pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lapin matkailu
Venäjän hyökkäys tekee ison kolon Lapin matkailuun – menetetyille aasialaisille ja venäläisille matkailijoille etsitään korvaajia Euroopasta ja Yhdysvalloista

Venäjän hyök­käys tekee ison kolon Lapin mat­kai­luun – me­ne­te­tyil­le aa­sia­lai­sil­le ja ve­nä­läi­sil­le mat­kai­li­joil­le et­si­tään kor­vaa­jia Eu­roo­pas­ta ja Yh­dys­val­lois­ta

08.04.2022 14:00 9
Tilaajille
Halpalentoyhtiö Ryanair avaa lisää yhteyksiä Euroopasta Rovaniemelle – reittien toivotaan tuovat lisäpiristystä joulumatkailuun

Hal­pa­len­to­yh­tiö Ryanair avaa lisää yh­teyk­siä Eu­roo­pas­ta Ro­va­nie­mel­le – reit­tien toi­vo­taan tuovat li­sä­pi­ris­tys­tä jou­lu­mat­kai­luun

02.04.2022 16:00
Tilaajille
Kakslauttasen matkailukeitaaseen nousi planetaario, joka näyttää revontulet joka säällä

Kaks­laut­ta­sen mat­kai­lu­kei­taa­seen nousi pla­ne­taa­rio, joka näyttää re­von­tu­let joka säällä

17.03.2022 18:10 5
Tilaajille
Saariselän Kuukkelin vuokrasopimus uusista tiloista allekirjoitetaan ensi viikolla – ruokakauppatoiminta voisi alkaa jo parin viikon kuluessa

Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin vuok­ra­so­pi­mus uusista ti­lois­ta al­le­kir­joi­te­taan ensi vii­kol­la – ­ruo­ka­kaup­pa­toi­min­ta voisi alkaa jo parin viikon ku­lues­sa

11.03.2022 15:30 1
Tilaajille
Jos haluat nähdä kauniita tykkypuita ja välttää Riisitunturin ruuhkat, nouse Sallan Ruuhitunturille

Jos haluat nähdä kau­nii­ta tyk­ky­pui­ta ja välttää Rii­si­tun­tu­rin ruuh­kat, nouse Sallan Ruu­hi­tun­tu­ril­le

04.03.2022 17:00 3
Tilaajille
Ukrainan sota ei karkottanut matkailijoita Suomen itärajalta: Sallan matkailussa eletään ennätyskautta – muualla Lapissa peruutuksia on tullut jonkin verran

Uk­rai­nan sota ei kar­kot­ta­nut mat­kai­li­joi­ta Suomen itä­ra­jal­ta: Sallan mat­kai­lus­sa eletään en­nä­tys­kaut­ta – muualla Lapissa pe­ruu­tuk­sia on tullut jonkin verran

03.03.2022 18:21 2
Tilaajille
Cupra ponnistaa Lapin kautta maailmanmarkkinoille – uusi automerkki esittelee sähköautoaan kansainväliselle toimittajajoukolle Rovaniemellä

Cupra pon­nis­taa Lapin kautta maail­man­mark­ki­noil­le – uusi au­to­merk­ki esit­te­lee säh­kö­au­toaan kan­sain­vä­li­sel­le toi­mit­ta­ja­jou­kol­le Ro­va­nie­mel­lä

01.03.2022 18:01
Tilaajille
Suomen pohjoisin jääkiekkoseura alkaa tarjota luisteluohjelmaa ranskalaisturisteille – toiveissa vetoapua uutta jäähallia varten

Suomen poh­joi­sin jää­kiek­ko­seu­ra alkaa tarjota luis­te­lu­oh­jel­maa rans­ka­lais­tu­ris­teil­le – toi­veis­sa ve­to­apua uutta jää­hal­lia varten

26.02.2022 18:00 1
Tilaajille
Lapin matkailu toipuu koronakriisistä: talvilomaviikoilla osa hiihtokeskuksista on täynnä ja safareillekin on taas kysyntää

Lapin mat­kai­lu toipuu ko­ro­nak­rii­sis­tä: tal­vi­lo­ma­vii­koil­la osa hiih­to­kes­kuk­sis­ta on täynnä ja sa­fa­reil­le­kin on taas ky­syn­tää

25.02.2022 06:30
Tilaajille

Finn­ve­ran ra­hoit­ta­mien in­ves­toin­tien arvo on pu­don­nut lähes puoleen – "­Näyt­tää siltä, että Lapin mat­kai­lu­alan yri­tyk­set sel­vi­si­vät ko­ro­na­pan­de­mias­ta, mutta eivät ilman kol­hu­ja"

