Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kirjallisuus
Kuukausi
Kansien välissä: Ystävyys suojelee vielä kuoleman jälkeenkin

Kansien vä­lis­sä: Ys­tä­vyys suo­je­lee vielä kuo­le­man jäl­keen­kin

25.01.2022 15:36
Enni Vanhatapio kirjoitti romaanin ahtaaksi käyvästä tyttöystävän roolista ja minuuden kadottavasta parisuhdeihanteesta: "Toiseen ihmiseen sulautuminen tuntuu olevan ideaali"

Enni Van­ha­ta­pio kir­joit­ti ro­maa­nin ah­taak­si käy­väs­tä tyt­tö­ys­tä­vän roo­lis­ta ja mi­nuu­den ka­dot­ta­vas­ta pa­ri­suh­dei­han­tees­ta: "Toi­seen ih­mi­seen su­lau­tu­mi­nen tuntuu olevan ideaa­li"

11.01.2022 17:30 1
Tilaajille
Miksi selkosten maa saa kynän teräväksi? Koillismaalta ja Pudasjärveltä tulee ennätysmäärä kirjailijoita – renkirunoilija Juuso Mursusta painosten kuninkaaseen Kalle Päätaloon

Miksi sel­kos­ten maa saa kynän te­rä­väk­si? Koil­lis­maal­ta ja Pu­das­jär­vel­tä tulee en­nä­tys­mää­rä kir­jai­li­joi­ta – ren­ki­ru­noi­li­ja Juuso Mur­sus­ta pai­nos­ten ku­nin­kaa­seen Kalle Pää­ta­loon

09.01.2022 08:00 2
Tilaajille
Syömishäiriö ujuttautui huomaamatta kemiläisen Emmi Köykän elämään – 16-vuotias esikoiskirjailija tietää nyt, että sairaudessa ei pohjimmiltaan ole kyse ruoasta

Syö­mis­häi­riö ujut­tau­tui huo­maa­mat­ta ke­mi­läi­sen Emmi Köykän elämään – 16-vuo­tias esi­kois­kir­jai­li­ja tietää nyt, että sai­rau­des­sa ei poh­jim­mil­taan ole kyse ruoasta

08.01.2022 06:00 5
Tilaajille
Fantasiamaailma ja huopatossut
Kolumni

Fan­ta­sia­maail­ma ja huo­pa­tos­sut

04.01.2022 19:04
Tilaajille
Rosa Liksom, Anneli Kanto ja Juhani Karila ovat lukijoidemme kirjasuositusten tähtiä – lukuvinkit innostivat laatimaan omia viiden listoja jouluna

Rosa Liksom, Anneli Kanto ja Juhani Karila ovat lu­ki­joi­dem­me kir­ja­suo­si­tus­ten tähtiä – lu­ku­vin­kit in­nos­ti­vat laa­ti­maan omia viiden listoja jouluna

30.12.2021 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
"Kun esikoisteokseni julkaistiin, minun kuului olla yliopistotyttö" – kirjailija Riikka Pulkkinen haluaa tulevassa romaanissaan puolustaa fiktiota

"Kun esi­kois­teok­se­ni jul­kais­tiin, minun kuului olla ylio­pis­to­tyt­tö" – kir­jai­li­ja Riikka Pulk­ki­nen haluaa tu­le­vas­sa ro­maa­nis­saan puo­lus­taa fik­tio­ta

29.12.2021 17:30
Tilaajille
Lapsille ja etenkin meille aikuisille - kuvaus aikuisen ihmisen absurdista elämästä olisi syytä lukea vähintään kerran vuodessa
Kolumni

Lap­sil­le ja etenkin meille ai­kui­sil­le - kuvaus ai­kui­sen ihmisen ab­sur­dis­ta elä­mäs­tä olisi syytä lukea vä­hin­tään kerran vuo­des­sa

28.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Nauti kirjasuosituksista joulun pyhinä – valitsetko runoteoksen Minna Rytisalolta, lukuromaanin Sofi Oksaselta vai rikostarinan Paula Risikolta?

Nauti kir­ja­suo­si­tuk­sis­ta joulun pyhinä – va­lit­set­ko ru­no­teok­sen Minna Ry­ti­sa­lol­ta, lu­ku­ro­maa­nin Sofi Ok­sa­sel­ta vai ri­kos­ta­ri­nan Paula Ri­si­kol­ta?

