Lappi

Kolarin Yrittäjien vuoden yritys Pohjolan Kiinteistöpalvelu kasvoi merkittäväksi toimijaksi Tunturi-Lapissa
Tilaajille

Kolarin Yrit­tä­jien vuoden yritys Poh­jo­lan Kiin­teis­tö­pal­ve­lu kasvoi mer­kit­tä­väk­si toi­mi­jak­si Tun­tu­ri-La­pis­sa

19:30 0
Rovaniemeläisen leipuri-kondiittoriopiskelijan siivekäs taidonnäyte toi piparinleivonnan SM-kultaa

Ro­va­nie­me­läi­sen lei­pu­ri-kon­diit­to­rio­pis­ke­li­jan sii­ve­käs tai­don­näy­te toi pi­pa­rin­lei­von­nan SM-kul­taa

18:57 0
Tilaajille
Vuoden lappilainen harrastajateatteri -palkinto menee tänä vuonna Ivaloon

Vuoden lap­pi­lai­nen har­ras­ta­ja­teat­te­ri -pal­kin­to menee tänä vuonna Ivaloon

17:27 0
Tilaajille
Kahdeksan kuukauden piina ohi, hissit ja rinteet aukesivat Ounasvaaralla – paikalliset hankkineet kausikortteja vilkkaaseen tahtiin

Kah­dek­san kuu­kau­den piina ohi, hissit ja rinteet au­ke­si­vat Ou­nas­vaa­ral­la – pai­kal­li­set hank­ki­neet kau­si­kort­te­ja vilk­kaa­seen tahtiin

15:56 0
Tilaajille
Saako Lappiin muuttava osaaja opintolainansa anteeksi? – Ministeri käynnistää selvityksen opintotuen alueellisen lainahyvityksen käyttöönotosta

Saako Lappiin muut­ta­va osaaja opin­to­lainan­sa an­teek­si? – Mi­nis­te­ri käyn­nis­tää sel­vi­tyk­sen opin­to­tuen alueel­li­sen lai­na­hy­vi­tyk­sen käyt­töön­otos­ta

11:15 0
Tilaajille
Harley Davidson -moottoripyörän vienyt varas ikustui turvakameran kuviin ja jäi kiinni Torniossa – kotoa löytyi myös huumeita

Harley Da­vid­son -moot­to­ri­pyö­rän vienyt varas ikustui tur­va­ka­me­ran kuviin ja jäi kiinni Tor­nios­sa – kotoa löytyi myös huu­mei­ta

10:54 0

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kia yri­te­tään taas uu­dis­taa

10:12 1
Tilaajille
54 päivää ilman auringon valoa – Utsjoella alkoi tällä viikolla kaamos, mutta miksi pohjoisen asukkaat kestävät pimeyttä paremmin kuin etelän ihmiset?

54 päivää ilman au­rin­gon valoa – Uts­joel­la alkoi tällä vii­kol­la kaamos, mutta miksi poh­joi­sen asuk­kaat kes­tä­vät pi­meyt­tä pa­rem­min kuin etelän ih­mi­set?

07:00 0
Tilaajille
Pienestä hallista löytyy öljyn mustaama mies, jota moottorikelkat ovat vieneet kohta 60 vuotta

Pie­nes­tä hal­lis­ta löytyy öljyn mus­taa­ma mies, jota moot­to­ri­kel­kat ovat vieneet kohta 60 vuotta

06:00 0
Tilaajille
Suo-ojat tukkoon, mutta osa entisestä on menetetty lopullisesti – "Silmin havaittava palautuminen vie 30 vuotta", sanoo soiden ennallistamisen tutkija

Suo-ojat tuk­koon, mutta osa en­ti­ses­tä on me­ne­tet­ty lo­pul­li­ses­ti – "Silmin ha­vait­ta­va pa­lau­tu­mi­nen vie 30 vuot­ta", sanoo soiden en­nal­lis­ta­mi­sen tutkija

