Lappi

Hunteerinki: Freistasin lahjottaa puhetta
Tilaajille
Kolumni
Anni Korpi

Hun­tee­rin­ki: Freis­ta­sin lah­jot­taa puhetta

19:00 0
Kemin kaupungille uusia kulttuurijohtajia– Tanja Kavasvuo vastaa kaupungin museotoiminnasta ja Anne Toppari kirjastotoiminnasta

Kemin kau­pun­gil­le uusia kult­tuu­ri­joh­ta­jia– Tanja Ka­vas­vuo vastaa kau­pun­gin mu­seo­toi­min­nas­ta ja Anne Toppari kir­jas­to­toi­min­nas­ta

18:30 0
Tilaajille
Tie 21 oli suljettu Enontekiöllä – Rekka ajoi ojaan ja muut ajoneuvot tukkivat tien

Tie 21 oli sul­jet­tu Enon­te­kiöl­lä – Rekka ajoi ojaan ja muut ajo­neu­vot tuk­ki­vat tien

18:14 0
Tilaajille
Kokoomuksen Tornion kunnallisjärjestö esittää, että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin vedyn tuotantolaitoksen eteen

Ko­koo­muk­sen Tornion kun­nal­lis­jär­jes­tö esit­tää, että kau­pun­ki ryh­tyi­si toi­men­pi­tei­siin vedyn tuo­tan­to­lai­tok­sen eteen

15:22 0
Tilaajille
RoKin joukkueissa tehtiin yli 100 koronatestiä, joista jokainen oli negatiivinen – "Toivotaan että tartunnoilta vältytään ja pelit jatkuvat"

RoKin jouk­kueis­sa tehtiin yli 100 ko­ro­na­tes­tiä, joista jo­kai­nen oli ne­ga­tii­vi­nen – "Toi­vo­taan että tar­tun­noil­ta väl­ty­tään ja pelit jat­ku­vat"

15:05 0
Tilaajille
Sunnuntain koronaseuranta: RoKin joukkueiden testitulokset negatiiviset,  Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien alueilla ei uusia tartuntoja, Suomessa 196 uutta tartuntaa

Sun­nun­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: RoKin jouk­kuei­den tes­ti­tu­lok­set ne­ga­tii­vi­set, Län­si-Poh­jan ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rien alueil­la ei uusia tar­tun­to­ja, Suo­mes­sa 196 uutta tar­tun­taa

12:32 0
Maanantaina lumisade muuttuu vesisateeksi – Päivystävän meteorologin mukaan Lapin lumikinokset eivät kerkeä sulaa

Maa­nan­tai­na lu­mi­sa­de muuttuu ve­si­sa­teek­si – Päi­vys­tä­vän me­teo­ro­lo­gin mukaan Lapin lu­mi­ki­nok­set eivät kerkeä sulaa

10:54 1
Tilaajille
Poliisi epäilee torniolaismiestä pahoinpitelystä – Naisen mukaan mies pahoinpiteli muun muassa potkimalla

Poliisi epäilee tor­nio­lais­mies­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä – Naisen mukaan mies pa­hoin­pi­te­li muun muassa pot­ki­mal­la

10:18 0
Tilaajille
Hiihtokausi on avattu monin paikoin ensilumenladuilla ja luonnonlumilla – Pyhä-Luostolla on jo yhteensä 23 kilometriä hiihtolatua

Hiih­to­kau­si on avattu monin paikoin en­si­lu­men­la­duil­la ja luon­non­lu­mil­la – Py­hä-Luos­tol­la on jo yh­teen­sä 23 ki­lo­met­riä hiih­to­la­tua

24.10.2020 18:00 0
Tilaajille
Uusi henkilö ja yhtiö Kemijärven sellutehdaskuvioon – Osake-enemmistöä hallussapitävä Harri Vatanen ei kommentoi yritykseen liittyviä suunnitelmia

