Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Sudet
Susiasetus tuli, mutta Riistakeskus ei ole sallinut kannanhoidollista jahtia – "Tilanne on kaiken kaikkiaan vähän erikoinen"

Su­si­ase­tus tuli, mutta Riis­ta­kes­kus ei ole sal­li­nut kan­nan­hoi­dol­lis­ta jahtia – "Ti­lan­ne on kaiken kaik­kiaan vähän eri­koi­nen"

20.02.2024 15:44
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­ha­su­det pian ai­soi­hin

29.01.2024 17:00 3
EU-komissio ehdottaa suden suojeluaseman alentamista – Metsästäjäliitto odottaa nyt nopeita kansallisia toimia

EU-ko­mis­sio eh­dot­taa suden suo­je­lu­ase­man alen­ta­mis­ta – ­Met­säs­tä­jä­liit­to odottaa nyt nopeita kan­sal­li­sia toimia

21.12.2023 18:05 2
Tilaajille
Enontekiöllä tapettiin viikonloppuna susi poikkeusluvalla – asutuksen ja kylien lähellä tehty havaintoja ainakin kahdesta sudesta

Enon­te­kiöl­lä ta­pet­tiin vii­kon­lop­pu­na susi poik­keus­lu­val­la – asu­tuk­sen ja kylien lähellä tehty ha­vain­to­ja ainakin kah­des­ta sudesta

18.10.2023 12:25 4
Tilaajille
Sudet iskivät jälleen Enontekiöllä, kuusi poroa raadeltiin asutuksen lähellä Hetassa – "Mitä tuollaiset sudet tekevät, jotka eivät ihmistä pelkää ollenkaan"

Sudet iskivät jälleen Enon­te­kiöl­lä, kuusi poroa raa­del­tiin asu­tuk­sen lähellä Hetassa – "Mitä tuol­lai­set sudet te­ke­vät, jotka eivät ihmistä pelkää ol­len­kaan"

14.10.2023 13:50 16
Tilaajille
Petoasiantuntija vahvistaa: Enontekiöllä lampaita tappanut peto todennäköisesti susi – "Saattavat palata paikalle noin hyvän aterian saatuaan"

Pe­to­asian­tun­ti­ja vah­vis­taa: Enon­te­kiöl­lä lam­pai­ta tap­pa­nut peto to­den­nä­köi­ses­ti susi – "Saat­ta­vat palata pai­kal­le noin hyvän aterian saa­tuaan"

28.09.2023 12:06 4
Tilaajille
Susikanta on kasvanut Suomessa hieman – poronhoitoalueella yksi susilauma, viime vuonna ei yhtään

Su­si­kan­ta on kas­va­nut Suo­mes­sa hieman – po­ron­hoi­to­alueel­la yksi su­si­lau­ma, viime vuonna ei yhtään

14.06.2023 11:03 6
Tilaajille
Luonnonsuojelujärjestöt haluavat metsästyslakiin oman pykälän koirasusille – koiran ja suden risteymät aiheuttavat riskin Suomen susikannalle

Luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töt ha­lua­vat met­säs­tys­la­kiin oman pykälän koi­ra­su­sil­le – koiran ja suden ris­tey­mät ai­heut­ta­vat riskin Suomen su­si­kan­nal­le

12.03.2023 10:19
Susien metsästykseen esitetään rajoitusta, jonka ministeri Kurvinen toivoo helpottavan kaatolupien saamista

Susien met­säs­tyk­seen esi­te­tään ra­joi­tus­ta, jonka mi­nis­te­ri Kur­vi­nen toivoo hel­pot­ta­van kaa­to­lu­pien saa­mis­ta

15.12.2022 16:39 3
Luonnonsuojeluliitto älähtää Kuusamon susikaadoista: "Nykyisellä systeemillä sudet joko ammutaan luvatta tai luvan kanssa" – poroisännän mielestä susikannan painopisteen pitäisi olla etelässä

