Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
Rovaniemi aloittaa talouden tasapainotustyön – kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio: "Talouden tila on kuntahistorian vaikeimpia"
Tilaajille

Ro­va­nie­mi aloit­taa ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­työn – ­kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio: "Ta­lou­den tila on kun­ta­his­to­rian vai­keim­pia"

29.02.2024 17:12 21

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
Kesätoimittajia Kaleva Media 28.2.2024
Kaupunginjohtaja Kemijärven kaupunki 28.2.2023
Kehittäjäopettaja Peräpohjolan opisto 28.2.2023
Kesätyö nuorille metsänistutuksessa Metsä Group 1.3.2023
Hallintosihteeri Sallan kunta 11.3.2023
Seurakuntamestari Sodankylän seurakunta 7.3.2023
Suntio-hautausmaatyöntekijä Sodankylän seurakunta 7.3.2023
Teknisen johtajan virka Limingan kunta 10.3.2023
Kesätöihin sanomalehtityöntekijä ja huoltomekaanikko Kaleva Media 10.3.2023
Näytekäsittelyn ja kenttätöiden työnjohtaja AA Sakatti Mining Oy 29.2.2023
Matkailuasiantuntija Suomussalmen kunta 6.3.2023
Kaupunginjohtaja Oulun kaupunki 13.3.2023
Oys sairaalahuoltoon sairaalahuoltajia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 6.3.2023
Vastaava työnjohtaja NCC Suomi Oy 15.3.2023
Kokenut työnjohtaja NCC Suomi Oy 15.3.2023
Hallinto- ja talouspäällikkö Alavieskan kunta 5.3.2023
Levi kiinnostaa mökinostajia eniten Suomessa – "Levin ja Ylläksen vetovoimaa vahvistaa merkittävästi lentoaseman läheisyys"

Levi kiin­nos­taa mö­kin­os­ta­jia eniten Suo­mes­sa – "Levin ja Yl­läk­sen ve­to­voi­maa vah­vis­taa mer­kit­tä­väs­ti len­to­ase­man lä­hei­syys"

29.02.2024 16:00
Tilaajille
"Töistä aiheutuu liikennehaitan lisäksi melua ja pölyä" – Ratapihan rakentamisurakka aiheuttaa kuukausia kestäviä liikennemuutoksia Torniossa

"Töistä ai­heu­tuu lii­ken­ne­hai­tan lisäksi melua ja pölyä" – Ra­ta­pi­han ra­ken­ta­mis­urak­ka ai­heut­taa kuu­kau­sia kes­tä­viä lii­ken­ne­muu­tok­sia Tor­nios­sa

29.02.2024 13:37 2
Tilaajille
Bensan ja dieselin hintojen lasku tyssäsi – bensan keskihinta helmikuussa 1,8 euroa litralta

Bensan ja die­se­lin hin­to­jen lasku tyssäsi – bensan kes­ki­hin­ta hel­mi­kuus­sa 1,8 euroa lit­ral­ta

29.02.2024 10:59 3
Pohjolan Voima selvittää pumppuvoimalaitoksen mahdollisuutta Kemijärvelle

Poh­jo­lan Voima sel­vit­tää pump­pu­voi­ma­lai­tok­sen mah­dol­li­suut­ta Ke­mi­jär­vel­le

29.02.2024 10:19 2
Tilaajille
Toimittajalta: UR:n ulkoasu uudistui – automaattitaitto järisyttää toimituksen arkea
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: UR:n ulkoasu uu­dis­tui – au­to­maat­ti­tait­to jä­ri­syt­tää toi­mi­tuk­sen arkea

29.02.2024 08:30 1
Tilaajille
Yhdeksäsluokkalaiset ovat valintojen äärellä – keminmaalainen Onni Ylimartimo: "Taitaa olla yksi elämän isoimmista päätöksistä"

Yh­dek­säs­luok­ka­lai­set ovat va­lin­to­jen äärellä – ke­min­maa­lai­nen Onni Yli­mar­ti­mo: "Taitaa olla yksi elämän isoim­mis­ta pää­tök­sis­tä"

