Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Lappi

Savukoskella etsitään säästöjä ensi vuodelle
Tilaajille

Sa­vu­kos­kel­la et­si­tään sääs­tö­jä ensi vuo­del­le

21:10
Myrsky Energialla on isot hankkeet Torniossa – kaavoitussopimus Vinsanmaan ja Martimon alueen tuulivoimakohteille

Myrsky Ener­gial­la on isot hank­keet Tor­nios­sa – kaa­voi­tus­so­pi­mus Vin­san­maan ja Mar­ti­mon alueen tuu­li­voi­ma­koh­teil­le

20:55 1
Tilaajille
Hoitajien joukkopako ja sairastelut ruuhkauttivat Rovaniemen terveysasemat: Vastaanotolle ei pääse, puhelinpalvelussa on viivettä, verkkoasiointi pysyy suljettuna

Hoi­ta­jien jouk­ko­pa­ko ja sai­ras­te­lut ruuh­kaut­ti­vat Ro­va­nie­men ter­vey­sa­se­mat: Vas­taan­otol­le ei pääse, pu­he­lin­pal­ve­lus­sa on vii­vet­tä, verk­ko­asioin­ti pysyy sul­jet­tu­na

19:28 8
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan päälaitetoimitus työllistää paljon väkeä pohjoisessa – tilaus on konepajayhtiö Valmetille erittäin merkittävä

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan pää­lai­te­toi­mi­tus työl­lis­tää paljon väkeä poh­joi­ses­sa – tilaus on ko­ne­pa­ja­yh­tiö Val­me­til­le erit­täin mer­kit­tä­vä

18:06
Tilaajille
Peliriippuvuus ajoi naisen kavaltamaan tätinsä varoja – tuomittiin törkeästä petoksesta ehdonalaiseen

Pe­li­riip­pu­vuus ajoi naisen ka­val­ta­maan tätinsä varoja – tuo­mit­tiin tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta eh­don­alai­seen

17:59
Tilaajille
"Kuinka paljon sinun lääkitystäsi on oikein alennettu?" Oululainen Anni-Sofia Kauppila kertoo esikoisromaanissaan elämän vakavista perusasioista, mutta herkullisen huumorin siivittämänä

"Kuinka paljon sinun lää­ki­tys­tä­si on oikein alen­net­tu?" Ou­lu­lai­nen An­ni-So­fia Kaup­pi­la kertoo esi­kois­ro­maa­nis­saan elämän va­ka­vis­ta pe­ru­sa­siois­ta, mutta her­kul­li­sen huu­mo­rin sii­vit­tä­mä­nä

17:14 1
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Kolarin kunnanhallitus toimi lainvastaisesti valitessaan epäpätevän henkilön perusturvajohtajan virkaan

Hal­lin­to-oi­keus: Kolarin kun­nan­hal­li­tus toimi lain­vas­tai­ses­ti va­li­tes­saan epä­pä­te­vän hen­ki­lön pe­rus­tur­va­joh­ta­jan virkaan

16:10
Tilaajille
Lapin keskussairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka ja Kuuloasema muuttavat LKS/Vilkkaan

Lapin kes­kus­sai­raa­lan korva-, nenä- ja kurk­ku­tau­tien po­li­kli­nik­ka ja Kuu­lo­ase­ma muut­ta­vat LKS/Vilk­kaan

15:58
Tilaajille
Torniossa sytytettiin päiväkodin pihapenkki palamaan – Syyspimeät ruokkivat ilkivaltaan päiväkotien ja koulujen pihoilla

Tor­nios­sa sy­ty­tet­tiin päi­vä­ko­din pi­ha­penk­ki pa­la­maan – Syys­pi­meät ruok­ki­vat il­ki­val­taan päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen pi­hoil­la

15:28
Tilaajille
Kysely: Inarissa kaivataan parempia nettiyhteyksiä ja tv-palveluja

