Uusi Rovaniemi

Sairaalapapilla oli Rovaniemellä liki 1 500 kohtaamista viime vuonna – rukouksia, keskusteluja, ehtoollisia ja myös traumojen jälkipuintia

Sai­raa­la­pa­pil­la oli Ro­va­nie­mel­lä liki 1 500 koh­taa­mis­ta viime vuonna – ru­kouk­sia, kes­kus­te­lu­ja, eh­tool­li­sia ja myös trau­mo­jen jäl­ki­puin­tia

16:31
Nyt tutkitaan nykyaikaa: Museon ystävät haluaa tietoja rovaniemeläisistä elintarvikeyrityksistä

Nyt tut­ki­taan ny­kyai­kaa: Museon ystävät haluaa tietoja ro­va­nie­me­läi­sis­tä elin­tar­vi­ke­yri­tyk­sis­tä

16:14
Sampokeskukseen tulossa ravintolamaailma ehkä jo vuoden lopulla – matkailun noste kannustaa isoon investointiin

Sam­po­kes­kuk­seen tulossa ra­vin­to­la­maail­ma ehkä jo vuoden lopulla – mat­kai­lun noste kan­nus­taa isoon in­ves­toin­tiin

14:40
Juha Karjalainen ei ehdi kuin Peuran Essolle, kun juttukavereita jo riittää – 1970-luvun auto herättää paljon muistoja

Juha Kar­ja­lai­nen ei ehdi kuin Peuran Es­sol­le, kun jut­tu­ka­ve­rei­ta jo riittää – 1970-lu­vun auto he­rät­tää paljon muis­to­ja

14:29
Mene vaikka tänne: Jäisiä suhteita, gongirentoutusta ja paikallisbluesia
Rovaniemellä tapahtuu

Mene vaikka tänne: Jäisiä suh­tei­ta, gon­gi­ren­tou­tus­ta ja pai­kal­lis­blue­sia

14.02.2020 10:37
Ounasvaaralla golfataan nyt valkioilla

Ou­nas­vaa­ral­la gol­fa­taan nyt val­kioil­la

14.02.2020 09:17
Teatteriarvio: Neljäntienristeyksestä näkee kauas

Teat­te­riar­vio: Nel­jän­tien­ris­teyk­ses­tä näkee kauas

13.02.2020 16:18
Korundissa juhlitaan ystävänpäivää torstaina konsertissa ja perjantaina näyttelyissä

Ko­run­dis­sa juh­li­taan ys­tä­vän­päi­vää tors­tai­na kon­ser­tis­sa ja per­jan­tai­na näyt­te­lyis­sä

12.02.2020 15:13

Mon­des­ta kult­tuu­rin ja har­ras­ta­mi­sen talo – ava­jai­set ys­tä­vän­päi­vä­nä

12.02.2020 10:36

Pa­pe­ri­teat­te­ria, ny­ky­sir­kus­ta ja mu­siik­kia: Uusi esi­tys­ti­la Sipola11 avaa ovensa Ro­va­nie­men teol­li­suus­alueel­la

07.02.2020 14:29

Ro­va­nie­men kirk­ko­neu­vos­to päätti tä­pä­räs­ti ää­nes­täen kirk­ko­her­ra­va­lin­nan psy­ko­lo­gi­sis­ta tes­teis­tä

14:10
Elokuva-arvio: Siskosten kilpajuoksu koulunpenkille

Elo­ku­va-ar­vio: Sis­kos­ten kil­pa­juok­su kou­lun­pen­kil­le

14:07
Miksi jääkiekkomaali piti poistaa Kylätien kentältä Saarenkylässä?

Miksi jää­kiek­ko­maa­li piti poistaa Ky­lä­tien ken­täl­tä Saa­ren­ky­läs­sä?

08:03
Seitsemän hakijaa kirkkoherraksi – Tuomikapituli päättää kolmen viikon päästä ketkä heistä yltävät vaaliin

Seit­se­män hakijaa kirk­ko­her­rak­si – Tuo­mi­ka­pi­tu­li päättää kolmen viikon päästä ketkä heistä yltävät vaaliin

17.02.2020 16:04
Toimittajalta: Pieni juttu kunnallisista värikynistä
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Pieni juttu kun­nal­li­sis­ta vä­ri­ky­nis­tä

17.02.2020 09:19
Espresso House avaa kahvilan Sampokeskukseen Rovaniemelle

Es­pres­so House avaa kah­vi­lan Sam­po­kes­kuk­seen Ro­va­nie­mel­le

14.02.2020 15:06
Kuvien restaurointi vie Jukka Suvilehdon flow-tilaan – museokuvaajan ura alkoi kerrostalon vessasta kemikaalihöyryjen keskeltä

Kuvien res­tau­roin­ti vie Jukka Su­vi­leh­don flow-ti­laan – mu­seo­ku­vaa­jan ura alkoi ker­ros­ta­lon ves­sas­ta ke­mi­kaa­li­höy­ry­jen kes­kel­tä

14.02.2020 12:59
Mene vaikka tänne: Jäisiä suhteita, gongirentoutusta ja paikallisbluesia

Mene vaikka tänne: Jäisiä suh­tei­ta, gon­gi­ren­tou­tus­ta ja pai­kal­lis­blue­sia

