Työelämä
Luova työ ei ole harrastus
Kolumni Raisa Huttunen

Luova työ ei ole har­ras­tus

01.08.2020 07:00 1
Tilaajille
"Tytöttely loppuu huipulla" – pohjoisen naisjohtajia yhdistää rohkeus, uteliaisuus ja ahkeruus, lue viiden menestyneen naisen kokemukset

"Ty­töt­te­ly loppuu hui­pul­la" – poh­joi­sen nais­joh­ta­jia yh­dis­tää roh­keus, ute­liai­suus ja ah­ke­ruus, lue viiden me­nes­ty­neen naisen ko­ke­muk­set

26.07.2020 10:05 2
Tilaajille
Lukijalta: Koronakriisi uhkaa nuorten työllistymistä
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­krii­si uhkaa nuorten työl­lis­ty­mis­tä

13.07.2020 06:00 2
Tilaajille
Etätyön toimivuus yllätti – parhaita puolia kannattaa hyödyntää myös poikkeusajan jälkeen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Etätyön toi­mi­vuus yllätti – par­hai­ta puolia kan­nat­taa hyö­dyn­tää myös poik­keus­ajan jälkeen

06.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Pääministeri Marin reagoi HS:n paljastukseen siivousalan ongelmista – "Hyväksikäytön pitäisi olla työnantajalle niin suuri riski, ettei se kannata"

Pää­mi­nis­te­ri Marin reagoi HS:n pal­jas­tuk­seen sii­vous­alan on­gel­mis­ta – "Hy­väk­si­käy­tön pitäisi olla työn­an­ta­jal­le niin suuri riski, ettei se kan­na­ta"

05.07.2020 13:32 2
Hannele Pokka aloittaa syyskuussa työelämäprofessorina –jäi toukokuussa eläkkeelle ympäristöministeriöstä

Hannele Pokka aloit­taa syys­kuus­sa työ­elä­mä­pro­fes­so­ri­na –jäi tou­ko­kuus­sa eläk­keel­le ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riös­tä

25.06.2020 21:45 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin viestintäpäällikkö Riikka Heikkilä valittiin Yle Lapin päälliköksi

Ro­va­nie­men kau­pun­gin vies­tin­tä­pääl­lik­kö Riikka Heik­ki­lä va­lit­tiin Yle Lapin pääl­li­kök­si

25.06.2020 11:28 1
Tilaajille
Viheralueet pysyvät kunnossa kesätyöntekijöiden avulla

Vi­her­alueet pysyvät kun­nos­sa ke­sä­työn­te­ki­jöi­den avulla

17.06.2020 13:15 0
Suomalaisten usko oman työpaikkansa pysyvyyteen oli vahvalla pohjalla ennen koronakriisiä - työministeri Haatainen: "Korona-aikana meidän täytyy pitää huoli siitä, että eriarvoisuus työelämässä ei tule kasvamaan"

Suo­ma­lais­ten usko oman työ­paik­kan­sa py­sy­vyy­teen oli vah­val­la poh­jal­la ennen ko­ro­na­krii­siä - työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: "Ko­ro­na-ai­ka­na meidän täytyy pitää huoli siitä, että eri­ar­voi­suus työ­elä­mäs­sä ei tule kas­va­maan"

26.05.2020 09:46 0
Kuinka korona-aika sai minut rakastumaan sähköpostiin ja inhoamaan Teamsia
Kolumni Eero Leppänen

Kuinka ko­ro­na-ai­ka sai minut ra­kas­tu­maan säh­kö­pos­tiin ja in­hoa­maan Teamsia

12.05.2020 22:07 0
Tilaajille
Kun poikkeusolot päättyvät, toivottavasti arki ei palaa ennalleen – en halua, että koti on taas poikkeus
Kolumni Jami Jokinen

Kun poik­keus­olot päät­ty­vät, toi­vot­ta­vas­ti arki ei palaa en­nal­leen – en halua, että koti on taas poik­keus

10.05.2020 15:55 0
Päiväkirja: Työpaikan lattialta
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Työ­pai­kan lat­tial­ta

08.05.2020 06:59 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Ruuhonen

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus har­ha­po­luil­la

04.05.2020 07:40 0
Tilaajille
Kolarin kunnanjohtajan potkuihin voikin riittää 11 valtuutettua – peruste vaihtui luottamuspulasta laiminlyönneiksi

Kolarin kun­nan­joh­ta­jan pot­kui­hin voikin riittää 11 val­tuu­tet­tua – peruste vaihtui luot­ta­mus­pu­las­ta lai­min­lyön­neik­si

20.04.2020 19:45 0
Tilaajille
Lähtisitkö maatilalle kesäksi kausitöihin? Tämän verran siitä maksetaan, ja näin paljon sinun pitäisi poimia mansikoita ansaitaksesi kuin riski ukrainalainen

Läh­ti­sit­kö maa­ti­lal­le kesäksi kau­si­töi­hin? Tämän verran siitä mak­se­taan, ja näin paljon sinun pitäisi poimia man­si­koi­ta an­sai­tak­se­si kuin riski uk­rai­na­lai­nen

20.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Näin lomautus ja etätyö vaikuttavat verotukseesi – Mitä sinun kannattaa tehdä nyt, ja missä asiassa voit odotella rauhassa?

Näin lo­mau­tus ja etätyö vai­kut­ta­vat ve­ro­tuk­see­si – Mitä sinun kan­nat­taa tehdä nyt, ja missä asiassa voit odo­tel­la rau­has­sa?

09.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Lappilaisille työnantajille avattiin te-palveluiden maksuton puhelinpalvelu, käytössä kolmen kuukauden ajan

Lap­pi­lai­sil­le työn­an­ta­jil­le avat­tiin te-pal­ve­lui­den mak­su­ton pu­he­lin­pal­ve­lu, käy­tös­sä kolmen kuu­kau­den ajan

03.04.2020 21:54 0
Tilaajille
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Kuinka korona vaikuttaa nuorten töihin, harjoitteluihin ja kesätöihin?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Kuinka korona vai­kut­taa nuorten töihin, har­joit­te­lui­hin ja ke­sä­töi­hin?

01.04.2020 14:14 0
Pääkirjoitus: Lomautukset ovat koronan vuoksi tarpeen, mutta eivät ratkaise ongelmia, jos rahaa kuluu jatkuvasti enemmän kuin budjettiin on varattu.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lo­mau­tuk­set ovat koronan vuoksi tar­peen, mutta eivät rat­kai­se on­gel­mia, jos rahaa kuluu jat­ku­vas­ti enemmän kuin bud­jet­tiin on va­rat­tu.

30.03.2020 05:00 0
Tilaajille
Lappilaisyritys kehitti viidessä päivässä etätyöpisteen kotona työskenteleville: "Yhdessä viikonlopussa saimme luotua verkkokaupan, tuotteiden prototyypit, avattua hankintakanavat ja määriteltyä työtehtävät uudelleen"

Lap­pi­lais­yri­tys kehitti vii­des­sä päi­väs­sä etä­työ­pis­teen kotona työs­ken­te­le­vil­le: "Yh­des­sä vii­kon­lo­pus­sa saimme luotua verk­ko­kau­pan, tuot­tei­den pro­to­tyy­pit, avattua han­kin­ta­ka­na­vat ja mää­ri­tel­tyä työ­teh­tä­vät uu­del­leen"

27.03.2020 09:46 0
Tilaajille