Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lappi

Rakentajamessut täyttävät Lappi Areenasta väljästi – Kelekkamessuilla näytteilleasettajien määrä on sama kuin ennen
Tilaajille

Ra­ken­ta­ja­mes­sut täyt­tä­vät Lappi Aree­nas­ta väl­jäs­ti – Ke­lek­ka­mes­suil­la näyt­teil­le­aset­ta­jien määrä on sama kuin ennen

07:00 1
Rovaniemen päiväkodit ovat tupaten täynnä – Kaupunki perustaa kiireesti lisää ryhmiä, mutta löytyykö niihin pätevää henkilökuntaa?

Ro­va­nie­men päi­vä­ko­dit ovat tupaten täynnä – Kau­pun­ki pe­rus­taa kii­rees­ti lisää ryhmiä, mutta löy­tyy­kö niihin pätevää hen­ki­lö­kun­taa?

06:30 1
Tilaajille
Inarin päivystys säilynee sote-uudistuksen jälkeenkin – suurin osa Ivalon päivystykseen tulevista ihmisistä on matkailijoita

Inarin päi­vys­tys säi­ly­nee so­te-uu­dis­tuk­sen jäl­keen­kin – suurin osa Ivalon päi­vys­tyk­seen tu­le­vis­ta ih­mi­sis­tä on mat­kai­li­joi­ta

21.10.2021 19:52
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin johtoon Heikki Nivala ja Markus Lohi

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin johtoon Heikki Nivala ja Markus Lohi

21.10.2021 18:01 4
Tilaajille
Kemijoen uitto lopetettiin 30 vuotta sitten – päätös yllätti kaikki, Suomi oli juuri syöksymässä syvään lamaan

Ke­mi­joen uitto lo­pe­tet­tiin 30 vuotta sitten – päätös yllätti kaikki, Suomi oli juuri syök­sy­mäs­sä syvään lamaan

21.10.2021 18:00 5
Tilaajille
Teatterin harrastajat etsivät onnentuntoa Kouta-tapahtumassa – "Tavoitteena on tutustua teatterin tekijöihin yli pitäjä- ja palkisrajojen"

Teat­te­rin har­ras­ta­jat etsivät on­nen­tun­toa Kou­ta-ta­pah­tu­mas­sa – "Ta­voit­tee­na on tu­tus­tua teat­te­rin te­ki­jöi­hin yli pitäjä- ja pal­kis­ra­jo­jen"

21.10.2021 16:46 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin terveysasemat palaamassa normaaleihin käytäntöihin

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ter­veys­ase­mat pa­laa­mas­sa nor­maa­lei­hin käy­tän­töi­hin

21.10.2021 15:54
Tilaajille
Lappi on edelleen EU:n koronakartalla punaisena – ilmaantuvuus selvästi alle punaisen värin asteikon

Lappi on edel­leen EU:n ko­ro­na­kar­tal­la pu­nai­se­na – il­maan­tu­vuus sel­väs­ti alle pu­nai­sen värin as­tei­kon

21.10.2021 15:26
Tilaajille
Lapissa tehtailtiin törkeitä metsästysrikoksia – karhu jätettiin kitumaan Savukoskella, susien yli ajettiin moottorikelkalla Sallassa

Lapissa teh­tail­tiin tör­kei­tä met­säs­tys­ri­kok­sia – karhu jä­tet­tiin ki­tu­maan Sa­vu­kos­kel­la, susien yli ajet­tiin moot­to­ri­kel­kal­la Sal­las­sa

21.10.2021 14:45 22
Tilaajille
Raskaat ajoneuvot liukastelivat Lapin lumilla, nostotyöt vaikeuttivat liikennettä

Raskaat ajo­neu­vot liu­kas­te­li­vat Lapin lu­mil­la, nos­to­työt vai­keut­ti­vat lii­ken­net­tä

21.10.2021 14:32 7
Tilaajille
Luke: Tornionjoessa ja Simojoessa edellisvuotta enemmän lohenpoikasia – Tornionjoelta arvioidaan viime keväänä lähteneen merivaellukselle noin kaksi miljoonaa vaelluspoikasta

