Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lapin keskussairaala
Kuukausi
LKS:n teho-osaston remontti jää laajennushankkeessa tekemättä – uudistetaan silti lähivuosina

LKS:n te­ho-osas­ton re­mont­ti jää laa­jen­nus­hank­kees­sa te­ke­mät­tä – uu­dis­te­taan silti lä­hi­vuo­si­na

22.03.2023 20:28 2
Tilaajille
LKS:n laajennushankkeen budjetti ylittymässä taas miljoonilla – teho-osaston uudistus saattaa jäädä tekemättä

LKS:n laa­jen­nus­hank­keen bud­jet­ti ylit­ty­mäs­sä taas mil­joo­nil­la – te­ho-osas­ton uu­dis­tus saattaa jäädä te­ke­mät­tä

21.03.2023 05:00 16
Tilaajille
Lukijalta: Odotin 89-vuotiaan invalidimieheni kanssa LKS:ssa tuntikausia Kela-taksia, turhaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Odotin 89-vuo­tiaan in­va­li­di­mie­he­ni kanssa LKS:ssa tun­ti­kau­sia Ke­la-tak­sia, turhaan

09.03.2023 12:36 19
Tältä näyttää uusi Lapin keskussairaala – lääkkeiden jakaminen automatisoituu ja leikkaussalien käyttöä vähennetään

Tältä näyttää uusi Lapin kes­kus­sai­raa­la – lääk­kei­den ja­ka­mi­nen au­to­ma­ti­soi­tuu ja leik­kaus­sa­lien käyttöä vä­hen­ne­tään

08.03.2023 12:25 19
Tilaajille
Vanhemmat
Aikataulustaan myöhässä olevan Lapin keskussairaalan laajennuksen maaliviiva häämöttää – paisuneessa  170,6 miljoonan kokonaisraamissa pysytään

Ai­ka­tau­lus­taan myö­häs­sä olevan Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nuk­sen maa­li­vii­va hää­möt­tää – pai­su­nees­sa 170,6 mil­joo­nan ko­ko­nais­raa­mis­sa py­sy­tään

03.01.2023 20:31 2
Tilaajille
Historiallinen sote-uudistus on nyt totta, ja on aika viedä sen tarjoamat mahdollisuudet käytäntöön – ensitöiksi on syytä panna hoitoketjut kuntoon
Pääkirjoitus

His­to­rial­li­nen sote-uu­dis­tus on nyt totta, ja on aika viedä sen tar­joa­mat mah­dol­li­suu­det käy­tän­töön – en­si­töik­si on syytä panna hoi­to­ket­jut kuntoon

02.01.2023 21:12 1
Tilaajille
Uutisanalyysi: Rahakiistat paljastavat rintamalinjat Lapin sote-valmistelun pinnan alla

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ra­ha­kiis­tat pal­jas­ta­vat rin­ta­ma­lin­jat Lapin sote-val­mis­te­lun pinnan alla

29.12.2022 20:00 10
Tilaajille
Vauvojen määrä kääntyi laskuun parin vuoden tauon jälkeen – Lapissa syntyy kuluvana vuonna yhteensä noin 1 300 vauvaa

Vau­vo­jen määrä kääntyi laskuun parin vuoden tauon jälkeen – Lapissa syntyy ku­lu­va­na vuonna yh­teen­sä noin 1 300 vauvaa

23.12.2022 18:00 7
Tilaajille
Noin 200 Lapin keskussairaalan hoitajaa ei saanut vuorotyölisiään esihenkilöiden virheen vuoksi – rästit maksuun vasta joulun jälkeen

Noin 200 Lapin kes­kus­sai­raa­lan hoi­ta­jaa ei saanut vuo­ro­työ­li­siään esi­hen­ki­löi­den virheen vuoksi – rästit maksuun vasta joulun jälkeen

22.12.2022 14:01 13
Tilaajille
Synnytykset jatkuvat Länsi-Pohjan ja Lapin keskussairaaloissa myös tulevaisuudessa

Syn­ny­tyk­set jat­ku­vat Län­si-Poh­jan ja Lapin kes­kus­sai­raa­lois­sa myös tu­le­vai­suu­des­sa

20.12.2022 16:50 2
Tilaajille
Pieni Helmi syntyi neljä kuukautta ennen laskettua aikaa – pienimmät keskoset lähetetään Lapista aina Ouluun

