Lappi

Uudistus tukki puhelinpalvelun – YTHS sai Lapissa tuhansia uusia opiskelijoita hoidettavaksi
Tilaajille

Uu­dis­tus tukki pu­he­lin­pal­ve­lun – YTHS sai Lapissa tu­han­sia uusia opis­ke­li­joi­ta hoi­det­ta­vak­si

07:30
Päiväkirja: Hei Gustaf, mitä kuuluu?
Kolumni Miila Kankaanranta

Päi­vä­kir­ja: Hei Gustaf, mitä kuuluu?

06:00
Tilaajille
Tervolassa tuhoutui ulkorakennus ja autotalli, Muoniossa palo rajattiin autoon – molempien palojen epäillään saaneen alkunsa auton lämmittämisestä

Ter­vo­las­sa tu­hou­tui ul­ko­ra­ken­nus ja au­to­tal­li, Muo­nios­sa palo ra­jat­tiin autoon – mo­lem­pien palojen epäil­lään saaneen alkunsa auton läm­mit­tä­mi­ses­tä

15.01.2021 21:42
Laskettelukypärä kelpaa kelkkailuun enää näillä lumilla – Moottorikelkkareittien voimassaoloaika tarkentui, lasten kelkkailuturvallisuuteen tulossa tiukennuksia

Las­ket­te­lu­ky­pä­rä kelpaa kelk­kai­luun enää näillä lumilla – Moot­to­ri­kelk­ka­reit­tien voi­mas­sa­olo­ai­ka tar­ken­tui, lasten kelk­kai­lu­tur­val­li­suu­teen tulossa tiu­ken­nuk­sia

15.01.2021 20:20 4
Tilaajille
Sähkö- ja hybridiautojen myynti pyrähti selvään nousuun Lapissa – latauspaikkoja pitäisi saada lisää

Sähkö- ja hyb­ri­di­au­to­jen myynti pyrähti selvään nousuun Lapissa – la­taus­paik­ko­ja pitäisi saada lisää

15.01.2021 19:31 3
Tilaajille
Nyt puhuu Mikko Silventola: Matkailuhanke Inarissa kaatui paliskunnan 100 000 euron vaatimukseen – toteutetaan isompana muualle

Nyt puhuu Mikko Sil­ven­to­la: Mat­kai­lu­han­ke Ina­ris­sa kaatui pa­lis­kun­nan 100 000 euron vaa­ti­muk­seen – to­teu­te­taan isom­pa­na muualle

15.01.2021 19:05 2
Tilaajille
Rajakaupunkien johdon viesti: "Rajan yli ei nyt pidä turhaan reissata" – Tornio ja Haaparanta vetoavat asukkaisiin, ettei rajaa tarvitsisi sulkea

Ra­ja­kau­pun­kien johdon viesti: "Rajan yli ei nyt pidä turhaan reis­sa­ta" – Tornio ja Haa­pa­ran­ta ve­toa­vat asuk­kai­siin, ettei rajaa tar­vit­si­si sulkea

15.01.2021 17:51 2
Tilaajille
Kuumat tuhkat vietiin ulos ja terassi syttyi palamaan – Koko talo oli lähellä palaa Rovaniemen keskustassa

Kuumat tuhkat vietiin ulos ja terassi syttyi pa­la­maan – Koko talo oli lähellä palaa Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa

15.01.2021 17:48
Käsivarressa käynnistyi ahmajahti, lukuisia poroja joutunut pedon raatelemaksi – Riistakeskus myönsi myös Kainuuseen kaksi poikkeuslupaa ahman tappamiseksi

Kä­si­var­res­sa käyn­nis­tyi ah­ma­jah­ti, lu­kui­sia poroja jou­tu­nut pedon raa­te­le­mak­si – Riis­ta­kes­kus myönsi myös Kai­nuu­seen kaksi poik­keus­lu­paa ahman tap­pa­mi­sek­si

15.01.2021 17:13
Tilaajille
Rovaniemeläinen kaivoksille suojatiloja valmistava yritys myytiin oululaiselle konepajayhtiölle

Ro­va­nie­me­läi­nen kai­vok­sil­le suo­ja­ti­lo­ja val­mis­ta­va yritys myytiin ou­lu­lai­sel­le ko­ne­pa­ja­yh­tiöl­le

15.01.2021 16:33 1
Tilaajille
Valkoselkätikka ja merikotka riemastuttivat talvilintulaskennassa

Val­ko­sel­kä­tik­ka ja me­ri­kot­ka rie­mas­tut­ti­vat tal­vi­lin­tu­las­ken­nas­sa

15.01.2021 15:55
Tilaajille
Yksi uusi koronatartunta Rovaniemellä – Modernan rokotetta saadaan Lappiin ensi viikon alussa

Yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä – Mo­der­nan ro­ko­tet­ta saadaan Lappiin ensi viikon alussa

15.01.2021 14:24 1
Tilaajille
Kylmäketju katkesi koronarokotekuljetuksissa Tervolassa – kunnassa alkoi kisa aikaa vastaan

Kyl­mä­ket­ju katkesi ko­ro­na­ro­ko­te­kul­je­tuk­sis­sa Ter­vo­las­sa – kun­nas­sa alkoi kisa aikaa vastaan

15.01.2021 13:26 8
Tilaajille
Perjantain koronakooste: Suomessa 318 uutta koronatartuntaa, Länsi-Pohjassa neljä tartuntaa, Rovaniemellä yksi

Per­jan­tain ko­ro­na­koos­te: Suo­mes­sa 318 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa neljä tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä yksi

15.01.2021 13:25
Joukkoaltistuminen toimintakeskuksessa Kemissä, neljä uutta koronatapausta

Jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mis­sä, neljä uutta ko­ro­na­ta­paus­ta

15.01.2021 10:59
Tilaajille
Kemijärven sellutehdashanke siirtyy Vataset Teollisuudelle –  Heikki Nivala jää sivuun operatiivisesta toiminnasta

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­han­ke siirtyy Vataset Teol­li­suu­del­le – Heikki Nivala jää sivuun ope­ra­tii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta

15.01.2021 10:55
Tilaajille
Harrastamisen pilotointihanke alkaa Rovaniemellä – tavoitteena tarjota maksuton harrastus jokaiselle koululaiselle

Har­ras­ta­mi­sen pi­lo­toin­ti­han­ke alkaa Ro­va­nie­mel­lä – ta­voit­tee­na tarjota mak­su­ton har­ras­tus jo­kai­sel­le kou­lu­lai­sel­le

15.01.2021 10:49 1
Tilaajille
Lisäselvitys kaupungin sijoituksista tarpeen – kaupunginhallitus käsittelee vyyhtiä salaisena pykälänä

Li­sä­sel­vi­tys kau­pun­gin si­joi­tuk­sis­ta tarpeen – kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee vyyhtiä sa­lai­se­na py­kä­lä­nä

15.01.2021 09:54 4
Tilaajille
Koronan sairastaneen varoaika verenluovutukseen lyheni kahteen viikkoon

Koronan sai­ras­ta­neen va­ro­ai­ka ve­ren­luo­vu­tuk­seen lyheni kahteen viik­koon

15.01.2021 09:25
Tilaajille
"Välttäkää turhia matkoja yli rajan" - Haaparannan Tornberg vetoaa rajankaupunkien asukkaisiin, ettei Suomi sulje rajaa kokonaan

"Vält­tä­kää turhia matkoja yli rajan" - Haa­pa­ran­nan Torn­berg vetoaa ra­jan­kau­pun­kien asuk­kai­siin, ettei Suomi sulje rajaa ko­ko­naan

15.01.2021 09:19 6
Tilaajille
Eilavaara-käräjiä istutaan Oulussa – Lapin käräjäoikeuden tuomarit esteellisiä

Ei­la­vaa­ra-kä­rä­jiä is­tu­taan Oulussa – Lapin kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­ma­rit es­teel­li­siä

15.01.2021 08:25
Tilaajille
Oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto muuttaa Kemin oikeustalon toiseen kerrokseen remontin jälkeen – Rovaniemellä selvitetään käräjäoikeuden siirtämistä virastotalon poliisiasemalle

Oi­keus­apu- ja edun­val­von­ta­toi­mis­to muuttaa Kemin oi­keus­ta­lon toiseen ker­rok­seen re­mon­tin jälkeen – Ro­va­nie­mel­lä sel­vi­te­tään kä­rä­jä­oi­keu­den siir­tä­mis­tä vi­ras­to­ta­lon po­lii­si­ase­mal­le

15.01.2021 07:00
Tilaajille
Etätyöpaketit tulivat pysyvästi tunturikeskusten tarjontaan –Aasialaiset koodarit olivat tulossa etätöihin Leville jo ennen koronaa

Etä­työ­pa­ke­tit tulivat py­sy­väs­ti tun­tu­ri­kes­kus­ten tar­jon­taan –Aa­sia­lai­set koo­da­rit olivat tulossa etä­töi­hin Leville jo ennen koronaa

15.01.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: 2020 oli mahtava vuosi
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: 2020 oli mahtava vuosi

15.01.2021 06:00
Tilaajille

Lapin liiton koor­di­noi­mas­sa Korona Exit -hank­kees­sa päi­vi­tet­tiin Lapin tu­le­vai­suu­den­ku­vat

14.01.2021 21:32
Tilaajille
KPK Yhtiöt Oyj ostaa Suomalainen Lehtipaino Oy:n osake-enemmistön – monen lappilaisen lehden omistaja vaihtuu

KPK Yhtiöt Oyj ostaa Suo­ma­lai­nen Leh­ti­pai­no Oy:n osa­ke-enem­mis­tön – monen lap­pi­lai­sen lehden omis­ta­ja vaihtuu

14.01.2021 21:26
Torstaina oli kylmintä Muoniossa ja Kittilässä – pakkanen hellittää Lapissa, eikä ensi viikosta tule yhtä kylmä

Tors­tai­na oli kyl­min­tä Muo­nios­sa ja Kit­ti­läs­sä – pak­ka­nen hel­lit­tää La­pis­sa, eikä ensi vii­kos­ta tule yhtä kylmä

14.01.2021 21:03
Tilaajille
Outokummun Tornion tehtailla syttyi tulipalo – oma väki sammutti, pelastuslaitokselle savusukelluskeikka

Ou­to­kum­mun Tornion teh­tail­la syttyi tu­li­pa­lo – oma väki sam­mut­ti, pe­las­tus­lai­tok­sel­le sa­vu­su­kel­lus­keik­ka

14.01.2021 20:32
Inarissa sijaitseva Uudenjoen kämppäkartano tulee jälleen myyntiin, sovelluksella vaurastunut perui kaupat

Ina­ris­sa si­jait­se­va Uu­den­joen kämp­pä­kar­ta­no tulee jälleen myyn­tiin, so­vel­luk­sel­la vau­ras­tu­nut perui kaupat

14.01.2021 20:28
Tilaajille
Rovaniemen ikäihmiset antoivat ulkoilusta ja tekemisen puutteesta heikoimman arvosanan

Ro­va­nie­men ikä­ih­mi­set an­toi­vat ul­koi­lus­ta ja te­ke­mi­sen puut­tees­ta hei­koim­man ar­vo­sa­nan

14.01.2021 19:50 1
Tilaajille