Uusi Rovaniemi

Miia Tervon Rovaniemellä kuvattu Aurora kahmi Jussi-ehdokkuuksia

Miia Tervon Ro­va­nie­mel­lä kuvattu Aurora kahmi Jus­si-eh­dok­kuuk­sia

22.01.2020 18:09
Lukijalta: Työpäivän aikana voisi myös lemmiskellä
Mielipide Miikka Keränen

Lu­ki­jal­ta: Työ­päi­vän aikana voisi myös lem­mis­kel­lä

22.01.2020 15:46
Googlen kartan mukaan Rovaniemen keskustan nimi on Laivaniemi – "Tämä on kyllä erikoista"

Googlen kartan mukaan Ro­va­nie­men kes­kus­tan nimi on Lai­va­nie­mi – "Tämä on kyllä eri­kois­ta"

22.01.2020 10:51
Toimittajalta: Tuomiokapituli piti kiinni vallastaan, kun se päätti suorasta kirkkoherran vaalista
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Tuo­mioka­pi­tu­li piti kiinni val­las­taan, kun se päätti suo­ras­ta kirk­ko­her­ran vaa­lis­ta

22.01.2020 10:01
Kolumni: Kohtelias toive muuttuu helpommin teoksi kuin tyytymätön jupina
Kolumni Risto Ukkonen

Ko­lum­ni: Koh­te­lias toive muuttuu hel­pom­min teoksi kuin tyy­ty­mä­tön jupina

22.01.2020 08:03
Rovaniemen kirkkoherran vaali pyritään järjestämään toukokuussa

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran vaali py­ri­tään jär­jes­tä­mään tou­ko­kuus­sa

21.01.2020 14:52
Henri Tuomi luotsaa Team Lakkapäätä seurahistorian vaikeimpana kautena:”Rovaniemellä nähdään ensi kaudellakin miesten pääsarjalentopalloa!”

Henri Tuomi luotsaa Team Lak­ka­pää­tä seu­ra­his­to­rian vai­keim­pa­na kau­te­na:”­Ro­va­nie­mel­lä nähdään ensi kau­del­la­kin miesten pää­sar­ja­len­to­pal­loa!”

21.01.2020 14:51
Eduskunnasta: Uudella hallituksella vanhat kujeet?
Kolumni Heikki Autto (kok.)

Edus­kun­nas­ta: Uudella hal­li­tuk­sel­la vanhat kujeet?

21.01.2020 14:50
Rovaniemen uudet lautakunnat valittiin: kokoomus johtaa elinvoimaa ja SDP perusturvaa, keskustalle ympäristö- ja sivistyslautakunnat

Ro­va­nie­men uudet lau­ta­kun­nat va­lit­tiin: ko­koo­mus johtaa elin­voi­maa ja SDP pe­rus­tur­vaa, kes­kus­tal­le ym­pä­ris­tö- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­nat

21.01.2020 11:13
Rovaniemen vuoden maatilayritys kasvattaa Ounasjokivarressa lihakarjaa – Herkkupihveillä on kysyntää muun muassa Tanskan laaturavintoloissa

Ro­va­nie­men vuoden maa­ti­la­yri­tys kas­vat­taa Ou­nas­jo­ki­var­res­sa li­ha­kar­jaa – Herk­ku­pih­veil­lä on ky­syn­tää muun muassa Tanskan laa­tu­ra­vin­to­lois­sa

21.01.2020 08:50
Lauantaivieras: Rakkaus Rovaniemeen on tehnyt paikallisesta yrittäjyydestä myyntivaltin
Kolumni Mirkka Koskelainen

Lauan­tai­vie­ras: Rakkaus Ro­va­nie­meen on tehnyt pai­kal­li­ses­ta yrit­tä­jyy­des­tä myyn­ti­val­tin

17.01.2020 14:00
Terveiset 1700-luvulta: Susanna Junkkaran vaateluettelo löytyi sittenkin – Rovaniemen kansallispuvun tarina sai uuden käänteen

Ter­vei­set 1700-lu­vul­ta: Susanna Junk­ka­ran vaa­te­luet­te­lo löytyi sit­ten­kin – Ro­va­nie­men kan­sal­lis­pu­vun tarina sai uuden kään­teen

17.01.2020 09:10
Muinauksia mullan alta - Lapin maakuntamuseo avaa luennoilla mennyttä ja tulevaa

Mui­nauk­sia mullan alta - Lapin maa­kun­ta­mu­seo avaa luen­noil­la men­nyt­tä ja tulevaa

16.01.2020 15:21
Toimittajalta: Sierilän varjostama jokivarsi
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Sie­ri­län var­jos­ta­ma jo­ki­var­si

16.01.2020 15:14
Rovaniemen Teatteri perui lauantain Cabaret-näytöksen sairaustapauksen vuoksi

Ro­va­nie­men Teat­te­ri perui lauan­tain Ca­ba­ret-näy­tök­sen sai­raus­ta­pauk­sen vuoksi

16.01.2020 10:26
Meditaatiota valokuvanäyttelyssä – Ota oma tyyny mukaan!