Pieni Helmi syntyi neljä kuu­kaut­ta ennen las­ket­tua aikaa – ­pie­nim­mät kes­ko­set lä­he­te­tään Lapista aina Ouluun

12.11.2022 08:41 4
Tilaajille
"Olisiko teillä siellä Rovaniemellä töitä?" – parjattu Apotti ajoi helsinkiläiset konkarilääkärit eläkkeelle, mutta ura jatkuikin yllättäen Lapissa

"O­li­si­ko teillä siellä Ro­va­nie­mel­lä töitä?" – par­jat­tu Apotti ajoi hel­sin­ki­läi­set kon­ka­ri­lää­kä­rit eläk­keel­le, mutta ura jat­kui­kin yl­lät­täen Lapissa

14.10.2022 17:46 8
Tilaajille
Hyvää hoitoa elämän loppuun asti – saattohoito otti Lapissa ison harppauksen eteenpäin, kun LKS avasi palliatiivisen keskuksen

Hyvää hoitoa elämän loppuun asti – saat­to­hoi­to otti Lapissa ison harp­pauk­sen eteen­päin, kun LKS avasi pal­lia­tii­vi­sen kes­kuk­sen

06.10.2022 19:30 3
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue voi joutua jo alkutaipaleellaan taloudellisiin sopeuttamistoimiin tilanteessa, missä kahden sairaalan mallista vallitsee vain näennäinen yksimielisyys
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­tia­lue voi joutua jo al­ku­tai­pa­leel­laan ta­lou­del­li­siin so­peut­ta­mis­toi­miin ti­lan­tees­sa, missä kahden sai­raa­lan mal­lis­ta val­lit­see vain näen­näi­nen yk­si­mie­li­syys

27.09.2022 20:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sai­raan­hoi­to sakkaa

26.09.2022 05:00
Tilaajille
Geenitutkimuksen lasten teemapäivää vietetään Lapin keskussairaalassa

Gee­ni­tut­ki­muk­sen lasten tee­ma­päi­vää vie­te­tään Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa

22.09.2022 10:34
Tilaajille
LKS sulkee ison osan leikkaussaleista loppuvuodeksi – hoitajapulan ja muuton keskellä hoidetaan vain kaikista kiireellisimmät tapaukset

LKS sulkee ison osan leik­kaus­sa­leis­ta lop­pu­vuo­dek­si – hoi­ta­ja­pu­lan ja muuton kes­kel­lä hoi­de­taan vain kai­kis­ta kii­reel­li­sim­mät ta­pauk­set

21.09.2022 06:30 7
Tilaajille
"Ongelmia tulee, jos kukaan ei ole perillä, mitä lääkkeitä potilas syö" – epätietoisuus potilaan lääkkeistä on aiheuttanut monia vaaratilanteita Lapin keskussairaalassa

"On­gel­mia tulee, jos kukaan ei ole pe­ril­lä, mitä lääk­kei­tä potilas syö" – e­pä­tie­toi­suus po­ti­laan lääk­keis­tä on ai­heut­ta­nut monia vaa­ra­ti­lan­tei­ta Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa

13.09.2022 06:30 7
Tilaajille
”Terveyskeskuksen takia Kolarissa vallitsee pelon ilmapiiri” – Lapin Kansa haastatteli terveyskeskuksen potilaita, joiden mukaan hoito ei ole asianmukaista ja etäpalvelut aiheuttavat ongelmia

”Ter­veys­kes­kuk­sen takia Ko­la­ris­sa val­lit­see pelon il­ma­pii­ri” – Lapin Kansa haas­tat­te­li ter­veys­kes­kuk­sen po­ti­lai­ta, joiden mukaan hoito ei ole asian­mu­kais­ta ja etä­pal­ve­lut ai­heut­ta­vat on­gel­mia

09.08.2022 06:30 21
Tilaajille
Hengitysliitto lahjoitti hengityksen apuvälineitä Lapin keskussairaalalle – "Lapissa matkat saattavat olla satoja kilometrejä, joten potilaille lainattavat laitteet ovat tärkeitä"

Hen­gi­tys­liit­to lah­joit­ti hen­gi­tyk­sen apu­vä­li­nei­tä Lapin kes­kus­sai­raa­lal­le – "La­pis­sa matkat saat­ta­vat olla satoja ki­lo­met­re­jä, joten po­ti­lail­le lai­nat­ta­vat lait­teet ovat tär­kei­tä"

05.08.2022 13:03 1
Tilaajille