Tähtijuttu: Simosta löytyi van­hal­ta näyt­tä­vä pul­lo­pos­ti, mutta löy­tyi­si­kö sen lä­het­tä­nyt pik­ku-Oli­via?

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Kirjallisuus
Kuukausi
Kansien välissä: Sampoa ryöstämässä – Suomalainen mytologia herää eloon nuortenkirjallisuudessa

Kansien vä­lis­sä: Sampoa ryös­tä­mäs­sä – Suo­ma­lai­nen my­to­lo­gia herää eloon nuor­ten­kir­jal­li­suu­des­sa

21.09.2022 09:52
Tilaajille
Metsälän näköinen Manner – Rovaniemeläisen kodinkonemyyjän esikoisdekkari vie lukijan Kantokadulle ja Katajarannan punaiselle tuvalle

Met­sä­län nä­köi­nen Manner – Ro­va­nie­me­läi­sen ko­din­ko­ne­myy­jän esi­kois­dek­ka­ri vie lukijan Kan­to­ka­dul­le ja Ka­ta­ja­ran­nan pu­nai­sel­le tuvalle

20.09.2022 15:29 3
Tilaajille
Kansien välissä: Romaani, joka kirjoitettiin Iphonella

Kansien vä­lis­sä: Ro­maa­ni, joka kir­joi­tet­tiin Ip­ho­nel­la

14.09.2022 09:48
Tilaajille
Kansien välissä: Jalkapallo, naisille sopiva peli

Kansien vä­lis­sä: Jal­ka­pal­lo, nai­sil­le sopiva peli

07.09.2022 15:15
Tilaajille
Botnia-ehdokkaat tarjoavat monipuolisen näkymän kirjalliseen elämään – lue kirjallisuuspalkintoraadin luonnehdinnat kahdeksasta teoksesta

Bot­nia-eh­dok­kaat tar­joa­vat mo­ni­puo­li­sen näkymän kir­jal­li­seen elämään – lue kir­jal­li­suus­pal­kin­to­raa­din luon­neh­din­nat kah­dek­sas­ta teok­ses­ta

06.09.2022 15:40
Tilaajille
Tontuista Pariisiin ja Yli-Iihin – kuudetta kertaa jaettavasta Botnia-kirjallisuuspalkinnosta kisaa kahdeksan hyvin erilaista teosta

Ton­tuis­ta Pa­rii­siin ja Yli-Ii­hin – kuu­det­ta kertaa jaet­ta­vas­ta Bot­nia-kir­jal­li­suus­pal­kin­nos­ta kisaa kah­dek­san hyvin eri­lais­ta teosta

05.09.2022 15:14
Tilaajille
Kovia kokenut kunta –  tuore romaani Salla 1944 vaati kirjailija Pekka Jaatiselta jalkautumista ja ahkeraa taustatyötä

Kovia kokenut kunta –  tuore romaani Salla 1944 vaati kir­jai­li­ja Pekka Jaa­ti­sel­ta jal­kau­tu­mis­ta ja ahkeraa taus­ta­työ­tä

01.09.2022 18:13
Tilaajille
Peräpohjolassa ammennetaan "perkeleenpunaisesta" kommunismista ja arkea pyörittävät vahvat naiset – Anu Kolmosen romaani sai alkunsa havainnosta, jonka hän teki isänsä päiväkirjoista

Pe­rä­poh­jo­las­sa am­men­ne­taan "per­ke­leen­pu­nai­ses­ta" kom­mu­nis­mis­ta ja arkea pyö­rit­tä­vät vahvat naiset – Anu Kol­mo­sen romaani sai alkunsa ha­vain­nos­ta, jonka hän teki isänsä päi­vä­kir­jois­ta

31.08.2022 17:30
Tilaajille
Vanhemmat
Vuosikymmeniä kuolemanpelossa – Salman Rushdie tuskin arvasi millaisen myrskyn kirjallaan aiheuttaa
Kolumni

Vuo­si­kym­me­niä kuo­le­man­pe­los­sa – Salman Rushdie tuskin arvasi mil­lai­sen myrskyn kir­jal­laan ai­heut­taa

22.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Tuomo Pirttimaa kirjoittaa heistä, jotka ovat "tahtomattaan väliinputoajia" – toisen kirjan sysäsi alkuun uutinen lastensuojelutapauksesta