28.02.2024 20:00
Tilaajille
Tornion Panimo löysi keinon auttaa Ukrainaa, vaikka olutta ei saa markkinoida "hyväntekeväisyydellä"

Tornion Panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da "hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä"

28.02.2024 18:00
Tilaajille
Malmiradan vahingot pelättyä pienemmät – liikenne seisoo toistaiseksi

Mal­mi­ra­dan va­hin­got pe­lät­tyä pie­nem­mät – lii­ken­ne seisoo tois­tai­sek­si

28.02.2024 17:30
Tilaajille
"Kumpi olisi vihreälle mielenosoittajalle pyhempi, ilmastonmuutos vaiko Natura-päätös?"
Mielipidekirjoitus

"Kumpi olisi vih­reäl­le mie­len­osoit­ta­jal­le py­hem­pi, il­mas­ton­muu­tos vaiko Na­tu­ra-pää­tös?"

28.02.2024 17:07 12
Kemin uusi biotuotetehdas on rakennettu parhaasta mahdollisesta tekniikasta

Kemin uusi bio­tuo­te­teh­das on ra­ken­net­tu par­haas­ta mah­dol­li­ses­ta tek­nii­kas­ta

28.02.2024 16:00 1
Pörssisähkön hinta painuu nollaan myöhään torstaina

Pörs­si­säh­kön hinta painuu nollaan myöhään tors­tai­na

28.02.2024 15:01 2
THL aloittaa muutosneuvottelut – sopeutustarve jopa 12 miljoonaa euroa

THL aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – so­peu­tus­tar­ve jopa 12 mil­joo­naa euroa

28.02.2024 14:18
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaalla kuivaa sellua maailman suurin kahden puulajin kuivauskone – sen ilmakuivaimen kaappi on noin 29 metriä korkea ja 58 metriä pitkä

Kemin bio­tuo­te­teh­taal­la kuivaa sellua maail­man suurin kahden puu­la­jin kui­vaus­ko­ne – sen il­ma­kui­vai­men kaappi on noin 29 metriä korkea ja 58 metriä pitkä

28.02.2024 05:00 6
Tilaajille
Sallatunturin Tuvat kasvaa maltillisesti matkailun rinnalla – yhteistyö paikallisten yritysten kanssa on edelleen erittäin tärkeää

Sal­la­tun­tu­rin Tuvat kasvaa mal­til­li­ses­ti mat­kai­lun rin­nal­la – yh­teis­työ pai­kal­lis­ten yri­tys­ten kanssa on edel­leen erit­täin tärkeää

28.02.2024 05:00
Tilaajille
Mies elokuvien takana – Juha Topilla on taitoja, joiden vuoksi elokuva- ja tv-sarjojen tuotannot soittavat hänelle

Mies elo­ku­vien takana – Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va- ja tv-sar­jo­jen tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

27.02.2024 20:52
Tilaajille
Eduskunnasta: Selkävoittojen tavoittelun sijaan politiikka kaipaisi nyt viisautta – Orpon hallitus luottaa moukariin
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä

Edus­kun­nas­ta: Sel­kä­voit­to­jen ta­voit­te­lun sijaan po­li­tiik­ka kai­pai­si nyt vii­saut­ta – Orpon hal­li­tus luottaa mou­ka­riin

27.02.2024 15:47 17
Tilaajille

Hel­sin­gin Sanomat aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, voi johtaa enim­mil­lään kah­den­kym­me­nen työ­teh­tä­vän vä­he­ne­mi­seen

27.02.2024 15:19
Kemijärven lämpö ja vesi oy nostaa hintoja maaliskuun alussa – veden ja kaukolämmön hinta nousee

Ke­mi­jär­ven lämpö ja vesi oy nostaa hintoja maa­lis­kuun alussa – veden ja kau­ko­läm­mön hinta nousee

27.02.2024 15:04 3
Tilaajille
Asunnot halpenivat edelleen tammikuussa – "Kaupat ei käynnisty ennen kuin tunnelma korvien välissä vaihtuu"

