kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kiinteistökaupat
Kemin Sisäsataman tunnetuin rakennus siirtyi kemiläisen yrittäjän omistukseen – hän aikoo vuokrata historiallista Tullikamaria yrityksille

Kemin Si­sä­sa­ta­man tun­ne­tuin ra­ken­nus siirtyi ke­mi­läi­sen yrit­tä­jän omis­tuk­seen – hän aikoo vuok­ra­ta his­to­rial­lis­ta Tul­li­ka­ma­ria yri­tyk­sil­le

20.01.2024 12:39
Tilaajille
Kemi myi Myllyniemen venesatamasta vanhoja uiton rakennuksia – nettihuutokaupassa meni kaupaksi myös Tullimakasiini sekä muitakin rakennuksia ja huoneistoja

Kemi myi Myl­ly­nie­men ve­ne­sa­ta­mas­ta vanhoja uiton ra­ken­nuk­sia – net­ti­huu­to­kau­pas­sa meni kau­pak­si myös Tul­li­ma­ka­sii­ni sekä mui­ta­kin ra­ken­nuk­sia ja huo­neis­to­ja

17.11.2023 18:45 1
Tilaajille
Kemin asemarakennukseen jäänee lämmintä odotustilaa, vaikka se menisikin kaupaksi nettihuutokaupassa – VR aikoo jatkaa vuokrasopimusta

Kemin ase­ma­ra­ken­nuk­seen jäänee läm­min­tä odo­tus­ti­laa, vaikka se me­ni­si­kin kau­pak­si net­ti­huu­to­kau­pas­sa – VR aikoo jatkaa vuok­ra­so­pi­mus­ta

26.10.2023 19:00
Tilaajille
Asuntokaupan lasku jatkui Lapissa kesäkuussa – lasku kuitenkin valtakunnallista keskiarvoa pienempi

Asun­to­kau­pan lasku jatkui Lapissa ke­sä­kuus­sa – lasku kui­ten­kin val­ta­kun­nal­lis­ta kes­ki­ar­voa pie­nem­pi

19.07.2023 17:41 1
Tilaajille
Perhe osti Tervolatalon kodikseen ja järjesteli jo muuttoa – sitten Tervolan kunta ilmoitti, että se harkitsee etuosto-oikeuden käyttämistä

Perhe osti Ter­vo­la­ta­lon ko­dik­seen ja jär­jes­te­li jo muuttoa – sitten Ter­vo­lan kunta il­moit­ti, että se har­kit­see etu­os­to-oi­keu­den käyt­tä­mis­tä

09.05.2023 19:33 22
Tilaajille
OP: Asuntojen hinnat jatkavat laskuaan ja asunnonostokyky on painunut koko 2000-luvun heikoimmaksi

OP: Asun­to­jen hinnat jat­ka­vat las­kuaan ja asun­non­os­to­ky­ky on pai­nu­nut koko 2000-lu­vun hei­koim­mak­si

28.04.2023 10:05 1
Hallitus hyväksyi ulkomaalaisten kiinteistökauppojen kiristyksen

Hal­li­tus hy­väk­syi ul­ko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kaup­po­jen ki­ris­tyk­sen

20.10.2022 21:23 5
Salaperäinen liikemies aiheuttaa harmia ympäri Suomea - ostaa kiinteistöjä mutta jättää asiat hoitamatta

Sa­la­pe­räi­nen lii­ke­mies ai­heut­taa harmia ympäri Suomea - ostaa kiin­teis­tö­jä mutta jättää asiat hoi­ta­mat­ta

08.10.2022 15:22
Tilaajille

Kroonin kiin­teis­tö­bis­nek­siä ja niiden yri­tyk­siä Inaria ja Uts­jo­kea myöten

08.10.2022 15:29 1

Iva­los­sa si­jait­se­va Pa­ja­kos­ken lei­ri­kes­kus myydään

16.02.2022 08:44 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri huutokauppaa useita kiinteistöjä – mukana lomahuoneisto ja psykiatrinen sairaala

