Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lappi

Katso lista: Nämä isot marketit ovat torstaina alkavan lakon piirissä Lapissa
Tilaajille

Katso lista: Nämä isot mar­ke­tit ovat tors­tai­na alkavan lakon pii­ris­sä Lapissa

07.02.2023 20:39
Kemin Pruntsin talot valmistuivat – enää muutama huoneisto on vapaana esteettömistä pienkerrostaloista

Kemin Prunt­sin talot val­mis­tui­vat – enää muutama huo­neis­to on vapaana es­teet­tö­mis­tä pien­ker­ros­ta­lois­ta

07.02.2023 19:30
Tilaajille
Pellon kuntakeskuksen pohjoispuolelle suunnitellaan isoa tuulivoima-aluetta

Pellon kun­ta­kes­kuk­sen poh­jois­puo­lel­le suun­ni­tel­laan isoa tuu­li­voi­ma-aluet­ta

07.02.2023 18:22 6
Tilaajille
Kansantaiteilija, joka osasi puhutella ihmisiä – Jope ite -dokumentti kuvaa Jorma Ruonansuun tarinan kemiläisestä nuoresta kansan hauskuttajaksi

Kan­san­tai­tei­li­ja, joka osasi pu­hu­tel­la ihmisiä – Jope ite -do­ku­ment­ti kuvaa Jorma Ruo­nan­suun tarinan ke­mi­läi­ses­tä nuo­res­ta kansan haus­kut­ta­jak­si

07.02.2023 17:22 3
Tilaajille
Kanadalaisomisteinen yhtiö keräsi miljoonia ja haluaa etsiä lisää malmeja kymmenien neliökilometrien alueella Mustavaaran ympärillä

Ka­na­da­lais­omis­tei­nen yhtiö keräsi mil­joo­nia ja haluaa etsiä lisää malmeja kym­me­nien ne­liö­ki­lo­met­rien alueel­la Mus­ta­vaa­ran ym­pä­ril­lä

07.02.2023 17:12
Tilaajille
Tunturirata toteutuu aikaisintaan ensi vuosikymmenellä – uusi yhteys hyödyttäisi etenkin kaivoksia ja metsäteollisuutta, mutta lisäisi myös huoltovarmuutta

Tun­tu­ri­ra­ta to­teu­tuu ai­kai­sin­taan ensi vuo­si­kym­me­nel­lä – uusi yhteys hyö­dyt­täi­si etenkin kai­vok­sia ja met­sä­teol­li­suut­ta, mutta lisäisi myös huol­to­var­muut­ta

07.02.2023 16:03 10
Tilaajille
Kuorma-auto suistui ojaan Kittiläntiellä – valutti dieseliä maahan

Kuor­ma-au­to suistui ojaan Kit­ti­län­tiel­lä – valutti die­se­liä maahan

07.02.2023 15:31
Tilaajille

Oikaisu

07.02.2023 13:50
Metsäliike järjesti mielenosoituksen Metsähallituksen toimitilojen edustalla Rovaniemellä - mielenosoitus sujui rauhallisesti iskulauseiden ja puheiden tahdissa

Met­sä­lii­ke jär­jes­ti mie­len­osoi­tuk­sen Met­sä­hal­li­tuk­sen toi­mi­ti­lo­jen edus­tal­la Ro­va­nie­mel­lä - mie­len­osoi­tus sujui rau­hal­li­ses­ti is­ku­lau­sei­den ja pu­hei­den tah­dis­sa

07.02.2023 13:00 8
Tilaajille
Terveystalo aloittaa koronarokotteiden jakamisen yli 18-vuotiaille työterveys- ja yksityisasiakkailleen Rovaniemellä

Ter­veys­ta­lo aloit­taa ko­ro­na­ro­kot­tei­den ja­ka­mi­sen yli 18-vuo­tiail­le työ­ter­veys- ja yk­si­tyis­asiak­kail­leen Ro­va­nie­mel­lä

07.02.2023 09:04 1
Tilaajille
Sallan Alko muuttaa – siirtyy uuden K-marketin tiloihin

