Lapin keskussairaala
Kuukausi
Lastensairaalan kiehtovat vaiheet – Kun Tuija Hiltunen jäi eläkkeelle, hän päätti koota työpaikkansa historian yksiin kansiin

Las­ten­sai­raa­lan kieh­to­vat vaiheet – Kun Tuija Hil­tu­nen jäi eläk­keel­le, hän päätti koota työ­paik­kan­sa his­to­rian yksiin kansiin

11.09.2020 17:51 0
Lapin keskussairaalan henkilökunnasta testattiin yhteensä 90 henkilöä – kaikki tulokset negatiivisia, vierailukielto sairaalaan puretaan

Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nas­ta tes­tat­tiin yh­teen­sä 90 hen­ki­löä – kaikki tu­lok­set ne­ga­tii­vi­sia, vie­rai­lu­kiel­to sai­raa­laan pu­re­taan

10.09.2020 08:48 0
Tilaajille
Lapin keskussairaalassa tehdään joukkotestaukset 60 henkilölle tänään – Jos seulonnan tulokset ovat negatiiviset, sairaalan vierailukielto päättyy

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa tehdään jouk­ko­tes­tauk­set 60 hen­ki­löl­le tänään – Jos seu­lon­nan tu­lok­set ovat ne­ga­tii­vi­set, sai­raa­lan vie­rai­lu­kiel­to päättyy

09.09.2020 13:09 0
Tilaajille
Lapin keskussairaalan henkilökunnan jäsenellä on todettu koronavirustartunta – Sairastunut saapui töihin oireettomana, mikä aiheutti sairaalassa joukkoaltistumisen

Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan jä­se­nel­lä on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Sai­ras­tu­nut saapui töihin oi­reet­to­ma­na, mikä ai­heut­ti sai­raa­las­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­sen

08.09.2020 08:59 0
Tilaajille
Vanhemmat
Annika Saarikko esittää myös kahden sairaalan mallia Lappiin ja Etelä-Savoon – ministerin mielestä keskussairaaloiden sijaan olisi osuvampaa puhua päivystävien sairaaloiden roolista

Annika Saa­rik­ko esittää myös kahden sai­raa­lan mallia Lappiin ja Ete­lä-Sa­voon – mi­nis­te­rin mie­les­tä kes­kus­sai­raa­loi­den sijaan olisi osu­vam­paa puhua päi­vys­tä­vien sai­raa­loi­den roo­lis­ta

25.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan ulkoistus on soten vastainen, mutta sote-palvelut kuten synnytys pyritään alueella säilyttämään – Ministeri Krista Kiuru (sd.) esitteli sote-uudistusta Rovaniemellä maanantaina

Län­si-Poh­jan ul­kois­tus on soten vas­tai­nen, mutta so­te-pal­ve­lut kuten syn­ny­tys py­ri­tään alueel­la säi­lyt­tä­mään – Mi­nis­te­ri Krista Kiuru (sd.) esit­te­li so­te-uu­dis­tus­ta Ro­va­nie­mel­lä maa­nan­tai­na

17.08.2020 21:16 2
Tilaajille
Lapin keskussairaalassa oli perjantaina tietoliikennekatkos – Tutkimuksia ja leikkauksia jouduttiin perumaan

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa oli per­jan­tai­na tie­to­lii­ken­ne­kat­kos – Tut­ki­muk­sia ja leik­kauk­sia jou­dut­tiin pe­ru­maan

14.08.2020 14:07 0
Tilaajille
Kuulokojeet ovat pieniä tietokoneita – Kuulovian varhainen tutkiminen on välttämätöntä, jotta apuvälineet saadaan käyttöön nopeasti

Kuu­lo­ko­jeet ovat pieniä tie­to­ko­nei­ta – Kuu­lo­vian var­hai­nen tut­ki­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä, jotta apu­vä­li­neet saadaan käyt­töön no­peas­ti

20.07.2020 18:09 0
Tilaajille
Lapin keskussairaalan parkkialueen tilanne helpottuu – Henkilökunnan autot pysäköidään vastaisuudessa uuteen pysäköintitaloon

Lapin kes­kus­sai­raa­lan park­ki­alueen tilanne hel­pot­tuu – Hen­ki­lö­kun­nan autot py­sä­köi­dään vas­tai­suu­des­sa uuteen py­sä­köin­ti­ta­loon

02.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Vauvojen teho-osasto sai uudet tilat Lapin keskussairaalan yläkerrasta – muuttoa odotettiin pitkään, tilaa on tuplasti aiempaa enemmän

Vau­vo­jen te­ho-osas­to sai uudet tilat Lapin kes­kus­sai­raa­lan ylä­ker­ras­ta – muuttoa odo­tet­tiin pit­kään, tilaa on tup­las­ti aiempaa enemmän

12.06.2020 14:12 0
Tilaajille
Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien yhteinen koronaviesti lappilaisille: Toimitaan koronaturvallisesti myös kesällä!

