Lappi

Thaimaasta palannut Uula Tapiola joutui itse hankkimaan kyydin Rovaniemeltä Utsjoelle – "Ilmaiset taksiliput koskevat ilmeisesti vain eteläsuomalaisia"

Thai­maas­ta pa­lan­nut Uula Tapiola joutui itse hank­ki­maan kyydin Ro­va­nie­mel­tä Uts­joel­le – "Il­mai­set tak­si­li­put kos­ke­vat il­mei­ses­ti vain ete­lä­suo­ma­lai­sia"

16:48
Koronavirusáigodat hástáleaddji hárjehallamii - Dehálaš áŋkke lihkadit

Ko­ro­na­vi­rusái­go­dat hástá­leadd­ji hár­je­hal­la­mii - Dehálaš áŋkke lih­ka­dit

16:11
Yksityinen ensihoito haluaa mukaan koronan eturintamaan – Muoniossa yritys joutuu silti lomauttamaan ensihoidon ammattilaiset, kun muualla Suomessa palkataan kaikki ammattilaiset, jotka löydetään

Yk­si­tyi­nen en­si­hoi­to haluaa mukaan koronan etu­rin­ta­maan – Muo­nios­sa yritys joutuu silti lo­maut­ta­maan en­si­hoi­don am­mat­ti­lai­set, kun muualla Suo­mes­sa pal­ka­taan kaikki am­mat­ti­lai­set, jotka löy­de­tään

14:48
Poromiehen tuntipalkka jää 3,6 euroon, mutta maanviljelijän palkka on vielä pienempi

Po­ro­mie­hen tun­ti­palk­ka jää 3,6 euroon, mutta maan­vil­je­li­jän palkka on vielä pie­nem­pi

14:35

HS: Kuopion tur­ma­bus­sin kul­jet­ta­jaa vastaan nos­tet­tiin syyt­teet 18 tör­keäs­tä ri­kok­ses­ta

14:17
Lapin pelastuslaitoksen väki toivotti uuden pelastusjohtajansa tervetulleeksi palokuntahuumorilla: Johtaja haettiin työikkunasta ja kasteen teki Lapin vaakunastakin tuttu nuijamies

Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen väki toi­vot­ti uuden pe­las­tus­joh­ta­jan­sa ter­ve­tul­leek­si pa­lo­kun­ta­huu­mo­ril­la: Johtaja haet­tiin työ­ik­ku­nas­ta ja kasteen teki Lapin vaa­ku­nas­ta­kin tuttu nui­ja­mies

14:10
Tukes käsittelee Hannukaisen kaivosluvan uudelleen – Hallinto-oikeus kumosi päätöksen kaivospiiristä

Tukes kä­sit­te­lee Han­nu­kai­sen kai­vos­lu­van uu­del­leen – Hal­lin­to-oi­keus kumosi pää­tök­sen kai­vos­pii­ris­tä

13:22
Lapin yliopiston hakijamäärä kasvoi – yli tuhat hakemusta edellisvuotta enemmän

Lapin yli­opis­ton ha­ki­ja­mää­rä kasvoi – yli tuhat ha­ke­mus­ta edel­lis­vuot­ta enemmän

12:59
Stora Enso ja Efora varautuvat lomauttamaan 800 Kemissä – "Tämä on uusi tilanne kaikille"

Stora Enso ja Efora va­rau­tu­vat lo­maut­ta­maan 800 Kemissä – "Tämä on uusi tilanne kai­kil­le"

12:31
Uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa Rovaniemellä Vitikanpäässä, lisäksi uusitaan myös vesi- ja viemärijohtoverkostoa – hankkeen urakkahinta 3,5 miljoonaa euroa

Uuden kevyen lii­ken­teen väylän ra­ken­ta­mi­nen alkaa Ro­va­nie­mel­lä Vi­ti­kan­pääs­sä, lisäksi uu­si­taan myös vesi- ja vie­mä­ri­joh­to­ver­kos­toa – hank­keen urak­ka­hin­ta 3,5 mil­joo­naa euroa

11:56
Ulkomailta Helsinki-Vantaalle lentävä lappilainen ohjataan nyt taksiin eikä Rovaniemen lentokoneeseen

Ul­ko­mail­ta Hel­sin­ki-Van­taal­le lentävä lap­pi­lai­nen oh­ja­taan nyt taksiin eikä Ro­va­nie­men len­to­ko­nee­seen

10:14

Metsä Fibre ja Fimpec al­le­kir­joit­ti­vat esi­so­pi­muk­sen Kemin bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nut­ta­mi­ses­ta

10:04
Torstain päivittyvä uutisseuranta: Yksityinen ensihoito haluaa mukaan koronan eturintamaan, Stora Enso ja Efora varautuvat lomauttamaan 800 Kemissä,  pääsykokeiden järjestämisestä päätettävä kahden viikon sisällä, THL: Maakuntien välillä on isoja eroja koronaviruksen riskiryhmäläisten osuudessa

Tors­tain päi­vit­ty­vä uu­tis­seu­ran­ta: Yk­si­tyi­nen en­si­hoi­to haluaa mukaan koronan etu­rin­ta­maan, Stora Enso ja Efora va­rau­tu­vat lo­maut­ta­maan 800 Ke­mis­sä, pää­sy­ko­kei­den jär­jes­tä­mi­ses­tä pää­tet­tä­vä kahden viikon si­säl­lä, THL: Maa­kun­tien välillä on isoja eroja ko­ro­na­vi­ruk­sen ris­ki­ryh­mä­läis­ten osuu­des­sa