Uusi henkilö ja yhtiö Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­ku­vioon – Osa­ke-enem­mis­töä hal­lus­sa­pi­tä­vä Harri Vatanen ei kom­men­toi yri­tyk­seen liit­ty­viä suun­ni­tel­mia

24.10.2020 17:01 3
Tilaajille
Torniossa ruotsalaisnainen ajoi huumeiden vaikutuksen alaisena ja Kemissä mies ajoi parin promillen humalassa

Tor­nios­sa ruot­sa­lais­nai­nen ajoi huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na ja Kemissä mies ajoi parin pro­mil­len hu­ma­las­sa

24.10.2020 15:12 0
Tilaajille
Lauantain koronaseuranta: Länsi-Pohjassa on keskiviikon jälkeen todettu kaksi koronatartuntaa, Lapin sairaanhoitopiirissä ei yhtään tapausta lauantaina, koronapotilaiden määrä korkeimmillaan sitten kevään

Lauan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa on kes­ki­vii­kon jälkeen todettu kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ei yhtään ta­paus­ta lauan­tai­na, ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kor­keim­mil­laan sitten kevään

24.10.2020 10:59 1

oikaisu

24.10.2020 10:08 0
Yksi ihminen jäi ulosajon seurauksena jumiin autoon – pelastuslaitos irrotti henkilön

Yksi ihminen jäi ulos­ajon seu­rauk­se­na jumiin autoon – pe­las­tus­lai­tos irrotti hen­ki­lön

24.10.2020 08:28 0
Päiväkirja: Ruttopeli
Kolumni Jaana Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Rut­to­pe­li

24.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Saame voisi kuulua Vuotsossa vielä enemmän – "Elävä kieli vaatii tietoisia valintoja ja myös yhteisön tukea"

Saame voisi kuulua Vuot­sos­sa vielä enemmän – "Elävä kieli vaatii tie­toi­sia va­lin­to­ja ja myös yh­tei­sön tukea"

24.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Kaukopartiomiehen salaisuus – rovaniemeläinen poliisi Ernst Vainio ei kertonut edes lähimmilleen, mitä oli tapahtunut maaliskuisena yönä pienessä karjalaiskylässä

Kau­ko­par­tio­mie­hen sa­lai­suus – ro­va­nie­me­läi­nen poliisi Ernst Vainio ei ker­to­nut edes lä­him­mil­leen, mitä oli ta­pah­tu­nut maa­lis­kui­se­na yönä pie­nes­sä kar­ja­lais­ky­läs­sä

24.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Aavasaksan mökkikyläyrittäjä jäi ilman koronatukea, koska sillä ei ollut miljoonaliikevaihtoa: ”Jos kustannustukea saisi esimerkiksi sähkölaskun maksamiseen” – Katso 14 suurinta matkailun tuen saajaa Lapissa

Aa­va­sak­san mök­ki­ky­lä­yrit­tä­jä jäi ilman ko­ro­na­tu­kea, koska sillä ei ollut mil­joo­na­lii­ke­vaih­toa: ”Jos kus­tan­nus­tu­kea saisi esi­mer­kik­si säh­kö­las­kun mak­sa­mi­seen” – Katso 14 suu­rin­ta mat­kai­lun tuen saajaa Lapissa

24.10.2020 06:30 6
Tilaajille
Iskelmä-kirkossa kevyt musiikki korvaa virret

Is­kel­mä-kir­kos­sa kevyt mu­siik­ki korvaa virret

23.10.2020 21:00 0
Tilaajille
Nuorgamin koulun pääurakoitsijaksi valittu Keco Oy on asetettu konkurssiin

Nuor­ga­min koulun pää­ura­koit­si­jak­si valittu Keco Oy on ase­tet­tu kon­kurs­siin

23.10.2020 20:54 0
Tilaajille
Melkoinen hämmästys: Biorexin toimitusjohtaja yritti etsiä eri alueiden koronatietoja – "Minulle vastattiin, että löytyy Iltalehden jutusta"

