Lappi

Rahtirekka pääsee rajan yli Norjaan seitsemän kettingin turvin –Norja ottaa käyttöön maailman tiukimmiksi sanotut rengassäännöt ensi vuonna

Rah­ti­rek­ka pääsee rajan yli Norjaan seit­se­män ket­tin­gin turvin –Norja ottaa käyt­töön maail­man tiu­kim­mik­si sanotut ren­gas­sään­nöt ensi vuonna

06:30
Poliisi on kuullut uusia todistajia Lemmenjoki-tapauksesta – Johtavan sotilaslakimiehen kertomus ristiriidassa laillisuusvalvojan lausunnon kanssa

Poliisi on kuullut uusia to­dis­ta­jia Lem­men­jo­ki-ta­pauk­ses­ta – Joh­ta­van so­ti­las­la­ki­mie­hen ker­to­mus ris­ti­rii­das­sa lail­li­suus­val­vo­jan lau­sun­non kanssa

06:00
Rovaniemeläinen Henri Ramberg vasemmistoliiton puoluehallitukseen

Ro­va­nie­me­läi­nen Henri Ramberg va­sem­mis­to­lii­ton puo­lue­hal­li­tuk­seen

17.11.2019 20:04
Lukijoidemme viikon sääkuvat: Pakkasta, revontulia ja idyllisiä maisemia

Lu­ki­joi­dem­me viikon sää­ku­vat: Pak­kas­ta, re­von­tu­lia ja idyl­li­siä mai­se­mia

17.11.2019 19:52
Ruokatapahtuma veti Pilkkeeseen 1 200 kävijää Rovaniemellä – yleisö valitsi suosikikseen tulokasravintolon annoksen

Ruo­ka­ta­pah­tu­ma veti Pilk­kee­seen 1 200 kävijää Ro­va­nie­mel­lä – yleisö valitsi suo­si­kik­seen tu­lo­kas­ra­vin­to­lon an­nok­sen

17.11.2019 19:21
Aikainen talvi haittaa hirvenpyyntiä Lapissa – metsästäjät: ”Rauhoitusajasta tulisi luopua”

Ai­kai­nen talvi haittaa hir­ven­pyyn­tiä Lapissa – met­säs­tä­jät: ”Rau­hoi­tu­sa­jas­ta tulisi luopua”

17.11.2019 18:30
Tilaajille
Vuosikymmeniä odotetut jalkapallojuhlat kasaa pystyyn Simerockista oppinsa saanut rovaniemeläinen – Marko Salo tuottaa Huuhkajien kansanjuhlan pika-aikataululla

Vuo­si­kym­me­niä odo­te­tut jal­ka­pal­lo­juh­lat kasaa pystyyn Si­me­roc­kis­ta oppinsa saanut ro­va­nie­me­läi­nen – Marko Salo tuottaa Huuh­ka­jien kan­san­juh­lan pi­ka-ai­ka­tau­lul­la

17.11.2019 16:29
Keminmaan kirjastoon mittava remontti – kunta ottaa myös käyttöön omatoimikirjaston, jolla on koko viikon laajat aukiolot

Ke­min­maan kir­jas­toon mittava re­mont­ti – kunta ottaa myös käyt­töön oma­toi­mi­kir­jas­ton, jolla on koko viikon laajat au­ki­olot

17.11.2019 14:00
Kokoomusnaisten puheenjohtajistoon torniolainen Raija Lummi

Ko­koo­mus­nais­ten pu­heen­joh­ta­jis­toon tor­nio­lai­nen Raija Lummi

17.11.2019 13:09

Ko­la­ris­sa am­mut­tiin laukaus – epäilty ampuja ja ase ovat po­lii­sin hal­lus­sa

17.11.2019 11:43
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Lea Kaulanen, 57, Äkäslompolo: Olen löytänyt itselleni sopivan tavan elää

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Lea Kau­la­nen, 57, Äkäs­lom­po­lo: Olen löy­tä­nyt it­sel­le­ni sopivan tavan elää

