Työttömyys
Viimeisin tunti
Näkökulma: Neuvottelut eläkeputken heikentämisestä ovat loppusuoralla – hurjat työttömyysluvut ja kireä tunnelma jarruttavat esityksen tekoa

Nä­kö­kul­ma: Neu­vot­te­lut elä­ke­put­ken hei­ken­tä­mi­ses­tä ovat lop­pu­suo­ral­la – hurjat työt­tö­myys­lu­vut ja kireä tun­nel­ma jar­rut­ta­vat esi­tyk­sen tekoa

06:00 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Työttömyys kasvoi Lapissa reilusti viime vuodesta – Työttömiä ja lomautettuja on nyt yli 10 000

Työt­tö­myys kasvoi Lapissa rei­lus­ti viime vuo­des­ta – Työt­tö­miä ja lo­mau­tet­tu­ja on nyt yli 10 000

24.11.2020 09:29 0
Tilaajille
YTK: Työttömyys ja etuusmenot pysyneet tavanomaista korkeammalla – työttömiä erityisesti Lapissa ja Etelä-Karjalassa

YTK: Työt­tö­myys ja etuus­me­not py­sy­neet ta­van­omais­ta kor­keam­mal­la – työt­tö­miä eri­tyi­ses­ti Lapissa ja Ete­lä-Kar­ja­las­sa

24.11.2020 07:54 0
Tilaajille
Vanhemmat
Ministeriön ennuste: Työmarkkinoiden elpyminen koronakriisistä alkaa vaimeasti ensi vuoden lopulla

Mi­nis­te­riön en­nus­te: Työ­mark­ki­noi­den el­py­mi­nen ko­ro­na­krii­sis­tä alkaa vai­meas­ti ensi vuoden lopulla

17.11.2020 11:44 0
Lähiviikot ratkaisevat Lapin työttömyyden suuntaa – koronakriisi voi vaikuttaa myös teollisuuteen, mikäli kaupankäynti vaikeutuu

Lä­hi­vii­kot rat­kai­se­vat Lapin työt­tö­myy­den suuntaa – ko­ro­na­krii­si voi vai­kut­taa myös teol­li­suu­teen, mikäli kau­pan­käyn­ti vai­keu­tuu

20.10.2020 11:08 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­tä vas­tuu­ta myös ta­lou­den hyväksi

19.10.2020 13:13 0
Tilaajille
Tänä vuonna työntekijöille on maksettu ansiopäivärahoja jo kahden miljardin edestä – lomautettujen määrä on puolittunut kesästä

Tänä vuonna työn­te­ki­jöil­le on mak­set­tu an­sio­päi­vä­ra­ho­ja jo kahden mil­jar­din edestä – lo­mau­tet­tu­jen määrä on puo­lit­tu­nut kesästä

14.10.2020 09:58 0
Työttömyys ajaa lappilaisia ahdinkoon, jossa kukaan ei tiedä tulevasta – "Emme miehen kanssa tienneet, mistä voisimme enää karsia"

Työt­tö­myys ajaa lap­pi­lai­sia ah­din­koon, jossa kukaan ei tiedä tu­le­vas­ta – "Emme miehen kanssa tien­neet, mistä voi­sim­me enää karsia"

08.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Harrastuksesta tuli Tiina-Leena Kurjelle uusi ammatti – 55 vuotta täyttäneiden työssäolo on nyt aivan eri tasolla kuin 1990-luvulla

Har­ras­tuk­ses­ta tuli Tii­na-Lee­na Kur­jel­le uusi ammatti – 55 vuotta täyt­tä­nei­den työs­sä­olo on nyt aivan eri tasolla kuin 1990-lu­vul­la

26.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Matkailualan epävarmuus näkyy Lapin työttömyydessä, Lapin TE-keskuksissa varauduttu työttömien sumaan

Mat­kai­lu­alan epä­var­muus näkyy Lapin työt­tö­myy­des­sä, Lapin TE-kes­kuk­sis­sa va­rau­dut­tu työt­tö­mien sumaan

22.09.2020 08:58 4
Tilaajille
Haatainen vakuuttaa, että hallitus ei palaa Sipilän hallituksen aktiivimalliin – etuuksia ei leikata, jos työtön ei työllisty

