PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Lappi

Tilaajille

Simossa pe­las­te­taan kelk­kai­li­jaa vedestä - pystyi itse hä­lyt­tä­mään apua, mutta sitten yhteys katkesi

13:03
RSV-epidemia uhkaa Lappia –Tavallinen flunssa aikuisille, mutta voi olla vaarallinen pienille vauvoille

RSV-epi­de­mia uhkaa Lappia –Ta­val­li­nen flunssa ai­kui­sil­le, mutta voi olla vaa­ral­li­nen pie­nil­le vau­voil­le

12:47
Tilaajille
Länsi-Pohjassa koronapotilaiden sairaalahoidon tarve edelleen kasvanut - koko viikolla tartuntoja todettu 48

Län­si-Poh­jas­sa ko­ro­na­po­ti­lai­den sai­raa­la­hoi­don tarve edel­leen kas­va­nut - koko vii­kol­la tar­tun­to­ja todettu 48

12:29
Tilaajille
Pohjois-Ruotsin vihreä siirtymä laajenee – Bodenin terästehtaalle suunnitellaan jo sisarlaitosta

Poh­jois-Ruot­sin vihreä siir­ty­mä laa­je­nee – Bodenin te­räs­teh­taal­le suun­ni­tel­laan jo si­sar­lai­tos­ta

11:32
Tilaajille
Rovaniemellä tiukemmat ravintolarajoitukset viikonlopusta alkaen – koronapassilla rajoituksia ei tarvitse noudattaa

Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

11:31
Sallalainen Inka Aatsinki ja muut syksyn ylioppilaat juhlivat tänään – koronatilanne vaikuttaa paikoin juhlimiseen

Sal­la­lai­nen Inka Aat­sin­ki ja muut syksyn yli­op­pi­laat juh­li­vat tänään – ko­ro­na­ti­lan­ne vai­kut­taa paikoin juh­li­mi­seen

10:36 2
Tilaajille
Lapin yliopiston harjoittelukoulussa yhdeksän koronatartuntaa – karanteenissa noin 230

Lapin yli­opis­ton har­joit­te­lu­kou­lus­sa yh­dek­sän ko­ro­na­tar­tun­taa – ka­ran­tee­nis­sa noin 230

10:05 3

Lapin ky­lä­toi­min­ta­päi­vil­lä pal­kit­tiin ky­lä­ak­tii­ve­ja

08:09
Tilaajille
LKS:n tehohoitajat huolissaan: Riittääkö meitä tähän työhön?

LKS:n te­ho­hoi­ta­jat huo­lis­saan: Riit­tää­kö meitä tähän työhön?

06:30 11
Tilaajille
Pakkanen alkaa kiristyä viikonloppua vasten – itsenäisyyspäivänä hätyytellään monin paikoin -35:tä astetta

Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

06:00
Tilaajille
3. joulukuuta: Joulupukki sähköttää!

3. jou­lu­kuu­ta: Jou­lu­puk­ki säh­köt­tää!

03.12.2021 00:01 3
Tilaajille
Yrityselämää yhdeksäsluokkalaisten johtamana – Yrityskylä Lappi kehittää nuorten talousosaamista digitaalisen pelin avulla

Yri­tys­elä­mää yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten joh­ta­ma­na – Y­ri­tys­ky­lä Lappi ke­hit­tää nuorten ta­lous­osaa­mis­ta di­gi­taa­li­sen pelin avulla

02.12.2021 19:30
Tilaajille
Asiakkaat ovat palanneet Lapin hotelleihin – eurooppalaiset matkaajat ovat varanneet hyvin huoneita

Asiak­kaat ovat pa­lan­neet Lapin ho­tel­lei­hin – eu­roop­pa­lai­set mat­kaa­jat ovat va­ran­neet hyvin huo­nei­ta

02.12.2021 18:01 12
Tilaajille
Keskitalven lintukisa alkoi jättiyllätyksellä – töyhtöhyyppä Ylitorniolla

Kes­ki­tal­ven lin­tu­ki­sa alkoi jät­ti­yl­lä­tyk­sel­lä – töyh­tö­hyyp­pä Yli­tor­niol­la

02.12.2021 17:00 1
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä kahdessa päivässä 52 tartuntaa, valtaosa Rovaniemellä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kah­des­sa päi­väs­sä 52 tar­tun­taa, val­ta­osa Ro­va­nie­mel­lä

02.12.2021 15:57
Tilaajille
"Tavoitteena oli antaa ääni jokaiselle kyläläiselle" – Kersilön kyläkirja syntyi täysin kyläläisten voimin

"Ta­voit­tee­na oli antaa ääni jo­kai­sel­le ky­lä­läi­sel­le" – Ker­si­lön ky­lä­kir­ja syntyi täysin ky­lä­läis­ten voimin

02.12.2021 11:26
Tilaajille
Tuplaraiteita, ohistusteitä, siltoja – Ruotsi kiihdyttää pohjoisen liikenneinvestointeja teollisuushankkeiden tueksi

