Lappi

Senaattikiinteistöt haluaa Rovaniemen Valtakadun ja Ruokasenkadun kulmaan lisää rakennuskorkeutta
Tilaajille

Se­naat­ti­kiin­teis­töt haluaa Ro­va­nie­men Val­ta­ka­dun ja Ruo­ka­sen­ka­dun kulmaan lisää ra­ken­nus­kor­keut­ta

20:15
Rakentaja haluaa Oppipojan tilalle jopa 8-kerroksisia taloja – kaupunki hyväksyi kaavoituksen käynnistämissopimuksen

Ra­ken­ta­ja haluaa Op­pi­po­jan tilalle jopa 8-ker­rok­si­sia taloja – kau­pun­ki hy­väk­syi kaa­voi­tuk­sen käyn­nis­tä­mis­so­pi­muk­sen

20:05
Tilaajille
Vessoja saa käyttää, mutta terasseja ei – Rinneravintolat suunnittelevat ensi viikon hiihtolomalaisille piknikpöytiä ja lounasbokseja

Vessoja saa käyt­tää, mutta te­ras­se­ja ei – Rin­ne­ra­vin­to­lat suun­nit­te­le­vat ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le pik­nik­pöy­tiä ja lou­nas­bok­se­ja

19:32
Tilaajille
Kännykkätiedot paljastavat suomalaisten lähteneen Lappiin entiseen malliin huononevasta koronatilanteesta huolimatta – "Luulisi, ettei koronavirus hyökkää ladulla"

Kän­nyk­kä­tie­dot pal­jas­ta­vat suo­ma­lais­ten läh­te­neen Lappiin en­ti­seen malliin huo­no­ne­vas­ta ko­ro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta – "Luu­li­si, ettei ko­ro­na­vi­rus hyökkää la­dul­la"

19:09
Tilaajille
Aikooko Rovaniemen seurakunta pitää hiihtoloman rippileirin rajoituksista huolimatta?

Aikooko Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta pitää hiih­to­lo­man rip­pi­lei­rin ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta?

17:34
Tilaajille
Rovaniemen krematorion aikataulu on jälleen mysteeri – seurakunnassa pohditaan jo seuraavia liikkeitä

Ro­va­nie­men kre­ma­to­rion ai­ka­tau­lu on jälleen mys­tee­ri – seu­ra­kun­nas­sa poh­di­taan jo seu­raa­via liik­kei­tä

17:19
Tilaajille
Ruotsin poliisi sai Suomen rajalle lisäväkeä – Tuore koronatodistus vaaditaan ulkomaalaisilta

Ruotsin poliisi sai Suomen rajalle li­sä­vä­keä – Tuore ko­ro­na­to­dis­tus vaa­di­taan ul­ko­maa­laisil­ta

16:48
Tilaajille
Rajalla kummittelee nyt epämääräinen karanteenin tai pakkotarkastuksen uhka – Koronatesti ei edelleenkään pakollinen

Rajalla kum­mit­te­lee nyt epä­mää­räi­nen ka­ran­tee­nin tai pak­ko­tar­kas­tuk­sen uhka – Ko­ro­na­tes­ti ei edel­leen­kään pa­kol­li­nen

16:37
Tilaajille
Koronakoordinaatioryhmä: Ilmaantuvuus Lapin sairaanhoitopiirissä on jo 79,6, etäopetukseen siirtymistä ei suositella perusopetuksessa

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä: Il­maan­tu­vuus Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on jo 79,6, etä­ope­tuk­seen siir­ty­mis­tä ei suo­si­tel­la pe­rus­ope­tuk­ses­sa

15:29 1
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä 12 uutta koronatapausta, kahdeksan niistä Kittilässä ulkopaikkakuntalaisilla

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 12 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, kah­dek­san niistä Kit­ti­läs­sä ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la

15:15 2
Tilaajille
Lapissa ei ehkä siirrytäkään etäopetukseen hiihtoloman jälkeen – Lapin shp: "Yläkoulujen osalta ei ole nyt perusteita"

Lapissa ei ehkä siir­ry­tä­kään etä­ope­tuk­seen hiih­to­lo­man jälkeen – Lapin shp: "Y­lä­kou­lu­jen osalta ei ole nyt pe­rus­tei­ta"

13:30
Tilaajille
Poliisi käynnistää esitutkinnan Rovaniemen sijoitustoimista

Poliisi käyn­nis­tää esi­tut­kin­nan Ro­va­nie­men si­joi­tus­toi­mis­ta

12:51 3
Tilaajille
Tiistain koronaseuranta: Saariselällä on voinut altistua brittimuunnokselle, korona peruu Lapin SM-pilkit, Kittilä sulkee kunnantalonsa, koko Lapissa 13 uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Saa­ri­se­läl­lä on voinut al­tis­tua brit­ti­muun­nok­sel­le, korona peruu Lapin SM-pil­kit, Kittilä sulkee kun­nan­ta­lon­sa, koko Lapissa 13 uutta tar­tun­taa

18:55 3
Tammikuun työttömyysluvut karuja vuoden takaiseen aikaan verrattuna, mutta positiivista virettä on joillakin aloilla

Tam­mi­kuun työt­tö­myys­lu­vut karuja vuoden ta­kai­seen aikaan ver­rat­tu­na, mutta po­si­tii­vis­ta virettä on joil­la­kin aloilla

10:02 2
Tilaajille

Kolmea kelk­kai­li­jaa et­sit­tiin Norjan Finn­mar­kis­sa– löy­tyi­vät hy­vä­kun­toi­si­na

