Lappi

Sodankylä pyrkii tasapainottamaan talouttaan – opetuksen keskittämistä esitetään Tähtikunnan koululle
Tilaajille

So­dan­ky­lä pyrkii ta­sa­pai­not­ta­maan ta­lout­taan – ope­tuk­sen kes­kit­tä­mis­tä esi­te­tään Täh­ti­kun­nan kou­lul­le

12:28 0
Uusia käytäntöjä Rovaniemen päiväkoteihin, perhepäivähoitoon ja kerhoihin – katso tästä neljän kohdan muistilista vanhemmille

Uusia käy­tän­tö­jä Ro­va­nie­men päi­vä­ko­tei­hin, per­he­päi­vä­hoi­toon ja ker­hoi­hin – katso tästä neljän kohdan muis­ti­lis­ta van­hem­mil­le

11:19 0
Tilaajille
Metsä Group Kemin sellutehtaan alueelta löytyi sodanaikainen räjähde keskiviikkoiltana – Löydöksellä ei vaikutusta henkilöstön turvallisuuteen

Metsä Group Kemin sel­lu­teh­taan alueel­ta löytyi so­dan­ai­kai­nen räjähde kes­ki­viik­ko­il­ta­na – Löy­dök­sel­lä ei vai­ku­tus­ta hen­ki­lös­tön tur­val­li­suu­teen

10:52 0
Tilaajille
Torniossa syttyi palamaan autotallissa ollut pieni pihakuormaaja – ei tietoa syttymissyystä

Tor­nios­sa syttyi pa­la­maan au­to­tal­lis­sa ollut pieni pi­ha­kuor­maa­ja – ei tietoa syt­ty­mis­syys­tä

10:32 0
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä öljyä tiellä 945 – Haittaa mo­lem­piin suun­tiin

10:17 0
Tilaajille
Hirvilupia ropisi Lappiin ja Kainuuseen – Oulun seudulla lupien määrä putosi yli 600:lla

Hir­vi­lu­pia ropisi Lappiin ja Kai­nuu­seen – Oulun seu­dul­la lupien määrä putosi yli 600:lla

10:10 0
Uusi hanke pyrkii ratkaisemaan maankäytöllisiä konflikteja arktisilla alueilla – Suomessa keskitytään metsätalouden, turismin ja kaivosteollisuuden ongelmiin

Uusi hanke pyrkii rat­kai­se­maan maan­käy­töl­li­siä konf­lik­te­ja ark­ti­sil­la alueil­la – Suo­mes­sa kes­ki­ty­tään met­sä­ta­lou­den, tu­ris­min ja kai­vos­teol­li­suu­den on­gel­miin

09:51 0
Tilaajille
Rovaniemeläinen John Storgårds tuuraa Oulu Sinfonian Youtube-konsertissa Jaakko Kuusistoa, joka sairastui vakavasti – "Periaattellinen kunnia-asia"

Ro­va­nie­me­läi­nen John Storgårds tuuraa Oulu Sin­fo­nian You­tu­be-kon­ser­tis­sa Jaakko Kuu­sis­toa, joka sai­ras­tui va­ka­vas­ti – "Pe­riaat­tel­li­nen kun­nia-asia"

07:35 0
Tilaajille
Päiväkirja: Ajelulla
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Aje­lul­la

07:00 0
Tilaajille
Suosittu reitti lahonnut pilalle – Rovaniemen Vikakönkäällä mätiä polttopuita ja lahonneita laavupihan lautoja

Suo­sit­tu reitti la­hon­nut pilalle – Ro­va­nie­men Vi­ka­kön­kääl­lä mätiä polt­to­pui­ta ja la­hon­nei­ta laa­vu­pi­han lautoja

06:30 0
Tilaajille

OnniBus pa­laut­taa vuo­ro­tar­jon­taa Lapissa ensi vii­kol­la

05.08.2020 20:57 0
Tilaajille
5G saapuu Lappiin laajemmin ensi vuonna – "Kaupungit ja hiihtokeskukset, sieltähän se lähtee Lapissa liikkeelle"

5G saapuu Lappiin laa­jem­min ensi vuonna – "Kau­pun­git ja hiih­to­kes­kuk­set, siel­tä­hän se lähtee Lapissa liik­keel­le"

05.08.2020 19:30 0
Tilaajille
Tervolassa voi jatkossa kierrättää pakkausmuovia

Ter­vo­las­sa voi jat­kos­sa kier­rät­tää pak­kaus­muo­via

05.08.2020 19:28 0
Tilaajille
Tornion kaupungintaloa korjataan 7,9 miljoonalla eurolla – Henkilöstö työskentelee väistötiloissa ensi syksyyn asti

Tornion kau­pun­gin­ta­loa kor­ja­taan 7,9 mil­joo­nal­la eurolla – Hen­ki­lös­tö työs­ken­te­lee väis­tö­ti­lois­sa ensi syksyyn asti

05.08.2020 18:30 2
Tilaajille
Pelkosenniemen uuden koulun rakentaminen alkaa loppukuusta – pilaantunut maa-aines kuljetetaan Kemiin puhdistettavaksi