06:00 0
Tilaajille
Matkailuala toivoo hallitukselta luottoa toimijoiden vastuullisuuteen – "Kotimaan matkailun rajoittaminen olisi turhaa ja viimeinen niitti Lapin matkailulle"

Mat­kai­lu­ala toivoo hal­li­tuk­sel­ta luottoa toi­mi­joi­den vas­tuul­li­suu­teen – "Ko­ti­maan mat­kai­lun ra­joit­ta­mi­nen olisi turhaa ja vii­mei­nen niitti Lapin mat­kai­lul­le"

27.11.2020 21:03 1
Tilaajille
Esitys: Sodankylä tähyää erä- ja luontokulttuurimuseon sijaintipaikkakunnaksi

Esitys: So­dan­ky­lä tähyää erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seon si­jain­ti­paik­ka­kun­nak­si

27.11.2020 20:30 1
Tilaajille
Pörröinen lupaus tulevaisuudesta

Pör­röi­nen lupaus tu­le­vai­suu­des­ta

27.11.2020 19:30 0
Tilaajille
Tiukka viesti Länsi-Pohjasta: Pysykää poissa länsirajalta – Koronaan kuollut sairaanhoitopiirin alueella kymmenen ihmistä

Tiukka viesti Län­si-Poh­jas­ta: Pysykää poissa län­si­ra­jal­ta – Ko­ro­naan kuollut sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la kym­me­nen ihmistä

27.11.2020 19:01 0
Tilaajille
Saariselän Latu ja Huolto palkittiin vuoden yrityksenä Inarissa

Saa­ri­se­län Latu ja Huolto pal­kit­tiin vuoden yri­tyk­se­nä Ina­ris­sa

27.11.2020 19:00 0
Tilaajille
Rovaniemen ja Helsingin johtajat saivat ministeriltä tehtävän miettiä, miten matkailu nousee korona-ajan mentyä ohi –  Rahaa on luvassa EU:n elpymispaketista

Ro­va­nie­men ja Hel­sin­gin joh­ta­jat saivat mi­nis­te­ril­tä teh­tä­vän miet­tiä, miten mat­kai­lu nousee ko­ro­na-ajan mentyä ohi – Rahaa on luvassa EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta

27.11.2020 18:30 1
Tilaajille
Sodankylän K-Marketin uusi isäntä Antti Penttinen on kauppias sukupolvien ketjussa

So­dan­ky­län K-Mar­ke­tin uusi isäntä Antti Pent­ti­nen on kaup­pias su­ku­pol­vien ket­jus­sa

27.11.2020 17:00 0
Tilaajille
Kemin toinen yläkoulu voi tulla lukion kylkeen – koulutuslautakunta ei lämmennyt jättiyläkoululle

Kemin toinen ylä­kou­lu voi tulla lukion kylkeen – kou­lu­tus­lau­ta­kun­ta ei läm­men­nyt jät­ti­ylä­kou­lul­le

27.11.2020 16:37 0
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä urheilutapahtumia ei suositella järjestettäväksi kolmeen viikkoon

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin rajojen ylit­tä­viä ur­hei­lu­ta­pah­tu­mia ei suo­si­tel­la jär­jes­tet­tä­väk­si kolmeen viik­koon

27.11.2020 15:26 0
Tilaajille
Rovaniemen vastaanottokeskuksen koronaviruksen joukkotestauksessa  kaikkien tulos negatiivinen – testejä otettu 165, valtaosa asukkaista ja henkilökunnasta testattu

Ro­va­nie­men vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen ko­ro­na­vi­ruk­sen jouk­ko­tes­tauk­ses­sa kaik­kien tulos ne­ga­tii­vi­nen – testejä otettu 165, val­ta­osa asuk­kais­ta ja hen­ki­lö­kun­nas­ta tes­tat­tu

27.11.2020 15:10 0
Tilaajille
Jokijäät murtuivat lumen painon alla ja lähtivät liikkeelle Lapissa – kasaantuneet jäät voivat muodostaa patoja

