Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Pääkirjoitus: Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Porotalous
Kuukausi
Petteri Polojärvi tuntee Ylä-Lapin ahmojen tavat paremmin kuin kukaan – suurpedon jälkiä löytyy kansallispuistoista yhä harvemmin, ja se on ahmamiehen mielestä häpeällistä

Petteri Po­lo­jär­vi tuntee Ylä-La­pin ahmojen tavat pa­rem­min kuin kukaan – suur­pe­don jälkiä löytyy kan­sal­lis­puis­tois­ta yhä har­vem­min, ja se on ah­ma­mie­hen mie­les­tä hä­peäl­lis­tä

25.03.2023 05:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma vastaan po­ro­ta­lous

22.03.2023 05:00 3
Poliisi tutkii porojen anastusta ja korvamerkkien väärentämistä paliskunnassa – tutkinta on alkuvaiheessa

Poliisi tutkii porojen anas­tus­ta ja kor­va­merk­kien vää­ren­tä­mis­tä pa­lis­kun­nas­sa – tut­kin­ta on al­ku­vai­hees­sa

17.03.2023 10:38 10
Tilaajille
"Luvuissa oli selvä ristiriita, ja se herätti kiinnostukseni", palkittu toimittaja Risto Pyykkö sanoo

"Lu­vuis­sa oli selvä ris­ti­rii­ta, ja se herätti kiin­nos­tuk­se­ni", pal­kit­tu toi­mit­ta­ja Risto Pyykkö sanoo

09.03.2023 15:29 4
Ilmastonmuutos ja ylilaidunnus uhkaavat tunturiluontoa – porotalouden tulevaisuustyöryhmässä etsittiin keinoja kestävälle elinkeinolle

Il­mas­ton­muu­tos ja yli­lai­dun­nus uh­kaa­vat tun­tu­ri­luon­toa – po­ro­ta­lou­den tu­le­vai­suus­työ­ryh­mäs­sä et­sit­tiin keinoja kes­tä­väl­le elin­kei­nol­le

28.02.2023 16:45 12
Tilaajille
Vanhemmat
Kysely: Suomalaiset huomioisivat Pohjois-Suomen muuttuneen aseman ja mahdollisuudet hallitusohjelmassa

Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman ja mah­dol­li­suu­det hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

05.02.2023 16:30 12
Tilaajille
Ahma kuuluu Suomen luontoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ahma kuuluu Suomen luon­toon

27.01.2023 05:01 1
Tilaajille
Jätevesilietteistä voi tulla biokaasua Lapin ala- ja yläpäässä – Tornion ja Sodankylän selvitykset valmistuvat pian

Jä­te­ve­si­liet­teis­tä voi tulla bio­kaa­sua Lapin ala- ja ylä­pääs­sä – Tornion ja So­dan­ky­län sel­vi­tyk­set val­mis­tu­vat pian

24.01.2023 05:00
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin hakkuita vähennetään rajusti metsäkiistojen takia – Metsä Group aikoo yhä tuoda Kemiin miljoona kuutiota puuta Ruotsista

Poh­jois-Ruot­sin hak­kui­ta vä­hen­ne­tään rajusti met­sä­kiis­to­jen takia – Metsä Group aikoo yhä tuoda Kemiin mil­joo­na kuu­tio­ta puuta Ruot­sis­ta

19.01.2023 17:27 2
Tilaajille
Tuulivoiman ja porotalouden ristiriitojen ratkaisemiseen koottiin lista parhaista käytännöistä

Tuu­li­voi­man ja po­ro­ta­lou­den ris­ti­rii­to­jen rat­kai­se­mi­seen koot­tiin lista par­hais­ta käy­tän­nöis­tä

16.01.2023 07:00 11
Tilaajille
Uutisanalyysi: Suomen petopolitiikka tarvitsee lisää ahmankakkaa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Suomen pe­to­po­li­tiik­ka tar­vit­see lisää ah­man­kak­kaa

15.01.2023 16:30 3
Tilaajille
Entä jos siirtomaapolitiikkaa ei olisi harjoitettu?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Entä jos siir­to­maa­po­li­tiik­kaa ei olisi har­joi­tet­tu?