17.11.2019 10:01
Kemijärven palveluiden karsiminen on aloitettava pian –Kemijärven kaupungin sopeuttamistyöryhmän suunnitelmista kerrottiin vihdoin henkilöstölle ja tiedotusvälineille

Ke­mi­jär­ven pal­ve­lui­den kar­si­mi­nen on aloi­tet­ta­va pian –Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin so­peut­ta­mis­työ­ryh­män suun­ni­tel­mis­ta ker­rot­tiin vihdoin hen­ki­lös­töl­le ja tie­do­tus­vä­li­neil­le

17.11.2019 09:59
Petteri Salmijärvi jatkaa Lapin keskustan johdossa – Piiri vaatii Lapille parempia korvauksia luonnonrikkauksista ja haaveili maakunnalle lisää valtaa

Petteri Sal­mi­jär­vi jatkaa Lapin kes­kus­tan joh­dos­sa – Piiri vaatii Lapille pa­rem­pia kor­vauk­sia luon­non­rik­kauk­sis­ta ja haa­vei­li maa­kun­nal­le lisää valtaa

16.11.2019 18:18
Lukijamme kertovat: Tässä ovat Rovaniemen 11 parasta pulkkamäkeä – liki jokaisessa laskupaikassa olisi jotain parannettavaa

Lu­ki­jam­me ker­to­vat: Tässä ovat Ro­va­nie­men 11 parasta pulk­ka­mä­keä – liki jo­kai­ses­sa las­ku­pai­kas­sa olisi jotain pa­ran­net­ta­vaa

16.11.2019 15:47
Tornion tullin huutokauppa päättyi – valtiolle tarjottiin rakennuksesta 170 000 euroa

Tornion tullin huu­to­kaup­pa päättyi – val­tiol­le tar­jot­tiin ra­ken­nuk­ses­ta 170 000 euroa

16.11.2019 12:21
Pororikas Johan Aslak Labba kummastelee "nuorten kiihkoa ja lukeneiden riitelyä" saamelaisten sorrosta: "Asuntolassahan oli herrojen oltavat"

Po­ro­ri­kas Johan Aslak Labba kum­mas­te­lee "nuor­ten kiihkoa ja lu­ke­nei­den rii­te­lyä" saa­me­lais­ten sor­ros­ta: "A­sun­to­las­sa­han oli her­ro­jen ol­ta­vat"

16.11.2019 07:30
Tilaajille
Kaidin tehtaan suunnittelu pysähtyi talousvaikeuksiin – yhtiön johtajalle vaaditaan ikuista porttikieltoa Kiinan arvopaperimarkkinoille

Kaidin tehtaan suun­nit­te­lu py­säh­tyi ta­lous­vai­keuk­siin – yhtiön joh­ta­jal­le vaa­di­taan ikuista port­ti­kiel­toa Kiinan ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­noil­le

16.11.2019 07:30
Työelämä tarvitsee lisää armollisuutta – Krista Kohtakangas halusi antaa äänen yrityksensä alasajon tai konkurssin kokeneille yrittäjille

Työ­elä­mä tar­vit­see lisää ar­mol­li­suut­ta – Krista Koh­ta­kan­gas halusi antaa äänen yri­tyk­sen­sä alas­ajon tai kon­kurs­sin ko­ke­neil­le yrit­tä­jil­le

16.11.2019 07:01
Tilaajille
Minne kuolleet eläimet katoavat? Lähdimme kokeneen poromiehen kanssa metsään ja kysyimme asiantuntijalta, miksei luonnossa näy enemmän villieläinten raatoja

Minne kuol­leet eläimet ka­toa­vat? Läh­dim­me ko­ke­neen po­ro­mie­hen kanssa metsään ja ky­syim­me asian­tun­ti­jal­ta, miksei luon­nos­sa näy enemmän vil­li­eläin­ten raatoja

