Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tietokirjat
Oikeaa Raamattua ei ole koskaan ollut

Oikeaa Raa­mat­tua ei ole koskaan ollut

05.12.2023 14:50 1
Rintasyöpään sairastunut Henna Auno etsi turhaan opasta, jonka avulla kertoisi asiasta lapsilleen – Lopulta ei auttanut muu kuin tehdä sellainen itse

Rin­ta­syö­pään sai­ras­tu­nut Henna Auno etsi turhaan opasta, jonka avulla ker­toi­si asiasta lap­sil­leen – Lopulta ei aut­ta­nut muu kuin tehdä sel­lai­nen itse

23.11.2023 17:45
Tilaajille
Kirja-arvio: Ben Zyskowicz oli hipin näköinen köyhän kodin kasvatti, joka päätyi kokoomuslaiseksi – Tuore tietokirja kertoo, miten hänestä tuli Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja

Kir­ja-ar­vio: Ben Zys­ko­wicz oli hipin nä­köi­nen köyhän kodin kas­vat­ti, joka päätyi ko­koo­mus­lai­sek­si – Tuore tie­to­kir­ja kertoo, miten hänestä tuli Suomen pit­kä­ai­kai­sin kan­san­edus­ta­ja

23.10.2023 17:30 6
Tilaajille
"Matkailu ei voi enää toimia vanhoilla säännöillä" –  Soile Veijola toimitti kirjan, joka tarjoaa eväitä matkailun kestävään suunnitteluun

"Mat­kai­lu ei voi enää toimia van­hoil­la sään­nöil­lä" – Soile Veijola toi­mit­ti kirjan, joka tarjoaa eväitä mat­kai­lun kes­tä­vään suun­nit­te­luun

21.10.2023 16:00 18
Tilaajille
Näin Niinistö päätyi käyttämään Nato-option – Ote Kalevan entisen päätoimittajan Risto Uimosen uutuuskirjasta kertoo, kuinka presidentin mielessä kuohahti

Näin Nii­nis­tö päätyi käyt­tä­mään Na­to-op­tion – Ote Kalevan entisen pää­toi­mit­ta­jan Risto Uimosen uu­tuus­kir­jas­ta kertoo, kuinka pre­si­den­tin mie­les­sä kuo­hah­ti

23.10.2023 13:07 6
Tilaajille
"Mahdollisesti 1,5 astetta menee rikki ensi vuonna" – Ilmastokatastrofin ja maastopalojen keskellä Risto Isomäki kertoo, miten ruorin voi kääntää

"Mah­dol­li­ses­ti 1,5 astetta menee rikki ensi vuonna" – Il­mas­to­ka­tast­ro­fin ja maas­to­pa­lo­jen kes­kel­lä Risto Isomäki kertoo, miten ruorin voi kääntää

02.09.2023 06:30 7
Tilaajille
Anna-Elena Pääkkölä ja Tiina Käpylä ihmettelivät, missä ovat maininnat Laila Kinnusen ja Alman saavutuksista – naisten työn kautta kerrottuna populaarimusiikin historia näyttää erilaiselta kuin on totuttu

An­na-Ele­na Pääk­kö­lä ja Tiina Käpylä ih­met­te­li­vät, missä ovat mai­nin­nat Laila Kin­nu­sen ja Alman saa­vu­tuk­sis­ta – naisten työn kautta ker­rot­tu­na po­pu­laa­ri­mu­sii­kin his­to­ria näyttää eri­lai­sel­ta kuin on totuttu

09.08.2023 17:53 1
Tilaajille
Kansien välissä: Koiria, koiria ja vielä enemmän koiria – Suomen koirat on valtava tietokirja karvakuonoista

Kansien vä­lis­sä: Koiria, koiria ja vielä enemmän koiria – Suomen koirat on valtava tie­to­kir­ja kar­va­kuo­nois­ta

05.07.2023 15:20
Tilaajille
Oululaisen Matti Hannuksen työhuoneen yleisurheilukirjasto Rajakylässä on lähes ainutlaatuinen koko maailman mittakaavassa

Ou­lu­lai­sen Matti Han­nuk­sen työ­huo­neen yleis­ur­hei­lu­kir­jas­to Ra­ja­ky­läs­sä on lähes ai­nut­laa­tui­nen koko maail­man mit­ta­kaa­vas­sa

12.06.2023 19:30
Tilaajille
Retkeilytoimittaja Päivi Mattila vaelsi 800 kilometriä Inarin Nellimistä Kilpisjärvelle ja tajusi, kuinka vieraita suot ovat luonnossa liikkujille – nyt hän antaa viisi vinkkiä suoretkelle

Ret­kei­ly­toi­mit­ta­ja Päivi Mattila vaelsi 800 ki­lo­met­riä Inarin Nel­li­mis­tä Kil­pis­jär­vel­le ja tajusi, kuinka vie­rai­ta suot ovat luon­nos­sa liik­ku­jil­le – nyt hän antaa viisi vinkkiä suo­ret­kel­le

