Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin keskussairaala
Arto Köngäs on kipsannut lappilaisten raajoja yli 30 vuotta – työtä on ohjannut eteenpäin menemisen vimma, ja sen avulla hän tarpoi myös läpi elämänsä raskaimman suon

Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta – työtä on oh­jan­nut eteen­päin me­ne­mi­sen vimma, ja sen avulla hän tarpoi myös läpi elä­män­sä ras­kaim­man suon

02.12.2023 05:00 22
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemilla hoidetaan viikon ajan vain kiireellisiä tapauksia ja päivystyksessä on ruuhkaa – muuten flunssakauden kanssa pärjätään vielä kohtuullisesti

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mil­la hoi­de­taan viikon ajan vain kii­reel­li­siä ta­pauk­sia ja päi­vys­tyk­ses­sä on ruuhkaa – muuten fluns­sa­kau­den kanssa pär­jä­tään vielä koh­tuul­li­ses­ti

16.11.2023 16:30
Tilaajille
LKS on ollut Länsi-Pohjaa kustannustehokkaampi, mutta se ei kerro koko totuutta – sairaalan laadun arvioimisessa on huomioitava myös muita mittareita

LKS on ollut Län­si-Poh­jaa kus­tan­nus­te­hok­kaam­pi, mutta se ei kerro koko to­tuut­ta – sai­raa­lan laadun ar­vioi­mi­ses­sa on huo­mioi­ta­va myös muita mit­ta­rei­ta

02.11.2023 08:44 14
Tilaajille
Potilas odotti sairaalan päivystyksessä seitsemän tuntia lääkärille pääsyä – selvitimme, miksi odotus voi olla useita tunteja

Potilas odotti sai­raa­lan päi­vys­tyk­ses­sä seit­se­män tuntia lää­kä­ril­le pääsyä – sel­vi­tim­me, miksi odotus voi olla useita tunteja

09.10.2023 18:42 27
Tilaajille
Lapin sairaalaopetukselle vihdoin luvassa uusi koulu – Rovaniemi suunnittelee 6,5 miljoonan euron uudisrakennusta keskussairaalan kortteliin

Lapin sai­raa­la­ope­tuk­sel­le vihdoin luvassa uusi koulu – Ro­va­nie­mi suun­nit­te­lee 6,5 mil­joo­nan euron uu­dis­ra­ken­nus­ta kes­kus­sai­raa­lan kort­te­liin

09.10.2023 05:00
Tilaajille
Työntekijöille mahdollisuus imettää tai pumpata maitoa työajalla Lapin keskussairaaloihin – imetysmyönteisyys vahvistaa viihtyvyyttä työpaikoilla

Työn­te­ki­jöil­le mah­dol­li­suus imettää tai pumpata maitoa työ­ajal­la Lapin kes­kus­sai­raa­loi­hin – ime­tys­myön­tei­syys vah­vis­taa viih­ty­vyyt­tä työ­pai­koil­la

03.10.2023 10:25
Tilaajille
Lapin keskussairaala pääsi eroon siirtoviiveistä: rovaniemeläisiä kuljetetaan jatkohoitoon lähikuntiin – myös Pelkosenniemen vuodeosasto käytössä

Lapin kes­kus­sai­raa­la pääsi eroon siir­to­vii­veis­tä: ro­va­nie­me­läi­siä kul­je­te­taan jat­ko­hoi­toon lä­hi­kun­tiin – myös Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­to käy­tös­sä

02.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue sai perinnöksi ison kiistan: Rovaniemi vaatii takaisin 7,1 miljoonan euron siirtoviivemaksut

Lapin hy­vin­voin­ti­alue sai pe­rin­nök­si ison kiis­tan: Ro­va­nie­mi vaatii ta­kai­sin 7,1 mil­joo­nan euron siir­to­vii­ve­mak­sut

02.09.2023 04:30 2
Tilaajille
Viikon kuva: Muu­ro­lan sai­raa­la muutti uusiin ti­loi­hin Lapin kes­kus­sai­raa­laan
Kolumni

Viikon kuva: Muu­ro­lan sai­raa­la muutti uusiin ti­loi­hin Lapin kes­kus­sai­raa­laan

25.08.2023 06:00
Yhden aikakauden loppu: Perinteikäs Muurolan psykiatrinen sairaala muutti uusiin tiloihin Lapin keskussairaalaan

