Sote-palvelut
THL: Lapin sote-palvelut ovat pirstaleisia ja niihin kohdistuu voimakas säästöpaine

THL: Lapin so­te-pal­ve­lut ovat pirs­ta­lei­sia ja niihin koh­dis­tuu voi­ma­kas sääs­tö­pai­ne

16.11.2020 11:55 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Silja Paavola

So­te-uu­dis­tuk­sen kan­nus­tet­ta­va ter­vey­den edis­tä­mi­seen

26.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Hallitus pääsi sopuun sote-uudistuksesta: Hyvinvointialueita tulee 21, lisäksi järjestänä toimii Helsinki – maakuntavero käyttöön viimeistään vuonna 2026

Hal­li­tus pääsi sopuun so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: Hy­vin­voin­ti­aluei­ta tulee 21, lisäksi jär­jes­tä­nä toimii Hel­sin­ki – maa­kun­ta­ve­ro käyt­töön vii­meis­tään vuonna 2026

13.10.2020 13:36 0

Ter­veys­ta­lo ostaa Inarin kunnan ja osak­kai­den omis­ta­man Me­dI­na­ri Oy:n

08.09.2020 13:57 0
Tilaajille
Peräpohjolan Keskusta ottaa kantaa: Lappiin kaksi keskussairaalaa – "Jos Länsi-Pohjan toimintoja supistettaisiin, olisi asukkaiden luontainen asiointisuunta Oulussa"

Pe­rä­poh­jo­lan Kes­kus­ta ottaa kantaa: Lappiin kaksi kes­kus­sai­raa­laa – "Jos Län­si-Poh­jan toi­min­to­ja su­pis­tet­tai­siin, olisi asuk­kai­den luon­tai­nen asioin­ti­suun­ta Ou­lus­sa"

18.08.2020 18:44 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-lait sel­keyt­tä­vät Län­si-Poh­jan ti­lan­net­ta

07.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Maakunnille 190 miljoonaa sote-palveluiden kehittämiseen – "Tulosta on tultava"

Maa­kun­nil­le 190 mil­joo­naa so­te-pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen – "Tu­los­ta on tul­ta­va"

30.06.2020 20:10 0

Saa­me­lais­kä­rä­jät kam­pan­joi yh­den­ver­tais­ten so­te-pal­ve­lui­den puo­les­ta

17.06.2020 21:42 0
Tilaajille
Sote -ulkoistukset saa mitätöidä painavista yhteiskunnallisista perusteista – maakunnille ei tule sakkoja

Sote -ul­kois­tuk­set saa mi­tä­töi­dä pai­na­vis­ta yh­teis­kun­nal­li­sis­ta pe­rus­teis­ta – maa­kun­nil­le ei tule sakkoja

15.06.2020 14:40 1
Jari Jokela sote-uudistuksesta: "Lapin kannalta linjaukset näyttävät olevan positiivisia"

Jari Jokela so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: "Lapin kan­nal­ta lin­jauk­set näyt­tä­vät olevan po­si­tii­vi­sia"

05.06.2020 21:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Turvataan ikääntyvien toimintakyky
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tur­va­taan ikään­ty­vien toi­min­ta­ky­ky

29.04.2020 07:55 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Seppo Kinnunen

Lu­ki­jal­ta: So­te-mo­no­po­li syntyy?

09.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Kolumni: Pidän peukkuja ihmeelle
Kolumni Outi Torvinen

Ko­lum­ni: Pidän peuk­ku­ja ih­meel­le

21.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Sodankylän uudesta Sopukasta 140 euron lääkäripalvelu viitosella

So­dan­ky­län uudesta So­pu­kas­ta 140 euron lää­kä­ri­pal­ve­lu vii­to­sel­la

08.01.2020 20:59 0
Tilaajille
Sodankylän uusi hyvinvointikeskus Sopukka aloittaa

So­dan­ky­län uusi hy­vin­voin­ti­kes­kus Sopukka aloit­taa

08.01.2020 20:09 0

So­dan­ky­län uusi hy­vin­voin­ti­kes­kus avaa pian ovensa – kunnan kaikki ter­vey­den- ja so­siaa­li­huol­lon pal­ve­lut siir­ty­vät yhden katon alle

07.01.2020 12:11 0
Tilaajille
Kuntaliitto: Muillekin kuin Uudellemaalle mahdollisuus järjestää sote-palvelut joustavasti

Kun­ta­liit­to: Muil­le­kin kuin Uu­del­le­maal­le mah­dol­li­suus jär­jes­tää so­te-pal­ve­lut jous­ta­vas­ti

20.12.2019 21:44 0
Uudenmaan sote-ratkaisuksi ehdotetaan viittä aluetta – aiemmin kriittinen pormestari Vapaavuori antaa nyt kiitoksen

Uu­den­maan so­te-rat­kai­suk­si eh­do­te­taan viittä aluetta – aiemmin kriit­ti­nen por­mes­ta­ri Va­paa­vuo­ri antaa nyt kii­tok­sen

19.12.2019 20:27 0
Pääkirjoitus: Kunnissa odotellaan taas kädet ristissä sitä, että hallitus onnistuu sote-uudistuksessaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kun­nis­sa odo­tel­laan taas kädet ris­tis­sä sitä, että hal­li­tus on­nis­tuu so­te-uu­dis­tuk­ses­saan

16.12.2019 08:28 0
Tilaajille
Väitös: Sote-palveluja kannattaa keskittää – yhteen kokoaminen vaatisi lainsäädännön muutosta

Väitös: So­te-pal­ve­lu­ja kan­nat­taa kes­kit­tää – yhteen ko­koa­mi­nen vaatisi lain­sää­dän­nön muu­tos­ta

01.12.2019 13:56 0
Tilaajille