Mel­koi­nen häm­mäs­tys: Bio­re­xin toi­mi­tus­joh­ta­ja yritti etsiä eri aluei­den ko­ro­na­tie­to­ja – "Mi­nul­le vas­tat­tiin, että löytyy Il­ta­leh­den ju­tus­ta"

23.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Kuka päättää rajoituksista, jos koronaepidemia ryöpsähtää Lapissa? – Lain mukaan päävastuu on kunnilla ja avilla, mutta sairaanhoitopiirilläkin on paljon valtaa

Kuka päättää ra­joi­tuk­sis­ta, jos ko­ro­na­epi­de­mia ryöp­säh­tää La­pis­sa? – Lain mukaan pää­vas­tuu on kun­nil­la ja avilla, mutta sai­raan­hoi­to­pii­ril­lä­kin on paljon valtaa

23.10.2020 20:00 1
Tilaajille
Kemin kulttuuritaloa pitää vielä odottaa – Talohankkeen rinnalla viedään nyt eteenpäin kaupungin keskustan kehittämistä

Kemin kult­tuu­ri­ta­loa pitää vielä odottaa – Ta­lo­hank­keen rin­nal­la viedään nyt eteen­päin kau­pun­gin kes­kus­tan ke­hit­tä­mis­tä

23.10.2020 19:30 0
Tilaajille
Korouoman valtiatar: Posion kunnanjohtaja Heli Knutars saa suunsa auki,
kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

Ko­rouo­man val­tia­tar: Posion kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars saa suunsa au­ki, ­kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

23.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Kemin Karihaaran konttorista johdetaan Metsä Fibren jättitehtaan pystyttämistä – katso kuvat Karihaaran vanhasta teollisuusympäristöstä

Kemin Ka­ri­haa­ran kont­to­ris­ta joh­de­taan Metsä Fibren jät­ti­teh­taan pys­tyt­tä­mis­tä – katso kuvat Ka­ri­haa­ran van­has­ta teol­li­suus­ym­pä­ris­tös­tä

23.10.2020 18:44 0
Tilaajille
Lapin korkeat aborttiluvut ovat laskussa – Suomen vanhaa aborttilakia esitetään uudistettavaksi OmaTahto2020-kampanjalla

Lapin korkeat abort­ti­lu­vut ovat las­kus­sa – Suomen vanhaa abort­ti­la­kia esi­te­tään uu­dis­tet­ta­vak­si OmaTahto2020-kam­pan­jal­la

23.10.2020 17:31 0
Tilaajille
Laajan sähkökatkon syytä selvitetään Tornionlaaksossa – Katko venyi minuuteista pariin tuntiin, kun huono tuuri kertautui

Laajan säh­kö­kat­kon syytä sel­vi­te­tään Tor­nion­laak­sos­sa – Katko venyi mi­nuu­teis­ta pariin tun­tiin, kun huono tuuri ker­tau­tui

23.10.2020 17:17 1
Tilaajille
HS: Hallitus helpottaa Suomeen matkustusta

HS: Hal­li­tus hel­pot­taa Suomeen mat­kus­tus­ta

23.10.2020 16:49 1
Tilaajille
Rovaniemellä Pulkamontien terveysaseman työntekijällä on todettu koronavirustartunta – Henkilö on ollut töissä oireettomana

Ro­va­nie­mel­lä Pul­ka­mon­tien ter­veys­ase­man työn­te­ki­jäl­lä on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Henkilö on ollut töissä oi­reet­to­ma­na

23.10.2020 16:37 0
Tilaajille
Hälytystehtävässä ollut ambulanssi kolaroi henkilöauton kanssa Ylitorniolla – Yksi henkilö loukkaantui onnettomuudessa vakavasti

Hä­ly­tys­teh­tä­väs­sä ollut am­bu­lans­si kolaroi hen­ki­lö­au­ton kanssa Yli­tor­niol­la – Yksi henkilö louk­kaan­tui on­net­to­muu­des­sa va­ka­vas­ti

23.10.2020 16:07 0
Tilaajille