14.02.2020 10:37
Rovaniemelle ensimmäinen vaatelainaamo – taistelee vaatehävikkiä ja pikamuotia vastaan

Ro­va­nie­mel­le en­sim­mäi­nen vaa­te­lai­naa­mo – tais­te­lee vaa­te­hä­vik­kiä ja pi­ka­muo­tia vastaan

14.02.2020 09:36
Ounasvaaralla golfataan nyt valkioilla

Ou­nas­vaa­ral­la gol­fa­taan nyt val­kioil­la

14.02.2020 09:17
Lauantaivieras: Tältäkö tuntuu olla kotona, ajattelin, kun asuin ensimmäistä päivää Rovaniemellä
Kolumni Suvi Kovanen

Lauan­tai­vie­ras: Tältäkö tuntuu olla kotona, ajat­te­lin, kun asuin en­sim­mäis­tä päivää Ro­va­nie­mel­lä

14.02.2020 09:11
Teatteriarvio: Neljäntienristeyksestä näkee kauas

Teat­te­riar­vio: Nel­jän­tien­ris­teyk­ses­tä näkee kauas

13.02.2020 16:18
Korundissa juhlitaan ystävänpäivää torstaina konsertissa ja perjantaina näyttelyissä

Ko­run­dis­sa juh­li­taan ys­tä­vän­päi­vää tors­tai­na kon­ser­tis­sa ja per­jan­tai­na näyt­te­lyis­sä

12.02.2020 15:13
Lempipaikkoja Rovaniemellä: kultamalmia, valtavia betonirakennelmia ja ainakin yksi mukava sohva - Kuusi kaupunkilaista esittelee suosikkinsa!

Lem­pi­paik­ko­ja Ro­va­nie­mel­lä: kul­ta­mal­mia, val­ta­via be­to­ni­ra­ken­nel­mia ja ainakin yksi mukava sohva - Kuusi kau­pun­ki­lais­ta esit­te­lee suo­sik­kin­sa!

12.02.2020 11:09
Mondesta kulttuurin ja harrastamisen talo – avajaiset ystävänpäivänä

Mon­des­ta kult­tuu­rin ja har­ras­ta­mi­sen talo – ava­jai­set ys­tä­vän­päi­vä­nä

12.02.2020 10:36
Toimittajalta: Se ei ollutkaan Ounasvaara
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Se ei ol­lut­kaan Ou­nas­vaa­ra

12.02.2020 10:21
Kolumni: Matkailijat hajaantukaa, ei täällä ole nähtävää
Kolumni Tenka Issakainen

Ko­lum­ni: Mat­kai­li­jat ha­jaan­tu­kaa, ei täällä ole näh­tä­vää

12.02.2020 08:18
Toimittajalta: Rovaniemi tarvitsee maahanmuuttajia – olisiko jo aika tutkia, ketä he ovat
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi tar­vit­see maa­han­muut­ta­jia – olisiko jo aika tutkia, ketä he ovat

12.02.2020 08:16
Rovaniemeläinen taloyhtiö haluaa palkata talonmiehen – "Tuo sellaista arvoa, johon huoltoyhtiö ei pysty"

Ro­va­nie­me­läi­nen ta­lo­yh­tiö haluaa palkata ta­lon­mie­hen – "Tuo sel­lais­ta arvoa, johon huol­to­yh­tiö ei pysty"

11.02.2020 15:17
Eduskunnasta: Kohti tervettä luontosuhdetta
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Kohti ter­vet­tä luon­to­suh­det­ta

11.02.2020 15:14
Rovaniemen väkiluku jatkaa kasvuaan: viime vuonna muuttovoittoa kertyi etenkin ulkomailta

Ro­va­nie­men vä­ki­lu­ku jatkaa kas­vuaan: viime vuonna muut­to­voit­toa kertyi etenkin ul­ko­mail­ta

11.02.2020 14:46
Lukijalta: Väärinkäsityksiä Rovaniemen luottamuspaikkojen jaossa
Mielipide Raimo Miettunen

Lu­ki­jal­ta: Vää­rin­kä­si­tyk­siä Ro­va­nie­men luot­ta­mus­paik­ko­jen jaossa

10.02.2020 09:25
Paperiteatteria, nykysirkusta ja musiikkia:  Uusi esitystila Sipola11 avaa ovensa Rovaniemen teollisuusalueella

Pa­pe­ri­teat­te­ria, ny­ky­sir­kus­ta ja mu­siik­kia: Uusi esi­tys­ti­la Sipola11 avaa ovensa Ro­va­nie­men teol­li­suus­alueel­la

07.02.2020 14:29
Lauantaivieras: Haaveissa päästä seuraamaan leipäjuuston paistoa piisin loisteessa
Kolumni Eeva-Maija Laurila ja Pirjo Ahvonen

Lauan­tai­vie­ras: Haa­veis­sa päästä seu­raa­maan lei­pä­juus­ton paistoa piisin lois­tees­sa

07.02.2020 14:21
Vertaisryhmä tarjoaa uusia näkökulmia perhearjen haasteisiin

Ver­tais­ryh­mä tarjoaa uusia nä­kö­kul­mia per­he­ar­jen haas­tei­siin

07.02.2020 14:17