Jo­ki­jäät mur­tui­vat lumen painon alla ja läh­ti­vät liik­keel­le Lapissa – ka­saan­tu­neet jäät voivat muo­dos­taa patoja

27.11.2020 14:44 0
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri sai perjantaina tiedon kolmesta koronatartunnasta, joilla on yhteys Levin maailmancup -viikonloppuun

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri sai per­jan­tai­na tiedon kol­mes­ta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, joilla on yhteys Levin maail­man­cup -vii­kon­lop­puun

27.11.2020 13:31 2
Tilaajille
Sodankylän Nutukkaan joukkotestauksessa ei todettu uusia koronavirustartuntoja – tautitilanne kunnassa on rauhallinen

So­dan­ky­län Nu­tuk­kaan jouk­ko­tes­tauk­ses­sa ei todettu uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja – tau­ti­ti­lan­ne kun­nas­sa on rau­hal­li­nen

27.11.2020 12:53 0
Tilaajille
Perjantain koronaseuranta: Länsi-Pohja kehottaa pysymään pois länsirajalta, Utsjoen altistuneet tavoitettu, vastaanottokeskuksen joukkotestauksessa ei löytynyt koronatartuntoja, mahdollisia altistumisia Rovala-opiston ruokalassa, Lapin sairaanhoitopiirissä viisi uutta koronatartuntaa, Levin maailmancup -viikonloppuna on voinut altistua koronalle

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­ja ke­hot­taa py­sy­mään pois län­si­ra­jal­ta, Utsjoen al­tis­tu­neet ta­voi­tet­tu, vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen jouk­ko­tes­tauk­ses­sa ei löy­ty­nyt ko­ro­na­tar­tun­to­ja, mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia Ro­va­la-opis­ton ruo­ka­las­sa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Levin maail­man­cup -vii­kon­lop­pu­na on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le

27.11.2020 12:19 1
Länsi-Pohjassa todettiin kaksi uutta koronatartuntaa, alue on edelleen kiihtymisvaiheessa – johtajaylilääkäri painottaa, että rajoitusten ja suositusten noudattaminen on hyvin tärkeää

Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, alue on edel­leen kiih­ty­mis­vai­hees­sa – joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri pai­not­taa, että ra­joi­tus­ten ja suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen on hyvin tärkeää

27.11.2020 11:29 0
Tilaajille
Tiukennettuja kokoontumisrajoituksia jatketaan Länsi-Pohjan alueella joulukuun puoliväliin asti

Tiu­ken­net­tu­ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan Län­si-Poh­jan alueel­la jou­lu­kuun puo­li­vä­liin asti

27.11.2020 11:15 0
Tilaajille
Salla otti käyttöön koronaviruksen pikatestit – kuntaan on tehty koronaturvallisen matkailun suunnitelma

Salla otti käyt­töön ko­ro­na­vi­ruk­sen pi­ka­tes­tit – kuntaan on tehty ko­ro­na­tur­val­li­sen mat­kai­lun suun­ni­tel­ma

27.11.2020 10:25 0
Tilaajille
Aseman alueen kehittäjät Katariina ja Markku Seppälä palkittiin Kemi-palkinnolla

Aseman alueen ke­hit­tä­jät Ka­ta­rii­na ja Markku Seppälä pal­kit­tiin Ke­mi-pal­kin­nol­la

27.11.2020 10:03 0
Tilaajille

Lapin len­nos­ton ko­men­ta­ja vaihtuu ensi vuoden alussa

27.11.2020 08:56 0
Tilaajille
Lapin liitto ja kunnat haluavat koronaviruksen pikatestit rajanylityspaikoille – esitys uudesta tartuntatautilaista vaatii niiden mukaan yksinkertaistamista

Lapin liitto ja kunnat ha­lua­vat ko­ro­na­vi­ruk­sen pi­ka­tes­tit ra­jan­yli­tys­pai­koil­le – esitys uudesta tar­tun­ta­tau­ti­lais­ta vaatii niiden mukaan yk­sin­ker­tais­ta­mis­ta

27.11.2020 08:50 2
Tilaajille