Ukrainan sota: Ze­lens­kyi vaatii li­sä­pa­kot­tei­ta Ve­nä­jäl­le ydin­voi­ma­lan tu­lit­ta­mi­sen vuoksi

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Lappi

Simojoen suistoalueen pääväylän ruoppaus alkaa syyskuun alussa – ruopattavaa on yli 20 000 kuutiometrin edestä
Tilaajille

Si­mo­joen suis­to­alueen pää­väy­län ruop­paus alkaa syys­kuun alussa – ruo­pat­ta­vaa on yli 20 000 kuu­tio­met­rin edestä

19:30
Koulutyö alkaa kesäisessä säässä, mutta hellelukemiin elohopea ei kiipeä

Kou­lu­työ alkaa ke­säi­ses­sä säässä, mutta hel­le­lu­ke­miin elo­ho­pea ei kiipeä

17:14
Tilaajille
Korona-aikana muuttovoittoisten kuntien määrä on kasvanut ja jakautunut ympäri maata – Rovaniemi yksi väestökehityksen voittajaseuduista

Ko­ro­na-ai­ka­na muut­to­voit­tois­ten kuntien määrä on kas­va­nut ja ja­kau­tu­nut ympäri maata – Ro­va­nie­mi yksi väes­tö­ke­hi­tyk­sen voit­ta­ja­seu­duis­ta

13:08
Rajuksi yltynyt tuuli katkaisi Tuure Kilpeläisen keikan ja Apulannan esiintyminen jouduttiin perumaan kokonaan Satama Open Air–festivaalilla Kemissä lauantaina

Rajuksi yltynyt tuuli kat­kai­si Tuure Kil­pe­läi­sen keikan ja Apu­lan­nan esiin­ty­mi­nen jou­dut­tiin pe­ru­maan ko­ko­naan Satama Open Air–­fes­ti­vaa­lil­la Kemissä lauan­tai­na

12:44 2
Tilaajille
FC Santa Clausin juniorit pääsivät kaikki kotiin hyvävointisina Luulajasta, vaikka ruokamyrkytys koetteli vakavasti osaa pelaajista –  Vastuuvalmentaja Mika Salmela: "Joka puolella turnauspaikkaa näkyi sairastuneita"

FC Santa Clausin ju­nio­rit pää­si­vät kaikki kotiin hy­vä­voin­ti­si­na Luu­la­jas­ta, vaikka ruo­ka­myr­ky­tys koet­te­li va­ka­vas­ti osaa pe­laa­jis­ta –  Vas­tuu­val­men­ta­ja Mika Sal­me­la: "Joka puo­lel­la tur­naus­paik­kaa näkyi sai­ras­tu­nei­ta"

11:23 2
Tilaajille
Isä Rauno kritisoi Venäjän patriarkkaa, avaa kirkon ja kolttien suhdetta ja unelmoi Kreikasta – Ivalon pappi vaihtuu yli kymmenen vuoden jälkeen

Isä Rauno kri­ti­soi Venäjän pat­riark­kaa, avaa kirkon ja kolt­tien suh­det­ta ja unelmoi Krei­kas­ta – Ivalon pappi vaihtuu yli kym­me­nen vuoden jälkeen

06:00 1
Tilaajille
Yhdeksän FC Santa Claus –joukkueen junioria sairaalaan Ruotsissa ruokamyrkytyksen takia – Vastuuvalmentaja Mika Salmela:  "Aika vakava tilanne"

Yh­dek­sän FC Santa Claus –jouk­kueen ju­nio­ria sai­raa­laan Ruot­sis­sa ruo­ka­myr­ky­tyk­sen takia – Vas­tuu­val­men­ta­ja Mika Sal­me­la:  "Aika vakava ti­lan­ne"

06.08.2022 11:43 5
Tilaajille
19–vuotias ammuskeli kadulla Torniossa ja sai aikaan poliisihälytyksen, miehen seurassa ollut nainen yritti piilottaa aseen

19–­vuo­tias am­mus­ke­li kadulla Tor­nios­sa ja sai aikaan po­lii­si­hä­ly­tyk­sen, miehen seu­ras­sa ollut nainen yritti pii­lot­taa aseen

06.08.2022 16:47
Tilaajille
Värriön luonnonpuiston lintulaskennoista saadaan pitkiä aikasarjoja tutkijoiden käyttöön – nyt päättyneestä laskennasta tiedot lähtevät heti ministeriöön

Värriön luon­non­puis­ton lin­tu­las­ken­nois­ta saadaan pitkiä ai­ka­sar­jo­ja tut­ki­joi­den käyt­töön – nyt päät­ty­nees­tä las­ken­nas­ta tiedot läh­te­vät heti mi­nis­te­riöön

