Lapin keskussairaala

LKS:n so­me-kä­ti­löi­den Ins­tag­ram-pos­tauk­sil­la yli 2 000 seu­raa­jaa – juhlan kun­niak­si kätilöt ajoivat kilpaa työ­tuo­leil­la: katso hauska video!

24.03.2021 10:46

Lapin sai­raa­lat voivat hoitaa nor­maa­li­olois­sa vain kol­mes­ta neljään ko­ro­na­po­ti­las­ta

19.03.2021 20:58
Tilaajille

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa en­na­koi­daan yli tu­han­nen vauvan vuotta – "Mukava aja­tel­la, että ko­ro­nas­ta on ehkä seu­ran­nut jotain hy­vää­kin"

19.03.2021 09:41 3

MTV: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri sai­ras­tui ko­ro­naan ja kuume nousi 40 as­tee­seen – "Fyy­si­nen suo­ri­tus­ky­ky on mel­kein­pä ra­pa­kun­nos­sa"

15.02.2021 20:49 2
Tilaajille

Se­pel­val­ti­mo­tau­ti vie hautaan Lapissa useam­min kuin muualla – Yksi ris­ki­te­ki­jä on vä­li­mat­kat: "Kun sai­raa­laan on 500 ki­lo­met­riä, läh­de­tään hieman ta­ka­mat­kal­ta"

09.02.2021 06:30 6
Tilaajille

Sadan tam­mi­kuu-vau­van raja meni rikki Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa

31.01.2021 11:14
Tilaajille

Vau­va­buu­mi! Vii­kon­lop­pu­na syntyy tam­mi­kuun sadas vauva Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa, onko tässä ko­ro­na­epi­de­mian valoisa puoli?

29.01.2021 12:40
Tilaajille

Täl­lai­set ovat LKS:n jo­no­tus­ajat toi­men­pi­tei­siin, odo­tus­ajat voi nyt myös tar­kis­taa itse

22.01.2021 11:40
Tilaajille

Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole löy­ty­nyt Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan jouk­ko­tes­tauk­sis­sa

08.01.2021 10:28
Tilaajille

Kah­del­la Lapin kes­kus­sai­raa­lan työn­te­ki­jäl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – työn­te­ki­jöi­tä ka­ran­tee­niin te­ho-osas­tol­ta ja päi­vys­tys­po­li­kli­ni­kal­ta

05.01.2021 13:33
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri sai lähes 600 000 euron pe­rin­nön – Saadut rahat käy­te­tään tut­ki­muk­seen sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

16.12.2020 18:55
Tilaajille

Lapin kes­kus­sai­raa­lan psy­kiat­ris­ten osas­to­jen to­teu­tus­vai­heen sopimus al­le­kir­joi­tet­tiin – ra­ken­nus­työt vauh­tiin huh­ti­kuun alussa 2021

01.12.2020 09:42
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa tehdään ko­ro­na­tes­ti kai­kil­le syn­nyt­tä­jil­le, Lapin sai­raa­loil­la on edel­leen ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia voi­mas­sa – "Jos tämä olisi en­sim­mäi­nen syn­ny­tys, ot­tai­sin tämän kenties ras­kaam­min"

05.11.2020 06:30
Tilaajille

Hyvää hoitoa elämän loppuun saakka – Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa avattu po­li­kli­nik­ka pa­ran­taa pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sai­rai­den hoitoa

17.10.2020 06:30
Tilaajille

LKS siirtyy hil­jal­leen säh­köi­seen ajan­va­raus­pal­ve­luun – Ennen ajan saattoi tar­kis­taa vain kir­jees­tä tai soit­ta­mal­la

14.10.2020 10:04

Lapin kes­kus­sai­raa­lal­le ra­ken­ne­taan li­sä­ti­laa noin kolmen jal­ka­pal­lo­ken­tän verran – katso kuvat, miltä työ­maal­la näyttää nyt ja mil­lai­nen sai­raa­la on val­mii­na

02.10.2020 06:30 1
Tilaajille

Las­ten­sai­raa­lan kieh­to­vat vaiheet – Kun Tuija Hil­tu­nen jäi eläk­keel­le, hän päätti koota työ­paik­kan­sa his­to­rian yksiin kansiin

14.09.2020 08:58

Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nas­ta tes­tat­tiin yh­teen­sä 90 hen­ki­löä – kaikki tu­lok­set ne­ga­tii­vi­sia, vie­rai­lu­kiel­to sai­raa­laan pu­re­taan

10.09.2020 14:51
Tilaajille

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa tehdään jouk­ko­tes­tauk­set 60 hen­ki­löl­le tänään – Jos seu­lon­nan tu­lok­set ovat ne­ga­tii­vi­set, sai­raa­lan vie­rai­lu­kiel­to päättyy

09.09.2020 14:57
Tilaajille

Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nan jä­se­nel­lä on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Sai­ras­tu­nut saapui töihin oi­reet­to­ma­na, mikä ai­heut­ti sai­raa­las­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­sen

08.09.2020 12:39
Tilaajille