Työttömyys
Lapin ammattikorkeakoulusta valmistunut  Suvi Röntynen koki ensiksi lomautuksen, sitten irtisanomisen – "Ensiajatus oli, että mitä helvettiä, minä olen hyvä työntekijä"

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta val­mis­tu­nut Suvi Rön­ty­nen koki ensiksi lo­mau­tuk­sen, sitten ir­ti­sa­no­mi­sen – "En­sia­ja­tus oli, että mitä hel­vet­tiä, minä olen hyvä työn­te­ki­jä"

05.04.2021 11:13
Tilaajille
Työvoiman kysyntä lisääntyi Lapissa helmikuussa – Työttömien määrä on edelleen korkea

Työ­voi­man kysyntä li­sään­tyi Lapissa hel­mi­kuus­sa – Työt­tö­mien määrä on edel­leen korkea

30.03.2021 12:39
Tilaajille
Korona kasvatti nuorten työttömyyttä Rovaniemellä – Myönteinen työllisyyskehitys pysähtyi

Korona kas­vat­ti nuorten työt­tö­myyt­tä Ro­va­nie­mel­lä – Myön­tei­nen työl­li­syys­ke­hi­tys py­säh­tyi

22.03.2021 06:30 1
Tilaajille
Korona toi mukanaan yt-myrskyn, jolta ei ole säästynyt mikään toimiala – "Virus voi jättää jälkeensä traumatisoituneen työelämän"

Korona toi mu­ka­naan yt-myrs­kyn, jolta ei ole sääs­ty­nyt mikään toi­mi­ala – "Virus voi jättää jäl­keen­sä trau­ma­ti­soi­tu­neen työe­lä­män"

28.02.2021 06:30 3
Tilaajille
Ruuhkavuosiensa jälkeen Joona Tast palasi äitinsä ja sukulaistensa luo asumaan – Professori: Kynnys muuttaa takaisin vanhempien luo on madaltunut

Ruuh­ka­vuo­sien­sa jälkeen Joona Tast palasi äitinsä ja su­ku­lais­ten­sa luo asumaan – Pro­fes­so­ri: Kynnys muuttaa ta­kai­sin van­hem­pien luo on ma­dal­tu­nut

19.02.2021 19:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Työl­li­syy­den hoitoon tar­vi­taan lisää matalan kyn­nyk­sen koh­taa­mis­paik­ko­ja

13.02.2021 20:09
Tilaajille
Työttömyys lisääntyi voimakkaimmin Tunturi- ja Pohjois-Lapissa – joulukuussa Lapissa oli 12 195 työtöntä

Työt­tö­myys li­sään­tyi voi­mak­kaim­min Tun­tu­ri- ja Poh­jois-La­pis­sa – jou­lu­kuus­sa Lapissa oli 12 195 työ­tön­tä

28.01.2021 10:47
Tilaajille
Pohjois-Lapissa työttömiä jopa 73 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, Savukoskella ja Tervolassa työttömyys väheni

Poh­jois-La­pis­sa työt­tö­miä jopa 73 pro­sent­tia enemmän kuin viime vuonna, Sa­vu­kos­kel­la ja Ter­vo­las­sa työt­tö­myys väheni

22.12.2020 09:07
Tilaajille
Eläkeputki poistuu vuodesta 2023 alkaen – tilalle kuukauden ylimääräinen irtisanomiskorvaus ja mahdollisuus palkkatukeen yli 55-vuotiaille työttömille

Elä­ke­put­ki poistuu vuo­des­ta 2023 alkaen – tilalle kuu­kau­den yli­mää­räi­nen ir­ti­sa­no­mis­kor­vaus ja mah­dol­li­suus palk­ka­tu­keen yli 55-vuo­tiail­le työt­tö­mil­le

17.12.2020 19:26 5
Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi kriittisesti hallituksen työllisyystoimia: "Vaikutukset julkistalouteen ovat olleet tähän asti vaatimattomia"

Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­to arvioi kriit­ti­ses­ti hal­li­tuk­sen työl­li­syys­toi­mia: "Vai­ku­tuk­set jul­kis­ta­lou­teen ovat olleet tähän asti vaa­ti­mat­to­mia"