Pel­ko­sen­nie­men uuden koulun ra­ken­ta­mi­nen alkaa lop­pu­kuus­ta – pi­laan­tu­nut maa-ai­nes kul­je­te­taan Kemiin puh­dis­tet­ta­vak­si

05.08.2020 17:27 0
Tilaajille
Muskarit tulevat päiväkoteihin – Pellossa ja Rovaniemellä alkaa kokeilu musiikkileikkikouluista osana päivähoitopäivää

Mus­ka­rit tulevat päi­vä­ko­tei­hin – Pel­los­sa ja Ro­va­nie­mel­lä alkaa kokeilu mu­siik­ki­leik­ki­kou­luis­ta osana päi­vä­hoi­to­päi­vää

05.08.2020 17:03 1
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallituksen päätösehdotus puoltaa Ämmävaaran hakkuita – Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina tekemään päätöksen

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tös­eh­do­tus puoltaa Äm­mä­vaa­ran hak­kui­ta – Kau­pun­gin­hal­li­tus ko­koon­tuu maa­nan­tai­na te­ke­mään pää­tök­sen

05.08.2020 17:01 0
Tilaajille

Kärk­käis­tä ei tule Ro­va­nie­mel­le – Kau­pun­gin­hal­li­tus tiesi asiasta jo ke­vääl­lä

05.08.2020 15:59 2
Tilaajille
Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta 16-vuotiaasta – liikkuu mahdollisesti Rovaniemellä, Sodankylässä tai Tunturi-Lapissa

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja ka­don­nees­ta 16-vuo­tiaas­ta – liikkuu mah­dol­li­ses­ti Ro­va­nie­mel­lä, So­dan­ky­läs­sä tai Tun­tu­ri-La­pis­sa

05.08.2020 14:11 0
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu ja Urheiluopisto aloittavat urheiluliiketoiminnan koulutuksen syksyllä

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Ur­hei­lu­opis­to aloit­ta­vat ur­hei­lu­lii­ke­toi­min­nan kou­lu­tuk­sen syk­syl­lä

05.08.2020 13:35 0
Tilaajille
Poliisi: Ei terrorismiepäilyä, eikä henkilövahinkoja Tornion räjähdyksessä – Tutkinta edelleen alkuvaiheessa

Po­lii­si: Ei ter­ro­ris­mie­päi­lyä, eikä hen­ki­lö­va­hin­ko­ja Tornion rä­jäh­dyk­ses­sä – Tut­kin­ta edel­leen al­ku­vai­hees­sa

05.08.2020 13:09 0
Tiesitkö tämän jokamiehenoikeuksista? – Joidenkin luonnonantimien keräämisen tarvitaan luonnontuotelupa

Tie­sit­kö tämän jo­ka­mie­he­noi­keuk­sis­ta? – Joi­den­kin luon­non­an­ti­mien ke­rää­mi­sen tar­vi­taan luon­non­tuo­te­lu­pa

05.08.2020 12:57 0
Tilaajille

Jaana Haa­ra­kan­gas va­lit­tiin Ranuan kunnan uudeksi hal­lin­to­joh­ta­jak­si – aloit­taa työt syys­kuus­sa

05.08.2020 12:31 0
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa – Kokoontumisrajoitusten poistuminen aiheuttaa huolta sairaanhoitopiirissä

Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa – Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen ai­heut­taa huolta sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

05.08.2020 11:10 3
Tilaajille

Oikaisu

05.08.2020 10:19 0
NRK: Risteilyaluksen matkustajat karanteenissa aluksella Norjan Bodøssa – Matkustajat ovat aiemmin rantautuneet Tromssassa

NRK: Ris­tei­ly­aluk­sen mat­kus­ta­jat ka­ran­tee­nis­sa aluk­sel­la Norjan Bodøssa – Mat­kus­ta­jat ovat aiemmin ran­tau­tu­neet Troms­sas­sa

05.08.2020 10:14 0
Tilaajille
Autoja sotkettiin uretaanivaahdolla Rovaniemen Pöykkölässä tiistai-iltana – Poliisi pyytää havaintoja

Autoja sot­ket­tiin ure­taa­ni­vaah­dol­la Ro­va­nie­men Pöyk­kö­läs­sä tiis­tai-il­ta­na – Poliisi pyytää ha­vain­to­ja

05.08.2020 09:41 0
Tilaajille
Päiväkirja: Kirkonkylien uudet ympyrät

Päi­vä­kir­ja: Kir­kon­ky­lien uudet ympyrät

05.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Henkilöauto törmäsi kallioleikkaukseen ja romuttui pahoin Pellossa – kuljettajaa ei löytynyt onnettomuuspaikalta

Hen­ki­lö­au­to törmäsi kal­lio­leik­kauk­seen ja ro­mut­tui pahoin Pel­los­sa – kul­jet­ta­jaa ei löy­ty­nyt on­net­to­muus­pai­kal­ta

05.08.2020 06:35 0
Haaparannan rajakauppa elpyy hiljalleen – Koronauhka pitää ostosmatkailijat poissa

Haa­pa­ran­nan ra­ja­kaup­pa elpyy hil­jal­leen – Ko­ro­na­uh­ka pitää os­tos­mat­kai­li­jat poissa

05.08.2020 06:30 0
Tilaajille