Työttömyys
Viimeisin tunti
Työttömän kesä on rentoa, mutta turhauttavaa: “Odotan todella paljon syksyä”

Työt­tö­män kesä on rentoa, mutta tur­haut­ta­vaa: “Odotan todella paljon syksyä”

07:00 0
Vanhemmat
Kysely: Jopa 40 prosenttia kokee työtilanteensa epävarmaksi

Kysely: Jopa 40 pro­sent­tia kokee työ­ti­lan­teen­sa epä­var­mak­si

29.07.2020 09:25 0
Työttömien ja lomautettujen määrät laskevat Lapissa – Erityisesti matkailuun painottuvissa kunnissa työttömyys on vieläkin huomattavan korkealla

Työt­tö­mien ja lo­mau­tet­tu­jen määrät las­ke­vat Lapissa – Eri­tyi­ses­ti mat­kai­luun pai­not­tu­vis­sa kun­nis­sa työt­tö­myys on vie­lä­kin huo­mat­ta­van kor­keal­la

21.07.2020 10:09 0
Tilaajille
Korona kasvatti Lapin työttömyyslukuja – Utsjoella ja Kittilässä työttömyyden kasvu yli 100 prosenttia viime vuodesta

Korona kas­vat­ti Lapin työt­tö­myys­lu­ku­ja – Uts­joel­la ja Kit­ti­läs­sä työt­tö­myy­den kasvu yli 100 pro­sent­tia viime vuo­des­ta

24.06.2020 09:01 0
Tilaajille
Työtön voi tienata väliaikaisesti 500 euroa ilman etuusleikkauksia – vielä voimaantuloa odottavaa lakimuutosta sovelletaan jo kesäkuun ansioihin

Työtön voi tienata vä­li­ai­kai­ses­ti 500 euroa ilman etuus­leik­kauk­sia – vielä voi­maan­tu­loa odot­ta­vaa la­ki­muu­tos­ta so­vel­le­taan jo ke­sä­kuun an­sioi­hin

02.06.2020 17:01 1
Korona iski rajusti: Työttömyys kasvoi Lapissa vuoden takaisesta huikeat 74 prosenttia - Lapissa joka kolmas työtön on lomautettu

Korona iski ra­jus­ti: Työt­tö­myys kasvoi Lapissa vuoden ta­kai­ses­ta huikeat 74 pro­sent­tia - Lapissa joka kolmas työtön on lo­mau­tet­tu

27.05.2020 11:00 0
Tilaajille
Kiinassa puolue-eliitti kokoontuu tavallista lyhyempään vuosikokoukseensa – aiheena massatyöttömyydestä selviäminen

Kii­nas­sa puo­lue-eliit­ti ko­koon­tuu ta­val­lis­ta ly­hyem­pään vuo­si­ko­kouk­seen­sa – aiheena mas­sa­työt­tö­myy­des­tä sel­viä­mi­nen

22.05.2020 06:30 0
Michiganilainen lomautettu Jacob Oliver saa nyt työttömyystukea lähes palkkatulon verran – pandemia-avustusta on hakenut ennätysmäärä työttömiä

Mi­chi­ga­ni­lai­nen lo­mau­tet­tu Jacob Oliver saa nyt työt­tö­myys­tu­kea lähes palk­ka­tu­lon verran – pan­de­mia-avus­tus­ta on hakenut en­nä­tys­mää­rä työt­tö­miä

17.05.2020 23:26 0

Nä­kö­kul­ma: Sös­si­mi­ses­tä on tullut maan tapa – korona vie työ­pai­kat mutta sel­vit­te­li­jöil­lä riittää keikkaa

26.04.2020 15:39 0
Tilaajille
Kelan työttömyysturvan hakemusmäärät kasvoivat koko Suomessa – Lapissa hakemusten määrä nousi korkeimmillaan miltei 250 prosenttia

Kelan työt­tö­myys­tur­van ha­ke­mus­mää­rät kas­voi­vat koko Suo­mes­sa – Lapissa ha­ke­mus­ten määrä nousi kor­keim­mil­laan miltei 250 pro­sent­tia

