Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lappi

Asukkailla selvä mielipide Rovaniemen keskustan kehittämisestä: Lisää viheralueita ja viihtyisyyttä – arkkitehdin mukaan pysäköinti olisi järjestettävä uudelleen
Tilaajille

Asuk­kail­la selvä mie­li­pi­de Ro­va­nie­men kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­ses­tä: Lisää vi­her­aluei­ta ja viih­tyi­syyt­tä – ark­ki­teh­din mukaan py­sä­köin­ti olisi jär­jes­tet­tä­vä uu­del­leen

20:00 4
Keminmaa miettii vielä eri vaihtoehtoja kaukolämmön lähteekseen – siirtoputken rakentaminen Keminmaasta Metsä Fibren tehtaalle on edelleen yksi vaihtoehto

Ke­min­maa miettii vielä eri vaih­to­eh­to­ja kau­ko­läm­mön läh­teek­seen – siir­to­put­ken ra­ken­ta­mi­nen Ke­min­maas­ta Metsä Fibren teh­taal­le on edel­leen yksi vaih­to­eh­to

17:52
Tilaajille
SVT: Kiirunassa etsitään kadonnutta kelkkailijaa

SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

17:23
Tilaajille

Auton luis­tat­te­lu lähti la­pa­ses­ta Ro­va­nie­mel­lä ja va­ras­te­tul­la mopolla päih­ty­nee­nä ajanut jäi kiinni Kemissä

16:35
Vaarallisiin paikkoihin pysäköidyt turistibussit ja vuokra-autot kuumentavat tunteita Rovaniemellä, poliisi vetoaa kuljettajien vastuuseen

Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

16:25 11
Toista autoa väistänyt ajo ojaan Torniossa – valaisinpylväs kaatui keskelle tietä

Toista autoa väis­tä­nyt ajo ojaan Tor­nios­sa – va­lai­sin­pyl­väs kaatui kes­kel­le tietä

14:24
Rovaniemen Karvonrannassa paloi omakotitalon saunassa – yksi savua hengittänyt jatkohoitoon

Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

09.12.2023 17:11
Aggressiivinen taksiasiakas, ulosajanut rattijuoppo ja pahoinpitelyitä – Lapin poliisilla riitti tehtäviä viikonlopun alkuun

Ag­gres­sii­vi­nen tak­sia­sia­kas, ulos­aja­nut rat­ti­juop­po ja pa­hoin­pi­te­lyi­tä – Lapin po­lii­sil­la riitti teh­tä­viä vii­kon­lo­pun alkuun

09.12.2023 14:03
Tilaajille
Ihmiset luulevat Henna Linnétä eräoppaaksi vain siksi, että hän retkeilee itsekseen – Tästä syystä yksin vaeltava nainen päätyy edelleen otsikoihin

Ihmiset luu­le­vat Henna Linnétä erä­op­paak­si vain siksi, että hän ret­kei­lee it­sek­seen – Tästä syystä yksin vael­ta­va nainen päätyy edel­leen ot­si­koi­hin

09.12.2023 13:00 5
Tilaajille
Paavo Väyrynen toivoo edelleen saavansa maanantain ja tiistain postissa muhkean kannattajakorttikasan – aika loppuu tiistaina kello 16

Paavo Väy­ry­nen toivoo edel­leen saa­van­sa maa­nan­tain ja tiis­tain pos­tis­sa muhkean kan­nat­ta­ja­kort­ti­ka­san – aika loppuu tiis­tai­na kello 16

09.12.2023 11:37 10
Tilaajille
Simon kunta osti Fennovoiman ison tontin Karsikosta

Simon kunta osti Fen­no­voi­man ison tontin Kar­si­kos­ta

09.12.2023 09:00 2
Tilaajille
Koskikauppojen tekijän suuret lupaukset epäilyttivät Rovaniemen Jaatilan isäntiä 100 vuotta sitten, lopullinen totuus paljastui Alaruikan talon kassakaapin kirjeissä paljon myöhemmin

Kos­ki­kaup­po­jen tekijän suuret lu­pauk­set epäi­lyt­ti­vät Ro­va­nie­men Jaa­ti­lan isäntiä 100 vuotta sitten, lo­pul­li­nen totuus pal­jas­tui Ala­rui­kan talon kas­sa­kaa­pin kir­jeis­sä paljon myö­hem­min

09.12.2023 08:00 6
Tilaajille
Osa lappilaisnuorista haluaa jäädä pienille kotipaikkakunnilleen – tässä jutussa he kertovat, miksi

Osa lap­pi­lais­nuo­ris­ta haluaa jäädä pie­nil­le ko­ti­paik­ka­kun­nil­leen – tässä jutussa he ker­to­vat, miksi

09.12.2023 16:57 4
Tilaajille
Yle: Orpo kertoo hallituksen päättävän itärajan mahdollisesta avaamisesta ensi viikolla

Yle: Orpo kertoo hal­li­tuk­sen päät­tä­vän itä­ra­jan mah­dol­li­ses­ta avaa­mi­ses­ta ensi vii­kol­la

08.12.2023 20:28 2
Tilaajille
Luken tutkimus: Tuulivoima karkottaa lintuja, poroja ja lepakoita kilometrien päähän

Luken tut­ki­mus: Tuu­li­voi­ma kar­kot­taa lin­tu­ja, poroja ja le­pa­koi­ta ki­lo­met­rien päähän

08.12.2023 19:30 21
Tilaajille
Ylitornio jatkaa maltillista talouslinjaa – Kuntotalon remontti lykkääntyi, mutta säästöjä haetaan eri puolilta sivistystointa