Tup­la­rai­tei­ta, ohis­tus­tei­tä, siltoja – Ruotsi kiih­dyt­tää poh­joi­sen lii­ken­ne­in­ves­toin­te­ja teol­li­suus­hank­kei­den tueksi

02.12.2021 11:23 6
Tilaajille
Tehohoidon tarve lisääntynyt Meri-Lapissa – Länsi-Pohjaan perustettu erillinen koronateho, kiireettömiä leikkauksia perutaan

Te­ho­hoi­don tarve li­sään­ty­nyt Me­ri-La­pis­sa – Län­si-Poh­jaan pe­rus­tet­tu eril­li­nen ko­ro­na­te­ho, kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia pe­ru­taan

02.12.2021 10:39 1
Tilaajille
Valokuitukaapelin rikko aiheutti häiriöitä matkustajajunaliikenteeseen Oulu-Kemi -välillä, liikenne palautunut nyt normaaliksi

Va­lo­kui­tu­kaa­pe­lin rikko ai­heut­ti häi­riöi­tä mat­kus­ta­ja­ju­na­lii­ken­tee­seen Ou­lu-Ke­mi -vä­lil­lä, lii­ken­ne pa­lau­tu­nut nyt nor­maa­lik­si

02.12.2021 15:36
Instagram-postaukset ja rokotepuhelin houkuttelevat koronarokotuksiin – katso oman kuntasi rokotustilanne

Ins­tag­ram-pos­tauk­set ja ro­ko­te­pu­he­lin hou­kut­te­le­vat ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin – katso oman kuntasi ro­ko­tus­ti­lan­ne

02.12.2021 06:30 3
Tilaajille
2. joulukuuta: Aika koristella koti juhlakuntoon

2. jou­lu­kuu­ta: Aika ko­ris­tel­la koti juh­la­kun­toon

02.12.2021 00:01 1
Tilaajille
Uutisanalyysi: Isäntien moukari heilahti, mutta Länsi-Pohjan kulisseissa muhii yhä uusia riitoja

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Isän­tien moukari hei­lah­ti, mutta Län­si-Poh­jan ku­lis­seis­sa muhii yhä uusia riitoja

01.12.2021 19:55 11
Tilaajille
Ylioppilasjuhlat pidetään, mutta vieraat eivät pääse paikalle – Kaikki muut Rovaniemen koulujen juhlat on peruttu

Yli­op­pi­las­juh­lat pi­de­tään, mutta vieraat eivät pääse pai­kal­le – Kaikki muut Ro­va­nie­men kou­lu­jen juhlat on peruttu

01.12.2021 19:19
Tilaajille
Rovaniemi lykkäsi jälleen Vaaranlammen koulupäätöstä

Ro­va­nie­mi lykkäsi jälleen Vaa­ran­lam­men kou­lu­pää­tös­tä

01.12.2021 18:39 6
Tilaajille
Rovaniemellä pääsee nyt teatteriin ja konserttiin vain koronapassilla – Kirkossa joululaulutilaisuudet lasketaan konserteiksi, messuun menijältä koronatodistusta ei voi vaatia

Ro­va­nie­mel­lä pääsee nyt teat­te­riin ja kon­sert­tiin vain ko­ronapas­sil­la – Kir­kos­sa jou­lu­lau­lu­ti­lai­suu­det las­ke­taan kon­ser­teik­si, messuun me­ni­jäl­tä ko­ro­na­to­dis­tus­ta ei voi vaatia

01.12.2021 18:00 2
Tilaajille
Uusi toimialajohtaja lupaa selvittää, miksi yritykset antavat Rovaniemen kaupungille aina kehnon arvosanan

Uusi toi­mi­ala­joh­ta­ja lupaa sel­vit­tää, miksi yri­tyk­set antavat Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le aina kehnon ar­vo­sa­nan

01.12.2021 17:00 10
Tilaajille
Ehdolle ääniharavia, kunnanjohtaja ja johtava lääkäri – Lapin Sitoutumattomat hakevat aluevaaliehdokkaita jokaisesta pohjoisen kunnasta

Ehdolle ää­ni­ha­ra­via, kun­nan­joh­ta­ja ja johtava lääkäri – Lapin Si­tou­tu­mat­to­mat hakevat alue­vaa­li­eh­dok­kai­ta jo­kai­ses­ta poh­joi­sen kun­nas­ta

01.12.2021 14:02 12
Tilaajille
Tasavallan presidentti myönsi tämän vuoden kunniamerkit – katso Lapin palkitut

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi tämän vuoden kun­nia­mer­kit – katso Lapin pal­ki­tut

01.12.2021 12:47 21
Tilaajille
Rovaniemi pyytää kuntalaisia varautumaan kiireettömien hoitojen perumiseen – terveysasemien puhelinpalvelu ruuhkautunut

Ro­va­nie­mi pyytää kun­ta­lai­sia va­rau­tu­maan kii­reet­tö­mien hoi­to­jen pe­ru­mi­seen – ter­veys­ase­mien pu­he­lin­pal­ve­lu ruuh­kau­tu­nut

01.12.2021 12:12 1
Tilaajille
Lapin Kansan joulukalenteri vie aikojen taakse

Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

01.12.2021 10:46 6
Tilaajille