Uusi Rovaniemi

Jätteiden vastaanottohinnat nousevat Rovaniemellä

Jät­tei­den vas­taan­ot­to­hin­nat nou­se­vat Ro­va­nie­mel­lä

27.02.2020 16:24
TÄ!-klubilla nähdään tällä viikolla sirkusta

TÄ!-klu­bil­la nähdään tällä vii­kol­la sir­kus­ta

27.02.2020 11:43
Kunnan Pojat kiertää Rovaniemen kylissä levyn myötä

Kunnan Pojat kiertää Ro­va­nie­men kylissä levyn myötä

27.02.2020 09:03
Lisää liikuntatiloja kaipaava Rovaniemi hakee Oulusta mallia: Voisiko kaupunki tukea, jos seura haluaa rakentaa itse?

Lisää lii­kun­ta­ti­lo­ja kai­paa­va Ro­va­nie­mi hakee Oulusta mallia: Voisiko kau­pun­ki tukea, jos seura haluaa ra­ken­taa itse?

26.02.2020 14:32
TÄ!-klubilla nähdään tällä viikolla sirkusta
Rovaniemellä tapahtuu

TÄ!-klu­bil­la nähdään tällä vii­kol­la sir­kus­ta

27.02.2020 11:43
Kunnan Pojat kiertää Rovaniemen kylissä levyn myötä

Kunnan Pojat kiertää Ro­va­nie­men kylissä levyn myötä

27.02.2020 09:03
Sotilassoittokunta vie viikonloppuna elokuvasävelmiin

So­ti­las­soit­to­kun­ta vie vii­kon­lop­pu­na elo­ku­va­sä­vel­miin

25.02.2020 11:50
Amundsen aloittaa pohjoismaisen elokuvan kevätsarjan Rovaniemellä

Amund­sen aloit­taa poh­jois­mai­sen elo­ku­van ke­vät­sar­jan Ro­va­nie­mel­lä

19.02.2020 13:55

Elo­ku­via ja pu­heen­vuo­ro­ja Neu­vos­to­lii­ton po­liit­ti­sis­ta vai­nois­ta: van­ki­lei­ri­jär­jes­tel­mä vei hengen noin 1,5 mil­joo­nal­ta ih­mi­sel­tä

19.02.2020 13:33

Elo­ku­va-ar­vio: Sis­kos­ten kil­pa­juok­su kou­lun­pen­kil­le

18.02.2020 14:07
Toimittajalta: Rovaniemellä ei ole urheilusankaria, mutta onneksi meillä on Tuiskun Antti
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä ei ole ur­hei­lu­san­ka­ria, mutta onneksi meillä on Tuiskun Antti

26.02.2020 09:01
Kolumni: Sinustako uusi menestyjä tiimiimme? Tarjoamme näyttöpaikan omassa kodissasi!
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Si­nus­ta­ko uusi me­nes­ty­jä tii­miim­me? Tar­joam­me näyt­tö­pai­kan omassa ko­dis­sa­si!

26.02.2020 08:00
Kaupunki piirsi Mäntyvaaraan tontin koululle – Se saattaa korvata Vaaranlammen koulun

Kau­pun­ki piirsi Män­ty­vaa­raan tontin kou­lul­le – Se saattaa korvata Vaa­ran­lam­men koulun

25.02.2020 14:40
Eduskunnasta: Hallituksen sementoitava kaksi suurhanketta – sote ja maakuntahallinto
Kolumni Markus Mustajärvi (vas.)

Edus­kun­nas­ta: Hal­li­tuk­sen se­men­toi­ta­va kaksi suur­han­ket­ta – sote ja maa­kun­ta­hal­lin­to

25.02.2020 13:55
Sisäilmaongelma tyhjentää Muurolan päiväkotia - Rakennetaanko uusi koulun tontille?

Si­sä­il­ma­on­gel­ma tyh­jen­tää Muu­ro­lan päi­vä­ko­tia - Ra­ken­ne­taan­ko uusi koulun ton­til­le?

25.02.2020 12:01
Sotilassoittokunta vie viikonloppuna elokuvasävelmiin

So­ti­las­soit­to­kun­ta vie vii­kon­lop­pu­na elo­ku­va­sä­vel­miin

25.02.2020 11:50
Lukijalta: Kirkkovaltuusto ei ole juonittelusta vapaa vyöhyke
Mielipide Miikka Keränen

Lu­ki­jal­ta: Kirk­ko­val­tuus­to ei ole juo­nit­te­lus­ta vapaa vyöhyke

24.02.2020 09:52
Vaikka Turkuun! – Kun RoKin A-nuoret pelaavat, Erkki ja Lea Örn ovat aina katsomossa

Vaikka Tur­kuun! – Kun RoKin A-nuo­ret pe­laa­vat, Erkki ja Lea Örn ovat aina kat­so­mos­sa

24.02.2020 09:02
"Kuuleeko Rovaniemi, Tuiskun Antti täällä!" Vuosikymmenen rovaniemeläiseksi äänestetty poppari kertoo pohtivansa paluumuuttoa Rovaniemelle – katso video ja lue haastattelu!

"Kuu­lee­ko Ro­va­nie­mi, Tuiskun Antti tääl­lä!" Vuo­si­kym­me­nen ro­va­nie­me­läi­sek­si ää­nes­tet­ty poppari kertoo poh­ti­van­sa pa­luu­muut­toa Ro­va­nie­mel­le – katso video ja lue haas­tat­te­lu!

