Uusi Rovaniemi

Lajin vapaus vei mennessään – Tomi Rajala vaihtoi moottorikelkan snowscootiin ja teki lajin ensimmäisiin kuuluvan elokuvan.

Lajin vapaus vei men­nes­sään – Tomi Rajala vaihtoi moot­to­ri­kel­kan snows­coo­tiin ja teki lajin en­sim­mäi­siin kuu­lu­van elo­ku­van.

11.10.2019 11:43
Lordilta uusi levy tammikuussa

Lor­dil­ta uusi levy tam­mi­kuus­sa

11.10.2019 10:49
Aleksis Kivi ja Johan Padovalainen kohtaavat näyttämöllä, esitys vierailee Wiljamissa ja Muurolassa

Aleksis Kivi ja Johan Pa­do­va­lai­nen koh­taa­vat näyt­tä­möl­lä, esitys vie­rai­lee Wil­ja­mis­sa ja Muu­ro­las­sa

11.10.2019 10:45
Lauantaivieras: Poronhoitaja voi olla ylpeä – elinkeino elää ja kehittyy
Kolumni Iida Melamies

Lauan­tai­vie­ras: Po­ron­hoi­ta­ja voi olla ylpeä – elin­kei­no elää ja ke­hit­tyy

11.10.2019 09:49
Toimittajalta: Kourtney otti erilaisia kuvia Lapista – huhtikuun harmaita päiviä ja loskaisia teitä
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Kourt­ney otti eri­lai­sia kuvia Lapista – huh­ti­kuun har­mai­ta päiviä ja los­kai­sia teitä

11.10.2019 09:48
Perinteikäs Nuutisen autokoulu on Vuoden Likiliike – Pekka Rinne sai Likiteko-palkinnon

Pe­rin­tei­käs Nuu­ti­sen au­to­kou­lu on Vuoden Li­ki­lii­ke – Pekka Rinne sai Li­ki­te­ko-pal­kin­non

11.10.2019 09:25
Nämä rovaniemeläisyritykset voivat nyt mainostaa: Kourtney söi täällä!  "Muut asiakkaat kysyivät, että mitä täällä tapahtuu?"

Nämä ro­va­nie­me­läis­yri­tyk­set voivat nyt mai­nos­taa: Kourt­ney söi täällä!  "Muut asiak­kaat ky­syi­vät, että mitä täällä ta­pah­tuu?"

10.10.2019 12:22
Nuorten kauppakeskussäännöt päivitettiin ajan tasalle – aikuisia unohtamatta

Nuorten kaup­pa­kes­kus­sään­nöt päi­vi­tet­tiin ajan tasalle – ai­kui­sia unoh­ta­mat­ta

09.10.2019 14:24
Kouluterveyskysely paljastaa tyttöjen hurjan huolikuorman: uupumusta, yksinäisyyttä ja jopa huolta perheen taloudesta

Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly pal­jas­taa tyt­tö­jen hurjan huo­li­kuor­man: uu­pu­mus­ta, yk­si­näi­syyt­tä ja jopa huolta perheen ta­lou­des­ta

09.10.2019 14:00
Akateemista arkea: Lakeerikengissä lenkille – Lapin yliopiston tuleva rehtori Antti Syväjärvi kuntoilee ulkona sisätyön vastapainoksi

Aka­tee­mis­ta arkea: La­kee­ri­ken­gis­sä len­kil­le – Lapin yli­opis­ton tuleva rehtori Antti Sy­vä­jär­vi kun­toi­lee ulkona si­sä­työn vas­ta­pai­nok­si

09.10.2019 09:13
Elämme jo tulevaisuudessa, mutta elämä ei ole helpottunut, vaikka  kotiani siivoaa robotti
Kolumni Henri Anundi

Elämme jo tu­le­vai­suu­des­sa, mutta elämä ei ole hel­pot­tu­nut, vaikka kotiani siivoaa robotti

09.10.2019 08:34
Eduskunnasta: Juuri sinä voit vähentää kiusaamista – ryhdy ajatuksista tekoihin
Kolumni Kaisa Juuso (ps.)

