Lappi

Pyhän päi­vä­hoi­to ja hen­ki­lö­va­lin­nat kuu­men­si­vat tun­tei­ta Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­tos­sa – kokous jou­dut­tiin päät­tä­mään, kun osa val­tuu­te­tuis­ta poistui pai­kal­ta

20:11

Pieni sau­na­ra­ken­nus paloi maan tasalle Ina­ris­sa – poliisi tutkii palon syt­ty­mis­syy­tä

19:48
Sodankylän uusi peruskoulu muuttaa johtamista – pian on taas nimikilpailun aika

So­dan­ky­län uusi pe­rus­kou­lu muuttaa joh­ta­mis­ta – pian on taas ni­mi­kil­pai­lun aika

19:43
Utsjoki varoittaa huijaussähköpostilaskuista, joita on lähetetty kunnan työntekijän nimissä

Utsjoki va­roit­taa hui­jaus­säh­kö­pos­ti­las­kuis­ta, joita on lä­he­tet­ty kunnan työn­te­ki­jän nimissä

19:35
"Vaikka HPV-rokotteen tehosta oli vahvaa näyttöä, viranomaisia oli vaikea saada vakuuttumaan" – lappilaisiakin hoitava syöpälääkäri palkittiin potilaiden oikeuksien puolustajana

"Vaikka HPV-ro­kot­teen tehosta oli vahvaa näyt­töä, vi­ran­omai­sia oli vaikea saada va­kuut­tu­maan" – lap­pi­lai­sia­kin hoitava syö­pä­lää­kä­ri pal­kit­tiin po­ti­lai­den oi­keuk­sien puo­lus­ta­ja­na

19:19
Tilaajille

Sinisen tu­le­vai­suu­den pai­kal­lis­osas­to Ke­mi­jär­vel­lä lak­kau­tet­tiin – taus­tal­la puo­lueen si­säi­set riidat ja pu­toa­mi­nen edus­kun­ta­vaa­leis­sa

19:01
Ranuan yrittäjät vaativat kunnalta elinvoimatyökaluja

Ranuan yrit­tä­jät vaa­ti­vat kun­nal­ta elin­voi­ma­työ­ka­lu­ja

18:26
Vammaisten henkilöiden maksuton joukkoliikenne otetaan kokeiluun Rovaniemellä – vuoden aikana seurataan kävijämääriä, jatkosta päätetään ensi vuoden lopulla

Vam­mais­ten hen­ki­löi­den mak­su­ton jouk­ko­lii­ken­ne otetaan ko­kei­luun Ro­va­nie­mel­lä – vuoden aikana seu­ra­taan kä­vi­jä­mää­riä, jat­kos­ta pää­te­tään ensi vuoden lopulla

17:39
Keminmaan ja Attendon välille puhkesi rahakiista, joka voi johtaa hoivakodin siirtämiseen Kemiin

Ke­min­maan ja At­ten­don välille puhkesi ra­ha­kiis­ta, joka voi johtaa hoi­va­ko­din siir­tä­mi­seen Kemiin

17:26
Kunta haluaa jalostaa Inarijärven aarteita kestävästi

Kunta haluaa ja­los­taa Ina­ri­jär­ven aar­tei­ta kes­tä­väs­ti

16:54
Inari aikoo pitää verotuksen vetovoimansa nostajana, kiinteistöverokin pysyy nykyisenä

Inari aikoo pitää ve­ro­tuk­sen ve­to­voi­man­sa nos­ta­ja­na, kiin­teis­tö­ve­ro­kin pysyy ny­kyi­se­nä

16:52

Posion so­te-las­kuun Co­ro­na­rial­le yl­lät­tä­vä korotus

12:48

Ra­nual­la vi­reil­lä kiin­teis­tö­ve­ro­jen ko­rot­ta­mi­nen

12:46
Matkailualan moniyrittäjät ostavat Luppiovaaran ravintolan

Mat­kai­lu­alan mo­ni­yrit­tä­jät ostavat Lup­pio­vaa­ran ra­vin­to­lan

12:38

Kela uu­dis­taa saa­men­kie­li­set verk­ko­si­vun­sa

12:24
Poroja putosi heikkoihin jäihin Sallassa, Posiolla ja Rovaniemellä – Sallassa pintapelastajat vetivät eläimet kuiville

