kolme syytä ah­dis­tuk­seen

13.11.2023 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toivo yl­lä­pi­tää elämää

11.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isät eivät tule näh­dyk­si pal­ve­luis­sa

11.11.2023 05:00
Moni jumahtaa helposti työhön, joka ei enää motivoi – huonoon työhön tyytymisen taustalla voi olla uupumus

Moni ju­mah­taa hel­pos­ti työhön, joka ei enää motivoi – huonoon työhön tyy­ty­mi­sen taus­tal­la voi olla uupumus

04.11.2023 17:15
Tilaajille
Vanhemmat
Panostetaan mielen hyvinvointiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­nos­te­taan mielen hy­vin­voin­tiin

14.10.2023 05:01
Yksinäisyys kaihertaa monen nuoren mieltä – “Välillä olo on kädetön”

Yk­si­näi­syys kai­her­taa monen nuoren mieltä – “Vä­lil­lä olo on kä­de­tön”

29.09.2023 06:00
Tilaajille
Rovaniemen nuorten matalan kynnyksen keskustelutuki muutti pääkirjastolle

Ro­va­nie­men nuorten matalan kyn­nyk­sen kes­kus­te­lu­tu­ki muutti pää­kir­jas­tol­le

07.09.2023 17:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kodin mie­len­ter­veys­on­gel­mat voivat ajaa yk­si­näi­syy­teen

04.09.2023 06:36
Pilkka ja kehut herättivät syömishäiriön: rovaniemeläinen Savanna Kauppila kamppaili pitkään ja nyt hän haluaa olla esikuva sekä puhua liikunnan ilosta

Pilkka ja kehut he­rät­ti­vät syö­mis­häi­riön: ro­va­nie­me­läi­nen Savanna Kaup­pi­la kamp­pai­li pitkään ja nyt hän haluaa olla esikuva sekä puhua lii­kun­nan ilosta

24.08.2023 13:12
Tilaajille
Yölinjasta suomalaisille tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrittämiseen riitelyn keskellä – "Ahdistus puolittuu jakamalla"

Yö­lin­jas­ta suo­ma­lai­sil­le tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrit­tä­mi­seen rii­te­lyn kes­kel­lä – "Ah­dis­tus puo­lit­tuu ja­ka­mal­la"

29.07.2023 06:30
Tilaajille
Räppäri Sana puhuu mielenterveysasioista avoimesti, koska siten hän voi auttaa muita – julkisessa keskustelussa häntä ärsyttää yksi sitkeä asia

Räppäri Sana puhuu mie­len­ter­veys­asiois­ta avoi­mes­ti, koska siten hän voi auttaa muita – jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa häntä är­syt­tää yksi sitkeä asia

15.07.2023 18:30
Tilaajille
Miksi maailman onnellisin kansa voi niin pahoin?
Kolumni

Miksi maail­man on­nel­li­sin kansa voi niin pahoin?

15.07.2023 05:00 30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­on­gel­mil­la leveily on väärin

09.06.2023 05:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taide ja mielenterveysongelma – Sonja Huhtaniska työstää spontaanisti mielikuviaan ja siitä voisi moni ottaa oppia

Näyt­te­lyar­vio: Taide ja mie­len­ter­veys­on­gel­ma – Sonja Huh­ta­nis­ka työstää spon­taa­nis­ti mie­li­ku­viaan ja siitä voisi moni ottaa oppia

07.06.2023 15:05
Tilaajille
Kannattaako päihteistä kertoa lääkärille?
Kolumni

Kan­nat­taa­ko päih­teis­tä kertoa lää­kä­ril­le?

07.06.2023 06:00 7