Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­koää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Mielenterveys
Kuukausi
Yli puolet tekniikan alan opiskelijoista huolissaan jaksamisestaan – ”Työmarkkinoille valmistuu loppuunpalaneita ihmisiä”

Yli puolet tek­nii­kan alan opis­ke­li­jois­ta huo­lis­saan jak­sa­mi­ses­taan – ”­Työ­mark­ki­noil­le val­mis­tuu lop­puun­pa­la­nei­ta ih­mi­siä”

14.01.2022 12:15
Tilaajille
Kun aikuinen poika sai vankilatuomion törkeästä seksuaalirikoksesta, äiti joutui pohtimaan: Kasvatinko minä hirviön?

Kun ai­kui­nen poika sai van­ki­la­tuo­mion tör­keäs­tä sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta, äiti joutui poh­ti­maan: Kas­va­tin­ko minä hir­viön?

01.01.2022 08:00
Tilaajille
Jos ei pidä huolta omista rajoistaan, ei niistä välitä kukaan muukaan
Kolumni

Jos ei pidä huolta omista ra­jois­taan, ei niistä välitä kukaan muukaan

29.12.2021 05:30
Tilaajille
Äidin särkynyt mieli – Päivi ja Raisa menettivät ensimmäiset kuukaudet vauvansa kanssa sairastuessaan  lapsivuodepsykoosiin

Äidin sär­ky­nyt mieli – Päivi ja Raisa me­net­ti­vät en­sim­mäi­set kuu­kau­det vau­van­sa kanssa sai­ras­tues­saan lap­si­vuo­de­psy­koo­siin

25.12.2021 18:52
Tilaajille
Kriisipuhelimeen soitoissa kaikkien aikojen ennätys marraskuussa – "Onneksi keskusteluapua haetaan matalalla kynnyksellä"

Krii­si­pu­he­li­meen soi­tois­sa kaik­kien aikojen ennätys mar­ras­kuus­sa – "On­nek­si kes­kus­te­lu­apua haetaan ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä"

20.12.2021 11:14
Vanhemmat
Lasten ja nuorten Apuu-chat vastaa puhelimeen joka päivä myös joulun aikana – yhteydenottojen määrä on kasvanut huomattavasti vuoden takaiseen

Lasten ja nuorten Apuu-chat vastaa pu­he­li­meen joka päivä myös joulun aikana – yh­tey­den­ot­to­jen määrä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti vuoden ta­kai­seen

16.12.2021 09:58
Tilaajille
Korona lisännyt nuorten ahdistusta –  "Koronan vaikutukset ovat alkaneet näkyä kouluarjessa"

Korona li­sän­nyt nuorten ah­dis­tus­ta – "Ko­ro­nan vai­ku­tuk­set ovat al­ka­neet näkyä kou­luar­jes­sa"

16.12.2021 07:00
Tilaajille
Tylsyydestä on tullut sietämätöntä – Monet somettavat rentoutuakseen, mutta edes niin sanottu "aivoton selaaminen" ei edistä mielen rauhoittumista

Tyl­syy­des­tä on tullut sie­tä­mä­tön­tä – Monet so­met­ta­vat ren­tou­tuak­seen, mutta edes niin sanottu "ai­vo­ton se­laa­mi­nen" ei edistä mielen rau­hoit­tu­mis­ta

28.11.2021 14:14
Tilaajille
Potilasjärjestöt haluavat mukaan sote-suunnitteluun – mielenterveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle, kunnat huolehtivat jatkossakin terveyden edistämisestä

Po­ti­las­jär­jes­töt ha­lua­vat mukaan so­te-suun­nit­te­luun – mie­len­ter­veys­pal­ve­lut siir­ty­vät maa­kun­tien vas­tuul­le, kunnat huo­leh­ti­vat jat­kos­sa­kin ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä

24.11.2021 18:00 1
Tilaajille
Mielenterveysongelmat vaikuttavat niitä kokeneisiin pitkään – yleiset asenteet kuntoutujia kohtaan ovat kuitenkin parempaan päin

Mie­len­ter­veys­on­gel­mat vai­kut­ta­vat niitä ko­ke­nei­siin pitkään – yleiset asen­teet kun­tou­tu­jia kohtaan ovat kui­ten­kin pa­rem­paan päin

22.11.2021 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Voiko masennuksesta löytää jotakin hyvää?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Voiko ma­sen­nuk­ses­ta löytää jotakin hyvää?

19.11.2021 05:30 1
Tilaajille
Järkyttävä kokemus voi aiheuttaa akuutin stressireaktion, joka hoitamattomana pahenee – huomiokyvyn kaventuminen ja yliaktiivisuus tyypillisiä oireita

Jär­kyt­tä­vä kokemus voi ai­heut­taa akuutin stres­si­reak­tion, joka hoi­ta­mat­to­ma­na pahenee – huo­mio­ky­vyn ka­ven­tu­mi­nen ja yli­ak­tii­vi­suus tyy­pil­li­siä oireita

15.11.2021 06:30
Tilaajille
"Nuorten mielenterveyskriisi on mennyt jo liian pitkälle" – Lukiolaisten Liitto esittää mielenterveystarkastuksia lukioihin

"Nuor­ten mie­len­ter­veys­krii­si on mennyt jo liian pit­käl­le" – Lu­kio­lais­ten Liitto esittää mie­len­ter­veys­tar­kas­tuk­sia lu­kioi­hin

08.11.2021 07:48 5
Kaamos käy yhä synkemmäksi – ja se voi tehdä meistä masentuneempia

Kaamos käy yhä syn­kem­mäk­si – ja se voi tehdä meistä ma­sen­tu­neem­pia

06.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Opintopsykologin rekry Lapin korkeakouluihin takkuaa – "Kun olisi vihdoin resurssit, niin ei saada rekryttyä henkilöä"

Opin­to­psy­ko­lo­gin rekry Lapin kor­kea­kou­lui­hin takkuaa – "Kun olisi vihdoin re­surs­sit, niin ei saada rek­ryt­tyä hen­ki­löä"

02.11.2021 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huomio nuorten mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­seen

20.10.2021 05:30
Tilaajille
Moni mielenterveysomainen uupuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Moni mie­len­ter­veys­omai­nen uupuu

11.10.2021 07:15 1
Tilaajille
Tyttöjen pahoinvointi kasvaa – lappilaisista tytöistä joka kolmas kärsii ahdistuksesta ja puolet on kokenut seksuaalista häirintää

Tyt­tö­jen pa­hoin­voin­ti kasvaa – lap­pi­lai­sis­ta ty­töis­tä joka kolmas kärsii ah­dis­tuk­ses­ta ja puolet on kokenut sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää

11.10.2021 06:30
Tilaajille
Klubitalo Roihula sai Rovaniemen seudun mielenterveyspalkinnon

Klu­bi­ta­lo Roihula sai Ro­va­nie­men seudun mie­len­ter­veys­pal­kin­non

09.10.2021 14:12
Tilaajille
Päiväkirja: Vartaloni ei ole sinun asiasi – Joskus ystävällisyys ja ymmärrys vaativat sitä, että ollaankin hiljaa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Var­ta­lo­ni ei ole sinun asiasi – Joskus ys­tä­väl­li­syys ja ym­mär­rys vaa­ti­vat sitä, että ol­laan­kin hiljaa

01.10.2021 07:00 2
Tilaajille