Lappi

Ravitsemusliikkeiden rajoituksiin kevennyksiä 13.5 alkaen
Tilaajille

Ra­vit­se­mus­liik­kei­den ra­joi­tuk­siin ke­ven­nyk­siä 13.5 alkaen

22:00 1
Sinipyrstö säväytti Kemijärvellä – Lapin lintutieteellisen yhdistyksen alueelta tunnetaan vain kaksi huhtikuista sinipyrstöä

Si­ni­pyrs­tö sä­väyt­ti Ke­mi­jär­vel­lä – Lapin lin­tu­tie­teel­li­sen yh­dis­tyk­sen alueel­ta tun­ne­taan vain kaksi huh­ti­kuis­ta si­ni­pyrs­töä

21:16
Tilaajille
Sallan rajalukiomallia jalkautetaan eri puolille maata – Pienet lukiot kannattaa pelastaa, uskoo yrittäjä Peter Vesterbacka

Sallan ra­ja­lu­kio­mal­lia jal­kau­te­taan eri puo­lil­le maata – Pienet lukiot kan­nat­taa pe­las­taa, uskoo yrit­tä­jä Peter Ves­ter­bac­ka

21:03
Tilaajille
Tornio nosti kulttuuritaitajia ja jakoi juhlavuoden erikoispalkinnot – Juhlavuoden palkinnot Pullo-Ekille, Markku Kasalalle, Eija-Sinikka Juholle, Ilkka Teerijoelle ja Kaj Kostianderille

Tornio nosti kult­tuu­ri­tai­ta­jia ja jakoi juh­la­vuo­den eri­kois­pal­kin­not – Juh­la­vuo­den pal­kin­not Pul­lo-Ekil­le, Markku Ka­sa­lal­le, Ei­ja-Si­nik­ka Ju­hol­le, Ilkka Tee­ri­joel­le ja Kaj Kos­tian­de­ril­le

20:29
Tilaajille
Turusten juhlamalja nousi Torniolle – Torniolaisperheessä oli monta syytä juhlaan

Tu­rus­ten juh­la­mal­ja nousi Tor­niol­le – Tor­nio­lais­per­hees­sä oli monta syytä juhlaan

20:27 1
Tilaajille
Teräksinen Kojamo ui Tornion rantaan: 400-vuotiaan kaupungin juhlapatsaassa yhdistyy leivän elementit – lohi ja jaloteräs

Te­räk­si­nen Kojamo ui Tornion ran­taan: 400-vuo­tiaan kau­pun­gin juh­la­pat­saas­sa yh­dis­tyy leivän ele­men­tit – lohi ja ja­lo­te­räs

19:37 4
Tilaajille
Kuljetinvalmistajan lähitulevaisuus näyttää lupaavalta – NewPaakkola haluaa kasvaa maltillisesti ja panostaa nyt myös kiertotalouteen

Kul­je­tin­val­mis­ta­jan lä­hi­tu­le­vai­suus näyttää lu­paa­val­ta – New­Paak­ko­la haluaa kasvaa mal­til­li­ses­ti ja pa­nos­taa nyt myös kier­to­ta­lou­teen

19:30
Tilaajille
Kemijoki Oy jätti lausunnon Elylle koskien vesienhoitosuunnitelmaa – Yhtiön mukaan Elyn kuntoluokittelu on virheellinen: "Tämä on erittäin tärkeää meidän oikeusturvan kannalta ja yhtiön tulevaisuuden kannalta"

Ke­mi­jo­ki Oy jätti lau­sun­non Elylle koskien ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­maa – Yhtiön mukaan Elyn kun­to­luo­kit­te­lu on vir­heel­li­nen: "Tämä on erit­täin tärkeää meidän oi­keus­tur­van kan­nal­ta ja yhtiön tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta"

18:18 14
Tilaajille
Lapin kansanedustajat: Mietintö uudeksi saamelaiskärälaiksi on pettymys

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Mie­tin­tö uudeksi saa­me­lais­kä­rä­laik­si on pet­ty­mys

17:45 5
Tilaajille

Oikaisu

14:54
Vanha terveyskeskus, varuskuntasairaala ja entinen Sompion koulu huutokaupataan Sodankylässä

Vanha ter­veys­kes­kus, va­rus­kun­ta­sai­raa­la ja entinen Sompion koulu huu­to­kau­pa­taan So­dan­ky­läs­sä

14:30
Tilaajille
Kojamo-teos paljastettiin Torniossa – Tornio täyttää tänään 400 vuotta, juhlallisuuksiin voi osallistua livelähetysten kautta

Ko­ja­mo-teos pal­jas­tet­tiin Tor­nios­sa – Tornio täyttää tänään 400 vuotta, juh­lal­li­suuk­siin voi osal­lis­tua li­ve­lä­he­tys­ten kautta

14:17 2
Tilaajille
Kemera-tukea on käytetty Lapissa alkuvuodesta selvästi edellisvuotta enemmän: "Tukimaksujen lisäys antaa toiveita siitä, metsänhoitotöihin panostetaan"

Ke­me­ra-tu­kea on käy­tet­ty Lapissa al­ku­vuo­des­ta sel­väs­ti edel­lis­vuot­ta enem­män: "Tu­ki­mak­su­jen lisäys antaa toi­vei­ta siitä, met­sän­hoi­to­töi­hin pa­nos­te­taan"

14:00 1
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri otti käyttöön sähköisen tiedonkeruujärjestelmän – Maahantulija voi täyttää tietonsa ennakkoon

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri otti käyt­töön säh­köi­sen tie­don­ke­ruu­jär­jes­tel­män – Maa­han­tu­li­ja voi täyttää tie­ton­sa en­nak­koon