Yli­tor­nio jatkaa mal­til­lis­ta ta­lous­lin­jaa – Kun­to­ta­lon re­mont­ti lyk­kään­tyi, mutta sääs­tö­jä haetaan eri puo­lil­ta si­vis­tys­toin­ta

08.12.2023 18:00 3
Tilaajille
Tornion talousnäkymät ovat haastavat, mutta kaupunki investoi liikuntapaikkoihin

Tornion ta­lous­nä­ky­mät ovat haas­ta­vat, mutta kau­pun­ki in­ves­toi lii­kun­ta­paik­koi­hin

08.12.2023 17:00
Tilaajille
Yle: Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ehdottaa turistiveron kokeilua

Yle: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio eh­dot­taa tu­ris­ti­ve­ron ko­kei­lua

08.12.2023 16:08 12
Tilaajille
Antti Mulari ja Markku Vehkaoja ovat ehdolla Kolarin tulevaksi kunnanjohtajaksi

Antti Mulari ja Markku Veh­ka­oja ovat ehdolla Kolarin tu­le­vak­si kun­nan­joh­ta­jak­si

08.12.2023 16:02 1
Tilaajille
Posion kansalaisopistolle sekä vapaa-aikatoimelle kansallinen palkinto – Liikuntatoimen järjestämä Suuri posiolainen hyppytutkimus kiertää hyppyyttämässä kuntalaisia kontaktimatolla

Posion kan­sa­lais­opis­tol­le sekä va­paa-ai­ka­toi­mel­le kan­sal­li­nen pal­kin­to – Lii­kun­ta­toi­men jär­jes­tä­mä Suuri po­sio­lai­nen hyp­py­tut­ki­mus kiertää hyp­pyyt­tä­mäs­sä kun­ta­lai­sia kon­tak­ti­ma­tol­la

08.12.2023 16:00
Tilaajille
Väkivaltainen velanperintä Rovaniemellä toi 37-vuotiaalle naiselle reilut kaksi vuotta vankeutta

Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

08.12.2023 15:00 3
Tilaajille
Työtaistelu keskeyttää junaliikenteen ensi torstaina vuorokauden ajaksi, lakko ei koske Pohjois-Suomen henkilöyöjunaliikennettä

Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

08.12.2023 14:58 7
Tilaajille
Susanna Junttila jatkaa Arinan hallintoneuvostossa kaudella 2024–2026

Susanna Junt­ti­la jatkaa Arinan hal­lin­to­neu­vos­tos­sa kau­del­la 2024–2026

08.12.2023 14:34 9
Tilaajille
Syrjäseutujen asukkailta kerätään tietoa langattomien verkkoyhteyksien ongelmista

Syr­jä­seu­tu­jen asuk­kail­ta ke­rä­tään tietoa lan­gat­to­mien verk­ko­yh­teyk­sien on­gel­mis­ta

08.12.2023 14:23 2
Tilaajille
Seitsemän maakuntaa vaatii hallitukselta elinvoiman ja kokonaisturvallisuuden vahvistamista

Seit­se­män maa­kun­taa vaatii hal­li­tuk­sel­ta elin­voi­man ja ko­ko­nais­tur­val­li­suu­den vah­vis­ta­mis­ta

08.12.2023 13:58
Tilaajille
Kiviauton konetilassa palo Kevitsan kaivoksella Sodankylässä

Ki­vi­au­ton ko­ne­ti­las­sa palo Ke­vit­san kai­vok­sel­la So­dan­ky­läs­sä

08.12.2023 12:55
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue valmistelee ison säästökuurin vasta ensi vuoden puolella – nyt karsitaan ostopalveluja ja vuokratyötä, mutta omaa väkeä ei irtisanota

Lapin hy­vin­voin­ti­alue val­mis­te­lee ison sääs­tö­kuu­rin vasta ensi vuoden puo­lel­la – nyt kar­si­taan os­to­pal­ve­lu­ja ja vuok­ra­työ­tä, mutta omaa väkeä ei ir­ti­sa­no­ta

08.12.2023 15:44 24
Tilaajille
Lapissa hukkui marraskuussa yksi ihminen jäihin vajoamisen vuoksi – jää voi pettää tutussakin paikassa, turvavarusteet voivat pelastaa hengen

Lapissa hukkui mar­ras­kuus­sa yksi ihminen jäihin va­joa­mi­sen vuoksi – jää voi pettää tu­tus­sa­kin pai­kas­sa, tur­va­va­rus­teet voivat pe­las­taa hengen

08.12.2023 11:17
Tilaajille
Kari Kyröstä tuli inarilaisen hiihdon taustavoima yli 50 vuotta sitten, kun oma "leiri" Kevojärvellä päättyi ankariin kipuihin

Kari Kyröstä tuli ina­ri­lai­sen hiihdon taus­ta­voi­ma yli 50 vuotta sitten, kun oma "leiri" Ke­vo­jär­vel­lä päättyi an­ka­riin ki­pui­hin

08.12.2023 10:25 4
Tilaajille
Valokuidun rakentaminen jatkuu Meri-Lapissa kiivaana, mutta aikainen talvi siirsi osan töistä kevääseen

Va­lo­kui­dun ra­ken­ta­mi­nen jatkuu Me­ri-La­pis­sa kii­vaa­na, mutta ai­kai­nen talvi siirsi osan töistä ke­vää­seen

08.12.2023 10:08 1
Tilaajille