22.02.2020 17:00
Antti Tuisku äänestettiin Vuosikymmenen rovaniemeläiseksi selvin numeroin –  "Voiko olla valovoimaisempaa, myönteisempää ja täyspäisempää johtotähteä"

Antti Tuisku ää­nes­tet­tiin Vuo­si­kym­me­nen ro­va­nie­me­läi­sek­si selvin nu­me­roin – "Voiko olla va­lo­voi­mai­sem­paa, myön­tei­sem­pää ja täys­päi­sem­pää joh­to­täh­teä"

22.02.2020 16:59
Toimittajalta: Tyttöjen nimissä seurataan muotia, poikien nimissä perinteitä
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Tyt­tö­jen nimissä seu­ra­taan muotia, poikien nimissä pe­rin­tei­tä

22.02.2020 08:00
Lintulaudalla: Tintit talitankojen kimpussa

Lin­tu­lau­dal­la: Tintit ta­li­tan­ko­jen kim­pus­sa

21.02.2020 16:04
Lukijalta: Pitääkö olla vainaa, että voi hakea luvan tuhkan levittämiseen?
Mielipide Leena Jääskeläinen

Lu­ki­jal­ta: Pitääkö olla vainaa, että voi hakea luvan tuhkan le­vit­tä­mi­seen?

21.02.2020 15:44
Lauantaivieras: Nuoren kannattaa kokeilla myös vähemmän mielenkiintoisia töitä – kaikki kokemus on myöhemmin arvokasta
Kolumni Jaana Vento

Lauan­tai­vie­ras: Nuoren kan­nat­taa ko­keil­la myös vä­hem­män mie­len­kiin­toi­sia töitä – kaikki kokemus on myö­hem­min ar­vo­kas­ta

21.02.2020 09:22
Lukijalta: Haastan lappilaiset järvikalatalkoisiin
Mielipide Jouko Lampela

Lu­ki­jal­ta: Haastan lap­pi­lai­set jär­vi­ka­la­tal­koi­siin

20.02.2020 09:52
Eduskunnasta: Ei minusta populistia tullut?

Edus­kun­nas­ta: Ei minusta po­pu­lis­tia tullut?

19.02.2020 16:17
Rovaniemellä on pulma: Yksityisteiden kunnossapitoavustusten rahoja ei ehkä riitä kaikille

Ro­va­nie­mel­lä on pulma: Yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­to­avus­tus­ten rahoja ei ehkä riitä kai­kil­le

19.02.2020 14:03
Amundsen aloittaa pohjoismaisen elokuvan kevätsarjan Rovaniemellä

Amund­sen aloit­taa poh­jois­mai­sen elo­ku­van ke­vät­sar­jan Ro­va­nie­mel­lä

19.02.2020 13:55
Elokuvia ja puheenvuoroja Neuvostoliiton poliittisista vainoista: vankileirijärjestelmä vei hengen noin 1,5 miljoonalta ihmiseltä

Elo­ku­via ja pu­heen­vuo­ro­ja Neu­vos­to­lii­ton po­liit­ti­sis­ta vai­nois­ta: van­ki­lei­ri­jär­jes­tel­mä vei hengen noin 1,5 mil­joo­nal­ta ih­mi­sel­tä

19.02.2020 13:33
Kolumni: Rovaniemi on hieno opiskelijakaupunki – nyt se täytyy enää kertoa muille
Kolumni Risto Ukkonen

Ko­lum­ni: Ro­va­nie­mi on hieno opis­ke­li­ja­kau­pun­ki – nyt se täytyy enää kertoa muille

19.02.2020 08:37
Sairaalapapilla oli Rovaniemellä liki 1 500 kohtaamista viime vuonna – rukouksia, keskusteluja, ehtoollisia ja myös traumojen jälkipuintia

Sai­raa­la­pa­pil­la oli Ro­va­nie­mel­lä liki 1 500 koh­taa­mis­ta viime vuonna – ru­kouk­sia, kes­kus­te­lu­ja, eh­tool­li­sia ja myös trau­mo­jen jäl­ki­puin­tia

18.02.2020 16:31
Nyt tutkitaan nykyaikaa: Museon ystävät haluaa tietoja rovaniemeläisistä elintarvikeyrityksistä

Nyt tut­ki­taan ny­kyai­kaa: Museon ystävät haluaa tietoja ro­va­nie­me­läi­sis­tä elin­tar­vi­ke­yri­tyk­sis­tä

18.02.2020 16:14
Sampokeskukseen tulossa ravintolamaailma ehkä jo vuoden lopulla – matkailun noste kannustaa isoon investointiin

Sam­po­kes­kuk­seen tulossa ra­vin­to­la­maail­ma ehkä jo vuoden lopulla – mat­kai­lun noste kan­nus­taa isoon in­ves­toin­tiin

18.02.2020 14:40
Juha Karjalainen ei ehdi kuin Peuran Essolle, kun juttukavereita jo riittää – 1970-luvun auto herättää paljon muistoja

Juha Kar­ja­lai­nen ei ehdi kuin Peuran Es­sol­le, kun jut­tu­ka­ve­rei­ta jo riittää – 1970-lu­vun auto he­rät­tää paljon muis­to­ja

18.02.2020 14:29

Ro­va­nie­men kirk­ko­neu­vos­to päätti tä­pä­räs­ti ää­nes­täen kirk­ko­her­ra­va­lin­nan psy­ko­lo­gi­sis­ta tes­teis­tä

18.02.2020 14:10