Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Työttömyys
Työttömyys väheni Lapissa viime vuoteen verrattuna, mutta lomautukset lisääntyivät

Työt­tö­myys väheni Lapissa viime vuoteen ver­rat­tu­na, mutta lo­mau­tuk­set li­sään­tyi­vät

21.11.2023 14:54
Tilaajille
Työttömyys jatkoi Lapissa laskuaan – nyt ahdingossa ovat rakennusalan työntekijät

Työt­tö­myys jatkoi Lapissa las­kuaan – nyt ah­din­gos­sa ovat ra­ken­nus­alan työn­te­ki­jät

24.10.2023 09:39 13
Tilaajille
Rovaseudulle syntyy Lapin suurin työllisyysalue – uudessa palvelumallissa jokaiselle asiakkaalle nimetään omavalmentaja

Ro­va­seu­dul­le syntyy Lapin suurin työl­li­syys­alue – uudessa pal­ve­lu­mal­lis­sa jo­kai­sel­le asiak­kaal­le ni­me­tään oma­val­men­ta­ja

24.10.2023 05:00 9
Tilaajille
Asuntorakentamisessa pientä hiipumista Rovaniemellä – kaikkiaan Lapin työttömyys väheni elokuussa vuoden takaisesta

Asun­to­ra­ken­ta­mi­ses­sa pientä hii­pu­mis­ta Ro­va­nie­mel­lä – kaik­kiaan Lapin työt­tö­myys väheni elo­kuus­sa vuoden ta­kai­ses­ta

26.09.2023 09:47 3
Tilaajille
Työntekijäjärjestöt eivät hyväksy hallituksen työttömyysturvaan kaavailemia leikkauksia – "Romuttavat koko ansioturvajärjestelmää"

Työn­te­ki­jä­jär­jes­töt eivät hyväksy hal­li­tuk­sen työt­tö­myys­tur­vaan kaa­vai­le­mia leik­kauk­sia – "Ro­mut­ta­vat koko an­sio­tur­va­jär­jes­tel­mää"

15.09.2023 19:06 11
Budjettiesitys puree valtion menoihin, muttei kaikkiin – Työttömyysetuuksista niistetään 340 miljoonaa euroa, poliisin budjetti ylittää miljardin rajapyykin

Bud­jet­ti­esi­tys puree valtion me­noi­hin, muttei kaik­kiin – Työt­tö­myys­etuuk­sis­ta niis­te­tään 340 mil­joo­naa euroa, po­lii­sin bud­jet­ti ylittää mil­jar­din ra­ja­pyy­kin

28.08.2023 18:30 7
Tilaajille
Työttömien määrä kääntyi kasvuun Lapissa

Työt­tö­mien määrä kääntyi kasvuun Lapissa

22.08.2023 09:21
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin työttömyys on maan alhaisin – kaivoskunnissa menee hyvin

Poh­jois-Ruot­sin työt­tö­myys on maan al­hai­sin – ­kai­vos­kun­nis­sa menee hyvin

21.08.2023 13:45 3
Tilaajille
Kemi ja Tornio sopivat, että Torniosta tulee työllisyyspalveluiden vastuukunta Meri-Lappiin

Kemi ja Tornio so­pi­vat, että Tor­nios­ta tulee työl­li­syys­pal­ve­lui­den vas­tuu­kun­ta Me­ri-Lap­piin

18.08.2023 22:20 1
Tilaajille
Koteihinsa syrjäytyvien nuorten näkymä paranee, kun työllisyyden hoito siirtyy kuntiin
Pääkirjoitus

Ko­tei­hin­sa syr­jäy­ty­vien nuorten näkymä pa­ra­nee, kun työl­li­syy­den hoito siirtyy kuntiin

11.08.2023 05:00 5
Näin työttömien palvelut pannaan uusiksi: yksi luukku kuntiin ja Lappiin neljä vastuukuntaa

Näin työt­tö­mien pal­ve­lut pannaan uu­sik­si: yksi luukku kuntiin ja Lappiin neljä vas­tuu­kun­taa

10.08.2023 05:00 9
Tilaajille
Työttömien määrä kasvoi Lapissa, mutta on silti vähemmän kuin vuosi sitten

Työt­tö­mien määrä kasvoi La­pis­sa, mutta on silti vä­hem­män kuin vuosi sitten

25.07.2023 11:01
Tilaajille
Työttömiä oli Lapissa toukokuussa vähemmän kuin viime vuonna – vastavalmistuneet näkyvät kesäkuun tilastoissa

Työt­tö­miä oli Lapissa tou­ko­kuus­sa vä­hem­män kuin viime vuonna – vas­ta­val­mis­tu­neet näkyvät ke­sä­kuun ti­las­tois­sa

20.06.2023 08:53
Tilaajille
Vastavalmistunut Elias Id odotti tutkintotodistusta kuusi viikkoa – "Ei odotusajan pitäisi venyä kolminkertaiseksi"

Vas­ta­val­mis­tu­nut Elias Id odotti tut­kin­to­to­dis­tus­ta kuusi viikkoa – "Ei odo­tus­ajan pitäisi venyä kol­min­ker­tai­sek­si"

16.06.2023 20:30 6
Tilaajille
Lapin kuntien välillä eroja työttömyyskehityksessä – joka kolmannessa kunnassa työttömyys lisääntyi vuoden takaiseen, alimmat lukemat Sodankylässä ja Torniossa

Lapin kuntien välillä eroja työt­tö­myys­ke­hi­tyk­ses­sä – joka kol­man­nes­sa kun­nas­sa työt­tö­myys li­sään­tyi vuoden ta­kai­seen, alimmat lukemat So­dan­ky­läs­sä ja Tor­nios­sa

24.05.2023 09:38 1
Tilaajille
Työttömyys on yksinäistä ja stressaavaa, mutta Suomi-Venäjä-seuralle lähes 30 vuotta puurtanut Tuija Mäkinen opettelee työnhakua – "Nyt ei lannistuta!"

Työt­tö­myys on yk­si­näis­tä ja stres­saa­vaa, mutta Suo­mi-Ve­nä­jä-seu­ral­le lähes 30 vuotta puur­ta­nut Tuija Mäkinen opet­te­lee työn­ha­kua – "Nyt ei lan­nis­tu­ta!"

20.05.2023 19:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihminen tar­vit­see ta­sais­ta ra­ha­vir­taa

11.05.2023 05:00
Analyysi: Työttömyyden möhköfantin paloittelu säästäisi oikeistonelikon paljolta – perussuomalaisten Purra: "Suomi ei ole oleskeluyhteiskunta"

Ana­lyy­si: Työt­tö­myy­den möh­kö­fan­tin pa­loit­te­lu sääs­täi­si oi­keis­toneli­kon pal­jol­ta – pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra: "Suomi ei ole oles­ke­luyh­teis­kun­ta"

09.05.2023 17:45 7
Tilaajille
Työttömyyden väheneminen hidastui Lapissa – lomautukset ovat lisääntyneet erityisesti teollisuuden ja rakentamisen ammateissa

Työt­tö­myy­den vä­he­ne­mi­nen hi­das­tui Lapissa – lo­mau­tuk­set ovat li­sään­ty­neet eri­tyi­ses­ti teol­li­suu­den ja ra­ken­ta­mi­sen am­ma­teis­sa

26.04.2023 09:58 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten saada työt­tö­mät töihin?

26.04.2023 05:00 2
Tilaajille