Saamelaiset
Kuukausi
Tuore raportti: Saamen kielten asema on huono koulutuksessa päiväkodista alkaen – Keskeinen ongelma saamenkielisen henkilökunnan puute

Tuore ra­port­ti: Saamen kielten asema on huono kou­lu­tuk­ses­sa päi­vä­ko­dis­ta alkaen – Kes­kei­nen ongelma saa­men­kie­li­sen hen­ki­lö­kun­nan puute

15.04.2021 12:09 6
Tilaajille
Lohen kalastuksen kieltäminen Tenolla on iso isku Utsjoelle, mutta onko parempia vaihtoehtoja tarjolla?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lohen ka­las­tuk­sen kiel­tä­mi­nen Tenolla on iso isku Uts­joel­le, mutta onko pa­rem­pia vaih­to­eh­to­ja tar­jol­la?

08.04.2021 21:53 4
Tilaajille
"Lapinpuku" päällä omit kulttuuria
Kolumni Mari Molkoselkä

"La­pin­pu­ku" päällä omit kult­tuu­ria

08.04.2021 07:00 12
Tilaajille
Norjalaiset eivät ole tuulivoimasta yhtä innoissaan kuin ennen, joten suomalaisten suursuunnitelma Finnmarkissa seisoo

Nor­ja­lai­set eivät ole tuu­li­voi­mas­ta yhtä in­nois­saan kuin ennen, joten suo­ma­lais­ten suur­suun­ni­tel­ma Finn­mar­kis­sa seisoo

02.04.2021 12:34 6
Vanhemmat
Elokuva-arvio: Kolonialismin monet kasvot – ”Me suomalaiset – anteeksi, me saamelaiset.”

Elo­ku­va-ar­vio: Ko­lo­nia­lis­min monet kasvot – ”Me suo­ma­lai­set – an­teek­si, me saa­me­lai­set.”

17.03.2021 08:52 2
Poronhoitajien sijaisapulaki heikentää naisten asemaa poronhoidossa – ei apua synnytyksen tai lapsen hoitamisen ajaksi

Po­ron­hoi­ta­jien si­jais­apu­la­ki hei­ken­tää naisten asemaa po­ron­hoi­dos­sa – ei apua syn­ny­tyk­sen tai lapsen hoi­ta­mi­sen ajaksi

16.03.2021 10:48
Tilaajille
Sevettijärveläinen Kiureli Harju on kielipesän ainoa lapsi: "On tärkeää, että hän pystyy kehittämään koltansaamen kieltä ja säilyttämään juurensa"

Se­vet­ti­jär­ve­läi­nen Kiureli Harju on kie­li­pe­sän ainoa lapsi: "On tär­keää, että hän pystyy ke­hit­tä­mään kol­tan­saa­men kieltä ja säi­lyt­tä­mään juu­ren­sa"

22.02.2021 20:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Tun­nus­tus Saa­men­maal­le – "Ky­sy­myk­set kum­pua­vat omasta epä­var­muu­des­ta"

10.02.2021 05:20
Tilaajille
Ohjaaja Katja Gauriloff alkoi opetella perinteistä käsityötaitoa – samalla hän kesytti pelottavan hauen

Ohjaaja Katja Gau­ri­loff alkoi ope­tel­la pe­rin­teis­tä kä­si­työ­tai­toa – samalla hän kesytti pe­lot­ta­van hauen

05.02.2021 17:00
Tilaajille
Tutkimus: poro korvasi villipeuran Suomen alueen saamelaisten käyttämillä uhripaikoilla 1400–1600-lukujen aikana

Tut­ki­mus: poro korvasi vil­li­peu­ran Suomen alueen saa­me­lais­ten käyt­tä­mil­lä uh­ri­pai­koil­la 1400–1600-lu­ku­jen aikana

12.01.2021 13:55
Totuus- ja sovintokomission valmistelussa on jo koeteltu luottamusta: "On ollut kivinen tämä tie"

Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion val­mis­te­lus­sa on jo koe­tel­tu luot­ta­mus­ta: "On ollut kivinen tämä tie"

