Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Poronhoito
Paliskunnat: Aikainen talvi on liikuttanut poroja paljon tänä vuonna, tilanne näkynyt erityisesti Rovaniemellä

Pa­lis­kun­nat: Ai­kai­nen talvi on lii­kut­ta­nut poroja paljon tänä vuonna, tilanne näkynyt eri­tyi­ses­ti Ro­va­nie­mel­lä

27.11.2023 15:23 5
Tilaajille
Korvatunturin ja Soklin maisemista ammuttiin kymmenen sutta kahden päivän aikana

Kor­va­tun­tu­rin ja Soklin mai­se­mis­ta am­mut­tiin kym­me­nen sutta kahden päivän aikana

15.11.2023 09:20 15
Tilaajille
Karhunmetsästys jatkuu poronhoitoalueella entiseen tapaan – muualla maassa KHO:n linjaus lopettanee kannanhoidollisen karhunpyynnin

Kar­hun­met­säs­tys jatkuu po­ron­hoi­to­alueel­la en­ti­seen tapaan – muualla maassa KHO:n linjaus lo­pet­ta­nee kan­nan­hoi­dol­li­sen kar­hun­pyyn­nin

04.11.2023 05:00 13
Tilaajille
Rovaniemen Pöykkölän asukkaiden pihoilla laiduntaa jopa 80 poron tokka – kaavoituspäällikkö: "Olemme poronhoitoalueella, joten täällä on poroja kaupungissakin"

Ro­va­nie­men Pöyk­kö­län asuk­kai­den pi­hoil­la lai­dun­taa jopa 80 poron tokka – kaa­voi­tus­pääl­lik­kö: "Olemme po­ron­hoi­toa­lueel­la, joten täällä on poroja kau­pun­gis­sa­kin"

01.11.2023 15:09 43
Tilaajille
Jäkälälaitumet tutkimuksen sumussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jä­kä­lä­lai­tu­met tut­ki­muk­sen sumussa

27.10.2023 05:30 5
Rumaa jälkeä Jokkavaarassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rumaa jälkeä Jok­ka­vaa­ras­sa

23.10.2023 08:38 7
Sudet iskivät jälleen Enontekiöllä, kuusi poroa raadeltiin asutuksen lähellä Hetassa – "Mitä tuollaiset sudet tekevät, jotka eivät ihmistä pelkää ollenkaan"

Sudet iskivät jälleen Enon­te­kiöl­lä, kuusi poroa raa­del­tiin asu­tuk­sen lähellä Hetassa – "Mitä tuol­lai­set sudet te­ke­vät, jotka eivät ihmistä pelkää ol­len­kaan"

14.10.2023 13:50 16
Tilaajille
19-vuotias poronhoitaja nauttii työssään luonnosta ja eläimistä – "Näen itseni jatkavan poronhoitajana koko loppuelämäni"

19-vuo­tias po­ron­hoi­ta­ja nauttii työs­sään luon­nos­ta ja eläi­mis­tä – "Näen itseni jat­ka­van po­ron­hoi­ta­ja­na koko lop­pue­lä­mä­ni"

13.10.2023 13:31 8
Tilaajille
Valtioneuvosto ei hyväksynyt parin vuoden takaisen talven olosuhteita perusteeksi porojen tuhokorvauksille

Val­tio­neu­vos­to ei hy­väk­sy­nyt parin vuoden ta­kai­sen talven olo­suh­tei­ta pe­rus­teek­si porojen tu­ho­kor­vauk­sil­le

06.10.2023 16:11 9
Tilaajille
On aika lopettaa porokaartelu ja tunnustaa jäkäläkadon syyt
Kolumni

On aika lo­pet­taa po­ro­kaar­te­lu ja tun­nus­taa jä­kä­lä­ka­don syyt

14.09.2023 06:00 63
Sodankylässä kokeillaan hakkuutähteiden keräämistä – Metsähallitus ja poronhoitajat toivovat siitä ratkaisua tavoitteidensa yhteensovittamiseen

So­dan­ky­läs­sä ko­keil­laan hak­kuu­täh­tei­den ke­rää­mis­tä – Met­sä­hal­li­tus ja po­ron­hoi­ta­jat toi­vo­vat siitä rat­kai­sua ta­voit­tei­den­sa yh­teen­so­vit­ta­mi­seen

10.09.2023 19:30 10
Tilaajille
Norja kunnostaa Venäjän vastaista aitaa estääkseen porojen rajanylitykset

Norja kun­nos­taa Venäjän vas­tais­ta aitaa es­tääk­seen porojen ra­jan­yli­tyk­set