11.05.2023 17:30 3
Tilaajille
Kirja-arvio: Psykiatrin sotapäiväkirja – Jorma Laitinen käsittelee Venäjän hyökkäyssotaa historian, kulttuurin ja talouden näkökulmista

Kir­ja-ar­vio: Psy­kiat­rin so­ta­päi­vä­kir­ja – Jorma Lai­ti­nen kä­sit­te­lee Venäjän hyök­käys­so­taa his­to­rian, kult­tuu­rin ja ta­lou­den nä­kö­kul­mis­ta

12.04.2023 15:00
Tilaajille
Kansien välissä: Myyttinen tunturipöllö

Kansien vä­lis­sä: Myyt­ti­nen tun­tu­ri­pöl­lö

01.03.2023 15:39
Kirja-arvio: Kittilän kasvu alkoi metsistä – Loukisen ja Ounasjoen yhtymäkohdassa Levin tuntumassa sijaitsi jo 1500-luvulla asuinkenttä

Kir­ja-ar­vio: Kit­ti­län kasvu alkoi met­sis­tä – Lou­ki­sen ja Ou­nas­joen yh­ty­mä­koh­das­sa Levin tun­tu­mas­sa si­jait­si jo 1500-lu­vul­la asuin­kent­tä

28.02.2023 18:00 1
Tilaajille
Kansien välissä: Tähtitieteen tyttäriä

Kansien vä­lis­sä: Täh­ti­tie­teen tyt­tä­riä

13.01.2023 12:36
Tilaajille
Kirja-arvio: Voittamattoman Sturmbockin valloitus vaati sinnikkyyttä – Aleksi Rikkisen ja Emil Kastehelmen tutkimusurakka Käsivarressa vei kolme vuotta

Kir­ja-ar­vio: Voit­ta­mat­to­man Sturm­boc­kin val­loi­tus vaati sin­nik­kyyt­tä – Aleksi Rik­ki­sen ja Emil Kas­te­hel­men tut­ki­mus­urak­ka Kä­si­var­res­sa vei kolme vuotta

01.12.2022 14:51 1
Tilaajille
Majakkamestari Martti Säikkä katosi jäljettömiin Ulkokallassa – "Ainoa todistaja oli sama kaveri, joka oli Säikän kanssa majakanvartijana"

Ma­jak­ka­mes­ta­ri Martti Säikkä katosi jäl­jet­tö­miin Ul­ko­kal­las­sa – "Ainoa to­dis­ta­ja oli sama kaveri, joka oli Säikän kanssa ma­ja­kan­var­ti­ja­na"

16.11.2022 08:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Rillien sukellusta, Jeesiöjoen sillan alla – nykyisen kenttäpiispan Pekka Särkiön varusmiesajan päiväkirjamerkinnät on koottu kirjaksi

Kir­ja-ar­vio: Rillien su­kel­lus­ta, Jee­siö­joen sillan alla – ­ny­kyi­sen kent­tä­piis­pan Pekka Särkiön va­rus­mies­ajan päi­vä­kir­ja­mer­kin­nät on koottu kir­jak­si

25.10.2022 15:30
Tilaajille
Pirtutrokariksi ajoi työttömyys – raittiusväki ja virkavalta pyrkivät kitkemään salakuljettajien viinabisnekset, jotka kemiläinen Juha Ylimaunu kokosi tietokirjaksi

Pir­tu­tro­ka­rik­si ajoi työt­tö­myys – rait­tius­vä­ki ja vir­ka­val­ta pyr­ki­vät kit­ke­mään sa­la­kul­jet­ta­jien vii­na­bis­nek­set, jotka ke­mi­läi­nen Juha Yli­mau­nu kokosi tie­to­kir­jak­si

10.10.2022 17:30
Tilaajille
50 vuotta sitten Suomen valtasi ufokuume, kun Pudasjärven taivaalla havaittiin valopalloja – tieteellinen selitys ilmiölle saatiin vasta vuosikymmeniä myöhemmin

50 vuotta sitten Suomen valtasi ufo­kuu­me, kun Pu­das­jär­ven tai­vaal­la ha­vait­tiin va­lo­pal­lo­ja – tie­teel­li­nen selitys il­miöl­le saatiin vasta vuo­si­kym­me­niä myö­hem­min

28.09.2022 17:30
Tilaajille
"No, sitten lähdettiin!" sanoi parabellumia heiluttava Lapuan liikkeen mies ja työnsi K.J. Ståhlbergin rouvineen Chevroletin takapenkille

"No, sitten läh­det­tiin!" sanoi pa­ra­bel­lu­mia hei­lut­ta­va Lapuan liik­keen mies ja työnsi K.J. Ståhl­ber­gin rou­vi­neen Chev­ro­le­tin ta­ka­pen­kil­le

12.09.2022 17:30
Tilaajille