Poroja putosi heik­koi­hin jäihin Sal­las­sa, Po­siol­la ja Ro­va­nie­mel­lä – Sal­las­sa pin­ta­pe­las­ta­jat vetivät eläimet kui­vil­le

12:23

Peu­ra­jär­veä yri­te­tään taas kuntoon Ra­nual­la

11:39
Työttömyys jatkui laskuaan Lapissa – viimeksi näin alhaisia lukuja on nähty vuonna 1990

Työt­tö­myys jatkui las­kuaan Lapissa – vii­mek­si näin al­hai­sia lukuja on nähty vuonna 1990

10:06
Islantilaisvillapaidan neulonta villitsee Savukoskella

Is­lan­ti­lais­vil­la­pai­dan neu­lon­ta vil­lit­see Sa­vu­kos­kel­la

08:00
Mies ajoi maasturilla päin ravintolan seinää Saariselällä – auto syttyi palamaan ja matkustaja loukkaantui

Mies ajoi maas­tu­ril­la päin ra­vin­to­lan seinää Saa­ri­se­läl­lä – auto syttyi pa­la­maan ja mat­kus­ta­ja louk­kaan­tui

07:59
Päiväkirja: Natseja vai saksalaisia?
Kolumni Eero Leppänen

Päi­vä­kir­ja: Natseja vai sak­sa­lai­sia?

07:30
Prosenttitaide voi olla kunnalle vetovoimatekijä, sanoo Sodankylän teokset toteuttava kuvataiteilija Kaija Kiuru – prosenttitaidetta käytetään Lapissa jo neljässä kunnassa

Pro­sent­ti­tai­de voi olla kun­nal­le ve­to­voi­ma­te­ki­jä, sanoo So­dan­ky­län teokset to­teut­ta­va ku­va­tai­tei­li­ja Kaija Kiuru – pro­sent­ti­tai­det­ta käy­te­tään Lapissa jo nel­jäs­sä kun­nas­sa

07:30
Tilaajille
Kuntien köyhäinavulle on nyt kysyntää – Vaikeudet ovat isot, mutta hankalaa on ollut aiemminkin, Savukosken kunnanjohtajalle tulee mieleen 1990-luvun alun lama

Kuntien köy­häin­avul­le on nyt ky­syn­tää – Vai­keu­det ovat isot, mutta han­ka­laa on ollut aiem­min­kin, Sa­vu­kos­ken kun­nan­joh­ta­jal­le tulee mieleen 1990-lu­vun alun lama

21.10.2019 21:55
Matalapaine peittää Lapin tiistaina – ajokeli muuttuu huonoksi lumi- tai räntäsateen vuoksi

Ma­ta­la­pai­ne peittää Lapin tiis­tai­na – ajokeli muuttuu huo­nok­si lumi- tai rän­tä­sa­teen vuoksi

21.10.2019 21:17

Vii­meis­ten so­ta­len­nol­la me­neh­ty­nei­den len­tä­jien muis­to­ti­lai­suus pi­de­tään Kit­ti­län Han­hi­män­ni­kös­sä

21.10.2019 20:43

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to pa­laut­ti or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le uu­des­taan val­mis­tel­ta­vak­si

21.10.2019 20:20
Paikallisille tukea lasketteluun rinnekeskuksissa

Pai­kal­li­sil­le tukea las­ket­te­luun rin­ne­kes­kuk­sis­sa

21.10.2019 20:19
Kemijärvi haluaa pienentää toimintakatetta

Ke­mi­jär­vi haluaa pie­nen­tää toi­min­ta­ka­tet­ta

21.10.2019 20:16
Meluseinään kiinnitettiin lähes parimetrinen vaakuna Torniossa

Me­lu­sei­nään kiin­ni­tet­tiin lähes pa­ri­met­ri­nen vaakuna Tor­nios­sa

21.10.2019 19:14
Poronlihan kauppa käynnistyy hitaasti – isojen ostajien nihkeys yllätti osan tuottajista

Po­ron­li­han kauppa käyn­nis­tyy hi­taas­ti – isojen os­ta­jien nihkeys yllätti osan tuot­ta­jis­ta

21.10.2019 18:51
Tilaajille