10:08
Tilaajille
Väsyneet rovaniemeläishoitajat vaativat korvauksia koronatyöstä – "Täytyy pohtia, millainen kiitos edistäisi jaksamista"

Vä­sy­neet ro­va­nie­me­läis­hoi­ta­jat vaa­ti­vat kor­vauk­sia ko­ro­na­työs­tä – "Täytyy pohtia, mil­lai­nen kiitos edis­täi­si jak­sa­mis­ta"

07:00 5
Tilaajille
Syvän lumen kelkkailu kiehtoo, mutta säännöt eivät ole kaikille selvät – Yhä useampi jäi kiinni ajelusta luvatta

Syvän lumen kelk­kai­lu kieh­too, mutta säännöt eivät ole kai­kil­le selvät – Yhä useampi jäi kiinni aje­lus­ta luvatta

06:30 6
Tilaajille
Taas takaisku Lapin ensimmäiselle krematoriolle – markkinaoikeus kumosi tuhkausuunin hankinnan jälleen

Taas ta­ka­is­ku Lapin en­sim­mäi­sel­le kre­ma­to­riol­le – mark­ki­na­oi­keus kumosi tuh­kaus­uu­nin han­kin­nan jälleen

01.03.2021 22:10 9
Tilaajille
Antti Mulari nousemassa Posion kunnanjohtajaksi – Posion kunnanhallitus ei ollut valinnasta yksimielinen

Antti Mulari nou­se­mas­sa Posion kun­nan­joh­ta­jak­si – Posion kun­nan­hal­li­tus ei ollut va­lin­nas­ta yk­si­mie­li­nen

10:57 2
Tilaajille
Torniossa kiinteistöhuollon väki kolaa jo kattoja – Lapin lumimäärä on viime talvea pienempi, joten vielä ei ole kiire katolle

Tor­nios­sa kiin­teis­tö­huol­lon väki kolaa jo kattoja – Lapin lu­mi­mää­rä on viime talvea pie­nem­pi, joten vielä ei ole kiire katolle

01.03.2021 20:01 3
Tilaajille
Isoja makkarantuoksuisia vaalitilaisuuksia ei saa järjestää, mutta flyereita voi jakaa – Näin yleisötilaisuuksia rajoitetaan Lapissa

Isoja mak­ka­ran­tuok­sui­sia vaa­li­ti­lai­suuk­sia ei saa jär­jes­tää, mutta flye­rei­ta voi jakaa – Näin ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ra­joi­te­taan Lapissa

01.03.2021 19:23 4
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus si­joit­taa 19,8 mil­joo­naa euroa kor­ko­ra­has­toi­hin

01.03.2021 17:26 1
Tilaajille
Mainevoitto ja rahaa toista miljoonaa euroa jo pelkästä majoituksesta – Visit Rovaniemen toimitusjohtaja iloitsee ralliviikonlopusta

Mai­ne­voit­to ja rahaa toista mil­joo­naa euroa jo pel­käs­tä ma­joi­tuk­ses­ta – Visit Ro­va­nie­men toi­mi­tus­joh­ta­ja iloit­see ral­li­vii­kon­lo­pus­ta

01.03.2021 16:36 7
Tilaajille
Haaparannan tartunnat rauhoittuivat – Norrbottenin koronatartunnat jatkuvat isoissa kaupungeissa.

Haa­pa­ran­nan tar­tun­nat rau­hoit­tui­vat – Norr­bot­te­nin ko­ro­na­tar­tun­nat jat­ku­vat isoissa kau­pun­geis­sa.

01.03.2021 16:18
Tilaajille
Näin avin määräys vaikuttaa länsirajalla: Koronatestistä kieltäytyminen vaikeutuu – Uhkana pakollinen terveystarkastus

Näin avin määräys vai­kut­taa län­si­ra­jal­la: Ko­ro­na­tes­tis­tä kiel­täy­ty­mi­nen vai­keu­tuu – Uhkana pa­kol­li­nen ter­veys­tar­kas­tus

09:01 1
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu tähän mennessä kaikkiaan 15 muuntovirustapausta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu tähän men­nes­sä kaik­kiaan 15 muun­to­vi­rus­ta­paus­ta

01.03.2021 15:02
Tilaajille
Jäämeren radan varaus pysyy Pohjois-Lapin maakuntakaavassa, vaikka yksi halusi varauksen pois

Jää­me­ren radan varaus pysyy Poh­jois-La­pin maa­kun­ta­kaa­vas­sa, vaikka yksi halusi va­rauk­sen pois

01.03.2021 14:14 4
Tilaajille
"Tällainen tapaus koskettaa koko kylää" – Rautiosaaren kyläyhteisö riensi tulipalossa talonsa menettäneen perheen avuksi

"Täl­lai­nen tapaus kos­ket­taa koko kylää" – Rau­tio­saa­ren ky­lä­yh­tei­sö riensi tu­li­pa­los­sa talonsa me­net­tä­neen perheen avuksi

01.03.2021 15:01
Tilaajille
SVT: Luulajaan suunnitellaan suurta kalankasvattamoa – jatkotavoitteena on tehdä alueesta pohjolan kala-aitta

SVT: Luu­la­jaan suun­ni­tel­laan suurta ka­lan­kas­vat­ta­moa – jat­ko­ta­voit­tee­na on tehdä aluees­ta poh­jo­lan ka­la-ait­ta

01.03.2021 13:40
Kolme muuntovirustartuntaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, alue pysyy edelleen kiihtymisvaiheessa

Kolme muun­to­vi­rus­tar­tun­taa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä, alue pysyy edel­leen kiih­ty­mis­vai­hees­sa

01.03.2021 13:09
Tilaajille