23.02.2022 13:02 1
Tilaajille
Pyhän ravintolatarjonta laajenee kahvila-viinibaarilla – Neidon Sydän -liikkeen avaava Riitta Kulju toivoo Pyhän houkuttelevan uusia yrittäjiä

Pyhän ra­vin­to­la­tar­jon­ta laa­je­nee kah­vi­la-vii­ni­baa­ril­la – ­Nei­don Sydän -liik­keen avaava Riitta Kulju toivoo Pyhän hou­kut­te­le­van uusia yrit­tä­jiä

21.02.2022 21:09 1
Tilaajille
Tulipalo pyyhkäisi pois melkein kaikki Saariselän palvelut – isommat ruokakaupat ovat yli 30 kilometrin päässä: "Tämä on valtava isku"

Tu­li­pa­lo pyyh­käi­si pois melkein kaikki Saa­ri­se­län pal­ve­lut – isommat ruo­ka­kau­pat ovat yli 30 ki­lo­met­rin päässä: "Tämä on valtava isku"

21.02.2022 12:47 11
Tilaajille
Pallaksen suosio kasvoi ja kävijät nuorentuivat – rajalliset pysäköintitilat ovat haaste ruuhkahuippuina, eikä tilanne ole paranemassa lähiaikoina

Pal­lak­sen suosio kasvoi ja kävijät nuo­ren­tui­vat – ra­jal­li­set py­sä­köin­ti­ti­lat ovat haaste ruuh­ka­huip­pui­na, eikä tilanne ole pa­ra­ne­mas­sa lä­hi­ai­koi­na

13.02.2022 19:30 7
Tilaajille
Sopisiko Ylläkselle tuplamäärä turisteja? – Kolarissa nousi huoli tunturikeskuksen suursuunnitelmista, vastahuolena maanomistajien edut

So­pi­si­ko Yl­läk­sel­le tup­la­mää­rä tu­ris­te­ja? – Ko­la­ris­sa nousi huoli tun­tu­ri­kes­kuk­sen suur­suun­ni­tel­mis­ta, vas­ta­huo­le­na maan­omis­ta­jien edut

07.02.2022 19:32 7
Tilaajille
Miten juttu syntyy? – toimittaja Aleksi Pohjola avaa yhden jutun syntytarinan

Miten juttu syntyy? – toi­mit­ta­ja Aleksi Pohjola avaa yhden jutun syn­ty­ta­ri­nan

02.02.2022 10:11
Tilaajille
Lapissa oli joulukuussa ennätysmäärä turisteja Britanniasta – hotellihuoneiden hinnat pomppasivat ylös Rovaniemellä

Lapissa oli jou­lu­kuus­sa en­nä­tys­mää­rä tu­ris­te­ja Bri­tan­nias­ta – ho­tel­li­huo­nei­den hinnat pomp­pa­si­vat ylös Ro­va­nie­mel­lä

27.01.2022 10:27 8
Tilaajille
Hymyilevä suksibussikuski Ahti Similä joutuu pitämään nyt paussia koronatilanteen takia – "Kyllä minä voin taas lähteä ajamaan jos tilanne muuttuu"

Hy­myi­le­vä suk­si­bus­si­kus­ki Ahti Similä joutuu pi­tä­mään nyt paussia ko­ro­na­ti­lan­teen takia – "Kyllä minä voin taas lähteä ajamaan jos tilanne muut­tuu"

25.01.2022 16:55 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin mat­kai­lua ei saa uhrata Kiurun lin­jal­le

20.01.2022 05:36 2
Tilaajille
Lapin lentoasemien viime vuosi oli hyvä – tilauslentoja tuli enemmän kuin ennen koronapandemiaa

Lapin len­to­ase­mien viime vuosi oli hyvä – ti­laus­len­to­ja tuli enemmän kuin ennen ko­ro­na­pan­de­miaa

17.01.2022 12:44
Tilaajille
Moottorikelkkailijat törmäsivät puuhun kelkkasafarilla Rovaniemellä – kelkkailijat kuljetettiin ensihoidon tarkistettavaksi

Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat tör­mä­si­vät puuhun kelk­ka­sa­fa­ril­la Ro­va­nie­mel­lä – kelk­kai­li­jat kul­je­tet­tiin en­si­hoi­don tar­kis­tet­ta­vak­si

15.01.2022 14:52 6
Tilaajille