Lappi

Norjan ja Ruotsin pohjoiset rajat on pidettävä auki maiden ilmaantuvuusluvuista riippumatta, vaatii Lapin kauppakamari
Tilaajille

Norjan ja Ruotsin poh­joi­set rajat on pi­det­tä­vä auki maiden il­maan­tu­vuus­lu­vuis­ta riip­pu­mat­ta, vaatii Lapin kaup­pa­ka­ma­ri

23.09.2020 21:56 0

Tielle valui useita litroja öljyä moot­to­ri­tiel­lä Tor­nios­sa

23.09.2020 20:53 0
Tilaajille
Tukkilaiskisojen voittajat ovat aikansa sankareita – Pauli Yliaska, yksi "kuuluista tukkilaisista", esitteli lajia Kanadassa asti

Tuk­ki­lais­ki­so­jen voit­ta­jat ovat aikansa san­ka­rei­ta – Pauli Ylias­ka, yksi "kuu­luis­ta tuk­ki­lai­sis­ta", esit­te­li lajia Ka­na­das­sa asti

23.09.2020 19:30 0
Tilaajille
Lapin metsähanhisaalis jäi pieneksi – Myöhäisen kevään vuoksi suuri osa metsähanhista jätti pesimättä

Lapin met­sä­han­hi­saa­lis jäi pie­nek­si – Myö­häi­sen kevään vuoksi suuri osa met­sä­han­his­ta jätti pe­si­mät­tä

23.09.2020 18:54 0
Tilaajille
Metsähallitus ostaa käpyjä Lapissa – Kerääjille maksetaan 1,2 euroa litralta

Met­sä­hal­li­tus ostaa käpyjä Lapissa – Ke­rää­jil­le mak­se­taan 1,2 euroa lit­ral­ta

23.09.2020 18:49 0
Tilaajille
Sierilän voimalarakennus sai rakennusluvan – Alueella alkaa myös asemakaavoitus

Sie­ri­län voi­ma­la­ra­ken­nus sai ra­ken­nus­lu­van – Alueel­la alkaa myös ase­ma­kaa­voi­tus

23.09.2020 18:31 3
Tilaajille
Kemin Matkailu kohdistaa markkinointiaan nyt lähialueelle ja kotimaahan – uhkana on, että jäänmurtaja Sampo ei risteile ollenkaan tänä talvena ja perinteinen lumilinna jää rakentamatta

Kemin Mat­kai­lu koh­dis­taa mark­ki­noin­tiaan nyt lä­hi­alueel­le ja ko­ti­maa­han – uhkana on, että jään­mur­ta­ja Sampo ei ris­tei­le ol­len­kaan tänä talvena ja pe­rin­tei­nen lu­mi­lin­na jää ra­ken­ta­mat­ta

23.09.2020 18:31 0
Tilaajille
"Viestintä on aiheuttanut merkittävää vahinkoa matkailualalle"  Keskustan Markus Lohi vaatii, että matkustusrajoituksia tarkennettava välittömästi

"Vies­tin­tä on ai­heut­ta­nut mer­kit­tä­vää va­hin­koa mat­kai­lua­lal­le" Kes­kus­tan Markus Lohi vaatii, että mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia tar­ken­net­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti

23.09.2020 14:23 1
Tilaajille
Päiväkirja: Maidolla elämisen alku vai sittenkin tuska?
Kolumni Antti Kokkonen

Päi­vä­kir­ja: Mai­dol­la elä­mi­sen alku vai sit­ten­kin tuska?

23.09.2020 14:09 0
Tilaajille
Koronan pikatestit Lappiin? – tulos alle puolessa tunnissa ja hinta kympin, toimisi myös matkailijoilla

Koronan pi­ka­tes­tit Lap­piin? – tulos alle puo­les­sa tun­nis­sa ja hinta kympin, toimisi myös mat­kai­li­joil­la

23.09.2020 13:22 2
Tilaajille
Rajalla-alueen vesimonttu pantiin myyntiin 1,5 miljoonalla eurolla – "Kyllä siihen jotain tulee"

Ra­jal­la-alueen ve­si­mont­tu pantiin myyn­tiin 1,5 mil­joo­nal­la eurolla – "Kyllä siihen jotain tulee"

23.09.2020 12:53 0
Tilaajille
Pohjoisen koronatilanne rauhallinen, viisi tapausta kahdessa viikossa: ilmaantuvuus Lapissa 2,5  ja Länsi-Pohjassa 1,7

Poh­joi­sen ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen, viisi ta­paus­ta kah­des­sa vii­kos­sa: il­maan­tu­vuus Lapissa 2,5 ja Län­si-Poh­jas­sa 1,7

23.09.2020 11:38 2
Asemakaavoitus alkaa Sierilän voimalaitosalueella – mielipiteitä voi jättää kahden viikon ajan

Ase­ma­kaa­voi­tus alkaa Sie­ri­län voi­ma­lai­tos­alueel­la – mie­li­pi­tei­tä voi jättää kahden viikon ajan

23.09.2020 11:05 0
Tilaajille

So­dan­ky­län ko­ro­na­tes­taus siir­ret­tiin si­sä­ti­loi­hin, drive in -tes­tauk­ses­sa käy­tet­ty teltta on purettu

23.09.2020 10:57 0
Karesuvantoon nousee erikoinen rakennelma, jonka rakenteita routa ei saa liikuttaa millimetriäkään vuosikymmenten varrella ja jonka avulla kenties voidaan syrjäyttää ydinvoima