Yhden ai­ka­kau­den loppu: Pe­rin­tei­käs Muu­ro­lan psy­kiat­ri­nen sai­raa­la muutti uusiin ti­loi­hin Lapin kes­kus­sai­raa­laan

22.08.2023 17:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kii­tok­set Lapin hy­vin­voin­ti­alueen väelle

01.08.2023 05:00 1
Lapin keskussairaalan uusi päivystys kaipaa selkeämpää opastusta – "Päivystykseen saapujalla voi olla kova kiire ja hätä"

Lapin kes­kus­sai­raa­lan uusi päi­vys­tys kaipaa sel­keäm­pää opas­tus­ta – "Päi­vys­tyk­seen saa­pu­jal­la voi olla kova kiire ja hätä"

01.07.2023 07:30 9
Tilaajille
Lappilaisten potilasturva paranee kun psykiatrian sairaala siirtyy elokuussa Lapin keskussairaalan yhteyteen uusiin tiloihin

Lap­pi­lais­ten po­ti­las­tur­va paranee kun psy­kiat­rian sai­raa­la siirtyy elo­kuus­sa Lapin kes­kus­sai­raa­lan yh­tey­teen uusiin ti­loi­hin

26.06.2023 20:30 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki suunnittelee sairaalaopetukselle uutta koulurakennusta LKS:n viereen

Ro­va­nie­men kau­pun­ki suun­nit­te­lee sai­raa­la­ope­tuk­sel­le uutta kou­lu­ra­ken­nus­ta LKS:n viereen

08.06.2023 16:30
Tilaajille
Lapin keskussairaalan päivystyspoliklinikka muuttaa uusiin tiloihin – ensi viikolla päivystyksen toiminnassa hidastuksia, terveyskeskukset varautuneet lisäresurssoinneilla

Lapin kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­tys­po­li­kli­nik­ka muuttaa uusiin ti­loi­hin – ensi vii­kol­la päi­vys­tyk­sen toi­min­nas­sa hi­das­tuk­sia, ter­veys­kes­kuk­set va­rau­tu­neet li­sä­re­surs­soin­neil­la

06.06.2023 13:05 2
Tilaajille
Uusi psykiatrinen osasto aukeaa Lapin keskussairaalaan elokuussa – alaikäisten osasto sai kolme lisäpaikkaa

Uusi psy­kiat­ri­nen osasto aukeaa Lapin kes­kus­sai­raa­laan elo­kuus­sa – ala­ikäis­ten osasto sai kolme li­sä­paik­kaa

01.06.2023 15:13
Tilaajille
Lapin keskussairaalassa haisi palaneen käryä – tulipaloa ei kuitenkaan löytynyt

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa haisi pa­la­neen käryä – tu­li­pa­loa ei kui­ten­kaan löy­ty­nyt

08.05.2023 09:39
Tilaajille
Kummassakin Lapin sairaalassa on kuusi koronaviruspotilasta – Markku Broas: Nelisen viikkoa ollut aktiivisempaa aikaa

Kum­mas­sa­kin Lapin sai­raa­las­sa on kuusi ko­ro­na­vi­rus­po­ti­las­ta – Markku Broas: Nelisen viikkoa ollut ak­tii­vi­sem­paa aikaa

02.05.2023 15:20 7
Tilaajille
Lapin keskussairaalan uusissa tiloissa leikataan ensimmäinen potilas torstaina – siirtymään ei liity ylimääräistä jännitystä

Lapin kes­kus­sai­raa­lan uusissa ti­lois­sa lei­ka­taan en­sim­mäi­nen potilas tors­tai­na – siir­ty­mään ei liity yli­mää­räis­tä jän­ni­tys­tä

25.04.2023 16:00
Tilaajille
Lapista tehtiin viime vuonna 78 lähetettä alaikäisten pakkohoitoon – hoidettavat kuljetettu satojen kilometrien päähän Ouluun, nyt tilanne muuttuu

Lapista tehtiin viime vuonna 78 lä­he­tet­tä ala­ikäis­ten pak­ko­hoi­toon – hoi­det­ta­vat kul­je­tet­tu satojen ki­lo­met­rien päähän Ouluun, nyt tilanne muuttuu

06.04.2023 10:02 2
Tilaajille