Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­löyö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Petovahingot
Korvatunturin ja Soklin maisemista ammuttiin kymmenen sutta kahden päivän aikana

Kor­va­tun­tu­rin ja Soklin mai­se­mis­ta am­mut­tiin kym­me­nen sutta kahden päivän aikana

15.11.2023 09:20 15
Tilaajille
KHO:n päätös tekee lopun kannanhoidollisesta petojahdista, mikä ennakoi petovahinkojen ja -vihan kasvua – toimivaa järjestelmää ei pitäisi tuhota
Pääkirjoitus

KHO:n päätös tekee lopun kan­nan­hoi­dol­li­ses­ta pe­to­jah­dis­ta, mikä ennakoi pe­to­va­hin­ko­jen ja -vihan kasvua – toi­mi­vaa jär­jes­tel­mää ei pitäisi tuhota

04.11.2023 05:00 9
Sudet iskivät jälleen Enontekiöllä, kuusi poroa raadeltiin asutuksen lähellä Hetassa – "Mitä tuollaiset sudet tekevät, jotka eivät ihmistä pelkää ollenkaan"

Sudet iskivät jälleen Enon­te­kiöl­lä, kuusi poroa raa­del­tiin asu­tuk­sen lähellä Hetassa – "Mitä tuol­lai­set sudet te­ke­vät, jotka eivät ihmistä pelkää ol­len­kaan"

14.10.2023 13:50 16
Tilaajille
Petoasiantuntija vahvistaa: Enontekiöllä lampaita tappanut peto todennäköisesti susi – "Saattavat palata paikalle noin hyvän aterian saatuaan"

Pe­toa­sian­tun­ti­ja vah­vis­taa: Enon­te­kiöl­lä lam­pai­ta tap­pa­nut peto to­den­nä­köi­ses­ti susi – "Saat­ta­vat palata pai­kal­le noin hyvän aterian saa­tuaan"

28.09.2023 12:06 4
Tilaajille
Sallivaaran paliskunnassa pyydetään sutta, joka on tappanut ainakin 50 poroa – "Puhutaan elinkeinosta ja sen kannattavuudesta"

Sal­li­vaa­ran pa­lis­kun­nas­sa pyy­de­tään sutta, joka on tap­pa­nut ainakin 50 poroa – "Pu­hu­taan elin­kei­nos­ta ja sen kan­nat­ta­vuu­des­ta"

30.06.2023 14:11 13
Tilaajille
Käsivarren pororikas muistaa, miten susilaumat laukottivat tokkaa kymmeniä kilometrejä – Lapin Kansan keräämä aineisto näyttää, missä pedot tappavat ja petoja tapetaan

Kä­si­var­ren po­ro­ri­kas muis­taa, miten su­si­lau­mat lau­kot­ti­vat tokkaa kym­me­niä ki­lo­met­re­jä – Lapin Kansan keräämä ai­neis­to näyt­tää, missä pedot tap­pa­vat ja petoja ta­pe­taan

27.05.2023 12:54 10
Tilaajille
Vaikeneminen ei sovi lainsäätäjille, vaikka kyse olisi niin herkästä aiheesta kuin porot ja pedot
Kolumni

Vai­ke­ne­mi­nen ei sovi lain­sää­tä­jil­le, vaikka kyse olisi niin her­käs­tä ai­hees­ta kuin porot ja pedot

25.05.2023 06:00 11
Kysyimme Lapin kansanedustajilta, ovatko he valmiita rukkaamaan porotalouden epäreiluksi koettua veromallia – vastaukset hyvin varovaisia, ratkaisuksi ehdotetaan petojen vähentämistä

Ky­syim­me Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta, ovatko he val­mii­ta ruk­kaa­maan po­ro­ta­lou­den epä­rei­luk­si koettua ve­ro­mal­lia – vas­tauk­set hyvin va­ro­vai­sia, rat­kai­suk­si eh­do­te­taan petojen vä­hen­tä­mis­tä

24.05.2023 05:00 33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­to­va­hin­ko­ja tut­kit­tiin laa­jas­ti 2008–2016

11.05.2023 05:01 1
Lapistakin viedään poroja petorikkaisiin eteläpalkisiin – elävän vasan saa alle viidelläsadalla, Kainuussa sen arvo voi olla pian kolminkertainen

La­pis­ta­kin viedään poroja pe­to­rik­kai­siin ete­lä­pal­ki­siin – elävän vasan saa alle vii­del­lä­sa­dal­la, Kai­nuus­sa sen arvo voi olla pian kol­min­ker­tai­nen

08.05.2023 17:30 24
Tilaajille
Yhä pienempi osuus porotalouden tuloista tulee teuraista, koska vahingonkorvausten määrä on kasvanut rajusti – Paliskuntain yhdistyksen mukaan tilanne korjaantuu vain petoja vähentämällä