Edus­kun­nas­ta: Juuri sinä voit vä­hen­tää kiu­saa­mis­ta – ryhdy aja­tuk­sis­ta te­koi­hin

09.10.2019 07:50
Toimittajalta: Haluan pinkin Rovaniemen –  beige kaupunki herättää vain haukotuksia
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Haluan pinkin Ro­va­nie­men – beige kau­pun­ki he­rät­tää vain hau­ko­tuk­sia

08.10.2019 14:31
Koululaisten näyttely Saarenkylän kirjastolla ja kirjaston pihalla kertoo onnesta

Kou­lu­lais­ten näyt­te­ly Saa­ren­ky­län kir­jas­tol­la ja kir­jas­ton pihalla kertoo onnesta

08.10.2019 14:30
Elokuva-arvio: Unissasaarnaaja avaa ihmisen pimeän puolen

Elo­ku­va-ar­vio: Unis­sa­saar­naa­ja avaa ihmisen pimeän puolen

07.10.2019 12:18
Kaija Kärkinen konsertoi lauantaina vanhojen tuttujen seurassa

Kaija Kär­ki­nen kon­ser­toi lauan­tai­na van­ho­jen tut­tu­jen seu­ras­sa

07.10.2019 10:38

Mart­to­jen ys­tä­vä­kah­vi­la kutsuu ikä­ih­mi­siä koolle ensi tors­tai­na

06.10.2019 16:18
JVG esiintyy marraskuussa Rovaniemellä

JVG esiin­tyy mar­ras­kuus­sa Ro­va­nie­mel­lä

05.10.2019 16:16
Toimittajalta: Jes, aikuisetkin uskaltautuivat kuviin!
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Jes, ai­kui­set­kin us­kal­tau­tui­vat kuviin!

04.10.2019 16:35
Tulkitse tunteita ja tee oma itkuvirsi viikonlopun mittaisella kurssilla

Tul­kit­se tun­tei­ta ja tee oma it­ku­vir­si vii­kon­lo­pun mit­tai­sel­la kurs­sil­la

04.10.2019 15:11
Kupillinen musiikkia juhlistaa kuuden tunnin kattauksella

Ku­pil­li­nen mu­siik­kia juh­lis­taa kuuden tunnin kat­tauk­sel­la

04.10.2019 14:55
Rovaniemen kaupunginkirjasto julkistaa Jorma Etto -kokoelman: sisältää noin 2000 teosta

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­to jul­kis­taa Jorma Etto -ko­koel­man: si­säl­tää noin 2000 teosta

04.10.2019 14:34
Laiduntanssilla Kesäfoton voittajaksi

Lai­dun­tans­sil­la Ke­sä­fo­ton voit­ta­jak­si

04.10.2019 13:06
Lauantaivieras: Rovaniemen kansalaisopistot yhdistyvät – vihdoinkin!
Kolumni Tarja Konola-Jokinen

Lauan­tai­vie­ras: Ro­va­nie­men kan­sa­lais­opis­tot yh­dis­ty­vät – vih­doin­kin!

04.10.2019 10:10
Rovaniemen uudesta organisaatiosta päätetään pian: Nyt ehdotetaan neljän lautakunnan mallia

Ro­va­nie­men uudesta or­ga­ni­saa­tios­ta pää­te­tään pian: Nyt eh­do­te­taan neljän lau­ta­kun­nan mallia

03.10.2019 16:23
Mihin menivät Pallarintien sillan komeat kivet?

Mihin menivät Pal­la­rin­tien sillan komeat kivet?

03.10.2019 16:04
Siperian kautta Grönlantiin: luentosarja juhlistaa Rovaniemen kirjaston Grönlanti-kokoelmaa

Si­pe­rian kautta Grön­lan­tiin: luen­to­sar­ja juh­lis­taa Ro­va­nie­men kir­jas­ton Grön­lan­ti-ko­koel­maa

02.10.2019 13:52
Toimittajalta: Rovaniemellä poikkeuksellisen positiivinen vauvavuosi – tarkoittaako se käännettä syntyvyystilastoihin?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä poik­keuk­sel­li­sen po­si­tii­vi­nen vau­va­vuo­si – tar­koit­taa­ko se kään­net­tä syn­ty­vyys­ti­las­toi­hin?

02.10.2019 09:04
Muikut ja Muikkufestarit palaavat Vanttausjärvelle – Kylän nuorempi väkikin innostui sijoittamaan yhteiseen nuottaan

Muikut ja Muik­ku­fes­ta­rit pa­laa­vat Vant­taus­jär­vel­le – Kylän nuo­rem­pi väkikin in­nos­tui si­joit­ta­maan yh­tei­seen nuot­taan

02.10.2019 09:00
Pysäköinti Rovaniemen keskustassa saa hien otsalle

Py­sä­köin­ti Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa saa hien otsalle

02.10.2019 08:15