Lappi

Päivätoimintakeskus yhä ilman asiakkaita – Yrittäjä remontoi tilat kehitysvammaisten päivätoimintaan, mutta kaupunki ei kuitenkaan palvelua tarvitse

Päi­vä­toi­min­ta­kes­kus yhä ilman asiak­kai­ta – Yrit­tä­jä re­mon­toi tilat ke­hi­tys­vam­mais­ten päi­vä­toi­min­taan, mutta kau­pun­ki ei kui­ten­kaan pal­ve­lua tar­vit­se

11:00
Laura Alasaarela soittaa kauneimpia joululauluja useita kertoja joka vuosi, mutta hän ei kyllästy niihin koskaan: "Joululaulut ovat kanttorillekin yhtä juhlaa "

Laura Ala­saa­re­la soittaa kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja useita kertoja joka vuosi, mutta hän ei kyl­läs­ty niihin kos­kaan: "Jou­lu­lau­lut ovat kant­to­ril­le­kin yhtä juhlaa "

07:29
Kemijärveläinen Vuoden yritys on Kodinkoneliike Apaja oy – Palkitut yrittäjät uskovat asiakaspalvelun tärkeyteen

Ke­mi­jär­ve­läi­nen Vuoden yritys on Ko­din­ko­ne­lii­ke Apaja oy – Pal­ki­tut yrit­tä­jät uskovat asia­kas­pal­ve­lun tär­key­teen

14.12.2019 20:30
Piparinleivonnan Suomen mestaruudet Kemiin ja Rovaniemelle – Sanna Kalasniemi ja Anette Simoska ovat valtakunnan parhaat piparileipurit

Pi­pa­rin­lei­von­nan Suomen mes­ta­ruu­det Kemiin ja Ro­va­nie­mel­le – Sanna Ka­las­nie­mi ja Anette Simoska ovat val­ta­kun­nan parhaat pi­pa­ri­lei­pu­rit

14.12.2019 18:13
Valoton Tero Similä näki ladun kaamoksen hämäryydessä ja vei voiton Kiilopäällä

Valoton Tero Similä näki ladun kaa­mok­sen hä­mä­ryy­des­sä ja vei voiton Kii­lo­pääl­lä

14.12.2019 14:41
Väitös: Rukajärven tie -elokuva oli yksi tulkinta tapahtumien kulusta – Kaarina vainion väitöksen mukana historiallista elokuvaa kuvatessa on aina kyse tulkinnasta, vaikka faktat pitäisivätkin paikkansa

Väitös: Ru­ka­jär­ven tie -e­lo­ku­va oli yksi tul­kin­ta ta­pah­tu­mien kulusta – Kaarina vainion väi­tök­sen mukana his­to­rial­lis­ta elo­ku­vaa ku­va­tes­sa on aina kyse tul­kin­nas­ta, vaikka faktat pi­täi­si­vät­kin paik­kan­sa

14.12.2019 11:00
Päiväkirja: Naulapyssyn pauke jatkuu
Kolumni Olli Miettunen

Päi­vä­kir­ja: Nau­la­pys­syn pauke jatkuu

14.12.2019 08:00
Pelkosenniemen uusi päiväkoti-koulu on valmistuessaan myös kuntalaisten liikunta- ja harrastustila

Pel­ko­sen­nie­men uusi päi­vä­ko­ti-kou­lu on val­mis­tues­saan myös kun­ta­lais­ten lii­kun­ta- ja har­ras­tus­ti­la

14.12.2019 07:30
Unelma joulumaasta – Selvitimme miten Pajakylästä tuli kuin sattumalta puolen miljoonan kävijän turistihoukutin

Unelma jou­lu­maas­ta – Sel­vi­tim­me miten Pa­ja­ky­läs­tä tuli kuin sat­tu­mal­ta puolen mil­joo­nan kävijän tu­ris­ti­hou­ku­tin

14.12.2019 06:00
Tilaajille
Kolme vuosikymmentä joulua riitti – Kultaseppämestari on nähnyt Pajakylän nousut, laskut ja käsittämättömät sekoilut

Kolme vuo­si­kym­men­tä joulua riitti – Kul­ta­sep­pä­mes­ta­ri on nähnyt Pa­ja­ky­län nousut, laskut ja kä­sit­tä­mät­tö­mät se­koi­lut

14.12.2019 06:00
Tilaajille
"Vanhan tiliviraston viimeinen reksi" Mauri Ylä-Kotola on halunnut välttää turhia kohuja, hän on kuin Tintti-sarjakuvien professori Tuhatkauno, joka aina kalkykoi, mitä kustakin lausunnosta seuraa

"Vanhan ti­li­vi­ras­ton vii­mei­nen reksi" Mauri Ylä-Ko­to­la on ha­lun­nut välttää turhia kohuja, hän on kuin Tint­ti-sar­ja­ku­vien pro­fes­so­ri Tu­hat­kau­no, joka aina kal­ky­koi, mitä kus­ta­kin lau­sun­nos­ta seuraa

14.12.2019 06:00
Tilaajille
Lapissa on vasta yksi puukerrostalo, tavoitteena kymmenen – "Suomessa puurakentaminen on peruskoulutasoa"

Lapissa on vasta yksi puu­ker­ros­ta­lo, ta­voit­tee­na kym­me­nen – "Suo­mes­sa puu­ra­ken­ta­mi­nen on pe­rus­kou­lu­ta­soa"

13.12.2019 20:30
Frozen 2 nähdään ennakkonäytöksissä Inarissa, Rovaniemellä ja Torniossa lauantaina

Frozen 2 nähdään en­nak­ko­näy­tök­sis­sä Ina­ris­sa, Ro­va­nie­mel­lä ja Tor­nios­sa lauan­tai­na