Luke: Tor­nion­joes­sa ja Si­mo­joes­sa edel­lis­vuot­ta enemmän lo­hen­poi­ka­sia – Tor­nion­joel­ta ar­vioi­daan viime keväänä läh­te­neen me­ri­vael­luk­sel­le noin kaksi mil­joo­naa vael­lus­poi­kas­ta

21.10.2021 13:28
Tilaajille
NSD: Yksi Pajalan polttomurhan epäillyistä on vapautettu, mutta hän on edelleen epäilty

NSD: Yksi Pajalan polt­to­mur­han epäil­lyis­tä on va­pau­tet­tu, mutta hän on edel­leen epäilty

21.10.2021 13:08
Tilaajille
Rokottamattomat kuormittavat sairaanhoitoa ja nostavat tartuntamääriä – 80 prosentin rokotekattavuus lähestyy

Ro­kot­ta­mat­to­mat kuor­mit­ta­vat sai­raan­hoi­toa ja nos­ta­vat tar­tun­ta­mää­riä – 80 pro­sen­tin ro­ko­te­kat­ta­vuus lä­hes­tyy

21.10.2021 10:25 4
Tilaajille
Käyrästunturin matkailurysästä valmistui kokoomuksen peräämä selvitys – operaattori puuttuu, kaupunki ei aio ostaa maita

Käy­räs­tun­tu­rin mat­kai­lu­ry­säs­tä val­mis­tui ko­koo­muk­sen peräämä sel­vi­tys – ope­raat­to­ri puut­tuu, kau­pun­ki ei aio ostaa maita

21.10.2021 09:52 6
Tilaajille
Koko Lappi sai lumivaippansa – talvinen sää jatkuu ja viikonlopusta tulee kylmä

Koko Lappi sai lu­mi­vaip­pan­sa – tal­vi­nen sää jatkuu ja vii­kon­lo­pus­ta tulee kylmä

21.10.2021 09:24
Tilaajille
"Emme saa maidosta yhtään senttiä enempää, vaikka kustannukset ovat nousseet" –  viime vuonna 17 maitotilaa lopetti Lapissa, tästä vuodesta voi tulla pahempi

"Emme saa mai­dos­ta yhtään senttiä enem­pää, vaikka kus­tan­nuk­set ovat nous­seet" – viime vuonna 17 mai­to­ti­laa lopetti La­pis­sa, tästä vuo­des­ta voi tulla pahempi

21.10.2021 06:30 8
Tilaajille
Talviuintikeskuksen hintaa jännitetään Rovaniemellä – tukea haetaan eri suunnista

Tal­vi­uin­ti­kes­kuk­sen hintaa jän­ni­te­tään Ro­va­nie­mel­lä – tukea haetaan eri suun­nis­ta

20.10.2021 19:37 12
Tilaajille
Maatalous vaihtui sisustamiseen – Sallan rautakauppayrittäjä Tauno Luukinen on tunnettu myös urheilu- ja musiikkimiehenä

Maa­ta­lous vaihtui si­sus­ta­mi­seen – Sallan rau­ta­kaup­pa­yrit­tä­jä Tauno Luu­ki­nen on tun­net­tu myös ur­hei­lu- ja mu­siik­ki­mie­he­nä

20.10.2021 17:00 1
Tilaajille
Huono ajokeli aiheuttanut useita pieniä liikenneonnettomuuksia Lapissa – vakavilta onnettomuuksilta vältytty

Huono ajokeli ai­heut­ta­nut useita pieniä lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia Lapissa – va­ka­vil­ta on­net­to­muuk­sil­ta väl­tyt­ty

20.10.2021 15:01 2
Tilaajille
EU ei suosittele matkustamista Lappiin – koko Suomi muuttui punaiseksi EU:n koronakartalla, vaikka Lapin pitäisi olla vihreänä