Sallan Alko muuttaa – siirtyy uuden K-mar­ke­tin ti­loi­hin

07.02.2023 08:29 1
Tilaajille
Liettualaispankki rahoittaa päiväkotia Rovaniemellä – pankin edustaja: "taloustilanne on tehnyt paikalliset pankit aiempaa varovaisemmiksi"

Liet­tua­lais­pank­ki ra­hoit­taa päi­vä­ko­tia Ro­va­nie­mel­lä – pankin edus­ta­ja: "ta­lous­ti­lan­ne on tehnyt pai­kal­li­set pankit aiempaa va­ro­vai­sem­mik­si"

07.02.2023 06:00 8
Tilaajille
Inarin kunta esittää kokonaan uutta lakia saamelaisten kotiseutualueelle – kunnan mukaan laki edistäisi yhdenvertaisuutta, aktivistit syyttävät kuntaa saamelaisvastaisuudesta

Inarin kunta esittää ko­ko­naan uutta lakia saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­alueel­le – kunnan mukaan laki edis­täi­si yh­den­ver­tai­suut­ta, ak­ti­vis­tit syyt­tä­vät kuntaa saa­me­lais­vas­tai­suu­des­ta

07.02.2023 05:00 15
Tilaajille
Uusi Ylelle kuvattava tv-sarja sijoittuu Ylitorniolle – kunta rahoittaa tuotantoa 10 000 eurolla

Uusi Ylelle ku­vat­ta­va tv-sar­ja si­joit­tuu Yli­tor­niol­le – kunta ra­hoit­taa tuo­tan­toa 10 000 eurolla

06.02.2023 22:12 3
Tilaajille
Nokipalo syttyi omakotitalossa Torniossa maanantai-iltana

No­ki­pa­lo syttyi oma­ko­ti­ta­los­sa Tor­nios­sa maa­nan­tai-il­ta­na

06.02.2023 21:43
Tilaajille
Kemijärven kunnanhallitus esittää talous- ja kehittämisjohtajasta Tuula Kuvajasta uutta tulevaisuusjohtajaa

Ke­mi­jär­ven kun­nan­hal­li­tus esittää talous- ja ke­hit­tä­mis­joh­ta­jas­ta Tuula Ku­va­jas­ta uutta tu­le­vai­suus­joh­ta­jaa

07.02.2023 09:17 7
Tilaajille
Simo haluaa Hittikkaan muun muassa energia-alan yrityksiä – kunta kaavoittaa uuden yritysalueen Nelostien varteen

Simo haluaa Hit­tik­kaan muun muassa ener­gia-alan yri­tyk­siä – kunta kaa­voit­taa uuden yri­tys­alueen Ne­los­tien varteen

06.02.2023 20:30 1
Tilaajille
Keminmaan uusi vanhustentalo vaikuttaa käytännölliseltä – jos kaikki menee hyvin, rakennuksen tekeminen Laurilaan alkaa kesän alussa

Ke­min­maan uusi van­hus­ten­ta­lo vai­kut­taa käy­tän­nöl­li­sel­tä – jos kaikki menee hyvin, ra­ken­nuk­sen te­ke­mi­nen Lau­ri­laan alkaa kesän alussa

06.02.2023 19:30 1
Tilaajille
"Kansallispäivä yhdistää saamelaisia kaikissa Pohjoismaissa" – juhlapäivänä Inarissa keskusteltiin lisääntyneestä vihapuheesta ja oikeusvaltion tarpeellisuudesta

"Kan­sal­lis­päi­vä yh­dis­tää saa­me­lai­sia kai­kis­sa Poh­jois­mais­sa" – juh­la­päi­vä­nä Ina­ris­sa kes­kus­tel­tiin li­sään­ty­nees­tä vi­ha­pu­hees­ta ja oi­keus­val­tion tar­peel­li­suu­des­ta

06.02.2023 19:22
Tilaajille
Aluevaltuusto löi lukkoon sotepalvelujen asiakasmaksut – maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille ja pitkäaikaistyöttömät maksutta lääkärin vastaanotolle

Alue­val­tuus­to löi lukkoon so­te­pal­ve­lu­jen asia­kas­mak­sut – mak­su­ton ehkäisy alle 25-vuo­tiail­le ja pit­kä­ai­kais­työt­tö­mät mak­sut­ta lää­kä­rin vas­taan­otol­le

