Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Porotalous
Jos susi pitää ampua, niin helikopterista
Kolumni

Jos susi pitää ampua, niin he­li­kop­te­ris­ta

16.11.2023 05:00 9
Tilaajille
Korvatunturin ja Soklin maisemista ammuttiin kymmenen sutta kahden päivän aikana

Kor­va­tun­tu­rin ja Soklin mai­se­mis­ta am­mut­tiin kym­me­nen sutta kahden päivän aikana

15.11.2023 09:20 15
Tilaajille
"Harvinaista, kun tuossa kohti junarataa sattuu näin" – ainakin neljä poroa jäi puutavarajunan alle Kemijärven Kallaanvaarassa

"Har­vi­nais­ta, kun tuossa kohti ju­na­ra­taa sattuu näin" – ainakin neljä poroa jäi puu­ta­va­ra­ju­nan alle Ke­mi­jär­ven Kal­laan­vaa­ras­sa

24.10.2023 19:43 4
Tilaajille
19-vuotias poronhoitaja nauttii työssään luonnosta ja eläimistä – "Näen itseni jatkavan poronhoitajana koko loppuelämäni"

19-vuo­tias po­ron­hoi­ta­ja nauttii työs­sään luon­nos­ta ja eläi­mis­tä – "Näen itseni jat­ka­van po­ron­hoi­ta­ja­na koko lop­pue­lä­mä­ni"

13.10.2023 13:31 8
Tilaajille
Ankara talvi ei kelvannut tuhoperusteeksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ankara talvi ei kel­van­nut tu­ho­pe­rus­teek­si

12.10.2023 05:30 2
Syyskuu oli Lapissa niin sateinen, että vastaavaa koetaan vain muutaman kerran vuosisadassa – eniten satoi Muoniossa, vähiten Kilpisjärvellä

Syyskuu oli Lapissa niin sa­tei­nen, että vas­taa­vaa koetaan vain muu­ta­man kerran vuo­si­sa­das­sa – eniten satoi Muo­nios­sa, vähiten Kil­pis­jär­vel­lä

07.10.2023 11:35 2
Tilaajille
Tunturit ovat poronhoidon kulttuurimaisemaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­tu­rit ovat po­ron­hoi­don kult­tuu­ri­mai­se­maa

06.10.2023 05:01 10
Tasaisen tappavaa porotaloudessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sai­sen tap­pa­vaa po­ro­ta­lou­des­sa

23.09.2023 05:30 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jä­kä­li­köt al­koi­vat heiketä jo sodan jälkeen

18.09.2023 06:00 8
Sodankylässä kokeillaan hakkuutähteiden keräämistä – Metsähallitus ja poronhoitajat toivovat siitä ratkaisua tavoitteidensa yhteensovittamiseen

So­dan­ky­läs­sä ko­keil­laan hak­kuu­täh­tei­den ke­rää­mis­tä – Met­sä­hal­li­tus ja po­ron­hoi­ta­jat toi­vo­vat siitä rat­kai­sua ta­voit­tei­den­sa yh­teen­so­vit­ta­mi­seen

10.09.2023 19:30 10
Tilaajille
Ely-keskus myönsi 211 000 euroa rahoitusta porojen kuolemansyitä tutkivaan hankkeeseen

Ely-kes­kus myönsi 211 000 euroa ra­hoi­tus­ta porojen kuo­le­man­syi­tä tut­ki­vaan hank­kee­seen

06.09.2023 10:21 10
Tilaajille
Norja kunnostaa Venäjän vastaista aitaa estääkseen porojen rajanylitykset

Norja kun­nos­taa Venäjän vas­tais­ta aitaa es­tääk­seen porojen ra­jan­yli­tyk­set

24.08.2023 21:56
Tilaajille
Saamelaiskäräjät: Porotuholain mukaiset korvaukset pitää maksaa myös niissä paliskunnissa, joissa poroja on ollut liikaa

Saa­me­lais­kä­rä­jät: Po­ro­tu­ho­lain mu­kai­set kor­vauk­set pitää maksaa myös niissä pa­lis­kun­nis­sa, joissa poroja on ollut liikaa

05.07.2023 13:39 11
Tilaajille
Jalostetaan poro sietämään tuulivoimaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ja­los­te­taan poro sie­tä­mään tuu­li­voi­maa

05.07.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin katosi jäkälä?

28.06.2023 05:00 2
Hallinto-oikeus palautti ely-keskukselle ratkaistavaksi hakemuksen korvauksista, jotka koskivat Näkkälän paliskunnassa poronhoidolle koituneita tuhoja poikkeustalvena

Hal­lin­to-oi­keus pa­laut­ti ely-kes­kuk­sel­le rat­kais­ta­vak­si ha­ke­muk­sen kor­vauk­sis­ta, jotka kos­ki­vat Näk­kä­län pa­lis­kun­nas­sa po­ron­hoi­dol­le koi­tu­nei­ta tuhoja poik­keus­tal­ve­na

21.06.2023 10:32 7
Tilaajille
Ministeriö: Saamelaispaliskuntien ulosmarssi ei aiheuta toimenpiteitä – "Näkemykset ovat eriytyneet"

Mi­nis­te­riö: Saa­me­lais­pa­lis­kun­tien ulos­mars­si ei aiheuta toi­men­pi­tei­tä – "Nä­ke­myk­set ovat eriy­ty­neet"

12.06.2023 05:00 9
Tilaajille
Saamelaispaliskuntien enemmistön lähtö Paliskuntain yhdistyksestä on kova isku porollisten edunvalvojalle – mitä lähtijät viestivät teollaan?
Pääkirjoitus

Saa­me­lais­pa­lis­kun­tien enem­mis­tön lähtö Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­ses­tä on kova isku po­rol­lis­ten edun­val­vo­jal­le – mitä läh­ti­jät vies­ti­vät teol­laan?

07.06.2023 20:30 15
”Oletus on, että käyntimäärät lisääntyvät” – Sallan kansallispuistossa luonnonsuojelu, virkistyskäyttö ja paikallisten oikeudet pyritään sovittamaan yhteen

”Oletus on, että käyn­ti­mää­rät li­sään­ty­vät” – Sallan kan­sal­lis­puis­tos­sa luon­non­suo­je­lu, vir­kis­tys­käyt­tö ja pai­kal­lis­ten oi­keu­det py­ri­tään so­vit­ta­maan yhteen

04.06.2023 16:30
Tilaajille
Käsivarren pororikas muistaa, miten susilaumat laukottivat tokkaa kymmeniä kilometrejä – Lapin Kansan keräämä aineisto näyttää, missä pedot tappavat ja petoja tapetaan

Kä­si­var­ren po­ro­ri­kas muis­taa, miten su­si­lau­mat lau­kot­ti­vat tokkaa kym­me­niä ki­lo­met­re­jä – Lapin Kansan keräämä ai­neis­to näyt­tää, missä pedot tap­pa­vat ja petoja ta­pe­taan

27.05.2023 12:54 10
Tilaajille