Tähtijuttu: Simosta löytyi van­hal­ta näyt­tä­vä pul­lo­pos­ti, mutta löy­tyi­si­kö sen lä­het­tä­nyt pik­ku-Oli­via?

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Työelämä
Kuukausi ja vanhemmat
Elinkustannusten kallistuessa useampi lapsiperhe on hakenut tukea arkeensa, järjestöt kertovat – "Kaikkein vaikein tilanne on yksinhuoltajatalouksissa"

Elin­kus­tan­nus­ten kal­lis­tues­sa useampi lap­si­per­he on hakenut tukea ar­keen­sa, jär­jes­töt ker­to­vat – "Kaik­kein vaikein tilanne on yk­sin­huol­ta­ja­ta­louk­sis­sa"

24.09.2022 18:00 3
Päiväkirja: Manaaja työssään
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Manaaja työs­sään

24.09.2022 06:05 1
Tilaajille
Lapissa alle 8 000 työtöntä työnhakijaa -  työttömiä oli lähes 1 200 vähemmän kuin heinäkuussa

Lapissa alle 8 000 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa - työt­tö­miä oli lähes 1 200 vä­hem­män kuin hei­nä­kuus­sa

21.09.2022 09:55
Yksi Nokian kasvavista tiimeistä sai alkunsa kaverusten hassusta ideasta – ”Innovaatioita ei tehdä yksin”
Mainos Nokia

Yksi Nokian kas­va­vis­ta tii­meis­tä sai alkunsa ka­ve­rus­ten has­sus­ta ideasta – ”In­no­vaa­tioi­ta ei tehdä yksin”

21.09.2022 06:00
Huutamista, haistattelua, syyttelyä ja uhkailua – lähes joka toinen Lapin kuntien hallinnossa työskentelevä on kohdannut epäasiallista käytöstä

Huu­ta­mis­ta, hais­tat­te­lua, syyt­te­lyä ja uh­kai­lua – lähes joka toinen Lapin kuntien hal­lin­nos­sa työs­ken­te­le­vä on koh­dan­nut epä­asial­lis­ta käy­tös­tä

20.09.2022 18:00 6
Tilaajille
Kuumaniemen ryhmäkotiin Kemijärvellä ei saada hoitajia – Avi puuttunut toimintaan useaan otteeseen

Kuu­ma­nie­men ryh­mä­ko­tiin Ke­mi­jär­vel­lä ei saada hoi­ta­jia – Avi puut­tu­nut toi­min­taan useaan ot­tee­seen

19.09.2022 06:30 4
Tilaajille
Lapinkin hoitajilta kitkeriä terveisiä Helsinkiin – Päivystyksen sairaanhoitaja: "Olen valmis joukkoirtisanoutumiseen"

La­pin­kin hoi­ta­jil­ta kit­ke­riä ter­vei­siä Hel­sin­kiin – Päi­vys­tyk­sen sai­raan­hoi­ta­ja: "Olen valmis jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mi­seen"

16.09.2022 17:20 26
Tilaajille
Pohjoisen puolta on pidetty, sanovat ministerit

Poh­joi­sen puolta on pi­det­ty, sanovat mi­nis­te­rit

16.09.2022 14:00 1
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue julkaisi visuaalisen ilmeensä

Lapin hy­vin­voin­ti­alue jul­kai­si vi­suaa­li­sen il­meen­sä

16.09.2022 08:06 9
Tilaajille
Jopa yli 8 000 euroa opintolainasta anteeksi idässä työskentelemällä – Alueellinen opintolainahyvityksen kokeilu otetaan ilolla vastaan Kuusamossa ja Posiolla

Jopa yli 8 000 euroa opin­to­lai­nas­ta an­teek­si idässä työs­ken­te­le­mäl­lä – A­lueel­li­nen opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­sen kokeilu otetaan ilolla vastaan Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la