Luon­non­suo­je­lu­liit­to älähtää Kuu­sa­mon su­si­kaa­dois­ta: "Ny­kyi­sel­lä sys­tee­mil­lä sudet joko am­mu­taan luvatta tai luvan kanssa" – po­ro­isän­nän mie­les­tä su­si­kan­nan pai­no­pis­teen pitäisi olla ete­läs­sä

16.11.2022 11:40 3
Tilaajille
Tutkijat: Suomessa elää kaksi susipopulaatiota toisista erillään – Kannanhoidollisen metsästyksen alkaminen ensi talvena on epävarmaa

Tut­ki­jat: Suo­mes­sa elää kaksi su­si­po­pu­laa­tio­ta toi­sis­ta eril­lään – Kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen al­ka­mi­nen ensi talvena on epä­var­maa

19.09.2022 14:42 3
Tilaajille
Luke: Susireviirejä yhteensä 60 – Metsästäjäliitto kummeksuu kanta-arviota

Luke: Su­si­re­vii­re­jä yh­teen­sä 60 – Met­säs­tä­jä­liit­to kum­mek­suu kan­ta-ar­vio­ta

21.06.2022 17:00
Kansien välissä: Ken sutta pelkää – Sudenraudat kertoo traagisesta tapahtumasarjasta faktaa ja fiktiota sekoittaen

Kansien vä­lis­sä: Ken sutta pelkää – Su­den­rau­dat kertoo traa­gi­ses­ta ta­pah­tu­ma­sar­jas­ta faktaa ja fik­tio­ta se­koit­taen

31.05.2022 15:16
Tilaajille
"Vuosi on ollut todella hankala" – susien aiheuttamia vahinkoja poikkeuksellisen paljon koko poronhoitoalueella

"Vuosi on ollut todella han­ka­la" – susien ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja poik­keuk­sel­li­sen paljon koko po­ron­hoi­to­alueel­la

06.01.2022 12:09 9
Tilaajille
Ministeriö käynnistelee susijahtia, jolle löytyy perusteltuja syitä
Pääkirjoitus

Mi­nis­te­riö käyn­nis­te­lee su­si­jah­tia, jolle löytyy pe­rus­tel­tu­ja syitä

03.11.2021 05:00 14
Tilaajille
Keski-Lapin susijahti ei ole tuottanut tulosta – keli on eläimen puolella

Kes­ki-La­pin su­si­jah­ti ei ole tuot­ta­nut tulosta – keli on eläimen puo­lel­la

01.11.2021 19:30 10
Tilaajille
Susien kaatoon myönnetty poikkeuslupia Sodankylään ja Sallaan - susihavaintoja on tehty läheltä asutuksia

Susien kaatoon myön­net­ty poik­keus­lu­pia So­dan­ky­lään ja Sallaan - su­si­ha­vain­to­ja on tehty läheltä asu­tuk­sia

28.10.2021 14:24 12
Tilaajille
Lapissa tehtailtiin törkeitä metsästysrikoksia – karhu jätettiin kitumaan Savukoskella, susien yli ajettiin moottorikelkalla Sallassa

Lapissa teh­tail­tiin tör­kei­tä met­säs­tys­ri­kok­sia – karhu jä­tet­tiin ki­tu­maan Sa­vu­kos­kel­la, susien yli ajet­tiin moot­to­ri­kel­kal­la Sal­las­sa

21.10.2021 14:45 33
Tilaajille
Sodankylän alueella liikkuu susilauma – epäillään raadelleen kymmeniä poroja ja koiran

So­dan­ky­län alueel­la liikkuu su­si­lau­ma – epäil­lään raa­del­leen kym­me­niä poroja ja koiran

19.10.2021 07:47 26
Tilaajille
Luonnonvarakeskus kouluttaa taas näytteenkerääjiä susitutkimuksen avuksi – ulostenäytteitä kerätään dna-seurantaa varten marraskuun alusta alkaen

Luon­non­va­ra­kes­kus kou­lut­taa taas näyt­teen­ke­rää­jiä su­si­tut­ki­muk­sen avuksi – u­los­te­näyt­tei­tä ke­rä­tään dna-seu­ran­taa varten mar­ras­kuun alusta alkaen

03.10.2021 16:11