Kysely: Ina­ris­sa kai­va­taan pa­rem­pia net­ti­yh­teyk­siä ja tv-pal­ve­lu­ja

14:38
Tilaajille
Juomavettä ei tarvitse enää keittää Yläkemijoen alueella

Juo­ma­vet­tä ei tar­vit­se enää keittää Ylä­ke­mi­joen alueel­la

13:18 1
Rovaniemi ja Utsjoki alkavat tarjota kolmansia rokoteannoksia voimakkaasti immuunipuutteisille

Ro­va­nie­mi ja Utsjoki alkavat tarjota kol­man­sia ro­ko­te­an­nok­sia voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

11:33
Lapin maakuntamuseo etsii kapioarkkuja

Lapin maa­kun­ta­mu­seo etsii ka­pio­ark­ku­ja

09:44
Tilaajille
Tutkimustulos: Lappiin muuttavien määrän ennustetaan kasvavan lähivuosina – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muutosta"

Tut­ki­mus­tu­los: Lappiin muut­ta­vien määrän en­nus­te­taan kas­va­van lä­hi­vuo­si­na – "Yhä useampi unelmoi Lappiin muu­tos­ta"

09:00 6
Tilaajille
Alkuviikon koronaseuranta: Rovaniemellä 14 uutta tartuntaa, Kaarnikkametsän päiväkodissa Rovaniemellä koronatartunta, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tartuntaa, Sodankylässä yksi uusi tartunta

Al­ku­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä 14 uutta tar­tun­taa, Kaar­nik­ka­met­sän päi­vä­ko­dis­sa Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­tar­tun­ta, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa, So­dan­ky­läs­sä yksi uusi tar­tun­ta

13:01
Päiväkirja: Hunajapurkkien mutkikas matka määränpäähän
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Hu­na­ja­purk­kien mut­ki­kas matka mää­rän­pää­hän

07:00 1
Tilaajille
Matkailuyritysten varauskirjat täyttyvät, mutta epävarmuus jatkuu edelleen

Mat­kai­lu­yri­tys­ten va­raus­kir­jat täyt­ty­vät, mutta epä­var­muus jatkuu edel­leen

06:30
Tilaajille
Miten ne etätyöt oikein sujuvatkaan? – Muotoilija Kreetta Airila sukeltaa Lapin mökkien etäilijöiden pariin

Miten ne etätyöt oikein su­ju­vat­kaan? – Muo­toi­li­ja Kreetta Airila su­kel­taa Lapin mökkien etäi­li­jöi­den pariin

08:16 1
Tilaajille
Työntekijäpula vaivaa varhaiskasvatusta – Rovaniemellä ei keväällä riittänyt hakijoita edes vakituisiin toimiin

Työn­te­ki­jä­pu­la vaivaa var­hais­kas­va­tus­ta – Ro­va­nie­mel­lä ei ke­vääl­lä riit­tä­nyt ha­ki­joi­ta edes va­ki­tui­siin toimiin

19.09.2021 19:30 3
Tilaajille
"Tuli lähdettyä aika takki auki" – Samuli Hellberg jätti Helsingin ja avasi tatuointistudion Äkäslompoloon

"Tuli läh­det­tyä aika takki auki" – Samuli Hell­berg jätti Hel­sin­gin ja avasi ta­tuoin­ti­stu­dion Äkäs­lom­po­loon

19.09.2021 16:43 4
Tilaajille
Karhun kaatolupia jäljellä sekä läntisellä että itäisellä poronhoitoalueella, tuoreimmat kaadot Lapissa Enontekiöllä ja Inarissa

Karhun kaa­to­lu­pia jäl­jel­lä sekä län­ti­sel­lä että itäi­sel­lä po­ron­hoi­toa­lueel­la, tuo­reim­mat kaadot Lapissa Enon­te­kiöl­lä ja Ina­ris­sa

