Poronhoito
Tutkimus: poro korvasi villipeuran Suomen alueen saamelaisten käyttämillä uhripaikoilla 1400–1600-lukujen aikana

Tut­ki­mus: poro korvasi vil­li­peu­ran Suomen alueen saa­me­lais­ten käyt­tä­mil­lä uh­ri­pai­koil­la 1400–1600-lu­ku­jen aikana

12.01.2021 13:55
Poromiehen aseesta oli hiottu sarjanumero pois, menetti aseluvat – poliisilaitoksen päätös sai sinettinsä KHO:ssa

Po­ro­mie­hen aseesta oli hiottu sar­ja­nu­me­ro pois, menetti ase­lu­vat – po­lii­si­lai­tok­sen päätös sai si­net­tin­sä KHO:ssa

21.12.2020 14:28 2
Tilaajille

Po­ro­mie­het van­keus­ran­gais­tuk­siin pe­tos­yri­tyk­ses­tä Kal­doai­vin pa­lis­kun­nas­sa

30.11.2020 09:48 1
Tilaajille
Harvennushakkuita ei voida tehdä, porot karkaavat laajoille alueille ja safariyritykset joutuvat perumaan ohjelmiaan – Marraskuun lämpö haittaa monia lappilaisten elinkeinoja

Har­ven­nus­hak­kui­ta ei voida tehdä, porot kar­kaa­vat laa­joil­le alueil­le ja sa­fa­ri­yri­tyk­set jou­tu­vat pe­ru­maan oh­jel­miaan – Mar­ras­kuun lämpö haittaa monia lap­pi­lais­ten elin­kei­no­ja

18.11.2020 06:30 2
Tilaajille
"Lakimuutos on näpertelyä, ei siitä mihinkään pääse" – porovahinkojen arviointiin on tulossa uusi menettely, mutta onko muutoksesta hyötyä vai haittaa?

"La­ki­muu­tos on nä­per­te­lyä, ei siitä mi­hin­kään pääse" – po­ro­va­hin­ko­jen ar­vioin­tiin on tulossa uusi me­net­te­ly, mutta onko muu­tok­ses­ta hyötyä vai hait­taa?

17.11.2020 20:15 1
Tilaajille
STM palautti poronhoitajien sijaisaputunnit entiselleen – Saamelaiskäräjien mielestä palautus on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei vielä riitä

STM pa­laut­ti po­ron­hoi­ta­jien si­jais­apu­tun­nit en­ti­sel­leen – Saa­me­lais­kä­rä­jien mie­les­tä pa­lau­tus on askel oikeaan suun­taan, mutta se ei vielä riitä

10.11.2020 10:13 1
Tilaajille
Porojen ruokkiminen jäälle  on kiellettyä Inarissa, Utsjoella ja Enontekiöllä – ruokintaa valvotaan, määräysten rikkomisesta ilmoitetaan poliisille

Porojen ruok­ki­mi­nen jäälle on kiel­let­tyä Ina­ris­sa, Uts­joel­la ja Enon­te­kiöl­lä – ruo­kin­taa val­vo­taan, mää­räys­ten rik­ko­mi­ses­ta il­moi­te­taan po­lii­sil­le

04.11.2020 13:26 3
Tilaajille

Uusi tut­ki­mus sel­vit­tää po­ron­hoi­don muu­tok­sia ja so­peu­tu­mis­kei­no­ja eri maan­käyt­tö­muo­to­jen ris­ti­pai­neis­sa

21.10.2020 10:00
Tilaajille
Suojeltu merikotka poromiesten liipaisimella – "Vasonta-aidoilla porojen saalistukseen erikoistuneet merikotkat pitäisi saada poistaa", sanoo Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja

Suo­jel­tu me­ri­kot­ka po­ro­mies­ten lii­pai­si­mel­la – "Va­son­ta-ai­doil­la porojen saa­lis­tuk­seen eri­kois­tu­neet me­ri­kot­kat pitäisi saada pois­taa", sanoo Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja

16.10.2020 06:30 3
Tilaajille
Porovahinkolautakunta poronhoitoalueille ja lainkäyttötoimivalta yleisille tuomioistuimille – Hallitus esittää uutta lakia poronhoitolain muuttamiseksi

Po­ro­va­hin­ko­lau­ta­kun­ta po­ron­hoi­to­alueil­le ja lain­käyt­tö­toi­mi­val­ta ylei­sil­le tuo­mio­is­tui­mil­le – Hal­li­tus esittää uutta lakia po­ron­hoi­to­lain muut­ta­mi­sek­si

05.10.2020 16:00
Tilaajille
Suomen ahmakanta on kasvanut kymmenkertaiseksi – Pohjoisimmassa Lapissa kanta kuitenkin laskee

Suomen ah­ma­kan­ta on kas­va­nut kym­men­ker­tai­sek­si – Poh­joi­sim­mas­sa Lapissa kanta kui­ten­kin laskee

