ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Sote-palvelut
Hyvinvointialueen uudistettava palvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen uu­dis­tet­ta­va pal­ve­lut

27.10.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemen hyvinvointilautakunta perusti uusia sote-vakansseja – alkuperäinen ajatus perustaa 30 uutta vakanssia kutistui murto-osaan

Ro­va­nie­men hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta perusti uusia so­te-va­kans­se­ja – al­ku­pe­räi­nen ajatus pe­rus­taa 30 uutta va­kans­sia ku­tis­tui mur­to-osaan

26.10.2022 18:30 4
Tilaajille
Rovaniemi kuuli hyvinvointialuetta ja jättänee perustamatta valtaosan suunnittelemistaan sote-vakansseista

Ro­va­nie­mi kuuli hy­vin­voin­ti­aluet­ta ja jät­tä­nee pe­rus­ta­mat­ta val­ta­osan suun­nit­te­le­mis­taan so­te-va­kans­seis­ta

19.10.2022 15:55 1
Tilaajille
Hyvinvointialue on torjumassa valtaosan Rovaniemen kaavailemista 30 uudesta sote-vakanssista – viisi lääkärin virkaa kuitenkin hyväksytään

Hy­vin­voin­ti­alue on tor­ju­mas­sa val­ta­osan Ro­va­nie­men kaa­vai­le­mis­ta 30 uudesta so­te-va­kans­sis­ta – viisi lää­kä­rin virkaa kui­ten­kin hy­väk­sy­tään

03.10.2022 13:34 3
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue ei aio leikata palveluista vielä tänä syksynä – budjetin valmistelu nojaa valtion lupaamaan rahapottiin, mutta vasta aika näyttää, riittääkö se

Lapin hy­vin­voin­ti­alue ei aio leikata pal­ve­luis­ta vielä tänä syksynä – bud­je­tin val­mis­te­lu nojaa valtion lu­paa­maan ra­ha­pot­tiin, mutta vasta aika näyt­tää, riit­tää­kö se

14.09.2022 19:00 2
Tilaajille
Hoitajamitoitus ei täyty kaikissa Lapin hoivakodeissa – THL:n seurannan mukaan toistakymmentä lappilaista vanhuspalveluyksikköä rikkoi toukokuussa lakia

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus ei täyty kai­kis­sa Lapin hoi­va­ko­deis­sa – THL:n seu­ran­nan mukaan tois­ta­kym­men­tä lap­pi­lais­ta van­hus­pal­ve­lu­yk­sik­köä rikkoi tou­ko­kuus­sa lakia

31.08.2022 07:00
Tilaajille
Rovaniemen hyvinvointilautakunta pitää kiinni uusista sote-vakansseista – selvitys varoittaa isoista riskeistä, jos niitä ei perusteta

Ro­va­nie­men hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta pitää kiinni uusista so­te-va­kans­seis­ta – sel­vi­tys va­roit­taa isoista ris­keis­tä, jos niitä ei pe­rus­te­ta

23.08.2022 18:30 2
Tilaajille
Rovaniemi aikoo laittaa hammashoidon jonot kerralla kuntoon: kaupunki ostaa yli 700 000 eurolla 2 000 potilaan hoidon yksityiseltä palveluntuottajalta

Ro­va­nie­mi aikoo laittaa ham­mas­hoi­don jonot ker­ral­la kun­toon: kau­pun­ki ostaa yli 700 000 eurolla 2 000 po­ti­laan hoidon yk­si­tyi­sel­tä pal­ve­lun­tuot­ta­jal­ta

23.08.2022 17:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vink­ke­jä päät­tä­jil­le työ­ter­veys­huol­los­ta

05.08.2022 05:00
Tilaajille
Sote-palveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille jo viiden kuukauden kuluttua – henkilöstöratkaisuissa ei kannata nyt hötkyillä
Pääkirjoitus

So­te-pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen siirtyy kun­nil­ta hy­vin­voin­ti­alueil­le jo viiden kuu­kau­den ku­lut­tua – hen­ki­lös­tö­rat­kai­suis­sa ei kannata nyt höt­kyil­lä