24.08.2023 21:56
Tilaajille
Tiina Sanila-Aikio: "Meidän silmin se näyttää mustalta siirtymältä" – vihreän siirtymän aiheuttamat maankäyttöpaineet huolettavat saamelaisalueella

Tiina Sa­ni­la-Ai­kio: "Meidän silmin se näyttää mus­tal­ta siir­ty­mäl­tä" – vihreän siir­ty­män ai­heut­ta­mat maan­käyt­tö­pai­neet huo­let­ta­vat saa­me­lais­alueel­la

21.08.2023 20:00 9
Tilaajille
Ministeriö: Saamelaispaliskuntien ulosmarssi ei aiheuta toimenpiteitä – "Näkemykset ovat eriytyneet"

Mi­nis­te­riö: Saa­me­lais­pa­lis­kun­tien ulos­mars­si ei aiheuta toi­men­pi­tei­tä – "Nä­ke­myk­set ovat eriy­ty­neet"

12.06.2023 05:00 9
Tilaajille
Saamelaispaliskuntien irtiotto uhkaa jakaa poroelinkeinon kahtia –  Tiina Sanila-Aikio haluaa saamelaisen poronhoidon lakiin, Paliskuntain yhdistys pitää koko jupakkaa politikointina

Saa­me­lais­pa­lis­kun­tien ir­ti­ot­to uhkaa jakaa po­ro­elin­kei­non kahtia – Tiina Sa­ni­la-Ai­kio haluaa saa­me­lai­sen po­ron­hoi­don lakiin, Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys pitää koko ju­pak­kaa po­li­ti­koin­ti­na

07.06.2023 19:53 13
Tilaajille
Liki kymmenen vuoden kiista paliskunnan jakamisesta tuli päätökseen KHO:n päätöksellä – Näkkälän paliskuntaa ei jaeta

Liki kym­me­nen vuoden kiista pa­lis­kun­nan ja­ka­mi­ses­ta tuli pää­tök­seen KHO:n pää­tök­sel­lä – Näk­kä­län pa­lis­kun­taa ei jaeta

02.06.2023 17:32 2
Tilaajille
Kysyimme Lapin kansanedustajilta, ovatko he valmiita rukkaamaan porotalouden epäreiluksi koettua veromallia – vastaukset hyvin varovaisia, ratkaisuksi ehdotetaan petojen vähentämistä

Ky­syim­me Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta, ovatko he val­mii­ta ruk­kaa­maan po­ro­ta­lou­den epä­rei­luk­si koettua ve­ro­mal­lia – vas­tauk­set hyvin va­ro­vai­sia, rat­kai­suk­si eh­do­te­taan petojen vä­hen­tä­mis­tä

24.05.2023 05:00 33
Tilaajille
Yhä pienempi osuus porotalouden tuloista tulee teuraista, koska vahingonkorvausten määrä on kasvanut rajusti – Paliskuntain yhdistyksen mukaan tilanne korjaantuu vain petoja vähentämällä

Yhä pie­nem­pi osuus po­ro­ta­lou­den tu­lois­ta tulee teu­rais­ta, koska va­hin­gon­kor­vaus­ten määrä on kas­va­nut rajusti – Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­sen mukaan tilanne kor­jaan­tuu vain petoja vä­hen­tä­mäl­lä

05.05.2023 20:30 42
Tilaajille
Sodankylässä tarkastetaan maastossa jopa puolet ilmoitetuista petovahingoista, silti valtion tarkastajat olisivat tervetulleita – "Poistaisi myös epäluuloja"

So­dan­ky­läs­sä tar­kas­te­taan maas­tos­sa jopa puolet il­moi­te­tuis­ta pe­to­va­hin­gois­ta, silti valtion tar­kas­ta­jat oli­si­vat ter­ve­tul­lei­ta – "Pois­tai­si myös epä­luu­lo­ja"

28.04.2023 20:30 9
Tilaajille
"Pedonhoitaja" Suomussalmelta on saanut kuudessa vuodessa 830 000 euroa suurpetojen tappamista poroista – "Jokainen voi tulla vapaasti kokeilemaan, onko tämä helppoa rahaa"

"Pe­don­hoi­ta­ja" Suo­mus­sal­mel­ta on saanut kuu­des­sa vuo­des­sa 830 000 euroa suur­pe­to­jen tap­pa­mis­ta po­rois­ta – "Jo­kai­nen voi tulla va­paas­ti ko­kei­le­maan, onko tämä helppoa rahaa"

28.04.2023 05:00 55
Tilaajille