Tuomo Pirt­ti­maa kir­joit­taa heistä, jotka ovat "tah­to­mat­taan vä­liin­pu­toa­jia" – toisen kirjan sysäsi alkuun uutinen las­ten­suo­je­lu­ta­pauk­ses­ta

18.08.2022 17:30
Tilaajille
Kansien välissä:  Tiedonjanoisille koululaisille – Pienet suuret keksinnöt esittelee niin lakritsin, muovailuvahan kuin trampoliinin syntyhistorian

Kansien vä­lis­sä: Tie­don­ja­noi­sil­le kou­lu­lai­sil­le – Pienet suuret kek­sin­nöt esit­te­lee niin lak­rit­sin, muo­vai­lu­va­han kuin tram­po­lii­nin syn­ty­his­to­rian

17.08.2022 15:29
Tilaajille
Kansien välissä: Kovan rikollisuuden kulisseissa – Murharyhmän tutkija valottaa poliisin arkipäivää

Kansien vä­lis­sä: Kovan ri­kol­li­suu­den ku­lis­seis­sa – ­Mur­ha­ryh­män tutkija va­lot­taa po­lii­sin ar­ki­päi­vää

10.08.2022 13:30
Tilaajille
Suomalaisen säihkeen äärellä –  Jaakko Heikkilän Vaurauden filosofiassa suomalainen vauraus saa kasvot

Suo­ma­lai­sen säih­keen äärellä –  Jaakko Heik­ki­län Vau­rau­den fi­lo­so­fias­sa suo­ma­lai­nen vauraus saa kasvot

08.08.2022 17:30
Tilaajille
Tulevaisuus tulikin tykö – Jenni Räinä on viipynyt teoksissaan jo kauan siinä maisemassa ja niiden ihmisten parissa, joista Suo muistaa -esikoisromaani kertoo

Tu­le­vai­suus tulikin tykö – Jenni Räinä on vii­py­nyt teok­sis­saan jo kauan siinä mai­se­mas­sa ja niiden ih­mis­ten pa­ris­sa, joista Suo muistaa -e­si­kois­ro­maa­ni kertoo

07.08.2022 17:24
Tilaajille
Arvio: Jenni Räinän esikoisromaani Suo muistaa on oivaltava ja ajankohtainen ihmisen, luonnon ja ilmastokriisin kuvaus

Arvio: Jenni Räinän esi­kois­ro­maa­ni Suo muistaa on oi­val­ta­va ja ajan­koh­tai­nen ih­mi­sen, luonnon ja il­mas­to­krii­sin kuvaus

07.08.2022 00:00
Tilaajille
Saamelaisneuvoston kirjallisuuspalkinto Sara Vuolabille runokokoelmasta Gárži

Saa­me­lais­neu­vos­ton kir­jal­li­suus­pal­kin­to Sara Vuo­la­bil­le ru­no­ko­koel­mas­ta Gárži

05.08.2022 17:35
Tilaajille
Kansien välissä: Historiaamme toisten silmin

Kansien vä­lis­sä: His­to­riaam­me toisten silmin

02.08.2022 14:00
Tilaajille
Kansien välissä: Esiin miehen varjosta

Kansien vä­lis­sä: Esiin miehen var­jos­ta

28.07.2022 21:54
Annikin jäljillä – Outi Hytönen kirjoittaa elämäkertaa kirjailija Annikki Kariniemestä

Annikin jäl­jil­lä – Outi Hytönen kir­joit­taa elä­mä­ker­taa kir­jai­li­ja Annikki Ka­ri­nie­mes­tä

21.07.2022 08:56
Tilaajille
Ylitornion Annikki Kariniemi -kulttuuriviikolla luettiin ääneen arkistojen kätköistä löytynyttä näytelmää – kelon myynti ja matka Afrikkaan käsittelee ihmisten suhdetta luontoon ja taloudelliseen etuun

Yli­tor­nion Annikki Ka­ri­nie­mi -kult­tuu­ri­vii­kol­la luet­tiin ääneen ar­kis­to­jen kät­köis­tä löy­ty­nyt­tä näy­tel­mää – kelon myynti ja matka Af­rik­kaan kä­sit­te­lee ih­mis­ten suh­det­ta luon­toon ja ta­lou­del­li­seen etuun

20.07.2022 17:17
Tilaajille