01.10.2020 10:15 3
Tilaajille
Kymmenen vuotta asumattomana ollut hirsitalo sai uuden elämän Sodankylän Mataraselässä – Äiti ja tytär toteuttavat unelmiaan tokkaretkistä, käsityötalosta ja -kahvilasta

Kym­me­nen vuotta asu­mat­to­ma­na ollut hir­si­ta­lo sai uuden elämän So­dan­ky­län Ma­ta­ra­se­läs­sä – Äiti ja tytär to­teut­ta­vat unel­miaan tok­ka­ret­kis­tä, kä­si­työ­ta­los­ta ja -kah­vi­las­ta

14.09.2020 17:00
Tilaajille
Viime talvi oli poikkeuksellisen luminen ja poroelinkeinolle vaikea – Kun luonnonlaitumet vähenevät, paine porojen keinoruokintaan kasvaa
Pääkirjoitus

Viime talvi oli poik­keuk­sel­li­sen luminen ja po­ro­elin­kei­nol­le vaikea – Kun luon­non­lai­tu­met vä­he­ne­vät, paine porojen kei­no­ruo­kin­taan kasvaa

31.08.2020 06:00
Tilaajille
Saamelaiskäräjät vaatii ratkaisuja poikkeuksellisen talven poronhoidolle aiheuttamiin vahinkoihin – "On kohtuutonta, että päätöstä joudutaan odottamaan seuraavaan talveen"

Saa­me­lais­kä­rä­jät vaatii rat­kai­su­ja poik­keuk­sel­li­sen talven po­ron­hoi­dol­le ai­heut­ta­miin va­hin­koi­hin – "On koh­tuu­ton­ta, että pää­tös­tä jou­du­taan odot­ta­maan seu­raa­vaan tal­veen"

27.08.2020 12:09 1
Tilaajille
Poikkeuksellinen talvi aiheutti poronhoidolle merkittäviä lisäkuluja ja eläintappioita – "Paliskunnissa arvioidaan, että toipuminen poikkeuksellisesta talvesta on hidasta"

Poik­keuk­sel­li­nen talvi ai­heut­ti po­ron­hoi­dol­le mer­kit­tä­viä li­sä­ku­lu­ja ja eläin­tap­pioi­ta – "Pa­lis­kun­nis­sa ar­vioi­daan, että toi­pu­mi­nen poik­keuk­sel­li­ses­ta tal­ves­ta on hi­das­ta"

19.08.2020 10:17
Tilaajille
Porotuen haku käynnistyi – Tänä vuonna tukea on mahdollista hakea ensimmäistä kertaa verkossa

Po­ro­tuen haku käyn­nis­tyi – Tänä vuonna tukea on mah­dol­lis­ta hakea en­sim­mäis­tä kertaa ver­kos­sa

10.08.2020 16:13 1
Tilaajille
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Iida Melamies, 32, Sattanen: Poronhoito on opettanut, että välillä on hyviä vuosia, välillä huonoja

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Iida Me­la­mies, 32, Sat­ta­nen: Po­ron­hoi­to on opet­ta­nut, että välillä on hyviä vuosia, välillä huonoja

06.08.2020 10:57
Vapaana juoksevat koirat raatelevat joka vuosi kymmeniä poroja ja myös kotieläimiä. Metsästyskoira kannattaa opettaa toimimaan poronhoitoalueella.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vapaana juok­se­vat koirat raa­te­le­vat joka vuosi kym­me­niä poroja ja myös ko­tie­läi­miä. Met­säs­tys­koi­ra kan­nat­taa opettaa toi­mi­maan po­ron­hoi­toa­lueel­la.

04.08.2020 07:00 3
Tilaajille
Poromies nousi teurastamosta kansainvälisiin vastuutehtäviin, jotka ovat vieneet hänet ainakin 27 kertaa New Yorkiin – Saamelaiskäräjien sovitteleva puheenjohtaja toivoo käräjillekin lisää konsensusta

Po­ro­mies nousi teu­ras­ta­mos­ta kan­sain­vä­li­siin vas­tuu­teh­tä­viin, jotka ovat vieneet hänet ainakin 27 kertaa New Yorkiin – Saa­me­lais­kä­rä­jien so­vit­te­le­va pu­heen­joh­ta­ja toivoo kä­rä­jil­le­kin lisää kon­sen­sus­ta

18.07.2020 06:30 5
Tilaajille
Arvioimislautakunta: Saamelaisalueella eri säännöt, korvauksia ei tarvitse maksaa – Sorakukkola Oy vaatii paliskunnalta yli 100 000 euroa, yhtiön mukaan poron papanat pilasivat betonin

Ar­vioi­mis­lau­ta­kun­ta: Saa­me­lais­alueel­la eri sään­nöt, kor­vauk­sia ei tar­vit­se maksaa – So­ra­kuk­ko­la Oy vaatii pa­lis­kun­nal­ta yli 100 000 euroa, yhtiön mukaan poron papanat pi­la­si­vat betonin

09.07.2020 18:30 4
Tilaajille