Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Poronhoito
Rovaniemeläinen poronhoitaja päätti toteuttaa ruokintahetken hieman eri kaavalla – näin hän piirsi porojen avulla hankeen sydämen

Ro­va­nie­me­läi­nen po­ron­hoi­ta­ja päätti to­teut­taa ruo­kin­ta­het­ken hieman eri kaa­val­la – näin hän piirsi porojen avulla hankeen sydämen

15.03.2023 12:51 14
Tilaajille
Elisa Ylinampa on toteuttanut poroja ruokkiessaan kuvion lumeen.
Lukijalta

Elisa Yli­nam­pa on to­teut­ta­nut poroja ruok­kies­saan kuvion lumeen.

15.03.2023 14:54
Tulevaisuustyöryhmän työstämien hoito- ja käyttösuunnitelmien tavoitteena on varmistaa porolaidunten kestävä käyttö – vihreämpään poronhoitoon tarvittaneen muutakin
Pääkirjoitus

Tu­le­vai­suus­työ­ryh­män työs­tä­mien hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­mien ta­voit­tee­na on var­mis­taa po­ro­lai­dun­ten kestävä käyttö – vih­reäm­pään po­ron­hoi­toon tar­vit­ta­neen muu­ta­kin

01.03.2023 19:40 6
Lapin Kansan Risto Pyykkö on ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajaksi – palkintoehdokkuus tuli petovahinkokorvauksia koskevista jutuista

Lapin Kansan Risto Pyykkö on ehdolla Suuren jour­na­lis­ti­pal­kin­non saa­jak­si – pal­kin­to­eh­dok­kuus tuli pe­to­va­hin­ko­kor­vauk­sia kos­ke­vis­ta ju­tuis­ta

02.02.2023 10:35 12
Tuulivoiman ja porotalouden ristiriitojen ratkaisemiseen koottiin lista parhaista käytännöistä

Tuu­li­voi­man ja po­ro­ta­lou­den ris­ti­rii­to­jen rat­kai­se­mi­seen koot­tiin lista par­hais­ta käy­tän­nöis­tä

16.01.2023 07:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ro­lai­dun­nuk­sen vai­ku­tuk­set ovat myös ne­ga­tii­vi­sia

24.11.2022 05:00 1
Tilaajille
KHO: Kaldoaivin paliskunta ei saanut lisätä poroja poroluetteloon erotusten ulkopuolella – viimeinen käänne neljä vuotta muhineeseen riitaan

KHO: Kal­doai­vin pa­lis­kun­ta ei saanut lisätä poroja po­ro­luet­te­loon ero­tus­ten ul­ko­puo­lel­la – ­vii­mei­nen käänne neljä vuotta mu­hi­nee­seen riitaan

14.10.2022 13:26 1
Tilaajille
Savukoskella suunnitellaan kulttuuripolkua ja kerätään poronhoitoon liittyvää esineistöä – näyttely avataan ensi kesänä

Sa­vu­kos­kel­la suun­ni­tel­laan kult­tuu­ri­pol­kua ja ke­rä­tään po­ron­hoi­toon liit­ty­vää esi­neis­töä – ­näyt­te­ly avataan ensi kesänä

13.10.2022 14:16 1
Tilaajille
Muddusjärven paliskunnan metsästyskielto on taisteluhuuto
Kolumni

Mud­dus­jär­ven pa­lis­kun­nan met­säs­tys­kiel­to on tais­te­lu­huu­to

07.10.2022 17:00 23
Tilaajille
Poronhoito on jälleen uuden kriisin edessä ja kaipaa tukia – saamelaiskäräjät: energian hintojen nousu tuo suuria tappioita ja uhkaa saamelaisten elinkeinoa

Po­ron­hoi­to on jälleen uuden kriisin edessä ja kaipaa tukia – saa­me­lais­kä­rä­jät: ener­gian hin­to­jen nousu tuo suuria tap­pioi­ta ja uhkaa saa­me­lais­ten elin­kei­noa

29.09.2022 15:37 17
Tilaajille
Poropaimen tappoi poron kimppuun käyneen hirvikoiran ampumalla, sai syytteen eläinsuojelurikoksesta – Lapin käräjäoikeus totesi syyttömäksi

Po­ro­pai­men tappoi poron kimp­puun käyneen hir­vi­koi­ran am­pu­mal­la, sai syyt­teen eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta – Lapin kä­rä­jä­oi­keus totesi syyt­tö­mäk­si

