Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Mielenterveys
Mielenterveydestä pitää puhua enemmän
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­vey­des­tä pitää puhua enemmän

01.02.2024 17:00
Kylmäuinti rauhoittaa Alisa Ajomaan, 27, kun mieli menee tuhatta ja sataa – Suomalaistutkimus: hyinen vesi herättää ahdistuneenkin tuntemaan

Kyl­mä­uin­ti rau­hoit­taa Alisa Ajo­maan, 27, kun mieli menee tuhatta ja sataa – Suo­ma­lais­tut­ki­mus: hyinen vesi he­rät­tää ah­dis­tu­neen­kin tun­te­maan

29.01.2024 20:00 2
Tilaajille
Autismikirjon häiriöitä osataan nyt diagnosoida paremmin kuin ennen – sukupuolten välillä eroja autismikirjon piirteissä

Au­tis­mi­kir­jon häi­riöi­tä osataan nyt diag­no­soi­da pa­rem­min kuin ennen – su­ku­puol­ten välillä eroja au­tis­mi­kir­jon piir­teis­sä

28.01.2024 12:44 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi avoimen dia­lo­gin hoi­to­mal­lia ei huo­mioi­da La­pis­sa?

23.01.2024 17:00
Mielenterveysongelmista on tullut selvästi suurin syy pidemmille sairauspoissaoloille Suomessa – "Kuvastaa muutosta työssä ja yhteiskunnassa"

Mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta on tullut sel­väs­ti suurin syy pi­dem­mil­le sai­raus­pois­sa­oloil­le Suo­mes­sa – "Ku­vas­taa muu­tos­ta työssä ja yh­teis­kun­nas­sa"

19.01.2024 09:21 3
Vihapuhe näkyy mielenterveyspalvelujen kasvavissa jonoissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­ha­pu­he näkyy mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen kas­va­vis­sa jo­nois­sa

30.11.2023 05:30
Eetu Sylgren, 29, kertoo elämästään transmiehenä, työttömyydestä ja mielenterveysongelmista – "Vuosi sitten tällainen keskustelu ei olisi tullut kysymykseen"

Eetu Sylg­ren, 29, kertoo elä­mäs­tään trans­mie­he­nä, työt­tö­myy­des­tä ja mie­len­ter­veys­on­gel­mis­ta – "Vuosi sitten täl­lai­nen kes­kus­te­lu ei olisi tullut ky­sy­myk­seen"

27.11.2023 17:30
Tilaajille
Kirjailija Pirjo Hassinen on tottunut puhumaan ahdistuksesta Toisella tavalla onnellinen -kirjan jälkeen –  "Käsite on liestynyt reunoiltaan"

Kir­jai­li­ja Pirjo Has­si­nen on tot­tu­nut pu­hu­maan ah­dis­tuk­ses­ta Toi­sel­la tavalla on­nel­li­nen -kirjan jälkeen –  "Käsite on lies­ty­nyt reu­noil­taan"

27.11.2023 06:30
Tilaajille
Psykoterapeutteja olisi tarjolla – miksi Kela ei korvaa perhe- ja pariterapeutin antamaa yksilöpsykoterapiaa?

Psy­ko­te­ra­peut­te­ja olisi tar­jol­la – miksi Kela ei korvaa perhe- ja pa­ri­te­ra­peu­tin antamaa yk­si­löp­sy­ko­te­ra­piaa?

27.11.2023 06:30
Tilaajille
Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 20:30 3
Tilaajille
Nuorten ja aikuisten ahdistuksella on vissi ero – Terapeutti-Ville eli kansanedustaja Merinen kertoo, mikä se on ja kolme syytä ahdistukseen

Nuorten ja ai­kuis­ten ah­dis­tuk­sel­la on vissi ero – Te­ra­peut­ti-Vil­le eli kan­san­edus­ta­ja Merinen kertoo, mikä se on ja kolme syytä ah­dis­tuk­seen

13.11.2023 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toivo yl­lä­pi­tää elämää

11.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isät eivät tule näh­dyk­si pal­ve­luis­sa

11.11.2023 05:00
Moni jumahtaa helposti työhön, joka ei enää motivoi – huonoon työhön tyytymisen taustalla voi olla uupumus

Moni ju­mah­taa hel­pos­ti työhön, joka ei enää motivoi – huonoon työhön tyy­ty­mi­sen taus­tal­la voi olla uupumus

04.11.2023 17:15
Tilaajille
Panostetaan mielen hyvinvointiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­nos­te­taan mielen hy­vin­voin­tiin

14.10.2023 05:01
Yksinäisyys kaihertaa monen nuoren mieltä – “Välillä olo on kädetön”

Yk­si­näi­syys kai­her­taa monen nuoren mieltä – “Vä­lil­lä olo on kä­de­tön”

29.09.2023 06:00
Tilaajille
Rovaniemen nuorten matalan kynnyksen keskustelutuki muutti pääkirjastolle

Ro­va­nie­men nuorten matalan kyn­nyk­sen kes­kus­te­lu­tu­ki muutti pää­kir­jas­tol­le

07.09.2023 17:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kodin mie­len­ter­veys­on­gel­mat voivat ajaa yk­si­näi­syy­teen

04.09.2023 06:36
Pilkka ja kehut herättivät syömishäiriön: rovaniemeläinen Savanna Kauppila kamppaili pitkään ja nyt hän haluaa olla esikuva sekä puhua liikunnan ilosta

Pilkka ja kehut he­rät­ti­vät syö­mis­häi­riön: ro­va­nie­me­läi­nen Savanna Kaup­pi­la kamp­pai­li pitkään ja nyt hän haluaa olla esikuva sekä puhua lii­kun­nan ilosta

24.08.2023 13:12
Tilaajille
Yölinjasta suomalaisille tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrittämiseen riitelyn keskellä – "Ahdistus puolittuu jakamalla"

Yö­lin­jas­ta suo­ma­lai­sil­le tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrit­tä­mi­seen rii­te­lyn kes­kel­lä – "Ah­dis­tus puo­lit­tuu ja­ka­mal­la"

29.07.2023 06:30
Tilaajille