11.01.2021 09:18 1
Tilaajille
Koko saamelaisyhteisö pitää saada mukaan totuus- ja sovintoprosessiin – Saamelaiskäräjät asetti omat komissaarinsa selvittämään saamelaisten kokemuksia

Koko saa­me­lais­yh­tei­sö pitää saada mukaan totuus- ja so­vin­to­pro­ses­siin – Saa­me­lais­kä­rä­jät asetti omat ko­mis­saa­rin­sa sel­vit­tä­mään saa­me­lais­ten ko­ke­muk­sia

05.01.2021 08:03 3
Tilaajille
"Ihmisillä on mielikuva siitä, millainen on Käsivarsi ilman kaivoksia" – kaivoksia vastustaneen adressin aktiivi Minna Näkkäläjärvi on Vuoden saamelainen

"Ih­mi­sil­lä on mie­li­ku­va siitä, mil­lai­nen on Kä­si­var­si ilman kai­vok­sia" – kai­vok­sia vas­tus­ta­neen ad­res­sin aktiivi Minna Näk­kä­lä­jär­vi on Vuoden saa­me­lai­nen

30.12.2020 17:00 1
Tilaajille
Sulaojalle ei tule vedenottamoa koskaan – Karigasniemen kuuluisa lähde on saamelaisille pyhä, joten Metsähallitus rauhoitti sen

Su­la­ojal­le ei tule ve­den­ot­ta­moa koskaan – Ka­ri­gas­nie­men kuu­lui­sa lähde on saa­me­lai­sil­le pyhä, joten Met­sä­hal­li­tus rau­hoit­ti sen

18.12.2020 06:30 4
Tilaajille
Kansainväliset kaivosyhtiöt haluavat harvoin saamelaisten kotiseutualueelle, koska tietävät lupaprosessien kestävän

Kan­sain­vä­li­set kai­vos­yh­tiöt ha­lua­vat harvoin saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tua­lueel­le, koska tie­tä­vät lu­pa­pro­ses­sien kes­tä­vän

13.12.2020 12:10
Tilaajille

Kolt­ta­neu­vos­tot kä­sit­te­le­vät esi­tyk­siä saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jä­se­nes­tä jou­lu­kuus­sa

20.11.2020 16:53
Tilaajille

Saa­men­kie­li­nen väestö oli kar­jan­hoi­ta­jia jo roo­ma­lai­sel­la rau­ta­kau­del­la, kertoo tuore väi­tös­kir­ja

20.11.2020 16:01
Tilaajille
STM palautti poronhoitajien sijaisaputunnit entiselleen – Saamelaiskäräjien mielestä palautus on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei vielä riitä

STM pa­laut­ti po­ron­hoi­ta­jien si­jais­apu­tun­nit en­ti­sel­leen – Saa­me­lais­kä­rä­jien mie­les­tä pa­lau­tus on askel oikeaan suun­taan, mutta se ei vielä riitä

10.11.2020 10:13 1
Tilaajille
Saamentaitoisia ihmisiä tarvitaan yhä enemmän – Saamelaisalueen koulutuskeskus kouluttaa muun muassa saamea osaavia hoitajia, tulkkeja ja virkamiehiä

Saa­men­tai­toi­sia ihmisiä tar­vi­taan yhä enemmän – Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus kou­lut­taa muun muassa saamea osaavia hoi­ta­jia, tulk­ke­ja ja vir­ka­mie­hiä

26.10.2020 17:03
Tilaajille
Oman kielen puhuminen ja kuuleminen tuovat elämään turvallisuudentunteen – Petra Magga-Vars: "Pidän tärkeänä, että saamelainen lapsi saa opetusta saamen kielellä"

Oman kielen pu­hu­mi­nen ja kuu­le­mi­nen tuovat elämään tur­val­li­suu­den­tun­teen – Petra Mag­ga-Vars: "Pidän tär­keä­nä, että saa­me­lai­nen lapsi saa ope­tus­ta saamen kie­lel­lä"

19.10.2020 17:00
Tilaajille