Haa­tai­nen va­kuut­taa, että hal­li­tus ei palaa Sipilän hal­li­tuk­sen ak­tii­vi­mal­liin – etuuk­sia ei lei­ka­ta, jos työtön ei työl­lis­ty

17.09.2020 16:02 1
Matkailun ahdinko säteilee melkein kaikille aloille – Lomautusten määrä Lapissa kasvoi toukokuussa kymmenkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna

Mat­kai­lun ahdinko sä­tei­lee melkein kai­kil­le aloille – Lo­mau­tus­ten määrä Lapissa kasvoi tou­ko­kuus­sa kym­men­ker­tai­sek­si edel­li­seen vuoteen ver­rat­tu­na

12.09.2020 12:00 2
Tilaajille
Lomautusten päättymiset paransivat Lapin työllisyyttä heinäkuussa lähes 10 prosenttia verrattuna kesäkuun lukuihin – Työttömien määrä silti lähes 3000 enemmän kuin viime vuonna

Lo­mau­tus­ten päät­ty­mi­set pa­ran­si­vat Lapin työl­li­syyt­tä hei­nä­kuus­sa lähes 10 pro­sent­tia ver­rat­tu­na ke­sä­kuun lu­kui­hin – Työt­tö­mien määrä silti lähes 3000 enemmän kuin viime vuonna

25.08.2020 11:03 0
Tilaajille
Maaret-Inga Ukkola ollut lomautettuna jo viisi kuukautta eikä töiden alkamisesta ole tietoa – Inarin nuoret haluaisivat töihin

Maa­ret-In­ga Ukkola ollut lo­mau­tet­tu­na jo viisi kuu­kaut­ta eikä töiden al­ka­mi­ses­ta ole tietoa – Inarin nuoret ha­luai­si­vat töihin

24.08.2020 07:30 0
Tilaajille
Toimittajalta: Mentäisiin kyllä töihin, jos paikkoja olisi – Mitä ongelmaa työllisyystoimet yrittävät oikeasti ratkoa?
Kolumni Anni Kavander

Toi­mit­ta­jal­ta: Men­täi­siin kyllä töihin, jos paik­ko­ja olisi – Mitä on­gel­maa työl­li­syys­toi­met yrit­tä­vät oi­keas­ti ratkoa?

21.08.2020 11:40 4
Kokoomus lupaa esitellä, miten 100 000 työpaikkaa syntyy – korona ei ole Orpon mukaan syy lykätä päätöksiä

Ko­koo­mus lupaa esi­tel­lä, miten 100 000 työ­paik­kaa syntyy – korona ei ole Orpon mukaan syy lykätä pää­tök­siä

18.08.2020 11:20 1
Mitä tapahtuu työttömyyskassoille, jos ansiosidonnaista saavat kaikki? – Ammattiliittojen pahin pelko toteutuu vain yhdessä vaihtoehdossa

Mitä ta­pah­tuu työt­tö­myys­kas­soil­le, jos an­sio­si­don­nais­ta saavat kaikki? – Am­mat­ti­liit­to­jen pahin pelko to­teu­tuu vain yhdessä vaih­to­eh­dos­sa

10.08.2020 06:00 3
Työttömän kesä on rentoa, mutta turhauttavaa: “Odotan todella paljon syksyä”

Työt­tö­män kesä on rentoa, mutta tur­haut­ta­vaa: “Odotan todella paljon syksyä”

31.07.2020 07:00 0
Kysely: Jopa 40 prosenttia kokee työtilanteensa epävarmaksi

Kysely: Jopa 40 pro­sent­tia kokee työ­ti­lan­teen­sa epä­var­mak­si

29.07.2020 09:25 0
Työttömien ja lomautettujen määrät laskevat Lapissa – Erityisesti matkailuun painottuvissa kunnissa työttömyys on vieläkin huomattavan korkealla

Työt­tö­mien ja lo­mau­tet­tu­jen määrät las­ke­vat Lapissa – Eri­tyi­ses­ti mat­kai­luun pai­not­tu­vis­sa kun­nis­sa työt­tö­myys on vie­lä­kin huo­mat­ta­van kor­keal­la

21.07.2020 10:09 0
Tilaajille