Lappi

Pelkosenniemen kunnanhallituksen erottamisaloite valtuustoon

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­aloi­te val­tuus­toon

22:38
Kemijärven tilaliikelaitos keskittyy kiinteistöhuoltoon ja etsii ratkaisuja tyhjeneville neliöille

Ke­mi­jär­ven ti­la­lii­ke­lai­tos kes­kit­tyy kiin­teis­tö­huol­toon ja etsii rat­kai­su­ja tyh­je­ne­vil­le ne­liöil­le

20:18
Tällainen on venäläinen lumensyöjä - katso video monsteriveturista

Täl­lai­nen on ve­nä­läi­nen lu­men­syö­jä - katso video mons­te­ri­ve­tu­ris­ta

20:07
Laskeminen vaarantaisi muut Isokurussa liikkuvat Pyhätunturilla – Metsähallitus perustelee turvallisuudella rajoituksia, jotka kieltävät liikkumisen Isokurun rinteillä

Las­ke­mi­nen vaa­ran­tai­si muut Iso­ku­rus­sa liik­ku­vat Py­hä­tun­tu­ril­la – Met­sä­hal­li­tus pe­rus­te­lee tur­val­li­suu­del­la ra­joi­tuk­sia, jotka kiel­tä­vät liik­ku­mi­sen Iso­ku­run rin­teil­lä

19:44
Lapin AMK keskitti Kemin toimintansa yhteen paikkaan kampusalueelle – oppilaitos laittoi neljä rakennustaan myyntiin

Lapin AMK kes­kit­ti Kemin toi­min­tan­sa yhteen paik­kaan kam­pus­alueel­le – op­pi­lai­tos laittoi neljä ra­ken­nus­taan myyn­tiin

19:30
R-kioski sulkee jälleen kolme myymälää Lapista: yhden Kemistä ja kaksi Rovaniemeltä – ketju yrittää muuttaa kioskeja peliluolista kahviloiksi

R-kios­ki sulkee jälleen kolme myy­mä­lää La­pis­ta: yhden Kemistä ja kaksi Ro­va­nie­mel­tä – ketju yrittää muuttaa kios­ke­ja pe­li­luo­lis­ta kah­vi­loik­si

18:30
Tilaajille
Matkailija putosi kelkan kyydistä ja loukkaantui Rovaniemellä

Mat­kai­li­ja putosi kelkan kyy­dis­tä ja louk­kaan­tui Ro­va­nie­mel­lä

17:31
Riisitunturin lähtöpisteessä Posiolla paha ruuhka – matkailijoita kehotetaan käyttämään kimppakyytejä tai vaihtamaan kohdetta

Rii­si­tun­tu­rin läh­tö­pis­tees­sä Po­siol­la paha ruuhka – mat­kai­li­joi­ta ke­ho­te­taan käyt­tä­mään kimp­pa­kyy­te­jä tai vaih­ta­maan koh­det­ta

17:09
Keskustan puheenjohtaja Kulmuni Mikko Kärnän seksiviesteistä: "Kaikille sattuu välillä myös tyhmyyksiä"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Kulmuni Mikko Kärnän sek­si­vies­teis­tä: "Kai­kil­le sattuu välillä myös tyh­myyk­siä"

13:57
Inarissa, Kittilässä ja Sodankylässä on pulaa vakituisista vuokra-asunnoista – pelkkä asuntojono ei kerro kaikkea kysynnästä

Ina­ris­sa, Kit­ti­läs­sä ja So­dan­ky­läs­sä on pulaa va­ki­tui­sis­ta vuok­ra-asun­nois­ta – pelkkä asun­to­jo­no ei kerro kaikkea ky­syn­näs­tä

11:39
Runkovesijohtoputken vuoto katkaisi vedenjakelun ja sulki uimahallin  pariksi tunniksi Torniossa – vuodon korjaaminen on käynnissä, vedessä voi olla värjäymiä

