Mielenterveys
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Tarmo Raatikainen, Markus Raivio

Pe­sem­me­kö kätemme kol­man­nes­ta aal­los­ta?

07.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Nuoret hakeneet ennätyspaljon apua netistä korona-aikana, yhteydenotot aiempaa vakavampia

Nuoret ha­ke­neet en­nä­tys­pal­jon apua netistä ko­ro­na-ai­ka­na, yh­tey­den­otot aiempaa va­ka­vam­pia

03.09.2020 12:02 0
Vihreät lisäisivät työllisyyttä puolittamalla mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien määrän

Vihreät li­säi­si­vät työl­li­syyt­tä puo­lit­ta­mal­la mie­len­ter­veys­syis­tä työ­ky­vyt­tö­myys­eläk­keel­le jou­tu­vien määrän

02.09.2020 18:32 0
Päiväkirja: Heittäytyminen tuo ilmaa mieleen
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Heit­täy­ty­mi­nen tuo ilmaa mieleen

27.08.2020 07:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Onko koirasi persoonallinen tyyppi vai ahdistunut narunjatke?
Kolumni Milla Sallinen

Onko koirasi per­soo­nal­li­nen tyyppi vai ah­dis­tu­nut na­run­jat­ke?

10.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Psykoterapeutin löytäminen on sitä haastavampaa, mitä pohjoisemmaksi ja pienemmälle paikkakunnalle menee – etenkin Lapissa tilanne on vaikea

Psy­ko­te­ra­peu­tin löy­tä­mi­nen on sitä haas­ta­vam­paa, mitä poh­joi­sem­mak­si ja pie­nem­mäl­le paik­ka­kun­nal­le menee – etenkin Lapissa tilanne on vaikea

27.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hy­vin­voin­tia lap­si­per­heil­le

18.07.2020 05:30 0
Tilaajille
Omaisten harteille jää usein raskas valvontavastuu, kun läheinen on yrittänyt itsemurhaa – avun saaminen kriisissä on vaikeaa lähipiirillekin, ja korona-aika on vaikeuttanut sitä entisestään

Omais­ten har­teil­le jää usein raskas val­von­ta­vas­tuu, kun lä­hei­nen on yrit­tä­nyt it­se­mur­haa – avun saa­mi­nen krii­sis­sä on vaikeaa lä­hi­pii­ril­le­kin, ja ko­ro­na-ai­ka on vai­keut­ta­nut sitä en­ti­ses­tään

15.07.2020 21:39 0
Tilaajille
Terveyskeskuslääkäri poisti vaikeasta ahdistuksesta kärsivän potilaan rauhoittavan lääkityksen – lääkärien näkemykset ja hoitosuositukset ovat usein ristiriidassa potilaiden tahdon kanssa

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri poisti vai­keas­ta ah­dis­tuk­ses­ta kär­si­vän po­ti­laan rau­hoit­ta­van lää­ki­tyk­sen – lää­kä­rien nä­ke­myk­set ja hoi­to­suo­si­tuk­set ovat usein ris­ti­rii­das­sa po­ti­lai­den tahdon kanssa

05.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Kesä suljetulla osastolla – Kun idolini sairastui masennukseen, tunsin pelkoa ja pettymystä
Kolumni Katja Kärki

Kesä sul­je­tul­la osas­tol­la – Kun idolini sai­ras­tui ma­sen­nuk­seen, tunsin pelkoa ja pet­ty­mys­tä

16.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Mainettaan parempi lääke – Sähköhoito on tehokas apu vaikeaan masennukseen, mutta harvan hoitomuodon maine on niin kammottava kuin sen

Mai­net­taan parempi lääke – Säh­kö­hoi­to on tehokas apu vai­keaan ma­sen­nuk­seen, mutta harvan hoi­to­muo­don maine on niin kam­mot­ta­va kuin sen

13.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Korona kuuluu mielenterveyspalveluissa yllättävän vähän – "Huolena on, että vakavista ongelmista kärsivät eristäytyvät nyt koteihinsa"

Korona kuuluu mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa yl­lät­tä­vän vähän – "Huo­le­na on, että va­ka­vis­ta on­gel­mis­ta kär­si­vät eris­täy­ty­vät nyt ko­tei­hin­sa"

19.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Koronaviruksen vuoksi miljoonia ihmisiä uhkaavat mielen sairaudet

Ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi mil­joo­nia ihmisiä uh­kaa­vat mielen sai­rau­det

14.05.2020 10:53 0
Lapin AVI selvitti: Mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivat myös poikkeustilanteessa

Lapin AVI sel­vit­ti: Mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lut toi­mi­vat myös poik­keus­ti­lan­tees­sa

22.04.2020 10:24 0
Tilaajille
Puheenvuoro: Jos mieli on jo valmiiksi kolhuilla, olet riskiryhmässä koronakriisissä – Päivi Rissasen arki tuntui romahtavan karanteenin takia

Pu­heen­vuo­ro: Jos mieli on jo val­miik­si kol­huil­la, olet ris­ki­ryh­mäs­sä ko­ro­na­krii­sis­sä – Päivi Ris­sa­sen arki tuntui ro­mah­ta­van ka­ran­tee­nin takia

04.04.2020 09:00 0
Korona ajaa psykoterapian video- ja puhelinyhteyksien varaan – Viruksen pelko ja epidemian poikkeusolot lisäävät mielenterveysongelmia myös ennestään oireettomille

Korona ajaa psy­ko­te­ra­pian video- ja pu­he­lin­yh­teyk­sien varaan – Vi­ruk­sen pelko ja epi­de­mian poik­keus­olot li­sää­vät mie­len­ter­veys­on­gel­mia myös en­nes­tään oi­reet­to­mil­le

31.03.2020 08:08 0
Koronavirus voi poikia päihdehuollon, mielenterveyden ja lastensuojelun kriisin kotiinsa sullottujen parissa

Ko­ro­na­vi­rus voi poikia päih­de­huol­lon, mie­len­ter­vey­den ja las­ten­suo­je­lun kriisin ko­tiin­sa sul­lot­tu­jen parissa

29.03.2020 16:26 0
Lukijalta: Perhetyötä tehostettava epävarmoina aikoina
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Per­he­työ­tä te­hos­tet­ta­va epä­var­moi­na aikoina

25.03.2020 15:55 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ta­voit­tee­na tarjota hoitoa te­hok­kaam­min

19.02.2020 20:45 0
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri vastasi peruutusmaksukohuun ja täydensi tietoa monia suututtaneista asiakasmaksuista: "Viestintämme epäonnistui"

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri vastasi pe­ruu­tus­mak­su­ko­huun ja täy­den­si tietoa monia suu­tut­ta­neis­ta asia­kas­mak­suis­ta: "Vies­tin­täm­me epäon­nis­tui"

18.02.2020 09:33 0
Tilaajille