Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lappi

"Valinta oli loppupeleissä aika helppo" – äänestyskopilla riitti väkeä ennakkoäänestyksen alettua
Tilaajille

"Va­lin­ta oli lop­pu­pe­leis­sä aika helppo" – ää­nes­tys­ko­pil­la riitti väkeä en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen alettua

14:51
Essayah vaati Rovaniemen markkinoilla vahvempaa aluepolitiikkaa ja vaalitavan uudistamista – "Nyt päätöksenteko valahtaa Helsinkiin ja Uudellemaalle"

Essayah vaati Ro­va­nie­men mark­ki­noil­la vah­vem­paa alue­po­li­tiik­kaa ja vaa­li­ta­van uu­dis­ta­mis­ta – "Nyt pää­tök­sen­te­ko va­lah­taa Hel­sin­kiin ja Uu­del­le­maal­le"

13:38 2
Tilaajille
Jäällä liikkuvilta vaaditaan nyt varovaisuutta: Lapin jokien teräsjäät ovat selvästi keskimääräistä ohuemmat, Muonionjoella jään vahvuus on koko mittaushistorian heikoin

Jäällä liik­ku­vil­ta vaa­di­taan nyt va­ro­vai­suut­ta: Lapin jokien te­räs­jäät ovat sel­väs­ti kes­ki­mää­räis­tä ohuem­mat, Muo­nion­joel­la jään vahvuus on koko mit­taus­his­to­rian heikoin

13:34
Tilaajille
Kuusakoski rakentaa Veitsiluotoon hiilivapaan teräskierrätyslaitoksen, uusia työpaikkoja parikymmentä

Kuu­sa­kos­ki ra­ken­taa Veit­si­luo­toon hii­li­va­paan te­räs­kier­rä­tys­lai­tok­sen, uusia työ­paik­ko­ja pa­ri­kym­men­tä

09:42
Tilaajille
Rovaniemi kartoittaa mahdollisuutta perustaa luonnonsuojelualue

Ro­va­nie­mi kar­toit­taa mah­dol­li­suut­ta pe­rus­taa luon­non­suo­je­lua­lue

09:23 5
Tilaajille
Kysely: Oletko kokenut tai todistanut häirintää urheilussa?

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

09:03
Kunnanjohtajan, leipurin ja poronhoitajan ammatit tutuiksi lapsille – Sallan esikoululaiset tutustuvat eri ammatteihin kutsuttamalla itsensä paikan päälle

Kun­nan­joh­ta­jan, lei­pu­rin ja po­ron­hoi­ta­jan ammatit tu­tuik­si lap­sil­le – ­Sal­lan esi­kou­lu­lai­set tu­tus­tu­vat eri am­mat­tei­hin kut­sut­ta­mal­la itsensä paikan päälle

08:00
Tilaajille
Oikeisto leikkaisi, vasemmisto ei, vihreät empii – Lapin Kansan vaalikone kertoo, että lappilaisehdokkaiden leikkauslinja noudattaa tuttua jakoa

Oi­keis­to leik­kai­si, va­sem­mis­to ei, vihreät empii – Lapin Kansan vaa­li­ko­ne kertoo, että lap­pi­lais­eh­dok­kai­den leik­kaus­lin­ja nou­dat­taa tuttua jakoa

05:00 5
Tilaajille
Henkilöstö vaihtunut jatkuvasti, aamuisin liian vähän työntekijöitä – kaupunki on valvonut Pilkkeen päiväkoteja koko talven

Hen­ki­lös­tö vaih­tu­nut jat­ku­vas­ti, aa­mui­sin liian vähän työn­te­ki­jöi­tä – kau­pun­ki on val­vo­nut Pilk­keen päi­vä­ko­te­ja koko talven

21.03.2023 20:30 13
Tilaajille
Uutisanalyysi: Urheiluseura tarttui häirintään vasta kun raha puhui

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ur­hei­lu­seu­ra tarttui häi­rin­tään vasta kun raha puhui

21.03.2023 19:30
Tilaajille
Itä-Lappiin voi nousta maan suurin tuulipuisto, jos tutkaongelmiin löytyy ratkaisu

Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

21.03.2023 17:09 10
Tilaajille
Simerock julkaisi nipun artistikiinnityksiä – Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän festivaaleilla

Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

21.03.2023 16:48 2
Tilaajille
Puoliperävaunuyhdistelmä ajoi henkilöauton perään Muurolassa

Puo­li­pe­rä­vau­nu­yh­dis­tel­mä ajoi hen­ki­lö­au­ton perään Muu­ro­las­sa

21.03.2023 16:11
Tilaajille
Kemissä sijaitsevassa päiväkodissa on todettu streptokokki A -tartuntoja

Kemissä si­jait­se­vas­sa päi­vä­ko­dis­sa on todettu strep­to­kok­ki A -tar­tun­to­ja

21.03.2023 16:00
Tilaajille
Sierilän voimalaitoksen rakentaminen jakaa kansanedustajaehdokkaat Lapin Kansan vaalikoneessa

Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­ta­mi­nen jakaa kan­sa­ne­dus­ta­jaeh­dok­kaat Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­sa

21.03.2023 15:25 3
Tilaajille
Seitsemän vasemmistoehdokasta Lapista saa vaalitukea – sak-taustainen yhdistys jakaa rahaa koko maassa liki 600 000 euroa

Seit­se­män va­sem­mis­to­eh­do­kas­ta Lapista saa vaa­li­tu­kea – sak-taus­tai­nen yh­dis­tys jakaa rahaa koko maassa liki 600 000 euroa

21.03.2023 14:28 4
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan työmaan toisen tapaturman uhrin kuolinsyy selvisi – tukehtui kaasuun