13:45
Tilaajille
Lämpöaalto kasvattaa nopeasti Lapin jokien virtaamia – Tulvasta tulossa monin paikoin kaksihuippuinen

Läm­pö­aal­to kas­vat­taa no­peas­ti Lapin jokien vir­taa­mia – Tul­vas­ta tulossa monin paikoin kak­si­huip­pui­nen

13:26
Tilaajille
Suosituksia höllennetään varovasti Länsi-Pohjassa: Yli 65-vuotiaat pääsevät uimahalliin, yksityistilaisuukisen henkilömäärä nousee kymmeneen– Alue pysyy kiihtymisvaiheessa

Suo­si­tuk­sia höl­len­ne­tään va­ro­vas­ti Län­si-Poh­jas­sa: Yli 65-vuo­tiaat pää­se­vät ui­ma­hal­liin, yk­si­tyis­ti­lai­suu­ki­sen hen­ki­lö­mää­rä nousee kym­me­neen– Alue pysyy kiih­ty­mis­vai­hees­sa

13:20 2
Tilaajille
Pyörävarkaudet lisääntyvät kesää kohden – Pyörästä kannattaa ottaa talteen yksilöivät tiedot

Pyö­rä­var­kau­det li­sään­ty­vät kesää kohden – Pyö­räs­tä kan­nat­taa ottaa talteen yk­si­löi­vät tiedot

12:45
Tilaajille
"Kaikki vuodenajat voi kokea Lapin sisällä yhden päivän aikana" Etelä-Lapissa on helatorstaina jopa 20 astetta lämmintä, Sodankylän pohjoispuolella sataa

"Kaikki vuo­den­ajat voi kokea Lapin sisällä yhden päivän aikana" Ete­lä-La­pis­sa on he­la­tors­tai­na jopa 20 astetta läm­min­tä, So­dan­ky­län poh­jois­puo­lel­la sataa

11:32
Tilaajille

Tiina Huilaja Lapin vih­rei­den pu­heen­joh­ta­jak­si

11:30 2
Tilaajille
Mies ravisteli kahdeksan kuukauden ikäistä vauvaa, seurauksena aivoverenvuoto – Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehen törkeästä pahoinpitelystä ehdolliseen vankeuteen

Mies ra­vis­te­li kah­dek­san kuu­kau­den ikäistä vauvaa, seu­rauk­se­na ai­vo­ve­ren­vuo­to – Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä eh­dol­li­seen van­keu­teen

10:15 3
Tilaajille
Kärnä: Keskusta tulee kaatamaan esityksen uudesta saamelaiskäräjälaista

Kärnä: Kes­kus­ta tulee kaa­ta­maan esi­tyk­sen uudesta saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta

10:04 12
Tilaajille
Oikeustieteen tohtori jätti saamelaiskäräjälaista eriävän mielipiteen: "Kiista on poliittinen, vaikka sen pitäisi olla juridinen"

Oi­keus­tie­teen tohtori jätti saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta eriävän mie­li­pi­teen: "Kiista on po­liit­ti­nen, vaikka sen pitäisi olla ju­ri­di­nen"

13:19 6
Tilaajille
Tänään juhlitaan 400-vuotiaan Tornion perustamispäivää – Kojamo-teoksen paljastamista ja muuta juhlaohjelmaa pääsee seuraamaan livelähetyksissä

Tänään juh­li­taan 400-vuo­tiaan Tornion pe­rus­ta­mis­päi­vää – Ko­ja­mo-teok­sen pal­jas­ta­mis­ta ja muuta juh­la­oh­jel­maa pääsee seu­raa­maan li­ve­lä­he­tyk­sis­sä

09:25
Tilaajille
Käräjien ääniharavat: "Lakiesitys on toteuttamiskelvoton"

Kä­rä­jien ää­ni­ha­ra­vat: "La­kie­si­tys on to­teut­ta­mis­kel­vo­ton"

09:23 5
Tilaajille

Oikaisu

08:00
Tervolan suurimpana haasteena ovat elinvoimasta huolehtiminen ja kuntatalouden tiukkeneminen

Ter­vo­lan suu­rim­pa­na haas­tee­na ovat elin­voi­mas­ta huo­leh­ti­mi­nen ja kun­ta­ta­lou­den tiuk­ke­ne­mi­nen

07:00 2
Tilaajille
Oulu ja Lappi menettävät tällä menolla huippuosaajia – pohjoisen yliopistoissa ei löydy ymmärrystä hallituksen halulle säästää tutkimuksesta

Oulu ja Lappi me­net­tä­vät tällä menolla huip­pu­osaa­jia – poh­joi­sen yli­opis­tois­sa ei löydy ym­mär­rys­tä hal­li­tuk­sen halulle säästää tut­ki­muk­ses­ta

06:00 2
Tilaajille
Saamelaiskäräjät tyytyväinen esitykseen itsehallinnon edistämisestä

Saa­me­lais­kä­rä­jät tyy­ty­väi­nen esi­tyk­seen it­se­hal­lin­non edis­tä­mi­ses­tä

11.05.2021 20:35 9
Ylitorniolle halutaan lisää lapsiperheitä – "Myönteisen kehityksen jatkumiseksi tulee lyödä pökköä pesään"

Yli­tor­niol­le ha­lu­taan lisää lap­si­per­hei­tä – "Myön­tei­sen ke­hi­tyk­sen jat­ku­mi­sek­si tulee lyödä pökköä pesään"

11.05.2021 19:30 6
Tilaajille
Kemijärvellä sijaitsevan Herra Huun talon historia ja tulevaisuus vaativat selvittämistä

Ke­mi­jär­vel­lä si­jait­se­van Herra Huun talon his­to­ria ja tu­le­vai­suus vaa­ti­vat sel­vit­tä­mis­tä

11.05.2021 18:46 2
Tilaajille