07.12.2020 12:00
Eläkeputken poisto veisi Juhanin kuukausituloista tonnin: "Pitääkö myydä mökki tai muuttaa vuokralle?" – Lapissa on yli 3200 ikääntyvää työtöntä

Elä­ke­put­ken poisto veisi Juhanin kuu­kau­si­tu­lois­ta tonnin: "Pi­tää­kö myydä mökki tai muuttaa vuok­ral­le?" – Lapissa on yli 3200 ikään­ty­vää työ­tön­tä

04.12.2020 18:25 15
Tilaajille
Kelan selvitys: Työttömyysturvasta vajaa kolmannes maksetaan maahanmuuttajille

Kelan sel­vi­tys: Työt­tö­myys­tur­vas­ta vajaa kol­man­nes mak­se­taan maa­han­muut­ta­jil­le

03.12.2020 14:39 1
Näkökulma: Neuvottelut eläkeputken heikentämisestä ovat loppusuoralla – hurjat työttömyysluvut ja kireä tunnelma jarruttavat esityksen tekoa

Nä­kö­kul­ma: Neu­vot­te­lut elä­ke­put­ken hei­ken­tä­mi­ses­tä ovat lop­pu­suo­ral­la – hurjat työt­tö­myys­lu­vut ja kireä tun­nel­ma jar­rut­ta­vat esi­tyk­sen tekoa

25.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Työttömyys kasvoi Lapissa reilusti viime vuodesta – Työttömiä ja lomautettuja on nyt yli 10 000

Työt­tö­myys kasvoi Lapissa rei­lus­ti viime vuo­des­ta – Työt­tö­miä ja lo­mau­tet­tu­ja on nyt yli 10 000

24.11.2020 09:29
Tilaajille
YTK: Työttömyys ja etuusmenot pysyneet tavanomaista korkeammalla – työttömiä erityisesti Lapissa ja Etelä-Karjalassa

YTK: Työt­tö­myys ja etuus­me­not py­sy­neet ta­van­omais­ta kor­keam­mal­la – työt­tö­miä eri­tyi­ses­ti Lapissa ja Ete­lä-Kar­ja­las­sa

24.11.2020 07:54
Tilaajille
Ministeriön ennuste: Työmarkkinoiden elpyminen koronakriisistä alkaa vaimeasti ensi vuoden lopulla

Mi­nis­te­riön en­nus­te: Työ­mark­ki­noi­den el­py­mi­nen ko­ro­na­krii­sis­tä alkaa vai­meas­ti ensi vuoden lopulla

17.11.2020 11:44
Lähiviikot ratkaisevat Lapin työttömyyden suuntaa – koronakriisi voi vaikuttaa myös teollisuuteen, mikäli kaupankäynti vaikeutuu

Lä­hi­vii­kot rat­kai­se­vat Lapin työt­tö­myy­den suuntaa – ko­ro­na­krii­si voi vai­kut­taa myös teol­li­suu­teen, mikäli kau­pan­käyn­ti vai­keu­tuu

20.10.2020 11:08
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­tä vas­tuu­ta myös ta­lou­den hyväksi

19.10.2020 13:13
Tilaajille
Tänä vuonna työntekijöille on maksettu ansiopäivärahoja jo kahden miljardin edestä – lomautettujen määrä on puolittunut kesästä

Tänä vuonna työn­te­ki­jöil­le on mak­set­tu an­sio­päi­vä­ra­ho­ja jo kahden mil­jar­din edestä – lo­mau­tet­tu­jen määrä on puo­lit­tu­nut kesästä

14.10.2020 09:58
Työttömyys ajaa lappilaisia ahdinkoon, jossa kukaan ei tiedä tulevasta – "Emme miehen kanssa tienneet, mistä voisimme enää karsia"

Työt­tö­myys ajaa lap­pi­lai­sia ah­din­koon, jossa kukaan ei tiedä tu­le­vas­ta – "Emme miehen kanssa tien­neet, mistä voi­sim­me enää karsia"

08.10.2020 06:30
Tilaajille