Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Jääkiekko: Ro­Ki-maa­li­vah­ti Cody Porter lai­nal­le Tap­pa­raan

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Saamelaiset
Viimeisin 24 tuntia
Inarin kunta esittää kokonaan uutta lakia saamelaisten kotiseutualueelle – kunnan mukaan laki edistäisi yhdenvertaisuutta, aktivistit syyttävät kuntaa saamelaisvastaisuudesta

Inarin kunta esittää ko­ko­naan uutta lakia saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tua­lueel­le – kunnan mukaan laki edis­täi­si yh­den­ver­tai­suut­ta, ak­ti­vis­tit syyt­tä­vät kuntaa saa­me­lais­vas­tai­suu­des­ta

05:00 15
Tilaajille
"Kansallispäivä yhdistää saamelaisia kaikissa Pohjoismaissa" – juhlapäivänä Inarissa keskusteltiin lisääntyneestä vihapuheesta ja oikeusvaltion tarpeellisuudesta

"Kan­sal­lis­päi­vä yh­dis­tää saa­me­lai­sia kai­kis­sa Poh­jois­mais­sa" – juh­la­päi­vä­nä Ina­ris­sa kes­kus­tel­tiin li­sään­ty­nees­tä vi­ha­pu­hees­ta ja oi­keus­val­tion tar­peel­li­suu­des­ta

06.02.2023 19:22
Tilaajille
Viikko
Saamelaisten kansallispäivän 30-vuotisjuhlaa vietetään maanantaina: "Kansallispäivä on kehittynyt symboliksi saamelaisten voimasta ja yhteenkuuluvuudesta"

Saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vän 30-vuo­tis­juh­laa vie­te­tään maa­nan­tai­na: "Kan­sal­lis­päi­vä on ke­hit­ty­nyt sym­bo­lik­si saa­me­lais­ten voi­mas­ta ja yh­teen­kuu­lu­vuu­des­ta"

06.02.2023 05:00 3
Tilaajille
Utsjoelta maailmalle – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa musiikin parissa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös poronhoidosta

Uts­joel­ta maail­mal­le – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa mu­sii­kin pa­ris­sa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös po­ron­hoi­dos­ta

05.02.2023 05:00
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain käsittely koettelee kokonaisen sukupolven uskoa Suomeen: "Monelle nuorelle tämä on se, missä punnitaan heidän arvonsa", sanoo taiteilija ja aktivisti Niillas Holmberg

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­ly koet­te­lee ko­ko­nai­sen su­ku­pol­ven uskoa Suo­meen: "Mo­nel­le nuo­rel­le tämä on se, missä pun­ni­taan heidän ar­von­sa", sanoo tai­tei­li­ja ja ak­ti­vis­ti Niillas Holm­berg

04.02.2023 09:40 8
Valiokunnat: saamelaiskäräjille ei tulisi veto-oikeutta – vain yksi valiokunnista antoi lausuntonsa riitaisena, muut yksimielisiä

Va­lio­kun­nat: saa­me­lais­kä­rä­jil­le ei tulisi ve­to-oi­keut­ta – vain yksi va­lio­kun­nis­ta antoi lau­sun­ton­sa rii­tai­se­na, muut yk­si­mie­li­siä

04.02.2023 12:20 1
Tilaajille
Kuukausi
Kirja-arvio: Niillas Holmbergin esikoisromaani vavahduttaa kypsyydellään – Halla Helle imaisee suoraan kollektiivisen piilotajunnan syövereihin

Kir­ja-ar­vio: Niillas Holm­ber­gin esi­kois­ro­maa­ni va­vah­dut­taa kyp­syy­del­lään – Halla Helle imaisee suoraan kol­lek­tii­vi­sen pii­lo­ta­jun­nan syö­ve­rei­hin

31.01.2023 15:08
Tilaajille
Jälleennäkemisiä ja ravisuttavia dokumentteja – Skábmagovat kokoaa elokuvien ystävät Inariin

Jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja ra­vi­sut­ta­via do­ku­ment­te­ja – Skáb­ma­go­vat kokoaa elo­ku­vien ystävät Inariin

25.01.2023 17:20 1
Tilaajille
Dokumenttielokuva Revontulten räppäri kertoo saamelaismuusikko Mihkku Laitin matkasta kohti musiikkiunelmia