19.09.2021 14:49 1
Tilaajille
Kemin teatteria vaivaa akuutti tilapula – kolme visiota: Säästöpankin entinen konttori, Mansikkanokan kulttuurisali ja kulttuurikeskuksen suuri auditorio

Kemin teat­te­ria vaivaa akuutti ti­la­pu­la – kolme vi­sio­ta: Sääs­tö­pan­kin entinen kont­to­ri, Man­sik­ka­no­kan kult­tuu­ri­sa­li ja kult­tuu­ri­kes­kuk­sen suuri au­di­to­rio

19.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Oksat notkuvat nyt pihlajanmarjoja – Näin hyödynnät runsaskuituista c-vitamiinipommia

Oksat not­ku­vat nyt pih­la­jan­mar­jo­ja – Näin hyö­dyn­nät run­sas­kui­tuis­ta c-vi­ta­mii­ni­pom­mia

18.09.2021 15:37 1
Tilaajille
Ensilumenlatu aukeaa Rovaniemellä lokakuun lopussa, hinnoittelussa pätee viime vuoden kritiikkiäkin herättänyt malli

En­si­lu­men­la­tu aukeaa Ro­va­nie­mel­lä lo­ka­kuun lo­pus­sa, hin­noit­te­lus­sa pätee viime vuoden kri­tiik­kiä­kin he­rät­tä­nyt malli

18.09.2021 15:25 5
Tilaajille
Kullankaivaja kohtaa natsien partion Lapin sodan melskeissä – Sisun kuvaukset käynnistyivät Utsjoen Nuorgamissa

Kul­lan­kai­va­ja kohtaa natsien partion Lapin sodan mels­keis­sä – Sisun ku­vauk­set käyn­nis­tyi­vät Utsjoen Nuor­ga­mis­sa

18.09.2021 12:10 3
Tilaajille
Raju takaa-ajo Keminmaasta Tornioon – pakenijan matka pysähtyi vasta piikkimattoon

Raju ta­kaa-ajo Ke­min­maas­ta Tor­nioon – pa­ke­ni­jan matka py­säh­tyi vasta piik­ki­mat­toon

18.09.2021 10:46 1
Tilaajille
Auto on välttämätön kulkuväline, jos julkinen liikenne on olematonta – Kilpimaan perheessä tankkaamiseen kuluu enemmän rahaa kuin asumiseen

Auto on vält­tä­mä­tön kul­ku­vä­li­ne, jos jul­ki­nen lii­ken­ne on ole­ma­ton­ta – Kil­pi­maan per­hees­sä tank­kaa­mi­seen kuluu enemmän rahaa kuin asu­mi­seen

18.09.2021 06:30 18
Tilaajille
Kun Päivi ja Jukka Sirkkala menivät naimisiin, ystävä lauloi heille Myrskyluodon Maijan – nyt pariskunta kalastaa työkseen Miekojärvellä ja muistelee kirjanpitäjän ystävällistä varoitusta

Kun Päivi ja Jukka Sirk­ka­la menivät nai­mi­siin, ystävä lauloi heille Myrs­ky­luo­don Maijan – nyt pa­ris­kun­ta ka­las­taa työk­seen Mie­ko­jär­vel­lä ja muis­te­lee kir­jan­pi­tä­jän ys­tä­väl­lis­tä va­roi­tus­ta

18.09.2021 06:00 3
Tilaajille
Päiväkirja: Kaikki mitä tiedän kasveista
Kolumni Elina Melamies

Päi­vä­kir­ja: Kaikki mitä tiedän kas­veis­ta

17.09.2021 21:16
Tilaajille
Yksin liikkeellä ollut jäi kiinni järven pohjamutaan Enontekiöllä – sai soitettua itse apua

Yksin liik­keel­lä ollut jäi kiinni järven poh­ja­mu­taan Enon­te­kiöl­lä – sai soi­tet­tua itse apua

17.09.2021 20:57 1
Tilaajille