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri huu­to­kaup­paa useita kiin­teis­tö­jä – ­mu­ka­na lo­ma­huo­neis­to ja psy­kiat­ri­nen sai­raa­la

03.02.2022 15:33
Tilaajille
Uudenjoen kämppäkartano on myyty – Kaupat peruuntuivat kahdella aiemmalla myyntikerralla

Uu­den­joen kämp­pä­kar­ta­no on myyty – Kaupat pe­ruun­tui­vat kah­del­la aiem­mal­la myyn­ti­ker­ral­la

24.06.2021 18:42 2
Tilaajille
Rovaniemen Pekkalan paloaseman hinta nousi huutokaupassa 37 000 euroon – kaupunginhallitus päättää myynnistä huomenna

Ro­va­nie­men Pek­ka­lan pa­lo­ase­man hinta nousi huu­to­kau­pas­sa 37 000 euroon – kau­pun­gin­hal­li­tus päättää myyn­nis­tä huo­men­na

13.06.2021 12:00
Tilaajille
Veitsiluoto-uutinen katkaisi Kemin asuntomarkkinoiden hyvän kierteen – Työttömyysuhan alla olevat perheet ovat jo kutsuneet välittäjiä arviokäynnille

Veit­si­luo­to-uu­ti­nen kat­kai­si Kemin asun­to­mark­ki­noi­den hyvän kier­teen – Työt­tö­myys­uhan alla olevat perheet ovat jo kut­su­neet vä­lit­tä­jiä ar­vio­käyn­nil­le

29.04.2021 21:00 1
Tilaajille
Rovaniemen Ounasvaaran kolmen hehtaarin maapala myytiin – Ostaja yksityinen, kaupunki aikoo käyttää etuosto-oikeuttaan

Ro­va­nie­men Ou­nas­vaa­ran kolmen heh­taa­rin maapala myytiin – Ostaja yk­si­tyi­nen, kau­pun­ki aikoo käyttää etu­os­to-oi­keut­taan

15.03.2021 13:56 4
Tilaajille
Satoja lupahakemuksia ulkomaalaisten kiinteistökaupoille Suomessa – puolustusministeriö on hyväksynyt ne kaikki

Satoja lu­pa­ha­ke­muk­sia ul­ko­maa­lais­ten kiin­teis­tö­kau­poil­le Suo­mes­sa – puo­lus­tus­mi­nis­te­riö on hy­väk­sy­nyt ne kaikki

14.03.2021 06:30 1
Tilaajille
Rovaniemen Ounasvaaralta tuli myyntiin kolme hehtaaria luonnontilaista metsää, josta kiinnostui niin kaupunki kuin luonnonsuojelijat

Ro­va­nie­men Ou­nas­vaa­ral­ta tuli myyn­tiin kolme heh­taa­ria luon­non­ti­lais­ta metsää, josta kiin­nos­tui niin kau­pun­ki kuin luon­non­suo­je­li­jat

08.03.2021 18:49 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pan­te­koa kun­ta­yh­ty­män tapaan

16.01.2021 05:10
Tilaajille
Nyt puhuu Mikko Silventola: Matkailuhanke Inarissa kaatui paliskunnan 100 000 euron vaatimukseen – toteutetaan isompana muualle

Nyt puhuu Mikko Sil­ven­to­la: Mat­kai­lu­han­ke Ina­ris­sa kaatui pa­lis­kun­nan 100 000 euron vaa­ti­muk­seen – to­teu­te­taan isom­pa­na muualle

15.01.2021 19:05 6
Tilaajille
Inarissa sijaitseva Uudenjoen kämppäkartano tulee jälleen myyntiin, sovelluksella vaurastunut perui kaupat

Ina­ris­sa si­jait­se­va Uu­den­joen kämp­pä­kar­ta­no tulee jälleen myyn­tiin, so­vel­luk­sel­la vau­ras­tu­nut perui kaupat

15.01.2021 17:28 1
Tilaajille