16.11.2019 07:00
Tilaajille
Kemi ja Tornio ovat mukana Suomen suurimmalla koiralenkillä

Kemi ja Tornio ovat mukana Suomen suu­rim­mal­la koi­ra­len­kil­lä

15.11.2019 20:59
Keminmaa pitää verot ennallaan ensi vuonna

Ke­min­maa pitää verot en­nal­laan ensi vuonna

15.11.2019 20:50
Nuorten perinteinen itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestetään Rovaniemellä tänäkin vuonna – kutsun voi tarvittaessa noutaa nuorisotiedotuspisteestä

Nuorten pe­rin­tei­nen it­se­näi­syys­päi­vän vas­taan­ot­to jär­jes­te­tään Ro­va­nie­mel­lä tänäkin vuonna – kutsun voi tar­vit­taes­sa noutaa nuo­ri­so­tie­do­tus­pis­tees­tä

15.11.2019 20:48
Tuhannen hehtaarin Test World palkittiin Inarissa vuoden yrityksenä

Tu­han­nen heh­taa­rin Test World pal­kit­tiin Ina­ris­sa vuoden yri­tyk­se­nä

15.11.2019 20:42
Ounasrinteen omatoimikirjaston aukioloajat palaavat ennalleen Rovaniemellä – "Häiriökäyttäytymisestä on käyty rakentavaa keskustelua"

Ou­nas­rin­teen oma­toi­mi­kir­jas­ton au­ki­olo­ajat pa­laa­vat en­nal­leen Ro­va­nie­mel­lä – "Häi­riö­käyt­täy­ty­mi­ses­tä on käyty ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua"

15.11.2019 19:36
Vuotson kylä saa nimikkohuoneen uuteen helsinkiläishotelliin – "Meillä elää vahva yhdessä tekemisen kulttuuri"

Vuotson kylä saa ni­mik­ko­huo­neen uuteen hel­sin­ki­läis­ho­tel­liin – "Meillä elää vahva yhdessä te­ke­mi­sen kult­tuu­ri"

15.11.2019 19:24
Posion vuoden yrittäjät eivät saaneet hiehojaan kaupaksi – laajensivat toimintaa lihanjalostukseen

Posion vuoden yrit­tä­jät eivät saaneet hie­ho­jaan kau­pak­si – laa­jen­si­vat toi­min­taa li­han­ja­los­tuk­seen

15.11.2019 19:07
Pyrstötiaiset vaeltavat  – lintu on kuin valkoinen pumpulipallo, johon on tökätty musta tikku pyrstöksi

Pyrs­tö­tiai­set vael­ta­vat – lintu on kuin val­koi­nen pum­pu­li­pal­lo, johon on tökätty musta tikku pyrs­tök­si

15.11.2019 18:57
Kulttuuritalon suunnittelu etenee – Kemin kaupunki ja Kemin VPK-säätiö aikovat perustaa yhteisyrityksen rakennusta varten

Kult­tuu­ri­ta­lon suun­nit­te­lu etenee – Kemin kau­pun­ki ja Kemin VPK-sää­tiö aikovat pe­rus­taa yh­teis­yri­tyk­sen ra­ken­nus­ta varten

15.11.2019 18:30
Tilaajille
Neljä vuotta sitten rovaniemeläiskoulu painosti uskonnottoman jumalanpalvelukseen – nyt Lapin kouluissa pidetään tarkasti huolta, ettei joulujuhlista tule laittomia

Neljä vuotta sitten ro­va­nie­me­läis­kou­lu pai­nos­ti us­kon­not­to­man ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen – nyt Lapin kou­luis­sa pi­de­tään tar­kas­ti huolta, ettei jou­lu­juh­lis­ta tule lait­to­mia

15.11.2019 17:30
Inergia turvaa Saariselän sähköt isolla voimalinjalla

Inergia turvaa Saa­ri­se­län sähköt isolla voi­ma­lin­jal­la

15.11.2019 16:17