Työelämä
Kuukausi
LM-kysely: Pitäisikö palkkaan saada erillinen koronalisä? Moni korona-ajan avaintyöntekijöitä edustava liitto vaatii sellaista

LM-ky­se­ly: Pi­täi­si­kö palk­kaan saada eril­li­nen ko­ro­na­li­sä? Moni ko­ro­na-ajan avain­työn­te­ki­jöi­tä edus­ta­va liitto vaatii sel­lais­ta

05.04.2021 18:30 4
Tilaajille
Koronasta on tullut uusi ammattitauti, jonka tapausmäärät ovat reippaassa kasvussa – Korvauslautakunnan Kirsi Salo: "Eräiltä aloilta on kyselty, että oletteko ihan tosissanne tästä"

Ko­ro­nas­ta on tullut uusi am­mat­ti­tau­ti, jonka ta­paus­mää­rät ovat reip­paas­sa kas­vus­sa – Kor­vaus­lau­ta­kun­nan Kirsi Salo: "E­räil­tä aloilta on ky­sel­ty, että olet­te­ko ihan to­sis­san­ne tästä"

03.04.2021 08:00 1
Tilaajille
Paikallinen sopiminen on työmarkkinoiden Iisakinkirkko ja Olkiluoto 3 – tämän vuoksi ikuisuusaiheesta päättäminen on vaikeaa

Pai­kal­li­nen so­pi­mi­nen on työ­mark­ki­noi­den Ii­sa­kin­kirk­ko ja Ol­ki­luo­to 3 – tämän vuoksi ikui­suus­ai­hees­ta päät­tä­mi­nen on vaikeaa

02.04.2021 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Kinnunen

Jä­nik­siä ja ken­gu­ru­ja töissä

25.03.2021 05:05
Tilaajille
Työntekijässä ei ole parasta ennen -päiväystä – asiantuntija: "Jos esihenkilö ymmärtää ikään ja työuraan liittyvät lainalaisuudet, hän voi perustaa oman johtamisensa sille"

Työn­te­ki­jäs­sä ei ole parasta ennen -päi­väys­tä – asian­tun­ti­ja: "Jos esi­hen­ki­lö ym­mär­tää ikään ja työ­uraan liit­ty­vät lai­na­lai­suu­det, hän voi pe­rus­taa oman joh­ta­mi­sen­sa sille"

24.03.2021 10:03
Tilaajille
Näin löydät työrauhan uudelleen – Anneli Jussila päihitti  yksinkertaisella tavalla keskittymisongelmat ja unettomuuskierteen

Näin löydät työ­rau­han uu­del­leen – Anneli Jussila päi­hit­ti yk­sin­ker­tai­sel­la tavalla kes­kit­ty­mis­on­gel­mat ja unet­to­muus­kier­teen

22.03.2021 07:01 1
Tilaajille
Teemu Kantanen Nordean Kemin ja Tornion konttoreiden johtoon - "kemiläislähtöisenä suhde Meri-Lappiin on säilynyt vahvana"

Teemu Kan­ta­nen Nordean Kemin ja Tornion kont­to­rei­den johtoon - "ke­mi­läis­läh­töi­se­nä suhde Me­ri-Lap­piin on säi­ly­nyt vah­va­na"

17.03.2021 14:23
Vanhemmat
Korona toi mukanaan yt-myrskyn, jolta ei ole säästynyt mikään toimiala – "Virus voi jättää jälkeensä traumatisoituneen työelämän"

Korona toi mu­ka­naan yt-myrs­kyn, jolta ei ole sääs­ty­nyt mikään toi­mi­ala – "Virus voi jättää jäl­keen­sä trau­ma­ti­soi­tu­neen työe­lä­män"

28.02.2021 06:30 3
Tilaajille
Ruuhkavuosiensa jälkeen Joona Tast palasi äitinsä ja sukulaistensa luo asumaan – Professori: Kynnys muuttaa takaisin vanhempien luo on madaltunut

Ruuh­ka­vuo­sien­sa jälkeen Joona Tast palasi äitinsä ja su­ku­lais­ten­sa luo asumaan – Pro­fes­so­ri: Kynnys muuttaa ta­kai­sin van­hem­pien luo on ma­dal­tu­nut

19.02.2021 19:30 1
Tilaajille
Lakiin vaatimus valtakunnansovittelijan puolueettomuudesta? Akava pistäisi työehtokiistojen sovittelun täysremonttiin