Kemin bio­tuo­te­teh­taan työmaan toisen ta­pa­tur­man uhrin kuo­lin­syy selvisi – ­tu­keh­tui kaasuun

21.03.2023 12:37
Tilaajille
Vaaleista vaaleihin: Eripura Lapissa oli pilata Kekkosen kalareissun

Vaa­leis­ta vaa­lei­hin: Eripura Lapissa oli pilata Kek­ko­sen ka­la­reis­sun

21.03.2023 11:00 1
Tilaajille
Rovaniemen Häkinvaaran päiväkodin mahdollistava kaavamuutos etenee – kaavaehdotuksesta poistettiin luontoselvityksen perusteella 18 pientalopaikkaa

Ro­va­nie­men Hä­kin­vaa­ran päi­vä­ko­din mah­dol­lis­ta­va kaa­va­muu­tos etenee – kaa­va­eh­do­tuk­ses­ta pois­tet­tiin luon­to­sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la 18 pien­ta­lo­paik­kaa

21.03.2023 10:35 1
Tilaajille
Työttömyystilanne on kohentunut Lapissa muuta maata paremmin – hyvä matkailukausi lisäsi työllisyyttä eri puolilla Lappia

Työt­tö­myys­ti­lan­ne on ko­hen­tu­nut Lapissa muuta maata pa­rem­min – hyvä mat­kai­lu­kau­si lisäsi työl­li­syyt­tä eri puo­lil­la Lappia

21.03.2023 09:57 1
Tilaajille
Valitukset Sierilän jatkoajasta kaatuivat, silti rakentamispäätöstä ei vielä ole tehty  –"Meillä on jatkuva harkinta päällä, mutta tämäkin päätös on valituskelpoinen"

Va­li­tuk­set Sie­ri­län jat­ko­ajas­ta kaa­tui­vat, silti ra­ken­ta­mis­pää­tös­tä ei vielä ole tehty –"­Meil­lä on jatkuva har­kin­ta päällä, mutta tämäkin päätös on va­li­tus­kel­poi­nen"

21.03.2023 09:35 30
Tilaajille
Lapissa hirvien aiheuttaminen metsävahinkojen määrä väheni edelleen – arvioiduista vahingoista suurin osa Kemijärvellä

Lapissa hirvien ai­heut­ta­mi­nen met­sä­va­hin­ko­jen määrä väheni edel­leen – ar­vioi­duis­ta va­hin­gois­ta suurin osa Ke­mi­jär­vel­lä

21.03.2023 09:17 1
Tilaajille
Sevetin baari jatkaa toimintaa tuorein voimin Inarissa – "Tämä tuli myyntiin ja tartuttiin tilaisuuteen"

Sevetin baari jatkaa toi­min­taa tuorein voimin Ina­ris­sa – "Tämä tuli myyn­tiin ja tar­tut­tiin ti­lai­suu­teen"

21.03.2023 08:00 4
Tilaajille
Kemin monitoimihallin työmaalla maa kääntyy jo – paikalliset urakoitsijat tekevät uudisrakennuksen tontilla valmistelevia töitä

Kemin mo­ni­toi­mi­hal­lin työ­maal­la maa kääntyy jo – pai­kal­li­set ura­koit­si­jat tekevät uu­dis­ra­ken­nuk­sen ton­til­la val­mis­te­le­via töitä

21.03.2023 05:00 1
Tilaajille
LKS:n laajennushankkeen budjetti ylittymässä taas miljoonilla – teho-osaston uudistus saattaa jäädä tekemättä

LKS:n laa­jen­nus­hank­keen bud­jet­ti ylit­ty­mäs­sä taas mil­joo­nil­la – te­ho-osas­ton uu­dis­tus saattaa jäädä te­ke­mät­tä

21.03.2023 05:00 16
Tilaajille
Kemijärvi lainaa sähköyhtiölle kaksi miljoonaa euroa ja tukee lämpöyhtiötä muutoksessa

Ke­mi­jär­vi lainaa säh­kö­yh­tiöl­le kaksi mil­joo­naa euroa ja tukee läm­pö­yh­tiö­tä muu­tok­ses­sa

20.03.2023 21:11
Tilaajille
Työmatkatapaturmat putosivat lähes nollaan Lapin ely-keskuksessa

Työ­mat­ka­ta­pa­tur­mat pu­to­si­vat lähes nollaan Lapin ely-kes­kuk­ses­sa

20.03.2023 20:30
Tilaajille
Rovaniemi neuvottelee kahden Pilkkeen-päiväkodin siirrosta kaupungille – "Molemmat päiväkodit ovat olleet kannattamattomia"

Ro­va­nie­mi neu­vot­te­lee kahden Pilk­keen-päi­vä­ko­din siir­ros­ta kau­pun­gil­le – "­Mo­lem­mat päi­vä­ko­dit ovat olleet kan­nat­ta­mat­to­mia"

20.03.2023 20:03 9
Tilaajille
Rovaniemi selvittää kymppitonnilla, miten Arctic Design Week jatkossa järjestetään – tapahtuman tulevaisuus on epävarma

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

20.03.2023 19:30 7
Tilaajille
Pelloa johtaa jatkossa paluumuuttaja Katja Jaako-Körkkö – "Olen kiitollinen, että saan jatkaa pellolaisena Eero Ylitalon pestiä"

Pelloa johtaa jat­kos­sa pa­luu­muut­ta­ja Katja Jaa­ko-Körk­kö – "O­len kii­tol­li­nen, että saan jatkaa pel­lo­lai­se­na Eero Yli­ta­lon pestiä"

20.03.2023 19:17 6
Tilaajille