Yhä pie­nem­pi osuus po­ro­ta­lou­den tu­lois­ta tulee teu­rais­ta, koska va­hin­gon­kor­vaus­ten määrä on kas­va­nut rajusti – Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­sen mukaan tilanne kor­jaan­tuu vain petoja vä­hen­tä­mäl­lä

05.05.2023 20:30 42
Tilaajille
Verotus kuumentaa tunteita suurten petokorvausten paliskunnassa: "En ihmettele yhtään, miksi asia hiertää niin ankarasti"

Verotus kuu­men­taa tun­tei­ta suurten pe­to­kor­vaus­ten pa­lis­kun­nas­sa: "En ih­met­te­le yhtään, miksi asia hiertää niin an­ka­ras­ti"

03.05.2023 05:00 14
Tilaajille
Sodankylässä tarkastetaan maastossa jopa puolet ilmoitetuista petovahingoista, silti valtion tarkastajat olisivat tervetulleita – "Poistaisi myös epäluuloja"

So­dan­ky­läs­sä tar­kas­te­taan maas­tos­sa jopa puolet il­moi­te­tuis­ta pe­to­va­hin­gois­ta, silti valtion tar­kas­ta­jat oli­si­vat ter­ve­tul­lei­ta – "Pois­tai­si myös epä­luu­lo­ja"

28.04.2023 20:30 9
Tilaajille
"Pedonhoitaja" Suomussalmelta on saanut kuudessa vuodessa 830 000 euroa suurpetojen tappamista poroista – "Jokainen voi tulla vapaasti kokeilemaan, onko tämä helppoa rahaa"

"Pe­don­hoi­ta­ja" Suo­mus­sal­mel­ta on saanut kuu­des­sa vuo­des­sa 830 000 euroa suur­pe­to­jen tap­pa­mis­ta po­rois­ta – "Jo­kai­nen voi tulla va­paas­ti ko­kei­le­maan, onko tämä helppoa rahaa"

28.04.2023 05:00 55
Tilaajille
Tässä ovat listat petovahingoista ja korvauksista – eniten saivat poronomistajat Enontekiöllä, Kainuussa ja Pohjois-Sallassa

Tässä ovat listat pe­to­va­hin­gois­ta ja kor­vauk­sis­ta – eniten saivat po­ro­no­mis­ta­jat Enon­te­kiöl­lä, Kai­nuus­sa ja Poh­jois-Sal­las­sa

28.04.2023 05:00 9
Tilaajille
Petovahinkojen tarkastusmatkat ovat pitkiä ja lyhyessä ajassa listalle voi kertyä kymmeniä ilmoitettuja vahinkoja – Luppo oli tarkastajien ja poronhoitajien mukana Käsivarressa

Pe­to­va­hin­ko­jen tar­kas­tus­mat­kat ovat pitkiä ja ly­hyes­sä ajassa lis­tal­le voi kertyä kym­me­niä il­moi­tet­tu­ja va­hin­ko­ja – Luppo oli tar­kas­ta­jien ja po­ron­hoi­ta­jien mukana Kä­si­var­res­sa

15.04.2023 05:00 15
Tilaajille
Yksi on juhlista poissa, kun Suomen toiseksi suurin kansallispuisto täyttää tasavuosia
Kolumni

Yksi on juh­lis­ta poissa, kun Suomen toi­sek­si suurin kan­sal­lis­puis­to täyttää ta­sa­vuo­sia

30.03.2023 06:00 11
Petteri Polojärvi tuntee Ylä-Lapin ahmojen tavat paremmin kuin kukaan – suurpedon jälkiä löytyy kansallispuistoista yhä harvemmin, ja se on ahmamiehen mielestä häpeällistä

Petteri Po­lo­jär­vi tuntee Ylä-La­pin ahmojen tavat pa­rem­min kuin kukaan – suur­pe­don jälkiä löytyy kan­sal­lis­puis­tois­ta yhä har­vem­min, ja se on ah­ma­mie­hen mie­les­tä hä­peäl­lis­tä

25.03.2023 05:00 14
Tilaajille
Tuhansia petovahinkoja käsitellyt maaseutuviranomainen tyrmää virallisen arvion ahmojen määrästä Käsivarressa: "Kuin kahvinporoista katsoisi"

Tu­han­sia pe­to­va­hin­ko­ja kä­si­tel­lyt maa­seu­tu­vi­ra­no­mai­nen tyrmää vi­ral­li­sen arvion ahmojen mää­räs­tä Kä­si­var­res­sa: "Kuin kah­vin­po­rois­ta kat­soi­si"

24.02.2023 16:30 18
Tilaajille
Suomen suurinta kansallispuistoa valvonut Jari Kangasniemi sai pedontappajia kiikkiin jopa kengännumerosta, mutta hinta oli kova

Suomen suu­rin­ta kan­sal­lis­puis­toa val­vo­nut Jari Kan­gas­nie­mi sai pe­don­tap­pa­jia kiik­kiin jopa ken­gän­nu­me­ros­ta, mutta hinta oli kova

04.02.2023 05:00 28
Tilaajille