Asunnot hal­pe­ni­vat edel­leen tam­mi­kuus­sa – "Kaupat ei käyn­nis­ty ennen kuin tun­nel­ma korvien välissä vaih­tuu"

27.02.2024 13:28 5
Sanna Pieniniemi on satsannut liikkumiseensa yli 30 000 euroa, eikä tiedä rahalle mitään parempaa käyttöä

Sanna Pie­ni­nie­mi on sat­san­nut liik­ku­mi­seen­sa yli 30 000 euroa, eikä tiedä rahalle mitään pa­rem­paa käyttöä

26.02.2024 15:59 1
Tilaajille
RoKin pudotuspelikausikortin hinta nousi, vaikka kotipelejä saattaa olla vain yksi – "Se on kuluttajan kannalta vedonlyöntiä"

RoKin pu­do­tus­pe­li­kau­si­kor­tin hinta nousi, vaikka ko­ti­pe­le­jä saattaa olla vain yksi – "Se on ku­lut­ta­jan kan­nal­ta ve­don­lyön­tiä"

26.02.2024 15:19 12
Tilaajille
Pörssisähköä saatetaan pian myydä vartin välein muuttuvilla hinnoilla – lisäisi mahdollisuuksia hyötyä kulutuksen ajoittamisesta

Pörs­si­säh­köä saa­te­taan pian myydä vartin välein muut­tu­vil­la hin­noil­la – lisäisi mah­dol­li­suuk­sia hyötyä ku­lu­tuk­sen ajoit­ta­mi­ses­ta

26.02.2024 10:04 5
Rovaniemeläislähtöinen Elina Seppälä toteutti unelmansa jalkapallosta ja opiskelusta Yhdysvalloissa, ja on pian tuplamaisteri

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Elina Seppälä to­teut­ti unel­man­sa jal­ka­pal­los­ta ja opis­ke­lus­ta Yh­dys­val­lois­sa, ja on pian tup­la­mais­te­ri

26.02.2024 05:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen Pasi Remsu ihmetteli itkeviä vanhempia vietnamilaisen kyläkoulun vanhempainillassa – pian hän keksi, miten hän voisi auttaa paikallista yhteisöä

Ro­va­nie­me­läi­nen Pasi Remsu ih­met­te­li itkeviä van­hem­pia viet­na­mi­lai­sen ky­lä­kou­lun van­hem­pain­il­las­sa – pian hän keksi, miten hän voisi auttaa pai­kal­lis­ta yh­tei­söä

25.02.2024 21:10 5
Tilaajille
Passaa pelata vaikka vuosikymmenten ajan

Passaa pelata vaikka vuo­si­kym­men­ten ajan

24.02.2024 13:42
Keminmaahan on tulossa teollisen mittakaavan aurinkovoimapuisto – West Wind on vuokrannut Tompselin alueelta 112 hehtaaria maata

Ke­min­maa­han on tulossa teol­li­sen mit­ta­kaa­van au­rin­ko­voi­ma­puis­to – West Wind on vuok­ran­nut Tomp­se­lin alueel­ta 112 heh­taa­ria maata

23.02.2024 18:00 9
Tilaajille
Kodinturvapalveluita tarjoava Verisure markkinaoikeuteen kohtuuttomasta irtisanomisehdosta

Ko­din­tur­va­pal­ve­lui­ta tar­joa­va Ve­ri­su­re mark­ki­na­oi­keu­teen koh­tuut­to­mas­ta ir­ti­sa­no­mis­eh­dos­ta

23.02.2024 15:12
Tilaajille
Lapin yliopiston ylioppilaskunta irtisanoo henkilöstöä ja vähentää tilapäisesti työaikoja – kulujen odotetaan nouseva tulevina vuosina

Lapin yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta ir­ti­sa­noo hen­ki­lös­töä ja vä­hen­tää ti­la­päi­ses­ti työ­ai­ko­ja – kulujen odo­te­taan nouseva tu­le­vi­na vuosina

23.02.2024 11:04 2
Tilaajille