10:03
Jälleenrakennus 2.0: Jos mieli ei pysy mukana, ei aineesta ole iloa

Jäl­leen­ra­ken­nus 2.0: Jos mieli ei pysy mukana, ei ai­nees­ta ole iloa

09:30
Rikkoutunut letku aiheutti kaasuvuodon Ranualla

Rik­kou­tu­nut letku ai­heut­ti kaa­su­vuo­don Ra­nual­la

09:01
Saamelaiskäräjät vetoaa: Porot heikkoja paksujen hankien keskellä, eivät kestä nyt metsästäjien ja hupikelkkailijoiden häiriötä

Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa: Porot heik­ko­ja pak­su­jen hankien kes­kel­lä, eivät kestä nyt met­säs­tä­jien ja hu­pi­kelk­kai­li­joi­den häi­riö­tä

08:40
Kemin Kiertotalouskeskuksen uusi vetäjä Tuomas Pussila haluaa löytää rohkeita uusia avauksia

Kemin Kier­to­ta­lous­kes­kuk­sen uusi vetäjä Tuomas Pussila haluaa löytää roh­kei­ta uusia avauk­sia

07:30
Apulaisoikeuskansleri ei löydä virhettä Tenon kalastusoikeuksien vuokraamisesta viime kesänä

Apu­lais­oi­keus­kans­le­ri ei löydä vir­het­tä Tenon ka­las­tus­oi­keuk­sien vuok­raa­mi­ses­ta viime kesänä

07:00
"Näitä töitä ei voi tehdä etänä" – yksinyrittäjät pyristelevät epätietoisuudessa

"Näitä töitä ei voi tehdä etänä" – yk­sin­yrit­tä­jät py­ris­te­le­vät epä­tie­toi­suu­des­sa

06:30
Tilaajille

Kaksi suo­ma­lais­ta ylitti Suomen ja Ruotsin rajan luvatta Tor­nios­sa – Ran­gais­tuk­se­na sakkoja

01.04.2020 21:54
Lapsikato käy Lapin varhaiskasvatuksessa, mutta ryhmien ja yksiköiden yhdistämisiä vältetään – Henkilöstön lomautukset ovat mahdollisia monessa kunnassa

Lap­si­ka­to käy Lapin var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, mutta ryhmien ja yk­si­köi­den yh­dis­tä­mi­siä väl­te­tään – Hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­set ovat mah­dol­li­sia monessa kun­nas­sa

01.04.2020 19:26
Tilaajille
Norrbotten tarjoaa lappilaisille tehohoitoa, jos raja pidetään auki Ruotsissa työssä käyville hoitajille ja lääkäreille

Norr­bot­ten tarjoaa lap­pi­lai­sil­le te­ho­hoi­toa, jos raja pi­de­tään auki Ruot­sis­sa työssä käy­vil­le hoi­ta­jil­le ja lää­kä­reil­le

01.04.2020 18:43
Tilaajille
Saako virpoa? Tänä vuonna ei kannata kiertää ovelta ovelle, mutta perinteen jatkamiseen on muita tapoja

Saako virpoa? Tänä vuonna ei kannata kiertää ovelta ovelle, mutta pe­rin­teen jat­ka­mi­seen on muita tapoja

01.04.2020 18:30
Tilaajille
Koronan vaikutus Tornion talouteen on vielä auki – Puskurina toimivat ylijäämät on nopeasti syöty

Koronan vai­ku­tus Tornion ta­lou­teen on vielä auki – Pus­ku­ri­na toi­mi­vat yli­jää­mät on no­peas­ti syöty

01.04.2020 16:56
Finnair vaihtoi Lapin koneet pienempiin – Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä oli tiistaina ainoa matkustaja lennolla Rovaniemeltä Helsinkiin

Finnair vaihtoi Lapin koneet pie­nem­piin – Kan­san­edus­ta­ja Johanna Oja­la-Nie­me­lä oli tiis­tai­na ainoa mat­kus­ta­ja len­nol­la Ro­va­nie­mel­tä Hel­sin­kiin

01.04.2020 16:53
Tilaajille
Yrittäjäjärjestön synkkä ennuste: Kuusisataa Lapin yritystä voi kaatua koronan tuomiin ongelmiin

Yrit­tä­jä­jär­jes­tön synkkä en­nus­te: Kuu­si­sa­taa Lapin yri­tys­tä voi kaatua koronan tuomiin on­gel­miin

01.04.2020 16:17
Lapin Kumi osti Kittilän Kumin –"Luotan siihen, että viimeistään loppuvuodesta talouden pyörät pyörivät jälleen täysillä"

Lapin Kumi osti Kit­ti­län Kumin –"­Luo­tan siihen, että vii­meis­tään lop­pu­vuo­des­ta ta­lou­den pyörät pyö­ri­vät jälleen täy­sil­lä"

01.04.2020 15:39
Metsä Fibre aloittaa Kemin biotuotetehtaan valmistelutöiden toisen vaiheen purkamalla lisää rakennuksia

Metsä Fibre aloit­taa Kemin bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­lu­töi­den toisen vaiheen pur­ka­mal­la lisää ra­ken­nuk­sia

01.04.2020 14:12
Rovaniemen kaupunki käynnistää yt-neuvottelut – varhaiskasvatuspalvelun työntekijöitä lomautetaan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut – var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun työn­te­ki­jöi­tä lo­mau­te­taan

01.04.2020 12:51
Länsi-Pohjan keskussairaalan lastenosastolle päässeen koronaviruksen tartuntaketjua ei toistaiseksi tunneta

Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan las­ten­osas­tol­le pääs­seen ko­ro­na­vi­ruk­sen tar­tun­ta­ket­jua ei tois­tai­sek­si tunneta

01.04.2020 12:41