pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Poronhoito
Luontokadosta huolestunut ministeri Maria Ohisalo vieraili Viiankiaavalla Sodankylässä – "Saamelaisilla oikeus harjoittaa omia elinkeinojaan"

Luon­to­ka­dos­ta huo­les­tu­nut mi­nis­te­ri Maria Ohisalo vie­rai­li Viian­kiaa­val­la So­dan­ky­läs­sä – "Saa­me­lai­sil­la oikeus har­joit­taa omia elin­kei­no­jaan"

13.06.2022 19:26 14
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan metsäpeura-aita etenee – suunnittelutyö voi alkaa, toteutuessaan miljoonaluokan investointi

Poh­jois-Poh­jan­maan met­sä­peu­ra-ai­ta etenee – suun­nit­te­lu­työ voi alkaa, to­teu­tues­saan mil­joo­na­luo­kan in­ves­toin­ti

08.06.2022 13:43 2
Tilaajille
Poronhoidossa maankäyttö on elämäntapaa, ei elinkeinoa – tutkija loisi porotaloudelle vahvemman aseman neuvotteluissa

Po­ron­hoi­dos­sa maan­käyt­tö on elä­män­ta­paa, ei elin­kei­noa – tutkija loisi po­ro­ta­lou­del­le vah­vem­man aseman neu­vot­te­luis­sa

06.06.2022 19:17 6
Tilaajille
Irtokoirat häiritsevät ja tappavat poroja myös kiinnipitoaikana – Ylelle haastattelun antanut poromies kertoo ampuneensa kaksi huskya Inarissa

Ir­to­koi­rat häi­rit­se­vät ja tap­pa­vat poroja myös kiin­ni­pi­to­ai­ka­na – Ylelle haas­tat­te­lun antanut po­ro­mies kertoo am­pu­neen­sa kaksi huskya Ina­ris­sa

27.04.2022 14:53 3
Arvio: Nainen poromiehenä – kirja antoi äänen poroalan naisille

Arvio: Nainen po­ro­mie­he­nä – kirja antoi äänen po­ro­alan nai­sil­le

13.04.2022 17:39
Tilaajille
Porotalouden kannattavuus romahti koko poronhoitoalueella – poronhoitajan laskennallinen tuntipalkka on vain 2,60 euroa

Po­ro­ta­lou­den kan­nat­ta­vuus romahti koko po­ron­hoi­to­alueel­la – po­ron­hoi­ta­jan las­ken­nal­li­nen tun­ti­palk­ka on vain 2,60 euroa

06.04.2022 14:59 23
Tilaajille
Porojen ratkaisevin kuolinsyy ei ole liikenne, ei nälkä eivätkä pedot – vaan stressi

Porojen rat­kai­se­vin kuo­lin­syy ei ole lii­ken­ne, ei nälkä eivätkä pedot – vaan stressi

03.04.2022 19:30 15
Tilaajille
Haukku on porokoiran tärkein työkalu – paimennus houkuttelee yhä useampia koiraharrastajia

Haukku on po­ro­koi­ran tärkein työkalu – pai­men­nus hou­kut­te­lee yhä useam­pia koi­ra­har­ras­ta­jia

01.04.2022 13:01
Tilaajille
Entistä suurempi osa nuorista kokee ahdistusta ja surua ilmastonmuutoksen takia – Rovaniemeläinen Emilia Yli-Suvanto on huolissaan porotalouden tulevaisuudesta

Entistä suu­rem­pi osa nuo­ris­ta kokee ah­dis­tus­ta ja surua il­mas­ton­muu­tok­sen takia – Ro­va­nie­me­läi­nen Emilia Yli-Su­van­to on huo­lis­saan po­ro­ta­lou­den tu­le­vai­suu­des­ta

01.04.2022 07:00
Tilaajille
Raanujärven tuulipuisto kaatui – poromiehet tyytyväisiä, mutta kunnassa petyttiin

Raa­nu­jär­ven tuu­li­puis­to kaatui – po­ro­mie­het tyy­ty­väi­siä, mutta kun­nas­sa pe­tyt­tiin

30.03.2022 18:11 29
Tilaajille
Näkkälän paliskuntaa ei jaeta, oikeus hylkäsi valitukset

Näk­kä­län pa­lis­kun­taa ei jaeta, oikeus hylkäsi va­li­tuk­set

17.03.2022 16:02
Tilaajille
Malminetsintää ei ole estetty Käsivarren suojelualueilla – poronhoitajilta jyrkkä ei kaivoksille: Kyse on saamelaisten elinkeinosta, kielestä ja kulttuurista

Mal­min­et­sin­tää ei ole estetty Kä­si­var­ren suo­je­lu­alueil­la – po­ron­hoi­ta­jil­ta jyrkkä ei kai­vok­sil­le: Kyse on saa­me­lais­ten elin­kei­nos­ta, kie­les­tä ja kult­tuu­ris­ta

10.03.2022 18:27 12
Tilaajille
Liian tiheät mäntytaimikot tekevät hallaa poronhoidolle ja luonnon monimuotoisuudella – Metsähallituksen mukaan ongelma on tiedossa ja hoidossa

Liian tiheät män­ty­tai­mi­kot tekevät hallaa po­ron­hoi­dol­le ja luonnon mo­ni­muo­toi­suu­del­la – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan ongelma on tie­dos­sa ja hoi­dos­sa

06.03.2022 12:00 13
Tilaajille
Luonnonvarakeskus selvittää kuluvan talven olosuhteet poronhoitoalueella – ministeriön mukaan olosuhteiden mahdollisesti aiheuttaman tuhon laajuutta on syytä kartoittaa

Luon­non­va­ra­kes­kus sel­vit­tää kuluvan talven olo­suh­teet po­ron­hoi­to­alueel­la – mi­nis­te­riön mukaan olo­suh­tei­den mah­dol­li­ses­ti ai­heut­ta­man tuhon laa­juut­ta on syytä kar­toit­taa

03.03.2022 16:54 6
Tilaajille
Saamelaiskäräjät pettyi ministeriöön, Saamelaispaliskuntien hätää porokuolemista ei ymmärretty Helsingissä

Saa­me­lais­kä­rä­jät pettyi mi­nis­te­riöön, Saa­me­lais­pa­lis­kun­tien hätää po­ro­kuo­le­mis­ta ei ym­mär­ret­ty Hel­sin­gis­sä

21.02.2022 15:48 35
Tilaajille
Poronhoidon sijaisavussa kaksi kehittämistarvetta: sijaisavun tuntimäärä vaatii nostoa ja sitä olisi laajennettava perhevapaisiin

Po­ron­hoi­don si­jais­avus­sa kaksi ke­hit­tä­mis­tar­vet­ta: si­jais­avun tun­ti­mää­rä vaatii nostoa ja sitä olisi laa­jen­net­ta­va per­he­va­pai­siin

10.02.2022 07:00
Tilaajille
Mitä jos poronhoito ei puolustaisi olemassaolon oikeuttaan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä jos po­ron­hoi­to ei puo­lus­tai­si ole­mas­sa­olon oi­keut­taan?

09.02.2022 08:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä jos siir­to­maa­po­li­tiik­kaa ei olisi koskaan har­joi­tet­tu po­ron­hoi­toa­lueel­la?

09.02.2022 07:59 3
Tilaajille
Poro oli täällä ensin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poro oli täällä ensin

09.02.2022 05:00 4
Tilaajille
Mitä jos poronhoito keksittäisiin vasta nyt?

Mitä jos po­ron­hoi­to kek­sit­täi­siin vasta nyt?

07.02.2022 10:30 62
Tilaajille