06.08.2022 11:00 3
Tilaajille
Kokoomuksen Heikki Autto kritisoi hallituksen suunnitelmaa uudistaa yrittäjien eläkemaksuja: "Ei voi hyväksyä esitetyssä muodossa"

Ko­koo­muk­sen Heikki Autto kri­ti­soi hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­maa uu­dis­taa yrit­tä­jien elä­ke­mak­su­ja: "Ei voi hy­väk­syä esi­te­tys­sä muo­dos­sa"

06.08.2022 10:23 4
Tilaajille
Teemu Taulavuoren suolisto-oireet helpottivat, kun pihapiiriin tuli lampaita – Nyt muoniolaisperhe käyttää aikansa alkuperäisrotujen säilyttämiseen

Teemu Tau­la­vuo­ren suo­lis­to-oi­reet hel­pot­ti­vat, kun pi­ha­pii­riin tuli lam­pai­ta – Nyt muo­nio­lais­per­he käyttää aikansa al­ku­pe­räis­ro­tu­jen säi­lyt­tä­mi­seen

06.08.2022 06:00 6
Tilaajille
Omakotitalon seinustalla ollut muovinen saavi syttyi tuleen Rovaniemen Koskenkylällä

Oma­ko­ti­ta­lon sei­nus­tal­la ollut muo­vi­nen saavi syttyi tuleen Ro­va­nie­men Kos­ken­ky­läl­lä

05.08.2022 20:58
Tilaajille
Sateinen sää ei haitannut yleisöä Satama Open Air -festivaaleilla – "Satama Open Air on yksi vuoden kohokohdista"

Sa­tei­nen sää ei hai­tan­nut yleisöä Satama Open Air -fes­ti­vaa­leil­la – "­Sa­ta­ma Open Air on yksi vuoden ko­ho­koh­dis­ta"

05.08.2022 19:35 1
Tilaajille
”Ei uutta Leviä” – Kilpisjärven matkailun kehittäminen on tasapainoilua ympäristön kestokyvyn ja matkailun lisääntymisen kanssa

”Ei uutta Leviä” – Kil­pis­jär­ven mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­nen on ta­sa­pai­noi­lua ym­pä­ris­tön kes­to­ky­vyn ja mat­kai­lun li­sään­ty­mi­sen kanssa

05.08.2022 18:00 8
Tilaajille
Haaparannalla etsitään kesäkuun alussa kadonnutta iäkästä naista

Haa­pa­ran­nal­la et­si­tään ke­sä­kuun alussa ka­don­nut­ta iäkästä naista

05.08.2022 17:08 3
Virolaiset selvisivät nopeiten Vätsärin louhikoista ja koskista – jopa kilpailun järjestäjä ihmetteli, miten hyvävoimaisia voittajat olivat maalissa

Vi­ro­lai­set sel­vi­si­vät no­pei­ten Vät­sä­rin lou­hi­kois­ta ja kos­kis­ta – jopa kil­pai­lun jär­jes­tä­jä ih­met­te­li, miten hy­vä­voi­mai­sia voit­ta­jat olivat maa­lis­sa

06.08.2022 12:27
Tilaajille
Porotalouden tukien hakuaika Ruokavirastolta on 8. elokuuta – 1. syyskuuta – Asia kannattaa hoitaa netissä, mutta paperihakemuksiakin hyväksytään

Po­ro­ta­lou­den tukien ha­ku­ai­ka Ruo­ka­vi­ras­tol­ta on 8. elo­kuu­ta – 1. syys­kuu­ta – Asia kan­nat­taa hoitaa ne­tis­sä, mutta pa­pe­ri­ha­ke­muk­sia­kin hy­väk­sy­tään

05.08.2022 15:17 4
Koulut alkavat ensi viikolla Lapissa – Sodankylä, Pelkosenniemi ja Inari jatkavat lomailua päivän tai kaksi pitempään, katso lista

Koulut alkavat ensi vii­kol­la Lapissa – So­dan­ky­lä, Pel­ko­sen­nie­mi ja Inari jat­ka­vat lo­mai­lua päivän tai kaksi pi­tem­pään, katso lista

06.08.2022 09:34 1
Tilaajille
Hengitysliitto lahjoitti hengityksen apuvälineitä Lapin keskussairaalalle – "Lapissa matkat saattavat olla satoja kilometrejä, joten potilaille lainattavat laitteet ovat tärkeitä"

Hen­gi­tys­liit­to lah­joit­ti hen­gi­tyk­sen apu­vä­li­nei­tä Lapin kes­kus­sai­raa­lal­le – "La­pis­sa matkat saat­ta­vat olla satoja ki­lo­met­re­jä, joten po­ti­lail­le lai­nat­ta­vat lait­teet ovat tär­kei­tä"