Lakiin vaa­ti­mus val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan puo­lueet­to­muu­des­ta? Akava pis­täi­si työ­eh­to­kiis­to­jen so­vit­te­lun täys­re­mont­tiin

18.02.2021 09:49
Tilaajille

Suo­ma­lai­set opet­ta­jat eivät pääse enää Poh­jois-Nor­jaan Tanan ja Ka­ras­joen kou­lui­hin – Syynä Norjan tiu­ken­tu­neet mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set

16.02.2021 13:42
Tilaajille
Boreout eli työssä tylsistyminen on seurausta liian vähäisistä haasteista: "Se oli ihan jäätävä tunne, kun ajatukset vain kiersivät samaa rataa"

Boreout eli työssä tyl­sis­ty­mi­nen on seu­raus­ta liian vä­häi­sis­tä haas­teis­ta: "Se oli ihan jäätävä tunne, kun aja­tuk­set vain kier­si­vät samaa rataa"

06.02.2021 10:37
Tilaajille
Radioääni väsyi työhönsä, lähti pienelle saarelle keskelle valtamerta ja kävi kuoleman rajalla  – uusi alku löytyi Rovaniemeltä ja tontun työstä

Ra­dio­ää­ni väsyi työ­hön­sä, lähti pie­nel­le saa­rel­le kes­kel­le val­ta­mer­ta ja kävi kuo­le­man rajalla – uusi alku löytyi Ro­va­nie­mel­tä ja tontun työstä

30.01.2021 10:37 4
Tilaajille
Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kääntyi laskuun Mehiläinen Länsi-Pohjassa – työkyvyttömyysuhan alla olevat   ovat työterveyden ja lähiesimiehen seurannassa

Työ­ky­vyt­tö­myys­eläk­kei­den määrä kääntyi laskuun Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jas­sa – työ­ky­vyt­tö­myys­uhan alla olevat ovat työ­ter­vey­den ja lä­hi­esi­mie­hen seu­ran­nas­sa

07.01.2021 10:44 1
Tilaajille
Päiväkirja: Lappi ei ole lähtenyt tytöstä
Kolumni Elina Sonkajärvi

Päi­vä­kir­ja: Lappi ei ole läh­te­nyt tytöstä

06.01.2021 07:00
Tilaajille
Näkökulma: Varttuneiden eläkeratkaisu oli toivottu signaali siitä, että hallitus pystyy rakenteellisiin uudistuksiin – Se on kuitenkin vasta alkusoittoa kipeiden päätösten sarjassa

Nä­kö­kul­ma: Vart­tu­nei­den elä­ke­rat­kai­su oli toi­vot­tu sig­naa­li siitä, että hal­li­tus pystyy ra­ken­teel­li­siin uu­dis­tuk­siin – Se on kui­ten­kin vasta al­ku­soit­toa ki­pei­den pää­tös­ten sar­jas­sa

18.12.2020 12:01
Pandemia on vauhdittanut yritysten digiloikkaa – Kun matkustaminen koronan takia hiipui, yritykset säästivät huomattavia summia rahaa

Pan­de­mia on vauh­dit­ta­nut yri­tys­ten di­gi­loik­kaa – Kun mat­kus­ta­mi­nen koronan takia hiipui, yri­tyk­set sääs­ti­vät huo­mat­ta­via summia rahaa

11.12.2020 06:30
Tilaajille
Milloin sinä koit viimeksi työn imua?
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Milloin sinä koit vii­mek­si työn imua?

09.12.2020 14:12
Terveisiä koronakontista! – koronajäljitys on Torniossa onnistunut hyvin, koska työhön on saanut keskittyä täysipainoisesti

Ter­vei­siä ko­ro­na­kon­tis­ta! – ko­ro­na­jäl­ji­tys on Tor­nios­sa on­nis­tu­nut hyvin, koska työhön on saanut kes­kit­tyä täy­si­pai­noi­ses­ti

09.12.2020 13:01
Pysy mukavuusalueella! Minna Parikka lopetti, kun into hiipui kenkäyrityksen pyörityksessä – professori Juha Hakala neuvoo muitakin kunnianhimoisia hellittämään

Pysy mu­ka­vuu­sa­lueel­la! Minna Parikka lo­pet­ti, kun into hiipui ken­kä­yri­tyk­sen pyö­ri­tyk­ses­sä – pro­fes­so­ri Juha Hakala neuvoo mui­ta­kin kun­nian­hi­moi­sia hel­lit­tä­mään

28.11.2020 08:00
Tilaajille