EU ei suo­sit­te­le mat­kus­ta­mis­ta Lappiin – koko Suomi muuttui pu­nai­sek­si EU:n ko­ro­na­kar­tal­la, vaikka Lapin pitäisi olla vih­reä­nä

20.10.2021 13:40 54
Tilaajille

Fingrid sai han­ke­lu­van siir­to­lin­jan ra­ken­ta­mi­seen Suomen ja Ruotsin välille

20.10.2021 13:23 1
Talvinopeusrajoitukset tulevat käyttöön Lapissa torstaina – Karsikon eritasoliittymän valmistuttua Nelostiellä pysyy satasen rajoitus

Tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set tulevat käyt­töön Lapissa tors­tai­na – Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­män val­mis­tut­tua Ne­los­tiel­lä pysyy satasen ra­joi­tus

20.10.2021 12:43 3
Tilaajille
Kolmansien koronarokotteiden anto 60 vuotta täyttäneille on aloitettu Lapin kunnissa – Torniossa koronatilanne on huonompi kuin vuoteen

Kol­man­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den anto 60 vuotta täyt­tä­neil­le on aloi­tet­tu Lapin kun­nis­sa – Tor­nios­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­nom­pi kuin vuoteen

20.10.2021 13:18 1
Tilaajille
Posion Mourusalmen kalasataman kehittämishanke on edennyt – kunta kehittää kalasatamaa yhdessä paikallisten kalastajien kanssa

Posion Mou­ru­sal­men ka­la­sa­ta­man ke­hit­tä­mis­han­ke on edennyt – kunta ke­hit­tää ka­la­sa­ta­maa yhdessä pai­kal­lis­ten ka­las­ta­jien kanssa

20.10.2021 11:11
Tilaajille
Tänään tulee lunta – Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä ja voimakkaasta tuulesta Lapin alueella

Tänään tulee lunta – Il­ma­tie­teen laitos va­roit­taa huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä ja voi­mak­kaas­ta tuu­les­ta Lapin alueel­la

20.10.2021 09:19 1
Tilaajille
Karesuvannon koululle ja päiväkodille Enontekiöllä rakennetaan nopealla aikataululla väistötilat – oppilaat aloittaisivat väistötiloissa tammikuussa

Ka­re­su­van­non kou­lul­le ja päi­vä­ko­dil­le Enon­te­kiöl­lä ra­ken­ne­taan no­peal­la ai­ka­tau­lul­la väis­tö­ti­lat – op­pi­laat aloit­tai­si­vat väis­tö­ti­lois­sa tam­mi­kuus­sa

20.10.2021 07:00
Tilaajille
Selvitimme, ketkä omistavat eniten metsiä Lapissa – 15 suurimman yksityisen metsänomistajan joukossa on vain neljä Lapissa asuvaa

Sel­vi­tim­me, ketkä omis­ta­vat eniten metsiä Lapissa – 15 suu­rim­man yk­si­tyi­sen met­sän­omis­ta­jan jou­kos­sa on vain neljä Lapissa asuvaa

20.10.2021 06:30 5
Tilaajille
Mies nosti pikavippejä vanhempiensa tiedoilla yli 69 000 euron edestä – käräjäoikeus tuomitsi törkeästä petoksesta ehdolliseen vankeuteen

Mies nosti pi­ka­vip­pe­jä van­hem­pien­sa tie­doil­la yli 69 000 euron edestä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta eh­dol­li­seen van­keu­teen

19.10.2021 21:08
Tilaajille
Rovaniemeläisille naiselle ja miehelle 10 kuukautta ehdollista vankeutta kannabiksen kasvatuksesta – syyttäjä haki rangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta

Ro­va­nie­me­läi­sil­le nai­sel­le ja mie­hel­le 10 kuu­kaut­ta eh­dol­lis­ta van­keut­ta kan­na­bik­sen kas­va­tuk­ses­ta – syyt­tä­jä haki ran­gais­tus­ta tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta

19.10.2021 20:24
Tilaajille