Run­ko­ve­si­joh­to­put­ken vuoto kat­kai­si ve­den­ja­ke­lun ja sulki ui­ma­hal­lin pariksi tun­nik­si Tor­nios­sa – vuodon kor­jaa­mi­nen on käyn­nis­sä, vedessä voi olla vär­jäy­miä

09:38
Influenssaepidemian huippua odotetaan maaliskuulle – rokotteen ehtii vielä ottaaa

Inf­luens­sa­epi­de­mian huippua odo­te­taan maa­lis­kuul­le – ro­kot­teen ehtii vielä ottaaa

08:39

Nainen puhalsi 2,2 pro­mil­len lukemat Kit­ti­län Levillä

07:51
"Nyt tälle asialle saahaan kasvot" – Totuuskomissio selvittää meänkielisten kohtelua

"Nyt tälle asialle saahaan kasvot" – To­tuus­ko­mis­sio sel­vit­tää meän­kie­lis­ten koh­te­lua

06:30
Tilaajille
NRK: Norjan Lapissa lopetettiin hirvi, jonka jalasta roikkui 10-kiloinen lumipaakku – vastaavia tapauksia on tavattu alueella useita

NRK: Norjan Lapissa lo­pe­tet­tiin hirvi, jonka jalasta roikkui 10-ki­loi­nen lu­mi­paak­ku – vas­taa­via ta­pauk­sia on tavattu alueel­la useita

19.02.2020 23:05
Kaksi henkilöautoa kolaroi Kolarin Ko­la­rin­saa­res­sa – autot lu­nas­tus­kun­toon, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Kolarin Ko­la­rin­saa­res­sa – autot lu­nas­tus­kun­toon, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

19.02.2020 20:07
Kaivoksen kannattajat kokoavat joukkoja – Kolarissa kerätään nimiä Hannukaisen kaivoksen puolesta adressiin

Kai­vok­sen kan­nat­ta­jat ko­koa­vat jouk­ko­ja – Ko­la­ris­sa ke­rä­tään nimiä Han­nu­kai­sen kai­vok­sen puo­les­ta ad­res­siin

19.02.2020 19:30
Tornion ja Pellon välille asennetut uudet nopeusvalvontakamerat käyttöön vasta kesällä – uudet kamerat mittaavat jopa 32 autoa molemmilta kaistoilta

Tornion ja Pellon välille asen­ne­tut uudet no­peus­val­von­ta­ka­me­rat käyt­töön vasta kesällä – uudet kamerat mit­taa­vat jopa 32 autoa mo­lem­mil­ta kais­toil­ta

19.02.2020 18:44
Tilaajille
Aili-Maarit Kurkkio hukkasi lapsuutensa saamen vuosikymmeniksi, mutta opetteli kielen uudelleen: "Ihmeekseni huomasin, miten paljon tunteita äidinkielen mukana minussa heräsi"

Ai­li-Maa­rit Kurkkio hukkasi lap­suu­ten­sa saamen vuo­si­kym­me­nik­si, mutta opet­te­li kielen uu­del­leen: "Ih­meek­se­ni huo­ma­sin, miten paljon tun­tei­ta äi­din­kie­len mukana minussa heräsi"

19.02.2020 18:12
Yksi loukkaantui moottorikelkkaonnettomuudessa Kolarin Ylläsjärvellä – reitillä ollut töyssy lennätti matkustajan kelkan kyydistä

Yksi louk­kaan­tui moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muu­des­sa Kolarin Yl­läs­jär­vel­lä – rei­til­lä ollut töyssy len­nät­ti mat­kus­ta­jan kelkan kyy­dis­tä

19.02.2020 18:06
Tervolan kunta tarjoutuu rakentamaan yrityksille toimitiloja – tarkoituksena houkutella alueelle työpaikkoja, vuokratulot ohjataan peruspalveluihin