06.02.2023 18:58 4
Tilaajille
Käsivarrentiellä liikenne oli ajoittain poikki maanantaina– syynä ajoneuvon nostotyö

Kä­si­var­ren­tiel­lä lii­ken­ne oli ajoit­tain poikki maa­nan­tai­na– syynä ajo­neu­von nos­to­työ

06.02.2023 19:03
Tilaajille
Rahoitusvastike seitsemänkertaistuu – rovaniemeläisessä taloyhtiössä maksettiin aluksi vain yhtiölainan korkoja,  lainan lyhentäminen ja korkea korko nostavat asumiskuluja huimasti keväällä

Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – ­ro­va­nie­me­läi­ses­sä ta­lo­yh­tiös­sä mak­set­tiin aluksi vain yh­tiö­lai­nan kor­ko­ja, lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

06.02.2023 16:30 28
Tilaajille
Kaksi autoa kolaroi Posion keskustassa – kuskit ja matkustajat säilyivät vammoitta

Kaksi autoa kolaroi Posion kes­kus­tas­sa – kuskit ja mat­kus­ta­jat säi­lyi­vät vam­moit­ta

06.02.2023 16:24
Tilaajille
Ilkivallasta kärsinyt Kemin rautatieaseman odotustila remontoidaan – seuroilta toivotaan valvonta-apua

Il­ki­val­las­ta kär­si­nyt Kemin rau­ta­tie­ase­man odo­tus­ti­la re­mon­toi­daan – seu­roil­ta toi­vo­taan val­von­ta-apua

06.02.2023 15:28 1
Tilaajille
Rovaniemellä kauppakeskuksessa toimiva nuorisotila nosti alaikärajansa 13:een vuoteen, jotta nuoret eivät kokoontuisi kaupungille iltaisin

Ro­va­nie­mel­lä kaup­pa­kes­kuk­ses­sa toimiva nuo­ri­so­ti­la nosti ala­ikä­ra­jan­sa 13:een vuo­teen, jotta nuoret eivät ko­koon­tui­si kau­pun­gil­le il­tai­sin

06.02.2023 15:02
Tilaajille
Puolueloikkari perusti Kemin valtuustoon Vapauden liiton valtuustoryhmän

Puo­lue­loik­ka­ri perusti Kemin val­tuus­toon Va­pau­den liiton val­tuus­to­ryh­män

06.02.2023 14:52
Tilaajille
Rovaniemi merkitsi ensimmäisen kelkkauran Kemijoelle – turvallisuus on varmistettu mittaamalla jään vahvuutta kahden viikon ajan

Ro­va­nie­mi mer­kit­si en­sim­mäi­sen kelk­ka­uran Ke­mi­joel­le – ­tur­val­li­suus on var­mis­tet­tu mit­taa­mal­la jään vah­vuut­ta kahden viikon ajan

06.02.2023 14:03 4
Tilaajille
Kiinteistömaailmasta lähtenyt Mika Lehtiniemi aloittaa uuden kiinteistönvälitysfirman yrittäjänä

Kiin­teis­tö­maail­mas­ta läh­te­nyt Mika Leh­ti­nie­mi aloit­taa uuden kiin­teis­tön­vä­li­tys­fir­man yrit­tä­jä­nä

06.02.2023 12:42
Tilaajille
27 organisaation laskut tulevat nyt yhteen paikkaan – hyvinvointialueen laskutus ruuhkaantui, maksut saattavat viivästyä

27 or­ga­ni­saa­tion laskut tulevat nyt yhteen paik­kaan – hy­vin­voin­ti­alueen las­ku­tus ruuh­kaan­tui, maksut saat­ta­vat vii­väs­tyä

06.02.2023 11:20 4
Tilaajille
Rekka ja pakettiauto kolaroivat Ranuantiellä Simossa, yksi loukkaantui

Rekka ja pa­ket­ti­au­to ko­la­roi­vat Ra­nuan­tiel­lä Si­mos­sa, yksi louk­kaan­tui

06.02.2023 10:21
Tilaajille