16.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Yrittäjä, oletko kohdannut haasteita rekrytoinnissa? – Kaleva Median ensimmäisessä Kasvuherätys-tapahtumassa keskustellaan työmarkkinoiden kilpailueduista
Mainos Kaleva Media

Yrit­tä­jä, oletko koh­dan­nut haas­tei­ta rek­ry­toin­nis­sa? – Kaleva Median en­sim­mäi­ses­sä Kas­vu­he­rä­tys-ta­pah­tu­mas­sa kes­kus­tel­laan työ­mark­ki­noi­den kil­pai­lu­eduis­ta

16.09.2022 06:00
Postinkantajan työ sopii hyvin vuorokausirytmeihin – 73-vuotias Raimo Hyttinen jäi eläkkeelle 67-vuotiaana, mutta hän tekee edelleen mielellään töitä

Pos­tin­kan­ta­jan työ sopii hyvin vuo­ro­kau­si­ryt­mei­hin – 73-vuo­tias Raimo Hyt­ti­nen jäi eläk­keel­le 67-vuo­tiaa­na, mutta hän tekee edel­leen mie­lel­lään töitä

15.09.2022 11:55
Kela lisäsi saamenkielisiä palveluitaan

Kela lisäsi saa­men­kie­li­siä pal­ve­lui­taan

15.09.2022 10:41 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vih­doin­kin oikeaa toi­min­taa

15.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Lapin kuntien hallintohenkilöstöstä lähes puolet on kokenut epäasiallista käytöstä työyhteisössään, selviää kyselystä

Lapin kuntien hal­lin­to­hen­ki­lös­tös­tä lähes puolet on kokenut epä­asial­lis­ta käy­tös­tä työyh­tei­sös­sään, selviää ky­se­lys­tä

14.09.2022 20:04 2
Tilaajille
Käräjäoikeus kielsi lakon aloittamisen ja asetti Tehylle ja SuPerille miljoonan uhkasakot – OYSia uhannut te­ho­hoi­don lakko ei ala

Kä­rä­jä­oi­keus kielsi lakon aloit­ta­mi­sen ja asetti Tehylle ja Su­Pe­ril­le mil­joo­nan uh­ka­sa­kot – OYSia uhannut te­ho­hoi­don lakko ei ala

14.09.2022 18:03 2
Tilaajille
Hallituksen esitys mahdollistaisi jopa työtaistelussa irtisanoutuneen hoitajan määräämisen takaisin työhön – kiistelty lakiesitys lähti eduskuntaan

Hal­li­tuk­sen esitys mah­dol­lis­tai­si jopa työ­tais­te­lus­sa ir­ti­sa­nou­tu­neen hoi­ta­jan mää­rää­mi­sen ta­kai­sin työhön – kiis­tel­ty la­ki­esi­tys lähti edus­kun­taan

13.09.2022 20:36 7
Koulutuskeskus Redun uudeksi rehtoriksi valittiin Sirkku Purontaus

Kou­lu­tus­kes­kus Redun uudeksi reh­to­rik­si va­lit­tiin Sirkku Pu­ron­taus

08.09.2022 16:01 1
Tilaajille
Kemin tehdasalueella tehdään vuosihuoltotöitä – runsas työntekijämäärä voi tuoda liikenneruuhkia

Kemin teh­das­alueel­la tehdään vuo­si­huol­to­töi­tä – runsas työn­te­ki­jä­mää­rä voi tuoda lii­ken­ne­ruuh­kia

08.09.2022 10:39
Tilaajille
Tehyn ja Superin aikeille jättää teho-osastot ilman suojelutyötä ei löydy ymmärrystä päättäjiltä, eikä kansalta, jonka tuki hoitajille horjuu
Pääkirjoitus

Tehyn ja Superin ai­keil­le jättää te­ho-osas­tot ilman suo­je­lu­työ­tä ei löydy ym­mär­rys­tä päät­tä­jil­tä, eikä kan­sal­ta, jonka tuki hoi­ta­jil­le horjuu

07.09.2022 20:13 24
Tilaajille