Lapin ja Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rien yh­tei­nen ko­ro­na­vies­ti lap­pi­lai­sil­le: Toi­mi­taan ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti myös ke­säl­lä!

05.06.2020 21:19 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: En­sim­mäi­nen leik­kauk­se­ni

02.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Kätilön sydäntä riipii, kun vauvat ja äidit eristetään rakkaistaan – synnytysosastojen koronarajoituksia lievennetään ja isät pääsevät vauvojen luo Lapissakin kesäkuun alussa

Kätilön sydäntä riipii, kun vauvat ja äidit eris­te­tään rak­kais­taan – syn­ny­tys­osas­to­jen ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia lie­ven­ne­tään ja isät pää­se­vät vau­vo­jen luo La­pis­sa­kin ke­sä­kuun alussa

29.05.2020 08:02 1
Tilaajille
LKS aikoo lisätä kiireetöntä hoitoa – Sovittuja tutkimusaikoja ei pidä koronaviruksen pelossa perua, sillä sairaalaan on täysin turvallista tulla, muistuttaa ylilääkäri

LKS aikoo lisätä kii­ree­tön­tä hoitoa – So­vit­tu­ja tut­ki­mus­ai­ko­ja ei pidä ko­ro­na­vi­ruk­sen pelossa perua, sillä sai­raa­laan on täysin tur­val­lis­ta tulla, muis­tut­taa yli­lää­kä­ri

23.04.2020 20:33 0
Tilaajille
"Olen toiveikas, ettei synnytysten määrä enää laskisi" – Länsi-Pohjan kevät oli synnytysten osalta vilkas, mutta vielä ei tiedetä, poikiiko kotikaranteeni Lappiin edellisvuotta enemmän vauvoja

"Olen toi­vei­kas, ettei syn­ny­tys­ten määrä enää las­ki­si" – Län­si-Poh­jan kevät oli syn­ny­tys­ten osalta vilkas, mutta vielä ei tie­de­tä, poi­kii­ko ko­ti­ka­ran­tee­ni Lappiin edel­lis­vuot­ta enemmän vauvoja

22.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Korona on tuonut sairaanhoitopiireille vasta vähän lisäkuluja – Suurempi huoli on rahantulon loppuminen potilasmäärien romahdettua

Korona on tuonut sai­raan­hoi­to­pii­reil­le vasta vähän li­sä­ku­lu­ja – Suu­rem­pi huoli on ra­han­tu­lon lop­pu­mi­nen po­ti­las­mää­rien ro­mah­det­tua

16.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Lastentautien päivystys siirtyi lastenklinikkasiipeen Lapin keskussairaalassa

Las­ten­tau­tien päi­vys­tys siirtyi las­ten­kli­nik­ka­sii­peen Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa

07.04.2020 15:23 0
Puoliso ei pääse enää katsomaan lastaan osastolle – synnytyksiin liittyviä rajoituksia kiristettiin myös Lapissa

Puoliso ei pääse enää kat­so­maan lastaan osas­tol­le – syn­ny­tyk­siin liit­ty­viä ra­joi­tuk­sia ki­ris­tet­tiin myös Lapissa

06.04.2020 17:24 0
Tilaajille
Lapin keskussairaalan laajennus etenee: Työt "kuuman sairaalan" parissa käynnistyvät

Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus etenee: Työt "kuuman sai­raa­lan" parissa käyn­nis­ty­vät

01.04.2020 10:28 0
Tilaajille
Pohjois-Suomen sairaaloihin saadaan yhteensä sata tehohoitopaikkaa – henkilökunnan mahdollinen sairastuminen suurin huoli

Poh­jois-Suo­men sai­raa­loi­hin saadaan yh­teen­sä sata te­ho­hoi­to­paik­kaa – hen­ki­lö­kun­nan mah­dol­li­nen sai­ras­tu­mi­nen suurin huoli

31.03.2020 17:05 0
Tilaajille