Me­di­taa­tio­ta va­lo­ku­va­näyt­te­lys­sä – Ota oma tyyny mukaan!

16.01.2020 10:00
Rovaniemen lasten Moniurheilukoulu kutsuu uusia harrastajia – Lapsen ei tarvitse sitoutua yhteen lajiin

Ro­va­nie­men lasten Mo­ni­ur­hei­lu­kou­lu kutsuu uusia har­ras­ta­jia – Lapsen ei tar­vit­se si­tou­tua yhteen lajiin

16.01.2020 09:56

Nyt on aika pyrkiä mu­siik­ki­luo­kal­le – Haku tar­koi­tet­tu Ro­va­nie­men kou­lu­jen kak­kos­luok­ka­lai­sil­le

16.01.2020 09:52
Toimittajalta: Rovaniemen vanhin kauppakeskus 30-vuotias –  kauppakeskukset etsivät nyt uutta roolia
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men vanhin kaup­pa­kes­kus 30-vuo­tias – kaup­pa­kes­kuk­set etsivät nyt uutta roolia

15.01.2020 13:28
Valmentaja oikaisi RoKin syöksykierteen – Santeri Immonen uskoo yhä pudotuspelipaikkaan

Val­men­ta­ja oikaisi RoKin syök­sy­kier­teen – Santeri Immonen uskoo yhä pu­do­tus­pe­li­paik­kaan

15.01.2020 12:38
Eduskunnasta: Takana myllerrysten vuosi – nyt on aika ryhtyä töihin
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä (sd.)

Edus­kun­nas­ta: Takana myl­ler­rys­ten vuosi – nyt on aika ryhtyä töihin

15.01.2020 10:32
Elokuvien kiinnostavuus vaihtelee alueittain, siksi ohjelmisto laaditaan käsityönä – Rovaniemellä vuoden kiinnostavimmat olivat Joker ja Aurora

Elo­ku­vien kiin­nos­ta­vuus vaih­te­lee alueit­tain, siksi oh­jel­mis­to laa­di­taan kä­si­työ­nä – Ro­va­nie­mel­lä vuoden kiin­nos­ta­vim­mat olivat Joker ja Aurora

14.01.2020 16:30
Lukijalta: Uimahallin suihkussa tuhlataan vettä miettimättä hintaa
Mielipide Leena Jääskeläinen

Lu­ki­jal­ta: Ui­ma­hal­lin suih­kus­sa tuh­la­taan vettä miet­ti­mät­tä hintaa

14.01.2020 14:45
Kolumni: Tanskassa pohdittua – onko lappilainen ituhippeilyni velkaa automarketeille?
Kolumni Emma Kähkönen

Ko­lum­ni: Tans­kas­sa poh­dit­tua – onko lap­pi­lai­nen itu­hip­pei­ly­ni velkaa au­to­mar­ke­teil­le?

14.01.2020 14:31
Kauppakeskuspäällikkö Hanne Martimo jätti Revontulen: "Kannattaa lähteä silloin, kun on hauskinta"

Kaup­pa­kes­kus­pääl­lik­kö Hanne Martimo jätti Re­von­tu­len: "Kan­nat­taa lähteä sil­loin, kun on haus­kin­ta"

13.01.2020 15:21
Lukijalta: Jäljet jäällä voivat johdattaa vaaraan – rantaan tarvitaan lisää varoituskylttejä
Mielipide Saara Hartzell

Lu­ki­jal­ta: Jäljet jäällä voivat joh­dat­taa vaaraan – rantaan tar­vi­taan lisää va­roi­tus­kylt­te­jä

13.01.2020 12:57
Elokuva-arvio: Nauru aseena natseja vastaan

Elo­ku­va-ar­vio: Nauru aseena natseja vastaan

13.01.2020 11:19
Lukijalta: Aura täytti koululaisten bussipysäkin lumella Ounasjoen itäpuolentiellä
Mielipide Anna-Riitta Saijets

Lu­ki­jal­ta: Aura täytti kou­lu­lais­ten bus­si­py­sä­kin lumella Ou­nas­joen itä­puo­len­tiel­lä

13.01.2020 09:11
Pienen Perunkajärven lyhyt, mutta värikäs historia painettiin kirjaksi – kyläläisten muistelmia kerättiin yhteen kymmenen vuotta

Pienen Pe­run­ka­jär­ven lyhyt, mutta värikäs his­to­ria pai­net­tiin kir­jak­si – ky­lä­läis­ten muis­tel­mia ke­rät­tiin yhteen kym­me­nen vuotta

10.01.2020 15:28
Toimittajalta: Onnistuuko anonyymi rekrytointi kitkemään syrjintää?
Kolumni Anni Kavander

Toi­mit­ta­jal­ta: On­nis­tuu­ko ano­nyy­mi rek­ry­toin­ti kit­ke­mään syr­jin­tää?

10.01.2020 15:09