Ka­re­su­van­toon nousee eri­koi­nen ra­ken­nel­ma, jonka ra­ken­tei­ta routa ei saa lii­kut­taa mil­li­met­riä­kään vuo­si­kym­men­ten var­rel­la ja jonka avulla kenties voidaan syr­jäyt­tää ydin­voi­ma

23.09.2020 10:28 1
Tilaajille
Aurinkomatkat ryhtyy myymään suomalaisille pakettimatkoja Lappiin, paketin uskotaan olevan kilpailukykyinen vaihtoehto omatoimimatkoille

Au­rin­ko­mat­kat ryhtyy myymään suo­ma­lai­sil­le pa­ket­ti­mat­ko­ja Lap­piin, paketin us­ko­taan olevan kil­pai­lu­ky­kyi­nen vaih­to­eh­to oma­toi­mi­mat­koil­le

23.09.2020 10:09 6
Tilaajille

Ylä-La­pis­sa he­rät­tiin pak­ka­saa­muun, lu­mi­pei­tet­tä saa vielä odo­tel­la

23.09.2020 09:33 0
Tilaajille
Maahantulossa on marraskuusta lähtien kolme erilaista käytäntöä – Määräykset vaihtelevat lähtömaan tautitilanteen ja matkan keston mukaan

Maa­han­tu­los­sa on mar­ras­kuus­ta lähtien kolme eri­lais­ta käy­tän­töä – Mää­räyk­set vaih­te­le­vat läh­tö­maan tau­ti­ti­lan­teen ja matkan keston mukaan

23.09.2020 08:03 0
Kaupunginjohtajakisa on edennyt kyttäysvaiheeseen – sekä Kemiin että Tornioon kositaan parhaillaan hyviä hakijoita

Kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sa on edennyt kyt­täys­vai­hee­seen – sekä Kemiin että Tor­nioon ko­si­taan par­hail­laan hyviä ha­ki­joi­ta

23.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Tänään on urheilu-urani kohtalonhetki
Kolumni Anitta Salmi

Tänään on ur­hei­lu-ura­ni koh­ta­lon­het­ki

23.09.2020 06:20 0
Tilaajille
Hirsimökki paloi maan tasalle Nirrovaaran lähellä Inarissa

Hir­si­mök­ki paloi maan tasalle Nir­ro­vaa­ran lähellä Ina­ris­sa

22.09.2020 22:26 0
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät alkaa jul­kais­ta Saa­me­lai­set so­te-uu­dis­tuk­ses­sa -b­lo­gi­sar­jaa

22.09.2020 21:28 0
Tilaajille
Inarissa on kaadettu kolmasosa vähemmän hirviä kuin viime vuonna – Koko Lapissa ensimmäisellä jaksolla päästiin viime vuoden lukuihin

Ina­ris­sa on kaa­det­tu kol­mas­osa vä­hem­män hirviä kuin viime vuonna – Koko Lapissa en­sim­mäi­sel­lä jak­sol­la pääs­tiin viime vuoden lu­kui­hin

22.09.2020 20:41 3
Tilaajille

Lapin len­nos­to viettää vuo­si­päi­vään­sä las­ke­mal­la sep­pe­leen Il­ma­puo­lus­tuk­sen muis­to­mer­kil­lä So­me­ro­har­jul­la – Oh­jel­maan kuuluu myös Hor­net-yli­len­to

22.09.2020 19:47 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja käynnistää yritysvierailukierroksen – "Pieni hetki yhden yrityksen arjen keskellä antaa realistisen kuvan yritysten tilanteesta"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja käyn­nis­tää yri­tys­vie­rai­lu­kier­rok­sen – "Pieni hetki yhden yri­tyk­sen arjen kes­kel­lä antaa rea­lis­ti­sen kuvan yri­tys­ten ti­lan­tees­ta"

22.09.2020 19:34 0
Tilaajille
Ulkomaalainen matkailija etsii Lapista talven ihmemaata poroineen, suomalainen erämaata tuntureineen – "Lappilaiset ajattelevat, että eteläsuomalainen hakee samoja asioita kuin kansainvälinen matkailija"

Ul­ko­maa­lai­nen mat­kai­li­ja etsii Lapista talven ih­me­maa­ta po­roi­neen, suo­ma­lai­nen erä­maa­ta tun­tu­rei­neen – "Lap­pi­lai­set ajat­te­le­vat, että ete­lä­suo­ma­lai­nen hakee samoja asioita kuin kan­sain­vä­li­nen mat­kai­li­ja"

22.09.2020 18:46 2
Tilaajille

Mil­lais­ta kult­tuu­ri­elä­mää kaipaat Ro­va­nie­mel­le? – Asiaan voi nyt vai­kut­taa vas­taa­mal­la kult­tuu­ri­ky­se­lyyn

22.09.2020 18:33 0

Na­pa­pii­rin Re­si­duu­min kier­rä­tys­ase­mat siir­ty­vät tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin ensi vii­kol­la

22.09.2020 17:00 0
Tilaajille

Itä-La­pin kun­ta­yh­ty­mä vetoaa mat­kai­lu­alan puo­les­ta: "Toi­ses­ta ko­ro­na­tes­tis­tä luo­vut­ta­va"

22.09.2020 16:32 0
Tilaajille
Savukoski haluaa pitää verotuksen ennallaan – Kunnanhallitus ei lämmennyt korotusesitykselle

Sa­vu­kos­ki haluaa pitää ve­ro­tuk­sen en­nal­laan – Kun­nan­hal­li­tus ei läm­men­nyt ko­ro­tus­esi­tyk­sel­le

22.09.2020 16:06 1
Tilaajille