13.12.2019 20:05
Joulun aikaan Rovaniemi on Suomen kansainvälisin kaupunki – Lapin Kansa kuvasi päivän ajan matkailijoita ja kohtasi kaikkiaan 21 eri kansallisuutta

Joulun aikaan Ro­va­nie­mi on Suomen kan­sain­vä­li­sin kau­pun­ki – Lapin Kansa kuvasi päivän ajan mat­kai­li­joi­ta ja kohtasi kaik­kiaan 21 eri kan­sal­li­suut­ta

13.12.2019 18:30
Tilaajille
Lapissa ajaa ulkomaalaisia turistibusseja luvatta – Viranomaiset ratsasivat linja-autoja Rovaniemellä

Lapissa ajaa ul­ko­maa­lai­sia tu­ris­ti­bus­se­ja luvatta – Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat lin­ja-au­to­ja Ro­va­nie­mel­lä

13.12.2019 18:07
Keminmaa säilyttää kunnanviraston valtuustosiiven–kaikki talon osat peruskorjataan

Ke­min­maa säi­lyt­tää kun­nan­vi­ras­ton val­tuus­to­sii­ven–­kaik­ki talon osat pe­rus­kor­ja­taan

13.12.2019 17:08
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Kemin kaupunki irtisanoi työntekijän laittomasti

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus: Kemin kau­pun­ki ir­ti­sa­noi työn­te­ki­jän lait­to­mas­ti

13.12.2019 16:32
Biokaasun tuotantoon tarvitaan yli sata lehmää – tuotannon voisi aloittaa monilla Lapinkin tiloilla

Bio­kaa­sun tuo­tan­toon tar­vi­taan yli sata lehmää – tuo­tan­non voisi aloit­taa monilla La­pin­kin ti­loil­la

13.12.2019 16:03
Saamelaiskäräjät haluaa Suomen valtion irtisanovan Tenon kalastussopimuksen – sopimus loukkaa alkuperäiskansan oikeuksia ja aiheuttaa haittaa perinteiselle kalastukselle

Saa­me­lais­kä­rä­jät haluaa Suomen valtion ir­ti­sa­no­van Tenon ka­las­tus­so­pi­muk­sen – sopimus loukkaa al­ku­pe­räis­kan­san oi­keuk­sia ja ai­heut­taa haittaa pe­rin­tei­sel­le ka­las­tuk­sel­le

13.12.2019 15:25
Lainion lumikylän veistokset haastavat tänä vuonna katsojan hahmotuskyvyn ja syvyysnäön – taideteoksia veisti kahdeksan taiteilijaa

Lainion lu­mi­ky­län veis­tok­set haas­ta­vat tänä vuonna kat­so­jan hah­mo­tus­ky­vyn ja sy­vyys­näön – tai­de­teok­sia veisti kah­dek­san tai­tei­li­jaa

13.12.2019 13:45
Sodankyläläinen leipomo Lapin Herkku lopettaa toimintansa – "Isot leipomot jyräävät pienemmät, näin se vain on"

So­dan­ky­lä­läi­nen leipomo Lapin Herkku lo­pet­taa toi­min­tan­sa – "Isot lei­po­mot jy­rää­vät pie­nem­mät, näin se vain on"

13.12.2019 12:04
Etuajassa tullut talvi houkuttaa Lapissa myös kelkkailijoita aloittelemaan kautta

Etu­ajas­sa tullut talvi hou­kut­taa Lapissa myös kelk­kai­li­joi­ta aloit­te­le­maan kautta

13.12.2019 12:03

Ka­don­neek­si il­moi­tet­tu 16-vuo­tias nuori löytyi Ro­va­nie­mel­lä

13.12.2019 11:12
Kuuntele Viikkoraati: Muuttuiko Suomi kun naiset nousivat valtaan? Miksi Liisa Ansala käänsi takkinsa veroasiassa? Kenen naispoliitikon kanssa lähtisit lasilliselle, saako setämiehitellä?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Muut­tui­ko Suomi kun naiset nou­si­vat val­taan? Miksi Liisa Ansala käänsi tak­kin­sa ve­roa­sias­sa? Kenen nais­po­lii­ti­kon kanssa läh­ti­sit la­sil­li­sel­le, saako se­tä­mie­hi­tel­lä?

13.12.2019 10:29
Joulupukki pukeutuu vain design-vaatteisiin – virallinen asu päivitettiin Rovaniemellä

Jou­lu­puk­ki pu­keu­tuu vain de­sign-vaat­tei­siin – vi­ral­li­nen asu päi­vi­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä

13.12.2019 10:01

Tupakan kipinä tarttui takkiin ja muo­dos­ti savua asunnon etei­seen

13.12.2019 08:08
Päiväkirja: Kun Lucia lähes näppinsä poltti
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Kun Lucia lähes näp­pin­sä poltti

13.12.2019 08:07
Rovaniemellä kaksi rekkaa suistui ojaan – tie oli suljettu koko yön

Ro­va­nie­mel­lä kaksi rekkaa suistui ojaan – tie oli sul­jet­tu koko yön

13.12.2019 07:55
Urho Kaleva Kekkosen sukset naulattiin Kiehisen uudelle seinälle Saariselällä

Urho Kaleva Kek­ko­sen sukset nau­lat­tiin Kie­hi­sen uudelle sei­näl­le Saa­ri­se­läl­lä

13.12.2019 07:30
Lapin kunnat yllättäen tasa-arvon etujoukoissa – Suomessa vain neljännes kuntajohtajista on naisia

Lapin kunnat yl­lät­täen ta­sa-ar­von etu­jou­kois­sa – Suo­mes­sa vain nel­jän­nes kun­ta­joh­ta­jis­ta on naisia

13.12.2019 07:30
Tilaajille