31.07.2022 19:30 6
Tilaajille
Rovaniemellä perustettiin keskellä vuotta sote-virkoja, jotka eivät olleet talousarviossa – hyvinvointialue pyytää selvitystä ja asia siirtyy kaupunginhallituksen käsittelyyn

Ro­va­nie­mel­lä pe­rus­tet­tiin kes­kel­lä vuotta so­te-vir­ko­ja, jotka eivät olleet ta­lous­ar­vios­sa – hy­vin­voin­ti­alue pyytää sel­vi­tys­tä ja asia siirtyy kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn

06.07.2022 19:36 3
Tilaajille
Rovaniemeläinen Timo Lindholm hoiti vaimoaan vuosia ilman vapaapäiviä – avun saanti oli vähällä tyssätä muistisairaan liian nuoreen ikään

Ro­va­nie­me­läi­nen Timo Lind­holm hoiti vai­moaan vuosia ilman va­paa­päi­viä – avun saanti oli vähällä tyssätä muis­ti­sai­raan liian nuoreen ikään

20.06.2022 17:00 2
Tilaajille
Alueellisten sote-organisaatioiden rakentaminen on vielä kesken, mutta tiedossa on jo, ettei valtion projektiin lupaama raha riitä alkuunkaan – mikä yllättänee vain harvat
Pääkirjoitus

Alueel­lis­ten so­te-or­ga­ni­saa­tioi­den ra­ken­ta­mi­nen on vielä kesken, mutta tie­dos­sa on jo, ettei valtion pro­jek­tiin lupaama raha riitä al­kuun­kaan – mikä yl­lät­tä­nee vain harvat

16.06.2022 21:28 2
Tilaajille
Selvitysten tulos: Simo joutuu hyvästelemään Oulunkaaren ja kääntymään paluumuuttajaksi Lappiin

Sel­vi­tys­ten tulos: Simo joutuu hy­väs­te­le­mään Ou­lun­kaa­ren ja kään­ty­mään pa­luu­muut­ta­jak­si Lappiin

13.06.2022 06:30
Tilaajille
Kalustettu kesäkoti, elokuvalippuja ja satasia lisää palkkaa – kilpailu hoitoalan ammattilaisista johti Lapin kunnissa rekrytointikisaan

Ka­lus­tet­tu ke­sä­ko­ti, elo­ku­va­lip­pu­ja ja satasia lisää palkkaa – kil­pai­lu hoi­to­alan am­mat­ti­lai­sis­ta johti Lapin kun­nis­sa rek­ry­toin­ti­ki­saan

05.06.2022 11:22 4
Tilaajille
Hoitajapula kurittaa Lapin terveyskeskuksia ja vanhuspalveluita – kesän yli selvitään vain vaivoin, eikä särkymävaraa ole

Hoi­ta­ja­pu­la ku­rit­taa Lapin ter­veys­kes­kuk­sia ja van­hus­pal­ve­lui­ta – kesän yli sel­vi­tään vain vai­voin, eikä sär­ky­mä­va­raa ole

02.06.2022 06:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­hy­vin­voin­ti so­te-pal­ve­lui­den laa­tu­kri­tee­rei­hin

02.06.2022 05:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa jaetaan sotessa kuuteen lähipalveluiden alueeseen – Lapissa koko asia on auki

Poh­jois-Poh­jan­maa jaetaan sotessa kuuteen lä­hi­pal­ve­lui­den aluee­seen – Lapissa koko asia on auki

23.03.2022 19:34 20
Tilaajille
Hyvinvointialuetta kootaan, mutta mikä ihme on hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta?
Kolumni

Hy­vin­voin­ti­aluet­ta koo­taan, mutta mikä ihme on hy­vin­voin­ti- ja yh­dys­pin­ta­lau­ta­kun­ta?

14.03.2022 20:00 8
Tilaajille
Länsi-Pohjan keskussairaalan äänitorvi ei hellitä – Kätilö Juha Berg keräsi aluevaalissa 977 ääntä puhumalla oman alueen sairaalan ja synnytyslaitoksen puolesta

Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan ää­ni­tor­vi ei hellitä – Kätilö Juha Berg keräsi alue­vaa­lis­sa 977 ääntä pu­hu­mal­la oman alueen sai­raa­lan ja syn­ny­tys­lai­tok­sen puo­les­ta

17.02.2022 17:00