23.12.2021 08:00
Tilaajille
Lahjapaketista löytyy lukemista – lappilaisia kiinnostaa valtakunnallisten kestosuosikkikirjailijoiden lisäksi läheltä kirjoitetut tarinat

Lah­ja­pa­ke­tis­ta löytyy lu­ke­mis­ta – lap­pi­lai­sia kiin­nos­taa val­ta­kun­nal­lis­ten kes­to­suo­sik­ki­kir­jai­li­joi­den lisäksi läheltä kir­joi­te­tut tarinat

21.12.2021 17:03
Tilaajille
Runeberg-palkinnon ehdokkaina ennätykselliset kymmenen teosta – mukana myös utsjokelainen Niillas Holmberg

Ru­ne­berg-pal­kin­non eh­dok­kai­na en­nä­tyk­sel­li­set kym­me­nen teosta – mukana myös uts­jo­ke­lai­nen Niillas Holm­berg

10.12.2021 14:03
Kansien välissä: Mikä tarina pitää sinut hengissä? Siri Kolun dystopia kertoo viruksen mutatoimasta ihmisrodusta

Kansien vä­lis­sä: Mikä tarina pitää sinut hen­gis­sä? Siri Kolun dys­to­pia kertoo vi­ruk­sen mu­ta­toi­mas­ta ih­mis­ro­dus­ta

08.12.2021 15:40
Tilaajille
Elämäntarina kovien kansien sisällä – Vieno Haara sai vastaavan mestarin valkoisen kypärän päähänsä pelkästään kansakoulupohjalta

Elä­män­ta­ri­na kovien kansien sisällä – Vieno Haara sai vas­taa­van mes­ta­rin val­koi­sen kypärän pää­hän­sä pel­käs­tään kan­sa­kou­lu­poh­jal­ta

04.12.2021 10:56 1
Fiktio on aina omakohtaista, sanoo toisen Finlandiansa voittanut Jukka Viikilä – Taivaallinen vastaanotto on kirja kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta

Fiktio on aina oma­koh­tais­ta, sanoo toisen Fin­lan­dian­sa voit­ta­nut Jukka Viikilä – Tai­vaal­li­nen vas­taan­ot­to on kirja kir­jal­li­suu­des­ta ja kir­joit­ta­mi­ses­ta

01.12.2021 19:54 2
Tilaajille
Lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandian voittajateoksen synkeät teemat nousevat tästä ajasta

Lasten ja nuorten kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dian voit­ta­ja­teok­sen synkeät teemat nou­se­vat tästä ajasta

01.12.2021 19:50
Tilaajille
Tieto-Finlandian voittaja Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa hälventää elitismiä ja on "ansiokas sukellus (nyky)taiteeseen"

Tie­to-Fin­lan­dian voit­ta­ja Miksi ny­ky­mu­siik­ki on niin vaikeaa häl­ven­tää eli­tis­miä ja on "an­sio­kas su­kel­lus (ny­ky)­tai­tee­seen"

01.12.2021 19:49
Tilaajille
Kirjallisuuden Finlandia-voittajat julkistetaan tänään – tuoko Väylä Rosa Liksomille jälleen palkinnon?

Kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­jat jul­kis­te­taan tänään – tuoko Väylä Rosa Lik­so­mil­le jälleen pal­kin­non?

01.12.2021 06:00
Tilaajille
Arvostelu: Suomessa raaka murhaaja, kotimaassa juhlittu sankari – Veikko Erkkilän partisaani-iskuja käsittelevä toinen teos auttaa varmistamaan, etteivät teot koskaan unohdu

Ar­vos­te­lu: Suo­mes­sa raaka mur­haa­ja, ko­ti­maas­sa juh­lit­tu sankari – Veikko Erk­ki­län par­ti­saa­ni-is­ku­ja kä­sit­te­le­vä toinen teos auttaa var­mis­ta­maan, ett­ei­vät teot koskaan unohdu

27.11.2021 12:19 2
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Pyhät petronellat ja sitkeät siskot

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Pyhät pet­ro­nel­lat ja sitkeät siskot

23.11.2021 07:00
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Iloisen liekin nuotiolla

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Iloisen liekin nuo­tiol­la

22.11.2021 21:49
Tilaajille