13.09.2022 08:00 18
Tilaajille
Luke: Laidunolosuhteet olivat viime talvena erityisen vaikeita Luoteis- ja Keski-Lapissa – odotettavissa pienempiä teurasmääriä

Luke: Lai­dun­olo­suh­teet olivat viime talvena eri­tyi­sen vai­kei­ta Luo­teis- ja Kes­ki-La­pis­sa – o­do­tet­ta­vis­sa pie­nem­piä teu­ras­mää­riä

31.08.2022 09:21 3
Tilaajille
Inarin poro- ja kalapäiviltä pohjaa maankäytön suunnitteluun – uusi tutkimus vahvistaa vanhoja totuuksia porotalouden ja maankäytön yhteensovittamisesta

Inarin poro- ja ka­la­päi­vil­tä pohjaa maan­käy­tön suun­nit­te­luun – uusi tut­ki­mus vah­vis­taa vanhoja to­tuuk­sia po­ro­ta­lou­den ja maan­käy­tön yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta

25.08.2022 18:12 6
Tilaajille
Raportti: Poronhoito joutuu entistä enemmän sopeutumaan muuhun maankäyttöön – yhteensovittamiselle yhä suurempi tarve

Ra­port­ti: Po­ron­hoi­to joutuu entistä enemmän so­peu­tu­maan muuhun maan­käyt­töön – yh­teen­so­vit­ta­mi­sel­le yhä suu­rem­pi tarve

24.08.2022 08:39 8
Tilaajille
Kahdelle porotaloutta koskevalle hankkeelle 350 000 euron rahoitus – tutkimuskohteina tuulivoimarakentaminen sekä rehujen ja lääkityksen vaikutus poroihin

Kah­del­le po­ro­ta­lout­ta kos­ke­val­le hank­keel­le 350 000 euron ra­hoi­tus – tut­ki­mus­koh­tei­na tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen sekä rehujen ja lää­ki­tyk­sen vai­ku­tus po­roi­hin

12.08.2022 10:50 3
Tilaajille
Näkökulma: Porojen tuleva teuraskausi käynnistyy poikkeuksellisessa tilanteessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Porojen tuleva teu­ras­kau­si käyn­nis­tyy poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa

29.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Poronhoitoalueille karanneet koirat tappavat vuosittain noin sata poroa – "Koiran katoaminen on valitettava tilanne kaikille osapuolille"

Po­ron­hoi­to­alueil­le ka­ran­neet koirat tap­pa­vat vuo­sit­tain noin sata poroa – "Koiran ka­toa­mi­nen on va­li­tet­ta­va tilanne kai­kil­le osa­puo­lil­le"

22.07.2022 06:30 13
Tilaajille
Helteiden vauhdittama kuoriutuminen on saanut niin mäkärät, paarmat kuin hyttysetkin liikkeelle yhtä aikaa – Lapin poronhoitajat ovat tottuneet työskentelemään ulkona räkkäajasta huolimatta

Hel­tei­den vauh­dit­ta­ma kuo­riu­tu­mi­nen on saanut niin mä­kä­rät, paarmat kuin hyt­ty­set­kin liik­keel­le yhtä aikaa – Lapin po­ron­hoi­ta­jat ovat tot­tu­neet työs­ken­te­le­mään ulkona räk­käa­jas­ta huo­li­mat­ta

20.07.2022 18:00
Tilaajille
Arvio: Etnouhkaa Kiirunassa – Ann-Helén Laestadius valaisee ensimmäisessä aikuisten romaanissaan porosaamelaisten ahdinkoa

Arvio: Et­no­uh­kaa Kii­ru­nas­sa – Ann-Helén Laes­ta­dius va­lai­see en­sim­mäi­ses­sä ai­kuis­ten ro­maa­nis­saan po­ro­saa­me­lais­ten ah­din­koa

12.07.2022 17:30 2
Tilaajille
Luontokadosta huolestunut ministeri Maria Ohisalo vieraili Viiankiaavalla Sodankylässä – "Saamelaisilla oikeus harjoittaa omia elinkeinojaan"

Luon­to­ka­dos­ta huo­les­tu­nut mi­nis­te­ri Maria Ohisalo vie­rai­li Viian­kiaa­val­la So­dan­ky­läs­sä – "Saa­me­lai­sil­la oikeus har­joit­taa omia elin­kei­no­jaan"

13.06.2022 19:26 15
Tilaajille