Do­ku­ment­tie­lo­ku­va Re­von­tul­ten räppäri kertoo saa­me­lais­muu­sik­ko Mihkku Laitin mat­kas­ta kohti mu­siik­kiu­nel­mia

20.01.2023 13:08
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin hakkuita vähennetään rajusti metsäkiistojen takia – Metsä Group aikoo yhä tuoda Kemiin miljoona kuutiota puuta Ruotsista

Poh­jois-Ruot­sin hak­kui­ta vä­hen­ne­tään rajusti met­sä­kiis­to­jen takia – Metsä Group aikoo yhä tuoda Kemiin mil­joo­na kuu­tio­ta puuta Ruot­sis­ta

19.01.2023 17:27 2
Tilaajille
Häiritsevää yhteiskuntatutkimusta – Lapin yliopiston perjantaiseminaarissa jatketaan ajankohtaisten aiheiden parissa

Häi­rit­se­vää yh­teis­kun­ta­tut­ki­mus­ta – Lapin ylio­pis­ton per­jan­tai­se­mi­naa­ris­sa jat­ke­taan ajan­koh­tais­ten ai­hei­den parissa

18.01.2023 13:17
Tilaajille
Eduskunta käsittelee kiisteltyä saamelaiskäräjälakia kalkkiviivoille asti – asiantuntijoita kuullaan vielä viimeisellä mahdollisella viikolla

Edus­kun­ta kä­sit­te­lee kiis­tel­tyä saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kia kalk­ki­vii­voil­le asti – asian­tun­ti­joi­ta kuul­laan vielä vii­mei­sel­lä mah­dol­li­sel­la vii­kol­la

15.01.2023 17:00 3
Saamelaiskäräjälain käsittely eduskunnan valiokunnissa alkoi – "Aikataulu on harmillisen tiukka"

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­ly edus­kun­nan va­lio­kun­nis­sa alkoi – "Ai­ka­tau­lu on har­mil­li­sen tiukka"

11.01.2023 17:50 5
Tilaajille
Parempaa elämää kaikkien saamelaisten kesken
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­rem­paa elämää kaik­kien saa­me­lais­ten kesken

11.01.2023 05:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Saamelaiskäräjälaista perustuslakivaliokunnan järjestämä julkinen kuuleminen tammikuun lopulla

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan jär­jes­tä­mä jul­ki­nen kuu­le­mi­nen tam­mi­kuun lopulla

20.12.2022 17:09 9
Toimittajalta: Riistoa ja eksotisointia Rovaniemellä – palaako matkailu taas tutuille massaturismin urilleen?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Riistoa ja ek­so­ti­soin­tia Ro­va­nie­mel­lä – ­pa­laa­ko mat­kai­lu taas tu­tuil­le mas­sa­tu­ris­min uril­leen?

08.12.2022 09:47 4
Tilaajille
"Sertifikaatin saisivat saamelaiset yritykset, jotka ovat aitoja, vastuullisia ja kestävän kehityksen puolella" – saamelaisille matkailuyrityksille valmistellaan sertifikaattia

"Ser­ti­fi­kaa­tin sai­si­vat saa­me­lai­set yri­tyk­set, jotka ovat aitoja, vas­tuul­li­sia ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen puo­lel­la" – saa­me­lai­sil­le mat­kai­luy­ri­tyk­sil­le val­mis­tel­laan ser­ti­fi­kaat­tia

08.12.2022 09:31
Tilaajille
Kuohunta on takana, kuulemiset voivat alkaa – uusi komissaari: haluamme kuulla myös saamelaisten voimavaroista

Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

07.12.2022 19:30 8
Tilaajille
Lukutaito, äänet ja ymmärrys
Kolumni

Lu­ku­tai­to, äänet ja ym­mär­rys

06.12.2022 06:00 5
Tilaajille
Lapin korkeakoulujen ja Oulun yliopiston saamenkielistä sote-henkilöstön koulutusta rahoitetaan lähes kahdella miljoonalla eurolla

Lapin kor­kea­kou­lu­jen ja Oulun ylio­pis­ton saa­men­kie­lis­tä so­te-hen­ki­lös­tön kou­lu­tus­ta ra­hoi­te­taan lähes kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla

02.12.2022 20:05 1
Tilaajille