24.04.2020 12:48 0
Tilaajille
Lapin TE-toimisto lisää henkilöstöään nopeasti kasvavan asiakasmäärän takia – lomautettujen asiakkaiden määrän odotetaan vielä nousevan

Lapin TE-toi­mis­to lisää hen­ki­lös­töään no­peas­ti kas­va­van asia­kas­mää­rän takia – lo­mau­tet­tu­jen asiak­kai­den määrän odo­te­taan vielä nou­se­van

24.04.2020 10:12 0
Tervolan kunta siirtää työntekijöitä korvaaviin tehtäviin – lomautuksille ei ole ollut vielä tarvetta

Ter­vo­lan kunta siirtää työn­te­ki­jöi­tä kor­vaa­viin teh­tä­viin – lo­mau­tuk­sil­le ei ole ollut vielä tar­vet­ta

23.04.2020 11:13 0
Tilaajille
Koronalomautusten hintalappu palkkatuloina: 350 miljoonaa euroa kuukaudessa – lomautettuna on tasaisesti kaikkia tuloluokkia

Ko­ro­na­lo­mau­tus­ten hin­ta­lap­pu palk­ka­tu­loi­na: 350 mil­joo­naa euroa kuu­kau­des­sa – lo­mau­tet­tu­na on ta­sai­ses­ti kaikkia tu­lo­luok­kia

23.04.2020 09:19 0
Koronarajoitukset käänsivät työttömyyden poikkeukselliseen kasvuun koko Lapissa – työttömiä on nyt yli 15 000,  rajuin aalto Tunturi-Lapissa

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set kään­si­vät työt­tö­myy­den poik­keuk­sel­li­seen kasvuun koko Lapissa – työt­tö­miä on nyt yli 15 000, rajuin aalto Tun­tu­ri-La­pis­sa

23.04.2020 09:12 0
Kysely: Joka toinen palkansaaja pelkää työttömyyskorvausten käsittelyruuhkan vaarantavan taloutensa

Kysely: Joka toinen pal­kan­saa­ja pelkää työt­tö­myys­kor­vaus­ten kä­sit­te­ly­ruuh­kan vaa­ran­ta­van ta­lou­ten­sa

22.04.2020 07:54 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pal­ve­lui­den kes­keyt­tä­mi­nen lisää syr­jäy­ty­mis­tä

02.04.2020 05:15 0
Tilaajille
Jäävätkö työttömät ilman päivärahaa jo ennen kesää? – Se on nyt uhka, johon Työllisyysrahasto pyytää hallitukselta pikaista apua

Jää­vät­kö työt­tö­mät ilman päi­vä­ra­haa jo ennen kesää? – Se on nyt uhka, johon Työl­li­syys­ra­has­to pyytää hal­li­tuk­sel­ta pi­kais­ta apua

25.03.2020 18:19 0
Lapissa työttömiä joka kuukausi vähemmän, tahti jatkuu jo viidettä vuotta

Lapissa työt­tö­miä joka kuu­kau­si vä­hem­män, tahti jatkuu jo vii­det­tä vuotta

25.02.2020 14:45 0
Tilaajille
Professori: Työpaikkoja lisäämällä nostetaan palkkoja, ei työllisyyttä – työnhakijat ja työpaikat kohtaavat yhä huonommin, ja näillä alueilla ongelma on suurin

Pro­fes­so­ri: Työ­paik­ko­ja li­sää­mäl­lä nos­te­taan palk­ko­ja, ei työl­li­syyt­tä – työn­ha­ki­jat ja työ­pai­kat koh­taa­vat yhä huo­nom­min, ja näillä alueil­la ongelma on suurin

01.02.2020 16:12 0
Tilaajille
Analyysi: Vihattu aktiivimalli jää historiaan, mutta työtön voi huokaista vain hetken

Ana­lyy­si: Vihattu ak­tii­vi­mal­li jää his­to­riaan, mutta työtön voi huo­kais­ta vain hetken

31.12.2019 07:00 0
Tilaajille