Ter­vo­lan kunta tar­jou­tuu ra­ken­ta­maan yri­tyk­sil­le toi­mi­ti­lo­ja – tar­koi­tuk­se­na hou­ku­tel­la alueel­le työ­paik­ko­ja, vuok­ra­tu­lot oh­ja­taan pe­rus­pal­ve­lui­hin

19.02.2020 17:02
Pertti Lamberg nimitetty AA Sakatti Mining Oy:n johtoon – geologi aloittaa yhtiön toimitusjohtajana kesäkuussa

Pertti Lamberg ni­mi­tet­ty AA Sakatti Mining Oy:n johtoon – geologi aloit­taa yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ke­sä­kuus­sa

19.02.2020 15:54
Lari Peltonen aloittaa uutena konsulina Suomen Pietarin-pääkonsulaatin toimipisteessä Murmanskissa

Lari Pel­to­nen aloit­taa uutena kon­su­li­na Suomen Pie­ta­rin-pää­kon­su­laa­tin toi­mi­pis­tees­sä Mur­mans­kis­sa

19.02.2020 15:44
Henkilöauto ajautui lumipenkkaan Torniossa – pelastusesimies: "Jokivarrentie on nyt erittäin urainen"

Hen­ki­lö­au­to ajautui lu­mi­penk­kaan Tor­nios­sa – pe­las­tu­se­si­mies: "Jo­ki­var­ren­tie on nyt erit­täin urai­nen"

19.02.2020 13:33
Maakotkista maksettiin korvauksia porotaloudelle yli 800 000 euroa – laki muuttumassa

Maa­kot­kis­ta mak­set­tiin kor­vauk­sia po­ro­ta­lou­del­le yli 800 000 euroa – laki muut­tu­mas­sa

19.02.2020 12:33
Kaupunki ja tunnettu matkailuyrittäjä taistelevat siivusta Rovaniemen Pöyliövaaraa – "Paikka on aika kiva ja korkea"

Kau­pun­ki ja tun­net­tu mat­kai­lu­yrit­tä­jä tais­te­le­vat sii­vus­ta Ro­va­nie­men Pöy­liö­vaa­raa – "Paikka on aika kiva ja korkea"

19.02.2020 11:00
Tilaajille
Kuuntele jälleenrakennus 2.0 osa 2. Kasvatus: nykyinen luontokasvatus on  vanhan koulumaailman virheiden korjaamista.

Kuun­te­le jäl­leen­ra­ken­nus 2.0 osa 2. Kas­va­tus: ny­kyi­nen luon­to­kas­va­tus on vanhan kou­lu­maail­man vir­hei­den kor­jaa­mis­ta.

19.02.2020 08:23
Tieliittymän haltija vastaa, että risteyksestä näkee tielle – Korkean lumivallin takaa pitää tulla äärimmäisen varovasti pääväylälle

Tie­liit­ty­män haltija vastaa, että ris­teyk­ses­tä näkee tielle – Korkean lu­mi­val­lin takaa pitää tulla ää­rim­mäi­sen va­ro­vas­ti pää­väy­läl­le

19.02.2020 06:00
Mystinen hätälähetinilmoitus Sodankylässä – Pelastuslaitoksen kelkkapartio etsi hätäkutsun lähettäjää tunturissa

Mys­ti­nen hä­tä­lä­he­tin­il­moi­tus So­dan­ky­läs­sä – Pe­las­tus­lai­tok­sen kelk­ka­par­tio etsi hä­tä­kut­sun lä­het­tä­jää tun­tu­ris­sa

18.02.2020 21:38
Poliisi valvoi liikennettä tiellä ja maastossa Levillä ja Ylläksellä – Kelkkailijoille ja autoilijoille sakkoja ylinopeuksista

Poliisi valvoi lii­ken­net­tä tiellä ja maas­tos­sa Levillä ja Yl­läk­sel­lä – Kelk­kai­li­joil­le ja au­toi­li­joil­le sakkoja yli­no­peuk­sis­ta

18.02.2020 20:25