10.01.2023 05:30 4
Tilaajille
Pajalassa ammuttiin susi helikopterista lähellä Suomen rajaa

Pa­ja­las­sa am­mut­tiin susi he­li­kop­te­ris­ta lähellä Suomen rajaa

20.12.2022 15:50 6
Tilaajille
Luonnonsuojeluliitto älähtää Kuusamon susikaadoista: "Nykyisellä systeemillä sudet joko ammutaan luvatta tai luvan kanssa" – poroisännän mielestä susikannan painopisteen pitäisi olla etelässä

Luon­non­suo­je­lu­liit­to älähtää Kuu­sa­mon su­si­kaa­dois­ta: "Ny­kyi­sel­lä sys­tee­mil­lä sudet joko am­mu­taan luvatta tai luvan kanssa" – po­ro­isän­nän mie­les­tä su­si­kan­nan pai­no­pis­teen pitäisi olla ete­läs­sä

16.11.2022 11:40 3
Tilaajille
Tropiikista levinnyt loinen piinaa poroja Lapissa – edellinen massaesiintyminen aiheutti porotaloudelle suuret tappiot

Tro­pii­kis­ta le­vin­nyt loinen piinaa poroja Lapissa – edel­li­nen mas­sa­esiin­ty­mi­nen ai­heut­ti po­ro­ta­lou­del­le suuret tappiot

25.10.2022 19:06 26
Tilaajille
Muddusjärven paliskunta ilmoitti kieltävänsä ulkopaikkakuntalaisilta metsästyksen alueellaan – Erätalousjohtaja: "Kyseessä on kannanotto, metsästysoikeudesta päättää Metsähallitus"

Mud­dus­jär­ven pa­lis­kun­ta il­moit­ti kiel­tä­vän­sä ul­ko­paik­ka­kun­ta­laisil­ta met­säs­tyk­sen alueel­laan – Erä­ta­lous­joh­ta­ja: "Ky­sees­sä on kan­na­not­to, met­säs­tys­oi­keu­des­ta päättää Met­sä­hal­li­tus"

04.10.2022 16:17 32
Tilaajille
Porojen rykimäaika alkamassa – nyt ei kannata kävellä hirvaiden lähistöllä

Porojen ry­ki­mä­ai­ka al­ka­mas­sa – nyt ei kannata kävellä hir­vai­den lä­his­töl­lä

19.09.2022 15:43
Tilaajille
Metsien kestävä monikäyttö käy hankalammaksi – Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi kasvattaa painetta lisätä hakkuita Lapin metsissä, tutkimusprofessori arvioi

Metsien kestävä mo­ni­käyt­tö käy han­ka­lam­mak­si – Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan voi kas­vat­taa pai­net­ta lisätä hak­kui­ta Lapin met­sis­sä, tut­ki­mus­pro­fes­so­ri arvioi

15.09.2022 16:26 6
Tilaajille
Metsätaloutta ja poronhoitoa samoilla hehtaareilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­ta­lout­ta ja po­ron­hoi­toa sa­moil­la heh­taa­reil­la

14.09.2022 05:01 1
Tilaajille
Tiesitkö, että Lemmenjoella on toinenkin retkeilyreitti? Sallivaara on yksi Lapin hienoimmista luontoa ja historiaa yhdistelevistä retkikohteista

Tie­sit­kö, että Lem­men­joel­la on toi­nen­kin ret­kei­ly­reit­ti? Sal­li­vaa­ra on yksi Lapin hie­noim­mis­ta luontoa ja his­to­riaa yh­dis­te­le­vis­tä ret­ki­koh­teis­ta

04.09.2022 07:00
Tilaajille