05.08.2022 13:03 1
Tilaajille
Annele Matintupa aloittaa Roadscanners oy:n toimitusjohtajana – nykyinen toimitusjohtaja Timo Saarenketo siirtyy yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi

Annele Ma­tin­tu­pa aloit­taa Roads­can­ners oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na – ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Saa­ren­ke­to siirtyy yhtiön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

05.08.2022 10:29
Tilaajille
Meri-Lapin matkailun markkinointiyhtiön toiminta hiipuu – yhtiön rahatilanne on huolestuttava ja vain yksi henkilö on enää osa-aikaisesti töissä

Me­ri-La­pin mat­kai­lun mark­ki­noin­ti­yh­tiön toi­min­ta hiipuu – yhtiön ra­ha­ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va ja vain yksi henkilö on enää osa-ai­kai­ses­ti töissä

05.08.2022 06:30 5
Tilaajille
Rovaniemellä leikkitelineen katolle kiivennyt ei uskaltanut alas – pelastuslaitos auttoi maanpinnalle

Ro­va­nie­mel­lä leik­ki­te­li­neen katolle kii­ven­nyt ei us­kal­ta­nut alas – pe­las­tus­lai­tos auttoi maan­pin­nal­le

04.08.2022 20:52 2
Tilaajille
Viikonloppuna ropisee – "Näyttää siltä, että sateita ja myöskin runsaita sateita on Lappi saamassa"

Vii­kon­lop­pu­na ropisee – "Näyt­tää siltä, että sateita ja myöskin run­sai­ta sateita on Lappi saa­mas­sa"

04.08.2022 19:30 1
Tilaajille
Kerrostalossa tulipalo Rovaniemellä – pelastuslaitos murtautui huoneistoon

Ker­ros­ta­los­sa tu­li­pa­lo Ro­va­nie­mel­lä – pe­las­tus­lai­tos mur­tau­tui huo­neis­toon

04.08.2022 19:29
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnassa toimiva alueellinen keskusrekisteri julkaisi saamenkieliset kaste-esitteet

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nas­sa toimiva alueel­li­nen kes­kus­re­kis­te­ri jul­kai­si saa­men­kie­li­set kas­te-esit­teet

04.08.2022 19:11 1
Tilaajille
Juhannusjuhlilta kulttuurimatkailun edistäjäksi – Tornionlaakson matkailuyhdistyksen painopiste on alusta pitäen ollut Aavasaksa

Ju­han­nus­juh­lil­ta kult­tuu­ri­mat­kai­lun edis­tä­jäk­si – ­Tor­nion­laak­son mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pai­no­pis­te on alusta pitäen ollut Aa­va­sak­sa

04.08.2022 18:00
Tilaajille
Nuoret huilistit kokoontuvat harjoittelemaan Kemijärvelle Huiluilmiö -tapahtumaan – päätöskonsertti kuullaan lauantaina Kemijärven kulttuurikämpällä

Nuoret hui­lis­tit ko­koon­tu­vat har­joit­te­le­maan Ke­mi­jär­vel­le Hui­lu­il­miö -ta­pah­tu­maan – pää­tös­kon­sert­ti kuul­laan lauan­tai­na Ke­mi­jär­ven kult­tuu­ri­käm­päl­lä

04.08.2022 17:00
Tilaajille
Pienten asuntojen vuokrat kehittyivät Lapin kaupungeissa huhti-kesäkuussa reaalisesti alaspäin vuodentakaiseen verrattuna – Rovaniemen edullisimmat vuokraneliöt sijaitsevat Ounasrinteellä ja Korkalovaarassa, katso tilasto

Pienten asun­to­jen vuokrat ke­hit­tyi­vät Lapin kau­pun­geis­sa huh­ti-ke­sä­kuus­sa reaa­li­ses­ti alas­päin vuo­den­ta­kai­seen ver­rat­tu­na – Ro­va­nie­men edul­li­sim­mat vuok­raneliöt si­jait­se­vat Ou­nas­rin­teel­lä ja Kor­ka­lo­vaa­ras­sa, katso tilasto

04.08.2022 16:06 1
Tilaajille
Bensan keskihinta jatkoi laskuaan heinäkuun lopussa – Rovaniemellä on tällä viikolla tankattu ysivitosta selvästi alle 2.30 euron litrahintaan

Bensan kes­ki­hin­ta jatkoi las­kuaan hei­nä­kuun lopussa – Ro­va­nie­mel­lä on tällä vii­kol­la tan­kat­tu ysi­vi­tos­ta sel­väs­ti alle 2.30 euron lit­ra­hin­taan

04.08.2022 14:20 5
Tilaajille